Page 1

Форум комуністів Європи

'-=::::=::=::=:::=::=:.__

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯ!

N9 105 (4212)

r

'

І

СУ;ТА

Наприкінці

липня

І

1978 Ціна 2

f). коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935 РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

в Верлlні

J,:uдy Європи на бдоки і ~а пр о­

відбулася Ко-нференція ко 'ІУністич!Іих і робі'l'НИЧИХ партій Євроnи. В ній взяли участь посланці 29 братніх партій. Вони об-

червня

ведення п~літики роззброєння, во­ НИ ВИСЛОВЛЮЮТЬСЯ ПРОТИ будь­ яких дій, які суперечать цій по­ зиції.

говорили актуа.'1Ьні питання боротьби за мир, безпеку, співробітиицтво і соціальний прогрес. Канференція проходила незадовго до першої річниці Наради J пита.нь бе:шеки і слівробітництв·а в Євр(}пі. І ця обставина на-

Комуністи переконані в тому, що між боротьбою за мир, розряд­

кла.'Іа особливий відбиток

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ,

ро·боту. братніх

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РУБЕЖІ ПІВРІЧЧЯ ПЕРЕКРИТО! Прагнучи зробити якомога біль­ ший вклад в успішне втілення в ааптя мудрих накреслень XXV з 'їзду · КПРС , робітники та інже­ нерно-технічні

працівники

заводу

електротехнічних виробів достро­ ково завершили піврічну виробни­ чу програму і добилися відрад­ них успіхів з усіх техніко-еконо­ мічних показників . Зокрем а, план по випуску валової продукціі пе ­ рекрили на 212 тисяч карбованців

Щоб

не

було

кwста­

тували, що в міжнародному ста­ новищі відбулись істоm позитив­

вІдстаючих

Більш ніж на 5О ТИ{:ЯЧ Rap- та <<60-річчю Великого Жовт­ бованЦІв nродукції в рахунок ня 60 ударних декад! », ко­

Тому, підкреслюється в зат­ вердженому Конференцією підсум­

домо1шеностей, ковому документі партій, які бра­ зафікс(}ваних у Заключному акті ли в ній уча-сть і далі активно загальноєвропейської наради, вистуnатимуть за Європу миру, яr;ий підписали в Хе.'!ьсінкі пред­ співробітництва і соціального про­ стаВ"ники 35 держав.

Учасники конференції

* *

ного довір'я між народами і бо­ ротьбою за нові економічні і noлітичні завоювання трудящих, за соціальний прогрес існує тісний

на її зв'язоК'.

В промовах керівників партш підкреслювалось

повне здійснення

РІШЕННЯ XXV З'ЇЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ!

RY, безпеку, за зміцнення взаєм-

ні зрушення. Ці зрушення є ре­ співвідношення

зультатом зміни

гресу.

Представники комуністичних і рІ)б~тничих партtи, які брали участь у конференції, висловили своє

переконання

в

тому,

що

здійснення сформу дьова ЕІИХ нею сил на користь справи миру, де­ цілей відповідає інтересам усіх другого nівріччя відправив за- лектив заооду на два дні ран і­ мократії, наці<mального визволен­ народів і стане важливюr вкла­ мовникам в останні дні червня ше винонав план першого ліз­ Вроварський ний завсд

ексnерименталь-

торгового машинобу-

д~·вання. 3 підnриємства на адресу Самаркандської, ТалдиКурганської, Пензенської , Ворошиловградської і Сумської облспоживспілок надійшли торговельне устаткування <<Унраїна-75>> для обладнання магази-

річчя по випуску та реалізаЦії продунцlї.

Це

трудс,вий

дару­

ня,

незадежності

і

соціалізму,

_і)езультато'.r поси.'Іення

боротьби

нок торгмашіЕцtв на честь трn­ НаjЮДНИХ :ІІаС. диційного свята міжнаро~­ Водночас , .ак відзначив у своїй ного Дня кооперації. пр(}мові на конференції Генераль­ У ці успіхи чимало праці ний секретар ЦК КПРС товариш вклали праєофлангові соц!аліс­ Брежнєв, активізувал fІсл тичного змагання. Це, в nершу Л. І. чергу, бригада слюсарів, яку сили реакції і МІЛІтаризму, ті,

до м у спра.ву ЮІр}·, національної

незалежності, дем~кратіі і Сі)Ціа­

лізму на вс :й нашій планеті.

В·ерлін перебуває nriд враж~н­ ням найвищого форуму комуні­ с·тів Євр~пи, який був найбільш представницьким

за всю історію

хто хотів би тягнути Європу і континенту. Сотні іноземних жур­ і в ідванта жили своїм замовникам сировини, ланцюги і ступищ слюсарно-зварювального цеху . налістів, що зібралися тут з наго­ різнома нітних вироб ів додатково весь світ назад, до ча сів « холод­ На 115-120 процентів видо завда в ня на 120 тисяч карбо- для сільських хлІбоnекарень та ди конференції, прщовжують ко­ і бал.ансування на іНШі вироби. конує норми бригада штампу- ної війни» ;щів. ментувати І(Ю важливу політичну Дружно трудяться торгмавальників із заготівельного грані ядерної катастрофи. Останнім часом багато уваги подію. шівЦі в першому році десятої цеху, якою керує Володимир приділено випуску товарів куль­ турв о- побутового nризначення і предметів широкого вжитку. За шість місяців цієї продукції від­ правлено в торговельну мережу на

З мільйони 803 тисячі карбован­ ців, в тому числі на 53 тисячі карбованців

понад

план.

У досягнення успіхів найбіль­ ший вклад зробили правефлангові соціалістичного змагання під деві· з ом «60-річчю Великого Жовтня

-

60

ударних декад» шліфуваль­

ник комуніст Є. В . Максунов, кан­ дидат у чдени КПРС О. П . Снєж­ кова, бригади складальниць кому­

ністки К. Т. Романенко, Ж. М. Патрикєєвоі, В. І. Кулик та бага­ то інших .

Л. ПАСІЧНИК,

начальник

мічного

нів, павільйони

для вторинної

очолює

Борис

Рябцов. Наполеглива праця його в дев ' ятій n'ятирічЦі .в "tд­ значена орденом Трудової ела­

нених заводів і Броварського порошкової металургії, робітня-

ви третього ступеня. штампувальники Софія

ни,

Микола

Інженерно-технічні

праців-

ВІн і Шита,

Литовченко,

Галина

Нарпець не лише перевикону­ ють норми. а nід час виготов­

конати план першого року десятої п'ятирічки до 24 грудня і додатково до завдання випус-

лення деталей теріали . Серед правофлангових

тити продунції

на

280

тисяч

карбованців, реалізувати па

200

тисяч kарбованщв більше плану. Працюючи пlд девізом ~пе-

бригада

Леонід

слюсарів,

Оробій.

ретвори мо десяту п'ятирічку в боті, виконують норми на 115 n'ятирічну високої ефективнос- -120 процентів. Ті виробництва 1 ЯН()СТі роботИ>> Г. AHДPit:;HKU.

почати

процес

ск(}рочення

завдання

120

115- 120 процентів. Робота по до­ г ляду за картоплею організована

Фото

М.

А. КРАСИКОВ , оrп:я.цач ТАРС.

Одностайне схвалення Сільські буді вельниRи, як і ла з такими життєво важлинивсі радянсьн1 люди, з великим ми пропозиціями, як укладенінтересом знайомляться з до- ня всесвітнього договору про

ку.ментами НонференЦіі номунl- незастосування сили в міЖна·

неннп міЦНого миру

с;ишдна. Боротися за нього -почесний обов'язок Rожного з нас. Немає су иніву, що підсум­ ки конференції, Я1tа внеоно під несла прапор єдності європей­

нашої країни. Особливо залам'ятались мені слова Леоніда Ілліча про те, що наша партія не ослабить своїх зусиль у бо-

з'єднанню наших зусиль, анти­ вІзасф нашої спільної борсть­ би за ко рінні інтереси трудя­ щих за демократію і соціалізм,

юt народів . Нашим виладом у зм:Щнення миру повинвиробничі справу ва 110- на бути ударна праця, внеона

Сtльсьні будівельник и одно­ стайно схвалюють миролюбну політику RПРС , заявляють про

трудову девізом: 8е.11икого 60 удар­

-

мирну

зовнішню

Семвнога.

якість робіт.

будІ вельно-монтажних

головний

своє прагнення ударною працею зміЦнювати могутність рід-

механін була, є і буде

-

~~

8 нипк.в- ~lасвародв:ай девь .коо.перацJі

.

яка завжди

прапороноецем

миру н а пл а неті. К. ДАВИДОВ.

Ян

* *Міжнародно.го *

член

ноаперативного

Все

для

життя і працІ людей, за де­ мократію, мир і соціальний

*** Коолспілна республіки

тивних організацій СРСР. Вона налічує понад 17 міль­ йонів пайовинів. Кооперато­

кооперативних організацій і підприємств . демонстра l\ії іх єдності і співробітництва у вирішенні спільних завдань кооператори світу відзнача­

ють в обстановЦі міжнародної

розрядки

напруженості

в

нІж

у

-

найбільших коопера­

ри України обслуговують більше половини насел ення

республіки. У минулій

у

змІ цненні

на

вищими

Мlстl.

