Page 1

СУБО-1,

24 rрудня

2005 р.

NglQ5 (9714) Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації Виходить з

17 КВЇТWІ 1937 року- m І

Сьогодні -

АДРЕСА ІСТОРІЇ - ІіУІІЬВАР НЕЗАІІЕЖНОСТІ, 6·1

ГРУДНЯ 2ВВ6

26 rcit

РОТЯГОМ життя че­ п рез руки кожної людини

~истияп JаЮ,дпого обряду Вітаємо

1(атолиць1(им РіJд8ом! 'Веселиt с8ят!

+

НЕЗАВАРОМ НОВИЙ РІК

fOCTR 3

ОІіУХОВА

'lими днями працівники шля­ хо ої дільниці під керівництвом

~.

Л. І. Коржа виробничого управ­ ління комунального господарс­ тва (начальник С. О. Орлов) встановили головну ялинку біля МКЦ •Прометей». Лісова красу­ ня заввишки 18 метрів прибула до нас ::. Обухова і вже •nримі­ ряла» чудове новорічне вбран­ ня різнокольорові іграшки, кульки, гірлянди. Дітвору і дорослих протягом усіх новорічно-різдв'язних свят приваблю­ ватимуть їі святкові вогники.

+

Її трохи

менші

•nодруги>>

будуть вабити очі мешканців на площі Т. Г. Шевченка та в райо­ ні геологорозвідки. Кілька пух­ настих

сосен

тимчасову

також

прописку

матимуть

у

МКЦ

•Прометей», терцентрі з обслу­ говування самотніх престарілих

броварчан та у центрі соціаль­ но- психологічної

День працівників архівних установ

проходить чимало документів. А уявляєте, скільки іх створю­ ється у суспільстві в цілому? Багато з них унікальні пам 'ятки історіі, що увібрали у себе безліч інформації з розвит­ ку еконо.І}~іки, науки, культури, суспільного життя тощо. Для збереження документів, особ­ ливо тих, які не підлягають знищенню, й існують архіви. Багато років різноманітною документацією міських уста­ нов, підприємств та організа­ цій опікуються сумлінні, знаючі фахівці - Валентина Василів­ на Купранова та начальник ар­ хівного відділу Віра Іванівна ДАЦЕНКО. Цікавлюся у неї, як налагоджена ця непроста спра­ ва, адже в обов'язки працівниць входить не лише реєстрація кожного папірця, а й можли­ вість знайти його через роки для потреб як офіційних осіб, mак і громадян.

реабілітації

•Любисток», де також тішити­ муть дітей і дорослих. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

- У своїй роботі ми керуємось Законом України <<Про Націо­ нальний архівний фонд і архівні установи>> і маємо справу з доку-

ментами, що утворюються в ді­ яльності органівдержавної влади та місцевого самоврядування, ін­ ших установ, організацій і під­ приємств тощо. Вони переважно відносяться до Національного архівного фонду і мають довіч­ ний термін зберігання, тому на­ лежним чином впорядковані, заведені в окремі справи, прощ­ нуровані, зареєстровані і погод­ жені з обласним архівом. - А які документи найдавніші? - Наш архів, тоді ще спільний із районом, відновив свою діяль­ ність у 1945 році, відразу ж по за­ кінченні війни і нині нараховує майже 11 тисяч справ. На жаль, документи довоєнних часів не збереглися. Тож одними з пер­ ших взято на зберігання прото­ коли засідань виконкому Бро­ варської селищної ради під головуванням <Dедора Олексан­ дровича Кулажина (працював з квітня 1944 по квітень 1947 року) та секретаря ради Тетяни Григо­ рівни Коломієць. У 1972 році, коли Бровари стали містом об­ ласного підпорядкування, утво­ рилося дв<!. архіви - міський і ра­ йонний. Иого сьогодні очолює моя колега Алла Петрівна Жаро-

ва і він знаходиться на вул. Київ­ ській, 292. - З якими питаннями зверта­ ються до вас броварчани? - Наша допомога необхідна, коли треба підтвердити трудовий стаж людини, особливо якщо ці­

єї організації вже немає (на сьо­ годні ми прийняли справи від 59 ліквідованих організацій, які не мають правонаступників), знай­

ти відомості із заробітної плати для нарахування пенсії, понови­ ти загублений ордер на квартиру

чи рішення про виділення зе­ мельної ділянки (в тому числі для адвокатських чи сvдових за­

питів), надати випискУ про вси­

новлення, довідку про депутат­ ський стаж тощо.

- Дvмаю, не кожна людина здатна присвятити себе такій відповідальній, клопіткій справі. Тож від імені наших читачів щиро вітаю вас із професійним святом і бажаю добра і щастя. -Дякую. В свою чергу я також хочу поздоровити усіх своїх ко­ лег зі святом і побажати міцного здоров'я, успіхів і всіляких гараз­ дів.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ВІДfОМІН ПОДІИ

МИКОJІАЙ МАНДРУЕ­ LSІІТОМ-

.

іnОДАРУИКМ РОJДАЕ /

приніс світлу передноворічну ра­ У затишну оселю Поплав-

~;\С1" '1дитячий будинок сі. c"v;.~~~~o типу, де мешкає Мама · '!А~~"икої літери Неллі Волщ~и~ М,..ршна та восьмеро хлопчиКІв 1

дівчаток. Цим дітям вона пода­ рувала тепло втраченої родини, відігрїла їхні душі, повернула відчуття захищеності та радість дитинства. Разом з Миколаєм дітям привезли подарунки зас­ тупник голови РДА О. І. Дар­ мограй, голова міськрайонної

і\ організації Товариства Черво­ ного Хреста України Л. Б. Дра!пей, дружина голови РДА В. Діденко, начальники від­ ССМ РдА Т. М. Прудка та ілу соціальної роботи Мозгова, заввідділом

"'п'"""''""' РДА Г. П. Унгуряну.

діти спілкувалися зі Миколаєм (С. М. Дудиі­ його гарною, мов квіточ­

"'"'""uІU в український кос­

' помічницею Катруссю М. Чирик), яка розповідала мандри доброго святого, на з'явйлися з подарунками гості на чолі із заступником у справах. сім'ї, молоді Т. В. Кондратюк, "Сільський голова було по-родин­ Мама Неллі Во­ з любов'ю розпові­ дітей, їхні характери, ння

та

захоплення.

їхнє підсобне госпо­ страуси-

ною сім'єю. Діти охоче догляда­ ють екзотичних птахів. Вони розповіли, що свою улюблени­ цю-страусиху з найлагіднішим характером назвали Любавою. І хоч як святому Миколаю не хотілося залишати цю щасливу родину, потрібно було поспіша­ ти - адже подарунків чекали і інші діти. На прощання заступник голови РдА О. І. Дармограй побажав усім мешканцям цього дому щастя і здоров'я, прихиль­ ної долі, рясних Божих благос­ ловень, а дітям - пронести че­ рез усе життя те добро, що подарувала їм мама Неллі. Олексій Іванович таt:ож запевнив, що РдА всіляко сприятиме, аби діти стали на крило.

А ДАЛІ припорошена снігом

1""\дорога св. Миколая проляг­

ла до Мокрецького ДБЗТ «На­ дія». Діти підготували для гостей подарунок театралізоване дійство про мандри улюбленця дітвори, що завЖди приходить з дарунками, а для непослухів при­ пасає різочки. Але тут усі дітки чемні і виховані - отож Мико­ лай щедро обдарував хлопчиків і дівчаток подарунками з цікавими

сюрпризами. А гостей потішили гарними піснями та віршами дипломантка І етапу Всеукраїн­ ського благодійного фестивалю дитячої та юнацької творчості <<Звичайне диво» Ярослава Боло­ това, Володимир Роговий, Люд­ мила Науменко, Андрій Лісни­ чий, Дмитро Малашкін, Настя Руді на, Юрій Калмиш та малень­ кі янголята. Та найбільше схвилювали гос­ тей, всіх присутніх листи дітей до святого, у якого вони проси­

ли про здійснення найзаповітні­ шого. І один з них вразив до сліз - дівчинка мріє вивчитися, знайти хорошу роботу, зустріти своє кохання, а найбільше про те, аби й батьки кинули пи­ ти, помирилися ... Щемно слуха­ ти такі дитячі сповіді. Як багато треба мати милосердя і любові, аби загоїти важкі дитячі рани у маленьких серцях:

Багато добрих слів мовили мешканцям

·

·

та

вихователям

ДБЗТ <<НадіЯ>> голова иіськра­ йонної організації Товариства Червоного Хреста України Л. Б. Драпей та заступник голо­ ви РДА О. І. Дармограй. Олексій Іванович подякував людям, кот­ рі опікуються дітьми, дбають про те, щоб вони зростали здорови­ ми, щасливими, працелюбними, стали гідними громадянами Ук­ раїни. Райдержадміністрація піклуватиметься, щоб діти мали усе необхідне для життя, навчан­ ня, відпочинку. Так, цього року зусиллями ГОЛОВИ РДА м. Ф. Ді­ денка було закумульовано понад 300 тис. грн. позабюджетних коштів для літнього оздоровлен­ ня дітей. Уже зараз керівництво дбає, щоб наступного року ще більше дітей побувало в оздоров­ ницях України. Щиро подякував гостям

за

подарунки

та

тепле

спілкування директор дитячого

будинку О. А. Бєляков. Навздогін ще довго лунали дитячі пісні, зігріваючи наші

квиконкому В. П. Дворському, депутату міськради від цієї виборчої дільниці Г. П. Голу­ бовському, будівельникам. За християнським звичаєм во­ да у криниці освячується. Наслі­ дуючи добру традицію, бювет та воду освятив протоієрей храму Святих першоверховних апосто­ лів Петра і Павла Олександр Левчук. Міський голова привітав із приємною подію громаду та вру­ чив цінний подарунок директо­

РУ ТОВ <•Новобуд>> К. В. Пору­ нову, а всіх дітей (їх зібралося шонайменше І ОО) обдарував по­ дарунками від святого Миколая. Участь у заході народного ху­ дожнього колективу «Доля» під орудою С. Мітіної зробили цей день особливо урочистим і пам'ятним.

онару одержали подарунки від

Подорожувала зі святим Миколаєм

Надія ГАМАЛІЙ.

Гоголів- Мокрець­ Бровари.

серця.

