Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН. ЄДНАйТЕСЯ!

Plk ІНДІННІ

СТЯХЯНОВ[UЬ

СЕРЕДА

ВЕРЕСНЯ

Вони ви­

госпах,

установах,

учбових

за­

uадах. Тільки в нашому районі Їх нараховує'гься понад 300, в тому чис:rі значна кількість що­

денних і додатки до них-«Лист­ &И трудової слави», «Блискавки», «На.ш перець». Нещода.вно став до ладу дію­ чих підприємств місцевої про­ МИCJIовості ливаРНО-ПJ)Oкатний за­

вод в Бр()варз.х. Одним з перших

Колгоспи і радгоспи Арзамаської Області виконали Колгоспи і радгоспи Арзамаської області ДОСТРОКОВО викона.111 державний план хлібозаготівеJIЬ. Підрахувавши свої можливості, І'ОЛГОСПИ облаеті взяли зобов'язання здати державі додатково не мен­ ше двох мільйоюв пудів зерна; в рахунок цієї кількості вже здано 845 'гисяч пудів хліба.

прапором. Трудовим успіхам арті­ лі аКТИвно сприяє стінна газета

«Червоний ткач», яка виходить в екзеМШІярах тричі на тиждень. Зас.1УГОВУЮТЬ на увагу «Блис­

ВИКОНАЛИ ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН ЗАГОТІВЕЛЬ

3

І ЗАКУПОК МОЛОКА

і сатиричні листки-до­

Колгоспи і радгоспи Тувинської автономної області достроково

датки до стінної гаJети промарті­

виконали державниіі lІ.1ан заготіВС:ІЬ і зак)'пок ~!0.10&a на 103 про­ центи і здали державі на 24 тисячі центнерів МО:Іока більше, ніж у

лі ім. ХІУ з'їзду КП(б)У в Бро­ варах. Але більше, на жаль, та­

МИЩТлоху ІІОЦЇ.

ких ініціативних, бойових cTiнra­ зет по .піщриємствах району не­

***

стан

з

нии план заготівель і закупок молока на

жаві на

проценти і здали дер­

102

тисяч центнерів МО:Іока більше, ніж за цей період ми­

18

».

Експозиція виставки весь ча~ поповнюється

новими

експона

-

тами.

центнера пшениці гектара

3

Вінницька МТС-переможець у Всесоюзному соціалІстичному змаганні

випуском

ся в усі цторони життя підприєм-І клад, першотравневий номер стін­

ний Червоний прапор

Ла кожні

ства. Вона систематично висвітлює хід соціалістичного змагання на честь ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП УКра.Їни-вміщує

ністрів Союзу РСР і першу гро­ шову премію. Колгоспи, обс.тrужувані цією станцією, за 11 місяців господар!-

стінгазет в багатьох промартілях, зокрема ім. Панфілова в Брова­

рах, ім. Крупської в Рожнах, У

бага.тьох установах. В колективі працівників «Раймолоко», напри­

газети прюtрашувзв стіну кокто­ ри до останніх днів серпня. По· діб не можна побачити і в :&оНТО­ рах раііспоживспі.пКИ,риб:&оопу,

пропозиції про поліmпення орга- «3аготжИвсировини» і РЯДУ від­ нізації праці, створює rpoмад- ділів раЙвИItонкому. Такі стінгазе­ ську ДУМІ'У навколо порymниItів ти, що виходять лише від свята до н:ими є матеріали в стіннівці пі,l; 1>убрИItOю «3а честь заводсыtoї маРItи». Випущені 43 номери газети пройняті глибuкИМ: пік.1fУВ&Нням передовиItів підприємства за успіmне перетворення в життя рішев'ь липневого ПлеНУJ(У ЦК КПРС «Про завдання по ДaJIЬШОму піднесенню промисловості, технічному прогресу і поліrrшенню організації виробництва». Промислова артіль ім. Сталінсь:&ої Конституції, с. Гоголів, тривалий час утримує одно з

вано 180 сільськогосподарських фільмів, багато випусків кіно­ журналу «Новини сільського гос ..

50,8

ського року В тваринництві оде})­

дисципліни, бра&оробів. Дуже цін-

цей час

доповідей і декцій, про,'\емонстро­

Здача молока триває.

жа:rи в середньому від кожної ко­

Стіигазета «Металург» чим далі, тим більш активно втручаєть-

За

нулого року.

3а підсумка.ми Всесою:шого со-

земПJIЯрах.

подарськї виста,вки.

її відвідало понад 5 мільйонів чо­ довік. На виставці побувало та­ кож БL1JЬШ ЯК 700 іноземних де­ легацій від 67 країн. Для екскурсантів і відвідува­ чів було організовано 700 бесід,

подароства

ціа.llістичного змагання за пер­ ший період сільськогосподарсько­ го року Вінницькій МТС Вінниць­ кої об.'!асті присуджено перехід­

ся свіж.иЙ номер стінної газети «Металург», ям виходить в 3 ек-

5 . вересня минуло три місяці роботи Всесоюзної ci.тrЬCЬKOГOC­

Колгоспи і радгоспи Комі АРСР достроково виконали держав-

парторгані­ має. На одному з найбільших під­ району-Броварському зація молодого lІідприємства для приємств того, щоб мобілізувати робітничий деревообробному комбінаті стінга­ колектив на успішне виконання зета змістовна, але виходить вона виробничого плану, було рішення нерегулярно, редколегія не бо­ про створення щоденної стінної реться.за дійовість своїх критич­ газети. Ініціативу парторганіза­ них виступів і тому-то дуже ма­ цП активно піДТРИМ<lЛИ ПРОфКО- до первдовиків виробництва пилектив, JJ;Ирекція замду, і на шуть до газети.

Ще гірший

Три міся ці роботи ВСГВ

державний план хлібозаготівель

заходів, яких .ВЖИJІа

чіЛЬН6МУ місці щодня з'являєТь.-

і ХІХ з'їзду КП України!

ЦІна 15 НlП.

перших місць серед підприємств промкооперацїї району і області, нагороджена перехідним Червоним

кавки»

р.

1955

по підприємствах і установах гон радянської преси.

на честь ХХ з'їзду КПРС

7

Поліпшити роботу стінгазет

ходять на підприємствах, в кол­

Ширити соціалістичне змагання

107 (1245)

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі партіl Украіни та районно' Ради депутатів тру дящих КИ'ВСЬКОі області

Стінні газети-найбільший за­

ІУІІІ

530

Ради

Мі­

рови по 3065 кілогр'амів моло­ ка-на 321 кілогр·а.м більше, юж за той же період минулого року.

100

гeкrrapiB сільсько-'

господарських угідь

надоєно

по

центнерів молока і на кожні гектарів орної землі одер­ жано 19,3 центнера свинини.

240 100

Новий сорт озимої пшениці «б1-

.'Іоцерківська-198»

дав у

цьому

(,6-

році на полях Чернігівської

ласті високий урожай. На. Чернігівськііі:. сортодільниці Bpo.'1ta іі

пшеющі «білоцерківська-198» становить у цьому році 50,8 цеІГГ­ нера з гектара проти 39,3 цен'г­ нера в минулому році. вирощувалася

на

Пшениця

JІЮПИНОВИХ

пн­

рах. Нинішнь.ої осені КО:ІГ<lСПИ ос­ ласті розширюють П:lОщі

посіву

пшениці цього нового сорту.

