Page 1

п ромтарі 6сіх країн,

єднайтеся!

Хай міцніють братерський союз і непорушна дружба російського і українсь­ кого Нdродів! У тісному єднаННі, згурто­ вані HaBKr ~, Комуністичної паРТії,будемо здоБУВаl нових успіхів на шляху будів­

НЕДЛЯ

20 ГРУДНЯ

1953 Н!!

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих, Київської областІ

f1

Ціна

НаУІЮЮ і досвідои передови­ що ОДНИІІ 3 ра­ дикальних заходів pi~KOГO під­ вищення врожайності картоплі It овочів є посадка і сівба іх квадратно-гніЗДОВИ~1 методои. -у своШ доповіді на вересневому Пленумі ЦК КПРС товариш М. С. Хрущов навів ряд прик­ Іадів з досвіду передових кол· госпів Підмосков'я, що свід­ чать про високу ефективність такого способу виробництва цих

на площах,

Jle

садила кар­

ництва КОМУНіЗМУ в нашій країні.

НАШІЙ

БАТЬКІВЩИНІ

*---------------------

---------* у будіВНИі{ів СтаЛінградської ГЕС СТАЛІНГРАД. Гідробудівники дІяльно готуються вІдзначити .100річчя ВОЗЗ'єднання Українн 3 Ро-

фортеця". Готується читацька КОН­ ференція по книзі • Переяславська Рада".

них картоплесаджалок (Ctf-4~ В vcix бібліотеках влаштоваі розсаJlосадильних машин. Але сією. ні вітрини книг І брошур. якІ вlАrітатори проводять..бесіди, при­ нам довеJlеться на певнНї пло­ дображають історичне минуле УК- свяченІ у.спlхам украІНСЬКИХ ро­ щі посадити картоплю ции раїНСЬК(1ГО народу. досягнення Ра- БІтникІв І колгоспникІв. Незабаром у наймолодшу область способом під плуг, овочеві ltуль­ дянської України. ЦИМИ днямн вlд-

буд~ться

тури-вручну.

читацька

конференція. І України, Закарпатську, виїде деле­

присвячена книзі Бєляєва "Стара

гація управління Пдротехбуду.

Найголовніше в цій справі­ підготувати каJlРИ, які б добре Профспілкова делегація Харкова в Ленінграді знали ці склаJlні машини, ~a­ ЛЕНІНГРАД. В ЛенІнград з Юровці повідомили харків'ЯН безпечили б високоякісне про­ кова прибула профспілкова деле- про соціалістичне ~магання з ко· ведення посаJlКИ і сівби квад­ гація для обміну досвідом роботи. лективом ХаркІвського заводу транспортного машинобудування, ратно-гніздовим способом. За

xaP-1

планои,оБНJlві МТС ПОRинні бу­ культур. ли вже провести семінари Про це також переконливо бригаJlирів тракторних бригаJl і свідчить досвід бригад та ла· їх помічників, обліковців-заправ нок ряду колгоспів і нашого ників-по вивченню конструкції району. -у світильнівськiIt артілі картоплесаJlжалки (СКГ-4» і імені Маленкова бригада А.. Гро­ ма

10 коп.

----ПО

Зразково підготуватися до квадратно-гніздової посадки, сівби картоплі та овочів ків доведено,

р.

105 (1010)

розсадосаJlильноІ

машини,

~

Гості ві:rвідади Кіровський завод, де Відбулася зустріч з профспі.1ковим активом.

ХЕРСОН.

яке розгорнулося з новою снлою на честь іЮО-рIЧЧЯ возз'єднання України з Росією.

Трудова дружба колгоспників Украіни і Грузії Мlциlє трудом друж- \ на, Батумського району,

ба між хлlбороіами

Аджар­

На ОдеСЬКIJМУ рафІнадному Іа

колгоспу Ім.

ської автономної респуБJ1lки. Не­

району, ГРУЗИНСЬКОЇ РСР. Значних

рой с.оцlалlстичної ПрацІ ЄВДОКlя

країни

успІхіВ у змаганнІ доБИJlИСЯ цього

Шпак, бригадир

наду.

