Page 1

О Р ГА Н

Б Р О В А Р С Ь КО ГО

РАЯОННОІ

MICbKOJ Газета виходить з

М І С Ь КО ГО РАД

17 квітня 1937 рQку •

КОМ І Т ЕТ У

НАРОДНИХ

К О М У Н І СТ И Ч Н О І

ДЕПУТАТІВ

КИІВСЬКОІ

Середа, З липня

N2 105 (6978) •

ПАРТ І І

У К РА І Н И,

ОБЛАСТІ

1985 року

Ціна

3 коп.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС 1 липня 1985 року відбувся черго­ вий Пленум Центрального Коміте­ ту КомувІстичної партії Радянського Союзу . Пленум розглянув питання третьо1 сес!І Верховної Ради СРСР одинад­ цятого

ретар Ц:К :КПРС тов. М. С. Пленум

З промовою у Пленум1 виступив

цих питаннях на Генеральний сек-

підкреслнв

каполегливого

востІ

Рад

кого

вародних

ланкою

иеобхідиtс-rь

вдосконалення

ВИКQНаННJІ

вою

скликання.

ня її впзmву ва вс1 дІлявки держав­ ного, rосподарськоrо і соціально-ку-

Горба­

чов.

депутатів,

СВОЇХ

Задоволено

на ·

прохання

АН СРСР одинадцятого скликання. О

годин!

10

ранку

в!.дкрилося

сП1льне засідання Ра.1н Союзу 1 Ра­

в nартії і народі. настроїли радян­ ських людей на mорчу nрацю.

гатств

країни .

снено велиа<і заХСІ'\И по охороні І

ціонально:uу

кова,

Е. А.

Шеварднадзе,

В.

тоти

Рова, К. Р. Русакова. Депутати

затвердили

порядон

ден­

ний cecit: про обрання Голови Президії Вер­ ховної .Ради СРСР, про зміни у складі Президії Вер­ ховної Ради СРСР, про

ства

додержання

про охорону

НІЦЦ)в.е

вииоr

законодав­

природи

.використання

і раціо­

ориродвих

ре­

сурсів, звіт rеверат.ного прокурора СРСР про діаяьнісn. арокуратури СРСР по нагляду за виконанням вимог ра,цапських законів про зміц­ иеиии правопорядку, охорону прав 1 закоивнх інтересів громадЯН,

про затвердження Указів ПрезидіУ Верховної Ради СРСР. У першому питаннІ ного слDІВо над.ається

nо;рядку ден­ Генеральному

с_ екретаІJІев1 ЦК НПРС. м. с. rорбачову,

деnутатові

ЦентраЛЬНіИЙ Ном!тет НПРС, Пре­ Зf{Дія Верховної Ради СРСР і пар­ тійна груn.а Верховhої Ради доручн­ ruf 'менl, · сказав М. С. ГорбачQІВ, JЩес­ ти

на

ваш

розгляд підтриману

JW.да­

ми старійшин nалат пропозицію обра­ ти Голооою ПрезидН ВерховноІ Ради СРСР то:ва:риша А . А. Громико. Депутати обрали Головою Прези­ дії Верховної Ради СРСР депутата А. А. Громико. Прийнято

постаІЮву

пре>

увільнен­

ня А . А. Гро:uикс ·ві:Д обов'язІ<ів пер­ шого :.Jаступника Голови Ра;.~и МІні­ сrрів L: РСР і міністра зююрдонних сnрав СРСР.

· Пот.іJм

вис тупив ГоJІава През идії В~рховної Ради СРСР А. А. Громи­ ко. Сесі.я обрала товариша М. С. Гор­ бачОІВа членом ПрезидіІ Верховної Ради СРСР. :.:Jасту111ника•ми Голови ПрезидіУ ВЕwховної Ради СРСР обрано : від РРФСР депутата В. П. Орлова, вІД Латвійської РСР ~елутата Я. Я. Вагріса. Прийнято nостанову про призна­ чення

м.і•ІШ:т.ром

закордонних

справ

СРСР деnутата Е. А. Шеварднадзе. З допСІІВЩдю мог роди

цро

закооода:оства

1

родних

додержання про

охорону

ви­ nри­

раЦіональне використання nри­

ресурсІів

виступив

застуnник

ГоJІови Ради Міністрів СРСР депу­ тат З. Н. Нурієв. Завдання. висунутІ Центральним Комітетом nартії, заявив доповіДач, кон.кретн! заходи по вдосконаленню всіх сторін життя радянського су­

оnільства, новІ ви."І!оги близькі й зро­

ЗУІМ!лІ радянським людям. Вони знай­ шли

на{!wирши!f

відгун

і

nl~римку

ат:vюсферного

ч-енню

вЩ·т.ворення

гатств

та

nо!:!Ітря,

дуться

роботи

ра­

та

.

ба·

.,.,

м ; ·.

.... ,.

вимагає бІльщ бережного й ефекпн :

1-)ВЦЇО!іі\ЛЬІ!ОМ у

р(!(:урсlв .

гляд

меліоративні ,

УІІІовах

ливого ВОДІЮГО водоймищ.

раз

лІсовідновнІ та

peЖffMY

!УІ~.ЛІ0t

систем,

сивних

господарських

ку льтур,

І

:худоба

оооІ зоба•

НОМу Ні!СтJ!в..

З вогником,

nо-комуні­

про­

та б.ркrада сто.ляр1в цеху

ПОЖНВВІОDІ

ИОрМаІІІИ.

ПРО·

МіЛ•ЬЙОНІ.в кар-

С.

Тpaк­

Добре

КОСМАЧ.

завершили nер­ тивно у колектквj nрацю· ють брнга.да М. В. лиmи­

ше пІ!врі'!ЧЯ остаНІНього ро.ку rr'яrnpi<mи .робітни­

ки Ка.литян-сІЖосо кормового

екс.перимен-

талЬІЮго

ставці зеленої маси до ІІІОJІОЧНОТОВарии·< фери.

час тут виГО'І'О'ВJІеНQ понад

· роботах,

внеокопродуктивною

ман

на

Заводу.

За

цей

rоварноІ

nроду.кці·І

т.исяч

КЗіІ)бован·

156

нен·ка

з

комбі­ цеху та

коли вІв працював ва до­

вою,

кращнмн.

переввкоиаио

бyJta Dчасно

Як і на іншm:

:ІЮМбlкормооаго бригада К Л:

Marmєmю\1 з цеху nремІ!К­

сів. якt значно nе,ре.крили nІІВрічнl

заІВдання

готовленню

по

ви­

продуJЩІJ,

Удanma праця вселяє в ц!ІВ, а J])еалізовано П за те, що ус­ шість м1-сяц1в більше як ·нас на.дlю на

бу~е викона:но і на 73 тисячJ карбованці.в. nішно Сnоживачам додатково завдаНWІ п'ятирічки у цІ­ 767 тонн лому. На знімку: механІзатор ІВ~а;нтаж-еоо комбmормШ та 523 танни В. Цьомка , Б. ГЕГЕЛЬСЬКИй, прем!ксm. rоловннІ еконо•Іс'І' зn­ Фо'rО М. (:емииоrа. Особливо високоцродукводу.

сtльсько·

·

працею.

nідвищити

ефективнІсть використання кожного кубометра водн. запобігти заболочу­ ванню

ЗдДІнсали у

Завдавив пів річчs

заго-

він відзвачав-r..ся сумJdв­

прогре­

зрошення

ни

Ідо дн.я відкриття ФОР>"МУ

товарноУ

8

сІнаж . Во­

ку сфотографовано в дНі,

зрошуваль­

вnровадження

снособ!в

сіно,

ТQ,Ptf\:'la Болодииира Цьом­

.

НеобхJднu забезаечитн реконстру.ІщІю

них

У ие­

трудівники

ЗЄДЄfіНМІІ

J>lЧOK

У сі,'Іьськомv господарстві, на яке

недосконалих

1

до­

поrодвах

ваrодоеца

прищІД/lЄ (Іщщько 60 nроце1пів заг::.­ льнеrQ рбея.rу водосnО>Іщвання в краУні, дОПУскаютье.н вслнкІ - втрати .

технІчно

матеріалJв

XXVII в'яЗ!ЩНя: план двох мkя-_ .року ВИІ(онатн визначили .ц1в 1986

реалІзацІ.І

ви JІамагаютьс.а, щоб і 3&·

Важливо

протиеро­

ІншІ заходи для аідтримання сприят­

1

Іде

оосіваІІІН.

товлRють

ницьких коІІшлексів та Інших сІ.І'ьсь ·

зійнІ,

за

спривтяивил

Зокрема, серйо;,ним 1жерелом за­ брудненнп стають стtчнt води тварин­ об'єктів .

по

механізато-

люtодимерський~.

:3Ні!ЧНІ I!ЄДQJІliOt мають Місце Ц ОХО ·

здІйснювати

І;щу НПРС І

зорі тру· готовити дУ'КЦll на ри "а полах радгоспу «Ве­ 6ОJВаН'ЦІ.В

ронІ та щщорнстаннt оодІнtх ресурсів.

ширше

ЛНІСТОІИХ

Дода'РІ«JІВо ~ nла­ холод.цльни.х камер М. І. ну JЮІПІ зобов'язалися Blfo Васька. Вони 1 назвакІ

Від ЗО)Jі дu

д.ятьс.11. зараз

по охоронІ навколиш­

когосnодарських

роб1тии­

оо розкрою

:~устріч1

нові рубежі.

, :: .1ан

СРСР і Рад Міністрів союзних рес лублік не завжди виконуються пл.1

також

nрацюють

.нн дільницІ

. дУІЩlІ.