ЩЕ ОДИН &ІОВ ЕТ '!ЧАСНИКАМИ приємної і

J

ЯІКУІОТЬ

ЩЕ· Й· ЕМОЦІЇ святий Миколай Н іЕ ЗАБУВ про броварську дитячу

довГоочікуваної події ста­

лікарню, де на стаціонарному

ли жителі приозерного району міста. 20 грудня відбулося уро­

лікуванні персбуває 150 дітей. Святкова зустріч відбулася у соматичному відділенні, куди завітали з подарунками міський голова В. О. Антоненко, керую­ чий справами міськвиконкому В. П. Дворський, начальник від­ ділу культури Броварської місь­ кої ради Н. А. Багмут та з кон­ цертом дитячий ансамбль БДЮТ «Віночок>> під керівниц­ твом Г. Васюк. Віктор Олександрович приві­ тав зі святом дітей, їхніх батьків та медичних працівників, на яких покладено найблагородні­ шу і найвідповід~льнішу мі­ сію- боротьба за' здоров'я та

чисте відкриття бювету. Тепер жителі довколишніх вулиць вживатимуть

чисту

джерельну

воду із свердловини глибиною 160 метрів. Оригінальний бюветний па­ вільйон добре вписується в Пdр­ кову зону, милує зір. Усі роботи високоякісно ви­ конані ТОВ <•Новобуд». Тож свою щиру вдячність за турботу про людей жителі мікро­ району адресували присутнім на урочистому відкритті бювету міському голові В. О. Антонен­ ку, керуючому справами місь-

жиrгя підростаІ()JJого покоління. Усі 150 пацієнтівдитячого стаці­ мера, міськради та виконкому. Без сумніву, увага, подарована радість спілкуваннн, приємні емоції та подарунки сприяти­ муть

швидшому

одужанню

ма­

леньких і старших пацієнтів. НЕМ раніше до дитячого

Д стаціонару

завітав дирек­

тор охоронно-пожежної фірми <<Алегро» В. В. Лезнер. І теж не з порожніми руками, адже на свя­ того Миколая годиться дарувати дітям подарунки. Валерій Воло­ димирович передав солодоші та мікрохвильову піч для дітей, позбавлених батьківської опіки, які проживають у лікарні. Тепер лідігрівати та готувати їжу для малюків. буде значно простіше. Дуже доречною і необхідною для нас була допомога фірми «Алегро» та й керівника, надана в ремонті електричних мереж. Від імені медперсоналу та пацієнтів лікарні висловлюю щиру вдячність міському голові В. О. Антоненку і всім, хто без­ корисливо піклується про дитя­ чу лікарню.

Петро ШКУРЕНКО, головний лікар дитячої лікарні.


, N 2 105 (9714) _ _ _ _ _ _ _ __

~

ПРОrРАМА ПОНЕДІЛОК, 26 грудня Профілактика на каналі до 15.00 15.00 Т/с «Бунтівливий дух• 16.00 д/Ф «Най-най. Альманах ней-

14.00 д/Ф •ЖахливІ Історіі. СмертЬ>t 15.00 Т/С •Бунтівливий дух• 15.45 М/С .Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.35 •дорога передача• 17.00 д/с .Дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сімейні• 18.50 Т/с •Бунтівливий дух• 19.40 •Година суду»

мовірних фактів•. 16.45 М/С «Дуг•

17.10 М/с «Бейблейд• 17.35 д/с «Зникнення.

Дональд

Кемnбелл•

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Но-

вини

18.05 «Година суду. Сnрави сімейні• 18.50 «Шосте відчуття• 19-40 «Година суду• 20.30 Tfc «Бунтівливий дух» 21.25 Муз. канал ВІВТОРОК, 27 грудня 08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21 .ОО, 22.00 Новини 09.30 М/с «Дуг» 09.55 М/с «Бейблейд» 10.25 Т/с "Бунтівливий дух• 11 . 15 Д/с •дика планета• 12.10 «Шосте відчуття» 12.50 «Дорога nередача•

13.05 М/с «П'ятеро близнюків• 1З.ЗО д/с «Зникнення. Зниклий викрадач літака•

ПОНЕДІЛОК, 26 грудня УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но!

06.00

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07. 10, 08.05,

2З.З5

Спорт

06:55, 07.55

Православний

календар

07.05 Ера бізнесу 08.20 Енергопанорама 08.25 Фондова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ Т /с •довга дорога у

09 .ЗО

10.55 Межа 11.40 Подія 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 1З.ОО Класний журнал 13.10 Україна. День за днем 1З.50, 22.55 Служба розшуку дітей 14.10 Грані пізнання 14.З5 Театральна афіша 15. 15 Дитяча лінія 15.20 М/ф •Жар-птиця• 15.35 М/с •діти вогню• 16.05 М,'с •Пригоди капітана Кусто•

ВІВТОРОК, 27 грудня УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06. 10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 23.З5 Спорт 06.55, 07.55 Православний

06.00

календар

07.05

Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан­ чик

08.45 Ранкові 09.00, 18.40,

поради 21.ЗО Діловий

світ 09.ЗО Т/с •довга дорога у дюнах•

10.50 Не все так погано 11.40 Подія 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини Вітаємо вас 1З.ОО, 22.55 Служба розшу­ ку ді1ей

12.25

13.05 13.30

Перехрестя

20.ЗО Док.-худ./ф •Кримінальні Іг­ ри•. •Нещасний випадок у спе­ котний день• 21.15 Муз. канал СЕРЕДА, 28 грудня 08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11 .ОО, 12.00,

13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Новини О9.ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с ссБейблейд• 10.25 Т/с ссБунтівливий дух• 11.15 Док.-худ./ф •Кримінальні Іг­ ри•. «Нещасний випадок у сnе­ котний деНЬ» 12. 1О •Очевидець• 12.55 •Військова таємниця• 1З.ЗО •Неймовірні історіі• 14.00 •Тиждень• 15.00 Т ;с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг•

1+1 Сніданок з 1+ 1 07.ЗО Т/с •Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Т jc •Моя прекрасна нянька•

Т/с •Люба, діти і за-

... •

Документ 11.00ТСН 11.15 Судові справи 12.1 О Т/с •Ксена• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­

09.55

15.00

... •

Т/с •Не родись врод-

лива»

16.00 Судові справи 17.00 Tjc •Бідна Настя• 17.45 Т/с •Закоханий агент• 18.45 Т/с •Моя прекрасна

узена•

1+1 Сніданок з 1+1 Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1

07.00 07.30 08.45

Тjc

•Моя

прекрасна

нянька•

09.20

Т/с •Люба, діти і за-

вод

... •

09.55 Документ 11.00ТСН

Народна служба порятунку- 01 13.55 Абетка безлеки

11.15 Судові справи 12. 1О Тjc •Ксена•

14.10 У ное усе вийде! 14.40 Тарасова церква 15. 15 Дитяча лінія 15.20 М/с •Пригоди Мюнхга-

14.00 тсн 14.20 Tjc

СЕРЕДА, грудня

28

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 23.З5 Спорт 06.55, 07.55 Православний

06.00

календар

07.05 Ера бізнесу 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ 09.ЗО Т/с •Довга дорога у дюнах»

10.55 Аудієнція 11.40 Подія 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13.00 Абетка безпеки 1З.О5 Хай щастить! 1З.35 Територія безпеки 13.55 Служба розшуку дітей 14.10 Надія 14.30 Дзеркало

15.15 Дитяча лінія 15.20 М/с •Пригоди Мюнхга­ узена•

15.З5 М/с •Діти ВОГНЮ• капітана

15.05 М/с .. nригоди

Кусто• •Відважні•

16.40 Т/с

1З.О5 Т/с •Колір гріха•

вод

15.00

17.00 д/с .Дика планета• 18.05 •Година суду. Справи

•Люба, діти і за­

... •

Т/с •Не родись врод-

17.15 П'ять із семи 18.00 Зелений коридор 19.00 Х/Ф •Крадіжка• 20.20 Вечірня казка 20.40 Мегалот 21.40 Спорт 22.00 •Суперлото•. •Трійка•.

ні•

ри•. •Утікач• Муз. канал

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини

09.30 М/С •Горгуліі• 09.55 М/С ссБейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 Док.-худ./Ф •Кримінальні

яс•

15.00 Т/С •Бунтівливий дух• 15.45 М/с ссГоргуліі• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.35 •Най-най• альманах

22.25 Х/Ф •Анаконда• 00.20 тсн 06.05 06.50 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт

07.25 Мультфільм 08.20 Х/Ф •Татусь з афіші• 10.20 Бадьорого ранку! 10.55 ввс 12.15 Т/С •донька садівника• 13.15Єралаш

тара•

17.З5 Чекай на мене 18.55 Т/с •Приречена стати зіркою• 20, ОО Подробиці 20.ЗО Інтерспорт 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Т/с •Майстер і Маргарита•

•Час жорстоких•

Сніданок з 1+ 1 07.ЗО Т/с •Колір гріха•

нянька•

09.20 Tjc •Люба, діти вод ... • 09.55 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена•

і за-

1З.О5 Т/с •Колір гріха• тсн Т/с •Люба, діти і за­

14.00 14.20

вод ... • 15.00 Tfc •Не

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Бідна Настя• 17.45 Т/с •Закоханий агент• 18.45 Т/с •Моя прекрасна

врод­

07.15, 13.35, :l0.10

родись врод-

лива»

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Бідна Настя• 17.45 Т/с •Закоханий агент" 18.45 Tjc •Моя прекрасна

Т/с •Принцеса і жеб­

себе! Вісник роботодавця 07.ЗО СТН-тижневик 08.00 СТН-спорт 08.ЗО Музика 09.00 Дім живих історій 09.30 Х/ф •Мама вийшла заміж~

11.30

М/с •Подорож у мину­

ле•

12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.30, 20.30, 2З.ЗО стн 12.ЗО Київ класичний

13.00 Чорний квадрат 14.00, 21.15 Дозвольте

за­

питати

Х/Ф •Фрак для шала­

15.40

М/с

•Крихітка

Ме-

моль•

16.30 Клуб Суперкниги 17.00 Телескоп 17.10 Казка мого жипя 17.25 Без дієт і рецептів 17.45 Телепрес-клуб 18.40 Шлях до успіху 19.00 Світ бізнесу 19.15 Поради лікаря 19.20 д/с •Політ крізь час• 19.55 Бізнес-ситуація 16.50 Єралаш 17.00 Тjc •Повернення

Мух­

06.05 06.50 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­ терспорт

07.25 Мультфільм 08.20 Tfc •Приречена

стати зіркою• 09.20 Мелорама 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25ВІС 12.15 Тjc •донька садівника• 13.15 Чекай на мене 14.40 Єралаш 15.15 Спецпроект 15.50 Ми все про вас знаємо

нянька•

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20. 1О Тjc •Не родись в род­ ли ва•

