Page 1

Пролетарі всіх "раїн, єдf/аuтеся!

Тісно згуртований навколо КuмунісТИЧНОї партії

ЧЕТВЕР

і ~-цянського

24 НІ!

Орган Броварського районного комІтету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів ТРУ.llящих, Київської областІ

Краще дбати

за

Вже зима стукалася в двері, коли КОЛГОСПНІІКИ артілі іиені Жданова, с. Іtрасплівка, обрали ГОЛОВJЮ правління комуніста т. Радька О. Другого дня після зборів він на.самперед обійшов тваринницькі ПРШlіщеНIJЯ, перевірив, як зберігаються корми, ознайомився 3 кадраии тварин· ників. НеJlоліків, розповідає сількор т. Дяченко П., виявилося чимало, але люди наші дружно 'беруться за їх усунення. Утеплені та очищені від гною тваринницькі приміщен" ня, організовано охорону й ра-

зимівлю

колгоспу.

-r;чщінений

10

зl'v.......

коп.

ня трудової Jlисципліни серед тваринників. У жердівській ар· тілі був нещодавно такий ви­ падок. Без будь - якої причи­ ни, не повідомивши пікого, не вийшла на роботу доярка Ме.панія Голомо~енко. Два дні ніхто lІе доїв закріплених за нею корів. Справа скінчила­ ся ТIІIl, що зоотехnік І'клав акта на « загибе.ль 93 літрів молока), а в правлінні колгоспу пок,Па­ ли цей а кт під сукно. Будь,яких серйозних висновків не зроби­ Іа з. цього факту й партійна організація.

цівники МТС. Це велика сила,

-'- ,

передове,

худоби дО ЗОО·РІЧЧЯ ВО33 ' tЩНАННЯ

ціональне використання кормів, В 25 колгоспах району пра­ кадри тваринників поповнюють- цюють зоотехніки - штатні пра­ ся кращими людьми

р.

106 (1 011 )

Ціна

УКfАЇНrI 3 POCIt;rO

Назустріч знаменній даті

боротимуться за усунення тих

недо,Піків, які призвели до цьо-

го,-ВОНИ доб'ються перемоги?

Такої впевненості неиає та Й не може бути, коли 3Ш1ЙОJlИШся 3 ТИМ, пк організовано зимівлro худоби в такому, напршt'пад, колгоспі, як імені CTa~iHa, с. Калита. (голова правлІННЯ т. Степанов ІІ., секретар парторганізації т. Носок І.). Не по-

9

і

людство.

Сталінеь­

академіка Д. В. ких п.реllifi за цеli рі" і приfi­

бригад<J.Х бесіди, в клубі, від­ булася лекція на тему: «Пе­ реяславська Рада t 65.1 року­

видатний історичний акт у воз­

з'єднанні України з РосієІС». Випустили спеціальний номер щоденної стінної газети «За 1{0мунізм), присвячений ви:шач­ ній події. Множаться л

Комітет розглянув

пропози- премifi «3а З}lіцнеННR мпру між

ції, що надійшли, про присуд- народами» за

------

1953

рік.

Про "рисудження міжнародних Сталінських премій ,,3а зміцнення миру між народами" за

1953

рік

f)ocTaHoBa Комітету по міжнародних Сталінських ""'міях

"За зміцнення миру між народами" від

12

грудня

1953

року

!

1

Все це виків-тваринників,

ших

Геnова Комітету д. В. СКОБЕЛЬЦИН Заступники Голови Комітету ГО мо-жо (Китай)

ваються дальшого піднесення ПРОJlуктивності тваринництва. 3а прикладом передовиків слід зразково організувати зимівлю худоби в кожному кол-

снення рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС про заходи дальшого розвитку всіх галузей сільського господарства.

М. АНДЕРСЕН-НЕКСЕ (Данія), ЯН ДЕМБОВСЬКИЙ (Пош.ща),

МИХАУЛ САДОВАНУ (Румунія), О. О. ФАДЄЄВ (СРСР),

П. Рябов,

які доби­

заступник

голови

колгоспу.