Значних успіхів

У 54 раз відзначається Міжн ародний д ень коопера­ ції. НинІшнє своє свято, міжнародної солідар­ чл ені в і nрацівників

Торгівля

ро1вивається

т емпами,

то

одна

з

п' ятир!чці.

сел!

прогрес.

людини день ності

мій

досягну­

технічної бази торгІвлі. Тільки за минуле п'ятиріччя у її розвиток вкладено 803 МіЛЬЙОНИ КарбоВаН ~1В.

3

* * роком *

кожним

рюються

і

розши-

ся форми кооперативної тор­

п'ятирічЦі то­ варооборот споживчої коопе­ рації України становив 52 мІльярди карбованців. Це на 13 з лишком мільярдів кар­

гівлі на селі. Нині ноапера­ тори республіки активно включились у роботу по об­ слуговуванню майстрів ви­ соких урожаїв. У гарячу по­

бованців більше , ніж у вось-

РУ

жнив

муть

безпо-

в

1500

полі

працювати­

автолавон,

моторизованих

і

18

ти­

кінних

розвозок, 11 тисяч ларнів б ез прода·вця, багато магази­ нів-вагончиків,

у

яких

тру­

дівники

зможуть

при­

дбати

3300 муть

ланів

всі необхідні nі дприємств

ського

вдосконалюють­

цьогорічних

середньо

сяч

матеріально­

справа

сприятимуть

На мітингу в СПМR-508 ви- ної Батьківщини,

ступив

Б!л аш . Він сказ ав· Ми гордимося тим, що саме наша Батьківщина виступи-

боротьбі за поліпшення у мов

-

ротьбі за справу миру і безпе- за мщний мир .в Європі.

М.

О. ЛАПИКІН, rоп:овний агроном.

відмовити­

політику ських комуністів,

вона

процентІв. На фото: електро­ зварниця з. п. ко­ НОНЕНКО.

на

р(Ітьби, результат якої зачіпає ін­ тереси мільйонів людей на з емлі .

Я уважно прочитав ясираву, перенонлину промову генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. 1. Брежнєва на Конференції, і схвалюю

декад•,

виконує

комуні­

авангарді бо­

І. Драчевич сназав :

на

-

них

в

с я від створення нових видів і снстс,ІІ зброї масового знищен­ нп, снликати 'Всесвітню нонференЦ]ю по роззброєнню . Досяг-

десять років тому. Працює еJІектрозвар­ ницею. ЧимuиА виробничніі досвід, сумлінне стаВJІення до роботи допомага­ ють іА виконувати різноманІтнІ зварю­ вальнІ роботи з ви­ сокою точністю.

Ставши

сти лишаються

оглядачі

що

родних відносинах,

првІш•а

вахту під «60-річчю Жовтня

міжнародні

ропи у Берліні. У всіх підрозділах відбулись багатолюдні мітинги, присвячені Цій події. Бригадир мулярІв ПМК-3

Кононенко

У радгоспі «Авангард» посад­ жено 400 гектарів картоплі. Вже проведено два міжрядні обробіт­ ки. Посіви підживили, внісши на кожний гектар два центнери ні­ трофосу. Приступили до підгор­ тання картоплі, з в несенням по два центнери каліймагнезію. Види на врожай непогані. На міжряд­ ному обробітку сумлінно працю­ ють трактористи механізованих ланок Н . В . Куді н, Ф. С. Євту­ шенко, Ю. З . Прокопець, В. С. Шу.1ьга, І. О. Носок та П. М.

Провідні

зrюву ко fІстатують,

етичних і робітничих партій Єв-

На доtJІ ідно-експе­ риментаJІьниА завод Зінаіда ПавпІвна

норми

fШЬ,

Працюючи

під девізом <<Поруч жодного відстаючого>>, слюсарі бригади допомагають один одному в ро-

відділу.

виконуючи

чі партії, чіткий і яений: необ­ хідно покласти кр.ай гонці озбро­

і керує

яною

!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!"!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'

планово-еконо­

Висновок, до якого одно·стайно

прийшди К(}муні стичні і робі'ІІІИ­

озброєнь і збройних сил. Оскіль­ ки партії уЧасниці конферен­ економлять ма­ ції виступають за подолання роз-

ники і службов~і експериментальнога заводу дали слово ви-

"ДРУГОГО ХЛІБА"

у дві зміни.

з

п'ятирічки. Змагаючись з колектива:vш Одеського , Гомельського і Таллінського споріД-

ДБАЮТЬ ПРО ВРОЖАЙ

Литвинчук,

Петрашенко ,

харчування в

nоле

товари. громад­

вивозити­

гарячі

страви .

Працівники сnоживчої ноо­ перації , виконуючи рішення

XXV

з 'їзду

НПРС

і

XXV

з ' їзду Номпартії України, прагнуть робити все необхід­ не

для

волення люд е й.

максимального

потреб

задо­

радянських

альянсу,

Укоопспілка підтримує зов­ нішні торговельні зв'язни з 29 краІнамн світу. На зов­ нішній ринок споживча коо­

перація України понад 50 видів УRраїнські руть

поставляє продукції.

кооператори бе­

активну участь

народних

ф еренЦіях,

у

між­

симпозіумах,

кон­

з' їздах.

Частими

гостями оргаНізаці й Унооп­ спілни є зарубіжн і ноопера­ тори. Так, наприклад , торін у нашій республіЦі побували

делегації з

48

країн . Міжна­

родні торго вельні зв'язки грунтуються на взаємній по­

ваз і і обопільній вигод і. ( РАТАУ).


НАКРЕСЛЕНІ ЗАХОДИ ВТІЛИМО В ЖИТТЯ! 29 червня :відбулася сьома сесія міської Ради депутатів трудящих (n'ятнадцятого скликання). З доповіддю «Про завдання міської Ради депутатів тру дящих по здійсненню рішень XXV з'їзду НПРС і XXV з'Узду Номпартії України• виступив голова виконкому міської Ради депутатів трудящих О. П. Коротенко. XXV з'їзд НПРС велику увагу приді-

лив питанням роботи Рад,

підвищенню

їх ролі в господарському і соціальнокультурному будівництві. Виступаючи

кої культури і зразкового громадського порядку, які затверджені п'ятою сесією міської Ради депутатів трудящих (n'ят­ наддятого скликання). Завдання по поліпшенню соціально­ культурного і побутового обслуговуван­ ня населення міста охоплює широке

коло питань. Це і поліпшення соціально­ економічних та виробничих умов праці,

Не збі11ьшує види населенню,

послуг, які надає

комбінат

комунальних

nіД­

приємств. Якість робіт, ЯНІ виконує в тому числі меблів на 24 мільйони РБУ-4, незадовільна. 795 тисяч .карбованців, товарів культур­ Треба сказати також, що не всі nід­ но-побутового призначення на суму nриємства і організації приділяють на­ лежну увагу благоустрою. Третій рік не може

привести

в

порядок

вулиці

По­

засіданнях

виконкому

міськоr

Ради

но-масових заходів,

органіЗацій-

спрямованих на мо­

білізацію трудових і матеріальних ре­ сурсів по виконанню планів і соціаліс­

тичних зобов'язань першого року і п•я­

тирічки в цілому. Вик.оЮ<ом міської Ради депутатів трудящих розробив ор­ ганізаційно-економічні заходи по здій­

сненню рішень XXV з':tзду НПРС і XXV

з'їзду Номпартії України на десяту п'ятирічку. В них визначено комп­ лекс завдань по поліпшенню Оf-ганіза­

ційно-масової роботи, виконанню планів десятої п'ятирічки, по здійсненню соці­ ально! програми, ки і культури.

питань

Десята п'ятирічка тивності

і

нау­

п'ятирічка ефек­

-

-

якості

розвитку

вимагає

від

кож­

ного трудівника, в тому числі і від де­

путатів, значного ності

їх

nідвищення ефектив­

діяльності,

поліnшення

якості

всієї роботи. Накреслено грандіозні замапня де­ сятої n'ятирічки. Це і дальший розви­ ток всіх галузей міського господарства. і

максимальне

задоволення

зрослих

за­

питів населення міста, і втілення в жит­ тя органіЗаційно-господарських заходів

по перетворенню міста Бровари у міс­ то вис.окопродукт:и.вної праці, високої культури

і

зразкового

громадського

по­

рядку.