Т/с •Принцеса і жеб­

рак•

терспорт

Мультфільм

Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Смачно 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25 ввс 12.15 Т/с •донька садівника• 1З.20 Єралаш 14.00 Шиканемо! 15.15 Спецкор 15.50 Ми все про вас знаємо 16.50 Єралаш 17.00 Т/с •Повернення Мух­ тара•

18.05 Ключовий момент 18 55 Ttc •Приречена стати

мовірних фактів•

•Очевидець• •Відображення•. ссЧорний nо-

15.00 Тjc •Бунтівливий дух• 15.45 Мfс •Горгуліі• 16.1 О М/с •Бейблейд• 16.30 Мfс •Неnереможна команда 16.50 Т /С ссЗникнення. Агата Крісті• 17.15 Док.-худ./ф ссКримінальні іг-

20.15 Вечірня казка 21.05 5 хвилин 21.30 Х/Ф •Кріпосна

богиня• 21.4517с •Майстер і Марга-

22.50 Тjc

•Час жорстоких• 2З.55 Спецкор

КИЇВ

06.45, 11.00, 14.30, 16.30, 18.15 Мультфільм 07.15.19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00,

13.30, 15.ЗО, 17.30, 20.30, 23.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета•

09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф •Кадкіна знає кож­ ний•

11.30, 19.20 Музика 12.ЗО, 15.40 М/с •Крихітка Ме моль• 13.40 д/с •Політ крізь час• 14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

15.00 Мерія 16.50 Без дієт

і рецептів

20.00 Подробиці 20.40 Tfc •Чорна богиня• 21.45 Т/с •Майстер і Маргарита•

22.50 Т/с •Час жорстоких• 23.55 Кримінал ОО.ЗО Подробиці

актри­

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета•

09.00 Дім

живих історій 09.ЗО Х/ф •Корабель прибульців• 11.00 Телескоп 11.10, 19.20 Музика 12.30, 15.40 М/с •Крихітка Мемоль• 1З.40 Ректор 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

14.20 Теле-прес-клуб 16.30 Київські мініатюри 17.00 Молодіжна служба 17.45 Т/ф •Літературна Одеса•

18.20 Поради лікаря 19.00 Світ бізнесу

морозка•

вірних фактів 14.25 д/с •дика планета• 15.15 М. Задорнов. •Піднімач пін­ гвінів• 17.00 д/Ф •Магія Девіда Коперфілда •Найвеличніші ілюзіі• 17.45 ссДорога передача• 18.00 Тижневик ссНаше місто• 18.40 •Обличчя міста• 18.55 ссМісту Бровари- 375 років• 19.10 Конкурс краси •Міс Бровари-

2005• 20.15 Повертаючись 1JP Дня міста ... 20.30 Тижневик •Наше місто•

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40,

са•

23.45 Діловий 00.00 Десерт

формат

ОО.ЗО Бізнес-час Автопілот-новини 09.ЗО, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

07.50

ТЕТ 06.ЗО, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись! 07.00, 14.00, 20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 08.ЗО Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.ЗО Велике прання 13.00 Mjc •Кенді, Кенді• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с •Сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш 17 .ЗО З3 квадратних метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/Ф •Підводна в'язни­ ЦЯ•

23.00 33 квадратних метри 00.10 Деталі 5 КАНАЛ 06.15 Час. Важливо 06, 25, 09.55, 12.35, 2З.55 Огляд преси

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час НОВИН 17.00 Економічний вісник 17.45 Т/Ф •Літературна Оде19.00 Світ бізнесу 19.15 Наше здоров'я 21.30 Сесія Київради

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 13.15 д/с •Хроніка надій та ілюзій• 14.15 Драйв 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 На перший погляд

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 19.35 Киівський час 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Ресторанні НОВИНИ ІСТV 05.45 Докладно 06. 1О Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.50 Факти 06.40, 08.35 300 сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Черепашки-му­ танти ніндзя• факти

07.50 Ділові

08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини

2З.45 Діловий формат

00.00 Десерт

09.ЗО, 2З.15 Час тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись!

години

07.00, 14.00, 20.30 Муль-

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло.

07.30, 12.00, 19.30, 00.00

13.15 •Арсенал• 14.15 д/с •Хроніка

08.ЗО Tjc •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях

ілюзій• 15.20 5 елемент

тфільм

Дім-2

09.30 Деталі 10.30 Велике прання

1З.ОО М/с •Кенді, Кенді•

15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.30 М/с •Сандокан - тигр Малайзіі• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш

Щогодини

надій та

16.15, 17.15 Новий час 18.15 Драйв 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 Чи на n'ять? 00.50 Коктейль ІСТV

Привітання міського голови В. Антоненка з Новим роком.

21.05

Муз. канал НЕДІЛЯ, 1 січня· Муз. канал

08.00 09.00 Тижневик •Наше місто• 09.30 М/с ссП'ятеро близнюків• 09.55 М/с •Неnере~ожна команда супер-мавпочок•

10.20 д/Ф •дика nланвта• 11.1 О •Дорога переда'!&• 11.30 Тижневик •Наше місто• 12.00 •Обличчя міста• 12. 15 •Місту Бровари - 375 років• 12.30 Конкурс краси •Міс Бровари2004• 13.50 Повертаючись до Дня міста ... 14.05 М. Задорнов. ссПісля нас ХОЧ ПОТОП»

Альманах неймовірних фактів• 17.30 Т/с •Зникнення. Агата Крісті•

18.00 Тижневик •Наше місто• 18.30 •Обличчя міста• 18.45 М. Задорнов. •ПІднімач

21.00

Муз. канал

08.00, 08.55, 00.05 Спорт 09. 1О Острів спокус 10.15 Т/с •Даша Васильєва• 11.30 Кухня для •чайників• 12.05 Королеви чистоти 1З.О5 Х/Ф •Утікач• 15.20 Т/с •Даша Васильєва•

16.25 Лінія конфлікту 17.35 Т/с •Каменська• 19.20 Т/с •Коханка• 20.25 Претендент 21.30 Хjф •Влада ВОГНЮ• 00.25 Х/ф •Громове серце• НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Tjc •П'ятірнята• 07.15 Підйом! 08.00 Репортер. Бізнес 08.10 Підйом! 08.35 Маски-шоу 09.00 Підйом! 09.10Т/с •Кобра-11• 10.15 Кунсткамера 11.15 Маски-шоу 11.30 Х/Ф • Ті, що біжать на ВОЛЮ»

М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14.25 М/с •КітПес• 14.55Т/с •Кобра-11•

13.50

06.ЗО,

ТЕТ 11.ЗО, 18.00,

23.30

Дивись!

07.00, 14.00,

20.ЗО

Муль­

19.ЗО,

00.00

тфільм

07.30, 12.00, Дім-2

08.30 Tjc •Команда-мрія• 09, ОО Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО Mjc •Кенді, Кенді• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с •Сандокан - тигр Малайзіі• боїшся ти темряви? 16.ЗО Єралаш 17.ЗО 33 квадратних метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Love.com• 2З.ОО ЗЗ квадратних метри 00.10 Деталі

16.00 Чи

КАНАЛ 06.15, 19.З5 Київський час 06.25, 09.55, 12.35, 2З.55 Огляд преси 06.30, 07.00, 07.ЗО. 08.00.

5

ОО.ЗО Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини 09.ЗО, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45 Репортер 06.55 Підйом! 07 .ОО Т jc •П'ятірнята• 07.15 Підйом! 08.00 Репортер. Бізнес 08.10 Підйом! 08.35 Маски-шоу 09.00 Підйом! 09.10 Tfc •Кобра-11• 10.15 Tfc •Туристи• 11.20 Маски-шоу 11.55 Х/Ф •Вірус любові• 14.00 М/с •Пригоди Джиммі

ІСТV

05.30 Т/с •Циганська кров• 06. 1О Служба розшуку дітей 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 00.00 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн! М/с •Черепашки-му­ танти ніндзя• 07.50 Ділові факти

07.15 08

ОО,

08.55,

ОО.

Нейтрона,

15 Спорт

хлопчика-ге­

•Коханка• •Даша Васильєва• •Каменська• 12.ЗО Каламбур 1З.10 Х/Ф •Ціль. Президент• 15.15 Т jc •даша Васильєва• 16.25 Лінія конфлікту 17.35 Тjc •Каменська• 19.20 Т/с •Коханка• 20.25 Претендент 21.30 Х/Ф • Траса 60. Дорож­ ні пригоди•

00.35

1З.15 На перший погляд 14.15 VІР-жінка 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 •Арсенал• 00.50 Ресторанні новини

СТБ Убивство Кеннеді.

13

версія

07.00 Вікна ~ __"l_,. 07.15 Принцип домін~ 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.25 Заборонена зона 10.50 Х/Ф •Тенета любові• 13.50 Т/с •Міс Марnл• 15.00 Принцип доміно 16.00 Знаки 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tjc •Кулагін і партне­ ри•

19.00

Убивство Кеннеді. 1З

версія

20.00 Хfф •Великий• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія.

Зір­

ки ефіру

Знаки ОО. 5О Цар гори

17.55 Т/с •Солдати• 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.30 Т/с •Туристи• 20, ЗО Маски-шоу 21.10 Т/с •Солдати• 22.10 Х/ф •Фіктивний шлюб• 00.05 Репортер ...

09.10 Т/с 10.05 Tfc 11.15 Т/с

спорту

06.00

OS.OO, 08.55, 23.45 Спорт 09.10 Tjc •Коханка• 10.05 Т jc •даша Васильєва• 11.15 Т/с •Каменська• 12.30, 1З.О5 Каламбур 13.20 Х/Ф •Охоронці• 15. 15 Т jc •Даша Васильєва• 16.25 Лінія конфлікту 17.35 Т jc •Каменська• 19.20 Т/с •Коханка• 20.30 Претендент 21, ЗО Х/Ф •Ціль. Президент• 00.05 Х/ф •Карнозавр-2•

08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.35, 00.20 Час

07.10, 08.10, 12, 20, 22.40,

19.ЗО Т/с •Туристи• 20.ЗО Маски-шоу 21.10 Т/с •Солдат~.!' 22.1 О Х/Ф •Вірус кохання• 00.00 Репортер

22.45

танти ніндзя• 07.50 Ділові факти

Вечірня казка 21.ЗО Х/Ф •Люблю. Чекаю. Олена• 22.45 Музика 2З.10 Споживач 23.45 Діловий формат 00.00 Десерт

наз•

19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер

15.55 Тjc •Флорисьєнта-2• 17.00 Х/Ф •Російський спец-

Огляд преси 06.30, 07.00, 07.ЗО,

20.15

nін­

гвінів• 20.30 Тижневик ссНаше місто•

нія• 14.ЗО М/с •КітПес• 14.50 Т/с •Кобра-11• 15.55 Tjc •Флорисьєнта-2• 16.55 Tjc •Енжел•

08.00,

11

16.00 ссОчевидець• 17.00 д/ф •Най-най.

