Page 1

Пролетарі

tJclx

кратн. єднайтеся!

Перебування М. С. Хрущова у Фінляндії

РІк видання ХХІІІ.

ВV ДІВНИК

його з 60-річчяйІІ

з днк народХрущо· в ВР!УЧИВ

же·ння. М. С. ювілярові пам'ятні по:дарун,ки срібну вазу і ви•дану в Радянсь-

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

*

Вівторок,

6 вересня 1960 року.

частина продуutціі заводу Щ)ставляється в Ра•дяІІJський Союз. М. С. Хрущов подякувwв диреІІtції і робітникам заводу за nривітання. М.

С.

Хрущов оглянув завод, розмов.'Іяв з робітниками, р()3Пи­

* Ціна 15 коn.

-

Після коро'l1кої ро.з•мови М. С. робочий день при

. ·-

правне співробі11ництво між великою і малою .краї·нами.

ОрГRННІRЦІІ

Того ж дня гда·ва Радянського Ста-rутом регату по вирощуванню кукуруд- уркду М. С. Хрущов .відвідав

з

ВЛКСМ і рішенням ЦК ВЛКСМ У зи. На заводі холодильників 7 вереснrі і жовтні проходкть · зві- бригад і чимало .робітників боти і ·вибори в первинних комсо- рються за звання ·коле.ктивів і мольсь·ких орга·нізаціях, де скін- ударникі•в комуністичної праці. чилися

ст,роки по· вноважень.

Два раки,

що минули

Комсомольці

на.дали

велику

випускає різні типи ел·ектромоторів і геrшрато.рів, суднове устат-

КомсомольсЬІКі організації по­ силили виховну роботу серед мо­ лоді, мобілі· зуючи її на виконан­ ня рішень ХХІ з'їз~у КПРС. Про-

креслені семирічним планом.

те

• У

ро:згорнутому будівництві комуні,зму найактиВІJІішу участь беруть ·комсомол, .вск радя.нсЬІІtа мол&дь. В .'Jавах передових йдуть

кодгоспів «Че,рІВона Україна » , ім. Ста.'І·іна, « Більшовик», не на­ дають в останній час належнGЇ уваги внутріспі·дковій роботі ,

і

разгорта·нню

мовичу

юнаки та

дівчата

Брова•рщи.ни.

змагання

зокре•ма

за

звання

Вони успішно борються за дост- у:дарників, лано.к і брига·д кому-

ро:каве

ви·конання

зобо.в' язань ні етичної праці .

другого рок•у семиріч·ки. На тваУ прGцесі підготовки про­ ринни.ць,ких фермах колгоспів і в~дення звітно~вибо·рних зборів, рад.госпів працює пон1ЦІ.І 570 юна- які розпочинаютьсЯ" 12 вере,сня,

ків і дівчат,

як•і об'єднані в 19 слід усунути недоліки в роботі

КОМСGМОЛЬ,СЬКО~МОЛОІДіЖНИХ КО- К(}МСОМОЛЬСЬКИХ організаціЙ. До­ ЛеКТИВіВ. 11 ланок і 19 агрегатів битися, щоб збори проходили на

вирощують

~а 2160. гектара~ І високому

ідейно-політичному

ку,ку·рудзу. Пщ урожаи

Робітю~ки тепло

М. С. Х.рущова.

' гівлі і промисловості А. Кар',кла-

громадськості рЗJдянсь•ко-фін- лиці.

М. С. Хрущова у Фінляндії. (ТАРС).

тон.н металевого

і

·

(ТАРС).

Корнійчуку.

У сесійному залі Верховної Ради УРСР, де відбувалося вру чен•ня, були nрисутні керівники Комуt~істичної партії .і уряду України, nредставники промислових nідnриємств і будов міста, знатні люди к·олгосnного села, визначиї уu<раїнські nисьменники, вче-

Н. Т . Кальченко. Він охараК1'ери­ зував О. Є. Корнійчука як с.тій­ КО·ГО борця за дружбу народів, за роззброєння і заборону атом­ ної зброї, за мир в усьому еві­ ті. Н. Т . Кальченко nобажав йо­ му нових усnіхів у його благо­ раДІній діяльності. . Лауреата вітали голова Радянського

комітету

захисту

миру

письменник М. С. Тихонов, член nрезидії Всесвітньої Ради Миру, бельгійська громадська діячка Ізабелла Блюм, член англійського парламенту Коні Зілліакус, голова Туніського комітету за свободу і мир Бен Сліман, керіІ!ІНИк брига­ ди комуністичної праці київська­

ні, діячі мистецтва, гості з Мос.к- го завоl_!у «Червоний екскаватор» ,

лення літератури ка.р.бо.ва•нці,в.

ГGтуючись

ДG

з-ві'Гно-виборних

на 15 тисяч зборів, секре'Гарі, комітети ком­ СОМОі'ІЬСЬКИХ організаціЙ

ПОіВИННі

З кожним днем у к,олективах упоря:д·кувати облік чле-нів рО'бітників і колгосnни.ків ши- ВЛКСМ, оола11у внесків; зверну­ риться змагання за звання удар-

ти особливу увагу на роботу гру­

ників, ~ригад комунkтич.ної п-раці. Серед них 33 комсо.мольськомола.діж· них колективи, сотні юнаків і дівчат. Баrато. з них вже

П(}ВИХ, бригадних, цехових і віІ д­ ділкових К(НІ,сомольськи.х органі­ заціrй, пlднести рі· вень їх органі­ заторської робGти. До керівницт­

носять це почесне звання.

ва

За час від минІ}'лорічних звітни•х зборів 3Начно зміцніли первин·ні комсомольські організації. Та·к, в ра·дгоспі «Вели.кодимерський» прийнято до ленінського комсомолу 28 молодих робітни-

GрганізЗJцrЯІми слід обрати найбільш пі1дготовле.них, політич•но освічених ак'Гивkrів, які б зуміли організувати і повести за со,бою молодь. Смілив.іше с.'Іід висувати до керівництва жіночу молодь.

ків. Більшість з них п.рацює безпосередньо на вирооництві і веде пере.д у змаганні. Комсомоль-

Звітно-виборні збори важ­ лива подія в жит·rі ко,меомадьсь­ кої організаціі. Потрібно зро,би­

смtа

ти

орга·НЇ'Зація

.радгоспу

«Се-

пе,рвин.ними

все,

щоб

заступник

голови

пройшли

на

мооолкі'вський» зросла на 26 висакому і•дей·но-<політичному рів­ чоловік. Зразки в роботі nоказу- ні. Дійову даломогу в цьом•у по­ ють молоді робітниці молоtJно- · винні нада'Ги ком·сомол•у партійні товар·ноі фер,ми, ме.ханізатори а.г-

ДелегацІя Украіни на

XV

миру

органі·зації.

Украінського

імені

Каліні·на

Білоцерківського

Радянському Союзі . Делегація ОАР пробоуlде в Киє-

чолі з віце-президентом ОАР Нур

ві кілька дні'в.

(РАТАУ).

свою

ехо­

кладено початок виробництва високоnродуктивних і економічних машин. Нова машина

таких же га­

-

баритів, що й Т!рактор «дТ-54», але двигун ії потужніший на 21 кінську силу. Тому за один і той же час цим тракто·ро-м можна ви-

віІ!._дає у фонд Всесвітньої Ради

«дТ-54». Заводять двигун машя­

Миру.

ни

кою нагородою, nобажав

Д . В. Скобель-

йому

здоров'я

і

Цю зая.ву присутні зустрі-

дальших усnіхів в йо·го літературній і громадській діялІ>ності на благо миру в усьо·му світі.

