Page 1

lr1Q}!ІІШШШ Л1!ІІдт~

РІк видання

Про.л,етарі всіх 'Краін, єднайтеся!

N~

[ffi~[рlliШlIO~ Ш1~ОО~[ІО®~~ QABTPA - початок навчання в rJ І вересня завжди в пам'яті дітей Батьки,

пригадуючи

минуле,

школах.

ЧЕТВЕР

31 СЕРПНЯ

День

доросл~.х.

дають

1967 2

CBOIM

напуття

Ціна

дітям, а ті, в свою чергу, після дзвінкого літнього від­ починку, з новими силами, бадьорим настроєм сідають за

парти,

щоб

продовжити

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

пались, щоб назавжди покінчнти з безкультур'ям, бід­ ністю, відсталістю колишньої Росії і її численних окраїн. Всі ми є свідками великих досягнень КраїНИ в

різних галузях

ПЕРЕД НОВИ1\1 НАВЧА.JIьниltl РОКОМ

життя.

Сьогодні ми говоримо про школи. Якщо до революції на

Броварщині

діяли

одиниці

шкіл,

всього 1200 дітей, то тепер в школи, в яких працює близько ни навчали більше

в

яких

навчалося

районі налічується 44 1000 вчителів. Торік во­

вересня юнаків

дітей.

19.000

довано нову середню школу в районі промвузла м. Броварів на 960 місць, Требухівську середню шко­

му

лу, Пухівську восьмирічну, реконструйовано Шевченків­ ську середню школу, в я кій добудовано 6 класних . кім­

900

Партія

закінчено добудову

і уряд постійно піклуються

покоління

і

не

шкодують

коштів

здано

в

експлуаlацію

чудовий

У

про підростаюче

палац

нинішнього року сядуть за парти

500

школі

учнів.

Будуються

в

середня

няв

ВИГО10влені

ремонт,

додаткові

пофарбовані. парти, столи,

наочні

приладдя,

завезено

Влітку

діти

добре

відпочили.

Тисячі

Їх

па­

побували

дошкільнят Початок

оздоровлено

в

навчального

дитячих

року

немало

Перший раз у перший клас . Фотоетюд Є. Малішевського

з

серпневої наради

вань і у ТИХ, хто навчає дітей, наших вчителів. Не­ шодавно вони обговорили свої завдання на традицій­

вчителів

сконалення навчально-виховного процесу в школах. На нараді

зроблений

аналіз

роботи

педагогічних

колекти­

вів, викрито чимало серйозних недоліків в роботі шкіл і

окремих

мим

педагогів,

директорам

шкіJJ

учбово-виховним до вчителів. Робота шкіл

з

боку

на

Їх

процесом, постійно

керівників

потребує

Перш

про забезпечення

1ами

буфетів, та

забезпечення

вказано

послаблення

за все

керівництва

всебічної

ВОІІИ

підвезення

окре­

вимогливості

партіЙНIJХ

необхідних умов для ТИХ, хто і заочних школах, організацію лень,

було

послаблення

господарств,

всієї Іромадськості. буватися

справедливо

допомоги

організацій,

повинні

потур­

учнів, створення

навчається у вечірніх роботи шкільних їда­

У'lнів

підручниками,

зоши-

приладдям.

Педагогічні колективи зобов'язані з перших днів роз­ почати активну і діяльну підготовку до відзначення

великого свята 50-Річчя Радянської влади. Всі на­ креслеllі заходи по відзначенню ювілею нашої країни повинні бути виконані . Хай же гучніше завтра лунає перший дзвінок, який ПОКЛllче за парти всіх школярів. З новим навчаJIЬНИМ новні вчителі!

роком

вас,

дорогі

діти

і

ша­

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ Відповідно до пла.ну Об'єднаного KOVlaHДY' ваНІІЯ ЗБРОЙНIІМИ Сила· ~111 краї.н учасниuь ВаршаlВСЬКОГО ДОГОВОРУ в період з 20 по 27 серп· ІІЯ 1967 р. на території Народної Республіки Болгарії і в західНіЙ частИ'ні Чорного моря було проведено спільне навчання військ та фло· тів Болгаріі, Румунії і

Радянського Навчання

Союзу. підтвердило

ВУ готовність ЇХ дО за­ хисту справ!! соціаліЗму і КО~lунізму. В ході про­ ведення

навчаНІІЯ особо­ склад частин та

ВИЙ

з'єднань

братніх

ЩИ\1І1 Народної ліки Болгарії. Навчання струвало ТОВКУ

бів

і

високу

війсы,,

ПОЛЬОDУ

женість

у

ЇХ

високу погод·

діях

вміння

чаСНО:llУ

зброї.

шта·

ВНУЧКУ,

СК.lадо\!

армій

підго·

КО:llанднрів,

ВІ!КОРІІС10вуваТІІ

союзних

Респуб­

продемон-

ЄДl\не РОЗУ~lіння політич­ ІІИХ завдань осоБОВИ\1 та флотів і високу бойо-

армій

\lав багаторазові теплі і дружні зусгрічі з трудя·

бою

і

в

всі

су­

види

(ТАРС).

у Президії Верховної Ради УРСР За заслуги в

народної дія

розви~ку

освіти

Прези·

ВеРХ0911ОЇ

Ради

УРСР

Указом

серпня

19б7

від

року

28 пр!!·

своїла почесне звання Заслуженого вчителя школи J' країнської РСР 49 праЦ'івникам народ1І0Ї освіТІ! республіки . (РАТЮ/).

иі.lа (Фото,<роніка РАТЮ' )

хвилю­

ній серпневій нараді і накреслили шляхи дальшого удо­

промислового

транспор­

ту, сільськогосподарсько­ го

будівництва та інших

нових

спеціальностей.

(ТАРС).

людєи .

З др) гою доповіддю ІІа нараді виступив завідуючий paiiOHIII'~1 відділом народної освіти т. Хорліков О. І. Він докладно розповів про стан виконання ПостаНОВJI ик КПРС і РаДJl Міністрів СРСР та ик КП Украіllll «Про заходи дальшого поліJlшення роБОі It сереДIlЬОЇ і загальноосвітньої ШКОЛІІ }) і ЗУПllilllВСЯ ІІа завдаlНlЯ'( шкі ,~ та В'lите.lі[J району в HacTYnIJO\I)' 1967·1968 lІа­ році.

Педагогічні коле К ГIІВIt шкіл раЙОIJУ, сказав віll, ВJt!\ОНУЮЧИ настаНОВIІ КО\lувіСПI'IIІОЇ партіі та уря-

ду,

-

150

армада

провели

велику

робот\'

по

.:.(а.1ЬШО\lV

\' ДОСКОllа­

ви. Жс..ден учеllЬ річно і ШКОЛІІ не

скрепе­

прокладаТJI

сяча\!

-

гектаоів

канал. ТІІ­

260

ПОСУШЛІІ­

ВІІХ зе\lель Херсонської і Запорізької областей.

підсумки

ко.нтрольних

вчителі наполегливо працюв а,1ІІ над тим, щоб даТIІ діТЮI щ е глибші знання, прищеПIІТИ 1\1 любов до своєї краіни, виховати ЇХ гіДЮl:llИ будіВlJнками комунізму.

В "I!1I1УЛО~I У навчаЛ!.1І0МУ роні в 44 школах навча л о­ ся понал 19 тисяч учиів, З НИХ 18900 успішно заюіН'ІИЛIІ навчаllНЯ. В ціЛО\IУ по району успішність становить 99,1 проценга. ДоБРIІХ наслідків в навчально-виховній роботі ДОМОГЛJІСЯ ГОГО.lівська середня шк()ла, Бровар· ська середня школа .N2 І, Пухівська , Рожнівська 8-річ· ні ШКОЛИ, І'усаиівська середня

школа, Броварська шко­

робіl'НI1ЧОЇ молоді Ng І. З року в рік зростає число вчите.lів і педагогіЧНIІХ колект!!вів, які працюють без другоріч.llИків . В мииуло­ \!у Нal3'1альноVlУ році 412 класів матІ повну успfшність, зросла кіш>кість BiДMiHНJIKIB. иі ДОСЯГllення стали мож­ ЛИВИМ!! заВДЯКIІ загальному зростанню вчителів 'май­ стрів педагогічної справи, ЯКИХ у нас немало . Перед\,­ ла

Заслу жена вчителька республіки Л ідія OB~­ Тупалова

і

Нінель

ГераСИ:llівна

Любі,юва

з Броварської ШКОЛИ .N2 І, Віра Прокопівна Красов­ ська УЧ1ІТелька Требухівської середньої школи, На· дІя lY\HKo.~aїBJla Собченко В'ІJlтелька МОЛОДШИХ К.lа­ с:в СвіПІ.1ЬJLівської 8-річної школи, ЛЮДМllла Петрівиа БарабаJlЮК ВЧІІтелька КаЛlJні,вської 8-'lічної ШКОЛІІ. І ва.н Ка .lеIlIlКОВИЧ Тесля учнтель ЗаВОРИI(ЬКОЇ серед­ ІІЬОЇ школи та багато інших. Разом з тим ДОПО9ідач зупиняється на значних недо­ ліках, які маЛIІ місце торік Не виконано було, напри­ клад , народногосподарського плану по набору учнів до 9-10 класів. В Требухівській, ВеЛ:1l{оди\!ерській, Броварській середній школі .N2 2 допущена відсів учнів з 9 класів Інспекторські перевірки показали, що в де­ ЯКІІХ школах надто h ИЗЬКИЙ рівень наВЦdННЯ. Так, у ВеЛИКОДIІ\lерськіїI восьмирічній школі з 258 vчнів тіль­

КИ 42 llапнсаЛIІ ВНЯВИЛI1

кон грольну робот у. Особли, во низькі

учні З фіЗики,

алгебри,

російської

~!O.

