Page 1

Га:Jета

17

3

СУБОТА, 5 ГРУДНЯ 1992 РОКУ

вихо~нть

1937

Ив:\ТИІІ

рОК)'

Громадсько-nо~тич_н_а_·_r_а_~_т_а_~&_р_о_в_а_р_щ_и_н_и_.___~__~_~_~_~_:_>_~

Інформаційна БЕНЗИН До

Ки.ова

дова вела

r

тя~

повернулася

делегація переговори

уря­

України, з Росією

яка про

т~ргівлю і поставки нафти. НаііІ·оловІІіші наслідки: в Ук­ раіну почала надходити нафта.

· за два дні 1 1сяч тонн. До

ІJ,ійде

понад іОО кінця року

млн.

2

тонн

.\ МОРОЗА

тина­

нафти.

Мороза

одноголос­

но Цереобрано на посту голови полі1'радн партії. Відбувся та­ кож "!етвертиіі з'їзд Соціал-де­ мократичної партіі України.

Юрій

її

політради

оораниіІ

депутат

~·країни

\ ВАУЧЕРИ ПО-~КУЧМОВСЬКИ»

прийняв

міністрів

пс\станову

про

України

випуск

в обіг прнІІатизацІііних маііно­ вих сертиІІ\ікатів у вигляді приватизацІііf!их депозитних рахунків,. затверджено поло­ ження

та

про

п\)рядок

уточнення··.

складання

списків

грома­

дян, які маюті. право на от,ри­ мання привати:f.аційних папе,рів.

ПОЧІМ НИ~І ЗОЛОТО За банку

даними України,

встановлені

\ Національного ~

такі

І

іІистопада

Ціни

на

доро-

гоцінні метали:". золото карбованців, ·.срібло n~'Іатина 3200, ·; nаладІй 850, осм!іі 251Q, родііі

3100

35, -

-

23960, рутеній - '• ~90, Іридій 1790 карбованців за, грам. коли

ВОСТу

.· ·звернулася

до Верховної Ради. 7.а Кабіне­ ту мінІстрів Укра"іjІи ·.з п.ропо­ зицією вихідні днІ І :--2 трав­ ня та 7-В листоІ/ада'. зробити

робочими, січня

а

свят~ові \Ані

(РІздвяні

понеділок ликодню

та

В-9

вІв"fорок \по вихірІ.ними ..

-

Ве­

nропетровську Ідб,улась ·. під­ пільна нарада,: на як!А '; ліві

· та

комуністичн~ партії й ·.рухи України об'єдІjалися в к'ралІ­ цію, мета яко·~ відновлення СРСР І nоверtтися до «будів­ соціа ізму•. У ·ре­ нара и констатуєт~ся,

Радnиськt

влада

повалена

через парті"і

•відмо у комуністичної від д ктату,ри пролета­

рІату

як

го~овної

перемоги

передумови

соІj,ІалІзму

нізму»,

про

та

кому-

/

ельцин

ХОЧЕ/ В

зрушень

Росії

теж

вс ту ить.

путчу

він

належати

тичноУ

Як

до

відомо,

року <<Про за-·

грунту

лишкову

на

кільність

тохімінатів

у

за­

отру-

зануплялися

мІняютьсk

Про

зокрема,і І Росії,

,

та

де

де­

Ми

сі~~~~~~[ ~б~=~оч СТ!ИНИМ

Ла

О

нонтролем

про

раторних

1

а

ої

....

санепідста

Так,

-

ат

,

ли

анаЛlЗІВ

на

Нільність

за­

отру­

часи

зміни

ІВ

газет

та

кор.еспон­

і

неділю,

6

ин\

у

д

цІі

газети

rруднІІ,

що

становить

Перенасичену ми

на Пі

виростили

65

403

нітрата­ нартоплю

гектарах у радгос­ «3аворицьний~. по

мг /кг при нормі

120

мг/нг їх виявлено у буль­ бах,

вирощених

на

57-

о

жит­

r.

ринІ

художнього

слова,

а

учителі-філологи.

РАДА

У

зв'язку

дирекЦії пис

фанf,

як

р

що

той

агрохімлабора­

торія видає на на топ ю

сертифінати 1 адrоспів

олю ИЙ>>, <<Богв ИЙ>>, <<3авориць<<Требухівський>> обмежень», в той час,

як

лабораторія

епідстанЦії

щений

сан­

виявляє

вміст

зави­

нітратів?

з

методичними

вказівками

реалізаЦія

Цієї

з

продукЦії

можлива

обмеженнями,

а

саме:

го

харчування. тане,

Може

що

Ці

<<ПО­

слугИ>> агрохімлаборато­ рії дуже дорого номусь обійдуться.

Забруднену капусту

радгосп

«Велнкодимерський~.

лізацію

Іх

на

при­

промислову

її

через

громадсьного

з

пе­

Насіння

мережу

харчування,

забороною

дитячі

реалізації

заклади

та

в

транспорту, чі

не

заклади

класти

всі

з

господарств,

за­

виділених тому

епідстанція

провела

дитя­

змогли

овочі

сан-

повторно

обстеження

ово­

чевої продукЦії, яка ви­ робляється в господарст­ вах району, на вміст ніт­ ратів, отрутохімікатів та радіонукліДів.

Як поназала перевірка овочевої бази, саме звід­ тн овочі надходять у дитсадки та школи. І зо­ крема буряки, вирощені полях

радгоспу

<<Плосиівськнй», вміст нітратів в яких переви­ щує гранично допустимі

1,6

норми в продукцію видавати шкільні

зберігається добре

шноли.

Отже, у зв'язку з чис­ аенними проблемами, а це нрім фінансових труд­ нощів, ще й віДсутність

раза! Цю заборонено

в дитячі до­ заклади і шко­

ли.

Хлібороби

aepнo­

у

щі

метою

мадсьного

СТУДІІ.

------------------·

вони

а

· заклали

сорту

,

живсп

П.

кого ~ ування к

О.

ни",

г нера.

на

За

нартоплі

полях

тору

зультатам

зберіганням

в

нагатах

ливої

по

Ще з осені

подбали площ,

підготовку

відведених

картоплю. гектарах,

Таи, де

вони

внесли

На

80

вирощувати­

муть ран.чі сорти

добрива.

під

на

П

.

С.

нісну

Це

овочеву

буде

суть

ном.

органічні

почали

кожен ген.

кола Федорович Гатченио та Микола Євгенійовнч Заєць nровели ораниу.

4630

щ

жай.

ПОЛЯКОВА.

Мінусу€мо ••• Оnеративні дані

Рудаку.

диспетчерської служби агрокомбінату «десна» про сер:дньодобові надої молока в господарствах ранону на

продукцію.

злочи-

Н. 1\УРИЛЬ

І

вони

·'•

Руба-

відділом

успіх

"./"

дирек-

хар~я;

а

я за н ого

тар ріллі припало в се­ редньому по 80 тонн по­ жнвн. Механізатори Ми.

(Перша графа

(' О 'стРОП,

зав дуюча гіє

збира­

кожному ген.

ад єю

борот

бульб,

райспо­

просто

на

наполег­

Тоді

тарі по 1 -180 цент­ нерів нарт лі. На жаль, нинІшньог засушливого літа уро u їсть її знач­ но зи а . Проте, ни і рані е, х ібороби жн­

хлібороби

про

своєї

праці.

ли вони

сті.Ино стежить Ганна Ва­ силівна Упірова.

Не м жна допустити, щоб діти одержали нея­

агрофірми

-

І

грудня

надоєно молока на

-

«Плосківський»

О, І

«Требухівський» «Пухівський» Імені Кірова «Семиполківський» ДППЗ «Рудня» Імені Щорса «Авангард» «)І(ердівськюі» «Гоголівський» «Богданівський» «Бобрицький» «Русанівський» «Великодимерський» «Л ітківський» «Придеснянський» «Красилівський»

ПК,

продає за го­

купонів- при умо­

цього року.

плюс-мінус до відповідного періоду У кілограмах).

ДПЗ

гі­

_1

3 "

f\ ~: ()

«Зоря» «Заворицький» «Заплавний»

1,5 -23 -3:0 -07 -2:0

:\ "'"7:4 7,3 6,8 6,3 5,7 5,3 5,1 5,0 4,6 4,4 3,6 3,6 3,6 3,4 3,1 2,8

По району

r

орського

ні на Луганщині і в Мол­ дові, них

сорти і гібриди різ­ строкіІі

достигання.

Перед сівбою грунт було обробле11о гербіцидом <<А 'Л». Вже за ре. перших днів

радгоспу

стало

обробітки. А секрет прос­

+ 0,4 + о:2 -11 + о:5 -35

-

"

16

-І>

-09 - о'7 1:3 - 15

-

1's

о'1

-

5,24

по

ьидно:

створенню

~горського»

с~и,

ТІСТЬ

гають триметрової ви~о­ тн на кожному - по 34 великих качани.

У Луганській досвід що

області

«Горського» поки

використовують

но:

дорогуватий

обач­ «Аце.

таЛ>>-майже у 2000кар­

тий: тут впроваджено но.

кормової бази в радгоспі

бованців

ву технологію її вирощу­

ви

робіток ним кожного ген­

яку

Штельмах і агроном по нартоплі Надія Василів. на Лавреха раділи ре­

«гатчни­

директогромадсь-

ному

у до-кукурудза

<<Горський» Попаснянсь­ иого району Луганської <Ібласті не проводився ні ручний, ні міжрядний

вания:,

Так, ще иільиа років то­

му ті ж головний агро­ ном Сергій Степанович

<<Невсь.

-

решта

ська>>.

При здачі зерна обов'язково дати заявку райагропостачу на потрібні вам автопокришки по тел.: 5-23'-06; 5-23-04.

ч

Важно повірити в те, що з моменту сівби до збирання: врожаю куку­ на

цією

-

о:3

-

0,95

І І 111111 ІІІПUІІІІІІІІ(ІІІІ8111-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІ; 1111111 і ІІІ І і ІІІІІІІІ!іІІІІІІІІІІі ІІІІІІІІ tІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІW·

досвід:

рудзи

пло­

З

картоnлі Ка>>,

нату.

ПОКрІІШІtJІ ....

на

гектарів.

насіння 1250 тонн бульб. Серед них 600 тонн

ві продажі 100 кг зерна за одну покришку Бориспільському хлібоприймальному комбі­

oeptt

виро­

харчування

М. Д. Зай ру об'єд ня

райагропостач

вартістю

році

нартоплю

200

У радгоспі <<Заворнць­ инй>> вміють вирощувати високі врожаї картоплі.

