Page 1

nролєтарl всіх краін, OOHad't'CAJ

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СЛАВНОІ КОМ~НІСТИЧ­

ВІБТОРОК

30 ГРУДНЯ

Jfg

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих, Київської оБJlастl

союзу, ПІД ВОЖДЯ

ІДУТЬ

106 (905)

Ціна

ЛЮБИМОГО

ДО

НОВИХ

НАРОДИ УСПІХІВ

І

СРСР У

прово­

ВЧИТЕЛЯ ВПЕВНЕНО

БОРОТЬБІ

ЗА

ЗДІЙСНЕННЯ ВЕЛИКОї МЕТИ ПОБУДОВИ КОМУ­ НІЗМУ В НАШІЙ КРАЇНІ.

КОП.

10

СВОГО

ТОВАРИША СТАЛІНА

р.

1952

НОУ ПАРТІУ РАПЯНСЬКОГО ДОМ

СОЮЗ НЕРУШИМИЙ РЕСПУБЛІК ВІЛЬНИХ 30

23-26

гру дня минаr. зо РО1\ів 3 llOЇ держаВІІ . .:1еніпсько-ста:rіu­

ДНЯ утворсння Союзу Ра;tЯНСh­ ких Соціаліr,ТИЧНІІХ Республік. Це добровіЛl}не дера~авпе об'єд­ нання раДЯНСЬІ\llХ народів від­

ська націонаЛІ)на політик3. Ко­ муністичної партії, політпка

грудня Ц. р. відбув- ва і збільшення його продук_1 раїнської

ся черговиїі Пленум Централь- ТПВІІОСТЇ.

ного }\оиітету КП У країни.

РСР

Кальченко.

З. Про посилення боротьби

В дебатах на

доиовіць

по

. Пllтанню виступили ПJIенум обговорив питання: громадської власності і поліп- 19 ЧОЛОВІК. 1. Про хід ВIlвчеВЮl рішень шення справи підбору, вису~o TpeTЬO~lY ППТаІ.ШЮ з до: за

збереження

державної

і другому

llРУЖUИ і братерського співро­ Gітництв3. віllЬНИХ народів пов­ ХІХ З'ЇЗДУ КПРС,.. геніальної вання і виховання кадрів II ПОRl~Ю ~ИСТУПИR секретар ЦІ" бу лося в 192:l РОI(і на Першо­ ністю восторжествува.ла пад праці ТОВLi.риша И. В. Сталіна торгове.:ІЬНIІХ, кооuсраТИВIІИХ КП ~ краши тов. о. І. Кириму з'їзді Рад зао пропоз~ніr.1О БУРіБ~їl:1110Ю політикою напіо­ «~~коноиічні проблеми соціаліз- та іншпх оргапізаціях. ченко. . В дебатах на ДОПОВІДЬ по треВ. І. JIепїllа і 11. В. СТ3.:Ііна. нальної ворожнечі і н3.ціОllaJIЬ­ му в СРСР» і заходи uо.nіпшення ідеологічної роботи пар0;0 першому питанню з до: тьому питаншо вистуrШЛIІ 18 пого Гноб.1ешш. На з'їзді з доповіддю про тШноІ орг3.ні~а]щ У країни. ПОВІДдt() виступив секретар ЦК 'O.1l0BiK. утворення Союзу РСР виступив аростас і міцніс РаДНlІська 2. Про завершення Ci'nbCbKO' ІіП УкраїІШ тов. л. г. МельНа sакінче.ння Пленуму 3 товариш Сталін. Ве:lИкпtl ВОif\ДЬ багатонаціональна держа.ва. В господарських робіт, підготов· ников. промовою виступив еекретар наролів '2казав тоді: «Сьогод­ ДРУЖНУ радянську сім'ю всту­ ку KOJIrocniB, МТС і радгоспів. В дебатах на доповідь по ЦК Компартії У країни тов. нішпіt! 11еш) є ДНС?l TopiI~eCTBa. ПИЛИ нові паРО11И. Перед Вели· до вирощування високого вро- першому питанню ВИСТУПИ.1lИ Л. г. Мельников. нової РосіЇ, яка ро~БП':Іа кай­ кою Вітчизняною віі1 ною були жаю всіх сільськогосподарських 23 чоловіки. На заслухані питання Ilле­ дани національного гноблення, утворені дlIтовська, Мuлдавсь­ культур в 1953 році і забезПо другому питанню s допо- нук центрз,лыlгоo Комітету організувала пере~lOГУ па;І ка­ ка, Латвійська, Естонська Ра­ печення виконашІЯ плану Р03- віДl1Ю ВJІСТУШІВ перший ;~аступ- І\омуністичноl партії УКРйїНИ піталом, створила Дllктатуру дянські Соціалjстичні Респуб­ витку грома.дського тварИННИЦТ-IIІИК Голови Ради Міністрів У к- приПняв розгорнуті рішення. пролетаріату, розбудила паРО11И ліки. В підсумку другої світо­ (;ходу, запалює робітників За­ вої віОни був ВОЗЗ'єднаниП в ходу, перетворила червоний єдиніі1 лержаві весь украІнсь­ стяг :1 п ра.пора партійного в кий H:=tpun. Білорусія зібрала прапор державний і зібрала в ОдllУ сім'ю весь білuруськиtt виконкому Броварської райради депутаТіВ трудящих

