Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТЯХАНОВЕUЬ

Орrаи Вроварем&оrо райоииоrо :во:Птету .КоауиtетичиоІ партІІ fвраІии та раІопоІ Ради ,11;епутатJв оrрудащих КвЬе:r.воІ області

;м 107 (1556)

Недіnя,

11

'

8

вересня

1957

року.

15

ЦІна

коn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

д Оuрива-за

поруиа високого врожаю

Прочитай,

·юв· ЗІришу,

~слу-б­

.1ік.а~нські газе-ти «Радянська. Ук­ раЇІН~», «1Ір31Вда Украї:ни», «<Кол­ rо•сп:не село>> за 6 вере.сня. В КОЖІНій З НИХ !На ЧЇ.'П>НФІУ •місці дІж.1ащний мате.ріа.'! .npo ІІИ!ІЮбни­ цтво

і

виве:зе·ння

рив,

мі·сцевих

;~,об-

СВЯТО РАДЯНСЬКИХ ТАНКІСТІВ РадЯІнсьrшй· на1род і · його 36ІЮіі­ :ні Сил·и в~значають еwrодні

трщщцііі:не свято День таJН~іс­ тів. Вша:нування радякських та.н­ кіст::в і та,нкО'будівни·к~в. у цьом:у році лро.ходить ,в Qбста•НОіІІЦ<і в·се­

·на·родної ОО·роrьби за ш:ретвореІН­ НЯ в ЖИ'І'ТЯ історичних рішень

ХХ з 'Ї'1:ІУ К.ПРС, з а гідну зус'І'річ 40-х РОКОІВИ!Н Ве.1ИКОЇ Ж<J.ВТІНЄВОЇ соціа.'L:: стичної •рffію.lюції. За

роки

Ра,'\wнської

влади

сла. вниіі ш .тпх пройшли Збройні

Сиди СРСР

а ршзом

3

'НИ!}{И і

бронетааrкові JІЇІЙСЬКа. Їх бойови•Й

Ха.ракт~рюfІіі.· що·до цьоrо лист .1ітопис лочавея ще в дні бо­ А . Ме .1ьнмченка з за.зижського рО<тьби за пере·могу Жовтневої колгосшу «Ш.шх І.1 ліча». Він реВ<О.'ІЮЦі·ї, wли со.тдати а.втобро-

·пИІІІІе:

н~:~заrон:ів разом з ЧеІР'іІОНОГВаІрдій-

« ШеІфи спо.руди~и нюІ де•бідку

ЦJІІМИ .і

)fатроса:ми

штур)fували

для добування торфу ;на дО'брwво. Зи)fовиіі: па.1ащ. В JХЖИ грома,.:~ян­

<Юелуго,вува.ти її ПО<В•ИІНІНі два. чо- ськ~ї віЙІни за вка.зівкою ~В. І.

ваuшу;ваmня і гілІС-УJва.н:ня лов.і•ки

і нею .можна загО<ТОІВІfГИ Леюна було 'С'ф()ржова.но

орООІе­

rрунтів, ·збира1ння .насі<нників що~ня' по 60-70 тонн торфу., поїзди і 6JЮНІ:ОО<ві заrо~и, ПО'_:а­ .1юпину. У TQ1My матері'а.1і заzна- А.'Іе бригаІДИри часто не видідя- дось б~·д~нw~тво танк1'в: Вм,ни чено:

-

Плакат роботи художників В. Трухачева і (Мос~ва . ДержзІвне видавництво образотворчого

------------~

T()ro.

іНЖОРОдже.Н()

тичний .тад.

О'Рд!Ша!МИ

і

медаля­

МИ, бі.1ьше ТИСЯЧі ЧО.10Ві•К удОС­

ТОЄНО вис01мго зва'}fНЯ Героя Ра­ дянського Союзу, а. 16 двічі

·

·

М!1СЯ•ЦІ

ЗаТО'І'ОВЛе:RО

В'СЬ(}Г()

дИ!Ше

і:нте.рв~нтuв 1 бІЛотвард1йцuв, ге-

ри ВІJ'ОІВарсЬІкоrо ра•йону В•И:ЯВИІдИ 540 тонн торфу. 3 весІLИ а.ктИІВно ·рої·чно 3а.хищали завоюва~ння Ве. . .

.

·-

вми•ку lНЩІативу ш; оргаюз~цн

цілорі'Ш'О'ГО виробництва

йшло

виро6ни~во

тор.фоком.пос-

місце- тів в·ру<~ну, а заvаз ні<чогіее<НЬКО'

вих добрив і шщюкого запроваtД-

не роб.ить.ся.».

.'І·"·КО.ГО ЖО'ВТНЯ.

ТІІ!К.ОЖ. ПОНаД

"

РадянськИ!Й

ництвооr

9

'І'И:СЯЧ 'Лра!ЦЇВНИІКіВ

ТаІНКОВОЇ ПpoM:WCJIOIIIOICTi.

ЗаІВдяки дальшому

ю~;род пlд

керів-

Ш~~;не<сеиню

ВЗ!ЖК<ОЇ ·про·:ІІ'иеловості і її серце­

Ко1муністичн~ї . ·партії \ вини -:- м~;пинО<будува~ня бронв-:

жtтня органо-мі:нв-ра.1ьних суміqО<го ж., товариші СОЦ1ЗJНСТИ!ЧІНУ ТЗІНК<ОВ1 ffі'ИСЬКа В ІШС.'ІЯ'ВООПЮ чл~ни прав- С'І1110РИІІ М:ОrуТНЮ шей. Досвід цього району тооер лінн.я (голова т. Павелко В.) ін.цу.с'І1рtю. Це дало :РІОГУ оснаІСти- роки зр&бил.и .великИІЙ Kl>O'K !Ше­ ШЩЮІИ ЗаJПро· вадж.уЄТЬ.СЯ В ба. rаffi коли кол•госпу « ля~ Іллі,ча», варте ти •осі JЮдИ військ, в тому чис- ред. В суqасни•х у;мовах, тьох обшwтих... піеля цього ваше заJпевнення у JLi ()ронетwК<О·ві, ІСучасною те хні- з' явилась aw1m.a і 'ІІ'О)ІJНе.ва зброя,

.за аІ·В!Я'ІІдЕmу і:ніціативу У та- rому, що ·забтпечите у наступ­

кін ве.ш.&ій, держ.аJВю~і ваJГИ сп.раві 'Наш район на.rородж.ени:й: пе-

но.му році ІВиоокий у;рожай? А){же вирішальним фа.ктороv у боротЬІбі

рехі;(нИ!К Черво:н'ИІМ прашором об- за Rисоки:й: врожай є макІсИJ)fаJІЬ­

кою.

ще

В

роки

Ве..шІWЇ

Вітч~mня;ноі

колrооІІНИКІИ і меха:нізатори зооо-

в·srзалИJСя: «У 1957 році видобу­ ти і ЗаІКОМ'ІЮСТуІІаТИ 320 ТИСЯЧ

Т<І: НІН ТО<РФУ і 224 тисячі тонн І1НОЮ, ЩО СТа<Н(}І.ВИ'fИМе ПО 10,5 тшши органічних Д()брив ·на. гектар орної зе'Млі».

міоцевих дО<брИіВ.

Як за.зИІмчана:м, так і бага.rrь()М іНШИ'м керівни:каІ}{ :юолгоспі•в СІ.'Іід ПООІ'ЧИТИСЯ у JІЇТКЇ&Ча:н ТОМУ, ЯК

посі1датю

зараз серед ра­ йонів. яІtі ·нас.'Іі)(ували •н. аш при­

клад? Пле,нум,

ві)J!бувся

раЙК()ІМrу партії,

який

вере~ен.я, дав в~nовідь на ці пита:ння: вир()бНИ'Ц'І'ВО

5

і ІВИВе'Зе'ННЯ І :\ІЇІСЦt;ВИХ ДООРИ'ІІ ІВ районі проходи-ть ІНеза:довілЬІно.

Колгос:пи, що ООелуrовУІОТЬСЯ Ма.ШИНJІО-траІКТОірНИІМИ

незе.но ІНа ПОЛЯ П() 20,8 ТО'ІLНИ

міоцевих добрив на гектар землі

в оброоітку.

lfiJFЦTBi та

ви•ве:зе.нн:і

ЛЬіНі б})ИГ<І.,!;П:

j ЛЗІН'КИі ПО а!·ИДООу-

МТС і кодгоеnів треба ви:д-обути

тооmи

гною і ТОІРФУ .на.

rewrap

орної зС<млі, а. Бравwрсьмї всього лише по 4, 4 тонн.и. Річ­ не зав~~;а:ння по .в·имзці rорфу ·ПО

nостів

звільнити від

ІlОІІІЧа:зній

:Jroд.i

ке:ріrопrкі'В

МТС

фактично лік'Від0111ані, утво­ рені на.вос1tі ·СІпщіальні бригади

і .'ІЗ.НКИ ДЛЯ ДООуіІІ·а•НІІ:ІЯ торфу і в· иrотовлеmня •коошостів.

зара:з то,р.фу сті.льк.и·, щоб

ii:oro

ВИСТ~ЧИЛО

ТОір­

Д.'ІЯ

фОКО'МПОСТЇВ

ВИГОТОІВJН\НЯ.Я

!IJ!J)(YrЯ•ГOV

ОСі•ННЬО<-

3ИІМОІВМО і JІ.ООІfЯІІІОГО періоду.

3дООУ'ГИЙ ·на.:!Іи ·в на:поле<глив·ИІ:

ВИ!СОКОГО

,врожаю

В

'ІІИRОНаJІИ

РСР

державнИЙ

плаsн хлібІУза.r-отівмь. ІІла.н

зда­

чі ОDИОВІШЇ • ПРОJІ.О'ВОЛЬЧОЇ культу­

рИ

-

ІШПе'НИІЦЇ 1\ИІWІНЗНО На.

процffіІ'Гів.

113

3дача хліоба .д~:~ржаві

в .рахунок натуІЮплати ~а рооо­ ти .м:rо тривав.

лища

Хрущов

""'

(Юровоrрадська

()ІбЛа•СТЬ) до Канt;ва іде підгО'ТО\8-

велИІКоі

держава,

інт~реси

бу за ВИКОІНМІ!НЯ взятого зобємв'я­

за.ння.

Н~

*** ІІІРОЦffіГІ'И

капітаuІЇ'стичню

до д}·ші мирна ·подітика Радян­

рі'!І.

мирі з уеі1м.а дt;рж.а'ІІа.м:и

3

зони затоnдеІН:НЯ ІВ-Же пере-

rrо.

