Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

u

Новий

СТЯХА ~О BEUb

вере-с.ня ши.роко воі:~~:чИНR.ІlИІСЯ двері бідьш як 30 тисяч лrкі.1 Ук.раїни. Маііже шість •хідЬЙ()ні'в дітей· ТРУІ-'{ЯЩИХ ресЩ'ІМЇ:КИ поч:а-. ли заняття. •Вперше зайюrди

Орrаи :Вроваре:r.воrо райоииоrо :во:м1тету Коитиtетвчиоі партії fвраіив та райоииоі Ради ,цепутатJв трJ,Ц&ІЦИХ Rиіве:r.коі області

пчиків і дівчаток. Це в 14 раз бідьше, ні•ж rвчи.,;тося всього дітей до реоодюції в семирічних

1і 105 (loM)

Середа,

11

4

вересня

року.ІІ Ціна

1957

15

міс.ця за лаJУІ'ас~и

тисяч х.то•-

727

Ш1К<щ а.х Ук.ра. і ни.

У н6 ово:ну навча~lЬ'НQму ІНЩі в реопу• .1іці працюватиме пона~

8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6,5 тИІс.ячі сере-дніх шкі.:r-на 231

В Уrдеур.а•lЬСЬКУ

та

JІе:ніну. На урочистому ві•дк;ритт

допо.вн~нь,

поJІіІПшення

спрямов~них

постановки

юt

вик;rа

пів,

lt()Ле:ктиви

~еха.ні.:заrор.і'в

Бров.арськ.ої і Бобрицької оояли

к.онк.ретні

МТС

зо,бов'язаНІНя.

новИІЩе. вс.і за

що трудящі

дня,

самовід:І{ано

Але СЬ()ГОДНі в·с.а партійна ор­

Потрібно т1льки,

щриклаД'Ом

повинні зробити оснавниИ ншrо­

'НОВЛеrНИЙ

прюю

вирішених

та:.кИІХ

сжа;зати,

завдань,

у

нас

ще

но·рми,

випере,щжа.ли

ІWафЇ!Іt

ІВИl}()ібНИЦ'l'Ва

сдіщ ду..ке

д:·ста~

серед;ню

освіту

боо

риву 'ВіД ІВИробЮІ'Ц'ТВ-1.

лах пе·ревищить

В ЦЬО'МУ

ПІЮ.UКІІ'ЇІВ тваринництва, а також рщу fнших сільсь:wrосподарсь­ &их про,пктів нИІжчі, ніж серед­

нwоблас.ні. Де ·коріння відставання? Чому довиконання

pJJ)(y

загроза.

взятих

не­

зобов'язань

наІйва:ждивіших пок.а·зни­

Ma·repiawlИ

г.пrбоІООі

пере­

вірки, як•а пров(Ідена нещодаІВно, ПОКа·ЗУЮТЬ,

ЩО

ОІСНОВНОЮ

іІІРИЧИ­

НОЮ ВСіх ЦИХ ПРИ.Іt{>ИХ фа<КТ~В Є недооrустиме

иицтва

П(}слаблення

соціалістичним

к~рівзмаган-

НЯіМ.

'11ИСЯЧ.

340

rоrраІВІИ,

годова.

ко.посиу

іх.

Значно

с. Требухів, т. Ков,басинський І. заявив:

Наша. П'афrорганізація П~ВJІіННЯ КОМОСПу ЗШП~ВНJІЮТЬ,

-

що mзят,е к·олrоспо.м зобов'язання

бУІде виконruно П(} всіх пока:зни­ ках.

:ВИСТУ'П са:м ІЮ ·собі Нt'ПОГаІНИЙ, -але він не був піщкрітшений точ­ ·ними

розраХ!уяка:ми,

з

як.их

вщ­

но,. будо ·б, як.нй вщ ·роботи і пос­ тавок, державі якого чима

та<ча~, згі~~;но пдану, І:Vор;·в, і як­

що

на:й:ближчих ;){Нів ІНе

попов­

нити поголі;в'я, коогосп не ВИК.()-

11'00 з(}бов'яза.ння по rвалооому .на­

ГО'Ворені

ринник.ів;

організацій

-

зборах і

ПОВ.С.Ю)ІjНО

чають

тruк.ими, що забоопечать різк.е під­

деяких

колгоспах

вимпелів

у зов­

сіІМ н~ма€. Вкрай С.:1або вис.віт­ гання в наочніИ агітації.

КІ()"'ІГОСШНИЕів,

'Н&р1l'дах

Рішення

завоював

школи всім не­

с~редніх

же

обхідним для пра:к.тичних занять.

публіки.

кол­

зарубі•жних

кра<ін

&вrцено

в

ексП.JІуатащію

нову залізничну ліНію кКокчета.в­ Кзид-Ту» 'доожиною 204 кJ,дооrе'І'­

Dпеціа.lЬ'JSИХ

ри.

рос­

Bmia

з'еднала обласний центр

Кrжч~ав (Казахстан) з ві;ддале­ ним: ltзилту.сm;,им районом.

По нов•ій колії проіі'шов

Нові зобов'язання будівників

пер­

ший еше.тон з зе]mО)І нового вро­

Кременчуцької ГЕС Будівники .КІременчуцІ>коі ГЕС

двадцяти

строку,

закдадах

сла,ву.

Нова залізнична піиІя на ціпииі 1 вере-сня, н.а місяць раніше

Ме­

Новий н.авча~lЬННІЙ рік почався

ra

зас.1ужену

Європи, Азії і Африки.

вироfтицтва..

учбових

сооі

Пращююrь вони і на полях ма.fі­

сільських

е.1ектрифікації

не

жаю.

мент бу~~;инку ГЕС

ВОД()о3JІИВНJЇ

Осіння путина на Азовському морі

успішно виконують пер~;~;жовrне-

гре·бді.

ві 30'бов'я;зання. Набагато раніше строку здано в е.к.спдуатацію ос-

rЕ~1е'КТИВ будівників Кремен­ чуцнкоі ГЕС .взяв на себе :юб{)­

Н{)ІВНі

в'.я:зання вже в 1959 р(}ці на рік. ранrюе строку :tдати в ~ксшrуата.'Ці'Ю К·ременчуцький tiJд-

Понщ сто с.удоо .Жд~новсьКІОі М(}ТОj)Н<О-'РИібаJІЬС.ЬКОЇ С'ГЗ'ІІ'Цll ·В.ИЙ­ шли в ,м:оре на маоовий лоrв веши­ кого частика. Цієї осени В(}НИ

ровуз "'Л

П"'В 18ІfНІ. ВИдОВИТИ •бJІИЗІ>ІОО

ПЇДіІІрИ6'М,СТВа

бази

ВИJЮОНИЧОЇ

аrв11оматизова.ні

-

к.амене­

,а:робильниИ і бетонний .комбінати,

ЗаВОДИ

залізобеrонних

виробів,

v

'

"'

В

1958

ти бу~івництво

.-.мті· 3"'МНЧИ yv~

..

v

-

~азкооого міст~

сяч

и

центнерів

38

сидікатно-ц~ельний, а•сфадьто- Хрущов з зага.11ьною жи'l'ломю інших ці•ннш: пород риби. Рибалмrй та 1нші. Посидюютьс.я т~М1ПИ шющею 100 тисяч кJщцратних ки зООов'язалІІІСь вDJRoнwrи річ­ піДD(}Товки ІІ.1ОЩ~ок nід фун',І{а-

ме~рів.

ний план до

40 •рок.овин Жовтня.

------------------------------~---

ЧЕТВЕРТИЙ АГРЕГАТ КАЙРАК-КУМСЬКОІ ГЕС

Почався сезон цукроваріння Цукрові заводи Вінницької об­ ласті •црийняли від ко.тго•с:пі·в по­

рів •бурякі·в на 1500 цеН"!1не­ рів біІЛЬІШе завдшння, дати 'до

40-х

50

роКQ'ВИН

Жовтня

Поставлено·

під .на.ва:нта:ження

блmзько четвертий а.грегат

тисяч пудів на.дпла.нового цу-

кп.

ськ.оі ГЕС

Кайрак-·ltум-

«Дружба

н.шродів».

І (ХQджен, Таджицької РСР). Він

Виробничий сезон поча.1и т.а- підключений -до с!тки і :ПWІав да­

.струм. c.lOBQ пе­ К.()Ж цукрові заводи Київської та. вати промисловии (За повІДомленнями І Хме.1ЬІНицькоі обла·стей. тАРС і РАТАУ). JIOOY 10500 цен'І1не­

ну. Ко.1ектив його да.в ре.робдя·rи за

*

================~

На

будовах

~================

' . пятирtчки

шостої

бути

ДіЛQВі

неоення темпів .вИІWна.ння всІ>го

K(OfП.leJKCY 'ПОдЬОВИ'Х робіт, ВИJ)О'б· нпцтва

nродук'l'ів

ВИКОН3ІННЯ

ВСіХ

твариннИІЦтва,

Rа.ШИХ

:юбоJІ>'Я­

ЗаНЬ .на честь 40-річчя Вмпкого ЖА:тwя.

На полях Украіни Кодгоспи і 'РаJJ;гоопи вже посі­

На кмrос:ІlНих і ра;дrоспних полях УІtраJін.и триває збИІра'ННЯ

ЯJІИ близ~>к.о ше~'І\И мільйонів гек­

З~НОВИХ .КуЛЬту'}).

'l'арів оз:w.vих культур

Н.О

3 П:JІООЦі

блШІЬІКО

Хліба СВ.ОШе­

14

мільйонів

геютарів. М·а·ЙІже ве.сь скошений хлЇіб обмолочено. В рщі OOJI'ac·re,й

.в;.остигла післяжнивна •гречка. На

llOJiieci

в розп8ІJІі збира;ння ЛЮ'ІІИ­

ну на. зерно. Всщ.и .к.осять просо.

В

республіці

6ршпня

поЧ<lJІо··

На

125

кілометрі,в

тягнеться

траса

канаду

-

Пuвнічний Донець

і

зачисщі

жито ВИІСіІВають також

зайняті сотн•і потужних екокЗJВаторів, бульдозерів, скреперів і більше півтори тисячі автомашин. Наближається до кінця спорудження будІІІнків насосних станщій першого і другого пі·дйому в районі Слов'ЯJІська Багатотисячний колектив будівнШ<іrв вирішив достроково завершити сnоруджен.ня першої. чер­

ніж торік. на цей Час. ПшrоІицю, на

зеле­

ний .It()IJ>X, H<l С.И,lОС і ВИІІІЗІС. Під такі

посі.ви

м.і:льйо·н

від;ве.дено

гектаJ}ів

ПО'Н!ЩЦ у

-

півтора

ресrня на зяб зоран-о біІЛІ>Ш

і сО'Няmни&а. Настала. пора м&оо-

д.ва.

