Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСRI

СТЯХЯНОВЕUЬ

Колгосп ім. Калініна, с. Літки, ПРИСТУ­ ПИВ до роздільного збирання і СИЛОСУ­

2

вання

ВЕРЕСНЯ

1955

кукурудзи.

Бути напоготові, жодного дня!

р.

ЦІна 15 КІП.

не

прогаяти

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

відбувсн семінар Го.lів I\О.lГоспів,

матимут~) воскаву стиг.1ість, а 75 процентів молачну, негайно ПРИСТУПИТИ до РОЗДЇ.ІЬНОГО зби­

зоотехніків,

рання і еИ.10суваннн.

кормадо-

СТИГЛОСТІ.

П' Я тни Ц я

Сво€часно провести роздільне збирання і силосування кукурудзи бригадирів

Кукуру~за набирає МОЛОЧНО-ВОСКОВОЇ

105 (1243)

Орган Броварського райониого комітету Комуністичноі партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

Два ТЮl\ні тому в ТРOf.щанському кuлгоспі ім. Вuроши.'!ова

1VIII

РІ![ ВИДlВИI

*

Волинська область -учасник ВСГВ

tiувних бриг:ц і колгоспних ~[ex:mi:JaTOpiB 3 питаНl) підготовки

В погребському КО.Іго·спі імені &ірова, якщо сьогодні-завтра,

комітет

Всесоюзної

до розді:[ьного зnир:шня і СИ.1осу-

при дійовій допомозі Броварської

сіДЬСЬІtoгосподарської

виставки

вання кукурпзи. ~'часники семіН<lРУ :! ДОІІО~[(}ГОЮ спеціалістів

МТС, не будуть вжиті заходи до :Jа.вершення підготовчих робіт,

затвердив за nдержання

С[.1ьського

кукурудза

Г оловниіі

доброго

МО.~очно>-восковlИ

врожаю у 1954 році цукрових буряків уч:шПІКОМ виставки 19:15

МИ.ІИСЯ 3 СТ)Jока~!И початку і за-

С'!1иглості не буде зібрана .. Ніхто

року ВОЛИНС[,КУ об.1асть. а кож­

кінчення :IGира.ння та СИ.l()(~уван-

ще практична не

ня КУКУРУ ;ІЗИ; арганіза.цією зби-

са.ме

ного гектара посівів :буряків у 1954 році

рання;

гос[[одарства.

технікою

0знаііо-

силосування;

в

визначив,

де

будуть

зробдені

прокоси,

щоб зсишtти

виламані

качани, і

одержано

за.вантаженням і ущі.'Іьненням ма-

пересування транспоlЛУ, не під­

. центнерів

си в траншеях; закриванням си-

раховано, скільки людеи

.10СНИХ СПОРУД, від чого залежить зберігання переробденої

ваіТИМУТЬ на. збиранні качанів вручну, хто--на сидосуванні;

маси кукурудзи у малочно-воско-

.'[юди не азнайомлені

вій стигдості.

сидосування тощо.

Другога ж дня після семінару в русанівському ко.'Ігоспі імені Сталіна СКд<1,\ено шан і графік збирання та сидосування. Все і зроблено з таким розрахунком, щоб' один процес слідува.в за другим без разриву, і провести всю робо-

Темпи і якість збирання куКYJ)УД3И У значній мірі залежать від високопродуктивного викори­ стання техніки, а.1е відомо, що в раііані ще цієї техніки Ma:to. :Jбір качанів доведеться в ос­ новному веС'Ти вручну. Треба ви­

забезпечити всім

шена, перевезена, подрібнена і того ж дня всі зібрані качани іі стебла засилосовані. Підгатовле-

потрібним-ножами До'!Я зрізання качанів , корзинами, мішками, тощо. у княжицькому калгоспі

ні силосні траншеї, машини, розставлені люди і кожному доведе-

ім. Щорса та ряді інших ще це не зроблено.

но завдання. 3а.раз у колгоспі ус-

Роздільне збирання

і сидосу­

пішна проходить силосування зеленої маси кукурудзи, що посіяна

вання І'УКУРУДЗИ для кодгоспів і МТС раІЇону--справа нова. Щоб

на зелений корм, a)le повністю не використана на корм худобі. Че-

не спізнитися і не втратити наи­ ціннішого корму для худоjJи, по­

рез день-два, повідомляють з ар-

трібно якнаіішвидше,

тілі, тут приступають до розділь-

за день-дна завершити підг(}Тов­

ного збира.ння і силосування ку-

Коу, ще і ще раз все до дрібниць

курудзи.

продумати, підг(}Тавити, щоб про-

Значна робота

по

підготовці

до роз)(ільнаго збира.ння

і сило-

передові КО.1ГОСПИ і МТС країнн.

Трудівники сідьськога

госпо­

ТИТи час, коли вона набирає мо- І дарства району , очолювані пар- '

лочно-восков(н СТИГЛОСТІ, проваДR'l'ЬСЯ і по ряду інших колгос-

тіИною організацією, у відповіщь

YKpailV3.», С. Гогалів, ім. Леніна, с. Плоске, ім. Калініна, с. Ліпи, і ще деяких щодня бувають на полях, сreжа.ть за тим, щоб, як тільки 25 процентів кукурудзи

ти площу пі,lt кукурудзу і забез­ печити високий врожай цієї цін­

пів. Агрономи Ifа IWJIгоспах імені . на рішення партії, доua.JIИ багато Хрущова, с. Требухів, «Червана сил до того, ЩОО значно розшири­

в

ної КУ.'lЬТУРИ. 3араз головне

l\,о,'!госпники, працівники машинн()-тракторних стаюvй, рад· госпів і спрціа.'!істи

Gi.IbCLKOfO

госпо.~зрс'ІВ;\ Тамбовської аб.1асті до­

строково викона ,1И державний план хлібозаготіве;IЬ.

Враховуючи свої маЖJlивості, колгоспи і радгоспи області зда­

4,5

дуть додатково державі не менш як

мільйона пудів хліба. Тру­

діцики сі.1ЬСЬКОГО господарства Тамбовської обласrі виростили в цьому році дабриіі врожай соняшника, цукрових буряків і каIYl'оплі. llукрових буряків буде здано державі не \{енш як 5,5 мільііона

центнерів, або в два з половиною раза більше, ніж у минулому році, соняшника-не менш як 400 тисяч центнерів, або в півтора раза бі.1Ьше, ніж було здано з урожаю 1954 року. Виконуючи рішення Ci'lHeBOfO Пленуму ЦК КПРС, колгоспи об­ дасті підвищи.ш ПРOJ:уктивність громадського тваринництва. 3а 10 місяців на.доєно МОЛОК:1 на 32,4 процента бі.1hше, ніж за той же період мину.l0ГО року.

Колгоспи і радгоспи Ростовської області достроково виконали державний ппан хпібозаготівепь

105

совано в облицьованих траншеях

сТИ'глості і окремо

60

Ріqний шан заготівель і закупок вовни виконана на 106 про­ центів. Державі здано на 17 тисяч центнерів тонкарунної вовни більше, ніж за весь минулий рі&.

На 20 серпня здано державі молока більше на 387 тисяч цент· нерів, яєць на 11,3 мідьиона штук, ніж на ту ж дату 1954 P()lty.

31

гірничорудних під-

на

9,1

процента,

НіІ

а продуктив­

9,8 ПРОІ'ента.. ,

серпня ВИRОНа.'!и восьми-

циклу.

