Page 1

.........

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯ/

".

.

-річчю ЖОВ'lИЯ ГІДНУ 3УС'lРІЧІ

..-

р

108 (4420)

СЕРЕДА

8 ЛИПНЯ

р.

1977 2

Ціва

о

кои.

ВІСТІ З ОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВПНИ 1937 РОНУ

РАННІ ОВОЧІВ МАГАЗИНИ МІСТА

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

На

овочевих

радгоспу

-І РАДJlНСЬКА УКРАІИА:

Організовано

завершити

HOB~H~ ДНЯ

ПОСІВІВ

ДОГЛЯД

рн

Літо дедалі БІльше всту­ пає в свої права, стає гаря­

на

заплавних

1300

5

радгоспІ «Бобрицькнit~ І ви­ магають негайного обробітку.

чішим і чудовішиМ. Це най­ краща пора для хлІборобів.

Особливої

гектарів озимо! пшени­

робочих днІв поклали у валки

:\!еханізатори колгоспу «Украї­ на}) Rобе.'1ЯЦЬКОГО району Пол­ тавсь·коУ області. Це найкращий показник у районі. Вже ведеть­

уваги потребу­

Адже тепер створюється до­ статок всІх сільськогосподар­

ють нині

ських

но заІ<інчити перевірку І про­ ривку рослин, щоб не допус­ тити їх стікання І загибелі. На жаль, у районі ще налl­ чуtться нілька сот гектарів таких посівів. ЗволінаtТЬСЯ обробіток бурякових планта­ цій передусім у радгоспах

) \ ,\

TO;:lO~

уникнути

«Жердівський», ІмеНі МІчу­ ріна, «Зоря» та деяких ін­

~

(

продуктів,

виборюєть­

ся високий

урожай. Трудів­

иики

иашого

села

иині готуються У

раііОНУ

всеозбро­

ЄННі зустріти жнива, які ось­

ось почиуться, і в комплексі ведуть всі польові роботи. Одним з найважливіших завдань для них у цей перед­ жнивний період є успішне завершення догляду за посі­ вами, особливо просапинх

всі ці заооби потрібно макси­ мально викорнстати на між­ РЯДНО~ІУ розпушуваННі сходів просапних і хімічній бороть­ бі з шкідниками і хворобами

рослини

у

господарствах

Посіви її в зріджеиі

майже

займає

картопля.

багатьох м;сцях

та з

іншнх

Тож цим посІвам придІлити зараз

йознішу

увагу.

стали

причин.

час

необхІдно якнайсер­

другого

міжрядь.

Міжрядний

но декілька раз на всій пло­

За останні два тижнІ кІль­ кість підживлених площ ну­ курудзи збільшилась на двІ

щІ. Недавио закінчено також

тисячІ гектарІв.

обробіток

r:poBeAe-

картоплІ

обробіток

рослин хІмічними

препаратами проти

ського

жука і

ти у

колорад­

рах,

Не повинне

і загонах хімічного захисту рослин. Ведучи пильне спо­

погода

перешкоджала вчасно оброб­

стереження

ляти посіви й іншнх просап­

нультур,

нів.

площі,

тих площах,

ущільнилась,

вІльний

доступ

корІння

рослин,

ними

утво­

пригючує

атори

ннці рІльничих бригад заКІН­ чили формування густоти посіви,

Дбайливо наприк­

«llлосків­

ський», «Русанівський», Іме­ нІ Щорса та деяких Інших. Але так зробили

ие скрІзь.

Мало що змІнилося за цей час на полях радгоспів «Боб­ рицький»,

«ЖердІвський»

,

«Зоря», «Літківський » , де бур'яни глушать посіви на великих площах. Дуже забур'яненІ

овочевІ.

ки і багато інших овочів . Нині з овочевих п.1ангаціЙ нашого

~

~ \

ЩО~Нf[

ноі

про~укціі.

із

днспетчер.

ємкості-нагрома;:tжувачі

зерна на ходу .

o НАДОЇ ЗРОСТАЮТЬ

;:tиспетче­

Елеватор-гігант Державна коміС1я

ВіД

будівельникІв

поріжсільбуд»

прийняла

тресту «3а-

новий,

наМіль-

Тваринники

господарства

успішно виконуЮТЬ завдан­ ня по виробництву та про­

фабрики веРХl/ього

котажу

'301/а

диТ;Jчого

три­

здає в середl/ЬОМУ

по дві ТИСЯЧf одиl/ИЦЬ високояКlС­

І/ИХ вироб ів. ТреТИl/а з НИХ­ з державІ/ИМ ЗІ/аком якості. П рагflучи ОЗl/аМЄl/увати БО-ріЧЧЯ Великого ЖовТI/Я I/Оі3ИJlи труда­ вилщ успіхами, більшіСТIJ робіт­ І//ЩЬ

систе.ll.йтиЧI/О

вИКОI/УЮТЬ

ви­

робl/ичі І/орми І/а /10-120 про­ центів. З разки виСОКОl1родуктив­ паї і доброякісної рОботи пока­ зують передові швачки : КОМУl/іст. ка Людл/Ила Зарицька, комсомол­ ки ГаПІ/а ТеnЛIQК. Любов Макси­ Ta~lapa

,1!eflKO,

Теплюк,

Л іТЧI!I/КО,

Софія

ТеnАЮК ,

nрасу­

Галиl/а

валы/цяя Наталка Стотій та ба­ гато іnших, які докладають усіх

ЗУСllЛЬ. щоб до всенйродl/ого С8Я­

дажу молока державі у ;:ІРУ­ гому роЦі десятої п'ЯТИР і Чки. За перше півріччя вони

та виКОI/ЙТU особисті завдаl/І/Я перших двох років десятої n'яТ/l­

.'10грам;в

жовтпевого

о;:tержали

його

ві.:!

по

1900 кі-

кожної КОРОВИ,

річки.

На фото:

засr:і8f:/вачка

перед­

СОЦlЙ . I/стиЧl/ого

зма­

ший на півднІ республіки елеватор, зБУ;:lований у l\IО.'10чанську. Оснащеиий найсучаснішим технологічним устаткування)! і аВТО:lolатикою управління. він розрахований на приймання

що на 134 кілогра~1И б_л~ше. ніж за цей час торіК. Високих нцоїв добилися доярки Галина МаКСИ~1:вна Божок, ЄВ,10К:Я ВВСИ.'1івна Довгодько , Мар.1 Григор і В-

га.'ШЯ Л.

зерна. Готуючись ДО ПРИЙ~1ання

2900-2500

о;:tержали з початку року по к:лограм:в мо-

у H080MOC~OjCbKOMY раliоні на ДнілропеТР08ЩІІні ПQт)жниА а8ТОПО134

лока

сі.,"ськоrОСП04арських вантажі. цей ав-

і збеРігання

б а нового

тисяч

150

хлі-

врожаю. праЦ1ВНИКИ

елеваторів й інших них

тонн

.

пуннтів

об.'1асті

приймальподбали

про значне розширення сховищ

своїх жнив

пі;:lПРИЄ~IСТВ.

У розпалі

хлібоприй~!альні

пункти

області зможуть ЩО;:lНЯ ПРИЙ:lolати від колгоспів і

j

госпо~арства

на.дхс~ить в магазини міста по 25-30 тонн високоякіс­

Божко, ТРіlдuться З молС'де'lUМ завзяттям. КОЖl/ого дІ/Я на склад

pa.:trocniB

не-

Сахно

своїх

по

760 3 ки

та

в:;:!

.

групах

Вони

КОЖНОl

К О РОВИ

становить

790-

груп. Валовий

центнер і В.

на;:l:Й

початку року тваринни-

про.:tали

тонн молока . ний

іt'ші.

на;:t:й

на

;:Іержав і

4156

Нині

ЩО;:lен-

корову

В

pa.:t-

Фото А. Козака .

.

"КаrлА3" на хлІбній ниві Перший випробннй рейс 31 маршруТОМ поле елеватор успішно ВИКОltаа

.КамАЗ-I. .

Вперше

тобогатир

на

перевезеннях

8ИhористаНІ1Й з

прнчепаМlI. 3а кожнн!!

де8 ятьма

pe~c

він

до-

ста8.1.' на Алібоприймал"ннА пункт 32 тонни

зорна.

Перевезення

здlАснюва-

ТН',І)ТЬСЯ за Кі.,ьцевою снс"мою з 8Икорнстаниям

парку обміННІ" ПРН·lепі8.

~;~~~~7. цьому простої практично виЯвні

8

областІ

11-'.

