Page 1

ВИДАННЯ Зl·fl

РІІ(

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

105 (3103) СУБОТА

5 ВЕРЕСНЯ

р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОІ'ІНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціа!а.

коп.

2

...;...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;"'"~"'";;-=-;;.,.~~~ ~-=-;;-=-~-;-~~~

СУВОРИЙ ЕКЗАМЕНАТОР Перебування Л. І. Брежнєва в Таджикистані Минуло літо. Сьогод•ні •на календарі вересень. Подихом холодних ночей він нагадав про те, що не за горами глибока осінь, а за нею

- сувора зима, до якої треба готуватися серйозно і інтенсивно. Для nоговірки: народної того госnодаря, який дотримується давньої «Готуй сани влітку, а віз взимку», безnеречно, не страшні ніякі по· годні виnробування, бо про зиму він думав заздалегідь. До таких дбайливих хазяїнів належать, :наnриклад, керівники за· неодноразово Якщо в минулі роки їм водобудівного комбінату. закидали докори про незадовільну nідготовку до роботи в зимовий умови, адміні­ сnецифічні виробничі nеріод, то нині, враховуючи страція nідnриємства головну увагу звертає на виконання наміче­ Контроль камnанії. них заходів у проведенні цієї відnовідаль;ної за її ходом здійснює партійне бюро. Тут уже nовністю відремонто­ корnусу дах Головного наnоловину вано дах складу цементу, формувального цеху .Ni І, скоро на nовну потужність почне працю­ вати градирня . Словом, ~роблено багато. Проте і заводобудів·никам ві.кон, дверей, ·в належний стан треба nосnішати з приведенням воріт, повітряних

завісів,

вентиJJяційних

уста.новок,

пароводя·ного

гос.nодарства.

Правда, це стосується всіх nідприємств, оскільки від теnла, наяв­ залежить про­ узммку в значній мірі ності гарячої води в цехах

дуктивнkть робітників, їх н.астрій. До речі, сnравність і задовільна в рік залишається болючим робота вентиляційної системи з року і ремонтно· шиноремонтного nідnриємств місцем двох сусідніх механічного.

Минулого року під час проведення рейду~перевірки робітники ши· моремоитного заводу скаржились на погану роботу витяжної вен­ незадовільний на а ремонтно-механічного тиляцій.ної системи, ремонт теnлових завіс. На жаль, схоже на те, що і цього року тут не nоспішають ліквідовувати минулорічні nомилки і nромахи. Захо­ ди розроблені, а підготов.ка до зими проводиться nовільними тем­ nами. Це ж саме можна сказати і .про завод холодильників, авто­ nідприємство 09034, пересувну механізовану колону .М 3, будівель­ но-монтажне уnравління

юв:іл-ейному році. На збо-

секретар

ГенералЬІний

рах виступили партійні керівники працІвники,

ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв пkля дводенна-

Тов. Л . І. Брежнєв го­

з вели:кою промовою, палко зустрі1нутий учасни-

ворив про величезне зна­ чення енергетичного і гід­

столицю Тад-

вел:и:ке задоволеІНня і по-

rоспникам·и і взяв уча:сть у роботі партійного активу республіки, прибув у

Душа.нбе -

жики·стану. Разом з керівреспубліки Л. І.

ника.ми

Брежнєв зробив поїздку на буді•вництво Нур ексь -

виступив зборів, ками л. І. Брежнєв. Від імені ЦК КПРС він висловив

ротеХІн•ічІНою буді вн'Иц'Гв з. в Таджи:К!и:стані, про з.нач­ ні рез·ерви, які має рес­

дяку па·ртійній організа-

л іпшен:ня культурно-побу­ тових умов життя трудів­

ють сил і праці для ус-

Він докла-дно спиІнився нн

р-еспублі•к:и, які не ш коду-

внутрішнього питаннях становища в нашій країні і на сучасній міжнарод-

збори республіканського на актИІву, партійного яких було обгов·орено пи-

ства й зм іцненн я оборони РадяІНської Бать·ківщ ини. Таджи:кист а•ну, Трудящі

Уча:сник и зборів з в-ели· кою )~~Вагою слух али Гесекретаря нерал~:того

як і народи воієї р адян-

раз

відбулися

В Душа~нбе

тання про вшюнання со-

·

·

зо

щатстичних

б ов · язань ,

рес-

ської країни, високо під-

лені·н·сь·юому

несли прапор всенародно-

трудящими

ВЗЯ'ГИХ

в

публіки

ток народного господа р-

щі

ча;на.ми ,!ІfОJІОЧНОЇ :СТИІГЛОС'І'і на

мощі

90

100

rект~'J)tв. ІVрім

J1ЮПНІНОВОГО

ТОНН

гекта,рів.

3

тисяч

СИЛОСУ

rат тра:кторИІста Олеюсія Пили-

підпорядку:ва·нні ком­ їх, забезпечити теп­

І

ПРАЦІВНИКА

Іх

природІDІЙ rаз

зуСИJШями

з кожІПІМ роком все ширше використовувться в промис­

4616

541 .

А всьоrо в районному центрі

квартир.

102

мільйони

400

raa

ти­

мільйоІDІ

537

кубічних метрів з плану

2

мільйони

шющі з-під ІJqpa:щwx JІ()ПеІре~иків.

4,5

кілометра rазопроводу. Прокладе­

Підводячи Шдсумки соціалlстнчноrо змаrаИНJІ за дру­

ки активно вІUІючились

у

віІД:3на:чаютІ>ся механ.ізаrори Мико­ ла Пюншс~вwч Щ~а·к, JІКИЙ традt­ таро:м ДТ..,S4 ВИО'j)ІОЄ ЩО:ДІНJІ ПО 8-9 r~ктаJрів, Шкrrор lle'JIPO•BИ'l

Бі)}оль TP3JIOI'O'IIOM Т-7 4 ВИО'РЮЄ ПО

10-11

передз'їздівське соціалістичне

змагання. Вони зобов'язались відзначити цю видатну по­ дію в житті партії 1 народу новими успіхами у працІ. Н . ЖИРНОВА, економіст контори сБровари1·аз:..

гехта:рІtв.

П·ОІСіЯ'НО ДООЙJ)НИМ НШСЇН'НЯІМ

750

rий квартал ювілейвого року, бюро райкому КП України Ja виконком районної Ради депутатів трудящих відзначи­ ли хорошу роботу · нашоrо колективу . БроварськІ rазівни­

газу .

вже заороо заJ!і.ІЛ<Lда·ють Цну осно­

'В'У. П.іід О'ЗИІМ·НІН1У, Jl'KY ШІ!j)О.Щу!ВаТИ­ Меt.'ІfО на 400 reюr·a·pax, .в~вели

У міру 3бираJr.ня врожаю прово­

но вже 4,3 кілометра. Гідний вклад в цю справу вносить !tОЛектив спеціалізованої монтажної дільниці .N2 10 <<Спец­ rазмонтажу• (викоирОО Е. Емlх). Конкретними ділами під­ кріплюють своі зобов'язаІПІJІ і працівники нашого колек­ Г. Кайдан, слюсарі аварійноі служби тиву: майстер В. Аврахов, А. Бойняк та Інші.

Фот о М. Gеменоr.а .

жmа, лраіЦ'ів:нИЕИ рілЬІНИЦ'l'Ва Іtе.р· Ш()ГО ВЇІІ!JЦЇ/Лка 'PC\I,IJJГOICПf « 30'рЯ''

димо nідготовку ,лр:у.шrу. Осооливо

І ще двІ цифри. В ювілейному році заnлановано про­

ПО\ІІ.З"І'J'

Щоб У НЗіС'l'УІІШЮІМ'У 1)()Ці ()Д~Р­ жати ВИе.QКИЙ ,щюжай пшениці і

подарствах.

аласти в райцентрі

ста:н:щі.ї J.ваІН Ма,юсим01ви:ч Си - І І

~20-150

центральвін садибі радгоспу імені Кірова та в Інших гос­

тисяч.

На фorro : І. М. Ситюк :ре.J:Іу ­

Опанасові

колосилася

ловОСТі, сільському rосподарствt і побут~ трудівників иа­

3

лює

ПО­

Щоб озимина

62 міль­ сяч кубічних метрів rазу, з них за 8 місяців йони 100 тисяч. Реалізовано за цей час 62 мільйони 470 тисяч кубtчннх метрів, в тому числі для населення -

.ЛЗ.30ірО.ЗІПQ•Дl\ІІІЬ1ІОЇ

ТРаІНШеЇ

фабрики.

Славними ділами зустрічають своє традиційне свито

У цьому році маємо реалізувати

Оn~р а.юр

в емі

броварські rазtвиики. Це

проведено у

ки .

В

близу 'МОJІ(}Ч]НО""І10Ва'J}НОЇ феІj}МИ

f8ЗІВПИКІВ

ців rазифlковано

ІНО .Н ЗІ!'•Х СЩ·И.ТЮ ДО СПОЖИІВЗЧ ;ІВ .

уІКла.дають і

ДеіНЬ

за

у'J1раІМ00вуІ!ОО'Ь

ПРОМИСЛОВОСТІ

ГАЗОВО!

Чимало зроблено по rазифLкацlі квартир у Броварах. В цьому роцІ буде rазифlковано 659 квартир. За 8 міся­

ИЗ сл•уж-

йовИ!Й

О. ЛАПИКІН,

•Великоди~ерськнй•, <<Тре6ухlвськнй•, Імені Щорса, на

ГОЛубе ЛЗJLИІІЮ СТЗ\ІІЮ

че.нк•о та Д'МИ'І1Р<І ІвМІович Га­

головний агроном птахо­

Голубе паливо використовується зараз на заводах п~

б у мешкажця:м Вел ИІК·ОЇ Ди·ме р -

На mраміІJУ'В1ИtН'і силосної ма­ с и заіі'юrго 1д:ва трЗік'Ю]Jи. Трак­ торооrи Ні:КТ(ф ІІJІа-нович Мар-

НАФТОВ О!

холодильникІв, шиноремонтному, металурІіІ, рошковоІ нестаидартноrо кому­ машинобудування, торrовельноrо нальиоrо обладнаИНJІ, в механічних майстернях, радrоепах

'ТЮК З ук:;:ею .віІдJПОВіЇtдаЛІЮІ•іС"\10 стеж ить, щоб во.но бе'ЗІПере:б і й ­

(ТАРС).

тонн по:дрі6не~них ,стебел юу:ку·

РУІдзи.

шоrо району.

·ЯіК

трива-

лим и оплесками.

Успіхи броварських

рівнятись і Іншим підприємствам .

р окШв

промова не

його

перероИІВал ась

РУV\3И.

ЗАВТРА-ДЕНЬ

обов'язок кожного заводу і фабри­ лом, гарячою водою, газом ки. Хороший приклад в цьому подає експериментальний завод тор­ тут зроблений капі· В гуртожитку говельного машинобуду.ван·ня. На торгмаші•вців слід тальний ремонт, в дитячому комбінаті теж.

n',ять

!!

'11J)а'!І'Шею за·К:ЛаІде;но більше ти­ сячі тонн зменої маси ЮУJКУ­

3wраз л~ лолі лращює а11ре­

піском для вулиць, шляхів.

ВІЖе

партії.

ФІНІШУЄМО

Вістізполів

буде зі:брrоно •К:YKYIJ!y,.wy на пло­

Ско.ро

ній обста.но~ці.

ІШІІІІІШWІПШШШШІІІШІІПІШІІІІІПІШJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІПІІШІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІІІІПІІІІІІПІІІПІПІІІППІІІППІІІПІІІІШШІІПІІШШПUШ

день вони скосили стебла з ка­

лени ми.

сіл.

пішного виконання п'ятиістотний річки, В'носять вклад у загальний розви-

будівельних організацій.

ємства зима не застала зненацька, щоб зустріти її добре підготов:

та джикськ:их

никі•в

кої ГЕС і в бавоІШИІЦЬК!ИЙ колгосп імені ХХІІ з'їзду партії.

повича Сатощі'Я і тракторwста МИіК·оли Ва·силмвwча ГайQв·оrо. СЮ()ШУЮТЬ ДО ІДОДНЯ ІВОІНИ 5 r~кта·рDв. Завтра повністю

до ·ві;щовідальної кампанії не повинні стоя· організації. Хід її слід заслухати на зборах цю важливу справу ·Найбільш досвідченим. все можливе для того, щоб жодного підпри­

п ублі·ка, про завдання по­

трудящим

в-сім

та

ції

Добре :пооrращювали н~ си­ лосувЗіНІНі КУК'УІРУд:зи мехwніза­ тори КалитяНІСІ>кої лтахофаб­ ·рwки. Т•р()ХИ більш JІІК за тиж-

Осторонь nідготов.ки ти і первинні партійні комуністів, доручивши Сьогодні слід зробити

XXIV

мен.ській РСР, де мав зустріч з робі11никами та кол-

.Ni 39.