РІШЕННЯ

навколо цього

прапора

пароJf.И

народ. Нинішні державні кор-

ВІД 29 гр~rдня 1952 РОКУ

радянських республік для того, дони Ракянського Сою~у найщоб об'ЄlIlІаТИ Іх в о;щу дер­ більш відповідають умовам, які жаву, в Сою~ Рdдянеьких Со­ ціалістичних Респуб.Jік, прооб­ ку народів нашої кра.їни. раз приПдешньсї Світової Ра· Гігантськи зріс міжвародВnlt дянської Соціалісти чної Рес­ публіки» (ТВ., т. 5, стор. 158). авторитет нашої соціалістичноУ

Про затвердження складу Окружних виборчих

історично складися для розвит-

Спочатку до СРСР ввійшли Російська РdДЯНСЬ1\а Фе:rера­ сввна Соціалістичuа Республіка, 3aKaBKa~bKa РаДННСЬІtа Феnсра­ тивна Соціалістична Республі· ка, у краІнська Радянська Соаіалістична Республіка і Бі­ лоруська РаДЯНСЬ1\1\ Соціа.1іс­ тична Респуб.lіка. Тепер СРСР об'СlШУЄ 16 Рі1ДЯІІСhКИХ соціа­ лістичних респуб.llік: РосіПськ, Федеративну, Українську, БІ­ лоруську, Азербаn!жанс.ь~у, Грузинську, Т)ркменську, ВlР­ lІенську, У збецьку, ТаДЖИIlЬКУ, Казахську, Ііпргизьку, Молдав­ ську, .JIaTnii1CbKY, Естонс.ьку, JIIITOBCbKY і JW,рело-фіПСЬ1\У. Всі ці республіки об'єднались на осн()ві доGрові.ilьності і рів­ ПОПРJ.впості, З збереженняи за кожною з пих права вільного виходу з Рd,ДЯIlСЬКОГО Союзу. Мину лі 30 років з ДНЯ утво­ рення Союзу РСР бу ДІІ f}оками веЛИКflХ kl'ОРllЧНИХ завоювань народів, які об't;дна.'lИСЯ під

прапором

партії

Д~Hi.IIa­

Cra.'liHa..

Пrремuга СОЦіаЛІЗМУ в СРСР перетворила пашу KP~ЇHY з відсталої в могутню індует­

ріально-колго~пну державу ..~a­ роди КО.1ИШНlХ окраїн

;и.олали свою економічну і куль­ турну відсталість. Всі Напі!, які входять дО СРСР, стали квіТУЧИIІИ соціалістичними на­ ціями.

коміСt8 й по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих

Відповідно до ст. ст. 31 та 3аступник голови окружноl від КОМУНЇСТИ1ШОї Дt'ржави. РадsшськпП Союз СТаВ 38 «Положення про вибори R виборчоt комісії ХОХДОВ OJleK- с. Бровари. неЗJ~МН~М оп~от?м миру, деи(\: обласні, районні, міСЬ1\і, сіль- саНДРЮХИМОВIІЧ -від оргапізаціІ

ПУРИК Варвара Семенівна­

ItpaїH народної демокраТ.l1

ви- ТРУДЯЩИХ

УкраінськоІ

к~ристовують . на,Ш досвІД бу-lзатвеРllИТИ

РСР) спuживчої коопераuії райспо- ки пра.цівнпків М'ЯСОМОЛОЧНОЇ

по Броварському живспілки, с. БровJ.РВ.

ДlВllИЦТ~а. СОЦlаЛІЗ~У. Миролюб- pafloHY Окружні виборчі комісії па стаЛШСЬ1\а .ПОЛІТИЮL нашо) держави ЗУСТРlчає схвалення.

J

виборах

;10

раі10нноl Ради

до

підтршшу чесних л~деfi УСІХ ІЯЩИХ У складі

KpaIu. .Щораз

Броварської комісії МИРОНЕНКО Ганна Пет-

депутатів ТРУ- рівна-від

таких

орга.ніза.ціІ

партією, падаЛll

КУЛІ включаються

в

лу, с. Бровари.

боротьб}

за мир, яку очолює

РаДЯflСЬ- Броварський виборчий

.

Г ..

ОК

ру

г М

J

ОКр'lі'г М 4

• •.•

J

Члени КОМІС",.

. ..