~>рпалин. Рядом Міністерств, нідомств

t

зара.з

по-ударному

.' · . п;щнадцятоІ л'ятир1чни по стичному трудяться брига­ · ~ ' ·: н пуану rоварJ;в з держав- ди верстатникІв дІльницІ ~ . н 1ш Знаком якостІ 1 no розкрою листових мат~рlа· - , '' ідвищенню пр~ктивно­ JJ.iВ. 1tUy оGЧОJІЮЄ П. П. ..._ 1. ·. · ті ІLрацl до 20 серпня, а Гайдіі<Іі, бригада штампу­ • .'.(о 27 грудня річний :амьникІв В. П. Ма-rейка

ного ьнпорнстання земель, вод, \У.Н' линного 1 тваринного світу, кориснІІ х

нрнроднщ~

nтахофабрики

г418ій

Так, згплано.вано вmro· · : Іі ' !ТИ контрольн1 завдання 1

ня економіки країни на інтенсивНР ! і шлях розвитІ\у . А це, насамперед

СередОВ!{Ща

І

колектн-

·

~сОбливо

алюмінієвих нонстру.кц!й, бриrада. по виготовленню трkни. ~ М 112 та техно~ог!чноІ

ІІ ~\: тозагону

nовJдач. пtдмреелн•ва..пась наст!ііtІ<l необхідність прискорення переведе' •

нього

за:воду бу дівельuих І(rйв.ської

На квІтневому Плеt~умІ і на 11 , радІ а ЦІ{ КПРС , fll<!ІІRЧttв ДІU(і !і· •-

~нкор»ст~нню

• • али ініціативу

' ' вів

гІоtrних nроцесІів.

завдання

Крім тоrо, колектив на·

магається забезпечувати замоар.ИЮВ своєю про~­ цією у nоощому обсязі 1

'У . ЛІ<ИЙ УСПіШНО ВИ'КОН.УЄ асор'rнмЄН'rі.

ловідхідних та безвіДхідних теХJЮ JІО­

нові

працює у за·

; ' І' ОЇ соц!алtсrичнl зобо­ ,, н :1ання. А нещодавІЮ . !l' рснообробники п}Дтри-

середовища

по· вцровадженню

(ТАРС).

! і І ТОЇ П'Я'ГИІрі'ІКИ КМеКТІfВ : сре в оо6робного комб.Jіна­

забезІІе­

':nри•родних

nоліпшенню

І тов. Л. М. Зайкова.

Натхненно

В багатьох галузях nромисловостІ в• ·

Р.

номарьова, С. ,Л. Соколова, Б. М. Єт.цИна, Л. ;М. Зайкова, М. ]3. Зи­ ІІІЯНіаа, І. :в. Капітонова, В. П. Ннко­

землі

рями ЦК КПРС тов. В. М. Єльцина

· l· ршальному роЦІ одИ!lаД·

П на,;w, ЕОд'них ресурсів, рослинноГ(\ і ТВа):МННОГО СВіТу, ЗбереЖеННЮ ЧИС·

чова, М. J. Рижкова, М. С. Соломен­ цева, М. О. Тихонова, В. М. Чебри­

Щербицького, П. Н. Демічева, В. І. Долrих, В. В. Кузнецова, Б . . М. По­

використанню

Е. А. Шеварднадзе і обрав секрета­

В.

НОВІ РJВЕЖІ

І

За останні роки здІіі

БурхлИJЗнми, тривалими оплеска~и зустріли депутати і гост! товариш1в

Г.

І XXVII З'l8ДУ НПРС-с-ГІДНУ ЗУСТРІЧ

На всіх етаnах соц!ал!остичногn бу дІвиицтва партія 1 ур~ nридіЛЯJІИ велику увагу охоронІ nрИІро,1,них ба·

ди Національностей .

М. С. Горбачова, Г. А. Алієва, В. І. Воротиикова, В. В. Грншина, А. А. Громико, Д. А. Кунаєва, Є. К. Лнга­

тов.

Романова про звільненюІ його від обов' язків члена Політбюро І секре-

шого суспільства, дальшого підвІІ­ щеиня керівної ролі партії, поснлен-

НА СЕСІТ ВЕРХОВНОЇ РААИ СРСР І МОСКВА. (ТАРС). У великому Кремлівському палаЦІ 2 липня поча­ ла роботу третя сесія Верховної Ра­

Ппевум перевів з кандидатів у "'JleRJІ Пол:Ітбюро ЦК КПРС тов.

організаційні питання.

КОЖ ·

системи

будівництва.

На ПленумІ ЦК КПРС розглянуто

чіт­

функцій

політичної

льтурвого

дІяль­

тари ЦК КПРС у зв'язку з виходом

на певсію за ставом здоров' я.

засоленню земе.1ь.

У доповідІ зазначалось . що гостро

стоУть nитання про більш бережливу охорону

І

розумне

ВН!ЮРІІСТання

зе·

КопаІоть

мельних ресурсІв та суворе додер­ жання вимог основ земельного зако­

нодавства . Ра·зом Із заходами ло збе­ реженню

сільськогосnодарських

необхідно постН1но дбати про

ранню

vгідь

підзrІ­

картоплю

щенн.я їх родючості.

Особл нво економ!ни

важливе

країни

комплексного

значен н я

має

для

забез печення

винористаншr

раЛЬНОЇ

СИРОВІІНИ

ходів

у

1

вторинних

ДО

до

сферу матерІащ, ного

І

що

nереваги

доnовідач

уки і усnІшно

с пособу

валу

сп· ні1 ·

з

розрахунком

на

в

зоб оо' язань, в;.?Я· бованцІ!В. У стадіІ введен­

лиnо

дuбре

ВІДІТj)а~или І надпланового

магазини

як.у

р;щvє.

вродила

перспективу.

І

часу

і

ПопередУ в боротьбІ за виконання

Іlіраці на зобов'язан.ь

соціалісrrичних

Особ- 1,5 процента. Викон:ується буДівельних

м.еханізатора на яких хлібороби

по­

матеріа.л1в,

буде нідnрацьо­

М. А. Вреуса. Мине неба- ~~~~ лротяго.м гато

пІ.двищеmя

ня в д1ю ще кіт.rка рац­

пропозицІй.

комnлексні бригади І. М. ЦуЩ>ука, кар- І зобов 'язання з ~ономН В. І. Жараsіна, О. М. Ли-

МІста. nро,дуmивності

вирощує ланка

досвідч~ного

три ­

На роздільних засіданнях палат депутати nристуnили до обговорення доповІдІ.

вже

1·опля,

техніни дають можливість роз в'я зувати завдання охо­

рони природи

вони

11

Уоожайність

nіднрес.пив .

соЦіалістичного

ранньої кар~ щених

ІВСІ.х

хдібороби paдrocnv тих Н~аF~ес;ь ;ххvп з Із­

то.н.и

вироб·

виробництва , зросл .І щ:одунтивн І. ли. сучас ний ріr:ень вітчизняної

НолектиВ

кладає

«Гоголівський)). Понад тр~ дУ . ак, .значно пе' . ... . рекрюо зобов язання з

ві,І! ·

ництва.

НаnрикінЦІ

копання

топлі

ШИРШОГО

ресурсів

БМУ-35 до- ІШfХ розробок. На сьогод­ зусиль для Ш еІrоНомlчний ефект вtд вибірконо усnішноІ реалізацІУ пtдви· них досяг 34,4 тисячі кар­

Приступили

м!н ера,1Ь­

них ресу рсів. Треба нри с корити пере ХіД ДО ІЮМПЛЄКСНОЇ переробки МіНе­ включення

До зобов'sзавь­ з відповідальністю

року

два

ховода.

та

перша

дІльниЦі

та

четвер'

старших

ви­

конробІв В. І. Якимц.я та

В.

В.

Шевченка .

Слід

нолективу вІдзначити і раціоналtза· чн уть масове збирання виторів В. В. Шевченка, .ttaJІИ сл ово заощадити у рощеного врожаю. 1985 роЦІ 40 тисяч ІКар­ О. П. Нарпова , Ю. С. Фролова. бованцІів завдяки впрО!Вад­ Г. ПЕТРОВА. женню раціоналlзаторсьВ. ГОНЧАРУК~ Працівники


*

2 стор.

сН О І І!

3 липня 1985 РОКУ.

Ж Н ТТ .1•

ПІд І І д~Т В ОР Ч ІІ

XXVII З'JЗДУ НПРС­ ГІДНУ ЗУСТРІЧ

Переможців

nроцентів.

·визначає

Проду·кцІ.я наймоJЮдшо­ прес. Він менш Потуж­ rо у нашому иІ.стl пlДІІри­ ний і буде спецІально ємства-заво~ алюмlиіє­ пристосований для виrо­

змагання Робітники

вих

експеримен­

тальнОІГО за:водУ ТQРговепь­

:НІОГО

машИІНобудУВан.ня

Імені XXVI з'ІздУ КПРС гаряче ·П~римам 1Ніц1а­

тиву

колективів

алюмІІНіє.вих

ваводУ

будtвельних

констру!КЦ}й, мостозаrону М 112 та НиІ.всьооІ пта­

хофабрики по гІДній ~­ стрічі XXVII з'ІздУ КПРС. ТоргмашІащі вирі­ шили виконати п'ятиріч­ ний ман по

ловоІ

випуску ва­

'ІJРОдУ.КціІ

жовтня варно!

до

24

й виготовити то­ продукціІ ІПонад

зобав'язання на

тисяч

70

карбованцІв. Плануєrrьс.я також зн.и­ зити собmартlсть проду:к­ цІі: nроти плану на 2 цро­ центи,

пІдвищити

продук­

1,5

ТИІВНlсть праці на цента,

про­

довести питому ІВа­

гу продУІкцlІ вищоІ кате­ горіХ якості у загальному

обсязі до

процеит.Ів.

