Page 1

КОМ

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ Гааета

••Х• • •ТIt

17

к.lти.

*

1937 POI7

ПОСИЛЮЄ тівлі

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РAJlИ

радгоспу

ст.сВУIQЧИ

ПОЛORськвй

-

порошково'і

мирович

Г.

-

перед

директор військовий

сесіУ

утворено

міський

постійнІ комісії, Обрано їх

комітет

народного

сприят­

перевіз

І

близько

lКорму

І

ничники

те.

Федорович

в

Яого головою призначеио П. В. Гоитарєва. ГОЛОВОЮ

МеханізоваRИЙ яким

При виконкомі міської Ради народних депутатів утворено такі комісії: адміиlcтративну, спостереж­ ну, у справах неповиОЛіТНіХ, по боротьбІ з пияцтвом, по радяиських традиціях, святах і обрядах. Обрано ГОлІв цнх комісій.

керує

завершити

трав на всій площі.

Г. АНДРІЄНКО.

в

На фото:

йде КОСОВИЦЯ

трав;

кращий

тонн

госпу

Микола

що

вдвічІ

БІльше завдання. Разом цим

припасено

400

тонн

з

водій

рад··

Володими­

роtlич ОНИЩУк.

близько

сінажного

за

бобовозла,J(ОВИХ

члени КПРС І. Ф. Аврам­ чук, заготовив поиад 3700 сінажу,

"lJ~­

змагаютьсн

основному

загін.

ІКандидат

ж

ВИГ~.uвл€но

щоб до початку жнив

збирання

везених кормІв.

народного СУдУ сесІя затвердила О. О. Tepneцuoro.

стільки

більш я,к 100,онн вІта· мінних тра.в',lНих пожив­ НlНХ грану:!. Кормовироб ·

су­

КузьменЮІ. На їх рахунку майже по 700 тоин пере­

контролю.

майже

сованого.

веде

У . трудовому

Володимир

члеНі!). затверджено завідуючих віддІлами і началь­ ників управлІнь мlcькоУ Ради иародиих депутатІв.

}'творено

ПОЖИВН' ГРАНУЛИ

тру_

перництвІ. Мало в чому поступаються йому водlУ ВОЛОДИМИD Павлович' І

комісар МіськраЙВіЙськкомату.

На

кожну

тонн

800

помічник майстра фабрики веРХИЬQ­

го дитячого трикотажу, Л. О. Прудка міської школи .м 5, В. В. Поліщук -

КОІІ

3

60-річчя

На механізаторІв рівняються водН. Особливо відзначається в роБОТі шофер М. В. Онищук. Яо­ го машина ГАЗ-53 довго ное затримується нІ біля комбайнів, нІ БІля тран­ шей. Микола Володи­

кому­

металургії, І.

Ціна

ють норми.

нального обладнання, С. П. Мвкал електрослю­ сар заводу сТоргмаш., А. Г. МУТВJlО другий секретар міськкому ' парті'і, В. С. Кошовий фре­

зерувальиик заводу

*

ливу ГQДИну І техніку иа повну потужність, вони виконують І перевикону­

виконкому

нестандартного

імені

вис.окопродуктивно

міської ·Ради народних депутатів В. М. ЗВОJlJl, за­ ступниками голови В. І. ВJlасевка та О. С. Ко­ ренева, секретарем міськвиконкому В. Я. Бar­ RIOК. Членами виконкому міської Ради народних депутатіВ обраНі А. Г_ лемпlцыcRй директор заводу

1987 року

дяться трактористи М. Г. Житина. М. І. Максимен­ ко, В. М. Жеребець, О. О. Рогач та інші. Викори­

обраних 'до. міської Ради народних депутатів.

експериментального

,

УКРА'НИ, ОБЛАСТІ

річних бобовозлакових трав, подрібненні зеленої маси, збираннІ і пресуван­ ні сіна та інших роботах

Сесія обрала мандатну комісІю. Від імені комісії

головою

липня

І СІUАЖ,

механізова­

11

СРСР. На косінні багато­

з доповіддю виступив її голова депутат І. П. сокур. ВІн доповів про в~знання повнова~ень депутатІв. обирає

темпи заго­

нормів

7

ПАР Т

КИ,ВСЬКО,

ницт.ву цеху рослинництва

3 липня цього року в залІ засідань райвиконко­ му вІдбулася перша сесlямlськоІ Ради народних депутатів. Ії вІдкрив старІйшина депутатів О. Г. БоJtЬшечевко.

одноголосно

Вівторок,

ний загін по кормовироб­

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Сесія

*

ні 105 (7392)

НІС ТИЧ НО,

V

ДЕПVТАТІВ

сІна

Фото Г. ПОЛJIКової.

На сесіУ також розглядалося питання .Про стан виконання заходів MicbKQ.Ї Ради народних депутатів по реалізації рішень XXVII з'їзду КПРС, XXVII

Оперативні

з'їзду К()мпарті1 України, постанов ХХУІ оОласної партійної конференції та пленуму ;мlськкому Ком­ партіІ УкраїНИ.. З доповіддю виступив голова міськвиконкому В, М. Звмь.

заходи

по

виконанню

наказів

АКТИВНІ БІЙЦІ ПАРТІї

8

-

8

ДО 4О-РІЧЧЯ ОРДЕНА ЛЕНІНА ВСЕСОЮЗНОГО ТОВАРИСТВА .ЗНАННЯ.

АиспетчеРСЬКОI CJlуаби 8 Немає в Iна'll.DLй районнorо аrРОПРОМИCJI0801'О .Т3ІКогокy-rочка,

повіді і прийняли відповідне рішення. На сесії за­ твеРДЖеНО

.

даНІ

Депутати взяли активну .Участь в обговореННі до­

•• •• • ••

виборців,

б'.

а

'!1РМового

країНі

такого колектІІІВУ . де

ної пропаганди. ЦіЄї перебудов-и,

У ході підкрес­

на з'їзД!, неаб­ • б 'не звучало живе слово лювалося хід но домогтися ТОГО, щоб АОбов' И8JI.оТ 1li0000Ka : ле;ктОр'.lв товариства пропаганда в повній мір'. У роботі сесії взяли участь перший секретар 8 rOCnO.l.apcTBax району 8 .-3нalн'н'я •. Акnmtн1 пропаві~овlдала сучаСіНИМ 811міськкому КомпартІї України А. Д. ФРОJlОВ та на­ за 5 .ІІИПНА 1987 року. : ·гандисти :1дей п.а'р7 Ії , во- МОГЗJМ па'РТіУ, вирішувала • ни завжди перебувають КСЛШфЄ'l1Ні Й 'М'асущн! ПРОб­ чальни'к обласного житJIOВОГО упраВЛіННя А, П. (Перша rрафа - надОЕ- : на лередо.вих позицІях леми сучаОНОС11і. КJllовв. • ІдеологІчної боротьби, не­ МІісьна оргaatlзаJЦiя то­ но молока иа корову (у кі• суть 3НalННЯ В маси, роз'. Звіт про роботу сесії буде надруковано в наступвариства «З.на:ния. вно­ лограмах), Al'yra - більяС'нюють людям а'ктуальнІ ному номері. . сить 8З'Г()МИ'Й вклад В' лек­ ше (+) аоо менше (-) 8 .проблеми М1Іжнародного Ц!іЙlНО - ПРQПагандис-гську до 5.07.1986 р.). життя. С'Є:ред чJreН.lв това- роботу, иО11РУ ПР()ВОДИТЬ • риств-а «Зна.ння. - в Ідоі сПлосківськиЙ. 20,0 -0,3. Мі вченl, партійні й ра· обласна орга·ніз.ащ.ія това­ За оста!Юшй час Імені 60-ріЧЧil Копають каРТОПJlЮ ДЯlнсьНlt Пlpa.ц;LItНИlКИ, пясь- уРИС11ва. нашІй дl,Яльнос-г! відбу­ • СРСР 17,3 -0,1 меllНИНИ й артисти. педаранніх сорті. на nOIlJlX pa,qBc~oro rocnoAapcT'a ра- сПухівськнЙ. 15,9 +0,5. І'ОГИ й МElДИ'КИ, робіТНИКИ лися я Кloн,i змJ,ни, зумов­ Л€1НІ п,р·оцесО:'VI перебудо­ (оспіl "ГоrОllіIС"КНЙ_, .. 3айону ПОlннні pellli3Y8aTH = Імені Кірова 154 О. й колгоспни.ки . Словом. ви . у перши.х рядах лек­ HHHiwH .. oro року 4200 тонн. усі 11, кому не байдуже. ПllаIННЙ_, птахоредrоспу ренн .. оі каРТОПІІі. Ті ІНРО-. «Авангард» 15,2 +0,3. JП( проходить у чле!Йв со- торсы\хx иолектиВ:lв Ідуть .БоrданіIС.,КНЙ.. ті .ідпраl­ ЩУIOТ.. на Пllощі SOO reKTe- : Птахорадг?сп • цlалістичного суспільства пер8ИІНіН1 орга'Н!lзаuД заво­ lІено І М4газннн КН':lа та рі.. • сСемиполКlВ: процес фqpм.ува.ннн мар.к- ДІв ПОРОlШ\()Вої металур­ БРОІ.рі., мо МНКОnАЄНКО. : ський:. 14,4 +5,4. систсы<'-ленінсьиосоo св.іто- гП імен! вО-річчя Радя'н­ УКРalї'НИ та алюмІ·ні­ 14,4 +0,1: г.rrядУ, пІдвищується рі- CЬt<oї єgи,х будіКОіНСТРУ.lщіЙ, рад­ Імені Щорса 129 +02. вень з:наяь людей. госпу «Бобр!ЩЬКиЙ., рад­ • с60брицькиil:. , ' : Товариство по поширен- ГОСП'ів,ком6Іна(l',ів «Теплич· • ППЗ сРудия» 12,4 +0.1. ню полі<тич'Них І наукових .ниlЙ.m «КалитЯlНСЬКИЙ. БОЙОВА СЛАВА О знань було створено 7 сРусаиівський:, 12,1 j':'VI€lН1 50;р.і'ЧЧЯ СРСР. Не8 ЛИlIilНЯ 1947 року з liHi- . мало лектqp~в-е!НТУ'зіастtв (<АРСЕНАЛУ)) І Птахорадгосп 8 цJ.a.тивн грyn,и вчених АН працює і в tнших тру до­ , . ; с60гданівськиli:. 11,6 +2,2 СРСР. To,'t! ж були абра- .вих коЛ'ективах. Сьогод;ні • ні його Ke;piiaнJ ОРГaJНИ й JщК'горі'в міської Й пер­ Ще одна сторінка СЩ1В- реВОЛЮЦіЙНОro Петрограда. сВеЛИКОДИNерноУ історІІ київського запідкя'l1НCЯ ІІа боротьбу за. ськиli. 114 +06. затвЄjРДЖЄіНО СтаІГУТ. За ВІІІННИХ орган~зацій тооа­

о

даних депутатам під час зустрічей з виборцями.

АН НИА про сереАНИ-

= =

= =

= =

,

=======================: ••

=

=

=

=

воду

.Арсенал.

В .. І. Леніна стала

іменІ

відо-

мою завдяки знайденим у

міському архіві документам. З ними знайомить відкрита в музеї підприємства експозиція, приСвячена 70-Річчю Великого Жовтня. Пожовкла від часу листівка КиІвсь-

кого комітету

РСДРП(б)

З81J(ликає робітникІв і еолдаТів мІста за прикладом

владУ Рад.

І.

Січневе по~ста.ння тру_.8 «ГОГОЛІвський:.

=

IlIЯЩИХ Києва ВіДіграло важливу роль у боротьбІ. за впаду Рад на УкраІнІ .• Пам'ять про ті ДНі - у: kaв~ax вулиць, якін.осять іІ імена героїв-арсенanьців, славних дІлах

= продовжу-.

