Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

Біоrрафі• комав.-вра кораблJІ

--=====::;;:::;;:s:::_;;;_=: 8 .NЬ 105 (4010) І

"Союз-14" полковника П. Р. Поиовича

СУБОТА

У 1968 році П . Р. Попович ус· Л ьотчнк-кос м онавт СРСР Пав­ ло Романо в и ч По пович - один із пішно за·кінчи·в Військово-повітря­ піонерів освоєн ня космосу. В 1962 ну інженерн у академі ю імені М. Є. році він здійснив політ на косміч­ Жуковського. ному кораблі « В осток-4». За вия·в­ Напружен у пра цю в Центрі під­ лені nри цьому мужн ість і героїзм готовки космонавтів Павло Рома­

6 липня р.

1974 2

Ціна

Павлу Романов и ч у було

пр исвоє­

нович

но з•в ання Ге ро я Радянського Сою­

коп.

Пав.1о Романович Поnович на­ родився у 1930 ·році в селищі Узи н Ки'івської област і . Закінчив у 1951 році Магнітогорс ь ки й індустріа ль­ ний тсх І Іі кум, а nотім виріши в присFІЯТІJТІІ себе а в іації. Після за­ кінченІІЯ вііісько во-11віаційног 1 уч~ЛИ(Ца. з 1954 року служив в авІ а цІІНІИХ

ОРГАН . І).'J?ОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

n

ТАРС

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

на борту наукової станції "Салют-З" З відстані сто метрів зближення і

реходу товаришів

\

Поповича і Артюхіна

у приміщення станції в навколоземному космічному просторі почала функціонува­ ти наукова nілотонана станція «Са­ лют-З».

Процес зближення, причалювання і стикування космічних аnаратів проходи­ ли нормально. На ділянці далекого збли­ ження керування транспортним кораб­ лем «Союз-14» здійснювалось автома­

тично за допомогою

бортових

Юрій Петро.вич Артюхів

закінчив

віііськового

авіаційно·техніч.

J,шчення учнлища

n роходив служ-

ської Армії.

nрацював

Андрій

В с іл ьському будинку .культу-

15

років трудиться

в

радгос -

-

переможец ь

змагання,

як е

Диплом

вручив

пл емінної роботи

розгорнулося Міністерст ва

представни-

і

ветеринарії

радгоспів

за

н иконанни завдань

визначального n'я';!'нрічни.

дострокове флангов і

ч ет вертого,

року

-

учиться в Р и зькому вищому ськово~ІУ

року. В І му учил ищі. Мо.лодшому. Володи м иру,

-

10

роюв .

Б а тько космон а в!а Петр~ Павлович загинув ПІд час Ве~ико1 В і тчизняно ї в ійни ~ 1941 роЦІ, ~ а­

,

з науково-до-

ти

-

Ганна В асилІВна

в м. Клин

відповідь на

-

пенею­

Москов-

Доглядавмо посіви Виростити на

кожном~ з

400 1н евих

д?щів гру,нт

Соро­

ущільнився ,

rект&рі в по 300 центнерІв зеле- . ви~шло ІЗ верхнього шару грунІ н.о1 .мас и к.укурудзи на симс -б- 1 ту І поживні речовини. Тому

.

вз яли

на. ее е

І

при ступили до

спушу.ван.ня

площах

між-

пі д-

Все со юзн е с·о щашстичне змагання

· . . . господар- І М:ехан;tзоваю ланки прІ}довж~ства . ~ р&нньо~ .весни над в~ко- ють догляд за .~артоплею. Механt­ наннюІ :зобов яза,;ння су.мшнно •а<:тори Анатоши Петрович Шк.ур­

, Оле.к­ працівників сільського

сандр Якович :Кулик . То в. Пряд­

що

вій-

ав іаційн о- інженерн о-

* *

Дмит­

Петрович

син Ів.

років, він.

19

У МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ

старший

радгоспу

д воє

тваринники у

від3Наку трудяться на нки Петра Іванови- ко та Івllін Федорович Мікула об­ ча Лобка, Івана Петровича Дячен- робляють посіви проти шкідників

високу

їхньої пра ці вирішили до к інця року

надоїти по

3700

.кілогра­

на .корову,

ка та Іва·на Андрійовича Радчен-

і ХВОр()б . На площах , де є мож-

або на к;;,. Во~и н сти слі строки і якіс- І л иві сть ,

нього зобов'язання.

нn пос ІЯ.lИ кукурудзу,

прави .ч и грунт добрива ми , ретель-

П. СТРИЖЕУС, головний зоотехнік радгоспу.

спушуnаннп

ЩЮВРДР М О

добр е за- мі ж.рпдь. І. СТАСЮК ,

1

головний

но догдпдають п ос іви. Пі сля лив-

агроном.

Бригада одна із кращих

За прикладом кол госпників колгоспу <<Дніпро >> Чер.касьІКої області і робітників радгоспу <<Добропільський >> донецЬІкої об­ ласті, рільники Богданівсь.кої птахофабрики вирішили

збіл ь­

У досягнення цих успіхів най- шити заготівлю .кормів для гро­

стали від пор')шковикІв, з яни - більший внесоR

ми змаГаємося

сім'ї Артюхіна

Старшому. Сергію ,

СІН.f\Ж

до :Jавданн я випущено 15 0 тонн І чавунного литва, 58 тонн елоїстого пластпі\у і товарів народного споживання на 65 тисяч .карбованців.

Та.ким чином', ми набагато від-

у

космон авта - Ніна v видавництві · .

ДОСТРОКОВО!

Зf\КЛ.F\Дf\ЄМО

Свого слова дотримали У березн і .колекти в ~а ноду торговельного машинобудування :зустрівся з певними труднощами, що негативно відбилося на нmюнанні .квартального плану.

Андрій

.ка і директор

по-

flр а цює

сІ.кої област і .

200 кілограмів більше поперед-

чальник відділу тваринництва і(арни цькuго тресту спец 1ал! зо-

Бендика.

ділком

УРСР мів молока

На зборах були присутні на-

Р адІІ.

Д~ужина

І в ашвна

мії.

:Катерина

всі ко заявила,

Володимир Петрович Бойко.

се ред трактор и ст ів . депут а т ЛітФото В.

майже

Він .кам радгоспу начаш,нин вщд· ілу

с оці а лістичного

ківсь.кої r і льс J,к ої

збори,

врученню нагороди .

пі <<Літ.ківсь.кий>> комуніст Вале- тваринники. рій Павлович Гавриленко.

урочисті

-

~рі~

ку рс nідготовк и до косм Ічних

нерка, живе

зоотехнік-сел е кціонер цього ж тресту Михайло ·· Максимович Бєгушев.

в · сумі ферми

доч к и:

і Оксана

космонавт~в

радгос пу . рядь. На О.ІіІремих Давидівна механІЗо~аю " .11а нки Прядко, керуючий першим в ід- « Красилtвськи~ » ,_ вступаючи У і жи·вили .росл.ини.

квич -4 1 2>> та грошима 3500 карбованців.

Тут були присутні

з 1957

в одній

00.в язан ня

прис вя чен і

рок ів

загон у

<< Наука».

році Ю . П . Артюхів закінчив

« Жердівс ь.кий >> дипломом дру3 подякою за високу нагоро­ гого ступеня і преміювало йо- ду від імені :колективу радгоспу та ке ЗО' . го легновим автомобілем << Мое- виступили бригадир молочної

р и в ідбулися

18

слідних .1або ратор і й цієї ж а ка де-

Висока відзнака до сягнуті минулого року, Міністерство сільсь:кого господарства СРСР нагородило радгосn

-

ра тах .