_

. ~олова. ОКРУЖНUl врбf!РЧОІ l\?ЩЕР БА[\ Валерія lванівна- МІСІІ КОНОlltШ.ІІСЬІіllll .ФеДІР

від організації . Ленінсько! Ко- Михайлович--вlД КОИУШСТlIЧv. У .... ft. . У МУНlстичноі СПІЛки шОJIОЮ к- НОІ оргаНlзаЦll ра ВПl\ОНКОИ :

обстаUvВIlі величезного політич- на-::ВІД КО~УШСТИ~ІІUl оргаНІ-

ЧЕСНОКОВА Віра ВОЛОДllМИ- виборчої комісії ВОБІіО (-:.1i~a­

-..

утворення

. раlІянrькиfl народ святкус в MH~lI

PO~IAHl,'HKO М. .

..

.

ар.~я

'.

Р ф.

у l~ раІнп е. Бровари.

пого і rpynuBorO піднесення. заЦll раі1виконкоу).

Історичні рішення ХІХ з'їзду

3аступшш голови ОКР}ЖНul

_ рівна-від організаціі cJlеllінсь- вета Іванівна-від комуністич:­

~a.CTY.!lH~K. ~?ЛК~~ІПКРЬЗШОl кої Комуністичної Спілки Мо- ної організації pilJIBiOcbKKoMa-

партіУ, мудрі вказівки товарИШі ви ОРЧОl ]\OMI~ll.

Сталіпа

. eTp~ лоді України райфінвідділу, с. ту. посту- Яков~еВИ~-ВIД КОМУf:IlСТИ~НО Бровари. Секретар ОКРУіКН(Іі ЕиБОРЧ?ї

про ШЛЯХІІ

пового п~реходу від coцia~i~IIY opгaВl~aЦIi Броварського СІЛЬ-

КОВАДЕНКО Іван МИКИТОВИЧ КОllісії ДОРОШЕН~О ІІраскоВ1Я

110 КОМУНlзму яскраво ОСВІтлю: ського споживчого товариства. -від комуністичної організації Григорі8~а -. від пра,uів~иків

ЮТЬ св~тле маПбутнє

паШОl

с~~ре~тІ~~й~Ж~1 .виб~Рчо~ працівнпкі~)JВ(Я3КУ, с. Бровари. Р~ЙОН_ПОї са,~~lтарн~·еПlДРИlOЛО-

країни І всього людства. Ди- K~MICll . . арІш ефо ТАНАНАІІ Іван Петрович-від ГlЧIІОl ста.НЦll, с. ЬроваРll. рективи з'їзду по П'ЯТОМУ п'я- p~BHa=-BlД .о~а.НlзаЦl іП~О органіЗdції професіі1ної спілки Члени "о,М,ісії

тиріЧІІОМУ пла~ІУ РОЗВИТКУ. СРСР CI~HOl

Kf;

~ШЛваИ с Ko~pa~':O=HOї працівників початкової і серед-

служать ще бlЛ~ШОМУ змщнен- зв язку M.P~ Р ь

Р,

ню ве.ликої сталшськ?ї дружби конторчи ШІстерства. ,ЗВ /.зку. пародІВ, 11альшому ш~несенню лени "ооМ, с "

економічної могутносТІ С?СР,

уч~теЛІВ

1

те~Нl~НИХ

ного доfiробуту і ку~ьтури всіх пра~lВНlIКlВ БроваРСЬКОI серед-

практичною справою мільйонів трудящих. ТакиИ великий істо­ РИЧIlиtt підсуvок ПО~1ітики пар­

ті!

Леніна- Сталіна,

МУДРОМУ

НЬОї школи.

кої Комуністичної Спі.1Кll ~IoУкраІни райкому комсо-

. , . , JIoni

Б.ОБА Воло~имп~ lригорови, Броварсь"ии виборчии молу, с. БроваVIJ,.

дальшому зростанпю матеРlа.ль- -BI~

Будівництво комунізму стало в нашitl країні повсякденною

го Союзу, під ПРОВО.ДОМ

І

ра- хів у боротьбі за

НЬОl ~І\ОЛИ..

в"руг

М

3

зразком багатонаціОUaJlЬ· візку в нашій краІні.

ГUРОХІВСЬЮIIl Іван Дмитро-

. ~0J10Ba окружної виборчо! K~- вич-ві11 праuіВНІІків районного

МІсІі ,KO.;~OHOB В~СИЛh ОлеКСІ- експлуаТdцifiного

відділенна

. БУДJІ~IlКО Па.Вllша ТРОХИ- Пович-вщ ко~ушстичної орга- сСільенерго», с. Бровари.

M~BHa.-BlД КОМР~lr:ТИЧ~ІОі ОР,га- нізації райспоживспілки, с. Бро-

НlзаПlI промаРТІЛІ lиеIll 14 3 із- варІІ.