20

Зараз у полехтиві ши• роtко розгорнуте соціалі­ стичне змагання зустріч форуму

Це

дозволило ханІзувати

пІдвішування

У минулому році проано- виробІв для

за гіДну номуні­

отl!в. Воно визначає пере­ можців. Справжні зразки иомун.І:сrrичноrо стаІВ:nенн·Я до праці показують бриrа­

будІвельних

нон­ то:влення дрібного

ІІІРоФі­

викори· лю. Зараз спеціалІсти оо.­ стовується прИ споруд­ вод.v працюють на його женні ванладів н,ультури, монтаНd, у вересні струкцІй

широко

--

.побуТУІ, житлових будин­ жовтні думаємо одержати Юв. Тут nрактично освоє­ першу продуицlю. но всі виробничі ІІІотуж­ Ще одне «вуоьке• мІсності. Інженерно-технічні ІІрацівники, раціоналіза­ тори ведуть творчий по­ шук збільшення вицуску констру.кціА, Ух здешев-

·

ІЛення. Дро здобутки леми,

які

ще

та проб­

доводиться

вирlшу!Ваrrи заводчанам, ми попросили розповісти головного технолога пlД­

-

це

віддІлення

гальва-

дУ'В8ІТИ

4,5

тисячі

профіJІЮ. - Поки що

тужвlсть Jdвll

вопьияв,

У

Із

на

рік

ми сnеціалlзуватимемосл по випуску великогаба­ ритних конструкцій. Але нашим сумJ:жниІf,З.м все

більше і бtльше :потрібен nрофіль дрі~ного перері3У. щорІчний випуск яко­ го становить зараз до 45

Прое.ктна

казнина досягнуто. Але цьоrо вже недостатньо.

ності. Це змІна технологіУ, більш раЦіональне завантаження всіх 4 кранівоператорІв, якІ перено-

сять вироби Із ванни у ванну, де знаходятьсЯ спеціал·ьні розчини. Там вони покриваються деко· ративною захисною плівкою.

Вона

досить тру-- так

шили

у

·

Це

третій

як у

операцlУ.

нас

талей

внщения

технологІчних праці коли

реальна

~ран·

-

чимало

Завдяки

них метрів

ментів

продуктвввостІ

шта-мпів. РобітниІ< тІль.ки касету

на

деталі

Для крІплоення еле- заготовки. а вже самі апепідвІсиих

стель рацІІ

ВИ'Користовуються

·

·

РУ ·

спецІа-

В

ка

вирубна

_

·

і

отвор в.

ац ю.

пробив-

·

вигинанІUІ

штМІUЮм.

підвищити

щом сщя прод.vктивнІсть працІ. у два-три рази. ПрикпвдоМ

потрібно виготовляти десятки тисяч штук. Донедавка для цього застосовувалнея д:ва штампи. вкі обслутовували кілька ро-

переваі' використання насетних штампів може бу­ ти операція по виrотов­

тонн. Для цього нa.'rt не- бітників. І от керівник ленню елементІв пІдвіс­ обхІдно буде додатково конструкторськоУ групи них стель. На ній ".Jастосо· встановити ще один прес, Борис

Ілларіонович

Но- вується досить прогресив­

тому доведеться запусти- ПІІtка разом зі своУми ко- ний штамп

ти ще одну· Л·Інію гальва· нозахисних· покриттів. За· раз 'МИ ·працюємо у тІсному контактІ з Тамбовським 1заводом гальванооб-

з

легамн заnропонував штамп, який сумістив двІ операціУ. Прод.vктивність нового аrрегата зросла у 4-б ргзІв, працює вІн в

кроковою

подачею заготовки. А конструктором Петром ГригоровичЕЩ Кашинсь.11 'КИМ р~роблено багатоrrо­ зицій~ий штамп, який автоматичному режимі. тільки . за два удари ви· виrотовлеинІ Робітник тільк.и заправ- готовляє деталь. Точнl<;ть

проrюзи- ладнання.

пиці збільшилась

А

де-

виготовляються

набирає у

·

можливість льН1

загальному

встановити

в так звані ба·

ВІдомо, що на аа- практично за одну опера­

-

ціям наших спецІалістІв - При рацІоналlзаторів збі- Jiiиli будуть, напевне, ви- ляє бухту листовоІ сталі обсязі. У той же час нам та . н.е вигІдно вІдпресову:ва­ льшили площу підвіски з користанІ останнІ досяr- 1 контротов його роботу. ти його на .потужних 55 до 75-80 квадратних нення науково-техвічвого Новий штамп виготовляє за годину до 7 тисяч пру·npecax із зусиллям 2500 метрІв. Як результат .цих прогресу. .ТИІСяч ТОН!И. Тому вирІ­ заходів, потужність дІль· __, Безумовно. Нас.ам- жин тодІ, як раніше змінпроцентів

коли

реконструJЩія. Вона по- водІ ведеться ВетІКа ро- Ц,Ію, то ми nішли штяхом л·я.rає У так званому ви- бота, спрямована. ва під- використання касетних,

У перспективІ намічаєщорічно випускати ІЦРи.ємства Во.подимира Пе­ Отож було проведено ІЦІ.- ться лий ряд заходів по nід- алюмінієвих будівельних тровІfІІа НЕСТЕРОВА: вищенню Уі 1продуктив- конструицІ.й до 1 О тися:ч

- При проектуванні завод.v передбачалося, що

ця ку:,

· 3750 також збільшити масу · дп · жини. они ма- здійсню.ються Такого ІІЮ· підвіски до 90 квадрат- .фюlгурть о~ить сАнладну 1 кои- Це дозволить

yj

·

штук.

nроводиться гатопозиційнl

ситуа- доиІ.стка.

б у ла встановлена оператор робить .якомога заводі перша лінія вітчизняного менше холостих проходІв виробництва, яку виготов- Є · тонн

вручну.

ЦІІ може бути ІІ хорІнна

потоків.

nотуЖність

Зараз

преса оnерація

цього авно недостатньо.

позахнсних покриттів. На прямленні

лено у Тамбові

тисяч

У нас на пі.іщриєм:стві

тІлЬІКИ подати профіль у деяких дільниць. Але ро­ така .по- ~механізм захопленн,я:, а да- ботів виrІ:днІо ІВСТаиовпю­ вас аадо- лl все виконуватиметься ват.и тІльки у тому виnад-

третього

Виходом

4-5

тонн Робітникам потрібно буде вже почалася робот11131Щія

але а введевиим автоматично.

д1Іо

,-

анодування.

дуже висока.

Продуктив· ність йо~о У 4 рази вища вІд аналога, який винористовується зараз.

18 перед передбачається :Ме- на норма робітника була

Запнео

М.

ГОМЕНЮК.

да по оиладанню умнваль­

никІ:в цеху торговельного ООЛаднІаННЯ М. Д. Пруд­ tКОrо та бригада різалЬІНи­ кlв заrотl!вельноrо цеху,

яиу очотов

·М. А. Нома­

Достроково дІвадАЯТЬ. :перШО·ГО черв­ ШВеЯ-МОТQРНСТКа ПРОМ·

номбінату

Г.

П.

Чередни•

ченко рапорТУвала про до­ строІЮВе

ІВиконання

д1ругого

Галнну жають ного

пла­

у

колективі ІlІВей­ за

ІПрацьови­

тість, чуйність. Уже иіль­ ІМОЛОДИХ

на•вчила

робіТНИЦЬ

вона

ТОІННощам

професіІ.

Єревані

вручають

дРУЖЖЮ

цей

nри

урочистій

ово1й

художником

-

с.п.раві

так

у

за­

шпаровував будь-які по­ дряпини і вм'ятини на ма­ шинах, ·що навіть експер­ ти не могли знайти слі­ діВ аварії. Тому й відбою ІВ НЬОl'О не оу ЛQ ВіД. RЛіЄН·

ну

ня нових. тодІв організаціІ

для

А оо

ПОВlСИВСЯ

.розумово

...

Навіщо у щасливий день одруження треба розповіДати молодим таку

(;умну на

нах

це

історію'/ питання

з

НіДповідь

-

в

!ВіДкритого

роль

вадженні

урив­

листа,

передового

робіт.

у

всього

впро­

нового

відіграє роз:

все

більше

наб.VІває

плексного

ном­

характеру;

партія орієнтує

трудящих

історІІ, схожі

своУм дра­

розповіс.ти

тяжкі

докладно

нас:rідки

ааtШтrя•

або

про

сп'яного

розповіств

витрати

застосовуючи

чином,

з

•за

виготов..леrrнн

резуль татами

покриває

своІ

рахунок

при­

роке

використання

мате- них

ріально'і віДповІдальностІ підприємств 1 працівни-

ків.

Матеріальна

робіт

і

обов'язкове

одержання воІ економіУ

вІдповІ· вання

дальність підприємств пмягає в тому, що 1за взятих зобобезпечує ревтабельність пор,ушення в'язань із них стягуютьвиробництва. пеОдин Із найважливІших ся найрі·знqмюіlтн~ші штрафи, неустойки. принципів, на яких бавує­ ні. ться госпрозрахунок, - Матеріальна ж вІдrювіда-

містили

ра Або. Але сьогоднl, ко­

цять

спирт.

показали:

ІВіс,іом

Розрахун­ лише

-

двад­

т,ридцять

коли

~~t'ять-. грамів на добу. Як

самі готуєтесь стати бать­

6ачИМt), лише двадцять ві­ сім rри.дця.ть n'ять гра­

ли

ви

одружуєтесь,

:Ками, СЗІМе СЬОl'ОДНі, знех­

ту.ваrвши фальшивий со­ ром, ми повинні розповіс­ ти вам 'ІІ!рО 1суть самоІ ІПробле.ми. Ному, як не

вам, сьогодні (завтра, мо-

nонадплано­ для премію­

-

мів

алкоголю,

розчинено­

го в так \званому тонізую­ чому наrюУ, і «ТЯЖRі психічні ·розJІади_. у дити­ ни, які тепер уже нічим

членІв

бригади

та

же, буде фатально пізно) н:а.у:Кове

дослідження по­

казало: «Від двохсот п'ят­ надЦЯІТи

бать.кLв,

які зло­

вживали спиртними напоя­

ми,

сІrм

народилося

'l'ридцять

недоношених,

надцять

шіст­

мертвонародже­

НО роовинених, а тому не­

Дітей, п'ят­

десят п'ять чолов1R аахво­ .ріли на тубериульоз, сто

-

сорок п'ять

на псиХіч­

ні розлади•.

... В

одиJ.єІ жінки наро­

дилась

дитина

психічним ло

з

тяжким

рооладом.