Скоmе.Н{)І

30

.гектарів

із

60. КосИ!Ио камба:йно:м. КО<М­ ба:йнеІР

lie'IW

ТИМОШеІНКО д~б­

вuрегулюв3/В

свою

маmи­

ІИУ, і вона не мав пЩ>ООоїв в роООгі. За. .попер~д;н1м:и

З~~qа і nродаж Зе<р:на тривають.

.Jі.()ІЖ;НОІГО!

1,5

ге~к.тара

З'бере•мо

по

ЦeJI'NIOPa ншс.іІНІНя. П. Жмrаnо, а!'1роном.

Кмrосп

ім.

Кірова,

ІЮВОЖУ :tавд3і111Jі

берегах маЙttУ"І'НЬО'ГО МОРЯ

ll{) те<nер

бу,JІ;унть·ся

(PAT:A.f).

сторожі мирної rnpaдi На.ІП{)ІГО на­ роду, на стО<рО<жі ~~;ержа:втtх ін­

те'ресів с· QІЦіа.лі:стичної

Батьків·

щини .

С. Петров.

день

ве•ре~пя Дніпро~е:рж.и;mсь•кий м:к.сохімічнmй зшвод першНІМ

3 1

се1ред мета.лурrій:н.их МіЧНИХ Пi?{rnpИeJVC'I'B

26 'І{()В.ИХ сіл, ·ровськ.ого

і КQКсо:rіД•НЇ!nропет-

економічногQ

·рІlІйону

а•с- перейшов •на семитодиннИІЙ' робо-

пок.ІІІЗа.'Іа

за НОВИ•М гріІі"'Шtом ·w

.з.1агод:ж.еІНіmь

роботи

буди- на. всіх )tі:лЬІНИЦях. Усі п'юь ос-

ка.

(Р·АТАУ).

llepmoю 111 к.оаrrоопі ·за:.кі~н­ чи.ла. сіооу ООИ•МИХ •КУЛЬТУ'Р 'RЗ. МО гектарах бригада М 2 (брит~mр т. Іtолоша М. ). Велі.~; за нею з цією рО!ботою :впоралИ!С'Я 'І1ре'ГЯ і ·п'ята брига­

НОІІІНИХ цехів, переведених ·на скоРО<Че-ний роібочп:й день, пе•реІІИЩИЛИ

даян.я.

б

ДО' ОВ'е

.~ru~:.~

BlliiJVUШИ'Ч8

~-

(P·ATAW).

reктrupax.

що

СіКJщца.є

~И! ·на 65 гекта:рах. Вже зібра.н<QІ іі 'РООдільнmм спосо­ бом 25 rе&Та.рів.

100

по..лови­

ну озимого .ІtЛ·ИНІУ, ЖИ'Ю і пше. И·ИЦЮ

ІЮеіННО

гмова

ддя

4400 TO>lffi.

колгоспу

ім. Маленкова.

с . Світильне.

•••

БорІО!Ч.ИІСь за висоюий у.рожай 'Н&ету'ІІШОГО року, четвер­

та

траntторна

&epys

бриrщда, якою ·:М. КИІРіІй, .за~кінчила

~і'ІІ'бу ООИ'.ІІ·ІШИ на в~деній nлощі s иаJПаму JIOJiroCІJii. Механізатори орють на зяU. В. Роrач,

агронDІМ.

брига:дир. Коогосп с.

ім. Стал.іна,

Бобрик.

ІП~ХрООЮnt:

спос·обо:v:.

Н. 6anawoвa,

•••

ТpaatNpRa 6ригада ;м 6, що обе.Іrу.жув колгооп ім. :Молото­ ва, .с. ГОІГОлів, раніше визначе­ JrоГО

строку

Колгосп ім. Жда:иова,

с.

с. Красилівка.

вИІWНала

ша.н

сівІби О'J]І')f.ИНИ. :МехмйзатОfl)к посіии 550 re.&тapm JЮИТа. і ПІJПеки:ці. Дооре попращюва.ли

трвrорИІСти Василь Дерк.ач і

сівачі :Микола Та.ра:н:, ОrепааІ ltvпyн та ОrІШЗІН Т&р&Н, ЯІКі ВИІtОнували ПорІПІ па. 11 о­ И5 процентів. Бриг~а. сів ОЗІІfМ:ИІНІУ шnrад ман, ove на з:яб.

r.

:К{)ЛІ'ОІСПНИ!К .

Кмгосп «Червона Україна»,

Гоrоп.ів.

Вчора. .за.кі.нч.и.пи збирапня KQ'PМOBOro JіІООFИНу 'М 80 ГеК· тара:х. Роз:поч:али wсО<ВИ!ЦЮ

. . . . .ОроІСЬКМЙ,

У n'srтi.й брИ!га;ді ·на

г. ЧуАНОІСЬКМЙ,

Зruраз у сВ'JІосні башrи заІКJІ~­

Ае'РЖ.З.ВЇ

виріІШИл.и 3~ати держ·ЗІІІЇ IIIDH&A ПJІаН 1,·5

м.лн. пу.-їв х.rіба..

fEC

та!Но•в.

с. Зааоричі.

ІJ)ОЦі.

КОJІіГООІLИ

3бІ>О'йних Сил. РадЯІНські тмпtіІсти свято бе­ режуть і ·множать славні б~ііові традиції Ра~янської Армії. Раоох з УJсім:~ воїяа'МИ• 3бройних Сил ОРОР оони пИІЛьно сrоюь .на

ве~,и-

гато підприє~тв, 'ко.тгОІСпів, yc-

з

на. 200 тооm вже забита, д·ру­ гу башту та.к.ої ·м:WrntOIC'ri ~а­ повНJD(о IJil)OO'JI11'0' 2--3 д'нів.

•м:И!Нулому

вия·вляти

пилЬІНість, вж.ИіІІати · захо~ів до ЗМіЦНе'НJНЯ оборОІШОЇ •:ІІО'ГУТНQІСТЇ .к:ра.іни, до ·змrцне:ння .своїх

ди.

д:mпми.

Деірж.аві .З.Д:\ІНО і 'П'РОД3ІНО .на

млн. пуді·в хлі· ба більше, ніж на

евіту. В цих )"МО'В&Х ра·

Останні вісті з колгоспних полів 3бираемо WІІ'ЮШИНУ на зеІр­

.tа.ем:о К'У'В/У'РУ'АЗУ. 0,ЦL1 з них

1,5

y1cwro

дянські .тюди; повинні

,. • ,.• .,.. • ."

вико·нала державний шан хлібо­

цю ж. дату .в

-

нок культури, ве.лик.а бібліоте-

ЗООИJІос}'ІВа.ли вже кор­ м01ЮІ'о ЛЮІШИУ та. іншої зеле­ ної :моои 3500 ТООІ!Н. при пла­

змот1вель Те..ІШопі.льсмtа Ьб.л.асть.

ІПJРОВО­

ку о•.'fброонь. не хочу'І'ь прИІслуха. ТИ!СЯ до ВИ!М{)Г простих люде:й

У'І1ВО- фа.'Іьтуються: троту~ри. Вони бу- чий де<нь. .Пемпа дуть радіофіІWВа.ні і електри:фі...~ ·•оба "

хj1доби.

ДООТРОКОІІО

ви­

дить МИРНУ З· ОІmЇШНЮ Л()ЛіТИ!Ку. Радя.нськwй Союз хоче жити в

води. прокладаютІ>Ся 1вщопроо·()Д·И,

• * • Дбаємо про еиту 3IF:v:i•i11Jlю

104

лка

народу,

рюєтьм тут, затопить те<риrорію

ІНЗІСТ}'П'Н()ІМУ

ІЮ'І\і лосИJІИІМо, wварmпі, бороть­

ГОСІПО­

Дарс!J'Ва Азербай~а.неької ДOIC't{>OIIVOIIO

"

ре

ДержаввІ nлани хлІбозаготІвель виконанІ достроково сіЛЬІСІ:ІКО~

Пл "'бtvv бер"гах Д,ніпра. віw ее" V' vл

Засооа:ми

........

11ру.ДЇВНИ!К;И

Радян:еька. ражає

інших ро-

колгоспах зони Бр01ВаІрської МТС іІІраці 'Пере.х.ідІНий Чі\рвониіі пра­ Не ВИКО'НЗ'НО Н&ВіТЬ і Н'аІПОЛ()ВИНУ. пор КиІвщипи пови:не:н ·майоріти. ПричИІНа ·відІСта.ва'НІ!Ія .дуже 7 ЛИСТО'Па.ДЗ. на НЗ:ШЇЙ · С · ВЯТ•ІWВЇЙ nроета. В ба;га.тьох :колгоспах д~мооrстра.ції. В ім'я цwro, в і1м'я

при

А.те є ще в

Кр&ЇІНаІ ре:І.ЕЦЇЙІНЇ СИдИ, ЯК.И:\1 'Н~

---------------------------На 7-годинниіі робочий

біт, вщі.лити для. них :неО'бх.і:JЩ,і за.соои.

б·роон~-

oorнfflly могутніJсть.

ВЗІННЮ ТQ·рфу і виrотовле:mrю ком- селе.но понад 5 ТИІСЯ"І ~ворів, ба-

'І'р.wспортні

7,2

вели•ку

м·ісцевих в 2,5 тисячі ІііВЩІПІа.тних кіломет- rwвані. В :К.ООЮН()МУ смі -

на.

Бобрицької МТ.С ІІІИІвоое:но ло

зрос'fає роль

На будІвництвІ Кременчуцької

Є ЧООІ'У ПО'JІ•Іfитися і в рядІ ш- К.ременчуцьке м()J}е, яке

"''" · ших о · н ШLUих колто.сшв, але ·f)а:ио,н в цілому ·вкрай ~аідстає у вироб-

Київсt;ltоЇ О'бласті, вж.е nере:вИІКо­ нали річн:и!Й план вивезення О!Р­ rаtНічних добрив, а ми .ншвіть не НЗ.МИ'ЗИЛИСЬ Ще ДО ЦЬОГО. СтанОІМ се·рrгня по rколrос.па.х ~О'НИ

за•СЛУГИ Та1 НК.Ї<СТіВ і Та.НК;ООУ,ДЇІВ-

ка до зустрічі

добрИІВ. Щ()б виправити ста•нови10 ще, неоохідно зарwз же .JІІСі спеціа-

~та.нці~МИ

Партія і народ вmсоко оціJнили

ня родючості 11ру:нт1в з. д01пооrо-

ми, . tніціаrори цілоріч­ ного виробиицтоо доори.в, ·вик.о­ · ЗИJ'IIffillt()· Ф.), .вж.е вироблено і винуемо взяте зобов'язання? Яке

'Відігрми

ВаJЖЛИВУ •РQЛЬ у ІРіУ.JТІЮМі ні·меЦЬ­ ко~фаШИІСТСЬ1ШХ ·за.r&рбникіІв.

