Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

l(PAlh,

Поліпшити перевезення

ЄДНАRТЕСЯІ .м

108 (4213) ВІВТОРОК

tl

6

пасажирІв

липня

1976 Ціва 2

р.

воп.

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА

в t9зs Рац:

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МТСЬКОГО КОМІТЕ'П КОМJ'ІІІСТИЧВОІ ПАРТІІ УКРАШИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕІІПАТІВ

ТР'fАJІЩИХ КШВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ XXV З'ІЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ! *

~

повний СВІТ Л ОВИЙ ДЕНЬ Чітко 1 здагоджело працюють на заготівлі

спецІально

господарства

сусіднього

і

номбайнер

ви­

100 рад­

цан.

Швидно

зелену д~~~~вл;~

сЗоря•. Робота про во- траншеІ диться

повний

вий день, ~;~сІ

світло-

механі-

Вірич,

воді І Іван

Кваша

сво І обов' язки.

Це забезп.ечує відрадні результати. За норотний строк у радгос-

стежать

спортування

не

за

загу­

бити в дорозі жодного кілограма норму. РІв­ няються на своІх сусі­

пі біля ферми першоУ

бригади

траншеІ

дів-русанlвців 1 шофер в радгоспу «Зоря• Ми-

закладено

тонн

3150

цінного норму· Добру славу має торгове обладн.ан.н.я ~Украі­

н.а-75», що випускає

експериментальний

торгового машин.обудуван.н.я.

ленням працює н.е Серед н.их

один. десяток

бригада

-

завод

Над його виготов­

робочих рук.

різальників, яку очолює

комуніст Анатолій Маркович ОСТАПО/(. На цьо­ му зн.імку (справа н.аліво) ви бачите його разом

із різальником Миколою Семеновичем КОРНІЄН­ КОМ. 110-120 процентів змін.н.оі н.орми такі показники бригади ударників комуністичної пра­ ці.

Фото М. Семннога.

кола

Климовський,

ний.

Кожен

200

трудяться на косовиці дрібненоУ

трав

номбайнер

видав

дня

Ва-

роботи

близько

500

тонн зеленоІ маси. Він

щодня збирає трави ва 3-4 гектарах, вико­

нуючи

норми

на

180-200 і більше процентІв. Не посту­ пається в роботі і екі­ паж Степана Хамбіра та Миколи Топіхи. Во-

перевіз

тонн

по­

зеленоІ ма­

силь Соловей, який з си.

першого

і

тра~торист Петро Кор-

Внеонопродукти в н о майже

Завтра

чи

після­

завтра

механізований

вання.

Для худоби на

загін закінчує сlнажу­ зимовий

стійловий

пе­

ріод буде закладено в трьох

траншеях

3500

тонн цінвого корму.

Г. АНДРІЄНКО.

Механічними і хімічними засобами На догляді ПОСІВІЗ картоолі рів кормових буряків. Він уже кожним ромм зі}ільшувтьс.а мнкові ме­ двічі розпушив міжряддя на всій обсяг робіт у картоплярів ра.дrос­ с}·млінно трудяться до третього щ· імені Мічуріна. Ни ІІі під мр­ ханізованих ланок Григо.рій Ол~к­ площі і приет} пив топлею зайнято 500 гектарів, сійооич Розсоха, Леонід Макаро­ обробітку. Норми вирооітку систе­ виконує на 120-130 її вирощують шість механізова­ вич Стефанович і Юхим Олексі­ матично йович Василенко. Іх агрегати nроцентів. них ланок. Так же високоnродуКтивно пра­ Щоб з честю викооати соціа­ по.вний світловий день борознять «Т-54С» відзначається цює і В()Дій трактора лістичне зобов'язання і одержати плантації, рооота А.иатмій Михайлович Мор.оз()В. двохсотцеwгнерний урожай з гек­ високою якістю. У бор~тьбі з бур'янами й шкід­ Свої змінн.і завдан н.я на між.ряд­ Т<J.ра, механізато.ри дотрmrуmь

3

агротехнічні прий~ми, дбайливо доглядають П()сlви. Нав!!'с lfi перед садінням бульб вони Д()бре за­ правили грунт, внісши по 70 тонн органічних і 7 центнерів мі­ неральних добрив на гектар. Схо­ ди зараз хороші, іх оброблено .три рази, ведеться четвертий, заІСЛЮЧ· ний обр.ооіток

-

підгортав вя.

никами

широко

таІіІож Х1М1Чпі

сільського

Hasa•

липня

Догляд посівів усіх цросаn них культУр у госnодарстві ие nри­

Тракторист Mmtoлa Іванович Шереяет сам доглядає 120 гекта-

року

- ."

rо<:ПО.ІІ8 DCТf

"":СQз ,g:z: .,_ Оа:

ОСІ

s~ сПлосківський» «Требухівський» імені Кірова імені Щорса

17,3 16,1 14,6 13.3

6

., 15 о ж gк

;;

=

а;~;

нg;f

-0,1 -0.2

ё.

6

..., t;!n ""'

.. ?}

"."- .,.tі• ~ е"=

~~

нg

-0,7 +0,1 -{).4

...

пинявтьс.а.

.

.,о

8Сі -s

95 23 89 91

дань

1976

року і десятої п'ятирічки в цілому. (ТАРС).

ДЕВІЗ П'ЯТИРІЧКИ:

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ

КОЛЕКТИВНА ГАР АНТІ Я НАДІЯНОСТІ Серійний випуск нових тяго­ вих юзигунів для шахтних 1 рудникових електровозів поча­ то на харківському заводі «Електромашина». Іх потуж­ ність і гарантійний строк служ5и збільшено вдвоє. В послідовному поліпшенні яності продукції колектив під­ приємства бачить головний ре­ зерв підвищення ефективностІ

виробництва. Тут близько тридцяти комплексних \!НОСТі.

Колектив

бригад

створено наскрізних відмінноУ

«Електромашини»

спрямовує зусилля на те, щоб уся продукція з маркою під­

приємства була найвищої ате­ стаціІ. Вже тепер половина машин і апаратів, що Іх випус-

УТВОРЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОІ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ

кає харнівський завод, удостоє­ на державного Знака якості.

*

*

*

ТЕХНІКА «ШВИДКИХ• ПРИЧАЛІВ Перша на Чорному морІ тех­ нологічна система по обробці контейнерів стала до ладу в Іллічівському морському торго­ вельному порту. Вона включає потужні перевантажувачі, авто­ контейнеровози, залІзничні під­

ходи.

Теплоходи

тепер

розван­

тажуються і завантажуються вдвоє швидше, ніж звичайно.

У рішеннях XXV з'Узду КПРС передбачене збільшення обсягу перевезень

вантажів

у

контей­

нерах. Цьому сприятиме і Іллі­ чівський контейнерний термі­ нал, де повністю

механізовано

всі виробничі процеси. (РАТАУ).

зборів єдиного В'єтнаму. Столицею республіки затвер­ джено

місто Ханой.

На сесіУ

прийнято рішення про офіційне

ХАНОВ . Єдиний В'єтнам від перейменування Сайгона в міс­

Лангшона на півночі до Камау то Хошімlн. на пІвдні називатиметься СоПрезидентом Соціалістичної ціалістичною Республікою В'єт- Республіки В'єтнам одноголос­ нам. Рішення про це прийняте но обраний Тон Дик Тханг. на першій

сесії Національних

(ТАРС).

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

ПО ПУДУ МОЛОКА ВІД КОЖНОІ КОРОВИ

Мехав.1затори трима­

ють іх у чистому С'І'ані.

В. РЯБЧЕНКО,

I'OJIOIUIIIЙ аrровом

PINOCDY·

13,0

-{),2

+1,6

90

+0,4 -1,0 -0,7 -0,5 -{),7 -0,8 -0,7 -{),8 -{),3 -0,1 -1,2 -1,2

-'0,3 +0,2 +0,2 -0,6 -1,4 -{),7 -2,0 -0,6 +0,7 -1,0 -4,3 -1,5

90

88

сощалІстнчнІ зобов'язання •

86 91 96 90 88 87

На фото (міва направо): передові доярки - учасниці ВДНГ СРСР Марія Првходченm, Марія Дяченко, Єва Турова, Валентина Мужаровська, Євгенія Жужма, Валентина Жук, Олена Трохимець і Євгенія Жук. Вони доглядають no 20 корів і щодоби надоюють

«Заплавний»

11,3 10,6 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9.3 9,0 8,1 7,6

імені докvчаєва

7.4

-0.4

-I_Q

8.1)

«Авангард» Племптахозавод «Рудня» сЛ ітківськнй» «Бобрнцькнй» «Г оголівськнй» «Русанівський»

господарства

1976

його роботи хо­

посіви отрут~хімікатами проти колорадсь~rого жуКа і фітофтори. Друге обприскування провадить­ ся вибірково.