ли

Від імені ЦК у;ряду ресnубліки

від ряду організацій осіб, які вистуnають

до

лауреата

Ради

КП У•краіни і з привітанням

звернувся

Міністрів

Голова

Українськоі

тривалими оплесками. На адресу зборів і лауреата надійшли численні привіта.ння

дружбу

між

і

стартером .

На фото: слюсар-регу.,ювальни:к М . П. Тапарков і зас.тупник начальника цеху складання

окремих М, М. Штокман (зліва) огляда­ за мир і І ють трактори «Т-75» перед. від·

на.родами .

РСР

к<Унати майже в два рази біль­ ший обсяг робіт, ніж трактором

вантаженням

(РАТАУ).

nам .

колгосnам і радгос-

Фото Є. Андрєєва.

--------------·-·-.,·---~-------

На

XVII

На олімпіаді в Римі триває на-

nолеглива боротьба найсильніших сnортсменів

І

світу.

вересня · в

стрибун грав

особистих фі1наль-

ня на рапі·рах срібну медаль принесла

радя1нській

олімnійській

команді Валенти•на Растворова. Після семи дні·в олімпіади перше місце по кількості завойованих медалей займає команда Радянського Союзу . У радянських сnортсмені·в 25 медалей: 12 золотих, 5 срібних і 8 бро,нзових.

США

за

nерші

7 8

За неофіціальним підрахунком nісля

радя•нські

ли

184,5

семи

днів

спортсмени,

очка.

передили

Вони

команду

попереду що

набра-

значно

ви-

американців,

які мають ІЗ2 очка. 2 вересня радянські спортсмени також усnішно виступили !.! РЯ: ді змагань . Тамара Пресс завоювала зола медаль

встано.вивши

в

штовханні

новий

ядра,

олімпійський

Оліжпійсьиих іграх

стрибкі.в у довжину

З

бронзову вересня

ни

Перші

медаль.

Ві·н

ви-

вета-

Ще

одного

фехтувапьюіки

успіху

СРСР.

добилися

Ж·іноча

команда рапірісток завоювала зо-

рекорд Євроnи.

лоту медаль. Таким чином радян-

радя·нські

ські

завоювали

д.алі.

радянський

Ігор Тер-Ованесян

новив новий

них змаганнях жі,нок з фехтуван-

ту

прибула урядова делегація О.б'єднапої Арабсь·кої Реооубліки на

всю

nочали

цин

очок

Киів І ед-Діном Ка халі, яка перебуває в

що

заводу

грошав-у части.ну одержаної міжнародної Лен-інської премії він

сесІю Генеральної Асамблеї ООН

Прибуття в Киів урядової делегації ОАР

заявив,

тракторного

дити нові швидкохідні гусенич,ні трактори «Т-75». Іх випуском по-

Позд:оровивши Олександра Євдакимовича Корнійчука з висо-

Спортсмени

члені· в делегації і радників.

Наприкінці своєї промови О. Є.

Корнійчук

•••••

складі:

в

народами».

даів завоювали 7 золотих , срібних і 6 бронзових медалей.

Рада Міністрів Українськоі М. В. ПідгоJ)'ний (глава делега­ РСР зат.вердила делегацію на ції), Л. Х. Паламарчук, М. й. XV се!сію Генеральної Асамблеї Тище.нко, А. Г. Бондар, П. П. ООН, яка відкрИ:Вається 20 верес­ Уідовиченко. ня ц. р. ·в Нью-Йорку, в такому Призначено та·кож заступників

3 вере•сня з Москви

між

комсомольськими

вони

Наnередодні лиnневого Плену­

ви і з зарубіжних країн. Герой Соціалістичної Праці му ЦК КПРС з го·ловного склаВступним словом збори в·ідкри1в. ю. м. Куций, донрка колгосnу дально·Го канвейєра Хар.кі!Jського

Ленінської премії «За зміцнення

РІЧКИ.

,тюму, розповеЮІДж~но серед на•се-

Фінлян,дської сто-

вами.

ли блІrоько 7 тисяч свиней. 3і6- і зобов'язань другого року с~ми- і диnлом лауреата міжна·род.ної виступив О. Є. Корнійчук.

200

особи,

а також численні представники

***

Опублік\Івано

з~к.ордонних

проводжаІЛи йнен та інші офіціальні

цьGго І організаційному рівні, при широ­ республіканського комітету захи- району Київської області П. К. наст}"Ішого року комсомольсь·ки- кій к·ритиці і самокритиці, мобі­ сту миру поет П. Г. Тичина. Скрипка, студентка Київського Голова Комітету по міжнарод- уні•верситету імені Т. Г. Шевченми організаціями вивезено 296 лізащіі комсомGльців і неспrлко­ тиеяч тон'н місцевих добрив, вже вої молоді на виконання завдань, них Ленінських n•реміях акаде- ка Н . Ф. Климен,ко , народ.ний заготовлено 15 тисяч тонн сил о- поставлених ХХІ з 'їз.цом партії, мік Д. В . Скабельцин nід бурх- артист СРСР М. М. Крушельливі оплески всього залу вручає ницький. су, моло,~і тваринники відг.оду·ва- липневим Плену•мом ЦК КПРС, О. Є. Корнійчуку золоту медаль Пот~м з промовою-відnовіддю р·ано понад

МІНіІетр

справ Р. Тернгрен, МІНJСТ.р тор­

Вручення Ленінської премії миру 0Jександрові Корнійчуку З вересня в Києві відбулося вручеиня міжнародної Ленінської nр~мії «За зміцнен.ня миру між народами» видатному р.адянському nисьменникові і громадському діячеві, членові nрезидії Всесвітньої Ради Миру, заступникові голояи Радянського комітету захисту миру Олександрові Євдоки-

організаціі,

том дРУЖ'бИ.

до-

післк помогу в ство.ренні базо·вої КQО­

окремі

пер~бував тут з триденним візи­

електромеханічний заво.д «Стрем- ляндсь·ке •комюніке, в якому М. С. Хрущов і У. К. Кек·ко­ берг ». Це сучаосне підпрю:~мство підбито підсумки переб·ування нен обмінялись короткими промо-

звітно-виборних зборів, були на- .1еферми У радгоспі ім. Кіро·ва. сичені велични:ми подіями в житті нашого народу, який під керівництвом Комуністичної партії успішно здійонює завщання, на-

їздом виїхав. Голова Ради Юніст­ рів СРСР М . С . Хрущов, який

одноча.сн.ому нен, прем'єр-міністр В. І. Су~се-

яке символізує дружбу і рівно-І зокрема, чорної металургії.

fІнаиенна ПОДЇИ В ЖІІТТЇ у віЩІовідності

верес·ня ввечері з Хельсінкі

4

на Батьківщину спеціальним по­

Хрущов і У. К. Ке-кконен обмі- підвищенні зарплати, про шви~д-j лайнен,

нюються міцним руко:стисканням, кий розвиток нашої економіки і

KOMCOMOdLCLK OI

М. С. Хрущова з Хельсінкі

кому Союзі книгу Урхо Кекко- тував їх про життя. Ми·кита Проводжати висо,кого ра•дяннена «Фінляндія і Радянський Сергійович Р03[!0'ВЇІВ про пе.рехід СЬДОГО гостя на ВО'К•За.'І прибулиСоюз » . у наші•й країні на скороче.ний президент Фінля.ндії У. К. Кеюко-

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

Nt 106 (2013)

вере-сня ГО>лова Ра~ Міні- куваНШІ та інші маши:ни. Значна

3

стрів СРСР М. С. Хрущо·в зробив ві· зит президентові Фінляндії У. К. Кек·коне.ну [JО3Доровив

IIIYUD31V

Від'їзд

чотири

спортс.ме-

золоті

переможні

ме-

вісті

на-

фехтувалЬІНики

половини

після

олімпійських

вже одержали гри

першої

змагань

золоті

і

одну

дійшли з озера Альвано, де від-

срібну медалі.