треба пікл)"ВатИІСя про .п.tц: несен-

гою міщевих ІЦООРИІВ. Ty'f, у к.ол• 1J' ( romri FM. na.лfuriн~ голова т. Му-

Як-же

бідЬІmе

та.нкОІВИХ ві'йськ, JIІiti !Мають в·и­

ві.И;ни радянські бронета~нкові і соку рухшmість, ма.не·вреність і

.таеті. у :ВЇ'ДІІІОВіДЬ :На • НаГО'І>О'дУ не 'З'ОіЛЬШе!Н'Н.Я JІ:НОСВННЯ В груНТ •мехмІізовані в.ійоеька.

30

і ма.'ІИJ!Іtи, незалежно ві~ я·к·и·іі у них с.!щіа•lЬНо-пооі·

ють люд~й д,л:я роботи і лебід.ка. б~нело1'3д1в 1 бронезаrо~lв саІМо- ГеІJНJІЯ Радянсьwго Союзу. Орде­ ської де·рЖаІВИ. Вони •J>ООдува;юп Шдо:мо, що в КиїІвськИі: О'б- простоює. ВнасліД!О'к ц~ого 3~ два '111ддаІНо б:ил~я . прот.и _ню~е:ІІІНИХ на}{И і ·м:<е-д31Лями ІІLЗ.Го~родж.ено «XOJIOJJ.HY війну», посилюють гон­

Л'""'1. К·"'"Г"'СП · ни"'и 1. меха~m·І~"ат"'...., • "'' " n V"'

місще

~-------------

ників у захиеті БатьківщИІни. 250 тися·ч воїнuв-танк~стів бу.1н

кими

Л. Семенової мистецтва).

диспетч~

6уnавка,

Броварської

мтс.


р

А

п

т

--------

й

І

І 30ВОВ'Н3АННН КОЛГОСПУ

вих ·ро6о·тах . . Виросла у ве.1ИКУ орга·ніза­

ком· с.омооrьська

і

силу

ню!

звіт гмови заводського коміте­ ту П. Кучера. БіДІзначено буд(),

потрібно добитися максимально­ го напруження сил для того, щоб

що комітет, спираючиеь на чисе­ льний профспілковий актив, д\J­

Цифри

на рядо­

13 -

в Jt().;lrocпi, з них

НА ПАРТЗБОРАХ

осінні, JЇ

П{)О'Ве~ння

сівби і зиб.1ь0ІІ0і ораІНRИ.

безпосере~дньо

працюють

що

показують,

певних }'С'Піхі' в у розr\J.р­

виконати зооов'я;з(ІІн·нfІ .П() вироб­

мігся

кі·в і дівчат-ви:роб:нИЧ1ників.

.ництву ЩІОдуктfu ТІВа'J)ИНІНИЦТВа.

та,нні с<щіа.дістичного

Всі)ІІа ·за.сІJбами ш~ртійно'ї робІJ­ ти Д()бИ'Ва€І){Ось того, щоб кожен

МаємО< ·на,доїти Пі>

ція, ЯІКа · об'є,ІJДLує зараз

юна­

110

кіл)rра­

3100

мів модока від корови, Щ\Jі стано­

цеІfІ'Неру на

витиме по

381

ава·нга.рдну роль на :вир()бництві,

гект11рів

сі.1ЬСЬІКQігос.пода~ьких

брав а·ктивну уча•сть у громадсь­

8 .місяці11 і 5 д·ні1в на­ 2070 кідогра:мів - 230 цен'Гнерів мо.1ока на 100 гекта­

ПОСідав

'КОМСОМОU1СЦЬ

і

КОМу>Ні•СТ

угідь. 3і! дооно по

ко-пмітичній роботі. Вони скла­ дають основне ядро агіТК<).де.кти­

3рІJ· О.1СІНИ'Й 'НаІМИ підра.Х.)Н<Н\

ву і лек.торсьмї групи, Рt'дкоде­

рів.

гії бага.тотираж,ної га-зети.

показу€,

я•кі

фактів,

цифр,

деІtілька

CJHJBO

надоітn року кінця до с.1ід щодоби в середньоху ІВід КОЖ'!І()Ї коро·ви по 8-9 кішJграмів :.ю-

на:ведУ

а

них,

з

)ІІ.'ІЯ того щоб

-

наше не рr1зійшлося з діл<УМ, нам

Не б.уду в дан· ому разі говори­ ПІро окр~мих

100

по­

казують хjІд вимнання кодrос.пом

взятих зобов'яи,нь :на. честь 40-х роковин· Велик<Jого Жовтня. Вони,

ТОМУ

В

ЛОІКа,

вервсні

числі у

Врахувruвши свої рСІзерви і мо­

орга:ні·заwрсь­

·wоов'лзав.ся Ж.'rиво·сті, ко.1Г()СП вирf!бити нИ'НіШІнь<>го року по 60

рівІJнь

тери:зують

К()Ї і парТЇІЙ'НО-ПО.lіТИЧНОЇ р()ООТИ ,

Готуючись до звіту на П<lену­ мі райком;у · па: ртії, який нідGУ­

м'я·са на

ІСЇJІьсь:кОІГооподарських

тарів (}!)Ної земді. Лк 11ут обстоїть

НО оцінили стан •справ .на к<>жшій дідЛІІЩі КО.'ІГОDПНОГО виробНИЦ'І1Ва.

справа?

М300Ю КООІГООПНИКUВ ІРЯД праКТИЧ­ НИХ,' невідкладних завда,нь. дали

Ми

C.l<JoBQ -

вир()стити

·року 100-пудО\ВИЙ нинішнього врожз.іі зернових, ло 180 Ц!}НТ­ нерів карТ()nді, 200 центнерів о•вочіІВ з гектара. Щодо ()ІJИМИХ, ма­ TQ ре;зультати вже відомі ємо по

15,5

пшениці. ня ·по

це1нтнера з гСІктара,

числі по

в тому

ЦСІНТ>Нери

23 і

Реа.'!ьне

з<Jобов ' язан­ овочевих.

та

ка:ртопді

А.1е нам ·треба рішуче поси:шІти Т(}МПИ збира·ння, щоб не· при,пус­

тити будь-лких втрат. На це звер­ нута зараз ува.га осіх наших аrіта­ то!}ів, які працюють 'В • рі.1ЬІНичих

бригада'х, дwнках. Вони тruК()Ж •Нrl­ дають актив·ну Д()Іпомогу брига,ди­

УіЧ~Н()<ГО. СтаНО!М на 1-ше вере·с­

ня НЗ..'\ІИ ~ироб.1~НО П\J 33,7 ЦеtНТ­ не· ра ·свинини на :коожні 1ОО гек­ тарів орної зеом:ді, а

11

Жовтнева

Dce

ОС'ТІШНЄ

увжу

соціалісти<rn·ОоМУ

&нган:ню

серед доярок, овина'РО:К та. всіх інших

працівників

тварmнницт­

в.а. РоЗ'рООЛе,но с'ІІеціальні раціо­

ни для кожної г!}упи худоби, щоб МЇ:СЯЦі,

у Ці

ЯКі

заЛПІШИЛИСЯ ДО

кінця року, добитися :wакосимадь­

Jюrо рО<сту її проІ'(уКТИ'В'НОСТі. М. Лисенко, секретар Колгосп

гання в цехт!их ст~ІІІних газетах .

І. Нузнецов, nарторганізації.

секретар

3

народу

більшовицької

nартії,

брав

активну

героїв.

учасrь

Після nеремоги Жовтневої революції О. Я. Пархоменко, •ико­ нуючи 3авдання nартії, веде велику роботу в Донбасі по встанов­

Критичні зауваження колгосп ників

Ж о в тня

.працівюJжи

,

на.пої

ФРадлнська У країна»

про.мартілі

Про окремі епі3одн життя і діяльності О. Я. Пархоменка ро3-

ному І:К.'І)1бі. Вдень і внОЧ:і еюди

ко

Не видн\J ·в нашій га:зеті матеріалів· про т~, «Кір0100ць»

пдwн він внк.онав на

117,5

про­

13 7,4 -

на

а ВОСШИМіСЯЧІНИЙ

цента,

процен'Га. За цей ча' с пра­ мідЬЙ()ІНИ

2

200

Иаіfкращих nоказників

ко,

JI.

М.

КО3Лова,

М.

ди

тисяч до~~яr­

Прок()пен­

ШевчеlІіко, О. Ба~ньк{), та

О. Хоменко. ВО!Ни вИІконують свої

на

місячні за.вдання

120-160

проценті.в. Працівники а·рті.ті зо­ бов'я:tалиr.я дострок.(}В<J, до

1

гру­

на

заводі

нях.

·взяте

виІКонуе

дояр·ка

кожна.

як

на чеость 40-річчя Велик\Jrо Жов'І'ня. Щодекади го­ ЛОІОО· К;()wl·гоопу- т. Радьк~ О. про з<>бов'язання

вадить у ·нае Еирооничу на.!)а.ду .

коІ­

брига}І.'<!,--оказа.ли

-

госиrники,

розташО&МІа в кі­

дькох кімметрах ІВ~ центра се­ ла, і до нас майже ніколи не :Jа­ їжджає фотограф. А у нас же є передовики ·виро6ництва, які за­ сдуrовують того, щоб їх фQто бу.ти: в газетах.

Позавчора

на;И'бідьmе

надоїла

яка

Доярці,

рай<>НН(}ГG

·вчо­ провів 'сільмріІВ з.1ьоту брига­ рільничій ра бесіду у ді М 1 кюrу;ніст т. Кладун С.

--Наша

ска:заJJІа:

-

'Недо.ІіІш.

роботі наші·й піДІГО'І'ОВКу до

П:ро

парторrа­

ce1t'J)e'l'ap

нею

:н·іІЗації т. ЛитвинСІнко И. провів

корів, вручають пврехі~ний Че.р­

за. сідСІJння 'J)е,ІІ,'КО'легії стінІГа.зе.т.и і

від

·Модока.

ІН!!mе.1,

воний

за

за•КІріплених

га·зета

а .1е

ле

О.1ександра тику,ва.lа

Ко.1одієнко те,

за

редко.тегію

юри-

СЬ{)·годні

що

від·бу:д~ься

актІUІістів.

2·5 в

нараді

В

Перця».

«KOJJir()cлнoro взяли участь

розпооідає про це.