ваlJівподвигlв баТЬJ(lв

дідів .

8 і.

І (РАТАУ)...

,

' . Ц-еІЙ ч.ас ч.лени товариства

10.7 + 1,4 : о· «Кра~илівськиА. 104 , : «ЗаwЛавниА. Ю,2 + 2,6 • 102 + 2 О : «ЗаворицькніІ:. , '. «Жердlвськ"А:. 9,7 -о 6 • 0'4 : «Зоря:. 9,1 - , • Л'тк' к Й 9 1 -о 4 с І ІВСЬ И :. По р.Аону

,

11,79

провели сп:равщ гра.ндіОз'НУ роботу. стали надlйними floомl'Чіннками партlйних організацІй

у

вихо,

.Віа!нн! ТРУ~И'Х. Шдсу\мки

ціЄї

copoka-р'l'lНОЇ дІ-

ЯЛЬ:НОС111 піДбив ІХ Всесо-

IООНиА з'їзд товариства сЗнaюlя..к<УГриЙ намl. ти,в та~ож ](онщ>єтні шля-

=

'І хИ дam.шого удос~ален · +0,73 .НЯ R перебудови ленцій-

р.иства бачити на

в

«Знwі'НЯ. можна цех.ах за:водЬв І

ЩJiЛях

школах

ВисокИІМ

d

радгоспів,

у

г:у,ртожит.ках.

авторитетом

ко­

ристуюrrься В слухачLв ви­

ступи 61йці;в Ідwлогlчного фронту л€кторі,в А. П. Боярс.ыкго.. С. І. Горілея, В. І. Дем'я,Нe:Jm{а, М. Л. Кор()годськ ОГО , Н. М.

та багатьох ·!іНШИХ. В1дра.дlНИМ є й те, що в мiC'r.i й районі заі>аз

часто БУ'вають УЧЄІНІ ва,

й

вІДОМі

кіно.

НЬ'ОМУ

артис-ги

Тl.льки році

в

ЗусtрfЧа.лJitCJf'

.наро.щною

СРСР

aprиcТR()ю

Адою

Рогов.цевою.

НJaРОДНИ'МИ

УРСР ним і

иИ'Нlш­

труд.mнИіКИ

Брова'РЩIfJНИ з

Киє­

театру

артистами

Миколою Олялі­ Володимиром Са­

lЮJJьєвим,

ВИКОН.aJВЦЯМИ

ес,трад/них Піоонь Аллою К'Удлай та ВІталІєм Біло­ 'ножком та іншими.

ТОВа!РИСТВО

«3н.alНня.

перебуває зз,раз у розиВ!­ т!і сил. Проте це не го­ варить.

що

нитнся

на

:'VIожна

зуnи­

досягнутому,

заспокоїтися

окремими

ПОЗИТИВНИМИ

результата-

-

ми. Полере.ду

ня

ВlІКонан­

'вели·ком-асшта6н.нХ

,вІдпОВ'lдаль'Н их

по зді.йснЄ'н:ню .на'кpE!<:J!е.ІІЬ червневого ('1987 р.) Пле­ нуму ЦК КПРС, постЗJНО­ ви СЄ'К'РЄТЗJP1ату ЦК Ком­ ПCljp-ni:ї УКjpдї.ни .Про пе­ реб у ,'Іову лєщі.й,ної про:па­ ГaJ:ЩИ. й рішень Всесоюз­ ного З'ЇЗД'У товариства .Зна'Ння •.

Вj~а~ніючи

ордена

ЛенІІна

«3наюI.Я.,

40-РlЧЧЯ

товароства

хочетья

поба­

жати YC~'M Ле1(тора:м міста й раJЙОНУ успІшної роботи й ТВ'Оірчої а!Кти.внoor1 в Іх­

'Н~й почеснІй ній

і

бл.а.го~

праЦ'l.

В. осницьКJtR. в'дповlД8J1ЬRJII С$ФІ­

R'Ра!КОіВЩЬіКОЇ, Ф. Т. Ши­

ПИЛ€lнна.

товариства «Зв,нв•• ,

В.

~.

Фролова

1

завдань

м1сьtteї ерraкlз~t


стор.

2

7

1(

'му,

ІІЮЛИ

мені

••••••••• _ ••• '.н

рв"у

H!mo

ro-

НІ ДЕСЯТЬ років

Я

1981

липня ме:

впер­

не заперечувати­ в ГOCII'QДapнНК'1в, і в

1

ше довелося побувати на cealї МОЩ>е'Ц,ЬНОї clль­

депутатІв Мокреця є 'не­ мало проблем серйозних,

сьноі

вкр)шИ'l'И які їм

Ради нарОіДНИХ де­ путаrr}в , Tad< І зараз цей мЬСцевlfЙ opгМl на'родо­ ВЛа:д!дя

ПРОДQВЖУЄ

зали­

о в Е

npодQВЖУВати,

пом1mно, залишалися п.оза р<>зІмов·.ою. Б.о ж д.опов!­ ДЗ!Ч так j .He зум1tв і1Іама­ щоваrrи

РМЛblНу

ЩElНЬ

картину,

Of(peCJIиrги нaйJважлквlшl Illроблеми, 'ВИWlачити роль у Іх РООВ'Я38!Н1Н1 Ради, де­

явно ще

'не під силу . Але є й ш­

-

ше відсутность чіткос­ ті в роботІ:, іНевмl,н,ня гли-

путзrrlВ,

Це

була

звJAa'.Й-

JI" ••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••- ••••,

Ж НТТ

б.о

спрсщці

1

cНJJЬ.

упу­

А

Т8І(

врІІІЖfJ!НS,

немало.

ОКЛЗlЦалося

щ.о

во1

8QНи

Але ж тзке СТ.8dЮВнще ие ВIlНИК.ЛО само по со61, Зі Cl1OIdйиoю душею СІЮСТе­ рlгaли за икм і ГOCnОДЗ"р­ ники, 1 д-епУ'1'ЗТИ с!.nьсько­

ніби й зкають. що треба робити, але не зиають, як і JЮJIН це БУ:Ае, Не можу промовчати ще про один м.омент. Над- ,

го

то

op:raлty

ВЛади,

але

да-

ПОіВЬЛЬІНО

помогти mрa.цlвникЗіМ при­

лавк·а оргa!Нk3увати в цей

час

-

Іде

час,

голови

ДІ.JІО СЛОВОМ

змt.н:юються

ВК1юнавчого

ном!­

тету, жиrrтя СТaJВИ'ГЬ на по­

рядок деНІНИЙ нові, чим­ раз ма.сШ'Табніші 3aJВдЗ!н­

'НЯ В економіці, сЩіальнliй

сфер!, aJЛе

стиль роботи

дenутат.1Jв

з МОJ\Jреця за­

лишається 'незммши,м: м!ж

словом і дll:Jюм У ЮlХ іс­ іНіУЄ ПРї'рва . Хороші намй'­ ри, планИ й ·заходи то­ нуть в ІЮТоці обіцянок, констатуванні об'ЄКТИВНИХ ПрИІЧИІн, !Не пilдкp!плюю­ чись пр<Шти.чнИ>ми діЯми. у

робот!

Ради, ВИКОНІКО­

МУ та ой a~iJН1c11>a.цiї най­ б1льшого ТРУДОіВОГО нолек­

тиву РЗідгоспу «За­ плавний» на першН1Й план нері:ДIІЮ !Виступає її ве­ личність словесна TpIJCKOTня. Грішили нею й рядо­ в! виробнИ'Ч)JiИКИ, й Kep1Jвюти,

прикриваючи

тим

сами'м QВОЮ неоргаНі<Зова­ н'lсть т.а безгооподарність,

бeз1lн'llЦl.аггивнlСТЬ в'лзкавОСТь.

і

необо­

Ось Т<Ш, за­

боко аналJзув8!ГИ (Лан cnра!В у ВCIlX сферах ЖИ!!­ ТЯ, щоб, ~Uffl)Ю, внцр.а­ виrги C'NI:новище. Перша сесія с1.ЛЬСЬ1<ОЇ Ради но­ вого ХХ CJ(ЛИНЗiНlНЯ тіль­

ни Y'l'Вердила мене в

.н:ОС!нька

дY'МIЦ/J:. Нр'ім оргaJН1зац1й­ .них, на її розгляд бул.о винесено надl3вичайно IВЗJЖJIИlВе

-

ПИrГ.a:НJН'Я

ІГІЩвИЩ'е'КНіЯ

пр.о

ефеНТИlВНОСТі

ВИIІЮРИСТa.RНЯ

машИ!Н'Но­

'f!PIЗIКТГOpl!ого парку й ос­ :НOSНИОС фондl.в у радгоспі

канстarrаЦ1я

фак­

і сам же відповів: тількн байдужІсть д.о турбот лю­ дей, . небажання проявити

вирішуються

ефem'JiВНості .вlИtорИСТа.н­ іНІЯ 'l'PЗіКТОрllВ.1 а.втомобl­ лlJв, С'І1Воре!НІНЯ ремO'Н'r.И.о1 бази й п.ол.1Jrrшeпmя умов прЗЩJ1

ДЛЯ

мехaJitlзaторt.в,

дарстві

іВсіх

реМОІНТНо

вир1шиrги,

за­

1

цих

справ·ах

недол,l­

JreЖ\fГЬ .ві'ддача рослин­ ,нящької, lі тваринн<ИЦЬ}(ої

кf1в дуже й дуже багато . НалРИі(ЛЩЦ, д.о ЦИХ тр :не

га:.'J~'зеЙ. Якщо '1'0 ефектив.нJJcть

11I<XtJKpa:JIЬIНИХ

ТОЧІнLше, господа­

рювatН:НЯ ооаІ1алl .

,ЗЗІВ,ершено пl:д,rотовку

Із

Що ж почули деПу'JIати

32

зер-

комба:й.нів.

а'В1'ОМ'обіл1ів ,

м.а!ШИІН

KpliМ

спец!.alJwнooг.о при·

юш'адУlвала

ні

ВИК'ОІ}Ш<Ому

Ради,

лише зрідка демон­ струючи спроби активнос ­ ТІ!. у розв 'ЯЗ<ШІЮ проблем соцLa..rIЬ1iо-економі·чного ха­ paКIТepy.'

Наприкінці червня в ак­

КУРС

ДИПЛОМІЮГ0

тосховищ

вих конструкцій містніс­ тю одна, три і п ' ять ТИСЯЧ тонн. . На зам.овлення тресту його зробили сту­ денти - дипломники Ниїв­

сь:кого

ордена

ституту.

З КОJLНшНім ВИПУCJl(ником цього І.нституту; а нинІ НЗ'lальникомВіддіЛу нової техНЇІКИ і технології Tpec~

ту

.Теплицятехмонтаж.,

кандидатом

техНічних

на­

УІ( Л. С . Чебаи.овим зуст­ рІлася

наш

lКореспондент

. п.окрівля ляються

сміттям,

протікає. випадки

Трап­

розк.ом­

f1IIreWГщ!ої теmtми, пору­ шemm ПUaJВИл тех.liіки без­

пеllШ.

Цей перелLк

можна

призна'1ення

ких

роз.осереджува­

иого

тоцІльового в

умовах

ног.о будІвництва,

Дипломники «БудІвельні

машини.