бувзлися фінальні змагання з академ·ічного веслуваНІня. В. Іванов, чемпіон XVI Олімпійських ігор у Мельбурні, знову випередив усіх суnерників у фінальнаму заїзді на одиночці. Другу ме-

У впертій боротьбі прЬходи.[ІИ фіиальні змагання з водного по­ ло·. Золоту медаль завоювали сnортсмени Італії, срібну Ра­ дянського Союзу і бронзову спортсмени Угорщи.ни.

даль принесли щ~нінградці О. Голаванов і В. Борейко, які вистуnали на двійці без стерна вого.

Радянські

баскетболісти,

не-

зважаючи на поразку (з рахунком 57:81), якої вони зазнали

Змагання веслярі.в дали радян- І від команди США, вийшли у фі-

ській команд·і ще д1ві срібні (дру-

нал .

гі

зва•ння

місця

на

nарюи

двійці

і

на

дв.ійці з стерно.вим) і одну бранзову

(третє місце на четвірці без

стернового) медалі. На олімпійському стадіоні тривали змаганЮ!' легкоатлетів. Рекордемеп Радянсько·го Союзу В. Руденков nереміг у змаганнях з

кидання

тат

-

67

молота.

метрів

його

10

резуль-

сантиметрів

У

фі.налІ>них

зустрічах

чемпіона

на

Олімпійських

іго·р зустрінуться команди Радян­ ського

Союзу,

США,

Бразілії

та

Італії . Післ:І)' 9 днів олімnіади радянські спортсмени завоювали 19 зо­ .1отих, 9 срібних і ІЗ бронзо.вих медалей . У спортсменів США відnовідно

За

16, 12

і

неофіціальним

12

медалей.

nідрахуіНком

рекорд з результатом 17 м 32 см . Володимир Голубничий зайняв nерше місце і одержав золоту ме-

є

новим олімпійським рекордом . НайсилІ>ніші рад.я,нські майстри в бігу на 3 тисячі метрі•в з ne-

очок таблицю, як і раніш, очолюють олімпійці Ра·дянського Союзу, які набрали 281,5 очка. У

кілометрів .

щіи

247,5.

даль у змаганні з ходьби на 20 І решкодами Н. Соколов і С . Ржи- Сnолучених У

фінальних

змаганнях

з

одержали

медалі.

срібну

і

бронзову

Штатів Америки (ТАРС


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2 В райкомі КП Украіни

Замість огляду преси

ПРО РОБОІУ ку ль тосвітніх закладІв і nідготовку до зими За час після рішення ЦК КПРС «Про завдання партійної пропа­ ганди в сучасних умовах» поміт­

но поліпшили свою роботу культ-

[\

ХТО ВАШІ

АКТИВНІ

АВТОРИ?

Не встигли два трактори обій-

Мова в ньому· іде про передову

ти до кінця гоне·й, і 3упи.нились. В чому справа? Вони вийшли з

л·аду. Довелось насіння ве3ти на-

бригаду, яwу очолює Галина Гон­ чаренко. З цієї бригади щоденно від,пра!вляється до Києва по 6

за·д У

машин овочів. Закликаючи рівня­

а тр~ктори u ремонту-

ceJio,

освітні заклади району. в клубах вати. Так 6ув ЗІрвания де·нний тися частіше

стали

лекції,

вечори.

ковий фонд бібліотек,

читачів

значно

Книж-

кі~ькість

·

посилили

виховну

3

ро-

не

иг·~ашзуючи про це У ~оден-

збільшилися. ну СТІННУ

Культосвітні працівники разом активом

С

ім. ЩСірса)

відділок

радгоопу

бри;га:дир Ф. Залозний

семирічки.

Разом з тим бюро райкому КП України вказало на ряд істотних

недолІКІВ в роботі культосвітніх

закладів. Так, клуби Русанів, Світильне,

районний

не

Будинок культури

стали

сової

центрами

роботи.

дожньої цюють,

ес. Плоске, Калита та

В

них

гуртки

не

не

практttкуються

дописи

ху­ пра­

тема­

друкуються

в стіннів~і. Зараз вони ·В ОСНО'В­ ному

присвячені

дням

ще польових робіт.

культурно-ма­

самодіяльності

дить рясно». Змістовні

Операrrюшо ви-

його

11

участі

актив.

тичні вечори та інші заходи. Рай- аує перед~викіtв змагання, впкрионний Будинок культури замість ває недоліки. Так, М. Куценко того, щоб очолити всю методичну роботу сільських клубів, зосере-

підніс питан.ня ІПро підготовку тваринницьких приміще·нь до зи­

див ~вою увагу на організацію

ми, т. Пуленко запропонував на­

танців.

Клуби в ес. Вигурівщина, Кия- вести порядок в обліку

жичІ, Богданівка,

Красклівка і

Пухівка ще не підготовлені до роботи в зимових умовах, а в Жердові і Заворичах клуби закриті. У районному Будинку культурн досі не відремонтоІJІані во­

;

дяне опалення, кімнати для ро­ Ооти гуртків, не завезено паливо. Вкрай незадовільно організова­ но і кінообслужування населен­ ня. З

міс;яця

в місяць

план

не

Бюро

райкому

зобов'язало

відділом

за­

культури

В. Чесноков•а, партійні ції і сільські Ради

організа­ посилити

контроль за діяльністю

культос­

вітніх

овочі•в,

~

-

закладів,

налагодити

ви­

ховну роботу серед працівників клубів, бібліотек. Зобов'язано, зо­ крема, директорів радгоспів .Імені Кірова, «Зоря:о, ім. Щорса, «Боб­ рицький:о тт. Чижик.а, Заліщука, Павловського і Бакуна, голову заворицькqго колгоспу ім. Кірова т. Бучу створити належні умови )!,ЛЯ роботи культосвітніх закла­

ІJ.ів.

шає

збирання овочів, а про заготівлю кормів

НасаМІЛере.А пі~

скажемо,

цією

назвою,

легко-І

самІ

автора­

газету,

не

не прикра­

сприяє

росту

її

авторитету.

Яка, скажімо, необхідність до­

для худоои.

пис про будівництво nідписувати

Актив __,_ оп~ра газе•ти. Це «Меха,нізатори», або ж лист про підкресле.но в постано,ві Цент- ТСічіння кk «Косарі»? Або раль·ного

Комітету

КПРС

«Про

якщо серед відвідувачів клубу є

полілшеНІня керівництва масс;вим

окремі особи, які овоєю поведія­

рухом робітничих

кою псують настрій всім останні·М, то такий допис може оміли­

і селянських

во підписати сnравжній автор, а не «Клубна рада», як це зроби­

Судячи по останніх номерах га-

зети,

редколегія

у

діяльності прагне

робкорів.

всій

своїй

ла редколегія.

спиратися на

Майже в кожній стін-

«Щорсівець»

може

повинен

нівці вміщено по декілька допи­

стати

сів

ною газетою. Для цього редколе­ гія має всі можливос<rі. Сnрава

рядових

працівників

радгос­

пу.

Зробивши перші, ми б ·сказали, вдалі

КРt!КИ по _розширенню

щоденною

с<rLн­

го пока·зник

- 103

місячне

процентів. Заспівувачами

проценти.

завдання

на

змагання,

як

і раніше, є наші комсомолки.