планують

наступному

щувати

Кіровському

205/70·13

радгоспу

~заворицьинй»

Відповідні рекоменда­ Ції були віДправлеНі ди­ рентору номбіrшту гро-

вміст перевищує гранич. но допустимі межі на 61

мг/кг

радгоспу

про

сан­

направила

нітратамн

виростив

цим

реробку напусти або реа­

на

А

з

епідстанція

тівку автомобільні покришки розміром: 165/70-13 вартістю 2756 купонів; 155/70-13 вартістю 3969 купонів; 645-13 вартістю 6157 купонів;

Продав

12 ре­

тя (вул. Київська, 154) відбудеться заняття літера­ туркої студії «Криниця». Заняття nроведуть редак­ тор газети А. М. ВОЛО­ ШИНЕНКО, наш земляк відомий nоет Микола СОМ І спонсор студІі «Криниця• А. ЛЕМПІЦЬКИИ. За· прошуються літстудІйцІ та всІ, хто пробує себе у ца­ також

не доводиться да нінцн

Броварський

Знайомтесь~

примІщеннІ

«Нове

справа

статися

їх,

процента.

'fiHIIIIIIIIII R

ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ поновлює

го

ноли

вміст

10,4

<ВІ(»).

РОБОТУ

або Чим нінчаютьсн добрі наміри,

:шше у віДкритій мережі підприємств громадсько­

в

(З матеріалами інфо.рмацій их агентств, телерадіо, РЗJ:І·...f!ВИХ

картопля

тохімінатів та 375 проб на вміст Нітратів. У 39 виявлено підвищений

!

де

тривогу забруд­

надходить у ди­

Згідно

лабо­

. 36

виявлено.

садки.

верджу~

свідчать,

кадровІ

нітратамн

шевше ноштували А во­ ни далеко не в внеоної

не

полІ~

Але

що

овочах не

держплемптахозаводу

радгоспах

<<Гоголівсьний~. <<Rрасилівсьний>>, <<РусаніЕсь1\ИЙ>> були виділені поля і вирощені високоянісні or.,1'Ji, діти в дошкільних закладах та школах їх просто не отримали. Чо­ му? 3 тієї простої причи­ ни, що овочі фантично

піс­

що

жодноі

9рганІзацІї.

в

Що ЇДЯТЬ наші діти,

Київ­ 2 від

по випуску еколо­ чистих продуктів

стежень

радгос­

Радіонунлі-

Та особливу І!ИИЛНКає 'le, ЩО

з з

харчування для дітей~ у І:>роварському районі на основі лабораторних об­

нартоплі у

виробництво

відділку і на 170 мг/иг на Ленінському відділку.

ІІПІІПІІІІІППІПІІІПІІІІІІПІІІІПІПІІDПWІІІІІІІІПІІІПІІПІІІПІІІІіІІІІІІІІІПDІІІІІІІІІUіІІРІІІІІІі'

ПАРТІЮ

запевняв,

е

дів

головного

державного лікаря ської об.1асті ,N'g

об'єднати~ в партію, до якоі ля

Нівському».

тячі

постановою

у

полів

пах імені Щорса, <<БогдаНівському~. «Семипол-

«Рудня»

Не кращі справи і овочами. Хоч згіДно

9. 02. 90

нітратів

деяких

ІtеНа

* * *

1 реформ, президент Ельцин закликав їх

Б.

з

у

Виступаюіи на мітингу при­ хильників

вміст

неМхідність

істотних

лишкову

ПPOJlET~PIATY! \ За даними Р х-прес, у, Дні­

що

про

яке спо. ставила

цій справі не видно.

с~та), ·.Світлий

ВПЕРЕД, ДО ~ИКТАі-УРИ

ництва золюції

досі

якості.

святк)!_вАти

Президія

писала

гектарному по.lі у Рудні. Знайдено підвищений

стверении спеціальної ферми, на якій виробля­ лося б молоно для дитя­ чого харчування. Та й

ходи гічно

З~ітнєв.

Кабінет

питання

ПЕРЕОБРАНО

Ол~сандра

Головоір

раз

жит-

з

··~ідбувся другиіі з'їзд Соці­ алkтнчної парті"і України. На­ роДного депутата України

народю~іІ

не

«Нове

якість молока, живають діти,

БУДЕ

Сільськогосподарське

Тривожне явище ГАЗЕТА

панорама

/

запозичено

у

райоиова-

ено. Стебла на ьсій

300-геІhарній

площі ся-

тара.

обходиться Проте

об­

директор

Вінтор Ли.

підрахувавши вар-

пального,

амортиза-

ції техніни і праці меха·

кізаторів на обробітку, одержаний і

зеленої

затрати

міжрядному зрозумів:

врожай маси не

зерна

онупить тільки

на

<<Ацетал~.

Людмила ТКАЧЕНКО, нар.

Унрінформу.


, "l .стор.

Субота,

8

5

грудня

року

1992

Ж И ТТ Я»

ci10Bf

Наш сучасник

8 .N2 106 (8349)

І

І іІ

11

ПОВІАІПОК, 7

ІІ ІІ ІІ

ІІВ!ОР011 fl УТ

11 11

-

І

ІІ

11 11 11

1 6 . ОО УТН. . 08.00 З вос~омоїдодев'•тої.Інфор 1 6. О 5 Грают~о юні муsикант и . маціііно-музична про~ма. 1 6.4 О Лицарі духу . док. теnефіnІ>М 09 . ОО Доброго вам здОІ\)Ов'я . Еко "Завтра буде гарний ден~о•. nогіа Криму І sдОР,ОВ • · 17. 1 5 На доnомоrу шкоnі. Музика .. 09. 3 О Фtn ..м-flaneт Трмnтмх•. П. Чаііковсw:иіі . • Лускунчик•. · 1 О. 4 О Канаn •а•. 1 7. 5О А. Кучаєа. "Торгаш і Ан1'1 . 4 О Шкіn~нм~ екран . 11 кn. Укгеn•. Теnевистава Із цмІUІу раїнс ..u nітера тура. А. Ма-

11 11

19 . 00 УТН . 1 9 . 1 О Наук . non. фІn~м •жива ne-

ІІ

ІІ 'І ІІ

11 ІІ

ІІ

11 11

11

11 11 11 ІІ ІІ

- 11 ІІ

11 11 11

11

ІІ ІІ ІІ ІІ

•ситуаціа•.

генда стоnіт~· ("КмївиаукФіnьм• І.

19.30 "Хто мм .. :• Громадськопоnітм'Інміі аі,цеотижнеамк. 20.45Надобраніч,дітм!

21 . ОО Дніnро. 21 . 4 О Акценти . 21 . 55 Вперше на екрані УТ. Худ . теnефіn .. м "ВіриІ'іі Русnам•. 1 сері• ("ки·Іанаукфіnьм"). УТН. 2З.ЗОТеnеспортарена. ОО. 1 5 Музична nрограма.

2 З. 1 5

11 ІІ

11

11 11

11

Отак щодня. . . . Лиш день

11

б.паrос.по­

внться, а АнтонІва АндрІУвна Д~wrрен­ ко

уrоровано19

стежкою

nоспІшає

ІІОКJІИКаНВJІ.

P8AI'OCDI «Запла.вввА• .

вона

в

лективів міста делеговано

на

лайовича Троценка. Делегатами від педагоri чних працівників район у обрані голова обкому

з'їзд

nрофсПілки

пр а .

ос віти

чотирьох

з'Узду ВЧИТВJІіВ

22 грудня в Києві розnочне свою роботу ftE!p-

мови та л ітератури/ееПо ажа~мо ж делеrа. редньої школи .N2 1~ там Броварщи плода-

ший

з 'Узд

ВсеукраlнсМ<ий

педагqгічних

сували

гогІчних

в

трудових

хователь року-92»

Аrонним

~·т-

ttl1

ділом народної

Олексіївну

учителя

.

біології,

голову

раАи

се редньої школ и N2 3 Петра Прокоповича Зубченка, завідуючого міським

і

Бугай,

відділом

тварн ої

І

11 11 11 ІІ

11

сrюдіваємося,

11 11

концелЛЬ·

народ·

11

11 ІІ І

'

сс.J1удший из пудших>>,. АБО .ТРЕБУХІВСЬКА мо~у

слухайте :

вук,

макутра,

Пруся

вул,

Звичайно,

вовнжною назвою •Луд­ ший из лудшнх•. ЦІлий мІсяць нашІ невмирущІ

я

Ось по­ суль,

старожили чухали свої генІальнІ потмицІ : що воно таке •лудшнй из

..

десь

у

су­

сІднІй державІ у Ве­ .пикtй ДимерцІ або в ма­ лІй Кра(·ИJІівЦІ требухІв­

лудшнх•? ЦІлий мІсяць у центрІ села бІля тІєї афІ­ шІ пІднІмав. свою бронзо ­ ву правицю безсмертний

сьісоІ мови нІхто не вто­ ропає. А штатвоrо товма­ ча-rрамотІя навІть у на.

шІй· ВерховнІй

вождь

РадІ не­

земляки

надумали

скова.пити свою

удо­

мову

знавцІв

І

.

трапИJІась оказІ.ІІ. ЦІлий мІс.ІІЦЬ на сІрому фонІ ТребухІвськоrо

·

буднику

.

культури

красу,.

валаси кІноафІша.. пІд ди-

язнчtя•. НавІть не розу­ мІю Іноземних слІв «ІмІдж» , «приватнза. цІя•, «КолективІзацІя•,

•бІзнес•

І

«КомунІзм».

требухІнська не

стане

мова само­

ІЧно вІдстоював

новоспе­

стІйною? А що буде, коли пан СубІи накаже писати афішІ турецькою мовою? ТодІ моі требухінцІ ста.

чене

•Дорогlї

нуть

сільського

дирек-

будввку

культурн пан СубІн

мовотворцІв

«американського

ніколи

ТОр

збаrатитн П · новими сло­ вами. A.ne в наших мово.

знаю

же, зІрвати афішу хотІв?) . І цІлий мІс.11ць

ЛенІн

Посе­

Кому Ж не ПОН.ІІТНО? .. •. На жаль, я теж не

Невже

товариш

ВеЛЬМН1UаНОВНИЙ

І·

ІJа­

американський .

-

І

му мн ...Н.І!П.нсалн ахвtшу иа амернканськом язнчІУ.

(мо­

·роду

ма. Одначе, мої невтомнІ

требухІвського

ОКАЗІЯ

твориво:

rражданє Требухова!

repo.

самостІйного Деревенська

темнота!

На той ахфішІ

написано,

шо єтот хвІльм

турками

11 11 ІІ

11

11 11 11

11 11 11

11

11

ІІ

ІІ

11

11

11 11

11

11 11

11

11 11

11 І

...

Микола СОМ , член Сп і.'! Ни · п исьмен­ нинів України. с n равж . ній тр ебу х1вець .