робіт

і

екзаменів

з

математики

ствозиавства.

Через низьку якість знань

порівняно з позаМИНУЛIІ\1

роко\! ЗРОС.1а кількість другорічників ВДВ) Є в Бровар­ с ыіііi середній школі .Ng 2, багато Їх в Княжицькій

сереДllій і Погребській вось\litрічній РЮl ЬС51 Зil ліквідацію другоріtlництва І,івськоі, Красн .1івської 8·ріЧНlІХ шкі.l

школах, не бо­ вчи гелі СвіТI1ЛЬ'

Да.lі доповіда'l характеризує роботу ГРУП ПРОДОВ­ ІІ;('ІІОГО ДНЯ. Добре вона поставлена в міС?КJlХ школах N~ І, N~ 4, незадові.1ЬНО в ШI(О.lа'( N~ 2, Ng S і в 6!.lьшо с ті СіЛЬСЬКl.ІХ шк.!л. Г ОЛОВllа ПРИЧlІна НЬО\І)' BIДC~ ТfIICTЬ

;Jідноі Батьківщини,

восьмого класу Мокрецької BOCb~lII' розв'язав задачі з алгебри, НlІзькі

в таких школах. як Гоголівська восьмирічна, Літківсь­ ка середия, школа-інтернат, Броварська середня шко­ ла .N~ 5, Семиполківська середня школа. Значно кращими знаннями мусять володіти учні з алгебри, фізики, ро с ійської і украінської ~!OB, суспіль­

1e,llВ,

знання

почала

знаН'IІ Я з мате\1атики виявлені в учнів 8-9 класів За· ВОРІІЦЬКОЇ середньої школи. Далеко не задовольняють

зиачення 50'річного юві,lею нашоі

сентіївна

б)ль;юзері[J,

рів

\Іагі~тра.lьшtй' якиіі дасть воду

потужних екскавато-

леНlНЮ навчально-вltХОВIІОГО процесу. ГОТУЮ'IИС'ь до від­

с ім це -

~lашин

рів,

УЧНЯМ-ГЛИБОКІ ЗНАННЯ

UИ\!JI ДНЯ\111 В пр"міщенні концертного залу Київ­ СІ , КОЇ обсерваторії відбулась традиційна серпнева на­ рада ВЧlІте.lів !JаЙону. Учасники її заслухали доповідь секретаря раЙКО~IУ партії т. Лемпіцького В. Г. «50 ро­ ків ВеЛИКQГО Жовтня і радянська школа». Доповідач відзнаЧJlВ велику турботу Комуністичн'ОЇ паРТІЇ і уряду про розвиток радянської школи, навів цікаві цифри, шо свідчать про величезний рісг народної освіти, куль­ тури , v підвищення загального благополуччя радянських

вча.1ЬНОМУ

Херсонсь­

коі області. Почалось бу діВНIІЦТВО lІайбільшої в Європі Каховської зрошувальної системи

в

садках.

викликає

муть тепер інженерів вертольотобудування,

з

Чуваський.

КАХОВКА,

ливо.

піонерських таборах і санаторіях, чимало провели від­ починок в далеких екскурсіях. Одесу і Севастополь, наПРИКJlад, відвідали учні Семиполківської середньої школи N2 2, Брест Броварської восьмиРічної .м 3. Понад 2000 дітей відвідали визначні місця рідного краю за маршрутом обласної туристської бази, 1700

кові-громадського хар­ чування. Вузи готувати-

На Каховському плацдарМі

банківського активу, учнів старших класів в усіх шко­ проведений

автомати­ Башкирсь-

кий педагогічний, в Ухті індуerріальний, у Хар-

студентів

-

ін-

-

Чебоксарах прий-

верситет

ських і міської Рад депутатів трудящих. З допомогоіо був

у

майже

відкриється

перших

відкрито

радіотеХllіки,

електроніКIІ і ки, в Уфі -

43-й у нашій країні уні­

школа

в с. Погребах, восьмирічна в с. Богданівці. Велика підготовча робота протягом літа проведена в школах під керівництвом партійних організацій, сіль­

лах

вересні

дів. У

а

новій сеn.едніЙ

нова

році

прийнято

Москві

ститут

нових учбових закла­

15

но­

культури,

у

запов­

тисяч, а в техніку­ ми більше як міль­ йон 100 тисяч чоловік.

вих шкі.~ та культурно-освітніх закладів. Торік в с. Літ­ ках

мільйони

дівчат

навчальному

вузи

міської се­

на спорудження

і

нять аудиторії вузів і технікумів. У нинішньо­

Ті.~ьки в МИНУJІОМУ році в нашому районі було збу­

нат і спортивний зал, редньої школи .N! 2.

р.

коп.

навчання.

Нинішнє свято школярів особливе, незвичайне. Воно співпало з пам'ятною історичною датою в житті рідної Батьківщини підготовкою до відзначення 50-річчя ювілею Велико'j Жовтневої соціаJlістичної революції, яка відкрила нову еру в історії людства, дала право на працю, відпочинок і щасливе радісне Життя всім радянським людям. Відійшли в історію тяжкі роки безправ'я, голоду, темноти. Радянська влада, Комуністична партія, створена вож­ дем революції В. І. Леніним, в першу чергу потурбу­

Рад

28-1 105 (2644)

~lатерlалыоІ

неповага

до

ІІИХ

базн,

з

погаНІІЙ

боку

пі 1.бір

директорів

Вl1хопа-

шкіл .

В ШКО.1ах район у не на рівні органі з оване хар· І,ування .:.(ітеЙ. Всьоги 11,9 процента УЧIІів охоплено НІШ,

хоч

в

нас

є

непогані

ДОПОВJдаtІ звертає новних

завдань

в

ПРlІклади .

увагу вчите.1ів

НОВО\IУ

на

навчаль:IО\!У

ЇХ гіДl10 відзначити 50-ріЧНІІЙ

ювіл е й

[Jllрішення році

і

ас·

заКЛІІкає

І3е.1акоі ЖОВТllе·

uої соціаліСI'lIЧНОЇ р е волюції .

До с віДО:ll роБОТIІ на нараді об\lінялися Броварської середньої школи .Ng 2 г. Дмух ступню;

директора

Погре6ськоі

вчителька Н. Т., за­

ВОСЬМИРlчноі

ШКОЛІІ

т Руденко В. Г., с е кретар паРl'організації Шевченків· ської середньої ШКО.ll1 т. Доргунцов €. І., вчитель Тре­ бухівськоі середньої школи Т. Мельниченко С. С., ВЧІІ­ н~ль Се\1иполківської середньої ШКОЛIl т. Москвич В. А. 1'3 інші Про роботу комсомольців і піонерів шк і л ра­ йону розповів М. М.

секрегар

райкому

комсомолу

т.

Крук

З ПРО\10ва\!1І ІІа нараді ВИСТУПИЛИ заст) ППІІІ{ пачаль­ IІl1ка управліНIІЯ шкіл Міністер с тва r.світи УРСР

г.

Нікітенко

J,'І;раїIІIІ

т.

В.

П.

та

Кривошлик

перШllЙ В.

В р о боті lІара.Щ ВЗЯ.lа удосконалення вчнте.1ів т. По

обговорюваних

П09іДltе

paiiKO~IY

ceK/JeTap

КП

О.

участь Дllрект·ор Міщенко І. С.

ПlІтаннях

ІІарада

IНСТJl Т УТУ

ПРllііНЯ.1а

від­

рішення.

ОРДЕН ЛЕНІНА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ За успіхи, досягнуті трудящими області ському

культурному

будівництві,

Верховної Ради СРСР від ФРАНКІВСЬКУ

ЛЕНІНА.

29

ОБЛАСТЬ

серпня

в господар­

Указом

1967

р.

нагороджено

Президії

ІВАНО­ орденом


Про ЛЮДИНУ звичайної і в той же час чудової долі розповідає кінонарис «Просro .~юдина» , вип у щений Центральною студією док у ­ ментальних фі.~ьмів (режисер Леонід Крісті).

І: д о 5 О - РІЧ Ч я

Остан,ні кадр" переносять Г.1qдач і в у Київ, де живе зараз І . МеЛ ЬНIІК . Ми баЧЮ10 його таКIІ\1 ж е діЯЛЬШI\!, як п'ятдес ят років TO~IY . Не сидиться ЙО\ІУ ІІа пенсіі, хо'!а B JК e розмін я в вось­ ~ІИЙ десяток . Вї,н веде велику гpO~laДCbKY роботу , ВlІступає з лек -

11

_1\-\.

аіями, спогадами Іванович tнергію .

пере д

~lОлоддю .

Са\lе

в

роБОl'і

черпає

МНКО.lа

Фільм зараз демонструється на екранах CTO~lIцi ;-"країни. Після сеансу гля д ачі часто стають учаСНlІка)J1І ХВIІ.1ЮЮЧИХ зустрічеіі з ста­

рЮI біЛЬШОВ И КО~1 М . І . мелыlко~I•.

На фО і О ' вгорі

після сеансу в

-

« ЖовтеНІ, » Dі д бу.1ася

KiHoleaTpi

зустріч Г.1lJдачів з геРОЕ\! док у \!енталыlїї стріЧКIІ стаР"\1 K('MYHiCTO~1

М. І . Мельником; внизу нікідзе серед

--

будівників

воду . КраЙНій праворуч

Ж ИТТЯ з ти'( КО "

МО Ж llа прожити по - р і зно\! ) МlІкола л юд е й, я кі завж д и г а ч, ..І, е тя",че В

ВС Т У ilИВ

він

до

КомуніСТllч ,ю і

партії,

кадр з фільму .

1933

рік. Серго Орджо­

Новокра\lаторськог о маШlllюб у дівного (вгорі)

за ­

М. І. Мельник.