господарствамн району

4

кукурудзи п~.>ре­

роша.

райвиконкому nро надій молока за

но-му обробітку

виконує, якість

по захисту росли 11 обприскала всі

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ уnравління

застDсо.вуються

препарати. Ла1fКа

ВИК()Нко­

мам місцевих Рад депутатів трудящих запроuонQвано вжити додат­ кових заходів для поліпшен в:я трансп()ршого обслуговування насе­ лt>ння, розвитку автооусІЮго сполучення в сільській міеце.вості. ЦК профспілки робітників автомобім.ного транспортУ і mоеейних шляхів, підпрщ;м;:твам і органі3аціям пасажирського транспорту рекомендовано ширше розг(}рнути соціаліС'І'ичне змагав ня за висо­ ку культуру обслуговування населення, ДQСТРОК()Ве ви ~tонання зав­

та

затори сумлінно вико- тим, щоб пІд час травнують

nеревезень пасажирів

Петро

Іван Литовченко. Вони пильно

недоліки в організації

дам Міністрів, міністер.ствам автомобільного трансп()рту,

тонн. Значно перевико­ нує норми на збиранні

радгоспу ють

t1Jтникі:в і служ. бо вців на роботу і з роботи, а та,кож на.селення в сjльській мі-сцевості, розширити маршрутну ме-режу паса.жир.сь. кого Враховуючи, що

загону з механізаторів госпу ~зоря» Іван Боцього

вжити необхііJіНИХ за.ході:в, спрямованих на Д()СЯrнення високої КУЛЬтУРИ обслуговува'Ння, суворого доде-ржан­ ня графіків руху. Передбачено значно поліпшити перевезення ро­

автотранспортом мають мkце і в інших союЗJІих республіках, Ра­

довели денний робІток майже до

створеного трав

рів автотранспо·ртом,

тра нспо.рту.

• ни

сІнажу в радгоспі еРусанівсьний» всі ланки

ЦК КПРС прийняв постанову «Про поліпшення перевезень паса­ жирів автотранспортом в РРФСР». У ній від:ша.чається, що завдяки послідовному курсові партії на непильне підвищt>ння матеріаль­ ного і культурного рівня життя народу за р()КИ дев'ятої п'ятирічки в Російській Фед~рації перевезення пасажирів автомобільним транс­ портом зросли бі.тrьш як у nівтора раза. Автопарк поІІовнено авто­ бусами і легковими таксомоторами, введено в експщ·атацію нові автотран.спортні підприєметва, вокзали і аВТ()С'І'аJщії. Ра.з()М з цим, ЦК КПРС відзначив, що о.рганізація перевезень пасажирів автооусним і таксомоторним травспортом у республіці ще н.е відповідає суЧасним вимогам. ЦК КПРС зобов'язав міністерство автомобільного транспорту РРФСР усунути наявні недоліки в орга<нізації п ~ревезень паеажи­

«Зоря»

«Жердівськнй» сЗаворнцькнй» імені Мічуріна «Вели~одимерськнй»

«Красилівський»

89 86 88

89

Мик~лаівська область. Багато . доярок

радгосnу імені Кірова

Мнкола1вського району за трудовІ досягнення в минулій п'ятирічці були удостоє~і золотих, . срібних і бронзових медалей ВДНГ

СР~Р .. У ни.юшньому рощ вони так само успішно виконують взяті

від кожної із нпх по пуду молока. Фото К. Дудченка.


ІЦоб Днями з;нюду гії

перші

атестовані

ІШОВ угору

три

порошкової на

'' к олос ''

вироби

металур­

знак

якос­

zалізного порошка. Раніше його виготовляли з окалини, яку

одержують

під

час

саме втулки і ковпак . виготовляти їх значить нелегко

nро­

Адже

важно, а, забезпечу­

ті підприємства . Це частини ведучого мосту комбайна << Нолос >> направляючий

листів.

вати високу якість робіт . Це

ють м етодом розпилення рід­

н о в пак

кого

ме'J'алу

великий успіх нонстру кто­ рів , технологів, інженерів, робітнинlв підприємства .

й ог о

охолодженн ям .

та

Деталі,

два

види

ос обливо

на званих.

катування

з

відзначаються

з могу

надз вичаНною складністю. І тому подія переростає мас­ штаби другого цеху, колектив ЯКОГО ЇХ ВИГОТОВЛЯЄ.

У

перспективі

дуть

вироби

представлені

буття

бу­

на

державного

здо­

ЗнакR

Поліпш енню

якості

приділяти

Значний

виро­

числі

міді

ку

робіт на

протязі ланцюга процесів .

Нерівники

чани

висо­

значенн я

на­

на

основних

деталями,

що

броварські

шляхів

та

дав

от

с пільними

зрі с рівень

Лапиков,

в

безпосередню

-

про­

осноположинка по­

металургії.

-

говорить

технолог

ме­

р ис

розроблена вироблення

при­

головний

nідприємства

Іванович

ат естатів

Бо­

-

Попов ,

якості

пос тавляти

БОРЮТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСЬКОІ МАРКИ

начальник

Нам надзвичайно

ємно,

ТРАКТОРОБУДІВНИКИ

відсотків

інженер-конструктор пер­

-

створюють

хані зації робіт , нова технологі я

модернізацію устат­

нування,

за

посИ.ЛиJш

дотриманням

них

тн

норм,

певні

контроль

технологіч­

стали

виготовля­

деталі

на

одних

І

::ш якими за­

церЕЩОВИх

робітни-

Доброесаk:во,

високо-

трУдtІJ!ВеЯ

що

нівська,

наладчик

. В.

відмін-

в еретатикам

Змагання

піd

Е.

девізом.:

значно

Фото М. Семиноr а.

нистим. І, незважаючи на те, що атестати яності присвою­

За особистими планами

вали члени заводської комі­ с ії ,

здобути його не просто.

<< Рідні ють. яності що

стіни• не допомага­ Наnриклад, знаком відзначено ковпак,

виготовляється

в

Одним

ти над удосконаленням виго­

товлювано! тут такої деталі до «Ниви•. Це

не

nросто

місН, а комуністична nрин­ циповість у підході до оцін­

а тримісяч­

періодом

наnруженої ,

копіткоІ роботи. По суті він є

складовою

частиною

роз­

управліШІя,

і

ЯК'

контролем

вадили у

Крапку ставити рано . UЦе належить добре попрацюва­ ти, щоб на виробах заводУ порошковоІ .металурrlt за­ сяяв uочесний п'ятикутник державного Знака якостІ .

пер •на

в. довrич.

--------

ціі, впроваджується нова техні~еа,

з підбиттяАt підсумків роботи за тиждень. А ктивно включилися в

вузлів,

боротьбу за честь заводської мар­

а

тракторові

і

«Т-150:.

галузева

атестаційна ко~tісія присвоїла пер­ шу

ня

якості

здій­

організаційно- технічні

заходи, спрямовані на

вгорі

-

поліпшен­

вироблюваної

продук-

тичної Праці М. внизу

-

І.

Калатников; складальний

зобов'язання і пер.еважно

в

пра­

рахунок

за

досягнення

ви ­

результати вності праці

Серед них шліфувальник металу Євгеній Ві·кторО'ВИЧ МаІt'сунов, слюсарі-інструмен­ тальники Микола Данилович Корн.ієlІ'ІЦ), Іван Іванович Ро­ гачов та Вяч~лав Миколайо­ вич Гуляк, шліфувальниця с кла, кащидат у члени КПРС

Олександра

Петрів-на Снєжко­

ва . Іх починання слідУІВати і наприклад ,

:'І<: авног о Знака ві .: Т - 1 50К» .

Брига да

якості

дяєв ,

через заводську багатотиражку :тернулася до всіх труdівників

л іпщувати

дільниці бригади

о

вузли

і

-

деталі

НОВА

по­

стор,

Юхимович Не­ Іван~вич Вла­

КНИГ А

молодогвардійці Збірник нарисів .