воді в розпалІ сезон перероБКI праltТИЧ8Иli показом Іх роботи. CTa.~iHa, ГенІчеського району на І давно делегацlя БІлозерських кол­ цукру. топлю !lа цим методом ,вирости­ Однак цього досі не зроблено; ХерсонщинІ, і членами артілі ім. госп ників виїхала в АджарІю. У ла по 175 центнерів картоп.в:і, Колектив пІдприємства щодн не проведено, фактично, і се­ ОрджонІкідзе, Махарадзевського складІ делегацІї колгоспниця, Ге­ а з Jlілянок звичайної посадки вІдправляє в торговельну сіт" мінарів контролерів та регулю­

-майже наполовину менше. У вальників,

sаворицьitОМУ колгоспі урожай

що

Обслуговувати­

муть .машини.

передової

рlль­

4200-4250

центнерів рафІ

року обидві артілі. ничої бригади Іван Щербина та На знімку: транспортер пода'! овочів цього року. порівняно СліJl сказати, ЩО мало ще Два роки тривае змагання мІж ІншІ. Мета подорожІ-перевірка цукру на сушку. На передньом. з сусіJlніми колгоспами, в півто­ зроблено і в колгоспах для 03- КО.1fоспами Ім. Будьонного, Бі 10- виконання договору на соціlліс­ планІ-кращий 6Jtигадир підприєм pa-Jlва ра~и вищий тільки тому, ства К. М. ІВАНОВА. найомлення ланкових та брига­

що городня бригаJlа посадила їх

лише kbaJlpatho-гніздовим спо­ собом, Jlобре обробила. Основні uереваги KBaJlpaTHOfHi3JlOBOro способу саJlіння та сівби Кdртоплі fi овочів поля­ гають утому, ЩО він дає МОЖ· ливість ефективніше використа­ ти мінеральні добрива, широ­ ко запроваJlИТИ механіЗ0В~НИЙ обробіток цих KYJlbTYP в попе­ речному і ПОВЗДОВЖНЬОКУ на­ прямах. Кріи того, при такому

дирів на трирічних агротехніч­ них

курсах

s

ЗСРСIiКОГО

району

та

Ім.

Каліні-

ТlІчне змагаНIJЯ.

картоплесаджал-

кою "еКГ-4:» і розсар.~аДiJЛЬ-1 ною машиною. В артілях сс. Мокрець, В.-Димерка та інших

Радянський народ •

не бу ло ще ЖОJlНОГО заняття на курсах по цій темі.

ПІДЛИХ

Щоб забезпечити прямо.в:ініЙ-

зраДНИКІВ

ГНІВНО

таврує

Батьківщини

Зб

ність посаJlКИ і сівби каРТОПJlі та овочів ЦИІІ способом, МТС і

ори трудящих вимагають суворого покарання агентів міжнародного імперіалізму-Берія та його спільників, лютих ворогів нашого народу

колгоспи повинні мати віJlПОР&дянськи~ народ активно об- ловлюють гнів і обуреНIlЯ під- СИIfО радянське праВОСУДJlЯ за· відну кількість маркерів та ГОБОрює ПОВІДомлення . Проку- лими діями ворогів партіІ. і на- стосу вати до sак.JlЯТИХ ВОРОГЇІ

споrобі посадки рослини краще

інших знаРЯJlЬ. Але, на жаль, ра!пи СРСР II~O

заКІНчення роду, вимагають наЙСУВОРІШО.ГО народу найсуворішу Jlіру по'

логи.

якого інтересу до всіх цих пи- СПlЛЬІІ~КIВ, яКІ XOT1JI~ В ште- ну паРТІЮ І ~а){янський уряд, ністичної партіІ і Радянськогс тань райuнне управління сіль- ресах ШОЗ6МНОГО ка.Пl:'алу ви- що вони, як І ~ec~ радян?ький уряду, піДВИЩИJlО пильність,

і рівномірНіше освітлюються до виготовлення їх ще HiJle не С.lll~ства в спраВІ З~КЛflТИХ во- покарання зрадникам БатькlВ- карання. Ми ще тіr.ніше згур· сонцем і більше дістають во­ приступили. Не проявляє БУJlЬ рогІВ народу .Берш. та ~oгo щини, ~.ап~внлють Комуністич- туємося навко.в:о ріпної Кому· Колгоспи району мають вР,с­ ною наступного року посаJlИТИ

ського господарства.