ПРАВИК ВОЛО11 И МИР Савич-

від комуністичної

організації

ду КП(б)У. , Вастушшк голови окружноІ будкомбінату . ~, . ДУНЯ ~паJІаС .~НдРlItО~ИЧ -: виборчої комісії РЯБУХА Іван КОВБАGННСЬІ\llll l'ригоріtt BJД КОМУНlСТИЧIlОІ оргаUlза.Цll Іванович-від комуністичноJ ор- Олексійович - від оргаиізації

с. Бровоари. 1'0 М' . 1\1·

гa.Hi~aцiї райспоживспіJIКИ, с. Ленінської Комуністичної Спі.:r-

у,

ки Молоді У країпи раЙКОIiТОРИ

с3аготскот», с. Бровари. Броварський вuбо')чий І" ~a-Вl.Д оргаНJзаЦl~ cJ1ешнсько~ округ .N'2 5

ІtОМУВJстичноJ СШЛКІІ МОЛОДІ

ГО.10ва окружне,Ї впGОРЧОІ ко-

Броварсь"ий виборчий у країпи Броварської середньої ~iciї БОГУС.J1АВСЬКА Софія вчителя округ .N9 2 школи. .оо 1І0с.и~івп~~від. К.О~lrніСТl1ЧНОї свого

Голова. окружної вибор~ої ко-

здійснення вич-від робітників та

лад вия- веJIикоl хети поБУ110ВИ

ГОНЧ!~ЕНКО Петро Онуфрі-

ньоl школи Броварської сеРБД- Пович-від організації денінсь-

Члени a~O.м'cu

мога СРСР у Велиюn ВІТЧИ3- впевнено ідуть до nОВИХ успі­ місіУ МАЦЕПА Антон Тихоно-

BlIBCSI

працівників

сре ролопа ОКРУіКlIИЇ ВИUОРЧОІ ко-.

Союзові незла~ної с~ли ..Пере. товариша Сталіна пароди СРСР lIяніП віВні показала, що

від

_

. зо -рІЧЧЯ

Р адянськ()му JIюбимого вождя

ДSlнський державвиll

-

IІОВl ..десят~и СТdвників грuмадських органі- с.ьких працівників райфіпвідді- Броварсь"ий виборчий

творний радянський патріотизм, муністичної партії Радяпсько- зСї~д RП(б)У с. Бровари. Комуністичною

JіUВБАСИНСЬІНll1 Володимпр

профе- Олек.сіЙович

пре;J.- сіі1пої спілки фінансово·банКів- раttкоптори «СОЮЗУТllЛЬї.

Illл~tlоНlВ ЛЮдtЙ на ВСІЙ зеllШП зацій і товариств трудящих: кий С(.юз.

промисловості коптори « Раймо-

Сскрртар ОКРУЖІІоJ впбор,оі ЛОКО", с. Бровари.,._

M~P НЕН ~ ._арш r .ишвн~ Бровари. Нерушима дружба народів, керівництву якої народи СРСР ВІД. opгaH~~aЦll . ЛенIНСЬКО~ Секретар окружноІ виБОРЧОІ морально-політична єдність ра­ довірили свою до.nю. КОМУ!.IlСТИЧНОl С.п~лк~ М?ЛОДІ . 1 СКИД:._ іН Марія .Іванів-_ дянського суспільства, живо· УкраІНИ промаРТІЛІ ІмеНІ 14 КОМІСІ. Під керівшщтвом славної Ко­ ку льтивовані

організації

KpaTlЇ І СОЦШо1іS\lУ. ТРУDЯЩІ chKi і селищні Ради депутатів професійної спілки працівників від організаціі професійної спіл­

Росн 3 народів нашої Батькшщини.

бра.ТІІЬОЮ ДОПОМОГОЮ великого рnсШського народу lllВИ,l,КО по­

914

кому­

бовців ПРОlІкомбінату раЙС80- ту. живспї.акu.

оргаНlзаЦІї раПФШВІДДІ.1У, с. Бро-

ДОБItо Федір Пи.пиаовпч - вари. с.nуж- від робітників райuромкомбіна-

"

ВАЛОВА ЄвгеlllЯ ДаНИJllВва-

(Продовження на 2-0 стор.)


ст!

2 (П род о в ж е н 11 Н)

Заступник голови окружної виборчої комісіІ СЕРДЮК Петро Іванович -- від організадії Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України буnіве,пьної дільниці.

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

рія Іванівна - від організаціі ..'Іенінської Rо:tiуніСТlIЧIІОЇ Спілки Молоді України колгоспу імені lЦорса, с. Княжпчі. Секретар окружної Ішборчої комісії 0.\ БОЛО'fНА Ганна феСіЙНОї

..

спіЛІШ

НІвна -BlД КОМУПlстпчноі орга- початкової і

нізації міліції.

раПонного

відділення

Члени "оміСІЇ КО3ЛОВ Опанас ВОЛОДИІІИ-

грудня

1952

року

Заступник ГОJlОВИ ОІіРУіlШОЇ пович-від колгоспників арті.ді Павло Федоровпч-від колгоспХО)lIIЧ Віра Ннкифорівна-виборчої комісіl ІіУЦЕНКО Ма- імені Хрущова, с. Требухів. ників артілі імені ЖЩl.IIова, С. від організації професіt1ної спі.1-

Вас.тупппк голови ОКРУЖНОЇ впGорчої комісії ГРІНЧЕНЬ:О Михаtlло ПаВ.l0ВИЧ - від колгоспників артілі імені Хрущова, с. Требухів. Секретар окружної виборчої

ко~~~fеж8р1~~~~І~~нr:~о):~~ Сергіївна-під організаuії про- коиісії КРАСОВСЬКА Віра Про.