05.30 Т/с •Циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.30 Факти 06.40, 08.35 зао сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, модерн!-2 07.15 М/с •Черепашки-му-

6-64-27

21. ОО

17.30 ЗЗ квадратних метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/Ф •Вічна опівніч• 23.00 33 квадратних метри 5 КАНАЛ 06.15, 19.35 Киівський час 06.25, 09.55, 12.35, 23.55

КИЇВ 1З.40, 15.10 Муль­ тфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

06.45,

08.00 09.00 09.30 09.55

СУ&ОТА, 31 грудня Муз. канал Тижневик •Наше місто• М/с •П'ятеро близнюків• М. Задорнов. •Нотатки Від-

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час

са•

тара•

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

часу•

ІНТЕР Ми все про вас знаємо Єралаш Подробиці. Економіка

ЗірКОЮ"

Бережіть

рита•

рак•

07.25 08.20

Муль­

тфільм

20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна

лива•

21.15

06.45, 11.00, 13.40

зіркоЮ•

нянька•

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись

22.25 Х/Ф •Патруль 00.30 тсн

КИ)"в

пута•

16.ЗО Єралаш 16.35 Т/с •Повернення Мух­

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­

08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Tfc •Моя прекрасна

неймо­

23.55 Спецпроект

14.15

13.55, 15.15 КВН-2005

іг­

ри•. •Золотий слід• •Най-най. Альманах ней­

13.10 14.10

ри•. •ЗамоЖнІ теж ... • 18.25 Тtc •Бунтівливий дух• 19.25 ссКонхурс Краси міс Бровари2004• 20.20 •Обличчя міста• 20.30 Тtc •Зграя• 22.20 Муз. канал

11 .ЗО Тижневик •Наше місто• 12.00 •Обличчя міста• 12.10 Т/с •Зграя• 14.00 •Най-най•. Альманах неймо­

супер-мавпочок•

07.20

ІНТЕР Ми все про вас знаємо Єралаш Подробиці. Економіка

Новини 09.30 М/С •Горгуліі•

яс•

14.00 •Відображення•.. •Чорний по-

Т/с •Принцеса і жеб­

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

12.10 д/Ф

смерті•

ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07 .ОО Подробиці. Економіка

07 .ОО

Іг-

12.05 М/С •П'ятеро близнюків• 12.30 •дорога nередача• 12.55 д/ф •Цунамі 2004 - хвилі

рак•

21.15

Т/С •Зникнення. Загублені в Арктиці• 17.30 Військова таємниця 18.05 сеГодина суду. Справи сімейні• 18.50 Т/с •Бунтівливий дух• 19.40 •Година суду• 20.30 Док.-худ./ф ссКримінальні іг­ ри•. •Золотий слід• 21.20 Муз. канал

17.05

09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/С •Бунтівливий дух• 11.15 Док.-худ./ф ссКримtнальні

ри•. •Утікач•

лива»

21.15

Рекnамна аrенціи «ЕКТА»

П'ЯТНИЦЯ, ЗО грудня Муз. канал

ЧЕТВЕР, 28 грудня Муз. канал

22.30

1+1

іг­

ЕКТА

21.15

Х/Ф •Рішення про лік­ відацію•

•Ке но• 22.10 Центр уваги 22.50 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Погляд 00.35 Напросилися

сімей-

18.50 Т/с •Бунтівливий дух. 19.40 •Година суду• 20.30 Док.-худ./ф •Кримінальні

лива•

15.З5 М/с •Діти ВОГНЮ• 16.05 М/с •Пригоди капітана . Кусто• 16.40 Т/с •Відважні• 17.15 П'ять із семи 18.00 Бізнес-позиція 19.00 Х/Ф •Відпустка у вересні" 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22. 1О Центр уваги 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 23.40 Погляд 00.40 Від першої особи

Близький

вірних фактів

22.50 Т/с

нянька•

•Зникнення.

контакт•

19.ЗО тсн ТСН. ПроСпорт Т/с •Не родись врод­

07 .ОО

вод

д/с

16.35

20.00 20.10

у вересні• 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22.10 Наш футбол 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 23.40 Погляд

вод

ТЕЛЕКАНАЛУ

16.10 М/с •Бейблейд•

16.40 Т/с •Відважні• 17.15 П'ять із семи 18.00 Бізнес-позиція 19.05 Х/Ф •Відпустка

09.20

дюнах"

ПЕРЕДАЧ

24.12 ~®®~

НОВЕЖИТГЯ ·~-·-·-. - - -

Х/Ф

•Фауст.

Князь

темряви•

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Tjc •П'ятірнята• 07.15 Підйом! 08.00 Репортер. Бізнес 08.10 Підйом! 08.40 Маски-шоу 09.00 Підйом! 09.10 Т/с •Кобра-11• 10.15 Tjc •Туристи• 11.20 Маски-шоу 11.45 Х/Ф •Фіктивний шлюб• 14.00 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія» 14.30 М/с •КітПес• 14.50 Т/с •Кобра-11• 15.55 Т/с •Флорисьєнта-2• 16.55 Т/с •Енжел•

СТ& Убивство Кеннеді. версія 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошу- пригод

06.00

13

09.50 Х/ф •Велик~· 11.50 Х/Ф •Неви брехун, або Каз ним кінцем• 1З.50 Tjc •Міс

15.00 Принци.(' 11,~~'!11• 16.00 Знвки 'Но 17 .ОО Навколо свіrу 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і парт"'-и 19.00 Убивство Кеннеді. 1С.. версія

20.00 Х/Ф •Убити вечір• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія.

Зір­

ки ефіру Знаки Цар гори

23.20 00.20

17.55 Т/с •Солдати• 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.30 Т/с •Туристи• 20.ЗО Маски-шоу 21.05 Т/с •Солдати• 22.1 О Х/Ф •Захоплення Стелли• 00.40 Репортер СТ& Кастро - людина поза міфом 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу

06.00

09.40 Хfф •Убити вечір• 11.40 Х/Ф •Старики-розбійники• ..,. 1З.45 Т/с •Міс Марnл•

15.00 Принцип доміно 16.00 Знаки 17.ОО У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партне ри•

Кастро міфом

19.00

-

людина по

20.00 Х/Ф •Блеф• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія. срібна куля. Б. Бро ко в

23.SО;Знаки


24.12 на Кусто•

ЧЕТВЕР,

rруд••я

29

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.00

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.40 Спорт Православний

06.55, 07.55 календар

07.05 Ера бізнесу 07.45 Ера якості 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.25 Х/Ф •Крадіжка• 10.50 Пенсійна реформа 11.15 Пісні нашої долі 11.45 Подія 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 13.00 Абетка безпеки

13.05 Подружки 13.25 Святе Письмо 13.50 Служба розшуку дітей 14. 15 Милосердя 15.15 Дитяча лінія 15.20 М/с •Пригоди Мюн­

16.40 Т/с •Відважні• 17.15 П'ять із семи 18.00 Енергетичне поле 19.00 Х/Ф •Крадіжка• 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.10 Центр уваги 22.30 Прояв часу 22.50 Ситуація 23 .ОО Підсумки 23.45 Погляд • 00.40 Меридіан 1+1 07.00 Снідвнок з 1+1 07;30 Т/с •Колір гріха• 08.30 Снідвнок з 1+1 08.45 Т/с •Моя прекрасна нянька•

09.20

ва•

М/С •Діти ВОГНЮ• М/с •Пригоди капіта-

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Бідна Настя•

п·ятниця,

16.40 Т/с •Відважні• 17.15 П'ять із семи 18.00 Рада 18.50 Х/Ф •Здрастуйте,

ЗО грудня

УТ-1 Доброго ранку, .Украї­ но! 06, 10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.45 Спорт 06.55, 07.55 Православний

06.00

календар

Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майданчик 08.45 Ранкові поради 09.20 Х/Ф •Крадіжка• 11.00 Надвечір'я 11.45 Подія ,._12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Но­ ~ вини 12.25 Вітаємо вас 13.00 Абетка безпеки 13.05 Неопалима купина 13.25 Малята 1З.55, 22.50 Служба розшуку дітей 14.15 Антракт 14.40 Край 15.15 Дитяча лінія 15.20 М/с •Пригоди Мюнхга­

07.05

узена•

15.З5 М/С •Діти ВОГНЮ• М/с •Пригоди капітана Кусто•

16.05

СУБОТА, грулня

'11

УТ-1

06.00 Доброго

ранку, Україно! 06.05 Ранкова молитва 06. 15 Підсумки 06.50 Абзац 07.00 Темник 08.10 Форсайт 08.ЗО Фестиваль •Покров• 09.05 Суперкнига 09.ЗО Хто там? 10.05 М/Ф •Велика книга•

....,-45 Досягти мети 11.10 Хто у домі хазяїн? 11.40 Музика 12.20 На пробу

12.З5 У світі хороших новин 1З.ОО Парламент 14.00 Вчимося обирати. Ви­ бори-2006 14.З5 Х/Ф •Здрастуйте, я ша тітонька!• Наша пісня Х(ф •дванадцять

іІЬЦІВ•

.' fi.oa Новини

Є<"' моворічний вогник , , .!0 Мегалот 21.ЗО Погода 21.З5 Суперлото. •Трійка". •Кен о•

я ваша тітонька!• 20.30 Вечірня казка 21.40 Центр уваги 22.00 Лото. •Трійка•. •Кено• 22.1 О Реверс 22.40 Ситуація 2З.ОО Підсумки 23.40 Абзац 2З.50 Темник

1+1 Снідвнок з 1+1 07.ЗО Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Снідвнок з 1+ 1 08.45 Т/С •Моя прекрасна

07.00

нянька»

09.20

1З.О5 Т/с •Колір гріха•

14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т;с •Не родись вродли­ ва•

Новорічний вогник 2З.ОО Вип'ємо За!!! 2З.45 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.05 Вип'ємо За!!! 01.20 Святкування 50-річчя Євробачення OЗ.SS Концерт. •З Новим роком!• 04.40 Концерт •Галерея• 05.10 Радіобенд О. Фокіна і його зірки

21.50

1+1 Х/Ф •Волга-Волга" Смачна країна Нові пісні про головне 1З.20 Х/ф •Іронія долі, або З

07.00 09.00 10.00

легкою парою!• 16.45 Х/ф •Гаррі Поттер і

Філософський камінь• 19.ЗО тсн 19.50 Т/с •Моя прекрасна нянька»

20.ЗО Криве дзеркало. Най­ краще

22.ЗО Концерт •Новий рік у метро•

2З.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.1 О Новорічні пісні прек­ расної няньки