кафедри шляхові

ро~обили

більний

мо­

зварювальний

номПJIoeКС

учасввкl.в

,на базі

оди.о-

що

Пcm.a!Маовся

в

госпо­

CТOГOК11alд,

-

та

в

ТраіНспорт.ному

f1l\.1При.ємcrrв1 зaм1crь "ю­ г0, щоб onе.ративно lfЗIДа­ ти

допамогу,

.влаштували

Дoooвw, ди'Рet<Тораиа сесії послужimа орwнти­ РО!М ДЛЯ його пl:дЛeглих

залучення

ЛеонІде

колективів

22

лише

ві­

швидко

м.октувати

анкериt болти, З метою розширення області заст.о­ сування окремих будівель­ НИХ машин

чів,

(навантажува­

екскаваторів)

можна

використовувати

зміниі

робочі органи, Х.оч,у Відзиачити

високу

якість вик.онаних креслень

і розрахун,кІв. Розробl1ені

нень

зростає

середн.х

роль

безп.о­

уклав

договори

на спільну роботу з інсти­ тута.ми

електрозварюван­

ня ім, Патона, надтвердих

матеріалів АН УРСР, спецІалізованими, що ба­ ЗУЮТЬСЯ в Орлі , MiJl'CbKY, 'Москві.

Останнім часом нал.а.год­ жено зв'язок з КиУвським 1нженерно • БУДI'вельним інститутом. НапрНlКЛад, ка­ федра

теплогазопостачан-

ня і вентиляції иа замов­ лення тресту обгрунтовує більш раціональне застосування теплиць

трубами,

знизити

систем з

.опалення

опруженими

яке

дозволяє

.металоємкість

в

1,5-2

·ковшовог.о ri.ДpaBJH чноro екскаватора·, який буде вик.онувати :м.онтаж сані­

-

тарно

теплиць.

технічних

систем

йог.о основою

установка ОБ-2601 зварювання

труб

Є

для дуг.ою,

щ.о обертається в магніт­ ному .на

полі .

Ії р.озроблено

замовления

Т,ресту

в

Інститут! елентрозварю­ вання ім . Патона,

У виізиому засlAaи­

-

НІ державної к.омlсlі ВЗИ­ пи участь гол.овний 1иже­ иер тресту П. ф, Іванеико та иачальник СПМК-l

Ю.

В.

Повз1в1.

В чllCJli

Інших екзамеиат.орів вови

;рази. Нафедра тех­ нологП будівельного ви-

оц1ввлв роботу п'JП'В дim­

робництва працює над за-

л.омввків иа

.стосуванням

мобільного

~Ьладнання,

.оснащен.ого

\Нj13ерсальnими змінними }:оОочими .органами бага-

й

поБУТО­

вого обслуroeувatЮllR,· віД­ критrя мeдnроф1ла.ктор1ю. Anе МНlНуло два з ЛОЛС>­ ,ВИНОЮ

ро!(.Н,

а

встигають

задо-

!Населе­

депутатів

МQК'P'ЕЩЬ'Кої о1лЬ'ради на neрш1Й ceC'Lї не вli;1;чува.л.о­ ся. ЧItIМ, ЯІК ,не пасивніс­

тю

наlPO~ИХ

МOЖRa

ооранЩв

п.ояснити

те,

що

ВQНИ ОІ~{)Ста'Й1Ю голосува­ JDf за навий склад винон­

ному,

його

ПЗIВJIК»<,

голову Г, В,

тан

і

не

поц!на­

вквшись,

лкше ОІДН1lєю на cecLЇ,

В. НЕБРАТ.

ЗМАГАННЯ СИЛ ДОДАЄ ХХ з'Узд ВЛКСМ приділив велику увагу ролі КОМ­ сом.оЛЬСЬКИХ організацій у здійсненні аграрної п.оJlі­ тики КПРС, реалізації Продовольчої програми , В пе­ ріод весняних польових роБІт у рай.оні було організо­ вано соціалістичне змагання серед :молоді агропромис­ л.ових піДприємств,

яке

спрняло підвищенню ІХ трудо­

во! активності. У ньому взяло участь п.онад 1оо м.ол.о­ дих механізаторів, в roMY числі 20 комсомольсько-

.

молодіжиих екіпажів,

Незважаючи на складні п.ог.одні умови під час по­ сівн.оУ, комс.ом.оЛЬЦі і мол.одь продемонстрували високу організованістІ:!. відмінну дисципліну, вик.онували і пе­ ревиконували зміJПII завдання при вис.окій як.ості

JЮбіт. На

112

процен'l1в вик.онував норми на садіннІ

карт.о~лі к.о!ІІсомольсько-молодіжний екіпаж радгоспу сГ.оroл1вський. (кеРіВИИК М. ГуТЬ). Він заощадив 45 кіJЮГрамів паЛЬНQГО і мастил. ВІДмінних показни­ ків у праці добилися к.омс.омольці Михайл.о Степченк.о і Володимир Нравчеико-мехаНізаroрн радгоспу «Боб­ рицький., Микола Юрченк.о з радгоспу сРусаиlвсь­

до .організації соцзмагання_

ви­

робmщтва з, так би мови~ ти, СТ\еоретиками., Наш lК.олектив

поліпшення

T~

в

чопі 3 І. Гулим, створений комітетом комсом.олу рад­ госпу еРусанівський., Вчасно, на високому arpoтex­ иічн.ому р1вНі він провів сІвбу м.орквн і кукурудзи, У ре30JU0ції ХХ .з'Узду ВЛКСМ вказувалось, щ.о комітетам комсомолу необxlДН.о рішуче з'мінити підхід

досяг­

учасників

цро

ви-

ОНOВJ!1eНfiЯ

пункту

цював сімейинй КОМCQмольсько-молодіжний екіпаж на

до

впроваджен­

творчих конта:кті'В

6фЦ1В

накази

ного

ний вимпеJl міСЬКК.ому комсомолу і утримував його аж до кінця веснян.о-польових робіт . у нинішньому році вперше на полях району пра­

haY'k.ob.o-технічног.о

прогресу

вl8<~я

. нення

ТЗlКоl праг-

к.иЙ. , Віктор Шулера з радгоспу сВеликодимерський., Олександр Бігун ~ водій радгоспу сГ.оroЛіВСЬКИЙ •. А МОJJOдий механізаroр з радг.оспуlмені 60-ріЧЧЯ СРСР Віктор Жеребець в перші дні роботи зав.оював перехід­

кимн оргавJ.зацtимв. Яка ефектвввJ.сть вІд цього?

ня у виробництв.о

Але темпи соц1&льної перебудови дуже повіль­ нІ. R ЗНOl!jy на п~е.шка.д,І. CТQЄ ~1'IН1x:ть єднос'l1 Міl.ж сл090lМ і дІлОІМ .. Ще ІНа перш~ сесії М'ИlИYлога OКJ]18<a1lНЯ було прийнято

типів фундамент!'В

заn.ишнли

Сергійови­

на шляху

. ту .

буді­

cnlдними і конструкторсь­

Так,

пу.нк-

перспекти'ву,

об.мeяrytВarI'И прИ1ЄУТНlcтю

ту пlдтрИlllУЄ Ticвl зв'из­ К1І з бarаrьма науково-до­

-

гоустрdl JlQCелен.ого

ба!ЧИ'ГЬ

пpa.nне її. ЧО'Мусь зaill!frepесовзаI.OС'J11 й

Я!ІІНО JIIЄ

чу, к.олектив ВlPDого трес­

прискореного

хта

центр

9OJih'Н!RТИ потреби сель­ чЗ.'Н . сЩо за.важзє ВИ1(ОН­ комовІ, госп.одарству до-

ляють

сту­

'I'hлыки З'абув'аіТИ .одне: ДО­ PDi'Y долає той, ХТО йде,

ну, принципову оціНКУ сво­ Ум Д1RМ, назватиКОНlКрет­ ні точни докладa.юrя зу-

Н . Чемериченко.

-

окреслюється

t СЮІІОГОНО.варmням?

винно бути, адм<е час за­ рШ3 не той, щоб вltКOIJI'ЗІН>­ ня гр.омадських .обов'язків

но lКондукто.ри спеціаль­ КОИСТРУКЦії, які дозво­

-

Та маАже ніяких . Не слlщ

lНtтам.ня

служби

JiO!

дентів старшокурсників, випускникІв Д.о практич-

вом

Та!< il не іВиplJ.u.eно. А д;IIfl цього не пО'І'р1б.но особли­ вих зусиль. Нооператоои

пpa.цJlaНнкbl

сім. ЗгІДно з вироблеиим ними графіком земляні роботи виконуються з мІ· німум.ом 'Витрат, Розробле­

і

"е­ ко­

,м.ex~'!. вони 'l:alКож обмежНl1IИся lЮНC'Гarrац1єю oщreмих ~ за­ М!lcть того, щоб дати чес­

воии

зауваження

трудовими

111< во.ни пла:ну­ ють працювати в мadtбут­ I1ІЬОіМУ? А ТЗlКOl1O бне по­

том

проекту.

.

6Jн1'I'иг.~ыккми пnо­ ~и 1, передус.ім, пияцт­

ома, crалися зм.l:ни у 6ла­

до

J<л<Щовнще в вnорядкув.аrrи

ILa:PК 006Jrизу пам'ятнlШ<а загиблИІМ у МОІІС!рецІ, по­ вести рішучу боротьбу 3

часо.м дещо. зроблено.: ' чl'!"­

редбачених типовим· проек­

ПРОПОЗИЦії я 'Висловив У пІслям.овах д.о к.ожноІ ДИПЛОМНОїроб.оти. Вважаю,

р.

стями

компnекс­

дипломного

СвоУ

і

обгорцциrrи БервнцІ,

лективами Мокреця сСЩі­ ЗІІІЬН.1 питання . Ост&инliм

lfI!nre

особливих зу­

СЮlь 1'реба: докласти, щоб

вкко.НlКомам,

вельникіВ,студенти запро­ понували ряд раціональ­ них рішень: замість пе­

НА ВИРОБнииТВІ

Трудового

Червоного Прапора інже­ нерно - будівельног.о ін ­

захаращеlЮ

ДИПЛОМИ 3АХИQlАЮТЬ

проекту'

овочефрук-

легких метале­

3

тех­

виїздить половина. ПриМІ.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИИ ПРОГРЕС

-

пуБЛі'ШНй захист 1К0мплекс­ «БудІВництв.о

на

нtlIчн!lй рад1. Якщо пред­ ста'ВНlИІ<И l'нжвн.ерноІ СЛУ'Жби та цеху механіза­ цL'і ще с.лУ'Хали її, то .IJiші депутarrи, а це було

товому залі тресту «Теп­ лицятехмонтаж. відбувся ного

виступ

ц:

бюрократичну тяганину,

~ення рем.онтної майстер­

мLиlcrpацl!ї та

нacnpa.вд1

лише про 29 че:р:вІня

удасться

·ЗoНJaRе'ИН·я, на л.iJнLю щ.оЦ'НJt

ад­

а

вони іАбaюrь с,вої !Jнrepес.и,

й ощщцливе ВИіІЩРИСТЗiНlIЯ матерliалЬІНИХ pecypchв. У

ТОР'а ГООПОД'ЗІрСтва І. І . Пмкавничен-ка скоріше

'rrpедстa.вниrки

плamroму.,

Актуаль­

і1Іасесі Гі? Доповідь дирек­

ЛЗJВР,С\іХ

ОкІремірайОННі

служби нерщк.о сп1дстаг­ л:яють нtl'ЖКУ., ратуючи на словах за дOltом.огу .За­

мрlя­

>рожевими

РЗlдOflO, путаТUlИ,

Та й

ми, і спочи<в'а!ЛИ на уявних

кол ис а!нl

ф!lК1'tв справа

иlJCть проблеми ВЗlЖ!К.о пе­ р.еацl:нwти. Від того, як її

А 1ІІ<ИХ

БУДІВНИЦТВО:

СТИЛЬ РОБОТИ

фаг ЛЯДЗIRНЯ

вqдIl'Ш! , застосува'ННЯ про­ гресивних методів праці

«ЗШЛа!ВНИIЙ».

ініціативу.

PAДJIНcьКE

бeЗiГOU1qдlWpНOC'I1і не йшла.

ЛІ

тів . А м~ж тим займатися Є чим. Це 1 пLдвищення

поста­

раАви!кoorкому І. С, Рудак

НЕ ПІДМІВИШ

цій

овочами?