віддавідним

Програму

всцому гірни-

строкава

Порівняно .з

періодом

восьми

місяців

завершено

басеііну.

по

до-

всьому

Пона.д Il.1ан видобуто і

минулого /Збагачено

року видобуток З:J.1ізної руди зріс

молочно-воскової

Трудящі

десятки

тисяч

тонн

ру;r,и.

ОРГАНІЗОВАНО ПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

банок

Кримського

Краснодарського краю,

тонн стебел кукурудзи.

Н<І по

центнерів качанів ку­

курудзи. В інших колгоспах лан­ ки збирають їх в МО.10ЧНО-ВОСКО­

вій СТИГ.10Сті па нерів з гектара"

110-130

цент­

Чесальні машини для Херсонського бавовняного комбінату КО.lектив Денінгра;J;СЬКОГО за­ вад' « Вркан» виконав замовлен­ ня на чесальні машини ддя Херсонського бавовняного комбі­ нату. Ленінградські машинобуд:ів­

са.1ьних

236

че­

машин.

Механізація чеканки бавовнику На полях

південних областеи

республіки швидко розкривають­

ся корабочки бавовнику. Для прискорення достигання коробо­ чок скрізь проводиться зрізуванМеханізатори Терпіннівської МТС, Ме.'Іітопольськог() району, Запорізької області, ДJIЯ зрізу-

вання верхівок рослин пристосуб

-

.,

.

вали хедер ком аНна 1 ВІНдроуер.

Чотири тиражі у вересні у

вересні

намічено

провести

три тиражі виграшів і один-по­ Перший тираж. виграшів від­

консервів

ра.иону, І пустив б.'[И3ЬКО

100

мільйонів ба­

відзначи-

нок консервів. Тепер тут випус­

ди 25-річчя консервного комбінату імені Мікаяна. 3а ці роки камбінат перетворився в найбільше консервне підприємство кра-

к<їється 50 видів консервованих овочів, фруктів і м'яса. В цьаму році підприємство завершує ви­ пуск першого мідьярда банок

їни. В нинішнь;ому

Ji)OHCepBiB.

році він ви-

Ще задовго ,1;0 першого дзвінка переважна біль­

шіоо-ь учнів Броварської, Гоголівської, Требухівсь&ої, Руднянськаї,

Нові

Жердівської середніх і семирічних шкіл вже прийшли на шкільні

швейн

.

Па. ~OДO~ЬCЬKOMY ~е~аНІЧНОМУ

подвір'я. Всі святково одягнені, у багат!ьох в румх, зокрема пер­

будеться 4 вересня у Махачкалі -по четвертій Державній пози­ ці відбудови і розвитку народно­ го господарства СРСР. Тиражі

Москві-по

машини

І'

няє:ься ВІд тих, ща випускалися

виграшів

ві,ll.БУ)l;УТЬСЯ

потім 18 вересня в CMMeHCbItyпо п'ятііі Державній позиці відбу­ дови і розвитку народного госпо­ да.рства СРСР і 30 вересня у

Державній

ТРИПРО>-

центнііі: позиці.

19 вересня, також у Смолен-

заво,l(i ІмеНІ М. І. КаЛІНІНа (Мос- раНІше, . І оьку, бу,~е проведений першИй ковська область) почато підгоЗараз с!ворюється б!.'ІЬШ дос- тираж погашення облігацій п'я­

шоuасииків, що ПРИЙШди з батьками, крім нових підручників, бу­

кети квітів. Ух ра)(існо зустріли учителі, члени батьківських комі­ тетів, представники громадських організацій.

ТООКУ

ДО

виробництва

нови..'{ конала

СІмеи~~

м~шина

;ипr

тої Державної пазики відбу,lJ;ОВИ і

швейних машин ДJIЯ сімейного «М -11 ~:. На нш, КРІМ звичаиних розвитку народного господарства

Тарасівки, Опана.сова і бага'fi,ох інших сіл пові­

домляють IIJЮ стапроцеItrну явку учнів. Після короткого ознайам­ лення з програмою занять по всіх масах організовано почався но­ ВИЙ навчалЬйlИЙ рік.

150-160

Долинюк виростида

гашення.

Мільярд

зібрана і засилО>­

---~.~--­

3 Пухівки,

Євгенії гектарі

ня верхівок рослин-чеканм.

Криворізький басейн виконав восьмимісячний план

чорудному

М. Прокопенко.

1 вересня.

наї ПраJ\і кожному

процентів. 3;J,ача хліба державі триває.

с. Літкн. Калгосп ім. Ка.1ініна ПРИС'І'УПИВ до роздільнаго зби­

3 трьох гектарів 45 тонн качанів

Отас1іЮl іІанка· fерая Соціа.'!істиЧ­

хлібазаготіве.1Ь (без кукурудзи). Пдан здачі пшениці виконано на

місячний шан по

ЗБИРАННЯ

кукурудзи

у КО.1госпах Мельнице-П(})І)ЛЬ­ с ького раііону, Тернопільської області, поча.lОСЯ роздільне зби­ рання КУКУРУ;J;ЗИ. 3а, попередніми піДІ>ахунками У КО.1Госпі імені

їнським текстильникам

Колгоспники, працівники маІІІИнно-трактарних станцій і рад­ госпів Ростовс,ької об;lасті достроково виконали державний план

да»

І. СИЛОСУВАННЯ КУКУРУ ДЗИ Іщння і силосування кукурудзи,

220

ники вигО'ГОвили і посдаJIИ укра­

приємств тресту «Дзержинськру- ність праці гірників підвищидася

годину

РОЗДІЛЬНЕ

наук

достроково виконали план хлібозаготівель

Колективи

до кінця успішно виконати взя­ те нами зобав'язання.

останню

ПОЧД то

-

Академії

-------------* *------------Колгоспи і радгоспи Тамбовської області

буквaJfЬ,НО

вести весь комплекс робіт так, як

сува.ння кукурудзи, щоб не упус-

по

Високий врожай Перша радянська атомна електростанція СРСР. Головний пульт управління.

з технікою

10-12 робочих днів. 3а ці дідити на цю работу достатню 10-12 днів кукурудза у молоч- &і.'Іькість людеН, проінструктува­ буде ско- ти кожнога і

в середньому коренів.

працю­

ту за

но-восковїЙ стиглості

цукрових в об,1а·сті

користування.

.

операцш, маж на робити художню

Нова машина по с""'·очку, пришива ги гудзики, об'1'

якості СВО6Ї роб<УГИ істотно відрїз-

.

мот}"вати петлі, штопати.

СРСР.

(За повідомленнями ТАРС

і РАТАУ).


2

СТАХАНОВЕЦЬ

На

допомогу

П'ятниця,

вересня

2

реку

1955

аГітаторОВі

ВАЖКА ІНДУСТРІЯ-ОСНОВА ОСНО'В

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

'*

Переважне

,r==================* **==================~ РАДЯНСЬКИЙ НАРОД УСПІШНО РОЗВ'ЯЗУЄ ЗАВДАННЯПРОТЯГОМ ТРЬОХ ПІСЛЯВОЄННИХ П'ЯТИРІЧОК

зростання РадянськиїІ

народ,

ючи по.1ітику,

вироблену

ністичною партією, да.'lьше

~!OГ)·THЄ

Кому­

до

насамперед важкої промисловості, становить

основу

основ

сталі

чавуну

бореться 311.