КОJ1ГОСП імені ЛенІна.

лут АРАГОН (Франція)

Члени Номітету:

культур.

І. Г. ЕРЕНБУРГ (СРСР).

12

грудня

1953

року

м. Москва.

с. Плоске.

• * *

Суворо покарати агентів міжнародного імперіалізму

Колектив робітників, інженерно-технічних працівників та у країНСhКИЙ народ, як і всі службовців, достроково виконав­ ши річний план, бореться за народи нашого багатонаціональте, щоб на честь знаменної да­ ного Радянськ?го СОЮ!lУ, тавти випустити в рахунок 1954 рує ганьбою ПІдлого ворога нароку близько 500 тисяч штук роду Берія і ЙОГО спільників. цегли. Вже вироблено понад 150 У своїх вис,тупах на зборах у зв' язку З повідомленням Протисяч. С. Велідченко. 3алlський цегельний завод.

КОМСОМОЛЬСЬКОі КОНФЕРЕНWі

с,прямуємо всі свої зусилля на виконання

иом ЦК КПРС.

Колгоспник цієї ж артілі Васи.1lЬ Рогач !!аявив:

куратури СРСР робітники, кол- Не ВJlалися ворогу народу ГОСI/НИКИ, радянська інтеліген- Берія його злочинні заJlУМИ. ція вимагають суворої кари зрад- Партія наша СИЛL"iL і згурто­

там міжнародного імперіа'пізиу. шої бригади ДОРУЧИЛИ мені скаГнівне слово тр)'дящих і на- ЗеНИ, що ми будемо

годин ранку.

шого раllону.

Ранком ЛКСМУ.

ще краще,

ДЯНСЬІИГО уряду

шкоджені люті

няної сівби. Невистачає зерно­ очисних машин, а ті, що є, ви-

П. Онойко, агроном.

с. В.-Димерка.

дер­

викриТl І зне-

голос

заявляють

RОДГОСПНИКИ

вороги народу артілі «30РЯ», с. Кулаженці. -

Беj)ія і його прибічники. Боро- Ці бандити хоті.IlИ наJlіrи на га спіймано. Наша вимога-су- наш народ ЯрlІО Ішпіталізму. вору кару зра.l.ВlIкаи Батьків- Але ставка їх БІІта. Мп безмеж­

Не ПР!lді.nяє правління кол­ госпу належної уваги і ремонт­ користовуються не на повну ним роботам. Біля кузні повно потужність. ДОВl:\дений кол­ всілякого реманенту, а до ре· й не присту­

~оціаліСТІІчпа

т. Холод О. заявила: -Немає меж нашому обу-3авдяки пильності цент-/ реннІО зрадницькою діяльністю рального Комітету партії. ~a Ра- Берія і його прихвоснів, - в один

у колгоr,пі імені ItipoBa неза­ ку, а кінчає о п'ятій. Конче довільно проходить підготов­ потрібно організувати тризмін­ ка посівного ма'-:-еріалу до вес­ ну роботу на очистці Н\Lсіння.

ще

ТРУДІІТИСЬ

самовіддані ше,

пу імені Хрущова, с. Требухів, жава.

Посилити темпи підготовки до сівби

його

ще

Депутат Верховної Ради Ук- щоб ще міцпішою і могутнішою раїнеької РСР, агроном колгос- була наша

госпові графік очистки зернобо· МОНТУ бових культур не ВИКОНУЄТЬСЯ. пили. Ланка, яка виділена для вико-

Be.JI1l ЧНІІХ завдань,

поставлених вересневим Плену­

ниltаll Батьківщини, підлим за- яана, як ніколu_ Ії піДТРЮIУЄ UРОДdНЦЯИ і змовникам, аген- весь народ. Ііо.:lГОСПНИКИ на­

грудня о 11 годині ранку в Броварах ро:шочинає свою роботу Х районна конференція ЛКСМУ. Реєстрація делегатів у приміщенні райкому KOMCOMOJJY від