корис!ат~ органи

MlНlCTepCTBa H~~OД, сповнеl~І РІШИМОСТІ

мо- п~м:ножимо свої зусилля В тр!·

Квадратно - гні:'JДОВИЙ спосіб ВНУТРІШIllХ справ проти Кому- бlЛlзувати НОВІ резерви вироб- JlI Jlдя Jlадьшого зміцнення мо· 4:000 гектарів картоплі і майже поеадки та сівби картоплі й ністичної партії і РаJlЯНСЬКОГО ництва, неухильно перетворю- гутності нашої Вітчп~ни. Н б . всі овочеві культури, ~OKpeMa овочів - наJlШНИЙ ~асіб різкого УРЯДУ, дЛЯ захоплення влаJlИ і вати в життя поставлені пар·

і посіяти таКИIІ методом понаJl

3а:ОрЗі~~:: металftргlВ заводу капусту та ПОllіJlОРИ. Це ве.в:и­ підвищення врожайності цих відновлення в нашій країні ка· тією та урядом завдання. М пітаlістичних порядків і пану-.. .« ЛЬ» ма стер JlOMeHка й відповідальна робота. До культур. 3 апроваджуючи noro . б ... ... КИІВський заВОJl "БІЛЬ- ного цеху т. Крамаренко сканеї треба ~аздалегідь зразково в комплексі s іНШИМIІ агротех- вання уржуаЗll. ,. піJlготуватися. нічники заХОJlами, кожен колВ могут~ю JleMOHclpaЦlI?

шовик».

В механічно·збираJIЬ- зав:

на- ному цеху зібралися робітники . .. й· . -Ми глибоко вдячНІ ЦентКомуністична партія й РаJlЯН­ госп ~може, за приклаДОIІ пе- PQJlHoro ГНІВу вилився. МІТИНГ І. ~П~ЦІаЛІСТИ,за НЯТІ на JleHНIn рально"у ~OMI·TeTY нашої парС

ський

уряд все

роблять

Jlля редовиків, збільшити виробниц- на московському

того, щоб колгосни широко впроваджували цей передовий,

партійними організаціями МТС Нlмают~ся на триоу.~у робlТНИі колгоспів' стоїть ~авдання- ІіИ. Гшвно звучать ІХ RИr,тупи. взяти під свій контроль цю найCTa2JeBap TO~. Грєбєшков у ництво. Броварська і Бобриць­ ваЖJIивішу ділянку підготовки своєму. в~стr..Пl сказав: .. ка МТС вже мають, і ще одер· до весняної сівби. -ПІдЛІ ДІІ зраJlника БерІЛ І жать, по декілька чотириряд-

прогресивний

MeTOJl

у вироб­

у рахунок

1954

Сталінської

ституції з веЛИItИIl

-Сдів неиаG, щое вис.в:овити наш ГІІів і презирство JlO на.Ймитів міжнаРОJlНОГО іllперіалїзму, -заявив майстер .механічного цеху т. Поперенко.-В

року

глибоке

обурення.

Хай

задоволен­

хунок

тити

наступного

ПРОJlукції

своєчасно викрили і знеШКОJlИ­ JlИ підлу баНJlУ зраJlників і най­ маних псів імперіалізму. Вим а­ гаємо суворого покара.IlНЯ ~paднюtак Батьківщини.

же радянського робітничо-се.lIЯНСЬ- містах України.

копали річний план. 30бов'я­ взнають вороги вею силу на- кого лаJlУ, . '111 . Кон­ ЗУ6110СЯ до кінпя иісяця в ра­ родного гнІВУ. і\ И певю, що капіталізму,

ням ~YCTpiB прийняту Централь­ ним ItoMiTeToM КПРС, Радою Міністрів СРСР і Президією Верховної Ради Союзу РСР 110станову про відзначеl.ШЯ 300річчя возз'єднання -у країни ~ Росією.