JJ.опоиожіть анайr.rв Ро3шукується

НАГОРНИЯ Анатолій Володимирович,

23 листоnада 1948 року наро~ення, nрожива~ .У Бро­

варах, вул, Грушевського, З, кв.

P<!kY nішов 3 дому

73, 11

ж~fтня

1992

не nоверну&t~ .

ПРИК~ІПН: НІІ. внrJІІІА

40

років,·· ~еднього зросту,

"

худорлІJвІій , волосся темно-русяве, очі: к·891:

ВДЯГНУТИА: куртка синя 3 rолубою пі~І<ою, бр!<ІІІ!І АЖ!Імео•І, сорСІ'!ІІа еІра, · туфлІ чорнІ.

11 !І

11

11 ІІ ІІ

11 11

11

11 11

11

11 11

11 ІІ ІІ

11 ІІ

npe(!!M~ тмх, ХТ& 3М&8 "РО ~,.ІIA~tMJAtlf І Ml./1/ttltaІ

01,

Aer:_o мІсцеs~tаходЖеІUІ•,

05. оо Новини. 05 . 20 Ранкова гімнастика .

os . з о "Ранок•.

ноУ освІти Василя Мина. ,, · н. . !!!~!!~!!!!!!!!!: !!.!!·!! !!!! !! !!! !!~!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!! !! !! !! !!! !! !!!! !! !!!!!!~!! !!!!!!!!~.~!!!!!!!!!! І!!• - !! ~

ТребухІнську

~

ІІ

І І­ ІІ

на

буде розро лена ція розбу ної шко

.

:;наю змалечку.

І канаn. Останніно

tl

з ' їзді,

роботи

на якому ,

Іванович

1 9. ОО УТН. 19.1 О Муn~тфІn.,м •сnІдство аедут~ коnобки•. · 1 9. ЗО СтудІ• "1 груди•• .

НІІІІ"(Кміа)- "Wо.ІІа"(ФрамцІІ). У

ІІ ІІ

11 ІІ

ІJ

ммр- Поnтааа. 16.00УТН .

1 6. 05 Кnас-юнІор-б 1 7. 1 О Прем'ера теn1

трІч. ІсторІ• одне с~ока гірка• . ства• (•Укртеnе4 1 6.45 •АіікІдо•. Сnортмвнаnроr.,.,.а. 1 7. ЗО І!скІа. Муамчн 1 7 . ЗО Біанес-кеііс . с.,ка програІІf. 1 8 . ОО Мигдаn ..·Ор . 1 8 . 00 Жмаи І П&1fІТІ 18.ЗОА«ордм. Оnегоn ..:кич. 19.00УТН.

nepepal- 23.25 УТН .

завідуюча

д итсадка села Літки Єл изавет ., Стеnанівна с.-чук , авідуючий ра-

· · дію

nеда-

колективах

· Лазоренк

лану Іванівну Бл і в , ·-~і тн . ~ гій вчительку україн ь ї Л~а еви1ч .

пра-

.

Цівників. Делегати на з'Узд обращ· найдемократичи\шим шляхом . Іх ви.

вихова-

тельку дитсадка N2 12 заводу << Стріла», пе ре· можницю конкурсу «ВИ-

А сn он вміє rоаормtи . Цирко аа програма.

1 6 . 05

1 6. ЗО ТеnефІІІІ>М "Воnодиммр-

,,..

Іван івна

·щвників освіти :

Муаика В. -А. МеQарта. 1 '6.00УТН.

A/IR ІUІубних команд. "&уАІ..,..,.

nрацівників

Натал я

4

1 4. 05

11

ІІ .І ІІ ІІ !І

обирали таємним голосу. ванням на конференЦіях працівниКів освіти. Від педагогічних ко-

АВJІ8Г8Т8ІИ

ІІ

:1 .І '

ств І.

ОставиІ з них

Обрані

БервнцІ. Уміє працювати дей. Кмітлива, DО·ООТ.ІІШІІ. кою знають її кують АнтонІну

на

ферму, Тут УУ робоче мІсце, Ті дол.11, УУ П'ятнадцять рокІв працює

завІдує

мацііінО-МУ3И'ІИа

09. ОО Свічадо. 1 О. ОО Худ. теnефіn.,І Русnан•. 2 серіІІ . 1 О. 5О Концерт анса1

•ак• с. Вимоград с..кого р-ну Одес nишко- nоет-пІснар. 11 . 2 О Д3аонм Чорно 12 . 05 УТН. щани•аНародмч 1 2. 2 О Багатосерііним худ. теnе- 11 . 5О УТН. Фіnьм "іодетаун•. 21 серІ• . 12.05 БагатосерІінІ 1 2. 5 Худ. теnефІnІоМ "ВІрнмм ФІn ..м •sодетаун• Русnан•.1 серІ•.12.30 ВІдмІстадом

20 . ЗО Моnоді соnістиДніnроnетроас ..кої.оперм. 20.45 На добраніч, АІти! 21 • ОО llиlnP.O. 21 • 4 О Украіна І світ. Сnецампуск мІ•народно·І· nрограмм. 22.00 ВnерwеиаекраІtІУТ. Худ. теnефіnІоМ •вІри мА Рус~ан•. 2 серІ• . 22.50 6аскетбоn. КубокЄвроnм

11

08.00 З вос.,моїдодІ

~'''

'

'

'

05.00 Новини . 05 . 2 О Ранкова гімнастик~а . 05 . ЗО "Ранок•. · 07.4 5 Фірма гарантує. О 8. ОО Новини. 08.20 КТВ-1 і канаn "Франсінтернас ..оиаn.,• nредстааnают...

1 9. 1 О Муn.,тфІnьм "ll 1 9. ЗО НХП-Гарт. 2 О. 1 О Об'сдиаие Ко~ с..огоднІ.

20 . 45 НаАО6раніч,' 21 • ОО Дніnро. 21 .40 Акценти . 21 . 55 Bnepwe ма екJ Худ. теnефІnІоМ •в nан•. З серІ•.

22.55 УТН. 2 З. 1 О •5 аа 2 5 •. К11_а 2 З. 3 5 ТелефІnІоМ •nc ної•Інкм• •

І канаn . Ос 05 . ОО Ноаинм. 05.2 О Рамкова rімма• 05. ЗО •ранок•. 07 . 45 Фірмагараи11 О 8. ОО Новими. !)8.20 КТВ-Іі канаn •1 насьонаnь• nредс Прем'єра худ . теn "Жозеф Баnьзамс (Франці•).