11 ТОНН СИЛОСУ

метрів проходки за місяць

НА КОРОВУ

свята, будь-якої серйозної ролі в

КОМП:Іексна прохідницька брига~ І ля. Основою успіху є механізація Колгоспники сільськогосподар­ житті підприємства, установи не да Миколи Семенова на шахті не ті;lЬКИ основних, але й допо­ ської арті.'1і імені Мошугова, Хме­ можуть відіграти. Газета, в тому М 22, Тульської області, спеці- міжних процесів. лівського району, Кіровоград­ числі стінна,-не прикраса для альнии комбаином «ІІК-2М» проБригада вирішила на честь ської обла.сті, за 9 днів закінчи­ стін кабінету або ltJIубу, а по­ ЙШJlа за серпень 530 ПОГОН1ІИХ ХХ з'їзду партії довести у верес­ :ІИ роздільне збираН1ІЯ кукуруд­ тужне знаряддя впливу паIYriй­ метрів штреків. Щодоби прохід- ні проходку одним комбайном зи, зібравши по 80 центнерів ка· них організацій на маси, O,ll;Ha з НИ&И видавали з одного вибою «ПК-2М» дО 600 погонних метчанів молочно-вос:&овоі стиглості преItрасних форм виявлення ак­ 180-200 і більше тонн вугіл- рів. і майже по 200 центиерів сте­ тивності трудящих у боротьбі за бе.'! кукурудзи з гектара. виконання завдань партії і уряду. У кош'оспі уже заготовлено по Нові родовища нафти і газу на Украіні Зробити Itожну стінну газету 11 тонн високоякісного силосу на У східних областях України Поблизу МИРГОРОJJ;а, По.llтавбойовою, змістовною обов'язок корову. Понад 100 тонн ItOHCepItOжної первинної паIYriйної ор­ виявлені роДовища. нафТИ і при- ської об.'!зсті, на новому Радченвованих качанів виділено для ху­ ганізації. Цьому зобов'язує Статут доби, яка є в особистіи власнос­ КПРС. ті &олгоспників.

~:~~~BoO:a:i~~pro~:~::H~дo:~= ttівському родовищі нафти прова-

- - -. . . . .1 - - -

в Міністерстві сільського господарства Украінськоі РСР

ще. Звідси провадит.ься будівни-

ди"'ься вже· видобування рідкого

цтво газопроводу в Ха.рків.

палива.

НОВЕ РОДОВИЩЕ НАФТИ В ТАТАРП

МІністерство ci.lbChKoro господарства Украінськоі РСР розгля­

Бурильники

нуло матеріали перевіркн ходу роздільного збирання і снлосування

конторн

кукурудзи в МТС і колгоспах і відзначило иаявність серйозних не­ доліків у цій справі. Перевіркою встановлено, що в ряді південних областей багато колгоспів і МТС упустили строки роздільного збирання І СИJlOCуван­ ня кукурудзи в стадіі молочно-воскової стиглості. Незважаючи ка те, що кукурудза зараз досягла повної воскової і навіть технічної

одне нафтове

На

ріці

.

родовище.

Шешмі

розвід­

Головне управління борошномельної промис­ ловості УРСР приступи­

збиранні забезпечити правильний облік як качанів, що зібрані на зерно, так і недозрlлих качанів, які будуть заснлосовані разом із

ло до

устаткування

нів для

мли­

промислової пе­

реробки кукурудзи. Нові

стеб. лаии.

І

млннарські підприємства одержують механізми, які забезпечують одер­ жання обезжиреиого бо-

рошна, що йде для виго­ товлення

і

Колектив будівників Орловського тре с т у сПромбуд» закіичив спо­ руджеиня і монтаж дру­ гої "ерги теплоелектро­ централі. Ії потужиість збільшилася в два з по­ ловиною

раза.

Додатко­

во електроенергію одер­ жали gc.i промислові під­ приємства, будови і око­ лиці міста_ Найближчим часом

струм

одержать

також найближчі госпи і МТС.

ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА КУКУРУДЗИ

при . такому

гання кукурудзи і безумовно внконатн план заготівлі силосу ..

тресту

вперше.

вати з домішкою соковитих кормlв-гарбузів, кормових кавунів, з отавою трав тощо. На тих площах, де тількн частина качанів досяг­ ла повної і технічної стиглості, рекомендується такі качани вила­ мати і висушити на зерно, а недозрілі качани разом із стеблами скосити комбайнами і засилосувати.

ЩО,D.енне виконання норм виробітку з тим, шоб не допустити перести­

геологн

кова свеРДJlOВина 16 23 дала потужним фонтан нафти. Нафтоносний пласт залягає тут на глибині 1100 метрів. Родовище, подібне до Шешмінсько­ го, !І Татарії виявлено

новище недопустимим, зобов'язало облуправління сільського госпо­ дарства, директорів машинно-тракторннх станцій вжити негаАних заходів до усуиення вказаних недоліків. Кукурудзу в П08иlй ВОСКО­ вlА і технічнlА стиглості необхідно збирати JlИUJе на зерно, а стебла слідом за внламуванням качанів скошуватикомбаЙ8ами І силосу­

. Одночасно а цим Міністерство сільського господарства УРСР зобо.'язало иачальників обласних управлінь сільського господарства і .... ректорів МТС рІзко посилити темпи збирання і силосу.ання КУ­ КУРУАЗИ в молоЧно-восковій стиглості, виділити на ці роботи необ­ хідну кількість людей, транспортиих засобів і техиіки, забезпечити

і

буріння

ДРУГА ЧЕРГА

ОРЛОВСЬКОІ ТЕЦ

сТатнафтогазрозвідка» в Татарії відкрили ще

стиглості, в багатьох районах, колгоспах проДовж.ують роздільне зби­ рання і силосування, що мож.е привести до знецІнення кермових якос­ тей качанІв і завдати серйозної ШkОДИ колгоспам. Міністерство сільського господарства УРСР, вважаючи таке ста­

М\ністерство звернуло особливу увагу иа те, щоб

(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).

кондитерських

кулінарних

виробів.

Львівський завод сільськогосподарського ма­

шинобудування освоїв серійний

випуск

H~ВO~

МІНЕРАЛЬНІ

ДОБРИВА ПОНАД

продукції для тваринницьких ферм кОЛГОСПlв І

радгоспів: універсальної кормодробарки «ДКУ-І,2» і машинного устаткування, доїльного

залу «ДЗ-12». Кормодробарки «ДКУ-І,2» при­ значені для п~реробки сухих кормів. Доїльний зал складається з устаткування для доїльного, мийного,

молочного,

котельного,

інших відділів. «ДЗ-12» дає часно доїти 12 корів. Н а

з и і м к у:

машинного

можливість

перевірка

та

одно­

кормодробарок

сДКУ -1,2» перед відправкою в колгоспи.

Фото д. Мулярчука.

(Прескліше РАТАУ).

кол­

ПnАН Колектив Вінницького суперфосфатного заводу видав

у

рахунок

верес­

ня десятки тнсяч·центие­

рів гранульованого су­ перфосфату. 3 початку року ціеї продукціі від­ вантажено колгоспам і радгоспам країнн на 88процентів БІльше, ніж торік.


2

CTAXAHOB~ЦЬ

11

СереАа,

7

вересня

1955

року

ПартІйне життя 11 Результат організаторської і політичної роботи

(На звІтно-виборних зборах парторганІзацІї колгоспу Ім. КалІнІна, с. Лlтии)

3Bima доповідь бюро, з якою ВИСТУІШВ на збор~х секретар парторганізації т. Музиченко С., Фактів доповідач розповів про те,

ВИ;І.ано аванс колгоспникам по ЧИС.1енних у районі, бо не бу­ 5 карбованців на трудодень. ла зв'язана з мол,)Ддю і тому не 3а досягнуті успіхи ко;rгоспу, зростала.. 3а.раз вона налічує 55 ЯБ.Иіі ОЧО.1ЮЄ &омуніст т. Музи- юнаків і ДІвчат, з яких 28 прий­ чеН&о Ф . , нещодавно вдруге при- няли до .'laB комсомолу за остан­ суджено перехідний Червоний ній рік .

