Page 1

r ........ впоа-в.

8

17

utrм

1897

СУБОТА, ЗО ЖОВТНЯ

1993 РОКУ

рОІС)'

ГАЗЕТА .БРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАА НАРВАНИХ JlEПJ.TATIB

.... ".-.. r

.N'2 105 (8464) Ціва .цоrовірва

СТРАХОВА КОМПАНіЯ

'

УСі РіЗНОВИДИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ f-

бРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРіНА. 28,К.

\05 (ГОТель <<СПОРТ>>), ТQЛ. 5·35·99..


2

8

стор.

Субота,

жовтня

30

року

1993

сН О В Е

Зав.,ра-

11

D081~\L\81~. 1

11 11

І

csяmo.fl ває~ друаІ!

31

16

Вперше

ного

за

всю

заводу

ІснувавНJІ

припинено

.:.kор..,к.

ІІj.ЗО Дебют. О.Реn-..,нськиІіt.

виробництво.

вимушену відпустку,

Пра­

а постача.пь­

ники намагаються: використати будь-які мож.пивостІ д.nя того, щоб бодай мІнІма.пьно забезпечити під­ приємство сировиною. Проана.nізувати ситуацію наш кореспондент Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО попроси.nа

нача.пьни:Ка технічного віддІ.nу Людми.по Мнко.nІV розмов.пяю з вами

івно,

напередодні

фесійного

вашого

свята.

про-

а

вісти?

от

Можна

що

співробітництво

шилася не не можемо

по гір-

Нас

називається

те

із

ми

дуже

поном?

своїм

n

слабким

Як на вже

так

захопилися

паперовою тю, забувши

незалежнІспри цьому,

що вона насправді здобу-

ІJається не на мітингах та засіданнях, навіть най-

м ·

зможе­

диктувати бодай бу-

'но,

иаскі.nьки

нов.nениі

умов

шив

нині,

дефіциту

і

визнн паm.ного, та, якою бу.nа

Але

ж

ше

вже не раніше.

підприємство

ва-

багатогалузеве ... Так, ми у 14 разів

_

на!)

балнонного

економіка.

Але наші JІЮди вже звИк-

світильників

.пи до комфорту безвідпо-

ського

відальності...

ємства

А

однією

з

це,

як

по.nітнки,

причин

ного поступу форм.

в

пові.nь-

наших

ре-

- Не вірте у Ці байки. Людям настільки надо­ . їхнє

кучило

ЖИТТЯ

що

Не

злиденне

Зі

вони

СВОЄЇ

ВЮІИ,

готові

няти будь-які експерименти.

сприй·

реформи, Запропо-

нували нам перейти на оренду. Погодилися. Ста­ ли

краще

Але

nрацювати.

тут розпочалася

ханалія

мічних

розриву

зв'язків.

вак­

еконо­

Проте

вальних

для

дошок

замовники

йшли

у

також

розряд

ХотіЛося значити,

по

заводу

rіотреб

контракт

з

однією

з

ні­

ків,

гідроізо­

для

будівельників. цеху

ізолу

колек­

трудиться

у

ВИГОТОВЛЯЮЧИ

щозміни 300 квадрат.них Це заслуга усіх

адміні'1

шино­

своєрідним в Україні

його

підписати

від­

-матеріалу

ЗМіНИ,

рішення

також

виготовленню

ляційного

зараз

няли

пере­

неплат!­

наш

ремонтний є монополістом

ТРИ

страції

б

що

тив

трудитися,

виробни-

жоспроможних.

і

згод­

прасу-

цтва · Броварського заводу алюмінієвих буднон­ струнцій, підрейкові про­ кла.цни тощо. Що стосу­ ється шин атмосферного тиску, то їх традиЦійнІ

довіряють

люди

підпри­

<<Ватра-Шредер•,

своєму керівництву. На­ приклад, схвально сприй­

ні

умовах

для

тернопіль·

комплекти

у

цих

та

спільного

Тож

в

скла

тисячі метрів.. робітни­

4

начальнина

цеху

рон, причому, не Лише бігової доріжки (протек­ тора), а й боковини. Ян­ що ж це вантажний ав­ томобіль. то від борта до борта. Незабаром та­

Т. П. Юр'євої, слюсаря •по ремонту обладна~ М. І. Хохлі, апаратника­ дозувальника Л. В. Мам­ чепка, змінного майстра В. В. Горячевої. Спасибі за Інтер­ в'ю. Бажаю ко.пективу

ні

успішно

меЦ!>НИХ фірМ На ВіДНОВ· лення автошин усіх ма­

1

послуги

нашим

надаватимемо

автолюбит,елям-.

Можу

передбачити,

панІю свого

завершити

по

кам­

приватизації

підприємства.

І І

•• ••

І

І

•• І

••=• •• ••

••

і І

• ••

І

... с

•• •І

SІІІмку

К.

потоцькин.

Д,

І.

.МЕJІЬНИІ(А

ІЖ.МІНЬКА,

(sІІІва

М.

М.

ІWІраво):

І.

Ф.

ПОНОМАРЕ:НJ(О,

ЗАІО­

В.

М.

істина бомбІста ОлексІА•. 1 серія.(ст .•Одісl-.с,;~. 23 ОО Чарівний nромінь.

23.20 Кінофільм •Марія Каnніст. Три

--- _ _

fК'АНЮНD 05.00 Новини. - - -- -05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 •Ранок• • Фірма rapaнryel

•Музичний nрогноз•.

15.40 А.::оціаІІіЯ дктячого телебачення.

16.20 3оряний час 17.00 Новини • 17.30 Документи і долі. 17.35 Гол. 18.(15 Погода. 18. 1О Від.луннtІ тижня. І 3.40 Браво. 19.40 Ве'Іірня каЗО(а. 20.00 НОВІ111И. 2.0.40 Пр<Ом·ч>а іс-ід- н>лесеоіалу --Аt>•';''ИЦІ

ЖИПА•.22

,. ••11 •• • ••• 11

10 'J;j ХУ.~: фІЛЬМ <Н&.ЙВИЩЗ ІСТИНА бом6ІС18

t 1. 40

Оле.-с·~·1 сер,я. Wкtльц"" екrа'-1. 7 кл. tсторІ~ У~р~ІНИ. Найдав,;•ші часи v.раінИ

~

_.

.

І '.1.05Г!"р.,пщьськ. е диво). УТН. і-і.;nве.,.р'я.

12.15 16.1),1

1

·

'

~1.10 •НОІа

сrудія•nредст .ІВЛІІЄ: •Прес-муб•. В nерерві

• 23.00

Новини.

Прес-ексnР'JС.

УТН

~ УТ-31 КАНАЛ •POCIR•

07.00 Вісті. 07.20 Потрі6мі... Потрі6мі ... 07.30 Час ділових людей. 1)8.00 Ранков!1Й концерт. 08. І 5 По сторінках •Вечірн~ооrо салону•.

08.45 Кінолеrондм. Генрі Фонда. 10.45 Вустамималяти. 11. 15 •Фокус-•. Худ. філ..м. 12.30 Мул~оти-nул~оти. 12.40 СелІіІНС:~оке _nитання. 13.00 Вісті. 13.25 •Фраrі • роалучений зі щаСПІМ•. Худ. філІоМ. 1 серія. 14.30 "Ярмарсж, !ІfІМарсж''. 15.00 бі:tнес в Росіі. 15.30 Там-там ноаинн. 15.45 4-й міжнародний фестивал~о• театрів лял~оок.

16.15 17.00 17.55 18.00 18.45 19.05

Трансросефір. Сnасіння 91 1. Телегазета.

Хазяїн. КиївсІока nанорама.•

Візитка. Катерина

ВоронеНІСо.•

19.10

Нова дМПІ'Іа nрограма. •

19.30 CNN." 20.00 ТелемагазиН

•КЛОТ•. •

20.10 футбол як фуtбоn.• 21.10 банкірс~окиА дім •АЖІО•. • 21.20

Худ.філІоМ. •

22.30 сіт-з. • 22 40 Телематазин 22.50 ·Сезон. •

•КЛОТ•. •

концерт дл я скри

Й.брамса. • 08.50 Свн за~оnленІ 09.20 іанrо, raнro, т 09.35 Худ.фільм •Се 11.15 СьогоднІ-Де~

Голr:;Фа•

!С.10 сеЛu; .о юдІ<. 10.55 Худ. фільм .. н;;йвищ:~

і.:ТІ<н3

.5qмбіс"З Оле~сія•.2 серія. УТН

варті•.

'-'' 1 "і

12 ОО УТН. 12. !О До 50·J)ІЧ'<Я

_ .

<:>,~6!).,, Кубс,к 'іЕФ.~

Щніnроr1етроsсьм)

1ti.OO

..дніnро•

,.дйнтраУТ·•

n~рзд niaн•cl"in. Kf'HЦf'.pT учнів Ки;вс.ько·І cnc~;~ro)':tfO 1 муз~чt-tоt школ~

18.1':>

:м.~оt1,Лм~енка.