о

тії і РаJlЯНСЬКОМУ УРЯJlові, які

всієї його зграї змовників ви- інтересах іноземного каиітаJlУ Багатолюдні мітинги ТРУJlЯ­ кликають в серці кожного чес- вони виношували піJlлі плани ЩИХ проходять у Харкові, Дніп­ ного радянського ТРУJlівника захоплення влади і ліквідації ропетровську, Львові і інших

Колектив нашої промислової

артілі імені

заВОJlІ сера

тво картоплі та овочів. Переn:lи.молот», Один з~ ОJlНИМ .ПlД- ЗМІНІ.

POIty

на

250

випус­

тисяч СУВОРІСТЮ покарає

карбованців.

У соціалістИ'lНОМУ

. радянське праВОСУJlJlЯ з УСІЄЮ . . І

змаганні го

першість тримає цех, ЯКИМ ке­

це Й вирок

fi уде

злочшщLВ.

вироком усьо-

О ом йо О

HapOJlY, висл в

г

п

О

плани

відбупови

панування

жуазіі. Старий

бур-

шпигун і про-

вокатор Берія ще в

1919

році

був на секретній службі в мус-

u

J своіх резолюціях трудящі Радянської У країни, як і весь

раJlЯНСЬКИЙ народ, вимагають найсуворішого покарання лютим

ворогам радянського наро-

- саватистській розвіJlці, поши- JlY. ТРУJlящі України запев-

чуття, його обурення. Ми ще рював і в наступні часи свої

рує майстер М . .тІучкін. Ткалі тісніше згуртуємо рRJlИ навко- злочинні таємні зв' яаки :'І іной ПРЯJlильниці Г. ПРИХОJlЬКО, ло Центрального Комітету парМ. дитвиненко та ряд інших тії і Радянського уряду, не земними ро~віJlкаии, оберігав Несучи трудову вахту на 'Іесть виконують НОРМИ на 110-120 ПОШКОJlУЄМО праці, щоб нев- їх агентів від ВИКРИТТЯ і заслуНI1ННО зміцнювати могутність женої кари. Тепер каска :І Безнаменної історичної ПОJlїі в процентів. нашо): Батьківщини. рія та його посібників ~ipBaHa. Р. Фаііман, житті українського та росШсько­ завідуючий виробництвом. В одностайно прийнятій ре- Вони предстали перед радянсьГQ народів і всіх народів СРСР, с. ГоголІв. золюції учасники мітингу впс- ким судом. Ми, робітники, проми достроково, 18 грудня, вп-

ниють Коиуністичну Ш1ртію і РаJlЯНСЬКИЙ уряд в ТОМУ, щО

вони BilIJlaJlYTb усі си.в:и для JlOCTPOKOBOfO виконання п'ятого п'лтирічного плану, підвищать революційну пильність і ще тісніше згуртуються навколо ЦК КПРС і Радянського уряду.


СТ!

2

За деякими задовільними показниками 3вітна доповідь голови прав­ ління споживчого товариства т. Хромцн ])1. була насичена досить цікавими цифрами. Дев'я­ тимісячний план товарообороту виконаuий достроково. Порівня­ но з ции же періодом мину­ лого року реалізовано набагато більше товарів. Все було б нічого, якби за цими

пока3НИltаии не

крилисл

інші факти, які т. Хромець ви­ рішив обllИНУТИ У своїй допо­ віді. Про них на повний голос говорили на :'Іборах паltовики.

- Тепер у ні!,ших магазинах, --говорить К. IlасіЧНИЙ,-завжди можна придбати добротно­ го одягу, тканин, меблів, а от товарів першої потре6и, яких промисловість випускає вдос­ таль, -солі пачкової, мазі для взуття, креltди, - іноді ТИЖНЯМИ пе побачиш. В окремих мага­ зинах-антисанітарія. На одних і тих же вагах зважують гвізд­ ки і пукерки, беручи їх бруд­ ними руками. Книги скарг на вимогу покупців не видають. На те, що в магазині с. Кра­ силівки, який є філією ССТ, рід­ КО коли буває гас, крейда, вка­ зала СКИJrан. -3авідуючиИ красиліВСЬКШI магазином Івашко продає дефі­ цитні товари «з-під прилавка» ,-

It.