клубі

сіJrьському вечір

масови•Й

сіль­

дшовість 'ВОІЮ! •не бо1реться за крити•rних виступів ·в, еті·нгазеті.

корів і читачів гwзети, присвяче­

Написа-н я ·ра:з про те, що з ви­

тмші

зruвда'Н'НJІІМ

ний

розгор-

преси ·у

ЗІмаг111ння

·соціалістич:н~го

дня, заве·рши'Ги річ·ний вwробни­

ни пастухі·в ми часто з за.пізнен­

на

чий П.1аН.

ням доїмн 'корів, аде ніхто на це

40-рі·ччя Ве.тик.ого Жовтня. І. Степаненко, чле.н КПРС.

Г.

'Не реагував. Якщо так буде і на­

Савченко,

то

далі,

владу.

роЗ'пропа:rо.<З.1ІJ і

Пporre

білЬІШОВИ'ЦЬКИІМИ агітатО'расwи сол­ дати

25-го ,пооzку

прИJела.1и

РЗоди делег&Цію,

ЛугаІНської

до яка

Зая'ВІL1а, що сол.и;ати не в.и:етуrпа.­

тимуrь проти Червоної Але офіц~рс'ІІВ(},

а також

гвшрдИ. за:rО'Ни

«віль·ного ІJWЗацтва» бул:и :нас·тро­ єні

ІВ<Jоро~;

їм

вдалось

ІЗахопи­

ти чwс.'l'ину ·3брої, яка на.J;ій:шла 3 Харкова Д.'!Я оЗІбр()єння Червоної гва.рдіі.

3а доручСІННЯІМ Луганської Ра­

очолюва11·ий ІІа.рхоменком, от<>чив зеомеьку упграву, р00'3бро~в охоро­

гвардrйці

оточили

М:Ї:еТИдІИСЬ ОООІДаtГИ

кооарху,

25-іГО

де

ПОЛКу.

мало

сті1нну

хто

викрИ:ватw~е

наявні

га!Зету

зб·рою і ОДе'!}ЖУЄ ВЇДІТ)"СК!НИЙ RВИток.

Ці с.шва бри з)-·стрінуті з за­

хашенням. Соurдати тут же по'Іа­

ли здавати гвинтівки. ши

доку.менти,

вони

Оде.ржа.в­ лсmидали

каза·рми. Так б.уло пок.1адСІно край підстуmа.\1 буржуазних :ющіона­ лісті.в у Лу, ганську. Рада робі'ГН.И-

чих і ·СОJІДаrrсь·:к.их д~пута.тів ста­

да пО<вним госпО'дарем міста.

Веоною 1918 року над Доwба­ сох, як і над уеією Укр8.ЇН()Ю, нwви·сда чорна х·:мара. ;на.вали яі­

мецькото імле-ріаwті·ЗІм.у. Оле•ксанд­ ра ЛкОІВича призначають

ю~рів­

штабу мо:бідіGаційното никюІ Червоної Армії ЛуrаІН~ького райо­ ну.

Він

учас.ть

· бере

потім

активну

у бОІJЮТьбі прати :німець­

ких окупа.нтів, в О'бороні Цари­

-

~вІЯта

•Нсена:родн()rо

честь

Колгосп ім. Кірова, с.

По11реби .

Донба.су, .робі'І1ники М~скІви, Рооrова. В екладі Першої К~нноі армії диві· зія гро·м.и~'Іа бі­

становили

допм.яків,

білогварді'й.ські

по.1-

ЧИІІЦа баІЮШ Вращгеля, вкривши себе в 2юрстоких боях невмиру­

щою сла11ою. В усіх

б·()ЯХ Пар­

брав

хоменко

осоGисто

атаках,

прикла.дОtм

участь !І

мутності

та

герuїз.иу заmалю·вав че>J}В(J'Н'ИХ кін­ Н()ІІ';НИ:КЇІБ і вів їх за собою.

громадянська

... 3а:кін·чилась

вііілrа. Але в :к:раї!ні ще діJши бан­ JtИ Ма.ХН~ЦЇВ. Пі~ 3нам:'ЯІІІКОЮ 14-а. дlй!іІзі.я розг.рооиша -їх голов­

ні си.ш, але б8.гато ба,ндитів роз­ хитрии 1 біг.'І<>СЬ, а їх ватажок,

під'СТУ•ІІІНИfі Махно

кидаВС·Я з бо­

ку в ·бі'К по селах' Катерwносдав­ щини. В б(}Ю З 'МаХ'НОВЦЯ'МИ Під ЛО'!!U

Бузівwю

ТІраrічно

СС­

загw11ув

начдив Парх<>менко.

при:біУ'Вали 3В>'Jl'зІWІВі з )"Сіх райо­ цина від біJюrвардійсьюrх банд Пархооrенко з гр)"lІою бійців за­ у У к.раЇJІІСЬКИЙ 'Нар()Д \}Ое!}ЇГ н~в ІМіста. Ще до Ж<>в'І1Ня дуrаІR­ r~нерала Крас:но·ва. йшов у двір коо&рми і, звернувсвоєму серці О'бра.з улюблен<>rо ські робіtгни:ши взяли під евій В боях за •мощ,~~;у рес.публік.у ЛроіМОВ~Ю, ШИСЬ ДО СОІЛда.ТіВ 3 героя. На пш'ЯТНИ!КУ, ВІСта;нор­ ко;нтрмь пошту, телrо-раф, іt<UНк. Ра,; 0.' Л. Пархом:СІНк.о вИЯІВив чу­ <жаJЗав: леном:у ·на могнді О. Я. Парх()Імснка Пам'ятаю, ншпередод'Ні Жовтдовий та.1ант вооначадЬІника. 3 у Вор<JошищJ:вграді, налисані с~Іо­ оенні 1919 !}ОКУ 'ВІСЯ •бойова ді­ ва К. Є. Ворошилова: «Його ялЬІніеть Одексая~ра ЛІW:в-ича тіс­ хто багато що знаю, Л ДИ'ТИ'И'У'І'Ь. чудова казка, симвоn життя Буржуа:з:но-<Націоналіетиttна Цrоrг­ но -зв'яна:на ·з Першою Кінною веnичі пропетарського АУХУ». раль;на. рца наm.равила сюди 25-і а ·вшс ме згодеtн 2 ІНИW. Хто не армією, до складу ямі входила Д. Осипенко, пм&, тшк.ож загони тааt зва:носо хоче бiJrьme воювати ·ІІІJЮТИ своїх очолювана. ним 14-а к.ав·адеТJШ:­ і селЯ'Н і робіТНІИ'ІtіІІt бра.тm НаІМаJГаю­ «'Вільного lWG&Ц'l\l!>a», ЧЛt'Н КПРС з 1905 року. сьм АИВі'ЗіЯ. ОсІЮВНе JIA'l)O JІИВІОЇЇ ~ВОЮ бажае іх·ати .ІО.І()І)(У, :ий той :uae ЧИСЬ ІfІ!СтаІВОВИТИ В :місті

1917 року па.ртія · послал8. Пар- неuюї ре.водюції політиqяа оост:l­ хоменка 1В ЛуrruНІськ. Tyr ві'Н 6е- вовка 11 ЛУіга:нську УJСІІt:JІщ~ни.mась. мводі,

нa­

ГаІЗСТИ.

СТЇ!Н'Нf!Ї

Першість у змага·ІШІі посів цех Серпневий ·ПОІІІиву. ма·совоrо

Штаб Че'ІJВоної rва.міі в rой ЛЮ'NІе-ва р{;волюція за.стала заво.и;. На д1JУfИ'Й день червоно­ О. Л. Па.рхомшtка в МОС'К,ві, де час містИ'Вся в rі·рнИЧІО-ком:ерцій­

патрошнлм.у

КО•.'ІГОКШНОЇ

nroi

МоЛ()да доя•рка Катерина. Бруєн­

дістМИІ ()'Зброєння ІНа. 'ІІNГІJОІН:НИЙ'

Га:р'l'ма.на, в за.1ізнич:них ма.Й·С'rеР-

ярок про рf!боту і завдання

НЯ •ВИрООНИЧОГО 'ІІЛ&Ну.

ну і вивіз уе~ захопдене націона­

nовідається в цій статті.

ре ак:mrвну уЧ3Ість у ё'11в<Jоре:нні червоногварді•Иськи.х ІЗагонів ІНа

• 3а дорученням бюро ·nа:рторганізації я провів босіду серед дrо­

6<J,рють:ся за досТl)()Імве ВИJКОІН'ан­

ленню і 3Міцненню Радянської влади, по органІ3ацІї частин Черво­ ди рооі'lЧІИІЧ·ИХ і солдаmських де­ ної Армії, по ро3грому іноземних інтервентів, білогвардійців та путаті.в загі11 червоногвwрдій:ціrв, буржуа3но-націоналістичннх банд.

~------------

ПЕРЕДОВИКИ ЗМАГАННЯ Г<Луючи .~tостоіі:ну зустріч все­ 40 річниці наqюДІному СВ'ШГУ -

ЧС'J)ез

тюрмах.

віл CJI)'laliИB eoJFД8.'IOM ВорОІНезь-

На знімку: вечір молодих літераторів. Виступає поетеса В. ТкаФото М . Строя. ченко. ~

облі.ковець.

у першій російській рево.1юції, кілька ра3 був арештований, сидів

кого заnа'СІН'()·ГО по.'!ку. Москов.ськ.ий юмітет РОДРЩб) ·прИ!Значив йосо на:чальнюко.м оДІого з бойов.их заІГОнів рооі'lЧІИІКів К.расноПреснежьrvого· раJі·ону. В береJні

На ви~тавuі. присвячеwій молодим літераторам, предстШІлена бу­ ла творчІсть 34 колг.оспникі•в, робітників, службовців ·і З учн,і·в району.

-8-

парторганізації.

багатьох

ни В. Т.ка.ченко, А. М'ястківського і М. Білкуна.

14 ВЕРЕСНЯ-РАЙОННИЙ ЗЛІТ РОБСІЛЬКОРІВ

с. Рожни.

висунула

. Понад 150 трудящих п.рийшли на вечір молодих літераторі.в, якІІіІ вщбувся наприкінці серпня в ·райбудин.ку культури. Присутн'і з інте­ ресом.. вислухали виступи членів літературного об'єднання 11ри ре­ дакцІІ газети «Стахановець» тт. Горбатенка М., Козлова А., Со­ ма М., Пиндюри В., Писаренка П . , ТищеНІка М . , Ушеренка С., Си· нозаць.коrо А . , Гринько В. Тепло зусr,ріли і у.важно вислухали учас· ники вечора вист.упи члеJІів спілки письменників Радянської Украї·

Броварський ДОК.