п.ревезенн.

...••..... ....................................................,

бувалу раніше кількість зерна

-

на

ЗАРИ ИЬКА.

по 110-120 тисяч тонн. (Р А Т АУ) . ~

ГОспі сягає 12,6 кілограма, Д. ПРОКОПЕНКО,

зоотехнік-селекціонер.

~~~~~О~і'.~t~·~е~~жеl; ;ис:l:х ;~~;~:~~

дО "'нив

3

оцінкою <відмінно'

(РА і АУ) .

обробляти

з'являються

вог­

препаратами

та

отру­

j )

як наземиl

району (радгоспам імеиі lYlIчуріна, «Гоголівсьний») аві­

двох

зу, очистили П,ла~тації п~о­ сапннх від бур ЯНІв, а роб~т­

лад, у радгоспах

, \

моркви-прорив­

старих комбайнових бункерів, ;:tодаТКОВі баки пального на аг­

ризація зв'язку тощо. СЛ OВCJ:I1 , усе робиться для того. щоб справитись 1з збиранням за 1О -12 робочих днів.

\

64 -

ривки,

молодечим ваввяттяМ

Ко.llсо.~!ольсько-молоді"~//!1 змі­ па, якою керує майстер МJрія

господарської авіації. До реЧі, окремим господарствам

пІшно ліквідували цю загро­

доглянули

тив бригади Івана ТРОХЮІОВИ­ ча Хавра зібрав 110 тонн ре­ диски, 80 тонн буряка-пр 0-

3

засоби, так і літаки сільсько­

ТlІжнів механізаторн БІль­ шості господарств району ус­

рослин в рядках.

де

використовувати

повітр~ до

останнІх

ТИ.ІИ і ПРО;lа:JИ ~ержаві 363 тонни різної ГОРО;lIlНИ. IiO:JeK-

регатах, пристрої для розванта­

І,,

попрацюва­

Г. СЕНЧУК,

ження

~

добре

тохімІкатами. Для цього слІд

затримує

їх ріст.

Протягом

негайно

нища зараження хворобами чи виходу шкІдників, хімІч­

старанно, знову густо з яви­ ЛИСJl бур' яни. До того Ж зем­ кірка, що

зерна.

Особливо

.'Іи робітники третього Bi~;J:i:I­ ка (село Рожни). Вони вирос­

станом посі­

1I1еханізатори зобо­

в язаНі

де n1іжряддя були розпу~енl

рилася

за

втрат

в торговельну мережу більше 870 тонн ранніх овочів.

вів картоплі, овочів та ІНШІІХ

нпх иультур, зокрема овочів, кукурудзи, кормових буря­

ля дуже

спадати тру­

На

Творчий підхі;:t до справи в1;х­ значає І ХЛіборобіВ інших ра­ йонів області. Використовують­ ся

або трохи БІльше псr.о­

дове напруження у бригадах

провести повторно.

Навіть на

гекта­

вини всієї площі.

його слід

дощова

6700

ни ЩО посІви на

Але треба врахувати, що значні площІ цієї культури оброблялися в дощову пого­ ду І цей обробІток не дав на­

Тривала

механізаторІв попереду

ще багато, бо підживлено по­

фІтофтори.

лежного ефекту.

Проте робо­

колег.

строїв, як1 значно полегшують збирання і дають МОЖЛИІвість

швидко роз­

розпушування

алтайських

комбайнах діЄ і ряд інших при­

рІст, тільки потепління

Імені Кірова Григорій Овсі­ йович Бруєнко вносить за­ раз по 1,5-2 центнери амі­ ачної селітрн на гектар пІд

внаслІдок того, що

садІння проводилось недоб­ роя кІсними насінними буль­ бами,

ли, збираиня ведеться з допомо­ гою мотовил. обладнаних за ме­

господарствах

виватися. І механізатори не припиняють догляду посівІв, ведуть 1\1іжрядний обробіток з одночасним підживленням рослин мінеральними добри­ вами. Наприклад, ланковий механІзованої ланки Троє­ ЩИНСЬКОГО відділка радгоспу

рослин.

тисячі гектарів

всіх

С'l'римувала її недавно пІсля

ному полі. Отже, поки є час,

4

На масивах. де Х.'1іба виляг-

району, безперечно, є куну­ рудза. Шд нею зайнято май­ же 11,5 тисячІ гектарів. Три­ валий час холодна погода

засобів буде зайнята на хліб­

-

ся і об:lolОЛОТ валків.

Основною кормовою куль­ турою у

час збирання врожаю, проте основна кІлькість технічних

площу

нормових

ших.

культур. Хоч обробіток їх триватиме і далІ, навіть під

Велику

посіви

БУРЯІ<ів, иа яких слІд негай-

920 тонн. Ни­

ні тру;\івники ві;lправили вже

ці половину площ, зайнятих під ранніМи зерновими, за

землях у

що­

ДНЯ багатолюДно. Все ширшо­ го розмаху набирає масове збирання врожаю ранньої го­ ро~ини. Зав;\анням до 10 лип­ ня пере;\бачено про~ати її

державі понад

Творчий підхід

••

П:Jантаціях

«,1ІІтківський»

культу-

вже подали велику до­

помогу

в

цій справі.

На за­

бур'яиених площах, де ще можливо, потрібно ВIfКОРИС­ :rовувати гербіциди.

Завершальний перІод до­ гляду за посівами справа ваЖЛива І відповІдальна. Строки проведення цих робіт надто обмеженІ І вимагають

зразкової організації, мобілІ-

зації всіх

сил

ТРУДіВНИКіВ!

села, повсякдеииої уваги

ке­

рівиикІв

господарств,

спеці­

алІстів,

партійних І

проф­

спlлнових

\ \

комітетів. Дійову ~

допомогу хліборобам повинні у цей час подавати шефськІ пІдприємства й органІзації.

Ворошиловградська //афтоnереробl/ИЙ завод

область. Лисича//ський оди// з //айбільших в

-

своїй галузі. до ладу діючих підприємство стало //аnрикі//ці ми//улого року. але вже тепер колектив освоїв IlpOeKT//Y пот УЖІ/ЇСТЬ.

його

Хілtіки включились у змага////я за гідІ/У зустріч БО-річчя Великого ЖовТІ/Я . 3 початку року одер­ жано тисячі тонн надпланової продукції.

На фп то: ЕЛОУ-АВТ-б

зліва О. О.

І' АЛН

~ "нак І/ста//овкu :;В (ліворуч) і

старший оператор О. М . НОВИ КОВ . ВОl/и забез­ печують безnеребіЙI/У високоnродуктиВI/У роботу aгpeгaТLв : справа одІ/а 3 виробничих ділы/цьb

ЛИCllчаНСhкого

нафтопереробного заводу.

фото Р. АзріЄ.1Я. {ФотохроНіка

РАТАУ}


в ОБСТАНОВUІ

Б УДІВЕЛЬНИНИ

f)ДНОСТАЙНОСТI НА ПЕРШИХ СЕСІЯХ СІЛЬСЬRИХ РАД Відбулася

перша

неузгодженість.

відсутність

Л. І.

[Іив член бюро міськкому паРТії, секретар парткому радгоспу імені Нірова В. І.

Глушак. Він глибоко проана­

лізував основні положення проеІ<'І'у нової НонституцП,

водять

ЗМіЦнеННі

соціалістичної демократії. НеВПізнанно зросли куль­ тура і добробут троєщинців з часу прийняття нині діючої

-

:кріплює і розширює можли­ ~OCTi дЛЯ дальшого його зро­

М. Злобіна. Для того, щоб це не лиша­ лося на папері, готуємо грунт для робо­ ти по-злобінськи на певній ділянці ро­ біт. Наприклад, на ЗВЄіДенні опор моста. ••

стання.

Робітники

ків,

сенням.

увагу на не­

Бирішених завданнях.

На

сесі'!

склад

обрано

виконкому

його головою

новий

сільради,

Т.

-

С. Єре­

денка. СтвореНі також по­ стійні комісІї, затверджені .заходи по виконанню наказів :виборців.

впроваджуємо

3700

метод

I

карбованЦіВ; на

18

цівників.

• • • • • _ _ _ • • _ _ _ _ _._-...... - _ _ • • • • •_ _. _