Дарія Булавка, Галина і На­ дія Дику'н виготовляють на верстатах за зміну по 12-13 ковдр при нормі 8~ Не відстає від них і Ольга Литош. ІЦе на початку року ткаля Софія Полянецька взяла під­ вищене зо·бов'ЯІЗааня. 31-го серпня

вона

дострокове

рап~ртувала

виконання

рівень. М. Гаценко, К. Лима­ рен•ко, К. Томілін, М. Харчен­ ко і М. Крук, наприклаІІ, ви­

рішили навчатися

- Це рунок на Великого Софія. -

річного

мій трудо·вий пода­ честь 43-і річниці Жовтня, мявила До кінця року буде

ву

артілі

допомогу

у

заходів по дальшому удо­ сконаленню і меха.нізаціі ви­

робничих

лодь.

РобкСірів

ви-

сдоваччина займає п'яте місце в

.не-

світі

і

бере

мо­

нових

5

вер1ста тів, на яких виготовля­

надали

дійо­

виконанні

тимуться

по­

гуцульське

льових робіт МіСЦеВОМІУ КОЛГО•С­

Г. Кроль, ткаль

дилася

виготовленні

ком•сомольсь·ким

На

вог­

вона

нико·м.

Молоді ентузіастки самовід­ дано працюють, беруть участь в грома:дській ро.боті, підвищу­ ють свою ділову кваліфікацію, загальноосвітній і політичний

___

полотно,

хустки і дитячі ковдри. Поліп­ шено фарбування продукції. фото:

голова одна

Люба

43-ї

кращих

байкових

десятимісячне

На

ковдр

завдання

!·ГО вересня. До

річниці Великого Жовтня

завершити

річне

-

завдання

__;_

артілі.

із

Полянецька.

виконала до

___

таке

виробниче її

нове

зо­

бов'яза:ннл.

В РІДНЕ СЕ.ЛО

слід

частіше

ооира-

сnравою,

служи чес­

но народу, а прийде

військовою

строк, по­

но складати плани роботи стін-~ вертаf~ся додому». Так я і зро­ нівки, колективно дбати про їх бив. Нещодавно в зв'яз·к•у із

що

прще•сів

Змонтовано

ПУ «Червона У·краіна ». Вони' відпрацювали 800 людино­ днів. І тут наша мол.одь тру­ з

8-1 О

ні

ще один піврічний план.

Члени

у

класах вечірньої школи сіль­ ської молоді. Активну участь у здійснен­

про

ш1а·ну.

залучати до участі

ти, радитись з ними, колектив-

яка

чавуну

механічно-ткацького цеху. Йо­

в газеті пе·редових робітників і Закінчивши 1О класів, я nра­ демобілізованИй і приїхав у село. Небагато минуло часу, а які робіт.ниць, спеціалістів сіш>СЬ·Ко- цював у рі1дн.ому колгоспі, зв1дки ·сталися. Наші го г~с.n:одарства, партійних, ком- і був призваний в Радянську величе·зні зміни сомольських, радянських і проф- Армію. Ще тоді мені батьки, това­ колгоспники перейшли на вищу госnощарювання - на ·спілкових а·ктивістів. риші дали ·наказ: «Оволодівай форму

торського активу, редколегія іно­

виробництву

ти менті виконано на 1О 1 про­ цент. Першість посів колектив

ширити ряди актив-

-

них а;вторів,

ді ві~дступає від своєї мети. Т1l!к, в газеті .від 26 сеІ)Пня вміщено д<шис «Не чекати з моря погоди».

по

ма·с~вою

її честі

а~в-

-ПРО- ЩО РОЗПОВІДА€ ВИСТАВКА "ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА 1960 РОКУ" rтавка

ставши

тиву, що псевдонім

кореспонденті·в радянської преси».

виконується.

відуючого

аро хід В. Мазій

шляху,

організа­

пра'ва з~мінювати пі:дnис. Разом з тим її с;бов'язок роз'яснювати ак­

А. Гончаре·нко розnовів ·в газеті

пром­

112

ми цих допиеів? Редколегія зана·дто захоолює­ ться псевдонімами. Звичайно, ко­ жен робкор має право nілписува­ ти свій лист так, я'к йому заба­ жається. І редколегія не має

популяри-

те·кстиль'Ній

конали

л~

року.

1960

артілі. f:;ерпневий план в асор~

сутніс·ть на фермі щоденного гра­

му

Саме при

стіннівка

голівській

Фіка надоіtв молока кожною до­ яркою. Хто ж писав ці замітки? Чи не чл~ни черг~вої трійки, щоб себе

вересня

Підведені підсумки соціаліс­ тичного змагання в •нашій Го­

графік?», який снгналізу є про 'Від­

цією листі,в, піщли

6

МОЛОДІ ЕНТУЗІАСТКИ

Від:тачилися ткаш оригади, очоленої Надією Бреус, які ви-

не утруд'Нювати

гарячих

евітлювати ці питання доштмагає

редколегії

чекати з м~ря погоди.

авто·ра, на жаль, він не має. Неві­ ДОІМО ТаКСіЖ, ХТО ДаВ і ДОПИС «Де

боту серед н·аселенн!І, мобілізую- нагадує ме~·ані•заторам відоме при­ чи їх на виконання завдань дру- слі•в'я: «Посієш вчасно _ уро­ гого року

щоде·н·ка

ХороІЩІЙ, змістовний допис. А

газету «ЩорсІвець»

(княжицький

на передовиків,

критикує відстаючих і радить їм

організовуватися І графік сівби ~зимини.

тематичні

ВІвторок,

виконІІЛІНJІ.

,.__," _

скороченням Збройних

Сил

базі колгоспу ство·ре•но ВІддшок ращгоспу ім. Кірова. Вони стали

робітникаІМи. В ці дні серед ко­ лективу

панує

був піднесення.

_....., __________ .._.,.,."-.,---....--.oo-.r _ _","""" ...

ЩСіб

велике

трудове

Всі борються за те,

достроково

виконати .взяте

.-авно відкрилася в Кие-ві, мак- сталі на душу населен~я, ~ось-І білий мармур, ш!учні хутра,. тка- о~ностайне враженн.я відв.іду~а­

зобов'язання. Ви.рішив і я а·ктив­ но включитися в роботу. Відпо­

крім кіно, телебачення, телетай- краши по виробництву цу·кру та лах культури, науки, освіти, до- лоні. З висоти другого поверху

працювати

сим:ально авто·ма<rизована. На, ме - по видСібутку ·вуплля. во- нини та багато ІНших виробІв. ЧІІВ. Але при ВИХ(}ДІ з павІЛьио­ чину з тиждень, і думаю піти сJіужбі її інформаційної техніки, на _випередила всі калі·талістичні Велике пож 1вавлення у Ві·дді- ну вони зн011у опиняються в по­ nричіплювачем

тракторну

бригаду,

у

дСіпомогти

пів та інших спеціальних апа- ба-гатьох товарі.в широкого вжит- шкільного виховання, охорони ·відк•ривається панорама всієї Че­ друзя.м успішно завершити всі ратів, є кілька оригінальних при- ку. Пр!t.мисловість провідна здоров'я. в одному з млів вtдві- хо:слова·ч·чини. На величезному польові роботи. Одночасно г.оту­ ладів, які в писаній формі від- галузь чехословацького на·родно- ду-вачі дізнаються, що за останні помості розмістились макети че­

повідають .на зшитан•ня відвід;у- го госп<Jдарства. Ії частка в на- 15 років в Чехословаччині наро- ських і словацьких міст та промчів. ціональному доході становить дилося 4 мільйони дітей. ЧСР мислових центрів, показано, що Один з них, при натис·канні майже 70 процентів. на кнrщку, видає кольоро·ву лиЦентром виставки стівку, на якій українською мо- ЯКОМ!У

належить тепер до перших де- збудо•вано в цих містах за 15 є зал, в сятьох держав сві·гу з JіаЙмен- рокі·в н1fІ)одної влади. А далі вже