Прем'єеа художнього теnе09.2 О Футбоn. Кубо• 01 . 45 Ф і рмаrаран-:-ує. . фіnьму ЖозефБаІІьзамо•. 5 фіка•(Португаnі• 08 . no Новини . . серія(ФраиціR). · мо• (Москва). О 8 . 2 О Подивись, nocnyxaii · О 9 . 2 5· В світі тварин (з сурдопе- 1 1 . О О Ноамни (3 сур,11 08.40 КТВ-1 і канаn "Франсінтер-( векnадом). дом). насьонаnь"_ nредстааnІІють. 1 О. 5 "Сем бо•, •вїсnюЧок•. 11 . 2 О "Суто ангnіііса. Прем'єра худ. теn\фіn .. му Муnьтф і nьмм. ство• . 1 серІ• . "Жозеф Баnьsамо • 4 сері• 1 О. З О • Дрібниці жмп••. Ху дож- 1 2 . 4 О •ось . . . sноау І (ФранціR). · ній тenecepian. 1 О сер1.11 . Худ. теnефіn ..м. 09 . 4 О "Скарбничка• . Муn.,тфІnьмJ 11 . ОО Ноунм (3 сурдоnерекnадоІtІ). 14. ОО Нбании (3 СУР./! 09 . 5 О Рок-урок. . 11-.. 2 О "Е~з-.мен на директора• . дом). · • І О. З О Футбоnьниіі огnRд. , ХУА; теnефіn .. м. . . 1 4 . 2 5 ТеnемІкс7. 11 . О О Новини (3 сурдоперекпадом) .· 1 2 . 4 О Пмn~онмА nогnяд 8 • Худ. те- 1 5. 1 О 6nокиот . ~іем 11 . 2 О Що? Де? Коnи? ' nефіnьм. • ' 1 5 . 1 ~ •Бджоnа Маня 1 4 . ОО Новини (3 сурдоперекпадом) 1 1 4. OQ Новини (3 сурдоперІкnадом). сІнnьм. . 1 4 . 2 5 Телемікст .._ . 1 4 . 2 5 Діnоаиіі вісник. 1 5. 4 О Прем'єра до•. 1 5. 1 О Бnокиот. ' . 1 4. 4 О Світ грошей Адама См іта. 1 6. 1 О Теніс. Кубок •t 1 5 . 1 5 "БджоnаМаііR" . Муnьтфіnьм : 1 5.1 О Бnокнот. nома•. 1 6 , 05 Рок-урок.. 1 5.1 5 "Бджоnа MaiiJI•. МуnьтфІnьм . 16.50 Прес-ексnрес 1 б . З О Технодром . , 1 6. 05 АсоціаціR дит•чого теnеба- 1 7. ОО Новини. І 7. ОО Новини. ченн• . "Мій маnеньким друг•, 1 7. 2 О Міждержавині І 7 . 2 5 • Доре..U•. Муn ..тфіnьм. "Хай здійсимт~осІІ·диво•. "Остам кіно• пред• 1 7. З 5 Зоряний час . 1 б. 5О Прес-ексnрес. ·п~и• каnнноаа•. 1 8. 1 5 Футбоnьниіі огn•д. 1 7 . ОО Новими. Чернівців . 1 8. 4 5 КТВ-1 і канаn "Франсінтер- 1 7 • 2 5 Міждер•ааниіі теnеканаn 1 7 . 4 5 КТВ-1 і канаn •1 нас~оонаnь• предстааn•ють. •останкі но• представляє. насьонаn ..• пр11дс Прем'єра худ. теnефіnьму 1 7 .55 КТВ-1 і канаn "ФрансІнтерПр•м'сра худ. теnеф "Жозеф Баnьзамо•. 4 cepiR нас ..онаnь• nредстааnRють. &an..aauo•. 15 св ріа І (ФранціR) . Праu'срахуд.теnефІnьму"Жо3еф 1 8.45 А~торськаnер 19 . 45 ВечірнRказка . 6anwaмo•. SсарІ•ІФранцІА) . • нича Шn11хдодо• 20.00 Новини. 19.00Тема . жайтесамі•. . 2 О . 4 5 Прем'єра художнього теnе · 1 9. 4 5 ВечірнІІказка . 1 9 . 4 5 ВечірнR казка. cepian~ • Дрібниці жипя•. 1 О · 2 О . ОО Новини. 2 О. ОО Новини. серіJІ. Виграш по трамвайно- 20 . 45 Літературна премія Букера 20.40 Веді. · му квитку•. а Росіі. . 21 . ОО Футбоn. Ліга ч• 21 . 1 5 "Нова студі R" nредста в21 • ОО Цей чудовий ні•иміІ nonoн. ЦСКА- "Глазго Pt nяє: Прес-кnуб . У перервіВірші й nІснІ А. Никоnьс ..кого 2 З . 2 О Новини. 2 З. ОО Новини . виконує І. Мірошниченко. 2 3 . 4 О Футбоn . Ліга ч 2 2. ОО Футбоn. Кубок УЕФА. "бен ­ фі ка• (ПортуrапІА)•динамо• У_Т - 2 УТ , • 2. УТ-З і (Москва). ТрвнсnАціА 3 Портуrакан а п .. р "· канаn ... Рnсія .. О'l.ОО Вісті. nІТ. УnерераІ22.50-Ноамнм . 07 .ОО Вісті. 07.25 Часдіnоаихnюдей . 07.20 РеІUІама. 07.5 5 ХХ стоnіп• у кадрі і за кад07.2 5 Час діnо~хnю ом. ВіаьєнЛі . ;, · 07 . 55 ЗоnотаІWІСа. • 09. 8 О Пaoaneni . ОбnмччRмдооб- . 07 . ОО Вісті . книг.а•. · nмччя. . 07.20 Часдіnовмхnюдем. 09.00 В.-А.Моцарт . · "Б' - s· 07 . 5 О "Сніг- доn• мо•• . ДОІС . темажор. 11 · оо д енним- сеанс. ІЛКН ІМ nефіn~ом·. 1 серіЯ. 1 1 . ОО llенниіі сеанс . Чорне Вухо• · Худ. фіnьм . 1 ее• 09 . ОО ДозаІnn•. ПУахм поруч 3 намм. "Санта-Барбара• 1 2 . ~~ТІНКО. 11 . ОО Денний сеанс. "Б1nиіі 'ім 11 . 5О Пnоща Мистец 1 2. 4 0 СеnRНСьке nитанмА . Чорне1Sухо• . Худ. фІnьм. 2 СІріА. ЗИТОD С •.Г.у6-.1ідуn 1 з . оо В і сті. 1 2 . 2 5 Муnьти-пуn ..тм. "Хто?• . 1 2. U 7fiOCO. 1 5 . оо Новатори іі консерватори . 1 2. 3 5 ТІ НКО. '2'. 4 О Сеnяис ..ке пит~ 1 5. З О Бадабоки . Програма А/ІЯ 1 2 . 4 0 C~~t.U nи.r.aжt•' І 3. 00 Вісті. дошкіn~онят (ФранцІR). · 1 З . ОО ВІСТІ. . 15. ОО Сигнаn. . 1 5. ОО Теnе~1ежа. • . 1 5.1 5 ТрансРосефІр 1 s . s о Муnьтtt-nуnьтн . 1 6 . ОО там-там новини. 1 5 . ЗО СтудІІІ Рост . Арт-sона. 16 .ОО Там-там новин 1 б . 1 5 Qбговоренна ф іnьму "С;м'Я' 1 6. ОО Там-там ноаини 8 1 6.1 5 Муnьтн ~nуnІоти · Смирнових . Як жити даnі?•. 1 6. 1 5 Муn ..~и-nуn ..ти. Несnухи•- 1 6. З О Чм nотрІбен с..а (АвстріR) на мама . 1 7. ОО Хрмсти•исw:а r 1 6 . З о Сотвори добро.. . 1 6. 3 О ТрансРосефір. Хочеться • • Д:.tаони пекла• •·П 1 7 . ЗО Щоденник з їзду. , бути краси~о10 . . · • 7 .ЗО Що.r!'еинмк3ІSІ 17 . 4 5 Ностаnьгійні nосиде ньки . • 7. ОО Храм - тІnо~ушІ. 17 . 45 1 СнІг - дО'!ІІ ма 18 . 1 s Теnефіnьм"ЦедивнесІUІо•. • 17 .ЗО Щоденн~кЗ ІЗдУ . рад.ок.теnеф~п ..м~ 1 8. 4 О Київська панорама. • 1 7 . 4 5 Зоnота r1nкa. "Стернова 1 8. 4 5 Са~то кожен де УТ-З книга•. 18.5.5 КиІаса.капаиор . 1 8. 4 5 Свято кожен день. 1 9. 1 5 Теnебіржа імфе І 9 ·ОО ВІз~. Катерина Во ро1 8. 55 Київська панорама. • 1 9. 2 5 Домашнім екра ненко. . • 1 9.1 5 Теnеб 1 ржа інформує.* ра худ. теnефІn ..м} ~ ~ J~ ~~~~~т~Іnа.м. 1 9. 25 Домашній_екра~. Прем'є-. Барбар!і";, 11 О"Се ра худ. те.пе1фІnьму 1~анта2 О. 2 О Студ11 С:\тмри 1 g. 4 о ·воскресінн••. Частина 1 . Із cepiany "Нова хв мnа• . • ' Барбара · 09 сер · тов. 20 1 о Фортума Комерційнмйог- 20.15 ПnощаМистец!•· Комnо- 20.50 ЕкраикримІнv · • · зитор С. ГубаіідуПІна. домnен ... n•д . 2 1 . ОО Звіт про роботу са.омого 21 . ОО Звіт про роб.оТJ 2 о. 2 о [арnем . СьогодеННА та • з·ізду иароднмх депутатів Роз·іsду народ'инхдЕ мамбутнє (Уорnднет. США). ··· Фе г 'й .. Ф · 20.50 ТеnеагенціЯ "Біта• rіредСІИСЬКОІ дерац І. СІ С ..КОІ едераЦІ ставnяє. • 21 . 55 Р~ІСJ!ама . 21 . 55 Рекnама. 21 • ОО Худ. фіnьм "Лісництво 2 2 . ОО ВІСТІ. АсУроnоrІчнмА nporнoa. 2 2. ОО Вісті. Acтponorl• Фаnькенаv• (Німеччина) . • 2 2 . 25 Сп,ортиана карусеn ... 2 2. 2 5 Спортман~р~ 22 .ЗО СІТ-З. • 2 2 . зg Зв1тnророботусьо~о 2 2. 4 о Етика 8 Америці (УорЗ І3fо',і народ!ІИХ деnУ!&ТІВ Р.Ф. 22.ЗО ЗвІтnророботІ nднет. США). • 2 3 . З_S Джаз-фІn & рмонІк-хоn • з•ізду марОдНІ!Х ДЕ 2З . 4 0 1таке і нше . .. • 61r- 6емд (ГоnnандІА). Перtдача2 .


8

сН О В

*

t'

И Т Т

Sl »

Субота,

5 грудня

:і стор.

1992 року

8

Nt 106 ( 8349)

f) Е8

------------· ·7··---: ~----- rіонЕДіЛоК

L ••••••••

08.00 08.20

Іама.

З восьмої до дев'ятої. Інформаційно-музична програ-

08.00

.формацІйна-музична програ-

.

ма.

ма·.

"Буд­ пграА-

16n. .

Про-

09. ОО СНІД і боротьба з ним. 09.4 5 Xy,ct. телефільм "Вірний Ру'С1Іан". 3 серік. І 0.45· Сnадщина. 11 • 25 Фільм-баnет "Карнавал•. 11.55УТН • 1 2 .·1 О Багатосерійним худ. теnе­

09. ОО

З оn оті ворота. ки·івська Прfорка. Пам'ятник М. Гру-

шевському.

А.Горнкткевичем.

1 З .1 О Фант-лото "Надія•. 16.00 УТН. 1 6. 05 Ту-ту кафе. • 1.6. 4 5 Фізико-мате'матична шко· м~ "З усna. Математична олімпіада. ,аиоtА- . 1 7 .1 5 Земле моя. · ") 1 7 • 4 5 МузІt'Іний фільм "Ти- моя стивн-

'

'f

ГуслярІ•. ~тво

.

rr.

RPyc:нІ року. •ткоха-.

піснв•.

1 8. ОО Теnетехнотека. 8.30 Баскетбол. Жінки. Кубок еаропеііськмх чемпіонів. • Ди­

намо• (Київ)- "Дорна• (Іспа­ нів). У nерерві-1 9. ОО УТН. О. ОО kонцерт оркестру народ­ них інструментів Державної телерадіомовної компанії УJ­ раїни. 20.45 ttадобраніч, діти! 21 • оо Дніпро.

21.40ХронікаМВС.

·

.

21 • 55 Молодіжна студія "Гарт•, 23.25 УТН. 23.40 Худ.фіnьм із субтитрами

І

І канап. Dсmанкіно '' ~'' ... 05.00 Новини.

!.

Ісінтер-

ьму серів

'

І

05.2 О Ранкова гімнаст111,а. ~· 05. 3 О "Ранок•. 07 . 4 5 Фірма гарантує .. 08.00 Новини. і 08.20 КТВ-1 і канаn "ФрансіІ+rер· 1 насьонаnь• представляють.

•в ють.

Прем'єра худ. телефільму "Жоl'

зеф Баnьзамо•. (Франція).

7

серія

09.20 Футбол. Ліга чемпіонів.

•А. "Бен- 11 • ОО Новини (з сурдоперекла-

Цина-

)екnа-

імв,еддіІІ". )екnа-

~ мбір". fЛЬ'т-

j'

дом). ~суто англійське uбиє ·

. 11 • 2 О

ство•.

2 серія.

І

1 2. 4 О "Тмеnевізф~Р кота Леопоnь· да•. ~ уnьт Іnьм. 1 2. 5О "КудІІ'І знк/( Фоменко?".

ля є.

1

тфіпьм.

1 б.ООТ.еніс. Кубок~Веnикогошс-~ лома•. · 6. З О ••• До шістнадцяти і старші. · · І 1 б. 5О Прес-ексnрес. і t. 7 . ОО Новm~и.. . 1 1 7 . 2~ .•• ДО ШІСТЩlДЦКТИ І СТа.рШІ. • Іf.-5 5 КПі-І і камtn "Франсінтер­ насьонаnь• представляють.

1едачаз

Прем'єра худ~ телефільму "Ж о

r"Жоаеф щІя).

1аЮ.Па 'З ва-

оні в.

І

8. 55

НА.

1 9. 4 5 ВеЧірня казка. 20.00 Новини. 20.45 Лотто"Міnьйон". 21 • 1 5 Прем'єра худ. телефільму • Де веліка Північ". 2 2. З О Хіт-парад "Останкіно•.

.жере•.

УТ

-

2

·

кою•.

а

фонІяnя О8.45Аозвіпп~. Домашній клуб.