з'ясовано

Бу­

причину.

ПрОтягом усієІ вагітності вона пила ко~trейлl, що

і mкоJІИ не виправиш.

... Не

вір·rе тим, хто го­

ворить. що,

мовляв, вони,

бачте, пилИ rорілку і пили чИІМало, дилась

-

і нічого нормальна

наро­ дити­

на. Наведу лише деякі дані, одержанІ спеціалі­

стІ!ІМИ.

Середня (умовна)

ІВЄличина. зумового нює

ста.

иоефіцієита ро­ розвитку дорm­ Вчені пlДраху,ва­

центLв. І це, ТаJК би мови­ лодших класах- Іх дитина

'І'И, в найкращому разі. Не вірте ще й ТОІМу, що в ранньому дити.нсml у деяких дітей, які наро­ дились від алкоголlкІв, може бути, що називаєть­

бу ла

цілком

нормальним

малюком, вчилась

добре,

була стара.н.ною, а от з ,ро­ ками.

у

наче

хтось

старших

І

і

раціоиалша­

механІзми,

спорт;

автотран:

економлячи

на­

кладні та іншІ витрати. Уся різниця між фа~тич­

Іноді

в

таких

Н. БАРАНОВСЬКА, Івжеиер-економlст.

званих нормально

питу­

щих

поко­

виnадках

у

снисхіДних

ЛІНІНях часто зустрlчаІО'ТЬ­

ся

еnілепсія.

нія,

недоумство,

шизофре· кал1цmо

{фlІзиЧІНе й моральне)•.

Працюючи над цим лис··

класах,

пІДмінив П.

том.

я

саму

знов

відв)Дав

ДОІЮМІ.жНу

ту

ШКОлу,

де знаходяться чеmе,ро Ді· тей майстра Або. Дивив­

де плачевною. ІВіДбуіВаЄТЬСЯ

ся

ПостуІЮВо в.ин1на. Найчастіше йдеть­ самих дітей, Дегр!І(ЦаЦіЯ ся про тих

-

одна

взята

з

на­

!УК~ nраці: сАлиоrоль зько сімнадцяти мільяр­ припиняє розумовий роз­ дитини в період дів нервових клітин. Пев­ виток ІНа кількІсть цих плітин статевого визрівання, ко­ .регуJUІірно, так би мовити, ли оживляється вся спа.д­ вибуває з ладУ. У нор­ JЮІВа основа•.

ський мозок містить бли­

Ніколи не засmокоюйте мальноУ дитини це не при­ зводить ДО ІІ'ОМіТИИХ \ПСИ­ себе словами: сЯ не алио­ rоліІК,

таться

на

те,

що

в

мо-

навколо

ліІсТЬ до Іх

фраза.

спиртним

.вживаю, ніхто

таких

схожих

...

дУІМІЦі. що з иожною мвт­ ~ у мене прОпадає жа­

чомусь рІдІНО чиІ батьни с:воУ подРужні !ВИКОНуЮТЬ У з ·nроблемою обОІВ'ЯЗКИ сп"яного зачаття•. Справа C'NUii сп'янLННІя. Ось лише що в но,рмі люд­

них·.

У них немає світла. Я дИІВнrвс.я і ловив себе ва'

особи, яку зв'язують в тому,

на

і не СХОЖИХ, ТрИІВОЖНіШе. В усіх чотирьох байдужий, пустий пог;ІЯД. Зда­ ється, Іхні очі не бачать нічого

не

зло­

мене п'я­

ним не бачив, йенl нема чого боятися•. Тані мІір­ ІКу·ванІНя призв~ТЬ до са­ який важво вання можка навіть вимі­ ніль.кості. ЗвІІЦси й дегра­ мообману, вважаrrи добрим помічни­ ряти, ·відчути. Навряд чи дація особи. ви схочете, щоб ваша ди­ Дуже часто до лікарів ком у житті. Енспериrмен­ спостереження вче­ ДИ!На відставала від нор­ приходять батьки А скар­ ти і на двадцmь про-

робництва

ся, «все гаразд•Іхня усю вину переклаАакпЬ дальша доля ІВСе одно бу­ на ШRолу. Школа тут не

ли, що у дітей, які наро­ ХіЧНИХ змін. Але у дітей, дилися ІJ резуJІІЬтаті «п'я· які народилися вІД алко­ поруше­ 'НОГО З.З'іІаТТЯ•, цей ІКОе­ голікіІВ, процес фіціЄИТ дорівнює вісімде­ ний, нервові .клітини rи­ сяти. ЯІС бачите, вІДста- ІНуть швидше і В біЛЬШІЙ

ми аж

ор­

цІІЮ: .розумно :викорисrо­ вуючи будівельні машини

заощадженню будівель­ них матеріалІв, але й внаслІДок економі'і Інших

ВІДКРИТИИ ЛИСТ МОЛОДОМУ ПОДРУЖЖЮ

діЗнатися, що одного разу

наукову

lнжен~но-технtчних пра­ ними .витратами і розра­ цlвникІв. Надпланову еко· хунковою вартістю об'єк­ номlю бригада може одер· та зараховується як над­ жувати не тільки завдяки планова економІя.

ПАМ'JІТАВТЕ ПРО МАВСТР! !&О!

nрацездатних

МОЖЛИВО, ІІjJССІОВУ'ТИЙ фальшивий cupu~1 заважав нам. батьна:.t і вчителям,

на

діяльності,

ки

них, Т,РИДЦЯТЬ ШіСТЬ ПОГа­

1,

затрати

nродуК!ЦіІ

ма'І'измом на долю майст­

тора, ліІкаря й nисьмении­ ІКа :.Юрія .DалаЯІНа, пропо­ нуємо увазі читачів.

...

ни пені, штрафів.

таким

щоб ІЗащlкавити колектив Від·мlнною рисою бри­ ганізацію nраці, впровад­ У поліпшенні резуJІЬтатlв rадного госпрозрахунку в жуючи досконалІшу тех­ праЦі. будівництві в повна від- нологію будівельного ви­

ТВЕРЕЗІСТЬ-НОРМА ЖИТТR

ЯКі МИ З ДОЗВОЛУ йоrо а:в­

с ,ще вчuра Ви, мож­ ливо, оу JІИ школярами

буд_уватися

виток масового соціалі­ бутків, одержаних від ре­ стичного змагання, яке аліІзаціІ nродуащіІ, і за­

1.

школу

видів затрат на будІв­ ництві об'єкта: .заощад­ жуючи заробітну плату,

досвіду,

-

вІДстаючих. Горе зробило ов0110 справу майстер

льність праЦІвникІв дося­ гається за допомоrою стягнення з винних части­

Поряд Ів матерІальним: повІДальність бригади за передо­ подарювання. при якому госпроз- строни спорудження застосуван­ кожне пІдприємство ІЮ­ стимулюваннк.\і ши- об є~tra, mdсть виконува­ ефективних ме­ рівнює в грошовій формі рахунок передбачає

вого

тіВ. які щедро· nрю·ощали майстра. Жив Або в до­ статку. Горе прийшло в його дім з народженням діrrей .Усі вони четве­ ро! народились неПОІВ­ :ноцінними коли nіДрос­ ли, змушею були відвіДу­ вати так звану допоміж­

. -

матерІальна зацІкавленість. УсІ rосп.роорахун·кові вІдносини повинні

розповсюдження

по­

долю майстра Або. був

еконо­

лист

'молодому

,реЄ•СТраЦіІ. У НЬОМУ роз­ ПОІВі;ДаЄТЬСЯ про трагічну

Він

бу­

на боротьбу не тільки за кІльнісн1 показники, але

Л. ПАННР АТО ВА.

В

праці

положень

Величезну

~mарталу.

Петрmну пова­

цеху

Іюх

nідвищення

й за високу якість nро­ ду1КЦ1У. ,Однією з таких розви· мічноІ стратегіІ КПРС, в змагання в основою У'і економічних нених форм та соціальних програм. колективний підряд. Боротьбі за ріст прод.vк­ Госпрозрахунок ~ .це тивностt сприяє широне такий спосІб ведення гос· гоJJОвних

С. МИХАИЛЕННО.

ну

Завдання

1

прод.vктивностІ

ло й залишаєтьея в чисЛі

·ренко.

НЯ

ГОСПРОЗРАХУНОК У БУДІВНИЦТВІ

8 ЧИТАЧ ЦІНАВИТЬСЯ

них nоказали, що

у

так

бa"l\WCa. І за·

мість неІ з'являється презирС'11Во. Я не хочу 1 не можу простити навіть

мертвому

страхітmtJВий

злочиrн:, за який розплачу­ ються діти. Закон карає к.онаного, хто завдасть лю­

дині навіть неЗІНа.чне Ті­ лесне каліцmо. А тут вІ:Д­ разу чотири сналічеиl, приреченІ Істоти. Іmій

баТЬІНО

&<:е

жит­

тя виводив плями з чужих

маwИІН. Але пляму з його

душі не змила навіть са­ ма

смерть.

Пам· ятайте. про ц,ю лю­

дину, пам'ятайте завжди!

З ПОІВагою JJP вас і ві­ рою- у ІВаше почуття вlД­ пов~альностl

Зор11 БАJІАЯН•.


с·Н о-~

Ж И Т Т 11»

!

а липня

}" pa.Цroeld імевt КІро-

nopa.

БУДЕ ПІВТОРАРІЧНИЙ

кормІВ,

старанво проаодІІТІtСJІ доrnя~ за по­

сІвами.

На

nоrреоському

вtдд1тсу у 'ІІІС.ІІі кращих на проnоmовавиl кукуруд­ зи

иазиаають

ЗАПАС КОР .МІВ

трактори­

ста Івана Прокоповича Серrієика. Ветеран праці оброб.ІІJІЄ цю ку.ІІЬтуру на

нлощl

9-10

Основа успіху

rектарів що­

;tия.

На звtмку: .Іде доrляд посівами кукурудзи у радгоспІ імені Кірова; І П. Серrієнко. Фото М. Семннога. аа

а ~ор.