\19.50 Прощальне шоу М. Пап-

~ ..40

-

ОО Х/Ф •Час циганів• Класік-прем'єр Концерт •З Новим роком!• Найкращі пісні-2005

1+1 Х/Ф •Цвіркун за вогнищем• Лото-забава Х/Ф •Іронія долі, або З лег­ ю парою!• ве дзеркало. Найкраще Т/с •Моя прекрасна няньвикрадач Різ-

нцерт •Хороші пісні• н

~ •Гаррі Поттер і Таємна

•Майстер і Маргари­

22.50

Т/с •Час жорстоких• Подробиці

киrв

ІНТЕР

терспорт

Мультфільм Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Планета Здоров'я

07.25 08.20

10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.15 імена 12.15 Т/с •Донька садівника• 13.20 Єралаш 13.50 Телесеріал 15.15 Кримінал 15.50 Ми все про вас знаємо 16.50 Єралаш 17.00 Т/с •Повернення Мух­ тара•

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись вродлива•

21.15 Х/Ф

•Новорічний кілер• 2З.10 тсн 2З.45 Концерт •Відкривачки•

ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07 .ОО Подробиці. Економіка

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­ терспорт

07.25 Мультфільм 08.20 Tjc •Приречена

стати зіркою• 09.20 Караоке на майдані

10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Усе для тебе 12.15 Т/с •донька садівника• 1З.20 Єралаш 1З.50 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 14.20 Квадратний метр 15.15 Єралаш 15.40 М/с •Ліло і Стіч•

16. 1О 16.40 17.00

М/с •Качині історіі• N-кілометр Т/с •Повернення Мух­

18.05 Академія сміху 18.55 Т/с •Приречена

стати

ІНТЕР Мультфільм Х/ф •Мені вистачить мільйона• 08.10 Джентльмен-шоу. Фаб­ рика анекдотів 08 .З5 Mjc •Нові пригоди Вінні-Пуха• 09.05 М/с «Аладдін• 09.ЗО Бадьорого ранку! 10.00 Шанс. Підсумки під­ сумків 11.15 Кумири і кумирчики. •НОВОрічНИЙ ВОГНИК• 12.00 Смачно 12.З5 Х/Ф •За два кілометри від Нового року• 14.20 Х/Ф •Самогонники•, •Пес Барбос і незвичай­ ний крос• 14.50 М/Ф •Не бий копитом!• 16.05 Х/ф •Іван Васильович змінює професію• 17.40 Х/Ф •Новорічні чолові-

06.05 06.40

ки•

19.25 Новорічний вечір 20.00 Подробиці 20.10 Новорічний вечір 22.00 Музjф •Пригоди Вєрки Сердючки• 2З.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.00 Новорічна ніч

ІНТЕР М/Ф •Міс Світч поспішає

•Магія у дзеркалі• •Русалонька• 08.З5 М/с •Чорний плащ• 09.00 Прокинься і співай! 09.45 Х/Ф •Новорічні чоловіки• 11.З5 Караоке на майдані 12.15 Мелорама 12.45 Х/Ф •Снігове кохання, або Сон у зимову ніч• 14.50 Мультфільм 15.10 Х/Ф •З Новим роком, та­ то!• 16.50 М/Ф •Альоша Попович і Тугарин Змій• 18.05 Вечірній квартал 20.00 ПодрQбиці 20.1 О Х/ф •Істи подано• 21.40 Перший швидкий. Москва­ Киів 2З.50 Х/Ф •Дракула мертвий і за­ доволений цим• 01.10 Х/Ф •Брати Грімм. Білас­ ніжка• 02.45 Х/Ф •Снігове кохання, або Сон у зимову ніч• 04.40 Х/Ф •Магія у дзеркалі•

киrв

07.00, 07.25,

18.15 Поради лікаря 19.00 Світ бізнесу 20. 15 Корпорація •Сімба• 21.30 Х/Ф •Я вас любив• 23.20 Вісник роботодавця

23.35 00.40

06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін­

на допомоrу•

Гордона

17.45

зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Т/с •Майстер і Марга-

та•

22.30 Х/ф •Руйнівни.к• 00.50 тсн

06.50 Х/ф 08.15 М/с

t 16.З5 Х/Ф •Дванадцять стільців!•

18.05 КлЮчовий момент 18.55 Т/с •nриречена стати

рита•

Т/с •Принцеса і жеб­

рак•

кімната• Муз/ф •Алі-Баба і сорок розбійників• 00.15 Х/Ф •Брати Блюз• 02.ЗО Х/Ф •Попелюшка• 04.00 Х/ф •Веселі хлоп'ята• 05.30 Х/Ф •Насреддін у Бухарі•

06.05

12.З5 Фестиваль 14.З5 Х/Ф •Рок-н-рол для прин-

-

ва•

21.15

22.30

07.00 Мультфільм 07. 15 Х/Ф •Час циганів• 08.15 Автоконтинент 09.10 Крок до зірок 09.40 Т/Ф •Старий швець• 1О .ОО Телефортуна 1О .50 Вікно в Америку 11.25 Х/Ф •дванадцять стільців•

Ф •Грінч

нІіньі<а• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись вродли­

тара•

Нові пісні про головне 19.ЗО тсн

16.00

ни•

лаеського •Кохаймося!• ОО Новини Лото •Трійка•. •Кено• .55 Євробачення. Відбір •Ти зірка•

... •

09.55 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена•

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Україно! 06.05 Ранкова молитва 06.20, ОО.ЗО д/с •Новорі'Іні вітри-

, цес• 111.10 В гостях у Д.

Т/с •Люба, діти і за-

вод

НЕДІЛЯ, 1 січня

20

... •

09.55 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись вродли­

хгаузена•

15.35 16.05

Т;с •Люба, діти і за-

вод

17.45 Т/с •Закоханий агент• 18.45 Т/С •Моя прекрасна

11.ЗО Мультфільм 1З.З5, 19.00 Бережіть се­

бе! 07.ЗО З Новим роком, Києве! З Новим роком, Україно! 09 .ОО Споживач

Т/ф Одеса•

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 2З.ЗО Ди­ вись!

Дім-2 08.ЗО Чи боїшся ти темряви? 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО М/с •Кенді, Кенді• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя" 15.30 М/с •Сандокан - тигр Малайзії" 16.00 Чи боїшся ти темряви? 16.30 Єралаш 17.30 33 квадратних метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/ф •Глушник" 23.00 33 квадратних метри 00.10 Деталі

планета•

питати

14.20

Х/Ф •Вона з мітлою,

він у чорному капелюсі•

16.40 Школа майбутнього 17.00 Доброго вечора, кияни!

20.ЗО

Муль­

19.ЗО,

00.00

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло.

тфільм

07.30, 12.00,

5 КАНАЛ 06.15, 19.35 Київський

зіркою•

Щогодини

ІСТV

05.30 Т/с •Циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.15 Факти 06.40, 08.35 300 сек./год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 МІс •Черепашки-му-

час

08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40. 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 2З.З5, 00.20 Час

на-2004• 2З.50 Подробиці 00.25 Х/Ф «Бадьорість духів•

КИЇВ 1З.40, 14.20 Муль­ тфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.30, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.45 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/о •Строката

06.45,

планета•

09.00 Дім живих історій 09.20 Х/Ф •Я вас ліобив" 11.00 Молодіжна служба 11 .ЗО Музика 12.ЗО, 15.40 М/с •Крихітка Ме моль•

14.05, 21.15 Дозвольте

запи-

тати

16.45 Подолання 17.1 О Споживач 17.45 Т/Ф •Літературна

Оде-

са•

19.15 Наше здоров'я 19.ЗО Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної му-

20.15 Вечірня казка 21.30 Х/ф •детектив• 00.00 Діловий формат

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40,

ТЕТ 06.30, 11.ЗО, 18.00, 2З.30 Ди­ вись! 07.00, 14.00, 20.30 Муль­ тфільм

ОО.ЗО Бізнес-час

07.50 Автопілот-новини 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин.

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18 50 Час. Стисло.

Дім-2 Чи боїшся ти темrови? Історіі у деталях 09'.ЗО Деталі 10.ЗО Велике прання 13.00 Міс •Кенді, Кенді• 15.00 М;с •Роботи-нtндзя• 15.ЗО М;с «Сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Чи боїшся ти темряви? 16.30 Єралаш 17.30 33 квадратних метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/Ф .. вщчайдушні аван­

08.30 09.00

Щогодини д/с •Хроніка надій та ілюзій» 14 15 Дорогами українців 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Чи на п'ять?

1З. 15

1845. 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 Час за Гринвічем 22.50 Ультратема 00.50 Ресторанні новини

тюрисн1''

23.00 ЗЗ квJДратних метри 00.1 О Де тат 5 КАНАЛ 06.15, 19.З5 ки·Івський час 06.25, 09.55, 12.35, 23.55 Ог­ ляд преси

06.30, 07.00,

07.ЗО,

ІСТV

05.30 Т jc .. циганська кров• 06.10 Служба розшуку дітей 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.10 Факти 06.40. 08.35 300 сек./год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­

08.00,

дерн!