«Більшовик»,

О. Я. Пархоменко народився в сім'ї селянина-бідняка села Мака­ рів-Яр, недалеко від Луганська (тепер Ворошиловград). Юнаком він nочав nрацювати на Луганському nарово3обудівному 3аводі, де nройшов сувору школу класової боротьби. В 1904 році Пархо·

у

·В-исвіт­

хід соціадістичног<> зма-

к.а:рб01ва. нців.

своє життя беззавітному служінню справі Комуністичної партії.

ряди

наради,

цехові

робничі лювати

Партійна організація усвідО'мJює, що успіх с.прави вирішують лщи, і придмяє тепер особливу

Одним 3 них був і 0-LJександр Якович Пархоменко, який присвятив

менко вступив в

Реко­

зад<tвільно.

пра.цюю.ть

мещооано частіше провО<дити ви­

ції •на

Легвндарний начдив

революція

комі, ос·ооливо пооуrова. і зарида­ ти,

ВЇ)J:ГО!Д ЇВ.'І і.

ного змага:н·ня за своєчасне і ви-

11

ува.гу ()І~ноча.СІно 3ве.рну'ОО П. Кучера на недо.1і• ки в робо­ ті. Не всі к.омісії, які є при зав­

ціВІНи:ки це'Х'у виготовили продук­

бригад в органіва.ції соціа.чістич­

Герої ргвоАюції

рщіонадізаторів і винахідників .

поголі11-'я свишей ще у процесі

тракторної

і

.рільничих

Р1ІІМ

нам трооа докласrи багато ЗУСИ<1Ь ДО' ТО'ОО, ЩОО ДООИТІИСЯ на­

тут

всією

·пра:влінням і

Ва.рто ншвести одну та­

ку цифру, щоо ясно стало, що і

А1на.1із це:И доп\Jіміг нам постави­

ти .п~ред

ників коwб.і,на.ту. П\Jширинся рух

100

60 цент­ 100 гек­

угідь, в rому чи·с.лі . по нері· в С'вишини на кожні

МИ СЮЮКРР.ГИЧ­

вся ЦЮПІ JJ:НЯМИ,

кож;ні

центнерів гектарі1в

яку проводИіМо.

робіт­

праці

умов

виробничих

і

змагання,

Ку.lЬТУРІН()-,ПОІб}"ТlrВИХ

ПОЛіПШеННі

по 11~12.

на мою думку, ІНа.НІкраще харак­

року.

1957

ЗВІТ голови ЗАВКОМУ п а р т і й н их На ~ід'критих обюворили збора.х за:сдуха..~и і

со.коякіс.не

ко~:Іr)'Інkтів нашої парторга­

25

нізації

вересня

8

Вечір молодих літераторів

Жf[ТТЯ ------

Е

н

ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧ:НА РОБОТА

ти

Недіnя,

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Ваші офіцери чинять QПЇ'Р реІВОJІЮЦЇЙНіЙ ВЛщді. 3а це ЇХ с.у­

-


НеАіІІя,

вересня

8

року.

1957

40-р і чч ю

І

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

У ВЕРЕСНІ ВИКОНАТИ РІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПОГОЛІВ'Я ХУДОБИ, НАДОІТИ НЕ МЕНШЕ, НІЖ ПО 350 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД КОРОВИ

;

ВЕЛ:.-іКОГО ЖОВТНЯ - 1;

ПАНУ ЗУСТРІЧ!

'

3

1:

о

•u

Дані

про надtи

в ко,\rоспах району за о,.

Назви сіл

о

8

місяців

..

"'""'

СІ%

колгоспів

..... -

~8 ~~

~- с: ::t

.Лі11КИ, ім. 1\алініна Русані-в, ім. Сталін·а

Рожни, «БілLшовию> Требухів, ім . Хрущова

Зазим'я, «Шлях Іллі'fа » 8.-Димерка, ім.· Димитрова Пухів-ка, ім. 8атуті·на Світильне, ім. Л·\аленкова П о греби, ім. Кірова Княжичі, ім. Щорса

Троєщина, ім. 8орошв ло·ва Бобри·к,

ім.

Стал іна

8.-ДимерІ<:а, ім. Кірова Семи полки, ім. Лені·на Кулаженці, «Зо.ря» Плоске, ім. Леніна Гоголів, «Червона Україf! а» Жердова, ім . Лені.на Гогол ів, ім. МолотQВа

Зобов'язання виконано Дояркою працюю декілька ро­ ків, але корів, які нині закріпле­

Моюрець, ім. Будьонного 8 .-Димер,ка, ' ім . Леніна 8.-Димерка, ім. Шевченка Рудня , ім. Кагановича Заворичі, ім. Кірова Бощанівка, ім. Андреєва К·алита, ім. Сталіна Красилівка, ім. Жданов а По Броварські А мтс По Бобрицькііі МТС По раііону

ні за мною, доглядаю лише з ми­ нулої зими. Тоді добре їх ще не

-

знала, а головне

невідомо

ме­

ні було те, які вони на удій. Ко­ ли на

початку року

наші

доярки

брали зобов'язання, я дала слово одержати від кожної корови кілограмів молока.

по

3200

У січні посідала далеко неза­ видне місце серед доярок колгос­ пу, бо одержувала щодня від кожної з корів по 3-4 кілограми молока. Розвиваючи змагання з першою п'ятитисячницею раііону, дояркою своеї ж артілі

Домною

Минівною Юрченко і дояркою Маріею Захарівною Пнльтяй, яка тоді заАмала друге місце в кол­ госпі, почала виходити вперед, добиватися успіху в роботі. У травні місяці вже обігнала 19 доярок І вийшла на четверте міс­ це в колгоспі, в червні на тре­ те, а на 10 серпня виконала свое зобов'язання.

Цього

досягла

завдяки

що старанно доглядаю

тому,

корів,

го­

дую їх строго за раціоном з вра­ хуванням

продуктивності

кожної.

Виконала вже зараз і підвищене зобов 'язання , взяте мною на зак­ лик партії наздогнати Амери­ ку по виробництву м'яса, молока

і масла на душу населення. За­ раз маю по 3700 кілограмів моло­ ка від кожної корови.

У нас на фермі нещодавно го­ ворили

про колгоспників

патріотнчнніі

артілі

почин Сталіна,

ім.

Богуславського району, які зобо­ в'язалися до 7 листопада викона· тн річне зобов 'язання по надою молока. Цей заклик підтримали і працівники молочно-товарної фер­ ми,

де

працюю

дояркою.

Обмір­

кувавши свої можливості, виріши­ ла надоіти від

своїх

корів

по

4200 кілограмів молока до 7 лис­ топада.

В

осінні

місяці,

як

правило,

частина корів запускається. За­ раз кожнііі з них згодовуемо по

кілограмів

35- 40 Щоб ще

І

по

почали

10

тварин

давати

не

коровам

кілограмів

картоплі.

В.

Кваша, доярка.

Колгос п ім . Сталіна , с. Рус ан ів.

На зttімку : доя·рка В. ша.

К. Ква-

Фото А . Рябоr·о .

***

о

>.llt_ wc:au"' ос- :r: :с

"'Q.:I

ь~ J~- :С"'О"'ОО~ 243,2 2321 240,4 2672 225,3 2022 204,3 2567 200,4 2358 183,9 2058 180,7 1769 163,8 2382 162,5 2032 162,4 2692 155,4 1753 155,1 2147 151,1 2131 151,0 2644 150,8 1916 150,4 2286 149,0 2327 146,8 2009 133,2 1984 129,3 1880 126,7 2172 123,8 2254 122,6 1991 115,4 1578 109,1 1844 108,3 1753 95,2 1892 157,0 2179 158,2 2153 157,6 2165

року

= "'... .,.. о

РІзниц• проти

..

....

\&.Іо:Іе~.~-

\'!

оос"'

~ с:а.с.::&.

•о4.Іса

:С :r: v-·

:0

368 415 321 419 362 325 308 374 313 454 265 338 297 489 309 426 372 378 323 294 354 281 323 286 284 276

252 373 140 608 544 516 239 379 396 672 146 269 133 971 188 56 481 589 246

266 343 353 349

.. .."

мвну.Іоrо року

3

:1

68 59 196 636 164 241 426 204 377 339 358

ПіАВеАено nіАсумки соціалістичного змагання АО.Ярок колгоспів району за високу продуктrвність молочної

хуАоби за

8

місяців. Найкращих показників

АОбилис.я АО.ярки, ОАержавшн віА кожної з закріплених

4134 4003 3682 3675 3282 3278 3238 3233 3211 3210 3156 3149 3094 3092 3080 3074 3022 3014 2987 2986 2967 2965 2952 2945 2926 2899 2873 2866 2865 286J 2854

подрjбненого

продуктивність

1957

.... .. .. ., .. ....

3МАГАННН ДОНРОR

корів кілограмів молока: Пильтяіі М. З. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Юрченко Д. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Бобко М. М. колгосп ім. Леніна, с. Семнполки.

Кваша В. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Ряба М. Н. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Герус О. С. колгосп ім. Леніна, с. Семиполкн. Ряба А. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Зінченко С. П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Малюга П. М. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. Гончаренко Н. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Борисенко О. €. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Онищенко М. €. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Поживил €. С. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Мишко В. Д. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Бердун К. І. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Бобко М. П. колгосп ім. Леніна, с. Семнполки. Цахло Г. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів.

Безпала П. Т. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів.

Божук Г. Ю. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Гузііі Н. Г. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Вірич Н. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Бутко О. С. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Кришни Л. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Сом О. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. СоловеА В. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Рижа Г. Я. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Ганжа Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Дяченко Н. Т. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Топіха Г. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Гончаренко Т. М. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Батюк Г. М. колгосп ім, Леніна, с. Семиполки.

ПРОГРЕСИВНИЙ ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ

кукурудзиння і по 200 грамів концентратів на літр молока. падала,

молока

ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ

· СШ•Одни::и. з наиефективюших . ~

· . Що.ІJІСа, с. КняжичІ, штучне . ~сІ.