Ра·

Військово-по в ітря ну інженерн у академію імені М. Є. Жуковськаго. Піс,lя з авершення навчання

**

та

дві

сім"ї ростут ь

років .

До

1

·

дянського Союзу

П'НТИРІЧКУ

Поленок

їх

шести

Ра дян-

Член Ком уніст ичної партії

добре. Екі­

ваних радгоспів

В

Наташа

І~?го у чил~ща . ПІсля усПІшного за-

1958

по пле-

наро-

.

•lЮТ-3» включає проведення науково­ технічних досліджень та експериментів.

тваринництві, І рович

кандидат техніч них 1 1 ау к. відо~1 ий льотчик-вип·робува ч .

шк олу і встуnив до Серпухі.всько·

го

бу в авіацій ннх ч а сти нах

у

,\\ари в а

по.1ков ник ав і ації,

-

середню льоті в н а різ них п ілотованих an a·

внутрішній люк-лаз і перейшли у примі­ щення станції. Програма роботи екіпа­ жу пілотованої наукової станції « Са­

За високі показн ики

--

Дружина космовавта

Лаврент іївІі а

1

у 1948 році

почав виконання наміченої програми .

мінній роботі

іІІШ ИХ громадських орг а­

ІJізацій.

1930 році в селі Першуті- Іlетрович був зарахо.~ани и У СІЧН..І но Клинського району МосковсьІ<ої l t96:J року. В ш проишо~ повнии

області.

при­

паж орбітальної станції «Салют-З» роз­

засобів .

у роботі

Радянської

дився у

чалювання корабля до станцн проводились екіпажем. Після стикування космо­ навти перевірили бортові системи стан­ цїі і параметри мікроклімату, відкрили

Самопочуття космонавтів

гро·

Біографія Оорт-інженера кораОля " Союз-14" підполковника-інженера 10. П. АртюхttІа

Екіпаж корабля "Союз-14" лиnня 1974 року зд1иснено стикуван­ ня корабля « Союз-14» з орбітальною науковою станцією «Салют-З». Після пе­

акти вною

товари ств а, а також беручи участь

Армії, в 1960 роц і був зарахова­ ІіИЙ до за го ну космонавтів. У 1957 році П . Р. Попович всту­ пив у ряди Комуністичної партії Радянсt.кого Союзу.

о в ід ом л я в:

5

частинах

з

татом Верх ов н ої Р ади УРСР, за ­ стуnником гол ови центра.~ьного пра вління Ра дянсько-а встрі йського

:;у .

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

сполучає

мадською діяльністю, будучи депу­

зробили право- мадсьного тваринництва,

соціалістичного

га ння . Сере д них

дев'ятої бригад, якими

-

колективи

.керують

.. Вступивши у другий .квартал, ніст Микола Михайлович

особ­

зма- ливо такого цінного , ян сінаж. Скошену і пров'ялену

:кому- масу

доставляють

с інажн у

щодня

до

траншеї шофери Микола Андрі-

lвон - йович Ткаченко, Микола Митро­

робітники та інженерно-технічні .ко , комсомолець Петро Івано- фановнч :Кеуш та інші. Усього праціввини підприємства зо- вич ПІнчук. ударники .комуні- зайнято на перевезенні сінаж­

боВ'яЗалися подолати відставан- стичної працІ Іван Іванович Ра- ної маси з поля 6 - 7 ня І значно перевиконати

виробниче завдання з усіх тех-

нІКо-еиовомічних с888 слово вони

автома­

своє тушний, ЛідІя Оленсlївна Івано- шин

Старанно ущільнюють у т ран­

показвинів. ва, Володимир Павлович Совги- шеї

різнотрав··я

трактористи

підтвердили ря та багато інших ентузіастів . Григорій Федорович Здоровець даОрими трудовими ділами. Н. СЄРОВ, і АнатолІй Іванович Татауров

Піврічний план по обсягу ви-

робництва

валової

продукції

перекрили на 3 20 тисяч нанї~Ів, а по реалізації т ис ячі

карбованц і в .

.кар б о на 9 2

Додатково

начальник плаиово-економІч-

ного вІддІлу.

ТАТУР

' завідуючий робкод.

інженер, рівсьним пунктом << Toprмam >} .

заводу

на траа<торі Т-74, а на тракторі С-100

-

Іван Микитович

маненко. Уже закладено

Ро-

1300

тонн високоSІнІ.сного сінажу . Ф. ПРОКОПЕНКО , аrроном .

І>ригада ударника комуністичної п;раці Ольги Андріївни ЧерняІ

одна з кращих на

&роварському

завоАі пластичних мас.

КожеІ

ч.ч е н ць о го пр ацьа витого кодективу щодня значно перевиконує зав·

.1а ння

no

виго товл еН>ню то.варів ширвжитк у .

На знімку : бригада О. А. Черняк під час складак.ня т<: пакуваи· н я дитячих іrJ)ашок .

Фото В. Вендика .


Політична освіта моnоді Навча:Іьний

у системі

pin

но:Іі тичної освіти nо;~Ісомольці. вся

nомсомодьсьІ\ОЇ

Є. В. Бере:; кіна та М. М

В. І.

,'І еніна.

Підводячи підсущш року . корисно про <І на ­

.lі::уRа ТІІ ДіЯЛЬНіСТЬ nОМСОМОЛЬСЬКИХ органі;Jа­ І(ііІ . :: робити висновки :; уроків минулого, щоб не

повторІІти

пом11лок.

допущених

в

Основни:н

:: містО'І-1

ПОсlітичного

:vю.1оді

сн:зму-.Іеніні:нІу.

є

і

еnономіч­

вивчення

чатеріалів

:;'ї:ц~·

НПРС та ХХІ\' :з'J':щу Номпартії Україин, н;,. стулних

плену\ІіВ

ЦН

КПРС ,

доповідей

і

ви­

ступів Генера .1ь ного сеnретаря ЦК КПРС то­ ВсІр иша .'!. І. Бре;J\НЄВ <J, документів комсо ~ :~ю: Іьсм;и:-;

::"і:ц ів.

проводи.1осн

В усіх. гуртках і се,Іінара:-;

вивчення

цих

важливих

заnІІ ТІІ

докум ен­

тів. на їх основі ви:тачалися шляхи конк р е~·­ ної

ДіН.lЬНОСТі

ІІротнгщ1 ІІр<щювало

Тр~· ДО ВИХ

1 ~J73 :.Ш

навч <І:tЬ Іюго

гуртків

«Моло ді

про

гуртків

основ

:1

::

ІоІ\

3

основ

е І\ономічних

~--

привовІІх

:шань

та

д.1я

ро ~

:VІИ

ШJлоді. гур­

::

г~·рток

народного

І'О \).1И:!ЬІШ 7()() ЧОЛОВі/і \Іі

господарства

~1а.1очнсельних орг<Іні:заІ(ій

партіііної

та

лолітосвітн.

:t доnувитн

освіту

в

школах.