запитання

вив иа сесіІ Ради голова

шатися 'На старИ'Х позиці­ ЯХ.

roргіВЛЮ таке

«вlдм!вво.

І

JIВiпе одного ва «добре •. А які вашІ вражевва вІд цього експерИlllеиту? же ви

-

рецензент

Ад­ ДeJI-

ноУ роботи принесе макси­ мум користі я}( майбутнІм

. спеціалlстам

-

нам,

виробництву.

так

і

будівельни­

РО<Зроблений технологічн.ої

комплекс документа­

' ціУ монтажу ов.очефруктосховищ із легких метале­ вих КОНІСт.ру,кціЙ для на-

шого тресту особлив.о ак­ туальний. році

воює

Адже

lКолектив

в

цьому

лише

будівництво

ос­

таких

споруд.

Майбутні інженери тв.орчо і з великою відпо­ ВіДальнІстю

п.оставилися

до дорученН!Я. Вони побували на. спорудженні ов.о­

чесховища у Вишневому Rиєво-Свят.ошинськоro ра-

ЙОНУ , інших подібних об'­ єктів, Ознайомившись

із

матеріально-технічн.ою

ба.-

30Ю,

.реальними

м.оЖJ1И8Q-

технологічні

карт,и

пере­

дано в проектно-к(\!Uторис­

не бюро гляду

і

тресту

дли

подальш.ого

роз­ впро­

ваджения в ПР8ІКТику бу­ дівельного виробництва.

ЗапропоноваИі засоби механізаціІ будуть ВoНro­ товneиі заводі

на Броварському металообладнання

.Факел. та Бор.одянсько­ му

експериментальному

заводі виробничоro об'єд­ нання с Червоний екска­ ватор

•.

На фото: свою частину дипл.ому захищає

на-;заочииця, же нер

тресТ)"

техмонтеж. Т, єнко;

y~HO

УІ члени комісіУ.

cryAeHT-

старший

ін-

сТєПJUЩя­

М. Серп­ слухають

екзаменаЦійноІ

Ф919 М. C~a.

Та

в радгоспах

сЖердlв­

ський. та еЛітківський., де секретарями к.омітетів к.омсомолу А. БУРННіна та О. Грановський, самоусу­ НУЛИСЬ від організаціІ й.ого, хоч тут трудиться багато молодих механізаroрів. Алла Буритна навІть не бере участі в семіиарах секретарів та засlдаинях · бюро міськкому комсомолу, не ЦіКавиться роботою і дозвІл­ лим молоді радгоспу,

Формальн.о було організовано змагання і в радгос­ пах сПух1вськиЙ. та «Авангард., де секретарями О. Ропан та Г, ПосвящеиниЙ. Через безионтропьність з боку комітетів комсом.олу тут не працюваnн шта­ би скп.,

Переможцями визнані

рай.онного

трудового суперництва

комсомольсько-моnoдім<ні

екіпажі 'Механізато­

рів радгоспу еГоголіВСЬКИЙ. у склаДі Миколи і Олек­ сандра Гутів, механізаторів радгоспу «РусаніВСЬКИЙ. у складі Івана Гул.ого, Сергія І Олександра Віричів, Переможцями ІНДИВіДУального соціалістичного зма­ гання стали й КОМСОМОЛЬЦі Віктор Жеребець, механі­ затор радгоспу імені 60-Річчя СРСР, який виконав планове завдання на 173 проценти і заощадив 30 ні­ лограмtв пального і мастил, та Володимир Нравченко з радгоспу сБобрицькиЙ.. Він вик.онав сезонне завдаиня на 140 процентів, зекономив 401 кілограм пального і мастильних матеріаліВ,

Механізаторам вручеиі Почесні грамоти місьkИОМУ комсомолу. Іх представлен.о Д.о иагороджения знаком ЦК ВЛКСМ сЗолотий колос •.

О. НАІ'ОРНЮК,

ааетуDRIt aaв1.цyIotIoro BiддlJlOM KoJlcoJloт.cысвх оргаюзаЦlI _ІеwncollY ICO-COIIOJIY.


••••_......._ ..._•••••__ ..........__............. З

спокійно І впевнено.

А БРОВАРАМИ у полІ на требух1lВCЬк:Lй

землІ П~РQCтають пшени­ цІ. Глянеш увечері. вран­ цІ

г.л:янеш.

озкрнеш

ЖИВОГО ОprniН1зму. контро­ люєш яаАменшl ІЮрухи

см а­

рагдове плесо по оБІдІ

Зд'а­

ється. ніби тримаєш руку на пульct гlгЗlН'ТCЬКООО

ЙON> числеН!НоИХ м·язlв. ДИcпetrчерський зв'язок на:лаГQЦЖений з усіма ви­ робничими Д1ля.нками.

--

,на:че ніщо й не мllн.Ялося. ян учора. пооавчора хлю­

л.а'ють хвилІ в rщ>ячl краї неба. А проте... в<ma росте . Ох як здорово ,ростеl Воло­ димЩ) Юхимович ла-скЗІВО

.Н О В Е

•••••••__

Ж нтт яс

цІ.оН'ЗllIЬЯle ВНКОРИСТ'аНІНЯ маШIfI{ та добрив. Це ~­

npoмислову ОС:ІЮВУ.

Адже разом з !ними не раз дмали новІ рубеЖІ. Багatrо-ба.га.fl'О вІн

як

ре знає

3Н<llЧ1fТЬ.

В. {О. Лисенко.

тар

-

ТЗf(

про НЬОГО

повинен

жати

вJ.д:к-ритим

І 'НІІЩо: ;н1 на.дм1.р­

--

ви:рощувати

високІ

врожаУ Суть :не тlJIьки в

ганяти

"Х ТО МИ НА ЦІЙ 3ЕИЛІ1"

Ц€. А я ось наче бачу. 'НаІе чую. Яl< тво­ pJnЬСІЯ ДИІВО те . .Як з ти­ хим

шелестом

пшенична ПріОти

розправляє

ніжне

сOfЩЯ.

вливаються

В

лИС'тя

ЯК

сQки

lК!OJIoc .

яа Вм~и.мира Юхи;мови­ ча ЛШ:ElНtm Галина Івaщmна з-варить першІ ваpesи.ки з ягЩьми. по­ ЧІИ!Іає він ч~ати жниеа.

м'З'І'ЧУ.

нє<сте:рПlЮ. Як ВiWIQВ'щоального

як

JlЬOO'Y.

KOCМOlНaвT

Окзза:ж>

ж:

по­

ГОJЮв­

ниА TЄ'XIН()JJ'()r поля. кра­ щИ'А агроном р'аЙооу. До­ дам: такнй удатний майстер

сільськогоспо~-

СЬі<О'І'О сп,ра:вяан'lй

виробництва. хлI60jЮ6.

ТрИjlJДЯТb

РOl<IВ

жи!М'я

B!jцд.a1В aIJН полю. землl-ма­ Tjнцl. І хоч за плечи,ма у нього вже полудень

BIRy.

трудиться ТЗІ!( женЗі!'Х:Нен·­

но.

cwI

самозакохано. як

і в

вllclМ1НоЗ1ДЦЯТЬ pOК'kв. КООІИ n:lсля зШ>I!нЧElННЯ Ta:nbHiocыкгоo сільськогос­ ЛQДaqx:.b1(OГQ тех.н\нуму призначили його агроно­ "M'dM-n.rЩЦООВОЧI9ник.ом в ОД_ЮМУ з КOJJгocnlв ка

25

Черкащнн:l.коли

рок1ІВ

тому. зaЮJнчивши одноріч­

llJI(QJIY

ну

керlвннх

кад­

pllВ при У·мЗ'нському сlль­ с:а.Ік'оІІ"ос'~ыюмy

!;нсти­

Tyn1. очолив

осрослужбу б1:лзшюl.вС1>іКОго 'КОЛГОСІІ'У

.Будbnfк кому:ttlзму •. Бо живе у ньому. рухає н.!ІМ у жИТТІ свята любов до земл·l. др людеА. якІ

&І'д. ній TPY~. ДЄ<Сять

рокІІв

минуло

B~. ЯК В. Ю. ЛИСЕІН" ко вперше об·Узднв. обхо­ Д.Ие треБУJCIsСЬІКі поля. вивчив

коже:н

КЛМlТИН

землі. І renep вl!Н' добре знає. ЩО пслрlбнo д.arrи їй І в ЯКіУ пору PtOf(Y. 1 ЩО юwrи В.1д неї. Вp.anщI. йо­ го МDЖilа ЗУС'І'р1rrи на бу~-maJ!Й д!J.ля.Iщl гoc.no­ дoaPCreЗt. Проте є в1дрLзок чilt:у. десь 6nЖ3ЬНО 8-ї го­ ДНlНИ. коли він обов'язко­ во

У

ДlfCпетчер­

СЬіКІУ. В цій ~liaтl почу­

веє себе вкось

особлн·во

-

ЗlИав.

бlд­

ЩffiIИЯ

дільннй

ВІД

І

ноro

сщ1a.rJ11cтич­

з-мзгзlн.ня.

за

ЖЗJНЮI наЙіВищих

одер­

урожаїв

ЗЄРНOlВИ'Х 'КІУ'льтур було на­ ГOfPОДОКе:ІЮ рехЩним

рзй:аІІним пе­ Червоним пра­

пором.

АІ1роJЮМ зад'ОВОЛений­ цех

росщrкницт.ва

црацює

добре. ось 1 TDpitк 'на кож­ ному гектарІ З'!6ралн зер­ ·нових

у

середньому

ІЮ

цент.нера. що на 4 цeкm.eри більше проти 1985 року . ДоБРІ ПOJ<а3'НИ­ ки одеРЖали і по овочах. фрунrrаХ.МіОЛОЦI. м·ясі. Всього ItЄX рос.лlfННН'Ц.тв.а ВИіР05н.в ПРОДУіКцlї на 4342 ТlfCячl ~Зір6()ва:нцJ.в при пл.а.!і'l 3555 'l'Щ:ЯЧ. щО стaaroвиrrь 51 процент вІд

40.2

ЗЗ'М.llЬІНорадгосnнoro

І все ж. коли не вдава­ тися до самих емоцій. а

ВЗЯТИ· ЛОГ3lрИфм1чну л1JнU\­ 'Ку .. . Вмсщимltp Юхимо­ ВИЧ mo6нть щдрах.овувати ефектИlВН1Cть кожно1 спра­ ви Та. й XlІ6а може Keplв­ lIfИI( провtднoго пlдpoздlJIу

..

гoaroд<rpCТ8З

не

рЗlЦiИТИСЯ

всемОГУТlНЬOю

нoв.tй теХ1Юлогt·ї

сять

лна. ~a земл.я б1льше зa6нpaurа поту .нІжда.ва­ ла ~. НИнІ вІльна.

е!<ОНоиl­

КQЮ? І еJIи ШУ'Кає ви.roду в цьому. І ·не рахується

рок)в

тВJКiOЖ

,НЗlЧальник

пр<щщзє

з

честю.

Може

-

це <Щ'Номанl'ІІНО

завжди

тура

землеробства.

1

ра-

про

Ctl"OJlaX 'ніколи !Не здаєть­ ся за.Авим. І x.n'Iбopoби не чекaюrь осен'і. ДIJ неї. о6важІкІлої в.рожаями. Й\ЦУТЬ

ЩJl3ь

IН.ЩрУжElНi

ДtН\ ЩLлий рін. Вивчення нової a:rpoтехнlиИ. ремонт Mexaн!3'мlIВ. ви.везекня

доБІрlf!В. ня

....