. фільм 9 серія.

Сом по-

• ". "'м'' с .. А.

і І

~рда моден• пропонує ... Закрита місто.

Студія "Сатирикон•. "Знай-І

шли час сміитися ... ".

. ОО

Денний сеанс. Худ. теле­ фільм "С·dнта-Барбара". 11 О . серія. f І . 5 о.• А rrісня російська живе•. 12.З5 ТІНКО.

І 2.4 О Селянське питання. 13.00 Вісті. І 5. ОО Вчитися ринку.

ІАрість. і Лівша?. 15.ЗО Студів"Рост•. Тон-лабі-

рама. • Аа ча 2.

І б.

gинт. О Там-там ноаиюr.

І б.І5 Нафта.

ГІрем'є- 1 ~. 4 5 Так і живемо. "Пробач, серік. rє.

Ірем'є­ •нта-.

•.с.Ап .. -

кnові'м9r:о

атІв Ро-

проrно3.

ІЬ . . . rмого

атів РФ.

І І

зброє .•• •. Бесіди в "Метропопі". Театральний роз·І·зд. "Вишневиіі сад•. Три версії. і Міжнародний фестиваль ім. А. П. Чехова.

7. І 5 7 .З5

1 8. 4 5 СвІіто кожен день. 1 8.55 Реклама. . 1 9. О 5 Ки'івська nанорама. • 19.25 ДuмашнімекЕ'ан. Прем'єра ХУА· телефільму Санта-Бар-

бара•. 1 1 1 серія.

20.1 5

І

Хроно. У свІті авто-і мотос­

порту. · 2 О. 5 .О Спеціальний комерційний І ' ВІСНИК. 21 .ОО Вітчизна мов. 21.55 Реклама. 2 2. ОО Вісті. АстроnоrІчниІІ проrно>. 2 2. 2 5 Спор_тивна карусель. 2 2. 3 О Бал Едіти П'єхи. • .

І

ку.

1 О. 1 5

1 О. 1 О Циркова програма "Кіт і клоун•.

11 .ОО Кінопрограма "1\-ивовижний світ природи•.

ка.

Укра1нська камерна музи­

рів•.

вистава.

зацькі шляхи. Дніпропетров­

ська обnасна філармонія. Час

е!Іефіль-

Годинасипи духу. -.;

доперекnадом).

І7.35Людинаізакон. 1 8. о 5 Прем'єра телефільму • Дім на Вопхонці". Фільм 9 (закпючниіі). І 8. 5О Поnе чудес. 1 9.4 5 Вечірня казка. 2 О. ОО Новини. 2 О. 4 5 У клубі детективів.

дом). 1 4. 2 О Теніс. Кубок "Великого шолома". 14.50 Задзеркалля. Худ. фільм І б.

"Старий Хоттабич•.

20 Телесеріал "АБВГДЛТД". 8 серія.

Вперще І б. 5О Ч~рвоний КІ!адрат. ка телеекрані худ. фільм •у І 7. ЗО ФІльми А. МІнд_:адзе та смузі прибою•. В. Абдрашит<>ва. Слуга•. 2 2. 2 5 ВІД представляє: "ПолітІ 9.4 5 Вечірня казка. бюро•. · 2 О. ОО Новини. 2З.20 Музобоз. 20.40 !f!о?Де?Коnи? 00.00 Людина тижня. 21 .45 Аншлаг, аншлаг•. В.Ви-

5

А11тошоу.

-

2

нокур.

2 З. ОО Новини. 2 З. 2 О Теніс. Кубок "Великого шо. nо ма•. Півфінал.

і

УТ

• 2.

УТ-З

і

,,.канаа,,,,.Рnсія•!"''

танкІіі із динозаврів• (Фран-

цік).

09. ЗО 1 О. ОО 1 О. 5О 11 • З О

Доки всі вдома. Ранкова зірка. Під знаком "ПІ•.

Прем'єра худ. теnефіn"му

"Пригоди Чорного Красунчи11а•. 11 • 5·5 Нове поколіннв вибирає. КТВ-1 і канаn "Франсінтернасьонапь• представляють.

І 2. З О Прем'єра мультфільму "Піф і Геркулес•.

.

~

СтудІя телеnрограм "Тет·а·тет" • '!-.2.-~ _5_ !.<У~=Ф!'!'!.~ ~~!'~!-~Р~~- -·- .... - .. -....,

ВІВТОРОК, 8 ГРУДНЯ

.ОО Новини.

1з:25 Худ.ФІnьм маіnиr11 &Ім Чорме Ву•

хо". f серія. ,. . 1 5 ОО Дитячиr11 кіно•урнвn Єрвавw•. 15:20 Худ~ФіІІІо"! "&іnий &Ім Чорне Вухо••. 2 сер••· 1 6.45 Відеому:аика.

СтуАіа телеnроrр11м "Тет·а·тет•.

20.З5 Худ.фіnьм

22.00 22.1 О

5. 5О

Живе дерево ремесел.

21 . 4 5 Спортивним уІк-енд. , 2 2. ОО Теніс. Кубок "Великого шолома•. Фінал.

2З.ОО Новини. 2З .20 Відеодром.

УТ

-

2.

УТ-З

ВІдеому3ИКJ!· Ху~.фІа•м Гуд3онс~окий вс-

r--- ___t;P.Y••':·••• --.-- •• - •• -- -------. 08.00 НОВІІНИ. , 13:15 Худ.фіnьм·м.Ае•а '810". 14.55 Муn~отфіn~оми. 1 5.1 5 Худ.фіn~ом "Лаnьковиr11 ський".

11!.40 Відеому3ика. 18:S0МуnьТфІІІЬМ. 1 9.05 Худ.сt>Іn~ом "Той,

поnІцей·

що nетит~о у

ВИСОЧІНЬ". ., . uJ• 20.55 ДитячиІІ кІно•урнаn Єраnа • 21 .1 5 Худ.фіn~ом "Пригоди равина 5!~1!~'!~~-----------.--- --.- .......

~------

ЧЕТВЕР,

10

ГРУДНЯ

L-----·-·--·---·-··--·---·------· 08,00 Новини. . . 1 З.20

_J

Худ.фІЛІ.М "06nиччам до о&nич·

15.50 м;3ичний фІn~ом "Чарівна біла ніч" • 1 6.55 Му:аична nay3a. 17 .ОО kпаІ'Іська мова. І рік 17 ЗО Іспанська мова. 2 рік. 18.00 Відеорама. 19:15 Мул~отфІnі.ми. ,. 1 8 35 &ВГаТОСе,Р.іЙНИЙ теnефіІІІоМ Вті· • лення мр•і". 21 серія. · 20.00 Худ.фіІІІоМ "Де•а Bro". 21 .40 ВІдеОМУ3ИКа. 21 .:15 Худ.фІnІом "Мій друг Іаан Лаn· wин".

--- · ·- n;ЯтНйЦЯ,ї і- ·г-Р'УДнsГ ·

---------------------------------08.00 Н~вини 08.20 Ангпійська мова для дотей. 08.40 Студія .Рост •. 091 О АнгnіІrська мова. І рік. 09.40 Ангn~іська мова. СrмеИний аnьбом

І З. ЗО Соло.

І б. ОО Панорама. Іб.40Тепеnоців. . І б. 55 Уоnт Дісней представляє ••• 1 7. 4 5 Новини. І 8. ОО Промен ад у Маріїнському. Недільна кінопрограма. І 9 .,РО Вперше на телеекрані. Худ. фільм "Автобус, що ошаленів•. 2 О. 4 5 МосковськиІІ кІно-хІт-nарад. 21 . ОО ПІДсумки. _ ..

Лrодиttа, що 6ачм•

ла 3аатра".

~--.-- -- -~~~~~-~-~~~А~~---- __ .J

І

І

МуnІотфІnьми.

111.45

1 9.05.Дитячий кІно•уроіеn"Єраnаw". 19.25 ,.,у:аична nay3a •. 19.30 Кращі матч• НБА.

водна одіесек команди Кусто•.

4. ОО Новини (s сурдоперекnцом). І 4. 2 О Діалог у првмqму ефірі. 1 5. ОО Клуб мандрівників.

L---··---·------·-----------------J 08

1 2. 4 О nрем єра док. фільму "Під-

США

І 0.1 О Ескупап. І 0.20 Ажонаtан Свіфт. Сторінки ЖІІПЯ і творчості. 11.20 Веnикобританія зсередини.

11.50 12.20

ТепекросІіорд. Муз.боржа.

Портрет КОМПОЗІІТОра ВАртемова. Студія теnеnро~р~~м "Тет-а-тет" •.

13.30 1 4. 55 15.1 5

Худ.фіnІом

&nондиика :аа ро·

rом".

Муn~отфІn~оми.

Худ.фІльм "Дивна Іс:торІв докто-

ра д•екіnв та містера Ха Ада".

16.50 Му3ичив nay3a. І 6.55 днгnійська мова. І р1к. 17.25 днгnіІїська '-АОва. Сі'-АеІіний

аnьбом сш~ Ескуnап. Мандри душі. Писr.менник Георrій Семенов. 18.35 Пихопіття. 1612 рік. СтудІа телепрограм "Тет·а·тет•.