аКТИВНЮI

галони

Мел ьннк

р е вкому

б агато

Радя н ськ о ї

в

рідному

зробив

в л адн на

Не \lало верст

Д.~ я

м істі

Д У llаєвці

вс гаНОВ .1еНIІЯ

на

й

:>1О.10диl"1

ко м у н і с т

ІІа

11) в

РО ЗС Т!J і.1)

Бронепоі з д

МI : ко.1а

Ме.1ЬНIІК

« Комуніс т

був

оргаиів

раЙО f!у»,

комаНДІІра

~IIIPlli Дllі

партія

!І о вокра\lёТ О РС ЬК ОГО первеllен ь

, ~

посла.1а М .

І.

МеЛЬНlІка

машиноб уд івного

П' Я Тllрічок,

:\\IІКО.1а

заводу .

ІваНОВIІЧ

їде

на

А

до

на

кою!

Вllріс І

І

задоволенням

розпо·

вШии 19411945 рр . », в якому розповідається, що протягом дня 4 серп­ ня 1941 року на Бро­ вари було здlйснеио

вість

що

два

пинимося біля буднику .N2 79 і розпитаємо Клавдію Остапівну Степаикевич. Вона із про

те,

в

році в Ії та су­

1941

сідніх будннках стояв штаб Півдеиио-Захlдно­ го фронту, покаже міс­ це бліндажу, котрий був перекритнй сосна­ ми, рейкамн, балками. Маршал Радянсько­ го Союзу Іван Христо­ форович Баграмян у творі «Місто-воїн на Дніпрі» вказує, що штаб Півдеино-Захід-

ного з

фронту

на

чолі

генерал-полковинком

М.

П.

Кирпоносом

ня

ке

сорок

першого.

Бровари мали вели­ стратегічне значен­

ня в оборОНі столиці, і німці пІддавали місто жорстокому бомбарду­ ванню. Про це яскра­ во свІдчать документи

десять

таний

Ко­

може

підняти десяти~онний вантаж на висоту май­ же 20 метр і в . С11ріла . яна

згинається на шар­

ніра х,

подає

вантаж

у пот,рібно му нап'рям­ ку. Иран змонтовано на шасІ автомашини

«МАЗ-500 » .

МИРНІ ПАТРОНИ Іх

почав

випускати

з пористої глини Хуст­ СЬКИЙ кераМіЧНИЙ вод на Закарпатті .

СИТЬ

наповнити

Ilатрон

в

і

колодязь .

такий

опустити

арик

ставок,

ян

зу

чистою .

стає

за ­ До­

дез инф~н.уючою

речовиною

вода

або

відра­

До кінця цього рону

їх

буде

верховне

команду­

ського

вннищувачl. В резуль­ татІ бою нашими вини­ щувачами збито 12 лі­ такІв ворога. Другий наліт продовжував('я 40 хвилин. Фашистські літаки були розсіяні радянською авіацією та градом вогию зеиі­

иу

напряму

частину

знач­

кращих

випущено

тисяч .

(РАТАУ) .

30

НаВіТЬ

у

Г3Jрячий час сІльськогосподарських роБІт жителІ села ВІльне з.наХОДІНЬ

годин,у-дру­

ГУ. щоб зу стрІтися з агітаторами, глибше ПО3lНайомитися з Теза­ ми ЦК КПРС «50 ро­ кІв Велиної ЖОВl1неоої соцІалістичної ~волю­

на

країнІ

І

за

в

нашій

КОРДОНОМ .

життя

чан . Перед

Бе-оіда захо.плює лю­ дей, змушує замисли­ тися над ТЮ'!, щО рані­

ше

односель­

слухача'ми,

зазнала життя, тини

н,раще

нOJIИШНЄ

звичай­

по-рі1JlН'ЯТИ

життя

)lа' теjYіальн()-техні"fНЮIИ

на.ШlУrо за­ Ї

0І5'е.1,нув

заlсоба,~IИ.

Та,)ш){ ЧИНЮІ, парторганіlз ація за,в·о]оуп;)а.fIIJ!,Н'ня ви­

ріш)"Є' ,ПИ'ТaIlFНЯ в~гр о БНИlЦ'l'ва , по'лі'l'И'ШОГО ВИХО'lIаlННЯ іН'Же'н~но-твхн ічнИІХ пра' ц~в' нwків і 3)lі'цнеаня 11РУ;ЮВО,} режні ,первинної IпаРТОj)ганізatЦНї

і

між

ланцюга

Ін' е­

паvrГР)lпа·'1И.

Вона З:j3тна I/пера'Ти,ВіНО ,ПРОlIOfllIІ!Я'I11' парТЇlЙ' jjWЇl ВПЛltв на

ка1Г

жителі:в .

МИlНУЛОГО .

при-

(РАТАУ) .

М U Жіна J В'певненіеl'Ю ('ка'За'ГIІ, ЩО у с піх роilOlТИ I~e­ парrоргаН1і зації залежить в ()'(" НОВIНО){у ВІ: 1 т ;с ­

хової

H(}fO 3В'JI1З'ку її ' з 1\0Л~КТlІІвами слу'ж'б lі Bi;цi~liB, з 'І\е­

Р;ВНИІ.І;ТВЮІ за'в ().1У , ві.1 ТОІГО , ЯК BIJHa ОПИ1раЄТI>С'Я ІІа анив , ПРI}ФIlИ'ПУ і !\Ю!С(НІО.lI>С IШУ- ()Іргатізацію.

Щ()U правильно ВИlзна'ЧIІІТИ' IHeo,&xi;JiHi'ClТb і 'ВilЖ.lІ1В1: СТЬ ЛРОlве .lе'Н!ГЛ тО'г о чи і'ншогu па: р-ті:ЙН()fО захо.1)", ми по­ радИ){()ІСЯ

з

l\ері,ВНИll\iIL'dИ

сЛ}~ж,б

та

іlНIШИШИ

СtПeЦ і a.,jJkT а:){и , п ого,'\жуемо Іна,шь /ЛЕЇ з пеРВИ1ННОЮ парт­

орга н' і ' заціею.

3 метою ,заЩ'Че!IfНЯ G і.1ЬШ ШИРОI\ОГО '1\ 0.'1 а

rпе[1)іа:rі·стів і актИІВУ для обговорення аlкт~'альни.х зав­ дань, ){Ііі часто ПРaJI\ТИ!К}· 6.'10 ,проведення ,віД!криI'J'ИХ па,р­

тійlНИХ зборVв. Так, в ті,ОНЮIУ !\()ltтаilпі ІЗ П1РОФГіРу:пою і І\О~І\СІ}~ІОЛЬ­ цями. 'Il3Ір'fоргані, зсьція о.Огов()рила та'кі ІПита.Н'IІ'Я, як lПі .l­

багarrо робіТНИІків ВИ·СЛОВJllд!t св'оі заува'жеЧНIЯ

зицИ, вказали 'на

пропо-

не.10л1I\И, JIIКИ'Х '){И )! I}Г.1И II~ Пl.ші­

Тре-ба ві :~зна'чити, що біЛblшіlСТЬ 'l\etріIВНИ'l\і'В ві.J~ілЙв і С.'Іу~б праВИі.1Ь'НО РО3}1'1іюrь РО.1Ь і )fїсце парто>рга,­

,постШно

ОІПИ1р3tЮТЬС Я

па

неї

в

св,оїй

ро бlJJ1і

са.мі IliКТИ'ВНО .1О1ІІ()І){а.гають ііі. До та'I\,IХ 'l\еР:IВ,НИlків віl~НОСіЯТI>СЯ 'на' чаt.1ЬНlИі 'вир()БНlilЧОIГО віді:!у т. 3е.lе'н­ ('!>І\ИЙ, на чаЛЬНIІ1К в і:рм}" Т~Хllfі'ЧlIf~ГО 'КООІl'JЮЛЮ т. Че­ j

пі,ж'Ко, гол'овний е'нергеггll1К 'Т. ГОРОХ:'В'СI>КІrй, на ча:льнw:, ві,l,1і.l}" 'ка,,:\!р"Ї.в, т . Ма,PlXО'l'КО і і'н .

БеЗРІОВНО, в 'нашій д'іялыlfс'тіi Є PJЦ ,не,10лікі,в. Не в-с е .10бре з ()рга' Н'іrзацііЙно-пщртїйною р()ботою . МИ ще не 100и.lИСЬ, ЩOlб ,рішення П3lрт3'борів ВСЬ\іа 'ВИІкrmува­ ЛІІ/СЬ, як пра'вило, Ів С'І"РОК, а. КОІIІ1'j)ОЛЬ за Х' 0.10){ їХ ви­

Н./'Jfа:ння бу,в СИіС' ТЮlа' ТJI1ЧНЮІ. Недостатн,я ще і'НІ;lИ1Ві;.п-­ праЦі'ВНИlкаt)lИ. Olipel~li Il\еріВНИ'I\И не ,10сиrrь ,знають Mop1liJ1b'Hi я'кО>сті, liа-стр о ї с воїх пі,дег.'ІИlХ . ПоліrrичltО4Виховна Р()1б(}та з і на; еl1~рно-r-е'Хні''1НЮI кшпаlfії .

С'К.1аДЮI

Все це турбує КI)ЧНJ;{'l'ВВ,

чаIСО:М

НО'СИ'ТЬ

хара,І,'те, р

ВОІНИ працюють lf.iД у с у-

не-I1'I IЯ~1 ВI\і\занИlХ і іlНШИХ неЩ.'ІРків .