з

ге.кта,рів

половиною

1 веяк 4

ма.йже

рази

1

н

бі.п:І;ше,

ніж у минулому році.

(РА:ТАУ).

дна ка.н.алу. На раТ11і

вод-ної

магістралі,

її

повним

Донбас, і на всій її відста·

з ЛИІШКОО{ тиеяч гект&рі·в б1льше,

мілЬІЙО'Ни

:копw1111 к.аvrоші і цукро-

500

роботи,

завершується раза більше торішньо·го. До

льону-довгунця,

вп бурвtв.

на

ні кипить наnружена праця, пр08адяться земляні

ся збирання кук.урудзи -на зерно

ooro

-

ТИ-

судака, ляща. T'l

тваJ)ИН­

сrюІІ>инні

'К:ОНЮре'!1Ні,

......

лювться хі.в; соціukтИІЧн•ого зма­

і

країні

зборах

никі'В.

виюrелів, а

ханізації

в

версадьний проса.пний траІКrор не

сдюсарноі

ГОСПОД:!JрСТRа,

тепе.р

па]УІ'ійних

бригадних

хів, Русанів, В.-ДимерК'а не вруяркаІМ черооних

Сі~ІЬСЬК•ОГО

а

завт-ра вони бу)!Jуть аб­

на

казників ходу соціалістичнО'го 3:\Іа.га:ння. В К(}Л.:rоспах ес. Требу­ до­

НОВ

пи

забе:ш~чи.1и

і

Учні

також ~ у вищих

ський аавощ, Чернівецького р.айо-

гек.тарів угідь,

Ю8Ні

пе;редови.'\1

машина,

З'НаЩ~ься тмtоі МТС, де б уні­

ш.кіJІ одержади підиrчни~и з ас-

ванню учнів. Прамислові · ІІ'Щп·ри­ Є·Мс'l111а, МТС, коJІГ(}СПи і радгос­

випадково, в ко.'Іюспі ще невис-

1ОО

наради, .в тому числі оеред тВ'а­

щодекадно

Ма:Иже чотири роки 'J'()}fy вий­ шла. з цехових ооріт перша ·ra:к;J

еJ.1еКТРОТ1}ХНЇКИ

rоспно·г<О

точної цифри не .назвав. І це не-

дом на ·коокні

ОС'НОВ

зацfі навчання .і труl)І;овому вихо­

над 100 тисяч центнерів бу;рякЇів нооого врож~ю. Першим rrрисц­ пив до вироб.нИІЧоrго сезону ,М.(}ТВ-

корови, а. щодо mирооництва. мо­

30ВС.Ї:ІІ не ЩЮВІЦЦЯТЬСЯ ВИрООНИІЧі по­

матері•а.'!ь­

но робоrу ·ПО да.lЬШіfі ПО',1Ї'І'l'ХНЇ­

виконаний. Він, до речі, заявив,

вже ряд місJЩів н~регулярно а.бо

Дошки

зміцни.'Іася

Н()І-ВИрООНИ'Ча база шкі.1, проведе­

буде

Що до К.Ь!ЩЯ ІЮКУ буде НЦОО:НО по 3500 .кЬJюгр&мів ·молок.а ІІ>ід

фрвзерноі

і 'РЗІдіотехні·ки.

80.

нараді

Хру1Щова,

Немає потреби перераховува'l'и вс.і .види невідк.1адних робіт . .Сьо­

занед•бані

мйПІюв 50-тИІСячний тра·ктор «Бє-

бr.тьше ста назв 'Піщ­

З

серпня з го.то.виого wнвей·

даrрусь».

ла» випус·ти.1о JІО но.вого навчаль­

r<жарноі,

дою ·МОJЮК.а.

У ба:гатьох 'КОЛГ(}СІПах, в МТС

31

єра Мінснк.~rо трак'І'Орног(} аа.воду

Видютицтво «Ра,дянська шк.о­

РИw1ась сіт·ка шкі~1-інтврнатів. Їх близьІW·

кіль·

50-ТИСЯЧНІЙ трактор ,.Бвпарусь"

від­

році чис.ло учніт у вечірніх ш:к,о­

на. У краіІНі

.ктів де·ржаві.

У своему виступі на

ре.ащна

вета.

продук:rі:в 11Ва.ринництва і поста­

показники по тіоС.'І'авках д~жаІІ>і

ків?

що:tек.ади,

оо•к СЇЛЬСЬКІОГОС'ПО)tа.рСІІКИХ ПPOJIJY­

ІПО'читайте, това;риші, зведен­ ня про хіА поточних сільс.ько­ госшодарських робіт на. Київщині, і ви пооачите, що БІЮВа1 рщИНа. в.Щста.є від багатьох інших рай<О­ нів. По виробнИІЦТВУ молока. по­ с}Доомо 14 мі:Dце серед 35 райо­ нів ОМасті, а 'ПО Вlfj)()І6нИІЦТВУ м'яса :на 24~'1ly міІСці. Наші

сr'ВорІtла.сь

що­

:за.в­

багато.

по

передоюrк.Їів.,

нували і перевиІООну·вми 1!Ироіб­

ничі

А

що1б

·ме.ханізато.ри,

щоп'ятИtденки,

га-ні'Зація, актив к.ол·го·спів і М'І1С

даІННях.

ста­

особдиво за'раз, у вересні, вико­

оорються аа іх здійснення.

лос на ще не

вИІІІравити

колгсюпники,

Чис.ленні факти с.від.чать щю те, району

mвИtдко

присутні

Рік у рік зросl'а~ кількість ро­ бітнич;оі і к.одюсrrноі молоді, яка

Діловий об.мін ду.МіІ\.ЗІМИ, якІІ'Й ві•д- муть сnеціальност~ тока.рів, с.1ю­ 30 назв •підrручюrк~в видано для був~ позавчора 1на нара;.'(і 'Г~lів са·рів, е.1ектромонтерів, 1\о)rбай­ шкід 3акарпа:rтя з уг{)рсІ>кою мо­ кмгоопі·в і с~к.ретарів па•рторгані- нерів, тра.ктористів і т. д. Розmм- вою наВ'чання. Видано книги :1 лиоості

Іщіч}

Ка ТИІСЯЧ ТРУДЯіІЦИХ.

ручників за,гд.lьним тиражем 33 мільйони примірників. Близьк.з

налічуєrЬІСя

Володимиру

пам'ятника були

дання.

::::: ;~~:а~;:м~да.~~н~ча~~~ тепер

відкрит(

паІМ'ятник.

В боротьбі за винонання взятих зобов'язань ~юж­

басейну

.вугі..п>~;юrо

n.l<ІНИ

ного року

€ всі

ОДНОМу і

і

навчальні

школа.х ві;дкри'І'О ·кдаси 3 ВЩJО'б-

Жовтня, к.оже,н 3 наших кодгос­ ·зацій, ІП(}Казав, що у нас

-

кИз~оlОВСІJБОГ~

Пj)О'гра,ми і внемо в них ряд 3Мін

рег.lЯН}"ді>

88р8свнь -вирІ"шальнии" МІ"сяць Виючившись у всена.ІЮдне соціалістичне змагання за гЩІІу :JУСТріч 40-х ·роковин Ве.1ИІк.ого

бL1ЬШе, ніж торік. у багатьох

Пам'ятник В. І. ЛепІв-.,

почався

Юністерств-о ООВІіти У·РСР пе о МОдОДИХ мkтечок

2

воn.

рік

навчальнии

і

ходом

іде облицюва·ння

1'\)анспортУJванні

rpy.нrry

цілу

укосів добу

.

ги магісrрального канаJfу і до свята Великого Жовтня подати' воду Горлівці. На фото зліва: загальний вигляд буді.Rництва насосної с-ганціі першого підйОМ·у в рай0111і Слов'яНІСЬІКа. В запла·ві Дніпра, де споруджуєтьсР Дніпродзержинська ГЕС, почалося виймання скельового

__

грунту з котлована. Проведено перші вибухи скелі в нижній частині 'Судноп.павного ШJІюзу. Всього в котловані гіщюе.Лекфостанціі буде підірвано і вийНІЯто понад 600 тисяч ІСJбомеrрів скельового грунту. Днище котлоаан·а зачищається з допомогою г.ідромоніторів. На фото .е Щ!ІІтрі: гідромоніторшик Михайло Лис:епо провадить розм~mання грУJІІ·ту. З кожним ДІНем шириться фронт ро6іт на спорущжен.ні Васильевицькоі ДРЕС у .Бuорусь­ кій РСР. Колектив гі·J.ІJробуд~вникіА ЗН<ЗЧ.ИО щревнконав піарічн.ий план. На фото справа:_ кращі

.

_

моІFГажники Василь І(ахно і Вас:и.u. Нестеров за підготовкою ар~а1]"РИ. Вони виконукn"ь за sмі­ ну

170-180

ЛІроцентів норми.

(Фотохроніка РАТАУ}. Фото С. Гендельм:ша,

Г. Пазен:ка, Ф. Рома.ІЮва.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Сере11а,

Не@хитною основою 1\ом·ун:іс­

яльніоть, етворювали угру@ван­

зее­ ТІf'ІНОЇ партії, •створеної і викува­ .н.я, ЩОО }ЮЗЕОJІОТИ nартію ної ВеЛИКІІІИ JІ~НіНИ:М, Є ЄДНЇСТЬ, редИ'НИ. Іноді до с-к.ладу антИJІІар­ ПОСТЇ-Й•Не ЗГУР'ГУВ<l!ННЯ і '3МіЦНе>ННЯ тійних груn попа.д<І.Ли лю,~;и , які И рядів. в минулому мали заслуги і вико­

Ще на

М~J)КСИСТСЬІКОЇ СЬІМГО

С'11Воре.ння

евітанку

росій-

nартії

Ji. Л ·а С у

ІJ)ООі'І1Н.ИЧО<N

нували в партії і державі ве:лИІКу

рОО()'І'у, але ІЮТім віді'РВали~ь ві~ р~альпоrо життя,

вт_ратиJІИ зв'яз­

успішного

же ста'І'и на

робітничого

чоді

Н}'ІВ ооротьІ)у за .ВИ:ІWНа.ННЯ

kw-

КЛа:сrу ІЇ П()RеСТИ ЙQІГО На Ве.'ІИІІtі

клаоові бИ'І1Ви nроти ро~Иіеькоrо

тії, фрмщі-йнихи а.нtrипартійниии

ві•зк.а. Т}'Т доречно навести сло­ ·меrо,1а.ми шм:~гадась :ЦQ'битися змі·ва Ф. Енгель~ з йоr6 дкета. до •НИ СКЛ&Ду І&еріВНИ·Х ()рГаНі'В Па:ртіі. А.