І'

щдготовка

Jl!Кби

нac:l!i·

Володимира

ЮХНІМовича запитали. ко­ ли було важче: у 111 дале­

оперативно

ии'х 3aJlежmь і lНaукова Opi'~ npaцJ.. І куль­

думати

РЗ\дll"OlClLIfI. справи. Може. 'Г1льt<И ж хліб на наших

А якІ ж резерви А31Льшо­

ВІд

цеху

~ормовиробнкц~ Ілля Федорович Аврамчук Во­ ІНИ Ао.го вихованц1. Нещо­ давно ІОН лав petroMeндa­ І.фо W1Я вaryпy в члени КПРС І . Ф. А·врамчУ'КУ. Вnеmre.ниА: АОвlр'я ви­

кі

Людн.

ни­

кращих агрох1-

MIlкLв р'ЗlЙOIIfy МltКола Ми­ колайович ВИСОЦЬt<ИЙ. а

з СІІОЄю П,рацею. Сп~а­ ється. щО цwroр1чний урожай ~:дe ще вищий.

го зростання?

трудяться

13

ІНІ одИtН

по­

казника t на 1326 тисяч карбоваяцllв більше. н.lж у 1985 роцІ.

з

А це для ра:дгоспу ве"ике ба·га'J'C1lВО. Поряд 3 ним майже де­

би

роки

чи нині. вl,Дповlв

пробл·ем. якІ треба

-

в.их:тЗ/Чає

внрlшувати.

завжд;и.

иеоБX'lдJlю pot)юqrвo

Тепер

перевести ви­ Cl1ЛЬСЬilЮГOCПо­

д;арської

ПРОДуtщJ.ї

на

·ми с.тали СТЗlВлeumя

pocJКyтa·.

І:нши­

-

вона

З'величила

ЛіОД'е.Й. аТі ПРОСЛЗІВИnИ

11.

П.РИГадУЮ минулор'1'tНі ЖНІІ8а. Ми зустрLлися з ВQJIОДИМи.ром Юхимовичем oeooOC~ЬOB ІЮJ1I.. де йшла' БИ'J'fВa за врожай. cfIIiлыки часу провФв в!;н T~ У праці. ' У РОЗДУМа!Х. Втомлrore; з білими ЦWf­ камн лелек. що збира­ лись у ВЩJ.wt. IЮле тоді напрочуд

гЩ>мoнtюв.ало

лІ

-

?-

тина природи.

я.ка

B1jд

roго.

яку

.. . НСЛІНИМИ

рцд:кЗ!Ми хлl­

боpro6cькоІ ВaI/D(И

пlоні

ClКошенИ!Х

лягали

уже

К'ОJlОСЮв :

заве.l1ено

у

простоті.

вся

що

Достроково ВИКоНaJIВ мав продasy державІ равв1х

радгоспу

ниц;rва. дуже

господар­

Про неза,цовіm.ву. робо­ автобусів

на

маршру­

ті но 331 напвеав до ре.. дoЦlI ЖJrreJIЬ вуmщ1 Ен­

reJIЬCa

А.

М.

ПавтeJlвєв.

до

овочів rocпо.царства р8ЙОВВОro arpoпpolllВCJlОВОГО об'в.ц­

липня

вони

RaIIIUL Що ас спрll&llО успіху? На це запвт8ВIUI .цав від­

реалlзувалн

IIC8tдь вamollY кореспов,цевту вa'IaIIItВIIК

'І1вввцтва Р АПО микма Борнсовn ЛУКАШ. Ск.ладні умови

випали

на долю овочівників в пер­

шІй

половинІ цього року.

ЧастІ

похолодання затри­

Нач.альнИІ< АТП-13209 Р. Ф . Л01М'ЄоВ ІЮІі1домив.

'мали рІст та розвиток ово­ чевих культур у вІдкрито­

ЩО

'му гРУНТІ.

лИ'С'Г

розглянуто

ке-

pDнllЦ'ТВOM автопІдприєм­ ства. На маршруТІ .1'ІР1 331 Щ>ащює 11 &Втобус1lВ з ш­ тервалом руху 10 хвилин.

В черннl Т.рanлялися зри­ ви

рeйdШ

через

техн!!Чку

нecnрlmИlсть. Через це lя­ тервал PY.J{lY збlльшУ'ВоаІВІСЯ ДО 20 хвИЛJtн.

Нині

црийнят!

заходи

по

технічного.

crJ:в.

3

.цtЙо.ві

пon:J.nшенню

стз!ну mrrобу­

І!ООД!:Я.М и. я:кl обслу­

roвукт.ц.е.й маршрут. п·рове.цеш роо' яс.нюваль-

н.а робота по ' підвищенню ЯкOcri <*лу.-овуВЗІН'НЯ пасаЖирів.

.

BIд,ц1JIy ово­

3

запізненням

почала .наДХОДИТИ

ЦІя

продук­

з закрнтого

ГРУНТУ.

Майже на два ТИQКнІ ско­ ректувала

погода

надход­

ження овочевоІ ПРОдУкцН

'до столу трудящих.

По­

годнІ умови поставили пе­ ред керІвниками та спе­

цlалlстамн радгоспів райо­ ну вимоги корінноІ пере­ будови в пнтаННі.ВИрощу­ вання овочІв. особливо ранніХ. до вирощування яких

готувалися ще з осенІ ми­ нулого

року.

Непогано попрацювали овочІвники радгоспу сКра­ силівськиЙ.. Якщо ста­ ном на

1

цу район

липня цього ро­

внконав

план

тів. При плаНІ 905 тонн реаліаовано Іх 1053 тонни.

В господарстві ще восе­ нн було заготовлено 1 по­ саджено

статню

на

вигонку

кІлькІсть

до­

петруш­

ки. с~лери. часнику. цибу­ ПосІяно ·

nl.

в темицях

шпннат. а навесні як ущІльнювач ОСlfOвноІкуль­ тури

внрощувався

салат.

НИНі тут приступили до продажу

державІ

столо­

вих бурякІв. моркви. ка­ баЧКІв та Інших овочевих

культур.

І вже

сьогоднІ

можна сказати. що радгосп

не тІЛЬКи

виконав

п.naн

продажу ранНіх овочІв. а значно перевиконає і вели­ нІ овочІ.

Добре попрацювали та­ ко.ж

овочівники

ранн1х

радгоспу

року

1413

тонн

при

манІ

овочІв

тонн. Відрадно І те.

1150 що

продажу державі раннІХ овочів иа 101 процент. то радгосп на 128 процен­

ЦЬОГО

1

в

господарствІ

овочі

вирощено в повному асор­

тиментІ.

Непоганнх

p€зУJIЬтат1в

добилися також працівнн­ ки

закритого

грунту

рад­

.госпу • Великодимерсь­ кий •. Вони реалlЗувалн вже

до

стопу

трудящих

тонн різних овочІв. що становнть 112 процен­

1027

тІв до. плану. Незважаючи на

те;

що

в

господарстві

бу ло IЮвністю пошко.дже­ ио

один гектар

теплиць

з

ПЛіВКовmt

ПЛОДоносни'МИ

огІрками і стількн Ж З по­ Мlдорамн. керlвннки рад­ госпу за рахунок конвейє­ ра pe,фfa(И. CТOJIo,...

l<'pooy.

тенсивних ли

гроз. життя.

перебої в ТРaJНCl'юрту.

зв'язку ·тorцo.

ПРОХОЛОДНИ'М видав~ липень

pOJ(y.

минулого

За прогнозом Гідромет­ центру СРСР 1 цього­ рІчний не оБЩяє спеки. Середня мІсячна темп~ратура

пОВІТря

передбачається на градуси

1- 2

нижчою

за

но.рму . лише на ВоЛИ­ нІ та у ЛьвІвській об­ ластІ близько нор-

І

ми .

МІсячна кІлькІсть опа­ дІв очІкується в біль­ шостІ областей вищою за норму. В Донець­ кІй. Ворошиловградсь­ кІй та в рядІ районІв захІдних обла с '1' е й

ФО'1'О автора.

юtй.

нормальне

викликали робоТl

.Новоro

близ~./<о. а в Закарпат-

.. 8

тІ.

-

=

також радгоспи імеНі

злив.

шквалІв. якІ порушува­

ЖВ'l'r•••

60· •

= тар.ад!'ОСП-КQIМбlнат 8

рІччя СРСР.

Зви­

пІвденно­

ВІдомо немало ви­ падкІв надзвичайно ін­

ЛЮJfина.

кореспOtЩeR1'

в

в до

метрів.

жеЮ

чесна

а

--

СХІДНИх областях Укра­ їни випадає 28-65. в пІвнічно-західних 61 - 92 І в гІрських ра­ йонах республІки мlс­ цямии 96-176 мlлl-.

сила

комукіст

овельм.и

хороша

мІлІметрІв.

100 чайно

Г. ;ПОЛЯКОВА,

Тан

ІмеНі Щорса. Так.

окремих районах

IВfY'ЗJIИ. ме­

ОРСР

шква­

60....:..85.

дить до

робимо

6О-Р'L'ЧЧІЯ

та

липнІ ІнодІ перевиrцує Ух мІсячну норму. дохо­

проCТnnе.

агроном·

добре. без огрlх.1в

c'm1 -

пишемо:

супровОДЖУ­

градом

лами. МаксималЬ<на до­ бова ·кlлЬкlсть опадІв в

ськoroc:пОАарсь.коro вироб­

культур. 3 котии'М за·хо­ дом комбайнІв кІлькість їх ~e збlльшувалась,{ але БІля ЖОДІНОГО не було не­ ОКОШElliИJX

ються

НерІдко

ВоJЮДIfМ~ Юхнмови.'Ч Ли­ сенко ~ .маЙC'ГetP сlль­

зерlfOВИХ

року.

ClПlPо6ує хто удооконалИlГИ

тНІГЬСЯ У ЖНИВji. А Ух по­ tКaД ~e любнть головний

муть твої вч.ИНіКи 1 слова 'у colдoMOC1".l лщц€й.

мІсяцІв

Липень мІсяць гроз. СпостерІгаються вони 6-8. а в окремІ роки до 10-15 раз1в.

ЛlЯЮТЬС'Я в небо. ЛІТо ко­

борозя:у DpOIКJlащеш на ЦІЙ ИИІ!І!.. який сліД залишати­

усІх

ля.

склад­

х.aнlзмк. елЄlК"l'p<Жhка. Це і ~o 1 накладно. Ще до того й ват зайва . А lНам про груят тре6а. дба­ ти. про Аого М1крофлору. ... За селом - аж п~ горизонт набираються СНІЛ пшениці. Byca'l'l яч­ MW1 щодень !ІltЩе задив­

через

пів­ та

на-А ск.лaJtНа Mawннa. А ЦРИ'OOlа"lЕІНіНЯ яке в 'Не'Ї? Серпа IUjїЛIa. Щоб. зн.а­ ЧIlТЬ. косwrи Й оо.м.мочу­ ·вarrи ЖІ!f.НIВ(). А нехай-но

го. ДoдaТК'O!Вl1

ВОірО'І'l ншз.авжди? Н11 Усе залежатиме

-

вІдповІдав:

з

мЗ'ло не НaвItalКи . ось чи­ тав я про новий комбайн .Дон.. ЩО створюють йо­

момент ЗНИКJНе в ЇІ круго­

районах схl,Дних

ртутний стовпчик не опускаєТЬСfl. нижче · ну­

дИІТЬ ііІО ДІла. то

Хто ми :на ЦІЙ зем­ думав вl.н. Час­

градусІв

рa:nb1fИlМ комбайном . - Комбайн це що ж?­ За.І1И!Ту!Вав азм себе .І. тут

в

з

кІлька

()IJ(ремих д.енних.

те · мУ'дР1ш€. А КОЛИ дО?С.о­

ЙQrо настроєм.

на

центральних областей ка·вlТЬ 40....:..41 градус. Лише в липнІ. єдиному

рИІМО.

.

повІтрі.