у сrrішне і ВИll\онаНіНЯ

7

З3lВО.10)1 ,~еj)жаIВН(}ГО плану за

){ioJI'ЦiB ЦI>()ГО PO~Y, .ві·д tу' l'Ність

пор)'шеНlНЯ

ВИПЦl\ і,в '1lP}1бо.rо

труд()воі ДІіецИlП~VНИ інженерно..rгеХlніIЧНІІІІ){

персоналом, труц(}ве Іпі)~несе-нн:я, fi,раJ1ненн:я ВИlконати ЬИIС()юі ,С()lI.tЗ060В' яі3 аІНlН Я на че'CfI'Ь 50-ріlЧ'Ч'Я Ра)IjЯНIСЬІІ~оj ВЛill.1И

-

все це гооюрить ,за ,те, що па;>ТО'f}Г3tнізаціiJI

J а'ВОДО)"IlраВЛЇ'fIIIrЯ c'TOЇirb на П1раВИЛЬ1l0МУ ШЛЯХУ Ї подав І\ерівни.цт.ву ЗillВОДУ значltУ ~()n()lM'Ory у ВИlр~шен,ні no ставле-них

секретар парторганізації заводоуправління

НIfІ\Ї,В, зз>ходи 'по ОХО<РО<Нії Іпрщі і ї,нші . На ЦИХ збора, х

заводу

ЗИ"Ш',

ся

в

боротьбу

м'ятний

пластмас.

до

пОгля­

за

Па-

прапор

КПР~

никн

ЦК

Пр~и~ї

B~-

намагаються

продукцію

мінної ться

даВа­

лише

якості.

І,

вона

від­

треба

користує­

попнтом

у

спожи­

вачів, особливо люмінес­ центні світильники. Тому зусилля

мовані ше

колективу

спрw­

на те,

щоб біль­

випускати

світлотех­

нічних виробів. Л . ПЛСІЧНИК, начальник

планового

відділу.

"На доОру і довгу пам'ять ... " Серед експонатів Цен­ т ра.льного

м у зею

і

В.

І.

ложки­

чайна .

На

зображені

кутні

зірочки

молот

в

й

Їх

п ' ятн­

серп

та

обрамленні

пшеничних

колосків .

столовій

.~ожці

ще

три

й

На

видно

літеРІ! .

« В. Н. У.» (ВОЛОДИ\1ИР У і Надії Ульяновим). На З ВОРОТНОМУ

боці

« На

і

д о бр у

М ' ЯТЬ

напи с:

довг\'

передов!!м

па­ вож­

дяю> .

До цього ча с у Biдo~JO б у ло, ЩО ці Л ОЖКІ! виго­ ТОВІІВ і в 1923 році п о ­ дар у вав

В.

І . Лені н \" т а

І І. К. Кр у п сь кій до ДНЯ

народжен н я

Вол одимирз

ІЛ .lіча у країнський с е ля­ нин Т . Ф . Вітковськи й. Нині встановлено, що Тит Федорович жив у с елі Поташ Тальнів с ько­ го району на Черкащині , очолював

тут

ком і тет

бідноти , а потім

і сіль­

раду, бу в активним бор­ цем за створення пер­ шого колгоспу . ЗнаЛIJ

його і як майстра на всі р у ки вати ,

в і н умів м алlO­ Тес.lлруваТІІ, слю­

-

сарювати,

зичних

гратн

на

м у­

інстр у мента х.

В

1932 році Тит ФеДОРОВІ!'!

впав жертвою куркулів .

місцевн'(

Односельчани шанують

свого

До

свято

па,м'ять

про

зе м ляка-патріота.

50-річчя

влади

за-В.1ань.

вироОНИЧOlГО Ш.'lil·НУ, полі,пш~н,ня Пl)бутових )",)!Ов рО>б і т­

дО

влади,

ди, діла і помисли всіх робітників заводу . Нині підприємство включило­

р у чках

тити.

.нізації,

-

ювілею

спря~овані

алюмінієвих

Р. ЛИТОВЧЕНКО,

за,вод,у

внроби

подарунок

столова

хід ВИlК()Інання

ГОl'()!в,ка r nеподарства

1300

Лен ~на у ваг у відв іду ва­ чів привертають - дві

a.lb'Ha Р ::lбота з ін'же-нерн'о-теХlніIЧНИМИ

r.1У'іІ\І О И ІП О в,сіх пиrга'tj'НЯХ вир()БНИlЦТlВа .

пере ::( н ь о

про­

села

Иаторга і сьогоднішнє - Вільного, названого тан за бажанням його

наТQРЖНОГО постають

здава л ося

ним,

БІльшість яких завдяки Радянськ,[й владі не

.. . ШдслLпуваті

ч.'Іt"ні'в Ї I К3ІН]И;lатів шартії, ю"ї прщю1ОТЬ В с-л~ж­ бах Ї віцілах, ЩО за 5t"зпеЧ)1ЮТЬ Пlі~ПРИЕШС-ТШО ви·роб­

з 'Є,J,а)'1IJЧОГО

план

сказати,

.1 ого.

пондент.

38

роль

понад

дні

ків

ливІшІ події

про

наступ

Оіргаmїlза:ц'Їя 'За.!IОДОУ'fllра.вIЛЇ'ННJI П АРТUlНА ВО .1У фРfllЩЇОНУ'Є IlІ'а ,IJIра,БаХ ЦВХОВ'ОЇ

fIIі ,lітрає

26

чотири

ти

\ Пfіі::Е I НАША ЦЕХОВА

.1If1C\ЦИlплі'ни,

виконали

стіл і топчани . Одна з таких хат серед бага­ тьох доброт,них бу дин­

~...................................................................

і

ми За

ХОВНОЇ Радн СРСР, Ра ­ ди Міністрів СРСР і ВЦРПС . Внборюючи цей ювілейний прапор, робіт­

Цlї», послухати повl­ домлен.ня про найваж­

пинивши

хотів знищи-

програ'\IОЮ

місяців серпня .

ре­

восьми

зем~уваті хати під со­ лом яною стрІхою гли­ боно ВРОСЛИ в землю . Пе:ре,кошеНі двері, все­ рединІ -- грубо збит,j

з височіючими над !lИМИ те.lевj,зіЙними ан­ тена:vlИ і досі стоїть У селі Сl:lоєрідний па­ м'ят>ник тяжкого мину­

Іван Овксен~,іЙQВИЧ Бакуменко веде бесіди

Москву. Ось про що нагадує будинок М 79 по ву­ лицІ ЛенІна. М. €PEMEHKO, позаштатний корес­

ток.

ОДЕСА.

сил і перекниути їх на ПІвденно-Західний, при­

КИІ ().l}їюб, а,.lе и ВИlроі}ничих ,це,х ііВ 'і ~і.1ЬНИЦЬ.

ВИ!l'ус­

КРС\.Н

Фашистсь­

вания змушене було відтягиути з москов­

брали участь 47 бом­ бардуваЛЬНIІКів І 23

Ворог

столи­

ry , Івелике . в ()но торка-ється :J\,Р()і!'НИ.:< iH~epeciB не тіль­

авто­

будівництва.

жен

населения

паРl'і}юро і паj)Тоptгаlніі зація з ()і}(),в'яза' ні ПРlціляти ува­

тив ииївсыйй завод по ре~юнту і виготов­ ленню засобів механі­

з ації

тину

ДIJСВЦ РClб()іТИ па,рто!Ж'аillї'заці' ї ilopiBII1JFJlO незнаЧlНWИ ,

КИІВСЬКІ АВТОКРАНИ hpahi,b-богз-тиріВ

ти иаше місто, бо тут планувалася оборона Києва, який понад два місяці мужньо захи­ щався. А це дало нам можливість евакуювати промисловість, мате­ ріальнІ цінностІ і час­

ке

roдини,

познтивні План

Радянської

а.lе lI іlН ,пока'зує, ЩО ' коло ВИlj)~шувальНlГХ пИ'тань, JIIКИL"

ювілейний

Перші

2

понад

дає

якого

цІ України.

В першому, що три­ вав

ничаю

Рін 50-й,

против­

иика.

пе­

ребував в Броварах з 11 липня до 14 верес­

нальоти

лектив вишукує невико-

Надпланові

РАДІСНІ ЗМІНИ

няної

кінця року залишитн прапор у себе. Зараз ко­

наш

ffi) ~ ~HIO оо ®~{ ~) на вулицю Леніна. Зу­

працювати так, щоб до

цей

ЗІІОВУ

Ilр а ЩI ІІа благо .1юБЮlО і БатькіВЩИIШ, ІІа благо ІІароду .

збірника «Київщниа в роки Великоr Вітчиз­

Червоний пра­ зобов'язує нас

штук.

I~~~~""##~~~~~~~,~~~

Коли минути базар­ иу площу, то вийдемо

перше

розжарювання

будів!шцl'ВО

ХеРС О Il У .

рехідний пор. Це

здали

ІЮ Г 0 Л) к' яна Таб у кашві .lі , наВ О ДIІВ стра х на пет.lюрівц і в .

у

~

утримує

місце серед промислових підприємств району і пе­

дукції на 124 тисячі карбованців, зокрема, люмінесцентних світиль­ ників 4770 штук, а світильників з лампами

леге н дар­

-

~

електротехнічних

зультати.

шля х ах громадян­

Коростенського

за с тупнико\!

виробів

Це

ХмеЛЬНИЧЧИНі,

сь к о і віі1нн. Н е ра з й о г о під с те ріга.lа воро жа К ) .1Я, ЧУ..І,О\І він уннк-

НК О .\l У

завод

електротехвиробів, знн­ ження їх собівартості .

\l іс цях .

віД \1 іряв

~

\ \

ристані резерви, бореть­ ся за поліпшення якості

учасни ­

з м іцнення

~ TP~ ~~~? ~дряд

~

к о м рево" юц і І"IНИХ поді й на У к раіні . Г ол ова Ради м ета.lіст,ів, заст у п­ ІІІІК

і МЕТА~ ПАМ'ЯТНИЙ

~ ~

Іванович мелыllкK 1917 році ще юна -

став

РАД яне ь кої в nА ~ Н_

на

Радянської б у динк у,

в

якому жив Т . Ф. В і тков­ ський, вирішено в с тано­ вити

ку.