26

нання цієї роботи, починає ро­ бочий день о 10-11 годині рая-

все

11

ДО ВІДОМА ДЕЛЕГАТІВ Х РАЙОННОї

10

відстоює

час. ПОТРІбно тільки, рівюш.и МТС більш систематич­ люга)-тільки за останні дві зміцнення миру присудити МіЖ-, Джону БернаЛУ-ПРОфесоро­ но перевіряли роботу кожного колгоспники бригади вивезли народні Сталінські преміТ (За ві [ощонського університету 3 них безпосередю,о на місці. на свою площу близько 100 зміцнення миру між наро-: (Л; лія) Слід покінчити з байдужим став· тонн місцевих добрив. По 200 дами» таКИI4 особам: ! Леону Кручковському,Пеuням МТС до справи розвит­ тонн гною вивезли третя ріль­ П'єру Кот~депутато~і Націо- письмеПНІІкові (1l0льща) ку колгоспного тваринництва. нича бригада (бригадир А. Теп­ нальних з.борlВ (ФранЦІЯ) Пабло Неруді - письменниСахіб ClНг Сокхею - профе- кові (Чілі) Тепер у тваринництві най- люк) і четверта (бригадир В, Ста­ с,ор?Ві, геперал-.иаЙорові, чле-І Андреа Андреєн-докторові відповідальніший період-зимів­ сюк). ля худоби. В багатьох наших Розширюємо ларникове гос· НОВ.І Ради штаТІВ парламенту иеДIЩИНИ, ГОЛОВНО:l<ІУ лікареві клінічної дабораторії М. Стокколгоспах голови правлінь, сек­ подарство. Крім парникових раи, ІндІЇ Андреа ГаАжеро-священи, голи/а (Швеція) ретарі парторганізацitt, зоовет­ які маємо, придбади 500 ШТУК Поповій Ніні ВасиліВНі-секспеціалісти ЩОДНЯ пере;-;;,tIЯШТЬ нових. СтіЛІ>ІШ Ж рам виготов­ кові (Італія) Ізабеллі Блюм -:- депутатові ретареві Вt;ССОЮЗlIоl Цептра'пЬстан ферм, находу усувають ляють для нас шефи - У прав­ ної Ради профспілок (СРСР). :~Ді)ліки, пильно оберігають по­ ління шосейних шляхів. Щоб парламенту (БеЛЬГІЯ)

В.-Димерка. госпі. Це-одне з найважливіу зимовий час худоба потре- ших ЗtLндапь у боротьбі за зді1t­

до

і який

і

~a видатні заслуги в спра-І Говарду Фасту --ПИСLменнищоб ке­ нича бригада l бригадир Г. Ма­ пі боротьби за зб~реження і І кові (США)

зети еСтахановець» наводяться за зразкове проведення зимівлі такі ж факти і з колгоспу імені худоби зростають лави передо­

8

збереження

СкобеЛЬUlша відбулися засідан- няв РIIІІеНІIіІ я щ,ому питаlJні.

його розтягають. за встановленим раціоном. В кінчується також очистка на­ У сьогоднішньому номері га- ході соціалістичного змагання сіння капусти, иомідорів та ін­

бує особливо дбайливого дог ляду. Але в ряді колгоспів партій ні організації, правління незадовільно борються за зміцнен-

бажає

тим

ке національне свято-ЗОО·річ­ пя Комітету по міжнародних Нижче публік}'сться поста­ чя возз'єднання України з Ро­ сталінсыхx преміях «3а зміц- нова Комітету про присуджен­ сією. Агітатори проводять у нення миру між народами». ня иіжнароднпх СталіIlСL[{ИХ

зry!1.~-~ -'1'1 оих ItOPMlВ. На лу.ках ких приміщеннях бу до тепло, бригада вичистила всі котло­ лежить близько 300 тонн сша, щоб корми використовувалися вани, заготовляє добрива. 3а­

призводить до вкрай низьких удоїв МОЛОlta. Надзвичайно серйозні недоліки в орга.нізації зимівлі ХУJlоби і ПО колгоспах сіл Семиполки, Іtняжичі,

справу

вносячи

грудня у МОСlші під ження мііІшаРОД!!ІІХ

12

у всіх колгоспників одне го,ПовуваllIІЯМ прагнення-гідно зустріти вели­

.