мають у своему Майже всі nідприємства Вчасно ві.дремонтувати бінати, гуртожитки.

за гідну З)ІІстріч з'їзду КПРС.

колгоспів.

і

підприємств

Турк-

в

пер-ебу.вання

го

проблема пості.йиа. Там, де вирішують зими f/ідготовка до її по-діловому, організовано, ніяка негода не страшна, ритм життя не буде порушений . Тому вже зараз треба серйозно поста.витись до цього відnовідального завдання, розробити графіки підготовки при­ міщень, цехів до роботи в зимовий період, створити групи для ви· конання намічених заходів. Відділам постачання слід придбати ма· теріали, необхідні дJJя ведення ремонтів по заявках цехі.в, служб, для колективу автопідприємства екзаменатор су·ворий Зима 09034, яке, крім вантажів господарського призначен•ня, здійснює пе­ ревезен ня пасажирів . Адміністрації підприємства .вже сьогодні слід про проведення про­ заnастись зимовими сортами масел, подбати автобусі:в, п.ро добудування лінії філактики на лінії підігріван·ня nідігрі.вання вантажних автомобілів з тим, щоб забезпечити чіткість руху автотранспорту. Районному дорожиому відділу в свою чергу запастись техніки, сн.ігоочисної про nідготовку варто подумати

зма­

соціалістич.ного

го

гання

11 о

ГЄ:КТ~'РЇ:в ООИМНІНИ. УіСПіШНО .ВИ'КО­

'НУЄ цю .роботу :колектив П·осівно· го

arpeff'aтy

ГрИІГО>рія

ЛЄо11'1WвW!Іl

Барто:ша.

Піра:цmники

лерш()[1()

Вl.ЩЦІJІRА

'РОЗПОЧаuJИ .КQПЗШІЯ кшртоощі, за­

~tіJІ'Ч'у10ть збіІр ІІІ:омі:,цwів та огір­ ·кJі·в. Не:сучи трущову вах.ту на КП:РС, наші ч~сть XXIV з':їзду ТрУІД'Ї'В'НИІКИ 300()В,~З3ЛИІСІЯ В C'l'j}OK і ЯJК!і:сuю виконати всі !Іюльові ро­ ро:к-у п'яти­ боти завероmалЬІНото річки. М. НЕІЖСАЛО, керуючий відділком.


а~'іад;у ВПРС

XX.I'V

rідву

a;yc-rpiY

СЛОВОМ І ДІЛОМ У всіх щеХІа'х і виробничих дільницІff·Х ;за,воду пластмас Піройшли .збори, на яких ро­ б;етІНики і службовці об:rово рили 3аХОідЙ' ІПа·р'11ійноІ і

профапі·л:кавої оргаиі'Зацій та аІД:М~Ніелращії ІП~ДПрИЄМІСТВа по .гіІдІНі<й зу<с"!1річі XXIV з'їз­ дгу р4дної Номуні•стичної пар­

тії.

Вра>ХіУ'ВаJШИ

ВО•СТІі,

СВОЇ

МО•ЖЛИ­

ІПЛаСІ'!1МаС~ВЦі \ВЗЯЛИ Н.а

Себе ДО1ДаТІІЮВі П~ДВИЩеІНі СО­ Ціалі:СТИЧ.Ні зобов\Іtзання. Да­ ли слово шестим~оячний план

('З

вереаНJЯ

до

березня

на­

чееть

з'ііЗІді•в партії, панує в

цехах

е~стр:~-~зії,

КаІМИ .роботи 1За J:І'РУ'ГИЙ .!Шар­ тал

цеХІу

на,

я:кюю

робіВ

на

33ІВД3НН!Я

100

ВИ­

тисяч карбо­

вашфв, у то.му числі поліети­ лено.вої ,плі·ВІКИ Іі труб для потреб сіль,ськаго господ.ар­ с11ва більше 105 тонн·

пі,двищитн тем.пи росту про:

ду;:~tтивності ІПІраці в порівІшrн­

ні

З

ВЩПОtВЩІНИМ

мИJн:улого цеНІта,

в

ПеріО!ДОМ

4,2

ІНа

tpcmy

рез;ультwті

про­

чого

без

збільшення •чиселЬІності ро­ бі11НИКіІВ ІЗІбіЛЬШИТИ ВИJПУСК проду.юції на 850 тисяч нар-

бо·ванціів.

,

РwціоНІаЛіІза:тори

пІдприєм­

ства внесуть 75 п:роІпоаицій з енономі,чним ефе:~tтом 85-

тисяч

100

ощадять

ІКарбо.вапщlв, тисяч

100

за­

Ійловат­

годин е:леЬ1троенерnії.

Пору,ч ,з виробничими зо­ бов't.ІІІЗаННІЯІМИ нолектив про­ веде

на

громадських

за.садах

робО'ти по бШJІГО<У•етрою тери­ торії, ЖИ'МОВИХ бу~ИІНІКі·В, ДИ­ Т~ЧОГО КОйWбінату, посадить

деІюра·тиВІних

500

стішщи кущів.

ж

Деjрев

nоганних

і

ме:трів

ВиІWІНІу:ю•ш рішення лип­ ІНеоого Плену;му ЦК КПРС по

да<ЛЬІШОІМУ

ського

розвитку

tГООПQД3Ірс.тв.а,

сіль­ інже­

нерно"технічний •СІКЛа!д

і

ро­

б!Фни:ни ·QуДУ'ТЬ прwцювати над ІВдGСІКоналеНІнЯІм

,в,иробнИІцтва якооті

і

те:х.ноло.гії

підвищенІням

ІПРОІДУІ~ЦИ,

безіюсер8.ідJньо

яка

.цля

йтиІМе

потреб

сільського господарстІВа. Ми ЗНаЧ.НО ЛОСИЛИІМО шефську ДОПОМО·Г,у р3ІДГОСЛу «ВеЛИІКО­ ДИМе<рсЬІКИІЙ>>, Я а ланах ЯІКОГО на·мі·чено ·відцрwцювати тИІся­ чу .і!ЮДИНО"ГО~ИНІ. Диме.рча­ на,:\1 бУІде ІВ'ИІдіс:Іено рі<Зних ма­

.к·ерує

чле,н

К А. Вітер. І:>лизько

КПРС

про­

80

центів л.ива1 рниць з цього ко­ ле~тиву tПіЇДВИ:ЩИЛИ СВОЮ ІКВа­

ліфікафю.

Передові

ничниці

К.

Д.

вироб­

Журибіда,

О. І. Приходько, Г. І. Кояон­

два-три

рОІКу, ·ВИ­

1971

•ПОН3!Д

при:су1 джено

llриtкла'д ,в роботі ,подає змі­

ДО

ЛЮТОГО

лиття

перше міаце ло .за:воду і пе­ рехідний Червоний црапор.

чу;к,

25

під

ТИІСКОМ Та ~НІШИХ. ·За лідсум­

сту;rnного року) ,,ю реалі,зації ГОТОВОЇ tПІрQДу~фї ВИКОІНаТИ ПУСТИТИ

лиття

М.

hарпенко, тачно

Ф.

Швищак,

Н.

о6слуl1О'В:уючи

аві'Гомати,

по

сиетема­

перевико,нують

виробіт:~у 1На

О.

норми

процен­

20-40

тів.

Ро.біт,ни:ки технічні

та

інженерно-

·Праціоошки

цеху

тюста·вили

перед

екструз11

собою велику- мет\У вати

право

за·вою­

-

носити

ім'я

XXIV з'їзду RПРС. Н:ращим Іюлективом

цеху

м:уїНііста

Г.

В.

ПЛаІН ВОСЬМИ

є

зміна

Кринуна,

МЇСЯІЦіВ

ко­

яка

В!Іі!ЮНа­

Л егеньк:ий туманець припорошив поля. Ген у ранковій.. синяві

вимальовується село.

Сюди,

ськ:ої організації учениці-відмінпиці Віри Мовчан.

до

Звучить

Шевченківської середньої школи, чудовим верес­ невилt

ранком

поспішають

учні

на

перший

нок. Батьки з гордістю ведуть своїх першого

дзві­

Ашлят

Союзу.

Багрянцем

учні.

класу.

Зі щирим вітапням і напутні,и словом від іме­ ні вчительського колективу

Дмитрівна Ллєханова

ськ:ий к:олек:1'ив цього закладу є одним із кращих

вишикувались

на

лtншцt.

виступає

Катерина

директор школи. За ве­

татів трудящих.

А навкруги мішки.

Звучить

го

лtарш. Піонери виносять свою святиню пра­ пор піонерської дружини. Всі застигли по к:оман­ Иі «До вносу прапора струнк:о!». В цю мить ко­ жен учень відчуває гордість за свій клас, загін, адже ним у минулому році на честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна стільки добрих

-, квіти, квіти і радісні дитячі пос­

!Jос.«ішк:и чистого неба і ясного осінньо­

сонця, що

позолотою увінчує

сади.

Учні

10

класу вітають першокласників і вручають їм най­ цінніший подарунок: .:Буквар».

Навчальний рік:- розпочинається ленінським уро­ ком, який провели кращі виробничники, учасники

війни, керівники радгоспу. Тут учні довідались про те, що Комуністична партія, ведучи наш на­ род по ленінському шляху, готується до XXIV

зроблено!

ВідАtінник народної освіти Петро Прокопович 1\.уuін подає команду підняти прапор. До флаг­ шгок:а підходить вчителька-пенсіонерка Марія Ан­ дріївна Я синськ:а в супроводі у 'іНЯ другого кла­ су Володі Богуславського і секретаря к:оАtсолюль-

на 105 лроценtlІВ. Не ІВідСІТаЄ ВtЩ НеЇ і ЗМіІНа майстра М. Ф. Щетині1ної iJ

-

лику допомогу радгоспу під час канікул дякує школі секретар партійної організації В. М. Мем­ рук:. Далі вітання від комсомольської, піонер­ ської організації, батьків. Зачитується вітання райкому КП України і виконкому райради ·депу­

у районі. За минулий навчальний рік школа до­ билась чи не найкращих успіхів у навчанні. Показали себе шевченків ці і в праці. На святі «Дня освіти» за трудові успіхи вітала учнів і ди­ рекція радгоспу «Бобрицьк:ий», і товариші з за­ солзаводу. Урочисто й святково на шкільному подвір'ї.

справ

Радянського

нійку пошани, викладену палахк:ітливими барвами квітів запрошуються гості, батьки, вчителі, кращі

до

Син чи дочка йде до школи! Яким буде, к:илt стане? Це у великій мірі залежить від педагогів. Та надія на них не марна. Вчительський і у•tнів­

Вихованці

Гімн

майорить прапор над шкільним подвір'ям. На лі­

партз'їзду, який нак:реслить нові грандіозні зав­ дання по перетворенню в життя ленінських запові тів.

П. ЗУБЧЕНКО, зав. методкабінетом райвно.

ла

пресо.ваго

цеху_

НОВІІМИ

По-кому,ніс­

тичному ТІрудят:ься

тут

члени

КПРС пресу·ва,льниці М. І. Почина,н, Н. О. Коваленко, М. М. Дуля.

ВtНОСИТЬ

і

тисячі

2,5

нарбоІва:НІфв, ЗІіІбра·ти і здатн пона~д но.рм\У 5 ·то:нІН метало­ лому. Всі 53 ·виробничники, я:кl нwнчаються ,в ш:колах ро­

бі·тІнИІчої

молоді,

успішно ний рін.

ЩО r:рlІПОtТіЛИ НібИ ВО.J~НИ:КИ ДИ11ЯЧОГО

чаріІших

квітів,

промчались

залишивши

літо.

і

кані­

у

сту;пали на поріг

лі.

чал~>ног.о

квіти,

щасливі об­

сім'ю

НО'ве

першокла~сни­

.краком

свого

ТЮ

Поті.м

пропливав

урочистого

осінній

віте-

,виступила

Першовересневим сонячним ранком більше

Р. ЛИТОВЧЕНКО, секретар партійної організа­

річки. Директор школи А. П. Халявчеико щи­

ції заводоуправління.

якнайкращих успіхів у новому навчальному році. 3 вітальними промовами виступили та­

ро привітав усіх з святом

кож голова сільської

Ради

освіти,

А.

ШlіОЛИ

нав­

ВИ:Г Л<Я[ДJу. НМ цією урОЧИІСТіС­

святу

з.а на,вча~ння!>>

-

ТИ в

радгос­

занлика­

-

ЗаЛ!fШИТИСЬ

Працюва­

рідному селі.