~lе\10ріальн у

дош-

(РАТАУ).


ДЕРЖАВА, НАРОДЖЕНА ЖОВТНЕМ НМШАж.1НI3ІШИМ

результатом

ПСЛilКОЇ ЖОВТllе­

шої в світі соціалістичноі держави. ТРуДЮці Росії на чолі з більшовицькою партією, під керівництво\! великого Леніна СКIІНУЛIl ВЛdДУ ПО\Ііщи­

несення народного добробуту. Держава диктатури пролетаріату головне знаряд­ дя побудови соціалізму в нашій країні. Соціалістична система господарства і соціалістична власність на зна­ ряддя іі засоби виробництва стали непорушною екон 0-

І(ів

\1

ВОІ

і

соніаліСТIІ'ІIІОЇ

капі га.1істів,

революції

поваЛI1.111

було

створеllНЯ

пер­

експ.1уатаирськиЙ

.1ад.

13.1аду взяв в своі руки РОбіТНIІЧИЙ К.1ас у союзі з TP~­ ДOBII~!

ла

селянством.

Революція встановила диктатуру пролетаріату, створи­ новий тип держави Соціалістичну Республіку

Рад,

новий

тип

демократії

-

демократію

для

трудя­

щих. Ти~! саМЮI б) ло створено першу і головну полі­ ТІІЧНУ УМОВУ дЛЯ перетворення еКОНО\lіки й культури, Д.1Я досягнеllНЯ великої '1ет!! робітничого класу со­ ціаліЗ~IУ і КО\lунізму. ПіВСТО.1і1 ній досвід РОЗВI1ТКУ нашої країни перекон­ .'ІІВО показа&, наскільки ~IY ДРИ~І було передбачення J(лаСlІків

~!арксизму-ленінізму,

які

вважали,

що

для

поБУДОВІ! соніалізму обов'яаково потрібна диктатура flролетаріаl у. Виражаючи панування робі ГНІІЧОГО кла­ су, вона по суті своїй B.~aдa найширших народ­ ІІИХ

мас.

Найвищий принцип диктатури пролетаріату союз rобітничого класу з селянством при керівній ролі ро­ бітничого класу. КеріВНIІЦТВО робітничого класу су­ <:піЛl,СТВОМ. яке б\ дує соціа.1іЗ\l і КО\lуніз\!, є абсолют11010 lІеобхідністю, оскільки він - керівна творча сила, lІаіір~волюнійніШ!lЙ клас.

;(сржзва \lає :І,ещо іl.lші фУl!кціі та ззвдаНІНI, lІіж ма.1і1

Робітничий клас не прагне до увічнення своєї владн. ЗдіЙСIІЮЮЧИ ії разом з усі'>!а трудящи'-!н, він робнть Росе, щоб забезпечити їх ~1аКСИ~Іально повну учасТІ, в

нролетаРlату на початку свого існуваllllЯ. Так, відпаЛіІ, відмерла функція класового придушення нсередині країни. Незвичайно посилилась і розвинулась господарсько-організаторська та K),nbTYPHO-ВИ,ОlJlІа діяльність держави. ШИРОКОГО РОЗВІІТКУ набрала і ЗОВІІіШІIЬОПо.lіТІІЧlll1 діяльність загальнонаРОДІІОЇ держави. Вона l:ПРЯ~ІОвана Ііа забезпечеllЧЯ МІІРУ ЇІ міжнародної безпеКІІ, З\ІіЦllен­

) прав.lінні

ІІЯ

ічною основою радянського суспі.~ьстВа.

країною. Але керівну роль в суспі.1ьстві він

здійснює і в період будівництва КОМУiJізму. З перемогою соціалізму держава диктатури пролета­ ріату стає політичною організацією всього народу при "ерівній ролі робітничого KJlacy загальнонародною державою. Свій вплив на всі тр) дящі \!аси робітничий клас З1ійснює через КОil1уніпичну партію. ПО,lі Г!Іка та ідеологія якоі залишаються ПРО.1етаРСЬКIІ""I, і через всю систе\lУ органів державно і B,~aд", в НКІІХ він ши­ роко представлений. Б\ д)"1ІІ НОВІІ'І етапом розвитк) держаВ'І диктатури пролетаріату, загальнонародна держава продовжує йо­ го справу б) дівництво KO\!~ ніЗ\1~, раз::>\! з братні\1И Lоціа.lіСТІІЧ;JII\11І країнами веде к.пасову борот[,б)' проти і\шеріаліЗ\ІУ ІІа міЖllароднііі арені РЗЗО\l з ТІІ:І! на сучаСIIO\І\ етапі зага.1ьнонаро;ща

диктаlура

єдності

та

братерського

світової систе'>!lІ зе\lНОЇ ку·лі.

соціа.1ізму,

співробіТ!!ІІцтва

всереДНllі

дружби

Hapoдa~IH

між

Дальший розвиток та удосконалення загальнонарод­

ної соціалістичної демократії приведе в майбутньому до комуністичного громадського самоуправління. Тепер уже робляться перші КРОКІІ в цьоч)' наНГЯ\lі: ПІДВІІ­ щується роль Рад депутатів ТРУДЯЩИХ, ПОСIJЛЮЮТЬСЯ громадські начала в Їхній діяльності, зростає rO.1b тр)­ ДОВИ'l: колективів і гро\!аДСЬКIІХ організацій в розв'я­ занні

ПlІтань

життя

вироБІІІІЧОГО,

соціа 1ЬІІОГО

та

ДУХОВІІОГСІ

народу.

Дедалі ширша участь робітників, колгоспників, інте­ лігенції у справах своєї Радянської соціалістичної держави

одна

з найважлнвішнх умов успішної по-

будови комунізму.

Л. ГРИГОРЯН.

l1ершісГІ,

дllктатурі IІро.lетаріату як владі трудящи,>: властиві lІе тільКІ! і lІе стільки пр"дvшеllНЯ й насиJІыlтво,' скіль-

з\!згаНllі [1111111111(ів

1(11 організація нових, соціалісгичних фОР~І господар­ ства, З\lіцнеllНЯ і розвиток соціалістичних суспільних відносин, пік.ІІ) вання про підвищення "Іатеріального

ський» веде

добробуту

Ilе

-

та

культурного

рівня

трудового

госп\'

наїшаЖЛllвіші внутрішні функції Радянської дер­

ОСIICJВIIОЮ ЇІОГО 1І0ВО,0

\!етою завжди

с\ (.пі,lьства.

псесві ГІ!І,О ві;(О\lі' .,(()сягнен.ня як

відбу:щпа

було твореНIІЯ,

Про

це

наочно

Радянської

будів­

свідча гь

влаДІІ,

зруйнованого в роки вії1ШI народного індустріа.1ізація та електрифікація краї­

І,И,

за\!ість

створеиня

господарств

дрібних,

ве.1ИКОГО

одноосіБН1іХ

механізованого

колективного

ЇІ

Радянська до

держава,

50-річчя

відзначається

Жовтня,

була

в

се­

здатною оргаllізува Іи творчу працю

Неча.1а

IlЬО\IУ

заС.1\·­

пастухів.

І Ііі фото пз­ СТІ ХІІ АIІ,1ріїІ і\\IІ'1:ЗЇIЛОВIІЧ Со­ ловей, МII,аїI­ .1:) Ilес геРОВIІЧ Вірич 1а МнКО,lа Сергійович Міщенко

ОСВОЄН'

Тезах

величезною

ГРЗ"lів. га

І'Н "І>"РОДІІІІ, багатств, к)льтурна рево.1·оція. ПО.1іп1І:t'IІШI співроuіllllll(llJа народів ІІашої краін" і т. д. КПРС

nepelJll] О кіло­

в

с(:лянських

:IЯIІСьКОГО господарства, плаНО\lірне вивчеНІ. я

ІН) ЮТЬ

ров)

такі,

! осподарства,

тварин­

HIНlbKOi брига­ д,] М. К. Рябо­ го, де щодобо­ ві надсї на ко­

)казн.

ІІІІІ(ТВО

«Русанів­ ко­

лекТlШ

народу.

у тварад-

ЦК

силою,

мільйоніІІ людей,

забезпечити створення нової економіки і ку.~ьтури, під-

біл я ПО.1ЬОВОГО таБО[1\

Фого А. Козака.

ПОРАДИ

М ЕХАНІЗАТОРИ «Бобрицький», суть

трудову

Жердівського як

вахту

і

на

весь

відділка

радянськиіі

честь

радгоспу

народ,

всенародного

-

п'ятдесятиріччя Великого Жовтня. Вони успішно спра­ вилися з збиранням зернових і бобових KY,lbTYP, закін­ чують підготовку грунту під озимі, почали копати картоплю, розгорнули сівбу озимини. Особливо відзна­ чаються на закладанні міцної основи під врожай на­

ступного року тракторист Михайло Улеско і сівачі Ми­ кола

Пїкож

та

Григорій

Шило.

вони сіють щодня озимину на

При

26-27

нормі

21

гектар

гектарах. Якість

роботи відмінна. Якщо усі агрегати працюватимуть так, то за десять днів, як і передбачено планом, пше­ ниця

і

ЖИТО

будуть посіяні.

Звичайно, про перші успіхи

моЖна РОЗI\ОВісти бага­

то, та хочу зосередити увагу на недоліках, які галь­ мують роботу. ~'же майже два десятиріччя у нас ТРу­

диться механізатор Олександр танні

Семенович Коваль. Ос­

шість років очолює механізовану ланку по виро­

щуванню кукурудзи без затрати нього літа виборює врожай на

ручної праці.

240

Ниніш­

гектарах.