чого вже досягнув колгосп у боРOll'Ьбі за здійснення історичних

прапор Еиївсыtгоo обкому КП Ук­ раїни та обласної Ради депутатів

рішень партії по дальшому підне -

трудящих. Колгосп також другий

'l'ривала всього лише 30 хвилин. СТИС;10, мовою конкретних цифр,

сенню сільського господарства. і в

рік

світлі цих рішень вказав на невідк.ладні завдання к.омуністів. Декого з учасників зборів допо­ шр;ь не зовсім задовольнила-ма­ ло було сказано прО' кращих ,~ю­ дей~езпосередніх творців всього

ний прапор райкому партії і райвиконкому.

утримує

перехідний

Черво­

УСПІХ ВИРІШУЄ ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ

Розділ звіту про внутріпартій­ прекрасного, що вже ДОСЯГПУТО, ну, агітаційно-масову, культурно­ не висвітлена була і виробнича освітню роботу викликав особли­ та громадсько-політична діяль­ во жвавии обмін думками на збо­ ність окремих 'комуністів, особли­ рах. Бюро, відзначили виступаю­ ВО тих, що працюють в сільських чі, виконуючи рішення партії, установах і на підприємствах. провело значну роботу по підне­ Критичне зауваження цілком вір­ сенню боєздатності партійної ор­ нц, але вернімося до деяких з на­ ганізації і перетворило 11 в ведених у звіті ЦИфр і фактів.

ЗА СТАНОМ НА

1 ВЕРЕСНЯ

СЩ)а.вжнього

вожака

колгоспних

ма".

Показовий і такий факт. 3 перебоями, а під час літніх канікулів у школі, коди вчителі у відпустці, стінгазета значними

зовсім не виходила. газета

виходить

Ц'ього року

щодня,

почала

відігравати серйозну роль у роз­ гортанні соціалістичного змаган­ ня, критики недоліків у роботі.

Відзначаючи це, майже всі комуністів, що взяли обговоренні звіту,

проте,

рівень партійно-полі­ тичної роботи не відповідає ще вимогам партії. Партійна органі­

Надоєно по

2212

літрів моло­

ка На корову (215 центнерів на &ожні

1ОО

дарських всього

розвИТltу

угідь)-бі~ше

року в тваринництві на. нерів.

Відгодовано свинини

58

громадсь&ого

. ' керІВНИК молокозаводу господарства колгоспу, не тіль- Г. · РІЗ~ИК. Користую::ись безкон­

пункт прийнятого на ньому рі- . ._ в итn па.РТ1И~ОІ оргашення, борються за його здійс- Нlза~l, громадсько-~оЛlТИЧНОМУ 8

цент­

~отуючи достойну зустріч X~ з'їзду КПРС і ХІХ З'їзду КП УкраІНИ, ВОНІІ зобов'язалися ЩООМІНИ ВJlконувати виробничі завдан­ H~ на 140-150 процентів, виrотовляти і ремонтувати деталі від­ МІНно.

Н а з нім к у : один з кращих токарів комуніст Федір Оврамо­ вич Климась за роботою. Він щозміни виконує завдання на 150170 процентів.

без-

ки &омуністи, а й рядові кол- ~РОЛЬ;:IlСТЮ, вона беСІД не ~B~­ госпники пам'ятають кожен Д~ла, не виявля~ БУДЬ-ЯКОІ ІШпроти ж . Цl ативи

господарського

з-за техНІЧНИХ причин, зросла продуктивність машин.

Фото М. Строя.

8

гек.тарів сільськогоспо­

минулого

ПрОСТОl

ють замовлення.

зація не дійшла ще до кожного к.oлrоспника, хоч вона. налічує зараз 32 чолові,\tИ і спирається '8

переходом на ремонт тракторів і інших

Велика заслуга В цьому групи токарів, які швидко і якісuо викону­

вали, що

3ібрано озимих кущтур-жита і пшениці по 12,2 центнера з На обговорення виносилися най- ~иконанн~u кожним KOMYНl~TOM гектара проги 8,6 центнера зер­ важливіші питання з життя кол-, иог? партншого доручення по ро­ нових в 1954 році. На першому госпу і села. Так, хоч уже кі.1ька БОТІ серед мас. Ще на початку року, н~при­ місці бригада, яку очолює кому­ місяців минуло після того, як ніст т. Кабан В.,-вона вирости­ відбулися відкриті партійні збо- клад, була затверджена аГІтато­ ри, присвячені перспективному ~~PC серед .групи дояр(}К член ла по 15,6 центнера. з.rектара.

плану

тилися

вказу­

у своїй роботі на значний

3

СІЛЬСЬКОГОСПОД~РСЬКИХ м~шин за цілорічним графіком значно скоро­

у

Па,ртійні збори як закриті' так партшнии актив. В цьому вина , , бюV,о яке н . і відкриті, проходили регулярно. ', е завжди пере~ІРЯЛО

Броварська МТС.

.

13

участь

-

...1------

------~

Лекції

трудящих

для

Лекцію про підсумки роботи Женевської наради глав урядЩ!

плосківської

wrирьох

току.

держав

прочитав

для

ЩО

аprілі

працюють

на

ім.

Леніна,

молотильному

В. ЛемnицькиЙ. с. В.-Димерка, завідучий відділом Лектор лекЦlИНОГО бюро Київпропаганди і агітації райкому КП України т. Пипдюра В. Було при­ ського обласного управюння культури т. Парmин виступив у сутніх понад 300 колгоспників. Після лекції кінопересувкою, районному KiHoreaтpi перед учи­ телями з лекцією «Сучасна на­ встановленою в агітмашині, на­ членів

артілі

ім.

Шевченка,

***

ЖИТТІ села, хоч т. РІЗНИК, до реука про походження людини». чі, людина з вищою освітою. Не дісланій шефами колгоспу-ко­ В. ПOJlОТНRК. Організовано проведено на.в­ реагувало бюро і на безвідпові­ лективом обласного управління чальний рік у гypтsa.x партійної дальне ставлення комуніста шляхів і траНСПОРТУ-ПРО,l;емонДля робітниJti.в вуликового за­ освіти. Силами сільсь&ого ле&то­ т. Новохацького завідуючого СТРивано 2 Фільми: «Про си.noсу- воду прочитала лекцію «Про по­ рію, агітколективу, клубного ак­ ощадкасою до ви&Она.ння партій­ кінокомедіюходження релігії» лектор Цент­ тиву прочитано за звітний пе­ ного доручення-агітатора в ріль- вання кормів» рального лекційного бюро Міні­ ріод 56 лекцій на загальщшолі­ ничій бригаді. «Доброе УТРО». стерства культури УРСР т. Агетич ні, сі.тrьськогосподарські і на­ 3а ці та ряд інших недоліків у На згадану тему т. Пиндюра єва. нення.

по 29,1

центнера на кожні 100 ге:&Тарів рilллї. Одержано по 113 яєць на кур­ ку-несучку.

Річний план розвитку громад­ ського тваринництва по всіх ви­

дах, в тому числі маТ9ЧНОМУ пого­ лів'ю худоби, перевиконаний. Достро&ово виконаний річний шан иібозаготівeJIЬ., поставок державі продуктів тваJЩННИЦтва., овочів. Виконано також річне зав­ дання по фінансових платежах державі.