вища за середню. При­ чому найвиЩИ1Й рІвень. зафlнсоааний за всІ роки спостережень. станов,ить 32-39. а в

завж.дІИ при­

ПЕРШИЙ РУБІЖ взято ту

на

Іх серп 1 ц1П. Не знай­ Д.е'І'ЬСЯ такого. Бо що. там !УЖе рац:loКaiл1з~ти. Жа­ ло ·1 ручка в серпа. Бияк. кanиц:я' -- вЦ1іпа. А скІль­ ки деталей у комбайнІ? ТИСІЯЧІ. ось у ЦьOlМ'Y І по.. лягає його голosна недос· коналість. СаМо!. ж гово­

самІ ЛJQДИ. їх до прац1 . ко­

на

БІльш цІкаві дані про денну температуру. Во­

менІ lJ1P'O р131ПfЦЮ між серпQIМ. ціпом і зериоз6и­

же

переможцем

ВС!еООюзного

проводять

Колось ~ Володи­ мИір Юхимович розпов1да!В

IНЄiВlЦЗ!Ч радгоспу. Про ус­ пl·хи гооrщцарсmва ce~­ чить те. що воно двічІ вИ!Ходило

Для лІтньої пори. ко­ ли багато часу люди

єшся п·ро.неї.

H~I,Д­

здобутк\іВ

Земля

-

висока.

г.ра.дусlв,

ма­

нOCJI'I'име то61 щастя й дoorarrcж. яюцо ти П по­ ВЗ'ЖоЗ!ЄШ. бережеш. Піклу­

переосна­

життєпш:

у

ДУІМКа.:

господарства.

ЯQro

Юхимович

noтураиня

досить

В степовІй зонІ рес­ пуБЛІки вона переви­ щує 20. в лІсостеповій та на Поліссl 1821. в горах Криму та в Карпатах 15-16

лому П<Yl'яг.иуть Й Інші упryщения. недоробки . I1JIaнdше на районному ЗlJIьоТ!: пере,доВИt<1ІІ c.hль­ ськorocnQдlaрсыюоч.ироб­ ЮIЦ'l\Ва пр<>звучап.а його

Введенням в Діію Мера­ тИ8НОО системи ynРЗ!ВJIlн­ ЮІ завершився перший етап- техН'1ЧНОГО

що

температура

повІтря

Mex.a.н'1~.

ВОЛОДИМИР

.~~

Так. так. тlлькн дружн­

Щоденно. фyrБOЛ'lcr

трактора.

noД'Их

ВОНИ НДУТЬ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

не

. помІтно

мІсячна

гек­

3201

IUIIIICЯ. бувало. хтось з мо­

вдово­

лення.- Вам. ,може. й

У нас же

-

У наших широтах ли­ пень найтеплІший мІсяць року. Середня

Тар рІм . ro хіба Юрт0 за кl'ЛЬКОМla .невпо:рЗlНИ'МИ с~и на узБІЧЧІ

-

примружуєочl вІд

ВЕРШИНА ЛІТА

данина естетицІ. Вона ~ц'ИПЛЬиує хлlбоpo6lв. а гo.rювне. щеДjplше ВJД.Д~­ чує їх оо труд.

п,рац:ювarrи.

*

7 "'"ПНЯ 1987 JНЖ:І

оброблена З'емля не . лише

гек­

на 1ЮЛогlcть. н1 засушли­ ве Jll.1'o-fНе повиюre зава­

гов.орять

в па.ртком1.

А це

кожен

Bepcтatr п1щ

lНеООм.

вміє сам. І вміє tнших НіЗ­ ВЧIfI'И.

що

101

.РусанІвсь-

.ТепличниЙ..

fвано-Франкlвськlй

меншою за норм..у.

головввй

Н. ТОКАР,

СИНОПТИК ..І ..

Украінського . ...~poметцевтру.

(РАТАУ).

~================~

8

Але. на жаль. є ще ря.д :

господарств. керівники 8 ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ якнх безвіДпоВідально став-

=

ляться до пнтання щування

І

виро-

продажу

=

дер-_

3апитуйте­ відповідаємо

-

= =

дарств неоБХІдио зробити

=туру.

жавl городинн.Серед них

радгоспи .Зоря •• сЖерНаш чнrrач С. Ф. КвадІвський. • сЛіТКівськнЙ •. 8 ШУ'Н запиrгyє. де в Бро­ Керівинкам цих госпо-. Мр-З'Х П'рН'ЙмаюГl манула-

все для roго. щобуСПіШ-.

но виконати планн про.дажу Qвочlв

грунтІ.

Мине

У відкрнтому

,небагато

часу .

як

,

noвltДОМИВ

= засту!пнИ1< •

реДЗІІЩІ1

ди.реитор.а з.а­

готІ.велЬІНої контори Є. В.

: ФеДeJD(О, два ларки.

І 8 пр!Шмають ВІД

тіl

населения

в торговельну мережу : Brop~ сирови.ну. зна­ надходитнмутt. огlРКН. ПО-. • х.одяться на Зал1ЗНИIЧ'ННt мlДори.

овочі

кабачки.

іНШі: С1'анЦ1ї

та

на

cгapOlМY

внрощенІ на полях 8 РИ.!l1Юy· ВонИ працюК1ГЬ з

гося~J)cтв раЙоиу. Де-

=8

до.

13 години щодня -- понеДІЛОК).

вих буряків та моpa'SИ. }н­

СЯТюr 'F<mH Ух 1$)ДНЯ реа- 8 (внхідний

ших зелених

лt:зовуватимуть ТPYДl.ВUH -:' НОіН'Гор.а при,й'має в\Днасеки радгоспів .Великоди- 8 лення . гаНЧІрки. IWльоро­ мерськнЙ.. .Красилlвсь- 8 вІ металИ. До реч:І. за 1

тІльки план.

,rlVль1УР не

змогЛА а

знаlfно

ВlІконати RереВИkО­

нати його.

ВагомhЙ ВКJlад у ВИКО­ нання Jlлану иродажу дер­

жаВі ранНІх ОRQч.1в внесли

. 8 Ир1lМ макулarгури.

кий..

іншнх.

.РусанІвськнЙ. та ОвочеВІ

в цих господарствах дбайливо .дОГЛЯНУіі,

=КIlлОl'lpам

плантації. MerraJtliв

= 2НDШ •

заГO'l'-

лому коль()роВItt

М<JlЖilа

КРИIШ(И

сервува'Н'ня.

ОАеРЖати

дЛ'Я КОН-


'*

tJIIЮр.

4

ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

І

ПРОГРАМА

1!1tJ1

л.nня

7 цt

«Чому

вони

не

попроси·

ли Еванс?. 3а романом А. КрІсті. 1 серія. (Анг, лія). 9.15 М. Горький. «Фома Гордєєв.. ФIЛЬМ'внстава Державного Малого теат· ру СРСР. У перервІ 1().55 Новннн. 16.СО Новннн. 16.15 _ДІтям про звlрят~. 16.45 Поради чемпІонІв спортсменам·початкlвцям. 17.2'5 Новинн. 17.30 Концерт . Державного ансамблю танцю ЛатвІй· СЬКОї РСР _Дайле •. 18.10 «Два парткоми... два пІдходи.. Про роботу парткомlв Мlнчормету СРСР І МІнавтопрому СРСР в умовах перебу­

Народна творчІсть.

16.10

Те·

.

леогляд.

сАлжlрська мозаїка •. Програма телебачення

17.30 17.35

Новиии. сЗа словом Про ПРОблеми ки

АлжІру.

кадрІв

ДІло •. пІдготов­

-

для

установ

культурИ.,

17.15 17.20

Новини. ФІЛОСОфськІ бесіди. «Червневий Пленум цк мре: теорія І пранти· ка перебудови •. 18.00 Світ і молодь.

МультфІльм

18.35

.Н О В Е

.............8iIu

16.55

7.00

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музика. 7.30 «Час •. 8.05 Прем.'єра трьохсерІй. ного художнього ФІльму

PO"~

червневого

нуму ЦК КПРС.

Пле·

Передача

2. 19.55 20.00

Новини. Прем'єра художнього фi,nьму сЧому вони не

«Людина І зашш •. СьогоднІ у свІті. Наука І жнття. Новини. Прем'єра художнього

фІльму «Чому вони попросили Еванс?. 3

сЛисяча

книжка •. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 Л. Бетховен. Увертю· . ра сКрріолан •. 19.10 сПеребудова: крок на· ступниЙ •. Зустріч з учас·

никами

1'8.05 18.45 19.00 19.45 19.55

рія. сЧас •. сРозмова

21.00 21.40

женням

22.50 23.05

.....

СьогоднІ

З

у

XV

продов­

світі.

Спец-

Міжнародннй

кІнОфестиваль у МосквІ. ПРОГРАМА 'УКРА!НСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 10.00 Новинн.

10.10

сПори

Г. Кальченко. Новини. Молодіжна студІя сГарт •. 16.30 Новиии. 16.40 ТелевІзІйна школа спор. ту. '~роки плавання. 16.50 I\lнопрограма сМlста Радянської України •. 17.30 Наука І час. 18.00 СпІває 'народний ар· тист СРСР А. Солов'я­

cКlHO без гри •. .ДивосВіТ.. сВеликl проблеми малих рІчок •. Черемош. 18.20 сСкаРБИ музеїв Укра· їни.. М. Врубель. Майо­ лІка.

18.35

КонцерТ оркестру иа· родних ІнструментІв І трІо

бандуристок УкраУнсько­ го телебачення І радІо. Актуальна камера. сСонячнl кларнети •. Всесоюзний фестиваль самодlяльиої художньоі творчості, присвячений 70-річчю Великого Жовт· ня. Вінницька область. 20.45 На добранІч. дlтиl 21.00 .Час •. 21.40 Вперше на екранІ УТ. художній фільм «Ми зви· нувачуємо.. 2 серІя. 22.40 Актуальна камера. Ве. чlрній Внпуск. 2(З.}оО ЧемпІонат СРСР з

19.00 19.35 11

року •.

Музнчна

Антуальна камера. НІ.ОО ЧемпІонат СРСР з фуТ­ болу. сДніпро. с,ци-

18.30

намо.

(Київ).

На ДОбраИіч, діти! сЧас •. :Н.40 Вперше на екранІ УТ. ХудожнІй фільм сМи зви· ну"ачуємо •. І серІя. Кн· ївсьКа кіностудІя Ім. О.

20.45 21.00

Довженка.

синхронного

СьогоднІ У «ТверезІсть

життя •. 19.45 Новини.

8.00 8.20

ГІмнастика. сСолодка жІнка.. Ху· дожнlй фільм. 9.55 Музична передача с.Ранкова пошта •. 10.25 Ритмічна гlмиаСТИlrа. 10.55 СвІтова художия куль· тура. Спогади про Вс. Гаршина. 11.55 СпІває С Чумакова. 12.25 _Спаршина •. Худ фІльм з субтитрами. 13.50 Прем'"ра фільму кон­ церту сСпlваЙ. молодІсть •. 1420 Прем'єра док теле· фІльму сОбранці Каїсси •. 15.05 ВсесвІтнІ лІтні студент· ськl Ігри.

свІтІ. норма

19.5OПрем·єра художиього фІльму «Чому воии ие попросили Еваис?. 3а романом А. КрІстІ. 1 се· р!я. 21.00 _Час.. 21.40 _У нас вОстанкlнІ.. 3а листами телеглядачІв. Випуск 1. 22.40 Сьогодні У свІтІ. .Баскетбольний

22.55

ПРОГРАМА

огляд.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

Новини. .ДОброго вам здоро· в'я.. Що ми знаємо. про 'СНІд? 10.45 ХудожнІй фІльм .Пароль .Готель .Регі· на •. СтудІя .Узбекфlльм.. 12.20 Новини. 12.35 Село і люди. lЗ.О5 _Народиа творчість.. «Барви петрикlвського

1-0.00 1.().10

розпису..

16.30 Нювиии. 16.40 ТелеВlзlйиа школа

спорту. Уроии nnаваии.. 18.50 НазустрІч сесії Верхов-

иої Ради УРСР. иий деПуТат..