Після

урочистої

майбу11ні випу;скники

Директор школи М. М. Ку­

ласкаю вчителі·В

органіtзації

ла вона і ЗІапросила десяти­ нлааншк1в пі,сля за<КІі·нчення

аакладу.

тисячі учнів вишикувалися на шкільному спортивному майдані Требухінської десяти­

ра'1ни.

-

колектив

несміли:вим

зу,стріти

готуютьая

ПО;іJУ'М'ЯНі ЩаСТtЯ. У

ралі;на ЩИІро по:що,ровила їх і нсіх школярі>В з .почат.ком навчального ,рсщу, побажала великих <У•СІПі.хів у навчанні.

на,давали

,на·вчаль­

і

яні

XXIV з'їзди КПРС і КП Ук­

м.а.с~вці

свою

hСВ,

личчя учніІВ, добрі усмішки до,рогих

.Тwк сло.вом і ділом пласт­

прийма•в

осв:іти, Я'lіfіІЙ урочисто відзна­ чався у нашій середній шко­

Оміх,

піоІнерlв,

той день шкі.льний

чудові нра­

попавненн1я

nообЩяли

закінчити

том

пу <<Гоголvвський>> В. Д. Ки­ риченно. «3 новими силами

галстуками

ня. Цей день співпав з Днем

СТ.Ва. Вона :дала слово випус­

фоІІІд економії на

партійної

тення. Нас•тало перше верес­

тити ІПроду.Іщії дОІнад nла.н у

ltlll

воними

Jїули,

МОЛОДЬ ПЇДІПtрИЄМ­

А

11 .JI

рець і грайли.во бавився чер­

Швищко

Ва•ГОС'VІИЙ ,вклад у гідну ЗІУСтtріч XXIV з'ї.зду партії

С

Непо.міrно пролетіло різноІбарВtне, :наповнене арома­

лLНІійки rюкла­

ли rкв.і:ти до могили загиблих во1ні·в.

Л. ІВАНИЦЬКА, учеющя 1О класу Гого­ лівської середньої школи.

сеw,ретар

вчителі С. С. Мельниченко, Г. И. Ковбасин­ ська, десятикласник В. Ков6аса. Першокласкиця Таня Корнійко від імені усіх малят обі­ цяла вчитися, як заповів дорогий Ілліч.

побажав

На фото: директор школи

А. П. ХАЛЯВ­

ЧЕНКО вітає присутніх з святом освіти.

Т. Ковбаса,

Фото А. Козака.

терІіа.лів і запасних чаетИІН на

суІМ,у

25

тиооч

Ішрбова:нцl•в,

СПіЛЬ.ЮІІМИ '3У•СИЛЛЯМИ споруд­ жуваТИІМеМО

tКа:ртоплесорту­

в,альниІй ІПунwт.

Висока

т.рУІдова

ВИlіЛИК31На

напруга,

ЗМ3tГ2ІНННМ

На

ЗАВТРА -ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВО! І ГАЗОВО! ПРОМИСЛОВОСТІ

РОЗКУТІ БАГАТСТВА НАДР Нафта. Газ. Важко знайти таку галузь народного господар­

ф За.г.а.лІ:Jні за:па1си

ства, яка могла б обіАтися без них. У тепловозах і автомобі· лях, тракторах і домнах, у хімії і медицині, на кухні міської квартири і в сільському будинку скрі.зь вони служать лю­ дині.

rа•зу

•На

_1

ти .: г.азу. Тільки з почат'КІУ .ншн·іш­ ІНЬОЇ п'.яТИІр:'ЧІJШ ГЄО•ЛОГИ В'Ід•К1РИІІІИ б.шзько 165 .нафто,вих і 50 нафт·о­ г.азави.х •РОідОІВИЩ. У промисло.ву роз,робюу в.ве~е,но по.нас!І. 80 родо­

ф .Раtд!ЯІНІСьки;й Союз .займає пе,р­ ше м•'1сце в ,ові·ті щодо заІпаtеі:в .н.аф-

ЗІд'йюнюеться

О

2

стор.

О

таІ(<і,я,

па•лИJва.

90 нафтони~ .і га::ювих Та

•ПСJК,.1,ЩДЇІВ,

.н.а

nромислові

60-80 в 12,1

ГJ•З·ОІІІІОСІНИХ земель в СРСР сrrано­ в.ить б:..1ИЗ'ЬКО 12 міmьйо,н:в квад­ рзт:ниІХ Кі~ОІМЄТІРі'В б'льше ПОЛО­ ВИІНИ ТЄірИТОІj),Ї;Ї К1раЇ•НИ. Вели,кі ПО­ К.lЩ'Щ Віід•юрито .на ка,~казі, у Во,1-

ся В 17 .СО ЮЗІНИХ республІ'ІКах.

же ПОІрівнятис.я з ,нашою юра•ї,ною щодо те'<f,п'Ів при,ро·сту видобутку

НОВЕ ЖИТТЯ

.нашої

93

.к·р.аЇ•НИ

МІ'Л:І>ЙОtНИ ЖИТе­ ко;риістуються

газо•м ,у пю,буті. ОстаІНІн.і п'ять ро­ ків ЩОІР'ОКV га.зиф)юується 2,5-2,8 МlІЛ'ІіЙОtНа, КІВ·аfРТИІР'· У .Н'И:Н,'ІШНЬО­

СТІ!іJJНИ:КИ. Ії МаJКІСИМ.аЛІ>Н.а ПіРО!FУІОК·

кориІСТО.ВІУІВ•аrrи

на СПРО·МОІЖtН•ЇІСТЬ бо•МЄ11р6в нафти •на

iЩJИIJJO\ZІJІIOro га.зу, ЯІК·і містять 'КО·Н­ де,нсат Та іІНШі КО;рИС'Нl ЮОМ'ГЮ.НЄН·

Па•.l•І>НО•ГО ЄТЬСЯ

З

ТИ>С.Я"І wу­ добу. П01дача

12

C/ВeijJiдiJIOBIIIH

СU'СТЄМОЮ

КОНТІJЮЛЮ­

ЄЛЄ:КТІРО•ННИ'Х

ІІІРИ­

..тадЇІВ. ф За.гальна

і .а ВТО.Н'()М:НИХ

ех,с.плуа­

ф rБЇVJіЬШ Я:К •lЇІВ

Jросте п:риtбщrзно на ЗО цроценті,в. му ,році п.1а1нуєтькщ газифіtКуш.ати CeljJe~,н~ ріЧІН·а за,роКУіт:н.а ПІЛdта по,нщд т•ри міль.йоІНИ юва•ртиtр. Т·ре­ п,роімиІслово·ншро6н•и•чого пер•сона- ти.на з них пр.шпа1дає на .с 1 ільсь:<і •111f за цей період ЗІбіІІІ•Ь>шиться на райог.·ш . 25-27 ПІрОІЦЄІІІ,1'іІВ. У н.аш:й І!Jесnу6ліці СПОЖИtВа,НІН•Я ф На нафrюПІрОІМи•сл,ах Башки­ тазу збільшилось з 37,1 міл'ЬІЯіР·да ,рі>ї, Тюме.н1і і Тата,рі•ї д:.є ОІригі­ ку6оІмет:'РІВ у Н}!3б poud до 48 міль· .на,щна УІСТаІНО~Ка «РубШ!», ЯІКd ЯІРР.·і'В кубо,мет,рnІВ у 1970 році . ДЗЄ МО<ЖЛИВІЇІСТЬ ЛЄІрЄКЗ'J)У'В·аТИ •Наф­ ф В СРСР с11во,рюєтІ:JС.Я ;нова ту ПtРtЯ!МО tBii!J: С.ВЄІРІді.ТЮtВИtНИ В .наф­ ГаtЛJУЗЬ П'JЮМИС\ІЮВ•ОІСТЇ• Га:ООХЇІМlІЯ. ТО'ПрОІВЇід, МИ:НУ'ЮЧИ .ре.зе~рвуаІрИ,·ІІJ.ЇД­ Во,на дає МОІЖІЛІІівість fЮВІНІістю ви­

го-УральсJ:jКОІМJУ районі, н.а УКІраї­ ІІІ:, .в БіklОІР"У:Сії, Ком1і АРСР, Се­ редІн::.й А-~ії, в КаІЗа.жта,ні і За,хvд­ но'<!у Сибір•у. Нафта ,виl['обува.єть­

ф Жодна кра.іІна в с.в:т1 не мо­

У,кtраї,ні.

ф ПІj)щуктИІВоніtеть ПІр·а•ці в наф­ то~і.й ПІРОІМИІСЛ·О·ВЮІс:ті за п'ятщрі:чюу

;кtубОtМЄТрt:;в.

ЯІКИХ

На

п:ромИІслова

·розтаІию.ва,нtі

ф П.1оща перопектшвtІІих .нафто­

ф Цього року в наш;и ІКJРа,їні бу,де ВИ.добуtТО ПОіН•аІД 3J5Q МІ>ЛЬИО­ н·',В тон:н .нафти і 195,8 мі·льярда кубометІрів газу. На УІюра.ї•НІі .від­ пов'Іщно 13,6 МІільйона і 58,85 мі,1•Ь­ Щ]JІда. Пнтом.а ,вага..на*rи і г.азу в З·аГас1ІЬН>!)МІУ баІЛШН>Сі СТа•НО•ВИТИМе 60 ПІРО•ЦЄіН'Т·UВ.

рQДОІВИЩ

день

ф По:н.а,д Т'РИ тиоячі све.рдлови•н,

Відзначаючи свое традиційне свято, підбиваючи підсумки і

пального. За оп.а,н;н;і 10 ,ро.юів цеіі п:ри,ріс.т ста:но.вить у сереІlІ!НІЬОМ'У 22 МіVJЬЙОІН.Н ТОНІН На р•іК.

ощі.нюються

:ВЄс1ИІКЇ• УІСТа:но~КИ ПО З•НЄ•СОЛЄtНІНЮ 'нафти, б'с1ьш ЯІК тисячу кіло.мет­ р·:в м.а.n:.страm:Іних нафrопро1водів і СОТІНі К'і.1ОІМЄТІ]JЇ:В Га:>ОПфОІВОІДЇВ бу,де ~ведено .в tЖІСПс1уата•цію в за­ ве.рша,1ь.ном•у ,році п':яти·р.ічки.

накреслюю'Іи плани на майбутнє, працівники нафтової і газо­

Б'·л·І:Jш ЯІК

а

шри:рощного

к·ра.ІІН!

СЬ>ОІГо~ні,шнш

трильйо,ніІВ,

Оточені піклуван·ням партії і уряду, всього радянського на­

вищ ·рідкого

на1Ш!ІИ

Т!рИJnІ:JЙОІН·а

роду, розвідники надр, бурови.ки, видобувачі, експлуатаційни­ ки, будівельники з кожним роком нарощують темпи розвитку нафтової і газової промисловості, дають Батьківщині все біль­ ше счорн~Жо золота» і блакитного палива.

вої промисловості nрагнуть достроково виконати завдання п'ятирічного плану, гідно зустріти XXIV з'їзд КПРС.

в

ДОІВЖІІІН•а

.L"ЇЮ'ІНХ

в

СРСР гюопІров·ОІд'і:в пере,вищиІІІа 63 rик;ячі ,к;',ло.меrrр:в. Цього року .на:м.'че,но проклак:ти ще ПОtН·ад 5 ТИ.СІЯЧ •к'.помет•рJв.

о

Субота,

5

вересня

Іj)еІсурсеи

:ро,дJовиш

ти.

ф Р.аед~ІНСЬІКИІЙ Союз е~mюртуЕ ІJ•РИІРОt!LНИ'Й г.аз у Чех.о,слоІваччи:ну. Польщу і Аівс'Т\Р•ію, ЛJРОЄІКІТ'УЮТЬС~ Matr:,CTipa,щн,j ЦJ•уІбОПрОІВОlдИ ,в НДІJ та Бо,1ІГШр)ю. Гk:ІІП(!•Са<но ко.нлрак· ТИ ПtрО ПО•СТаІ~КИ бІіІаtКИІТ:НОГО ПаЛИ· в.а .в Іта;r'ю та ФРН.

1970

року.

о


РІJПЕИИВ ЛИПНЕВИХ ПЛЕИ71ИІВ Ц.К :В:ПРС і ЦВ .КП УВРАЇИИ-7 .;ЕИТТЛ1

На тритисячний рубіж ОдносТаJЙ.НИІМ

rСХ!валення.м

1

зу­

Gацда'ННЯ

пу Ще буде НС!!ДОЄНО JIO

6рИІгащі

КУ тв·а•риrннищтва.