піднесення всіх

галузеїІ народного господарства і яка

прогрес

ДОВЕСТИ ЩОРІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

ЗДlИсню- І

~ЛН.

50

до

вугілля

60 млн.

до

тонн

тонн

500 млн.

У нашій країні здійснюється безперервне технічне вдоскона­

нафти

.'Іення

промисловості, транспор­ ту, сільського господарства, впро­

60 млн.

до

тонн

ваджуються у виробництво авто­ матика, телемеханіка, радіотехнї­

ТОНН

со­

К3.і, е.'Ісктронім та iнmi найно­ віші технічні досягнення. В основі зростання продук.­ тивності праці лежить технічний

ціалістичної економіки. ленінсыlаa програма комуніс­ тичного будівництва в нашій краіні передбача.єпереважне зро­

прогрес-модернізація

стання виробництва засобів ви­ робництва, що є законом розши­

народ

ки новою, а нової тсхніки-най­

новішою; вдоскона.'lення ~pгaHi­ зації виробництва і праці, а та­

під

керівництвом Ііомуністичної пар­ тії в короткиіі строк створив ви­ сокорозвинуту

дустрію. Вже в

соціа,1істичну

1954

ТОН ...

році вели­

--

СТАЛі

ЧАВУНУ

ка промие.10вість СРСР виробила

ВlІГіЛЛЯ

НАФТИ

продукції (в порівняних цінах)

цтва зросло за цей період майже

в 60 раз, виробіток електроенер­ гij-бі.'ІЬШ як у 75 раз, продук­

ція машинобл\ування~ільш як у

160

раз.

Виробництво засобів виробництва за п'яту п'ятирічку збільшилось

кож зростання культурно-техніч­

МАН.

ін­

у 35 раз більшс, ніж ПРОМИС.'ІО­ вість царської Росії в 1913 ро­ ці. Виробництво засобів виробни­

існуючої

техніки і краще її використання, безперервна ззміна ст'аро-і техні­

реного соціалістичного відтворен­ ня. Перетворюючи в життя цю програму, ра/(янськия

'*

Технічний

Метал,

вуг

• л

л я,

нафта

ного рівня робітничого класу.

Великий вкдад у справу тех­ нічного прогресу вносять вина­ хідники і раціоналізатори. На Во­ рошиловграДСЬRОМУ

заводі

імені

Жовтневої революції в минулому році завдяки впровадженню у ви­

робництво раціона.лізаторсь'ких .'!ивна промисловІсть СРСР. Зрос­ б.'!ИЗЬКО 47 м.1Н. тонн нафти ню Комуністичної па{Yl'ЇЇ і Ра­ тання продуктивності праці, роз­ Ю\ 50 з лишком процентів біль­ пропозицій заощаджено 8 млн. дянської держави, в результаті виток старих і створення нових ше, ніж у 1940 р., у 1953 р.­ карбованців, зекономлено близько самовідданої праці металургів, вугідьних баз, особливо на Сході, понад 52 мдн. тонн. У цьому ро­ 160 тисяч НОРМ0-ГОДИН робочого гірників, нафтовиків і всього ра­ дозводили довести в 1940 р. ви­ ці видобуток нафти досягне 70 часу і 450 тонн металу. дянського народу в нашій країні добуток. вугілля до 166 млн. тонн, млн. тонн.· За останні чотири роки рік у рік збільшуються виплав­ а на кінець четвертої п'ятирічки Значно зростають рівень ви­ ка чавуну і ста.лі, видобуток ву­ до 250 млн. тонн. У 1955 р. бу­ робництва і темпи розвитку ме­ (1951-1954) впроваджено гіддя і нафти. раціоналізаторських де видобуто понад 390 М.'ІН. тонн тадургі:Иної і вугі.'Іьної промис­ пропозицій Рa;J.янські металурги дають все вугідя. .'Іовості в 1955 році. Приріст ви­ більше металу для потреб народ­ У результаті могутнього ІЮЗ­ пдавки чавуну становитиме бли­ ного господарства·. Нкщо в 1940 витку нафтових районів, у тому зько 3 млн. тонн, сталі-при­ році виплавка чавуну становила числі нових і особливо «Другого близно 3,5 млн. і виД,обуток ву­ 15 млн. 'ГОНН, а сталі 18,3 млн. Баку» в Середньому Поволжі, гілля-понад 40 млн. тонн. тонн, то в 1955 р. буде вироб­ на.фтова промисловість успішно По виробництву чавуну, ста.'Іі деН0 понад 33 М.1Н. тонн чавуну справляється з завданням збіль­ і б.'ІИЗЬКО 45 М.1Н. тонн сталі. пJ\ення ВЩl,обутку рідкого палива. і по видобутку вугілля наша кра­ Ве.'ІИЮІХ успіхів дооилася па- Так, у 1952 р. було видобуто :їна заіімає друге місце в світі. Завдяки постlИНОМУ пік.'ІУван­

Машинобудування Машинобудування

праву

теХНІКИ, всіх машин, механізмів,

&И створено

важlWЇ

апаратів і приладів для нд,родно-

тивні верстати, автомати і на пів­

індустрії. Завдяки постійній ува.зі і піклуванню Комуністичної партії наша машинобудівна про-

го господарства. Так, на Коломенському заводі важкого верст'атобудування виготовлено гігант-

автомати, причому випуск їх що­ йоку збі.п..шується. Так, у 1950 році було створено понад 400

називають

Швидкими темпами розвиваєть- мисловість

по

серцевиною

виконала

завдання ський

нові

ВИСОКОПРОДуlt­

ПО/(ОВЖН:ЬО _ стругальний нових 'Типів і мароІі. високопро-

.

..

_

.

Він призначений для дуктивних машин і механізмів, у УсПlХИ нап.r О1 КР3.lни ~ теХНІчний період. Продукція важкої ін- раніше встановленого строку. За- стругання деталей вагою до 100 1951 р ....,...близько 500, у 1952 ному пр()гресl бооперечш. Проте дустрії Радянсь.кого Союзу в гальний випуск продукції мзши- 'тонн. його довжина-майже 30 І році-близьІі.О 600 і в 1953 р.-, на цьому зас~оlt(tюва.тись не мож1954 році перевищи.1і1 рівень нобудування і металоооробної метрів. Механізми верстата при- близько 700. на. Липневии Пленум цк КПРС 1940 року ~!айже в 3,5 раза. промисловості зросте в 1955 р., водяться в дію шістнадцятьма моІнженери і техніки, КОНСТРУК-І викрив сеРЙо.зні. хиби в розвИТІі.~ Успішно виконується план 1955 порівняно 3 19.10 р. бід'ьш як у тоРами. Загальна довжина всіх тори і технологи, працівники на- промисловосТІ 1 вказав головНІ року-останнього року п'ятої 2 рази, а проти 1940 р.-в 4,6 проводів, змонтованих у верстаті, уково-дослідних інститутів, усі ~апрями, по nих вона. повинна п'ятирічки. рп.за. дорівнює 90 кідометрам. машинобудівники спрямовують ити вперед. Перед праЦІвниками ся промисловість і в післявоєн- п'ятої п'ятирічки на 8 місяців верстат.