для

складання. Члени цієї зобов'язалися ритмічно

·2

слюсарі-ін струменталь­

ївна ГладК'ова, Галина Мико­ лаївна Сервецька, Оксана

Соціал істи чної Праці, делегат ..\ Х V з' їзду Компартії Укра їни А:ихайло Іванович Калашников,

з закл иком

а окремі

новЕ аитта

о

-

з

ви­

на мі:с.аць ,

на півтора.

За ком·плексними підвищеІНrя

плана:.~и

продуІtти ~тості

праоці трудяться і

колеІtТиви складат.них бриrад Жанни :Ма.карівни Патрикеєвоі та :Ка­ терини Тим()фіївни Романенко. Перша зобов' u~я л~"а за раху­

ці випередити час на за.кінчИ'Ги програму

днів і

6

річну виробничу 25 грудня, а друга

на 7 днів і виконати план грудня. І треба сказати, що обидва колективи твердо

24

стоять на слові : бригада Ж. М .

Патрикеєвої завершила пів­ річний план на 12 днів рані­ ше

строку,

а

бр игада К.

Т.

Романенко на вісім. Тепер така форма соціаліс­

планами в життя

п'ятирічки.

зма гання і

за

індиві­

к ол ективними

підвищення і дає

продук­

в ідрадні рt> ­

з ультати . Будучи могутнім ру ­ шіє м, во на й середніх підтягує до рівня передовиків, заохочує кожног о р{)б ітника вишукува­ ти н а своє~ІУ робочому мі сці нові резерви, працювати з творчою нас наго ю, добивати­ ся на йІ)і льш{)Ї віддачі . Треба віддати належн е на­ шим ентузіастам . У том у, що колектив

на шо го

заводу вико ­

нав піврічний план п о обся г у вир обництва валов ої продук­ ції на 102,5 процента , а п о реа.'І і за ції на 101 ,5 про ­ ц ента, є н айб і.1Ьший В І\ .Щ:.( н а ­ ших п равофлангови х , як і взя­ .1и

на

озброєння

цю

н ов у

фор~ІУ соціаді стично го З\Іаган ­ ня і доби.1и с я відр адних ус п і ­ хів у під.вищ е н ні пр оду І\тив­ н ості

пр а ці. Л. КОРНІЄНКО,

сенко, гальваніки Ніна Андрі­

ко­

иальського ц еху, яку о чолює Герой

підприє.Іtства

як,

шліфувальник м е­

ники Никифор брат, М·икма

тракторо­

щ тампувальників

почали на­

безпартійні,

талу Олекс81Ндр Іванович Б.ер­

І(олектив Харківського трактор­ п ого заводу імені С. Орджонікід­ зе боре ться за присвоєння дер­

пр;щють

передженням ч~у

тивності праці міцно увійшла

першими ви стуnили комуністи.

РАТАУ) .

чином,

на

JМІП · усп іхів. Більш як 60 ЧОЛ'ОВЇІt Д()СТРОКОВО ВИКОНаЛИ

СОJtGЇ

Фото М. Тур а, В. Миговича .

таким

норми

nроц-ентів і,

120

тич ного

змагання

кон вейєр.

зм ін ні

і

115, 118

д уальними

. ІніціатІ)рами соціалістичного

бршадир

головн ий

(Фотохроніка

працює

першої половини серпня.

«прожектористи:..

На фото:

вихонують

nершому пі врі ччі добилися хо­

цють

штампувальників, Героі1 Соціаліс­

категорію.

На підприємстві успішно снюються

ки

багато

1·реба сказати, що усі во ІІИ у

піврічні

В

33

де талей

добре

585 робітни.ків-відрядників. І

Перший крон до цього зроб­ лено.

тію» дає перші пл оди. Заводський 1юй.м.енуванням

в~ робництво

підприємстві

Шишко та

інших. Усі вони, як п Dавило,

нок ІЮСТУ продуктив.но сті пра­

результати ,

обгрунтовані особис·rі плани підвищення nродуктивності праці на своєму робочому місці. За такими планами те­

тематично проводяться дні якості,

присвоєно

шжазали

Андріївна

ЮТІ'С,

найкращих успіхів добивають­ ся ті робі'ГПИКИ, які за допо­ могою і ІfженернІ>-Технічних nрацівників розробили і впр?}­

за nроведенням технологіч­ них операцій, і стимулом до nерегляду застарілих мето­ дІв роботи.

пропозиції.

XXV зїз,u

ня .якості }'сієі роботи.

роблюваноІ комплексної си­ стеми управл1Ння якістю продукції. Атестація виробів стала і перевіркою організа­ ції

nоетііие

робітники та ін&ЄJtеРВе-тtх­ нічні працівники заво,u елеІt.­ тротехнічних виІЮбів роз~о­ били ряд заходів, сщtсІІІІDва­ них на різке підвкщенк. про­ духтивності праці і поліпшен­

Сам процес не nівгодин­

засІданням,

суспіJІЬ­

ного виробництва в

рішеннях

ки роботи ланок виробничо­

ним

щення ефективності

ці . Добре усвідомивши велич завдань , які постав.ІtеИі Пt'Рtд працівниками промксловосrі у

присніnли­

ним

найва&JПUІіп:пu

ЗJН;стання продУRтвВІЮС'І'і nра­

самої

вість членів атестаційно! ко­

го механізму. атестаціІ був

з

факторів у боротьбі за пЦви­

друго­

І,ехах створено пости якості, сис­

а тестат якості уже

деюЦ завдання.

Шлях до успіху був тер­

гаран­

робітничу

перевиконує

На фото: в'язальниця К. М. Семко.

«П'яти­

-

в' язальниць три ·

Се.Іtко. Задоволені її працгю і замовники. Адже в кожен flttpiй вена вкладає не тільки робочу ~tайстерність, але й частку своєї dymi. Борючись за дострокове виконання річних зобов'язань, вона

щенко, П. М. Шерстюв.

раціоналізаторські

річці якості

~;ористується серед

клтажного цеху Броварського побуткомбінату Клавдія Микола ївІт

Зобов, І. І. Рачинський, М. А. Рєзнікова, І. А. Они­

удостоєні

t1 i поковки.

Зас.tужРниАt авторитетом.

шихту -

вальник Ф. І. Юрченко , nре­ сувал.ьниці О . Л. Приходько, Л. Д. Цукор, А . Л . Крижа­

му цеху, а спеціалістам тре­

рошкової

nід­

зусиллями .

Внаслідок

провели

тього ще необхідно працюва­

алгоритм

ефективн ості

ганізац!! виробництва , полш­ шенням гатунку виробів, ми

Безперечно, за цифрами, процентами стоять живі, мис­ лячі , інІціативні люди , які

сЬFсоrо

роботи

спеціалісти А

таганрозь­

30

дуктивну силу. Очевидно, слід лише вітати nрагнення заводських ентузіастів нау­ ни, в майбутньому визначити фахівців для висунення Ух­ ніх кандидатур на здобуття преміУ імені Петра Соболев­

Укрдіnромезу.

визначають приємства .

nоставляють

теорії

nідвищення

напрямки

А бровар­

Норотенко, наладчик експе­ риментальної лабораторії Степан Васильович Точи­ нець. Думки і руки саме таких самовідданих спеціа­ лістів nеретворюють науку з

машин

ученими Інституту nроб­ лем матерlалознавства АН

Причому

тонн.

си­

бюро Тамара Василівна Гу­ банчикова , старший інженер­ технолог Людмила Петрівна

ефективності виробництва навпомацк и. Вони працюють у тісному співробітництві з

УРСР

навантаження

12

нович

країні річний економічний ефект на суму 700 тисяч карбованців . Заводчани не ведуть пошук

ви­

шої категорії Леонід Феофа­

виготовляють

металурги,

Hanonиnnвo ПJІїщюю­ удоекон.а.лення"' ор­

вищої мІцності.

ли

иомплекта­

вузлів

процес

цеху

Котмр

над

боті. Особливо nлідно твори­

технічного прогресу . Сам nе­ рехід таганрозьких комбай­ цію

застосу­

не тліють, а «горять• на ро­

ун и у практику, Подолання нових рубежів нерозривно зв ' язане з інтенсифікацією виробництва на базі науково­

нобудівників

чи

кріпили

Економічний

цям деталі на

всьому

досягнень

і

здешевило

лою до

підприємства

впровадженню

порошку

тримувати

технологіч­

в еликого

другого

lЦІ(ович

додає:

ків.