Бебеля:

«Ріух

неминуче :проходить

nрме~rаріату чере.;з

різні

Н31Лежить с ілІ>ським Радах депу­

Виступ .ці<Єі а.нтипартійІЮі гру­ пи ·не 'ііув ВВ!ІІЦІtОВЇе'ГЮ; ІІ']ЮТЯГОМ

C}1MJli·H-

Т()ІВують •На)\аІНі Ї'М ПJ)a'B<l ,

HO

к.а.п'італізму

і

Наша naP'Fiя пройшла ела.вний і важкий ·шлях, протягом бі.1ьш як піJвсrоліття вона незмі~ино від­ мо'Ноліт­

зміцнювала

К{І,тгоспи

дійову

іх

відч ува ють

щодо Хара:к.терни:v: ДОП()М:огу. цього є рожнів·ська сідьснка Ра­

да. (голова т. Мехсд І. Т. , сеаt:ре­ тар т. Кре.мещь М. В.). В цьому деІІІ·утатів сесілх

році '11"1' на

тру>дящих, заеіщ•а:ннях виwнк ~му

наматався .І'ІЦі>рвати а.{іо поруши­

ти її згуртованіС'l'ь.

роз витку; . на

ІW.ЖНІЖУ

Інайважливіші

обтоворюва.1ися

Ленrнська

ея.ність nшртrі лежить в оонові new:мor робітничого иасу і воі'Х ТІJУдящкх нашої ·к.раїни на~ царизмом L .капіташізмом:. ПитанІtЯ про є~НІість партИ набрало ще більш(}го зю1:ч~иня ліс-

Калитянськ.()і

і

Вощанівськоі

сіuшрад

Сідьрад. Тут ВИКОНІWМИ 'на.дають

.не

доп()Імоги

н але.жноі

ко.поспам, що розташо()ВМІі ·на іх

Нижч11

території.

:~кти,вні еть

і

РядУ дЕ.'Іnутатів.

Моltрецьки~й сі~шник•()нкам ( rо­ Л()Ва т. Віл.оус В.), наприк..щд, Ж()ІДНОГО

ра.зу

на С1100Му заеіда:НІНі

ІНа сесії не обгОІВорюв·ав питання про ви:к.о-ІІ31Ння ІКО~rос n()Ім ім. Бу­

дьонното евоіх

зав~

вирQІбничих

дань. Не займ31Вся ві:н і орга·ніза­ цією соціалі~тичноrо 3ма>га,ння, ІНе зал·уча.в

до роботи ~ільсь:когоспо­

да,рсЬІІtу коміеію. Більше того з березня по серnень тут відбу­ дося ЛИШе О,'І;НО ·заОЇД аJІіНЯ ВИК()ІН­

КО:Іtу і одна с ~с ія, Щ() є груЧJ им.

по·р}'!пншно Подожепня про

ро­

боту сільради.

Набдижаються 40 роковини Гооориди на сееіі про деm:ута- Велиrого Жовтня. Ооов 'язок к.ож­ прИJйняв нашиса·ну Леніним :резо­ ІЮЗУМіючи нової ооста:Н()ВІtи і но- тів, ялtі о~ооистим nриклшдом за.- НQІГО вИJК.Онwму сільсь]t()оі Ра.ди ХХ з'із~~.х ІІІа.рті:ї. .Вц-їрваmпись

про

люцію

єдніеть

П3Іртіі.

га.нізащіям доручалІ}СЬ не доnуска­

ти нінttих фракційних вис.туіllв, ніІЮКих утворень 'ГР'УП всередині

.нові

nере~rокаJВшись, nалюють ко.тrо<mників на

Ця резолюція вИІМа.rала ~нeradi- вих зав.~ань і

Сююві,цаІно, Г данкова · шнна

на ос.нові: ·ноооrо Подожекия на­

дати ко.1госпам всемірну ,~;оошмо­ П()С Ио,;lR'І'И

r у,

КО'НТРОЛЬ

за

ВИКІО­

ВИ'рООНИЧQ-фіНа НСQВИХ

НаННЯ'М

фра;к.ці:йної б<УІЮТ~И ІfР()'І'И П311Уl1И. &а~иш. На заІtр~пленій за нею пла.нів. Оправа. че-оті всіх ~епута­ 'П іІА ір в ат и

Вони на.маrал~rеь

в.рожай

на·йвищий

П.'ІОЩі буде

тів

зустріти всенародн~ свя­

-

то висок.ими ПО<КаІ3ник.аj[и в усіх

по 300-350 центне г1ьдузях KO•lГQ CIIKoro вироІJнищт()Ірганізушав По-спращюньому .. рі11 зговір ИЙ R тавм· вна.шт}'9а.ти дів, виУ ~овно:важення Ко'Мітетові ва , у ІВИ!конанні т,рудящими се.1а падках порушен:ня ~ЦІШJLЇ.НІИ ПР()'І'И Центрального lltooriтeтy. соціаІЛістичне '3МаГаІНІНЯ на зби- В'Сіх своіх обов 'яз&ів перед дер3 величезною DДНоета.йніmю, aw ВЦРОДІЖе-ННЯ ЧИ ){тrу'ЩеННЯ непохнтно Ї' впеJВнеоо ст3DІа. вся ра.нні сі-на r. JІИ'І'Овченко, як.ий жа.оою . в·сі фрак.ційнrеті заетоеовувати І. Могильний, n&ртія .на захист л~В!іІrеь~Юі ед- і сам: виконував норми на 150 ЗаХQІДИ nартіЙНИХ СТЯГНе'НЬ, ~Ж ра йвиконкому. інетруктор ХавІ. гада ри В цілщюцентіІВ. 5 -17 »ставши ності своїх рщі.в, nартії. 3'і 3д дав Дентральному леJІі.неьlt'у ЄАJІіоеть n:аvсійиих ря- овочів -

0{ ,

ля nеремоги Велик.о-ї ж оВ'І1н~вої до вик.л,юче·ння з П3JlУГіі. КОдИ СО~lа.JІlСТИЧНОЇ ре:оолюціі,

Духом: неухильн(}го зміщнення ВОНа взя:ла в соої ру:к.и долю радлнеь'КОІ'о народу, П()КJІал·а 1И ее- ідейної l організа:~ійної є)tНос!'і бе ві~овідаль:ніІСТь за Іrобуодову n~ртіі проіhіяті ІDСі статті Оrатуосновного закону першої ІВ світі соціалістИЧ'НОоЇ деІР- ту КПРС -

життя і )tli•sмьнwri партії. Най-

жави.

На жаль, цього не . можна t'Іtа.­ зати про .D; іядьність .М()К}ЮЦЬІюоі,

1921 ІЮЦі Х з'їзд Р~ІW(б) від житrя країни і nll!pтi[, не

тН. У

ного po;m~y всіх фр&кцИі: що їх неnравклькі ~n 'Аістають 11РУІ4О'Ві подвиги. вЦ~іч у Пре:нціі ЦК, ним ор- посТійну і угрvmомнь. Па""'ііі· члени ціві групи ·стали на. шлях нwри:к.ла.д1 nрацІОО .... ~~ xro

сrоювала і нісТь своїх рядів, завдавала ни­

щ~вних у"'арів по веіх тих,

стуштt

Ча'ГИ поста·н(JІВИ партії і у ря;ду.

.виконують с;воі обов'яз'Ки, там

І}СТанніх 3-4 рохів члени ціеї ПИ'Та'Н'НЯ КОЛГООІDНОГО< ЖИWГЯ, ЗОlt­ стуnені з.аJС.'Гряв.ає частина люде'й, груnи прямо або пооорщньо npoпри умові, якщо вона. тільки ре.'Ма про пі·дІ'()'!'()Вку і прооодеtн­ тщія.JІи прове){епню таких захо­ яка далі не йде». б}'Іде G){ИНОЮ, ЗrурТ(}ВаНОЮ, ЦеНТ­ ня ·.весня:них робіт, підготовку .J;O. злійевених п&рті~ю в гал узі дів, зуміла Коиун;істич'На. ІПа•ртія ралі'3QІВаНОЮ орга.Іrізацією . жнив. ДО'бре nрацює поетійна. сі­ політиві1д·сwяти, ~берегти і зміцнити внутрішньої і зоЮІішньої яку а'реьк:~ мміеія, дьськоl'ОІС'nод Ленін ·вимаrМІ .віщ своїх одно­ ЩІ) ки, Я'ІО рооширен:ня npam еоюаних (}Чолює .М. Лисенко . знала, свою єдні:сть. Вона революційних марк­ думців освоєння Цілинних і фра.к:ціі і угр}'ІІЮВання завдають республік, Н•а. сесії, яка нещодавно від­ систі·в, зв'язаних сnіw'Іьними ідея­ пе.()ООудова. земель, nереJЮгових вели;чезноі шкоди соціалістичному бу·лася, депутати обтаворили звіт ми і по.г.'ІядаІИИ безза.сте:ре·жноrо ВІЛіння промислові~::тю і бу­ будів:ництву, піщривають дикта­ уn:ра. «ВілИПОВИlt» К{ІЛГО"ПУ ГОдОВИ ви:зна.ння едиості партії, яка ви­ оел.абборотьба. за дівНИЦ'ІUІ(}М, оелаІбляють nролета·ріа.ту, туру В. .Мехеда. Ві');:)Начеtно будо, що і~~нування .можливість ключав .'Іення иіжна.родноі нamJ)yg&ffilocri, союз робітн·ичого класу з се~'ІЯН· своочасно і без в11рат зіtірано ози­ будь-яких фращій і уrруnQІвань. f.рупа. Малм.&>Ова, Ка.та.новича, с·rвом. мі - ~по 15,5 центнера з гекта­ Кожна партій:на. орга.ні'зація, кож­ .Мол()'І'ова. і Шооілова, який nри­ На. кожному партійному з'їзді ра, заскиртовано с іно на 1200 ни:й член n~i повинні 3бері!га­ мкнув ·до ІНИХ, Д()бива..'Іа~ь В'Ї'Д!Ш)В­ проводить:ся ти і зміцкювати ед:н.ість партії, у політичних 3Віта:х ЦектральІЮ­ ленн.я неправильних м~о){ів ке­ гектарах. У спішно збір овочі11, картопл~, сіВ'ба 0'3Иса'Мовіддано вик(}нувати ІВСі nар­ Г{) Комітету Д()Повідалось n:po бо­ рівниц'І'Ва, 3а.СJУ'д'Жених рішуче ротьбу за лен1нську едність пар­ тійні рішення. мих. самодержавства

Деnутати і живим дохі,!;лквим еловrоr еnрияють ІЮЗrорта·нню со­

r.

pИ'mИX рі'ІІІень ХХ з'іцу КІПРС, антипартійна група М·а.ле.нкова, Каганооича і Молотова ВИСТ)"ПИ-

неМJИЩ"Че вишадали з партіііного

З'бирмшя озИІ:мих .