Липневиіі П.'Іенум ЦК КПРС у: caMOM~' ж м.ашинобудуванні підкреслив, що важка промис.'ІО- К.1ючові позиції за яма є верстатовіС'І'Ь і далі повинна розвивати- будування, від рівня і масштабів ся швидше від інших галузей на- якого у вирішадьній мірі залеродного господарства. Чим вищим жить успіх виробництва всієї

Підприємства верстатооудівної й інструментальної промисловості тепер випускають продукції в 6 раз більше, ніж -випускали в довоєнний час. За післявоєнні ро-

свої творчі сили і енергію на якнайшвидше створення і впровадження наЙдоскона.'1іших високопродуктивних і економічних машин, механізмів та приладів.

буде рівень розвитку важкої про-

мислово~ті,

щення підприємств, вдосконалю­ вми технологію виробництва, як-

найкраще використовувати наявне устаткування, розвивати спе-

тим повніше Радян-

Е

ська деp:lf.3ва зможе задовольнити безперервно зростаючі потреби радянського народу, швидше створиги достаток предметів спо~ивання і здійстrти перехід від соціалізму до комунізму.

промис.'lовості поставлені завдання: поліпшувати технічне осн3.­

нер

г

е

тик

ціалізацію і кооперування вироб-

а

ництва, добиватися неухильного

Бурхливими темпами розви- енер.тії поту.жністю в 5 тисяч Іі.ЇВидатним досягненням післявається радянська енергетика. ловат. воєнного часу є будівництво гранТі.1ЬКИ за чотири рOlШ п'ятої діозних гідроелектроста.нціЙ на п'ятирічки бу.'lО збудовано і розВО.'lзі-в Куйбишеві і Сталінграширено б.'ІИЗЬКО 500 великих

На основі могутнього піднесен- едеКТІЮстанцій, устаткованих за

rriдвищення ПРОДУІі.тивності праці і зниження; собівартості продукціі. Трудящі нашої країни енергійно борються за перетворення в ж:иття рішень Пленуму ЦК КПРС,

ді, а також на ріках Сибіру. Куй- ііа да.Ч:ьше могутнє піднесення со-

ня важкої індустрії Комуністична останнім словом техніки. Серед

бишевська, Горьковська, Кахов- ціалістичної промисловості.

партія і радянський народ РОЗВ'я- них:

гідрое.'lектростанції-Цим-

сІь,ка та ряд інших елек.тростанціЙ руючись вченНJП,[ ВСЛИІf.ого Леніна

ня сіЛЬСЬКОІ'О господарства. На .1lянська, Верхньо-Свірська, Мін-

цьому році. Потужність споруд- ка.цію країни, вони, як і раніш,

зують завда·ння крутого піднесен-

дадуть промисдовии сТрум уже в

про індустріалізацію і електриФі-

базі потужної техніки успішно гечаурська, перша черга Камськ.ої

жуваних зараз в

рОЗВ'язуються завдання освоєння

-

ГЕС майже втроє перевищить по-

данням дальше піднесення важ-

Шв-

тужність усіх радянських гідро-

кої індуr.трії, яка становить міц-

цілинних і

перелогових

ГЕС;

теплові

земель, Мироновсь,ка,

електростанції

Слов'янська,

збіл'~ення виробництва зер~а не денно-Кузбаська перша черга Че-

менш як до 10 млрд. пудІВ на

_'

чаток 1954 року. Щодо вироб· нодарства

Ауктів тваринництва У два -

лого року в СРСР діє перша в сві-

ництва

Ава з JlИШКО)( рази.

'І'Ї

світі.

на

аТОlШіі

країні вважають

своїм

головним

зав-

електростанція, які діяли на по- ну основу всього народного гос-

рік і вирООництва основних ПРО-І репеТСЬКОl ДРЕС. 3 червня минуелектростанція

нашій

Ке-

електроенергії

і незламної

Радян- здатності нашої

обороно-

Батьківщини,

с.ыtиii Союз за.Ймає друге місце в джерело неухильного зроста.вил добробуту раАJШСЬ&Оro

Ha.poJ:Y.


П'ятниця,

вересня

2

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

Змагання механізаторів

Створю€мо міцну кормову базу

і колгоспників-запорука успіху

для тваринництва

У співдружності з рільничими бригадами КО.lІГОСПУ ім. Хрущова, с. Требухів, наша бригада, як визна.'!о правління а{}тілі, успіш­ но ПРОВОДИТЬ усі роботи при доб­ І)ЇЙ якості. Бригада зібрала уро­ жай

зсрнобобових

623

гектарах,

культур

на

пере виконавши

план; завдяки злагодженій робо­ ті механізаторів і колгоспників ШІОща вчасно звільнена від соло­ ми і злущена.

Змагаючись за високий

виро­

пшениці

щоб

якнайкраще

збе{}егти доручені їм машини і тим подовжити строк служби, зеконо­ мити запасні частини до них.

Микола Житина та Іван Буряк трактором «НАТІ» без заміни поршневої групи вироби.'lИ в пе­ реводі на м'яку 'Оранку 1700 }'Єктарів при нормі 1200 і про­ ДОВЖУЮ1'Ь

працювати,

а

тракто­

ристи Федір Корнійко та ГригоріИ: Дідусь машиною «ХТЗ»-1020 гектарів заміс'l'Ь 530, як перед­ бачено у правилах по експлуата·· ції трак'горів. Лише другий рік п{}ацюют'Ь на тракторі «Бєларусь» Михайло Сом та МИКО.'Іа Лук'яненко; не­ зважаючи

на те,

що машина д.'!я

них нова, вони добре оволоділи майстерністю водіння. За техніч­ ними правилами, піс.'lЯ 2 тисяч годин р'Оботи потрібно заміняти поршнев.у групу, колінч~тий вал і підшипники,

ме

завдяки

перехресним

М. Кузьменком, А. Мельниченк'Ом та Ф. Кузьменком виконують нор­ ми па 140-160 п{}оцентів. Сі­ вачі уваж.но стежаТЬt за роботою сошників, щоб зерно рівномірн'О Успіх на r.івбі-результат зла­ ву посівного

агрегату.

достав.'!яє1'ЬСЯ

в

по.1е

Насіння

автомаши­

ною, а на вищачені місця підво­ підводою колгоспник Т. Бабич. За.сипати зерно у сі­ валки допомагає причіплювач М. Заєць. ;Завдяки такій органі­ зації праці простої посівного аг­ регату довели до мінімуму. Сівбу озимини закінчимо у визначении строк-5 вересня. зить иого

СlЛЬСЬКОГОСПОil.аРСЬКИIl рІК. підготували під яриіі

клин

гектарів зябу. Тракто{}исти В. Ве.1Іідченко та І. ЛУЦЬКО, працюючи на тракторі «С-80», щозміни вио­ рюють кожен по 14-15 гектарів заміс'гь 11 за нормою. Ф. Лук'яненко, бригадир тракториої брига­ ди Ng 3 Броварської МТС.

проте досі тут

не спромігся організувати безпе­

посіяно близько 400 гектарів жита і mпениці. Упустивши кращі строки П'Очатку сівби, не вживають за-

рє1бїJЇНОЇ доставки насіння до но­ сівного агрегату. З-за цього та інших причин Силенко не вико­ нує норм і останніх днів.

ходів, щоб надолужити ПРОГaJIне, не створили необхідних умов для

Із значними перебоями працю­ ють також інші два посівні a.r-

роботи посівних

регати.