ного

на

Н!ІЙ .'Іенінський :JаліІ\ ,, Рішення XXIV :!' їзду ltП РС .в ІІНІТТЯ)) , в якому беруть участь понад 1 О тисяч юнаків і дівчат. Ленінськиіі урок <' Вчнтнсн. працюванІ і боротися по Ле­ ніну >>. НКИ'\І ро:точинався навчальний ріІі, добре пройшов на :;а воді порошкової :'.Іета jІур ~ гії (секретар комітету комсомол~· О. Подоль -

Добрий старт сьІшх

сприяв тому.

навчального

органі:Іаціях

року

в

::а няття

(секретар

на

по .1 ітнчного

::ростаннн

ниетупили

нартії

і ко:v~сомолу.

:\

уроків.

ко~І ­

до роботи :1 . молоддю булс :Іа лучено !ірuщнх лропагандистів. Майже всі вони ч .1енн і нандидати в члени КПРС. люди :~ вн­ щою чи не:Іакінченою вищою освітою. Партііі­

в

теоретичних

семінарах

-

адже

віднаходІІТІ-> своє місце в перетворення 11 11mттн в е личних

молодь

на

них

вчиться

дис­

партії.

підведенням

:J

підсумкін

к комсо-

ку до но1.юго навчального року, подбати про ;(обір і ро:Jстановку лролагандистін, про уком­ плект ування

ня для нн:-;

дарства. До роботи в систем і номсомольськоі

груп

слухо.чами.

необхідної для

про

забезлечен -~

навчання ба~и та

·

П. ІВАХНЮК , секретар І'ІІіськоrо комітету ЛКСМ України .

k m и вне работі

визн<tчального року і нещ;ж .lІІВО

п'ятирічки с~~шпопкІвські коо: і ша•ш!

1 " и

п~ре~ик_онали сво І І Щ І ПІВРІЧНІ

:ш вда-ння.

для

ді, ноли її ще називали Марій-, уважно при<;лухаються до ~апи ­

tюю. Торгувала різними господарчими товарами. Та з тих лір минуло вже більше 20 років. До ненпізнання зміннлося село Літки . І там, де стояла колись невеличка крам-

НІІчна. виріс сучасний торговий Іtентр. В одному . із світлих і просторих приміщень розташувався VІага~ин господарчих товарів. яним за відує комуніетна М. А. Володіна. Людина авторнтетна, всіма шанована в селі

і районі: голова місцевого комітету радгоспробкоопу, член правління райспоживспіmш і об'єднаного райкому профспі,1ки працівників

:з.~!_інн.

говорити

про

що. відбулися . в

НалиТІ .. За короткни час

працІвникІв

Взявши зобов'язання · перекри- [ nікормового

ти план року ло товарообороту · нату по

радгоспу,

:Jа воду

відгодівлі

делу-

сільської Ради. -- Уже третій рік наш мага:тн праІ(ЮЄ на самообслуговуванні . розповідає Марія А·ндріївна. -- І ми переконалися на власному досвіді, що цей новий прогресивний метод має ве-

лині переваги. Товарообіг збільшився на 25 процентІв, асортиv1ент зріс більше, ніж удвоє. Якщо раніше у нас було 750-800 найменувань

товарів,

то

. ·,

Високих покu:!НІІКів. зокрема, досягли

працівники

промислових товарів миполок.

магаанну

N9 1

продовольчих

с. Се -

мага :;н-

дуктів.

18

вибрати ковану

райспоживспішш, вітаючи з тра­

Ніна

Миколаївна

дати

адже

' \Найшли себе в пр<щі Катерина

Антоніна

Китерина

покупців, умІють запропонува­ ти кожному річ за потребою і до смаку .

років. Н. Т . ПлужникоА. Бубнова. В. М. Тка-

завждн

ком-

рі:3номанітних

харчування

, снчі

на

карбованців.

ІШІ :1u вдання

продавЦІ

259,4

ти-

В.

перевинонав-

.майн;е на 16 ти-

сяч кирбованц1в. На 4.3 тисячі

перекрили

продуктів

суму

На фото:

економіст .

кращий продавець

продоволЬІчого магазину N'9 18 Калениківна Фещевко

· ~арбованців Галина

плановни показник І ~а роботою:

лромтоварногu

ОБОДЯНСЬКА,

~агальний

вигляд

.

мага-

Дівчата її

бригади І литі.

Фото П. Голованя.

мага з ІІ­

У .1ютому цього року йш.:-tа працювати в нове .

К

Хмельницька

кваліфі­

в

свідчені працівники стаж роботи яких

ва.

ордена

Трудового Червоного Прапора. На фото : М. А. Володіна.

мають

нах :Jа проваджено вування.

8 -- 10

урядової нагороди

:\'lу ~ иченко. Валентина Іванівна Попович продавці досвідчені.

свиней тут Балакир.

нів Ng 4 (с. Налита) та .'\Го :; (с . Семиполки). Іх очолюють доторгівл і. становить

дострокове виконання семи­ місячного плану товарообігу . Реалізовано товарів на. 240, тисяч карбованців. Правління

відвідувачам

покупку. пораду,

поле.

та комбі- зину N'g о . де ~авідуючою 3. А. торговельного комплексу в На­

продивців

допомогти

вивозять товари в

дицІйним святом, щиро поздо­ ровило її з одержанням високої

.'!екс. До його складу входять продуктовий. про,ттонарннй , 'І-10л очний мага:шни. кафе-бар. Д.lJІ покупців тут влаштовано :зру•r ний дост у п до товарів і про-

змогу

газину

на тваринницькі ферми. Лише за останні три місяці зроблено 15 виїздів і продано різних ви­ робів на 10 тисяч карбованцІв. Напередодні Міжнародного дня кооператора МарІя Андріїв­ на Володіна рапортувала про

зараз

на БО тисяч карбованців. наші І' внріс ці .1ий торговельний комп- Марія Дроздова. Ніна ПІнчук, І

трудівники уже ·:!а о місяців реаліаували найрі:нюманітніших товарів та продуктів :зверх завдання на 114 ..'5 тисячі карбованців .

вибагливих покупців. І дійсно, тепер покупець дуже вибагливий і на селі. Бо не шукає він, як раніше, керогаза. а хоче придQати газову плиту найкращої марки. І холодиль­ ник <<Кристал» вже <<постаріВ>>. Люди охоче купують тепер <<Днепр-2», «Минськ-5» або <<Донбас» . А якщо такої марки на той час немає, то вони запи­ сують свої заявки у книгу за­ мовлень і впевнено чекають, бо :шають , що їх прохання буде викопане. В літню пору, коли в розпалі польові роботи, працівники ма­

близько двох тисяч. У колективІ нас - -- п'ятеро . Лідія Петрівна

Старовойт. Но.lеІпив ~1а півроку реалізу-

радгоспробкооП,\' , не

торгівлі ,

тат

тів

Воробей. Валентина Колпакова, уважно, ввічливо ставляться до

ператори ;.. е1 24 торговельнІ 1органt:Jац ІІ торгІВЛІ на селІ. ;ю підприємства радгоспробкооп:r. , J{peVІa в новому нашому ~е .1и~

виконали

За прилавок невеличкої сіль- Вони борються за те, щоб в ма­ сьної нрамниці вона стала . то-І газині була висока культура,

в<.~в

Добре потрудилися у першо- · ве в

квартальНІ

АВТОРИТЕТ КООПЕРАТОРА

Прокопенно.