HJ.2Ci

t..-им: щ•; J"·/1Ісrь aroмrioi?

1!3.4'; Лг~;реаrи

Всt·украІнсь~оrо

фсстивеr.ю тепеnроrрам.•ЗОЗУІ'W'Іі

.19.10 Украіна і сві1. 19.30 С-rудія•І-е грудня•. 20.15 Фім.м·балет •Ковбой•. 20.35 Реклама. 20.40 На J;oGp•нi••, діти! 21.00 УТН • 21.30 Сnорпсур'єр. 21.45 Bnepwe на е~рані Yr, Худ.фіпьм

•Найвища істv.на бомбіста Олексія•.

2

серія.

22.50 Вм дивите'ь Пі-Бі-Ес? Передача 3. 23. 20 Браво !!І · 00.05 УТН.

...J)f:I4.l/KIН.O 05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20 08.40 08.55

Новини.

~анкова rі-астика.

•Ранок•. Фірма гарантує! Новини. Веселі НО1101. Мупьтф~. Прем'єРІ худ. телефіп-.му •Просто

Марі••·

09.45 Лю~а і закон • 10.15 Прем'єрІ док. телефільму •Сонячна · мелодія Хускіна Ахметова•. 10.50 Прес-ексnрес. 11 .00 Новини (з сурдоnерекпадом). 11.20 Фільм дітям.•Бnука!О'Іі ВОПІМІІИ•.1 серІя . 12 25 МуІІЬтфіпtми. · 1:.!.bU •Дощ І! чу-А< ому МІСТІ•.Худ.фІЛІоМ. І с~."~ 1~.00

Новин"(; сурдопе.,екла;юм).

14. 4U Конв~рсІІІ 15.1 О Блокнот. 15.15 Сnрава. 15.25 ПРІ=м'сра

'

І ринок.

СЛОВ 1 АН СЬКИЙ СВіТ УТН.

\~.10 АІІьtеРН&ТМИ

20.05 о0стар6аіпер

~~:іч,д ~-

Авансцена. Осінній калейдоскоп.

Ви дивитесь Пі·Бі·Ес? Передача

4.

Мультфільм дпя дорослик • НесnодіІани й дощ. Телефестиааль

'

00.00

УТН.

05.00 05.20

Ноаини • Ранкоае гімнастика.

05.ЗО •Ранок•. 07.45 Фірма гарантує! 08.00 Новини. 08.20 .Сорока• •

08.40 Преі.t'срв худ. телефІпw.tу .. nросто Марія•.

09.30 ТорrоаиІІ міст. 1().00 Прем'єРІ нayк:non.фlnw.ty .. щоб :аробмтм настуnний крок ... • 10.20 Концерт ВОроне:а~окоrо росіІІс .. коrо

•Приrоди

Бадмінтон. Світова сері• Гран·nрі. Прес-ексnрес •

12.55

І 14.00

•.дощ

..,

ов.оо Момент іс:тинМ. 11.00 •Сім днів niCJUІ вбивсmа•. Худ.

фільм. · 12.30 Мупь-rн-пульти. 12.40 СеnяІtСІоІІе питаннІ. 13.00 Вісті. 13.25 оФраrі. розпучений зіщастАМ•. Худ. фільм. 2 серік. 15.00 Хрмстмянська nрограма. 15.30 Твм·там новини • 15.45 Cтy/Jj• •Рост•. 16.15 Як ПОІКМ/ІІЄW, Уфа? 17. ОО Російсt.ка віза 17.30 ЛІОДИІІІ СІJР8И• 18.00 Небуntдннозавром. 18.15 •6&1КІЮ Вам ... • Зі'адУЮЧІІ Ю.Гуляєаа • 18.45 Кмівська n1норама.• 19.05 •Хіала• інформує.• 19.25 Прем' ера худ. тепефіт.му •Санта· БарбарІ•. 238 серіІ. 20.15 КриміналІоНа хроніка ТНJІНА. • 20.35 Фіпьм·концерт •Сnіваначки маі•. •

2 t .оо 6e3wywti ІІідери. • 21.30 Останнііі з моrікІН. АкадеміІІ Л.ПотІ/108. 22.00 Вісті. 22.20 Авт0118ПЬ. 22.25 3іраІ говорять. 22.30 СnорПВІІ.карусель. 22.35 ПетербурзJ.с; історіі.

23.25 Д.емікс. •

23.05 М,_а Саикт-Пет~урrа.

23.45 сіт -з.· , '23.50 Про-відео.•

• Передачі УТ-21 УТ-З

00.50

09.40 'У ПІJІІЦі ... Са, 10.10 ЧІрівннйаuрс 10.50 Прес·ексnрес.

11.ОО

1·1.2~

15.40 16.00 16.20 1_6.50 17.00 17.25

Новини

OC1J)OIII•. Мул~тфіпІоМ.

12.30 12.40 14.00 14.25 15.10 15.15

2 серія. (3 сурдоnереклад.,м).

!~лем:'(ст

•дім на піску•. НОІІИНИ (з сур,І] Телемікст. Бії

r:

n..

ТеДДІ

етна•.

15.45

ДЖЕМ.

'·~-;, ·(~

.. Au

Прем'сра мультфіп..Му •Приrоди Музщраф.

1·~) 1 ст"р

МІж нами, діачатамм •••

17 ОО 17.25

Кг.уб

17. 5~ По• ода

700.

Технодром.

І

1-!ОІИНН. Телерадіокомпанія

(3 СУРІ

11.20 ФіпІІМ-дітам.о1

Худ.телефіnьм.

1 15 10 Блqкнот.

Прем'ера худ.

MIJIЇtl•·

чужому місті·

Новини

Мсподіжна СТ) УТН.

05.00 НОВІІНИ. 05.20 Ранкова rіМІІІ 05.30 •РІНОf•· 07.45 Фі!ИИ: ГІfІ8НТ! 08.00 НОІІМНІІ. 08.20 •Слід~ ведУ . КопобІсио.Му•тФ

серія. 12.25 Мультфільми.

Новини. •Я вам ЗЗСІІІНС

•в.ое Прем' ера хун.

M.tt.JI\i• .

!1Єs.:>ІJ Тсатраль"""' •

11 ~ 40 ВечІрня каз•~

·•Мир•.Здрастуйте, це А •••

17.50 Докуt,~~енти І долі. 17.55 Погода. 18.00 Прем'сра худ. теІ)ефіпьму .. nросто МаріЯ•.

:J.OІJ Но~"''"·

21).40 ~~

Лопе •Мольйс

10Пr~м'<.рахуд. і серІЯ (СШд).

18.50 Мініатюра. 19.00 Таємниці віку. 19.4:0 ~ечірня ка:іка. 20.00 Новини. 20.40 ..в них сила есп. "Устwни знойной ... •Згадка про Петровський

1 ~l.:>O Мультфільм д і.) оо Hi:JBMtiИ.

23 2S .<3.55

бумеранг.

Рок·а·о;ол Тб.

СО.40 Прес-експрес

nарк.

Ааторс.,ка

21.25 програма s.молчанова.

23.00 23.25

Новини. Велика nроrуланка.

«POCIJI»

07.00 Вісті. 07.20 По1рібні ... Поtрібні ... 07.ЗО Чвс діаових mодей •

СІМОJ}Щи•.

23.10 00.10

10.50 Прес•ексnрес. 11.00 Ноамни (з сурАоnерекпадом). 11.20 Фіп ..М•ДІтЯМ "6лу~аЮЧІ ІОГНИКИ•. 2

00.05 мтv. 01.05 Прес:-·ексnрес.

УТ-2 І КАНАЛ

21.30 Cnopп.yp'q>. 21.45 Вnepwe на екр•

народного хору.

Тедд1 Раксnіна•.

мультфільму

думи; Музика. Тв Все у

19.00

-

•НІ чераоме свіrло•. Теленарис. 3а і nротИ. • Реклама~На добраніч, діти! УТН. ' Сnорткур'ср.

WЛІ\Гсріа.- 10 тур,

Укра·Інська літера

фестивалю телеn

УТН.

Аеnутатський канал.

УТН.

16.10 Канад •д.. 17.1 О Освітній канал 18. І 5 Лаурев 111

фестивалю телеnрограм."' слово вироста з любовІ•.

15.15

20.40 Худ.фільм •К.Зw.ІІJ•(Франція). 22.15 В rocnx у Маrомаєва. 23.01) НОВИІІИ. 23 ~5 Російський відкритий фесТИІІ8JІь телевізіііних фільмів. 00.05 00.35

Лаурезтн ВсеукраІнсь~оrо

19.00 19.10 19.40 20.05 20.35 20.40 21.00 21 .ЗО 21.45 22.45 23.15 23.30

ви:

Фа~ких~аr< Дніn~ ВИЗВОЛІ

Сн ..Н,;>•)НІЧН8 Му::!ИКа .

(Фра'<~QуртІ. 18 . 0С MynhTфitobЧ. ,.Qй, люба СССТрІЩС ...