слідок чого вони багато простою­ ють. Так, тракторист Г. Силе нко,

Міністерства ЗВ'язку УРСР пе·

пп

_-.- ___ -

•• n n

=

бригади

рун Г., Климась Г. самі добре працюють і мають хист організа­ торів. От взя'ги хоча б ланкову Ганну Омелю. В'Она на цій роботі не так давно, аде зуміла створити на.вко­

Перехід від щоденних нарядів бригадирам до постановки вироб-

.'10

ничих завдань на декаду, місяць значно полегшив роботу, підніс ВІдпові~альність кожного з них за чітку організацію праці у до-

завжди допомагають такі колгосп­ ниці, як Євдокія Конончук і Ма­ рія Шеверун. Нещодавно трапився такий ви-

шреніи бригаді.

падок. Колгоспниця

себе актив, на який спираєть­ ся в робdrі. їй ділом та словом

Ганна Кли-

людей на роботу. Не варт'О д'Оводити-негіднии метод. Саме життя, особливо к'Омуністи, щ'О пра.-

з'явитис1ь вчасно. Але от прий­ шов час від'їзду автомашини J IфJrгоспникзми, всі зібрались, а цюють зі мн'Ою в бригаді, підка- Ганни не було . Люди стали ТУР­ зали: треба більш енергійно взя- бува тись: що таке, чому одна КOJIгоспниця

затримує

от

уже

більше години автомашину? По­

Найближчими моїми помічни- слали до Климась вістового. Її

числа

найкращих,

ТРУАіВНИЦЬ rOJl&llemw

вдома не було--як пізніше вия-

самовідданих вилось, вона навмисно на той час

дівчат КОМСОМoJIЬ- кудись сховалась.

ського вшу. Всі вони-Шита О., Є., ОlleJLЯ

Г., Шеве-

основи худоби

місяців

наступного року. Вирішили заго­ тувати для худоби у півтора-два

одержали

.1ітрів МО:l0ка, що маи­

рази кормів більше,

ніж торік. Маємо вже 1050 тонн сіна. Щоб поповнити запаси їх, на значній

же в;mоє бі.1Ьше, ніж за ьі;що­ відниіі період ~ІИну.l0ГО року;

щощі скосимо отаву. Заскиртува­

зняли 3 ві,~годіп.1і по 28 центне­ рів свинини на 1оо гектарів ріл-

тонн ярої соломи. Набагато біль­

.1і.

ше буде коренеплодів і фуражної

Кращі показники

маємо по

.'Іи понад

продуктивності інших видів ху- картоші. Вс"ик" ., J

1100

тонн озимої і

вагу матиме .

280

в кормо

-

вому балансі силос, зокрема з ку-

курудзи

ка, м яса І свинини держаВІ. Досягнення ці не приі{шли са-

лості. Раннього силосу заготували 1510 тонн; з кукурудзи його

оглядають верстат.

мі собою: вони є результатом по-

буде майже стільки

колгоспу

верстат

для

,.

ви-

Фото О. Кислова.

~

~

____ j .1іШПСIIНЯ

Х л і б н і ігр о ш о в і

.

організаторської ІЇ ви-

молочно-воскової

.

ЧИС,1l не менше

300

ж,

стиг-

у

то,му

тонн консер-

вованих качанів. Зараз силосує-

ховноі роботи, яку 'проваі~ЯТЬ се- мо зелену масу цієї культури, що

аванси на трудодні

І P~Д това~ИННИКі~ паРТlI~Н~ орга- сіяли на зе.'ІСПИЙ конвейєр, але

йому

виконувати!

Тоді ми тог'О ж: Аня,

раяно УТj}амбовуємо в траншеях,

ca,;J,y,

воду

для

бі кор~ш мину.'Іої зими старанно

щок висотою в метр. Після цього ПРОДОВЖУЄМО насипати і трам­

весна-закривав

по.'!ивки

капусти

та помідорів після посадки їх. І чого б йому тільки не доручав бригадир--виконає

акуратно,

строк. За

він

півроку

в

виробив

трудоднів.

цею здобула дочка Михаила Фе­ доровича-Ольга. Дог.'Іядаючи 10 к'Орів, вона вже надоїла від кож­ ної з них бі.'!'ь.ш як 2200 літ­ рів МО.l0ка. На вироб.'Іені трудо­ дні

сім'ї

МихаЙ.'Іа

Федоровича

доставлено додому авансом б.'lИЗЬ­ ко 150 пудів пшениці і жита.

Родинам колгоспниці Ганни Са­

ківни Малюги видан'О

130

пуді~

хліба, Устима Миколайовича Ми­ колаєнка-138. А. Теплюк, })едактор зети «.за

щоденної стінга­ комунізм».

негідну

поведінку

Ганни

Климась . І вже ввечері всі чита­ ли в стіннівці гостру замітку з відповідною карикатурою. На другий день без нагадування Клим~ь рано-вранці пішла в'я­ зати гречку. Надалі стала пра­ цювати сумлінно.

Одним 3 наJЇкращих активістів бригади є обліковець, він же агі­ таІтор Василь Діденко, якии не лише вимірює і записує зроблене

кожним ко:rгоспником, а й глибоко вболіває за стан справ у брига.ді. Так, яІі.ос'ь Діденку стало відомо, що колгоспниця М. Ячник не виконує вказівок данкової і, на­

на робот},», а потім і забуде про

свої слова. До неї звернувся раз і вдруге т. Діденко. Він роз'яс­ нив ко.'ІГоспниці, наскільки хиб­ ний і шкідливий той шлях, на який вона стала, і допоміг по­ вернутись

до

хорошого трудового

колективу.

Зрозуміло, маючи такий актив,

згуртування

колгоспників

для

&0

і ~ружн().

запарювались

згодовувалися

і

ху­

добі. Багато й інших « секретів» Мд­

бувати масу, поки не буде з вер­ хом. Потім на ніч поверх маси кладемо також щити, а на.НИХ­

вагу до трьох тонн. Для цьог() ви­ ємо, що СПРИЯЛИ підвищенню користовує)[о бутовий камін'ь. За продуктивності худоби. Зокрема­ ніч маса під вагою ще більше вивчення й запровадження на ущі.1ЬНИТЬСЯ, а рано-вранці, знявпрактиці досвіду передовиків . З ши Ba.ry і щити, накриваєм\) її цією метою па. ртіііна організація мата~ш і насипаємо шар грунту і п{}ав.lіння колоспу організува. ­ товщиною 30-35 сантиметрів. ли екскурсії ряду працівників Таким способом засилосуємо бли­ ферм у передові по продуктивнос­ зько 800 тонн соковитого корму. ті тваринницгва КО.'lгоспи. Наші

люди бу.'!и в арті.'!ях Києво-Свя-

тощинського району;

ЗавеРllmли підготовку до роз-

багато де-

дільного збирання і силосування

чого запозичили з досвіду тваринників підмосковного колгоспу

кукурудзи. Цю роБО'Гу проведемо за 10~12 робочих днів.

ім. Молотова, які торік приїж.д­ жа.'ІИ до нас. Зокрема, за їх при­ кладом ми відмовилися від дв'О­ змінної {}оботи на фермах, а за­

....

гії щоденної стінгазети матеріа.'! про

подрібнювались, якнаіікраще

провадили

_~

ПП

J)aЗОМ З будь-якої роботи проходить швид­

JlaJlКОВОЮ, иа.правпи АО ре]{КОJlе-

КОР~ІОВИЇ бази.