На основі максимального викорис­ тання внутрішніх резервів, підвищення

технічного рівня, якості продукцІІ, удосконалення організаціІ праці і уп­ равління виробництвом забезпечити що­ річний приріст обсягу валоноУ nродукціІ

порівняно з минулою дев'ятою п'ятиріч­ кою не менш як на 6 процентів. Великі завдання

стоять

пере.д

промисловими

підnриємствами по реконструкції і тех­ нічному nереобладнанню Діючих під­ приємств, зокрема зав·одІ в порошковоr металургії,

ремонтно-механічного,

тротехнічних виробів,

пластмас,

ки .верхнього дитячого

елек·

фабри­

трикотажу,

заво­

ду залізобетонних конструкцій, експери­ ментального заводу торгового машинобу­ дування. У 1976-1978 роках необхід­ но

ввести

в

дію

першу

чергу

заводу

алюмінієвих будівельних конструкцій. Продукти.вність праці планується під­

вищити не менш як на 30 процентів, а приріст пром:и.сло вої пр~укцlУ за раху­ нон зростання продуктивності праці на 90 nроцентів. Для більш повного за­ безпечення населення товарами народ­ ного споживання буде збільшено Ух ви­ пуск за рахунок більш ефективного ви­

користання виробничих раціонального

потужностей і

використання

сировини

і матеріалJв, залучення у виробни­ цтво місце1юї сировини і відходів. За рахунок зниження матеріаломіст­ ності намічено забезпечити економію: ко­

льорових металів не мен ше 700 тонн, 5 тисяч тонн умовного палива, 900 ку­ бічних метріВ лісоматеріалів, 7300 кіло­ ват-годин електроенергії тощо. СлІд по­ силити роботу по nіДвищенню технічно­ го рівня виробництва, вnровадженню до­ сягнень науки і передового досвіду. Надійн:и.й засіб nідвищення якості про­ дуІЩії вnровадження на всіх промис­

лових nідприємствах міста львівсько! .системи управління якістю. Чимало пе­ редбачається зробити по поліпшенню

обслуго ву вання пасажирів автотранс [!Ор­

том, засобами зв'язку, радіо. Забезпе­ чити здачу не менш як 90 процентів всіх об'єктів з оцінкою сдобре• і свід­ мінно•. Ширше впроваджувати НDВУ

форму господарського розрахунку в бу­ дівн:и.цтві Великі

-

бригадний nідряд.

завдання

стоять

перед

пра­

цівниками торгівлі, служби побуту, ко­ мунального господарства. Запор~.кою Іх виконання є організаційно-господарсьиt зах:оди по nepe"I воренню міста Вро вари в місто високопродуктивноУ праці, висо-

2

стор.

тисяч

-

карбованців,

600

на суму

ти­

У сnішно сnравилися з .виконання.м nлану товарообороту за п'ять місяців

планом передбачено випуск валової nро­ дукції на 6 мільйонів карбованців, в то­ му числі меблів на 4 мільйони 320 тисяч карбованців, товарів культурно­

тивності,

ініЦіатиеи

кожного

депутата.

На XXV з'їзді КПРС товариш Л. І. Брежнєв .відзначив, що з ініцІативи де-

виробів із місцевих на суму 5 мільйонів

тисяч карбованців.

575

На

1976

побутового призначення -- на нів 5 тисяч карбованrdв.

Особливу

увагу

рік

5

мільйо­

приділяємо

підви­

щенню якості продукціІ. З цією метою

розроблені

і

втілюються

заходи.

Щомісячно на засіданнях постійно-дію­

чоУ комісіУ по якості розглядається пи­ тання по ліквідації порушень технічних

режимів, технології виробництва, пре­ !!!!!!е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тензіУ споживачів тощо. Отже, ведеться велика підготовча робота по впровад­

депутатів трудящих. Накреслено також .налення комплекс організаційних і

""'

840

льову і Московську мостопоїзд-814. Не

оргавіза ціІ колектив із Звітною доповіддю, Генеральний вари народного споживання, і здійевен­ ц. р. торгові секретар Центрального Комітету партії ня у великих масштабах ж:n.rлового бу­ змішторгу і комбінат громадського хар­ чимало необхідно товариш л. І. Брежнє~ відзначив. що дівництва, і підвищення його якості. Зо­ чування. Однак ще з іНіЦіативи депутатіВ ниНі висувається крема, буде побудовано 28 будинків за­ зробити по поліпшенню культури обслу­ і вирішується чимало важливих питань, гальною площею 168 тисяч квадратни:х говування, добитися того, щоб план то­ виконувався щомісячно пропозицій. Підсумки XXV з'Узду КПРС метрів житла, три гуртожитки на 1390 варообороту і завдання колективіВ місцевих Рад по місць. Чимало передбачено з.робити в всіма торговими точками. Успіх роботи Рад залежить від ак­ їх виконанню, сказав доповІдач, галузі ос.віти, соціального забе.зпечення,

обговорені у виробничих колективах і на медНиацшианип, акрутлі;ттууррибут~~Я про удоско-

мільйонів

28

художніх промислів

сяч карбованців, видів сировини -

і посилення його творчого характеру, і закінчив роботи по благоустрою вул. всебічне скорочення ручної і фізичноІ Гальбича трест «КиУвшляхбуд• та інші.

праці, і nідвищення доходів населення, більш повне задоволення попиту на rо­

передбачено випустити продукЦії на су­ му 34 мільйони 710 тисяч карбованцІв,

соціалістичної

державності,

ІЗ СЕС/і МІСЬКОі РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

женню комплексної

.якістю.

дальший розвиток соціалістичної демо­ кратії, зміцнення правово'!: основи дер­

дутатіВ Рад нині висувається і вирішу­

жавного

роль у цьому Закону про Статус депу­

1 громадського

життя.

Вино­

нується велика робота по приведенню юридичних норм згідно з новим рівнем, досягнутим нашим суспільством. У

світлі рішень XXV з'їзду .ЕШРС необ­ хідно здійснювати систематичний конт­ роль за дотри манням соціалістичної за­ конності, правопорядку, значно посили­ ти боротьбу з злочинністю і порушен­

нями паспортного режиму. Це покладає велику відповідальність на адміністра­ тивні органи: прокуратуру, суд, відділ внутрішніх справ, комісії при міськви­ конкомі. Підвищення рівня роботи Ради де­ путатІ в трудящих позитивно

впливає на

ється чимало

Депутати трудяться,

ідуть

в

ної

органі·за.ції

по

виконанню

народно­

господарських планів n'яти місяців першого року десятої п'ятирічки. Особ­ ливих успіхів досягнуто в травні. Став­ ши на трудову вахту під девізом «60річчю Великого Жовтня 60 ударних декадІ•, всі колектЕ ви промислових під­ приємств

успішно

виконали

місячне

завдання. У цілому по місту план n'яти мlсяціВ по випуску валової продукції виконано на 101,7 nроцента, по реалі­ зації на 101,6 процента, а по росту nроду.ктивності nраці на 101,8 про­ цента. Це дало можливість виробити

вало:воІ продукції понад план на

1063

тисячі карбованців і реалізувати про­ мислової продуІЩії на 581 тисячу :кар­ бованців. Обсяг валової продукції по­ рівняно з відповідним періодом минуло­ го року зріс на 106,6 процента. Аналізуючи роботу nідnриємств по виконанню основних техніко-економіч­

показуючи

які

відмінно

приклад

іншим,

соціалістичного

зма­

верхнього

інших. но

дитячого

Промиславі

трудяться

над

трикотажу

та

підприємства успіш­

виконанням

таких

со­

ціалістичних зобсав'язань, як освоєння 25 нових видів товарі11 народного сло­ жи вання,

над

представленням

їх

виро­

бів на присвоєння державного Знака якості, над забезпеченням 86 процентів здачі готової продукціІ 3 першого пред'­ явлення. Такі підприємства, як завод порошкової металургіУ, фабрика верх­ нього

дитячого

трикотажного

одягу,

ви­

електротехнічних виробів О. А. Носен­ кова та іНШі. Активно працюють депу­ груnи

тального

І.

на

заводах

торгового

е:ксnеримен­

машинобудування

металургії,

і

які очолюють

І. Ратушний та П. Ф. Іваненко.

Широке ссціалістиqне змагання за збільшення випуску проду.кціУ, поліп­ шення її якості, зниження УІ собівар­ тості

повинне

стати

повсякденною

спра­

вою у кожному виробничому колективі, обов'язком кожного депутата.

-

П'ятирічка ефективності і якості, сказав, виступаючи в обговоренні до-

повіді, директор заводу експерименталь­

ного торгового машинобудування І. Г. Агапон, nоставила перед нами зав­ дання забезпечити більш повне ви­ користання резервів виробництва, при­ скорити науково-технічний прогрес, до­ битися найбільших результатів при най­ менших затратах. Саме на вирішення цих завдань

і

сnрямовує

свої

зусилля

наш .колектив. У спішно виконано план п'яти місяЦів першого раку десятоУ п'я­ тирічки. Зокрема, понад план реалізо­

вано продукЦіІ на

165

тисяч карбован­

ців.