заявив на зборах

п. Дяченко.

Викриті були і інші недоліки. Розквіту пих недоліків не в малій мірі сприяло fi те, що ре­ візitіна комісія працювала неза-

довільно.

г. Лип 'явка.

с. Требухів.

---

КОЛЮЧІ РЯДКИ

ПОТОНУЛИ В БАГНІ

І

!

Н

О

Б

Е

П

Ь

червня 1953 року Пре:зидія Верховної Ради Сl'СР, розглянувши повідомлення Ради Иіністрів СРСР про злочинні діі .:1. п. Берія, лк агента іноземного капіталу, спрямовані на підрив Радласької держави, постановила: зняти Л. п. Берія 3 поста першого заступника Голови Ради ~1iHiCTpiB СРСР і 5 поста Міністра внутрішніх справ СРСР і притягти Берія до судової відповідальності. Верховна Рада (;РСР 8 серпня 1953 року затвердила Указ Президії Берховної Ра.ДИ СРСР від 26 lІервня. Тепер Процратурою СРСР закін чено слідство в справі зрадника Батьківщини Л. п. Берія. Gлідством встановлено, що Берія, ВИКОРИСТОВУ ючи своє становище, збив ворожу Радянській державі зрадницьку групу змовників, яка ставила собі злочинну мету використати органи Міністерства внутрішніх справ лк у центрі, так і на місцях, проти Комуністичної партії і Уряду СРСР в інтересах іноземного капіталу, намагалася в своїх віроломних заиjрах поставити Міністерство внутрішніх справ над Партією і Урядом для захоплення влади і JlіквідаціІ радянського робітничо-селянського ладу з метою реставрації капіталі:lИУ і відновлення панування буржуазії. Активними учасниками зрадницької групи змовників були зв'язані з Берія протягом багатьох років спільною ЗЛОЧИНною діяльністю в органах НКВС - МВС обвинувачені: колишній міністр державної безпеки СРСР, а в останнШ час міністр державног() контролю СРСР-Меркулов В. М., колишній нача.IlЬник одного з управлінь НКВС СРСР, а в останній час міністр внутрішніх справ грузинсыоїї РСР-Деканозов В. Г., колиш-

Побоюється голова Іtолгоспу т. Степанов П. приходити H1t свиноферму. І не випадково. Ш­ ній заступник нарожного KOMi-, шов оце неЩОДIlВНО і, не встиг­ сара внутрішні~ справ Грузи~нувши переетупити поріг сви­ ської РСР, ПОТіМ заступник МІнарника, потрапив, як кажуть, ністра державної безпеки СРСР, по саllиfi поперек,-у багно. а в оста.нніЙ час заступник міJІедве витягли-мало чобіт не ністра внутрішніх справ СРСРзагубив. Адже понад рік уже, ІtОбулов Б. 3., колишній народяк гній звідси не вивозять. ниі1 комісар внутрішніх справ Як би там не було, але заб­ Грузинської РСР, а в останній рався-таІШ т. СтепаІІОВ у сви­ час начальник одного з управнаРНlIК. 3аглянув у один ста­ лінь ~IВC СРСР-Гоглідзе С .А., нок, ДРУГИЙ-ОЙ, .Іишенько, не колишній начальник одного 3 видно навіть і вуха свинячого: управлінь НКВС СРСР, а в осв багні потопають тварини. Гу­ танній час міністр внутрішніх кав т. Степанов завідуючого справ УРСР - Мешик п. Я. і свинофермою артілі, свинарок, колишній начальник слідчої гукав дільничного ветфельдше­ частипи в особливо важливих ра. т. Овсієнка.. Прийшли, на­ справах МВС СРСР - Влодзирешті, і разом якось врятували