У боротьбі за підвищення ПР'О- присолюючи ко{}м. Вивершуючи вологу, потім підготовляв грунт, дуктивності тваринництва знач- яму, пароЩУЄМО її з чотирьох бо­ розвозив добрива, доставляв РО3- ну ро.'ІЬ нідігра.'ІО те, що всі гру- ків щитами, виготовленими з до­

ТІЛЬКИ наста.1[\

Раніше, одержавши наряд, М'ась мала їхати на роботу до мо- решті, зовсім перестала виходи­ бригадир підіймався задовго д'О .'Іотарки. Про це її було заздале­ ти на j}оБO'l'У. Інко.'ІИ стада й не­ схід сонця і почшrав скликати гідь п,щереджено, і вона обіцяла правду казати: ска.же-«виЙду

" l' Д'бр -1 ·3 ками crrали ЛaJl",ОВ. І али х

1980

заК.'Іадаємо

продуктивності

тваринни­

11 в

зараз

ково виконати П,lан здачі МОдО-

редав

с. Калита.

(Розповідь В. Илимася -бригадира четвертоl пухівського колгоспу ім. Ватутіна)

тиву.

За

року

гро­

доби . Це Д:l.10 можливість достро-

управління

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

з досвіду керівництва бригадою

тися за вих'Овання бригадного ак-

розвитку

готовлення шлакоблоків. Н а з нім к у: колгоспники

В. Клименко.

• • _---.....----

наряд.

буді-

Добру С.'Іаву наполегливою пра­

вати цю роботу,

правління

вельно·монтажного

413

працюючи на тракторі «НАТІ», серпня TpЬO~Ia сїва.lІItaМИ по­ сіяв тільки 8 гектарів замість наМЇтиЛl[ посіяти 880 гектарів І 34 за нормою, бо бригадир пер­ озимини. Вже потрібно закінчу- шої рільничої бригади П. Коркус

одержати від

Жданова-колектив

2Ж о'ое до.водилось

29

Бригада, якою керую, розташована за чотири кілометри від центральної садиби ко.'!госпу. В минулому чимало енергії дов'Одилось затрачати кожного дня, щоб

відставаннн

Н1заЦІЯ 1 прав.'ІlННЯ аРТІЛІ, широ- lte викОриста.'ІИ на корм худобі. В Готуючи гідну зустріч наступЛю~ить ТРУДИТИСЬ родина ко {}озгорнутого соціа.'lістичного оG.lицьовані ями закла.'lИтак()го . . n1J'ПРС 1 . ХІХ ,- Михаи.'!а Федоровича Фесюка. Сам . соковитого KOPM~T понад 125 ним ХХ . з "'ІЗДОВІ " З 13. б тонн . . КП У .. б І вІН Пасе колгоспну худо у, дру- ЗМагання МІЖ доярками, свина,рДОВІ , краlНИ, колектив рига- л.."'Ина Ната.1ія Яківна працює в ками та їюnими працівник.а.ми І Як це робимо? Подрібнеку мади зобов ЯЗilВСЯ допомогти кол.о б . П . . РРС 6 госпникам успішно закінчити гор~~нlИ ригаД.І , ~ин етро--тут ферм за високу ПРОД.УКТИВНlсть -» ста­ . " . В же ІЗДОВИМ. ЯКІ ТІ.'ІЬКИ роботи не ху;І!оuи, створення для неї міцної су на СИЛОСОРІЗЦІ«

Ск..'lадаючи перспективний П.'lая розвитку громадського господарС'гва, І>ерівники артїді ім. Стадіна

iI04«:S~

с. КраСИoilівка. Ш~фи колгоспу

ім.

Спираючись на досвід передовисокої

по

годженої робlf1'lI всьог'О к.олекти­

бою.

ції

цтві на кожну корову

ляга,'ІО в пухку зеМ,lІО.

~!іжн}, систему дог:rяду за худо­

виків,

мадської худоби.

Jt.O.lгоспниками

3

КПРС

.1И певних резу.l&татів у діквіда­

господарського

разом

ЦІі,

КО.тrоспники нашої арті.1і д()сяг-

способом.

ПОСІВНІ ДГРЕГ АТИ ПРОСТОЮЮТЬ

......

П.'Jенуму

ряк

старанному доглядові машина в зразковому C'l'aHi і вже працює

агрегатів, вна-

вересневого

Трактористи М. Житина та І. Бу­

біток, тракгористи одночасно бо­ рються за те,

За час піС.'ІЯ історичних рішень

без, заміни частин більш як 2350 годин. Зараз сіємо озимину. Посіяли 250 гектарів, причому 120-

прогресивну

І. Соловей, бригадир бригади.

Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

двопро-

Пригадую перші дні збирання оіна. Щодня ВІІХОДИ.'ІИ майже п'О 150 ЧО.'lовік і збира.1И по 60 70 гектарів луків. Або взяти жнива. Хліб у Ha,~ вродив рясно. На урочищах Пе­ рекопське і «Біля чугунки» ма­ ли маііже по 14 центнерів з гек­ тара. Щоб швидко і без втрат зіб­ рати врожай, на жнива виЙШли

виишли В поле і там ще й деко­ му з молодих п'Оказували приклад

у роБО'ri, маиже вдвоє перевико­ нуючи денні норми.

Безперечно,

роботах:

завідуючий

М.1ИНОМ Іван Конончук, доглядач ВО.'Іів Яків Строй, вартові Пав.тrо

в

керівництві

бригадою у мене ще є ряд нед()­

ліків, на Аде коли наші діла то можна всі, навіть ті, що працюють на

постійних

кормодобувної

які не закриваю очей. порівняти с.ьоrоднішні з тим, що мали раніше, помітити певні успіхи.

Роботи ідуть усі організованіше,

дружніше. Зараз уже навіть ря,Jt таких ч.lенів артілі, що працю­ валИ

за

межами

колгоспу,

знову

Строй і Микола Бабич. Брига~а швидко завоювада перехідний fювернулися в сел'О. З них хотів би відзначити за зразкову робо­ Червоний прапор колгоспу. ту таких, як Г. Конончук, Г. llии­ Слід ще одне зазначити. Я зро­ бив висновок: щоб слово брига­ дюра, Г. Шеверун, О. Шита. Глибоко переконаний, що всі ,\Кра було авторитетне, щоб дО НI~OГO прислуха.'ІИСЯ, треба, щоб і осінні роботи, з'Окрема збирання сам бригадир чуйно сприимав по­ кукурудзи і сівбу озимини, про­ ведемо успіІІШО. Колгоспники ус­ ради, заува.;кення колгоспників. Я вважаю, що піклування про відомлюють, що, чим краще бу-

,1ю.~еЙ є одним з найголовніших демо працювати, тим шви.в;ше міц­ обов'язків бригадира. Запам'ятав- нітиме і розвиватиметься госпо­ ся мені такий випадок. Весною дарство артілі, тим ШВИ)QIIе щ­

звернулись до мене двоє старих- вищува'l'иметься BalYI'ЇCTЬ І. Строи і Г. Шеверун. ТаІО і так,

TPYP;G-

дня.