ІІухівка.

якого

у

натхненно

у Комітеті по міжнародних Сталінських преміях ,,3а зміцнення миру між народами"

дбали тут своєчасно за те ,1"',:.,,4> голів ' я худоби від падежу, дба­ уже в лютому почати сівбу підвезти до, ~P;-_ .І~ЬtJЮtНЧНИЙ ють про те, щоб у тваринниць­ овочів у парниках, городня

Ватутіна, с.

миру,

вклад

прогресивне

Ще низька ПРОJlуктивність що може Й повинна зразково у боротьбі за , -". худоби в Красилівці. Але хто організувати роботу тварин пи­ товку до весняпоf ciIIп~ може сумніватися в тоиу, що, ків, осоБЛИRО зараз, у 3!ПIОВИЙ ганні перед веде перша pi.llb·

коли вся маса колгоспників, на чолі з партіііною ОРГ,1нізацією, дружно, як вчить парrія,-з ент-узіа~мом і далі наполег ЛІІВО

радянський народ

1'ься на благо своєї Батьківщини,

гРУдня

1953

уряду,

щини. На знІмку: Козацька збро" часІв визвольної вІйни українськогв на­ раду 1648-1654 рр., що зберІгаєть­ ся в Переяслав- Х мел ьницькому іСТGРИЧНОМУ музеї (Київська об­

ласть).

Ми, працівники

но вдячні Центральному

Комі-

сіЛhСЬКОГО тетові нашої партії і Радянсь­

господарства, як і весь

радян- коиу урядові за викриття шпи­

ський народ, ще щільніше згур- гунів і зрадвиків. Ми ще тісні­ туємося навколо Коиуністичн(;ї ше згуртуємося навколо партії партії та Радянського уряду і і уряду.


СТА

2

Х

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Н

!

О

В

n

Е

М. Костяний, Ч.~ен кпрс; .

Повсякденно працювати з

секретарями

комсомольських

організацій -ДіЯ.llьність Ольги Суботов- кому комсомо.llУ, ської -секретаря КОМС01ll0ЛЬСЬ- вона не дістала.

кої

органіsації

БроваРСЬІtого

лісництва-за час від минулих до останніх звітно,виборних зборів можна поділити на два періоди,-пише в своему Jlистідо районної газети кандндат партії т. Шуман Т.

-

Протлгом року

проте

такої

Суботовська

лася з деякими

труднощами в 3бори обрали

роботі і не знала, як їх. подо· лати. Вона побачила, що такі комсомольці, ак JIiждвой та деякі інші, насті.llЬКИ пасивні, що навіть про членські внески їм

новий склад ко·

мітету, нового секретаря. Але заздалегідь слід сказати: якщо первинна партНlнu. організація (секретар т. Березюк), рай­ ком комсомолу і надалі так допо·

фові. Така темоература створю-

ГНОЙОВИХ, тоvфо-фекалыlхx і торфо-сечових. ТорфО'ГНО110ві ком· пости виготовляють трьох видів у співвідношенні-I:1, 2:1 і 3:1. Якщо торф добре ро~кла-

lІів, і внаслідок цього в КОМ­ поствіtt купі накопичувалося більше поживних речовин, пот­ рібпих для живлення рослин. При виготовленні такого ком­

дениl1, то кількість гною -5мен- посту на кожну

тонну

торфу

шусться. Торфо·фекаЛЬНиtl ком- беруть 2·2,5 центнера гною. ПUСТ виготовляють У співвідно· Ширина бурта має бути 3 мет­

24

грудня минає

народження генІального

155

рОКіВ з дня

Адама Міцкєвича­ польського поета.