умов

е фе \!У півріччі

з' їзду

сом олу і бюро КОМСОМОЛhСЬЮІХ організ:ЩіЙ ПО­ ВИННі уже :шра:J розпочати активну підготов­

ні органі~ації 'ІІіста і району рrкомендуваJш д:ІН роботи :1 молоди'ІІи виробничниками нерів­ них пр ац івників . спеціалістів народного госпо­

Нове

ветерани

ХУІІ

~юльсІ ,и нх організаціях проходить жваве об .. говор е ння планів на майбутнє. Комітети ком­

:11еті.

тів.

роботу

правильно

юшреслеНJ,

формі викласти ~татеріал . Маючи саме 11е на

пропагандис-

Про

І:нпрандала.

Ра~ом

106

пропагандисти,

кутувати.

боротьбі :1а

:1алу чено

навчального року

конференцій) продемонстрували, що більшістІ, слухачів добре засвоїла матеріал. уміло поєд­ нує теоретичні ~нання :3 практичною діяльніс­ по. Практика Ленінеt,ких уроків цілком себе

вміннн :;а цікавитн слухачів. у найдоступнішій

було

на

краЩІІХ КОМСОМОЛЬСЬКО-\ЮЛОДіЖННХ КОЛеК­

сомольців :J начною мірою залежить від про ­ пагандистів. їх теоретичної підготовленос ті.

політосвітІІ

виносилися

Підсумконі ~о.няття (у гуртках у формі Ле­

рег~·­

активності

не

са\1оплнн.

нінських

навчаннн. його

свідомої

разу

ТІІНіВ :шводу Василь Буглак .

на на:н~н;ному теоретичному і ~тетодич­ ноVІу рівні .

Еф сІ; тивність

жодного

RЛНСМ розповів його делегат, бригадир одно­

лярно,

вп ,lив

навчання

яким11

го

ноVJсомоль ­

проходили

<, БобрицьюІЙ>> (сек­

тя :!а мат е ріалами ХХІІ з'їзду комсомол у Ук­ риїни та XVII ~·їзду ВЛКСМ. Успішно про­ ЙІІІ.lІІ ВОНІІ у VІОЛОДИХ ПОрОШКОВИІ\іВ, Перед

що протягшІ

них

Щ ур ) ,

Напередодні завершення

інших.

усього

Це

11 усіх організаціях відбулися додатко н і :Jанят­

ті (сеnретар М. Худенко). НиївсьІіііі птахо ­ ф аб риці (секр !'та р М. Ро::гонюк), в радгосп і « Треб ух івсІ,І{ІІіі ., (секретар В . Конбасинська) та

nише Іюмплектацією гуртnін.

ТІІЧНІІми ~наннями, виконання особистого комл­ .~ексного плану << Вчитися комуні з му ».

Комісар) , шиноремонтному (секретар Михайлова) . на завадобудівному tюмбіна ­

.1.

досить

На КО\ІІіТеТІІ KOM<:OVJO,lY ПО.J\Ладено веЛІШ,\' ні;щонідат,ність по створенню в первинних ор­ гані:ІаІ(іях атмосфери великої вимогливості, відлонідальності кожного •шена ВЛКСМ :Ja околодіннн маркснстсьно-ленінсІ,кІІми теоре­

Ус·пішному ходу навч<шня с прияв всесоюз­

О.

проте

fіомсомолv- об·

обговорення КО:\Іітетін t<омсомолу, комсомоль­ l'І-> 1\ИХ :;бо рів . .\'ІН'Сf, хід ~аняп, було п:-·щено

тех ~

::аіінятнх на внробниttтві.

ре:\юнтно-'1-теханічному

•-щсті ,

ретар В. СІ(оробагатько). Тут питання політич­

ніК\':ІІ_<JХ Т<І ву:1ах ne;; відриву від виробницт­ В<!. ~>сі~Іи форм ами навчання в районі бу.Іо :J:\OП.lC'HO ііі.1ьше fi.;) тисячі юн<ІІ{іН і дів•mт.

ннкова),

не

колн fіомітети

І\ІІЙ » (секретар К.

:З начна 'ІаСТННі\ 1\0.\ІІСО'\ІО.lЬІ(іН і VIOJIOДi про­ ;tОВіНУВ<І.lіІ

нех<JЙ

нніі>> (секретар В. Скоробагатько). <<Заво риць­

всьо­

Н<lВЧа.1ИСЯ В СИСТР­

-·-

маємо.

с тосуєтІ,ся VІеіі лево ї фабрики (секр етар КО'І-І­ ('ОмольсІ,кої органіааІ(іУ В . Рубанка), ~аводу н е станд а ртного комуна:Jі,ного обладн е~ нн я (сек­ ретар 1'. і\'1. Науменко). радrо <: пік <<З аплав ­

•1ленн

ще

:~сtежуваЛІtся

атеї :; VJу. () Н'орети•Іннх се'VІінарів. ;., СЬОГО В СІІСТС:\Іі КО~ІСО~ЮЛЬСЬІЮЇ ПОЛіТОСВіТІІ :цобува:ю :зшшня бі.1ьше трьох тисяч юнак і R і ,lіВ'Іат. Hpi:vt того. комсомольці - <Іnтивістн .

ВЛКСМ

(го­

лова праВJІtния Людмвла ДавидІвва Червій), СеІІJІПолків· с~кого (гмова правлівна ГригорІй Карпович Коновал), а також броварського універмагу (директор ГрнrорtІ Федо­ рович Лобко).

вміє подати матеріал цін аво .

прикрі фаІ\ТІІ.

на~·­

к_ового

спеціаліСТІ!

vю :юді.

змаганні

Літківськоrо

гані:І;щійної роботн й контролю :1 боку комсо­ ЖJЛЬС'І,юІх бюро та номітетів ~-;омсомолу лід ­ П!JИЄмств . органі:Jацій та господарств . Адже

партію >>.

:тань

дnя сільської

~обливо веливих успІхів у соціалістичному домоглися колективи радгоспробкоопів

.~ юді . СІ\ладність проблем. що вив•Іиються а rуртю1х і семі нарах. вІІмагаютt, посилення ор­

ро І\\~

40 гу ртків <• Основ ІЮ:'.Іуністичної ~vюра.1і >>. 2fi GіпІІІ'ІОЇ та

карбоваиців.

:1рослі вІІ:vJОГІІ до лолітн•Іного навч а ння м о~

fЮЛеНТ ИВіВ.

197 4

продано товарів ва 98 тисяч карбованців. Проти Відповід­ ного nepioд;t мввулого року товарообіг зріс ва 924 тисячі

но сті :\1 . П . Н\ебел; ,. Багато вільного часу він віддає підготовці до занять, наполегливо й ІЮ<:ЛіД ОВ НО ПраІ(ЮЄ над ПерШОДЖерелами, ВИ­ В'І<ІЄ \ІатеріаЛІІ ЛСІрТЇЙІНИХ і ·ІЮМСО'ІІОЛЬСЬНІІХ ::"і : ціR , рете.11>но nереглядає nеріоднчні видан­ нн. особл11ку :-:вагу :;ве ртаючи на молодіжні га­ ::ет и та п ;у рналн. СаVІ . в минулому tюмсомоль ­ сІ,nІІЙ активіст .Мино ла Пронолович добре знає

ідей :\Іар~-;­

ХХІ\'

нанням піврічвого плану ТQВарообігу. Додатково до плану

Г[ЮVІ uдс t,ну діяльність , ро:;у~І і тн прагнення мо­ .·юдих tmробничню(ів -- ~ таки х принципів до­ триVІуєп,ся у своїй пропагандистській діяль­

робо-

ті.