Зросла міцність деталей, які містяться у вузлі галь­ мівної системи. За задумом конструкторів «Ниви• . на­ правляючий новnак має ви­

них

н адають

вмісту

ЯКІСТЬ

-

пуску деталей .

якістю

гарантуватиме

якість

раціоналі­

ефект від впровадження цієї рацпропозиції склав 170 тисяч карбованців.

продукції є система безде­ фектної праці, впроваджен­ ня якої

сировини

Зменшення

в

вдвоє

-

року

управління

удоско­

вання домішок ферофосфору

більше третини з них. Уже зараз готові 19 стандартів. Одним із найважливіших компонентів комплексної си­ стеми

в

ОлександР

янtсио

випускається Було запла­

цього

внлад

КІЛЬКОСТІ

новано розробити й оформи­ ти 152 стандарти якості, в тому

Начальник

до­

свід львів ' ян , взялися за впровадження комплексної системи управління якістю продукції, що підnриємством.

дає

менши­

тих же пресах.

пра­

використовуючи

Це

з

заводсьні

затори.

м"у ·році ювілейної п'ятиріч­ ІнЖенерно-технічні

наступним

структури

внесли

особли­

вv у вагу на заводі в першо­

цівники,

з

одержувати

нале ння

бів стали

виготовля­

ми затратами стабільну си­ ровину. Як відомо, стабіль­ ність вихідних матеріалів забезпечує внеоний гатунок, надійність , довговічність ви­ робів.

я кості .

ки .

порошок

Ten'ep

втулок.

перша

сталеRих

економіст

відділу

пра­

ці і заробітної плати .

них люди рі зних професій : еталевари ,

будівельн ин и ,

.

.

колгос п-

<< Молодь». , ники, ~ахтар1 , вчею . ~они ви-

Ннига розnоВідає про І\ЮJЮДЬ

хованцІ

героїв

номсомолу і його гордість.

Вtпоров,

нашого часу. Серед

6 mDIRII 1976

року

сла вного

Леюнсьного


У мв:жавJ.зоваивж лаиваж Надто rкладні погодні умови rїі.111.1Ися нинішньої весни. Три::r~n<tжали

вчасно

На

ПОХОЛО~ННJІ,

догд.яцати посі­

заrоиа

J.

требі члени механізованих лано~>

ЗОКПІОЧНОМУ етаn а

до

початку жнив ще

раз розпу­

шать міжряддя.

ви чаrті дощі, що пригнічувадо І дає начальни.к дільниці картопл.і, пі,цживле~rн.я рослин

Закінчується обробіток посівів і кормових культур, 3окрема 100

Іірьrурні рос.'Іини і сприяло поя- j овочів, зернових і кормових ві бур'янІв. Та й зараз не дегше · ку.1ьтур Віктор Івшнович ТК3чен-

азотипи .механізатори об·робили таК(ІЖ ге.р­ добривами, яких вноситься по біцидами, каже Віктор Івако­ два центнери на гектар. Аrрегати вич. - І це допомогло тримати

ТJ1)'.1івниІ\ам села, бо давно нечає оnців, зе~шя пересохла, н:ц nолюш, де оnробдяються по,·jни, rтоять хмари куряви.

ко. - Переважна більшість пдантацій на поливних зе~лях, шт-уч.. ні дощі багато ~помагають Іt&ртnпляра.м.

Ось у таких умовах і працюІt•ть :чl'ханізатори радгоспу і'\ені Щорса. Просапких ку.1ьтур тут набrрl'Ться близько тисячі гекта· ТОЖ .lЮДЮІ є "•о чого доРІВ, І;.1аrтп рУк:. Найб~.lьш трудомісткою

Механізатори зобов ' язалися одержати цього року по 210 центнерів бульб з гектара. На це і спрямовані всі іх зусилля. З самої весни, як тільки буJІо захівчено садіння, вови nрці..uип юшайсерйознішу уВагу доrщові посівів . КаJ)1'опля поса.Ажена

fриrорія Оле~tеенка і Миколи їх у чистому стані. ш<Ірували, розпушили долотами, а Мuія працюmь тут повний .шітJ. господарстві почали збира­ зараз культивують з одночаооим ловиіі день у ~ві зміни, лапко- ти ранню иртоплю і відправля- &Несенням мінеральних добрив. вих за кермом зм:іНІ&ІІть їх на- ти в овочев.і магазини Києва. Па- Робітниці вже прорвали рослини

Ііу.чьтурою

у нас

є

картопля, яку

napНJUtи. Зразу ж на оброблених площах включаються в JЮботу дощУІІальиі установки. А коли зволоаенні грунт проrох.не, на пла.нтації з'являєтьСJІ ""'~.Р з кvль• ., • тиватором. Иосо во,J)І .uнковий :Ми~tола Вітер П.P8UJI6 ааключиу операціJ& по '111'18» во-

гектарів моркви.

буряків, 50 гектарів Міжряддя буряків про-

ралельно з оброб.іТК()М посівів цю в рядках, сформували густоту на роботу виконує Микола Вітер. закріплених ділянках. Розпуше-ні

Кипить робо-та і на кукуруд­ зяних ш1антаціях, які займають у господарстві 450 гектарів. Механізатори вже вдруге ро3ПУШУють міжряддя, (}ДНочасно підживлюючи сходи нітрофосом та амі­

.міжряддя і

н:а посівах

моркви,

іх оброблено проти бур'янів гер­

-

біцидом

прометрином.

Незабаром почнуться жнива

-

найвідповідальніша пора у жит­

Тож працівники способом, що сівів підГОІJ'ІМU рес.І\4ІL 3 ачною сеШтрою, я.ких вносять по ті хліборобів. чехан.ізовапі .1апки Миколи Іва­ ьапівгребеневюІ новича Вітра, Григорія Максимо- дсзволило проводити доеходовий с!ЮЇМ напарИJІ80в за AhfІo ІІІіІІ два центнери на гектар в ста.н- рільництва і домадають зусиль,

вича Олексенка та Миколи ВоJІо-

обробіток із

нінградсь:ких

застосуваИІІJІм

димировича Мазія вирощують на раз розпушено

площі 350 геR'Гарів, -

розпові- появи

сходів.

борінек.

ве- обробвоть .-о

ЗО

ra1

ІіІ, а- дартних тухах. Сл.ідщ11 за аrрега- щоб швидше завершити

ДеІіш.Іtа багато переввЕОную .. • sміниі нер- тами жі.вки вруЧНу

mcu

міар.и,JWІ

Зараз

ми.

ве.-етьсs

Усі несівІ

-

бур'яни у рядках, які не можна посівів просалних культур.

1Q11aW наwі анищити механізмами.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sss~~e•aa~вeas-.aE

pa.urocny ..Жераівсwrии'·

Вісті 3

При по-

П. ТЕПЛЮК.

=-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

nrдrDВBIIA .ІСА,ЦРІВ МЕХАНІЗАТОРІВ

ю

Гідротехнік Василь Воєводченко ])!13ПОВідае: Робітники радгоспу, все насе­ - Найсумлінніше трудяться .1ення села Же-Рдови гаряче nоливальники 3Міни, в якій пра­ еприйняли зnклик хліб®Обm Во­ цюють Микопа Діrrярьов, Микола риспідьського району по забезВсйтенко та моторист Микола печенню своочасного, організоЛось. в;шоrо і вис~коякісного прове­ Споруджу·ється ще одна полив­ дення заготівель кормів у 1976 на система на 650 гектарах. Уже році. Жердівчани зобов'язалися на~тупноrо року ПОЛ()ВИ'На цієї нагромадити 6680 тонн грубих площі, де ви.рощуватимуться ово­ J;ормів і 19200 тонн соковитих, чі і кормові культури, одержить у ·rюІу числі ~ десять тисяч

Учні Тр.ебухівської школи

торарічний

зпкладено мого

зобов' язапя надійшло з

запас

250

жита,

кормів.

Уже

раннього

силосу

-

rонн. За,кладаються корми і силами rро:~~адськОС'Іі. Шефи радгоспу колеІ>"І'ИВ

заооду еJІеttтротехніч­ ппх виробів заклав з різно­

230

лограмів,

тонн сінажу з ози­ Вориспольця

1286

трав' я

тонн

госп.од.а.:рств

створити пів­ Сергіfіовича Селюка

сінажу. Вісім

тонн його заго-товили учні місцевої в~сьмиріІJноі школи, понад

-

ГІ)игорія

ни

ністю за.веs~но паливо в ІІІІІtолу і

ження кормів прод.овжується.