ністерстві внутрішніх справ учасників :lМОВНИЦЬКОЇ групи. (Змовники піддавали пересліду­ ванням і гонінню чесних пра­ ціВНИІtів МВС, які відмовляли­ ся ВИКОНУВ1ТП злочинні розпо­ рядження Берія. 3 метою підриву колгоспного ладу і створення продовольчих труднощів У нашitl країні, Бе­ ріл всілякими способами Сііботу­ вав, заВаіl\aВ проведенню най­ важл!віших заходів Партії і Урн­ ду, спрямованих на піднесення господарства колгоспів і радгос­ пів, на неухильне підвищення добробуту раданського народу. Встановлено також, що Берія і ЙОГО співучасники вдались до злочинних заходів для того, щоб оживити рештки буржуазно-на­ ціоналістичних елементів у союз­ них республіках, посіяти ворож­ нечу і розбрат між наРОді!.!4И СРСР і в першу чергу Ilідірва­ ти дружбу народів СРСР з ве­ ликим російськии народом. Не маючи будь-якої соціаль­ ної опори всередині СРСР, Бе­ рія і його спільники будували СВОЇ злочинні розрахунки на під­ тримку змови реакціЙними імпе­ ріалістичними силами з-за ру­ беша. Як встановлено тепер слід­ ством, Берія зав'язав зв'язки з іноземними розвідками ще в пе­ ріод громадянської війни. В 1919 році Берія, перебуваЮЧІ! в Ба­ ку, в,инив зраду, поступившп на секретно-агентурну посаду в розвідку контрреволюціЙного иуссаватистського уряду в Азер­ байджані, яка діяла під конт­ ролем аНГ.lіЙських розвідуваль­ них органів. У 1920 році Бе­ piJf, перебуваючи В Грузії, зно­ ву вчинив зрадницький акт, встановивши таємний зв'язок з меншовицькою охранкою в Гру­ ~iI, що була філіалом анг.1Іійсь­ кої розвідки.

Слідством встановлено, що й в насчпні роки Бері~ підтрп~ мував 1 розширяв СВО} TaЄMНl злочинні зв'язки з іноземними розвідками через шпигунів,

яких вони засилали і пких іно­ ді йому вдава.lОСЯ зберегти від викриття і заслуженої кари. Діючи ЯК зрадник Батькіп­ щини і ШIJИГУН, якиИ продався іноземнии розвідкам, Берія на всьому протязі CBOI'Ї злочипної

діяльності, з допомогою свОїх спільників, підтримував також таємні ЗВ'ЯЗКИ:J контрреволю­ дійними ГРУЗИНСЬКИІІИ менШо­ виками-емігрантами, агентами ряду іноземних розвідок.

1953

роч

СРСР

ПРОКУРАТУРІ 2G

грудня

20

Слідствои ВСТ<tновлениil цілий ле, вчиншІИ ряд найтяжчих ряд злочинних махінацій Берія, де.ржавних злочинів, указаних спрямованих

до

досягuення

кар'ерпстсь!шх цілеП і

ДЛЯ за­

вище.