сНарод· Благо,

устрІй мІст І сІл иа До· иеччииl. .

17.20 ДнІ

лІтератури І миУз6ецькоі РСР

стецтва

иа Унраіиl. КоицерТ май·

стрІв

мистецтв

стану.

УЗбеки·

18.00 'сФанти свІдчать.. Без строку давностІ. ".30 Естрадний коицерт. 1Q' 19.00 Актуальиа камера. 19.35 .Редакцlя глядач.. СлІдами

виступІв

радіопереклику

20

теле·

_Темп..

'ІО t\онцерт Державиого заслужеиого україНСЬКО' го народиого хору Ім. Г,

Верьовки. 20.45 На ДОбранІч, дІти І

21.00 сЧас.. 21.40 сЖиття

славеТИJIХ..

Художній фІльм _Страти·

ти иемає можливостІ.. 23.00 Актуальна камера. Ве· чlриlй випуск.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&nАСТЬ 8.00 Гімнастика. Ii.:.ro НЮнцерт Уральського росlйсыюоo иародиого хору. Прем'єра фІльму сСто ма..

8.40

док. років

теле· Нізо-

&.55 сБудильник. . 9.25 Короткометражиl ху· фільми сБуме. Дожні ранг.. сЗелена J1ялечка.. 10.:.15 РосІйська мова. 10.55 Францу.зька мова. 11.25 сПригоди кота Лео· польда..

11.45

Мультфільм.

-

ФІЛьм

дІтям.

_Роз·

попросилй Еванс?. 2 ее· рlя. «Час.. «3впрошення на ве· ЧIР.. Герой СоцІалІстич· ної ПрацІ народн"й ар· тист СРСР Є. Лебедєв. 22.4V СьогоднІ у свІтІ. 2:.!.б5 _це ви можете.. ПРОГРАМА УКРА!НСЬКОГО ТЕЛЕ&А<tЕННЯ

21.00 21.40

10.0(; Новини. 10.10 .Стосується кожиого.. На запитання телегляда· ЧІВ ВІДповідають перший

заступник МІНІстра лег· 1$01 ПРОМИСЛОВОСТІ урср, заступник МІНІстра авто· моБІЛЬНОГО транспорту УРСР В. М. Рева, зас~'УНник міНІстра ТОРГІвлі }о t'\.:P М. І. Родь. 11.15 ХудожнІй фІЛЬМ сСео ред ОІЛОГО ДH>i~. 12.4;> rtовини КІноекрана. .4.00 Н. овини. 1t•.<ІО Новиии, lb.4'U tioa;$устріч сесії Вер· ховно' t'ади У!-'СР. «Народиий деПуТат •. Благо·.

УСТРІВ мІст І СІЛ на 'п!рНОП'Л.ЬЩИИІ 17.10 сБраво,'- бравушкиl •.

ые<>чнл• .ас ЛlJU LId...... 17.4:) JIlтературиий театр. Х. J\ЛІМДЖ"'Н. «1"",,0;$;( ... 0"" сани •. Узбецьке телеба. /dовтия.

Закриття

ра

дiJужби.

РРФСР А. Кутепов.. ФІльм-концерт.

14,}5

кої

Програм-а

Оренбурзь·

студії телебачеиия.

15.15 НОВИНИ.' 16.45 МузичнІ зустрічІ. 17.45 ...київ.. ІНформацІй' иий випуск.

18.00 Новини. 18.15 РИтмічна гlмиастика. 111.45 «Сільська година.. 19.45 Виступає квіитет 81Юр.

2О.&ео:~~т~~с~~~~:~тиио.. 20.15 « ... До

шІстнадцяти

старшІ..

'l;ранслнц,н

На ДОбраніч, дІти І с-іас.. liперше на екранІ

20.45 "' •. "" :"-l.4V

кlй фільм. (КНР).

23.20

Новиии.

.хУДОЖНІЙ фІЛЬМ «Прощаи, зелень ЛІта.. t:TY' ДІЯ

ЧIРНlЙ випуск.

11 ;fАГAJIDI10СОЮЗНА

ПР", t-..Rj" ЦТ І ПI:;РЕДАЧI НА КИІ8 "'А О&ІІА(;ІD

8.00 Гlмиастика. ~.",,'J .ІV~,СЯЧНИЙ вальс.. Фільм,концерт.

9.0{) СJliaоораТОРIЯ _ оке. аи.. Науково • ПОПУЛIiРнии фІЛЬМ.

9.5(; І'рає оркестр УВС МВС СPlCР. 10.20 сЯ тебе неиавиджу". лудоЖНlЙ телефІЛЬМ.

11.;';> _1l'ригоди кота Леопольда.. МУЛЬТфІЛЬМ. 12.05 ФІЛЬМ _ дітям. «Роз. ПОВІді про keWJ(y 1 йоJV ДРУЗІВ •. З серія. 13.:.1:> Німецька мова. l~.55 Шахова

ШНІОла.

l4.:lS арограма гушського

l~.(}() Новини. музично,

Малер.

НlЯ

19.15

ПРОГРАМА ЦТ

7.00 Ранкова зарядка. МуЛЬТфільм. Музика. 7.30 сЧас.. 8.005 lIipем'єра

художнього сЧому воии ие

попросили 2 серП.

Еваис?,

10.15 сУ свІтІ тварии.. 11.15 Новини.

соль

НА КНІВ УА O&nACTb

8.00 Гlмиастика.

~.:.IQ С(.;!еІЛЬКИ

мажор.

наСПІВІ РІДКОМУ..

8.&1 crta

«Дnя всІх І

:.ю.15 М\узичиий

2{).50 .Дlло

чоловіків..

кіоск.

ДОк.

21.00 сЧас..

фІльм.

21'~ш~с;~~н~о~~тава

23.30 Иовник.

ЗАГ"

1 І

мова.

1·2'.1.:> hонцерт

класу Ю. !\'ІОСНОВСЬКОї консерваторії.

11.45

випускинків Янкелевича державної

.lJ,ригоди

кота

Лео·

польда •. МуЛЬТфІЛЬМ. 14.2:.:> l1е..,едаЧІ з Nгославlї. ВсеСВІТНІ лІтнІ студент·

ськl ігри.

15.25 hовини. 1t).OO rtовини.

lot1.Ю l/іреМ'єра фlльму,кон, церту с'lанець дружби.. 16.3() Футбол. 'ІеМПlоиат

t;p(;Y. _Спартак. «l11axTap.. У перервІ 19.15 ЬеЧ!рНЯ казка. 20.1<5 _1\10Є _ наше.. ,.00:

,,~

", •. W С'іас.. 21.40 -.довга дорога до ее· 6е.. Художній фІльм. 23.0IJ ~ажка атлетика. Чем. пюнат

СРСР.

'23.4>5 !іовини.

П'ЯТНИЦЯ,

7.00

10

ЛИПНЯ

'зАгАIlыiсuю.3нАA

ПРОГРАМА ЦТ Ранкова зарядка.'

МулЬТфІЛЬМ.

"іУ~ИIU1.

7.30 c':lac.. _ tI.V:> сЧому вони не попро· сили

9.10

Еванс·(..

:J

сеРІЯ.

батьКlВЩИНН

ClJiCHi

СергіЯ \:;сенlна.. Світ І молодь. ІО.Іи НОВИНИ. lt:l.OO Новини.

9.55

It:I.I5 і'ерої ~ж. Лондона на екрані . • t:MOK і ..,алIVК.. 2 серія. І7.4" :мовнни.

17.46 СРОСІЙСЬКИЙ

музей..

сійсь ких ХУДОЖНИКіВ..

ш. 45 СьогодНІ у світІ.

9 ЛИП

jН.55

• ОсОЮЗНА НЯ ........

УНІверситет

иих

0u08П

знань.

економlЧ·

У часннки

ЦІ'\:

р~::~А~~ря~~а.~-wр~е~о;g П~~~~~~дову

старші.. Прем'єра

док.

фІльму

.Чапаєв. Легенда І люди. иа •. Із цик.пу СВОНН: були

сусшльного

ВИРОБНИцт-

1IIL

]9.:25 На прохания глядачІв. .ху..цожюЙ фільм -Солод· ка жtн:~.

21.00 .чае.. :.!1.41J Шска-87. 18.45 CЬ«JroAHI у світІ. ПРОГРАМА

зустрІчей

23.3и

•.

ЧемпІонат

сиихронного

СРСР

з

плавання.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ 8.00 ГІмнастика.

11

Прем' єра док. теле· фІльму .Сlльська хора •. 9.10 сДовга дорога до се·

Чеська філармонІя молодІ, й. Сук Сюіта .Казка.. С. Прокоф'єв. Концерт М 4 для фор­

16 35

бе.. ХудожИlй фІльм. Народиl мотиви втвор· чостl заруБІжних КОМПО. зиторlв. Дж. ГершвІн. 11 30 ФІльм - дІтям. _Пан гІмназист •. 12.45 Аиглlйська мова. 13.15 сМамина школа •. 13.45 Всесвlтиl лІтнІ студентсыd Ігри. 15.15 Новини.

10.30

17.40

.На

землІ

тепІано

намо.

20.45

(kИіВ).

випуск.

у

телефІльм.

НЕДІЛЯ,

І

перервІ

7.00

19.45 ВечІрня казка. Виступає Жіночий хор

_Іскра.

Палацу

перерві

-

Новинн.

22.45

СУ&ОТА, 11 ЛИПНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

7.:,t; _'іас •. 8.06 _'{ого І чому •. Передача для дІтей. , 8.55 Свято радянської пlс-

лаш

14.55

Всесоюзний курс .Товариш

16.10

9.55 сДля всіх І для кож· НОГО •. ЯК обмІняти кваР·

TR.()I)

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.00 Новини. 10.10 Виробиича гІмнастика. 10.20 Мультипаиорама.

і4.ОО сСпівдружність •. Теле-

журнал. І4.3" t10аиии. 14.50 Репортаж з Чорноби· .. ля. t:шльне ВИРООницт,. во сП'ятий канал •. (Те • • лебачення ІтаЛІЇ і АНН) . • 15.35 Грає Московська ін-. <.:трументальна капела. • 15.55 сНісля РеЙк·явіка. Нла· • нування на 90·і роки.. • ІІРО перспективи скоро- •

16.25 До ювІлею ЖОtl·ГНЯ.

иучі

США.

.Історlі

рядки..

дІм..

сНепlдвладиl

Тележур· часу •.

Новини. Ритмічна гІмнастика. Муз. відеофільм сРазом З І. Дунаєвським •. 11.40 Художній фільм сТаш·

10.00 10.15 10.45

- мІсто хлІбне •. Новинн. Прем'єра телефІльму сМонолог БІля -червоноr риски •. СтудІя сУкртеле· фільм •. 13.55 Кат русин кінозал. 15.00 Село і .'ІЮДИ. 15.30 ІмпровізацІя. Естрадна кент

13.20 13.35

програма.

16:00 17.00

Слава

18.05

До

МІжнародна

солдатська. трІо Марени·

Концерт чіа.

70·рlччя

Великого нау· Ака· демlк В. І. ВериадськиЙ. 18 30 сЗ пІснею в серцІ •. 19.00 Актуальиа камера. 19 35 ЗустрІч в ОлімпlЙсь. кому залі. 20 45 На добраиlч, дІти! 21.00 .Час •. 21.40 сІ тІльки музика ..... 22.40 Актуальна камера. Ве· чlриlй випуск 23 10 Чемпіонат СРСР з Жовтня. .Сторlнки кового літопису..

синхронного

плавання.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

I1

На зарядку ставай! РосІйська мова. сНаука і технІка •.

8.00 8 15 8.45

КІножурнал. Програма

8.55

Таджицько,

го телебачення.