·

17 55 18.05 і

канап".·~Рnсія"

07. ОО 07 . 2 5

Вісті. Світ спорту очима фірми "Жіпnетт•. 07.55 нttмвідпущенознеба •••

07. ОО Вісті. 08.4 О Програма "J(люч•. "Гроза 07.25 БаскетбоnьниіііогnядНБА. 1812 року•. . 07.55 Ази кар'єри. По шnвхахНі- 09.1 О Шість соток. меччини. 09. З О "Пригода в Королівстві•. . О 8. 1 о:tозвіnnя. Тб·атепьє. ЛяльковнА мультфІn~ом. 1 6 серія. 1 О. ОО Кращі ігри НБА. 08.25 Вінілові джунглі. 1 0.00 Ати-бати ... 11. ОО Домашній екран. Худ. теле 09. ОО Відеоканап "Плюс оди над- І О. ЗО Тепекросворд. Муз-біржа. фільм "Санта-Барбара•. 111 · цять•. 11 • ОО Денний сеанс. "Довгим серія. 1 0.1 5 Школа крупним· планом. шлях додому•. Б. Гребенщм11 . 5О У тиші московських провуn- 11. ОО "Кроки•. Ведучий- профеков. Док. фільм. ків. А. Васнецов. . сор Д. Волкогонов. 1 2. ЗО Зигзаг удачі. Відбіркавиііі 1 2. 2 О Дозвілля. Увага, знімаю. 11 . 4 О ПJі1ем'єра мультфільму • Дотур. . 1 2. З 5 ТІ НКО. раемон"(ЯпонІя). 1 4 серія. 1 2. 4 О Селянське питання. 1 2. 4 О Селянське пктання. ~ 1 . 55 Майстри. "Меса Олега Ян- 1 З. ОО Вісті. ІЗ.ООВісті. ченка". 1З.20Невирубати ... Ведучий1 5. ОО Теnебіежа. f 2.4 О Сеnя11ське питан11я. В. Цвєтов. І 5. З о Студія Рост•. П'ятнадцяІ З. ОО Вісті. а 1 З. З 5 Острі а. Режисер д. Каратилітній каnітан. І З. 20 Кар'єра. Конкурс ділових снк. І б. О О Там-там новини. людеи. 1 4. 2 О "Гадання про переможця•. І б. І 5 Підрозділ особnивого rи-· 1 4. 2 О Піпігрим. Російське бюро Англійська премія Букера. зику. подорожей. І 5.1 О Познер і донахью. І б. 4 5 Бізнес: нові імена. 1 5. 2 О Козирна дама. · І 5. 4 О "К-2 • предсtавnвє. Зірки 1 7. ОО М-трест. І 5. 55 Футбол без кордонів. Америки. І 7. І 5 Непізнаним Всесвіт. І б. 5О "К-2" представляє. Абзац. І б. І О У світі тварин. І 7 . 4 5 Уоnт Дісней по п'ятницях. І 7 . 2 О Парламентський вісник. І 7 • І О Із любові до ближнього. "Чіпс- військовий собака•. 1 7. З 5 Вустами маляти. Добродійний концер·f. Худ. фільм. 2 серія. 1 8. 1 5 ЗО і 1 З О. • І О. І О Центр Ст аса Наміна (ЕсІ 8. 4 5 Свято кожен день. 1 8. З О Співають сестри ТеnьнІQк. • Ек-Сі) представляє: . І 8. 55 Реклама. . 8. 4 О Київська панорама. • клуб "Жовтий підводний човен•. , УТ-З 18.45 Обличчям до столиці. • 1 9. 05 Київська паt<орама. • 1 9. ОО Візитка. АнаТОQій БондаУТ-З ренко. • · І 9. ОО Візитка. Опенв Косяченко.' І 9. 2 5 "Поки Колумб". Худ. фільм 1 9. 05 Мультфільм. • . 1 9. 05 Мультф.іпьм. • (Англія). І9.ЗОСІТ-З.* ... 19.ЗОСІТ-З. І 1 9. 4 О "Воскресіння•. Часткна 2. 1 9. 4 О Візитка. • 2 О. 4 5 Екран кримінальних повіІз серіалу "Нова хвиля•. • 1 9. 4 5 Музика Дюка Епікnона домпень. 20.1 О ХІт-рік. • · (Уорпднет: США). • 20.40 Візитка. • 20.1 О Сідаііітеjдивіться. • 20.55 "Натура, що йде•. 20.45 З х200. • 20.20 Брама. • 2 0. З 5 ВІЗИТІSа. • 21 .'s 5 Реклама. 21 . ОО Худ. фільм "Горбань• 2 О. 4 О І тільки футбол. • (Франція). • 21 . ОО Худ. фільм "Набережна ту­ 22. ОО Вісті .. Астропогічний прог­ манів" (Франція). • ноз. 2 . З О СІТ-3. • 2 2 . З О СІТ -З • " 2 2.4 О Візитка. • 2 2. 2 5 Сr.:1ртивна карусель. 2 2. 4 О Візитка. • 22.45 Промінчик світла. • 2 З. О О Дорослі, як діти. • 22.ЗО Вечірній салон. 22 45- б В · • 2 З. 2 5 ТБ-стиnь. • '-----~---------1..t;y ота... еч1р ...

12

21 .0:1 ВІдеому:аика •. 21.15 ·Теніс.• Кубок Аевrс:а.·.

"Чаклун і фек•. Лялькова

. 11 • ОО Таланти тво'і, Україно. Ко­

1 О. ОО Букет дnя Миколи Озерова. І 0.50 "Фіnя•. Мультфільм. Об .ОО Новини. 11 • ОО Новини (з сурдоперекпа- Об. 2 О Ранкова гімнастика. дом). О б. 3 О Суботній ранок діnово'і nю11 • 2 О "Хід біпо'і королеви•. дини. · ХУ.А; фільм. 07 . З О Спорт-шанс. І 2. 50· Діти як діти•: Худ. фільм. 08. ОО Марафон-І 5- малятам. І 4. ОО Новини (з сурдоперекпаО 8. 2 5 Еко. Е'коnогічнміі огпкд. дом). О 8. 4 О Допоможи собі сам. 1 4. 2 5 Бридж. 09. І О Автограф по суботах. 1 4. 5О Бrзнес-кnас. 09.4 О Авіакосмічнии салон. І 5. 05 Блокнот. 09.5 5 Очевидне-неймовірне. 1 5. І О "Бджола Маііія". МульІ О. 2 5 Справа. тфіпьм. І О. 35 Музичний кіоск. 1 5. З 5 Теніс. Кубок "Великого шо- 11 • 05 Прем'єра фільму-вистави лома•. · "Христос і Антихрист•. І б. 1 О Центр. 1 З. З О Студія "Політика• прер.1 б. 5О Прес-експрес. ставпяє програму США "Сво1 7. ОО Новини. б ода вибору•. 1 7. 2 5 Кожен про своє. І 4. ОО Новини (з сурдопере кл а-

07 .ОО Вісті. ,. 07.20 Реклама. 07.25 Часдіnовихnюдеііі. 07.55 Вітчизна моя. · О 8. 5О У старої пісні довгиііі вік. О 9 . І 5 Б і nа ворона.

ним прапор з крив вою смуж-

09 .ЗО

ТІ'ІНа2. 1 2. З 5 Багатосерійний худ. телеми "Незнайомий і дивнии І2.ЗО.УТН. фільм "Брдетаун•. 2 4 серія. · світ", "Чаплі змінюють проІ2.40Длкдітеіі. Худ.фіnьм"Нез1 З. ОО ТБ-Шанс. , ПІ'ІСКУ". найомий знай/І мець•. І 4. 1 О Кінофільм "Микола Кутш•. 11 . 4 О Доброго вам здоров'я. 14.1 О Сеnоіnюди. І б . О О УТН. І 2 . 1 О УТН. 1 б. 05 Для дітей. Веселка. • 1 2. 2 О Тапан.rи твої, Укра'іно. Ко- 1 4. 55 Мультфільм на зам~вnення. І 5. 55 Дитяча хорова студІя. І б. ЗО Дума кобзаря В. Кущnета. зацькі ІJJnяхи. Дніпропетров1 6. 2 5 Маю честь. 1 7 . 2 5 ХуАожники Ака Перейма та ська обnасна фіпармонік: І 7. 2 5 Свічадо. Таня Осадци (США). Частина 1. 18.25 Зичимо щастя. 1 ·, . 55 1 +І ООО·. Програма Швед 1З .40 Жмв~tсnово. ського телебачення. 1 4.1 О Для дітей. Худ. фільм "На- 19.25 УТН. 1 9. З 5 Багатосері іііний худ. теле­ 1 8. З о Окрема думка. рече на підземного принца•. фільм "Бодетаун•. 2 7 і 2 8 се­ 19.00 УТН. 15.25 Кліп, кліп, кліп ••• М,узичрії. 1 9 .І О "Де зимують леопарди•. ний додатік до канаnу д•. 2 О. 2 5 Концерт при свічках. І 9. З О Істарів зблизька. Кость Бу- 1 б. 2 5 Вервиця. 20.45 Надобраніч, діти! евііі. 1 б. 55 Мультфільм "Кругосвітне 2 О. f 5 Телерадіоканап "Право•. подорож 8inni Фо га•. 1 7 і '\!'8 21 • ОО Екран пригодницького фільму. ~уд. фільм "Заnожіtи20.45 На добраніч, діти! · серії. ця•. . 21 . ОО Дніпра. 17.5 О Плеяда. Художньо-nубnІ22. ЗО Тиждень. 21 . 4 О Ретроспективний показ цистична програма. 2 З. О О Арт-майдан. фіn .. мів Т. Абуладзе. І 9. ОО УТН. _ ОО.ЗО УТН. Худ. фільм "Мольба-. І 9. 1 О Музика И. Штрауса. 2 З. 2 5 УТН. 1 9. З О Багатосерійний худ. теnе2 З. 4 О Християнська рок-музик:~. · фільм "Бодетаунw. 2 5 і 2 б сеІ,....:-,...,канап. Dсmанкіно ... .......,,.,-..: .... """' '"''"'"" ...... ,,, ..:-._,. ,. ,"... . 06.00 20.45 На.до.бранrч, дІти! 07 .оотираж"Спортnото•. . 05, ОО Новини. 21 'ОО ДНІnро. • " 07. І 5 Народні мелодії. 05.20 Ранкова гімнастика. 21 .40 С. Мо~м. Коло · Вистава.· 07. ЗО Футбол. Міжконтинент.апь05. зо "Ранок•. · В перервІ- 22 · 5 5"УТН. .. ни ііі кhбок. "Сан-Пауn\'" (Бра07 .4 5 Фірма гарантує. 2З. 55 Хорова капела -Думка • зипія - "Барселона• ІІспа. 08.00 Новини. • Концерт. нія). ередачазЯпонІ'і. 08.20 •. до шістнадцяти і старші. 09. ОО З ранку раненько. Прем'є. 09.1 О Клуб мандрівників (з сурра муnьтфіnьму"Денвер -ос-

УТ

і .•

ційно-музична nрограма.

"Єрапзш•.

О 9. 4 5 "5 за 2 5 ". КращІ пісні ро-

.fl'aнan\:\:P;ociЯ~·,

Вісті. Часдіnовихnюдей. ТрансРосефір. Репортаж із ситого села. 2 О Дено прав людини. "Чор-

09. ОО 09. З О 1 О. ОО

rрупа "Ер-джаз• у програ-

ОО. З О "Зоряний дощ". У перерві -Новини.

07. ОО 07.25 07.5 5 О 8.

11 • 5О

ОО. І

·н'анаn . : ·._.~о~ія~.·"

омів.

рно••

1

зеф Бапьзамо•. 7 серія (Франція). Букет для Миколи Озеров<>. До7 О-річчя віддня народжен-І

-tсінтер­ Ікють.

.