Багато він затратив праці на вирощення качанистої і приступив до збирання її на силос. Однак, упорати одним комбайном таку площу не під силу. Пустили другий силосний комбайн Павла Філіпчича, але він більше ремонтується, ніж працює. До того виділено обмаль транспорту для перевезення силосної маси від комбайнів до траншей, і знову простої. Треба

відверто

сказати,

що

силосування

як мокре горить, зібрано лише Причина? Незадовільна організація

проходить,

половину площі. праці. Збирання

зернових у радгоспі вважалося відповідальним періо­ дом. Кожної п'ятиденки підводилися підсумки соціа­ лістичного змагання, переможцям вручалися перехідні червоні вимпели і грошові премії. Була організована технічна допомога

-

електро-

і

автогенне зварювання,

чергував слюсар. Регулярно виїздила в польовий стан автолавка, привозячи для механізаторів і всіх тих, хто працював, необхідні товари. Усе це було, а от зараз, на силосуванні, нічого нема. Чому

ж

керівники

радгоспу

мало

звертають

rПЕЦІАДІСТА

не­

свята

уваги

на

прискорення збирання кукурудзи, не організують робо­ ту так, як у свій час на жнивах? Адже всі добре знають, що по кукурудзищу сіЯТllметься озимина, тому слід негайно звільнити площі. Несвоєчасне збирання може затягнути сівбу, що негативно відіб'ється на вро­

жаї озимини в наступному році. Ланковий О. Коваль скаржиться: - Усе уміння вклав я, щоб одержати в нинішньому

Щоб не допустити масо­

КУ.1ьтурних

вого

ду

Пізніше шкідник перс­ грнзає стеб.~а рослин бі­ ля кореневої Ш!ІЙКН. У МОЛОДИХ

рослин

перегрнзають рівні зем.1і

нижче. сім

ходів.

Дllрекція

радгоспу

своєчасно

вжила

за-

П. ХИТРИй, ланковий по вирощуванню картоплі.

вони

стеб.1а на або трохи

Посіви

зріджуються,

пошкодження,

по­

знищуються.

Te'l:HiКlI

Усі

СПРЯ\ІОвані

за'l:ОДИ, на

які

одержан­

ня Дружни'>: сходів і які забсзпечують дальший НОР\lа,lЬНfIЙ ріс!', зокре­ \lа, ні

сівба

в

стислі

\Іання від

оптималь­

полів

в

бур'н;нв,

кн

YTPIl-

строки,

чнстоті не

Ti.~ь­

підвшцують

жай,

а.1С

уро­

одночасно

ефек гнвннм

засоБО:'1

т::

бо-

ЗАВОД-ВЕЛЕТЕНЬ На

онолиці

Тальне ласті

міста

ЧеРІ{аської виріс

об­

один

з

біКQРМОВИЙ завод. його

рослин

листками,

що

або

під

лежать

на

потуmність--130

корМіВ

на

технологічним

Метелик ОЗlіМОЇ СОВКІ! \lає ДОВЖИНУ ]8-22 мі­ лімеТРІ!. Розмах кри­ лець до 45 міліметрів Колір передні'>: крилець

сом

- від cbiT,10-бурого до Te:l1Horo з трьома пляма­ ШІ

на

кожномv.

Задні

білувато-сі­

рі. Гусінь .- зе~I.1ИСТО­ сірого кольору з тсмни­ МИ продовжні\!И риска­ ~!И, голо,ва

вата.

брудно-рижу­

Дорос.1а

гусениця

36-40

мілі­

відрізняється

блиском.

гладенькою,

майже

шагренова­

ною шкірою. Потривоже­ на

гусениця

звертається

кільцем.

Сухе сприяло

літо

ц[,ого

року

масово,!у

з'яв­

ленню озимої СОВЮІ дру-

Всім проце­

упра,вляє

рального

тонн

добу.

землі.

крила світлі,

озимоJO

СОБКОЮ

передпосівне

з

обпуд­

ДЦЯТИПРОЦ~іПНИ\!

агро­

сов-

Хороші наслідки в бо­ ротьбі

ватись всіх правил

:І<!У шарі ГРУНТУ біля ко­ ренів

озимою

дає

найбільших на Y~paї­ ні ,механізований ном­

в

з

трібно в радгоспах і птахофабриках ДОТРИМУ­

поверхнево­

ховаються

ротьби кою.

РЮlJання

насіння

двана­ ДУСТО:'1

гексахлорану 10 кіло­ rpa\liB на тонну насіння. В разі масового з'яв­ ,1 ен 1151 гусениць на ози­ ~!их посівах проводять хі\lічну обробку, засто­ совуючи 50-процентну Jlасту ддт (3-3,5 кіло­ ГрЮI а на гектар) для обприскування. Обпилю­ ю!ь ]2-процеНТІІИ\! дус­ ТО\І гексахлорану (25-

30 кілогрю!ів на гек­ тар). Мож.на застосову­ вати 2,5-процентний д) ст вофатокса (20-25 кіло­ грамів на гектар) Слід ПЮl'ятати, ЩО хі­ мічна БОРОТLБа дає вн­ СОКІІЇІ ефек r Прll знищен­ ні

гусениць періо.,(

ВНЙ

ТО\ІУ-ТО лярно

в іх

початко­ розвитку.

потрібно ОГ.1ядати

регу­ посіВІІ,

щоб своєчасно ВИЯВl!Тн шкідника ЗllеШКО;(И1Н ЇІОГО

В. ХАРЧЕНКО, агроном

сільгоспгру­

пи ПРfl комі.

райвикон­

сильно

а то і зов­

Гусениці, як і метеш!­ ки, ведуть нічний спосіб життя і харчуються вве­ чері і вночі. Вдень вонн

масним

щоб

наносять

гусениці. Найбільш снль­ но шкодять гусениці другого покоління озимому ЖИТУ і ози\!ій пшениці. Спершу вони обгризають лис г з ВНУ г­ рішнього боку, а поті\! роблять в ньочу отвір.

нуться приморозки, і якість кукурудзи знизиться, а, зна­ чить, при згодовуванні її худобі вона буде менше мо­ локогінною. І, нарешті, при несвоєчасному збиранні ку­ курудзи втратимо ми у додаткОвій оплаті. тільки,

рос.~ин. Шко­

рослинам

довжиною метрів

Потрібио

гого покоління, яка по­ ШI<ОДЖ) є озимі посіви.

Озима совка дуже небезпечний шкідник, який пошкоджує багато

несприятливому році високий врожай кукурудзи. Але праця нашого колективу може звестися нанівець. ПОЧ­

Думаю, що всього цього можна запобігти.

Увага! Озима совка

з

пульту

цент­

черго­

ВИЙ диспетчер.

НА

КАРТОПЛЯНИХ ПОЛЯХ

Гаряча шла

на

пора

прий­

картоплЯНі по­

жай на перших Т,ридця­ ти тисячах гектарів.

нів

копують

по

160-180 з

ген­

тавсько_о

23

ЦЕНТНЕРИ

ГРЕЧКИ З ГЕКТАР А ТаНIІЙ

урожай

иього

року

одерв

кол­

го'спі імені Ілліча Пол-

гектарі,в

району

-

при­

Пол­

ПРИСТРій

тавської 06.'1асті. Це в півтора раза більше по.рівннно 3 зобов' язанням. щував

Він висівав нас~НlНЯ сорту «Ша тилівсь­ }(а-4».

ЗОЛОТИХ

КАЧАНІВ вже

полях

Yh-раїНИ

з ібрarн о на

перших тисяч

В

ряді

врожай зерно

з

reHTarptB.

гос.лодарств

одержують по нерів

УМІЛЬЦІВ На

з~рна

КУff'урудзу Ію-товарній

з

40

цент­

со'l1нях

зернових

комбаЙ,НіВ, виділеНИI)( для збирання со.няшни­ ну, механізатори ДНіlП­ ропе1'j)ОВЩИНИ

люють

УРОЖАй На

СІЛЬСЬКИХ

взятим Виро-

гречку механі­ В. П. Черевко.

нукурудзи

тара.

вже з ПЛОЩі т,рьох мільйо­

близно 3 половини всіх посі·вів.

господарств на­

центнерів бульб

1І;а!Ю

зібрано б.'!ИЗЬКО

зато.р

ЛЯ УкраІни. Колгоспи і радгоспи зібрали вро­

Багато

СІЛЬСЬКІ новини

встанов­

пристрій.

запобігає Q~!lНЯ

Він

втратам наодночаано

підвищує проДуктwвність агрегатів на 20-2[; процентів. Но­ вовведення вали

П!У

імені

КПРС

запропону­

голова

ХХІІІ

нолгос­

з'1ЗДУ

ШИРОтffі'Всьоог.о

району Сергій КиКів.ка

г,еюара.

і механік

в молочстиг ласті

равський.

Микола Жу­

(РАТАУ)


пов • • е.

Це

НАСЕЛЕННЮ

,!.". .,. ,. . .",. ,. .,. ,. .

.

ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ

про

.!

..".......,.."...,.~~

" ... Удосконалювати цивільну оборону, поліпшувати військово-патріотичну роботу серед трудящих... Цією справою повинні займаl ися партія, вся радянська громадськість ... »

~

вся

Л. І. Брt'Ж I It'13 (З ДОПО13іді ІІа ХХІІІ з'їзді КПРС).