ти велику кількість заходів по впровад­ женню нової техніки, передоваУ техно­

логії, тиме

економічний ефект яких склада­ тисяч карбованців, ряд нових технологічних nроцесів буде здійснено з

530

допомогою науково-дослідних інститутів. Чимало робиться на .вnроваджекню

підприємстві по

комплексної

системи

уn­

равління якістю. За прикладом передо­ вих колективів Львівсько! області 1 міс­ та Ниєва розроблено десять стандартів по системі бездефектної праці, 20 по комплексній системі управління якістю продукції. У цьому році буде атестова­ но на першу категорію 37 виробів, за­

з nершого пред'явлення. На кінець п'я­ випуску промислової продукції. Проте тирічки плануємо випускати не менше з державним продовжують Бідс'tавати заводи залізо­ 15 процентів продукцН бетонних виробів (директор А. С. Джу­ Знаком якості. ма) 1 залізобетонних констру·кцій (ди­ - За минулу п'ятирічку була прове­ ректор І. Я. Левченко). Виnускає чима­ дена реконструкЦія нашої фабрики, ло недоброякісної продуІЩіУ виробниче розповідала на сесії начальник планово­ деревообробне об'єднання (дире.ктор го відділу вир ::бничого деревообробного А. П. Начан). об'єднання Л. А. Ковальова, яка висту­ Сума Самовіддано трудяться і колективи пала в обговоренні доповіді. вкладень становила 2,6 будівельних організацій. План nідряд­ капітальних них робіт ними виконаний за п'ять мі­ мільйона .карбованців. Проведена рекон­ сяців цього року на 102,8 процента, а струкція дозволила на десяту n' ятиріч­ власними силами на 1О 1,8 процен­ ку накреслити підвищені плани. Якщо та. Непоганих усnіХів досягли колек­ обсяг валової продукціІ в дев'ятій п'я­ тиви пмн~15, мостопоїзда-814, тирічці становив 24 мільйони 712 тисяч СПМН-508 та ін. карбованців, то на десяту п'ятирічку

62

проценти загального

НОВЕ ЖИТТЯ

-

шиюст

заводу

шиноремонтного

Горлов. -

сказав ма­ С.

Б.

За п'ять місяців випущено

валової продукції на суму

тися­

3979 3

чі карбованців, що становит~ 101 4 процента. Різними формами соціалістиЧ­

- На XXV з'їзді НПРС nідкреслюва­ лась необхідність дальшого поліпшення

робниче деревообробне об'єднання борю­ ться за присвоєння їм звання сПідпри­ ємство високоУ культури виробництва й організації праці•. Завод електротехніч­ здачі. готовоr них виробів уже зараз виготовляє 19 безпечено 88 процентів виробів з державним Знаком якості, продукції відділу технічного контролю

що становить

соці~лістичному змаганні,

Трудового Червоного Прапора, 1 апа­ ратниця заводу порошкової металургії О. І. Напля, і складальниця заводу

На заводі розроблені організаційно­ них показників, можна відзначити зла­ політичні заходи, в яких особлива ува­ годжену роботу колективів заводу nо­ га звертається на пlдвищен ня ефектив­ рошкової металургії, експерименталь­ ності виробництва, поліпшення якості ного заводу торго"Вого ма шинобудуван­ продукціІ, продуктивності праці за раху­ ня, електротехнічних виробів, пласт­ нок впровадження передової технології мас, шиноремонтного, ремонтно-механіч­ і підвищення технічного рівня виробни­ ного, деревообробного комбінату, фаб­ цтва. Планується за п'ятирічку здійсни­ рики

ду вже в другому кварталі серед під­ приємств міста зайняв друге місце в

757 чоловік. 540 бореться

nорошкоеої

щих промислових підприємств, будівель­ них, транспортних та Інших організацій міста пІд керівництво.І'І міської nартій­

Ради,

рішення XXV з'їзду

НПРС, колектив шиноремонтного заво­

гання. Це і бригадир слюсарів заводобу­ дівного комбінату В. С. Трубников, і бригадир малярів заводу експеримен­ тального торгового машинобудування Н. В. Волощук, які нагороджені орденами

зультати,

трудя­

міської

авангарді

татські

колективами

Вели ка

татів, в якому високо ставиться особис­ тий приклад.

дальший розвиток усіх галузей місцево­ го господарства. Про це свІдчать ре­ досягнуті

важливих питань.

Виконуючи

-

системи управління

ного змагання на піДnриємстві охоплено

за звання

у~арника комуністичної праці, 368 пра­ ЦІвникам присвоєно це почесне звання.

навчально-виховного

процесу

в

школах,

підвищення якості навчання і вихован­ ня учнів. У міському відділі народної освіти і також у кожній школі складе­ но заходи, які обговорено і затвердже­ но на раді міськвно, підкреслив у своєму виступі завідуючий міськвно

П. В. Хоптій.

Складено також пер­

-

спективний план зміцнення навчально­ матеріальної бази, підвищення кваліфі­ кації вчителів і вихователів на 1976-

1980

роки. Педагогічні колективи вклю­

чились в соціалістичне змагання до но­ вого навчального року. Вже перший рік

роботи в новій п'ятирічці показує добрі результати.

Закінчили

без другорічників

навчальний рік

і більш як

про­

40

центів учнів навчаються на «4• і «5• в школах М 1 (директор В. А. Мару­ няк), М 3 (директор В. А. Тимошик),

М

(директор П. П. Білоконь), школі­

6

інтернаті (директор А. А. Мороз), вось­ мирічній М 4 (директор С. П. Гаврись). Значну допомогу у зміцненні нав­ чально-матеріальної бази надають шко­

лам шефські

підприємства. Керуючись

постановою ЦН НПРС і винонуючи по­ станову

міського

України, завод

комітету

Номпартії

порошкової металургії

протягом останніх двох років надав се­

редній школі М 5 допомогу в обладнан­ ні кабіиету російської мови та літера­ тури

на

2,5

суму

Значно

тисячі

поліпшились

середньоУ школи

N2 1

карбованців.

шефські зв'язки і завадобудівного

комбінату, середньої школи

воду

експер.иментального

і за­

N2 2

торгового

ма­

шинобудування, середньої школи N2 З і деревообробного комбінату, середньої школи М 6 і заводу електротехнічних виробів, середньої школи М 7 і заводу пластмас. Однак шкільним колективам необхідна допомога в розширенні учнів­ ських бібліотек, в обладнанні навчаль­ :них .кабінетів, у придбанні технічних засобів навчання.

В обговоренні доповіді також висту­ пили:

швачка

побуткомбінату

Т.

М.

Яловицииа, начальник райвузла зв'язку І. Д. Дітковськнй, старший продавець змішторгу О. О. Фесюк.

.

В

обговореному

питанні

прийнято

вщповідне рішення. На сесії схвалено організаційно-економічні заходи викон­ кому міської Ради депутатів трудящих по

ви!'онанню ... рішень

XXV

з'їзду

НПРС 1 XXV з 1зду Компартії України. На сесії прийнято до відома інфор­

мацію заступника голови виконкому міської Ради депутатів трудящих А. д.

Фролова

про

стан виконання запитів

депутатів, поданих під час засідань ее­

сі~ міської Ради депутатів трудящих (п ятнадцятого скликання). В роботі сесії взяв участь член ви­

конкому дящих,

обласної

начальник

Ради депутатів управління

ніх справ Ниївськоrо І. Д. Бондаренко.

Субота, З ЛІІІDUІ

1976

року

тру­

вмутріш­

облвиконкому


ЯК ГОТУЄТЕСЬ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ?

Незабаром Зразу ж

nри

покличе

none

в'їзді на ма­

НАСУЩНІ ПJ;Іrr АНІ~ Я У нещод<J.вно прийнятій Поста­

лодимир Михайлович Грінчен­ ко, слюсар-nенсіонер . Павло Андрійович Сом, .коваль Віктор Денисович Рогач та інші. Незабаром механізаторів по­ иличЕ: до себе жнивне nоле. І вони чекають його по.кли.ку,

шинний двір біля майстерні радгоспу сТребухівський» роз­

ташувалися всі зернові комбай­ ни. Біля них пораються водії, уномnлектовуючи машини не­ обхідними частинами та при­

нові

Центрального

:КПРС

і

«Про

Ради

заходи

вище-нню

Комітету

Міністрів по

СРСР

дальшо\Іу

ефектив·ності

під­

викори­

стання мінеральних добрив,

ско­

роченню їх втрат при транспорту­

бо це наймиліша пора для хлібороба. Та чи все готове у

ванні та внесенні в грунr і вдо­

ку два нові комбайни сНива•.

господарстві

з

жайні гони? На жаль, ні.

гсвування колгоспів

строями.

-

Ми

одержали

яких

один

цього

уже

ро­

повністю

до

виходу

сконаленню агрохімічного

на вро­

поруше-ні

Насамперед слід с.казати про виомплектований, а другий за­ иінчують, розповідає заві­ те, що зернозбиральні комбай­ дуючий майстернею Микола ни ще не повністю укомnлекто­ Терентійович Голець. Ще вані, не набрали охайного ви­ не

вирішили,

вити

-

що на ньоrо

ста­

подрібнювач чи копну­

вач соломи. нів сСК-4»

Інші сім комбай­ заздалегідь відре­

монтованІ.. Стан збиральних машин та інвентаря в господарстві свід­ чить про те, що механізатори і ремонтники добре потрудили­ ся на nідготовці їх до роботи.

Таи, комбайнер нович

Анатолій

Григорчук,

який

Іва­

торік

завоював nерше місце в районі по намолоту зерна, і Микола Хомич

Анодін

спільно

полаго­

дили два

самохідні иомбайни,

на яких водії. А

працюватимуть інші номбайнер Микола

Григорович

Рогач

сам

відре­

монтував свій комбайн, уже nроnустив його і навісив жатку «ЖВН-6» для роздільної косо­ виці хлібів. Тепер він навішує таку ж жатку ще на один ком­

байн . Решту збиральних машин nолагоджено у сnеціалізованій майстерні

«С ільгосптехніки»

у

Березані. Заздалегідь nідготовлено до жнив у радгосnі також інші збиральні знаряддя навісні

й причіпні жатки для :косовиці на звал, підбирачі , граблі, сто­ гоилади, волокуші тощо. Час­ тина цих засобів уже зараз ви­ иористовується на заготівлі сі­ на й сінажу. Механізатори сумлінно по­ трудилися на підготовці зби­ ральної техніки, щоб у все­

озброєнні зустріти жнива пер­ шого року десятої п'ятирічки.