запланованих на рік 3 міль­ нонів карбованців доходів надій­ ШJIО дО артільної каси за 7 міся­ ців мільйон 350 тисяч, з яких

3

***

уково-популярні теми; проведена

значна кількість бесід; система­ тично оновлюється наочна агіта­

роботі піддан~ були критиці бю- прочитав ро, а також райком партії. У прий­

нятому рішенні комуністи зобо­ в'язали новообране бюро зверну­ ти особливу увагу на поліпшення організаторської та політичної ро­ сенню політичної і трудО'вої а&боти серед колгоспників, мобіліза­ тивності колгоспників. цію їх на успішне виконання зав­ Характерний, наприклад, та­ дань, поставлених Комуністичною кий факт. Протягом ряду років партією. наша колгоспна комсомольська Я. Антоненко, організація була однією з малочлен КПРС. ція; проведено 19 молодіжних ве­ ч:орів і ряд ішп.их культурно-ма­ сових заходів, які сприяли пі,l;не­

у ДВОХ суСідніх бригадах

строку. Виріши.lИ взяти «на бук­ сир» городню бригаду. Допомага-

На звітно-виборних зборах з багатьма колгоспниками, брига- ючи садити овочеві культури, колгоспники другої бригади гост- дир дібрав кандидатури ланкових. працювали як ніколи дружно. От

ро критикували свого бригадира Потім приступили до комплекту- тоді вперше і заговорили всюди Купріяна Покидька. Вони обурю- вання ланок. На зборах т. Рого- про другу бригаду, ЯR передову в

вались, ТИМ, щО Поltидько дбав вець помітив, що кожна ланкова артілі.

завжди лише про власні інтереси' та щоб JJ;ОГОДИТИ інтересам своїх начальн~, а про громадські справи турбувався менше всього. - Ми любимо дружно працюва:rи і зуміємо це довести на ділі. Але хотіли б мати бригади-

намагається залучити до себе побільше молодих, менше зайнятих колгоспниць. Поqалися Jlавіть суперечки. Тоді Трохим Гриroрович запропонував створити 'ще одну ланку-з ЛІТНІХ жінок. Ланковою призначено Анастасію

ра, що вміє цінити працю, вміє Рогову.

ltолгоспники не шкодували сил, щоб закріпити здобуті перемоги. В короткий строк пі,1l;саДИ.JIИ зрід­ жені посіви КУКУРУJl;ЗИ. Пропололи Їх вчасно, підживили. І тепер Трохим Григорович, щоранку поспішаючи в бригаду,

зупиняється біля лану кукурудПрийшла весна. Між ланками зи. На всій площі в 17 гектарів

організувати людеЙ,--така була загальна думка колгоспників. розгорнулося змагання. ЩО)Щ.Я. вона стоїть, як ліс, шелестить Тщі' партійна організація ре- .'Іанки Єфросинії ШИ'l'Oї, Палагії буйним сизо-зеленим листям. КОМЩ1l;увала' правлінню призна- Пікож, Ольги Саламатіної пере- Приступили до збирання. чити бригадиро~{ комуніста Тро- виконували

планО'ві

завдання.

Тут же, поруч, кукурудза пер­

лекцію

о б мін Бюро колгоспу

партійної ім.

В. Петренко.

колгоспникам

досвідом

організації І

Леніна

Ре;l;актор

стінгазети

«Itиїв-

заслухало

текстильторгу» (шефИ &олгоспу)

звіти редашrорів змінних ред&о-

1'. Цвіх І. по,цлився ~OCBiдOM р­

легш щоденної стінгазети «Впе-

пуску га3ети на піДпpJlємстві.

ред» та обговорило на

план роботи

І. Іваненко. с. Жердова.

вересень.

рудзу, і всі інШі культури. Хоро­ ш:ий догля,ll; за посівами дав свої плоди. Бригада зібрала найвищий урожай зернових--близьк() 20

ного ранку о 8 годині вже всі на роботі. 3 поля повертаються після заходу сонця. А як у су~ідній бригаді, якою керує Ф. Перерва?

центнерів дорідної пшениці кожному з 38 гектарів.

на

На роб(Лу з'явдяю'PьtCЯ го)(Ииі так о десятій. Нері}Що буває, що ро­

Жнива закінчили першими. Як і слід після дружної праці, ор­ ганізовано відсвяткували обжин­ ки. На всіх данах вчасно заскир­

бочий день в полі тривав тут годин-і тільки. А після цього бригадир скарж.и:ться, що не

тували солому, посіяли озимину,

зокрема перехресним способом

32

гектари.

Все цЄ--:результат наполег.m­ вої праці колгоспНИItів, ОЧОЛIf),ва­ них т. Роговцем, що за порівняно короткий строк зумів навести по­ рядок в бригаді.

-

Я вважаю,-ГОВОРИТЬ Тро­

5--6

вСТИгає всього вчасно робити. А. хто винний? Перш за все, звичайно, сам бригадир, що мало ,1І;бає про зміцнення трудової ,1І;ис­ ципліни. А в результаті, корми гинуть у полі, солома не заскир­

тована, скошене з місяць. то_у сінО' й досі не згреблене, вросло в

отаву.

Звичайно, в цьому винувате і прав.:rіння артілі, що недостатньо

хим ГРИГОРОВИЧ,-головне в ро­ КОILТРОЛЮЄ роботу бригадирів, не боті бригадира-бути вимогливим порадить відстаючим повчитись у до себе і людей, справедливим, передовиків. завжди ПРИНЦИПОВИМ,не кидати Можна з певністю сказати, що, слів на вітер, ПРИCJIухатися до занедбано. Відчувалося, довгий її яровизації, вони майже вдвоє полоти. якби і перша, і третя бригs)І;И час не було хазяйського ока. Rол- перевиконували ,1І;еннї норми. - Часу не БУЛО,--1:каржит'Ь- голосу людей бригади, невпинно працювали та&, як брига~, що її дбати про ріст свідомості B~ix госпники розповіли своєму ново- Про самовіддану роботу ЛІТНІХ ся зараз бригадир Ф. Перерва. О'ЧОЛЮЄ комуніст Роговець, то &OJIму бригадиру, що майже нанівець колгоспниць бри'гадир розповів у Але це не так. Вірніше сказа.­ колгоспників. Дуже важливе зна.­ госп уже б 1I0,1l;олав відста.БаНВ:Я. зведена роль ланкових, що бригад- всіх ланках, і" це сприяло зростан-. ти, не було в бригадира справж- чення Mat> вміння планувати ро­ І. Швачко, ного ашrиву, по суті, нема.є. ню трудової активності. ~O'ГO прагнення виростити висо- боту, правильно розставляти лю­ вчитель-агітатор. Все це довелося створювати за.Весняні польові роботи бриrа- кий урожай. ААЖЄ .Фуга бри г3А3 дей . Колгосп ім. Леніна,

хима Григоровича Роговця. ltQ.'Ігоспниці з ланки Рогової до- шої бригади. Вигляд неприваблиКоп він приймав бригаду, по- билися ще кращих у~піхів. Пра- вий. Вона-наче живий JJ;oKip мітно хвилювався~ Все тут було цюючи на перебиранні картоплі і 'І'ИМ, хто не потурбувався її про­

НО'ВО. Перш за все, порадивtпись да за.кінчила раніше визначенО'го знайшла час прополоти і КУКУ-

У ці' дні в другій брига.ді кож-

с. Жердова.

.