·тоrм.у

11ва~wнн.І:r.кам

rсереf,ЦнLй

на­

.видал·еин.я

nною,

ЯКУ бу,діВ€ЛЬНИНИ ;ЗД8ІДУ.ТЬ ІВ екс­

плуаrrаІЦіЮ в цьо.му 'РОЦі. А на­

Кі­

СТ.У\Гl'НОГО ро.І\!у QуІДе за~к Ьнчено монтаж ІНа все поголів'я.

rН<Щій за :рік

стаrновитИІме 3050 ІИілограмі:в. Xaopa-ttl'epнo, що rв .минулому ро­ ці .на 11Р'ИJТи~ячнИІй rрубіж у нас вийшло тілЬІки три дояорки, а

rІЮСТа·вле­

п.нев.маІТиrч.ного

рЗІдтос­

7 50

ЛОГраrМІі"В .На 11\Орову, а ІПО друГіЙ

ІНІі лаrртіЄЮ .ПО ,даЛЬШОМУ ,РОЗ.ВИТ­

Сwме

no

к~НІЦЯ ро~у ·в tЦіло.му

Ні Щорса рішення лиш.невих Плену.МііІВ ,ЦН КПРС та ЦН НП УrІ\'раі~НИ ІП:ро ЧЄjрГОВі ЗЗ:В;ДЗ:НІНЯ В СіЛЬІСЬІ!\ОІМІУ ІГОСПQДарС'ТВі. Особ­ ЛИВО :вели:кі

вересня rвона (Щержала по ;!fі•лог,рамів ;від rкорови. До

2095

ст.рLли 'І'ру\ДіІВНИ11\И 'РЗідГОСПУ іме­

Триватиме

ванн;я ста·рих

да.льше

:впорrодку­

ферми. Взамін ,н~етан,дартних

;кіmшох прим і­

щень бryrAe збу,до.ВІЗJНО •новий об'єкт она 400 голів з поаною м,еханішІщією всіх виробнwчих

шого ра~ГООJІІУ rПрИІПІа.ЛО ДО ДуШі

тепер rвихсщи,ть ціла брИІгада.

зrвер:нен.нrЯ т,ру,діrвник~в Ниево­ СвЯ!ТОШИJНІсь.кого , Переяrсла·в­ Хмельни:цьког·О і Та,ращансІ>кого районів, я1кі з обов'язалися в 1973 роЦі ,доби:тися надою мо­ лока ·ПО 3150-3350 ІИіЛОlІра:МііВ

.Все :погол~в'я ·велиrоої рогатої tпр<щосі.в. ху.доби rна зимове ст.іійлове утри­ Осно.вою піДвищення продун­ маннrЯ

На

Ми теж ,маємо вели;кі можли­ востtі ,для ,дальшого :збільшення виробнищтва rмолока, ІПідвище-н­ ня rП'роду>КТИІВНОСТі ХУ!дОбИ. З rврахуrванням їх ry .гос.шщар­ стві і окле!ідено перспективний

для

ПЛ СUН

ні

>ТВа:рИННИЦТ.Ва

нае:·лу·іlІне ,т.рирі:ччrЯ.

Ни;м

при:міще:ннях .

ві;дремонто.ва:НІі, дез·иrнф і·кова;н і.

на .к арову.

·ро.зв.И:11Ку

роrзміrетимо ІВ ;добре [JііД­

готовлоениrх

фермі

Вони

поб!лЄІНі

ба['аІ'])о

nолегшення

і

ІПРО·

робиться

праці

людей.

Всі ''~'РУДОМіІС','І1J{Іі rпроцеси меха.ні­ ЗОВаІНі,

за ВИНЯ'І1J{ОМ ;роздавання

тивнОС1\l

'11У,РИ

Н1

іЛ,Р.ИІміщень

хуІДоби

ІІІе-ред­

на

будується

1000

голів

состема

для

на

ІВЇІДПОВі,ДНО 51 і 31

молока 35 rтис.яч цент.нерів, а на фуражну ·корову 3500 Ь1іло-

пере­

ІВ т. ч. СИІлосу коренеплодіrв

ня, з.~~йrснити його буде ·нелег- ЯІКі ІЗбЗІгатЯІть раціон '11Ва·рИ1Н пе: ІЮ . Але rколе!\.ТИІВ тва•ринни:ків енергійно ІВІЗЯІВІОЯ до роботи.

р етра:внИІм непл01дів -

ЗЗіВер-

рову.

1973

р.

Фактично

251-5 1118 9005 6765 2000

грамів , ·виробити його на сто В 1.973 ,році наміrче:но . скорогектаріов rСіЛМіОСПу:гі;ДЬ 1000 ТИТИ :З3'ГО'ТівЛЮ rСИІЛDСу Ga рахуЦЄІНФНерів. нок ІЗбіrльшенн.я нагромадження Це !Велике і складне 'ЗаВ>дан- сіна багаrrоріічних бобОІВИХ т.рав

ІНИІНіШНЬОМ\У,

.нас

rpdн:

1973

План

Грубих ,всього (ТОІІіН) 1в т . ч. сLна СокО.ВИТИХ ІВСЬОГQ

голову, одержа·ти ,валови;й надій

rB

у

ньоrмrу році і попередні .намітки

1970

а ·на сто rгектарЬв зем·ель-

Уже

Івмрощуються

важно ІНа ІПОЛИВНИХ і О.СуllіСІНИХ 38МЛrЯІХ, ТОЖ Є МОЖЛИІВіСТЬ одер· жува-rи вИІСокl •врожа.ї і створю­

корw . Але і цю Іватку ручну вати ІНеобхtдні запоси аюрм.ів. робО'І'Іу незаІба:ром nерекладе.мо .Ось цифри, що овіідча•ть про на .плечі машИІн. Зара!З ·В час·.ти­ нагрома,щження норміІв у ниНІіш·

ху,доби, .в тому ·числі 1000 1<ОНИ'Х 'j'ІГЇідЬ -

я·к ІВі.домо, є

На її оС1І'ВОрЄІННЯ

ми :мобіліауємо всі сили т.р'УІдів· НИJкіrв •раtЩГоапу. Нормові куль­

бачено мати на rкLнець 1973 ро­ ку 1650 ІГОЛUВ ВЄЛИІКОЇ •рОГа'rОЇ

рі.в,

ху,днби,

корм·DІВа база.

2600 1200 11000 8000 2100

р.

2400 1500 15000 6000 5000

про;теjjном, та коре­ вла,сного стаща. Для ремонту ІДО 5 тонн на но- !Щіrй:ного С'ТСІІДа вирощуватимемо

rнетел!в на нож­

З метою Ідос•татнЬОІГо забез.nе­ І!f!і 100 JюрLв . Ріст rкласнос-ті RО­ чення ХІудОІби rB ЛJіТ>НLй · період -рЬв буще ,досrяшІІуто за рахунок зеленою МЗІСою ІВ :радгоспі у\Же полі.пше.ння о.ргашізащії ·rоді·влl, створено ІКУЛЬ11У'РНі ІПасовища на широкого rз апров31дження .в прак­ JІІЛОЩі 180 ГСІ~ТарJ..в. ·ДО 1973 ТИІ\ІУ С!КЛС!ід<!JНІJІЯ ГРУІJ1ІОВИХ і ІіІІЩИ­

ріrв :на фермі

великЮі нwбір сіяних .поживних

р :·в. а на rсто ге!fТарів с.ільго.еп- року ІВО•НИ •розшир.я-rьс:я ще на вЩуальних !раціонів, а' також угLдь \дО 810 цеН"І'1нерів. Но · 120 ІГекта.ріІВ. На ІБНІПасах буде УrДОСКОНWЛЄНІНЯ•М МІаіЙСТернюсті

960

гол іrв, а на .сто гек тар~в їх при-

трав . Тут ж е tНЗІМі•че.но збУідува­

моло.ка ітиме :не ІЗа 'Рахунок зрс•:::11аІНІНЯ ;посолів'.я, а за рахунок підвищення продуктивностІ.

хід мооrока і знизити його собі­ вартtсть. СерйозНІу .У\ВСІІІ'У nрИІДІіЛІЯ.єrмо

падає ло 30. Як ба·чимо, ти новий ліrrні;й табі~. Все це да"'Іьше GІбільше.ння rви.робництва •доз.воли:ть ІЗІбільшити 1Ва..rювий ви­

-Овоє ліщви:щене соціалі.стиrчне і д<Хл і іПІрИІді•лятимемо ЛІJІеміи;ній з обо.в';я;зання rнаші тваринниrки робт і. В . 19,В6 році .в радгоспі J'ІСПі шно :вино:нують. За вісім мі·е:яціІВ 1на .корову ІНадоєно по

поча·ли ·створювати пл емІІНне я:щро чорнорябої по·роди а>Оірів.

2003 ·КirJJOiГpaJ:v~и rмолока . А пере- А зараз в ~іІЙІному .ста.ді валі­ дові ~ОЯРіl\И r . О . Г.рос, r. І. чуrnься 650 та·ких кор~в. ЩО Пти:ц:1, О. Н . Ворона, Н . Ли-І станови-rь 68 ІПІроце.нтів від за­ сt., :;,;;о с:д~'ржа.ли по 2872~2:375 галЬІної кількоеті. Плем'іи;на rpy-

Закінчуємо

доСrЯJгrи за рахунок ІВіДтвореНІНя

15- 20

доЯІрок 1В доііНІНІі \!ЮріІВ. На під­ вищення ІПродуІmИІв.ності худоби матИІМе .великий ВІІІлив rюліп­ ш еНІИІЯ у,мов її у'11рИІман.нrЯ .

Пере'І'воренНJя

в

ЖИТ'І'Я

ІВсіх

намічених ,заходів Іl!;асть можли­ вість радгоапові оде-ржати в

1973

;році по

молока

і

3500

н.а rtюpoy .

вєщетІ>Ся

.к-ілоnра.м ів

За .це

нал.олеглИІВа

теп ер

1

ЗАВ - 20 з

ас ­

«fОІГОJІівеЬ·КИ'Й »

силосування си.

3а·юладено

тонн .сІШ()ІС у -

майже

12.00

м.айже вт:ричі

ли кукурудзу на зелений К·ОРМ

більше, ніж

і силос ла 900 rе,ктаvах. Вро­ жай ВЩ!\ШВСЯ ;НеІПОГШНИЙ. ЙДе м111с·ове .3Ібирашня. Щоб приско­ рити цю J)оботу, оrрrанізова•но

ПІращювали 'На відділ'КУ меха·ні­ затори М. Чеrрнятк та І. Gтука~

лруІrю.ву p-orбmy си~ю~них ком­

ц ен'І1і:в. :~а·кuнчує'гься - заг.оті-вля

fіаwн~в.

то·рuк.

Добре по­

ЛеІН·К·О, Я'ЮЇ .ВИІК'0.НУІВа~1JИ НоО'РМИ вир{rоіmку на 115-120 пр о­ си­

На четвеtрт.ому ,ві:)J)ДЇЛІку вже

Л (Ісу .з ку.курудзи і на д~руго­

закі,нrчеtНо 3бираНіІf~ ку:куrрущзи, ~ку вирощувала ме:хані·з01в.а:на ла.н,ка Мик·МИ Кача.нО'Ва. На

му в~)!k~·ілюу, де вр.ожай шwр о­

окре;мих

чwrь

площах,

зоюре~ш

на

50-;rewra:pнiЙ ·ДЇЛЯІНЦЇ, !ВИЙШЛО по 220 ц~нтнеrрів зе~еннї ма-

к.олистої ще к•ращий . МИІне не­ Gагат·о ча•су і .р.аJДГ()С'П зшкін­ С ІІ\JЮСУ1 В3.ІНІНЯ •К УJЮ)"Р'У\іЩИ. Г. МЕДВЕДЕНКО,

громадський

кореспондент.

бороть­

Кожна година дорога

І. БАСЮК, радгоспу.

М. ГОЛОВАЩ

к,л o rpa.~ JB. Вел икого усш.х,у до- па чорноряrбої породи акладає­ сяІГ"1а СірИГЗJДа NQ 2, ЯІКУ ОЧОЛЮ€ ТЬШ! 3 345 1\Орі.В.

j}ЩЦ\I'O'CI!JJi

ІМ•ЄХаtНІіоова·ні лшн:ки ,вwрощуша ­

ба. директор

а•грега.т

Од.и;н оrпе.ра'Гоrр МО•Ж€ те.пер .з а ЗІ!Vilrнry oqИJщarrи 140-І ~Ю тон.н Зtер· ;на. На то:к у .nраrцюють т.ІvrЬІки три чолав·hки: ~nerp a·тo,p , вarra.p і .п і д·

ться BCJP ферму зробити ллемін­ ною ;З rкарЬв чорнорябої nороди. Полmшення пор1дності х:у.доби і її мемінних ЯІКостей намічаємо

щорі·чно

і лр аІLІІює зе:р.но очиюни:їІ

фальтоІВ·3ІНИІМ 'ГОІІЮМ .і зер;нос•кл щщо:м .нrа дві тися ч і тоrн,н. За.ІЩ!5J.І\И цьо.м~ КОІМІІМеюсу JIOVI'I'OOП у .J<:аrроткі ·строrКи .і з м•і,н і,м а.л•ьн·ими затр d­ та,мІи rора•ці п·ровю~иrгь ru:.CJljя::~бrnpaJI1I>HИЙ обро.б :•т·ак зеrр.на .