вчите.аям.

- Новий на.вчалЬ<ний рік,

ОВОЧІВНИНИ РАПОРТУЮТЬ

заявляє директор овочіоои­ шкоди Володимир

СумШв Н'О '~~Р.Удяться нашого

році десятої

радгоспу

в

першому

п'ятиріч·ки. Тому й

спра.ви в них йдуть добре. План

Аtайбутніх .механізаторів добре обладнані лабораторСі, парк _ су­ часних сільськогосподарських .мt:ІІUин. Заняття з ни.ми проводять досвідчені і висококваліфіковані спеціалісти. На фото: .майстер виробнWІого ~tавчанІtЯ комуніст В. П. Бабенко (в центрі) дає консультацію учня.м .4. Танцюрі і О. Г{Юзн.ому. Фото І. Волчкова. (Фотохроніка РАТАУ). !! !! !!! !2!!!! !!·~~~!! !!'!!!!!!~!! !!!!!!! !!!!! !! !! !!!!'!!!!~!! !!·~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!І"

-

І

Наближаються жии.ва вай­ Іе будеш ДОІІУЩЄНИЙ ДО роботи В відповідальніша пора ро&у. Тр.е­ Іолі. Ве.пиu. р.оль у ЦЬ()МУ нале­ б?. все зробити, все переАбачити, жить працівникам пожежної охо­ щоб не rільки свовчасно і беа ІОНИ, ~оброаільних дружин. втрат зібрати уроаЩ а і збеКеJ!jвники р4ДГ()Спів і птахо­ регти його. На це на.с націJІІОв tабрик повинні вже зараз дати постанова ЦК КПРС і Ради .Мі­ команду обкосити хлібні масиви пістрів СРСР «Про ~~пові за­ від до-ріг, залішичІІИХ мmі, а де ходи по забезпечению збирання масиви більше 50 гектарів врожаю, заNЛівель сільсьJWгос­ рО'зкосити їх, викоркста.вши зе­ подарських продуктів і Іtормів у лену масу на закладання сіна­

1976 році».

.васьми.річноі ПQРяд з іншими захо~·амн, леСтепшнович редбаченими планом, треба особ-

Вагачевський, - ми вже готові ливу увагу зве.рвути запобіганню зустріти. Навчаль.пі ка6інети по- пожеж. Адже необе.режніеть, по­

повнені наочним приладдям.

рушення

протипоаежних правил

здачі ранніх овочів виконали до­ ('ТРОІtово, поеівши першість у ра­ н~ні. Особ.'ІИВО відзначилиея ко­ .lt'КТИВИ uригад Петра Васильо­

виконали

план

на

і 129,6 JІРОЦента (продав­ ІіУ.'Іьтури, а тепер капуету, ці Уляна Гарбуза і М.аІ)ія По­ етол ові бу,ряки і кармові куль­ лозюк).

132,3

І. ШВАЧКО,

тни. Уже пошrrо, в перерахунку Н1\ ра3ОВИЙ ПОJІИВ, 513 ГеКТа.ріВ.

Вівторов,

громадський кореспондент.

8

.&81111

1876 polrJ'

табQірі

праці

«Требухів­

рело

ПеШІс доярки

школу

-

Лейди

уславленої з

радгоспу

~Вlльянді• Естонсько! РСР, Героя СоцІаліс­ тичної ЛрацІ, виробни­ Чі успіхи якоІ високо оЦінив Генеральний

Щоранку радгосп доставляє в та­ &ір свіжі прод-укти, з яких готу­

mь їжу. ХаІ)чування '11ри.разове.

... Звучить

гори. Після ранко­

в~і зарядки та tніданку діти три Г(}ДИНИ допо:ма.гаmь меха.ніоовано­ М'У

коМШІексному загООІУ заготов­

ляти сінаж, а п0'11ім купання,

обід, со.н,

-

розваги.

дітей вчителі й кухарі, орга­

нізатори відпочmку. Особливо вдячні ми вчителям Теодосіі Фе­ дорівні Лазаренко, Марії Павлів­ ні КоВ'І'ун, Надії Василівні Сиро­ тенко, ТаміJІі Пеrrрівні Калімін­ чук, Володимирові Яковичу Ков­ басинському, Тетяні Георгіївні Ніцькій, Олені Михайлівні Чо·Р­ ній за сумл.інну турбо·ту про ді­ тей.

Батьки,

ся в ціям вий С'Воіх

діти

аквх

знахо(),цять­

таборі, щиро вдяч ІІі дирек­ радгоспу та школи за ціка­ і змістовний відпочинок дітей. Н. ДАВИДЮК,

член батьнівеькоrо комdтету.

Jl Е Іі: Д В ПЕВІІС

ШКОJІА

ви&онав план і продмаг с . Під­ .тtісся (завм-аг Ольга КостянтЕ Юв­ ПР.и редакції біляїв­ ВЕСЕЛКА НАД ПОЛЯМИ ШІ. Осьмак). Торговельні точки в ськоr районноУ газети «Півд енна зорЯ>~ стве­ Ще ~шнулого року в радгоспі ·населених пунктах Захарівкп і

тп Володимир Карандюк.

Куйбишева

радгоспному

Начальник табору Н. В. Сиро­ тенко докладає багато зусиль для організаціі змістовного, ці­ жу. Всю збиральну те-хніку пов- кавого відпочинку. В таборі про­ ністю забезпечити протипожеж­ вщиться свято Нептуна, Польо­ ним інвентарем. При доаріванні вих кв1nв, спортивні іrри. Під вро&а.ю потріб1ю перекрити всі звуки баJІНа, на якому грає вчи­ жороги і стежки через хліuні ма­ тель В. Я. Ковбасинський, біля еиви. Приміщенвя, де збер.іt'а.ти­ вогнища ІЦО<ВЄЧ()ра лунають nіс­ меться зерно, оо рооиm воrиеза­ ні, діти танцюють.

може звести нанівець пр.ацю со­ ПЛАН ТОВАРООБІГУ тень людей і машин, завдати ве­ ВИНОНАНО личезних збиткІв. Нацмпер~д і Іисною рідиною. Нещодавно на черговій с есії порядку профілактІRи трооа иа­ На охорову врож.аю слід за­ вича Не-вадоось&оrо та Петра Ми­ с ідьськоі Ради депутатів трудя­ пчити .1юдей, заіиятих на зби­ JІ}'ЧИТИ члеmв ЮДПД місцевих хайпоnича Іваницького, які зда­ щи х обговорено питання про ро- ранні врожаю, пожежІІ1)-теюrіч­ шкіл. Вони подадуть на місцях ме режі села . них правил. Повинно статtІ обо­ велику допоІІЮrJ. ють овочі в асортименті, дотри­ боту торговельної Відзначt'но добру роботу продо­ в' J3КО:ІІ: не npoltпнm ін~трукта­ М. СОЛОВЕИ, " уючись стандартів. магазину с . .Жердови, жу по проти~Ржежн.п заходах На транспортупанні овочів з во.'Іьчого голова раІ~в 'fоварвстаа. П•J.1Я, а також у магази ни Києва де завмагом Панталій Павлович Пдан виконано на еа~Іовіддано трудятьt:я шофери Полозюк. .\J.ико.'Іа Шусть, М11хайло Васюк 103,7 nроцента . На 101 процент

ііу.чо введено в дію полявну си­ сте му. Восени поливали озимі

в

Обслуrовують школи. Во11и -

УСЕ ПЕРЕДБАЧИТИ

ває.

Пи.1ип Микал та інші . Нагромад­

Іін

Черкаська область . Бобрицьке сільське професійно-технічне учи­ лище М 7 готує трактористів-.маUІиністів широкого профілю, елек­ трозварників і трактористів д.ІІЯ 100лгоспів та радгоспів. До послуг

ПетрО'Вича

С І>Іtої Ради депутатів трудящих і 3а активн{)ю rчастю учителі·в, пенсіонери. Особливо сумлінно праціовникіfі, батьків трудилися Павло Ячник, Григо­ т~хнічних рій Вітр()В, Трохим Камли·к, Гер­ і учнів :закінчено ремонт школи, їдальні, меблів. По·в~Іап Петров, Григ~рій .Іtпваль, шІсільноі

проведен­

Дирекція радгоспу

Івана кі­

ШКОЛА ГОТОВА

в

ський», а також школи потурбу­ валися, щоб діти добре відпочи­ вали. Живуть вооw в наметах.