ного н ав чання

Хоженця ( :заво д п о­

рошкової металу.ргії) . Г. О. Бабиної та І . М. Нечеглот (шиноремонтний :Jавод), Г. Н . Бой­ ніцього (завод п.1астмас). М. П. Жебеля та І . .-\ . Сидоренка (ре'І!онтно~,тrханічний 1авод) і багатьох інших. :)натІІ кожного <::tухача. ііого виробничу ЇІ

ся гідно ;:у стріти :з наменну дату в житті спіл ­

'їй і~Іені

ДЕИ:Ь ВООПЕРАЦІf Змагаючись за гідну зустріч свого традиційвого свята, 1\ооператори нашого району усnішно справилися з вико­

Зас.:ІугоІ-Jує на увагу робота керівнинів груп

;з авершився в період , nоли радянська молодь готують~

~-;н -- .'J0-1)ічшщю присвоєння

СЬОГОДИІ-.ИІ.аеИАРОДИИ:іt

самообс .1уго­ пере­ прос-

торе. добре обладнане примі­ щення бригада продовольчого

ченно. Вивела в число передо-І мага:шну N'9 18, яку очолює ко­ ВІІХ

колектив

господарчого

ма-

му,ніст . член правління радгосп­

гизину N9 7 (с . Налита) молода І робкоопу М.

й енергійна :швід~·юча Н. Леоненко. Коли :1ах одить мова про О 2 -------

стор.

О

о

П.

П.

Новалець .

По­

руч з досвІдченими робітниця­ 1 ми Г. К Фещенко. Н. В . Проно- нопtо.І\Ь. О. К Шпильовою тут НОВЕ ЖИТТЯ

о

Субота,

6

липня

1974

року.

о


Нарада по тваринництву Три дні в Ниєві

на Виставці

господарстві Української РСР та в Броварах на центральній дослідній станції

цтву проходила

Не старіє душею

подарсьних наук, викладач Хар­

передового досвіду в народному Іківського інституту

· ництву

Лісостепу і Полковников,

О. П.

по тваринни-

по тварин­

:1оотехнік обласного

Полісся головний

рада з питан ь поліпшення пл е- ' кої област і

мІнної роботи в молочному тва -

ринництві. В ній взяло близько

150 _чоло~ік:

дальних

працІВниюв

· т:1

В ході наради велика

відпові-І' провідних головни_х

1

М. О. Церковський

ної

група

спеціалістів

роботи та інших

племін­

її учасни­

-·-

управлІнь по тваринництву МІ- ·ків озна йо ми;шся з роботою ністерств сільського господар- Вроварської центральної дослід­ ства СРСР та союзних респуб- ної стан ції. Особливий інтерес лік, галузевих науково-дослід- в иклннuла в них республікан­

них інститутів і вчених Москви, Ленінграда, Ни єва, Вільнюса,

сьна картотека по ллємінній ро­ боті, що с т ворен а при станції.

вІДу в ~ародному _господарствL респубшки :3 доповІДями висту-

вважаєт ься одним

профе~ор

1

дуктнвності його.

тварин~ицтву С. О. Русьнии,_ на- . півріччя на кожну

дає поради .квітникарям ... << Нуто·чок любите л ів природи» був би неповни м бе з його матеріа лі в . Наш «Нлуб друзів nрироди'> своїм народж ен­

Тут за перше

на­

. упр~ВfІІННЯ 1 доє но по 2G55 кілограмів моло­ по плем_ІНнш роботІ МІНІСте р-Іка, що на 303 нілограми біль­ ства . сІЛь~_ьного господар~тва ше проти відповідного періоду Л~твІйсьноІ РСР ~ - В . _Граве- , минулого року. Ще вищих по­ пле-

казник і в у

юm бага то у чому завдячує Анатолію Мнн ит о­ в и<J у і вІн по праву очолює його .

... йде вулицею м-іста не молодий вже чо л о­ вік. Він надовго зупиняється біля рабuтон з

роботі добилися пе­

МІННОІ стаІ,ІЦІ~ Литовсько1 .. РСР ре:~овикн.· Так, доярка Н. М. "':· ~- Ренк яючус. головини спе- 1-<асян одержала по 3961 кіло­ ЦlаЛІст главку _по тв ари нницт ву

граму

молона від

корови

ського ІНституту селен цн 1 ге~е -

. М алаш ен к о _

по

кілогра­

3216

тини М. М . Лебедє~ та ряд ІН": ~1ів від кожної корови.

Ішітами , по-господарськи огляне

ших наукових працІВниюв.

І З . б . ." а раз в радгосПІ щодо овІ нау Б~варах .~а центра_льнш дої молока складають 16,5 дослідНІй ~::.анціІ з доповщями кілограма в середньому від ко­

висту~шли 11 директор , кандидат сшьськсrоспо~арськ н~ наук

рови. Високої продуктивност і худоби т у т до с ягнуто тому, що

усшхи ст а н~н ~ справІ

то ува ги поліпш енню пл емінної

гатьма

фронтовий друг книгу, де пишеть с я про хоробрість лейтенанта Погребовського.

в е турботами <<n'ятої>> шкільної чве рті. Бо це його турботи, це його улюблен а справа . _ fіого - великого природо люба, який не лише

Своїм с в ященним обов ' язком сьогодні вважає вете ран розповіс ти молодому поколінню про героїзм і мужність радянсьних воїнів, зро-

шанує красу рідної землі , але й активно реться за її збереження. І не зважаючи на кн і старі болючі рани, віддає цій справі с в ої сили, в есь в іль ний час . Понад десять ків А . М . Погребовський

дарствах, в яких вон а н про во- Бі його. Тут створено племінне дить, зупинився ...на. чергових : ядро з високопродуктивних но­ завд~ннях_ станцн 1 наукових ~ рів, яні дають за лактацію 4500 шенню

J!O

справи ,

чальник відділу

на-

головного уп-

господар-

ства Української РСР л. п . Єв-

тушенко, кандидат

сільсьногос-

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ

Учасники наради цІКавились до­

його послано на Виставну дос ягненh народно-

.

цюнами для

них,

ро ~пор~дком

Питання про nорушення правил торгівлі розглянуто на засіда нні прав.ІІіН-

накидали щось у •причеп• .

Продавців

раііспоживспілки,

куди

факти nідтвердились.

дібних

випадків їх буде

роботи.

зволяв і

жителі якого пам'ятають і шанують

Ан а толія Микитовича, запрошують на зустрічі , він збира є документи і листується з лІонерами і друзями-ветеран ами .

Нещодавно прийшов йому лист з Запоріжжя від школярів: <<Спасибі вам за ваш труд по вихованню молоді в дусі вірності

любимій

Вітчизні . Ми вас пам'ятаємо , любимо і пова-

жаємо за відвагу при звільненні нашого міста

в ід ворога >> .

військово-патріотичній

роботі Рада Номітету ветеранів війни пuисла-

нок: адже давно на пенсії інвалід війни. Але не знає споною серце ветерана, не старІє

яким

він

ком а ндував,

визволяв

громив ворога на

Україні, н а Донському фронті. з б ·с . р 'Г . ПОД и и агор0 д u а хоро РІ ть 1 а НІ в г 'н · нла ного

звільнено з

бити все, що він зможе для збереження миру на землі. Н а прохання письменника він пише спогади про воєнні події , допомагає організувати шкільний музей у Великих Луках, які ви-

За активн у участь у

Tld X

прислав йому

·нрасу землі . І хоробро бився лейтенант Погребавський за рідну Вітчизну. Стрілецьки й Донбас , форсував Дніпро ,

Осиач ПОІІереджено . nри nовторенні по-

Нещода вно

л а Анатолію Микитовичу подяку за підписами

батальйон,

Л.