Наш спі.lЬВ:ЯЙ обов'я~ок у МИНУЛІ д'Ва роки w8l1

Вілокам' яне сучасне місто Іллі­ виросло

за

роки

останн,іх

п'ятирічок поблизу Одеси. Між' народні морські шляхи зв'язують його з 95 державами всіх конти­

як членові KOMI~I! а ОХОрс.. ни природи МіСька! Ради де­

нентів.

путатів

Трудівники міста докери, судноремонтники, будівельники з честю

несуть

ударну

вахту,

* * *

На першій сесії Гоголів­ ської сільської Ради було обговорено проект ново'! Нонституції СРСР, визначе­ но завдання Ради, депутатів, що випливають з доповіді то­ вариша Л. І. Брежнєва на травневому (1977 р.) Плену­

ГоголіВСЬRО'!

ливими

при­

С.

ступаючч

на

сесії,

випадками прям~т~

ко не всі, Х7'О проводить

'1at

у дібровах, борах, на бере­ гах рік,

-

друзі

природи.

На мою думку, иео6хіД1lС8 ПОСИЛИТИ відповlдальВіс1'. усІх членів нашого сусп1ль­ ства

за

охорону

ОТО'lУЮ'lorо

еередовища. Тому в статті 67 нової Rонституц!У СРСР після слів: • Громадяни СРСР зобов'язан! берегти: природу ...• варто було б сказати: «.. .1 активно СПРIUlТВ примножеввю багатств ••

Міхеєв. ви­ розповів,

n:

Людина,

яка

з

доброІ волІ

чи під тиском громадсько]' дум:ки посадила принаЙМИl одне деревце. доБРОЗИ'lЛИВі­ ше

ставиться

до

щедрогФ

зеленого друга, ніж невдяq­ ЛИВі споживачі дарів землl~

несення.

Перша сесія сільради од­ ностайно обрала головою ви­

В.

МОНКОМУ комуніста Г. С. Ба­

ГУСЄВ.

печ овий заводу порошхо­ вої металургії, депута'f Міської Ради депутатів

Г. МЕДВЕДЕНХО,

rромадський

JIC8

0611"

го міста, до лісів райо1!У, АО .~ачарова.ноУ Десни~. Дa.lf.Є"

На фото: вгорі бригадир пе­ редової укрупненої комnлекс//ої бригади докерів М. П. ГАРАГАШ розмовляє зі своїми підшефни­ ми випускниками групи, доке­ рів-механізаторів Іллічівського мпп; ом 22; внизу площа Праці в Іллічівську. (Фотохроніка РАТАУ).

як іде обговорення проект~ НОНСТИТУЦіУ в колективі під­ приємства. Директор радгос­ пу В. И. МеJІЬНИК зупинився на недолІках уполітмасовій РОБОтІ в перІод обговорення Документу, на шляхах її під­

чуріна.

часто

ки варварського ставлеR!!JI до «зелених легенів. нашо­

свячену БО-річчю Великого Жовг­

стрічкоткацької

В.

трудящих

'водилося стикатися 3

;мі ЦН НПРС. Секретар партортанізаці'! фабрики

ЧИТАЧ ПРОПОJПЕ

ня.

В. МИRОЛАЄНRО.

..

І В. ГИОJIН'.п,.t'1 aa'lМltRВВ mrabobo-еlЮиом1'1Воrо а1ддІЛУ мостопоїзда М 814.

ІЛЛІЧІВСЬR МІСТО ПОРТОВИRIВ чіsськ

не працю­

бітників, так 1 lнженеРНCYrехнічвих П~

тон-

Треба відзначити, що члеии бршащи ретельно слідкували за використанням

I'_

можна

S

понад

2

не

тивну доставку матеріалів і механізмІ1t. на технічну відпов\lдність ви.конаних ра.. біт будівельним нормам. Отже. глибоке вкорінення ~ ІІного методу БУДівнИ'ЦТва У практн*1 можливе лише при високій трудоа1й ГРОМ1ЩСЬRО-іІолітичній aКТ~HOCTI як ро-

кубометріа зни-

жено витрати ліСQ.vrатеріалів і на НИ металоконструкцій.

яких

Народжене Жовтнем

Депутати, що виступили в ОбговореннІ доповідІ І. Ф. Чорностан, Т. С. Єредєнко, В. І. Грищенко, В. Г. Воря­

зосереджували

все-таки

............_Nii__

відділка

зустріли цей історичний до­ :ку мент Із трудовим підне­

ХОВ, розпояідаючи про ДО­ сягнення колективу вІдділка,

ми

на суму

за

ка і М. М. Бонюка. Спеціалісти иостопоїзда тримакrrь хід робіТ, які ведуть злобінські бригади, під суворим контролем. Особливу увагу звертаємо на опера-

ченком. Опори моста будівельними звели З випередженням розробленого планоБиками графіка. При цьому зекономлено матеріальних ресурсів

умови,

вати високопродунтивно і якісно, брнrа­ да В. І. Анущенка зареКОМЄЦЦУ'Вала се(\е єдиюrм, монолітним колективом. Ножеи мостобудівник вболіває не лише за свою Ділянку, а й за весь комплекс р06іТ. Іні­ Ціати'вніСТь РЯІДОВИХ труд.івників незмір­ но зросла. У цьому вбачаємо ГJmбокd ПОЛітико-виховюm смисл C'rворення госп­ розрахункових бригад. Аналогічних високих результатІ8 до­ сягли також колекти,ви О. В. Бондарен-

залізниці веде дружний колектив, 0'10.'lюваниЙ молодим бригадиром В. І. Анущенком та виконробом Б. М. Мельни-

по-злобінськи тільки створи їм ві;що­ :відну обстановку.

В умовах, коли графік може бути зір­ ваний з вини суміЖників і суБПіДРЯДНИ­

Поставлена в такі соцІально-еконоМ!'1-

робничої програми заощаджено 17 тисяч l\арбованЦів. Будівництво пішохіДНОrО моста на станції Вапнярка Одесько-Нишинівсько'!

заЛізничне полотно.

НОНСТИТУЦіІ. Проемт ново'! НонституцП, який винесенІ' на обговорення народу, за­

пи.

ПРОБЛЕМА ОЧИМА СПЕЦІАЛІСТА

Другу причину можна визначити як консерватизм адміністраторів і праЦіВНИ­ ків планово-економічних служб будівель­ них упра,влінь, як вцсуТНі'СТЬ ділови­ тості. Робітники охоче працюватимуть

наголосив на величезному значеннІ, яке має цей доку­

на на залізничному ходу. Це дозволило достроково пере~(Инути техніку на іншІ об'єн'ти 1 там прискорити вироонячі тем­

ЗА МЕТОДОМ ЗЛОБІНА

там

званих синхронних дій постачальників і споживачів. На.веду ПРИRЛа,д. Ноли наші будівельники завершують встановлення мостових опор. ми знаЄМQ, що незабаром бри>гаду доведеться «перекидати~ на ін­ ший об·єкт. Звичайно, це суперечить здо­ ровому глузду. Але. як правило. до мо­ стового ~epexoдy ніколи вчасно не під­

Брежнєва на травневому Пленумі ЦН НПРС. висту­

бування машин на об'єкті БUJIьше часу. нІж передбачалося графіком. У резуlf.l." тат! заощаджено 7 машино-змін к"аиз. Н-162 і 2 машино-ЗМіни 25-тоннorо кра­

ні

на заваді? На мою думку, можна виді­ лити дві головні причини. По-перше, ві­ домча

технtюt. Не t$ylf.O жодного ВИІІ~ ~

в тісний КОНТЗІ<'І' з субпІдрядниками, щоб повністю зз>ве'РШИТИ БУДі,ВНИЦТВО. Останнім часом спорудження мостів за бригадним підрящом у мостопоІзді М 814 набуло стабільної форми. Одно­ часно за цим методом роботи ведуться на третині об'єктів. Це дає ДОСИТЬ від­ чутні позитивні результати. Так. за під­ сумками виконання п' ятимісячної ви-

Однак прогресивний метод ще не на­ був повсюдного поширення. Що Ж стоїть

!Віддю .Про проект Нонети­ туції СРСР і завдання сІль­ ської Ради, які ВИПJIНвають

lМент у дальшому

А потІм, коJtи виникає потреба. входимо

за-

вані об'єкти достроково.

депутатів трудящих шістнад­ цятого скликання. З допо­