670

ПРИАКRТИ УЧНІВ

радгоспу

і відпочикку « Росинка » .

Онопріївни В()бко грамі в. Понад триста КЇJ!()r,рамів молока nродали Зінаіда Іванівна Д-рана, Іван Ва~ильович Гераси­ менко, Ольга Никифас]lівна Фі­ ліпчич, ВалентЕ на ВасиЛіівна Віт­ рова та інші. Продаж молока три­

;(есять тонн ~ працівники сіль­

середньої допомагають

ні польових робіт. Тепер у шко­ лі канікули. Дехто з учнів по­ їхав у піонерські табори, а біпь­ шість відпО'Іиває біля ріки Дес­

510, Гали.ни - 400 кіло­

-

систематично

:місцеоому

воду.

-

І

ПОМІЧ:ПИКИ

н•нн еи.тюсу і 9200 то-нн коре­ ПРОДАЮТЬ ЛИШНИ МОЛОНА н еплодів, 3 таttим розрахунком, щоб мати на умовну голову ху­ Робітники і служ-бовці села, дпби 43 центнеvи кормових ()ДИ- які мають корів у особист.ій влас­ !ІІІЦЬ . ності, продали де.ржаві 35 тонн Тепер у ГО'сподарстві робиться лишків молока. Найбільше й~го підкріпити ділом

н

ДОАА ТНОВІ ТОННИ НОРМ ІВ

все ддя того, щоб

догляд

виполюІО'І'Ь

секретар ЦR КПРС то­ вариW' Л. І . Брежнєв .

« Південної зорі• 1 са­ мої Лейди АвгустІани,

газеті

Програмою ціеУ шно­ ли новаrt>рства й ма:й­ сте~оєті пере~чено всебічне вивчення до­ свtду роооти знатної

і cne.цlaJJJc:тlв

йову, спеціаЛісти кол­ госnів 1 радгоспів , ра­ йонного управління с!льського сnодарсь ко У

е<:тонської доярки. Ве­ JІИка роль вистуnам

відводиться на

сторіннах

тварин­

ни цт.за ра.цгосnу ~Вlль­ янді•,

і

тих

трудІвни­

кІв ферм БtляУ.вського району, ящ nоїдуть в Естом1Іо для запазичен­ ки вереда

IQ'o

досвіду.

За сuецtально роз­ робленою тематикою в

також

вистуn­

лять рядові доярки ра­

дослідноУ станц.іУ. В газеті опублікова­ но лист Лейди Авгус. тtвни дояркам: БІляїв­ щини .

з

cnp.


У .заводському

Михаіпо Іванович ІВАНИЦЬКИЙ

будинку культури ПОЧЕСНА НАГОРОДА

тиниа.

За пІДсумками конкурсу «Клуб і виробництво•. який було

оголошено на честь з'Ізду КПРС, та за

XXV

пропаганду

рішень

історич­

ного з'Ізду Комуністично! партП Радянського С<>юзу будиику культури заводу

«Торгмаш• Республікансь­ ким комітетом профспілн.и працівникІв державноУ тор­ гІвлі та споживчоІ коопера­ цІУ присуджено першу пре­

мІю і а

Диплом

також

1-го ступеня,

другу

грошову

пре­

міЮ 1 Почесні Грамотя КиУв­ ської обласноУ ради профспі­ лок

за

культурно-масову,

виховну роботу і пропаганду радянського

~-~J:Іомнстецтва

XXV

в світлі рішень

з'Ізду

КПРС.

Кожного року УІ уч­

біт. На цей раз,

ноче

та

дитяче

народних пІсень сучасних авторів.

Гаряче сутні

та

з

при­

вокально-івструмеи­

тальному

ансамблю

та

со­

лістам сестрам Тамарі і Єв­ дохП пономаренко, Миколі Дударю,

Сергію

Вонасюку

хрепдешину

ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

тюмчик та

машlв.цlв

торг­

129

виборювати

пер­

шІсть з легкоУ атлетики, во­

лейбола

та

м!н!-футбола.

Перші місця зайняли легко­ атлети цеху .N! 4 та енерге­ тики

заводУ,

на

дРугому

третьому

транспортного та го

1

спортсмени

механі'чно­

цеХіВ.

У ЦІкавому турнірі з м!Ні­ футбола на перше мІсце теж вийшла команда цеху .N9 4, яка rщремогла травс­ портникІв з рахунком 6: О. Ій вручено кубок заводу. У наnруженій боротьбі ви­ борювали першість з вол.ей­

бола команди усіх цехІв і вtддІлLв. У фіналі ж зустрі­ лися

спортсмени

У правлІння й сТоргмашу•.

Вtдм!.ННо

заводо­

енергетики

виступили

на

змаганнях кращІ спортсмени

пІДприємства Валентипа Бу­ ланцева, ЛІОДмил~ Горохів­ ська, Олексій Стрельцов,

Микола Очкур,

Ненько,

Микола

Анатолій

Дем'яненко,

Микола Мовчан та Інші.

РОБОТИ ГУРТКІВЦІВ Протягом працює

в

шести

рокіВ

заводське му

бу­

динку :культури rурток крою

блузиу

Ганна

ВасилІвна

Під-

з

- робітник харкЇвськоrо заво­ Д}' «Серп і Молот», вчиться на робітфаці. 3 1937 року перебуває на службі в рядах РадяІtської Армії. 3 перших і до оетаниіх днів війни - в діючій армії. У складі Другої повіт­

іщустріалізації

ситцю.

ІІлаття

з нейлону

приверта­

ють увагу в!дві,Цувачtв.

Експонують своt роботи і молоді

та

слухачІ

шиття

курсів

В.

ряної визволяв вjд фашистських окуnантів рід­

крою

ні В.рова.ри, де народився, визволяв столицю Ра­

Хмельова,

дянської Украіни

багато різнома­

Н. Трохимець, Л.

Кру.к,

С. Пономаренко, А. Микула та lRШl.

Разом

із

слухачами

сІв ирою та шиття ставку подали своІ

майстри

р~чного

кур­

на ви­ роботи

в'язання,

О.

І.

'М11 ннтеико,

Г. Ф. Скурчак, Т. М. Вен­ гріноУ, Н. І. БуряковоІ.

SJI'I't'8, піш&:в він ві~ вас. Пішов у рwквіті твор­ чп

Поруч з те ІІаТИЧІІІDІІІ .Іек­

1

показ

пуnярвих

1

фіm.ІІІа для

1еращих

JІ8УК080-П0-

тепmоа

кІно­

mврокоrо кола

nодІІ в

нашоІ

лярних фільмІв за програ­ мою: сЦіна одного процен­

та•. сФормула ~піху•, ..СТандарт і прогрес•. сЗа­

9.30 9.41

вод мІй дім мій• та бага­ то tиmих. Для иолоді та уч­

10.11

иолекторій, де з особливою

10.40

.цІкавістю юнь переглядає кі­

нофільми на атеІстичІІІ та медичні теми. На цих кіно­ лекторіЯХ було продемон­ стровано фільми сАпостопи без маски•. с<.КСХ:.ічНі буд­ ні•. еРозгублена юність•. сНародження rармоиlУ• . Проведено показ філЬМL'В

14.25 15.15 15.45

про виховання молоді та вІД­ павідальнІсть за антимораль­

ні вчИJІки. Серед таких філь­ мів були еРозмова про го­ ловне•, с Коли виростеш, знайди мене•, с Чотири по­ стріли у двох беззбройвих жінок• та 1иш1 к!Иострічки, я.кі дооов.нювалися виступа­ ми та бесідами лекторІв мІського товариства сЗнан­ ня•, інженерио-техні'Чних працІвників заводу, медпра­ цІвників дитячоІ JІікарнІ, а також лекторів КиJвськоrо

о. сивицькии,

rромцськвІ ворееповдеи.

роботи

-

s

'11С'І'В1Іа

чивати В. І. Ленів ш.- час пере­ великого проеІТУ по реставрації бування в Шушенському. Вирі­ пам'1твп місць в окопцп Шу­ шено відтворити RОЛИШВJО красу шевськоrо. Ці териорі.І вхо­ цього

озера.