со:бни·й ІРОбіт;ни'К . Ек<УНО!VІ·іrя ,коштів пр.и .ВІПІрОВІЗ.д!Ж•еНн•і таrко rо аrреrз­ ту ОІМ3~3€ 5 ТИІСЯЧ .ка•рбОІВЗІНІЦіtВ. На фото: arper arт ЗАВ-.20 1На т оку .кощоюrту і·ме.нr: Ка•рж1 ,'\о\аІрІкса . Фото С. Ген,де.%tма.н а (Фотохrро.н : к а РАТАУ ).

шаrл ьно.ІІФУ році п'ятирічки , ми боре:v~ось :за :те , щоб одержати по 2750 Ікілогра.мів молока на кор оВІу, ·в.алове ІВИ.робництво йоГО ~О.ВЄІС'ТИ ІДО 26 ТИСЯЧ ЦС.Н'11Не-

налі чуєтьоо

Донец~>ка оr5лаrсть. У ;колrг о,слі ім.е ші Кар ,та M arprкc a J\uа•р'їн<С ьКJоrо •р•айон'У змонт.ава·ни.й

головний зоотехнік. М. ГОНЧАРЕНКО, зоотехнік-селекціонер.

ІШмя '11J)ивалих дощів .Х:'Ь уже В торг.оооль;ну мереj!()у стоЛИІІі бfльоше тижня стоїть суха nогода, :ві;!JпраlІ'лещ; лише 86 ТІ}НН. СІПІРWІ'І'ЛИВа для 3бираtНІНЯ о.1ючів. Ще ОО.ЛИІШИІJІОС·Ь На !ІІОЛЇ 3 І 'І'РУІФtники села не втрачають ПiBCo<:VIlHi Т·ОІНІН незі•брЗІНИ•Х ПОtМЇДО­ M3.!1J'HO часу, адже дощі заовд али J)ЇВ, РОЗІПОВ'іЩаЄ ГМОІВНИЙ агро­ баtга.то ЛFК·ОДИ, ЛОІ]]С}"ВаЛИ B·NJИKY Н О!М. 3а д·екільока д'Н~в і їх зб е­ кіJ'ІІІ>КіІСть П(!Міщарlів та і.ншої го­ р-е~:~~о . А ооа:гал.і · 3бираrння цих В 1963 РОІІ1Іі в дослід:ному МОЛ<J!дІі КОрСІВИ., ІВ Д,Ру['ОіМу 'NШО­ мl,СЦ€, за.кле!ідається в рооташо­ ·ро:дИІНи. Т~пеtр ДОіРОГа КОЖ1!Іа ГО:ди­ K'Y(IJЬfl'1~P зав~ршується. К1>ли ра.'Ні­ rоІсподарат,ві << І\іутуІЗ<mк.а» На­ м,у Ж ПjрИІміrщенні КО!І>ОІВИ rва.Ніі на терит01рії фе.рми п'ять на. ш е одн их о,гі•р.кіrв ми зда,вали в

l\I. М. м:щеНІко. За с таном на

Н з нІhнець

1973

року пл анує-

БЕЗПРИВ'ЯЗНЕ УТРИМАННИ ХУ ДОБИ

уков·о,доrел~дн оrrо

орден а

Трудо­

Праr:юра

інстис

ІІІОГО

Ч ерв.онсtго

ТУТ•У

ТІВа:рИ!НІНИІЦТВа

Лr::сост,елrу

і

П ол lсся УІхrра,їР., ~ ьн ої РСР в-ве­ дена В д•:ю фе.р::vІ!і КОМ•ПЛеrК•СНОЇ м ехаrНІlrЗаJЦі ї праоці, на я:к ій ІВ·ЄЛИ­ ноr.рУJПСІВИІМ бе~ПrрИВ'rЯІЗ'НИО:VІ OПO­ CCr504'VJ Уі1JРИІМ1УЄТЬСЯ 1000 HCYpirB і 1100 ГоJІ :Ів МО.ЛОС~Д:НЯІІ(а В•еЛИІІ\ОЇ рогато'ї хуідоrби.. Ферма роз·т ашо­ в ::на в J;ІІРИМІЇ'СЬІкіrй зо,ні Хар,кОІаа.

Пл оща ф ерми 12 гектаrріІв . Ваі ·ВИ!робнині б,ущоои с-получені ШЛЯХЗІМИ

З

'11ВЕJрДИіМ

Основні бУІд;rвлі:

ПМри:тт,ЯМ.

корі!ВНИІКИ з

3

ВИІГУ.ЛЬ'ІЮ•ко.р:vІОІВИІМИ И аrМИ (rдва з них .на

ма йда!НЧИ­ а одиrн

400,

- на 200 ГО·Лі·В), родИІльне цри­ міщення на 100 коріJв з ВІіддd­ л єння:v~ на 100 т елят . В

4

до'Ьльно-.молоч.ному

ДОЇ·ЛЬ:Ні

м оло'>'не П.Y НJJ{I'J'

j'ІС'Та:НОВІІ\И в і!д.дLл ення,

Ш'І1УЧНОГО

блоці

« ЯЛИНКа», кот ельна, ОСі·М ЄНіНН.Я,

сщrжбов:і т а побуітоВ:і кі:мнruти . Є теляmниІИ на 500 гм~в . і:аоля­ тqр На 20 ГOJL~B, ГЗІра•ж АЛЯ тр а~ктоtріІв та wвтомашин. В 1965 р оц.і ВІВ€і,ЦЄ'НО В ДіЮ І1'рИІМЇЩ€!ННІЯ

для

У'l'РИМаІНІня

т ес'ІИJЦЬ та

ремонтних

380

н етелі·в .

Зал·ежно В!!.д в і~у , ве.лИJЧиrни добоВСІГо Н<ІJдою т а фізіологіч­ ного

стану

погол іІв 'я

роз•ді:л ено

на ~рj'ІІІи по 100 в кожНій, що дає можлИІвість ,диф ереНІЦІіювати Г СЩЇІВЛіЮ і ДОГЛ~Д '11В3ірИІН В yMO-

tBaX В rолЬв

бООПірИ!В'ІЯЗНОГО

ут.римаrНІНЯ .

одиаму кqрі'В'НИКіУ знахо:дятьоя

О

Субота,

на

400

перв.іСТІки

5

та

вересня

агаршого ВІі'ку, в соою ч.ерГІу по­

го.лів'.я обох коріІвниrкtв поді ле­ но на 4 ГрУJПИІ, :З ЯІНИІХ КОЖНа розміще на в окремих секціІЯх. В QД•Нfі•й з ни:х: j'І'l'римуються ко­

НаІЗЄІМННJХ 11РЗ:НШеЙ ПО 23002500 'ІІОНН ь:ожна. Дно ~раншей та ст1ни з бетону. Нрім того, сиаюс З<ШМа,дається у 8 башт по 500-600 тонн кожна. На

Люд'НО в .ці дні і на овочевих М3.ІГ11'3ИНИ 24___,25 TOIRlH

m3.111rraщiяx р·а.ДІГОСІПУ « Жерд.ів-сь­ кий » . ІАе масо1ве збиранІНа огlірків та Щ)МЇІДО'рів, ІНа Я!Кі оrетанніІм ча­ !РСІ&И нов оrгі•ль·и;і та з ВИІСО:КИІМИ 0/дН/У КоО!РОВІУ загот овляється н е сом наіrоі!J:Іьши.й ~юпwr s мага;Зи­ іЦООСІВ ИІ:vІИ Н аідОЯІМИ МОЛО:Ка, В менше 12 тоНІн силосу. Но.рене­ дrру;гій з сереІдні.ми .надоrЯІМИ, ..rm01ди За!К.Ла!ДСІJЮТЬ В с.пеціЗІЛЬІНі нах міmа. Кріrм 8 0 - ·85 чоло01вік 3 ОВО.Ч'ЇВІНИЦЬКИХ брИІГаД, На ПОЛі В Тре"І11Й 11В аІрИІНИ На ОСТаtННіЙ СХО'В'ИІЩа . ЧаІС'ТИІНІі ЛЗІІ\ІТаІЦії, а В ЧЄТ.ве(рТіЙ Серед окота'РіІВ таІИож проrве­ ЩОДНЯ Пр3.Ц.ЮЮ'І1Ь 75 \)ООЇ'\1НИКlіВ З .дено ПОід!і.л ,цраці: ооремо .ви-ді­ Ше фСІІКИІХ іПЇіДJІІР И€:М!СТВ. лені ооот3jр!і по п.і~гону корі·в .Ми вже з~бrрали і :щали в майданчИІКи, а ВистаІКИ передового на nередІдоїльні рt:ЦЦаJВіа:Н'НЮ ГІрубИІХ Т а С01ЮІВИ'ТИ'Х ма.га'.JИ·НИ Києва 360 тоНІн О'rlір:ків , досвіду в народному нормсіІв , ]J'ОІЗ'КИІДСІІННЮ ПіJДСТИЛІКИ, що lia 74 тонни біл·Ь'Ше ·річного по дос.Л:я:.щу за корDІВами на ШLаІНу, ГОВОРИТЬ ГОЛОВІНИЙ arгосподарстві УРСР п~ті шmучІНого осLмекLнНJЯ, в P<J•HOM РШДІГОСЩ' Ілля Кузьмович рqдИІЛЬН<JІМ<'У п.рИІміщенні і т. п. Най:біІЛьше від\ІІІрави­ Сеjреднє НаІВ3іН''І1атенн.я на од­ Іlміщук. - найбіЬльІШ слаІбі і боЯІЗні. ного ОСНОО·НІОІГО nрафВНИіl\а : ли ки~ншм цієї прод·ук.ц.ії г-оро:щні В корі:внИІку на 200 голlів В Г]J'j'lllli п.раЦЇІВНИІКЬВ, ЯІИі обс..лу­ бригади Ilempa Вruсилмшича Нева­ тілмш сухостdйШ к01рови, якІ ГОВ:уІ!ОТЬ МОЛОЧНе СТЗідО, ПО 38 тwкож поділені на дві окремі довськоrо та Во.1•ОІдимира Микито­ коріІВ, а в nрупі, зШклтій об­ ·І1Р'У'ЛИ. вича МакуШ1Ненка з першого від­ слtу\ГОІЦуlванкям м олQДИі.ІІНа , по Ножна ru>УІПа тварИІн в mрИІмі­ 66 ооліІВ. TO!PirK на ВИ!рООНИІЦТВО :дmа. Вони здали 146 то·н.н . На щенrНІі

має вmна,ч ене

м іосце для

П3.~щпочИІНІюу на глИІбокіой гнойовій 11111дстИІЛці з розраJІІУ'НКУ 5,2 ~mад­ ,рЗІТНИІХ

М€1'11ра

На

ГОЛОВ!У,

ОідНОІОО

цент.нера

МНDІГО

ценrrнера

чено

· пь

молооа

витра­

2,1 людиІНІО-!І'Оди.ни, а

Та,

пр~у

вели­

кої росатої ХУІдоби по 18,13 ІКrР!r:vІ то.го, Віtдоорсщжеиу терито­ ЛЮДИ:НО-1'0/ДИІНИ. С.обЬвrа;ртdСТЬ ОД­ роо на. ВИІГУ•Л:І>НD-11\іОj}МОВО:МУ май­ Н'ОІГО це'Н'І1нера цродуrкцІії в 1968 rДаІНЧИІІ\jу. Із СХLд1НОЇ '1\а заХІіІДНОЇ роцІі ОИІЛЗІда.ла: молока 10,80 сторtн .кО\ЖІної секцН рОО'І'ашоо.а­ наrрбованц,я , п.рwрос11у в€лИІкої нrі ГО!.'Uі;внИJЦі для cнJIIOICry і зеле­ porarroї Х,УІдоби 96,10 нрб. За них кqрміІв. НЗІд ГО!д/іJвницями paXjyiHOI\ ЧИС'ТОІІ10 п.риtбут!fУ к ап і­ облаrдна.ні нwв·іJСи. ТаЛОВІ!{.ЛЗідСіНJН'Я на буі,Щі~Вrництво Bcd в~и корміІв ~а одер­ фер.'V!и ОКj'ІІІ.ЛеНіі менше, ніж за жує з п оліІв дoonri.,щnoro госпо­ 4 .рок и . А. МЯНД, € . АДМІН, даретва . l\.У'НІУ'·РУІдЗ.ІШШЙ СИЛОС, В. ВОЛОСОЖАР. ІЯІюrй за~ймає в .раціоні mро!!Іі·дне

1970

року.