\

~~~~ ~#~~~~~~~ І. ІЦО ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ ПРО ЯДЕРНУ, ХІМІЧНУ І БАКТЕРІОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ ЯДЕРНА ЗБРОЯ Я.1СРlіIlїI

осліплюючим спала·

ХО\1 і рі З КII\1 з в;. КО\I, що нагадує гуркіт грочу. СліДО:l1 за

с п а.1аХО\1

НО\I)'

утворює гься

Вllб;. ху

ВОГ'і с ва

-

вогневий

ш ар,

півкуля.

яка

а

при

через

з ві,J,КIІ ударна хвиля 1\Іоже і не дійти до зас, алс обо­ в'язково вживіть заХОДIІ заХIІСТУ.

СВІТЛОВЕ

поширюються МІ\ТТЮ, а діють всього ПРОТЯ;О\І І,УНД, тобто

поки

Світлове обличчі

і

8-15 се­

не ЗlІикне вогнева куля.

опром і нюван,ня шкірі' тіла,

може

ураження

викликати

очей,

масові

оп,іки

на

загораlННЯ

гайно ВllКОРlІстайте їх, як тільки побачите спалах ядер ­ ного Вllбуху.

ПРОНИКАЮЧА

'І і

ІІа

.1Яєrьс я

вогневоі КУ _l і

Х\I<1ра. Збі.1ЬШУЮ4ИСЬ,

ГО:'ІІ

І p~ 11 Г \'

\lісці

ПО_ЧJібненого

і

ВОllа

(п,вк}лі)

з'яв·

наБУ!Jає грибовид·

радіоаКТИВIІО

зараженого

під ,ОП.1еllа віТРО\1 радіоак ГlІвна Х\lара від.lітає

І.а ;\€СЯТКІІ і сотні кілометрів

\ j1ЗЖill()'IIIЧIІ фактора\111 ;. . lаРllа \ВIІ.1Я, C13i ї.1 0 13С ОПР О~; іllюваllllЯ,

від місця вибуху .

б.1l1зькіЙ

Щ~ є

ЧІІ\І

ТОВЩІІЇІ

:.аJ1аl(теРIІЗ~ЕТЬСЯ ве.1I1КОЮ рУЇlІ, і вною СII.10Ю. ВОllа з ве­ .'1I I 'I(~ ЗIІО Ю lllIJll,J,кістю ПОШIlРЮЄТЬСЯ У всі СТОрОIІИ від IJllб\ '\\. і ІІа Зllачних відстанях на Ш.1НХУ свого Р \ ,\' р;. iill~'Є' 6У:1ИIІКIІ. ріЗНО\lаніТllі СПОРУ ДІІ, уражає або

lІ('за ХІІЩСНІІХ людей. ПРОХОДІІТЬ

ШВІІДКU,

а.lе

H~

\I1IТТЮ,

ЯК

с: :ії.IО. \·.I<1[1Н<1 'ВII .1Я ІІастигне вас .1ише через декілька

"('і" !І :! Il і С.'11l ТОГО , як побаЧlІте яскравий спа.lах . иього '< І С'\

.1<> снти. lIlоб с"\оваПIСЯ в

УКРІІТТЯ, ЯКС знаХОДIІТЬСЯ

1I '} !'Н .l , ~(ju fl "-раі'РіЬО\I) внпаД1<У .1ЯГТН на зе ,,'лю. l\ра\ \ ЇI IР , щu яскраВI1Й спалах звичайно видно на _lCcHll\Jj і нав і ГІ.> сотні к іЛ О~lетрів від місця вибуху,

Після' ВИСТупу

В. о. голови міськра­ ДІІ С. Г . Оксюта повідо­

« НОВОГО життя»

\IИВ

.1ЯНИIІ

10

серпня ц. р . в «НОЖllтті»

був

що грома­

Лllсенко

Федір

Костянтинович (прожи­ ває по вул. Кутузова, 50), Їlого СIlI1 Леанід Федорович і невістка

"ЯКИИ ЖЕ ВИХІД?» 130\I У

редакціі ,

надру­

Ольга ТРОХlш і вна Вl1К.1ІI­

КОU21111Й чате[1ізл ІІа ге­ \111 ~lOpa.1i « ЯКІІЙ же ВІІ­ хід? ».

каmlСЬ

в

особистій

\Ііськраду . бесіді

В

підтвер-

'10ТIlРИ

і

щілt>ніший тю!

\Іатеріал, більше

яка

який

він

H~

переви­

ВІІКОРИСТО­

послаблює

про­

ие реЗУ.lьтат випадання із Х\lаРIІ наземного ядер.но­

У\IОDlЮ ділять на три зони : помірного, СlІльtiого і небез-­ ззраження.

Ступі, нь радіоактивного зараження місцевості непо ­ С1 ійннй, він досить швидко зменшується. Запам'ятайте,

дилось :

причиною

Ф.

того,

що син покинув батькі·в­

са \ювільне зайняття hею кі\llІати, в якій про­ живала сі~I'Я Леон.іда. ВlІна за те, що трапи­ лось, лягає і на батька

На це сторони дали зго­ ДУ, хоч батько Ф . К. Лисенко не сказав, якою

Федора І КОСТЯНТlІновича, ДОПУСТИВ

дії

В НЯ~1

самовіль­

са\lе

ДОЧКІІ .

зв'язку

З

допомога

ді­

J'

t:l'вореи­

ВI1Падку від~IОВИ батька СІІНУ Леоніду pe~

взає­

:lювіДIІОСИН і неМОЖЛIІ­ спільного прожи­

комендовано

вісТ!о

-

буде

ТЯ\! .

ненормальних

вання

К. Лнсенку провести

розділ будинку, виділив­ ши відповідно оД,ну кім­ нату сину Леоніду з та ­ ким розрахунком, щоб він міг зробити для своєї ci~I'Ї окремий ви­ хід і добудувати розпо­ чату суміжну кімиату.

ський дім, став приїзд сестри Леоніда Параско­ віі з Ровенської області

ні

ра:1іоактивні

ПРО\lеневою

речовини,

в народний риський суд.

запропоновано

ХІМІЧНА

каського

звернутись

або

това­

все, що на ній знаходиться. Отруйні речовини можуть БУТIІ \lОгою різнома~ітних пристроїв у

менко

(лівор у ч)

ПIДРУЧі1ll1(!!

та

пер е .:r

П. О.

ё. Яре­

Сологуб нерег"ядають

відправкою.

Фото А . Пі,J,д)бного

(ФОТО"\РОflі!\а РАТАУ)

Тривалість хі...,ічного ураження залеЖІІТЬ I\i.:r стіїI­ кості отруєних реЧОВIІН і погоди . ЧIІ\1 вища те\1Пера­ тура повітря, тим швидше вони Вl1паровуються. СнЛІ,­ ІІІІЙ вітер розсіюЕ. пару, а дощ змиває отруі'ні реЧОВIІНIІ

з ГРУІІТУ, рослин і різних предметів. J' раження ОТРУЙJНИМІІ речовина\lИ 'Wоже ві,J,БУТIІСЯ в результаті вднхання зараженого повітря. попа .1аНlІ5І їх в очі, на шкіру або Прll ВЖI'lванні )раж е llоі їжі і ВОДН. Отруйиі реЧОВННI1 ВП.lllвають на оргаllіз'W 110[Jіз.ному : одні - уражають иервову систе'Wу або шкіРЯllі покриви, інші викликають ядуху, треТі ОГРУсИIІЯ органі;в харчового тракту або всього оргаН\З~lУ .

ЗАХИСТИТИ ВАС ВІД ХІМІЧНОІ ЗБРОІ моЖУТЬ ПРОТИГАЗ, СПЕUIАЛЬНИй ОДЯГ І 133:-'Т­ ТЯ АБО ГЕРМЕТИЗОВАНЕ СХОВИЩЕ .

ис д\'же підступна зброя.

роБОТВОРllі ~Іікроби

і

НАША АДРЕСА: М.

Бровари,

вул. Київська,

154.

хо­

Друга програма І ї ОО-Для дітей. Муль ­ ТlIП.1ікаціЙIIІІЇl фільм «ДЮЙ:lювочка». 17.35 «Про це треба знати».

Те.1евізіЙниЙ нарис. (М.). 18.00 Т~.,евізіЙні но­ ВІІНИ. (М.). 18 . 10-«Атес­ тат зрілосгі». Художній фі,lЬ\!.

19.40 -

ВІІКИ» .

Телевізійиий

«Степо­

«Світ

18.50 Докумен ­

фі .1Ь~I. (М.). 19.40 Для шко .1ярів. «З НОВІІ:ІІ РОКО\1I». (М.) . 20.30 Телевізійні но­ ВИШІ. (:\\). 21.00-Тиж­ деllЬ Білоруської РСР у Москві. «Запруди». (Мінськ) . 22.25 До 50-річчя Ве.1 ИКОГО ЖОВТ­ ІІЯ . «Д06РIІЙ вечір, хлі­ боробе l ».

П'ЯТНИЦЯ І

ВЕРЕСНЯ

Перша програма 11.00 - Телевізійні віс­ ті . 11.1 .5 Літопис пів­ віку. «Рік 1926-Й» . Теле­ візійний багатосерійний ,J,окучентальний фільм. (М . ). 12.05 «Я ма­ .11010 світ» (Мінськ).

12.30 -

Тиждень

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. орга,н Б.ровзрского раl!они,ого ко,митета КП УюраИ1НЬІ и pal!OНlHOГO Сове'Га деП'УтаТGВ т.РУДЯЩИXlCЯ Киеюкой области.

.. -........

..................................................................................................., 61964.

на­

Концерт хору російської ПіСllі Всесоюзного радіо і те .lебачення. (М.).

маяк» .

ТЕЛЕФОНИ : редактора 3-82, заСТУ'lника редаКТОіІа, відділів: партійиого жит­ fЯ, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського BiJl.дi .. y і гро­ M,~ДCb~OЇ приЙмаJl.ЬНі сКиївської правди~ 4-47, віJl.повідальиого секретари, редак­ ЦlI РalІОННОГО раДlOмовлеиии та фотокореСПОНАента 3-18. ІНДЕКС

ЗБРОЯ

Ії основу СК.l<J.1ають ХВО-

отрути, які Вllробляються, -

ТОКСИНИ.

Мікроби і ТОКСИНИ д} же СТIІІКI. Зараження Нlши людей і тварин може відб\ ТIІС51

тіЛЬКlI

в

момент застосування