товариша

ширше

економії, дозволяє здавати якісно збудо·

сесія

Троєщинсько'! сІльсько! Ради

з доповІді

все

стосовують бригадний пІдряд метод роботи, запропонований Героєм СоціаліСтичної ПрацІ М. Злобіним. Це дає змогу підвищити особисту зацікав­ леність робітника в результатах колек­ тивної праці, сприяє посиленню р.ежиму

кореспоидеит.

трудящих

.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • с • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а • • • • • • • • и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ЗАВЖДИ

ІНа

широкі

ного

перед

дороги

життя

радяться

із

виходом

иа поля І ферми місцеВИ2 радгоспів. І в нинішньому,

самостій­ при­

порад.

ла Роцан, Надія Бігун. По­

З батьківською ніжністю і надією дивиться вся країна

повнили ряди медалістів своїх шкіл Віра Бобко з Богданівки, Тамара Очере­ тяна з Троєщини, Натерина Лесик (Нняжичі). ЛЮ;tмила Нуделя. Наталія Старченко, Людмила Семененко (Нали­ та), Любов Заєць, Св:тлана Грінченко. Валентина Пруд­ ка (Требухів). Наталія Шевчук, Тетяна Губарькова (Шевченкове). Більш як 140 випускників шкіл райо­

слухаються

на

свою

юне

до

їхніх

зміну:

покоління.

диться

значить

своєю

яке як

воно,

розпоря­

долею.

своє місце

Звичайно, кожний дівчина заздалегІдь

в

як

ви­

строю.

юнак і вимріяв

майбутню дорогу.

ни

А нещодавно представни­ тисячної армії випускни-

ків шкіл району зібралися на традиційний зліт. В:дбув­ ся він у кінотеатрі «Проме­ тей». Серед делегатів зльо­ ту 226 випускників. на­ городжених

грамотами

похвальними

за

чення окремих

успІшне

~ив­

пре;tметів,

десятикласників,

яким

17

вру­

чені золоті медалі «За від­ мінні успіХИ в навчаННі, праці та зразкову поведlн-. MY~. Вперше тако'! високо'! відзнаки удостоїлися учнІ ЛітківськоІ. Пухівської та

Плосківсько'! шкіл. Іх одер­

жали Лариса

Олександр Денисюк.

СОТНИК, Тетяна

Юрченко, Алла Волоха, Ал-

о

ювілейному, трудовІ колек­ тиви охоче приймуть моло­

десятикласники старшими,

2

стор.

-

ну

в:стів

комсомольських

нагоро;tжено

акти­

зна чка­

ми ЦН ВЛНСМ «За

відмін­

не навчання~ і грамотами міського комІтету комсомо­ лу.

Вступним словом звіт вІд­ крила

секретар

м:ськкому

комсомолу Ніна Ничипорук. - Ви одержуєте атестат про здобуття середньої осві­ ти.

-

сказала

вона,

славного .ювілею

-

-

у

рік

60-річ­

'Ія Нраїни Рад, у рІк прий­ няття нової Нонституції СРСР. Цей важливий істо­ ричний документ з новою силою підкреслює, що наша

партія, Радянський уряд створили всі умови для l\УЛЬТУРНО-ОСвіТНього Й ду­ ховного

РОЗВИТl\У

юних

гро­

мадян країни. Для багатьох із вас другий р;н десятої п' ятирічки стане стартовим майданчиком у велике тру­

дове

життя.

<,З

RОМСОМОЛЬ­

-

ською путівкою на ви­ робництво~. «3 шкі.1ЬНОГО l\ласу- до роб:тничого кла­ су» нехай ці слова бу­ дуть бойовим девізом ви­

-

ПУСl\НИl\ів

1977-го.

Кращи:-.r активіста:l1 право

l\ОМСО:l10ЛЬЦЯМнадано

внести

до

почесне

залу

пра­

пор міської комсомольської організації. Делегати зльоту поклали l\В:ТИ дО пам' ятника В. І. Лен:ну.

З

доповіддю

на

зльоті

виступив завідуючий район­ ним від;tілом народної осві­

ти О.

І.

ПОВ:В.

як

працюють

планів

і

ХорЛіков. трудящі над

Він

роз­

району

виконанням

соціалістичних

зо-

бов'язань другого року п'я­ тирічки і закликав юнаків і

НОВЕ ЖИТТЯ

дівчат

стати

учасника:-.rи

активними

великих

сьогодення. Доповідач роз­ повів. зокрема, про чудовІ трудові

традиції

випуснни­

ків плосківсыії.. Русанів­ ської. ННЯЖИЦЬRОЇ, Требу­ х:вської середніх шкіл. про здобутки славних виробнич­

-

ників передових доярок ра;tгоспу «Плоснівський~ Ніни Насян та Натерини Юхименко, Наталії Гонча­ з Нняжич. молодих русаНівських трактористів Петра Топ:хи і Миноли Со­ лов' я. Старанно працюють випуснники школи В требу­ Хівському радгоспі: Віктор

peHRo

Дідусь, Олександр Новбаса, Микола Сом, Петро Романенко,

Володимир

Водити трактор лися

в

Хромець.

вони навчи­

зміну.

З теплими напутніми слоо вами до випускників зверну­

,шся передовики виробниц~ ва тракторист ордена ~OB~ невої

Революції

Гаряче схва,лення в сер­ цях учнів району знайшло звернення товариша Л. І. Брежнєва до ВИПУСI<Ників шкіл НОСТРОМСЬКОї області. 162 випускники в минуло­ му роЦі прийшли працювати

6

липня

радгоспу

«ПлосківськиЙ. Іван ЯКОВИЧ Топіха, пташниця Семипол­ ківської птахофабрики На­ талія

Іванівна

Батина, вете­

ран партії Іван Юндратови'l Ц:мошинськиЙ. Випускники Нрасилівської середньої школи-брига­ дир учнівсьної виробничо! бригади. н.агороджениЙ ме­ даллю «За трудову відзна­

ку •. Микола ЛизогУб та На­ литянської середньої Ната­ лія Старченко запевнили своїх наставників, учителів. що виправдають їхні споді­ вання.

Учасники

школі.

Середа,

ду

справ

ли

зльоту

звернення

до

прийня­ всіх

ви­

пускників шкіл. У якому за­ кликали стати гідною змІ­ ною робітничого класу. пов. ноправними

радгоспних

Н.

1977

року

господаряю!

ланів.

МЕЛЬНИЧЕНRО.

о


ПЕРЕД СТАРТОМ і стільки ж - СК-5 «Нива». За кермо іх сядуть досвідчені хлібороби В. С. Литви­ ненщ П. Г. Еожедуб, Д. П. Хлеб та В. П. Поляков. Кожному з них конкретно дове­

Літнє сонце все більше БИ30ЛОЧУЄ хліб­ ВУ ниву. Повні колоски зернових культур

ДИlJIяться в землю. Достигає урожай. Для S'Gбітників радгоспу «3аворицький», як і ДJIЯ всіх трудівників полів, збирання хлі­ ба особливо хвилююча пора. у господарстві провели велику підго­ Il~BKY до жнив. Мета хліборобів - зібрати врожай другого року п'ятирічки В стислі

дені завдання. Розроблено умови соціалістичного зма­ гання на жнивах. Підсумки виконання завдань підводитимуТЬСЯ щоденно в кінці робочої зміни. Переможців заохочувати­

єтроки і без втрат. На період проведення цієї важливої сільськогосподарської кам­ панії створено спеціальний комплексно­ збиральний загін, який очолив головний інженер І. І. liотул. ПаРТГРУПОРГЮI обра­ ПО молодого комуніста Е. д. Бобошка. Від­

Зібрано

заступника

директора

по

ніком

шість автомобілів-са­

машинах А. Т.

ХліБОJ}оБи нашого радгоспу взяли під­ вищені соціалістичні зобов'язання на дру­ гий рік десятої п'ятирічки зібрати в кожного гектара по