30

Красилівка. Секретар' ОКРУЖНОї виборчої комісії І\И і>ІНВСЬІ{А Софія [ванівна-від учите.аів та техніч· ПИХ праціВІЇИКіВ І\раси:хівсы\іi семпрічноІ ШlіОЛП.

Члени "омісії

працівників копівна-ві,1 організаціІ профе-

сереДНЬОІ-

шU'оли сійної СПl·Лr.·п

ки праціВIІIll\ів початкової і сеРРДНЬОї ШКОJlІ ГоголіВСLКОї еерrдньої ШJ\О:Ш. ОС НА (1 OJLra Арсевівпа- вів: КОЛГОСШІИків аРТlлі «Червона ~T країна», с. Гоголів.

КАМЕНЮЧЕНКО Марія даріо-

РОГА Ч ВОJIОДИМИР Андріііовпч півна-від

праЦІ·ВIIИIl'I·В ПО

органіі1апії профе-

ц. - • n. _ г. т - -від колгоспників артілі імені СlllНОI СПlЛІШ мrдnраЦ1ВІІПЮВ 1,НЯЖИЦЬКОl сеМlIРІЧНО школи. чатковOl • сереДНЬОІ школп ре- Жданова, с. lірасилівка. Гоголівської .nіl\арпі.

Il"

-

.

ї

Члени "омісії бухіВt~ькоі середньої школи. ЛАВРІІНЕНКО ~Іарія Гep~IaЧлени "омісії і

середньої

..

ГUРДНЛlltО Софія Анпріївпа Гоголівський виборчий -від КОЛГОСПНlІків артілі імені о"руг М 18

рович-від працівників заготї- півна-від організанії профеІіРlIСЬКО Ганпа Андріївна- Жданова, с. Красплівка. вельної контори райспоживспіл- сittпої спілки працівників по- від КОЛГОСПНПІ\ів apTiJ1i імені ЧУНJпt Ганна Федорівна чаткової

_.

школи Хрущова, с. Требухів.

від колгоспників

КИКОСЕНКО Анатоліlt Федоро- Княжицької семирі~ної школи.

артілі

Г()10ва ОJ5РУ:ШІОЇ виборчої комі<-ії КІІРІІІ Іван ТПХОНlIRl1Ч-

імені від

комуністичної

оргаllізаl~їі

ОКСЮТ! Софія Тихонівна-Жда.нова, с. Красплівка. колгоспу «'іервона )- країна», вич-від організацir Ленінської МАЛЯРЕНlіО Іван ЯКОВ.!lе- від колгоспників apTi.lli імені ГУСАК Микола МНРОПОВИЧ- с. Гоголів. Комуністичної Спілки Молоді вич - від КО.1Госпників артілі Хрущова, с. Требухів. від колгоспників артілі імені 3аступппк голови окружної УкраІни

поліКJlініки, с. Бро- імені Щорса, с. Княжичі.

ЖЕРЕБЕЦЬ Митрофан Тере- Димитрова, с. Красилівка.

МЕЛЬНИЧЕНКО Павло Дапи- ШКОВИІІ-від комуніСТИЧНОі ор- Красилівсь и"

ваtИр'ИВОШЛИIl" О М Л?ВИ~-_ від КОМУН~СТИ~lITh··орга- ганізації Требухівської серед.1' .1" льга икоНЬО·l· школи.

_

.

.._

ЛаІвна-вІД оргаНlзаЦl1

л

.

чии

виборчої комісії JПІСЕlll\О nrи-

б 0Р

кола ПИJПІІОВПЧ

-

від КОМУ-

и л: I5 - ністичної організації колгосп\' о"р t'z J,g "

" " « Червона У KpaїIla~, с. Гоголів. виборчої ЛИСЕНКО Василь Даниловип~ лівна-в.·д КОЛГОСПНИКl·В аРТ.·Лl· комісії ЧУНЯLt Грпгорift Нечи- комісії Секретар ОI\РУЖНОЇ впборчої 1'11 мко Фросина ВdСИ-

НlзаЦll колгоспу .меш

арса,

енш- с. Княжичі.

СЬКОї Комуністичної Спілки Молоді ~ країни раИвиконкому

.,

и

КОВБАСИНСЬКА Софія Пав-

Голова

J

ОКРУЖНОї

МОСКАЛЕНКО о.. , . ' -від комуністичної органі за- імені Хрущова, с. Требухів. порович-від І~ОМУIlістпчної ор- дімна-від КО.1ГОСШІпків артілі . IЮ.СИЛ~ АНДРІ- ції R.олгоспу імені Щорса, с. Требухівсь"ий вибор- ганізації колгоспу імені Жда- «ЧеРВОIlLL ~~ країна», с. Гоголів.