2848 Царик К. Л. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 2846 Колоша К. А. колгосп ім. Маленкова, с. Світнльне. 2844 Петренко П. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 2837 Опанасенко Ф. І. колгосп ім. Маленкова, с. Світильие. 2835 Пінчук Г. С. колгосп ім. Леніна, с. Семнполкн. 2817 Чайка О. П. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів . 2810 Козаченко Г. І. колгосп ім. Ватутіна, с. ПухІвка. 2800 РЯба П. Х. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2790 Ряба К. К. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 2763 Соловей Г. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів . 2746 Гладка Г. К. колгосп Ім. Маленкова, с. Світильне. 2742 Божко Н. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2723 Клушко Л. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2721 Корніііко У. А. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2662 Харченко О П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2657 Васильченк~· С. Л. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2652 Мельниченко Г. .Я. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2648 Хромець Г. О. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2647 Трохименко П. П. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. 2635 Горобеіі М. Ф. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 2615 Костиря Г. Д. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2612 Литвинова М. П . колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2605 Ворона €. С. колгосп Ім. Калініна, с. Літкн. 2585 Наліс Р. В. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. 2576 Ковбасинська В. П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2558 Галицька В. Т. колгосп сШлях Ілліча», с. Зазнм 'я. 2552 Харченко Г. П. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоголів. 2545 Таран М. А. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 2523 Ковалевська М. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки. . 2523 Логвиненко г. п. колгосп «Червона Україна», с. ГоГОЛІВ. 2508 Мико.1аенко г. д. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 2475 Постол М. С. колгосп ім. Леніна, с. В."Димерка .. 2472 Приходько О. С. колгосп ім. Молотова, с. ГоголІв. 2472 Івченко Т. Ф. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2468 Лебедннець М. Ф. колгосп ім. Леніна, с. 8.-Днмерка. 2457 Тищенко М. К. колгосп Ім. Маленкова, с. Св/тильне. 2448 Гришко Н. П. колгосп ім. Маленкова, с. Світила.,не. 2438 Троценко З. С. колгосп «Шлих Ілліча», с. Зазим я. 2433 Бобко М. І. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Днмерка. 2432 Кабиш Г. О. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2414 Онашко М. А. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2413 Рогова О. Л. колгосп ім. Шевченка, с• .В.-Димерка. 2410 Барланнцька М. І. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. 2406 Колоша М. Я. колгосп ім. Маленкова, с. Св/тильне. 2398 Опанасенко Л • .Ф. колгосп ім . Маленкова, с. Світильне. 2393 Пархоменко Г. І. колгосп сБільшовнк», с. Рожни. 2375 Рогач М. Д. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів., 2371 Якуша Т. М. колгосп сШлих Ілліча», с. Зазнм 11. 2366 Сахнюк М.М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2366 Кулинич У. К. колгосп ім. Шевченка, с. 8.-Димерка. 2353 Руденко Н. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2350 Лукашенко К. П. колгосп ім. Ст~л!на, с. Б~брнк. 2349 Марченко М. М. колгосп ім. КалІНІна, с. ЛІт~и. 2349 Конах М. М. колгосп ім. Молотова, с. Гоrолtв. 2345 Воіітенко Г. Д. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. 2344 Га"ценко О. €. колгосп ім. Молотова, с. Гоголів. 2332 Хавро г. г. колгосп сБільШОВИК», с. Рожни. 2318 Лукашенко С. О. колгосп ім. оlСталіна, с. Бобрик. 2317 Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 2316 Литош М. Л. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. 2315 Ходос В. І. колгосп Ім. Сталіна, с. Бобрик. 2315 Стасько Г. Я. колгосп ім. Молотова, с. Гоголів. 2315 Назмієва У. К. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. 2311 Обіход Н. М. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2296 Какун В. О. колгосп ім. Ле.ніна, с. Плоске. 2284 Мироненко М. І. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2281 Гуликицька О. П. колгосп ім. Леніна, с. П.1оске. 2280 Дяченко Т. О. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. 2275 Менжега М. А. колгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2256 Заєць М. Я. колгосп сШлях Ілліча», с. Зазим'я. , 2233 Литвиненко Т. О. колгосп сШлих Ілліча», с. Зазим я. 2225 Шевченко К. А. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. 2215 Шусть М. В. колгосп ім. Димитрова, с. 8.-Димерка. 2213 Литвиненко М. К. колгосп «Шлях Ілліча», с. Зазим'ІІ. 2205 Терлюк М. І. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2205 Бардаш М. Г. колгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2204 Нишенко М. П. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2190 Особа О. М. колгосп сШлих Ілліча», с. Зазнм 'я. 2175 Ващенко П. І. колгосп ім. Димитрова, с. 8.-Димерка. 2166 Барбон Т. І. колгосп «Шлих Ілліча», с. Зазим 'я. для пр~ве~ення роботи відповідно ооладпа.не приміщеtння

ВЗИl\!Іtу. Це примуtІІІує зас-rоrову­ нати прwро-дне парування кор~в.

І ме-юІНню доrrрим:ують вс1х правил.

ШеtН'НЯ пе""'rулів та, я:ловоеті їх. .,V

П}"НІ~ТУ, технік.и ШJ шту~но·ху осі- що приво~ить до зах.ІЮ(Іюва.нь

. "·"''ІЛ. ЬКІ()Х .Н а жаль лише в ди.со ш шд-вп~ен~я л.:&О<СТІ худо и є М€'НІ'Н:НЯ з&щюІваджують ПОІJНвня- колтосШІіХ з~ни нашої МТС: «.Черштучне осmrею111ня тва,рJІJн.- "ТБано· не:~~:а:вно. Але це дало. можли- .в она JlCPaJHa», п rо,."", """ІІВ.·, 1.. ··" ені . С с. rато к.(щго.сmни•к.l~ ;зони наmо1 111 , ВІсть в8же У цьооrу РО.Цl о~е.ржа- JІені,на. с. В.-ДИ!мерка, та. 1мІ.'Іиі б.

б

з~стосовую;и цен ме'Юд, оо оета,н- ти_по

о

полових

орг~ні<В

ТВЗJРИН,

збіль-

Перевірlt'Ою ·на ,111 і>Сцях роооти nyн"'m;. ·Що кільtv••8 вс.та~новл<><По, vл. кість wрів 3 бага.тораоов..ихи пеО телят на 100 ·ко~Ів, в Воvош~лова, с. Троєщина, при- регулаlfи складає •1 ише 5 процеон-

НІ р~ки д'ооидися зна:ч~ноrо е коро- то•и ча·с, коли розтедення 1х ще міще<ння че~ння я.дО'В()с ті Іюрів, :tбільmен- не заайнч.илось. В а.ртіді « Черво-

ІПуmті:в

від'П{)Відають тим

більm-меонш тів. Всі ці '!1Ва.ринп, як 111равило, що ""'""'ль·ил._

ВИІ)fоrа.м,

мають <Іа~ворюВ'аН'НЯ

~"'"л.

..,.v-

на », с . ГО<rолів, о-'е'р.жа- необ Xl~Нl. . . В реШ1.'1. ж шр'ГlJЮИ · • во- пол"'nих орrа·.н1·.в 'ВНа"л 1· ..0... ""'ВПершою в нашому колгоспі за ІНЯ виходу телят на. 100 маток, на Ук.ра.і: 8 1 30.",.; прикладом богуславських тварин- підвищення •Модочноі проду;ктив- •НО по 5 теJГ.ЯТ, а в еусіднмму ни НеtПрmдат.ні, або -х """"... не- род•ного па:руВ3ІRЧІЯ. UID

"

,.,

...

. . .,.

ників дала слово виконати до 7 ності ї:х. кмгоспі цього ж ееда, за.в~як.и Широоtе за.СТОС.УJІ'ання ШТУ'Ч'НО1В артілі і•м . Х'рущова, с. Тре- запрова~Жіе'Н'НЮ ШТУ'ШОrо осіме- ма. листопада річне зобов'язання по ro осhсоо1ння т.ва.рин у млrоопах надою молока одержати по ніння на ,протЯІЗі трьох рокі•в У .&ОJП'()С'Пах 1и. ШевЧе·нка, 4000 кілограмів від корови-дояр- бухів, яка щ•ною 3 ІПЄ'РШИХ l! с. В.-Ди~mк.а, та Ї'.м. ДимИ'І'рова, з BИKOJHIOl'~ll'HЯM КІРа.ІЦИ'Х ПJІЇДе о и яловість К()РЇІВ амеон.шилась ВД'ВОЄ, Vl' •щ Парасковія Малюга. ра:ИОІНІ лоча.1а. штучно осІ·менят с . B.-ДDг.f~J.ta., пrнк.ти· не мають ників - це один 3 ефект.ивнях Всі працівники молочно-товар- корів, рік у рік. ·зрост·а.ють надої а захворюваІння їх ІЮ~о-•ШJ;ювих ма•нежа, і осіrмені.ння щюоо~ить- способів швІfд•ІWГО 'ІЮЛЇ'ПІІІе'Н'НЯ ної ферми борються за те щоб Т р r о•рrа:нів :ювсім ді:к.відоване. .~ . . -моuш"К.а. ак, наmрик.'Іц, -за: а. ся лі~ вЦкритим: ю~бом, на оон- якасті худоои 1 ш~ИЩffіІНЯ 11 . • до 40~х роковин Великого Жовт- т·ут оАерж:l!но по 2567 кілогра.'tІ:ів Прак.тично ~овеjІ\ено, що штуqпрод=тивності. ня здІііснитн зобов'язання по наці, що .не;гативно ві~бІШІ.WТш:я на '" •

дою молока.

. . ~· Давиденко. Колгосл ІМ. Лею.н·а, с. Плоске.

І молок.а ·ві·д . ·к-ожної мрови rrj}oти ниИ оп-осіб осйrІеніння wрі.в дає ре:зульта.тах за.шіДІІrеНня

Rорів.

2407 кіІJшгра.мів, як було торік хороші ре;зудьтати Jl1Иlllle тоді, Ба~rа.то пунктів •не мають 01пален. . . ·;: . . ~ на 1 :Вересня. У IWJlrocш нrеНl к.оли СТвореіНО ПОО'Рlvиі умови ЮІ 1 ·не пристосооаю ДJІЯ vvuoти

В. Коnпаиое, ГОЛОВНИЙ ЗООТеХН'іІС. Броварська МТС.


4

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

~=====*

Дорота редакція! Л ще )!О.lода дщина

пою КО•)І'С<JfМОдЬЦіВ ВИ 1ЇХ<!.1:t на ІJ·О­

боту в Еа·ржаІнду. ТшУ ·во;на. ово­ ло;~;іла СІПе'Ціальні<стю бу;~;іведІ>НИ­

у

Д3/ІІ'НО д.івчина. приїха.1а ;В •с с.1о , щОІб прове.сти відпу.стку в бать­

ків. Ї•м во.на прив~зда пода•рун­

У 19М році вwуmеюrй бу•в за­

ки, зокрюш, сво•Ї'Й матt>рі подару­

ЛІІJШИ1'И робо'l'у. Важка хвоjЮба другої інвалідом зроби.1а мене групи. Але напе·рекір цьому я

вад& ручни•й rодmнник.