В а при~ладо,м аsангар8івціs -====

ва трудІІ'nоСа баrато хоро­ ших механізаторІв. Зараз у них rарача Іде за­ rотівJuІ

*

року

1985

і план заготівлl сlнажу вернути АВМ-0.65 << дру­ невеликий 1500 тонн. ге життя ~? - за.д;умалися Але .ми ви.рlш.или заклас­ механІзатори. За це взя­

Добре дІвянки

розумІють тру­ nлемmахозавор;у ти цього соковитого кор­ rонн з таким «Рудня•. яку велику му 2200 щоб його роль вІДІграє міцна кор­ роорахупком. НО'ВО'ГО. Це мова база для громадсь­ ВИоС.ТаЧИ.ІJО ДО f{І()rо

11ВаІринmщтва

Х1іrвництва. номані1'Ннх них ~рмІ.в

і

ВНКЛНК3.Н'О

rrга­

ТИМ

данИХ

лася

брнrада

по !ремонту

технолоtlчного об ладнан . ня . якою ·fіІерує і'Нженер

тахоцеху П . М. Жwrай­ ло. ВІдмінно nотру•дилисн на цій роботі слюсар І

що нинІшнІ не­ Достаток різ­ ум•овах, висО\Коякіс­ апрИЯ'ТЛНІВ1 ООГОДН! УМО.ВИ П. М . Без штань'КО. М . М. - це гмовна не дають ІПО-сnравжньому Гузій. електрогазозварник умова високо·І прадуктив­ організУІВати загот.Івлю сІ· М. Д. Са·ве:нко та Іх то­ ностl ху доби ! nтиці . на. Тому сінажем частко­ еаришl по роботі. Тепер маUЛ".на nрацює. Завдяки створенню ми­ <во комnенсуємо сtно, - Иоли наші mаринни­ ну лої осені на зиму міц­ J<аже Микола П латоо ович . вnерше ної КО,РМОІВОІ бази ГООПQ­ СоІЮВнтого Jщрму :9-Жt) ки 1 r rахІвники і:О'іЗJJН ·ВВОДИТ.f! tJ раЦіОН ;tарство пІшло вперед no маємо 1100 тонп.

1

361льшен·ню

tдля

виробництва

1

ринниЦ11Ва

nтахІвництва

цього

плем­ тивно nрацюють на носо· вицl зеленоt масн комn­ по

року

птах033ІВ0Д

~ержав

лексом Є-301 'Комуніст М . П . Ба6ич 1 коьш.'І t ~,~·-м Є-289 м. МаТ"Ю).іі >';;). Вони щодня збираю ·,·; І ПО'дрІ.6нюють r:o 20( !

1776 кlлограмhв мол<Жа .в.1.д корови, або на 285 кілограмів більше nроти в\jДrювlідііого nеріоду ми­ нулого

ВПЕВНЕНІ У ЗАВТРАШНЬОМУ АНІ Переді мною грайливим кипимом

розккнуJЮСя

мо­

Значну увагу rrакож

приділяємо

заС'ГОСуванню

но­

nрог,рес.ивних сортlів ре буйних трав. І11д сон­ ІВИХ цем .вонн вигравали, міни­ кормових культур . Тут треба сказати, що лися, ві:rерець гнав Іх nроценnв .кормових ХІВилt · ·ген до горизонту: 40 ВисІяла Іх знаюча 1 дбай­ куль1j'.р у paдrocnтl розмі­ лива рука, бо вИ;ДНіпнс.я щено на ·nолн:вних землях, тут

1 бобовІ,

і зланові тра­

ви. Розрахунок таюrй, щоб за будь-якоІ погоди ма'Ти хороший урожай. Тут, у радгоспі сАван~ гард• з року в .p!J( сnав­ на забезпечують громад· с.ь·не поголІів'я в дОС'Татн.Ій ~1ЛІІКОСТ1 .рі3НОМ&Иі'l'НКМИ кормами. ЗвЬдси А усnіхи - високі ІІlРИРОСТИ худо­ би на в!ДгоДІВJJl, виооко­ реmа6ель.не госоодарот­

во, ЗЗІМОЖНе ЖИТТЯ робlт­ НИКІів.

можлНІВісrь нашому ко­ лективу усnішно викона­ ти

nлани

продажу

держа­

ві ВСІХ ВИДііВ СіЛЬС!JКОГОС· nQдарськоІ ПРОАУ·КЦіІ за нинішній рtк і :в

цілому

за n'R'І'ирічку. Радгосп за­ вершwгь р~к Із прибутком карбо­ де для оолНІВу застосову­ 61Льш Ю< мLпьйон ються стоки сусІДнього ваІЩlв, одержить виробни­ радгооnу-комбJнату сКа­ чий прибуток. лнтян<:ькнА•. Тому заnи­ Отже, 'Всі галузі rосло­ леfШІЯ в бамторlчних тра­

вах

nриродним

шляхом

дЗJРС~ва

теnер

стали

жнв.lІеН'НЯ

доз-ооляють

що­

року збирати по три-чоти­ ри укоси. Порадували 1 років !Тому сюди завози­ нооі сорти ку.куру дзи. як1 ли нав.tть солому з сусІ!Д· дають по 500-600 цеm­ нtх облаС'Тей: нtчи·м було неріІВ зеленоt масR. У ЦІ ДІ{і радгосn заго­ ГодУВати твари:к, 1 BlfPY· шали валки М&іШИН на товляє сІцаж, я.~оrо nри­ ЧернtгІвщн.яу, Черкащ~­ nасли близьцо топи. ну, Запо.рtжжя , .. 1\()рмQІ:JRр«іничники зобо· закласти його Тоді НОВІіА директор в' язалися Е. О . Приходько ,разом 13 10 Т.ИСЯЧ ТО/ІН і СТіЛЬRИ Ж

8000

~ладаннІ ІВали

сінажу

МОЛочну

r·рамів,

медичний

С11рунтурl

nосІвНих

площ

в радгосnній їдальнІ орга­

торічні

-

65

трави

серед

них

цроцен'l'ів. ДЛІІ

fІі.ДВИЩеНІНЯ

вр<»КаАнос'l'і к~ових ІСУЛЬ1j'р, розnовІ\Дає Ем-ма Олен.сіІзна, ми

тІвля Та}{'()! к1Ль1ЮСТ1 кор­

мів

сnриятиме

виКОІНаНІНю

усnішному

планІв вироб­

ництва l пр~ажу держа­ ві тваринницької nродук­ цІІ, дасть можливість на­ доїrrи від кожної корови

близько м.ОJЮка,

5000

нілограмів

nродати

державі

конкретно nродумали си­ 1500 тонн м'яса . стему внесення органічних АІВангардlвці впевнені до6рИіВ. Нині щороку ІВИ· в завтрашньому д·ні p&iд­ возимо Іх на nоля nонад rocny. За всім цим стоІть 70 тисяч тонн, що стано­ гооnода~кий розраху­

вить у середньому по ЗО тонн •На гектар. Така кіль­ Jdсrь аргааіки, внесеноХ в 11рунт,

дає

можливість

одержувати по

66,6

нера

одиниць

.кормових

rектара

сІяних

цент­ з

трав.

нок.

Виконання

-

ооіх по­

ка.знНІків по кормови.роб­ ниц'І1Ву, ВНірООНИЦТВу зер­ на, картоnлі, насіІН'ня ба­ га'І'О!рFІних трав, гово­ рить

директор,

-

Турбота

про

но.нкре'Т-

ну людину, П заnити ли

визначальною

стилю

.роботи

гос nодарсТ'Ва,

С'Та·

рис<Jю

ди.рекц1І nартійного

та профалілн ового номlте­ тlв. І ось результат ІПротягам n'ятирічки кал н­ тянці тричі виходили nе­ реможця.мн Всесоюзного сОІЦ!.а.лістиЧІНого змагання за збільшення виробни­ щгва 1 nродажу державі с.Lпьськоrосnод а р с ь к о ї цродУІкцП . СьогодНі в « АвангардІ• з вnевненІ.ос­ тю ГОІВОрять : n ' ятирічка буде вНІконана з честю ­ з усіх П<JІКа.1НИХівІ

Г.

дасть

ПОЛЯКОВА.

рально загін. М. О. госпу

зби·

на.

СуМJІінно

потруди ·

• транслортниі\

.пися

яким ІКЄРУЄ Грнкун з рад­ сВеликодимер­

В. М. Ячник, яний особпиво в~значився

сьций•, заКіНчив зби­ рання з.лаково·бобових трав на поліпшених луках. З них заготоn· лен о понад 1 300 тонн tінажу 1 200 тонн сі ·

на

ме.хан.Ізатори

весняних

польових

JЮ()отах, В. І . Половко,

n.

І.

R)хта , котрі ВИ·

нонували

115-120

норми

на

nроцент!!}.

lUвидко трансnортува · ЛИ корм ВОД1І І. С.

ва

за

Забережний, В . І. Теn­ люк та інші ло роботІ.

Тепер вельники

товариші

кормозаготі· виїхали

на

зазимські луки . Тут вони Ізбиратимуть nри· роднІ трави .майже на 600 гекта рах бІля Дее · ни.

І. ДІДУК.

!>ІИ

днренrор

завоІоі.У

n.пемmах<> ­

В. Фролоо.

tJ.

То му , знаючи Ім ціну, ни­ }і~

внрlшнг.и

1о ::ю

:ruнн

і':!ЗН

в~обяти

ссонячнО.Го•

нонцентрату.

що в

більше

чотири

з.апланова-

В.

І.

Красж•nу •·

::,;; ьІ : ~сть цього корму. ,, .,. реробд.нємо зеле­

;;.:..:;;;.; ну

М<!С\

ООбОВО·ЗЛа.КОВИХ

i!)d:; ,

У тр н.

1

змін и

л;рсщює

Глушхо та Інші Ух товари·

році

Господарський

господарст­

прикладом

гард!вцІ:в

в

аван­

нинlшнь~у

.вирішил.и

п1Lвтор31річний мІ.в.