Адам Міцкєвич наРОдИlIСЯ побли­ зу міста Новогрудка (тепер Біло­ руська РСР). Винятково важливу роль у фор­ муванні свІтогляду j\\іll,кєвича відіграв

і творчості так званий

.росіЙськиЙ перІОД' його діяльнос· ті. Висланий з Польщі за участь у студентськнх патріотичних,

ло.

лелюбних гуртках, МІцкєвич про­

тягом 1824-1825 років живе в Петербурзі, Москві, Одесі. В Ро­ сІї він зближається з передовими людьми свого

часу,

знайомиться

з декаБРlІстамн. дружить з Олек­ сандром СергІйовичем Пушкіни",. Тут пІд воливом нередової росій­ ської лІтератури загартовується творча зрі.аість поета, мІцніє йо· 1'0 поетична майстернІсть.

Багатомільйонний народ

цінить

радянський

І любить

геніал ь­

ного польського поета. Його вір­

ші, баллади, поемн, перекладенІ на росІйську. українську та Інші мовн, вндаються в СРСР в~личез­ ними тиражами. ленних

шенні: на І тонну вивітреного ри, висота-l,75 метра.

торфу даю;r:ь

1-2 тонни фекаль·

Як правило, ТОРфОltOМПОСТИ В цьому Ж колгоспі «Красная

закл:],дають В.Ilітку або восени заря)} при ввесмні ~омпосту. штабелями з тим, щоб процес за.КЛilде~ого в грудНІ, юб.рали

розкладr органі чних речовин в І картопл~ по . 380. центнеРІВ! У нпх заКlПЧИВСЯ до часу посад- лютому по З43 І в береЗ~I­ ки картоплі. Якщо таке добри- по ЗЗ4 центнери карТОП.llІ 3 во виготовляють зараз,

мових умовах (що й

рика подає нам допомогу у

ПОСІ!'

в

зи- кожного .гектара.

роблять

Щоб БІJlьше накопичити по­

в ряді КО.llгоr.пів району), то живних р~човин В торфоком­ краще робити та.к: кладуть спо- постах, СЛІД. дaBaT~ на

кожну

чашу хупою гній, а. потім на- тонну 20 КІлограМІВ фОСфо~ит­ кривають його шарои торфу. ного . бор?шна або 20-30 Кlл~­ При

такому компостуванні в граМІВ Пlчного попелу .. ПоПl.ll

купі створюється висока те.ипе- зменшує також

КИСЛО~Нlсть

у

ратура, внаслідок 1)ОГО приско- малорозкладеноиу торфІ.

рюється

Р ечовин. •

розклад

органічних І

О. Стебаковв,

заступник

головного агронома

ПО овочах.

ДОСВІД колгоспу (Красная за-І

Броварська МТС.

СЛІДАМИ ОДНОГО ЛИСТА

Ц~-один з ЧІ'ІС'

проявІв нерушимої друж­

Такі торфо-гноАові компости,

НИХ мас. Ного вносять на гек- закладені в більш ранві строки, тар 15-30 тонн. дають більшу добавку врожаю.

Причини низьких удоїв молока у колrоопl ІменІ Ватутіна, ~ o І . У колгоспі незадовільно

ор­

ПухIВК8, удаУ молока чнм далІ, гані' , Q:\1l0 ОХОРОН'" ХУДI)би кортим БІльше падають. Доходить . о о. J ..' до Toro, що 81Ц 207 корІв 8а день МІВ та ІНшо! :!\и,/н ,,;<'''''ЧОl власнадоюють BCboro лише по 235- ності. На території БРИl'ад, щ~ V.

240 лІтрІв молока.

Є. Матяш.

в

с.

Рожівка,

ВЖ6

БJlИЗЬКО

місяця, лк немає вартового, хоч

Від реД8иціТ: ( Чоиу такі низь, тут десятки голів худоби, фу­ кі удої молока у вашому колгос- ражна картопля. В ніч 3 11 на пі»·-з такии запитанням ии звер· 12 грудня вкра.дено картоп­ нулися до ряду наших сіЛl,КО- лю з кагата.