медалями,

ч асів, коли вчителюючи, виховував У дитячих

.

товариства.

І~ахло, о. Черняєву,

з

душах любов до рідного краю? Чи ноли в час війни стискалося болем серце за понівечену

НАДРУКОВАНИЯ

r.

організації

Може ця велина любов до природи -

Г. АНДРІЄНКО.

сnоживчого

деякі первинні

го господарства СРСР.

дня на ферма х , мехаюзац1єю .

гу, які прн продажу шерстяних хусток ня •·іського ІІравління

А матеріали про

ра­

м.~wканІІ.І с. Требухова nисали про незадовІльну роботу nродавцІв сІпьма-

було надІслано ,шста, повІдомипо, що

нісно. Про це говорить хоча б такий фант : минулого року за підсумками роботи районн е uідділення визнано одним з кращих в області.

нілограмів

5000

равління по племінній роботі Мі-~ г~ядом за цими норовами , ністерс'Гва с. ільського

на чолі районного

молока.

д~ль шом у полш-~_

племІННОІ

-

боровс і ро-

товариства охорони природи. його стараннями за цей час кількість членів товариства зросла більше як вп'ятеро. І зросла не лише кіль-

шення племІННОІ робот~ ...в госпо- спра пн в тваринництві, доглядо­

пращвниюв

зелені

тів і пої·здки до науково-досл ідних інститутів , конт ролює будівництво очисних споруд і жн -

Ф. Р.· Бу~ло ..._якии роз~оВІв про в господарстві приділяють бага­ полш-

нові

насадження. його можна зустріти у завод­ ських теплицях і на засіданнях шкільних ліснІщтн . Організовує виставки любителів кві-

і в

Міністерства сІЛь~ьного госпо- з:v~аrанн і доярок району nосідає дарс~ва Естонс_ькоІ РСР_ Е. П. перше місце, доярка Ф. І . Ле­ Лурюс,_ директор Л~~п.нград.. снк - по 3364 кілограми, Л. Л.

цІна­

хвилює н о в а

рес пондента А. Погребовсь-кого , читачам, на­ певно, запам'яталися доnиси на теми охорони природи . Він гаряче виступає за збереження чистоти наших річок, і оголошує бій браконьє­ рам,розповідає про цінаве з життя рослин і

чальник. го.~овного

г~Іс, .~ирент~р державно!..

його

як ими стоїть підпис нашого громадського ко­

з передових

корову

він обов'язково нам принес е

«живий» матеріал.

книга про геро'fв війни і переб ої у робот і міс ь­ кої служби сервІсу, розповідає про цікаві по­ дії і зустрічі. Але серед інших м атеріалів , пі д

на Ниївщині по розвитку молач­ 1\Jосковського ного тваринництва, висок ій про­

науково-досЛІдного шститу~у по

знаємо:

tнrй,

Харкова та ін~их міст нраїни. Одночuсно :3 цим вони відвідали . На ВиставцІ передового дос~ радгосп . << Плоснівський >>, що

пили

р а н

Він часто приходитІ, у р едакцію його приводить до нас неспок і йна творча вдача людини, я:ку навіть уявити важко у спокої. І ми завжди з радістю чекаємо на його появу

ін ші науІ,овці і спе Ціалісти.

участь І

8т 8

в

управління

Всесоюзна на-· с\льсьного господарства Донець­

Батьківщина чотирма бойовими орденами і ба-

генерала армії п. Батова та о. Маресьєва. йдуть роки. Здається, можна йти на спочи-

душа.

Анатолію Микитовичу

повнилося •

душІ

б

60.

ажа_ємо

й

Погребовсьному ви-

Щиро вітаємо

юв іляра ·і від

ому сьогодні здоров'"я, вічного

неспокою 1 сил для нових добрих сnрав.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СПАСИБІ ЗА МУДРЕ, ВІЧНЕ І ПРЕКРАСНЕ

ства Освіти Української РСР , І етичній партії і Радянському значок ЦН ВЛНСМ << ~а отлич- урядові за повсякденну турботу

Торік міська середня школа вперше гостинно відчинила

,Ng 6

свої двері для учнів , її ст ін виходить на

а нині з ши рокий

ную учебу» , грамоту мІськкому про освіту та виховання підро­ комс~молу. Цих нагород удо- стаючого покоління, а вчителям стоєю Петро Омельченко, На- школи - за їх копітну і благо­

життєвий шлях 69 юних будів­ JІ.иків комуністичного майбуття .

талн~ Яхно,

у

ІНших..

.

вила випускниця Наталк а Яхно .

ним хвилюванням чекають тієї миті , коли кожний з них оде р­

нуватців торже~тва п~т1м

юта- смутон, бо ж прощаємося з рід­

жить

сомальсь к и х

святково

занвітча ному

а кто­

З ЦІЄЮ визн ачною п~д1єю _ви- -

у свої

руки роками

ють

вим і­

ряну пу тівк у в с а мостійне жит­ тя .

І ось ця урочиста мит ь наста­ ла. Закінчивши напутню nромо­ ву , директор школи Модест Гри­ горов ич Начор під звуки урочи­ с тої мелодії вручає атестати про се-редню освіту. Першими одер­

жують їх, а т акож золот і медалі кращі з кращих Лариса Го-

рохівська ,

Людмила Процан та

Любов Яхно. Багато юнакі в і дів чат , котрі виявили особливо глибокі знан­ ня

з окремих предмет ів ,

жують

одночасно

Похвальну

Ч е мnі о н ат св іту ф ут бола . Ф ін ал В nерерві н ов и н и . 20. 15 К . т . Г аст ро.~ і .Мі .1а нського те ат ру Ска.1а » в .Ч ос кві . Опе ра Белл іні «Но р ­ м 1.' . (П ередача з В ели ко го те атру Союз у

нЕдІЛЯ,

7

ЦТ

п ар ­

тії, шляхом б ньків». 15.35 - - К . т . Кон ­ це рт радянської пі с ні. 1 6 . 30-- К . т. Про ­ грама мультфільмів : «Хоч у бу ти від ­ Rажним • . «Край зе мді » . 17 .00 К . т. • Кл у б кі ноп одорожеА> . 18.00 ·- К. т.

Q

2 1.00 . 21.30 -

І нфо рм а ційн а п р о ­

«Час » К: . т . Продовже н ­ ня васт а ви « Н орм а » . По з а кі нчен ні н он и н и . Прог р а м а п е р е д а ч .

9 .00 Програм а п е редач. 9.05 - 1\. т . Ранкова гім наст и ка для д tте и \1 .20 - - Новини . 9 .30 -- К . т . Дл я щко ­ .1 я рі в . сБуди.~ ь н и к• . 10 .00 --· •Сnужу Радя н сь ко м у Союзу » . 11 .00 -· сМузич ­ н иіі кіоск> . 11 .30 - К . т . Дл я школяр ів . «В ц ій к аз ковії1 краї ні • . 12. 15 !(. т . «С іл ьс ька годин а• . 13 . 15 Художній фільм «Три сестр и» . 15 .10 -· П рем'"е ра докум ен та льн ого фільм у « Ш л яхом

РСР ) .