ро.1ь

велика

господа'і>Ства

кого

з~ійснення програ.мк ко:v.унkтич­ татів тру~ящих. ціаліС'l'ичного 3Магання. А. Д(}вго­ НQГО бУ"дівн~а . Це особливо підкрес.тюєтьсл в дько, І. Ха.вро , JІИ'ГОІВЧенко, в періож У ві~шJІВі,цаw1ЬНИЙ новом•у Полож~н.ні про іх роботу, І. Толочко, М. Лисенко і рщд ін­ житті СРОР, Іrоли радя.неь:кий на­ През идією ших еис'Ге'Ж атич:но цроводя·ть се­ схва.ле.ному не.~:авно род п~ &ері:вництоо:v ·Іtомуніс.тичВерхО'Вноі Ради УРСР. ред ·к{І.тгоопн.mків бесі>ди, годооні ної парт.ії з ентузіазмом розгор­ Там, де еідьськ.і Ради викорис­ ЧИТ<'JІННЯ 'ГООет, ДОП()ІМЗ.ГаЮТЬ ВИІВ­

були неепро­ пар­ ки з М4'Са:ми. Вони В. І. JІен~н )"ЧИ!В, що н~воі с уть зрозу·міти можні тія mти:нна U}''ТИ орга.нізаційно екладноі о6становки, вия&Wялиеь й ідейно . единою, і вwиатав від в по.щні у ста1юrо, Щ;Qжилого і ла проти генеральІЮі .'Іін.іі пар­ неі єдності поліrгичн()Ї ~і на ое­ ю~.ві >революційно.го :вчення марк­ сизму. Партія, томрив Ленін, мо­

розвитк.у сільеь-

дань далМІІоrо

інтереса.х

в

ності

року.

В уQІІіШН'{)ІМУ ро:m'Я:JаІІНі '3'а:в- ра першою в IJ:tOJ.I:гocni закі·нчила.

ЄДНІСТЮ

сильна

1957

СІЛЬСЬКА РАДА І КОЛГОСП

Бесіди про пенінські норми партійного життя

Партія

вересня

4

Численні ворО'rи лен;ів.іrоІ:у ро- перший ооов'лзО'к члена.

КОВИТУ ПWРИ'МК.У В'СЮГО радЯН-

ського HaJPOAY· В цьому ще і ще раз з велкч.езною еи.лою вияви­ дась неруmІВШ єд.н1сть ІПар1іії і народу.

Оnираючись на

ІІІідтрим~у

ЮПРС, ІВсьоrо ра.JJ;яись:коrо на.родr, між-

ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

в СІТЦІ комсомольськоУ освпи

Всі комсомольці вчитимуться Щоб ПQ.Леrшити

Шдrотовці 'до нового навчадь-

вt>дщ~;увЗJння

били •нещ~нора:юві сnроби зірва.- як запИJСа.н{) в її Статуті, прий- н&родного rоюувістичн:оrо і ро- НQГО рошу 11аш к.омітет надає ве- гурт:к.ів, ос&іІЛ.мtи ІНаші ко:.Іеохо­ ти соц1ал 1сткчне будmнкцтво, НЯТQІМУ на ХХ з'їзді, - берегrи бітвичого руху, сильна. сВОІЄю мо-J лике значення. Отже потрібно, льці ЖИІВуть і працюють у від· що б усі 16 · · зі11ицю ока єдність партії. · 5 коисом:одь'Ців під- дале·них o.NRa вЦ Дil)yroi бри:гад·а.х, нмпа nартJЯ е){НІСТЮ НМ1'11lЮЮ .1ИСІкре.І{И'І'увати його в очах тру- як евш теоретичний рі- тваркнницмtих фермах, вирішивищув31Ли по ~Ра.і'НУ Ра.АJlІІську веже твер){() ХХ з' Ї'зд КПРС щ~ вИІІЦе ~~~і~ дящих СРОР і всьоrо світу. 3 ціпо спе.ршу обгово- ли ·створити 6 гуртків: 2 питшння Це вень. IW)(1"'Iie·у перемог нових шляху 'МООІОлітності л~НІhrеьк.оі прапор маш .н. вони метою єю мерзеЮІооо рили на. за~ідавні кохітету, а ви·вч~нию іето:рії ЮІІРС, 2 - по гали-ся пЩр:ва.тк леніНІСЬІt'У єд- nартії і виробив лінію, що за:без- тич.иому бу.(і.внвщтві. на бриrа.,JJІІих 'ІWМСО- вивчеИІНю kropii ВJI1tCM і 2 пізніше Г, Аn..,ва. ність ~партії, вели фра.к.ційиу ,;і- печуе даuшше зміцнеиня її едм:ольських зборах.

Перший

В школах району

день

які прекрасно вІдремонтованІ. Коаному ви3наче2 вереси• всі учні 3аАовrо АО дзвінка nрийшли до школи. Новий навчальний рік почавс11.

ЗІ серпи•. Са11ткоао од11rнуті, з букетами кві­

тів у

pyux 3аnовІІІІЛи учні шкільне nодвір'•· Іх

радісно зустрів nеАаrоrІчниА колектив.

Д.

В урочнетІА обстановцІ пройшов 3бір піонер­

ської

Аруж.ини,

на

•кому

3

промовою

с. Пухівка .

внетуnив

директор школи т. ГuнцьхнА М. ПІд rучнІ оп­ лескІІ присутніх учнІ старших класів пІАнеин першок.Осиикам букети квІтІв. Школа вручила

Про

завуч шко.лн.

•••

орrанІзованиА початок нuчао~ьноrо

року

повfАОМ.ІІІють 3 усіх шdл раІону. Я•ка учні• на перші 3аИІІтТІІ становить б.1и3•ко 99 процентІв.

ім поАаруики. ПІсл• тоrо учні оrл•нули класи,

-------·

Писаренко,

* Віюtидький облкниготорг добре Ор·ГІtН·ізу.вав ·РООПООСЮДЖеJІНЯ Лі· тератури

серед

сільського

насе­

леНІНя. Тори ІQІИЖІКОВі авток.рамни­ ці

виїжджають

у колгоспи,

рад­

госnи, по.льові і тракторні табо ­ ри, на mарниницькі ферми. За оста.нпіА час в районах області продано КІИИГ більш Я•К .на 300 ТНІСЯЧ ка•р(Sованців. На

фото :

mродаж

н·&елі~и.

району.

(Фотохроніка

lia.JI 1/:ОЖJІІІВі'С.ТЬ ВИ·С\ЛОВИ'ТИ С ІЮЮ Дуюtу про ІНеІДОЛіІtИ, яnti б ул и ІВ

Фото Ю. Koпwra .

пр() п ат андистів Г. Х·ах~юву, О. Биченко, Л. Кудлай, В. Біло­

ша:пко, Н. Лиrовчен,ко та Л . П<1н­ ченК(). Всі .вони вж·е о;mа,fіохи­ св<Уіх слух.ачів

ии.нуло:vу навчалЬІН()МJУ ІЮці , ви-

JІИ

ЯВИJТИ ·ба.жаШІя, ле .він хоче, 111ав-

ми ·навчання.

дІУГРИ'Іf'У'ВаJІИся

тків

са<;ретар

комсомольськос о

загальноо с­

ком і тету .

ві'ІІНього і політичного рівня ·кож­

Колгосn

наго слуха.ча .

с. Русан ів.

і м.

С таліна,

•••

~ооммьеьюи орrа.нізацШ

літк.іІІ'СЬК.ОЇ ПJЮМ:аJУІ'ілі ім.

ІНЬООІУ

ІНа.вчатвуться

так.ож

ок­

ремі з ·н~niJDIWВoї моло~і. П. Кроwио, член ВЛКСМ.

зборах

тання

про

чання

в

:ми

на ·кохоомольсь-

ооговQрили пи­

пЦюооВ'&у

сітці·

уепіІІІІJно ТО

В

з.ак.інчили

торіІк

політrу.рток,

ЦММУ році DОНИ

ВИЯ'В.ИЛ И

бажЗІШІя .вивчати kropiю партії.

6

КОМСО:V:ОЛІЩіВ у.же 'На11ЧаЮТЬСЯ

у ІВе'Чірні1Й школі робітничої мо­ дQІДі.

***

){.НDИ

Цюш

більшіеть

політоовіти. Оск.і:JІь&и

8 бе- членів н&mоі орrанізаці'ї

ре3КЯ' ~TBopeRO ГУ'Р'ООК П()ТО'ЧНОЇ пмітви. &рім: к.омеомольц~в. в

І&ИХ

пр()гра.ха-

із

І. Литовченко,

чатиея. П'J)и ІІW:.t:.n:лектуванні Г}"Р-

літератури

РАТАУ).

JfltCМY

Кожен член

колrосп.юrкам артілі rмен·і Ле~~~іна, Віниицького

~обрі

д3іЛа

Така. пUІготовка

РО"У

навчального

ПО'ЮЧ.Н<УЇ політики. Іlартійна ор­ гwніІ3Щія вщі.лиша 6 дое»~чеІних

){О

.нав­

·КООLtомольсьаwї

С. ЛеrиQІІумов, сеюретар

комсомольської органі:з &ц.іі.

Завод

запсільгосп частин .


4

Сере11а,

1957

вересня

40-р і ч ч ю

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

року.