о

за ДЄ'НЬ, Т·О зшраз уд,вічі менше. МасовЮІи буuш субО'Іlнwк і не­ ділннwк, ПІР<JІВ·едені цими дНЯІМtf. ffipliм своrї-х р обі'І1НИК1в з rород·н іх бригад , ЩО r!JЮІС~ГіЙНО заЙІНJ1'І'і На 3б ираrнні, на доrпо,мо,гу

в .радго.сп

ІJІрибуло 250 чол(Іві.к з про•миrсло­ вих підmtрw~МІств столиці. Тіль;ки в суботу зrбршно понащ 15 тоrн ~ ПОІМідОІр і:в Та 7 ТОН'Н or.fp;KiB. Але з зruкінченrнЯІМ збирашия orirp:к m і ПОІМідор']в не зменшитьсл турбоrr у жерДFВСЬ·КИХ ~ВОЧDВІНИ'КіВ. ПоІпе•реt,п в них ще бruгато роЮоти. На зЗJmЛавних земля~ Трубежа розташооані в·еликі mтощі пі:шіх .~улЬІРур ка-пусти, мщжви, сто­ Л'І}ВИХ боуtРЯІКЇJВ. 2150 TIJ'HH ПРО­

Д уt.ІіЩіЇ nо<винеІН здати радгосп пла·нтщ і-ях ще й заtрІЮ є ба.гато держшві з цих пмщ. Види на огір~ів. .]]jродовжуємо збирати і :нрожай ПОІКа~ують, що бу>де 3Нач­

зщаваrги їх д~ржаві. Бу:де не мен­ но більше. ОсобJІиВІо щро ші столо­ ше 40 ТОН'Н. ві бу;р.я.ки, їх бу;де пона-д 300 У :рщц;гоопі вирощен.о так.ож не­ ц еНІІжеtрів з ге.кта'ра . поrаJНИ'Й УІJ)ожай ПОІМ·ід.арі:в. Пос іви Отже, 'Р1Іі:І'Г ОСІП має можливість їх все літо 'ІІРИМІWІИІСЬ в чИІСтоті, :в за:верrшаль·Н()М'У році п'ятирічки :Мі•ЖJрщдДЯ деІК.іЛЬ'КЗ ,раз спуше-ні, rне ТVЛЬКИ ВИІК•О!Ні1ТИ, а Й .п е•р еJІИКО­ а ·ро.слини оброблені хі.мrкатами нати план .продажу ()В()ЧіІВ деІРЖа­ ·ПІРоти фіtrофmори. Піроте не.го·да, ві. А це в-еликий УІСІПЇtх к·олек-

J ЩО T'j)WВaJia .М.айже ІІJВЗ ТИЖ'Н'Ї В ТИІВУ. ee.j)IIIIi, баrато пл,одів поmк-одИ'Ла.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

n. О

3

стор.

ТЕПЛЮК. О


ДО

МАЛЮЄ ДІВЧИНА ЗОРЮ

100-Р1ЧЧЯ

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.

1.

Ні·ну Таргоній знають на

КУПРІНА

лібру.вальІН'И'Uі втулок.

©~JJJ@OO~~ ~ ~дll®lP®~OOOO знати

мольського

осе, вміти

і •ков.а,1е·М,

За•Й -

ма 1 В!Ся ·апор'ТОМ і допомата-в іП'Са.10.:\ІЩИІКО.ВЇ :В Сlw1ІЬОІ:іКіЙ це.рІКІВі, С:ПЇВ-

ІЦ.а;ва~~'ОІСЯ

С'ТОЯТИ

:Н ·а .

сrюв.о.1.зьоких й П-<JІліти•чну о6меже.н :.с.ть'. Та,к, зок -

Ба•г-атющі спQсrе.реж~ния і в·ра· юч:у за.І'ра.ву .якої К•у;nро':н не зумів жен•НІЯ, я;к:і І<Jу;п;р;і,н че:рпа:в з дій- од,разу побачити і виї.ха.в за ·кар-

с.но•с:rі., ста~~и дО'К!УІМентаЛЬІН·ОЮ Х•РО- .:(ОІН'. Пр.о;rе, ху:д•ОЖІН'•м л•:тописо.м жи rrя р-ешт ~оою

с.у • е Ц v 11 аро п·р НІС ТраЮНе C.lOBO На ЗЗ.-ИСТ

·І ИОГ • 0 С 3•~10ГО ПИоСІ.JМ СіНІНИІКа . · Ч З•ОН·ИІК•ІІВ . 'К:НИ'ГИ КІУІП\р:ІН•а -

;'\У, J!a ЗЗ.ХИ•СТ ГНОб.l€•НІ1ІХ ; прИІН.ИЖt>Ін·их ка,п:та,1-<>м людей, це -

е ЗОТИ

·

ІшщІне .в.ип~ри;rт,я

м 'Р

поро~

1 ~-

,

други

вита,

з.розу;м.іІВШИ•

rюІМИ;J1ІКУ,

ВІрешті -

nоба•чи.вши

r.ра:нд ' оЗІні зве_ршеtн.ня .соц і ал:і.зму, по в"'р·н'. зе;млю . Тут ~, -'"ІВ•СЯ на. "'•дІНУ І"'< н•,, ;.nр·•,,.ас я й-ото душа ,в;'.д багато"'"'

рЇЧІНОГО ем\і.!1р·аІН1ХІ>КОГО X0.1'0.'ly, ТУТ з::н Зі.J.-обув С:ПІравжІн.є щастя, сво-

бО•.'l'У ві•.ТЬІНО

ТІВОРИТИ

,].ЛІЯ ОВОІ'О

Же.ІІОЇ Пр•Q•ГНИ.1И.М ц.аІрСЬ!К·И•М Са•МО- нapOi,JJy. ;tе.рж ан~с.тво'>~. В1 :ІJ!З н а.чаючи ст~р:ічЧІя з дня наРо•ЗІКІВІ'т тш-о;рчо.сті О. Ку.nр-і:на р-о:~:ж~н:н;я О. Ку;ПІр.і.на, не мо.ж:на

n•рІІІШJtдає .на 1 р е.в о.:rюцій•н•у е.поху ·не ЗІГ•аІда<rи·, що ТІВО;рчі.сть ПИІС·ьмен· 1905 .рок,у, к-ос1 и йаrо ТІв ори ЗІвуча- ниІК а бу.1а зв',я:за.на з У•к.р:аї:н-ою, .1И о-с.об.шв о ГУ'Ч.но, бу·.1 и особл.иво що ВІ'•н добре зн а;в і щи·ро пола ватО•УІ і і :~р!!ІМ:і. Да ЮЧИ ГОПр•; СО · ЖаіВ Пjр аЦ ЬО•ВИІТ'ИЙ у.Кjра.Ї:Н,С Ь:КИЙ Hdн:і•а-.тuн·: зщри:савки, вИІк•ри,ваюІJи п о - ро;:, й ого я;с•крЗІВ'J' і са.м·о·бутню ,РО•КИ к a.п 'rra,,:':J1МJy, пи.сь.ме.нни;к го· ку,1ІЬї')~ру. Са.ме на ук.ра•ЇІНСЬІКО.МУ

бага:тьм а

вона

створила

чимало

А.

ЛЇТНЬ.О-ОС'l.НІНЇЙ період - СП•Р'ИЯТЩоб ВОДа ;Не •НаІ!lр•jва.П а•С'Ь Ї НС .1иза .пора ддІЯ :ви;нw.юне:н;ня тост - mс•у;вал а.сь, боЧІК.и треба т1ри:ма т и

h;ри'Ч'ущі

со-UJі.аІJІІШ•і

контрасти ,

3-€1:1111\ ' ЇІ К".1 і , .яке їй за СИ.10Ю і :~а 1

м.:;аць

ca-нirrщp-Ui ІЇ г :nі€ІНИ в •ПО<буті, •На ви - ІJІ()Д'()Ю . Та•ру, ПР ИІЗ:на•че.ну д.~ІЯ ПС' ·

за ·n, "'""' ПіРО, ІПо.В•Не нІням . І необХ:ЦНО ДОцr• и · O•Catдii<J:IB · . на МИТИ 'І O!IJ СТИІТ И іВ~Д та ~· иuІих ХВ.ЩЮбИ ВІl\lІ;СТ У'Па- трак , ..-, орах ' КА-":ба•"нах ·v.,. 1' ' ' ' ' •

бІ :І: Т'У .r і,ГЇ ЄНІУ -

IOTu.

ЯіКНХ Же ЗаІХОІд·lІВ 1'реба ВЖИТИ,

що-б

уберегти

ЛІІО!дей,

хаrрчо<ві в•'Ід!хОід и, що :на:!'р.омащили·

С 1 •1іЬСІ>КОГО~ПОІда,j)СЬКИіХ Ма:ШІІІНаХ ОЯ За де.Н Ь, .НеОбJLЇІдІН·О •СПаJ!іЮІВаТИ ПІІІТІНу •ВОідУ три:ма.1'и ,в те.ромо;сах. або За•КОІП)'ІВа'І'И ·В З'е>МЛЮ да.Ле'КІJ

в·

зайн.ятих

' :Ідомо,

що

ІВ жа·рху

В.~Д

пого-ду

На.с а•м•пе,ресr елі,.:( Л()Jl'бати ПІР•О ·ПІра•ви•ЛІІ:jН У 0'Р1 Г а•ні:за.UJhю .водопоста· ІJа;н•н:я і питного ·режим•у. Пра.цюю ІJИ,~1 у ІПО,1І1 ПОВИ.НІНЇ ЩОдІН1Я П liJ:BO

д.',1•е н;н·я , .р а.з-.ом з ,я;ким з о;рта.н :зму вИІ~·і.'І•Я·ЄТІ:К:.Я ба.г а.т о солей, 81 іт а.м і н',в та ;,нши.х речовИІн, дуже потр:б;ни:х Д•.'ПЯ ,Н'Qр!МаЛоІШОЇ ЖИ'ГТЄ.Дl· ЗИ'l'И добjрояк.іІану, св і жу :BOtдty, при я·.т!:-.ності орга;ндзму. А це щЮд.ли.1ат.н·v .не ті·m>ки д,,,я пиrr'J'ІЯ, а й ІВО .д_'ІІЯ з;д.DІров'.я . Щоб по·повнити

Д'1ІЯ ·Ї.НШ!fХ ПО11реб. ІЇ МОЖJНа бра

;В·ИТ'раТИ р•ЇІДИІН•И Ї . СОJІІЇ, ПИї•Ну ОО·

іИ З а•рте.з.іа.fіоСІ;ІШХ СООр•Д.Л.ОВ~1Н, ду ЗJВИЧа•ЙІНО ПЇідІСО,1'ЮЮТЬ, ,рОЗІJИ· ша.хтн.их ·колQ~д:язів й :вqщопровщ ;ня;ючи .в <~щн·о•му л·іт:рі води ч а.й.и у 'ГЮЇ с:тпш лиІШе тоді, .ко.~и о,де.ржа · .1 ож1ку К'у.хо;н-ної со-лі . Првюр а.сно

но

д:о ЗІв іл

са;н :rrа•рно-.ба:кт~роіоло

І'ічної л.а.бора.н~рН раойон:ної сам еІПІ)д,стат.ІJі.ї . Я;10що ж :ви·я.в.лено оз на;ки .ПІСуJва.н:НІЯ або забрущ;нен н я •ВО\д.И, щжерело пови:нно бути не· га.й.но опеч атшне. На ~м'.сuях -ма.со <В,И.Х ЛоО<Л·WВ.И.Х :робі.Т І!ІИТН;у ВОД\' збе.р і•ГаЮТЬ У .L'~убОВИ.Х бОЧКаХ, З.1Ю М•і;н•:еВ И•Х, JІУ·Же-НИ.Х або О<ЦИ•НІІЮВ а •Н·И.Х ба~ках з НІра.на.ми і к,р.ишка-

ми, Я•КЇ ЩЇ.1ЬНО зак.ри.ваютьс.я

АУ)

Друга

курс. ні

(на

програма

студ ента - заочник а .

А"гл ій ська мова. •Ос нов·

11.00 -

труднощі

Дру гий

nере кл аду

з англійської мови на українську. Сnособи знаход· ження nрисудка». 11 .35 Вища ма ­ тематика. «Диференціальні рівняння .