Сереlt3,

7 вересня 1955

Як

року

СТАХАНОВЕЦЬ

організували роздільне збирання і силосування кукурудзи

ми

П'ять днів колгоспники

ріль.-, цілком встигають слідом перево­

Поставки гречки державі 1О

качанів иакла,даємо на 20-25 сантиметрів вище країв секції, а стебла-;tо 1 метра-на осад­

ничих і кормодобувноі бригад роздільно збирають і силосують кукурудзу. Як передбачено планом, на ламанні-зрізуванні качанів, Транспортуванні, а також на обслужуванні подрібнювальної машини «дКУ-l,2» працюють 60 колгоспників і колгоспниць. На площі, відведеній під роздільне збирання, для зручності в робm'і зроблені промси. Це значно підвищило Іфодуктивність

зити зібране. Качани звалюються біля ями і машиною «ДКУ-l,2» подрібнюються. В СеІщіях, кожна ку. В цей же ;teHb закриваємо різ­ з яких розрахована на 20 тонн нотрав'ЯМ, а потім-шаром мок­ силосу, колгоспниці розІ>івнюють рої глини 'І'овщиною 15-20 сан­ масу і старанно ущільнюють ЇЇ. тиметрів і шаром в 30-35 санУ перший день силосування, тиметрів сухої землі. кro:и тільки 25 процентів кача,Роздільне збирання і силосу­ нів були воскової стиглості, при вання кукуру;tЗИ провадиться подрібненні та ущільненні їх ви­ швид.&о і якісно. Колгоспники ділялося багато води--соків, що в прагнуть за 10-12 днів закон­ значній мірі ускладнювало роБІ)­ сервувати 300 тонн качанів і пра,ці. Вже в перші дні кожна з ту. Тоді стали додавати до 20 1200 тонн стебел кукурудзи і 20 колгоспниць збирала по 9- процентів стебел кукурудзи, по- цим внести значний вкла;t у ство­ 11 центнерів качанів. Не відста- дрібнених на «ДКУ-l,2». Одно­ рення міцної кормової бази для ють ВІД них інші 20 збиральниць, часно з силосуванням качанів си­ громадського тваринництва. які зразу ж зрізають і складають лосуємо окремо кукурудзяні стебМ. ФеАоренко, стебла кукурудзи. .11а, подрібнюючи їх на машині.

. Віддаль суваюuі:

від площі до місця Сило-

2

кілометри, і

7

Все, що зібрали,

підвід

засилосовуємо.

того ж

агроном

дня І

Подрібнену

Колгосп ім. Калініна, с. Літки.

масу

3

.

серпня район виконав план

ца.чі х.'Ііба державі по обов'язко­ вих

поставках,

натуроплати

за

роботи МТС і закупки, крім греч­ ки. За останні дні по всіх кол­ госпах розгорнулося збирання цієї цінної

продовольчої

культури.

Розпочато виконання плану пос­ тавок. Трудівники сільського гос­ подарства,

очолювані

партійною

організацією, зобов'язалися вико­ нати

доведене

завдання

протягом

одного-двох днів.

7

За станом на

госп ім.

Леніна,

здав на пункт

вересня кол­

с.

Семиполки,

«Заготзерно»

15

тонн гречки, «Червона Україна»,

с. Гоголів,-8, ім, Кагановича, С. Рудня,-6 тонн, ім. Димитрова,

с. В.-Димерка,-1800 кілограмів.

Останні Нолгоспім. Молотова.

добувна

бригада,

О~ОЛЮЕ

Нолгосп ім. Сталіна. На повниП

куку-

хІД розгорнулося З ирання греч-

Д. Осьмак, розпочала РОЗДІЛьне збirpання та

силосування

б

.

---а.

колгоспів

з

***

KO!lMO-1

яку

в іст і

Нолгосп ім. АНАреєва. Трактор-

на б ига а В К Р

Д

.

б

еуша, що о слу-

ру~зи. Перший ~eHЬ закладено

12 ки. За перші півтора дні І. Дмит- .жУ!> колгосп, виорала на зяб 340 тонн подрібнених качанів. ренко комбайном «С-4» зібрав 13 гектарів при завданні 500. ВідРільничі бригади Д. Дахна і гектарів. За 8-10 днів гречку значаться трактористи М . Теп­ Д. Безсмертного продовжують .за: буде зібрано на всіх 110 гек.та- люк та І. Харечко, виконуючи кладати в ~ашту силос ІЗ СУМІШІ норми на 120-125 процентів. кукурудзи 1 гороху. Г. Жовтуха.

рах.

с, Гоголів.

В. Григоренко.

Х. Бобко.

с. Калита.

с. Богданівка.

д

Е

в

Е

н

н

я

іно .. :о: ...

і колгоспів

ердова, ім. Леніна Гоголів, "Червона Україна:. Плоске, ім. Леніна Гоголів, ім. Молотова Русанів, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Кірова Бобрик, ім. Сталіна Мокрець, ім. Будьонного Кулаженці, «Зоря:. В.-Димерка, ім. Шевченка Богданівка, ім. Андреєва Рудня, ім. Кагановича Семиполки, ім . Леніна Рожни,

"'"''''О .....

1::0 ..

a:I:z: ..

92,3 78,0 77,3 75,3 74,0 69,6 68,6 65,6 63,8 63,7 63,4. 63,3 63,0 62,1 61,9

30,1 3,6 28,3 5,1 20,7 21,2 45,6 14,9 22,6 10,8 49,5 46,5 10,0 8,8 19,5

~;~

~еБУХів, ім. Хрущова

«Більшовик:.

О

-;:r0

:с", О О

..

ЖСО"

О

О

g><o... ;\0 о ; Є~6 >4 ","'''' 0..0=:=

(,

:сО'"

Назви сіл і колгоспів

СІ:І"",О><

g"O:C=

и~~ o"'u І:: о ..

= ~\O

76,1 89,6 81,1 80',3 88,6 81,6 87,7 80,3 83,1 77,7 79,8 77,3 96,5 74,4 85,1

Світильне, ім. Маленкова Калита, ім. Сталіна Красилівка, ім. Жданова Троєщина, ім. Ворошилова Літки, ім. Калініна Княжичі, ім. Щорса Заворичі, ім. Кірова Пухівка, ім, Ватутіна В.-Димерка, ім. Леніна Погреби, ім. Кірова В"Димерка, ім. Димитрова Зазнм'Я, «Шлях Ілліча» По Броварській

мтс

По Бобрицькій МТС --~-~

РІЗКО ПІДВИЩИТИ ТЕМПИ ЗАГОТІВЕЛЬ ОВОЧІВ І Заготівля овочів і картоплісправа великої державної ваги. Зцачення цих ва.жлИВих продуктів харчування в зага.льному Щ)Одовольчомуба.лaJIсі к.раїни, в по-

О

",Ж

'О...СІ с:а.= . - CJ Q) О

М

......! - - - -

за

перевіркою

Фото Є, Малютенка.

місць у вирощенні

та зростанні

На корм птиці Д,l,lО'Ться різнома­

щюдук'гивнос'гі птиці. І цього ро- ніткі корми: пророщене зерно, су­ ку за 8 місяців одержано на КОЖ- міші зерна в перемеленому вит­ ну курку-несучку по 90 яєць, ляді, зволожені і обов'язково під­ ПО 15 яєць-на гуску. Збережено солені. Згодовують також різні до 3-місячного віку 99 процен- м'ясні відходи. тів гусенят, 94 проценти ін;tИЗаслуженим авторитетом у КОЛ­ чат, одержаних з іНItубаторно- rоспників користує'гься молода дів­ птахівничої станції. чина-комсомолка А. Герасимен-

фермою

за станом на 5 вересня 1955 року (в процентах до плану)

ciJl

Оксюта

само- м. Другий рік вона доглядає мо­

відданої праці завідуючої птахо- JlЮДНЯК і має великий досвід. Пер-

про хІд сІльськогосподарських роБІт по колгоспах району

Назви

зерна.

Уже кілька років колгосп імені яйценоскістю налагоджено так, Кірова тримає одне з перш:их що жодне яйце не пропадає.

ПОКдзники ці-наслідок

з

лівна

На птахофермі колгоспу

***

,

Броварський пункт «Заготзерно:.. Лаборантка Надія Михай­

61,7 58,4 58,2 54,1 52,4 51,6 51,5 50,8 48,0 37,2 35,6 22,0

0"'0

=~t:

\СІ .Q Q.= -и4)О

а:І:с ..