3 вини

кагатов­

рів і читачів. 1 матеріалів, які щика І. МихаDJенка, в кагаті, ВОIlИ надіслаль, цілком лсними що на території З·ОЇ бригади, стають причини, що призвели до зігрілось

цього ганебного становища .

Із

у колгосп доставлено 30 тонн лінню

60

заяв

тонн картоплі.

колгоспників прав-

відомо,

хто

винсн

У

макухи. Але дати цей цінний тому, що на лузі згоріли Іва ознайомилися "госпо­ КОНЦI\ОР)! коровам ні в чому і стоги сіна; хто ((половинить» кодгоспу. побува.1Н на ні з ЧИІІ-немає січки. сіно, коли возять 110ГО на фер­

ленні темпІв будівництва.

Шефи

дарством тваринниD,ЬКИХ фермах . в MeXaHiq·

них майстернях. Ми розповІли ЇІІ( про

перспективн

розвитку

кол­

ти соломи

госпу .

На

Маtlже ЩО;ЩЯ дають наряди му; хто потягнув дошка 3 тих, бригадирам на те, щоб доста ви- що доставлені бу ли Д.llЯ ВИГО­

їх

запрошення

переДОВИУ.ів

колгоспу

делегація відвідала

для

виготовлеIlНЯ

товлення

стелі

в

корівнику,

січки. Але наряди ці пе БИКО- який і зараз ще як слід не утеп­ НУЮТl>ся-сі'шу не рі;ІіУТЬ, а лений. Прямо слід сказати, що

слід по декілька разів нагаду- магаТИИJТЬ секретарю, коміте­ фабрику. Радісно привітаЛ\1 нас, солому доста.вляють на фсрми як дорогих гостей, робітники. Ми вати. А що треба зробити для тові,тут lІоже все повторитися. побували в цехах, де ознайоми­ З великиии перебоями. того, ЩCJб активізупа.ти всіх ком· ltРИТИЧНі :lауважевнSI ТТ. Шу· лися 3 тим, як працюють робlПIІІ' Для корів і телят виділено сомодьців, вона не &наЛі1. ТУТ' .. ан і Дорошенко цілком вірні. ки. Вел ик(: враження справив на наtlкраще сіно, ПРОТ6 воно на то і потрібна бу ла справжня Іх маЮl'Ь врахувати партiliні нас нічний са!fаторій фабрики. ферму не потрапляс. Б ригалири Тут створені прекрасні умови для допомога сеltретаря партifiної організації та райком КОМСО.llО · відпочиику. І-ої та 5-0Ї бригад tlисопький Я. організації т. Ващенка, рай- лу. " . . і Висоцький ы1. завозять краще

у Презuдії Верховної Ради СРСР

тів торфу, навіть при веJlИКИХ морозах забезпечував ВИСОltу температуру всередині компост­ ної Іtупи: ~5 · 30 rpa!lyciB тепла І! гної і 12·15 градусів-у тор-

Високий приріст врожаю лас нала умови для підвищення застосування кuмпості!): торфо- ЖlJттсдіяльвоеті мікроорганіз­

Міцніє дружба зборах у комсомольськіІі орга­ нізації залізничної станції Боб­ робітників і колгоспників PIlK,-нише комеомолка Л. Доро­ Все міцНіШI)Ю CTaG дружба між шенко. - Чула звіт КОЛИШllЬО­ колективом роБІтників, інженер­ го секретаря комітету Комаров­ но-технічних працІвників І-ої вз у ттєвої фабрики м. Ки€ва та ського, ЯКОIlУ і звітувати, фак­ колгоспниками нашої артілі. Бе­ тично, не було про віщо. 3а рік ручи шефство над колгоспом. фаб­ тут спромоглися лише двічі ск-

тонн.