розпсrві~а.lа Н. Ба.шо ба,гато нашій молоді про Ка.рага.нду. Те­ пер дві на:mі комсо:~~о.1ки Світ­ .1а:на Гурська. і fа.1Я Прихщько виріши.ш теж туди п01їхати.

орати

сил

МОЇХ

участь у будівництві комунізму.

Погов01риm по цмму пита:нню з моїм ко.1ишні•м у·чителем А . А.

М. Риженко,

Ві:н уважно rrрогдя­

НМІохатом.

ну:в фотознімЕи, Я·Кі я •роблю, порадив ш~слати в ·редакці·ю.

секретар сільради.

і

хоч

принести

•мажуть

вони

Зниження цін на медикаменти

ЯКЩО

і

фото ,

щини . Та і вартість трудодня

не­

ведwчку користь на})()Ду, я буду

лась .

дуже радий.

вода

бригади

йоrо

та

садо ·

помі<tниками

Вірними

фру•ктів

урожай

«Великий

збільши·

набагато

цього

від

учні.

є

збирає нкнішнього року наш кмгосл Ьм. Ватутіна на всіх 25 гектарах саду. У м·инулому він не мав доході·в від саду

Багато їхньої п.раці вкладен о у ті 2 вагони яблук, які від· правлено вже, і у ті вагони та десятки машин, що ще бу·

тому, що догляд був поганий.

дуть

з

я·ке

очолює

ду

дітей

в са­

під час літніх каноі.кул ме·

не особливо захопила. Приєм­ но б ул о слух·ати їхні розмови подарунки с.вої трудові про на честь 40-х роковкн Великої Жовтневої соціалістичної ре· волюції, яка зробила всіх ра·

тридця­

комуніст,

робота

Рад•існа

колгоспу,

правління

і

зації

титисячник т. Філатов Г., була утворена садо·ва бригада. Ке· р ує нею досвідчений садовад т. Строй Я . Під його керLвни­ цт.вом все було з.раблено в са­

д янських

-

розчищено, об· ду, як слід копано. На кожен гекта•р землі тонн місцевих доб· дали по

людей

щасливими.

Багаrrо учнів я сфотоrраф ~ва:в під час роботи.

20

Буд у дуже задоволений, ко·

рив, добавили до ніІх мінера· бо· провели лькі. Навесні ротьбу з гусінню та іншими

ли хоч один з них сподобаєть­ ся читачам нашої районної ra·

шкідниками.

зети » .

І дуже велика радість бул а у всіх колгоспників, коли зіоб· центнері.в рали торік по 45 яблук та груш з кожного ек­ тара. РадJіли тому, що нарешті багато і Н·аш колгосn, який років був відстаючим , може

с.

ПЛОДИ

ПОСЛ·аТІІ

міст

СВОЄЇ

праці

та

інших

Киева

тр удящим

нашої

Батьків·

любимої

во, арганізувало торгі:влю кавуна-

продаІНо

їх

дні

ми. За остаНІНі

трудящим понад 15 тонн.

Пухівської сільради. Г. Климась.

Вище вміщуе.мо• оди:н з

фот•г

знімків , .ятк.mй ·надіс.1ав т. К.ш­ м:ась . На. фото: ученИІця 8 класу Люба Адаш01вич під час роботи в саду ко.1гоепу і·У. Ватутіна.

Буде завезено і реалізовано в

магазинах ССТ ще декілЬІJ{;а тонн каtвунів.

Це було ще на початку . ді'І'а. ІКолrоспу

зайшов короrгюї

Після

юнак.

стрункий

роомави ·~'ЯІСувало'Ся,

п' ятде-еят ПРQІценті·в.

О. Миронова, аптекар.

м.

Бровари .

В. Криворучко.

Де наші газети? П[Ю'І'ЯГ()М щmня і еерпня біб­

читачів

·Наших

ця

вЦпо·відь

Д. Биков,

не зад<;оо..'!ьняє . зав.

бібліотекою.

с. Погреби.

Коли ж 6уде

ні ПО'діі.

Вуна.в Вол·одя і на косовиці

СТУJ.деJІ'І'ОІм: ІН К)"РСУ УІКраїнеькоі

П•рич()му, теж не як

зерноошх .

міжна.р о·д ­

кощоніза­

рав•ленню

обtта­

нармаліза.ціІі

і

ТИ')[

з

Ра·ЗО')І

то·рську .п{}літкк у.

ної б~JІПNvИ. Спо.1учені Штати А.:мерик.и орrа.ні•зува.ш антиурядQо­

новк.и !На Бдизькому та ~редньо­ му Схщі.

ву з)юв у в Civii, а ко.1и цю ·з)ю­ бy.lQ р о;н;рито, поча .1и ПЇ':І­ готов.:~я:ти з·бро.и'Ний ла.пад яа цю кра.ї,ну із сусідніх з нею д•ржав.

ЦИ:\1 З •Вере'СНЯ У 3'В .ЯЗКу З ~-·Ря:д СРСР З'НОІВУ звернувся ·до урядів США, АН'Гдії і Франції з

з

на Влизьw:vу і Сере~ьожу Сході. В нотах В'Ка!зується, що трива.1е

ву

Анr.1ія при яв·нііі підтрющі

боку США продО'вжує ;)Ор()fіну ін­ тервр·нцію проти 011ану і Йємену. піддають МІИрні і 'РУ·Йнува;ння, )tkтa і сел·ИІІЦа цих ДВ()Х ара.бсь­ ких

краі,н

ва.рварськ.им

обс~рі­

кі віИська чинять крив.а1ві роз­ прави

w:а·родом

а.1жи·р•сЬІки~)!

·над

і ·:rн~ву вrорг.1ися в Туні'С .

нотами в nитанні

,~;ер­

захі,в;н.нх

втручання

гру>6е

ста,нооище

rrpo

жав у ІmутрШ!ні ·СІпра.ви а.ра6сь­

не<ба­

про

краін ос.відчить

кмх

Франції Жа1НІНЯ ОША, Англії і ві·JJ;мовитись від про1в-едrоrня полі­ тики оид.и в цьО'Му районі. Ра.дя·н­

ноти

с ькі маже

увагу

звертають

щumвест.и

на

ЯКИХ

НаJС.JІЇ'ДКИ, ДО

НеІб€'3'П~і

подітика.

там

'Ста,новИІще, яке створилос·я на Наш ~'РЯ!д, ЯЕ і Р31Ні.mе, в·ва.жає, Б.пrзьктtу і Середньому Сході, .не що першІІ!м кроко)І у •наІПрЯІМі ~\ІQЖе не ВИ!К.:Іикати г.шбокого за не·по·коення у ·мщ;нююб.них на.родів.

():ЦОров.ltшня і норм:а.лізації об­ ста,новки .на. ВлИІ3Ь'Іt<nfУ і Сере,ц­

пропону.вшв, щоб СРСР, США, Ан-

РЬОІХ ~~;~ржа·в

вою, яка '3асуд.жува.1а б застосу-

ня

застосу­

про осуд

Г.lія і Франці я вwст}'lІи.ш з зая- вання сиди як за.собу роов'юа.н­ пита:аь

неврегрьованих

Поліrrик.у імпе!І}іалістів та їх

проти неза­

підСТ}"Пи

риханські

.1ежності Сірії, францУ"Зиtа. вій­ на в А.1жирі виКJІИКа'Ю'ГЬ гнів

на

•грошей

СІуму

пв111ну

зв'язк.у

пj,дПРІООМС11В3, д.'ІС

ра~і()фікацію

до цмго ча.су на подвір'і не в.ста ­ рЕШродукт<;рів.

но·вдено

На. неодноразові наші ·н агаду­ раJівііІ.ді•'І

не ре-

зв'я3'&у

атує. Може, газета вплине

В. Федосенно,

них.

н<І

голова комітету nрофспілки .

на арабському сході к.олоніашЬІні :мкнулого

далеwго

є

ЧИІНЯІЧИ це.й ЗЛОЧИН, Ї'МІПеріаліс­

вра-

в У·горщи!іі

вже

угорсьмrй

wріmюи

На

наро.J\.

сесії r~не-ральноі Ае.а.МІблеі Ор­ rшнізаціі Об'є)ІІнаних На.цій оони неаакооmо с1\Ворили

та:к

:mа.ниіі:

писа.1а н едавно китайс ька га­

злочином проти люд·ства.».

Х·ІJtрошJІІМи

Нині

«JW)IЇ'J'e'l' П'ЯТИ», .ІШtИЙ Л.РІУІ'ЯГШІ Пр()Jrре­ баг~тьох місяці'!! зета «Жен:ьru:іньжібао». рі-ані ·збирав оовяа ІІ'Ре'Са Індії, Фра.н•ціі, Ан­ джесІJІідчення щю подіі в Yropг.'Ііі, Бt>.1І>ГЇ'Ї, Іцдії та.врує гань­ ЩИіНі. бою дії ко.шн ізаrІJtрі·в. « В наш Перебуваючи в А.ветріі, члени пише бе.1ьгійс1>ка га:зета «Ко>мітету вік, О'ПИ'!'уваJLИ ·П'Яl\И» «Дршпо •руж», ·спроби відродити наШ.•запеКJІ і:mих к.онтрреволюціо­

-

пЩІщки

м. Бровари.

країна..

злочини на В.:~изьк01му та Се:ред­ ДаІ!'НО Від'НQВЛЕJІНО НО{):М3.'ІІ>Не ЖИТ­ ньом:у Схо,ІІ.і за.суджуmь на.род.и ТЯ. Н·е3Ва;жа:ючи на це, пра.вля­ веіх к·раі!Н. « КрИІВа,ві рооправи чі •кола на заході на:м:з;гаютr.ея анміЙІСьких віІнськ ,в Ома.ні, аt.'Іе­ ЗВОДИ'DИ ЮІ'КJ:еаІИ На У ГарІЦИ!Ну і

Ма.й:же рік ии.нув, як « В}1ДІWМ­ .1юдей Д()брої во.ті в усій А'Зі'і» , перерахував <раіі:в.і~ділу бінат»

ті чи 1ІtШі р()боти. Часто бвс.і ду- дуже ба,га.т:ь:ма

є

що вuн

зІщі·ї, що м01гда. б сприЯти ощо­

)ІИРУ і

червня СПІЮбу­

11

випра.вда.ти СІвою

ліотtжа щщоод~жала З 7 примі•р­ ва.ння си-пt !J цьоч районі ·зем- про від:\ІОВ'}' від ІВ'l1р~ння у никі:в оод1ЬС'ноі газети «ffіиівсь·ка ної 'КРі. Проте західні де ржаGІ·И в.нутрішні с;пра.ви країн цwro пр111вда». ПраціІІ!Ник.и сі.1ьськоі фі­ від·кИ!ну.lи радлН'Ську пропозицію району. лії ЗВ 'Я:ЗКу 'ПОJJСНЮЮТЬ Це ТИМ, "Димова завіса імnеріалістІв" що їм нібито •недосп.1ають газет.