центнерів зерно­

30

вих, у тому числі озимої пшениці по

32

центнери. Слава свого дотримаємо. Нині

Нині трудівники господарства ще І ще

разом 3 усіма радянськими людьми вільно й широко обговорюємо проект нової Кон­ ституції нашої Батьківщини, активно, повноправно, як госпо;(арі, виробляємо

товки техніки до збирання нового врожаю.

Нещодавно провели останній екзамен для механізаторів. Комбайни, трактори, приче­ пи для транспортування солом'яної січки

Основний Закон країни перемігшого соціа­ лізму. І кожен з нас вважає справою своєї гідності і честі відзначити юві.1JеЙ­ ний рік РаДЯІ:Іськоі держави ударною пра­

зосередили на майданчику, де за тради­ цією щороку відбуВається перевірка го­

товності техніки до жнив. Еомбайни по­ ставили на брезент, щоб перевірити, чи не

СЕ-4

по зерноочисних

чики, своєчасно очищався і закладався на зберігання. На всіх машинах, що будуть зайняті 'на жнивах, трудівники поставили знак Д-77.

раз перевіряють якість ремонту й підго ..

Rонопля, М. І. Сентюров та П. І. Еондра­ ,єнко. Комбайном СК-4 із жаткою ЖВЕ-6 f двома тракторами з причіпними жатками :ЖРС-4,9 їм належить скосити 710 гек­ r:rapiB зернових. На підбиранні та обмолоті

Розпочали С8ЗОН

поля надходив на зааСфальтовані маЙДан­

комбайнів на тік

високопродУItтивною працею на заготівлі сінажу на стійловий період )l;ЛЯ громад­ ської худоби, де виконували по півтори­ дві норми за світловий день.

Першими вийдуть в поле жаткарі М. О.

о

Лискевичем подбали про те, щоб хліб із

П. П. Мощенко, А. О. Любенко, М. І. Лю­ бенко та інші. Вони відзначилися також

обробітку грунту та інші.

ПАШИХ ~PY3IB по ЗМАГАННЮ

ча током С. І. Боришнєва разом із меха­

москидів, котрі :водитимуть водії радгоспу, ударники минулорічних жнив комуністи

госпо­

:валків буде зайнято два комбайни

Бід

транспортуватимуть

дарській частині П. І. Жигала. Дозорців ва жнивах очолить інженер з техніки без­ пеки В. І. Мухін. До складу вагону БХО­ Ідять ланки по скошуванню, обмолоту та перевезенню хліба від комбайна на тік, rrехнічному обслуговуванню машин, зби­ ранню соломи,

зерно

у БАРИШІВЦІВ­

приймання зерна нового :врожаю. Завідую­

муть матеріально і морально.

повідальним за побут і харчування при­ значено

абиральний агрегат пропустили переміша­ не із соломою зерно. Точки можливих втрат ущільнили та загерметизували. Ак­ тивну участь у цій важливій справі взяли слюсар-електрик К. д. Бобошко, слюсар М. В. Єременко, газозварник І. С. Федо­ рівський. Кипить робота і на радгоспн{)мУ ТОІУ. Закінчуються останні приготування до

цею.

І. РОМАНЮК,

буде втрат зерна під час обмолоту. Через

rоловний

arроиом.

ВБЕРЕГТИ ХЛ І Б ВІД ПОЖЕЖ На ланах

раДГОСПів райо-

Жнива

вимагають насам- усього

ну достигає багатий урожай

перед

зернових і технічних культур. Наближаються жниаа, і найперший наш обов'язок -

тих, хто обслуговує техніку. чіткої роботи і вІдповідального ставлення до додержан-

зерна та іншої продукції.

КИ. Тому треба

закрити всі

канали втрати

'У зв'язку з цим важливо

,

нагцати

що великої шкоди

вирощеному врожаЄві

може

завдати пожежа. 3а лічені хвилини вогонь може знищи'

від механізаторів, віД

ня пра.вил

пожежної безпе'Вести серед

них ПОСТ1'йну роз'яснювальну

байна

хлібний

«Нива», масив

імені Свердлова

у

загорівся

радгоспі

Сквирсько-

го району, а від несправності

іскрогасника аВТОl\юбілЯ ГАЗ-51 виникло загорання

на полі радгоспу «Лемешів' ський» Яготинського району. В господарствах

го не допустити, доцільно на час збирання врожаю продовжити години роботи дитя-

бути ЗібраНі. а по прокосах

пров€дена

. віДПОВlДна

оранка.

фовищ, шосейних шляхІв і залізниць слід обов'язково

іскрогасниками,

двигуна ком-

бавитись з вогнем. Щоб цьо-

Великі масиви необхІдно поділити на ділянки прокосами, Хліб і солома в них повинні

НеОБХіДНО встановити яннайсуворіший контроль - за

від іСкри. що вилетіла з ви-

машина

були

забезпечені захисними

пристроями

і мали

(допущений

до

гасіння

вогню. Знак

засоби Д-77

роботи

в

1977 р.) повинен бути лише

на повністю справних і на-

лежно обладнаних машинах. Важливо додержуватись

ють до лісів. лісостепу, тор-

обкосити і оборати. На хлібних масивах і польових ста-

нах

ПОТРібно

встановити

тракторні плуги, які при не-

оБХідності можна використати для створення

смуг.

І ще про одне.

захисних

В жнивну

пору, коли

кожен дорослий зайнятий на полі, не завжди бувають доглянуті діти. А

Переяслав-

ез уваги молодших шко-

лярів, провести серед них роз'яснювальну роботу . Про це зобов'язані подбати вчи-

телі, піонеРСЬКі і комсомольські організації.

'У народі говорять, що врожай лічать у полІ, а хліб -

У коморі. Тому слід належно впорядкувати

зерносклади мальні

також

та

токи,

ХЛібоприй-

пункти, забезпечити

їх неоБХідними засобами по-

жежотасіння 1

охороною.

цілодобовою

'Уберегти врожай, не допустити пожеж - обов'язок керіrвників і спеціалістіВ, уСіх

хліборобів. 'У цьому покликані подати їм допомогу добпожежні

дру.жини

радгоспів. Пїд час збиральних робіТ вони повинні щодня перевіряти протипожеж. ний стан машин, .агрегатів, вдень і вночі охороняти

жежі на хлібних масивах від

поля.

їх пустощів з вогнем.

Особливу увагу

виклика-

Подібні порушення правил пожежноУ безпеки під час збирання врожаю та скирту-

ють хлібні масиви, які прилягають до нашого міста та навколишніх сіл району. А

вання t:оломи мали місце і в господарствах нашого району. Внаслідок не;:\балості й

тому вже тепер необхідно закрити всі побічні дороги, стежки, які проходять через

бмтурбОТНОСТі окремих людей згоріли чотири скирти

поля, встановити попереджу~альні знаки «Не курити.,

ківський» та імені Докучає-

інші.

ва (с. Богданівка). 'У ~огню є ЧИl\lало «спільників»: суха погода, вітер,

Хліб головне народне багатство. І обов'язок кожного з нас - зробити все, щоб

ніки і безтурботність людей. Непогаслий сірник, тліючий недокурок, розведене біля

п'ятирічки пройшли успішно, щоб увесь урожай був у засіках.

соломи Юрова,

в радгоспах «Пухівський»,

імені «Літ-

«В'їзд заборонено., «'Увага! йде збирання врожаю~ та