Таким

чином,

встановлено,

поGіганпя ВИКРПТlIО його воро· ЩО оБТJlшувачені Берія, Mepltyжого обличчя. Так, сліДСТll()~І лов, Дсканозов, 1\06у лов, Гог­ встановлено, що ДЛЛ досягнеu­ ліме, МеШІШ і Влодзпиирсь­ ня своїх зрадницьких цілей Бе­ ЮІП, зрадивши Батьківщину, рія протягом ряду Р жів З до­ ділли пк агентура міжнародно­ ИО~lОгою своїх спіЛЬІшків вів го імперіаліз}) у, шt наЙлютіші злочинну інтриганську БОРОТh­ вороги раДЯllСЬКОГО ПRvОДУ. бу проти ВИДliТНОГО ;rіJпа lіому· Слідством встановлені також ністичної партії і РUДПНСhКОЇ факти інших учинених Берія держави - CelJfO ОРД;І{()НіКідзс, злочинів, які свіДЧi:LТЬ про ЙОГО вбачаючи в llbOilY ЛЮJ.шrу, 3lШ l'лиБОI\е МQральне падіпня, і, була пrрешкоДою до його даль­ крім того, факти в'!:инених Бе­ шого просування і до здЇfiснен­ рія злочинних користолюбних ня ворожих замірів. Як тепер дій і зловживань владою. встановлено, Серго Орджонікід­ Будучи викритими на слідст­ зе відчував політичне недовір'я ві Dокаllаннями численних свід­ до Берія. Після кончини Серго ків і даними оригіналів доку­ ОРДlFоніКід~е змовники продов­ ментів, обвинувачувані визнали жували жорстоко :мстити '1ле­ себе lШНВИМИ в учиненні ряду нак його сім 'ї. найтяжчих державних злочинів. Слідством вст:tновлені· і такі Берія відданий до суду по факти, коли змовники чинили обвинуваченню в зраді Батьків­ терористичні вбивства оеіб, з щини, в організації антирадян­ боку яких побоювались викрит­ ської змови, вчиненні терорис­ тів. Так, Берія і його співучас­ тичних актів, активній бороть­ никами був умертвлений М. с. бі проти робітничого класу і Кедров - 1Ілен Комуністичн(\ї революціЙного робітничого ру­

партії з 1902 року, колишній член Пре~идії ВЧК і колегії ОДІІУ при Ф. Е. Дзержинсько­ му. 3мовники М(1ЛИ підстави пі­ дозрівати Rедрова в тому, що у

ху, проявленifi ним ва секрет­ но-агентурній посаді в органах

нього є матеріали про злочинне

в злочинах, передбачених ст. ст.

Р01lвідки

контрреволюційного

муссаватистського

уряду

в пе­

ріод громадянської війни, тобто

минуле Берія. Встановлені та­ 58-1 «б)}, 58-8, 58-13, 58-11 кож і інші факти терористич­ Карного Кодексу РРФСР. них убивств, вчинених змовни­ Меркулов, Деканозов, Кобу­ ками із злочинною кетою ви­ лон, ГогліД:'lе, Мешик і Влод­ нищення чесних, відданих спра­ зииирський віддані до суду по

ві Комуністи чної партії і радян­ обвинуваченню в зраді Батьків­ ській ВJаді кадрів.

ЩИНИ, вчиненні терористичних

Як встановлено слідством, Бе­ актів і участі в

контрреволю­ вчинили ційній зрадницькіЙ SМОВШlЦь­ ряд зрадницьких актів, нама­ ІtїЙ групі, тобто в злочинах, пе­ гаючись ослабити обороноздат­ редбачених ст. СТ. 58-1 «б», ність Радянського Союзу. f>8-1:\, 58-11 Карного ІІ:одексу Матеріалами слідства доведе­ РРФСР. рія і й~о спільники

но, що учасники

змовницької

гру пи -обвинувачені Иерку лов, Деканозов, ІІ:обулов, Гоглідзе, Мешик і ВлоД!\имирський, бу­ дучи :'ІВ· язані з Берія багато­ рі чною спільною злочинною діяльністю, виконуючи будь-які злочинні завдання Берія, допо­ иагаючи йому приховувати і маскувати свое

злочинне мину-

У відповідності з У казом Пре­ зидії Верховної Ради СРСР спра­ ва

по

обвинуваченню

Беріл,

Меркулова, Деканозова, Іtобу­ лова, Гог лідзе, Мешика і Влод­ зимирського підлягає розглядо­ ві Спеціального Судового При­

сутствія Верховного Сулу CP~P у порядку, встановленоиу

коном від

1

грудня

Ва­

року.

193.!

у Президії Верховної Ради СРСР у зв'язку з тии, ЩО Проку- жавного !іонтролю СРСР 3 при­ ратуроІО СРСР викриті :Ілочинні, тягнеЮІЯМ ЙОГО до СУДОВ(}ї від­ антидержавні дії Мерку лова В. М. повідальності.