г р ама

лиnня

Програма

«.l a

Програма УТ Н а ш а а фіш а . 10.05 « Пі з на іі се б е» . 11 .30 -

Т е.1 е ­ • За на ­

10.00 ·фі льм

кр есл е н ня" н

ХХ І\'

.

«Сі л ьс ь к і

·-

з'їзду

КП РС• .

обр і ї • (В ороши лQвrр ад ) . ~ з о..1аr шї кдючик» . Ви ста в а Одес ького т е нру юно го гляд а ч а . (О д е ­

12.05 -

са ) .

Ко нце рт

13 .4() -

х о рової

ка п е л и

• М ед и к » . (Кі р ов ог р ад ) . 14 . 15 «Порт ­ рет> . Т~.1 е в із і іі на п овела . ( Дніпроп ет ­ р овськ ) .

15 .30 -

Ко нце рт

ка льно- інструм е нт а л ьного «Пр о мін ь •

В.

І.

Б уд инк у

Л е нін а .

ж іноч о го

культурн

(Доне цьк) .

ВQ ­

а нсамблю

16.00 --

імені

К . т.

•Фото І<луt'і •. 16 .5.'; - - • В м уз~ї і м ені В е ·

Субота ,

6

липня

1974

року .

родну працю.

Леоюд Остапенко, Олена Щер-У нас сьогодні велика ра­ ?ан, Галина Петренко та багато дість, - трохи схвильовано мо­

вому залі і з н адзвича йно радіс­

( Ф Р Н) .

Володимир Начор ,

Цей день для них особли­ во знаменний. Вони зібралися

.. ,

р~щ~ гіІІ а » .

з

грамоту

(Микол а ї в ) .

ВІДДІЛОМ

органі зацій

ком-

ною

водночас ,

школою ,

з

підкрадається

вчителями ,

з

м іськ -

друзями . За плечим а у н ас -де­

кому комсомолу Василь Іван ович Мусіє нк о. директор юнаць-

сять довги х роІ<ів наполегливої праці в ід першої літери до

Іюї

спорти в ної

школи

Іва н

найскладнішої

математично ї

Олексійович Харін, пе рша вчи-

формули, до опанування

с ь ка і класний керівник 10 -А класу Антоніна Євгенівна Іва нова. Вони радять випускнинам ніколи не забувати рідної

Щире спас ибі, в ам до рогІ вчите­ лі, за те, що дбайл иво с іяли мудре, вічне й nрекрасне! ... А коли бри знув світанок

школи, завжди дорожити високим іменем громадянина Нраї-

на тра ви с рібни м и роса ми , ви­ пускники стрічали схід сонц я на

тельк а Софія Наумі.вна Чуднов-

ни Рад,

натхненно

пра цювати

л и в о вчитися у вузах і технІ,к у­ м ах .

Від і мені

~>Дер­

батькі в

виступив

Іван Харламп ійович Ба бич . Він щиро подякував рІдній Номуні-

Міністер-

«П ущ -

ку

якість ро боти• .

1;1.35

-

Прогр а м а

усієї

с уми знань шк і льн ої програми.

Дніп р і-Славутичі.

на фабриках і заводах , наполег-

атестатом

І ї .30

за вщуючии

І,

А. ЗАРІЧНИИ .

·

Н а dюто: випу с н.ни ці-м едал і ­ стки Л. Процак , Л . Яхно та Л. ГорохІвська.

Фото А. Коз ака .

Дл я

дітей. Мул ьтфільм

• Гидк е

к а че­

К ІН 1 муз ик а• . 18.30 Інформ а цій н! 1 п е реда ч. 15 .40 К . т . П ре м 'єра н ауко- , н я». 17.45 •Жнива ·- ударниіі п рог р а м а •Вісті » . 19 .00 На зльоті во-поn у.~ Ярного фі .1 ьм у « Пам 'ять ... у ф ро ит• . Кін ор еп ортаж . (Хе рсон) . 18 .00 nі о~ е рі в Україн и . (Одес а ) . 19.45 Зу - м ет алів?• . 15.50 Теле н а рис сБу кет -·- Ре кл а м а . О голошен н я. 1 ~ . 30 18 .30

стр1~ з а рт и стам и Nюсковсь кого те атру І М еІи М . В Гогол я . (Х ар юв) . 20.45 -

-

Ф ер га ни » . 16.20 К: . т . «М олодь пл а н етн » . К:о нІІ,е рт . 17.05 Багатосерій нн й х у дожкі й тс.1 ефі л ьм • Чоти р и та н кісти і пес• . (І сер ія ) . 18.00- Новин и. 18 .1 3 К . т. Дл я дітей . еВеселі нот -

сВ ащ вих ід» . ( Про роботу П а ­ ла цу культv рн шахт и (ко>• у иіст нчноі п раці ім . Аба кумова) . Дон ецьк) . 20 .45

(І з 5е рн •Слщство ведуть З НАТОКИ>) . 20. 1 ~ «К:иt аська п а нор ам а > . 2 1.00 «Е кр а н молоді!Х». Телееста фета «Ком -

худож н іІі телефіл ьм «ЖН'ГГЯ Леокардо д а Ві н ч і ». ( І се р ія ) . 2 1.00 І нформ а ційн • nрогр а ма •Ча с ». 2 1.3() - ·· «.'vІ олод і голо -

гра м а «Ч ас ». (М . ) . 2 1.30 -- Х удож ні іі фільм •Теnл о твоїх ру к•. 22.45 -·- « Н а л ~ н а х рес п убл і ки• . · Програма н а Київ і обл асть 18.00 - Н а щ а афіша . 18 .05 - О . Ост · ровсь ки й. сСвої дюдн - покв итае м ось• . Телевиста ва 20. 15 К . т . Програм а

с ом ал ьс ь ю

с н ».

ф і ль мj в

..

« Н а добра и1ч , діти ! ». 2 1.00 Програ м а сЧ з с• . (М . ) . 2 1.30 Художн і й фшьм «Мрі я» . 23 . 10 Вечірні новин и.

Програма передач . .. І ки ». 18.30 «Зустрічний nл а н Пе рм - Програма на Кнtв і обJІасть с ької обла ст і в д і ї • . 19 .15 - К . т. с По ІІ. 55 На~а аф1ша . 18.00 Тел е· муз е я х і виставоч и их зад а х • . Картина ф Ільм <Н а йбІльш а nере м о га > . 18.45 Л еон а рдо да Вінчі сДжоконда• в Телев нс_та ва .• Втеч а » . Частин а друrа . М оскві . 19 .40 !(. т . Ба rатосеріііний

з ор І » .

ПОН ЕД ІЛОК, 8 ЛИПНЯ Програма ЦТ 9 .00 - - Прогр ам а п ередач. 9 .05 -- К: . т . ГІмнастика . 9 ,20 - Новини . 9 .30 - К . т . Дл я школ яр Ів . «Вогнище» . 10 .00 Конце рт. (Ч едя~інськ) . 10.30 - сОче видне - не Іім оеtрне• . 11 .30 - •З а в исо·

о

Програ ма УТ 11.1n - Н ов и н и . 11.45 К . т . «Фото· к.пуб» . 12 .30 - К: . т . « Іх з дру жи.1а nic-

Ф іл ь м - кон церт сСрібнн і\ кор абель• . інфор м а ці йна прог р а м а « В істі » .