йович-від організації

енінсь- Княжичі.

КОІ КомуніСТИIІНОї ~пілки Мо-

.1Іоді України райфінвіддіJlУ, с. Княжиць"ий виборчий Бровари.

о"руг

N9 9

чий о"руг

нова, с. Красилівка..

3аступник голови окружної

N9 12

Голова окружної виборчої ко- виборчої комісії РОГАЧ Ганна

місії ШТАКУН ВаСИJIЬ Івано- Миронівна -

Ч

. ...

лени "О),ІIСIl

ДИКУН Ольга Якимівна-від

від колгоспників колгоспників артілі

<:Червоuа

Броварсь"ий виборчий Голова окружної виборчої вич -віn комуністичної органі- арті.лі імені Жданова, с. liра- у країна), С. 1'0ГО.1ів. о"р)'г М 6 комісіІ БОРИСЕНКО Микола зації КОJIГОСПУ імені Хрущова, СИJIІвка. ТОЛОЧІ\О Надія ФСДОl'івнаГолова OKPY~HOї виБОРЧОI Федотович - від колгоспників с. Требухів. Секретар окружпоУ виборчої від організаціІ професійної спі~lкомісії ВЕJIИКИИ Іван Микито- артілі імені Щорса, с. Княжцчі. Заступник голови окружної комісії РОГА Ч Ганна Іванівна ки мсдпрацівuиків Гоголівської

вич--від комуністичної органі- Заступник голови окружної виборчої комісії ГОЛЕЦЬ Петро -від колгоспників арті.ві імені .'Іікарві. заціl ра.йконтори «3аготзерно», виборчоі комісі1 МИРОШНИК Пантелійович-від КО.llгоспни- Жданова, с. Красплівка. ЛllТОВЧЕНl\О Надія Іванівс. БР08ари. Микола Григорович-від орга- ків артілі імені Хl'ущова, Заступник голови окружноJ нізаціІ професійної спілки пра- Требухів.

виборчо1 комісі1 ЯКУБОВСЬКИИ цівників початкової і середньої

О СТіІОП . В фе

с.

Члени "омісії МОСКАЛЕНIl'О М

Секретар окружної вибор'lОї вич від

. . ШКОJlИ Квяжицької сеМИРl·ЧНОі комісії. ПАСІЧНА НІ·на Il"ИРИЛІ·В-. -: аСИЛЬОВИЧ-ВІД оргаНIn. ІмеНІ Ж .

.

заЦІЇ про еІИНОЇ спілки праЦlВ. . Б НИКІв ЛІСУ і сплаву роварсько-

го .Іісництва.

ц.

yci~ IBa~o: ської лікарні.

аРТІЛІ МIIIlНіОРІ3 f:вдокпм l'орnіПоIl". .1"раСИЛІвка. вич - від КО.lгоспників а.ртілі n ШИБІК! С ·И 10 'Секретар окружноІ виборчоl спілк, и праціВНИIl'J'в початково! еРГІn химович - «Червона ~r країна», с. JlorO.liB. u від КОJIГОСП· .... комісії СЛУЦЕНКО Ганна Ме- і середньої школи Требухівської НИКІВ apТlДI ІмеНІ Гоголівсь"ий виборчий школи.

l1a-ВJ!! оргаНІ·заЦI·-l профеСІ·ИноІ

КОЛГОСПНИКІв

да.нова, с.

одіївна-від ·ОЛГОСПНИIl'І·В арекретар ОКРУЖНОЇ виборчої Ф С комісїІ ПЕЧУРА Олексій Івано- Ti.1li імені Щорса, с. Княжичі.

середньої Ш.ОЛИ. u Члени "омісіі

нізаціІ заліЗНИ1lНО! станці! Бровари. Члени "омісії ГРЕЧАНИЙ Дмитро Іванович -від комуністичної організації с. Бровари. РЕUАЛЮК Прасковія Миколаївна-від колективу учите.пів

МАКСИМЕНКО Ганна Макарівна-від колгоспників артілі імені Щорса, с. Княжичі. ГОНЧАРЕНКО Катерина Іванівна-від організації ЛенінсьКО1 Комуністично! Спілки Молоді України колгоспу імені Щорса, с. Княжичі.

від колгоспників артілі імені Хрущова, с. Требухів. 3~НЧЕНКО Ганна Лазарівна -ВІД колгоспників арті,пі імені Хрущова, с. Требухів. ЖЕРЕБЕЦЬ Микита Іванович -від колгос.пників арті.пі імені Хрущова, с. Требухів.

Княжичі.