MrQC':I~

27,9 11,2 31,6 24,5 14,4 14,0 24,8 46,1

К.

ший місяць після о;tержання . ін­

Бобошко,

птаха рок дичат не відходила від них ні

Ф. Федоровської, У. Теслі та вдень, ні вночі, слабших ві)(о­ А. Герасименко. Вони ;tотримуюгь кремлювала і підгодовувала кра­ всіх вимог зоотехнії в догляді за щими кормами. У раціон обов'яз­ птицею.

ково вводила по;tpібнену вітамін-

lIрислухаючись до порад спе- ну зелень: конюшину, кропиву, ціалістів, завідуюча фермою ви- зволожуючи свіжоква.Шеним зня­ рішила вивести МО.1fодняк-курчат тим молоком, пізніше--сироват­ у поле вже в півторамісячlЮМУ кою, додаючи дерті. Тримала ін­

60,0 16,9 48,5

83,3 81,8 79,1 75,1 85,1 78,7 81,3 87,0 83,5 75,7 87,0 82,7

63,8

27,4

82,2

стада. Зараз молодняк-молодуш-

ської виставки.

Д. Пікуль,

63,8

18,0

82,2

ки почали нестися. Контроль за

с. Заворичі.

зоотехнік.

віці. Для цього були добре обладнані будки. Довго на одному місці не тримали----<І'иждень-два і перевозили птицю далі. Це хо-

роше впливало на ріст мо.1fО Д НЯ-! Птахарки докладають зусиль "а, дало. велику е~о~о~ю кормів. щоб виконати СВОО зоБОВ'язанн~ У 2,5-МІСЯЧПОМУ ВІЦІ ПlвнИltИ бу- і наступного року бути учасника­ ли відок.ремлені від загального ми Всесоюзної сільськогосподар-

.......................

Леніна (голова т.

Зарицький І.) Вкрай погано

-виконано план на

28

~===

також

надXQДИТЬ І тіна, с. ІІухівка, «Шлях Ілліча»,

процен- тара від київсь&их торговельних

тів, ім. Шевченка (голова т. АпаКАРТОПЛІ насенков :М:.)-на. 30 процентів, кова, с.Світильне, ім. ВоротилІ)- ім. Кірова (голова т. Лимар Г.)ва, с. Троєщина, ім. Кірова, на 31 процент. с. Заворичі, і ряд інших. Слід разом з тим сказати, що Але в окремих колгоспах райо- і ми не;tосить вимогливі до торну з перших днів заготівель не говельних організацій міста Киє-

дичат у чистоті, випускала на прогулянку. Jlк наслідок-94 проценти індичат збережені і за­ раз поставлені на відгодівлю.

організацій. Із 181 тисячі помідорних яЩиків, які повинні були надійти на перевалки району, на сьогодні завезено лише близько 20 'гисяч, «КиївміськплоДоовочторт» З 55 тисяч помідорних ящиків за планом лише 4 вересня

стачанні населенню міст і пРО-І створено справжнього напружен- ва., які одержують продукцію з розпочав завозити клітки для ка-

с. Зазим'я, ім. Кірова,

с. В.-Ди­

мерка. Вони навіть не приступи­ .ли до здачі картоплі і втрачаюТь ти}! самим значну кількість rpoшей, які б мог.1и одержати в по­ рядку преміальної оплати за СВОЄ­ часне і дострокове виконання плану.

Найближчих днів по колгоспах

иислових центрів дуже велике. ня в роботі городніх бригад і, як нашого рамону. Недивлячись на пусти, в яких зараз особливої по- району розпочинається масова Овочі і картопля являються, ра- наслідок, погано організовано відповідні рішення керівних пар- треби по колгоспах немає. КОП&а картоплі. Інтереси держа­ зом з тим, В умовах нашого при- виборку овочів, особливо помідорів '11ійних і радянських органів про У цих непо;tобствах значна І ви і народу виматаrО'Ть; щоб в

міського району важливим дже- і огірків. Перестигає і ПСУЄ~Сil те, що на вивозці овочів Ш}вин- JJ!оля вини директора, заготкон- першу чrргу кожен колгосп сум-

релОМ одержанн.я:

. б YTKlВ. Цього

року

висоltих

при-

&олгоспники

велиltа кількість ПРОдУкції. 11'~ lюлгасп

Ч «ервона

У

-

KpalНa»,

но працювати в районі 60 кИЇВ-

ських автомашин, до цього часу

В с. Гоголів, пито~ ва.га я&ого по їх працює тільки 25-30.

тори

райспоживспілки

т.

-По-

.

лінна виконав свою першу заповідь-обов'язкові поставки і на-

лив'яного Д., який працює без туроплати за роботи МТС, а та-

співдружності з механізаторами площі під городину дуже значна, Масове визрівання помідорів ви- потрібного напруження, не вжи- кож прода.в ;tер.жаві лишки карМТС, нед:ивлячись на неслрия:т- в районі займає останнє місце ває оперативних заходів, які б топлі в порядку закупівель. по здачі овочів державі. Річний магає від заготконтори райсполиву весну, виростили висоltии урож "и8 ' ОВОЧl'в l' ка,ТVJOОПЛl·. Насту8

план заготівель і закупоlt овоЧіїв живспілки завозу до колгоспів .. ... пи_в період їх масового вис.ти- на. 5 вересня тут виконано лише значної кількості відповідної тагання. . на 22 проценти. Голова ItOJIГoc- ри. Дуже велика кільк.ість спілих

сприяли підвищенню

темпів за-

Немає ніякого сумніву в тому,

ГОТі'вель

. за"упок ОВОЧІ'в що, поліпшивши справу збирання . 1 '" . Необхідно також рішуче по- овочів і картоплі, перебудувавши

.Пам'ятаючи свій обов'язок пе- пу т. Винарський М. щоразу Обі,,' помідорів лежить на плантаціях ліпшити заготівлю картоплі. Ус- роботу заготівельних організацій

ред державою,

трудівники

ського господарства

ci~-

орr'анізовано

цяє виправити становище, однак . . б радикальних

заходІВ,

ЯЮ

при-

колгоспів ім. Будьонного, С. Мок. М С .

рець,

ІМ.

аленк.ова,

с.

Вlтиль-

піIIIJtо виконують свої обов'язltИ

У відповідності до вимог партії і

перед

уряду,

державою

колгоспи

.

.

ІмеНІ

вели до покращення організації не, ім. Ста.1Ііна, с. Русанів, імені Сталіна, с. Р}'санів, який вИltо­ приступили до здачі овочів. Пер­ праці на збиранні овочів і поси- Жданова, с. Красилівка, імені нав на 1 вересня план ОООВ'ЯЗ>­ шими в районі завершили річний лення загoтfuель, не вживає. Леніна, с. Секиполки, ім. Каліні- мвих поставок і натуроплати за план заготіве.1ІЬ і закупок та зда­ Незадовільно організовано зда- на, с. Літки, «Більшовиlt», с. Рож- роботи МТС на 65 процентів; ють зараз овочі понад план ItOл­ чу овочів в колгоспі ім. Щорса, ни, ім. Ворошилова, с. Троєщи- ім. Ворошилова, е. Троєщина, госпи ім. Калініна, . с. ЛіТ1Ш, с. Княжичі (голова. т. Павлов- на, та ряду інших млгоспів. Не- який виконав план загОО'івель на «БtJrьшо~ик», с. Рожни. ський B.),-річниИ шrан вико- дивлячись на це, вже кілька днів 60,5 процентів. Цього не можна

f

спішно виконують

бов'язання колгоспи

свої

w-

ім. Мален-

нано на 27 процентів; по всіх на 'перевалках в ес. Літки, Завовеликодимерських Rолгоспах: ім. ричі немає помідорноі тари.