Тедді Раксnіна•.

ГОРБАЧЕВСЬКОГО

симфонІчний орк•

Еник .. -бени~и. Худu•ня вистаамз ··Украінсь.<і

itc.~·tJ-';cть. п.м:~-~t;,-:рп~; У)(раtн_с~ .. а

МарІІІ•. 18.55 Тема. 19.40 ВечірнІ 1183118. 20.00 Новини.

Б.

Умреоно 1 сІrт.

\fi.CO Yiri.

G. н;

15.50 Вис-rуn фолькпо рноrо ансамблю •Скоморохи•. · 16.05 СтарtінейдІrер. 16.50 Технодром • 17.00 Новини. 17.25 ВіДІІунНІІ росІЙСЬkОГО вЙбору. 17.45 Документи і дот. 17.50 Погода. 17.55 Азбука власника. 18.05 Прем'єра худ. телефільму •Просw

)1ІІ.1ІІJН<.>М

07.00 З сьомОІ до В( 08.00 Олексій ГорОХ(

СВІ'<ОДО .

Д};іnро~:

І 1"7.35л'rес-•тvr·г. 5Іf.ЛІ>~ ·•Новий Завіт•. •

З СЬСМОЇ ДО_ІОСЬМОІ.

12.3~

... ~'1'1 _J

Д,.. 50-рі~·•я еизволенчя "'"'"а вщ фашистс~•ІІХ загарбникІв ... Б .. тва з:~

Длq JІjтей. "Вулим•. ~6.4;) СvsІТНІЙ канап ДJІ• ш.олярш. Муз.. ~з.

1

07.CQ 08.00 08.50 09.1 О 09.40

12.00 12.10

·

~4.7.::) ДІЛОВИЙ ВІСНИК.

СеJ.)ІЯ.

00.00

08.~5 Hayк.-non. фольм •ЛІнія краси•. iJ~;. 4~ 'сr·:qнсь.:і мо rиви, ~ 1; fJS ;::.._.r,poro вам здорсе'я.Sщповщі на

19.оо vrн.

УТН.

00.10

л~J

ІJ•ТИ•.

casrтa•.

І

і

На

фІЛьм •Найвища

•• •І

•...

РОТНІЯ,

21.()1) УТН • 2 І .3~ Акценти. 21.55 Вnерше t<a екранІ УТ. Худ.

Іj

;

sарубІж.аt!І.

На добраніч,дrrи!

І

••

І

2о.о::; Ес~радt<ий концерт •

:го.3~ і>е~л:.ма •

08.00 Новини. 08.20 ПодивисІо, nослухай .... 08.40 •ДрібНиці ЖИТТ11•. Тел'!серіал. 22 серія. • 09.10 •Росіі дзвіНІСі краї•.Концерт. 09.45 Тема. 10.30 Гол. 11.00 Новини (з сурдоперемQом). 14.00 Новини (з сурдоnеремадом). 14.25 Телемікст. 15.10 Прем'єра телеФілІоМУ

.•І

Майже три роаи Іс:вуе а АТП-23262 вІддІІІ мІжввродних nеревезень. Тут 11РУдвтьс:в 23 аодІТ, ввІ раніше буІІн sаАнвтІ на мІжмІсьІUtх маршрутах, мають чималий стаж, аІд111111Ідну квалІфІкацІю І досвІд. У Ух роsпорвджевнІ 17 аалнкован­ тажних 1/.ВТОМобіІt(В •РЕНО·ЗІО" та •Супер .МА3", AIUfMH вони · sдІйснюють перевеsенвв вантажів у бтtжне І ·да11еав

sо.Па ... ~'ять .. , •0CTP1S дyt.ui•a •дv..,овне слово•.

:07.45

•• •

за

дорого­

G.З*.ІІ\ИЙ•, иБлижче До ді.nа•.

20.4С

..УІ~

і'А(.1И.

19. ~О Творче об'~днаwня f(Громr..д•'­ nр~дстааляє:•Понеділок • ден~

••

потреба иасе.nеННJІ у від·

у порівнянні із минулим роком збільшили випуск гумо-технічних виробів. Це і ущільнювачі для

стверджують

І

$810,'

вищого рангу. Цілком згодна з вами, що своє вагоме слово могла б (І вовнисказати

=

Людмило Мнко.nаїв-

_

ку-

мене,

сил,

и

ти на рівних із сильними пар 1 нерами ЗаходУ. Поки що ж повинні вдовольвитися малим.

проживуть, а як нам бу-

ти

· 1

ри де час,

мо якщо не свої умови, то

що

вони без

призахід-

й

набравшись

<<по-живому»

Так,

П

менту·

відрІзали від традиційних постачальникіВ н·..зс

РосіІ.