В е л

u

к о г о

Ж

в

(J

1t я-г і д 1t у

m

Розгортати масове збирання картоплі

центнерів клу(і·нів

з

rІJІІtта~.

Зведення

&а.vrопля

карrоплі. У

rосmІИІtіІВ

Та.

полі

кол­

300

робОІГа

цює

ро.wвин:&м

5

3..й

'Масове

Врожай

ІНеnогаІJІИЙ'.

re&тa,p:m дали П(}

Перші

llQ-120

Артіль

·виюо.нала

державний пдан картоплепос­

Велююго Жовтня,

таоок. 3ара:з д.остшвля~мо іі на

зі'брати картО'п­

приймальні .пу:нк.ти ІВ рахунок

НаІІ'УРальшоі

Р. Нуниц.. иий,

аrроном.

ім.

оплати за робо­

ти мтс.

Д. Сахно,

с.

копання,

250-300

щодня.

Це1J1'1111ері.в.

ЖОВТ1ІЯ.

Колгосп

лІWю

100-120 КОЛГОСП­ Через 4-5 дніІв, ІWtЛИ

ро'.ЗП(}Чне·мо

карто•плю

зустріч

бригащі,

40

зобов'.а:за:лися

лю \АО

у

ЇХ ·ПРЗ.ЦЮ1!.3.ТИМ:е ПО

АЛЯ зимового зберігаІШІя.

fОО'уюч.и гі)ІJНУ

голова

колгоспу.

Колгосп ім. Андрєєва,

Ватутіна,

с.

Пухівка.

Богдані.вка.

Дружна робота-відрадні результати Ко~н<mr року як. пЩ ЧІfС вес­

няної, та.& і о~інньої сі·вби трак­

-

Ве.1ИК{)оrо Ж()Івтня,

заЯJвив ме-

хані·затор.

У·спіхові сприяє те, що меха­

торист lва•н Ст(}вб}"Х.а і йоrо на­ зн.а•ч­

нізатори до м:іІні!м}"Ма звели щю­

но nеревИІк.онують 1норми. Торі-&,

стоі на тех:ніІЧІний ()Гля~~; машини,

юmрии:ц, .вони щозміни ·сіяли

зшпр.швку

парнп

Михайло

Вілотуб

її

nалwим

та ІВодою,

•гек.тарів озимих ку­

що сівачі швищко засипають на-

льту,р при нормі -34. Нинішньої осені вони зо·бов'я­ залися сі.ІFТи по 40-45 гек.та.рів

с~ння у с.івuки. Борючись за пе.ремогу в зма­

жита і пшенищі. Дали слооо дотримують його. У перші дні мехаІНізатори сіяли по 35-38 гектшрів, 1ПОТЇ'М по 40-45, а в О'СТа•нній час Іван Стовбух•а до­ ві'В 3'Мінний виробіток. до 50 гек­

дРУГа рі~шнича брига,~а, яку очО'­ .поє Марко ltоІJІ()ПЛЯ. Колго•СІІНИ­

38-40

по

rа.нні,

першою

:за:кінчил&

сі'вбу

ки Ці6Ї брига<ди у тЮній сnів-

дружності .з меха.ні-за.тормrи посі­ яли: 250 гектшрі.в озимини. М. Шуnьга, аnраном

тарів.

с. Бобрик.

•••

Васмь

Деркач,

.ІІІКИЙ працює на трwкторі «ДТ54», і сівачі Миаwла. Т&ран, Сте­ пан R•р11$ун та Степшн Та.ра.н Щ(}ДНЯ сrІОТь по 4Q-43 тежтари озимих при нормі 3·4.

.

мих, в тому числі 120 ге·кта.рів пшениці пере:А:реІСнИІм с!І'особ()М . Через 2-3 дні сівба бу!де по·в­ ністю закінчена. На

·ра.ніше

засіяних

< >.

Назви сіл

"'"' ..8"= ..

с,..

колгоспів

с С'<

іі=

·- :r

"=

с.,

•с

І::с

Погребн, і.м. Кіро.ва Рудня, ім. Кагановича КулаженІЦі,

83,1 82,7 77,7 73,1 73,0 71,5 68,5 67,7

«Зоря»

Літки, ім. Калініна Бобрик, ім. Сталіна РоЖ!Ни, «Більшовик» Плоске, ім. Леніна В.-Димер~а. ім. Леніна Гоголів, «Червона Україна» Семиполкн, ім. Леніна Світильне, ім. N\аленкова Жердова, ім. Леніна Зазим'я, «llІлях Ілліча» Требухів, ім. Хрущова Гоголів, ім. Молотова Русанdв, ім. Стал•ін·а Троєщина, ім. Ворошилова Калнта, ім. Сталіна ~няжнчі, ім. Щорса Зоворичі, ім. Кірова В.-Димерка, і·М. Кірова Мокрець, ім. Будьонного В.-Димерка, ім. Шевченка Богда•ні•вка, ім. Андірєєва Красилівка, ім. Жданова В.-Димерка, ім. Димитрова Пухівка, ім. Ватутіна По БобрицькіА МТС По Броварській МТС По

(1'):

43,3 110,7 35,4 68,0 43,9 38,2 19,8 140,0

66,7 65,4

70,9 43,6

64,8

::!1,9 53,2

63,9 63,6

площах

DОЯВИЛИС·Я СХ·О'ДИ. 0со·бЛИJІ9' дРУЖ­

63,0 62,5

76,0 63,2 60,2 75,1

58,9 35,1 56,3 56,6 56,3 46,9 54,9 33,6 50,7 85,3

У

3

550

О3И-

«RиІВІСьк·а

прдв~~;а»

в~реСІня надрукова:не зведеtн-

ст.анцій RІО.вщини Вровwрська МТС займав 4 •.МЇ<Ще: виорашо на зяб 27,8 nтроцента ,~;о плашу, о·б­ молоч~но зернових 'Га бобо~их 83,3 щюцеІJІТа; Воб'Рицьк.а МТС - 32 МЇІСЦе: Ві,\ПОВіДНО 17,3 і .проще:нта.

іltИівськ.а МТС,

Rинво-Овято-

ємось,. за.йм:оо 15 ·мі•с.це: виорано на. зяо 20,9 проце~нта, о·бмодоче­ •Ію ЗеІ}Шових: та бобових 85,6 nроцента; .Вуqанська: МТС 2·4

18,8

BЇ;Ц'IIOBiJJ;Iro

нa.

~tooJrгOOIIy і пa·vriil­

82,5

і

проце~нта.

органrзшція

нещодавно

про­

вели перевірку витрат трудо~ів за.

7

МЇ.СJJЦіВ

ІЮ .ЦВ()Х

ОВ!RеВИХ

посіяно 9 гrоtт.арів, а ~б,робл!fдИ .я'Jі. 10,5 гектара. На.ве~дений· фа.кт ,rоворшrь

про

те,

,цівfі: брша.,~;и П.

що

~рищдир

Тупий неуваж­

6,34

ІП!роце~нта-

при

загальній

'ГР'Уд\JІднів. ,м·овані

:рQбот·и

.як.аю керує Петро Туqrий. Що ІЮ­

роботи.

безв·rдповіда..л:ьн·о·

на. Qбробіток. кожною rе:к.та~ра ово­

чів

~талас.я ще й току, що

ООробіrок 1 ге'Іtтара оночів (~~;о брm.ці М

6

в

більше· за•стосову­

в.исокІІІЇІ

ще

про

Значна перевитрата ТРУІд!ОдіІЇJ!

20614 пр()­

цент затрати труІ'J:од:нів на. ненор­

~иром Гнат Вірич, і по шостНі,

.казала пере&і'РК·а·, я~tоі' И резуль­ тати? По брит;щі М 4 на посів та

трудодні

1

к.іднк.ості

но віднісея до .нарахування 1'ІJУідО­ ,п;нів, не ~оНТ'рОІЛЮІВа.в вИІtонані

бригадах: ІПо четвертіІй, де бриrа.­

те,

що

ра'з

брига.цир

свідчить П.

Тушrй

поставився

до

.витрачання тр)'ІД(}ДНів.

Результа:ти ,рені

перевірки

на пшртііі:них

об•гоnо­

зб()рах,

3Жі­

~анні правл~ння колтосТFу.

Були

збира~ння) необхіднQ було ВІИІ'ра.-.

.валася

тиrrи в се.ре~~;ньому по

нrзми. П<~мі).ори, н~рииа"д, ;м:ай­

милок.,

,же

сап­

т. Т~"ПИJМ. Така перевірка кори~­

83,1. ·Перевитрата нооначна. Гір­ кш.vи, ТОДі ЯК ·МОЖНа було ВИ'КО­ ше по бригаді М 6. При ІJJJІано­ ;рИСТМ'И кінні по.ті'Jlьншtи. Все

на, і ми пра-ктИІК.увати)Lемо іх час­

додня,

а

вій за.траті

витраочено

76,9

82,2

тру­

;фа'Іі.тич.но

ручна

повністю

пр:щя,

а.

не

пропмювали

м~хз.­

трудодн.я вmтра.­

це і .nривело до того, що затрати

чено 90,1, або на 13,2 тр}'І.ЦО.ЩНЯ більше. Чому така рі3нищя? )Іо­ же, в бр.и.г.аді М 6 у.рожайні'с.ть

на 1 гекта.р по бригаU(і :N! 6 3'На­ .чно вmщі, ніж по бритщщі М 4. Цікаво порівняти і та<к.і дані:

вmща? Ні. У бри:га,ці М

ло бригаді :М

4

площа,

4 трудохні,

на.раJ(о·­

.яку було засіян<t веСJЮю, повніс.­

.вані за різні He'li(J})И<tJ!a'Нi роботи,

тю збігається з пдооцею, яка об­

скл.а.)Ііають лише

роблялась. По 'брига;~;і ж М йшло та:&,

що

6

ви­ АО

МОРІtВ·И факmично

1,46

загальнІ}Ї кількос.ті

в.житі за:ходи до виnравлення по­ допущених

-

345 6, -

бригадиром

ті•ше. Це змусить всіх бригадирів більш ува:жно ставитись }1,'() вит­ ра·ти

трудодніJв,

3Нmкенню

що

nо~арсь·к.()Ї

сприяпr'4е

затрати п·ра.ці 1ш ви-

робництво ·одиниці

сільськоr(}С­

продукціі.

Н. Литовченно,

:ПІЮЦеІІТа

:l'P.YAO,XRЇJ!, а. ПО бриrці ;Ni

______..,.

аnроном-авочевод.