демонструються

Н{)ІВИНИ шою смертністю малят, мна зай- не макети, а справжній мальов­

вою написано: «Ви побачите відомого на весь світ чехосло- має третє місце по кількості лі- ничий куточок одного з парків ювілейну виставку, присвячену вадького машино.будування. Тут карі·в на кожні 10 тисяч жителів. «3латоі Праги». Там грає духо15-м роковинам

визволення

на- ви

шої країни Радянською Армією. Вона наочно покаже Вам картину того, як безсмер·тні ідеі МарксаЕнгельса-Леніна перемогли в промислово розвинеюи країні. Ви

зустрінете

і

металоо·бробні

верстати з nрограмним управлінням і машину, яка виробляє панчохи без rчва, діючий реактивний безшу.мІІий ткацький верстат і потужні дизельні дви.гуни. За-

В медичному залі невидимий диктор розповідає про дуже складну операцію ГРУ'ДНОЇ клітки, яка врятувала людину від смерті. Ocv чуют~>ся якісь рит-

вий оркестр,

співають артисти,

ідуть спекта•клі-пантоміми. В іншому місці дорослі перевіряють свою спритність в тирі, діти .ка­ таються на каруселі ї гойдал­ Коах, жінки розглядають нові че­

ПСібачите виставку, що віщобра- гальну }'!вагу привертають різні мічні звуки. Іх відтворює- незви- хословацькі моди. Цей розділ БИ­

жає наше сучасне життя, я·ке не сільськогосnодарські машини, а чайний прилад - штучне серце ставки на відкрит1и площадці було б без Вашої дружби і :&- також автобу.си-люкс, комфорта- і легені - надійний помічник показує відпочинок і пооут трушої само·відданоі допомоги та- бельні легкаві автомобілі «Шко- хірургів, який дає ім змогу ро- дящих Чехословаччини. бити операцію на серці людини. кии щасли,вим, як сьогодні». да» і «т атра», мотоцикли. н а Та·к, висrавка чудова! Великі Вже сотні тисяч киян і трудя- кожному кроці зустрічаються В рі!зних місцях на 12 ек·ра- успіхи у нащих чехословацьких щих майже з усіх областей Ук- пластмаси, що є свідченням висо- нах з'являються відомі чехосло- друзів! промиср аїни зробили захоплюючу «по- кого розви·тку хімічної .цорож» по Чехословаччині. Ви- ловості. Т•ут можна ПСібачити суставка дає яскра•ве уя:влення про часний житло~вий будинок, дах

цю краЇН'У, яка

за

кількістю

жителів

34-му місці в світі.

ською

кіноа·ктриси, які українмовою розпові11ають про

культуру

і

побут

свого

народу.

розмірами якого зроблено з хвилястого ла- Тут же демон,струються

своєї території ~:тоіть на 88-му,

а за

вацькі

-

мінпту

товщиноіо

3

міліметри, документальні,

-ІМ

Всі відвідувачі бажають

навих,

схожоrо ва

«Чrдова

б'

1льших

перемог

в боротьбі м світле майбутнє, до

кращі якого йдуть

дружньою

сільськогос-подарську академію. навчатися на фа­ культеті механізації. В. Негода, член ВЛК:СМ.

Буду заочно

Погребський відділок

радгоспу

виставка!»

-

таке

Юрова.

Лук'аненко взяв зобов'язання виростити картоплю на площі одного гектара. Своє слово він підкріпив ділом. На закріплену площу т. дук'янtе•нко вивіз 50 тонн гною та вніс по 2 центнери азотних і фосфорних добрив. По­ сів картоплі декілька раз старан­

но обробив. Зараз Федір Ількович вже викопав п~рші 0,5 гектара сорту «приекульський». За по­ пере,~·німи

підрахунками,

карто[Ілі ·сrановюиме

сім'єю центнерів з гектара.

Д. Донськой.

м. Київ.

ім.

СЛОВА ДОТРИМАНО Іздовий бригади М 1 Ф.

урожай

по

250

М. Музиченко,

на!уково-шшуляр- всі соціалістичні країни.

на макет Праги і карту Чехаслоz:ач- ні і мультиплікаційні фільми.

Але Чехо- ЧІWИ з пі11опла1:ту,

ще

ватимусь до .вступу в У краінську

колгоспnик артілі

с. Літки.

ім. Каліні·на.


ВІ второк,

6

вереси я

19. ;60~ро;к~у~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Б!!!У!!!Д!!!ІВ!!!Н!!!И!!!К!!!К!!!О!!!М!!!У!!!НІ!І!!З!!!МУ!!!!!!-!!!!!І!!!!!!

3 !! !!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!

Завдання конкретне:

ВИКОРИСТАТИ

fiE PB II можливостІ дла tннPE льmЕнна ВСІ

1 ВИРОБНИЦТВА ПРОД;r-КТІВ ТВАРИННИЦТВА В ОСІН~І!і ПЕРІ ОД!

*

* *

Виробництво м'яса

Виробництво молона в колгоспах і радгоспах району за станом на 1 вересня '"

в колгоспах і радгоспах

району за станом на 1 вересня

"'"' о

Назви сіл

~

колгоспів

~=::f

,. ...

Рожни, «Більшовик>> Русз·нів, ім. Сталіна Літки, ім. І(алініна Требухів, «Жовтень» Мокрець, ім. І-го Травня Гоголів,

«Червона Україна>> Пухівка, ім . Ватутіна Заворичі, ім . І(ірова

9,7 30,0

37,0

10,8

35,1 31,3 24,7

11,4 14,1 10,4

Гоголів, Заворичі, Требухів, Мок·рець, Пухівка,

І4,е

Імені Щорса «Семиполківський>> «ЗорЯ>> «Боrдані·вськ11Й >> По району

37,3 21,0 36,0 14,0 32,7 19,2 30,7 17,1 29,7 13,1 24,0 13,6 38,5 15,6

Щорса

«Семиполкі.вський» «Великодимерський » «Зоря» «Боrда.иівський» району

--J:І

«Червона Укр J ЇІІз» ім. Кірова «Жовтень>> ім. І-го Травни ім. Ватутіна

Назви радгоспів «БобрицькиЙ>> «Великодимерський»

Назви радгоспів

<<Бобрицький>>

Гадина Хар•Іенко на дРУГІИ

колгоспу

«Червона

краща

-

дільниці

У країна»,

с. Гоголів. Вона nосідає одне

з перед()ВИХ місць у змаганні

працівників Фе·рми за високу прадуктивність

хутдоби.

Від

кожної за·кріпленоі свино.мат­ ки за перший опорос свина·р­ ка одержала по 9,5 поросят:и, переважна

більшість яких пісдя тримі.сяч. Н()ГО віку пере­ дана у відгодівельну групу.

Сум.ТІін,на

трудівниця

бо-

!)еТЬСЯ за те, щоб за другий опорос виростити від кожної овиноматки ·Не м~нше порося.т,

ніж за nерший. На фото: овниарка Х·арченко.

<>

r.

в.

0:110 о;

о"-"'-

о:

О

ou"'~~ ~

~~ о,. .. ::,.., 2

""'"' ffi~:t;

Q::;..

... "'" :~::::~ :r:,.,.,

:СuФ

305,3 289,8 279,3 164,3 146,3 141,7 І20А 112,2

1880 1982 1712 1408 1341 1230 1312 879

241 245 260 234 195 165 214 122

262,5 207,4 183,2 174,6 171,5 151,4 189,1

1753 1530 1618 1553 1506 1547 1539

207 223 197 196 206 234 211

оо

0"'-

"""'"' "'"'

ВОНИ ПОСІЛИ ПЕРЕДОВІ МІСЦЯ (Доярки,

а--

евипарка

Ка.1ініиа

Русанів, ім. Сталіна Рож<rtи, «БільшовиК>>

82,9 47,4 76,2 65,5 48,6

ім.