ба~

і •=• •• •• ••

~~~ві;х~о~с:~=~і з~~~~;~~ ІІ'

тому, що ми чи не хочемо

працювати.

таке

має

гато позитивного лучепня до нових

розпо-

Ситуація

СВІРЕНКО.

Насамперед

Запитати, звичайно,

можна,

М.

що умови, запропоновані вa~tr, вигідні.

запитати про настрій ваш, вашого ко.nектнву?

-

Л.

'\І''~'Н.

19.0v

•:·~··~\А. 3

07.00 3 СЬОМО І ДО !ІССЬао<!І. 08.00 Уа;>івний nрОМІІіь08.25 Ро•·ФесТWІа!'ь оТорас Бульба· 92•. Частина 4. · ·

17.30 і csЯle, і rрішнс.Л.зриса

mнноремонт­

.м 105 (8464) . .

•~•~·•,••••tк. 2

_rr_::]'

УТН.

морс. Сr~аси і допоможи.а.

Історію

тут

цівники пІІWІН у

ОО

І б.! О ДпА дітей. Т .ЯНЦІ8Й'Тс з па ми. І 5.30 До~.1слефільм .. дзовсьkс

Скрутно JёІВОАУ. Ane п1н і ни нема

8

. ".--------

ДІ!НЬ АВТОМОБІЛІСТА

ЖИТТЯ»

-УТ-2 І КАНАЛ

«POCIJI»

07 .ОО Вісті • 07.20 ПотрібнІ ••• nотрІбнІ ••• 07.30 Час дІпоамх людеІІ. 08.00 Паралелі. 08.15 Безwу!ІfнІ лІдери. . 08.45 ОстаннііІ :а моrІкан. Академік л:nотапов.

09.10 Кінолегендм. Грета Гарбо. 10.10 П.і.ЧаііКОІСІоКМІІ: ЛИСТМ і МУ3ИКІ. 10.55 Мультм·nул~отм. 11.20 •ГрІх• .Худ.фіпІоМ 12.40 СеЛІ/fС .. К8 ПМТВННR, 13.00 Вісті. 13.25 Піпіrрим. 14.10 Далекий СхІд. 14.55 Телеrаита. 15.00 БІзнес: новІ Імена. 15.15 ТаМ·ТІМ НОІМНІІ. 15.30 СтудіІІ •Росто. . 16.00 Хроніка нацІонал~оиоІ попітмк.м. 16.15 Худ.телефІr.~ом •По·мод....ОМУ•·· 17.25 Канцеру симфонІчної му:аики.• 17.55 J1por~• док.філІоМІtІ. • 18.25 КиїІС~овв nанорама. • 18.45 •ХІала•Інформус. • 18.55 Футбол. Кубок сароnеІІс .. кмх чемnіонІв. •оСnартак•(РОСІR) • ..Лех•(Пол~оща).

20.45 Мул ..тфілІоМ дпА дорос:1111х. 20.55 Прем'сра худ. телефІпІоМУ .санта· барбара.• 2311 cepkl. • 21.45 Екран врммІналІоНІІХ nовІд.-. 22.00 Вісті. 22.20 А•томкп. • 22.25 Зірu ro.apwn.. 22.30 СпортмІНІ варусм~о. 22.35 L-клу6 • 23.20 Ек:ютмва •

07.00 Btcn. 07.20 Потрібно ... По1 07 .ЗО Час ділових л 08.00 Поїхали. 08.10 Ранковий конu 1)8.25 Зracna ЗІрка?

08-~ІІРБа 09.\. наших. 10.50'1'11ульти-пульп

11.00 Худ. тел~фільм 238,239 серії. 12.40 Селянське nит 13.00 Вісті. 13.20 Реклама 13.~ СІІННЯ 911. 14.20 М ьт~t.-nульн 15.00 Термонап. 15.30 Там-там новм !5.45 Студія •Рост•. 16,15 Уральський ва1 17.00 Прем'єра док.( (США). 2 серія. 17 30 М-rрест. 17.45 Як обJJаштуваl 18.15 •ПІд ЦИІ анськ~ 18.4S ІСиІвська nанщ 19.05 Пристрасті наЕ 19 25 Прем'єра худ.· Ііарбара•. 240 cer 20.15 Студія • Укртел •Родина•.'

20.45 Фіnьм·концерt а 1.00 Тмхміі дім. Час1

22.00

!Ji: Вісті.

22.20 22.asть 22.10 Сп. ІК~ 22.15 Тмхмй дім. Час· а:І.І5 Т811811ІНап .ФО


«НОВЕ

•.

ЖИТТЯ»

8

.N2 105 (8464)

.n·~•·•·•нu.~•. s

3

(--- t:'/Б-ttтA.••- УТ~'

_n'd спужений ті р виконують GрІІестром

JКЗ•.

КО\>ДОННИКа. оНа

іНЯ Києаа від

Іів • ..форс~ання

.иєва•. ІІІОЛЯрІВ.

Історико·героІчні ь Л. Ревуцького. :ького

м. •Єд>'ІМЙ

07.00 З сьомо! до восьмо І. 08.00 Телегра •КІноnроdа•. 09.05 •Остарбайтер•. Теленарис. 09.З5 •МультфІльм на замовлеtінq• в гостях

у фестивалю о Крок • 9З•. 10.35 Телефільм •Неnоховані, невІдома•. 11.00 Молодіжна студія. •Гапт•. 12.00 УТН. 12.10 Худ. фІЛьм ·Формула кохання•. 16.00 УТН. 16.10 Для дней. Укра·Інська візерунки. · .16.ЗО До 50·рІч'Ія визволеІіНЯ Києва від фашистських загарбників. •О.Довженко: •Я застуnився за СВІЙ народ•.

17.00 УРОЧИСТі ЗБОРі! ТА КОНЦЕРТ, ПРИСВЯЧЕКі SС·РіЧЧЮ ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА Від ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКіВ. Трансляція з Оалацу культури •УkраІна•. У nсрсрш ·1Н. 15 УТН

20.00

Лпературно·мис•ецька студоя

•Основа•. Киwські етю~•·

10/ енерГЄП8ІИ,

21.00 YfH. 21.ЗО Cnop111)1J'єp

21.45 Худ.фільм •Легенда про юtяrиню Ол му•. 1 і 2 сері і. 23.50 Арт-майдан УТН.

.QqAJJIOНO

• Худ. фільм •Ніч Гарт•.

'· 1 і 2 серії. фільму •Просто

І'JІІЇІІІоІ.\і.

05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 •Рамок•. 07.. 45 Фірма гарантусІ 08.00 Новини. 08.20 Фільм·діТІІм.•МІрмур<ІІІМЙ дім-. · 09.40 fІ .•с.&вх •. Концерт ре мінор дn• двох с:крмпок 3 оркіІстром. ' 10.00 Клуб мамДрївників (3 сурдоnерекл~). 10.50 Прес-ексnрес. 11.00 H01wtи (:s сурдоnереклвдом). 11.20 Прем'єра фільму·вмстави дл• дітей

•Казкв проє-то•.

11.20 12.45 14.00. 14.25 14.50 15.05

МулІотфільми. TeAeWOy 5О х 50.

HOIWtИ (3 СУ!)АОfІереІUІІДОМ). ~. &і3нес•ІUІІС, Худ. філ..м •Вар!JІрІ·краса, довrв

коса•.

16.40 17.00 17.20 17.40 17.45 18.15 18.45 19.40 20.00

Спі8810ТІо истри ЛІfТ8WІеНІ(О, HOIWtИ. ВідлуннІІ російського вибору. Поrодв. Людина ї3акон. Вагон •03•.

ПОЛе чудес. Вечірня ка311а. Новини.

71юд'*'а rи•.<я. 20.55

Жереок)'ІІанІІя лн" чІ'мІІІонов з

фільму •Просто н.

rльму • Твін Піке•. >.JСіІИХ.

21.15 Прем'єра худ.телефшt.му•ТВІН ПІке•. 2 серая. 22.10 Канал ілюзій. Красна і1ІІоща. 2З.ОО Новини. 2З.25 Музобоз, 00.10 Полі;бюро.

00.40 01.1 О 01.35 02.40

АІІтошоу. Проорама •Х•. Майдан- •Обозу•. Прсс·сксnрес.

о1:оо Btcn. 07.20 ПотрібнІ ... Потрtбні ... 07.ЗО Час ділових людей.

га • Барбара•.

08.00 ПоІхали. 08.1 О Паралелі. 08.25 Тихий діМ. 09.20 Зеорщна вдреса. 09.50 У світі тварин. 10.50 Худ. телефільм •Санта· барбара•. 240 серііІ. 11.40 •Ностальжі• • му:sика всіх ПОІІІілінь. 12.10 Манера. 12.40 Селянське питання. 13.00 Вісті. 13.20 Ремама. 13.25 Про no:, коrо пам'Іпзємо і любимо. М.Болдуман.

14.10 Телегазета. 14.15 Артистичне кафе. Міжнаrодна

естрадНа програма. 15.15 Там·там новини.

15.ЗО •ЗагаДКа стар?Ї ·казки•. ЛялькОRа вистава.

r • Жін км світу•

ію. rромо, П.Деметр. цукру.•

•ільму •Санта· м• представляє:

rpo•.'

16.20 На роСтовській землі. 16.50 •Відкриття студії Дісне!І у Флореоді•. 2 серіІІ. . 17.45 Поезія М.Драй·Хмари.' 18.05 Точка зору. • 18.З5 Киівська пінорІІ!!8. • 19.05 Візитка.Ганна Бе~лик. • 19.10 Нова дит11ча програма.' 19.:30 CNN.' 20,00 дЇ>Т·Ї·WОК.' 20.20 У свіп високої моди. • 20.35 Візитка.' 20.40 Худ. фільм •Ленін ... nоїзд•. 1 серія. Режисер Д.ДаміаІІі. •

22.зо сіт -з.·

.

22.40 Віннер·до. • 22.50 Останній концерт Попа Маккар114і. •

!. •• В.ПреснІІКОВ.

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна гімнастика. 08.30 Несподіваний дощ. Телеконкурс ІШІягеріа. 1О тур. . 09.00 Телефільм Майстри: 09.20 Концерт ук"раІнськоІ ліричної пісні. 09.50 Мультфільм •Бужорел•. 10.00 •Нев'яну'<і барви•. Теленарис.

10.40 Доброrо·вам Jдоров'я. Хліб і ВаЛІДОЛ.