хочемо, мовляв, дровець і глейХотілося б почитати на сторінку собі приве:пи. ках газети «Стахановець» повНа другии день їм дали під- ча,IІЬні матеріали про 'Орга.нізацію воду. Коли почадись жнива, ці праці в передових бригадах, кол­ діди без будь-якого

запрошення' госпах. Це дуже важлива справа.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН від.'Іиті під &ерівництвом учених кафедри на заводі «,тreHiHcЬKa куз­

парку, веде ДО .1абораторії кафедри

ня», порівняно із сталевими май­

диварного виробmщтва Київсько­ го ПО.1ітехнічного інституту. В

же

в

десять

раз

СКОРОТИ.1И втра­

ПРОСТОРО~ІУ приміщенні, за.1ИТОМУ яскраВИ~1 ПРО~lінням сонця, схи­

ти ~leTa.1Y в стружці. На механіч­ ному завщі «Го.10Юlа.ш"ету» вже на.1агод;ено масове виробництво

.1Іившись

чавунних

На;(

мета.10графічними

тримачів

для

різців

мікроскuпа"и, працюють учені. Час від часу вони вк.1адають у

зав, що вони міJ\ніші, ніж виго­

гпіца «всеви;rющих», як ЇХ тут

'гu,юені із ста,1і.

називають, нові

апаратів

ма.1енькі

уважно

їх

РОЗГ.1я;rають,

Вчені кафедри в творчій спів­

метаду,

:~fJYжно(:ті J виробничниками ус­

запису­

ніІІІНО впроваджують високоміц­ ниії 'lil13)'H за)lіеть ста.'Іі при ви­ готоюенні рі:ших дета,1еіі сі.1Ь­

ють свої спостереження.

аовнішнь() ці З.1.lивки нічим не ві;(різняюr'І,СЯ один від одного. А.1е ось керівник кафедри профе­ сор Ііостянтин ІД:lіч Ващенк(), Зil­ гадково

посміхаючись,

І{освід пока­

іі

все нові

здивки

токарного верстата.

СЬІ.огоспо;rарського інвентаря. На то)!), ж заво;(і «Го.10вмашметр коміцног() чавуну рін

два З.ПlВки і по черзі демонструє їх у металографічному мікроскопі.

Тепер різницю видно цілком ви­ разно. Перший здивок наче спре­ сований з ХВИ:ІЯСТИХ пе.'ІЮСТОК. Це звичаііний сірий чавун.

Другиіі СК.1Іадається з найдрібні­ Ш!ИХ кульок і ЯВ.1ЯЄ собою новий спл~ високоміцного чавуну, над

удоск.оналенням виробництва яко­ го ПЛО;(ОТ!lорно працює науковий

зуб'їв Д.'ІЯ бо­

«зиг-заг» і )l.исків

Д.'ІЯ

ду­

лургами високоміцним чавун є в

ні. в ПО:1ЬОIlИХ умовах працівника­ ми Броварсь&ої МТС.

удоскона;1ювати

технологію

вивчають мож,ливості його

ви­ вико­

ристаНН!І в різних га.дузях народ­ ного

господарства.

(Кор. РАТАУ).

k.'yU-будуть

вати сільський К;1уб увечері, ку­

дитячі

кіно-

сеанси.

для до­

ТЮlчаеЮI нескінченні

обіцян­

ки ті.1ЬКИ нервують КОЛ'І'оспників.

що не В.1аштовують Д.'ІЯ них

Прикро ііщ ІЩ) районний від­

спеціа.1ЬНИХ кіносеансів. На час-

ді.1 культури (завідуюча т. Ши-

ті нарі.кання ві.~відувачів--батьків та Р~Щ1fХ у завідуючого б кду ом готово заспо&іЙ.1Иве:

ЗаЖ,~іть,

матимемо

І

.

p{)НlHa

Т ., )

знаючи це, не вживає

. заХОДІВ.

І. Величко.

новий

так

с. В.-Димерка.

е

б У в а €

Щовечора. в .Ж~рдівському сільському клубі збира­ лися

1 Л1Т~l к~лгоспники' почитати газету, жур­ нал, подивитися КІнофільм. Але одного днп (на почат­ ку жнив) за розпорядженнпм голови колгоспу т. Лисен­ ка

молодь

ПРИМІщення

1200

ко.'!госпників і ко.'!госп­

ниць,

робітни­

механізаторів, &~B і службовців. Присутні

москвичам

щиро

засипали

зерном.

.Звернулась молодь до секретаря парторганізаціі Т'. Ky~peHKa, але марно. Тимчасом демонстрування кіно­ ф~льмlВ припинилося, гурткам художньої самодіяльності НІДе готуватися до олімпіади, бібліотека не працює. (З листа Г. Касич).

МаШИН(Jf)удівна ПРО~lисловість у КР<Jїиах народної демократії набува~ ВСС більш ШIIРОКОГО розвитку. Конструктори заводів вив­

дякува.1И

чають І заС!ОСОВУIOТh ЛОСI3IД радянс!,кйх машинобудівників.

за правдиве, маіі­

Н а з НІМ ~ а х: І. ПОЛЬСЬК<l Народна Респуб,~іка. Монтаж па-

.

стерне виконання·

В. Полотняк.

**

Сорок колгоспників жердівcь~oї сі.1ы'сІraртіліi і)l. ,тreHiHa виставу

«Таню>.

ютьс Я

ЦИМИ ДНЯМИ У центрі Літок відкрито в новому просторому

тому

ЧИС.'Іі

трикот'ажу,

є

одягу, галан­

терейним і парфюмернии від­ діли. 3а перші

2

дні продано на­

се.1.lенню товарів на

Xcl1eii,

!Іка вироб-

Еитаііської ба­

вовни і баг!!то пшениці, створю­

НОВИЙ МАГАЗИН

у

,-------

Нові машинно-тракторні станції Китаю .1ЯЄ Ч13ерть всієї

**

..

І Чехословацького телеграфного агентства. -----------~

В провіmЩ

І. Швачко.

взуття,

ровозних KOT.1I~ В одному З цехів заводу в Сосновці. 2. Чехосло­ вацька РеспуБJIIка. Перевірка нового потужного КОI\<JЛЬСЬКОГО преса вагою в 190 тонн на заводі імені Б. Шмераля в м. Брно (Моравія) перед здачею в експлvатацію.

Фото Польського ЦеН1рального фотоагентства

Змістом п'єси і грою артистів

тисяч

27

карбованців. З. Смірнова.

Н. Євгенов.

Чимало дітей змушені відвіду-

-

спектакль, заповнили близько

варів,

ПРОМИСДО­

Організувати кіносеанси для дітей

го,

А&адемічниіі театр опери і бадету ім. Шевченка, де йшов

ні чниіі прогрес нашої

~."I----

росдих. Так тут ІІове.10СЯ з-за то­

артист

ням внести гідний ВК.'ІЦ у тех­

машин,

пуючи квитки по ціпах

народним

-

будинку магазин Київської міжобдасної контори рибкоо­ перації. Тут великий вибір то­

lJOuництва високоміцного чавуну,

для

театру

(го.'!овниЙ

СРСР М. Охлопк.ов) .

сталевими.

міцніший за найкращі марки сі­ р()г() чавуну. Kpi~[ того, він має

Чавунні дета.1і

драматичного

М;lЯКОВСЬКОГО

режисер

Добрі резу.1ьтати да.1ІИ також вип­ робуваНН!І лущильників, проведе­

вості, вчені кафе;wи продовжують

лї..

ім.

за:1И, що чавунні зуб'я нічим не

багатьох випцках серйозним кон­ курентш[ стаді. Він майже вдвоє

добрі механічні і шастичні якос­ ті, які дозво.'ІЯЮТь' з граничною точніст.ю відливати всі.'Іякі дета­

ського

вони дуже задоводені.