Колгосп

ім.

с. Русанів.

Сталіна,

тонн

5900

гектарів ку.курудзи.

10

П. О.

Решетило

(·справа)

тра•кторист

(ФотоХ!роника РАТАУ). Фото Г. ПазенІКа.

~-----

1РИБУНА

ПЕРЕДОВОГО

ДОСВІДУ

Відгодовуємо свиней на бекон Ост·аннЬr почав

чaC.()L'rf

наш

відrодовувати

р~госп

свиней

на

бекон. Цей спосіб відгодів,1і д;ужс кі.шгра·м:

приросту !Ваги

мість 3едених tюрмів да~мо

2-3

к·і'логра·ми ва·реноі карrоплі і 0,8 -1 ·кі.шгра·м си.1осу. В другий, закдючни•Й,

пе·ріод

якиіі трив.аt;

відгод:1влі, ~~;нів, додає­

45---.50

мо в кормовиfr раціон концентра­

ти го.шву

до 2-2,4 .кі~~·агрюrа. на за день. Для одержання

стачі білмвих ко·р.мів молоді сви­

Овині беконної кондиції мають

70

живу вагу від

100

до

кідо­

гр.амів і ТО'В:Щину шпигу міІЖ

6

реrбраІМИ ві~~; 2 д·() 4 са·нти­ метр1в. ВИІщі сорти бекону зви­

ні поvано ростуть і дають низь­ кий приріс'І вати, а т<rму ми сте­ жимо за тим, щоб у кOJ!ijmй кор.

чаdі·но щ~ржують .вЩ свиней, які

Щ'\'ИНИ'Ці бу.'ю не >rе.НІШе гра·мів пе:ретрwвн()ГО бі:лка. Причо,му, сuшні одержуrоть бі­

мають

лок.

-7

д·овгу,

рівну

спину,

не

мов±й

100

і тва.ринно•го ·походжffіІ'ня

вигляді

беконну відгощівлю ставлять під­ СІВІІИЕКіІВ ~К{)ороСПЇЛWХ: ІПОРОД а1бО

рошна, рибних Івrдход'і:в і т. ін.

іх по·мkі . вагою в грамів

добре

3

редньо®

40-50

частиною

в'Jt3Ю(Jовою

ІВИМО'ГОЮ

каобанчиків

у

тулуба. Є

2-4

віці.

се­ Обо­

відвій:кі.в

мо­

лочної сироватки,· м'sюног~ бо­

кіло­

Р·Оі3ВИЩі'ТОЮ

МЮЛо(}ЧНИJХ

у

звисдий жИІвіrr і тонку шкіру. На

Важливе значення мають три­ валі пр·Gгу.шнки тва<рин, п<rстаІВ­

лених на відгодівлю. Це сприяє

кастрація їх хароше~му і шви~~;·кох.у розвИ'І'­ мі;сячн()МУ к.ові. Tene;p у раJІ;гоооі будуrоться спеціалнні

здешевлені

свина:рни­

Годувати свин~й на бекон нafr- ки для беКІанноі w,JДгодівлі, .вар­ вигідні.ше, коли є ,в~осталь зе- тість я.к.их в чоrrи·ри рази нижча лених кормів. У нас ра~rньою від типових. Ді свинарНІИІtи доб­ вес·ною С"виням дають зелене жи-

рі

то·, пшеницю, пот·і•м конюшmну, люце.рну, вико-ове·с. кормовий

жуть виходити з них на пр<rгу­ дЯ'Н&•у в }'ІСЯ:&ИЙ ча•с ч~ез спе-

ЛЮПИН,

ці.ао1ЬНі

К)"КУРУ'дЗУ,

дРУІГО•ГО

1294

Такий

році

45,5 70,0 бекон, який вищ•~·кають м'ясо­ високмкісноrо бекону ~оом:о зер­ 42,6 71,4 комбінати в продаж у нигдя~і НО'В~ к.орми 3 п~ревагою ювrеню 62,7 54,1 і rорюху. 57,2 67,9 копченої шинки, .ІWпченої корей­ 60,1 60,2 ки і гр}'Ідинки, користується ве­ Дос·від показав, ЩО• ІІІРfі недо­

UЦо показала перевірка витрат трудоднів Пра.Шння

гектари до

ній відгІ)дівJі Ві•до•)Ю тако·ж. щп

району в оопасті

-------- ......... --------

гектарів

4

На фото: комбайнер

45,7 110,7 витрача€ться на 1-1,5 .кор'4ової 45,5 70,1 ()Диниці МСІнше, ніж при саль­

місце;

вже .посіяли

при нормі

8:),7 виг1дний, тому що при нwwy на

НЯ про ХіД сідЬСНКОГ·()СПОдарСЬКИХ

90,3

цьому

П. О. Решет-нло і тракторист В. М. 1'v\а>Каров щодня збирають

,\tTC

кожний

району

rа:зеті

в

лі завершують збирання кукурудзи на силос. Комбайнер Бузінської

ликим попитом у на•селе.ння.

Mlcue

закласти

тонн на фуражну корову. Тепер в арті·

12

46,4

шиmи цю ІЮбОІГУ, nри :плаиІі

секретар п·арторганізації.

запланували

46,()

ШИ'Нськоrо району, з як.им зм·ага­

с. ГоголіІВ.

району,

силосу, що ста.новитиме

49,3

Добре сіІОТЬ ОЗИJМИНУ '11РЗ.RТ(}РИ­ НО .іде вг<rру жито, пі·джи.влене яке СТИ Василь Крикун та МиІWла :мінеральними добривами, .виnас Х<удобі. 1\о.ротун. Механімтоrри, давши nризначе:не ·на. СJІОоо на чееть 40 ..ріЧЧІІІ Веї!ІИК(}­ Сюди незаба·ром П(}Чнемо в.иrаняВ.Стас~ако, го Жовтн.я .раніше на 2 JiHi 'ЗаІВер­ ти мрів.

650

Дніпропетровська область. Тваринники Бузівськоrо колгоспу, Ко·

товськоrо

В. М. Макаров на збнрЗІtНІі кукурудзи на снло.с.

робіт у ІWУІгосша:х обл·асті. Серещ 59 маши.нно-тра.ІІtтор:них

Колгосп ім. Сталіна,

Це ;мій пода.рун<rк матері­ Вітчизні на честь 40 р(}к.ов:mн

-

Т.ракторист

серпня

31

(в •;о до плану)

всш

ПО

НИ'ЦЬ.

КОЛГООІІНИ'ЦЬ.

'Gагатуватимем:(}

на

к.е~ бриг&Дир Т. Цwмка. На. вибираНІНі щоде.нно пра­

Вже зараз ~~~:ове:ли завдання до ·бри.гад і ланок. Ви}tіrлили місця, де

){ооріла

брmгадИІ. Зібрано N на 40 тек­ тшрах. Наіізюралце організовшна

ІІІерееля почнемо масове

збJфаІІШІя

за станом на

4

к.арrоплю здаємо державі.

працюватиме шm~

робіт у колгоспах району

ІІJІ()!Щі. Копання розпочали всі

На. і.нmих шощах бу~е знач­ но ІІІВІЩИй w~аи. дооірну

35

•••

р і ч

m

про ХіА СіЛІ>СІ>ІtОГОСПОАарських

ВИКОПАНІ ПЕРШІ ДЕСЯТК-:.1 ГЕКТАРІВ Рі.а:ьшичі брв:rаАИ зібраши перші 30 rек.та.рів кшртООІJІі. Тут ІНшкооуsмо по 90-1 ОО

зу с

з

укосу,

КОНЮШИНУ

га•рбузи.

Ви,роб-

НИІЦТВО ОДН()ІГО центне:ра ПРИРОСТ'У вати бЄІк<тних свиней у лё.тніх

)"МОВа.х

461

О•бХ•ОДИ'ТЬСЯ

.карбованець

-

ра~ГОСПО•В'і на

135

fl

кар­

бо•ванців деІlН'•вше, н:ж у зи-мо·ви.П ПЄJ}іf}Д.

Розрізняються два пер•іоди бе­

конн·о·Ї відrо·діІвлі. Перший, lJii!дro · товчий, триває 50-60 дніз

(після

відлучення).

В

цей

час

пі.дСІІmнки дістають щщня по

що

тварmни

•Ме:ха!ніжція

таких і

водопоста:чання,

ній

вwьно· мо­

.1а3И.

ЯК 'ГQ'І'уВаННЯ робітниці

відгодівл;і

ІПІІНЩооі'В,

рО~Д'аЧа дає

К·ОР'МІіВ,

змогу

кож-

{)І(іслуоовувати

200-250

ПраІВильно

на

голів.

в.ико·ристовуючи

&QРмовоі ре{:у;рси і знижуючи зат­

рати .праці та коштів •на відг·о~ів­ лі

свиней,

радтосп

щержа1в·

перші шість місЯІців цього

4 800

-6 к.ілогрюr::·в зе.1е.н<УГО кор)!у, 1-1,2-. кі.игра.:~tд к.rжце.н·тра.т1в, 5-6 .1ітрів :.~одочн.ої сщюватки і 3-4 .1іт·р11 барди. ВзИ':~~r;у за-

30

тим,

вого

з:1

року

тисяч rvарбова.нців н.аі,1;пдано­ прибутку.

І. Руденко, .~~:иректор

радгоспу

-«Київський-»,

зоотех<~.ік

кІлограмІв меду від бджолородини

О~~;ни'4 з персдо•вих по р.о:звит­ ку бджL1ьництва в зоні Во.бр.иць­ коі МТС є колго·с.п ім. Сталіна, с. КІадита. JІюб.1Я'ТЬ тут соою

меду ЗаJІИШИJ!ОСЬ ПО

С'Пр&ву ·пасічник.и тт. Тата:рин та

грамів. товарового меду, а всього

Г-айовий. коок.ноо

будо по

Минулого бджолородини

16

{)()Ку

від

одержмІО

кі.:rограмів. Це

-

не­

високиЙ' показник, бо товарового

2

.КЇJІОІJ'})аіХИ

від бдЖОЛО'рОДИНИ.