11.1 О Д>1І10вижні nтахи Ліди Патй. 11.55 РИТУАЛ ПАМ'ЯТІ В ПАРКУ СЛАВИ, ПР~.СВS!ЧЕНИЙ 50-РІ'іЧЮ ВИЗВО· J1EHH~ У.И€ВА ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. . 12.:::0 Ювmейний концерт ДерІІСавного Укра·Інськоt·о народного хору · ім.!".Верьоок..,,

1 'Іасто.tна.

13.30 Вервиця , 14.00 Для дотей. Муm.тфільм •Amca в Країні чудес•, 1 • 3 серії. 14.ЗО Блага вість з Р<ком Реннером. 15.00 УТН. 15.10 3 концІ'ртів МіжІіародного · фестивалю кnаси'Іної гІтари ·•донецьк·9З•. 15.40 Вnерше на екрані УТ. Худ.ф1льм оДороrа нікуди•. 17, ОО Персnектива. Зустрі'І з лікарем В.Миркіним. 17.15 Клас·юніор·бізнес. 18.15 Рідна мова • 18.ЗО ·nісенна лІрика.

23:50 Віннер·піспя. • 00.00 СЇТ·З.' 00.05 Про·відео. •

Задзеркаллі•. т.з сероІ. ЗІ<чимо щасно.

ІС·.ОО УТН. 1~. •с Село і люди.

15.:;:, На в~~ті, I'J.40 Дtія малt.:•;ьtr.ОІ кuмnLlм• ;·

Сві'Іадо.

рандеву.

06.25 Р-ова гіwІвс1МІІа. 06.35 Прес-експрес. 06.45 Су6о111ііі ранок діл!JВОІІІІОДИНМ. 07 .зо А3арпtі ill*· 08.00 •Марафон·1S.· М811-. 08.30 Теп~анія •Миро. Відеоканм •Наді••. 09.55 Розуми- та розумнІІ.\Ї. 10.35 oHenyпti замітки, або а3ІІМ nро­ Датське королівство•. 2 частина. 11.10 · Лрем'сра теnевистави •Мрійниця•

·

за МО1ИІІ8МИ повісті "Ф.Достоєаського

оНеточка Незванова•.

1~.10 Медицина для тебе. . 12.40 Прем'єра JІУд.тепефі~ •Розкол•. 1 серія. ·

1'1.\JJ 11ов"'"' (з cypДCJi••'l'"kJJaдoм).

Соорл4в•~а nt>c.rp.::tмd. е~Ульlра·С..t•.

1:...45 !JоІрше кол:>. 17 .ЗО У сваr тварин, 18.10 Оба·>і<о. HJ.4C Пре.,. t.pa ХJд.теІ;ефшьму •Стіоогрей•. З серІЯ (США).

19 40 Веч;рня казка. 20,()( НОВИІІИ. 20.40 Прt,,..•єра :суд. '"лефільму ·Війна Д.'ІІенні•. 4 серія (США). 21.35 Студія ·Р~зонанс• представляє. 21.55 Пам'Рп П,!.Чзйковського. КонцРрТ у Великому театр; РосІІ. ::з.оо Новини.

r.oro.'J.A, · Загін •Витязь•. АвюРv.сnрес.

Нічний сnорт. н,ч.,ийліт. Тільки nрапда. Стоп-кадр.

сьогодні, завтра. •Вдома • і на nланеті•. Док.фільм.

<iv.OO Чемnюнd; УкраІни з футбог І·

1·2.25- "16.l5 Студіа тenenporpaм

!<ДиІ~ЗМ0<1 ·•ЧОfJНОМОР~Ф~·. 2 Ті!И\11.

ОО,ЗО Наш сад.

р0388ІІС8ЛЬНИЙ КОНкурс, 1~.ЗО Сигнальний nримірн ... 12.40 Селянське питаннІІ.

1З.ОО ТЕАТРАЛіЗОВАНЕ СВЯТО •ФОРСУВАННЯ ДНіПРА і Шl)'РМ

КИЄВА•, ПРИСВЯЧЕНЕ 50·РІЧЧЮ

ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА ВіД ФдWИС· ТСЬКИХ ЗАГАРБНИКіВ. Трансляція з Музею Велико І Вітчизняної війни.' 15.00 М)Р.фільм •Щоб сnівав соловей·

tco•.• 15.30 Золота шnора. 16.00 •Ізабель•. Розважальна вікторина. Щ.45 Футбол без кордонів.

17.40 Телеерудит. 17.45 Студія •Укртелефільм• nредстааляє:відеоказка •Як Микола був коровою•; •Вільний селянин•.Як у фермерів зеМ/110 конфісковували.

·Пер~ дача 1: 19.05 Візитка. Матолій Бондаренко. • 19.10 Нова дитя'Іа nрограма.' 19.ЗOCNN.' 20.00 Хіт·рік.'

20.З5 •Мегаnол• представляє.'

20.50 Худ.філ6м •Ленін ... nоїзд• 2 серія.' . 22.ЗО СГГ·3.' 22.40 Квпітан·відео. • 22.55 Останній концерт Пола Маккар114і.' 2З.55 Астрологічний прогноз. • 00.10 Т~егра.' 00.40 СІТ·З.'

00.4.5 Про-відео.'

МО80ІQ).

19:55 Проrрама передач на вечір. Анонс. 20.00 ·КАРУСЕЛЬ•, Телкеріал. З1З·З14 серіі

оТет-а-тет•.

(Мексика).

ОО УТН.

20.45 АЙ·ТІ·ЕН. Міжнар.оrпяд

21.:.!0 Спорткур'ср. 21.35 •Хто ІДе до Мельбурна•.

nам'ять•.док.фільм

'jІіnьм •дон Сезар де

ТС!Тt,

Новини. Ранкова гімнастика. Автошоу. Мультфільми.

телесеріал~. •Ж:иллеп•.

(Великобрит:>нія).

23.25 Проrрзмз передаЧ на ра>~ок. • . СЕР~,З . · 09.30 •КАРУСЕЛЬ•. Телесеріал. 313·314 серії. 10.10 ЗА МЕЖАМИ ЗАВТРА. Hayк.·non: циІСІІ

07.30 Новини. 09.30 Новини. 09 .З5 Портрет Ф.Г.Раневськоі. 10.00 •Ностальжі• • музика всіх

ЧЕТВЕР,4

всі вдома.

Прем'єра док. телефільму •Лідія · ·

ПОКОЛІНЬ.

Русланова•. 1 серік.

10.30 .•Сергій Радонежський•. . Фіп.ьм 1. 12.05 • 14.35 СтудіІІ телепроrрам

Прем'єра худ. телеф~ьму

•Розкол•. 2 серія. 12.50 Хокей. Чемпіонат МХЛ. ЦСКА· •динамо•. 2 і З nеріоди. В nерерві •

•Тет-а-тет•. 14.35 •доля•. Худ. фільм. 1 _серія {Jli.3Q • Новини.)

Новини. 14.20 •Ми•. Авторська nрограма

НовИни.

18.00 18.10 18.40

В. Познера.

15.05 Клуб мандРІвників. 1 '>.:>5 Жив" дерево ремесел. 16.00 nali01'3Ma.

Академіки тенІсу.

Чада світлої. Росіі.

АфанасІй

Фет.

·,J-•c11ep

І

...,01 О 1)J.:•';.II•, ~aCap30A(hl Мі-1U1ИІЧU за

19.15 Студія телепроrрам ..тет-а·

1• ·

тет•.

19Л5 КВН·93.

21.00 НеділА.інформаційно· nубліціетична nрограма.

21.45 СnортивниіfуіІІ·енд. 22.00 Матч·реванш за звання чемпіон'а світу 3 боксу серед nрофесіоналів в ваІІСКІЙ ва:іі. Риддик Боуі • ЗваІІдер ХолІфІлд.

2З.ОО Новини.

23.25 •деся rь років без nрава листування•.Худ.фільм.

01.20 Матч·реванш за звавнq чемr1іона еві ІУ з боксу серед nрофссіонатв в важкій вазі. Риддик Боу1 • Зва,•дер Холіфоnд.

05.00 Чемnіонат світу з автогонок у кnасі •Формула·1•.Гран·nрі Австралі І. ВІсті. · Док. фільм.•Той, хто з піснею•.

07.00 07.25 07.50 08.00

Мульти·nульти.

Доброго ранку. ·..сніданОІІ для

ЧЄМПІОНtВ•;

08.ЗО Проrрама•Ключ•. •Цароький тур•.' Частина 4. 09,00 СтудіІІ •Рост•. 09.ЗО •Російська трагедія•. Док.фільм. Частина·2. 10.25 Ати-бети ... 10.55 •Леді епохи•. Вів'єя.Лі. 11.50 •Біла Qорона•

12.40 Селянське nитання. 13.00 Вісті. 13.20 Не вирубати ... 13.35 •В місті Сочі -і ночі•. Худ. фільм. 15.40 РТБ·вибрзне. М.Ердман. 16.50 Муз.фільм •МІестро•. • 17.ЗО СтудіІІ •УкртелеФільм• nредсrав·

л .є: •Віnьн•ІЙ сел~~<~ ин•. Як у фермерів землю конфІсковували.

Передача 2.' 18.05 Яхад.' 18.~ ОбІІМ't'ІІІМ до столиці. •

19.05 Ві3ИТІІа. Василь Кл-чук.' 19.10 Нова дитяча АРОГJ>ама.' 19.30 CNN.' 20.00 Пj)осто так .. .' 20.ЗО ВЄчір з •РоксоланоЮ•.' 21.00•ФрислІНдіІІ•. Фільм З.'

21.1D Чорн- по біломf.' 21.15 Худ. фtльм •Сеньйорtпа•. 47 і 48 серіі.' · 22.15 Перехрес".'

22.ЗО СіТ·З.'

22.40 Фігаро. • :18.10 ФіАьмоскоn.' 23.40 СІТ·З.' 2З.4511ро·еідео .•

(США),

10.35 .дМІГО ТА ~О ДРУЗІ•. Мула.-n::еріал . 10.40 ·Я КУПУЮ ЦЮ ЖІН~·· Прем'сJ;!ІІ теоесероалу. 67 сероя (Мексикз) 11.20 СВІТОВИЙ СПОРТИВНИЙ ОГЛІЩ ф;рми •Ж\о'1ЛЛЄТТ•

20.00-·КАРУСЕЛЬ•. Тепесером. :иs-316 серн (Мексика).

20 45 АЙ·ТІ·ЕН. Міжнар.огляд 21.00 ТВАРИННЙЙ СВІТ АМЕРИКИ (США) 21.30 •Я КУПУЮ ЦЮ ЖіНКУ•. Прем'єр~ телесероалу. 68 сероя (Мексикз). 22.10 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ 23 10 АЙ·ТІ-ЕН. Міжнар.огляд (Великобританія).

23.25

Програм:> nередзч нз рзнок.

. .. _ . ЧЕТВЕР. 4 09.30 •КАРУСЕЛЬ•. Телесеріал. 315·З16 серіі. 10.10 ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ (США). 10.40 •Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єр:> телесеріалу. 68 серія (Мексик~) 11.20.МУЗИ~НИЙ АВїОМАТ.