ск.азати про колгоспи ім. Шев­ ченка, с. В.-Дим:ерка, ім. Вату-

повсякденно

темпи заготівель і успішно перед

виконаємо

районом

нарощуючи

ЗILКУПОК,

завдання.

трудящим столиці

ми

поставлене Дамо

республі.к.и­

.місту Києву вдосталь і в повному асортименті овочів і МIJ'l'OпJIi.

Д. НовanеlJИо. раЙуповмікзar.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Вірші Миколи Горбатенка

Листи

Середа,

Ко.'ІИ

по

радіо

виетупає

ан­

еамо.lЬ бандуриетів і в ефір ллю­

:ться звуки мело;І.ій:ної музики і за.J;ушевної народної пісні, можна часто

почути

ОГО.10шення

)(Иlt­

ТQpa :

майбутнє. 3 часом значно підвищилась його поетична культура, у віршах початківця все рідше зустрічається опис зовні ефектних подій, а більше уваги приділяється розкриттю суті, здавалося б, бу­ денних, хоч насправді глибоких своЇм змістом явищ.

- Содо на бандурі виконає Віктор Кухта! Молодий талановитий банду·

езій М. Горбатенка. Крім урочистих військових пісень і маршів, ві .. все частіше звертається до ліричної, а то й до добродушно-жартівли­ вої розповіді про своїх нових знайомих односельчан, колгоспників. В цій добірці вміщуємо ряд нових віршів М. Горбатенка (с . 3а­

Київську консерваторію, вже за·

Урізноманітнюється і поступово ОНОВЛЮЄТЬСя також форма по­

рист, який у цьому році закінчив

воював СИМJТатію елухачів не тільки ЧУДОВЮІ виконанням на­

Поле", колгоспним іде голова, Вдивляючись в даль рідну, милу .

вели

Розмову про щастя безкрає: Мій друже, здається, ніхто на землі Щедрішої вдачі не має. Мн швидко зpDСЛИ, наче квіти

Партія мудра послала його До нас у колгосп працювати. Швидко до нової праці л'юбов І тут він зумів пока.зати. В праці з ним швидко проноситься

-

в

час,

Бо праці немало у пору жарку

Колгоспникн нам віддавали. Так вчора кругом гомоніли жита,

Гойдаючись

милу.

волосся

його

тихо,

мов

рими,

І вітер, неначе .у небі літак, Проносився вільно над ними . Сь:огодні ж ріллею іде бригадир І пісню стріча срібнокрилу : - О , земле радянська, спасибі тобі, Що щедро за труд відплатилаl

розвива,

В боях за життя посивіле.

ЦІНУЙ ХВИЛИНУ я з словом до тебе В цей час трудовий Хочу звернутись, Товаришу мій.

Ні з ким не жартуй, Кожну робочу Хвилину цінуй І

Нас в човні нестиме Деснз синьоока,

Ти знаєш,

Аж поки зустріне Славута широкий.

що нині Хвилина в ціні,

Співає пісні.

й сотнями токн

хвилину,

творить.

----~

...

Подяка

ан­

старовинного українського народ-

ного інетрумента. - Ми пишаємося

не тільки

треть.ого

куреу.

~{()дoдi і студентів. Їм присудже­ но перше місце в KOНltypci вико­ навців народних піеень. Зустрілись дівчата ще в пер-

китайські спеціалісти консультують своїх ко­ фото Прес фото агентства КНДР.

------*

*------

День шахтаря в Угорщині 4 вересня в Угорщині відзна­

ля, а в

чався День шахтаря.

1954

році-22 мільйони

тонн.

Вугільна промис.'10вість У гор­

Робота

щини за роки п'ятирічного пла­

Найближчим

часом

у

шахтаря в

стала почесною

Китаї І

почнеться спорудження будинків

Угорщині

прОфесією .

Де­

Універсисгет буде розташований

в автономній облаеті

Внутрішня

нових вищих учбових закладів- Монголія~ !ам же буде віДltРИТО .. . . медичпии ІНСТИТУТ.

семи

!ЮЛlтехНlЧНИХ

іНСТИТУТіВ,

Нові

ПОJiітехнічні

інститути

університету і кілыtхx медичних

будуть створені в Ухані, Ченду,

інститутів.

Сіані і ЛаН'Ьчжоу.

Багатий урожай зернових у Польщі Багатий урожай зернових КУЛЬ-І молот хлібів і здача хліба держа­ тур зібрали в цьому році багато ві по обов'язкових поставк.ах.

господарств І

еелЯН-ОДНООСlбни-

к.ів Польської Народної Респуб.'Ііки. Швидкими темпами іде об-

шому класі Київського музичного

ВІдкриття

училища. Тамара Поліщук приї-

. Miнic~p землеробства Е. ~шулR/()ВСЬКИИ заявив, що врожаи зер-

нових культур В цьому році вище на.Йкращих урожаїв, одержаних за

11

останніх років.

(ТАРС) .

мону_ента

в Порт-Артурі

на честь пере.пи над ЯПОl181О

хала сюди вчwrися із села Верни-

Колись мені рідна Казала бабуся: - Вечором-місяцем Тішся, любуйся. Про нього ж забудь, Серденятко

Н а з нім к у :

рейських друзів.

Нони недавно приїхали з Варша­ землеробських виробничих Kootte. . . ви, де з велИItим успіхом брали де~&вних СlЛЬ~ЬІ~ИХ участь у Всесвітньому фестивалі ративіВ,

СПОГАД

ЯК матір, любить, В дружбі ів нею

в

за­

великих успіхів: еятки працівників гірничорудної саМОЛІ бандуристів Головного ну доБИ.'lася управління радіоінформації Мі- здано в експ.'Іуатацію 33 нові і вугільної промисловості удоетоє­ найвищої на.городи-премії ІЩстерства КУ.'Іьтури УРСР і Ан­ шахти, які дають країні 1/5 час­ ні дрій ОмельчеНltо із се.'Іа ПаБ.1ИШ, тину' всього видобуваного вугі.'І­ ім. Кошута, сотні відзначені уря­ Онуфрієвеького району, Кірово­ .'Ія; в 1938 році в країні було ви­ довими Щlгородами і почесними градської області. Він не ті.'ІЬКИ добуто 9,3 мі.тJьЙона тонн вугіл- званнями. майстерно грає на бандурі, але і співає. Приємно звучить його Бу дівництво нових вузів У Китаі м'я&ий баритон під акомпанемент

~удеНТltами

А ранком чудовим Набравшись там сили, Ми візьмемось знову За працю щасливу.

Тож треба

Разом з ним закінчив конеер­ ва.торію і нині виетупає

діяч мистецтв УРСР прОфесор М. М. Геліс і знайомить нае з трьома молодими бандуриетками

буду мовчати І в мрії порину.

Золотого зерна Щедро відплатить За себе вона. Підвищить ще більше Артільний доход, Стане сильнішим Радянський народ.

на ш&ільнііі: лаві в м. Конотопі, Сумської області, вияви:ІИСЬ його ви~тні музичні з;~ібності.

та,ми,-ГОВОРИТЬ керівник кафед­

Я ж

Сотнями

для бандуриетів. Змалку Віктор Кухта полюбив музику, народні інструменти. Ще

Велику допо.

Кангеського

воду електричної апаратури .

репертуар

ри народних інструментів Київ­ ської консеРllаторії, заС.'Іуженип

Ти будеш співати Там пісню чарівну,

Поле радіє,

сучасний

ми, а.'lе і й обдарованими студен­

Ходімо на річку, Кохана дівчино! -А візьмем сестричку? - Авжеж-не покинем.