30-40

й разу не звітувала про свою би трудящих наlUОЇ крзїни з поль­ ським HapO~OM. який ПРИ бра­ роботу на партійних зборах. Ій терській беЗКОРИСJ\ИВій допомозі павіть ніхто не допоміг дібрати радянського народу, в єдиному пропагандиста для гуртка ком· таборІ миру, демократії і соцІа­ лІзму будує нове життя. СОКОЛЬСЬКОї політосвіти. Нв знімку: АДА!!1 МІЦКЄВИЧ. Факт цей, на жаJlЬ, непооди-

Чому ж так сталося? Молола ликати комсомольські збори, і активістка, Суботовська зуr.трі· ніхто всього цього не помітив.

ТОРфОI<ОМПОСТИ­ цінне добриво

1І.000внеННЯІІ до гною, Яl\доБРIl' во пі::! каРТОП.1Ю, в наш ом у ра!іоні G торф, щО ВИI\ОРИСТОВУ GТЬ' ся лля підстилки худобі. Вносити такого торфу на гeKTilp треб..1

Спочатку Суботовська актив. нокий. но ВЗЯJlася за роботу-провела -я була на звітно,виБОРНИХ декілька ра, зів зБQРИ, впзначи. ла КОМСОlІольські доручення, організувала голосну читку хуДОЖНЬОї літератури. Після того її активність стала помітно падати, і за це Ії цілком вірно критикували на зборах.

РОХ1

1953

І\ОЇ артілі t jjільшовик » і .піт· водить, що гнііі, покладений ок­ КIВСЬКОї - імені IttLлініна,цінним ремиии купами всередину бур-

19;-'3 роки)) --вивчеНfIЯИ цього знаю, паПРИКJад, з ЯКИХ мір­ наtlва;Кдивішого партitlllОГО до· кувань впявив бажання бути кументу ПО'ШВСЛ у нас новиfi слухачем раtiпартшколи т. Ку·

систсько·ленінського вчення. Але повинен сказати, що

грудня

ЛІ\: показу .. досвід РОі!\нівсь- ря», Ленінградсмої області, до·

«50 рОКів Комуністичної пар· окремі товариші несеРПОЗIІО тії Радянського Союзу (НЮі$· ставляться ЛО павчання. Не

навчальний рік в раі10нвіtl пар· чер І. -секретар парторганіза­ тШнitt школі (першого року ції деревообробного КО~lбінату, навчання). Глибоко впвчили коли s початку навчального за пеfi час також проиову року він ще не був і на од­ Г. М. Маленкова Ні!. п'ятШ ее· ному занятті. ІІід його, видно, r.iї Верховної Ради СРСР; до· ВШІИвои ще Й разу не віn.ві· повіі{Ь М. С. Хрущова на ве · дав занять і ко"'уніст З цієї ж ресневому Пленумі щt КПРС партitlної організаціі т. Мози· та всі інші матеріали llленуму; рев В. заслухали лекцію про (, ~la' Головараtlонної ради Доброві.пь ніфест Комуністичної партії " . ного товариства сприяння ариії, Оr.тапнього часу приступи.lШ авіації та флотові т. Барило Т. до вивчення 1\0}10ТКОГО курсу має часто виступати з лекціями, історії партії. Працюючи над доповідями на політичні теми . першим розділом піДРУЧllика, Але він рідко коли виступав, прочитав і законспектував твір бо недостатньо працює над під· В. І. Леніна «Що таке « друзі вищенням свого ідейного рівня. пароду» і як вони воюють про­ Протягом трьох иіСЯllів він пропустив 5 занять. ти соціал-демократів? » . Всього за цеп час було в Статут КомуніС1ИЧНОЇ партії нас 11 занять. Як і всіх інших вимагає від кожного комуніста слухачів, вони мене цілком за­ системаrично працюВ1ТИ над довольнили. Я переконався, що підвищеННЯIІ свосї свідомості, правпльно обрав для себе фор­ над засвоєнням основ марксист· му партійного навчаННJI, і це сы\·.пенінсь!оїї теорії. Первин­ дасть мені можливість підвищи­ ні партійні організації покли­ ти свій ідейний рівень. Праг­ кані СlІстематично перевіряти, ну засвоїти не окремі ФОРМУ­ як кожний 3 НИХ виконує І\с!і лювання та цитати, а суть марк­ оБОВ'ЛЗ0К.