Требухівсь"ий вибор- ФесіПної спілки

n

вич-від комуністичної орга-

на-від організапії професійної спілки медпраціВІшків Гоголів-

u

Члени "омісіі

Жllаном, с. Itрасилівка. Л~ 19 ~ о"руг J'!! оголівсь"ий виборчий Голова ОКРУЖl!РЇ виборчої коГАНЖА Гнат Васильовичо"руг М 16 місії БІлЕцыtии Іван АртемоГолова окружної виборчої вич -F-Їn комуністичної органікомісіІ КРОЛЬ Мокода Семено- заці! е. Гоголів. вич-від колгоспників артілі 3аступнпк ГОJОВИ виборчої ко·

«Червона Україна», с. Гоголів. місії ТАРАН П<tвло І'натович3аступнпк ГОЛОВП окружної від КОЛГОСПШ1Ків артілі імені виборчої комісії ЖОЛUБАТА ~10лотова, е. Гоголів. Олена Минівна-від комупісСекретар окружної виборчо! тпчпої організації с.

Гuголів. комісії ГУТЬ Нарвара Антонів-

і технічних працівниКів БроКУПРІвНRО Павло Яковле- . МЕДЬ~ИЧЕНКО Мотря МарСекретар окружної виборчоІ на-від колгоспнпків артілі імеварськоі середньої школи. вич -від комуністичної оргаві- ~1ВH~ - ВІД колгоспників артілі комісії ИИІlIКUt'І3 Надія l\Iп- ні ~Іолотова, с. Гоголів. Броварсь"uй виборчий заці) колгоспу імепі Щорса, с. ІмеНІ Хрущова, с. Требухів. хаllлівна-від ОРГLLнізаl1ії проЧлени "омісії

о"руг М

7

окружної ви б.орчої ко- вич-від комуністичної орга. Г...олова ЛАllШИН Г ИП РИГОРІп авло- нізаціІ колгоспу імені IЦopc~, ГUНЧАРЕНКО Федір

ІІавло-

)lІСН

вич-від комуністичної органі- с. Княжичі. зації Броварської семирічної школи. Заступник головІ( окружної

виборчої К<1місії МАЗУРКЕВlIq

ІванТеофіJlович-від робітників, інженерно-технічних працівни-

ків та СJIужбовпів Броварської

машинно-тракторно! станції.

чии'" о Л~ "ругІ J'!! Голова окр б

початкової і

13

оо

ужно ВИ орчо. ко-

Гоголівської Ч

м!сії БАБ~Ч Іван Петрович _

працівників

лени комісії

ВІД КО»УНІСТИ'НОї організації

ТІІІІІКОВЕЦЬ дука BaCIl.JJbo-

середньої ШКОЛlI вич-від комуніСТІІЧIІОї органісереДНЬО·І· школи . зації КОJГОСПУ імені Молотова,

с. Гоголів.

ХАРЧЕНRО Омелько РадіоноДАХНО д.,штро АНТОПОВІІЧТреБУ.,Хівсь"иЙ вuбор- колгоспу імені Хрущова, с. ВИЧЧ - від колгоспників артілі Вмід колгоспників артілі імені чии о"руг N!! 10 Требухів. « ервона Україна), с. Гоголів. OJIOTOBa, с. ГОГQлів. . ~олова окружної виборчої коЗаступник голов~ окружноІ . l\РОДЬ У ляпа Федорівна ІВАlllIЦЬКИН Олександр МІСІІ . ГЛАДУ НОВА Прасковія виборчої комісії ЗАІІЦЕВ Антон ВІД колгоспників артілі «Чер- ~~~р?вич.- від КОJГОСПНИІ\ів ~p­ ТимофІївна-від медичних пра- Кіндратович-від колгоспників вона Україна» с Гоголів т).1І Вlеш МО.lотова, с. ГоголІВ. ціВ~_ИКіВ Требухівської амбу.аа- артілі імені Хрущова, с. Требу- . ГАЦЕНКО Г~H~a Андріїв'на- _~OBTYXA Оль~а Tp~x~~iBH~ ТОрll.

ХІВ.

ВІД колгоспників артілі «Чер-

ВІД КО.1ГОСПНИКІВ. аРТІЛІ Імеш

Секретар окружної виборчої Заступник голови ОКРІіоІіноІ Секретар окружно! впборчої вона Україна», с. l'оголів. І Молотова., с. Гоl'~ЛlВ. ., комісіі ГUРОХІВСЬКА Ольга виБОР1fОЇ комісії РОГА Ч Федір комісії сом Уляна Федорівпа- . ЗАХАРЧ~НКО Мпкола ввлам- Гоголtвсь"ииr:овиборчии Митрофанівна- від робітників ТИМGфіЙОВlIч--від колгоспників від організації професittноІ спіл- П1fiОВИ~-ВІД колгоспників аро"руг .N_ 20

інженерно-технічних працівни: артілі імені Хрущова, с. Тре- ки працівників ків та с.nужбовців Броварської машинно-тракторноr станції.

бухїв.

початк()вої

і тілі «IІервона УкраІllа», с. 1'0-

середньої школи Требухівської

C~~peTap окружної вибор, ої середпьоІ школи.