9 45

Док. телефільми .РнбальськиЙ хліб.. .Степові ставки •. 10.25 Із скарбницІ свІтової музичної культури. Д. Шостаковнч. Концерт 1'10 І для фортепІано з ,~p.

До

Дня

рибалки

кестром.

Фестиваль

11.10 них

театрІв

національ-

_Кара· гоз.. Фільм·вистава Дер­ жавного Казахського те· атру драмн Ім. М Ауезо·

країни.

.ВlдважниЙ РоБІн Гуд •. МультфІльм . .ЗнаЙомтесь. зарубlж­ иий цнрк •. 14.00 До 70·рlччя Великого Жовтня. .Сторlнки ра. дяиського мистецтва ЛІ­ тература І театр.. ФІльм І. 15.00 .У свІтІ тварнн •.

16.00

панорама.

Вперше на екранІ ЦТ Художній фІльм СПРИіО­ ди АлІ-Баби І сорока ро~БIЙНИКlа.. І І 2 серії. 21.00 «Час •. 21.40 Фvтбольний огляд. 22.25 КІнопанорама. Спец·

МІжнародний

валь

фести·

телепрограм

НОЇ творчостІ _Корсlканськl (Фраиція).

народ·

_Веселка •. пісиl •.

16.15

«Вітчизии рІдні Імена •. док. телефІль­ сСин ВІтчизни. Про М Ломоносова. Прем'єра

му

І6.4!) ВсесвІтнІ лІтнІ сту· дентськl Ігри. І8.3!) СМ'іЙСТРИ мнстецтв •. Народиа артистка СРСР А. Роговцева. 20ЛО ВечІрня 1<азка. 20.15 СвІт І :VIOЛО'ІЬ

29!)0

Прем'єра

фІльму димок

.Жених

Худ

Науково·поn.

сПланета

неви,

•.

"'00 сЧас..

21.40 22

МультфІльми.

18.45

Ф

і

Теле· телекои. пlсия •.

Музична програма.

17.30

11.30 1'0.ЗПОВідь про ІІІ Все·

СРСР

сНаш

нал

16.55

тиру? 10.30 сdище. скорІше, далІ •. Док. 'rелефіЛЬм.

стратегічних

•.

сПокликання •.

1520

с)іка ВОН". I"ОНГОЛlЯ •.

Новини.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

•.

жури ал.

иl, музики, танцю. 9.25 Прем' єра док. фільму

23.10

13.10

Клуб мандрівиикlв. Музичний кІоск. СІльська година. сЗдоров'я •. Цитячий гумористич­ иий кlиожурнал _єра·

зарядка. МультфіЛЬМ. Музика.

броєнь

пошта

11.30 12.30 13.00 14.00 14.45

7.00 Ранкова

чення

12 ЛИПНЯ

ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Ранкова зарядка.

кова

випуск хv МІжнародний кІнофестиваль у МосквІ.

ва.

МультфІльм. Музика. сЧас •. сМезень заповІдне слово.. Науково популяр· иий фільм. 8 30 РитмІчна гІмнастика . 9.15 Тираж _СпорТЛОТО •. 9.30 сБудильиик •. 10.00 Служу Радянському Союзуl 11.00 Муз. передача _Ран·

заводу Ім. Володимира ІллІча. .Час •. .Секуида иа подвиг •. Художній фІльм. І І 2

У

, .. ...

12.50

7.30 805

культури

21.00 21.40

серіі.

оркестром.

18.45 За безпеку руху. 1850 .Балет, балет, балет ... ~. 20.00 ВечІрня казка 2r).I5 .Здоров·,Ч •. 21 оо _Час •. 21.40 _Призначеиия. Худ.

київській •.

Інформаційиий

з

3устрlч з Ч Айтмато· вим у Концертиlй студії Останкіно.

17.25

18.10 РитмІчна гІмнастика. 18.40 Прем'єра док. фІльму • Почим фуит робота?. 19.00 ФутБОл. ЧемпІонат СРСР. сДнlпро. сДи­

ий

б служ а.

.w...... ....... вlдкова

Актуальна камера. Ве· чlриlй випуск . ВіДПОВІДІ на запитан, ня глядачІв сСуботиіх

23.15

союзн естиваль моЛОДІЖНИХ iJистав. 13.00 Очевидне-fiеЙМОВі,не.

Ш.15 сНаш сад...

7.30 «Час.. 8.05 Пра&'єра художиьOJn' фільму «Чому вони не ПОПРОСИJIИ Еванс?. 2. І З серІі. 10.10 Новини. 106.00 Новини. 16.10 с ... До w1СТИaдцJlТJI 16.55

І(:пакська

~~~~;н~я C~~~~Ka M~~=

_

ЧЕТВЕР І

телефІль·

lO.~ сit\IНКИ жартують сервозно.. Художюй фільм із субтитрами. .

симфо.

для справжнІх

ФІльм'

схилІ •.

док.

цям.

10.OV

Г.

20.00 ВечІрня казка.

у

чемпІонів спортсменам . початкІв-

І

для кож.

крутому

Прем'єра

му. 9.:.w Норади

.

ного.. Про удО<:конален, ня роботи ощадкас і роз· ширеиия кредиту для на· селення.

почуття

концерт.

свlТОВОі

Четверта

дІти І

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПР.ОГРАМА ЦТ І П";Р~ЧІ

Чечено-Іи-

культури.

дооранlч,

ЧIРЮЙ випуск.

телебачеНИIІ

СЛуЖба.

tia

..... \,.., «'іас •. ;.H.4U МолоД,жна студІя «Гарт •. 213.10 .l\К'l'уальна камера. Ве.

Мультфільм. Музика.

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

фІльму

20.<Ю

с~зоекфільм..

23.\N і\.ИТуал.Ьна камера_ Ве..

7.00

СЕРЕДА, -, ЛИПН"

УТ.

.Азовсь,

lН.30 .Тверезlсть - норма життя.. Боротьба з пн· яцтвом І самогоноварІнням. l-t>.4>5 Муз. фільм • Hapo.!tHI мелодії •. 19.00 АкТуальна камера. 1~.;s5 t:П1ває народна артнст, ка УРСР О. Баснстюк 20.00 .На шляху перебудо· ВИ.. СамоокупнІсть Іса· МOQ>інансування.

З

на..

:И.ОО .Час..

21.40 Екраи заРУБІжиого , фІльму. «Ри··ша~. n ~ ХУДОЖ'

8.20

вистава.

ДОк. телефІльм ке м·оре •.

ДнІв

налацу культури «~Kpaї.

18.10 Із скарбиицl

читає

артист

17.4U Вперше на екранІ УТ.

Лlте тури І мистеЦ'rв" УЗ()еЦ'ьКОI РСР в ~ КР,нИ' СЬКІЙ РСР. КоицерТ

ких

письменників

22.45

1-8.W і\КТуальиа камера. 1".<10 До 'l\)оРІЧЧЯ t)еликого

1,5.:"0 Новиии. 1'/.40 ДОВlДкова

заслужений

програма. ХудожнІй фІльм _Про. щай, зелень лІта •. СтудІя «УЗ6екфільм •. 12.30 Новини. 1'.1045 Конкурсна програма _Комп·ютер •. 16.30 Новини. 16.40 ТелеВІЗІйна школа спорту. Уроки плавання. 16.00 _Jlошарик •. Лялькова

11.05

чекНR.

повІДІ про Кещку І йогО>

друзІв •. 2 серія. 13.00 .Оповідання радянсь.-

плавання.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

дови.

18.45 19.00

Р. _ _ _ •••

16.30 17.35

12.00 12.15

ненко.

Кінопанорама.

випуск.

не се­

............_ ......_.

Ж нтт я-

з

того

ФІльм.

свІту •.

З~ .КОНЦерт для ляльки без оркестру.. Естрадиа

.

m')oroaMa

22

зо Новини.

Редактор

1_--------------------------Броварському заводу крупнопанельного

домобудування

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

оз· І

=

Великого

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: формувальники,

иемерк·

А, ВОЛОШИНЕНКО.

ХудожнІй.

фІльм. сГолова.. І і 2 . серії. У перервІ 18.15. Новинн. • 19.30 Міжнародний фести,.

електрозварювальники, монтажники

стальних

залізобетонних

валь телепрограм народ- • J<онструкціЙ. ноУ

творчостІ

.Веселка •.•

пІснІ.. Оплата' акордно-преміальна. • 19.46 Ло сторІнках передаЧІ: Протягом ДВОХ років рОбітники будуть забез21.00H~~~~~~ СМІХУ.. • печені ЖИТЛОМ. Одинакам надається гуртожи21.40 В суботу ввечерІ. ток .ДержкоицерТ СРСР' '" представляє..... : На квартоБЛІК роБІТНИКІВ беруть на пільгових 23.20 сДо і після опlвиочl •.• умовах 1Н Ф ормац Ій ио • музична • . Ct\0pCIKaHcbKi

(Франція).

=

3 =зова, вертатися на адресу: 129, тел.: 44-02-16,

пр~еfIШ..~· УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ&ДЧЕННЯ

• •

Б

К

м. ровари, вул. УТУ4-05·25, відділ кадрів,

10.00 Новини. Jхати авто б усом "~!! 1\.е 10.;:10 Ритмічна гІмнастика.. 2 до зупинки «3 авод 1100 До 70-річчя Вел.~кого КПД» Жовтия. сЛюди ТВОІ, Ук· . раіно.. І 12.1U . •Доброго вам ЗДОРО'. в я.. • Виконком ТРОЄЩИНСЬКОї сільської Ради глибоко 12.40 В. Дозорцев. сОстаи •• сумує з приводу смертІ колишиього праЦlвиика иій відвідувач.. Телеви· • сІльської Ради ІГНАТЕНІСА Івана Павnовича става. • і висловлює щире спІвчуття рlдиим та близьким 15.00 СуботнІ зустрІчі. Сту-.

=

дентсьКий трудовий

се·.

покійного.

1~6~,~оо~~Н~0~в~иии~~.~~~~~~~~~~~п~е~р~ш~~~-~~и~.~.~~~~~~~~__~~І~І~~:о~~«~Н~е~з~а~б~у~т~н~I:•.~С~к~у~.л~ь:п:т:O:P~~~~M;:e;CT;p~.~~~~~~~~~~~;;:;;;:;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;; . .ио8.АЯ

ЖВЗНь..~ ВpoвapoнoI'O I'IJI~-

::'==и ~1'OВ~i-=:

"8'І'Ов КJt'eвсной oБIIвerИ. (На ~ 1 1 3 _ ) . , .Редактор А. ВОЛОWИН&НК.ОО.. Гааета ВЬDЮдн'І' С 17 IІПpeтJ J.937 ~

АдРЕСА: РЕДЛКЦІІ:

255020, К1Іївська об4lасть, М. Бровари, вул, Київська, 154,

T.II~: редактора -

4-03-76; відАіllУ партіАиоrо життя - 4-04-61; відповlдаllьноrо _ретаря, вlддlllУ сіll ..с .. иоrо roC:nOдapCТB. - 4-О2·112о; иор.спонден~. Mlc~eBoro ра~eн"".- 5-13-91; 3аСТУПИИна редаитора, вlддіnів ПРОМИСІІОВОСТІ, nИСТIВ І мас. 4-0"81

Індекс

61285.

Друк офсетний. ОБСJ!Г

друковаиий аркуш. Тираж 14640 примІрникІв. Замовлення М 3122

див B~~ ~, ~, П~, сУ~L __________.. __~~--ОТ--И------------'----------------------~~~~~~~~~~~~~_____________________________ ~_

л..-.

обааенОС'О

~M

др)"И8llJld; ~..-

у

capaвu

ВИДНИ1Щ'І'В.

nc.:::.~I

І

К_l«)І8Оі

~~Ь, ІІІ. Dpoaaрн, оуп. Ккtacьнa, 154,

ТЩ>t'1ВIIL

#105 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you