20

ОО ·КАРУСЕЛЬ• Телесер•ал

317·318

серІ•

(Мексикз).

20.45 АЙ-Ті·ЕН. Можнзр.огляд

І

(Вооликобр.,тан,..).

nrИfiИJ11MИ•

17. ЗО ТелеJІОЦJ•. 17.45 Ноемни. 18.00 Серnаюин. 19.00 Погода.

серія (Мексика).

22.З5 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 АЙ·Т!·ЕН. Міжнар.оГЛіІД

•Добряки•. Худ. фільм.

Док~t

67

22.10 СВіТОВИЙ СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД форми

•Тет-а-тет•.

21.30

1С.40 і:;>о:"''сра МУІІЬТфіІІЬМІВ

21.25 ·АМіГО ТА ЙОГО ДРУЗі•. Мультсероал . 21.30 ·Я КУПУЮ ЦЮ жІНКУ•. Прем'єра

, .

Центр. З ранку раненько.

Тираж •Сnортлото•. Ранкова зірка. Студ;. •Резом,анс• nредставляє.

11.55

(США).

циклу

СЕРЕДА.3 12.05- 14.15 Студія телеnроrрам •Тет-а-тет•. . 14. 15 Програма •Ключ•. ·Царсь· кий тур•. Частина З. 14.45 Пілігрим. 15.30 Новини. 18.00 Новини. 1В.10- 21.30 Студія телепроrрам

ОСТАНКІН,О

08.00 08.30 09.00 09.30 09.45 10.35 10.50

з

•НОВИЙ llllдJDaм.DitшC.ri». 19.os-Cryдia телеnрограм оТет-а-

2З.SС Гоn·ля! РозважаJІWІа nрограма.

06.00 06.20 06.30 07.00

(Великобритзнія). 21.00 ЗА МЕЖАМИ ЗАВТРА. Hayк.·non. цикл

•Зовнішн1

16.25

Сnортивна nрограма.

22.00 Без nрото~олу. Аналітична

УТ-2,. УТ-3 І_ КАНАЛ «РОСІЯ"

09.00 Студія •Рост•. 09.30 •Російська трагедІЯ•. Док. фільм. Частина 1. 10.25 Як жити будемо? 11.10 Дім в Клину. 11.30 Політична кухн11. 12.00 Знайомі всі обличчя. MJ'3И'tltO.·

2З.10 АЙ·Ті-ЕН, МіжІЩ>.огляд (Веnикобритзнія) . 23.25 Програма передач на ранок. . ВІВТОРОК, 2 09.30 •КАРУСЕлЬ•. Телесеріал. З1"1·312 серії. 10.10 НАУКОВЕ ШОУ. Океанографія (Канада). 10.35.. •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мупьтсеріал . 10.46" •Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра

вчора,

Ероl>ІС~.

07.00 Вісті. 07 .ЗО Муоична колекцІя. 08.00 Формула·730.

телесеріалу, 6б серія

22:10 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ,

телесеріалу, 6б серія (Мексика).

10.05

07.ЗО Охоронна грамота.

··j06.00H~

(ВеликобрІfТаt~ія).

21.00 НАУКОВЕ UJOY. О~еаt~оrрафія (Канада). 21.25 •АМІГО ТА ИОГО ДРУЗІ•. Мупьтсеріал. 21.30 •Я КУПУЮ ЦЮ ЖJНКУ•. Пnем'ера

11.20 Музичний :Іатомзт. . 11.55 Програма nередІІ'І на аечір, 12.00 Перерва. . 19.30 СІ·БІ·ЕС. Вечірній 1111nуск (анrлійськооо

19 ou vrн. 19.21' Вечірной кон11срт. 19.30 МультфІJІьМ •ЛотаючиИ б·,динок•.

2:

(Меоссмка).

07.30 НОВИІ(ІИ. 09.30 Новини. 09.35 Страхова сnрава в Росіі:

:tЖ,іЛІІСТl:t.

:>

року

20.45 АЙ·ті·ЕН. Міжнар.огліІД

ВІВТОРОК, 2

Фщьм·•онцеrн ··ГrосмG джdз•. :7 4G 5t:сс.япні...1 ctruprИHІ!.."..; or r.яд ! R. ~

І 993

ПОНЕДІЛОК, 1 00.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. 09.50 ВіДЕОМОДА.Тележурнал. 10, 15. ·ПЕРlfОНИ СМЕРТІ•. ХудожнІй фільм. 20.00 ·КАРУСЕЛЬ•. Телесеріал:з1 1-312 серіі

тет•.

'7 .2~

Sазан•. 2 серія. 2З.40 УТН.

В.Стефаник, •давнина•.

2.З.2() 23.25 23.45 00.00 J0.1c О 1 .1 S 01.40 01.45

Y'JPY

.м.Г.Верьоnки. 2 часrина, 1:> ЗО Для дітей.Муr.ьтфі.•ьм Лmra 8

22.ЗО Худ.

20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН. . 21.35 Вікно в Америку. 22.05 Худ. фільм •дон Се:;ар де &азан•. 1 серія. 23.15 Ви дивитесь Пі·Бі·Ес? Передача 5. 23.45 УТН. 23.55 Молодіжна студіІJ. Нон·стоn·

14.25

•Таємниці Байкальського хребта•. 10.20 Фант·ло1о •Надія•. 11.20 Мультфільм ~Самсон та Саллі•. 1:<.25 Ювілейний ко>іцерт Державного

прогРама.

19:00 УТН. 19.10 ХроНІка МВС. 19.25 Телетеатр представл,

·

ПОНЕДіЛОК, 1 07.30 Новини. 07.35 Невже? 08 20 У світі тварин. 09.30 Новини. 12.35 •Казка, розказана вночі•. Худ. фІльм( 13.30 -Новини). 13.55- 17.00 С1удіа тenenporpaм •Тет-а-тет• • 17 .ОО Піrмаліон 17.30 Гріш у квадраті. 1.8.00 Новини. 18.40 Новини про гроші. 19.00 Студіа телепроrрам •Тет-а·

0~.ЗО ДиsовИJІ<ний світ nрІ;)одн.

14.00

жовтня

30

&Ct.4.111i&i

08.00 УТН 08.10 РитМІчна гімнастика. 08.30 У неділю враІtці.

У•.раІо.сь•оrо народноrо

Субота,

8

-;

.УТ:: І

1:,.0~ Чсрвон"й квадра•,

футболу.

ИІ~_.\1•"1·

стор.

П'ЯТНИЦЯ,

21.00 ПРИХОВАНА КАМЕРА Жарт-шоу (США) 21.20 ·АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мультсероал

5

07.30 Новини. 07.35 СтудіІІ •РОСТ•. 08.05 Англійська мова для дітей.

06.15 09.30

Едуіірд Хіль ЧІ:ірез

35 р6І(і0.

Новини.

9 35 •Караван•. Тепеальманах. І 0.05 Непізнаний Всесвіт. 10.35 Дозеілля. 11.00 Анrлійс~ока мова. У нас в Британіі. Бі-бі·сі. 11 .ЗО Новини. 11.35 АнглійсІока мова. Сімейний альбом США. 12.05- 14.З5 СtудіІІ тепеnроrрам •Тет-а-тет•.

J4.35 •доля• Худ. фільм. 2 серія. (15.30 Новини). 16.20 Англійська мова. У нас в Британіі. Бі-бі·сі. 16.50 Англійська мова. Сімейний альбом США. 17.20 •Караван•. Телеал1оманах. 17.50 Ескулап. 18.00 Новини. 18.10 Пам'яті журналістів, які загинули в жовтні 1993 року. Концерт.

(Мексика).

21.30 ·Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра телесеріалу. 69 сероя (Мексика). 22 10 У ПОЛІ ЗОРУ 22.20 ЕКООГЛЯД. Довкопля · онформзцоя ро>думов. , 22.45 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 АЙ·ТІ·ЕН. Можнар.огnяд (Веnикобрит:>нія).

2З. 25 Програма передзч нз ран&к: П'ЯТНИЦЯ, 5 09.30 •l<АРУСЕЛЬ•. Телесеріал. 317·3111 сер.: 10.10 ПРИХОВАНА КАМЕРА. Жарт·uюу (США). 10.30 •АМІГО ТА йоrО ДРУЗі•. Мупьтсеріал (М81ССИК.З).

10.40 •Я КУПУЮ ЦЮ жІНКУ•. nрем'ера телесеріалу. 69 серія (Мексика}. · J 1.20 У ПОЛі ЗОРУ. 20 ОО ·КАРУСЕЛЬ· Телесер.ал З19·320 сероі (Мекси<.:~)

20.45 АЙ·ТІ·ЕН. МІжнар. огляд . (Вепикобритзнtя). 21 ОО ВИБІР У ЖИТ'!l Медичний оmяд ·(ПСИХІЧНІ 3ЗХ80РІО8:ІННЯ).

21 25 ·АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мупьтсероал (Мексик~)

21 ЗО ·Я КУП ІЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра тепесерtалу. 70 сероя 22.10 М'\ІЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 АЙ·ТІ·ЕН М1жнзр.огляд (Веп~кобрит~н.я)

23 25

Прогрзмз nередач но ранок

18.55 СтудіІІ теJІеnроrрам •Тет-атет•.

СУ60ТА,6

Олі~nійський

10.10

14.20

ранок.

Це ви можете.

Худ, фільм •Людина з іншої

сторони•.

Студія •Сnорт

+

Spor,t.

представляє.

18.15 Прем'єра док.телефільму •Перші роботи•(США). 1 серія. 18.45 Сту,АіІІ телепрограм •Тет-атет•.

НЕдІлЯ, 7

08.00 Майдажик ·Обозу•. 09.00 Город • цілий рік. 09.30 •RTL+•. 10.40 Тільки дітям.· •Юність Бембі•. Худ.

фільм.