Інша. сnрава в ниюшнм:~~у рсщі. Вже одержано по 16 кіло­ ІЮЖ'На

бдаrо.лоро~ина дасть йоп 30 кіло:rрамів. Є. Рогавський,

не меюде

зоотехнік.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

З редакційної пошти

~

*

~=========•

3 гордіJстю зустрічаю сором­ ву ріашищю .ВеJІИІКОЇ Жоівrrнrоюї Овоu:м соціа.ІІіtтJАНої революцИ. НШІІ()ІJІеfЛИВИИ трw{ООІ: на/І)(J!Ду

вcwro

хочу

бнrо

на.

вЦзначити

як у вола

мочеч:.&и дають життя дереву.

це BЄ!JIИilte св.ато.

Л 'J)ОІбив і rюблю та.к. Carnoю

А 1'РУ'д мій такий. Озменив шлях на діл:ьІШЦі від земJІ.і к-ол­

госпу аи. Леаіна, с. Ж~ва, до колгоспу і·м:. МолМ'ова, е. ГоголіJВ. Роби:в з дrушею, бо буш() ужазаніє партії і 'УІРЯд'У озе.'Іенити ВІСі ш.тя­ хи на. всіІЙ території Радянеько­

він маІJІо деревині

pirr,

дає поживвих речовИ'Н. Гwооне,

oitqy

б}'р'ян, і пе,рrо~іmую Й()ГО

із зе:млею, від чоrо вона струк­ туетье:я. Лrк обса,повав .деревце то·

вереснн

року.

1957

відкидає наклепи

Rоротко про важливе

не вми­ тоді Jtepeвo чгшеріrє ра-є і не .живе. :Корень та.кий ста.є

4

Угорський народ

*===========

"Робіть, як я робпю"

S:::c~::::~-

11

Сере11а,

В газетах опубл·іwвано заяву през~Ції

У rорсь.

наук

АкадемИ

роботи по .ІЮЇ Народ:ноі Реопублік.и, як.а міс­

Пр()ведені осн01вні

чоти­ :гмь протост ІІІроти спроб rвико­ РИіСтати ООН для. втручання де­ хівсько:vу кмгоспі ім. ХрУ!Щова. яких д®Ж3В у внутрішні оправи І. Зі,нченко. У-горщини.

внутрішнw:vу обладнанню рьохрядноr(}

'І'ребу­

коріІВнИ!Ка

***

но-

3а·кінчуєть:ся об.та:д~юшня

вої бМІі в Ро-жнах. Шефи допо­ в~д()поста­

механізувати

.могли

чан.ня і опа:лення.

І. Макаренко.

зразу rрабля~и завол~чу, а потім загрібаю суху траву і ооr()ртаю

Страхування життя-­

на. четверть rкpyro:v стООІ'бура. Це

ддя того обrорт.зю, щоб б·удо мо­ ч~чк.а.м: затінок, і під чае жа.ри

корисна справа

на.па.док Гмовним знарщя.и .на У·rорськ у НароднУ Реопуrбліку, rооориться

є

заяві,

в

.к.ом:'ітету ООН.

допов ~ь

Обговорення цієї

,а;оп(}ві,ці на сп·еціадІ>Ній сесії Ге­ .це прив•.Іt нераw:ьної Асмrолеї для різних ремщікних кhл зво~­ ю~ІЮАНО>-де ­

.ти наклепи на на.шу

мо&ратичну }{ержаву, на. 'Ндtші ус­

го Сою'Зу. Індія. Бомбей . У д іловій части ­ ГІЮ.иадс ькі ні міста . В бере3Н·і 1956 рок.у Вроварсь­ тшнови, деР'жаrвні і Шд rм:оом: керува.ннкм ІІІосадили вони череа обгортку не ви·сиха­ ортани, це при.віJД ;для напа..в;ок на (Фотохрон і к а РАТАУ ) . гy.,P'l'OOl .топОrЛlі. Те, що nоса,ЩІJІИ ють, а nі.,з; час дощу зем.1я пу­ ка і·нспе&ція держстраху застра­ Фото Д. Шоломови ча . хув.а.1а. м:оє життя від нещасних Ї'ИШі еоціалістиqні країни, в пе:р­ гуртом 3а. ·.Іt~&ілька днів, це АОб­ шить як m'д навозом і дерево ІП'У 'Чергу на. Р.адянськ.ий Союз . ре, .але після 'ГОГО всі ІПорозходи­ росте як. у гшрн(}Ї госпоvtа.рк.и на ВИІПшдк.ів на 6 тисяч .к.~рІЮванців. :През~іЯ' А&шд8Жіі на.ук вва­ стра­ К-1фбованці 24 тоді Сплатив лись по своіх .роботах, а. ~висшже­ д'РЇ'Ж,ІІжях паляниця. Жа6, що уго.рськ.ий трудови·й на­ хових внесків. Кі деревця, «Х~ ростіть, а. хоч У столmці По.1ьсмrої На:\)'Оо;tної Не буду сам себе хвалить але Нещодавно я впав із автО'Ма­ JJ'Од, в тому чи·слі й представни­ на місці вмира.йте». 6лі,к.и почалис ь «дrні Варш а ­ Рестуr Л·юди мої досягнення і ІІІрацю на шини і поопwдев ноги. Дя:куючи ~и уrорrсьмі науки, е.воім ріш у­ Ну, що ж, виріmи;в я, даmай які триватим уть .протяго)! ви», моїй (Дільниці хва~'Іять. От це то:vу, що за.страХQВаJІИЙ, д€'ржава чим виступом на ооці завоюв а нь Вrізьм:усь за це с.вяте дііJЮ. Поч<tв ус ьоrо вере сня.

У вІ,цdудованІй ВаршавІ

зем:лю

ІІіеля nоо~ки уП.ТQТНЯ'ГИ

бі.в:.я ItOЖH()Il'O ,Іtе'Ревця, щоб зеи~ ля не була. шаТ})()'М біля .&<УреюІя.

Це я зробив за дехhль:ка AJ:riв. А зробив саповюу

по'І'і!М

ство.т.ів

і

підаJІзк.у крон. Бувало я:&е дероо­ це себе> почував сла.ІЮ, то із річ­ ки «Смоля:Н:ка» ИQШу воду в1дра­ м:и та. ·поливаю, П<Уки деревце си­

ли набере.

Чому я ооа.повував е·МІОЮ, а не окопував лооrа.тою. Л ваи ІЮЗ:&а· жу. Можна. і ок<Уп-у.вать, але ті­ ль&И .•з ymaroю. Буває -QlW!Пу·ють так, 3а.rорщять л001ату по самий

кра'са так

-

кра с а

во­

кажуть

ни.

шлях1>наІСад.жеІНню,

по

та:к робіть як я роблю, тоді бу­ ,JІ;уть гарні ре-зультати.

3а:раз .мені пра.в.'І·і:ння м.поспу -холщий

вирощуmати

щручило

сад, яки:й ·поса~жений .в ·19561957 рок.ах. Д'}"Маю, що його ви­ wку народже'Ння. Пра­

цювати

можу і люблю

корне­

на справа. Вищатки не ві:Іfбива­ ються н-а бюджеті т.рудЯІІЦо·го а

централь ,

що

Навести порядок

ячі

моЧ']t.и, яюі ,~tа.ють життя ,~tеревцю .

с. Плоске.

розкладу другий

се.аве

Та. ще не заволочать, тоо ЗІWІЯ ВИСИХ3, М:ОЧ'ltИ усі висихають і

Від редакції: лист цей друкує­

ро:шочатиеь о

'І'О){ИНЇ ,вечора.

с'J1І)уються кінофмь:ии. Але в цІІЙ

було

«фото:>б·

вм,іщено

багатьох місцях немає господар­

Нагадаємо чита · викув·ачеиня» . фотоаnарата чам, що об'е.кrnв зафіксу.вав випасання х удоби на

ського, любовного догляду за мо·

сільському стадіоні .

декоратІІJВних

посадІКами

лодями

дерев. Автор вказав, де саме з -за бездоглядності молоді дерева rи­ нуть, п·рОСІІJВ, щоб на це зверну­ ла )'ІВ&гу комісія сільради по бла·

гоустрію. Минrуло три тиЖІНі, я·к лист цей був надІРукований в газет,і, і ре­ одер~ала відповідь від дакція голови сільради т. Шумая . На­ перекір фактам, яких можна на· вести набагато більше, ніж заз­ начено у листі т. Мед;веденка,

ки . .. пише, що «стадіон ще не діючий » , хоч .вид~ілена колгоспом площа для Україна» «Червона

стадіон·а на

«спланована

10

Це тому, що ювюrки П.ІЮ,\аютьсл бі. ля ДіІІере:й. А ГЧО?rfУ б не зробить так

щоб іх можна. бу.то пwдаш.а.ти ~

. НІ.Ж

п~чина6 і{е·м~нструватю:ь

«фоrоо<івинувачення ».

3Вернути: у~tа.гу .

на. це

В. Петренко,

комсомолець.

с. К:няжичі .

У .нас дома на::rбиралос:я бмь­ ше 1О пляшок з-піщ ·сит.ра, вина, мінеральних вод та інших

, вирІшила здати ІХ в магазин .

центром

пляmки в ларьо.& :М

Іх

в

3Н8ХОДЯТЬСЯ

довІльному стані:~t.

38-

якн айшвидше

он

став

літньої спорт111ВНоі ро боти в селі.

--- ----

В газеті «Стахановець:. від 9 серпня 1957 року вМІіщено JІИС-rа під заголовком «Покращити по· бутові умови:~t, в якому розпові­ далось npo погані побутові умо­ ви в

деяrких цехах Бров·арськоrо

зав(}ду сільгоспзапчастиІН.

Секретар па.ртбюро заводу тr>в . Рижкин П. повІдомІІJВ редакцію, що факти, вказані в лиС'І1і, мали міоце. Пита~ня Пр(} · поліпшення

побутового

робіт­

о6спуЖ:уе3ІІІЮІ

НІІ'КЇВ заводу обговорювалось на засіданні партбюро. Були вжиті

диться

де

МОЖ'іlа

тати

буде

газету,

а.бо

Прин~шу

7

Червоний ВЇДПОЧІІ'ТИ,

жу·рrнал,

клубу .

куток,

чого тавари~т&. ПІЮ'да.вець, прав­ не знаю її ІІрі'звища, подиви~

ПОЧИ ·

пограти

в

шахма:rи, домін о, тощо.

*. *

Не в нас брали і прийм:а.ти

-

не буду.

.Піmла я в буфет, але і тах не взяли .