19 .00 19 .30 -

-

сН а добраніч, діт и! » . 2 1.00 -

Естон с ь ко го

Про -

тел еба ч е ння :

« Естонськ і к а ленд зрні ПІСНІ » . «Теат . р n .1 ьн а ніч • . •З од ота карета> . 2 1.20 К. т.

« Н а ші

гості - артисти

Одеського

н я •. С nіва ють :~а служе ні а рт исти У РС Р тє .1т ру м уз ичн ої ко меді ї . П . Ретвиць к ий т.1 О. Таранець . 1 7 .00-~ -Н а ш а аф іш а . 17.0.) - Ю нон а рис •Тво р чн іі с nлав» . Щніn ропет ровськ ) . 17.25 Редактор Є. ФЕДЯИ .

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

О

3

стор.

О


• ІІІ

3)))' IJ ІІІfЙ,

НАВЗДОГІН ЗА ВІТРОМ ... Місяць

на небі, зіроньки

човен пливе ... А зійде сонечко Білий пінявий слід стелиться

-

лersІtfi,

1· ихо по морю

сяю І ь.

eJl ·~.~ан rr н и n

включайте мотор! по воді, тугий вітер

намагаючись чайки, мирно кричать б'є у груди, наздогнати швидкохідний човен. Потужний мотор піднімає його над водою. -. і він летить, мов кю­

епорrrивttий

потрібен І\Оік. но~tу

ковий. пт.ах ..

Хороше мати до човна підвісний мотор! Ваша мрія здійсниться, варто лише завітати до магазину спожив•юї кооперації. Тут ви можете при­ дбати

од111,

Зарядка на свіжому повітрі ... Поїздка на роботу мотоциклі

-на том

першокласні

або моторолері...

Для занять спор­

...

У магазинах споживчої коопе~ації на вибір: гар­ розцвіток привабливих практичні , пошиті, но будь-яких розмірів, спортивні костюми шерстяні напівшерстяні, еластикові, ба­ а також шерстяні, вовняні чоловічі, жіночі і дитячі спортивні брюки.

--~-БУР3·~~~і~~!~:~~~~~,~~;·~~,~,~~~~рj~;;~~~м. . ~ ~

і

fiyp , ,\ """

г; рг·ь"" р; '"'". ll о н; й м •оито ,;;~~ий ,,,,_ ~

вt:r 3 l'\IOPTC\1tH a \lи. Могут : rі пру\Іtні но.1•и пі .'І. кидаюТІ,

'IOBL'H ВГору, \ІОВ трЇСІ\ у , НіІІ

HCJТIII\ <J ПhCH ІІі! І<аМіШІН і,

-

~

І Іt)Ш КО .JЖЄІІІІЙ. про lOBЖ)t L' В іЙ Ш .l Н Х .10 фінішу . На .1унні rу'vтові чов:Іи пройш.111 н а йсу в оріші внлроГJу-

·

rзаІІ• JІН. І ЯІ\Ш.О Ї'<J 11е ст'р а шні гірсьІ\і річІ\И. то \Іандрува-

~

Іtо. Витотон ,'ltні вони J високо якісної гуш1, \І іl ють ві : t-

.

ТІІ 1 1а ни:-; по Дніпру і ііого прнтоt\а:\ тим ГJіль_ш безп еч-

і

що вил a :lJIOBO тр апитьсн ІІfЮІ\ОЛ о .tного від с іr\:у· , 'ІОІЗен з а :1ишається на плаву . Ві!І :ІеГІ\ІІЙ і fl l'peBtЗnІ ЙОГО, .!ВС! ІJt'В<'.'И,ІЧЮІ:\ Bl'C.13 і !13 CO L' .IO:Vl\ .10 ВО.1И .Не ЗаВ­ (BC t Цl' В.\0;1НТЬ . tt> 1\0\І.П .lеі\Т\) 3 L' і І\ н. На в іть

511\lllO п рип успtТ'ІІ.

;ЩСТЬ •ва\1 ніяІоІ х турбот . Варtіrть ч о вн-а -- 80 Еарnов ;І І Іців.

ІІ~Аt 1·дИВОЇ І~ :НІ 'HH~I)IRI\11, ДР)::ш -..---·· ......................... _. ....................... . .............. -·· .... .. ....... .... .. ........................ .. . . --.. І В ЦЬОМУ ВАМ

ХТО ЛЮБИТЬ СПОРТ, У ДРУЖБІ БУДЕ З НИМ, ЗНАйОМТЕСЯ, БУДЬ ЛАСКА, -

ЛІТ ДО СТ А РОСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТІ! НЕОЦІНЕННУ ПОСЛУ ГУ ЗРОБИТЬ ЗВИЧАйНІСІНЬКИй., .

в ~~

.• •• (

ДО РОБОТИ ПРО ГУ ЛЯПКА

1 '

-

Човен ,, к рЬІМ

00

11 •• •~ г• ІІ

НА ВЕЛОСИПЕДІ! НА ВЕЛОСИПЕДІ!

11

''

МЕТАЛЕВИП ЧОВЕН «КРЬІМ>> І ВОГО ПОБРАТИМ <<ПРОГРЕСС>> СПОДОБАЮТЬСЯ НАПВИМОГЛИВІШИМ ПРИХИЛЬНИКАМ ВІДПОЧИНКУ НА ВОДІ.

ЗАГАРТУЄ ФІЗИЧНО,: : ВАМ ЗДОРОВ'Я, ........................ _......... .................. ... ...._.. ........ ··- ....................... -·· ............................................ ---------------------------------------• --• у наметІ• на узлІССІ

ДВОКОЛІСНИй

ВСЮДИХІД

ДОДАСТЬ

,

ПО ГОЖИй сонячний день. На узліссі в затінку дерев вирІс •.. намет. Хороше в брезентовому будиночку! В ньому дощ не страшний, а

в літню спеку під зеленими кро11ами

дерев вас огортає приємна про­

холода.

Відпочивати в них може ці.па Намети бувають різних розмірів. сім'я, група натуралістів, учасників конкурсу по збираQню лікарєькп рослин

...

А якщо ви ще маєте надувні матраци, -

про краще іі мрІ•тн не

можна!

Намет - це путівка на курорт, ще не визначений на карті. Цю «ПУ• тівку» ви завжди можете придбати у Броварському універмазі.

Ласкаво запрошуємо до Броварського унівврмагу та магазинів райспоживспіпки. Ук оо nmoргр е кла.ма. ~~ ----~--....;?&.-.··-....----- -- · ....--:::~- ---~-.,..,-~.~ . .~

~~~c-~~~~c~~~~~~~~~g~~~~

~

:r;;iA

........,.

~~~

c•q~~~q~-·~~~cqc~~···~~-,,~~-~~~cggІІC~~-~~=•c•~~~cgІ~І3#q#І

.,

і _::~j~~~~:;:~i~::~:~:~~~~~~:~·~--~: ~·~·~~~~;~DJ-~~~Е~:~~~~~~~~~3~~[~~~:·~::: .:~&~~~~~ ІНДЕКС 61964. Бр о варськ" J.Р) І\ арня 1\ІІЇнськоІ · u об.1управління н ·справах видавництв, по.1іrрафії і книжкової торгівлі, вул.

1\нївська, 154.

Зам.

3498-10.804.

105 номер 1974 рік  

105 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you