запас

нор­

J-Іа.д.!.йно .восьми

ІііІ

нашому

1050 ГОЛЇІВ, В ТОМУ ЧИС.'Іі 750 корів. mиц1 ж - де­ господа,рстві не багато

сятки тисяч

у

~nродовж а'Гре1·ат

ДШІ BHro1"f'A;дeH·

вітамінного

·:раь ·яно1·о

<5орошна, а ІLІ.зніше 1 t }' 3.

методом ·В

JІNt)'

роr.І:в

A8M-Q,65

гопів .

Тому

еСЛУЖ&А 01

нул . Але ni;: І\!лщь зни­ снося, 1 йщ·u ~IIHj ,; оТ ООС· ІН\

.Х.СУІ'іл)\

ваючис.ь.

:ю р00.7!"!. Сnеціально .

Т!.'!:О КН ДШ!

ВНГОТОІВЛеНН Я

обезводнених

111рацював

госnодарстві

Худоби

u.,:

підхід

створити

Потоковим

(: ШіСd·ІН,

r ;:.');< i ·

що одержа.гь

с

·

.в.ий . Але не одt~ржа:т. t A ЧИ ii t: МО >і·;:~ .> і Ю·

масу

корм!ІВ,

Ію~нть

~e­

агрега ­

том Є·289 ,механізатор Р М . Литвн;:~'нко, а тр ан с::~:.ртvє М. В. Федоряка . і:іЛІ:-.. ;щ·о, ЮДІТ, ЩО зай · нrrl

· · · •. н

н~. ~І>С1'а!Вц1

~~t::Іено'і

.. nc> 2'5 -·30

~ 1. '1Я в нr от ;.ал еннн сі ·

н з -.: ·-' . rонн Ії , , /" -: : ;ЦЯЮТh Д () ABM-Q,65 і! ~: ні• :нv ;\МІН у . Злаrодж е­ , І;, . г•ру жна .робота :Jабез­ Іечує. успіх.

А. ГАВРИдЕНКО.

Жнивному ПОJІІО­

надійну пож.ежнУ Оезпеку МІ-rнугь ліче;::І ДНІ,

!

ПО·

11 я : 't}СП І.)J~:; rс,.:в Броварщн­ ни

випов н я ться

rурнотом

траюор t-в , комбайнів, · ав· томоб ілі.в . Для хліборобів поч н е ться віДnовlда;rьнні! nеріод -- ЖІfИ.s а ~j ;u; ep· шалІ...ноrо р о.х;,н 'ю·н річ­ ЮІ.

Готуючись до ць•я·t'

lc·

литу В ЖИТТі КОЖНОГС• , .j,)j' · дтюгс

К<m сктиву ,

J>СJ.>!а­

.никам і сп еці аліста.\1 P 'l;(· гос пІв 1 птахофабрик треба .JіЮ.Да.JІеї ІДЬ П ОДОft'і"И Jl'jiO те, щиб зберепи :врожай ·ВіД ІВОГНЮ . З Ц1€Ю М еТОЮ nеред 3~и раюшм вет~нt

хлібн ! м.:н:иаи треба роз· бнти н а дІлянки , nрг:-к оси. між .нил-:и пере.орат.и . ГІги­ чому,

ая

nлощі

на

та.кl

Ріf'vбизають­

ділтnни,

щоб

nлоща ,кожноі з них пе перевищузала денно! нор­ ми виробітну, але не

більше

50

гектарів.

Об ­

орати слІ;д також тІ дt· ляІfки , янІ nриляга ють да

лісових масивів або зt:л t:­ них

На луки, до Десни Наиnпексний

ТрудіІвники

на

профІлсrnторlй,

мунlІета

племІнних сІ>кого

штун

прирости ваги пере­

700

наnовнені зеленою ма-:•)ю автосамоскиди 1юдй.в t(O

а

оосnодарс.твах .

-

.вl;\даленій фермі в Опа­ наоеов! віІдкрнвся продмаг,

обез­

комсомольцLt; .d.:..· ./\.BM·U.e::;. Сум лінн о ви­ Роrальсьноrо оrз І<он:,·.с:-;., яєць дродано переважно лерlя своУ <Юа.в ' я.зки сІльс~им '11РУдівникам Григорія Скока . Вони не· .n a.ru ю.:..::-; ; асре;ата І гра· для виведення нурчат в ревозять nодрібнен у масу !:у::н·•ор;;шш. 3. О. Гуз1й, ІндивLдуальних nіДсобних з nоля до тран!.і.ІСlі. г. м. КулрІ й. м. ю .

тнсяч

д1'ВЛ1 бичнів за:прова,дили м.lоІфоелемеtrrи і щодо­

~0011

на сlнаж. Часто мож .• а бачити на дорогах вщ~ ~ ~1 ь

яєць на 109,8 nроцента. Крім того, більше 100

зна.чить ко.рми бур;уть ви-. сакоякісними . на вLдrо­

вищили

117,2,

птицt

бІльше тонн зеленої М<><-Н них. Щоб виготовити та:ку

ману ІПЕф­

шого nіврІччя на

зас1'осу­

КИСJЮту

силосу, а також 3000 нізуtВали дієтичне харчу­ продумаJLИ СТ.РУК'ГУ'РУ nо­ тонн сіна. Це дасть мож­ ІВа.ння, в місцевому нафе сІвНих nлощ. Наnрямок лнв1<:ть мати до . 30 цент· з радгосnного молока nо­ було ІВЗ.я:то на збільшення нерів кормових · одиниць чали виго товл яти морози­ голову. Заго­ во. багаторічних тр318. Нині в на умовну серйооно

~ормов1 культури займа­ ІІОО'Ь 60 процен:rІів, а бага­

ВrтродОІВЖ

працентах до

nри­

буmовими. Але до цього ма:йже не аlдбувалося і вела нелегка ДІОрога, зі­ врожаІ були .вкрай низькі. ткана з повсякденних ма­ Та вихl:д З'НаАшОІВСя: . аван­ лих і великих клопотів­ гаРдLвці сrали сtяти само­ nро пюдей, радгосп. заnилювапьнl сорт.и трав: сярославна•. снаді:Я•. Кожен день nриносить Чітка технологія збиран­ nрацЬвиннам сАвангарду• ня трав, вчасне Іх nlд­ щось нове, цікаве: на за·

Та не зЗІВжди було тах. Пригадую, ан п'ять-шlоть

сnецlалістамІі

r.

цього лерlо.ду виконано план ,реал•1зац1І мо.'Іона. в

В ІНІЦІАТОРІВ . ЗМАГАННЯ

іР(Жу.

І

мів

держЗІВ1 . ТШ<. за п'ять мі­ сяц!аІ

xyдlJ.-t) j{

Робота. на заrот~в.:tt кор­ в-:>::.н е f{ ! норми. про.цуктнв­ іВедЕ!ТЬСЯ ПОТ{•){')ВИМ нlсть Іх гомітно n\Д'Вищн­ методом. Внсщн:.-с ~_р;J,;~· к­ лась, д і литься думка­

І реал13аціУ nродУ~іІ тва­

насаджень

..лісосмуг.

З n ечатну доетигання хліб Ів 1 до з авершенн я KOCO.f!Hit! та ООМОЛ<>Ту ТИМ• ч а с ов і ш ляхи,

метри від дорІІ', і! стерню

·-

Л€рео ра1"н.

Bcl

J6нра:rьнl а;·рt: l' ат н т.роктори, •·:·) ~;6айнн, автом ашини, які 6уд.vть занняТ1 на н<ХQ'В.Іщі, об· молотІ 1 nер евезеН'.Н 1 зер· на з поля на тІк. треба з<Іб ~<озпе'іНТ.tt існри·асни :. а· M rl . ЗаХНС Н1і~ІІІ П р ОПі і ;О· ;т.:жннми

тові трактор

внпадО\К

у пе р іод збирапьної кам­ nанії важлива роль на­

хл і.бн~х

в.ій ним

охоро ні

І

пожежн им

добровJль­ дружинам.

У п ер!од косови ці і оом<>­ Jюту

зерн ових

ч лени

цих

громадських орган із аЦій n о:винНІі щоденно nереві ' рmи протипожежний стан машин і механІамІw і не­ гайн о усувати н едол І нн .

прн~троям и

l

п ервин ними засо6ами n о­ жежог<ІСІння. На ·комбай­ ні. . наnриклад, повиннІ бути два воrнегасни.ки, дs:І Ш'Бабри 1 ко шма роз­ міром 2 ~mадратн l метри. БІля масюШ!, де ·ве­ дуться збиралЬlіl роб оти, п отрібн о тримати наrюго,

С."ТЮІИ

nожежно··ст ор о >! ( С·

nр охо­

дять через хлі6нL масиви. безnеки, в кожному roc r ю · сл ід nер еоратн . У тнх ви­ дарс ·11в і ;реба завч асн n nа~ках , ноР. н ць.оrо ~роби­ с.кла с т.н tхе:УІ атичні nла.нн з ахисту ти .не мо}нна, варто хЛІб пр о тчложежн оr · о скос.нтн на в!.дс-:-анl три врож<.: ю І ; rр и з н а чнтн від·

У роб оті по охорvьІ хлібн их nл-ощ від nожеж

л ежить

що

СИ'Вl•в с лід остановлюв а тн Віl:цnовІ дн! знани, які на­ r·ар;ують про це. Зr·ід;но ;1 ПрСіІ!JИ JІа]\ш протиn о ж ежної

слІД

не ближче сюфr· го ю

4

1

3

n лугом

пожежІ .

на

Польові

розташовувати

100

мс тр~в від

м·асwвlв, тонІіВ, оборювати Іх сму­

з а!Вш wршки

не

менше

~етрів.

Забороняє ться nал ити ци гарки і рознла дати ба­ гаття,

нори с.туватися від-

1\,Р.і:і ТНм RОГН~М у Х:ІібНИХ масНN1.Х і nобл.изу них, а танож біля скирт соло.м.и 1 сІна . БІJІЯ хлІбних м а·

пові;~~ :tьrшх ос іб з.а про 1' !1 r; . ·;;;сжн у nlдгo<uв.r.y ~ бн · р<: .': ;, н Рх

~ашнн

і

СІ І' рег:t ·

ТІ.·&.