зерна.

на недоnущення

А

все це,

дозволяє

поставити

на

маши­

Глоба

мічниками

говорить,

що

комбайнерів

чили курси. Але до цього часу

вони зайняті на інших роботах, хоч їм би пора бути вже біля занріплених

збJ-Іральних

і

до

готуватися

Комбайнер вич

виходу

Андрій

Мозелевсьиий,

тиме

хліб

машин в

поле.

Миколайо­

який

номбайном

збира­

«Нива•.

nройшов сnеціальні курси на заводі. А ось водій другої та­ ної машини ще не nроходив спеціальної підготовки, що мо­ же

негативно

позначитися

на

яності збирання. Требухівсьиі механізатори, яні добре потрудилясь на під­

готовці збиральної техніки , ма­ ють

можливість швидше

шити

остаточну

паладну

завер­ машин

і їх иомплектування . Вони не nовинні забувати вимогу По­ станови ЦК КПРС і Ради Мі­ ністрів

СРСР

заходи

по

«Про додатиові

забезпеченню зби­

трозварники Василь Стеnано­ вич Харченко та Олександр Михайлович Куць, токарі Ва­ силь Антонович Зінченко і Во-

ь:ладання кормів, що позитивно Почав з того, що навів nорявідбилося на їх якості. док У приміщенні. Кожний вид

..

Колектив загону успішно ви- добрив складається окремо. 3роб­ конав завдання пв закладанню лено написи назв добрив, форму­

транше1

госпі імені Кірова

гону.

ств~tрено та-

су ,

иоли

настануть

-

жнива ,

пить .

П. ТЕПЛЮК.

витну

народного

СРСР перед

на

роз­

господарства

1976-1980

ноаператорами

роню>

поставле­

но досить вели:кі вимоги : «Удос­ к<Jналювати діяльність спожив­ чої кооnерації по торговельно­

му обслуговуванню сільсьиого населення. Вжити заход!в для дальшого розвитку її виробни­ чої діяльності, розширення за­ гот:вель сільсьиогосподарсь.ких продуктів і сировини, а таиож дикорослих алодів , ягід, гри­

бів, лікарських рослин і до за­ лучення в товарооборот місце­ вих товарних ресурсів•.

Виконання цих важливих дань

вимагає

творчого

зав­

новаторського

nідходу

хвилин замість

15-18

які

витрачати

доводилося

ноаnеративної торгівлі до даль­

шого nідвищення ефективності всіх rалузей торговельно-госпо­ дарської діяльності. Надаючи

рані­

ше. Тепер завершується пере­ ведення магазинj в на самооб­

слуговування у селах Требухо­ ві, Княжичах та інших. Велиною nідмогою шенні

товарних

жить

нооперативна

вість.

Наш

пошивний

ватяні лизну у

у

збіль­

ресурсів

слу­

промисло­

промкомбінат має цех,

який

ковдри,

випусиає

nостільну

великому

бі­

асортименті

та різ-номанітні швейні

вироби.

Цехи ковбасний та безалиоголь­ них напоїв виготовляють необ­ хідну кількість .ко'Вбасних виро­ бів , хлібного квасу, фру.ктових вод, дять Лише річчя

праЦівників

хвилин,

ЯНі безперебііlно надхо­ в магазини міста і села . протягом першого nів­ .власні підприємства реа­

лізували

через

торговельну ме­

режу товарів на боваІЩів.

980

тисяч нар­

має їх

лектований досвідченими

спеціа- віддіш; у.

складених

агрохІмІчних

карто­

лістами. Кожна ланка. механізоваУ цілому но радгоспу вже за- грам, реко.ІІендацій. Результати ного загону спеціалізується на кладено майже 2,5 тисячі тонн непогані - значно зріс урожай виконанні того чи

іншого про- сінажу.

цесу косінні, підгрібанні сінажної ма·си, звезенні її до тран­ шеї тощо. 3аг(}нова система спри­ яла поліпшенню культурно-побу­ тового

вання

На

А.

фото:

КРАВЧЕНКО.

трактористи-косарі

М. С. Нучер,

М. І.

ном стає

все

Київсьний ріалів і серійне

nросторі,

роиу товарооборот зріс на

Жовтня

(диреитор Г. Ф. Лобио) та Се­ миполківського радтоспробко­ опу (голе ва правління Г. К Ко­ новал), які виконали nіврічНі плани товарообороту на десять днів раніше строиу.

Багато колеитиві з бригад, відділі.в та окремих продавців достроково рапортували про ви­

ионання ІНдвищених соціалі· етичних зобов ' язань на nерше nівріччя. Сер ед них колек­

тиви ювелірного

та галантерей­

ного відділів універмагу

мати в радгоспі свою агрохі~Ід<І-

бораторію, л.е М(}ЖНа було б оперативно визначити наявність тих чи

інших поживних

відnрав­

імені

50-річчя Великого Жовтня, якими нерують Г. О. Понома­ ренио та О. І. Кімнацьиа, Літ­

речовин у

сезону

колектив

відправить

у різні

рослини потрібними

добрива­

ми.

Раніше, коли держава

давала

менше мінд~брив, то вистачало й одного

складу,

а

тепер

стало

тісно. Частина розсипних міндоб­ рив зберігається просто неба. Пк би їх не вкривали, всерівно втрат не запобігти. Отже, ви­ никла потреба будувати другий склад, обладнати душову уста.нов­ ку, де можна було б переодягну-

ТИСЯ і ПОМИТИ СЯ, КЇ!ІfНаТу ВіДПО­

ЧИНКУ для ро6ітників. Райоб'єднання « Сільгосптехні­ свою ро­ ка» зробило добре діло-QJІганізу-

Набагато nоліпшив боту і иолекти·в об'єднання гро.

мадсьиого харчування тор М. І. Кушнір),

(дире.к- вало централізоване. завезення мі-

яиий

при

н еральних добрив

ІЗ центрально­

6,6 лjврічному завданні 935 тисяч го складу в радгоспи.

Особливо великий вклад зро­ били иолективи універмагу іме­

Велиного

nочатку

процента .

nроцента.

ні 50-річчя

уже

стром М. П . Біленио. Піврічний план по випусну хлІбо-булочних виробі в він виконав н а 107,7

минулого

u

ти

будиночнів

області ресnубліки ще 150 бу- · диночиів . Словом, у молодіж­ них таборах цього літа буде багато новосіль. (ТАРС).

одноповерхових бу-

тисяч иарбованців. Порівняно з

.

ться.

номбінату

диночків для молодіжних табо­ рів праці й відпочиниу . Вони

75

.

11рунті і на основі цього підживи­

До

иомбінат будмате­

віДповідним періодом

обладнані

лено в райони Київської облас­

більше .

товарів понад план ще на

зручні,

ті . Вони встановлюються на те­ риторії майбутніх таборів.

ионструнцій розnочав виготовлення чотири­

кімнатних

201 центнеру з гектара. Та я хочу детальніше зупини-

всім необхідним, легио монтую­

20

Іх з ис,жним ро­ більше й

по

Нравченко,

~aвag••••••••••••••••a•••••••••••••••••D

сьиої молоді .

усіх сільськогосподарських кУ льтур, зокрема овочів то.рік з-ібрали

В. І. Потапенко та В. Ф4 Негода тися на недоЛІках, про яю идеться і в постанові . Прийшов час

і технічного обслугову­ обговорюють черг()ве завдання на людей і машин. Вна- К(}сінні. Фото М. Семин11rа .

Зростав добробут трудящих В «Основних напрямах

~ б вами. Ось і наш радгосп р озр<tхунок такии, що за

· по десять це нтнер і1l на гектар кий комплексний загін для заго- тиждень :JJ. : :.1a cш 1800 тонн Сlтівлі сінажу. Bifl добре оснаще- нажу. 1Ііс.1я цього корми заго- · орної землі. Застосовуємо міне­ ний найкращою технікою, уммп- товлятю1утьс я на Тро~:;щинському ральні добрива відшшідно до

Табори праці й відпочинну, які організовуються влітиу, міцно увійшли в життя учнів­

про це треба подбати нині. Ад­ же незабаром жнива і '!ас ква-

пере.веде-ння ту-

радгоспу, а тепер nеребазувався ків У діючу речовину тощо. на Погребський. 3 першого ж дня За роки дев'ятої n'ятирічки самовіддано трудяться механіза- держава щедріше почала постача­ тори-косарі та інші робітники за- ти сільське господарство добри-

кормів у 1976 році» про те, щоб всі збиральні машини і знаряддя були nоставлені на лі­ нійну готовності не менш я.к за

Щоб техніна nрацювала без­

сінажу на Зазимському відділку ли їх, таблиця

На власному доС13іді переконалися в доцільності загонної системи при проведе-нні збиральних робіт. От і цього року в рад-

На адресу .11іта

відмовно, щоб не згаяти жод­ ної хвилини дорогоцінного ча­

газоелек­

.