За гальні

Перша nрограма

10.05 - Гімнастик а для всіх . (М. ). 10.30 - Новини . (М . ). 10.45 - П е реда ­ ч а •Здоров'я » . (М.) . 11 .15 І(ол ьоро· ве т ел ебач ення. Художній фільм . (М . ) . Концерт молда вської народної м уз ики. (Кишинів) . 13.10 Н аша а фіша. ,13. 15 Н а зустріч XXIV з ' їзду КПРС . Укра їнс ьке кол ьорове тел еб а · ч ен н я . • З бро я » . ( У І<ра їнський полі тич · ний nл а к ат ) . 13.35 «Н а м ериді а н ах У кра їни». 14.05 Кольорове телеб а· ч е ння . Художній фільм сДон · Юхот•. (М. ). 15.40 - « Вогні цирку». (М.).

12.40 -

І б. ЗО І(онцерт. (М . ). 17.00 До Всесоюзного дня nр а цівн икі в н а фтової і газо вої промисловості . !7.20 Те­ лефіл ь м . 17.40 Н азустріч XXIV з 'ї · зд у КПР С . «Вида в ництво •д ніnро» чита чам » . 18.00 Н о ви ни . (М.). 18. 10

- Л і топис пі ввіку . Телефільм «Р і к 1950». (М . ) . І 8.45 - Новини . (М . ) . 18.50 - Тел ефіл ь м « Н а кож ном у кіл о м етр і » . (І с е рія ) . (М . ) . 20.00 Прог ра м а «Ч ас•. (М . ) . 20.30 Телеф і л ьм «Іра к· лій

Андро ников

роз nовідає».

(М . ) .

« Від з'їзду до з 'їзду» . Кон · це рт ла ур еат і в міжн а родних конкурс ів . 22.40 Всес вітні л ітні студе нтс ькі сnорт ивні ігри . (І тал і я ) . 23.30 Н ов и · ни. (М . ) .

21.50 -

Дру га про г рам а

І \ .ОО

І стор і я

-

Екран

КП РС .

я к н ау к а• .

с тудента

Всту п .

11 .35 -

заоч ни к а .

« І сторія

Вища

К ПРС

мате м а тика .

В ступ.

с:В екто ри

12.45 -

Англійськ а мова. • Гр а м атичн а• а нглій с ької мови. П росте по-

будова

та

ш ир е н е

р е ч е нн я» .

13.20 -

Н арисн а корис ної

«П редм ет

дії

У ро к

над

ними».

ч ет ве рт и й .

геом ет рі я . гео м етрії.

Встуn . Метод

•дина мо» раніч ,

(МосІ<в а ) .

20.45

-•На доб·

Дл я

юнацтва . «Крил а нашої Бать· ківщнни • . Олімnіада з історії а віації .

12.00 -

« Мал е н ьк і люди

-

вели ­

кі діл а•. (НДР ) . 13.00 Українськє кол ьорове телеба ч е нн я . Концерт за · служ еного Ч ерк а с ького на родного ХО · ру. !3.50 «Ку.~ьтура слова ». 14.30 - еМузичний кіоск• . (М. ) . 15.00 Дл я воІні в Р адянської Армії і Флоту. (М.) . 15.30 « Наш суч асник» . Літе ра · тур!l1Ій т еат р .

бачення .

-

16.00 -

Кольорове т ел е ·

«У світі тварин• .

Кольорове

(М . ).

телебачення.

«Клуб

17.00

кі-'

но мандрівникі в». (М.) . 18.00 Нови ­ ни . (М. ) . 18.05 На зустріч XXIV з 'ї· зду КП РС . «Добри й вечір, хл і боро· б е ! •. !8.55 П рогра м а переда ч . 19.00

-

С nорт и вна переда ч а . В п ерерві п рогра м а сЧ ас» . (М.) . 20.45 Теле· ф іл ьм «На кожному кілом етрі » . (2 ее ·

рі я ).

(М.) .

ч е ння . та» .

ча .

19.00-

в;rа.мовують слора.f!У і в'І!l•НО'В.1ЮЮТЬ

сольовий б а л а.н.с ·в о·рг а;Н'Ї'зм.і хл1 ;бний юв а;с, фр•уJктові со•ки, м'~не раль.н,~ !ЮідИ·, ІІЮМІПО;rи, ч ай, аг ірковий і каІftУст:я.ний .ро·З.СО\JІИ. Ти•м•чаІСов.і і ІПО•Стііі!н:і ї:да.л·ьн-і, а ТаІJ{І()Ж ·м.ОСJ.дя П!])И!ГОІ1lуіІJ.аІІІІНЯ і П.рИЙМЗНіІ!ІЯ ЇЖІ В ПІОJ!ІЇ HeOOX•lJIIHO ВИбИ ра.ТИ да.лі іВІЇі,L'. ТВ.аjрІІJНІНИЦЬКИ Х ПрИ . м.'ще:нь, ЗІвал ищ та ]Нtших м:І•с ць М·

ожл лоrо -~ ч~ · ІІІв~ "'КУІП ....н·н,я

М'УХ

ос·

-

(М.) .

(М . ).

22.00 23.15 -

Фізика .

«Ром ео

і

Ле нін а живе і nеремагає• . Художній фільм <день сонця дощу> . 20.30 -« На добраніч, ді ти !»

19.20 -

Перша

nрограма

Наша афіш а. 17.10 бл і канська фізико - математи ч н а !7.40 - Телевізійні вісті . 18.00 грама

18.05 -

пе редач .

«Піонер ія » .

Ресnу­ школа . - Про­

Тел е аге нтство.

18.30 -

(Курськ) .

Рішен·

ня лиnневого Пленуму ЦІ( l(ПРС -у життя ! «Сільські зустрічі• . (Дон ецьк ) .

19.00 -

Телефі ль м сН а кожном у кі ­ лом ет рі» . (3 се рія) . (М . ) . 20.15 П ро­ гра ма еЧ а с» . (М . ). 20.45 Ч е мnіонат

Європи з пла ва ння . ( Барселон а ). 21.30 Х удож ній фільм • Втеча в нім от­ ні сть•. 23. 10 Тел евіз і йні вісті . 23.20 -Українське кол ьорове телебачення . Тележурнал «М а льо внича Україна» .

-

Друга

п•р.ОМИІВЗЮ'ГЬ

оол-)аку;юпІь

• К а ме ртон

п ер еда ·

доброго

чення.

змІни

диктори

те.. ефони

І

для

у

nрограмах

радІо

І довІдок:

НАША АДРЕС А: м . БРОВАРИ, вул.

Київська,

154.

відділ і в (парті йного життя, промисловості, масової роТ ЕЛ Е ФОНИ : реда ктора 19·3·82, заст. редактор а,

\

і

Телефон -

19·4-57.

з.а•м .

Д'()

тих,

хто

1mра.цює

на

тв.а:рин·

що

нехтуJв.а.т.иІМІ'fТЬ

з а·х·DІда•мн

про·

ф'.лактиtки і особ исr01ї гі-тіени , мо· жуть ст ат.и неЕІіс~'І>Ними .розс аLQни­ ка.ми :;нфеюфй. Значить, ооов ' язО.І( МСіДИІЧНІ!ІХ Лра.ц і•ВІН•ИІК.іІВ і спещіаль­ .НИХ служб лоси.л нт и вете·ри:нар­

ІН ий і с.а.нfл а ІРІНий :н а:гJ!іЯід на тв а­ рИ:Н\НИІЩЖИХ j. П(ГЗХЇ•ВІНИ.U,І>КИХ фер­ М а Х, М '•ЯІООІК О!Міб:ІН•а.т аІХ, ІК0.1ІГО'С:П.Н ИХ р:и•нк ах, ІЮ rо

п іщ.п')J и ем;ств а.х

.гром а д,с ь ·

ха•р•ІJ у.ва:нн;я .

Наше :цо:ро.в',я з алежооь в ід .кожrно•го з ;нас. Су,во:ре доде·рж а•н ­ НtЯ .реооме:нl1,а•І!ІЇ•Й JJІЇ;каріІВ, особиста ГlІГЇЄJНа, П<ЩfГJР ИІМ аНІНЯ ЧИ•СТОТИ БоСЮ­ ДИ і .в усЬDІм•у ось ос.ноВІн•: про· Ф'•1.аІКТи·чноі з а;хоv:-и, •ЯІЮі .за хищ а ють в.:щ ШІТrУІН•КQВО-'КИШКО В-ИХ за,х·во:рЮ · ва:н·ь. Пр·а:вил-ьtие їх ви•ко;на;н•н•я гщра.н:rу€ ·В.Їід се<рйозш их насл•і•дІКtв, ЯІКЇ МО.Ж'}'ТЬ ЗаІГ')JОЖJ'ІВ·аТИ з,д~р.ов ' ю людей.

О . КАРАПАТА, доктор

медичних

наук.

Є. ФЕДЯИ.

!

всіх розрядів,

rазоелектрозварювальник,

! !

електрик-сило.вик.

За доВІідками зве:рт·атІІІСя на адресу : м. Бровари, вул. Мета·

! ! !

лу:ргів,

22,

автопід,при ем·С'І'в·о

09034,

в·ідді.л К·Зід:Р.Ї·в.

.

Адміністрація.

і

:

~.

учні автослюсарів,

!

. ......................................................................................... . .. ..... ................... ......_._ БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ЕЛЕКТ.РО-ТЕХШЧНИХ ВИРОБІВ ЗАІПРО Ш УЄ НА ПОСТІйНУ РОБОТ У

економіста-фінансиста, шоферів, малярі·в, вантажників.

Адіроса з аІв.СJtду: БІУІJІ . ЧкалОІВа , 3. I~arrи аІвrrоб;уса.ми N2 2 та. N2 З.

.....................................,...................................................................................................................................................

~

....

БРОВАР:СЬКА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬіКА СПОРТИ ВНА ШКОЛА ПРОВОДИТЬ НА:БІ.Р УЧНІS НА 1970---1971 НАІВЧАЛЬНИй РІК НА ТАЮ СПОРТИВНІ ВІДДІЛЕННЯ:

ва•

баскетболу, легкої атлетики, лижноrо спорту, спортивної боротьби.

До іС'nо·рт иwюї школи п:р и'Й!М аються учні, ЯІ](,Ї уІСІІТіlішно СJ<ІІІа · дут ь &НІМОТ И КІО<Н:Гр-оvІ ЬІН ИХ •нор•М З;Т.ІіВ.)В За!J'аЛ~ЮЇ фЇІЗІІfІjІНОЇ П.lІД­

Г ()'ГОІВКИ·. На ·ЕІ::д!л.:і.леНІНІЯ баІСІКетоболу, лижІюго сnорту і ле.гко ї аТЛе<ТИІК·И Пр·И•ЙМ аІЮТl>ОЯ 1''1Hj DllКIOIM ·в'ЇІд боротьби І2 роК!ів.

10

р<ЖЇІВ, 1І.З- Віt!І.!!ІІіл.е,н.ня

fl.стуІJІН ИІКИ ПО\даЮ'Г.Ь ТаІІ<!і ДОІЮу•МІе·Н•ТИ: ЗаІЯІВ'У на 'ЇІМ'.Я дИІреК­

суботу.

3578-7000.

!

кондуктори,

телеба­

...-~..................................... 11, ................................................................................... .. ..

154.

ЛЮДИІН•а .

:ННІІtЬІКИІХ фермах .і в сфері громад­ сь.юСJ<І·о ха,рчува.н•н.я . Адже ,оони, я·к ­

rrросу шують.

автосяюсарі

'І'ОР,а шюоли, дDІВ!іщк•у ;віІ,r, JІІ~Ка')J•Я .на· дозвіл за.wма.тиоо в с.пор­ ТІІJВІННХ се'К!UІі•Я Х, .д101аіщку з заrаІJІ ЬІІІООСВЇfІ'.НОІ,(JЇ unкovrи.

боти), фотокореспондента - 19-4·67, відповідапьного секрета ря 19·3· 18, вІддІлу сІ.ІІьськ. rосподарства- 19·4·47.

Бр о в-а·рсW<а друка ри я , Киї вської обл асті, в.ул. Ки·Ї &е ~>к а,

Є

механіки, водії І, 11, ІІІ класів,

вІвторок,

четвер

ЗаХВ'ОрЮВаІН:Ь

TOMfY МИ• СТЗІВ·ИІМQ ОСОбли,в.і ВИІМОТИ

Редактер

! ! ! ! ! !

ІНДЕКС 61964. Газета виходить у

ІJро·

Дже.ре.1ОМ ПОІШИjреНН.Я .ШЛ'У<Н'ІЮВО· КИШІКОВИХ

ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ :

76· 74-81.