КИЇВ

ТЕТ

06.25, 09.55,

07.00, 15.00 Мультфільм 07.25, 1З.35, 19.00 Бережіть

06.30, 11.30, 18.00, 23.00 Ди­

преси

себе! 07.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05 5 хвилин 08.15, 11.ЗО, 20.00 Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба" 09.10 Х/Ф •Сищик• 11.ЗО Економічний вісник 12.20 М/с •Крихітка Мемоль" 1З.10 Школа майбутнього 1З.40 М/с «Охоронці історіі• 14.10 Злітна смуга 14.30 Старий швець 15.40 Фестиваль •Мелодія

07.00, 09.00,

1З.ОО Т/ф •Варшавська мелодія голубки• М/с •Подорож у минуле•

1З.40 14.10

Музjф •ПОКЛИК джУНГЛіВ• 15.ЗО Алюр

15.45 Подолання 16.00 Смачна розмова 16.ЗО Для вас ... Н. Крутова-Шестак

18.00 Київ

18.00

ку-2005• 20.00 Острів спокус. Фінал 21.00 Фінал конкурсу <>Пісня року-2005• 23.15 Х/ф •Мурахи у штанях• 00.55 Х/Ф •Мурахи у штанях-2• 02.55 Х/Ф •Летюча миша•

07.00, 08.00, 11.00, 12.20, 22.40, 00.30, 04.55 Бізнес-час 07.20 •Арсенал• 07.40 Автопілот-новини 08.20 На перший погляд 09.00 Дорогами українців 09.30, 2З.15, 02.10, 05.З5 Частайм

ду•

18.ЗО Маски-шоу 19.ЗО Дім-2 20.30 Мультфільм

2; .00 Х/Ф •Феномен• 23.00 Дивись! 2З.30 Новорічний вогник •Танцю­

Щого-

дини

Час НОВИН. Щогоди-

НИ

12.З5 Страва від шефа

13.15 Енергетичний журнал 14.15 VІР-жінка 15.20 На перший погляд 16.15, 05.05 Гра долі 16.ЗО •Арсенал• 17.15 Час-пік 18.15 Закрита зона

18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 05.20 Час новин 19.25, 2З.З5, 00.20, 01.45, 04.45 Час спорту 19.З5 Час. Важливо 20.00, ОЗ.ОО Час 22.00 д/Ф •Остання зміна• 00.45 Коктейль

ІСТV

06.25 Х/ф •Летюча миша• 09.10 Х/Ф •Принц і жебраю• 11.05 Квартирне питання 12.05 Х/Ф •Найщасливіші• 14.05 Х/Ф •Мільйон років до

на­ шої ери• 16.00 Х/Ф •Весілля у Малині••Іі"

Фінал конкурсу «Пісня ро­

19.ЗО Т/с •Туристи•

20.30 Маски-шоу 21.05 Т/с •Солдати• 22.05 Х/Ф •Посилка з 00.40 Репортер

ні пригоди•

06.00

17.З5 Т/с •Каменська•

19.20 Т/с •Коханка• 20.25 Претендент 21.30 Журнал НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •П'ятірнята• 07.15 Підйом! 07.55 Репортер. Бізнес 08.05 Підйом! 08.40 Маски-шоу 09.00 Підйом! 09.05 Т/с •Кобра-11" 10.15 Т/с •Туристи• 11.30 Х/Ф •Захоплення Стеnли•

14.20 М/с •КітПес• 14.50 Т/с •Кобра-11• 15.55 Т/с •Флорисьєнта-2• 16.55 Т/с •Енжел• М/с •Черепашки-мутанти ніндзя•

14.50 Т/с •Кобра-11• 15.55 Т/с •Флорисьєнта-2• 16.55 Т/с •Енжел• 18.00 Т/с •Солдати• 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.30 Т/с •Менти• 20.35 Х/Ф •Історія вічного ко­

07.15

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.20 Спорт 09.10 Т/с •Коханка• 10.05 Т/с •даша Васильєва• 11 .15 Т;с ·Каменська• 12.ЗО, 1З.О5 Каламбур 1З.З5 Х/Ф •Розлучення і семеро дітей•

15.35 Т/с •даша Васильєва• 16.45 Нянька 911 17.45 Школа ремонту 19.25 Свобода слова 21.00 Х/Ф •Люба, я зменшив дітей• 2З.ОО Міс Київ-2005 23.40 Автопарк 00.15 Х/Ф •Хазяйка•

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •П'ятірнята" 07.15 Підйом! 08.00 Репортер. Бізнес 08.10 Підйом! 08.З5 Маски-шоу

09.00 Підйом! 09.10 Т/с •Кобра• 10.15 Т/с •Туристи• 11.25 Х/Ф «Посилка з 14.20 М/с •КітПес•

Марса•

Х/Ф •Особисте життя Діда Мороза• 08.45 Автопарк 09.ЗО Нянька 911

хання. Попелюшка• 2З.10 Ліжко приколів Репортер

23.50

СТБ Знаки Вікна Принцип доміно Вікна Навколо світу 09.ЗО Незбагненна, але факт 10.З5 Паралельний світ 11.40 Х/Ф •Гараж• 1З.50 Т/с •Міс Марпл• 15.00 Принцип доміно 16.00 Знаки 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партнери• 19.00 Містер Бін 20.00 Кімната сміху 21.00 Парк гумору 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Х/Ф •Земля Саннікова• 00.40 Цар гори

06.00 07.00 07.15 08.00 08.15

07.20

10.25 Т/с •Леся+Рома" 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня для •чайників" 12.45 Факти 1З.О5 Х/ф •Карнавальна ніч• Концерт К. Брейтбурга Х/ф •Люба, я зменшив дітей• 18.45 Факти 19.05 Квартирне питання 19.40 Х/Ф •Мільйон років до нашої ери• 21.45 Х/Ф •Найщасливіші• 23.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.00 Фінал конкурсу •Пісня

14.45 16.40

року-2005"

03.30 Х/ф 04.50 Х/Ф 2•

•Мурахи у штанях" •Мурахи у штанях-

НОВИЙ КАНАЛ

07.40 М/ф •Анастасія• 09.05 М/Ф •Барток чудовий• 10.20 Тачку на прокачку 10.45 Кухня 11.20 Жертва моди 11.50 Магія Девідв Коппер­ філда Т/с «Десяте королівс-

15.ЗО КВН. Вища ліга-2005 17.З5 Х/Ф •Один вдома• 19.25 Х/ф •Один вдома-2• 21.ЗО Х/Ф •Здрастуй, рота, Новий рік!• 2З.25 Комеді-клаб

00.20 Х/Ф •Карнавал• 02.45 Х/Ф «Собачі дні Заходу• 04.15 Х/Ф •Легке життя• 05.45 Х/Ф •Повна протилежність• СТБ

Новорічне

Марса•

СТ& Беніто Муссоліні. При· ватні хроніки 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.50 Х/ф •Блеф• 11.50 Х/ф •де знаходитьсs нафе лет?• 13.45 Т/с •Міс Марпл• 15.00 Принцип доміно 16.00 Знаки 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.15 Tjc •Кулагін і партнери• 19.00 Беніто Муссоліні. При· ватні хроніки 20.00 Незбагненна, але факт 21.00 Паралельний світ 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія. Моя срібна куля. Р. Зелена 23.50 Знаки

15.15 Т/с •даша Васильєва• 16.25 Лінія конфлікту

ТВО»

16.35 Х/ф

•Історія вічного кохання. Попелюшка• 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19.20 КВН. Вища ліга-2005 21.40 Х/Ф «Сам удома• 2З.45 Солдати-2006 2З.50 Новорічне звернення Президента України Вік­ тора Ющенка 00.00 Солдати-2006 01.50 Караоке по-новому ОЗ.SО Група •Uma2rmaп•

М/Ф •Кіт Фелікс рятує Різдво• 07.00 М/ф •Анастасія•

05.50

СТ& •Старий

Х/ф

06.00

знайо-

мий»

07.ЗО ?.<ІФ •Земля Саннікова• Імо вдома 09.ЗО Фігурне катання. Чемпіонат світу 11.50 Х/Ф •Чародіі" 14.45 Хjф •Велика перерва• 19.ЗО Голубий вогник 23.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.00 З Новим роком! 00.05 Голубий вогник 04.50 Фігурне катання. Чем­

09.00

піонат світу

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ ПОТР:.І&НІ:

PO&OTV

- столяри-верстатники та учні столярів; - працівники з досвідом роботи на стрічкавих

~~злн%аоб~хJі.

НОВИЙ КАНАЛ

07.00 М/Ф •Барток чудовий• 08.10 Х/Ф •Карнавал• 10.55 За гроші 11.ЗО Ви - очевидець 12.00 Т/с •десяте королівство• 1З.З5 Магія Девідв Копперфілда

07.00 Голубий вогник 11.00 Їмо вдома 12.10 ФіГу!JНе катання.

17.55 Т/с •Солдати• 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер

12.55

ка"

КАНАЛ 06.15 Київський час 06.30, 02.ЗО Хроніка надій та ілю­ зій

5

12.00-18.00

красунею•

ІСТV Х/ф •Велика замороз-

01.ЗО Хіт-ТУ

21.10 Х/Ф •Жінка, 22.30 СТН-спорт

ТЕТ 07.ЗО Дім-2 08.ЗО М/с •де знаходиться Кар­ мен Дієго?• 09.00 Мультфільм 09.ЗО М/с •Каnітан Симіан і космічні мавпи• 10.00 Єралаш 10.ЗО Зніміть це негайно! 11.ЗО Дивись! 12.00 Дім-2 1З.ОО Т/ф •Сім днів з російською

ГОДИНИ

10.15 Автопілот-новини

час

10.00 Новий час 11.15 Вікно в Америку 11.50-18.50 Час. Стисло.

яка співає•

Х/Ф «За двома зайця­

00.00 00.05 02.00 02. 1О

класичний 18.ЗО Мерія 20.00 Київські мініатюри 20.ЗО СТН-тижневик

2З.ОО Х/Ф •Легкий поцілунок• ОО .30 Один у кубі

09.ЗО, 2З.20, 05.З5 Час-тайм 10.00-18.00 Час НОВИН. Що-

06.20

не

21.00

ПрезИдента України Вік­

•Віват, гардемари­

06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, О 1.45, 04.45 Час спорту 07.10, 08.10, 12.20, 19,45, 04.55 Бізнес-час

5 КАНАЛ 06.15, 19 .З5, 05.05 Київський

Життя прекрас­

тора Ющенка

ни!• 04.40 Кіноконцерт 05.00 Х/ф •Г ардемарин-З•

Огляд

Новорічне привітання Новий рік у стилі ретро Новорічне привітання Новий рік у стилі ретро 04.ЗО Новорі'Інё привітання 04.40 Новий рік у стилі ретро 05.55 Новорічне привітання 06.00 Хіт-ТУ

17.00, 18.30

Маски-шоу 2З.50 Новорічне привітання

Сто­ лиця. Майдан 2З.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 01.00 З Новим роком, Києве! З Новим роком, Україно!

12.ЗО

10.ЗО Чи на п'ять? 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 11.15 Новобудова 12.З5 Страва від шефа 13.15 Гра долі 13.30 Зодчий 14.15 Час за Гринвічем 15.20, 16.15,17.15 Новий час 17.15 VІР-жінка 18.15 На перший погляд 18.45, 19.00, 05.20 Час новин 20.00, ОЗ.ОО Час 22.10, 02.00 5 копійок 23.50 Новорічне привітання Президента України Вік­ тора Ющенка 00.00 Новий рік на 5 каналі' О 1.00 Чи на п'ять?

ніка"

23.30

18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач· 19.15 Теле-прес-клуб 20.30, 00.00 Новий рік.