11.50- 15.10 СтудіІІ телепрограм • Тет-а-тет• 15 1О НедІля з Д. Дібровим. 15.55 Релакс. 16.00 ·•Нова студія· представляє: .• nрес-клуб•. 16.55 Студіи «Сnорт + SPORT• представляє.

18.50 Студія телоnроrрам •Тет-а· тет•.

ВИБІР У Ж~ПІ Медичний оrпяд

(ncиxNtte 3.:1Х80р10В3ННЯ).

09.30

10.ЗО. 14.20 СтудіІІ телеnроrрам оТеТ•&•ТеТ•·

....-Іо6-.ОО

СУБОТА, б

09.ЗО ·.КдРУСЕJ1r, ·. Телесер>ал. 319·320 сероо.

08,30 З ранку раненько. 09.00 Доки всі вдома . 10.00

до

10.ЗО ·АМіГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мупьтсероал (Мексикз).

10.40 •S\КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'ера тел~і~серія (Мексикз).

18-:3()'-fУЛЬТФІЛЬМЙ. 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА 20 ОООПРА ВІНФРІ. Ток·шоу (США). 20 45 ВИЖИВАННЯ. У світо твзрин (Великобритзноя)

21 10 ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІВ . 21.45 ·ДОМАШНЯ ВІДБИВНА•. Із серіалу ·ХІЛЛ·СТРІТ БЛЮЗ·(СШд)

22.30 СЮЖЕТИ З ЧАСОПИСІВ. 23 25 Програма nередач на раноос. НЕДІЛЯ, 7 о93О МУЛЬТФІЛЬМИ . . 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА 11.000ПРА ВІНФРІ. Ток·wоу (США) 11.45 ВИЖИВАНІ:ІЯ. У світі тварин ( Веnикобрит:жія). 12 1О ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІВ. 12.45 •ДОМАШНЯ ВІДБИВНА· із сер•алу .•XiJJ,ll:CJPІl.Ql!!Q3 • І США). 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. 19.00 ГО~ИНА МЕЛОМАНА . 20.00 ТАИ КВОН ДО. Саітооий чемnоон:rr 1993 року.

21 .ОО ВІДЕОМОДд. По сторонкзх видань npo 21 .2Sо;,ЬБІРКА ВіДЕОКЛіПІ В . 21.45 ·ЛІБЕРТІ ТА БАШ•. Худ.фопьм (США) 23.25 Прогр~ма nередзч но ззатрз.


4

стор.

Субота,

8

жовтня

30

сН О І Е

рок)'

1993

полум ' яних патріотів майстрів сл:>ва, на як~

.

багата

денна

наша

раз

довелося

Чернишову,

дитячого не знає неньки дати

кой

О.

будинку, який своїх батькаі

навіть

точної «Стро­

над

горечью

Але

ною

І забрииіпа у серці струна вечір

теринською могли

за

не

присутніх .

Саме

вJ{конання

цього

твору

було

, вруче­

після

бро~

якою

зією

високою

віє

від

ке коло його друзів І шанувальників. Не див• но, що талановитого бро-

мусила кожного лобачи­ ти не тільки чудовий ма­ люнок осінньої природи,

варчанина

що

вітали

не

ли-

його товариші по леіз літературн<»-ми~

неначе

ствует

ни

грусть >>,

товариства

украІнської

Т.

Г.

мови

ім.

Шевченка

. світа» , Адже

а

й

<< Про-

Олександр

нович

Стела-

кандидат

яке

ет ...

горечь

зій

проглядає

у

спортсмени .

Одинаки

відомчий · дитячий

нулим.

Це

квартиру

noe-

Тож

які

серед

перекладає

ви

І

неУ...

все ж для більшості

знайомих

Олександр

насамперед людина чого

глибоко

до

· має ус І рідної

« жалі високі• Батьківщини. У

нього

серця

<<Дніпро

І

найвищІ 1 гІмн

змІст

буття .

не

прий-

критерії,

го

власного

ричне

роздУмів

про

минуле

зокрема ної Січі,

що

носить також

та

терміново

І

України,

які

ються

регулярно

це

Внкоироб.

2.

Головний

19.

Тел.:

Ба-

на

пропонує

бухгмтер.

5-31-49.

відвідати

знаків, автомобІльна PO~ZELACK,

-

ав-

-

-

У nасмах бабнноrо літа Заплутались моТ літа. Kpata 3Ємва ще не одквітла , А.ІІе бмкнть уже не та ... Яснів Істина - . І ,-І .. ькн! Що 11 ІВСе ближче АО землІ . наnІв' ІІвІ, напJасови.І ·

(вхід

неnІАВ.ІІЦВИА сам собІ ІАУ АО тебе зноау, осІнь, В nереАЧУТТІ nрощальннх слІв. ІАУ м тебе знову, осІнь,В твІІІ тихосуминА жовntіІ гаІІ, Де прнмерзають раннІ роси І небо ангорІло ак.раА Нема бл.аквтІ! тільки просинь У ц11тках журавлиних зграА . У оавуntикІ бабиНІОго лІта Заnлутались, заплутались мої л іта ... Краса земка ... зeiiUQ краса ще не одквІтла

Оп11ть На

при шел

землю

сентІІбрь,

стелет

бе.11wА

в

бабье

пух .

А горечь расстаJІІавьк ае..тwм груствw м Провмет тнwь, застwвшу10 ·вокруг. И вновь НАУ к тебе .я, ЗОJІОТ&ІІ осень, С тобоА мне хочется побwть нае,ІІ.Ние. Бре,~~.у тропинкоІІІ среАН с·мо.. нстwх сосен

еНОВ2

ЖWTTSI•

-

pakdulor

Р8о1

міс~о&а

..ао- Ра.а•

з-в.-. і

в.аоо,рu

-

...

--.

DQaaцir

...~

А..

вп...-

~ІПD

.an:rт.nв.

ІІА&аr&

Ре,аиtор rамта

rмиа

rаИТІІ,

.а•J"І'ІТІа.

•iouo!

а

~

17

•їnа

.,...._

111117 ....,.

фірми

BOSCH,

100

предметів,

мастНJІо ДJIJI двигунів автомобілів

HD-DB

SAE 15 W 40,

su-

з

двору).

- .. проведеВНІІ

рентгевtвського і у.пьтразвукового

контрото · (дефектоскопіі) І товіцнвометрі1 виробів та конструкцій, внготоменвх з· різних \ІfетапІв та сплавів , пластмас І компознційинх матерlаJІІв.

Роботи

внконпоть

висококвапіфікованІ

~пеціа-;

пІс:ти з застосувашшм сучасних прНJІадІв і методик.

вари КнІвськоІ обп., промвузоп , завод пороmховоІ метапургіІ, ЦЗЛ. Ten.: 5-11-46, 9-33-35, 9-34-29.

• •

ПРОДАЮ краплі Береша по 4 дмарн . . Т~п~

5-52-50.

по вуп.

хідний.

зі

269-65-94.

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ БРОВАРСЬКОГО РА­ ПОПУ зміНWІа свою адресу 1 ини1 двспокуєтьСJІ Кірова ,

55

(бlп nожежноУ

Частини), вхід

двору .

Дні пр~ому: вівторок, четвер-з І(олектив

теп.:

269-40-30,

сnї/вчуття ХІ НУ н ою

до 19 ~00.

14.00

шиноремоІІТного

ro.ooвJtOмt{

О.п.екоа•ндРУ с м ерт ю

Aoro

за•воду

МІЄх.аи~

висповл ює

підn риємства

Володим ировичу

у

зв"язку

з

глибоке

ЩЕІ(ОТИ­

nередчас­

с н ка.

ОJІексан.цра,

ПРОДАЄТЬСЯ ЗІЛ-130 (с:амоскнд) у хорошому стані на газовому па.пьвому . На додачу

-

запчас­

тини. Тел.: 4-21-22 з 17.00 до 21.00. МІНЯЮ З-кімнатну квартиру (гараж, сарай, norpiб) в м. Золотоноша . Черкасько! областІ ва

111

аналіз води, загазованості і запорошеності виробничих діnьннцях і робочих місцІр[; дозиметричний контроль радіоактивного рів­ ня земепьввх діJІJПІок, транспортвих засобів, бу­ динків, квартир та інmе;

ШЛЯХОВА ДІЛЬНИЦЯ СтарокиІвського району м. Києва запрошує на постійну роботу ІІШJІХОВНХ робітНИКів (прибирання вупиць і тротуарІв). Режим роботи : доба на роботі три доби ви­

пето,

лето,

ее~

Із· замомеВНІІми звертатися за адресою : м. Бро­

канцтовари фірми LEIТZ.

Зарплата 110-130 тне. крб. АдРеса: вул. Ямська, 59,

~кі

80JІОШННt!НХО.

-

навкопншнього

-

товарів:

вtмецькоі

автомобільні , свічки фірми

забруднеННJІ .

на

Проїзд на роботу і з роботи за рахунок орга­

светом

И мо.. ча раствораюсь в твшнне. А золото МО.ІІчаиьІІ, пам11тью согрето, Таинствеииая. ГР}:'сТЬ б.u:~~.tенствует во ине. Царнт аокрут сентІІбрь, влюблеввwА в бабье Застw.110 все, как буАто а янтаре.

косметика

контроль