сНОВАЯ ЖИ З НЬ• орга н Броварского р айон ного комитета КП УкраинЬІ и р а йонного Совета депутатов трудящихся l(иевской области.

ІВО'ДОЮ,

або 4-Ор;Н·ОЮ

БРОВАРСЬКОМУ АІВТОТР АН СПОРТНОМУ

nрограма

Тел еві зійні вісті . І І .10 Ху· « Іван Ма к а рович• . 17.00 -Наш а афіша. 17.05-Новини. (М . ) . !7.15 - Гр ає nіаніст Л . Євгра фш:. . (М . ) . 18.00 Новини . (М . ) . 18.05 ~ Телефільм «Едуард Багри цьки й•. 18.30 А ктуальні nроблем и е ко номіки . «По· те нці а л С ибі ру •. (М . ) . 19.00 ТеJІ~ с n екта кль «Зикови» . 21.05 сН а )!.о · браніч, діти! • .

46-65-75

(Дон ецьк) .

ЛЮДеЙ .

.._-·•••••••• • •• • • • ••• · • ••• • • • • •••••••••••••• • ••• ••• ••··•• •• • •••••••••••• ••• ••• ••••••• •н•• ••• •• •••••••••• •••••••••••••••·-••• ••

11.00 -

Про можливІ

і

J.еш-ь ХЛО•рІНИМ ІВаІП:Н·ОМ

фа.х .

............................................................................................................................................, настрою• .

Пе<ре6уJВаІНІН'Я

кар•бо.1о·вою КИІа.1 о·юю.

СrrаловИJЙ •ПОІСУLд -мИІЮть у гаІj),ячій в01ді і :Юерітають у за,юритих ша·

дожній філ ьм

nовІдомля ть

гарІЯ!ЧОЮ

с·mю

ВЕРЕСНЯ

7

17.05 -

Джульєт·

Сnортивн а

М:',СЦЬ

фільм

«Сnрава

і

•ка.м и lІ,ЛІЯ р іва;ння акремо си·р·их і ва·ре.ііих І)РQд уіКІТ•:.в (м';яІСа, риб и ) , JІ.1ІЯ мити х і не:митих овоч ::в, хл і· ба, т.Жта і т. д. По,в.еjрХІИ•і стол:lів і ДОЩОК, ЯІК.Ї ЛОВІИ\НІНІЇ бу.ти ТЛ.аJІІКИІМИ Ї бе1З Щ!·ЛИІИ, ,реГ)'ІЛІЯ;р!НО j. СТа<р а:НІН'О

Кольорове телеба ·

21.40 -

Телефільм

-

Науково-популярний

ПОНЕДІЛОК,

9.05 - Гімнастика Для дітей . (М. ) . 9. 15 - Новини . (М . ) . 9.30 - Сьогодні - Всесоюзний день працівників нафто­ вої і газової п ромисловості . (М.). 10.00 - Конце рт н а з а мовлення нафтовиків . (М. ). 10.30 І(ольорове тел ебачення. « Фантазія з к аменю». ( М . ). 11 .00 (М . ).

12.45

величини поступального - Теоретична м еханіка .

Встуnна лекція . •Предмет теоретичної механіки. В 'язи та їх реакція» . 18.30 - Наша афіша. !8.35-Концерт. (М . ) .

ВЕРЕСНЯ

6

поняття».

«Кінематичні руху•. 13.25

діти ! ».

НЕДІЛЯ,

в -сщне ле:вне м.і с ·

ІБЖИВа:НІН•Я В.еЮШЮЇ К•'Ло!>КО<СТЇ ВОДИ В•бИ')Jальн::, д,е,рев '·я.НІі .ящІІІки ддІІ на •П0.1'ьо•ви.х роботах, в~д ш;rу•н•ко- •не ~в:га.мо;вує С·ПІР•а.гу, а :роз;роіджує ом.і.ття, баЧІКи 11реба дезинфі:К!}'Іва­ НО ·ІКИІШКО<ВИІХ ;,нфек.ц:й? ш,">ІУІН'КОІВ ИІЙ оі.к, ЗІб',lьшує ПОТІО ВИ· ти .не .p·kr.we двох р аз•і:в на тиж ­

пр о

nрое кції . Способи проектува нн я• . 16.55 - Наша афіша . 17.00 - «Зустрічі з майстрами сце ни » . (Народний артист СРСР Б . Б абочкін). (М.) . 18.00 За ­ nоріжжю 200 років. Святковий кон­ церт. (Заnоріжжя) . 19.00 Чемпіо н ат СРСР з футбола: «Чорноморець• -

у'І'рима.н.ня

ко;ристува:НІня

ха·р•чави.х в•ід:хqлjjв і т . ін. щ:л ьно заrюри;вають J<!РІІШКа•м и. См:і:rт я і

х Е•~'Ч"ІВ·аІН•Н•Я і ·Бlід:ПОІJИІНИу, .яІК!ЩО " J ПОЕІС ЯІКІJеН'Н·О пам'.ята1'И П•р·О QICO-

Екран

ВЕРЕСНЯ

хароше

ХОД,І:І збирают ь

•д8у8.х8о8м-~8Іа8.л8е8.ж•и•т•ь•»•.-••••••••••••••••••(•Р•Т•••.•••з•.а•м•о•к•)•.•••••••••••• ноонu~р~оси.~~з~uи.~н: с.т:~д об.1а.д~на'І'и столами або дош·

5

є

nро•маt!ІJС.ЬІКОГО

р·о б:н·и-цт:ві, :в м::tецях грома,д-сЬІКого р·е;ве-зе•н.Н•Я і збеІР·:,га,ИІІІJЯ .води, перед це . Ящи·ки д1.11я см :rгтя, бачки для

А. МАТВЄЄВ. А

за:хоор,юваІНь

хо.1ери та і•нши:х. Проте, ЯІК!ЩО .не - і.ншою .ко~11Пакт.н-ою ба.гатошарQваю і С'ВОЄІJаСНе ЗНеШКІОД}'ІВ'аІНІН·Я .НеЧИС· v·хи.1.ь.н·о ви·ко.н•}'Івати ;вс.і ;пра:вил а т·кшниtною і пеtр:і о,дично •ПОЛИІвати ТОТ. В.с,і ІН€ЧИІСТОТИ і Xatp'IJOifi. Вlд­

е;в.ої.ми тв-о-р а:ми, з а. ти•ми, у кого Дон~щІк•и.й ба•се-йн і його людей. ~1ІУ ЖІн є се рце і че.он·а д'уша , з ким Тала;нт сильн.ий і .зд~ров.ий в·'ІІІ са•м м•рі.я·в :ПіРО ІJа,с.и, «-~оли ла- с;ка;за;в ПІРО К•уІП р '•на йаrо велИІкий по:в:н:ять;ся по в:.нu.я Во·л~rа і Дніл- д~р;уг М. Го;рьки;й . І, З'ВИІJ.а•ЙІНО ж, ро, обВО\дІН·ят<;ся сухі ;ІJІ;;ВІН.ИІН•И, ІВІюри- ти;сячу .р.а:з п,ра;вий ве.1.ІІІКИІЙ проЮТ ЬС Я ЛІl·С а·МИ п:щшн і ПfУ·СТИІр,J , СТа - лета;р,С ЬКИЙ •ПИІСІ>М€ІН>НІ~К, даЮЧИ, ТЗНе ТУЧІНИІМ убОГИЙ ГРУІН'І', КЮ.1И ве- Ку ·ВИ!С ОК')' ОІЦ lІНК')' Х.УLдОЖІНИіК·О&Ї-Іре .ТИІК а к.р а·ЇІН3 ПООЯ;Д€ З •С.ПО:ЮЇ•Й:НОЮ алjсту, Т:ВО.р•Ч 1 ІСТ<Ь ЯІКОТО С Пра;ВДЇ r:Ід~н і.с тю т е с.п,р а.вжн є м Lсце на безс•м е.р11на .

СУБОТА,

КОВАЛЕВСЬКИй.

Qд,НИІМ ІЗ .Н ЗЙІВа Ж.П И'ВІЇІШ И.Х Ш.ПІЯ ХЇ:В ·ПІJюф:л·аІКТІІІК И ШЛ'У·Н•КОІІЮ-ІК,І!JІll:КО!В И Х

рих Ш•lУ•НІКОІЮ-Ікишк•авих захворю- п'rд ІНаІМе'ТQМ або в т::ноі, вюри•вати ва•н:ь: ;щJ.еІн:rе.р·ії, ІJе.ре•ВІНІ()'ГО тифу, чистим ло.ют•ном, м:шкови.ною або

cy.J. Г.р Q1Ма;.JJС ЬКОПЇ р•ОЗТЛ 1 :Н•ІІ·У бУ'р- ЯІК «Лі'ІСО:Ва ГЛ•уШИ;На », «Олеся», ж уа.зш у ~юра.1Ь . « На г,l у х а;р•:;в» та. :.нші, цик.1 опо .І\1 а•йбутн є за ЛІQ.'l ~>МИ П•рац і , в їд а1н·ь і .н.а,риюіІв про Ки•Ї<В і його К•у;пр,llи·

не одною

ного іІНституту. Віриться, що н е одна зоря, за,свічена мо­ лодою худо:>~шицею, пода­ рує людям наюолоду і натх­ нення.

Профілактика-передусім

ВО•ри:в ЧИТЗІJЗІ'оІ пор·а•зд•у, В•ИТ'ЯГ,а•в На ~f.з.те.рі·а.'І Ї ВlІН ,Jі,аІПИ·СаВ ТаІК·l Т•ВОфИ,

n 'д:кр€>с.1юв а•в

милувалися

Вона

наІв.кол.ишньо- стала студенткою педагогіч­

го світу і з допомогою нитков.ого мережива. Узори, вигаптувані у стилі української нароДІНоЇ вишивки, радують з ір . Скромна і працьо-

ТВердИХ

га.зе.та.х, І'р•а•в у теащр і і с.пу;ока.в·сн рема, сталоюя п:·сл•я Вел·ИІКОЇ в шахти до•нба.оу.. . Жои;невюї реІю:nюц1ї, пере1lво·рю·

11 'Ікою,

прожектора це- гур1южит.ку.' Вміє НіІНа пере- н у із новою радістю.

ної газети. Та є у м олодої робітниці ще о:пще велике захоплення. Вільний час вона віддає малюваІНІНЮ та вишиванню . По-

Пр.аtВІда, nиtснмен;ниІІюв.і не за.вж­ ДИ

і Я•анн.х позищіях. Бувал.и пе.р·:-оди, К0.1'И •В•ЇН &ЇідХОДИІВ ,в.Щ ·нИІХ, ІШЯВ· ро·б:ТІН·ИЧ:а;В у КИЇ.ВіСЬКИХ, ЖИ~О•'.!Ир· •1•ЯІВ :неСТЇ•ЙІІ\І:сть, ВаГаІНІНІЯ, а· і•Н:ІЮJІИ

р·осто,ІJІсьuшх,

і

друзями

..... ..................................................................... ........................... <.?

кам у РовеtНІСькому ,n()в іті, працю-

ськи•х,

11ворін

Бере поруч. Плі дно попрацювала ва,ні її руками.

ху, актиІВ>НіИЙ дописувач стін- носи11и красу

до О . К•уІП,рlін·. І д':й:оно, його біо­ nраф:я .р.яоніє кале.Ї1ід,оокопі•чиою ЗІМІііною м1:ст, mрофе•с.:,й, знайоми·х. В і-н .н і;с ст•ройо;ву слу.жtбу в ПІіJшт­ Jюму поJDку і бу;в ке;руючи;м маєт· sаІН•ТаЖІНИІК:ОМ

ху- висоК'Оху:д.ожніх

активну участь в громадсь- робітни.ця і 1над оформленА днями товариші по ро­ кому житті, є членом комсо- ням наочної агітації цеху та боті щиросердно вітали Ні­

все і пнсати про ВІСе» 11ак ·ви· зна·ІJИІВ оооє жоотеве і тwрче .к:ре­

ва·в

початкуючої

гії Я·К сумліІНну робітницю лу серію пейзажних малюн- тІєю к•ра1сою, яку 'Відчуває цеху металокераміки. Вон1 кЇ'в, портретних о6разі·в то- сама. І тоді нен а.че ожи·ва­ добре оовоїла професію ка- вариші·в, з нкими трудиться ють зорі, мальовані і гапто­

1Г~JJJ~[IOlТ

«Б!І:чит.и БІСе,

картиною

заводі порош~ової металур- дожниці. НіІна с11ворила ці- щедро ділиться з

..

Звертатися на адресу: Бровари, вул. Толстого, ція школи (приміщення райвно) .

..

.. .. .... . . .. . ......... .

.

17.

Дирек­

......... .

.

...

~

105 номер 1970 рік  

105 номер 1970 рік