11.50 Суперкнига 12.20, 19.05 Музика

20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО. 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО М/с •де знаход~ сься Кармен Діего?• 09.ЗО Mjc .. капітан Симіан і космічні мавпи" 10.00 Єралаш 10.ЗО Рятуйте, ремонт! 1З.ОО Т/с .. пригоди Електро­

ми•

двох сердець•

02.20 Х/Ф

вись'

Що-

години

07.30, 12.00, 19.30, 00.00

танти ніндзя•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.30 Спорт 09.10 Т/с •Коханка• 10.05 Tjc •даша Васильєва• 11.15 Т/с •Каменська" 12.30 Каламбур 1З.О5 Х/Ф •Траса 60. Дорож-

2З.50 Х/Ф •Крокодил-2•

13.15 Драйв 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 •Арсенал• 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Коктейль

ЗИКИ

20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня" 21.40 Фестиваль •Юрмали-

Власний дім 09.ЗО Х/Ф •Віват, гардемарини!•

ють УСІ•

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

2З.45 Діловий формат 00.00 Десерт

себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.30, 2З.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката Відсвіт 09.ЗО Х/Ф •Люблю. Чекаю. Олена• 11.ЗО, 19.20 Музика 12.ЗО, 15.40 М/с •Крихітка Мемоль• 13.40 Мерія 14.05, 21.15 Дозвольте за­

12.З5, 2З.55 Ог­

ляд преси

07.00, 14.00,

09.00

06.25, 09.55,

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40. 19.25, 22.30, 23.35, 00.20 Час

06.45, 10.45 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть

09.20

17.ЗО М/Ф •дядеч ко 18.00 Дивись!

•Літературна

5·67·49, 4·60·11, 8 (06~ 733·06·59,

У зв'язку з впровадженням в ексnлуатацію когенераційної електростанції

КП иКІІЇВСЬКІІЙ 38ВІД 8110МІНІt:ВІІІІVДІВВІЬНІІІ КІНСТmщ\ЙІ -

електромонтери; електромеханІки;

слюсарі КПіА

-

13-6 розряди);

інженери-електрики.

З/плата висока (згідно з контрактом).

Звертатись за тел.:

94-5-01

ПРОПОНУІО

(відціл кадрів).

Теп.: 5-27-45 .

&АrАТОРІЧНЕ

A.nOE •

J

~ МnАJІОМАСТИКОІІ ВІКНІ, .·... ~ . Ціни низЬкі. МЕІіЯІ дn8 ДOJwiY:

5-36-14, (044} 240-46-77, 592-05~22~;:

льодове шоу

14.30

Концерт •Новорічний роз­

гуляй•

17.45 Х/Ф •Клеопатра• 22.00 Х/ф •З Новим роком! вим щастям!»

00.45

Цар гори

03.ЗО Імпреза 04.30 НОВІ укра:нці

05.30

Х-панс1я

З но-

ЗДАІОТЬСR ТРИ ПРИМІІЦІННR

в м. Бровари на територіі трансnортного nідnриємства nід склад чи виробництво з оnаленням, охороною,

освітленням

Ціна за

Тел.:

(297,5

1

кв. м,

48

кв. м,

кв. м. оренди

45

5

кв. м).

у.о.

.

(04494) 6-62·24, (044) 561-24-42. ·


24.12 ~®®~

НОВЕЖИТТЯ

ПАМ'gІІ М. СІАРИЦЬКОrО Михайла Петровича Старицького І . Франко називав <<батьком українського те атру •> , а Леся Українка про нього писа­ .1а : <•Я знаю , який тяжкий і тернистий ш л ях українського літератора, і тому я можу добре з розуміти і визнати Вашу прашо і В а ші заслуги ... •> • 14 груд ня минуло 165 років від дня народження відомого письменника · ·кла­ сика ,

nерекладача,

редактора,

видавця,

актора й режисера , організатора профе­ сійного театру, мецената, знаного куль­

турного і громадського діяча. У 1840 році в селі Кліщинцях на Пол­ тавшині у дворянській родині народився Михайло Старицький . Хлопчик рано втратив батьків і його другою родиною

стала сім'я дядька по матері- В.Лисснка. Зд обув освіту майбутній

nисьменник у

Полтавській гімназії, потім - у Харків­ ськом у та Київськом у університетах . Ос­ новНІІ . •І джерел ом освіченості , а пізніше

творчості було родинне спілкування та прекрасна бібліотека - життєдайне дже­ рело .

Свої перші вірші Михайло пише в сум-

Дорогу нашу дружину, матусю

Ольгу Степанівну ГУК щиро вітаємо з ювілейним днем народження!

ні для України часи. Н е зважаючи на кате­ якого , на думку царської влади , <<не бьшо, нет и бьпь не может» , М . Старицький не полишає ні письменницької, ні громад­ сько-культурної діяльності . Літературна сnадшина прозаїка, драма­

ські , студентки

турга, поста nронизана щирим громадян­

студентського

ським пафосом , уболіванням за долю України, за долю простої людини , пере­ конанням, що інтелігенція важливий чинник соціального і національного виз­ нання, а поет- оборонець народу та ви­ разник його інтересів. .. . І сьогодні з повагою і любов'ю ми зга­ дуємо ЙОГО ім'я . З нагоди такої визначної дати студенти та nрофесорсько-виклада цький склад

<<Рема•> була неповтор­ ною і захоплюючою. Юні актори , з май­

Люба матусю , бабусен ько мила.' Велике спасибі, що mи нас ростила, Спасибі лtатусю , за руки робочі,

За довгі іІн ел егкі н едоспані ночі. )f(иви , рідненька , довго ІІП світі, 11 твоєю л юбов'ю ми буде.Іt зігріті, Бо п о ки є мама, доти є соІtце, Лоти тnашшt а і цвіт під віконцем, Доmи краса, доти поміч, розрада , Жив;,. наша мила, сто років,

5 курсу .

... А ось оживають пе­ ред нами герої вистави

М . Старицького «Не судилося» . Гра акторів театру

стерністю перевтілив­ шись у героїв п'єси , змогли

перенести

нас

на де кілька століть н а ­ зад, відчувати атмосферу то го ч асу . Та перлиною вечора був уривок із вис­ тави << За двома зайцями», який на високо­ му мистецько-nрофесійному рівні вико­ нали заслужсні артисти , актори театру ім.

Приватного вищого навчального заІVJІаду

<< Економіко-технологічного університе­ ту•> організували літературно-мистецький вечір. У виконанні студентів університету чи­

талися вірші М. Старицького «До Украї­

І . Франка- Анатолій Гнатюк (Голохвас­ тов) та Світлана Прус (Проня) . Коли вис­ тава закінчилася , то зал аплодував стоячи . На жаль, такий чудовий вечір закінчив­

ни •>, <<до молоді», а також nрозвучав його відомий романс « Виклик •>, який чудово

ся. Актори з радістю роздавали свої автог­ рафи всім бажаючим (а їх виявилося дуже

шановні акціонери! Відкрите акціонерне товариство << Броварський дослідно-експери­ ментальний завод» повідомляє вас про проведення чер гових загальних

·

виконали сестри Анто­ ніна та Тетяна Ясин­

горичну заборону <<малоруського язика•>,

зборів акціонерів, які відбудуться

березня 2006 року за адресою : вул . Кутузова, 57, м . Бровари Київської обл . Початок зборів - об 11.00. Реєс­ трація учасників проводиться за міс­ цем nроведення зборів з 9.00 до 10.45 у день проведення зборів. Для реєстраціі та участі у загаль­

них зборах треба мати : пасnорт або документ, що nосвідчує особу акціо­ нера або представника; свідоцтво про народження дитини - батькам

малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років; довіреність акці­ онера - nредставникам акціонерів .

Затвердження звіту ревізійної наглядової

ради.

4.

Обрання

членів

Олена ФЕдАНЮК, Ольга МІЩЕНКО, студентки І курсу юридичного факультету ЕТУ .

ПОВІДОМJІЕННІ

З матеріалами , пов'язаними з по­ рядком денним зборів, особи, які

Іро.варськоі місЬкої ро6о11оі rpynи ·о6.nіку вибОрців

мають nраво на участь у загальних

ресою : вул.Кутузова,57 , м . Бровари

1. Затвердження результатів діяльності товариства за 20042005 р . 2.

Ми щиро вдячні організаторам цього заходу, а особливо Президенту <<Економі­ ко-технологічного університету>> Л. І . Сазоновій .

зборах, можуть ознайомитись за ад­

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

комісіі. З. Обрання · членів

ба гато) і л юб 'язно с п іл кувал ис я із студен­ тами .

рев і зійної

коміс і і. 5. Обрання голови правл і ння та

Київської обл . у робочі дні з 8.00 до 17.00. Посвідчення nравлінням дові­ реностей на nраво участі та голосу­ вання на загальних зборах nрово­ диться за адресою : вул. Кутузова, 57, м. Бровари КИївської обл. у робочі дні з 8.00 до 17.00. Додаткову інформацію можна от­ римати за тел . : 5-31-92.

До відома rромад•н України, •кі проживаюrь або пере6уваюrь на rериrорії місrа Вровари Lиановнігромадянн! Броварською міською робочою груnою обліку виборців складено та надається для ознайомлення грома­ дян місцевий загальний сnисок ви­ борців, які nроживають або nеребу­ вають на територіі міста Бровари. Згідно з Законом України «Про ви­ бори народних деnутатів України» кожен громадянин України має nра­ во ознайомитися із цим сnиском, nеревірити nравильність внесених до нього відомостей і, в разі необ­ хідності, звернутися до робочої гру­ nи обліку виборців із заявою про внесення змін, уточнень або доnов­ нень до сnиску або з інформацією про осіб, які nостійно не здатні са ­

Правління ВАТ «Броварський дослідно-експернментальннй

членів правління . 6. Про відчуження майна това­ риства.

завод».

І ми буделr раді.

~anpowyє «Крuнuця)) У неділю ,

25

грудня у міському

клубі (вул . Гагаріна ,

6)

о

13.00

від­

будеться передноворічне засідан­

- 4 грудня 2005 року на конференції Броварської міської організацІї Соціал-На­ ціональної партіІ України обрано нового голову - БОБКА Олександра Вікторовича та змінено юридичну адресу на : м. Брова­ ри, вул . Пушкіна , 43. Відnовідно до ново!" редакцї1. статуту Соціал-Національна пар­ тія України змінила назву на ВсеукраІ"н­ ське об'єднання «Свобода». Тому , відпо­ відно до nоданих документів 12 грудня 2005 року управлінням юстиЦІї до Реєстру міських організацій та інших структурних

-

відповідно до заяви голови Бровар­

-

нання « Криниця" .

раїнського об'єднання «Батьківщина » А . В . КРИВОНОСА управлінням юстиції до Реєстру міських організацій та інших структурних утворень політичних партій внесено зміну юридичної адреси, а саме: м . Бровари , бульвар Незалежності, 14, офіс 61 .