Осооливу нІй

увагу

nе рІ од

І,

в літ ­

зокре м ; ! ,

ruд час зб ир<~н ня вро жа ю звернути на uргані­ зацІю дt~з.нілля дітей . · Дпя діrrе й . батьии яких будУТh зайняті н а різн:их ді лю·; · ках радrоспного виробн н ­ цmа, треба організув ати дитячі r.І айданrч ини, не до­

'J1pe6a

пус.кати

н ус тощів шІ<олл­ рів З ВОП І tЩ . Труді·вннІ<н полів nо-

винні пам'ятати , що поnе­ редити поже}:; у н аб агато JІ·егше , н.ін; її І<о rас ити. Тільки ':у ~І .'Ііннl.-:ть у р о­ бот і кожного м е ханізато­ ра , виконання н ими всіх nраrвил протипож ежної безnеки , від нові.Дальн іс тІ . оа

до:11о

Jmть

ІВрож а ю

з ібрати

Вітрат і

успішно

за!Вданнн

до3оВо ·

зернов і

б е:І

ВИКО'НіЗ!Т!і

з авершал ьн ог()

po.ny по

і всі є ї п ' ятиріч·нн виробни цТІВу зерна . С. ТРОХИМЕНКО,

начальник вІддІлення Держnожежнагляду рай­ вІдділу внутрl w и 1 х справ .


*

4 стор.

З липня

··-·

1985 року,

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

ГОСПОДАРЦІ НА З~МІТКУ

Бережіть

Х.JІіб Здавна

вився

:s

наш

до

пропаде

любов'ю.

господарки

ні

Навіть

крмхти

чорним

Киів. Площа Жовт·

• •

7 не

хліба.

черствим

скормнкам знайде вона при­

-

стосування

смачний

Ось

хлібний

декілька

допоможуть

вам

радіомеханік rio обслуг(щуванню І радіотелевізійноУ апарат~три. Приймаються особи Із середньою

Фurro С. Ніколаєва.

ста·

wаноблИВС?z

І

дбайливої

м.

Київська школа рад1оелектронtкн ДТСААФ ОГОЛОШУЄ НАБІР ІІА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

невоі РевоJПОцlі.

народ

хліба

повагою

ОГОЛОШЕННЯ

• •

вкготовить

квас.

порад, я~І

стенографістка, секретар-друкарка. Прийма­ ються особи з освітою 8-10 КJІасів. Початок занять вересень. Навчання денне, ве­ чірнє, змінне. Строк навчання 10 місяців. У школі піДвищую.ть нваліфінацію радіо· спецІалісти по кольоровому телебаченню. Стро.к навчання 6 місяців.

we використовувати хліб.

у

металевих

чи

ДЛЯ ВАШОГО здr·я

8

хліб

!Зберігається

2-3

дні, а щоб він не запліс­ ня:вів, хлібницю треба ми­

ти 1<1ожні

7-10

в'язиаво

зберігайте

мо чорний

днів. Обо· окре·

білий хліб.

1

А яюцо вже станеться так, що хліб таки зачер­

ствів, не викидайте його - він знадобиться вам для

приготування

а.'Іfачних

деяких

страв.

ХЛІБНИй СУП ПО-СЕЛЯНСЬКИ Черс.11Вl хлібні ехорин­ ІНИ з .РУбленою :зеленню та дрібно нарізаною ріп­ частою цибулею підсмажи­ ти на вершмвому маслі •. залити водою, посолити і довести до кипіння. Ста­ раюю розтерти яйце, вли­ ти ЙОГО В КИПЛЯЧИЙ бу ЛЬ­ ЙОН, весь час помішуючи. На 300 трамів черст­ вих житніх скоринок 1,5 лtтра води. 50 г.ра.мів

.вершЩ)!!Юго масла або маргарину, 3 яйця:, 60 грамів ріпчастої цибулІ, 15 грамів зе.їІені петруtщ­ ни.

ОЛАДКИ ПШЕНИЧНИХ СУХАРІВ

3

Сухарі змолоти 1 зали­ ти гарячим молоRОМ. До­ дати сіль, цукор, яйця, род13юrки. дріжДЖі. Поста· вити для бродіння на 2 -3 години. з готового тіста пекти олаДRи. Пода­ вати

з

маслом.

ry вихідні дні на ilco- ливо активні в ·травн1 -

:w-

вих галявинах можна лиnні, а також стріти батато відпочиваю- При температурі

ТВDРНО знімає

.про

Очистити від шкірки яблука, видалити з них насіння, дрібно нарізати .нубин.ами і nересипати цунром (добре ще дода­ ти трохи подрібненої но­ риці). З хліба зрізати 01110ринки і нарізати його nрямокутними скибками ~автовшки 0,5 сантимет­ ра,

Снаринки

дрі~ими

нарізати

нубиками і ІІ1Д­

с,уши1rа. Пріffр~ат.и. су­ мhп з :ЯєЦЬ, 1\Wдооа: і цу н­

РУ.

Змочити в ній

скибки

хлІба з одного бо.ку і по­ нласти

ною

змоченою

сторо­

вниз на сковороду (чи

форму) тю<. щоб панрити дно і стl!юки. :В·середину понласти підгоТОП'!лені яб­

лука разом з хлібними сухаринами. Зверху знав rюкрити скибиамн хліба, уклавши Ух змоченою сто­ роною

На

вверх,

65

і

запекти.

грамів

ного хліба

-

nшенич­

1 ОО

грамtв

ябЛУ'J<, 30 г молока, 1 яй­ це, 20 грамів цукру-піску, 1 О грамів маргарину.

Н. ВОПТОВА, директор громадського вання.

комбінату харчу­

на нас, стил~сr. В повертає nісля дощt·в

елементарні

обережності ванні

восени. сах (там менше кл;tщів). нижче Місце д.Jfя ночівлі виби­

!ІЮГОЖі дні, 'Кайте кліщі особ- Траву

nравНІЛа

nри

в лісі,

nеребу·

на

луnі.

·

те

обережні.

При

засте,реження:

нагоДі

найпростіші

не

стануть шайте nісля

засоби

·за- дів

їжі,

верхнього

антквного

життя

ма

Серед :ш,r,. чи- .rими

тваринного

всьvr·о вати

світу,

номах.

хустку

чи

кашкет,

~ре- одяг повинен бути о дов рукавами,

Норисяо

і

приваблю-

можуть похо·

спеціальними

мало таких, що моТНуть м.анжетдJМИ . і лрилег.лим рідинами, що :цринести· серйозну непри- наміром, брюки з ши- номах.

відганяють

ємність безтурботним :від· роким nоясом •. на ногах Якщо все-таки трапщлю­ почиваючим. шкарпетки і закрите взут- ся, що кліщ міцно при-

І0дним з найбільш не- тя. Не нехтуйте цими см:онтався до тіда і важбезrrечних для .людини в прави.л.ами, відкритий но його зняти, досить нашій

місцевості

пасовищного може

є

,у'щус одяг

кліща.

сnричинити

Він

-

не для лісу.

змазати

ефіром

або

жи­

Вогнищами

збудияна ром

частину тіла

кліща,

за.хв<r захворювання

найчастіше яка

лишилася_ на

поверх­

рювання на туляремію є ,ЛІ!с, чагарники, місця, Ні шкіри. Щоо зН§;rи клічи еш:~ефалlт, при яком;у зарослі травою, уJЗ61ччя ща, треба обов язково вражається мозон. При лісових доріг. Нліщі І.ЗУ~ ;з,в·ернутись до лікаря.

зараженні ·в людини ви- стрічаються в ни.иає загальна слабкість.. березовкх та сильні головні болі, різко ;rайк.ах, підвищується

темnерату- нах,

на

молодих Завж:tи па..'Іf'итайте: найосикових краще попередження :;астарих вируб- х:ворювання це профі­

nовністю

заселяють

лактичні

заходи

ра. Дуже часто Ці захво· лісові пасовища, багато нього. рювання .лишаЮть тяжні Іх в заростях малини. в наслlдн.и.

На

кущах.,

людей

дорослі

нападають і навІть

:нлlщі,

яні.

особ·

звалищах

на

Відпо-чивати

бажано

rr

радість

-

ровою,

весе:Лою,

правиль­

Фінальний

тяжних

захворювань,

призводять

до

лнl

розуиовоУ

дітей або до інва.'Іід­

з

нлубу

та

1972-1973

ження). у нях

фінальних виступили

змаган­ команди

Великодиl\н~рсьної,

Нали­

nиво. Маля :може в таких тяНJськоІ, Требухінської та випадках стати хронічним Нрасилівської

і фіІЗичної відсталості, не· алкогоЛJіном, повноцінності призводять їх

турнір приз

Д.уже велика загроза 1974-1975 рокіВ народ­

мі батьни, иолн не стри­ здоров'ю дитини створюмtvють себе перед чарною. ється в тих випадках, Пияцтво батьків ноли мати, яка тодує, одна з причин багатьох вживає вино, чи навіть

буде

слаб- шкіл.

у вінових

середніх

групах

ким, -часто хворіти, від- 1974-1975 1 1972-1973 ставати розумово і фі·зич- років на:родження перемо·

ності. СтаТІеві залози но в розвитну. гу цобули юні фу:тболіс· найчутливіші до алного­ Гострі алногольні от- ти НалитянськоІ серед­ лю. Ось чому ще в ста· руєння у дітей виника- н.ьо'f школи !мені В. І.

ють, якщо грудній дитя- Леніна. А у вікоІВlй гру­ ли звичаї, яні заоароняли ні 3 рази на добу по нла пі 1970-1971 рокіВ на­ нареченим на весіллі пи­ сти горілчаний комnрес роджею!іЯ перемогли

родавніх

ти

народів

існува­

на

оnиртне.