Розпочато очистку дить ~О 11}'3ЄІ)-3аПОІЦJІВІ&

вuвааІСІТь

фабрикОІІІ

.ае­

Ху,І.оавІІ tt.ьм Ао1А ,ІІ.ІтеІ с&рати Комарова•. К. т. сТаорчІс:ть

1842

ВІтчизнавоТ вІІвв, завІ,ІІ,УJОчого в\А,І.І.аом сІ.аи:ькоrо господарства реJІ.вацІІ мІськраІонноТ газети «Нове аатта:о ІВАНИЦЬКОГО Ми:каІ.аа Jвановвча 88С.ВОUІОІОТІо щире сnІвчуттв

t===========1 loro

сІм't та рІцим.

І(о.аекТІІв реАUЦІІ мІс:ьараІонноТ •Нове автта• r.аибоао с:у­

rasen мув s

nрвво,І.У

sавІ,І.УІО'Іого

раптовоТ

аІддІ.аом

rоспоnрс:тва

~:~~ертІ

сІ.аи:ького

реАакцІТ

ввс.аоu101

щире

сnІачутта

та рІАввІі по&ІІвого.

ПРОГРАМА НА О&JІАСТЬ т. Ранкова rІмнас:твu. (М.). т. Му.аьтфt..ьм сА.Іь,І.ар Ко­

eдasшl/@!J пус:кввкІа му:sичина вузІв .аІки.

І

вІцІл.

pec:n)l6·

15.25 Проrрама пере,ІІ.ач. 1&.30 сЩо,І.евиик с:оцІuІс:твчноrо ганна•. (ЧернівцІ). сНаро,ІІ.нІ таланти•.

зма-

15.45 (Херсон). 18.15 сНа шкІ.аьви:к wиротах•. 18.45 сВі,ІІ. КОІІСОІІОJІЬ8ЬКОТ rаравтІТ­ ,11.0 Знака акос:тІ•. (JІ ..Ів). 17.15 сПІснІ дла вас•. Концерт-вітан-

9.10 ){. 9.30 к. 9.45 10.16 18.15 16.20 17.10

радгоспу

Ім,

19.00 19.30

с:мертІ

С:і4ЬСЬІІОГО

-

сПо сторінкп про звІрат•.

-

s

В перервІ 20.15 1(. т. ВечІрна казка. Му.аьтфі.ІІЬІІ сПрвго,ІІ.и са·

жотрус:а•.

21.15

к.

т.

(М.).

Науково-популарвІ фІ4ьмв.

(М.).

21.55 Співає З. Нурму:каме,ІІ.оа. (М.). 22.35 ІнформацІАннА випуск сДень за ,1.вем•.

Ре.аакrор е. ФЕДЯR.

Ко4ектив районвоТ .аІкарнІ вис:.аов4JОе г.аибоае с:пІачутта старшому ІваницькІА 1(. Г.

реєстратору

s

приводу

раптовоТ

смерті

П

чоловІка

ІВАНИЦЬКОГО

КІрова

глибоко сумують з приво,ІІ,У раnто­ воі

,ІІ.ітеА. сДІтвм

(ЛенІнrрц). РІІ8евна XXV s'Ts,11,y КПРС у аитта. сСuцовІ ус:пІ:ку•. 1(. т. Чемпіонат СРСР футбо­ .ІІt: •Спартак :о сДнІвро•.

с:Ім'Т

nарт\Ава І профс:аІ.акова

органІзацІІ

u•.

аере,ІІ,ачІ

Ко.аектив мІс:•коТ ,ІІ.рукарнІ г.авбоко

ІВАНИЦЬКОГО NІихаАо11а Івановича ввс:.аоuJОе щире спІвчутта та рІд,НИІІ DОКІАВОГО.

се•. (М. ) • к. т. сВе&вка арена 10вого спортсмена•. (М.). К. т. ДокументuьниІ те.tефІ.а•м сRого назв118101'Jо фабрикоJО .ае­ вІв•. (М.). Пporpua аере,ІІ.ач. ДоаументuьнІ фІ.аьмн сНе роки ,11.0 ааттв, а •втта ,1.0 років•, сЗuІп uІтау:о, с&еаабц І бе­ кабаці•. «Е~~tранІ:sацІа .аІтературвоТ uac:и­ М. Гор•аиІ. с)Китта МатвІв КоаемакІна:о. Те.аеввстава.

2 час:твна. 18.30 J<. т. Д.аа

сумуе 3 орнаоду раптовоТ смерті заа\,ІІ,уJОчоrо вІддІ.аом сІ.аьського господарства редакцІТ мІськраАонноТ газети сНове жнтта•

ДнрекцІа,

Михайла Івановича Іва­

ниць кого назавжди збережеть.ся у наших сер·ЦJІХ і пам'яті. Група товаришів.

:sавІдуJОчого

аІддІ.аом

ГОС:ПОАарстаа

реАаtщІТ

МихаАла

Івановича.

. Колектив стомато.аоrІчноТ по.аІuІ­

І

вІаи вис:.аоuJОЄ щвре с:пІвчуттв .аІкаревІ-стоматоJІогу Cт:vnaa Л. Nl.

3

приводу

перед,часн,,Т

смерті

П батька

ІВАНИЦЬJ<ОІ'О МихаАаа Івановича.

мІс:ьараІонноТ газеуи «Нове житта• ІВАНИЦЬКОГО

ІВАНИЦЬКОГО Мв:каІ.аа Івановича

еС.

і поглиблення дна, прокладаєть­ бірське аасІ&ВІІS В. І. Іевіна::о. ся двDкілометровий R&ІWJ АО (ТАРС).

!

АоQІІевтuьввІ Уе.аефІ..ьм

вІР. &аrатосерІІваІ :куАоавІІ тие­ фІ.аьм сСІмвацаn мвттеаостеІ аесва•. 2 серІа. 1(. т. ДН)'ІІевтuьввІ фІ.аьм сДвІ B&8oro ааттв•. 1(. т. сМамвва шко.wа•.

МІс:ькком ІСомьарТІІ t'араТнв, аи­ аовкомв мІс:uоТ та раІовноТ Рад ,1.епутаt1в тру,І.Вщи:к саовІщаІСІТь вро раптову с:мерт• ч.аена КПРС роау, ветерана Ве.авкот

планетарlю.

ВOAODf. Розпочаті

К. т.

cRoro

Світлий образ дорогого колеги, ветер(lІна вій­

ни і праці, ком}'1Ііста

ва &ввварам. (ДвІпропетроас:ьк) . 11.45 IOBBJ:•. 18.00 Реuама. Ога..ошевна. 17.15 1(. т. сВІАІ')'квІти:а, с:урмачІІ•. 18.15 сСІ.аьськогос:по,ІІ.арс:ькнІ тиж18.00 Ноаввв. 18.15 «JIJO,І.BBa І 3UОН•. 18.30 :~~~~іutзацІа І концентрацІа 18.41 1(. т. c1'8op..c:n варо,І.Іа с:вІту•. маrІс:трuьниІ напрам•. Про 19.15 1(. т. Tиput сСаорт.аоrо•. JІо:квицьке об'е,ІІ.ваниа по вироб­ 11.20 1(. т. сТраса АJІ)'1І[бв•. Теанарвс ництву а.аоввчини. (ХаркІІІ). вро буАІаввцnо краТнов 19.00 ІнформацІАна проrрама сВІс:тІ•. uевuв РЕВ маrІстрuьвоrо raSCJIIII080AY c()pea6ypr - За:кІ,ІІ.ИВІ 19.30 ФІ.аьм·концерт сМе.tОАІТ АРУ:SІи:о. 19.45 С. А4ьошин. •Інша•. Вистава кор,1.011 СРСР•. Мос:коас:ькоrо обласного АРАМа­ 19.50 1(. т. сІаша ,І.УІІКа•. тичного театру. (Уаrоро,ІІ.). 21.00 ІвtоРмацІІва aporpua сЧас:•. 21.30 &аrатосерІІвиІ :ку,ІІ.оавІІ теJІе- 20.45 сНа ,ІІ.обранІч, дІти1•. tuьм сСІмвацаn. мвттевос:теІ 21.00 Проrрама «Час•. (М.). 21 .30 Продовженив вистави •Інша•. аесвв•. а серІв. (t'aropoA). 22.35 1(. т. МІанаро,ІІ.вІ sмаrавна s ,..,.. 22.10 к. т. Співає квартет •Явір•. ldc:a. 22.40 ВечІрнІ новини. Проrрама пере­ ПРОГРАМА УТ дач. 12.05 1(. т. І(овцерт-sаІт аращи:к ви-

СЬОГОДЕННЯ ОКОЛИЦЬ WYWEHCbKOГO мальовничих місцях JІюбив вЦпо­

СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ ПРОГРАМА ЦТ к. т. Му.аьтtІ.аьм сА.Іь,ІІ.ар Косе•. к. т. сВ...вка арена 10воrо СІІорТСІІеВР.