Худ. теnефіnІ.м. 1 4. ОО Новини (з сурдоперекла­ дом). 1 4. 2 5 Телемікст. 1 5.1 О "Бджола Майя". Мулt..­

офіnьму. І ,кого шо-

еканаn

Худ. фільм "Жертва в ім я

1 з:25 Худ.фІn•м "Золотий !!"rочик• .... ·14 .45 Дитячий кІно>іІурнаn Єpanaw • 1 5.05 Худ.фіn•м "3 усіх сиn•. 1 6.40 ВІдеому:аика. 1 о:оо МуІІІоТфІJІІоМИ. 1 8.20 Худ.фІJІІоМ "Прмборкувачка тмr-

08.00 УТН. О 8.1 О Ритмічна гімнастика. О 8. З О У неДілю вранці. Інформа­

08.00 УТН. О 8. І О Ритмічна гімнастика. 08.30 Муз.фіnьм"Пад'акрьон•. 09.05 По сторінках кіножурналу

2о.8Н'нашамова:.

"Короткий фільм про кохання•. 1 '

09. ЗО

мі "Музичні rnю:siї". 1 2. 2 О УТН.

1 2. З 5 Зустріч s професо.ром

серік. Жито-

. ,

кохання•.

фіnьм "Бодетаун". 2З серія.

,.теле­

.Мш;аnІN .. •. Споr•.шни про Всевопода Боброва.

,ї. Інфор- 08.00 Заос.ьмоїдодев'ятої. ІнІ НИЙ

rї:їУ'дня

----~---············-·--_J

НСВІ1НІІ

1 9.05 1 8.20

Мультфільми.

Худ.фіІІІоМ "МаnенІоКа 11/ОДИНа Тейт". Сімейна мелодрама. .ОО Відеому3ИКJ!·

21 _2_1_.J,_o_ ~Уl'=Ф!'!~~ • .;J.~~!_I_I!.!f."-".·-. ___ • _,

---·---~У-~~!~~-~~-~~~~~~---····; 09.00 Р11тмічна rімнасти~а . З ранку раненько. j:\оки всі ЩІ Ома. І О .ЗО Я в Росіі. 11.00 Мед1щина дпя тебе. Студія телепрограм "Тет· а-тет".

09.30 І 0.00

11 .40 12.00

Муn~отфІn~оми.

·

Худ. фільм "Ласкаао nросимо,

або Стороннім ехІд :аабороне· ниr11•.

1 3'.25 ДитачиА кІно•урнаа "Єpanaw". 13.55 минуnе. Худ фіпr.м .Петро І•. І і 2 ceprl. Концерт Пензенського хору. Клуб rАандрівників. І і.35 Т еnевізійни~ музичний абонемент. світі імnровізацоі.. Передача І

17.25 17.45

•У

.Чарnьз Паркер •. СтуАІА тenenpoq>aм "Тет·а·тет•.

20.00 20. t 0 20.45

22.:ZO

МуІІІоТфіІІІоМИ.

"З5 Х8ИІІИНJ3*83У"• Худ.фіnІом

Луї та r1Іого діача·

та".

Му3нчнмй фіn~ом "Чаріана бІаа ніч".

------- t{ёДіЛЯ: їГГ'Р'УДійі ... --- ~ ----·----··-·-·------------------J 09.00 j:\ОТІІК.• І О ОО Аоnо'-Аожи собі І О ЗО Що таке цирк?

11.1 О Муnь тфіп~""· 11.30 .в афошах 12.15 Технодро"" 12 25 Спорr-ш;,н:

carA. .

не значиться •.

Студія телеnрограм "Тет·а·тет•. Мультфільм. Худ.фіІІІоМ '!ЗОЛОТИЙ КІІ/ОЧИК", Худ.фІльм "Маnен~ока 11/ОДИНа

12.55 1 3.05 1 4. 25

Тейт".

Іб.ОО Теніс.. Кубок .веnикоrо

1

wono'-Aa•.

Фо­

нап.

J8.15. 18 ЗО

НСВІІНІІ куnь тур11. · .ПюдІІна прІІд~'-'аnа посню •. 1аорчші .вечір поета П Аеебеньова.

СтуАіА те.rІеnрогрвм Тет·в·тет•. .ОО ІнформацІr1іна nрограма "Рулет·

21

21 .1 5

ка".

Худ.фіп~ом "Рука, що коnисас

nrольку

".

Сімейний тріnер •..

Транеnюється по ЗО-у канапу


стор.

4

Субота,

8

грудня

5

року

1992

сП О В Е

ЖИТТЯ:.

8 .М 106 (8349) ~

ЩИРО ВІТАЄМО!

./.І'f.Е/////./././/.//Х/.//././/./././././././././.Т//////////////////////////////. Сердечно вітаемо з ювілейним днем народження ВДОВИЧЕНІ(О ВАЛЕНТИНУ ІВАНІВНУ.

Бажаємо

довгого

Здоров'я

віку.

нівроку

до

щастя

сотого

без

сестричку

Дорогу

НІВНУ

ліку.

року,

дочку,

СЕСТРИ

ТА

ІХ

ВДОВИЧЕНІ(О

ВАЛЕНТИНУ

життя

твое

Хаі!

ЧОЛОВІІ(И.

щастить

прожити

тобі

аж

у

до

будні

сотого

і

ІВА­

Сонячні Н І В НІ з

квітне,

весною буяє душі теплота, здоров'я міцніє і радість прилине, повік не згасає .1юдська доброта. М.ноrо літ тобі, здоров'я!

Неба безхмарного та настрою гарного, А ще шани від людеіІ, щедрості від дітеіІ. Долі всміхатися, правнуків діждатися.

с. БогдаІfіІІка.

сестру

щиро вітаємо з ювілеєм. Хаі! проліском ніжним

МАМА,

ВАЛЕНТИНІ ІВА­ ювілейного дни на­

Бажаємо довгого життя, щасливого буття, Настрою гарного І неба безхмарного. Жити не тужити, душею не старіти, Долі всміхатися, правнуків діждатися.

-

свята,

літа.

вітання щлем ВДОВИЧЕНКО нагоди її першого поважного

роджении.

СІМ'Я

І(ОЛЕІ(ТИВ

БРАТА.

БРОВАРСЬІ(ОІ

1'////////////////////../../..//'/.//''/..//.//.//./././/////.////.//.//.////././//.//././//////////////////.//./////////././/./.~'ZZ'Z"'

Те,

Заслуговує ЩО

В

,_. '-'-' '''"

на

увагу

СУСПіЛЬСТВі

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІ

глибоним поділом на нлаб ула

· си, ЯНИМ

полита,

р·1Ч

дітям, і дорослим...

/

З

І с т о р

П ос-

братства прийма-

їхніх турбот була шкіль- у І{ р А у кінці xvi ст. ль іВ засну,

власну школу. Всі ученого

гр

оходили

с де~ня в Л

,

1~

ОlИ ДІ-

t/ить\ \СТатут т

боронити релігійні тради-

так з~а-

Ції, що відрізняли їх від

можливість стати чденами

Із самого моменту церновного розколу в 1054 р.

збереження традиційної православної Літургії та

навчати і карати неслухняних не як тиранів, а

далася як .католицькою, так і православною церкн а J npai··н·1 спроби вою. їх об'єднання почалися

звичаїв, як право священиків брати шдюб,

для

їх

<<добре

науКИ>>.

Іншою важливою

вою

діяльності

було

БРЕСТСЬКА УНІЯ 1596 р. (БЕРЕСТЕйСЬКА)

ідея возз'єднання розгля-

""'

спра-

братств

ще в ХІІІ ст. Проте на

книгодрукарс.т. во.

Нали

до

Іван

Львова

Федоров,

допомогло

своєю

братство

йому

заснува-

ти дру карню. У 157 4 р.

з'являється

"инижиа "

його

Це

була видатна подія, озна ".Іенувала

лицька

їні.

наступного

у

року

великих

кредитори

:шува ти

стали

ти:.І,

руть

у

її

купило

братство,

перетворивши

на

центр

розбудило

сивних

і

Сотні

ванЦів

шкіл,

духом

нафональних

диЦій, із

а

ки

никами,

ходилися лах

у

ку.

по

Нрім

вони

містах

пошуках

несли

знань,

почуття

влас­

ної гідності й непримирен­

ності.

Замість

того,

д_о

вона 'б

(Початок у .МN2 78-83,

упив

* * *

ця

СТОЛіТТЯ ПОXVII століття висвітлила ряд наболілих

мови.

ла

со-

ща

поставала

не

та

сенсу,

українцям

укласти її.

ську верхівну

дорого

культурна

з поляка-

ми: вона змусила україн-

про.

вибирати

між власною

та зубожілою ною спадщиною

заt:тиглою

культурй при-

вабливою польсько-католицькою культурою. То-

церкви, пра.вославні, на думку цих єпископів, дістали б повну рівноправність у Речі Посполитій і

пільство розкололося: з одного боку православні магнати, більшість духовенства та народні

українське

суспільству.

конфронтаЦія

свої наміри

як

протилежність

українському

король позбавив їх посад.

розподілі службових посад, а єпископи мали б

тепер

Цілковита

прибічники унії публічно

Так

ський район.

му не

сус.

маси, в той час як з іНшого колишні ієрар.

хи, підтримувані королем та купкою прибічників.

чезна

дивно, що

вели-

більшість прийма.

ла католицтво й згодом неодмінно полонізувалася. ВнасліДок цього українЦі втратили свою

еліту-шляхту.

мали епохальне

Ці явища

добродійних

в

ВЕТЕРАНІВ АФГАЩСТАНУ СПІЛКА м. Броварів і Броварського району організо­ вує 6-5-денні туристичні поїздки до Фран­ ції та Нідерландів з можливістю придбання автомобілів іноземних марок (в Нідерлан­ дах). Вартість поїздки: Нідерланди 250 дол. США; Франція 255 дол. США.

Організовуються також туристичні поїздки в Польщу та Румунію. За довідками звертатися за адресою: місто Бровари, вул. Толстого, 17. Спілка ветеранів

Афганістану, з

І

до

9.00

14.00.

вроздріб

і

оптом,

УКРАІНСЬКА НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНА МОЛОДІЖНА ФІРМА «НЕМО» реалізує і оптом, і вроздріб зі складу в Києві сучас­ ний спецодяг (костюм), ватяні куртки (фу­ файки), телефонні станції. «Кристал». Телефони: (044) 213-33-00; 213-30-96.

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ «ФАКЕЛ» потрібні на постійну роботу головний бухга.ІJ­ тер, а також бухгалтери. Оплата - за домов­

леністю. За довідками звертатися за адресою-tІ с.

Княжичі, завод

«Факел»,

5-56-46, 5-55-59.

тел.

значення

в їхній подальшій історії. (Далі буде).

1

Запрошу€мо Нідерланди та Францію

рівень. Натолицьна Поль-

знайти

на

на-

та

·

переказів чекають на р/р 644603 у Бровар­ СЬІ<ому відділенні Промінвестбанку Українп МФО 321433. Ваш переказ дає надію на вза­ ємну повагу МПП «Агрофортуна» та повер­ неться бажаним щастям. Адреса для довідок: с. Мокрець, Бровар­

ідеологічнии

ноштувала

Незважаючи

піднес-

зростаючу

емоЦіинии

Зрозумів-

переговори

дедалі

Вона

пруженість між Польщею та Україною на високо.. .. ..