несправніСть працюючої тех-

жнива другого року десято!

хлібного масиву вогнище, перегріті вузли машин, спаЛI?вання пожнивних залишКlВ

усе це лихом.

Д. ГУЗІВ, начальВJIR відділеННJl держпожиагляду місько-

може обернутися

-

1Фотохроніка РАТАУ}.

"'~~~~~"",,C? _

ХОЧ ЛИСТА НЕ НАДРУКОВАНО До редакці'і надійшов лист

му

чихбсаДКіВ і ясел, не залиша-

ти

ровільН!

Хмельницького. Білоцерківського, Ниєво-Святошинського, Фастівського районів, де не було організовано дозвілля дітей, також виникли по-

'Із

вони, граючись. люблять по-

від вогню.

роботу.

тим, щоб кожний комбайн і трантор, кожна жниварка і

хлопної труби

врожаю

Д ілянки посівів, що приляга-

ти те, чому хлібороби віддали багато місяців напруже-

ної працІ. Торік, наприклц,

комплексу робіт по

охороні

Бобриха:

«У

медпункті

бон О.

Бобрицько-

працює Бар­

Він займає

посаду

~езинфектора. хоча за осві­ тою фельдшер. Замість ,ого, щоб проводити роз'яс·

нювальну роботу серед насе­ лення, О. Барбон ходнть щодня

по селу

п'яний,

не

з'являється на роботу тижня­ ми.

KoJIН

пунктом

завідуюча

тов.

мед·

Пидиренко

Н. І. поставила йому прогул, він напився і став привселюдио ображати

завідуючу,

ще й погрожував кулакамю>.

Середа,

6

JIНпня

1977

року

Листа п1ДПИСaJIИ

17

_. . .

жите­

лів села, що булн в цей час иа прийомі.

Головний лікар району В. І. Самойленко, якому було надіслано копію

листа для

вжиття

повідомив:

заходів,

адміністрація райлікарні не­ одноразово

вказувала

на

байдуже ставлення до робо-

го відділу справ.

_;:;a

BНYTPlmн1x

~~

на О. За пияцтво, грубість, нане· образ

медперсоналу

Бобрицької медамбулаторії Барбон О. В. засуджений на 15 діб, після відбуття пока· рання буде звільнений з ро· ботн.

НОВЕ ЖИТТЯ

ТрудівниКи Баришівсько­ го заво;ту по виробництву м'ясо-кісткового борошна на відкритих партійних зборах обговорили 1 одностайно

схвалили проект нової НОН­

ституції СРСР. Виступаючи на зборах, начальник зміни комунІст Г. І. Антипенко сказав: .Наша підтримка

проекту Союзу

Основного

РСР

має

Зак?ну

бути

Д1ЛО­

вою. 'У відповідь на турБОТу партії про людину праці, колектив

вати

заводу

ритмічно,

має

працю­

високоефек­

тивно, щоб програму ч~рвня і кожного наступного МІСЯЦЯ

виконувати

на

день

раніше

строку. Це дозволить нам план ювілейного року вико­

нати

25

до

грудня». Збори

підтримали пропозицію liО­ муніста. Свого слова виробничники дотримали. червня вони

29

рапортували

про

виконання

піврічного і місячного пла­ нів. За шість місяців завод

виготовив

420

якісного

тонн

висо!\о­

м' ясо-кісткового

борошна І 98 тонн техніч­ ного жиру (план відповідно 410 і 97 тонн).

в рахунок липня В ці дні, коли йде всена­ родне обговорення проекту нової Конституції Союзу

РСР,

майстри

машинноrо

доїння

радгоспу

резко,

Ольга

Леніна»

Софія

«Заповіт

Яківна

Бе­

Свиридівна

Дарда, ЄвфРОСННія Андріїв­ на Куделя, Віра Федорівна Бабенко докладають зуснль, щоб високими трудовими показннками

зустріти 60·річ­

чя Велихого Жовтня.

ні

СВОЇ піврічні соціалістнч­ зобов'язання надоїтн від

корови

тн, неДНСЦRПЛіноваиіСТJ>, звичку до спирти ого Барбо·

сення

Достроковоl

1666,

відповідно

Мів молока

по

1810,

кілогра­ вонн вже вико­

1462, 1440

нали і дають продукцію в рахунок другої половини

JIНпия. СередиьодоБОЕПЙ на­ дій від корови в їхніх гру­ пах

становить

грамів.

18-14

газети

сь!\і вісті»).

кіло­

«БариШів-

,~qgg~~~~~,,~~~~

з стор.


J5

ВИ НАМ ПИСАЛИ ...

кр АІНАХ СuЦіАЛІЗМУ

в

місце і застав пустку. Навко­ купи Щ2беню. Баба Настя, город якої ме­

Житті кожноl ./Іюди­

JlO будиику

ни дорогІ серцю місця. Для нас, колишніх учиів Світиль­ нівської школи, таким міс­

жує з гуртожнтком, захопила

соБІ ряд дерев. Ії син привіз

цем стало приміщення нашо­ го класу окрема від шко­

і

•••

Аружби

,=

, Тісні зв'язки встановилися. 11 .!tіж робітниками світлот~хніЧ:

=ного

= мtСЬКИ.

заводу і учнями

І го.!! минулого навчального ро-.

• : • • • : • • • :

ку

працівники

часто відвідували зів,

цікавилися

nідnриє.иства'

юних дру-:

станом

чально-виховної роботи, брали.

На фото: иа виставці раДlІиськоІ КНИГИ В OAIJOMY 3 Інсти­

=

участь в організації традиційних шкільних свят. • Колектив

значну

заводу

допомогу

учням

по

шкільної

тутlв Гаваии.

G)

noдa~

вчителям

t

класів.

тажного

• бібліотеки. За доручення.'rt заводського . партбюро ци.\І • tнженер

з

теХНРI-

• ної інФор!tшції Л. А. Пиндюр.

на

= Склавutи І вчораutні

ПРОТЯГО:\1

випускні

іспити,

десятикласники

nри­

• ходять у відділи кадрів бро: варських підприємств. Багато І ,з

них

проходило

виробничу'

,практику в цехах світлотехніч-:

ного,

і,

безсумнівно,

тичних

колеКТИl1.

:шеФів поповниться за рахунок. ,вихованців школи М 6, вихо-'

Іt.<atщів ~aвoдy.

• ! Де

час

у~алося

захопити

систськими

національно-пат-

сили І

цеьими

палестинцІ

встановили

Ha~

НЮІ

,

,••

хонах

Іта­

= і

:

Зараз трудівники радгоспу: ~Жердівський» працюють у •

=оехто

не покладаючи

рук.

ра,

Протяг о)!

останніх

через

багато

кають

помилки не

років

організацій

при

вказують

яких розташовано

б' !ЛЯ

у

." І

вулиць,

11

тися балонами. Невже ро-. =ділити бітком радгоспу не в змозі ви-. цього транспорт,' '.яким у для І заздалегідь Вllзначені.

відповідні

порядку

в

• •

повідомити

свої\!

відправлень

15.50

рdД).

т.

«ми

Т.

1~.~5 К.

ПОТРІБЕН

заступник головного

~ і бух·

t

J

го,

РАИВНО.

~ ••••• ~ ..............." ~ __':>_"':>""''''''''':--__ ''oC'_'''

з

приро-

телефільм

для

ЦнвіJlН».

дітей. ее­

J j 4

15.30

т.

UUl

«Спортлото».

uИUJJюtМU

НЯ.

«.:'dдиItСЬhа

К~іргизія",

р .... д.ачі оерс УЧd.СТЬ

пе­

IІl'РШИЙ секре-

1-'с}-ба.,lіIl38. l.рО/рама «Час'. ~1.3U К. т. ,CJlO"" Андронникова>. «rarl.rIbcbK3 Зtld.хідка». ~2.35 К. т. Ч'·МilіОIl.н t І'с,р з плаван­

21.00

ня.

(Дшпропе} ровськ).

чеllні -

16.45 17.15

Для

дітей.

"

По

закін­

І8.55 К. К.

«Здо-

до-

соціаJlісrичного

К.

20.45 •

k.аЛ1,ман.

програма

«Сільва».

Вистава ко·

()дrСl.,tI,ОI о театру музичної Ml'}li(. К. т. «На добраніч. діти!. ,11.1'1,<11'« «Ч.tС». (М.).