24

АГРОПОРАДА

Адам Міцкєвич (1798-1855 рр.)

В раЙОННіЙ парТіЙНіЙ школі

ь

голова колгоспу Т.ВисоцькиЙ Л., він же в даний час і секре­

тар иарторгані~аиії, обходить ці сигнали, не веде боротьби про­ ти ледарів і розкрадачів ltол­ госпної власності.

В колгоспі значний агітко-

На знак нашо!фабрики др) жб" ВІдбувся У, роБІТ- сіно У свої бригади '. а на фер- лектив, є в селі лекторій, але ничому клуБІ вечір. Виступили диреl(ТОР фабри- ІІІУ достаВJlЯЮТЬ .наЙГlрше.

агітаторів, лекторів

не

видно

ки, представники партійноі та комЛише оетанUlХ днІВ корови серед тваринників. Про органі­ сом"льської ор~аиіза~ій, рц кра- п'ють води досхочу, а до того на- зацію соціалісти,ного змз.гавня

Президія Верховної Ради СРСР призначила: Сабурова Макси_а 3а­ щих стахзновЦlВ ПІДприємства , пували іх лише раз на день По· між працівниками ферм ще й а також пре;l,ставники вІд кол-. . харовича 3аступником Голови Ради Міністрів СРСР . гос пу. Одностайно вирішено ук- над. МІСЯЦЬ тривав ремонт Іtоло- мови не було. У доярок багато

1) Голову Держп.шву СРСР тов.

2) МїHicTPJ, електростанцifi і електропромисловості тов . ПtJрвухіна ~lихайла ГеоргitlОВИ'lа 3аступником ГОІОВИ Ради Міністрів СРСР. 3) Міністра металургіtlної промисловості тов. ТеВОСSlна Івана Федоровича Заступником Голови Ради Міністрів СРСР. 4) Міністра середнього машинобудування тов. Малишева ВячеС.1ава Олександровича 3аступником Голови Ради МініС1рів СРСР.

ласти

на rОЦlалістичне ДЯ3ІВ, бо зривалося виконання оретензifi до правліннл за оп­ лату

праці, сіно і дещо

інше,

ки та колгоспом. Понад півтора місяця прав- але й про це з ними, по суті ЗакІнчився вечір ведиким кон- ління колгоспу укомплектову!' справи, ніхто не розмовляв.

цертом. У ньому взяли участь штат на фермі і ніяк не укомартисти драматичного театру Імені

П'б

йа усунення цих вадзвичаtt-

Лесі Українки та республіканської П.1lектує. ОТРI но дібрати ще но серйозвих недоліків слід нефІлармонії. 8 ДОЯРОК і З доглядачів ХУДО' га.Йно взятися.

Міністра ПРОIlИСЛОВПХ товарів широкого споживання СРСР тов. Косигіна О.llексія ~Іиколайови,а 3аступником Голови Ради Міністрів СРСР.

5)

Адреса редакцІї: БИ 20~71

договІр

змагання між кодеКТilВОМ фабри. нарядів.

С. Велідченко,

би. Доярки :М. Сулима, Г. Пет-

секретар парторганізацІї

ренко, Г.

колгоспу імені Хрущова.

тично

с. ТребухІв.

Іtоза'l.енко

порушують

дня на фермі.

система-

ро:шорядок

Репактоl'

С. ПОГРЕ&ІНСЬКИЯ.

с. Бровари, Київської області, вул. Кірова

броварська ' районна друкарня Київського обласного Jправлін-н-я-ку-л-ь-т-:уР-и----------з-.-u-.-2-1-9-3--24-8-0---

106 номер 1953 рік  

106 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you