Тут повинна. 6утИІ печатка •Незрозуміле ставлення до од- раЙСПОJ!tИВСПЇ.JІІtИ:, і ПО.Іtазали під мехаиізаціі:~t ного виду ме.ні на етИІкетк.у о~івї з пля­

-

таким заголовком в газеті «Ста­ х&новець» від 11 серпня був умі ­ щений матері·ал, в якому йшлося

про баІідуже ставлення праJВліrння колгоспу «Червона УЩ)аіна:., се­ ло Гоголів-, до обладнання доіль­

mтt,

JJ;e

повинна сам:е 6ути та. пе­

чатка.

Дивні якісь ШІ'Р~ 'У бІЮВаР­

кооператорів. Невже, .на.­ МЛИ ЛЮАІJІН3 бра.п:а. ВИ· :ІfРИІК.ЛІЦ, рЯД KaJff<IJ>e'ГHИ.X ЗUОД·ЇВ ДЛЯ усу­ ної площадки. аоо аюхусь irнm(};}(y М:оскВ'і: в но НешІЯ вказаних недоліtсів. т. Винарсь­ колrосп·у Голова деревообробн ий кий М. повідомив редакцію, що даw:е:коиу 'Іrіеті і завеЗJІа. iiOro ~о­ РозшІtрюється цех, будуються при·міщення ларка та буфета заводу.

В ки

цехах

для

встановлюються

води,

бано

аптечки

шої

медичноі

умива.пьники,

для

Н8\lІ.8:Н'ІІЯ

допомоrн.

для

бач· прид­

пер·

Прова-

питання обговорено н·а засідан­ ні правління. Факти визнано пра · рішення Прийнято вильн ими. придбати необХіідн і матеріал.и та обла:днrання і до І січня 1958 ро· ку збудувати доїльну площа,дку.

сшкх

там: же цл.ва.ти?

А. Коропенко, домогоепода рка.

Бровари.

ПРОО!ИС..100!ИХ

велиЕий

«Bapmall'a », ряд

таrк.ож

а

nіущриємств

харчо­

вої , буді.вмьнQЇ та інших гал у­ зей прожимовості.

У Варшаві провадиться велике житлове будівництво.

справи Угорщини.

(ТАРС).

(ТАРС}.

Єrипет праrне до розширення економічних зв'язків з іншими краінамн ПО СТОЛИЦЯХ .РЯдУ

В ПОЇ'ЗАКУ

бу­

що

Пові'домляється,

к;раїн.

даль­

краін виїхала єгипетська NWНО­

дуть ооrово.рені питання

мічн.а делета.ція на :чоді з міІukт­ МОІНЄІЙІ:ІІО:ІІ ро:ІІ фіrнан·сі'В Абдель

шоrо ро:лпи:ренця торгівлі і З':ІІіц­

ель..Jt3йеуні.

цтва Єтилту з цими к:ра.і·нами.

Преса. ПQВЇ!Домляє що .в Дама-с­ ІКУ •міні'стр фіна.нсі:в Нгвпту ЄІбеWН'ООІЇJЧНОГО гооориrгь ШfТаJІНЯ

стівробітни­

еконо:~~1ЧІНого

У ОпОJІучеші Штати Кайсуні їде для учаеті :в робо:ті засі'дМІ· ня праВ:JІіння Мі\ЖJнародного ва­ л ютноrо фонд. Як. пише rаз~а ,п1J<р уmить

« Аль-Ах бар», Єтиnет

на за"сіда.нні ·питан:н.я про блоЕу­ щмаІЮвих

петських

У rорщи:ну,

Чехосл(}ва.ччину,

нення

ва нrня ааrерик.анським У.РJІідО':ІІ єги­

Сірією

між

ос­

фонд і.в,

кіль:&и ця діл з боку США супе­ речить уrоді пр6 м іжнародний ва­

Румунію і Польщу мікіст.р фіна­

л ютний фонд. і rперешко,ІІіжає роз- ·

н,сі'В відві;д.м; з оф:іщіа.п:ьним .візи­

впткові міжнародної торгrв.1і.

Т().М

на ЗМІРОШСІННЯ

(ТАРС).

ЦИХ

у.р.я;ді'В

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

+

В МонтеВJідео .відбу.в.ся ~ре­ тій концерт артистів балету В е· ликого теІІ'І'ру СРСР, яким з.аооі.н­ чились гастрол і радянсЬЮІх арти­ сті·В в Уругваї . Всі концерти - про·

йшли з великим успіхом. Зал, де rвід6увались кондерти, завжди був Ур угвайська

переповнений.

соку

і

ви·

маАстерність

ра·

блискучу

відм,ічає

художню

npeca

технrіку

дяflських артистів.

+ У спільн ій .:rаяві про моrнrоле­ югославські перегово.ри, які закін­ чилися

цими днями

в

Белгращі ,

вказується, що голова Рад и МІ Н І · сrрів МНР 10. Цеденбал від ім е­ ні nрезидії Великого н арод~ного хуралу і уряду МНР за,Dросив президента ФНРІО йоси·па Броз Тіто від.від ати Монгольську На­ род.ну Ресnубліку. Пр езидент Тіто прийня~

+

цю

пропозицrі ю .

За повідомленням агентства

Юнайтед

Пресс,

2

на

вер«.Ня

випробному полігоні у штаті Не ­ вада США провели шістнадцятий числом ядерн и й аи.бух в ніх

атом-них

cej}ii

літ·

випробуrаан ь .

Рцактор С. ПОГРЕ6ІНСЬНИR.

доиу, то пляmк.и повинна поті.м

м.

сталі

завод,

Ц8М8НТНИЙ

внутрішні

у

втручання

~спроби

засудять

на:уки

з~вод я&існої

tіа.га-то

та

р адіо.за.вод

спожmв­

л~я на них і ,к.аже :

переобпадІн,а·ння

Устатковується

і я

да

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

трудови;:v народО'м і прщста.в,ни­

Ка.1fи уrорсь&оі

епів1Юбітництва

дів сіл~а,ди до того, щоб стаді ·

вони

yг{)pcьltilW

з

разом

Куди здавати пляшки? Єгиптои.

догляда­

І

науки

Делеrаці!Я відвіда6 Сірію, Гре­

деревами » .

Проти цього, т. Шу.май, і було

громадська ~ум­

r0іІЛЬІра.,І{і та особливо завідую­ цію, Чехос:лооа'Іf'ІИ!ну, У горщику, чій клубои В. Гонч;а.ренм слід Румунію, ОША, .Польщу.

в бу,~t.ь-..я.ки·й ларьок.

організаціями.

' :&і-

Н(}філь:м.

Не відпнаки чекали від вас чита ­ чі ·нашої газети, а д'Їйавих захо­

ють,

rрІІІНіШе

Т,!)ОХИ:

ІфИЧООІу,

..&&еі,

сПосаджені вздовж шuхів де­ рева закріплені за громад•намн

та

·мусить

Але фа.к.тично цього, н:іlrоли: не лише бува-є. &і'Но- wtmmа.ється об одина..щятіrй годи:ні. Біля вхо­ дУ чаето бував ~тусшн:и:на., лайка..

обсадже·

і

«Не діє стад·іон», закін ч ує свій лист т. Шумай, тому, що «там нем·а ніякого уста'ткув·а'ІtНЯ » . спрямаване

пише:

він

факт, Здається, незапереч·ни.Jі але т. Шума,й зам,ість того, щоб зрооІІ'Ти з цього необХJі,днrі виснов­

3гЩно

порщку.

справі неrиа6

Незаб&ром після цього в «Ста­

прогресивна

м :всюго свіІту і прогресивні ді­

Колгосп ім. Леніна,

хановці »

МОТ(ЩИК..Те'Г· аВ'Ю:.rобіLЛіВ , ний завод, потужна теn.1ое.'ІІНtтро­

інших. Споруджуєrгься

д®Жа&, а особлиоо бли:зьм стов­ бура і оор.іза.ють всі питательни

Учитель Гоголівської середньої школи, сількор т. Медведенко Г. вир.ішив звернути увагу громад­ ськості свого села на те, що в

ВИІІJО СіJІИ Н()Ві , та кі , Я!& заІВО!І( лег­

к.О'В·И·Х

,гавізацію Об'щнаних Націй, пре­

В наш<Ум:у ·к·лубі часrо демон­

Наперекір фактам

підrrриєхств а,

ІПJ)О:ІІие.лові

старі

вс і

рек~нструйова,но

буІДОВаRо(} і

,зщія Аще.иИ наук бІІDІдіва.єтІ>ся,

всяюу роботу тіль:.юи хорош().

мо без літературної nравки.

За післявоє нні !ЮКИ тут вм­

н:у оцінку контрре:волюційн,им: по­

споживспілки .

м. Бров.ари.

Іван Васипьович Строкач,

Невпізнанно з-мінилась Ва.rш а ­ ва 3а 1юки народ·ної в.1ци.

робітни-к промхомбінату раіі-

зробити

колгоспник .

і

л аду

народно-дrоюкратичноrо

n4!(трюпrою уряду У r<Урської На­ РDІдноі Peonyfu~.&и ){ав правиJІь­

діям, ЯКі :МаЛИ МіСЦе rБОСеНИ :ІІИ· ·року. Тим са·мим: угорсь­ нудого ющо :нещасник випа~(}к ' .ві,wJкида6 на.клепи н а народ .к.ий знач­ д~ржава надав по-rеrрпіл().и:у нього, що Іх містить Д()ПОО!ідь . ну матеріальН'У ){()ІПОМQГу. На-дсилаючи цоо :протЄ'С'І' в Ор­ О. Хохпов,

роJІЦу, бо я ще не дУЖе стшрий

-1889

·к,шрб(}ван­

Страхува:ння жи:ття -

хто

раджу,

Всіrм

Товаориmі! працює

2400

виплатила. 'Мені ців.

Миколаївна, Анастасія Кеуш яка живе на ст. Бровари у гурто­ житку деревообробного комбінату, nорушує

спрЗІВу

про

розлучення

з чоловіком Кеуаrем Василем Ми-

Адреса р.едакп,іі: м. Вровари Киівськоі об.пасті, вул. І<иівська,

новичем, що жи,ве у с. Богд анів· ка.

Справа

слухатим етм: я

родному суді 2- оі д ільниці варськосо

в

на·

Бро·

раіІон у.

Nt 138.

Броварська райс;~ина Арукарня l(иівськоrо o6.nacиoro упраulвн• Іt)'JІЬтури.

Зам.

3395-2480.

105 номер 1957 рік  

105 номер 1957 рік

Advertisement