ПРОГРАМА

НЛ

і

докумснта.'1ЬtIИХ

фіЛIJмів:

«Фл". ман

ф.'IОТУ», «Жінки «18dll Ха.баров».

··

шtIUОГО

lQ.40 К. т.

20.15 2U.3U

К. т. К

т.

К. дні

т. в

комишової.,

с:У

краю Л0тосів». ПРОГРАМА УТ МОЛОДИХ. .На старті­ третій трудови'; семестр>. .Jолоті Зірки України». Кінона­

16.10

рис

про

Героя

СоціалlСТИЧНuJ

СИМфО­

V з'їзду СпІлки (М.).

ка, ка.

фj:It~I\І-"О!lЦерт

(М.). с І

знову

,о .. госпу

МУhачіВСЬhОГО

ХХІ!

району

Закарпатської об.lзсті С. М. Моч­ КQШ.

16.25 .З піснею у серці •. KOlIuepT жівока: bHOfO

HO'loro с.

ансам6.'ІЮ

МихаЙJ1івки на Х!~рсонщині .

1і.ОО .Твар.lнницт"о-удаРНІ1Й фронт •• 1І.2О Музнчнии

антрап.

lї.ЗО «Lоціальнии

портрет КОJ1еКТИ8У «Кочегарка'. Передача 4. Реклама. ОГО.1(.шсння Обговорюємо проект КонституцiJ СРСР. ЕстраднІ мелодії К. т. Інформаційна програма шахти

18.00 18.30

19.30

«Вісті». .твоя життєва да'lа 2.

позицІя •.

Пере-

22.45

«Для вас, трудівники ланів •• К. т. «На добраніч. діти!» Програ .. а «Час •. (М.). К. т. Худ~","іЙ телєфі.1ЬМ .Лев Гурвч СИI,ичкін». К. т. Новини.

17.30

Музичний

20.20 :?О ..:;О 21.00 21.30

ПРОГРА'І"

18.30.у

К.

19.30 20.1; 20.30

22.35 23.20

ОБЛАСТЬ

.Співає

ініціаторіВ

т.

Дмитро

соuіалістичного

.

НаУhОВО'ПОПУЛЯРНИЙ КоnчаnОВСЬkl~Й».

~i.'bM ~ М.).

К. т .• М~зична програма до нароІ1.НОГО ДНЯ кооперації. К. т. Вечірн" каз.а. (М.). К.

т.

.Літературні

Франс.

Бонара-.

21.30

НЛ

фіЛhМ

.

змагання»

19.00

А.

Четверта

срср,

Вечірня

иіднідав •.

21.30

з

трле·

КОСМІЧНОГО

Отс

Документа"ьний телефІльм

15.25 Екран

життя».

tI ..... УСтРРI

,уДо,",""кіи

срс,р.

опера».

22.25 К. т.

«П{"тро

ОБЛАс.ть

l(pOIPJ.Md

«3а"01l

«lворчість Ha~0.1I8 світу». Обговорюємо проект КОН-

Гнатюк»

21.30 nродок}h.СННЯ вистави «Сільва:t. В Ш'Р('рві к. т. НОВИНИ.

19.ОО К. т. І. l;p.tMC. нія. (М.).

електрозварники,

3.

тиж·

Інформаційна

"ВіСТІ».

Т. т.

21.00 IІРОГРЗМ.1 -Чао. 2.1.30 Прем'єра телефільму .Георг

~:олективу

lСЛСОIЛЯД.

т.

«.ТJямзі-Тирl-

пригодницького ф[льму. Художній фільм «Справа N. ЗОб ••

18.50 19.0G

ІІОРСРСТ

«КОЧl'1 оіРАоі». Передача «MiIh.H.dpUJtHe ЖИТТЯ».

Т.

дeHb~.

К.

теат­

19.40 Екран

зма-

1~.30 В ефірі піс"я. IМ.4.:) «(,і .. II.~ыQ(()сп(Jдdрськийй

IR.4:>

• : :

Киів­

інститут.

allTpaKT.

UI~.а.ll.IIИI1

шахти

IЇ.15

КАГАРЛИК,

абітурієнтам.

l.lіilНі".

МУЗ"ЧІІ"И

Мультфільм

СТИ1}uіі

танцю».

}- Ilівсрситет

«ЩОДl'ННИК

т.

партз'ізду

т. ~1 алаllТН T80l, Укрзіно!» ЬИСТУЛd€ IIЩJОДіlllіі Jkіночии хор «b.:PI3hJ.» М. І РУСh.звця.

«\..

Рік

дитячому

Праці овочі"ниuю

11V~'1IH ,-нічни"

16.20 К.

IR.OU

К.

Нов,,,,и МН».

l'і •• Ю

дітей.

«ОР~lЯ». IІОВИlіН.

19.25

11.1;" '.Ічнш молодих.. «Будемо маАстра-

17.00

д.1Я

біографіЯ.

Бонді ЗЛН:1 чарівник». 18.25 К. т. «НаУl<а сьогодні».

УТ

«Мl'РС..киво

н'и.зінншt. d'И'f'.

IU.JU •

«Наша

1(. т . • Шахова школа •. К. т. Концертний зал телестудіJ

ІІОВИНИ.

ПI'О!'l'ЛМЛ

корсспондсн ra \[

К.

т.

"нтання>.

«ЗЛО',ин

УРIНlih.И

ХУДОЖllій

з

Мlж­

t м ).

СіЛЬ8еС,тра

рnману.

те 'r<!'IЛЬМ

«три

дні в Москві». 2 cepin. К. т. СІ(. Нові мрлодїа' року».

[нформаційний

випуск

.Ден.

за

днем».

я

(М.).

ХУДОЖllіі! темфі.'hМ сТри Москві •. І сері •. (М.).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

-~-~ ......... ~~~ Пересувиій механІзованій За довіДКdМИ зяертатися І' 1 і "'. 5 9 ОО колон ".9 У віддіЛ кадр:в з до

і

слюсарІ· ' : електрики, •

~'. вантажники. : • •t , АдмІнІстрація. : • :м.................................

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТ Р І Б Н І:

ІІІ - VI розрядів,

... і в,

слюсарі,

дО ГАЗЕТИ Д:~B()HlТb

Бровари,

3

на

адресу:

пров.

Радис-

.

.2Іlхадтои автобусами ,N'9J-Ig

інженер плаиово-виробиичо-

)

ІВ-ОО. Звертатися

м.

газо- І електрозварники

У СПРЛВл.х ОБ'ЯВ

ГIО ТЕJlЕФUII"J 19 -~.18 '.

В

1 dp цК I\ОМПdртіі Кир' изіі Т. У.

чаСО\1

ПОТРІБНІ:

I1POChT КОН-

<..,Р<...Р.

19.00 К. т. До 1.O-Рі'I'Н'" Не.rlи .... ОI о ЖОВТ­

11.00

Кінопрограм а

16.15 В Центрально"у

ніНа кіЙсьh.ОИОІ О Okpyry.

10.00

т.

АУ».

[8,00 18.15

сурмач[!».

т. 1\0ІІцерг ансамблю пісні [ танцю MOChOUCI.Koro ордена Ле·

[,0-

постійну роботу

токарІ,

за

«ВІНlахідник».

'Пl1уціі

........................~ на

'

всі

«ыI)kllllься,'

18.35 К.

заступник начальника рай­

...._

за

1953-11 •.

цт

всіх,

пса

I~.oи ііОUННИ. I~.I') К, т. lираА<

17.15

вузла зв'изку.

.День

рі.

до

їх

випуск

«Дреснрува.'1ЬНИКН» .

зна"омимося

Художній

ІЇ.І,) К. Т.

стзвк}'.

А.

Інформаційни/!

діти",

«і~Р~IІ()ДИ

відповід-

прискорить

псперед­

жено».

пісня.

бала­

найClлижчи'd

за порушення праВ~ІЛ

землекорнстування

К. т. .На батькіВщИНі Джека Лондона». К. т. KOHuepT за участю Дер· жавного заслуженого ансамблю таnuю урс,р і Державного народ­ НОІ О ансамб.nю пісні і танцю Ли­ тоисько'( РСР .Лієтува>.

(Jlt:lliJII

U».

19.30 І.

потрібно

гуртожитку на·

15.00

І

дів

t

1I галтер.

~

Настю

ДОЮ·,

зу­

адресуванні

території

К. т . • Клуб КlllоподорожеЙ>. .цоКуМсНТа.'.... Нии ТСЛСqJі.'1ЬМ «Чим ()а ••па ЛЮДИltd» з ЦИ1\ЛУ «Батьк~

К.

15.25

lL І Ремонтно-механічному заводу:

галтера централізовано) бух

lІд

дент.

14.45

рідному

наврдення

в

ведено належний санітарний стан. ЖитеЛЬІ\У с~ла КНИШ

дuhумеliталыli Фі,,1hМИ. сРепор­ т..tж 3 трьох HUBOll,YAU8», «Місто I'UdHO». М. Некрасов [ російська народна

14.00

ра­

зо~;рема,

наведені

п:дтвеР,'ЩШIС!,. Зараз

«Твій труд твоя висота •. Кі­ нолрограма: «Свяїо лраuі» 1 «По­ шук формули., .Збережи квіт­

за

19.00

ор-

ні доставлялu 5 балони на. Звертатнси на 8 Д. Р е с у: І : склад і замовникам додому? • , к. КОСТЕНКО, І.' м. Бровари, вул. Толсто· ~ 17

громадський кореспои-

б:лих

CKapry.

фЮ;ТИ

14.00

«Один

респонденції пі~1 KppiBIIIIK~ 'І піДПРI!Є~ІСТВ, ОРГllнізацій і З:І[;л:t­

на

ва постІйну роботу

,До Куйбиutева ще далі. Ро-.

= ,

ного

цресуванні

НАРОДНОІ ОСВІТИ

'бітники ж змушені самі вози• • 8

метою

3

допус­

РАЯОННОМ'У ВІДДІЛ'У

стаНЦІІ

=

закликав,

Та І

• Бобрик. А до Підлісея шлях: неблизький - 12 кіломет рів. •

на

Про"опен~{о

ОДНО·