Б ро варська об'єднано держовна пода т ко в о і нспекція повідомляє

- відповідно до етапі 11 Закону України •Про політичні партії в Україні» зареєстровано:

- 28

На конкурсну комісію nодаються такі док у менти :

Копія довідки про державну реєс­ трацію .

1.

2.

К о пія с татуту підприємства .

З . Дов ідка з органу ДПС , в якому за­ реєстроване nідnриємство , про поста­ новку на облік як nлатника податків. 4. Довідка з органу ДПС про відсут ­ ні сть податкового боргу . 5. Коnї1 ліцензій на право здійснення окремих видів госnодарської діяльнос­ ті . б . Довідку про скл адські приміщення або договір оренди складських примі­ щень.

Довідки з установ банків про від­ криті рахунки . 8. Документи , які nідтверджують можливість проведення аукціонів або членство у складі товарних бірж.

7.

Інші документи, включені комісією до умов конкурсу (баланс , звіти про nрибутки та збитки) . Прийом документів nроводиться до 25 грудня 2005 року. Більш детальну інформацію можна отримати в кімн . 426 або за телефоном

9.

6-58-66.

·hOBt:

ЖJІПЯ·

-

листопада

2005

-

ЗО листопада

2005

- Рожнівську сільську організацію Полі­ тичної партії •Народний Союз Наша Укра­ їна" (свідоцтво Ng 71 від 30.11 .2005 р.). Юридична адреса : с. Рожни Бровар­ ського району Київської області , вул . Пуш­ кіна, 15. Голова органіЗашї: РайзерНаталія Ада­ мівна .

Семиполківську сільську організацію Політичної партії ·Народний Союз Наша Україна" (свідоцтво Ng 72 від 30.11.2005 р. ) . Юридична адреса: с . Семиполки Бро­ варського району КиІ"вської області , вул . Миру, 10/ 1.

-

газета Броварс ьких

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ NR 259 від 10. 12. 1997 р. ІндеІtс 61285

року:

Літківську сільську організацію Політичної партії ·Народний Союз Наша Укра­ їна" (свідоцтво Ng 70 від 30. 11 .2005 р.). Юридична адреса · с.Літки Броварсько­ го району КиІ"вськоІ" області, вул . Шевчен­ ка , 44. Голова організаціІ· ПІНЧУК Лідія Аркаді ­ ївна.

АДРЕСА:

міськоі та районн ої рад,

грудня•

2005

родного Руху України (свідоцтво Ng 74 від 02. 12.2005 р.) . Юридична адреса : м . Бровари Київ­ ської області, вул. Короленка , 64 - А , кв . 11. Голова організаціІ: КУШНІРЕНКО Юрій Іванович. грудня

2005

року :

Броварську міську організацію Народ­ ного Руху Украіни (свідоцтво N9 75 від

:

р.) . Юридична адреса : м . Бровари, Київ­ ська обл., вул . Короленка , 54 - А .

5. 12.2005

Полі­

іна " (свідоцтво Ng 80 від 13.12.2005 р.). Юридична адреса· с. Жердоеа Бровар ­ ського району Щорса , 27. Голова

Київської

організаціі:

області,

КОЧИНА

вул.

мостійно nересуватися у зв'язку з ін­ валідністю або за віком. Громадяни мають nраво оскаржи­ ти до робочої груnи обліку виборців або до місцевого суду доnущені nри складанні сnиску неnравильності, в

Світлана

Вікторівна.

відповідно до етапі

-

року:

Броварську районну організацію На-

- 5

- Жердівську сільську організацію

тичної партії •Народний Союз Наша Укра­

11

Закону

України •Про політичні партії в Україні• легалізовано шляхом письмового по­ відомлення про утворення: грудня

- 12

2005

тому числі невключення, не включення або виключення із гального сnиску виборців його або

року:

Світильнянську первинну партійну організацію Народної Партії (запис Ng 91 від

інших осіб, або наявність чи відсут­ ність відмітки про nостійну нездат­ ність виборця самостійно nересува­

12. 12.2005 р.).

тися .

-

Ознайомитися із загальним сnис­ ком виборців можна у nеріод листоnада 2005 року по 1 січня

Юридична адреса· с . Світильня Бро ­ варського району Київської області , вул.

Обіуха,

28.

року щодня (окрім неділі та

Голова організаціІ·: КРУГЛЯК Олександр

8.ЗО до

Володимирович.

Голова організації: НЕДОШИТКО Ната- Гr~~~;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;~

року :

- Броварську районну організацію Гро мадянської партії ·ПОРА • (свідоцтво Ng 69 від 28.11.2005 р.). Юридична адреса : с. Богданівка Бро ­ варського району Київської області вул . Леніна , 208. Голова організаціІ·: ТЕПЛЮК Григорій Михайлович .

лія Григорівна . - 7 грудня 200 5 року : -

Броварську міську організацію Партії

спілки

<<МАЯК•

повідомляє

4-61-69.

про

Керівник Броварської міської робочої групи обліку виборців В. П. ДВОРСЬКИИ.

проведення загальних зборів членів КС «МАЯК•, які відбудуться 20.01 .06 р . об 11.00 за адресою :

Юридична адреса : м . Бровари КиївськоІ" області , вул. Постишева , 5-Б, кв. 4. Голова організаціі: ШЕВЧЕНКО Петро

м. Київ, вул. Борисnільська, військове містечко, 227, буд. 27. По-

організацію Всеукраінськоі партії трудящих в Київській області (свідоцтво Ng 77 від 07. 12.2005 р.) .

членів сnостережної ради та ревізійної комісіі;

1!!1 Втрачений Державний акт на право влас­ ності на земельну ділянку , серії ІІІ-КВ N2 087847, виданий В. Д. ТАТІЄВСЬКОМУ для будівництва та обслуговування житлового бу­ динку на територіІ села Пухівка Броварського району , вважати недійсним .

Юридична адреса : м. Бровари КиївськоІ" області, вул . Постишева , 5-Б , кв. 4. Голова організації: ШЕВЧЕНКО Любов

2) Затвердження річних результатів діяльності КС <<МАЯК•, звітів спостережної ради, nравління,

І Втрачену довіку за ф N2 4-ОПП, видану Броварською ОДПІ на ім"я КАПЛЮКА Ярослава Миколайовича, вважати недійсною .

українськоі партії трудящих в Киівській області (свідоцтво Ng 78 від

ревізійної комісіі за 2005 рік. З) Внесення змін до статуту, нові редакціі nоложень про правлін-

07. 72.2005 р.).

ня,

Петрович. - Броварську міську

Володимирівна. - Броварську районну організацію Все-

Юридична адреса :

м.

рядок денний зборів: 1) Обрання та відкликання

кредитного

Бровари Київ -

комітету,

сnостережну раду,

комісію,

кредитний

висновків

ревізійну

комітет ,

фі-

ської області вул. Кірова, 88. Голова організаціі: БАБІЄНКО Іван Пав-

нансове управління, фінансові послуги, документообіг спілки.

лович.

Зміна розміру обов'язкових встуnних та пайових внесків .

4)

- 1З грудня 2005 року : - Гоголівську сільську організацію політичної партії · Народний Союз Наша Укра-

їна" (свідоцтво Ng 79 від 13. 12.2005 р. ). Юридична адреса: с . Гоголів Броварського району Київської області , вул . Коцюбинського ,

07400,

2.

Київська обл., м. Бровари,

4-03-76.

При собі мати документ, що посвідчує особу. Реєстрація членів КС «МАЯК•, які беруть участь в зборах , 20.01.06 р. з 10.00 до 10.45 за адресою nроведення зборів.

Незалежності,

Заступник редактор:~:

І Втрачену nечатку приватного nідnриємця

ідентифікаційний код 2321811803, на 1м "я Бд: БІЄНКО Валентини П~тр1вни , вважати недій­ сною .

1!!1 Втрачений сертифікат про nраво на зе­ мельну частку (пай) , серія КВ NQ 0314465 ви­ даний Літківською сільрадою за реєстрац. N2 392 від 29.06 .2000 року на ім'я КОСТЕНКО

Ганни Федорівни, вважати недійсним.

1!!1 Втрачений оригінал Державного акта на nраво nриватної власності на землю, еиданий Требухівською сільрадою від 10 вересня 1999 року N2 103 н а ім'я КОНОНЕНКО Галини Федо­ рівни, вважати недійсним. 11!1

ПРОС.ЯUОВА

Відділи:

e-mail: •

за · зміст рекламн •ідпоаідІиr-ніс~ несе ре«.памодааець.

трактори:

АК

Броварського

району

на

2. Обсяг

1 друкований

аркуш.

Відцруковано в ЗАТ

J

" Броварська друкарня"

пewlife@гealtel.пet.ua точнІст• 8НІtЛаденнх фаІtті• а/дпоа/дн ••тор.

на

СТОВ •Войтівське" вважати недійсними .

4-02-92. грома,п,сько - nо~ітичного жипя 4-21-34; nромисловості і соціальних nитань, ЛИСТІВ 1 масово1 роботи 4-04-81; бухгалтерія , nрийом оголошень 4 -23· 26.

• Лнсrуввнн• 3 читачами - на сторінк.ах rазетw.

свідоцтва

Держте х наглядом

4-04-81.

Редsкців не завждн поділtІе: пооицІю авторів.

• 3s

Втрачені

N2 488742 МТЗ-80 , М N2 140371 . трактор Joh"" Deer, АБ NQ 099043, трактор МТЗ - 80 , видані

Відnовідальний секретар:

Ганна

17.00 години в nрим

виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: вул. Гага­ ріна, 15, кімната 201 . Телефон :

ПОВІДОмnЕННІІІ Сnостережна рада Кредитної

Пенсіонерів Украіни в Киівській області (свідоцтво Ng 76 від 07.12.2005 р.) .

1і' Редактор:

р айон н о"І державнеі адміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакції газети , Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

тянтинович .

- 2

ськоІ" міськоІ" партійної організаціІ. «Всеук­

мир Іванович .

- Світильнянську сільську організацію Політичної партії • Народний Союз Наша Україна" ( свідоцтво Ng 73 від 30. 11.2005 р.) . Юридична адреса : с . Світильня Бро­ варського району КиІ"вської області вул. Макаренка , 14. Голова організаціІ : ДЯЧЕНКО Юрій Кос­

утворень політичних партій внесено відпо­ відні зміни .

ня літературно- мистецького об 'єд­

Голова організаціі: ЖОВТУХА Володи­

Голова організації: КОЗЮК Петро Ана­ нійович.

уnравління у справах преси

Газета ВИХОДИТЬ

З

17

КВЇТИJІ

Дні

1937

та інформації Київської

р.

виходу:

середа. субота .

облдержадміністрації.

~=:~ж ~~6g nрим.

'.,

#105 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you