відзнака

ВаtJ з дюдьми про те, як тре5а рооцінювати ті чи інші подітич-

;Jа ­

справ і

грожує

яка

о·бстано·вка,

ншпружена

і в НО'І'ах від вали

Радян·сІІкий уряд ще в кв.і'tні за.- ньооrу Схщі була б заява ЧІУІ'И­

------------------~-----------

О~ного хор()ШОГОІ вечора до ка­ голави

на

nриб.ш;,но

знИJЖені

Ціни

шнащ,1гін.

стрептомі•цин,

.ніцілін,

вання

Заслужена біRету

Сюди входять такі з ;них, як пе­

встановлено ренроАуктор?

Рож івка,

ПР ОААЖ КА В У Н І В

в,роварське споживче товарист·

же:ння ці'Н на. ·ря:д м~дикмtентіІв.

міста.

Зміни.лося все після того, як ініціативи партійної органі·

вони: НІ' вие уну.ш ніJЕкаі пропо ­

Не так ДаІВІНО 'ІІІJЮВедено ;,ни­ •1а.м і бомба.рпвшн,ню. ФраІЩузь­

трудящим

відпра.влені

В реоз рьт,ні втручання і~Ш!'­ ·СПрави •в.нут·рішні ріалі стів у краї.н Б.lи'.JЬксrго та Се.ред:ньото Сходу в цьюrу ,районі ск.1а.1а.ся

Аяг.1іИські .1ітаки, сіючи с:11ерть

с. Зазим'я.

Почитайте Дорогі товІJІрИ'ІІІі! УВ3.1ІОІЮ ІМЇЙ Л·ИСТ, JИtОГО· Я ПИШУ В3ІМ, ТЛЯІНИ'е На

Нещо­

ПР1ІЩЮВ<Іти .

•поча.1а.

і

'Ка

•після .1авах Ра,д-я•нськ.ої Ар)!іЇ, чого був робітн!fltО)! Врова.рс ько·ї МТС.

'М·і•ру

Наша країна-за мир і безпеку на Близькому та Середньому Сході

Мmнрого літа, Н. Бад.l(} з гру­

років

•сл.ужи;в

у .колгоспі,

Рік роботи в Караганді

1928

-

Кілька

на·ро•дження.

хочу ;в

року.

1957

*======11

*

ПІспя розмови з моїм колишнІм учителем прщював

вересня

8

З редакційної пошти

~ Р(Ж.у

НеАіnя,

нерів, що втеКJІи з Угорщини, і на оон001і іх шжаз·ань сфа.брику­ вал.и ДООІQВЦЬ ІПРО ПОДЇЇ ІВ f.rор­ ЩИНі. Те'ІІер iwepiaлicrrи ВИК()рИІСТОІВУЮТЬ

Ц'Ю

«!J{ООЮВЇДЬ»

~

ТИ в 'lW же <rac ~с.ілшrо 'Н3Іматаються ·за:)Іа<екуваrr.и с.воі 'діі, від-

нової

верну'!\И ІІІід них увагу світової

питання» в ООН. «ТалаІС і •на.кде-

цією ме'ГОю

постановки

«уторського

жеШНЯ)ІИ.

громадської ду:мкк.

ск<ІЗruв якось п~1оске, запа"м'ятаеться Ме'Ні Во.щця, -

віУни, з01крооrа, сфаб.рикува.ли так 3ва,не «утОорсь·ке пита!Н!Ня» і нас-

пише обудапи на УгорщИіну, пештська, •га:зета «Нешса.ба.дmа.г» , - є для іжІ:е.ріалістів « ДИІМ()ІЮЮ

на. в-се життя. Люди тут !І:РJ'!Ж.Ні

тоял•и на. й ою об.rоворенні на~-

завіІСою», Я'КОЮ Вt;Н·И

і дуже люблять працю. Від них

звич.аі!:ною

-

3

евеією

fенер.аль.ноі

ХО'І'і·ли "іі

прикрити СВ(}Ї злочини 'Щ)()1'И ш-

лкиfі.сь tжскУ'рса.нт . Ві'Н брruв KQo- я зfіагатився не лише зна.ІJ'lІЯ>М·И А·са:}І1блеJ ОрганіІзації Об 'єднаІНJнх рщів». Ці рО'~ра.хунки шиті б.ідИ'1І!И прибуm у кмгооп ·на прак.тшк:у. ~У і ра:зом з усіма кос.и,в пшеhІf- по ріІЗ'них галуз.ях гоС'ІІода•рства, НцШ, яка має ·відбутwся ЧЄІРОО 1)JіНИТК&·М:И. У Г()рСЬКИЙ на:род КіЛЬКа д'НЇВ. ПраІВда, у на•с і ра.ніm бували ЦЮ, ОІВС'С і ГО'РОХ. а і ЖИ'М'Є'ВИІМ ДОСВіДОМ. ­ ве вони іноді але практик.а;нти, .ак ·Відом<;, в 'ІИІНУ'дQЖ'У ІЮці шуче ЗВІСУАЖУЄ на:кдепнищьк.у Нещода.вно Вмо,~;км1и1р ПуІС·тоАле за ціє·ю рооотою прruк.ти-

сільськоrос·П{)дарської

а.ка.,~;!JІміі

ли соо6 Я!& ·сп()Стерігачі .

і

Воло~

ж м.шв.и:вся не з такап. ВШ, як каж·уть,

СаМИЙ

ІІІІВщко

зruглибився

КОЛrо<JП•НОГО

ВИ'Р

у

ЖИТТЯ,

mшкаІВ у вее.

Приііпшвши,

наприклад,

:на

тік, В. ПуеrовоЙТQВ добре О'зна­ Иом:ивс.я, як у н~ ()ІJ)Га.1Іізована

тут робота. А ·пІУІ'і·м: ·нерідко ста­ Ва'В до бruраіба.на і подавав так, що !М()ЛІУІ'а}жа оось ча.с ·рівно ту ­ ла.

Під час обідних п~ерв Воло4Я

розповідав

K.МГ()CdJ!НJfКiJI)I

ThpJ

академ.ію, рі·зні її яауково-Д()Слід­ НІ ш:ститу,ти,

еюС'ПеркМІЕштальні

поля.

РооповіJІ;ав також,

боои і як

наука

рекомендує

прово,цwrи

і ПРОТ6С..-.""'ДОВЖуВаТИ наоnВОЙ""'В ПОІ·ха·в """ б " КО·Н'І1ррево.ТЮЦіЙJіі Не~ОбИ'ГЕИ В ·Ка.М:ПаІНіЮ імперіалісТіВ "' ·OBQl'X ГОJІ()ВНИХ ІВ ООН обговорення проти тує інозт~·ною з •ра:зом У горщи:ні, ЗМІдань. Вечора1ми чruсто· його чання в а:кадеШі.

К3:НТ :не

з111 ува'в

На заеіда.нні прМІЛі;ння 29 агентуро·ю З"ІіИ!ЮМИ в к.раіні за- «угорського питання» . Таке об­ .яажна будо· бачити в •конwрі. з ініціатНІВи РЯД()ВИХ км- колот проти· •на·род~!юі ·в.lади. Угор. говор~ння було б втруча:нним У сеІШНя раи КОLЛГОСJІіНіим• з м ю рru.· він Тут хівника.ми і бухталтеро.'!І робив

pi•;rni

Qрац~нки, 111рово,цИІВ а.на­ господа,рсьІVоі

ді•з

діяльності

на

Г()<mник.ів було ПОІСТМІЛе'НО

пи- ський народ })0'311РО'М1И'D контррево-

праКТИ­ ІІ'рО канта за його сумл~нну роботу. 1ІЇХJНа:Ч!.'ІН1НЯ

Т<І'ННЯ

J}ООНИІЦТВа.. Про •СВОІЇ ооосте.режен­ ,ня ві·н не ра:з ~опав~аІВ на за;сі­

Будо 'ВИНесено рішеаиrя вручить ЙОМУ Г.!)()ШОВу пре:ІІіЮ В с.ум:і 500 к.а}}'бованців. С'Тудент щиросердо

.Ц&ннях пр~ішrя артілі.

.~ЯJtY.ВaR

Незабаром веі в На'Ш()І:ІІу се.лі В3.'На.ли Володю. І осі його пова­ жади. І це бу:ла. ціЛІКом зас.1уже­

pi~oro сина.

ріЗ'ННХ ДЇ.'І'JІШ!КаХ К{)ЛГООПНОГО ВИ­

на

ГУ,

КО.ТГОСІПНИІі.1\І:М

В.

П устовойтов

уtВа.­

а ВОНИ ІІ'РQІВО}{ИЛИ НОГО

пропагандист.

ГQВорить,

що

бушо СІП{)ВНе.нt:

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

КресЛЮЄТЬІСЯ ;В С{)>'І1НЯХ реоолюцііі,

б.ітничо-седянеьку 'Вда;ду і з у~-

які приймають уг()рські трудящі

ЗЗ,ХИСТИІВ

СІВОЮ

піхом .'Ііквід)'ІВЗ.В н<tелідvИІ ·заколоту.

В

уеьоому

ЦЬ()МУ уrорцюr

подала братерську .допом:оrу н&ша

на. багатолщних ІМітингах і :Юо­ рах.

Г. ПоАкопаев.

ЯК

О. Рябов,

повата.

для нього літо

за

внутрі.mні ООР3ІВИ у,rорщкни, під-

ро-

.'IIOЦЇOH~J)ffi,

Ре1актор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. Конопля Ганна Андріївн а , яка жи.ве в с. Бобрик, порушує спра· ву П•РО р озлучення з чоловіком

Коноплею

Дан.илом

А.цреса редакції: м. Бровари, Київської о6Іасті, вул. Київська,

N! 138.

Ів·ановичем,

~----~------------------~-------~----------~~--------------------------------------------------~ ~ ·~------------------------------------------~----~ Зам. 3497-2410. Броаарська райgнна друкарня І(ні•ськоrо о6ласивrо управління культура.

107 номер 1957 рік  
107 номер 1957 рік  

107 номер 1957 рік

Advertisement