~

і

"'

~

.,

. ~олова. Oltpy~UO..Ї виборчої ко-

Мlcll ТРОХНМЕНКО Микола Ар-

хипович-від комуністичної ор-

Члени "омісії

КОМІСІЇ МЕЛЬНІІЧЕНКО Федора

від праціВlІиків Броварського вуликового заводу. КОСОВСЬКА Галина МИКО.uаї8на-віlI працівників Броварського пункту «Заготзерно). вВЧУR Степанида Нковлівна -від робітників,інженерно-технічних працівників та служ-

Ц1в~иКlВ ТреБУХІВСЬКОІ амбулаТОРІЇ. Члени "омісії БОРИШПОЛЕЦЬ Костянтин Авв~~у~овп.'1-=- від ко.агоспників аРТІЛІ ІмеНІ Хрущова, с. Требухів. ІГНАТЕНКО Сергій Олексittо-

колгоспників артілі імені Хрущова, с. Требухів. . БАБllq Васи.IlЬ Иаркович _ ВІД колгоспників артіді імені Хрущова, с. Требухів. . ПРУД~А Uлександра Анто~IBH~-;BIД колгосшшків арті.JIі ІмеНІ Хрущова, с. Требухів.

. І.'олова окружної виборчої ко:Jаступни& голови ок[\ужнqї MICl! BOP0!lUB Мик~ла Миа:о- виборчuї комісії ІВАRИUЬКІlll

вату.

імені Хрущова, с. Требухів.

від колгоспників артілі імені

Се&ретар ОКРУЖНОl виборчої н~зації. професійної "спілки пр~:

КУЦ Василь ltалеНИКОВИ1l- С!епан.івна-вjn.меДИ~~І1Х пра-

бовці в деревообробного кокбі- вич - від колгоспників артілі

Члени "о.м,ісії

rO.liB.

РОГАЧ Ольга Іванівна _ від

огол всь"ии виuорчии ганізації КОJГОСПУ імені МО.l0-

о"руг М 17

това, с. Гоголів.

.'ШП?ви~-:-вlД КОМУНІстичої ор· Іван Наза.РОllич-від організа-

гаВJзащІ с. Бровари. 3аступник голови окружної виборчої комісії ГАЦЕНКU Віктор Андріttович-від колгоспників артілі «Червона УкраІна7>

КРИВЕНКО Ілля Павлович- с. Гоголів

ції щюфесіf1ної спілкп працівників СПОЖИВЧОЇ кооперацН споживчого товариства, с. Гоголів. Секретар ОКРУЖНОЇ виборчої комісії БОРllІІІIlОЛЕЦЬ Олек-

' сандра МихаЙ.llівна-від орга ..

ЧИРІКОВ ІВI1Н Павлович ЛУК'ЯНЕНКО Федір Юхимо- Хрущова, с. Требухів. Ko~iciї КО.НОВАЛОВА Віра Ан- Ц1BH~KIВ СПОЖИВ~ОІ кооперацн від рОбітниКів та службовців ~ич.- від колгоr.ШlИків ~ртілі Красилівсь"ий tJибор- ДРІївна-ВIІ організаllіі профе- с~оживчого товариства, с. Гого-

Киівської державноІ с. Бровари.

стайні, lMeНl Хрущова., с. ТребухІВ. ВОЛИК Федосія Антонівна-

Княжиць"ий аиборчий о"руг М 8

чий о"р' t'г М

Голова

J окружноr

14

від колгоспників артjлі імені комісі! ТЕТЕРУК Петро Степа- го.півської семирічної ШКО.1И. Хрущова, с. ТребухІВ. нович-від комуністичноІ орЧлени "омісії

Г~~OBa окружноt виБОР'lоІ ТреБУ..,хівсь"иЙ 8ибор- гапізаціІ колгоспу іменіЖда-

К.ОIІІСІ1 KД~MEHKO Федо.т Гор-

Д~Й~~ИЧ--:-ВІll колгоспниКІВ a~-

fJJlI

СІйноf спілки працівників по- ЛІВ.

впборчої чатковоІ 1. середньо і школи Г 0-

чии о"руг М

Г~~OBa

окружноr

11

виборчої

ІІ083, с. Rрасилівка. 3аступник голови

ІмеНІ Щорса, С. КНЯЖИЧІ. КОИIСІї ОСН! Ч Михайло Йоси- виборчої комісіІ

Члени "омісії ОСЬМАК Дмитро Якимович-від І\ОЛГОСПНІlків артілі імені

БОНДАРЕНКО ПО.llіна Іванів- ~10лотова, с. Гогuлів.

на-від працівників промартілі

ОКРУЖНОї імені

CTaJIiHCbKOI

ІІАВДЕНКО с. Гоголів

nОIlституції,

(Продовження на З-й стор.)

106 номер 1952 рік  
106 номер 1952 рік  

106 номер 1952 рік

Advertisement