грудну

клітку

при спортсмени

·кашлі. Як отрута на піД літнlв діють різні контейнонкретна матеріальна лі суміші різних спирклітинна система, 1 один­ тів· , а танож для всіх дієдиний ·новток вина оо­ тей шоно.лад зі спнррушує ЦІлІсність цієї сис­ Наш

теми. рову

організм

~

Стопроцентно дитину

необхідних

це

здо­

лри

інших

умовах

здібна

товими

на'Повненнями.

Право на

роду

-

людське

му ЛНСМУ. Вони

ІІІраІВо

наш

район;

рабять п'яним nлід на ба· те гато днів, оснlльни алко· гадь в клітинах плода не нейтралі:;,ується, і мале­ ньк,ий організм отруюєть·

сПОБАЯ ЖИЗНЬ•-о.ргам Вроварсиоrо rородс.ко. комитета 1\омм.унистической партин УкраинЬІ, г01родского и райоюrоrо Сове-rов иароАНЬІХ депу­ татов киевской области. (На украи.нском язьнrе). Редаrктор Е. ФЕДЯЯ. Газета ВЬІХОДИТ С 17 81ІфеЛЯ 1937 ГОда. Дни вьrходаJ: вторник. средв, ІІЯ'І'НИЦ&, субботе.

ro

ВроварсьN& друиерия

отруєння

ваших

дітей,

представляти

н.а

зональних

голова райспорткомlте-

бережіть Ух від алкотолю., !!!:!!!!ту!!!:!!!!.!!!:!!!!!!!:!!!!!!!:!!!!!!!:!!!!~~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!! Г.

МОКІЄНКО,

JІІ.кар дитячої

лікарні.

Наша адреса: м. Бровари, ВЛНСМ, 16, відділ кадрів.

_

ва

РеАактор Є. ФЕДЯА.

відповідального секретаря, І<ореспоидента місцевого радіомовлення І

масової

робОти

-

ДиреІЩІя.

БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ навчальний рік

1985-1986

Приймаються юнаки й дівчата вtком від 1 5 18 ронів 3 освітою за 8-10 к.пасlв. Професійно-технічне училище готує висv· кокваліфінованих фах1вІ{1в взуттєвої промис­ ловості розкрІйників, заготовнинів, затяж·

до

ників

взуття.

можуть вступи­

Випускники, які од~жали диnJЮм з відзна­ кою,

користуються

пільгами

-

зараховують­

ся до учбового заклад.v поза нон~рсом. Після закінчення училища випус.книни забез.n{!Чуються роботою на лtдприємстві. Всту.пникаJМ необхіщю падати тані донументи:

1. Заяву на і·м'я дирентора . 2. Автобіографію. 3. Свідоцтво або атестат про освіту. 4. Характеристику зl ипrоли. 5. Довідну з ·Місця проживання. 6. Довідку npo склад сім'ї. 7. Медичну довід~:у (форма NQ 286) . 8. Свідоцтво про народження (оригінал). 9. 6 фотокартон (3х4). Наша адРеаа:

Ниї.в-15, :вул.

Січневого nов·

стання, 34. Ухати трамваєм .N2 2ї до зупиннп сВул. Нутузова•. або тролейбусом JW 20 до зуnишш сВу.л. Цитадельна~. Докуменrи

подаються

особисто

до

учбової

частини профтехучшшща до 28 серnня 198.'5 рону в прийма.'ІЬну номісію взуттєвого об'єд· нання

аа

адресою:

вул.

34.

Початок навчання

1

Січневого nовстання,

вересня

1985

г.

Дирекція.

І'мрекція І профком універмагу ра>tспожив­ сп•лки вис;ловnюють глибоке співчуття . молодшо­ му продавцевІ віддіnу культспорттоварІв уиІ~еJ?: магу Надії ПавnівнІ Ситюк а приводу смертІ 11 батька

ПАВЛА ОМЕЛЯНОВИЧА.

Колектив

глибоке

шиноремонтного

співчуття

Андрійовичу І приводу тяжкої сина

робітникам

заводу

аисловлюс

заводу

Григорію

Надії Митрофан!вні. втрати траГІЧНОІ

Шустя!-1 3 смертІ іх

АНДРІЯ.

Правnіння, партійна та профспілкова організа­ ції райспоживспілки висловлюють глибоке спів· чуття економісту по фінанса~ Валент':!!іІ Дмит­ рІвнІ Єзовитовій у зв'язку зІ смертю 11 батька ДМИТРА RОСИПОВИЧА.

Київська обnасrь, м. Бровапи, вуn. Ниівська, 154. 19~3-82; заступника редактора, відділу партійного життя

-· 19-4-<17;

років

50

nри головно· виробничот'> об'єднання сИнІв• імені 50-річчя Великпі ЖовтхrевоІ соціалістична! революціУ ОГОЛОШУЄ Н.t\ШР УЧНІВ

АДРЕСА РЕдАНЦН · 255020

Телефони: редакт~ра

вул.

Професійно-технічне училище му nіДnриємстві взуттєвого

здобу-

право, 1 треба дбати, щоб обласних змаrан.ніЯХ, яні гарантувати тільки абсо· наші діти, майбутнє no- відбуд.v·тьс.я в Броварах. лютна тверезість. Вагіт­ l(Олlння було здорове. До1. СУШКО, на жінка, ;випивши вино,

рогі батьки, не допускай·

рознрій­

В€ли.кодимер­

ськоУ середньої шкоЛ'И. Переможці і призери змагань нагороджені дип­ лома:ми 1 грамотами рай­ сrюртномітету та міськно­

продовження ли

святе

прибиральниці,

комірники.

ЛОВОСТі.

участь команди пе•ремож­ ців зональних ігор у трьох вікс'Вих груnах ( 1970-

1971,

зольники,

гардеробниці,

ти до техн~му чи інституту JІсгної промис·

«Шкіряний м'яч• відбувАлкоrоль, ян отрута, ·ся на стадіоні с. ВеликоУ .руйнує серцево-судинну Димерки. У н·ьому взяли

тя.

ниці,

ліфтери, акумуляторники, венти­ слюсарі-сантехніки, вантажники,

Ті, хто :!акінчив учи.11ище,

футболу на

ють нал1ками на все жит-

го· са­

трикотажу.

заробітку.

"ШКІРЯНИЙ М'ЯЧ"

но розвивається фізично систему, а особливо нер· і розумово батьни ща­ вову., Діти народжуються сливі. Але ноли вона :з р.tзними вадами 1 стаг хворіє, то це велике ре, а створюють його

ВЛАСЮК, саиеп1дстаи­

НА ПРИЗ КЛУБУ

сі· ся весь цей час.

Ноли вона росте здо­

44.

Випуснники забезпечуються роботою на підnриємстві. Прийняті до училища, хто аз· нінчив 8 нласів, забезпечуються стиnендією в роомірі від 40 до 50 крб., а з освітою за 1О 'І<ласів 70 нрб. В період nрантики учнІ одержують 100%

СПОРТ

8

ІВФІРФІr дu~mrn Дитина

ентомолог ц11.

в

дл rк (j) (j)JJIЬ­

м''t.

Л.

хмизу

городах.

проти

дитячо.го

елентрини, ляІІ,ійники. кочегари,

nеред

одяг

Леніна,

Броварській фабриці верхвьоrо ДВІ'nоrо трикотаЖу ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ: в'язальнхщі, швеУ-мотористки, слюсарі-

вtдхо·

дом у ліс оббризкати ее­

тугими бе

вул.

Лас.каво щросимо до нашого магазину. Дирекція.

зали·

себе

вони

Ниїв-30,

ЗАВІТАйТЕ ДО МАГАЗИНУ Сьогодні, 3 липня 1985 року, по вул. 50 рок1:в B.lHCM. 2 ві.ДкривЗІЄться фірмовий ма­ газин-салон сТримтаж• на базі фабрики

лиnових дерев. бажано скосити.

А тим часом літо _ хнсту. Під час походу в ють тварин. яні найактивніша пора porr,_y, ліс на голову треба наді занести кліщ.

20

БАБКА З ЯБЛУКАМИ

ялинових чи соснових лі·

бадьорість. І багато хто, ливо активні. Тож, ~У'Ва- Не розміщуйтесь поблизу розслабившись, забуває ючи в .лісі, мвжди будь- копиць сіна. І ще одне

або медом. На 200 грамІ.а ІПШеНИЧ· них сухарів 300 гра­ Мl!В МІОЛОКа, 1 ЯЙЦе, 40 J'J)S.Мi:В цу~ру-nіску, 30 гра­ грам!JВ

впливає втому.

школп:

Адмlнlсrрацtя.

чих. М'яка ·зелень дерев, восьми градусів нліщі райте на г.алявинах хвой­ тиша Все це б.лаrо- ХОВаЮТЬСЯ у JliCOBy ЛіД- НОГО ЛіСу, ОСОбЛИВО УНИ-

с·метаІНою

грамів маргарину, м!JВ ;ро;дзинок, 25 сметани, дріжджі.

Адреса

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ

пласт­

масових хлібницях свіжим

освітою.

Початон занять сернень, вересень. Строн навчання при денній формі 9 місяців, при ЗМіІІІІій 1 вечірНіЙ 18 ІМіСJЩіВ.

ощадливІ·

ЗБЕРЕГТИ ХЛІБ СВІЖИМ ЗОВСІМ НЕ ВАЖКО

ремонту

віддІлу сІльсьи~го господарства 19·3-18; 19-3-05; вІДДІЛІВ промисловості, nистІа

19-4-67.

Киfвсьноrо ~ управлІння у ~пра:ВІІІХ вИДІІІшшц'l'в, поліграфІІ І киижковоУ тормвпt. Адреса друК&рнL: 255020, НИ(всь~>~а обпасrь. м . Бровари, вуп. КнІвсьна, 154.

Індекс Друк

друкований

13.470

61285.

виоокий.

Обсяг

аркуш.

Тираж

nри;міриJІкІ.в.

Замов.пення

Ні

3199.

105 номер 1985 рік  

105 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you