рання врожаю, заготівлю сіль­ ськогосподарсьиих nродуитів і

Особливо

nрацею

.

nродуктив- це цех ;м 1, який вирішує долю

ність праці, сКО'рочено строки за- врожаю.

СІНаЖНІ

по­

ватимуть переважно молоді тракториети, які недавно закін­

елідок підвищилася

Повняться

nрацю­

два тижні до початку жнив .

nродуктивною

у рад­ госпі «&обрицький ». Вважаю, що

не

Белину допомогу їм подали ро­ бітники ремонтної майстерні.

відзначились високо­

мом, а після виходУ на пев сію за­ відую складом міндобрив

нах знак «Д-76•. Не вирішено ще остаточно і nитання з кадрами. Головний інженер радгоспу Петро Федо­ рович

які

хліборобів.

Л багато років працював агроно­

втрат

звичайно,

насущні питання,

турбують і всіх на с ,

гляду. Іх досі не перевірено на

брезенті

обсл у­

і радгоепів »

Однак на

к~рбоваь ців реалізував продук-~ розватаження їх у склад витраца на

968 тися•І карбованціВ. _ . у нинішньому році набагато чається багато _РУЧНО! n~aЦl. По­

'1оліпшено обслуговування хлі- становою передмчено збшьшення боробів безпосередньо на робо- виро.бництва і постачання госпо ­ чих місцях. Під час виїзної дарствам комплексу машин для торгівлі у полі продано промис­

лових і nрсдовольчих товарі в на 150 тисяч карбованців.

Ось з такими досягненнями і зустрічають

наші

кооператори

своє свято Міжнародний день иооnерації. Підсумовуюч и свої здобутки, вони загострю·

навантаження

і

розванта.:жен.ня

добрив, але вж е тепер можна під­ вести до складу ешжтрое11ергію, використати

3вичаин1

транспор­

тери. Є можливість застосувати і електрокари .

Словом, є над чим подумати к ерівникам господарства, радщодо дальшого nоліпшення об- госпним умі .1ьцям. ють увагу на ще

проблемах,

с.пуго11уванкя і

села,

невирішених

намічають

трудящих

підвищення

заходи

міста

І. ТКАЧЕНКО,

нультури

завідуючий складом.

торгівлі. Бо, ян говорив з ви­ сокоІ трибуни XXV з'їзду nap- .._._ . _ _. :. .~---'"··-::- ~--- -·- - -р·:.:. · -· _ - ·.. -- -- ~ иівського магазину господар­ тії Генеральний се:кретар ЦК Важливу роль у поліпшенні ЛЕБЕДІ В ПОРТУ сьиих товарів, яким завідує КПРС товариш Л. І. Брежнєв, постачання відіграє заготівель­ усіх магазинів. Після проведен­ М. А. Володіна, Великодимер­ В Ка лінінградсьиому мар­ на галузь райспоживспілки, що від нашої праці багато в ня відnовідної реконструнцtї в сьи·ого гастроному, яким загі­ nорту осели­ чому залежить і добробут, і на­ сьному рибному яка безперебійно поставляє в них розширеНі торгові зали в дує М. Д. Миронець. Спеціалісти зв' я­ магазини м'ясо, яйця, овочі, стрій радя:нсьиих людей. Гли­ лись лебеді. основному за рахунон скорочен­ Усnішно справилися з вико­ боно сnрийнявши фр;у-кти та інші сільсьиогосnо­ до душі цю зують ЇХ ПОЯ ВУ ТУТ З ЧИСТОТОЮ ня площ допоміжних nримі­ нанням nіврічних завдань та­ мудру пораду, наші иооперато­ портової акваторії. Чиста вода дарсь.кі nродУкти. щень . Метод самообслуговуван­ иож иолеити ви Красилівського ри робитимуть усе, щоб якомо­ Балтини резул:u7ат в еликої Широно розгорнувши соціа­ ня дає можливість всюди за­ і Требух!всь.кого магазинів га ир аще задовольняти запити роботи колективу порту п о охо­ стосовувати лінійне розташуван­ лістичне змагання за достроко­ nродтоварів, якими завідують трудящих, щоб у них був ян­ роні навиолишнього середови­ по роз­ ня торговельного обладнання, ве виконання завдань На зміну найnростішим дрібному товарообороту на М. С. Івасенко та Г. М. Бабич, найкращий настрій і nовний до­ ща . збільшити площу .вииладии то­ сnорудам прийшnо 1976 рік, иооператори району Богдан! оського про м:товарного, ст ато.к, про яиий nіклуються очисним варів, присиорити зростання К Є. Кирюхіна) Комуністична nартія та Радян­ судно-нафтозбирач . Воно повже добилися віДрадних ре­ (завідуюча то варообороту. Аналіз роботи зультатів. ський ~·ряд. стійно колесує по аиваторії, Піврічний план в та багато інших. за цим nрогресивним методом П. КОТЕЛЬНИКОВ, очищаючи її . Тепер тут випро­ коленти­ Серед виробничих обсязі 20 мільйоні в тисяч підтверджує, що поиуnець на .карбованців виконали rолова правління райспо­ бовується велиний иомплекс ще 27 вів відрадних усnіхів добився по:кулиу витрачає осього 5-6 ч€рвня. А на сьогодні продали хлібопекарський цех, де майживспілки. очисних споруд . (ТАРС ). nеревагу усьому новому, на

гресивНі форми ведено майж.е

nро­

торгівлі пере­ 60 nроцентів

445

о

Субота,

3

липи - 1 07R nоку

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

о

3

стор.

о


ПО МlСТАХ І КРАШАХ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На вечорі виступили

Прощай, рід на школо! Третій Не-давно

втретє

Зубченко,

секретар

партійної організації ШКОЛИ Т. С. УЛЯНИІІ, завідуючий відділом

вру­

qалися атестати про середню освіту випуек­

се­

пропаганди і аг1тац1І міськкому партії М. К.

Четверо учнів за вІД­ мінні успtхи в навчан­ ні та праЦі отримали

кому комсомолу Н. Ни­ чипорук, завідуючий Міськвно П. В. Хоптій,

никам Броварської

редньої

Козlй,

школи NQ _6.

Золоті

медалі. Це

Наталія

З віД­

оцінками

кінчили

також

ці

букети

всіх

nрикраше­

квітів,

учитеЛів

роги

вам,

ки!».

більш

-

випускни.

Рі

-

по

1975-1976

іх

року».

час­

Випускникам,

них

кому комсомолу Н. Ни­

чальній частині В. Д.

чилорук

Пиндюра, організатор позакласної і nоза-

вручила

t!WJ&щlli'P)J НЕДІЛЯ,

9.00

9.30 10.00

К. т. «Шахова шкоІІа•. (М.). К. т. «Більше хороших товарів•.

10.45 11.15

4 ЛИПНЯ

запевнила. що вони ви­

дісні

хто

обличчя

ПРОГРАМА ЦТ

(М.).

11.45 12. 15 12.45 13.45 14.20 14.50

9.00 Новини. 9.10 к. т. Гімнастика д11я дітей. 9.30 к. т. «Будильник». 10.00 «Служу Радянському Союзу!•. 11.00 к. т. еМузичний кіоск•. 11.30 «.ЛІтературні бесіди•. 12.10 к. т. сГрає лауреат міжнародних конкурсів В. Ками шов•. У грамі твори Ф. Ліста.

про­

14.55 15.00

«Артек•. (М.). К. т. Співає І. (ЛенІнград).

16.20

К. т. «Наука сьогодні•. (М.). К. т. ).І.окументалІ>ниА фІльх

15.15

ста.

Урочисті збори директор

\5.30 К. т. Сьогодні -

(М.).

радісною

неймовірне•.

18.00

17.55

к. т. Фестива11ь радкнськоі пісні в м. Зелена fypa (Польща) .

18.20

к. т. Концерт оркестру росііісь­ ких народних Інструментів під

ПРОГРАМА УТ

11.10 13.35

художньоі

само­

вІльниІІ

«Слава

к.

т.

час•.

солдатська•.

ХудожнІй

20.45 21.00 21.30 22.50

сНІчинА

ЦТ

сНамалювати

сІван

та

ПроFрама

«Свята

і

ганнІІ•.

К.

т.

ного

«Концерт ансамблю

танцю

21.00 21.30

Ма­

БРСР•.

будні

пере­

22.40

дач.

:електрики,

: :

: : :

~

: Звертатися на адресу: : м . Киів-89, проспект Бровар- : ський, 16 км. : І хати автобусами N2N9 41, : 120, 121 до зупинки сПівних:.. ::

художній

теле­

фІ.аьм сСІмнадцІІть миттевостеІІ весни•. І серІя. ЧемпІонат світу з мотогонок на

спяатити в строк JІИПНЯ до 31 грудня 1976 року.

Хто

не сплатить членських

внесків У зазначений строк без поважних ІІ])ИЧИН, буае викяючениіі з членІв УТМР.

рит-

сНічниІі

«Маленька

фея•.

політехнічний

18.30

ІІірична•.

«Програма

величних

сПід

20.45 21.30 22.20

змагання•.

югославський

cuo• . проза

І

пое­

сНа добраніч, діти!• .

22.00

Всесоюзний

9.40

турнір

з

боротьби

(ДнІпропетровськ). новини. Програма

пере­

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Новини. (М.). К. т. Ранкова гімнастика. (М. ). К. т. Мультфільм сНамалювати початок•. (М . ). К. т. с){ світі тварин•. (М. ).