* *

у період його роботи в органах МДБ і МВС СРСР, Президія Вер-

*

Президія Верховної Ради СРСР мирський .1J. о. Старанно приховуючи і ма- ховної Ради СРСР, за поданням цього разу свиней. Протягом багатьох років Берія скуючи своє злочинне минуле і Ради Міністрів СРСР від 17 призначила ЮніСТРОil Держав­ Шсля того неЙlІовірного ви­ і ЙОГО спільники старанно мас- ворожі ЗВ'ЯЗКИ 5 розвіЛКаМИ вересня ц. р. зняла МеРКУЛО-1 ного Контролю СРСР тов. Жа­ падку т. Степанов уже не на­ кували і приховували. CBO~ ВО- іН05емних держав, Берія обрав ва В. М. з поста Міністра Дер- і воронкова Василя Гавриловича. важувався

ризикувати

ЖИТТЯМ, і чобітьми не приходить

СВОЇМ

зокрема­

більше

на сви­

ноферму. Не заглядає заетупник

голови

сюди і І\О..1ГОСПУ

рожу

зрадницьку

ДIЯЛЬНlсть.

Яlt основний метод наклеп

ін­

Шсля конч~н~ .11. В . С!аліна! триги, різні провокації п'роти

коли реакЦіЙ.НІ lмпеРШJl.IСТИЧНl чесних партійних і радянських СИЛИ

аКТИВІзували

шдривну

Редактор

працівників, які стояли на шля­

ліЯ.Ilьність .ПРОТИ Радянської дер- ху його ворожих Радянській жави, Берш перейшов до фор- державі замірів і лкі перешкод­ релігіЙних свят часто даJечень­ сованих дій дJl~ досягнення своїх жали йому пробиратися до вла­

т. НОСОl' І., якого течія різних

ко відносить від найважливіших питiJ.нь життя колгоспу.

Відносить його так даJlеко, що він спільно з т. Степано­ вим не поиічають навіть, що, кому не ліньки, той тягне сіно з урочища Лози і Слуків. Так тягнуть, що худоба ще серед зими може залишитися без кориів. В. Кроль, М. Маньчев. Колгосп імені Сталіна, с. Калита.

злочинних

Цілей,

насамперед ди.

ШJlЯХОМ використання органів

МВС дЛЯ захоплення влади, що злочинних методів на

й дозволило в короткий

20270

відпові­

строк дальні пости в 3акавказзі і Гру­

розкрити справжнє обличчя зрад зії

а потім в МВС СРСР і ви­

Правління Броварської раЙСlJоживспіЛКIf доводить до ві­ дома IJравліl!Ь ко.1госпів та КОЛГОСIJН!шів району про те,

шучих заходІВ, щоб преСІКТИ плани захоплення влаn.и, Берія його ворожу діяльність. і його спільники учиня.ІІИ розСтавши в березні 1953 року иі- праву з

неугодними

для них

ністром внутрішніх справ СРСР, людьми, не сuиняючись

перел

що

всі сільські споживчІ товариства приймають на комісІю для продюку на ринках м. Києва та в Броварах картоплю, ка­ пусту, огірки, столові буряки і моркву, цибулю, м'ясо, пти­ цю, молоко, масло та інші сільськогосподарськІ продукти.

Ціна на здані продукти та місце наступного продажу їх встановлююты;я за договореністю.

ника Батьків.щини і вжити. рі- но~уючи в зрадницьких цілях

Правління раRспоживспlnки.

3аглинськиil Ф. живає

в

справу про

с.

М.,

Княжичі,

який про­ живає там же.

розлучення з

порушує дружи­

СП\ilава

слухати­

меться в нарсуді 2 дільницІ варського району.

Бро­

Берія ПОЧііВ посилено просува- актами сваволі і беЗ:lаконня, під­ ною 3аглинською А. М., що проти на ряд керівних посад у Мі- 10 обманювали Партію і державу.

----------------------~------~-Адреса БИ

Пробравшись з допомогою цих

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

редакції:

с. Бровари, Київської області, вул. Кірова

--------------------~--~~~--Броварська районна друкарня Київського обласного управліНня культури 'ІМ. 2186--2480

105 номер 1953 рік  

105 номер 1953 рік

105 номер 1953 рік  

105 номер 1953 рік

Advertisement