даремно

но створює

своїми найкращими випускника­

РОЗМОВА

-

На полі

Майбутнє

садку,

А виглядом всіх чарували,

Багатства колгоспу зростають. Скоро, напевно. прийдуть до нас Шановнії гості з Китаю. Полем крокує вперед голова, Вдивляючись . в даль рідну, Вітер

л

Ще вчора навколо шуміли жита, Гойдались спокійно, мов рнми, А вітер, як ДИВННЙ той птах, Проносився вільно над ними. І колос із колосом дружно

Вітер волосся його розвива, В дні війни на фронтах посивіле.

Кореііська Народно-Демократична Респуб.1іка. могу подають китайські спеціалісти робітникам

родних мелодій і класичних тво­ рів. Він і КОМJТозитор, що успіш-

зим'я).

о

року

із столицІ

подвиги радянських людей-це теж славна · битва за ще щасливіше

П

1955

БАНДУРИСТИ

тому, що він особисто тоді, як ніколи раніше, переконався у величі А силі радянських людей. І, зрозуміJlО, що молодий учитель, взявшись за перо, захотів роз­ повісти, перш за все, про подвнги, ЩО їх свідками він був, про своїх числеиних бойових друзів і товаришів. Та цим початківець не обмежився. За останній час тематичне коло його творів значно розширилося. Він усвідомлює, що трудові

в

вересня

Радяиськоі Украіни

Провідною темою віршів М. Горбатенка є розповідь про геро­ Їчні дні Велнкої Вітчизняної війни . Враження від тих незабутніх років стали для початківця основннм матеріалом поетичних образів

ТРИДЦЯТИТИСЯЧНИК

7

городок, КОЗЯ1'ИНСЬКОГО району, 3 вересня в Порт-АІУ.!'урі від- ченого колосся. Навщо JlОНУВінницької області; Валентина булоС:ь відкриття монумента на мента наеаджено веJIИ&ИЙ парк. Третякова-із селища Буча, Ки- честь розгрому мілітаристеыtиx У містах Поvr-Артур, дальній

\ єво-Святошинеького району; Ніна сил Японії Радянсь&Ою Армією за і Цзінчжоу були поltJl&Дені вінхи

моє,

Пamленко--із села Черевки, Бе- участю збройних сил китайеько-

Колн в тебе діло Незроблене є.

резнянського

,----

учням

Чимало учнів середньої школи ка, виконував інші роботи.

району,

Київеької

го народу .

до підніжжя раніше епору,l;ZЄВИХ

об.'Іаетj. Скромніеть і етаранніеть, 45-метровий монумент збуд()­ мм:'ятників р:цяпеьким воїнам, JТостійне прагнення до знань і ваний з мармуру і грацІту. які ПО.'Іягли в БОРm"ьБі проти наполеГ.'Іиве вдосконалення твор- Шпиль ного увінчаний П'ЯТИКУТ- японських мілітариетів. За чої майстерності здружили дів- ною зіркою в обрамленні позоло(ТАРС).

під час .'Іітніх каніКУ.'Іів працюва-

Д13а місяці ііому нараховано по,на.д

ський, наприклад, ще 1' орік вивчав у ІІІКііlЬНОМУ технічному ryV1'-

Віра Ващенко, Ольга Запорожець, досятки їх товаришів. Нині вони

ку будову моторів

знову за партами.

ли в колгоспі. Микола Машев- 150 трудоднів. Відзначилися і

чат: ЗаItінчивши училище, вони І ВИРІШИЛИ продовжувати навчан-

Спуск

ня по клас~_ бандури в КиївС'Ькїй І

на

воду

в

БельгІї

теплохода,

збу дованого для Радянського Союзу

KOHe~pBaтopll. . . В місті Таміз (Бель[ія) Від-І ва.ного на замовлення РадянеЬRОТРІО бандуристок-ВlДМlННИЦЬ бувсн спуск на воду вантажного го Союзу суднобудівною фірмою згоряння. Закінчивши 9 клас, Правління арті.'Іі «Шлях Іллінавчання користується. широкою, теплохода «Василий Докучаев» «Б()єль» . . працював причіплювачем на ча» оголосидо У'lНЯМ подяку. заС.'Іуже~ою популярюстю. Не- водотоннажністю 5 2 тонни збудо-І (ТАРС). тракторі, пі;:шіше-помічником Г. Миколаєнко. розлучm подруги виступають У ' _ '_______ внутрішнього

тракториста Антона

Ме.'Іьничен-

с. Завим'Я.

При б о рка тих у Л і

r

&Онцертних залах столиці Укра­ їни, виїжджають в міста і еела

ан а

респуб.'1іки в екладі концертної бригади української Державної ~ . естради. З гдиооким почуттям 1

Уяв 'IТЬ ""оБІ' та'''''. ,,,, ВІ·дбувається Це ще більше розпа.'ІЮЄ підгулязаеідаRНЯ правління колгоспу чи дого, і він погрож.ує ножем, при любов'ю виконуюТЬ, виробнича

рада.

на-

цьому весь

час

еквернословить.

вони кож-

ний твір. Їх спів зливається з

Виступи японського населення проти заходів американських властей Як повідом.'ІЯЄ агентство Кіодо

протесту проти розпtирення авіа­

Цусін наполеглива боротьба жи- бази

США

очолив

губернатор

те.'Іів 'міста Сунакава проти роз- провінції Китамура. Мітинги. і _.

виступи

населення ПРO'l'И

заходіВ

Раптом Жінки і дівчата. з СОІ>ОМУ та етра- ніжними звуками струн і незмін­ ширення а)(ерикаНСЬКОІ авш.бази І американського командування у двері нетвер- ху тікають. Чоловіки безпорадно но вимикає захоплення слуха- Тацікава (префектура Токіо) діс- відбуваються в префектурах Фу­

,!!,им кроком, зІ розводять руками-що, б помутнілими зро иш З п'яним. від горілки очима ври-

МОВJIЯВ,

Ного вмов-

роєм дня» на цен раз виявився,

ляють, щоб не зава.жав працю- і теж не вперше, Д.

Н

приміщення.

лігана?

)(ИХ радянських бандуристів IТ1'V\ 1f овжувачів елавних традицій ~YVA

акалюжниН. укра.їнеьких кобзарів. • Н. Євгенов.

вати, але даремно. Нарешті про- Чому ж досі не приборltaЮть ху-

понують залишити

Великі, широкі шляхи, спов-

Все наведене було нещодавно нені радісної праці і творчих в колгоспі ім . С'галіна, с. Боб- дерзань, відкриваються для мо.Щ-

БаЄТЬСЯ верзи- {>Иlt, і, до речі, не вперше. «Ге-

ла і брудно дається.

.

ЧJ,в.

Є. НакanlOlИниЙ.

(Кор. РАТАУ).

тав в Японії широ&у підтримк-r.\ куока, Аїці, Осака, Хіого та їн­ В npeфектурі

082'22

кампанію

ших.

Редактор с. ПОГРЕБІНСЬКИЯ. Лисенко Федір

\ ває в с. Олізарівка, РозважівсьКо· го району, Київської області. Кутузова, 2, порушує справу про Справа слухатиметься в народякий

ЖИ8е

в

Костянтинович,

Броварах

по

вул.

розлучення з дружиною Лисенко І ному суді Н дільниці Броварсько-

Анастасією Іванівною, що прожн-

го району.

--------~--------~~----~------~~----------------------------Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська,

ІЩ

Ніїгата

1u 138.

Броварська райониа друкарня Київського обласного управління культурн.

Зам.

2802 -2500.

107 номер 1955 рік  

107 номер 1955 рік