т.

т.

Для

(М.).

дітеіі.

«Виставка

ків) .

16.15

(М. ).

17.00 18.00 18.30

«Мишко-улюбленець•. (М.). Документальні фільми. (М . ). 1(. т. «Романси 11. І. ЧаІІковсь&о­

19.00 19.30

го

у

Вечірня казка.

виконаннІ

СРСР

Т.

народвоТ

артист·

МиІІаш&іної•.

ІнформаціІІннІІ

випуск

(М.).

сДень

20.30

за

К.

т.

20.45 21.00 21.15 21.45

ЛИПНЯ

6

ПРОГРАМА Новини. к. т. Гімнастика.

ЦТ

Мультфільм:

«Клуб

кІноподорожеІІ• .

Програма передач. Для дітей. «Казка починається• . Лялькова вистава. К. т. Зустріч з акторами Мос-

f:~с~~о~аяк~~=::~:ного

К. т. Художній фільм еПічний візит•. 2 серія. сЛвтотуриір•. (Дніпропетровськ). Програма передач. «Рубежі 10-ї п 'ятирічки•. (Хар­

Бу­

МультфіJІьм

к. т.

«Маленькі

не­

педагогічного

9.10 9.30

Багатосерійний художній теле­ фільм «Сімнадцять миттєвостей

10.05

но-Франківського інституту.

10.30

весни•. І серія. К. т. ДокументuьнІ

14.30 15.25 15.50 16.05

сНавкоJІо «На

Г.

світу•.

сторожі

Лонгфелло.

с Пісня

К.

т.

піонерське•.

К.

т.

Азія.

Кантата

Ю.

Чичкова

сЧес·

«Дружба•.

Білору с ької

Вис­

держ а в­

(ЗапорІжжя).

«Сузір'я•.

К.

т.

(Одеса). Концерт артистів

югослав­

ської естради. Для школярів. «Дівчатка-хлопчи ­ ки•. (Донецьк).

Інформаційна програма «ВІсті•. К. т. Концерт-звіт І<ращих ви· пускників музичних вузів респуб­ ліки. І відділ. «На

ланах

республіки•.

(Херсон). сНа добраніч, діти!•. Телефільм «Таємниці лісу• . Програма «Час•. (М.). К. т. Першість СРСР з футбоJІа: «Динамо• (Кнїв)-«Крила Рад• . Відеозапис. У перерві вечірні

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Ранкова гімнастика. (М.) . К. т. Мультфільм «Маленькі порозуміння•. (М . ) .

«Екранізація

сМузичниІІ абонемент•. сЗа м:ир і соцІальииІІ прогрес•. К. т. Чемпіонат СРСР з футбола: сДинамо• (Москва) сАра­

18.30

все зна·

19.00 19.30 20.00 20.30 20.45 21.30

рат•.

ІнформацІІІна програма «Час•. БагатосерІІІннІІ художнІй теле­ фільм «Сімнадцять миттєвостей весни•. 2 серія. По закінченні -

21.50

новини.

22.45

ПРОГРАМА УТ Програма передач. к. т. Екран молодих. мольська традиція•. Новини.

класи­

М. Горький. «Життя Матвія Кожемякіна•. Телевистава. І

18.25 19.15 19.30

літературноУ

ки•.

с Велика арена юного спорт­

сХочу

не­

хору.

« Винахідник• .

Новини. К. т . Кіножурнал ти!:..

театру 11.40

фІлармоніі.

16.45

смена•.

10.40 10.45

артистів

ноУ

17.15

15.35 15.40

про Гайн­

18.00 18.15

21.15 21.45

зал

туп

К. т. Концерт аокального та ін­ струментального ансамблю Іва ­ но-Франківського педагогічного Інституту . (М . ) . Програма передач. Для дітей. «Каліф-лелека•. Вистава-казка. Концерт Уральського народного

фільми.

Південна

Батьківщини• .

не

к. т.

17.00 17.30

Концертний

новини.

К. т. Концерт аокального та ін­ струментального ансамблів Іва­

(М. ).

16.50

13.00 15.35 15.40

«Любителям балету•. «Служу Радянському Союзу!• .

16.45

Програма «Час•. (М.). «Вечірня музична пошта•. Гаст­ ролі Великого театру Союзу РСР в КиєвІ.

ІОАО К.

16.15 16.20

11 .55

МЕДВЕДЕНКО,

вату•.

немае».

20.50 21.00 21.30

9.00 9.10 9.30

к.

ра­

фільми. (Фотохроніка ТАРС).

порозумІння•.

10.05

соціаліс­

ІнформацІІІна програма «Вісті•. Художній радянсько-югославський фільм «Перевірено мін

дзюдо. Вечірні

Г.

ВІВТОРОК,

9.00 9.10 9.30

демонструються

дянські

днем•.

звершень•.

прапором

ДокументальниІІ фільм сМалюнок і к. т. «Хорватська

за

частина .

К. т. Для дітей. «Умілі руки• . (М.). «Маршрути прогресу•. К. т. Програма «Здоров 'ІІ•. (М.). Телеогляд «ПІдмосков ' я•. (М.). К. т. Вечірня каз ка. (М.) . «Горизонт•.

(Ленінград).

К. т. Науково-популярний фільм сІнститут надІУ•. (М.) . Концерт самодіяльного ансамблю «Шаган•. (М.) . Інформаційннй випуск «День за днем•.

«Комсо­

Редактор Є. ФЕДЯR.

БОРОДЯНСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЯ НО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N2 ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИИ РІК

6

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: Трактористів-машиністів mировоrо профілю з кваліфІкаЦією слюсаря ~о р е монту сільськогосподарської техніки 1 обладнання тварин_ницьких ферм, з загальною середньою освІтою (~трок навчання 3 роки).

СлюсарІв по ремонту тракторів

і сільськогосподарської

автомашин

Вступники nодають на іМ' я ди. ректора так і 1

докj·менти: 1. Заяву. 2. Автобіографію. 3. Ха­ рактернстику з місця роботи (ш І<оли ). 4 . До­ ві.дку з міеця проживання і склад сім'ї. 5. Свідоцтво про народження (оригінал і ко-

пію).

6.

Документ про освіту (оригінал і ко-

техніки' (строк нав- пію). 7. Довідку про стан здоров'я

чання - 2 роки). Травтористів-машиністів (стро к навчання 1 Рік )·

третього

.

класу

286).

8. Чотири

Зх4 см) .

.

Зараховані

до

фотокарточки

училища

(форма

(розміром

забезnечуються

Травт~ристів-маmниістів третього класу ( з стипендією (розміром 10 крб. , сімейні восьмимІсячним строком навчання після 10 20 крб. на м 1·сяць), безплатним триразовим

класів).

Водіів автомобілів ІІІ класу (строк назчан- харчуванням, гуртожитком,

одягом та взут-

ня 5 місяЦів).

тям.

навчання 6 місяців). Операторів комплексів по вирощуванню та

ня 1976 року. Адреса училища: селище Бородянка, Боро-

Машиністів холодильних установок (строк

відrоді~лі свиней (строк навчання

3

чили

'

Приимаються юнаки і

-.. - ............................

:

fазета вЬІходит на. укра11111скок-.,.. изЬІке. -.,....,..,. __

"..~..".....,....",...,..,.,......,...,.~ ~ _.".. _ ._ _

ІНДЕКС

Райрада УТМР•

20.30

міста

в над.Н~

-

руках.

громадський ворес­

ратіно• .

(Львів).

зія».

19.00 19.25

Естафета них

інсти­

Екран молодих. «Голосую професію•. (Миколаїв).

і

ки місто В'єнтьян. На фото: в кінотеатрах

6!964.

_ __ _ _

8 - 1О

класів.

дІвч а та

роки) .

які

закін-

Заяви і документи nриймаються до 20 серп-

дянського району, Київської області, вул. Ле-

н·на

4 19

д .. --..,. -..,.- 1 --.:~§"ff~~iEE:fff.:::u-,~--;~:,~::~;E~~;gE~~[;,f~~~~~~,:~f.::;[f·! :

Адміністрація.

Киівський

18.30

За накресленнями XXV з'ізду КПРС. сПартІІІне жнттк•. (Хар­

народ­

;................................ ~- ~ : Киівській птахофабрицІ 1 ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ УКРА: на постійну роботу : ІНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСТЕР МІНОВО ПОТРІБНІ: •z ЛИВЦІВ І РИБАЛОК : : • • : к_очеrари, шофери, Z ЧленськІ внески необхідно рІзноробочі (чоловіки І жінки), : 1

:вантажники.

дітей.

Фільм-кон­

к. т. Прем'єра документального те.аефІ.аьму сМнть пітьми не за· с..Іnить вас» (НДР). (М.). ІнформацІАна програма «Час•. БаrатосерІІІниІІ

передач.

фільм

активність

* * * * * * 19.00 19.30

Лялькова вистава. (Одеса) . сНа доnомогу абітурієнтам•.

церт.

19.40

новини .

візит• . І серія. Програма передач.

БесІда

мадську

гр('­

пондент.

По за­

сМеподії

н авчання,

Столиця Лаоської Народ­ но-Демократичної Республі­

з разкову nоведінку.