~..с~

о"'" -:Оо

.......

~-~ Лі1'ки,

По

"

;Е8.о

і колгосnів

Імені

•.....

U:;

Назви сіл

"'

:>.~

а~

2017 Семенюк О. Ф. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. . 2010 Бутко М. А. колгосn «Червона Укра!на», с. ГоголІв. 2004 Жовнодій Г. А. радгосn «Бобрицькии». 1995 Авраменко В. А. радгосn «Се~иnолківськн~». 1989 Костюк Г. У. колгосn ім. Стал•н·а, с. РусаНІв. 1989 Мехед Н. К. колгосп «Більшовик», с. Рожни . • 1987 Кондратенко М. З. радгосn «Велнкодимерськин». 1985 Ряба У. П. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 1983 Волкова Г. А. радгосп ·«Бобрицький», 1981 Ячник М. Д. колгосn «Більшовик», с. Рожни. 1971 Біленко М. І. радгосп імені Щорса. 1952 Карпенко Н. В. радгосn «Семиполківський». • 1947 Герасименко В. Я. радгосn «Великоднмерськии» 1942 Миронець О. І. радгосп «Великодимерськнй». 1939 Талаш О. І. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 1928 Кукшин П. П. радгосn •«Семиполківський». 1925 Дейнека В. М. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 1925 Верченко С. А. •колгосп ,«Більшовик», с . Рожни. 1918 Пищай М. У. колгосп «Більшовик», с. Рожни . 1913 Гарбуза Г. М. радгосп «Великодимерськнй». 1900 Дяченко О. Д. радгосn імені Щорса . 1899 Логвиненко Г. П. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 1896 Оnанасенко Ф. І. радгосn «Зоря». 1895 Крммець Н. С. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 1887 Ячник Г. С. колгосn «Бі.тьшовик», с. Рожни. 1868 Білогуб П. М. радгосп «Бобрицький» . 1865 Носко О. П. радгосп «Бобрицький». 1860 Волошина Є. Г. радгосп «Бобрицький». 1854 Потаnенко К. Д. колгосп «Більшовик», с. Рожн". 1845 Мехед П. 1\-1. 'Колгосn «Більшовик», с. Рожни. 1823 Мехед Н. Л. колгосn «Більшовик», с. Рожни. 1820 Хижняк П. Д. колгосn «Більшовик», с. Рожни. 1820 Чуняк А. С. радгосn імені Щорса. 1819 Захарченко М. Х. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 1817 Хитра Є. Ф. радгосп «Великодимерський». 1815 Кир'ій К. С. колгосп «Червон·а Україна», с. Гоголів. 1814 Ходос Г. М. радгосп «Бобрицький». 1804 Харченко Н. К. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 1791 Зінченко М. С. радгосп імені Щорса. 1770 Кондратенко М. К. радгосn «Великодимерський». 1766 Ладан Г. К. радгосn імені Щорса. 1751 Менжега Г. С. радгосп імені Щорса. 1744 Павленко М. П. радгосn імені Щорса. 1738 Клименко А. І. радгосп імені Щорса. 1699 Полооко П. М. радгосп І«Великодимерський». 1692 Лушта Г. О. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 1685 Чуnринка М. Ф. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 1684 Мнронець М. І. радгосп «Великодимерськніі». 1675 Лисенко О. Я. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 1662 . Корнійко В. Р. колгосn «Жовтень», с. Требухів. 1656 Рубанка Г. К. радгосп «Великодимерський».

які найбільше ОАержали ІСі~ог~амів молока віА закріплених корів за 8 МІСЯЦІВ)

3278 Пильтяй М. З. колгосп ім. •Сталіна, с. Русанів. 2985 Трохименко П. І. колгосп ім. К~л.ініна, с. _Літки. 2945 Войтенко Г. Д. колгосn ім. КаЛІНІна, с. Л1ткн. 2812 Ряба А. А. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 2769 Ворона Є. С . колгосn ім. Каліні~а, с. Літки .. 2769 Безпала П. Т. колгосп ім. Сталша, с. РусаНІв. 2715 Швачко К. М. ,радгосn «Семиполківський». 2541 Коваленко У. М. радгосn «Семиполківський». 2523 Бобко М. М. радгосп «Семиnолківськнй». 2468 Король Л. І. коиосп ім. Калініна, с. Літки. 2437 Більська М. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2401 Моця Н. М. колгосn ім. Калінін·а, с. Літкн. 2388 Кваша В. К. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 2370 Барланицька М. І. колгосn ім. Калініна, с. Літки . 2351 Уnир Г. І. колгосп ім. Калініна, с. дітки. 2350 Пиндюра € . К. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2349 Хамбір М. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2335 Боровик О. І. радгосn «Семиnолківський». 2334 Петренко Г. С. колгосn ім. Калініна, с. Літки. 2334 Наліс Р. В. колгосn ім. Калініна, с. Літки. 2334 Божук Г. Ю. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2327 Кукшин Г. П. радгосп «Семиполківськнй». 2300 Ковалевська М. Г. колгосn ім. Калініна, с. Літки. 2299 Якименко М. Ю. колгосп ім. І(>алініна, с. Літки. 2275 Tonixa Г. І . колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2257 Барташ Г. С. ,радгосn «Бобрицький». 2251 Ходос Н. С. радгосn «Бобрицький». 2215 Ходос О. Д. радгосn «Бобрнцький». 2208 Щербина Н. К. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2206 Руденко Н. М. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2205 Ходос В. І. радгосn «Бобрицькнй:о. 2192 Савченко Є. П. колгосn ім. Калініна, с. Літки. 2187 Чикиня Г. Х. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2185 Моця Р. М. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2183 Лузя П. д. радгосn «СемиполківськиІІ». 2153 Лукашенко С. О. радгосп «Бобрицький». 2133 Проценко П. Г. радгосп «Бобрицький». 2128 СіrІик М. О. радгосп «Бобрицький». 2125 Постол М. С. радгосп «Великодимерський». 2120 Криваль М. д. колгосn «Більшовик», с. Рожни. 2090 Хижняк О. С. радгосn «Бобрицький». 2088 Лукашенко К. П. радгосп «Бобрицький». 2076 Соловей О. Ф. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2067 Харченко Г. П. колгосn «Червона Україна», с. Гоголів. 2053 Волкова О. А. радгосп «Бобрицькнй». 2046 Пильтяй О. П. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 2037 Хавро f. f . колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2036 Вашуленко Н. А. радгосп «Бобрнцький:о. 2026 Гайова Г. І. радгосn «Семиnолківський».

<>

0•--- ------ ----

~

Добре доr лядає телят на поrребсько~у відділку радгоспу імені Кірова телятниця Галина Негода. Бонн завжди в неї нагодовані і

напоєні, чисті. В результаті цього молод<ІІяк швидко росте, набирає

ваги .

На фото: телятниця Г. З. Неrода за роботою.

<>-- -----

Фото і текст рабкора К. Негоди.

А

с

н

Е

жд

Е рядження

50 кілограмів

•Вати

вида-

корова.м

по

зеленої маси та

канцкорми, надіrй в цей .день пі·д­ в.ищився до 5,4 кілограма.

Серед доярок веУІика плинність. Так, 31 серпня три груnи корів

· доїли рабітниці,

призначені по

наряду.

Організаційно--масова р()бота з .'Іюдьми •ведеться слабо. В літніх

табо·рах відсутня На(fчна агітація, грамів

зеленої ма•си,

не·достатньо.