НіВ створено програмний кі­

UВJil'IDie

міста й району.

Принциповий і добрий, вимогливий і чуй­ ІІИЙ, завжди готовий прийти ва дО'ІІомогу та­ ким ин звали Михайла Івановича у редакційному коле.&Тв:ві. Таким йоrо знали тисЯ'Чі сільськ:их трудівників, про яких писав просто й конкрет­ но, щиро А тепло.

нІстичноУ праці продемон­ стровано серію иа~ каво-попу­

па

ших. У сорок віеім років закінчив вечірній уні­ верситет марксизму-ленінізму при Київському міськко·мі Компартії Украіни. Сумлінно вимку­ вав усі громадські доруч.ення. Як ветерана вій­ ни його часто запрошувала на зустрічj моло-дь

го вимагає нелегка й неепок.ійна праця газетяра.

партіУ і народу: сВід з'Узду до з'Ізду. Радянська Украt­ на•, dl,porpaмa миру в діІ•, сКомуністи, вперед!•, еМи радянські•. Для слухачІв шкіл кому­

Журавлина rірка, береги озера річки Березова, Перово, сосновий ліс у цп

повний турІіоп про газету, тільК'И-но

бьчому coroli рwкритий блоІШІот і недDnисана ко­ респоцевців... Він за.вж){и був зіwаиим, уважним як то­

молоді й 2. Насам­ про Істо­

житті

cu,

повервувшись з черrовоrо відрядження. На тре­ тій ~нці цього номера вміщено матеріали, які rОf)'ВаВ. Лішов, сповнений турбот про людей, з ІОТJІИІІИ sуС'У'J)іча·вся за кілька хвилин до своєї остаsвьоі D'l'i. Так і залишилися на його ро­

цtями та вечорами будивак культури сТОрrкашу• веде документальних,

У грізному 1942 році М. І. Іванидький встуnив у ряди Комун\сТИЧН!}Ї партії Радянсько­ го Союзу. У повоєнні роки і до останніх днів С'ВОГО жит­ тя Михайло Іванович був у строю. Був на перед­ кьо му краї ідеологічн'Ої роботи - більш як трид­ цять років nрацював у редакції районної, а по­ тім міськрайонної газети. Він весь час у по­ шуку, у творчому неспокої, вчився і навчав ін­

Иесао.-іваво І вазавжди, на 65-му році

awrra».

ТЕ ІІАТИЧІІІ КІНОФІЛЬМИ

nропагаи.цу

Киів. Пройшов фронтовими

~rедалі.

Раптово переетало битися серце Михайла Іва­ Н'ОВИЧ& Іваиицького завідуючого відділом сільськоrо госпо.-арства редакції газети «Нове

де еш:понуються рОботи Г. І.

Герей,

-

Дорогами Польщі, Австрії, Чехословаччини, Угорщини, Німеччmm. Розписався на рейхстазі, війну закінчив у Празі. Відзнака його бойових заслуг орден «Че~воної Зірки», медалі «3& відвагу», « 3а оборону Києва», « 3а взяття БерJІЇ­ на», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941- 1945 рр.», ювілейні

представили

на виставку учени~і 9-х кла­

та шиття, яким беЗЗМінuо ке­

рує

дитяче

Вдалі роботи виставили Л. Г. Гребельнвк, Н. Н. Теп­ люк. Виконані ними блузи,

ричні

Підсумки роботи спортив­ ного сектора будинку куль­ тури пІдвела заводська спар­ такіада. На міський стадіон

«Спартак• вийшли

та

трудJІЩІІХ заводУ, учИlв ШІЮ.пи .Ni перед, це фіт.мн

та іншим виконавцям.

кос­

плаття. Н. Т. Кохаи подала на виставку дитячий кос­

творів

аплодували

плаття,

тюмний жакет. Цlка.ві робо­ ти І. А. МихєєвоУ блуза

сІв

ансамбль

Обов' язок комуніста - бутк у переАІfіХ лавах боротьби за комунізм. І все життя Михайла Іва­ новича ІваницьІt<)ГО пройшло на передовій. Він - один з пеJ)ших комсомольців у Броварах. Од­ ним З перШИХ ВСТуПИВ у ІWЛГОСП імені Ілліча. Сімнадцятирічним юнаком заклада.з колективвий сад, який і нині квітне й плодоносить. У роки

хєє.ва, яка вміло пошила жі­

Неодноразово

сНадзбручанка•. линули ме­ лодlІ ансамблю •Шені над Збручем•. а нещодавно торг­ машJ.вЦІ мали змогу зустрі­ тися з естрадним ансамблем •·Збруч•. у складі якого чу­ дав! виконавці у:краІнських

лесть» одержав на журналістській ниві.

віДМІнно за­

ставили своІ роботи І. В. ТИ­

Нітних виробіВ

пав танцювальний

писати і до обласної газети «Київська правда». Нагороду Батьківщини медаль «3а трудову доб­

кінчивши курс навчання, ви­

ГОСТІ З TEPHOПOJIJI теплими

Иоrо перо не іржавіло ніколи. 3ваходив час на­

Ні nідводять Підсумки нав­ чання виставкою своІх ро­

З. ТИчина,

оплесками зустрічали бро­ варчани артистіВ міста Тер­ ноnоля. На сценІ заводсько­ го будинку :культури висту­

· АК'І'ІІВІrе втоJ)rненая у ЖИ'І'ТЯ - це було ос­ новне Іtредо журналіета М. І. ІваиицькоІ·о. Він був відданий роботі і не уявляв себе без rазети.

Nlнxalt.aa

с:Ім'Т

і ВНс:.ІІОВЛІОІОТЬ

Івановича

щире

та рідним

с:nІвчутта СІМ 'і

покІІвоrо.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

'~~~~-,,~~~~####·#~~~~~·,·~~~ІQ#,##~~~·'~'~~#І~~~~#~~~~~~~#~І~~,~~~~~~~~~~###І#,~

«НОВАЯ ЖИЗНЬ• ... орrав ВJІQ&І . lqiC8ICII'O rорам . а J<оммуннс:тическоІ партин Украикw, I'OJIOACIIOI'O и раІС81101'0 Советов депутатов тРУАІІЩпе• К.UСІІОІ об.ааств. Га:sета вwходнт на ухраивс:8011

awu.

І

НАША АдРЕСА:

11• . ВРОВАРИ. 8)'.t. КвJвса.u, 154.

,"_~l.r###' ·l"_,.l ~~~#~,.,_,.,.."..",..,..,.~.,....,.~·..,...,..,.,.::0"#.,..?",

IHJ t. . , ~

І

lliliOfl),

ot._ БD"'"'""hКІІ АРvкарн• KalІCЬJtoro oб.IJDpaa.lilln •

......

ТЕЛЕФОНИ: РеАактора - І9-З·82; заступника ре.11ахтора - 19-4·.&7; aiJ(D08IJia.m.вoro с:е&реТара, вІдді.ІІу сLІІи:.аоrо rосnоАарс:тва, кореспов.ІИНТа мІсцевого РІАІомовлеіІ'Rа - 19-З·ІS. аІ,дді.ІІІв nромислоаос:тІ, масовоТ J)06orи, фоrокореспоидевта - 19-4-67.

1

Газета виходить

У, вІвторок.1 с:е~.

Обсяг

П ЯТНИЦЮ

o.s

".,.с-_,_,.....,...". -'#І# І І І--""' І"__,,._,._".-#-"#_,, І,.,...,.,..,. І - -, •

rпouu Н.UІИІІЦта" ао.ІІіrрафіі і книжковоІ торrів.ІІ. вул. Квівська, 154.

СУ-•І· формату

газети сПравА&•.

•4JA.#..,

Зам. 3225-10876.

#106 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you