не

бактеріаЛЬНIІХ' засобів,

але і! піс.1Я декі.1ЬКОХ годин, диів і навіть тижнів. д.1Я ВЖИТТІ! заходів захисту і профілаКТIІКIІ ваЖ.1I1ВО своєчасно ВИЯВІІТИ бактеріальні засобll. На..!аї11 с в цьо­ \ІУ

посильну

допомогу

медичню!

і

ветеРllllаРНЩI

уста­

Бактеріа.1ьні засоби можна виявити за зовнішні~11І (lЗllакаМII . Якщо вони застосовуються у 'Jilгляд· і аеро­ золей, то за низьколетючи~ літаком залишається на землі хмара, ~Ka стелиться. Вибух боєприпасів, споряд­ жеНIІХ бактеРlа .1ЬНИМИ засоба\IИ, су проводжується глу­ ХЮІ

звуком,

грунті

і

утворенням

рослинносtі

великих

крапель

осколків,

та

появою

реЧ06И' н

у

на

вигляді

порошка.

Не важко помітиТil кидання з ,1ітаків ріЗIiОГО тип\, контейнерів, пакетів, лантухів і появу в ~lісцях їх па­

діння знач~ої кілько~:і ~OMax і. кліщів, які не з устрі­ чалися

раН'lше

в

даНIИ

МІсцевосТІ .

В раїюні застосування бактеріальних засобів можуть ВИIІИКНУТlI ~laCOBi захворювання .1юдеЙ заГllбе.1І> лудоБІ!.

ВИЯВИВШИ РIОЛОГlЧНОІ НАйБЛИЖЧУ ~'СТАНОВИ.

ОЗНАКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

ЗБРОІ, НЕГАйНО МЕДИЧНУ АБО

БАКТЕ­

ПОВІДОМТЕ В ВЕТЕРИНАРНУ

U. \інськ).

.............. ~~ ..................~" . . . . . . . . . . 4I . . . . . . . . . . . . . . . . . .J ... " .......................... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . -

п и ш І Т Ь ......

допо ­ ДІІ\ІУ,

туману. Випаровуючись, вони утворюють заражеllУ хча­ ру, яка здатна переміщуватись за в і ТРО'1 ІІа десяткн кіЛО~lетрів. ПроникаЮЧIІ в при...,іщення, підваЛІ!. баЛЮI .10.1НIІІI, отруєне повітря 1\Іоже заст{)юватись в lІіlХ ТРllваЛllїІ

церт

та .1ыlIїI

r:

заСТОС'Jваllі з ВНГ.lяді пари,

руського

піввіку. «Рік 1926-і1» . ТелевізіЙlllіЙ ба­

U"\.).

га госеріїlНИЙ

ко 'пролери ВТК фаБРIІКIІ

за­

ЗБРОЯ

Москві. Програма

у

(М . ). - 1820 -

К l lів с ька фаБРІІка КО .1 ЬОРОВОГО друк\' .

\ІОЖ~ ТІ,

день Білоруської РСР у

народного

«іЧУЗИЧННi't

серпн;» . Л і ГОПIlС

На фото

ВОІІІІ

(Далі буде).

рнс . 19.50 «Єгор Бу­ .1I1ЧОВ та інші». Те.1еві­ зіїlннїІ спектак.1Ь . 22.25-

-

рок!

то

і

СЕРПНЯ

ру . 11.55 "Першоклас1111ЦЯ» . Ху.:rожніЙ фіЛЬ~I. 1645 Наша афіша. 16.50 Для школярів . «Завтра в школ}'» . (Ленінград). 17.20 Виступ міністра вищої і середньої спеціальної OCBiТlI J' PCP Ю. Даден­ кова. 17.30 «На ~Ie­ Рllдіанах України» . 18.10

600 тисяч барвисто ОфОР\1.1е­

ГО.11111

ие перш за все ОТРУНІІІ реЧОВIІНlІ, які здатпі ;. P:lЖ аТІ! .1юдеЙ і тварин, отруювати повітря , \1 ісцсвіС 11,

Перша програма 11.00 Телевізійні віс­ ті. 11.10 - Концерт Чер­

мільйон

сі\1

хворобою.

ЧЕТВЕР

31

Понад І

через

IIOBa~l.

який

I~HX пі.t[1)ЧНlІків В:IПУСТIІ.1а до нового навчального

а

БАКТЕРІОЛОГІЧНА

го Вllбуху ве.lІІчезної кількості радіоаКТIІВНИХ речовин, які, поступово осідаючи на поверхню зе\lлі чи ВОДИ 110 НЗПРЯ"ІКУ його руху, створюють заражену ділянку, яка називається радіоактивним слід.О~I. В залежності від ступеня заражен'ня цю ділянку п('чного

раЗІІ,

з;J­ раження, піддадуться ЗОВllішньому опромііlюваllllЮ або всереДllllУ їх органіЗ~IУ з повіТРЯ\I, водою і їжею по­

РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ

\:іСШl

\ ВIІ .1П

вибуху,

2- 3 кіЛGметри.

В}ЄТЬСЯ дЛЯ захисту, IІllкаюч) радіацію .

УДАРНА ХВИЛЯ

. ! а рнз

місця

1ЬСЯ .

P~_ li oa K ІІІВІІ(' заражеllНЯ.

\

від

~ lІеї ~lОже ВИНИКНУПІ ПРО\lенева хвороба, тяжкі форми якої С\lертсльні . РадіоаКТlІвне випромінювання проникає \Іайже через усі ~lатеріаЛlI, але, проходячи через них, послаблює-

11[1011111;аlOча радіаuія,

І [1:IВ\!) с'

відстані

Якщо ЛЮДІІна потрапить під дію ЦИХ випромінювань,

Я,J,еРIIOГU 13l1б;."\у є:

В

-

'Іас .

РАДІАЦІЯ

1І0і ФОРШI, захопmОЮЧIІ з собою H~ велику висоту тися­

ІІа

ГОДИІІИ

в десять разів. Якщо люди і худоба, які ЗllаХОДII.1I1СЯ в раЙОllа,

хворіти

неВИДIІМИЙ, але грізний ворог. ие потік гама-променів і нейтрон ів, ЯКИЙ випускається із зони ядерного вибуху в } сі сторони протягом декількох секунд . Ви повинні знати, що проникаюча радіація уражає людей тільки

('еl(\ Іи ЗlІlІкає.

три

Так називають потік свіТЛОВІІХ променів, які вихо­ дять із вогневої Ky.~i . Подібні до проміння сонця, ВОНІІ

назем­

декілька

шо рівеиь радіації, який ВІІНИК через годНІ;У пісЛЯ вн­ буху, через дві ГОДИНІІ З~lеНШIIТЬСЯ \lайже ВДВОё. чсре'j

траплять

ОПРОМІНЮВАННЯ

jJізноманітних споруд і матеріалів. Але і від світлового О[lромі.нювання є захист . Воно не проникає через непро­ зорі ~Іатеріали і тому будь-які укриття і п~едмети, які СТВО[1ЮЮТЬ тінь, повністю або частково за~IIСТЯТЬ. Не­

НАИМОГУТНІША

Вllб),,, супроводжується

3.&2" • • о . . . . й

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

~

Броварська друкарня, Кнївської області, ВУЛ. КиіВС1.ка, 154. Телефон -

4·57.

За~l.

3617--5855

Бі-

д

з в о н І Т Ь

.10РУСЬКОЇ

РСР

У

Мо­

скві . «ПРО\lИсловість Бі ­ .1Орусії». (Мінськ) . 13.00 - Д,lЯ школярі,в . «Доб­ рого ранку! ». (М.) . 16.25 -Наша афіша. 16.30 Д.1Я школярів . Телевізій­ не агентство «Піонерія» . (М) .. 17.00 Тиждень Білоруської РСР у Мо­ скві. (М.). 18.00 Теле­ візійні вісті . 18.20-Для дітей. "Дзвоник на урок». 19.00 Естафета ІІОВІІІ! . (М . ). 20.00- ТІІЖ-

. .-----·

г

І І

КОН­

22.30 -

естрадного

оркест­

ру Всесоюзного радіо телебачения . (М.) .

Друга програма Телевізійні І!О­ ВИНІ!. (М.). 18.20 В ефірі «,'v\.олодість». ( і\о\.). 19.00 - «Все це не так ПРОСТО» . Теле.візіЙниЙ фільм. 20.10 «Надія

Обухова». церт

Фільм-кон· ,< Молодиї\

2\ .00 -

боець».

Художній

Редаитnр є.

Фіт,\(.

ФЕДЯЙ.

у ··В •• А .~ ·~..............._ .....ї

І

МАСОВА ПЕРЕДПЛАТА

!

на газети і журнали на 1968 рік.

,передпла;гу

I/ІРIІІЙlма'ють:

пошта,

зв 'юку, Лlllс.тон~ші, гp()<M~cы'іi

'віJ:діле-нн,я

РОJ;l(1ВСЮ:~IЖ}lвачі

л'роси 'на :піr;ШРИ'f)}lJСТ.в.iIJX, 'Н У'Чlбових за:кладах,

ра',1ГО' ооах

і

18.00 -

з І ВЕРЕСНЯ ВІДКРИВАЄТЬСЯ

! ! ~

Бі.10-

телебачення .

1 пrа.хоФаі&РlІІка·х.

Броварське агентство <сСоюздрук» .

.................--..-. ........................................~---..

j

! т

.. .. .......... -............

БРОВАРСЬКІй ДРУКАРНІ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на постійну роботу: лінотипіст, РОбітннк по розмотуванню папєру, підсобний робітник, прибиральниця, учиі друкаря і Складальника.

За довідками звертатись на адресу: м. Брова­ ри, вул. Київська, 154,

.

105 номер 1967 рік  
105 номер 1967 рік  

105 номер 1967 рік

Advertisement