якої явно

Підв()зять її в літ­

ній табір нерегулярно. :Кормуш-

Майже

машина

свіжим

кожного

радгосnу

молоком,

разу

п·ісля доїн.ня корів спеціалізована авто-

«Великодимерський»,

наповнена

ще

теплим

відправляється в магазини І(иєва. Фото і текст рабкора І. Лебедннця.

кц відс.утні, і тому маса потрап­ ляє під ноги худобі, втоnтуєтІ>Ся.

Якщо ж врахувати, скільки худо­

ба простоює в зЗJГоро;дах під час

трикратного доіння 1 то виходИТЬ 1

н~ма дошки покаЗJІиків. Ось при-


Вівторок,

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

4

вересня

6

року.

1960

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~

. ....._.............- ............. І . . . . . . . . . . . . . . . -·........-·......_......·-·-··-·-··-·-··-·-·.......·-·-.·- - - - ··-·-·. . . . . . . .·-· За рахунок колгоспу 1

по СТОПАХ БАТЬКА КОJІГОСПИИКІВ

•СТР.f\ХУЙТЕ життя

о

о

...•...

-

ної

промисловості

хенько

Хто Це

-

Любов до

Андрійович

кка за.й.няла друге мkце з бі­

місце

ге

комсомолець Я. Біл~ус

музики

фото:

реnетирує

Прокіп

Терещенко

« Пісню

вчи ­

пр о

тельку»

н а слова nоета А. М а ­

,,ишк а.

Акомnанує

старший

брат

на

ВИПДНА СПРАВА Не раз, проводячи роз'ясню­

баян і

вальну роботу серед населення

Вітя.

передає і своїм

Фото

диться чути від окремих това­

мик, А. Панів.ко, А. Помазок,

вона одержал а від держави

-

п'ять тисяч карбованців. С. БЕЗСМЕРТНИR,

зайняла.

друге місце, за що нагородже­

Кубк11м

профсnі.'І'КИ. першого

лист під такою назвою На від. 19 комунізму» («Будівник липня ц . р . ) з Го-голівської ткаць­

ради

обла.сної

і дооло-

ступеня

мили: випуск валося

складі: Н. Яхно, Н. Рождест­

1 1

ального

-

добробуту

шей? По·nерше, вклади на період об­

на кінець )940 року сума вкла· дів населе-ння в ощадн и х касах 7,3 мільярда СРСР становила

зали ш атимуться в міну грошей ощад•них касах і цінність іх nід час перерахування не зміниться.

вклади 6,5 мільйона карбован· ців, а всього вони збері г ають в ощадних касах 35 мільйонів кар бова·нців . Кожен третій трудящий Броваршини є вкладником ощад· І них

кас .

Крім

того,

населення

nic·

редколегн

стІнна

по-

газета

· вк.1ад1в

«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» -

за

які були, є і залишаться надій­

пише

вкладу

вклад-

ре~ультат кожно.му

ник~ в "?го особистии раху:"ок,

яки и зберІгається в ощадкасІ . А

в ощадну книжку вкл адн ика за· пис буде зроблено при першому (після І січня 196 1 року) відві­ данні ним ощадкаси для внесен· ня чи одержання грошей .

Щождо користув ання всіма по· . слугами ощадкас: видача 1 оnла· та

населення

а також но · в ощадн их касах , мінальної вартості облігацій дерз розрахунку 10 жавних nозик карбованців старими грішми на в нових гро - j один карбованець шах.

Отже, наступний обм ін грошей не змінить реальної ці•нності вкл а.

станом на І сІчня 1961 року, за · ним, зручним і вигід.ним засобом

рахування . За станом на І січня 1961 ро ку буде проведено перера· вс ·І х

з являтися в ощадкасу спещальвкладу. перерахування ІЮ для

мить перераху~анн.SJ.

А тепер про саму техн іку пере·

хування

Г Р О Ш J карбова нець за десять, внесених . потрІ(:Jно ?уде 1до І січня. 196 1 року).

Ощадкаса сама це зробить: афор- ді в населення в ощадних касах,

радя•нських

шових заощаджень населен•ня на· шої країни. Ось дві цифри : якщо

на

, Вк.1 аднику не

!І.скраве свідче-ння підвище-ння матері-

людей. n ісля з вкладами Що буде з мін масштабу цін і обміну гро ­

внесли

повідомила, що

APOl\1-HOBI

касою ощадною ральною О. Галімурза. З року в рік зростає обсяг rpo-

Тіль'Ки за останні три роки тру-

газета .

організаціі

чала виходити регулярно.

ки . Все це неухильно·го

105

сті нна

·~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~·,и~~~~-~~,~~~--~-~-~q~~~~·~·~•

міном грошей? На це запитання

зараз -

nартійної

ІІІ

1

району зак упило на 2, І мільйона карбован ців облігацій З- процент· ної внутрішньої виграшної nо.зи·

цент-

Секретар

акредитивів ,

nерек аз

вкл аді в,

безкоштовні розрахунки та інші оnерації, то вони nровадитимуть· с я , як і ра.ні ше. Сум и ж іх nі сля І січня 196 1 року видаватимуться в нових грошах у відnовідн ості

1 з

новим

м асштабом

цін

(один

заощаджень

зберігання

щнх.

них

з

частина

по.'!амана. Наві сі в від дощу над ними ·немає . дарі.в на рин-ку ду­ же ма.'!о . Нері.1ко з-за відсутносМіСЦЬ

Ті

КО.'ІГОСП'НІf.КИ

змушені

пр одукти

розкладати

·ІІа

прямо

зеМ.'Іі.

Як бачимо, ві з і нині та·м. З, Смирнова,

-·-

с . Літки .

пенсіонерка .

Дивіться meAenepeдaчz

=-

ВЕРЕСНЯ

бесіда старшокласників ; 19.05 про липневий Пленум ЦК КПРС « Життєва проблема суч·асності:t; 19.25 - заключний концерт дека· і

мистецтва

ди

Лів·

літератури

(Передача з Крем ­

нічної Осетії.

.lівського театр у) . 7 ВЕРЕСНЯ «Новини дня»; Середа: 11.00 жити». повинен «Він 11.10 Науково-популярний філь~ ; 11.30 - «Тюрма у вогні». ·Китайський художній фі льм; 18.30 · - «Нови­ «Рішення лип­ ни дня.»; 18.40 невого Пленуму ЦК КПРС у дії». Передача сНа комсомольських бу­

останні довах Донбасу»; 19.00 до на· вісті (Моск.ва) ; 19.20 Болгарії ціональноrо свята

ді·

для

Передача

свободи .

19.30 - мультиплікаційний тей; огляд і прогноз фі л ьм; 19.40 для передача 19.50 погоди; молод і «На крилах довір'я»; 20.05 художній Новий «Ілзе». «Перші кроки кі­ фільм; 21.35 но».

Т. в. о. редактора

М. ІВАНИЦЬНИА. Броварській

до·

міжрайраді

протипожежного

бровільноrо

товариства потрібні на постій­ ну роботу пічники-сажотруси

(з гарантованою оплатою 1200

JІ~ обговоре~ня .І!иста на засідан-

газети цікав­ ляться: що станеться з вкладами населення в ощадних касах в зв'язку з настуnним об-

відnовідає

і

виходить

т. Яковлева

.

Читачі нашої н Е а А Б

району

На·

поліпшення

у райлікарні несвое-

на те, що

часи;:>

І

на запитання ч.итач.ів

то

збQрах.

***

Відповідаємо

районною

до

В цьому ж листі вказувалося

,.~_,,.,~..:о---.,.,-.,...:<"-~.,

нашого

заходи

фі зкультури.

м . Бровари.

дящі

партійних

на

стіннівок».

Завод холодильників,

мІ.льярдІ··в.