К. Т.

і

ПОВРртають відправникам.

органи зв'язку. На

жаль,

газових бало-. ' ,чів від складу додому. Вони І! .

1) .15

ганізації. Внаслідок таІШХ не­ точностей доставка кореспонденЦI1 ЗЗТРИМ}'ється або 11 зовсі 'І

СВОЄЧАСНО

листів,

листі,

та

К. т.

сЬtiИIІ

змушений убивати час: ~ ______ ,

з б ерtгаються

10.15

р:шучого опору будь-яюш спробам нормалізац!ї Bi;:l.HOсин між США іНубою. .ТАРС).

ЩОБ ЛИСТ ДІЙШОВ

дить

Деякі

ЛИПНЯ

6

15.50 На допомогу

• '1а перевезення ,

в

«Зоря» Шесто­

пала В. Я.

10.45

16.45 1\.

БлейнсІ,

Ради

Книша С. С., землевпорядни­

9.50 К.

м:сті президента Дж. Нарте­

лії прохо~ить щорІчна кам­ паНіЯ збирання коштів у фонд комуніСтично~ преси. Як повідомляє «YHiTa~, вже зібрано 2 мільяр~и 700 міль-

. ••

ТАК ВТРАЧАЮТЬ ЧАС

f/олі

у

ви­

голови

сільсЬІ;ОЇ

Н. П. перевlри.1а

СЕРЕДА,

: міста і району. Від того зріс попоштовий індекс і ТОЧНУ црссу. • • тік кореспонденції, яка прохо­ Правильне а,~ресування ПОIlIТОIJИХ

'Чуваської АРСР.

ВНКОНІшму

як

стільки спогадів, дитячих ра­

властями.

приб:чниками

голови

надіЙШ,1lа відповідь: «Комісія у Сl::ладі

ріі.

ПРО~ІОва:\JlI

ДО

Світильнівськоі Ради. Незабаром

ЧЕТВЕР. 7 ЛИПНЯ ПРОГРАh\<\ цт

«lмперсыйй дpaKOH~ КУ­ клукс-клану У. УілкіНСОН, виступаючи перед свої~ш

=

с. Вурнари,

конкому сільської

днем».

стріли переддень Дня неза­ лежностІ США куклукскла­ нівці. Проведення расист­ ських шабашів БУЛL в обох вицадках санкц:оноване м:с­

на

Броварах виникло ЧЮІало нових рів чи району. Востаннє 11 ба- І підприємств і організацій. 3біль• чився з ним 1949. року. .: • Шановні читаЧІ, дОnОМОЖtТЬ 8 ШИ;Jася також Ki.lbKicTh підряд­ • мені знайти бойового друга. І ників будівельних організацій, І І. АНДРЄЄВ, І що дислокуються на території

роз'ясненням

22.35

ОАЄ відбу­

1

звернулися за

ка радгоспу

IІI'ОП'АМ<\

ПалаЮЧIl1\1И хрестами

учнями

надійшов до

редаlЩії. Ми

Цього разу я бу!! у ві А­ пустці, ВІдвідав улюблене

НЬЮ-fЮРК

ЯрІн,

з великим успІхом в

мені не зраджує пам'ять,.

але,

колишніми

СвітильИівської ШКО.1JИ шіст­

пташиний по­ хотілося ви­

приїздимо до села, неодміи­ но відвідусмо свою вчительку і те подвір'я, що таїть в собі

9.30

ліки ДжІБУТі в

• С_ Ф. Ячник родом з Брова- І

майор у відставці.

G)

лась на аса:\lблеї глав дер­ жав і урядів !іраїн членів ОАЄ, яка відкрилася ч CTQлиЦі Габону.

РИМ

=

=

G)

канської єдності. Урочиста церемонія прийому РеСП~'б­

свій контроль.

• загарбників у складі 23-ї тан-. • кової бригади. Разом зі мною. • воював Герой Радянського. Союзу капітан Сергій Федоро-. ,вlIЧ Ячник. Раніше, в 1938 ро.: • ці, він був моїм командиро:" • • взводу. Героєм він став тд. час війни з білофіннами. Я к- :

= .'Що

Нонсерватив­

силам

знову

JI битві за Москву 1941 ро- І l4J і nізніutе мені довелос.'!' ,гРОАtИти німецько-фашистських:

=

го руху опору.

ріотичні

,, однополчанину? : •

G)

Республіка ДжІбутІ стала 49 членом ОрганізаціІ афри­

район!

палестинсько­

агентство,

.

G)

ЛІБРЕВІЛЬ

а:Іе ПОТ:~I, як пов:домляє палестинсм;е інформаційне

І ти, друже, :І

доби в

та

ЯКИЙСЬ

І.

вчитель.

сил

ним

:

'З. КИРИЧЕНКО,

І

десятих рокІв,

Мілана.

південноліванського населе­ ного пункту Ярін точилися напружеНі бої між збройни­ ми формуваннями консерва­ тивних партій, пІдтримува­ них lзраїлеі\1, і об'є~нанш1И загонами національно-патріо­

загальну

'СУА!У 62 карбованці.

(,}{иулонг-l:1>

БЕИРУТ

: цію товари~.тва . книголюбів. ,3 nрогра:'ІНOt Лtтератури вже книг

великого ван­

судна

рсзширено.

'яка очолює первинну організа-

І надійшло

саний

й~е збирання коштів для по­ треб газет і журналІв Ном­ партіІ у фе~ерац:ях ШП Т\'ріна, }{ремони, Болоньї та

у В'єтнаМі ВіДКРИВСЯ ще один морський порт Бай­ тяй, повністю зруйнований у роки війни. Тепер його вІд­ будовано, реконструйовано і

І ють книжковий фонд шкtльнOt

І займається

G)

... ».

з дому попіл, слід, кожному

роз'їхались,

Рос­

Лист такого змісту, підпи­

Дерев прииосили багато, са­ дили у кілька рядів. Носили

йонІв лІр. Особливо успІшно

Із захо~ом

витратило

: на це понад 10 тисяч карбо­ • ванців. Зараз шефи nоn?вню~.

=

G)

ХАНОЯ

П оза,lІинулого

• РОКУ nідnриЄАІство

G)

II~ .JILC ІІ.JIАНЕ'('И

спортивних

,майdанчиків, ремонту й облад­ І нанню

(Фотохроніка ТАРС).

G)

вnорядкуваНН10

садиби,

ними

дерева.

дощів. Дерева наші розрос­ лися, ЯК сад хороший. У ньому радгосп поGудував літ­ Itій гуртожиток. Люди, ЩО приїздять на роботу в рад­ госп, задоволені місцем.

вами.

нав-.

хай би робітннки поласували

майданчик,

жеНі,

Вітринв книжкових магазинІв, перlоднчно організовуваиі виставки зиайомлить кубинців з внданими в СРСР НОВИМІІ кнвжками радинських письмеиииків, політичиою літературою і пlдручииками, що виходить росІйською та іспаиською мо-

• середньої школи М 6. П ротя- •

билн квІтники, волейбольннй садили

у ГО'::ІОД.

туть груші, сливи, вишні, не­

себе. Був у нас свій гармо­ ніст, хор і була велика друЖ­ ба між дітьми. І ось тепер уже всі одру­

Зростаючий Інтерес до вивченви росІйсько! мови на Остро­ вІ СВОбоди одне з свІдчень міциlючих уз дружби між Ра­ дивським Союзом і Кубою. 1I внвчають у школах і педагогіч­ них інститутах, на курсах і в гуртках, по радІо.

загороджує наші де­

1

рева до себе

ростити свої дерева, щоб і ланку не підвести, і клас, І

.!

Міцніють ~ ~И

сітки

ли хата. Чотири роки ми нав­ чались у тому будинку, зро­

дjл~.

зупинки

~ 0:>,

чШлнхвід-

(

І

го ~відділу. Адміністр"!п!я.~ . . . .~. -....~0Iii'~ ~'"""'...

__

'~:=~~Fc~:~::-~;:~:Р::~~::~;:~:а""'':>I~-;А~~~:-~A~-I-:=:~~~~~:I~'~P:'~~~::=~;:K~~::::~:~~~~:~~1-~7;'~8:~~:~:~· і

l ~.:>~,.:>~::;:~::~~;::~::~_,~.:>~...:--~-=:.:>~:~~;:,.:>..::B~;~~~~;:~:~;;:_~~~...:--_.:> __..._,.:>_~~:::~:>~~ Советов депутатов ТРVДЯUlИХСIІ I(невскоА оБJl8СТВ.

ll1дeк.~ бt9м, g~OiOipC8Ka Ару"ари. Киіас .."otо ti~~Уllравлінн.

М.

8

БРОВАРИ.

аенТІ

M[CUPBoro

І:праsц 8идаВИИ/і.а. ао.аіrрафіІ

рад[омовлення

1 IІ.l1l1жк.Оliоl

-

.

19·~·IM:

lІ[ддlлlв

іорrівлі, вул. Київська,

ПРОМИCJIО80стl.

154,.

n

ЯІНИUЮ

O/lC~Г

Зам.

0.5

'CV';01V,

Фо" ... ту

3755-10.920.

...

~

#106 1977