початку

ніякого

українського

суспільства.

нон-

флінт, у 1596 р. в м. Бересті (Бресті) був

підтвердили

при

XVI

проблем

мають

знать біль-

Релігійна полеміка кін-

засуджувала унію. Щоб розв'язати

рони не можуть

о ох

го 20-30 творів.

чатку

церковнИІЇ

за

церкви.

представники

ОНУІ(И.

• •f ПІдприємцІ.

участь в розвитку села, ваших

православ-

становище

НЕВІСТІ<А,

У Броварському районі створено МПП «Агрофортуна», яка шукає лізінгову фірму для організації переробки сільгосппродукції. Добрі люди! Якщо бажаєте особисто взяти

також

віДповіДальних

знать збирала свої місце-

скликании"

в·ш

· т аб орш разам узяті написади всьо-

гнівно

ІЗнесмени

ваславних традиЦій, безжальна тавруючи греко-

юв

Ставш~

ігнорували

на фа-

в о р огуюч и х

православна

ся змусити їх відступити або добитися того, щоб

не

відлюдник у ГреЦії горі Афон. Він був

Г?М кількох десятКів бро-

раїнських та білоруських

так і щира занепокоєність долею церкви, зго-

б

був

ня. Водночас по всіх ук-

тести та погрози, православній стороні не вдало-

ше

письмен-

Літературна продукЦія · · була по.1 МІСТІВ невелиза обсягом. Протя-

ьку спідку з про-

ши, що

католицьк01

православним

умне

у анти-

єпископи, якими керували як власні інтереси,

православну

85, 86, 88, 89, 91, 92, 94 95, 97, 98, 100, 101, ' . 104).

ін

сп 1·льної

православні

найяскравішим

ником того періоду

ства,

ь Ост-

зв я-

частиною

переходити у по~ьськии католицизм, вони ІЗ зро­ стаючою рішучістю стц.ли

н

бор. Із самого

Посполитою

Чи не

х, їх егоїзм, любов до . . . озкош1в та розтшнюсть · Міщан та духовензнатІ,

аивид тніший

тісНІше

дилися на унію.

щ~

обурення.

стало очевидним, що сто-

Б

винри-

натолицьких єпископів.

крІпикує

,1\,ії. Jl"

п~щ1-

Деякі

і ".~е­

визнання

певю

славної Московії.

зарооІт­

сучасних

схиляли

ІІІ

безпечного впливу право-

роз­

Риму, де папа

Илимент VIII проголосив

ві ради, на яких

ілору. й віддалнла б їх ВІД не-

мандрів­

вчителями,

що

католицизму.

сію з Річчю

тра­

західноєвропенською

ставали

с ,

зала Україну та

праннятих

також обі~наних

наукою,

спо іва

к ль тичні міркуванн~. ос 1 . -

вихо­

..

авторитет

землях

маг лися

Нароля Сігізмунда.

унії

па­

консервативних

українЦів.

і У

т1•

ки

польського

і дру­

колись

про-

, .. ьшо равослав я и дал поширення впливу

го го

православ­

Поширення шкіл

б

підтримку

· като:шюв.

ами, погрожуючи ідияти збройне повстан.

вон неми ч приведе ·· до симіляц · украшсько-

Львівсьне

книгодрукування.

ку

унії~

вІДбе­

ного

нато-

ст. в ев

ерхн

ські 1 като

друкарню,

вони приймали верховний

намагат_и_ -

де· авними

,;; u влас.,:и

по~ро•

місто

церква

тягам, Х

Нали

·що

нього

небез

помирає

щуках.

таких

розьки" був · зл чений им 0 =е яс · 0 У ІЄїї, ус;ш~де:

метьс~·дпорядк,увати ІХ собі. абаюван були

У 1582 р. Федоров по­ вертається до Львова, де

також

її представник

могутня

Натолики

натичним оборонцем пра-

а

зичливості.

об'єднання

полеміч-

писань.

обрядів,

ка про унію, православна громада вибухну~ віД. Н ..

"б'шь~ наи

І(оторЬІіІ год идет тебе. чолоВІ!(, дпи,

~·-.1'////,,,_,,,,.,,,,.,,,,,r,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,_,,,,,,,/

Брестської унії породили

небачену зливу

Іван Вишенський, що провів бі.ІJьшу частину свого життя як чернець-

Нали розійшлася \звіст-

недобра-

s

Б'

дились укласти між своєю церквою та Римом унію. За умов гарантії

офіЦійно

побоювалися, що в раЗl

початок

.• книгодрукарства на Укра-

пого-

християнської єдності ле.~ жали століття взаєм но 1 Православні

що

, за

по няття

суттю

підозрілості та

перша

""АПОСТОЛ».

прива б ливого

шляху

прюхав

її

здоровья

и чтоб никто не догадался,

~

вали ВіДСТУПНИЦТВО греКО-

кою, не гулякою; не хабарником». Ці правида

вчитель мав бути «Набожним, мудрим, скромним, стриманим, не пия-

як

отличноrо

ма-

Чтоб холод в дУшу забрался, Чтоб места не бЬІло небеде,

~

навколо

виступади на

сенату. 13 1595 р. вони

нии>>:

замість '

три церн.

унії, православні

/

полякІв.

заохочувади

тепер

Суперечки

них

UIUІIIIIUIIІIIIIIUIІIUIIUIUIIIIIIІIIIUIIIIIIUIUIIUIUIIIIII'

свід-

Іий <<'Порядок \шк

. бо

дружину,

и никогда не унЬІвать.

полЕМІКА

ого унівврситвту Іffанада}

"орнсьн

і керу~~сябрат-

кол.и У 1ра

ьн

ням •

S S ~

.Ni 8.

ІВАНІВНУ.

~~~бв~ят:е::мР:;.~~н~:ко;о,:;~~:~

Тебе

РЕЛІГІИНА

~ Орввт Субтвльниіі-професор

· ц~евого на·.... пр~-

МИ у

роздрІблен-

згодом стали називати.

••••u••••••••••uІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІuаааааааu••••••••І•••••а••••••••

рсенія,

о суво

пода.1ьшим

~

~

грено-католицька,

н и

8 8

на справа.

дачі в ній, з

~ристиянс~.:

ви: католицьна, правос.1авна та уніатська, або

1

Однією з найважливіших братство

?~~єднання

КО! ЦерНВИ ЗЮ\JНЧИЛ?СЯ 11

двох ІСНувало

.·ш до себе православних з усіх соЦіальних верєтв.

ське

І я

Щиро вітаємо з днем народження дорогу ''" -'• "'s тусю, рідну бабусю ЦИІ(АЛО ВАЛЕНТИНУ

СШ

ТЕРМІ НОВО

МІНЯЮ

однокімнатну

відділ

квартиру

двокімнатну в Броварах. Адреса: Бtровари, кв. 13. Дзвонити: 5-77-51, 5-18-42 .

кадрів,

в

вул.

І(иєві

на

І(ороленка,

51,

МАЛЕ

Страхове товариство <<ОМЕТ А-ІНСТЕР>>

може

можуть

звертатися

за

на

-

районна

Ради

народ!ІИХ

·

держадміністр·ація.

депутатів

та

адресою:

точність

І'ільки

на

Реда 1щtа

викладених

Фактів

сторінках

газети.

не

завжди

відповідальність

подІлае

позицію

«АРГО» переплітання

масиву:

квартирі

оплату

1

ГРУДНЯ

8 иутн

за

своєчасну

Колектив

смерті

вис.ловлює

Колектив бо.ке

з

кішка.

Просимо

інжен_ера

гли.боко

пла!)!'Ового

сумує

Богданівської смерті

серещ~ьої

НОВОХАЦЬІ(О_М:V

його

nовер­

з

при.воду

відділу

Т АГ:V Н Ольги Іванівни щире сnівчуття рідним та близьким

спtвЧ\)'ТТя

nриводу

N• 112

мостазагону

передча-сної

сіамська

5-10-97.

Тел.

від

Порядон

ЗАГУБИЛАСЯ

винагороду.

школи

nокііІної.

висло,влює

Федору

гли­

Федоровичу

батька.

гарантую.

Звертатися

по

тел.:

5-55-69 з 10-оі до 18-оі

Редактор

год.

А.

ВОЛОШИНЕНRО.

·~~~~~~~~~~~~-w~~~~~~~~--------~І~н~де~к~с~6~12~8~5.~--• 255020, І(иївська область, м. Бровари, вул. І(иівська, 154. \ - 4-03-ї6; заступника редактора, відділу суспільно-політичного Друк високий. Обсяг дру- 4-04-61; відnовідального секретаря - 4-21-34; відділів: сільського госnодарства іі' ков.аний аркуш, Тираж 9.3:\111 промисловості і соціальних питань 4-02-92; листів І масової роботи - 4-04-81; . примірників. відділу радіоінформаціТ 5-13-91. Замовлення N• 6156.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: fелефони:

.киtтя

4 ~3-26;

несе

в

З-кімнатну квартиру у Броварах в районі жит-

район-

авторІв

лоrо:о

АБО НУПЛЮ

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета виходить з 17 квітня 1937 року. Дні виходу: вівіторок, четвер, субота.

За

НАЙМУ

«НОВЕ ЖИТТ.Я» громадсько-політична газета: За<:новники колектив рсдакцї' газ-ети, БроварськІ

і

стосовно

Наша адреса: м. Бровари, вул. Будьонного, 14-а, те.1.: 5-22-14, 4-01-59.

вул. Гагаріна, 6, з 9.00 до 18.00, в середу з 9.00 до 19.00, в суботу з 10.00 до 14.00. Дзвонити по телефону 5-53-02.

міська

послуги

книг, альбомів. Замовлення приймаємо населення, підприємств і організацій.

доводить до відома своіх клієнтів про те, що з 19 жовтня 1992 року здійснено індекса­ цію страхових вкладів у розмірі 900 відсотків. Представництво «Омета-інстер» у Брова­ рах нагадує, що бажаючі почати страхову діяльність

ПІДПРИЄМСТВО

надати

автор.

Лнстуванвв

публікацІІ.

РукописІв

з

редактора

читачамн ве

повертаємо.

Броварська Адреса

друкарня

КиУвського

обласного

управління

.

поліграфіТ і книжкової торгівлі АJ)укарві: КвТвська об.11асть, м. Бровари,

у вуо~~.

сnравах

видавннцtв,

КиУвська,

1114.

#106 1992  
#106 1992  
Advertisement