ст інної

повідо·

про регулярний газети обгово.рю­

роботи редколегі ї, складено гра· ф ік БІшуску артільної і цехових

А. Дуда,

карбованців,

.. питання

крес.1ено

веж~ькоrо та А. Пилипенко.

завідуючий

промартілі

ко-nряди.1ьІюі

,наго-

роджена ко•манда тенkистів у

і·нструктор

ВИСТУПІВ

"СТІНfАЗfТИ ... МІСЯІІНОЇ ДАВНОСТІ"

на ДИ'!Іломом другого ступеня виМіІІелом

НАШИХ

СЛІДАМИ

старі,

продукті·в

дІН я

агент.

страховий -о-

заводу

Команда

м ом

залиши­

падок. Сім ' я його не

лася без засобів до існування

ласті.

і

Ось

справа.

вигідна

дуже

один з багатьох прикладів. З громадянином с. Бобрик І. О. Ходосом, який був застрахо­ ваний, трапився нещасний ви­

сільської дящих П. П. Мехед вр учає голові Требухінської Р ади П. М . Ковбасинському Похвальну грамоту за хорошу організацію nротиnожежної сnрави. Ф ото і текст В. Полотняка.

які посіли друге місце •в об­

жит­

Між тим, страхування тя

На фото: голова виконкому районної Ради деnутаті-в тру·

виступили по плаванню Л. Хо­

по­

воно

навіщо

«Та

трібне?».

nожеж .

з розбігу для чоловіків. Добре

дово­

життя,

страхуванню

по

автора.

організована nротиrюжежна охорона в с . Треб у­ хів . Члени добровільної nротиnожежної дружини, громад· профілактичну ськість ведуть серед населення різномаІНітну роботу, сnрямовану на боротьбу з вог.нем, на поnередження

тє місце з стрибків у висоту

npaRop:t.

с . Рожни.

Федя

д ОБРЕ

тре­

-

с. Літкн . На

ті сно і нелрива б.ш во. Стоіі·ки для

6

« Бі льшо вик»,

Колгосn

с.1ужбовець.

За зразкову протипожежну охорону

дру­

гранат,

кидання

з

мотив не­

ришів:

гу на 80~ метрів д.1я жінок,

-

газети «Червоний

М. Упир,

ло було п·рийнято постанов до їх ус~нення. А що зроб.1ено? Фактично як було в минуло­ ІІу році, так і зараз. На ри,нку

«Новини 11.00 Вівторок: « Вимушена посад­ дня»; 11.10 ка». Науково-популярний фільм ; 12.35 - «Гущак з Ріо-де-Жаней­ ро ». Новий художній фільм; 18.30 му· - «Новини дня»; 18.40 Передача для зична віктори.на.

редактор ба сатотиражної

стецтва в М()скві.

ринку, чима­

пояадки на наш ому

спорудження

fіу,1инку медич-ного пункту. Г. Пищай,

ми- ·

і

української літератури

дома і за межа.ми району.

успіх? ж забе:шечив комсомолка С. Заремба,

борі. Завершується

ни, він готується до великІІго Декади культу.рного свята -

Прокіп за фахом, Біолог час безАн,wійович довгий змінно керує шкільним хором. Слава n.po юних хористів ві­

третє.

комсомолка Р. Чехооа

і всі митці Радянської Украї­

знайомої піс.ні.

теніса

стрільби

-

наспівуючи

та Карпенко Надії доя:,рці колгоспнику Миколі Мехеду. Шість дітей колгоспників від­ почивали в піонерсь:к.ому та­

уК'раїнської му-

Так Федя співає і далі. Як

рідко і втомлений nриходить ві.н з роботи додому, а обов'яз­ за баян, ти­ ково береться:

пропала

відо-

Лисенко,

п ут,івок

на nридбання

гроші

зичної культури.

співу. Хоч не­

і

ра музики

ми зайняли перше місце , лег­ ю>Уrе, плавання

сет

що nри­

багато років, але й як амато­

колектив

настільного

в

мий знавець

професії

улюбленій

святив

фіз.культури нашого заводу.

не

знають

не лише як вчителя,

ліс­

працівників

і

МІJтрона Довrодько, телятни­ їздовий Кримець, ця Надія колгосл-ник та І~ван Хавро Григорій Литовч~нко. Виділені

Остап

що дідусь той

Миколайович

Ан.1рійовича Те~

n РОКОПА рещенка

спартакіади

атлетики

сказав:

доЛІрка

курортах

на

р.оку

цього

ко.тгоспу,

побували

Згодом молодий співак дові­

паперової і деревооброб­

кої

По путівках, придбаних на кошти

Дуже .добре! Спів.ай і да­

дався,

ної,

З

карбованців.

лі, хлопче!

Активно готувався до пер­

марно.

нп хвnрих :за перше пі.вріччя fілизько 15 тисяч витрачено

і

плечу

по

долонею

ласкаво

.

ваша

бання путів ()К та на лікуван­

по­

дідусь,

очима

М!Удрими

пл~с.кав

спортсменІв

П·раця

- гру на 1958 році

з

;lаводських

профспі.'Іки

співи, а син Вітя

Неодноразово писаЛ()СЯ про ІНе­

Повеякденно п~клуєть'Ся про пра.в­ здоров' я колгоспників ління нашої а-ртілі. На прид­

та», до нього підійшов старий,

Ycriix

обласної

полюбила

дебютував на обласній сцені першо·клас.ник Федя. Коли він закінчив пісню «Леті.1и орля­

шої

дітям. Дочка Ліда баяні . .Нк соліст, у

* ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА .•. . . . . .

А віз і нині там ...

СІМ'Я МУЗИКАНТІВ

•ПІкnуваиия про здоров'я своє

~

району

нашому

По

..-...

'І"РУдЯ-

о. Галімурза,

завідуючий центральною

карбованців на місяць згідно розцінок) та 2 учні для нав­ пічних

ро­

Приймаються заявки на ре­ монт епалювальних

приладів,

грозозахисту

устаткування

в

колгоспах, радгоспах і на під­ приємствах.

Звертатися на адресу: місто Бровари, вул. Кірова, 4.

~~~~~~~~~~~~~~ :;' Броварський завод холодиль­ ників відпускає в необмеженій кількості тирсу всім організа­ ціям, колгоспам, радгоспам, а також

населенню.

7 крб. Ціна 1 кубометра Строк вивезення -- 10 вересня 1960

ощадною касою.

майстрів

на

чання біт.

року.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

~-·· · · · ·лп·· ·иїдпм·а·::~~~:і:~;~~·~·~:::~:~~:~~·;:;:~::~~~~·б::~~· ·· · ;

закnа,11ів, кnубів та бібnіотек:

і

І

1 1

і

j

З 1 вересня разnочалася dюджетио-відомча

передплата газет І журвuІв на 1.981. рік. районний

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИйМАЄ:

відділ

«Союздрую>. К:аталог газет та журналів, а також бланки заявок можна одержати у райорганізатора Районний віддія «Союздрун». «Союздруку».

.....,., ••• • •

'..

... ., ., • •

•' • • • •

І

0 • • 1•1 1•11 8

,о ' . ! •• І • •

•; .

,

І . ІІ е : t e І І . І І . О І. ' І •

І . , ое t 1.

1

t.

Іt •

І8 І,.о••

t

о . t: . о о . ,

орr:ш Б,ров аІРс.коrо ра.й.кома КП УкраиньІ и райсовета депутатов трудJІщихсJІ. Гор. БроварЬІ, І<иевскоА обпасти. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, в ул. Київськ а ,

БрО'Варська районна друкарня обласного управління культури.

N2 158.

Зам.

4413-3160

о 0•

о

• 8 0 0.

,: .

1

106 номер 1960 рік  

106 номер 1960 рік

Advertisement