нізації.

Не та ...

А Субача, А. Чернwwева) .

невесомwА

-

редовища;

РОМАНС

влюблен,нwА

виставку-продаж

набори автоінструментів

І

(Муз. Слова

різввх метмів та сПJІавІв;

Можливі оптові поставки товарів. Форма овпати будь-нка. Час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихІдвих )VIlв. Довідки по телефону 55-302. Адреса: м. Бровари, бу.пьвар НезалеЖності, 14

KO.Іtlp, І вІдтін к и у напf.вІмлІ ...

ОСЕННИИ

ЦЕНТРАЛЬНА ЗАВОДСЬКА ЛАБОРАТОРШ (ЦЗЛ) БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГП приймає замовпевНІІ на прове~ВВJІ таких робіт: -'-- внзначеВНІІ хІмІчного сипаду, фізиісо-меха­ нічнвх ВJІастввостей та метмоrрафІчиий анапІз

10-12

-

PE~

Не та .. .

14,

-

бухгалтерські капькуптори фірми· CIТEZEN

-

БАБИНЕ ЛІТО

Але блакить ІУJКе не та!

потрІбві:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

торському вечорі. Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО .

І звук, І ТьмІІНІЮТЬ

ФІРМІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

дру ку­

його

праців­

Відвіданте виставку!

Шеве-

на сторінках << Но­

прозв"учали

<< тривожної і безбожної » , наближає поета до висот

У

1.

кім.

вого життя>>, буде приєм­ но прочитати і ці, що

доби

штампів.

ПtдвезеВВІІ

Оплата праці за домовпевtстю. Адреса: м . Бровари, бульвар Незмежиості,

Гадаю, нашим чита· чам ; знайомим із вірша­ ми Олександра Чернишо­ ва ,

відділ

5-48-87. .

'I'U.

взяли

Оксана

Звертатися:

10, u. 78.

обласно-

Вадим

1З1,

75-332.

рун .

істо-

Броварах.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНІИ сБРОВАРИІНВЕСТ•

Теллюк

Музою .

Кутузова,

АдРеса: с. КНІІжнчІ, БДЗО сФакел•, віддln кад­

лримхливою

конкурсу

ликІна

часів ЗапорІзьі розчарувань

сьогоднішньої

Із з

участь лауреати

ка лірика як українською, так і російською мовою сповнена філософських

Я.

Ім'я ... У вечорі

громад.янсь-

Floro

лише

богинею,

Жито»

в

рів, тел.:

народних

А.

розлучався

яка

вул.

том заводу (безплатно).

про те, щоб він нІколи не

твор-

неспокою,

міськради

депутатів

-

Бровари,

инків на роботу і з роботи здlйсвюєтЬСJІ травспор­

на

адресу Олександра, ме~ найбільше сподобались •слова застуЩІика гол<>-t

з

комбІнат.

Зарплата за домовпевtстю.

лоба-

нісу. А ще О. Чернишов досконало володіє ні.j мецькою, пише вірші і

Сімейні

термІново потрІбнІ на роботу: токар 4-5 розряду; Інженер-конструктор по осващеНВІО

надтрісну-

пролунали

літа,

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛ~НОМУ ЗАВО~ ОБЛАДНАННЯ сФ~КЕЛ•

кою•.

те-

і

А в серЦі · довіку живе доброта. 3 повагою дРУЗі ВОЛОДЯ та ЛЮБА.

<< nронза-

жань ,

настільного

Хай доля дарує літа

4..05-25.

вул. ГагарІна,

школи

дитячо-юнацько1

А ща стя приходить і ллється рікою .

тинство «Верхи на со- · няху•, і кохання до жінки, яке живе у серці поета «неземною квіт-

з

тепло,

КУПЛЮ

босоноге ди-

1

гуртожитком.

тобі ласку й

По питанню працеuаmтувІUUІJІ звертатнСJІ за ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ІІїІІІІ~

адРесою : м. кадрів, тел_

майстри спорту із 7 видів спорту, призер багатьох чемпіонатів області та України, за фахом -

тренер

забезпечуютьСJІІ

пензля

л іричних

Хай сонце дарує

А добра усмішка осяває чоло , Хай горе завжди обходить стороною,

забезпечуються житлом готельного типу протя­ гом двох років роботи на комбІватІ. Постійно ве­ деться будівництво кооперативного житла. Маємо

расставань'Іt >> .

циклі

виробів,

кранів.

· газоедектрозварювuьІІІІКІв.

тою струною біль за ми-

У

заJІІзобетоиинх

-'

Вітаєм о тебе сьо годні і бажаєм, Щоб ти в се добре мав в житті.

потрібнІ:

мостових

таинственная чи

У кол і друзів ти завжди в пошані, За серце щире й руки зол отІ.

слюсарів-сантехнІків, обізнаних з роботою на

-

й зазирнути у своє влас­ не серце , де <<блажен­

газеті << Нове життя•, чле-

машиністи

-

прозорливого живопис­ ця постає перед очима, а

стецької студІіі «КриниЦЯ» при міськрайонній міського

з-лід

з ди~м народження. Бажаємо щастя, здоров'я, бадьорості на довгі роки. Хай буде тв ій б.езхмарн ий вік Я с ним і щедрим, наче сон це в літІ. Хай від тепл а розтане сніг, І хай цвітуть роки, неначе кв іти .

верстатах,

романсу

<< Сентябрь, влюбленньІй в бабье лето>> ! Ця лрем'єра, яку подарували присутнім композитор Олексій Субач і викона­ вець Микола Шевер, при­

ше РУ

Сердечно вітаємо нашого Шановного друга з Калинівки ГОНЧАР А Костянтина Миколайовича

На комбінаті відкрито нову дІ.пьНВЦJО сантех­ нііших заrотовок. На постійну роботу запрошуємо:

пое-

варського лоета-лісняра, виконавця власних творів Олександра Чернишова зібрав минулої неділі у будинку культури заводу «Торгмаш• широ-

вахтовим методом

формувальники

-

но найбільше букетів. А

18.00

Броварському ДБК на постійну роботу за 'ПDКневим

схвилювати

ОлексаНдРУ

до

9.00

105 (8464)

СОНІ 'ІНІ ВІТІННІ

цу­

"о.мбінат пропонує роботу

ма-

ласкою,

не

з

4-24-15

8

ТТ,..

екс-

ДОМ ОБ УДJВІІИЙ

« Пісня

ностальгією

в

IIPJ матір », де слова і музика- продиктовані не­ затребуваною ніжною с и­ Нівською любов'ю і віч­

·"і

натура.пьний,

5-66-09

взле­

його

КИЛИМ

Дзвонити по телефону : пІСJІя 19.00.

і

вихованцю

народженн я ,

тать >>.

Авторський

ПРОДАЄТЬСЯ

портному виконанні •Урал•, 2 х З метри І цик шотландської вівчарки породи •Konnl•.

страж­

земл я .

Не

8

К-упите- не пошко,ІJ;fGТе

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі ІІІІІІІІІІ

так

Ж

квартиру в м. Броварах. Тел .

5-56-76

піСШІ

Адм.ікіс11ра ц ія , · колекти в Брова.рсW<Ої сТОМІЗТ'С>ЛОГіЧІЮЇ по­ л ікліІfікн глибоко сум ують у 311'ff:жy з nередчасІЮю смер­ л.і каря -стом•а,ТОJЮга Погре6с!;Ю()ї а·м булаrорії БОНДАРЕВСЬКОГО ВоЛОАНИКра Петровича і вн еловлюють щире спіВчуття сім'ї · покій ного. тю

18-ої

ГОДНВІL

ААРЕСА РЕ.11,АІ(ЦІІ: 25&020, К..іаса.ка Rlacn., ІL Броаар8, 8J.І. l(lliaa.u., 154. Т .....ІІІІ•: J18»11"118 4-tl-71; м~•и ,.,. ••.а, вlul.ty c,._...,....-tn.•oro •onu - 4-М-tІ; al88i&UIWIOI'o С8реПра - 4-JI-tC; ,........., с~о ,_._.,,.,.. 4-IJ-11;

.,__m

І

-.І..-

-

·

.....

ol.uLiy ......І8....8ЦІf -

І

1-ІИІ •

......

,....,.

-

4-84-fl;

Іuмс 11111. u-.1. OCcar І ІІWІ· коJJаннй арк.уш. · Тираж 9.84 Друк

. прнмj,ркнк ів.

Замовлення

Nt

SS~

#105 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you