-

вибір професії .

(ЧССР) .

грамотами .

вІдзнака за від·

-

мінне

npo

протягом навчання,

Художній

«Дівоча

Це

десяти

дач.

МуJІьтфІJІьм

почину•,

подією

закінченням

Фільм-концерт

тичного

22.45

Віктора Артеменка•, с Великова­ говвА набирає швидкість• . К. т. сПо рІднІІІ краТнІ•. Тад­ жицька РСР. Художній фільм для дітей «Свистати всіх наrору!•. К. т. «Адреси молодих•. Нояини. К. т. еМи граємо 11 співаємо• . сЩо.а.енник соціаJІістичного зма-

19.15

р'я».

новини.

т.

Гарі­

К. т. «У світІ тварин•. к. т. «Клуб кІноподорожеіі•. сТвІІІ труд, твоя висота•. Документальні фільми «Естафета ве­

17.00 18.00 18.15 18.30

(Львів).

рів мистецтв з трудівникамн сільського госпоJІ,арства. (Львів). сНа добраніч, діти!•. Програма «Час». (М.) .

Вечірні

К.

15.20 . 15.50

(Донецьк).

фільм

фільм

художнІй

ЛИПНЯ

5

ПРОГРАМА Новини. К. т. Гімнастика.

..икого

К. т. сУ світі рослин•. Інформаційна програма «Вісті•. «ПІсні для вас• . Зустріч маііст-

Художній

БагатосерІІІниІІ

ПОНЕДІJІОК,

таланти•.

візит:..

18.00 19.00 19.45

т.

панорама•.

,-еяефІ.аьм сКрах інженера на•. 4 серія. (М.).

творчостІ

сНародні

Художній телефільм сТаємна команда Чупага•. 2 І 3 серІ У. «Мальовнича Украіва•. (КіровосТвІІІ

К.

9.40 10.40 14.25

виста­

ва. ( Ворошнловград). І Всесоюзний фестивuь

град).

14.05 14.50 15.50

«Киівська

початок•.

Програма передач. сОслик Плюш•. Лялькова

діяльної

керуванНІІІІ М. КалІнІна. (М.). К. т. ВечІрнІІ казка. (М.).

9.00 9.10 9.30

новини.

Всесвіт•.

(М.).

флоту.

трудищих. (Одеса).

-

к. т. «Людина. Земл11.

19.25

ного оркестру. Твори Я . СібелІу­ са та Е. Гріга. По закІнченнІ -

10.40

сОчеви.а;не

(М.).

річково­

17.30 к. т. «Міжнародна панорама•. 19.55 18.00 Новини. 18.15 к. т. МультфіJІьІІІ сМа.аевькІ ве­ порозумІння•. 20.30 18.30 На е&ранІ фільми за участю 20.45 Ч . ЧапJІІна. 21.30 19.30 К. т. « ПІсня-76•. 20.00 К. т. «Клуб кІноподорожеІІ•. 21 .00 ІнформаціАна програма «Час•. 21.30 к. т. Година Великого симфоніч-

9.40 9.45

т.

(М.).

ків морського і річкового флоту.

го

неприступною• .

:від­

класів. Звичайно, го­ ворив про їхні успіхи

доріжці.

ків).

16.50 16.20

К.

16.00 К. т. Концерт, прнсвяченвІІ Дню і

дітей

16.55

День працІвни·

працівників морського

.а;.ая

хвальними

В. С. Демч ук. Він при­ вітав своїх вихованців із

і

трактори­

Дванадцять виnуск­ ників вІдзначені по­

школи

тут.

Просаловська.

15.50 Художній фіІІьм 12.30 «Сільська година•. 13.30 к. т. Вnерше на телеекрані. Вис­ сЛ фортецк була тава Центрального дитячого те­ атру «Горя боятися щастя ке бачити•.

15.50

їм вручено

ми прийшли на свято батьки, друзі, одно­

Новини.

Для

з атестатом

зрілості

посвідчення

криз

Програма

т.

же разом

класників. Разом з ни­

на­

МИ».

«Ми будуємо БАМ•. (М.). сМолодІ гооІІОСИ». (Львів) . К. т. с9-а студія•. (М.). Фільм-концерт. (М. ).

правдають довір'я. Ад­

десяти­

ПРОГРАМА УТ

к.

нав­

сельчани.

-

ш І<ОЛИ

nодару­

тим ,

Звучить музика. Ра­

кінченні

11.40

Випускниця

їх

середньої

10.55 11.00 11.15

пі й на фабриЦі.

чав і виховував.

гаревій

аі(ТИВ·

нюш будІвниками ко­ муністичного суспіль­ ства . Іх радо зустрі­

-

в:и иускники

* * * * * * * * * * * * * * * * * ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Музична програма еРанко­ ва пошта•. (М.). сДля вас, батьки!•. (М.). К. т. сПІонерськиІі саJІют». Концерт. (М.).

шого ПО'ІЮЛіННЯ,

символічний

ки і керівники промис­ лових nідприємств ,

знач­

ки ЦК ВЛКСМ . Деся-

наказували бути

нок

шої неосяжної Радян­ ської Батьківщини . Серед них робітни­

чанНі і громадській ро­ боті, секретар міськ­

нав­

удач ,

школу

Валентина Хромих вLд імені своїх товаришів

.NIJ 6.

містах і селах

року

нуть у рідному радгос- і

школи працюють у різ­

кот­

у нав­

го самостійного життя, бажали їм успіхів ,

му кумачем столі квіти і два великі за­ пашні короваї, які ви­

випускників

Гоголівської

науковці

Вони щи­ десятиклас­

гідними традицІй стар­

п'ятдвсят

-

і

батьки.

ро вітали

закінчили п ' ятдесят :у 'ініВ. Нещодавно віД­ бувся випускний вечір. Сільський будинок куJІьтури. На вирито­

сонця.

Чимало

атеста­

відзначилися

ників із початком ново­

пекли

зустріч

редньої школи

рівники випус.кних кла­

радго с п у

Лимаренко.

вчитель міськоІ се­

ви­

хвилююча

і

трудя­

сів,

В. КИРИЧЕНКО,

текст

отримання

тів .

За столом nрези­

директора

сходу

тина урочистого вечора

дії директор школи П. П. Білоконь, застуn­ ник

діяльності

А потім настала най­

<<Щасливої до­

фільм

останнього

депутатів

щих Г. С . Бачурj..Н, ке­

«Плосківський>> П. Ф. Волоха, і лікар Н. Ю.

Цього

демонструвався

свято

Ради

Дієсперов.

дзвоника. А потім, зви­ чайно, концерт учнів­ ської художньої само­

листа від

навчального

ресnуб­

лік . Над сценою транс­

парант :

нав­

школи

пускникам

-

прапори

союзних

про

ва викоикому сільськоr

І. С. Деревець та В. С.

поклялися

документальний

громадяна­

<<Пам'ятного

ний актовий зал. Біля І. Леніна

школи

ки В. С. Міхєєв, голо­

Жовтневої Ре­

волюції

дати вс! свої сили слу­ жінню рідній Вітчизні . Того дня в кінозалі

бути

зачитала

ордена

вони

ликого Леніна і Кому­ ністичної партії, від­

зації школи Т. С . Уля­ вич

що

сГоголівськ и й•

В. Ff. Мельник, секре­ тар парторганіЗації стрічкаткацької фабри­

ки, агрономи й іНЖене­ ри. Це і директор

бути вірними ідеям ве­

ми своєї країни . Секретар парторгані­

значено грамотами за відмінні усnіхи з ок­ ремих предметів.

бюсту В.

дальшому

заnевІ~ила,

пускники

елек­

наказали

достойними

Наталія Романок. Де­ сять випускників від­

Святково

та

чанні,

Світлана Нестерівська,

вчителям

дівниками комуністич­ ного суспільства. Ви­

жали їм усnіхів у пра­

ня Світлана Соловей,

по­

ви правдають надІї і стануть активними бу­

вітали випускників. ба­

за­

навчан­

дякувала

1

міськ­

заводу

щиро

радгоспів та колгоспів, учителі і медпрацівни­

Наталія

Пономаренко

школи за їхні турботи

тротехн!Ч1ІИХ виробів В. О. Проценко, бать­ ки В. Ю. Хазан та Г. Ф. Соловей. Вони

Валерій Павличук, Ва­ лентина Шульга і На­ мінними

секретар

.директор

-

Пономаренко,

талія Циганова.

тикласниця

шкільної роботи П. П.

випуск

також директор радгос­

...,."...,....,....,..~~~~~~ ~·~~"

вул. Київська,

_

154.

-".-

1

'

·

ирекцІJІ.

·

-...,.",...,. -.,..".."..- -..".-- --..".....".~

маооної роботи, фотокореспондента

_ .

19•4•67•

'

~

Обсяг О,Б формату га зети сПра.вда ::t ,.

Броварська'"'Дру:З;н;І(;ІJ!іЬКt;Г~;бЛ;nрз;лін;я-;;;;;;;;-~~-:;;:;;;;:,";;~;j;;;і"""і'"~;;;о;;;о;:В;J...:;;~Киів;;;і54.---·'"З;;-з2о~ІО.876

'

#105 1976  
#105 1976  
Advertisement