Пройняті благородним прагнен­

~leTa­

відбувся культ­

імені Леніна (пригород м. Ждано13а:, Ста,'!інської обл:lCТЇ) і пока­

кодектив кафедри.

Створений р:цянськими

серпня

28

похід на виставу А. Арбузова «Таня» в постановці Москов­

дивилися

перед

СПОРТИ В НІ ЗМАГАННИ

нових

11

машинно-трак­

торних станцШ. Крім того, розши-

автомоошв.

У

капіталістичній

кових автомобі.'Іів уЖерані (ра­ ион Варшави). Почалося також заводу

довані

ваних частин.

'велоеипедний заводи.

у

1947

році заВJ;ЯКИ

радян-

ським поставкам ч~сло автома-

таltож

вантажних

мотоцик.'!етниЙ

і

Польська автомобі.'Іьна і тракторна. промисловість випускає те­ пер майже всі основні типи ав-

стрибках у дО'вжину і висоту по-

lІереду М. Хан (ГОГО.1Іів). у ЧеХОС.1Іоваччині підхо,'\ить до До 25 серпня були зібрані хліВ естафerrному бігу перпfiсть кінця збир:шня зернових. У спіш- ба вже з 92,8 процент'а площі. здобу.1ІИ жіноча і ЧО.1Іовіча коман- ному ходові збирання сприяє доб- Швидкими темпами провадиться ди Брова.рського ci.JIЬ.CЬKOГO спо- ра погода, яка дозволяє повністю обмолот Х.1Іібів. 32 райони країни

живчого товариства;

ному заліку

в команд- використати всі

з легкої атдетики

горілася

між

вель. НапередоднІ пуску

велосипедистами

3акінчуються останні приготу-

серед вання до пуску в еКСll.1уатацію у

результатів

можливих вибив

Болгарії-гідроелектростанції

Слідами наших виступів

пер­

шість посіли спортсмени Бровар­ ського

споживчого

товариства,

друге місце-Требухівсь&ого ССТ, третє-збірна Іі.Оманда райспо­ живспілки. Команд.и і учасники змагань, У яких 1-2 і 3 місця, нагороджені гра.,ютами райкому ф~культури і спорту.

Слід сказати, що керівники Бобрицького, Заворицького і Ру­ санівського ССТ зневажливо по­ ставилися до змагань-не виста­

ВИ.llИ жодного учасника на спар-

такіаду.

В. Малюк,

170

тис.

декарів землі.

(ТАРС).

Слідами неопублікованих

листів

Гоголева, озаглавленій «ВідреЗ калитянського колгоспу імені монтувати шляхи» і вміщеній у Сталіна на адресу редакції пові­

3

«Стаха}іовиі»

21

серпня,

піддано

домляли про самовільний

захват

критиці керівників шляхового відділу виконкому райради депута-

земельної ділянки гр-кою Г. Ше­ лест та про те, що ЇЙ у цьому

тів трудящих за невпорядковані проїжджі дороги в раЙQні Бровар-

потурають. Інший лнст вказував на анало­

ської залізничної станції

ділянці

шляху

та на

Гоголів-Краси-

лівка.

гічиий вчинок вартового В. Рома­

новського, який самовільно нако­ сив

Відповідаючи на виступ газети,

завідуючий відділом т. Мазни-

колгоспного

сіна

для

влас-

них потреб.

ЯК сповіщає голова правління

ченко П. ПОВІДОМЛЯЄ, що заХОДІВ

т. Сайченко с., вирішено ділянку Шелест повернути У власність

ужито. Нині значна частина шля-

колгоспу.

ближчнх днів.

рахунок.

.

.

Сіно, привласнене

Ро­

хів відремонтована, решта-най-І мановським, відшкодувати за його

голова райради ДССТ «Колгоспник».

-------------------------------- Адреса редакції: с. Бровари. Київської області,

перегород-

Водоймище зрошуватиме

у кореспонденцї Г. Медведенка

очка.

По всіх видах змагання

Зараз води Тущжі,

жені могутньою греблею, утво­ рили величезне озеро, яке вміщує сотні мільйонів кубометрів води.

- - - - -. . .'-41'41----

домігся

93

великого

гІдровузла в БолгарІї

на 15-кілометровій дистанції. Серед жінок перемогла Л. Кай­

дан-33 хв. 59 секунд,

засоби mexaHi-1 вже виконали П.1І1fi{ хлібозаготі-

зації.

перше місце також за ними. Гостра спортивна боротьба роз­

100

08220

рази більше земді, ніж у ми­

томо{)і:lів типу «Фіат» з імпорто­

М. Бабич (Требухівське ССТ): з

БИ

2

Ну.1(шу ])Оці.

aBTOMoitї.1IiB у Любліні. Були збу­

у Броварах відбулися змаган-І шин і" трак!орів у ПО.1ьщі досяг-

кращих

Мал. О. Козюренка.

в

будівництво

з ма.10каліберної гвинтівки, най- Ту нджа.

Ні, зерно.

а допомогою цих станцііі у про­ вінції в цьому році буде зоран()

ство, що прова;(ило ек.1адання ав­

35 спо~менів, що бра.1ІИ імені Георгія Димитрова на ріці участь у СТРІЛецьких змаганнях _

А що там, кіно?

раніше створених ма­

Польщі не було виробництва авто­ машин. Існувало .'Іише піщриєм­

З

Ідем до клубу!

14

ня Ч.1енів спортивних ~вариств ло манже ,9 тисяч. споживчої кооперації, в яких взяУ 1947-1949 роках були томашин, необхідні для задово.'10 участь 120 чоловік. В бігу на здані в експлуатацію тракторний лення транспортних потреб. 100 метрів серед жінок виграла завод «Урсус» і завод вантажних У 1955 році польська промис3. Читус, серед ЧО.'ІОВlКlВ аВТО~lобі.'Іів у Стараховіцах, що .10ВЇсть дасть 13 тисяч вантаж­ М. СТО.1яревськ.иМ (Бровари); на випускає відомі тепер в країні і них, 4 тисячі легкових автомобі­ дистанції в 800' метрів переміг за рубежем автомобілі «Стар-20». .1tв і 30 тисяч МОТОЦИК.1Іів. требухівець М. СОМ, 1500 метрів -------димерчанин В. Шитим; по На полях Чехословаччини закінчується збирання врожаю

сек.унд.

-

ряються

Ш'Инно-тракторш!х станцій.

Розвиток автотракторноУ промисловості Польщі у 1938 році ІІО,1ьща ма.1а тро­ В період шестирічного П.1Іану хи більше 6800 вантажних авто­ (1950-1955 роки) приступив мобі.1ів і ті.1ЬКИ 24.514 .1егкових ДО випуску продукції завод .'Іег­

ЧО.1Іові&ів-В. Моргун-27 хв. 251 o;J;НОГО з наіібі.1ЬШИХ гіДРОВУЗ.1Іів

-

року

'*

щидЬників. Нові борони вже про­ йшли випробування в колгоспі

поступаються

1955

НУЛЬТПОХІД У ТЕАТР

надагщженu ВИГОТJюення з висо­

вибирає

вересня

2

ПО РДЙОНУ­

Листи із столицІ Радянської України

3вивиста асфа.шгована доріж­ ка, обрамована деревами густого

П'нтниця,

вул. Київська,

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

N2 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

Зам.

2738 -2500.

106 номер 1955 рік  
106 номер 1955 рік  

106 номер 1955 рік

Advertisement