Page 1

Субота

26 грудня 1998 р. N!! 104 {8996} Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня року

Газета

Броварських

міської та

"c,:~1~4:'mM'~,,,:,· · :~··

рад, районної державної адміністрації Завершує свою історичну ходу 1998 рік. Він зшtишить у житті кожного громадянина незшtежної Украіни конкретні роздуми і враження. Адже цей рік був роком визначної політичної подй"­ виборів до найвищого законодавчого органу держави та органів місцевого самоврадування. Дотримуючись доброїтрадицlі": підби­ вати підсумки пройденого і прогнозувати, чого мо.жна чекати

- ОЛЕКСІЮ МАКСИМОВИЧУ! своїми враж:ен­ ІІЯJІtи про роботу парлtиtе~~ту. - Плинність часу- справа об· єктив­ на і закономірна. Здається , нещодав­ но тривав передвиборчий марафон, а вже минуло сім місяців, як народні де­

llоді'Ііться, будь ласка,

nРЕЗЯ:ЦЕНТА Президент України Леонід Кучма за результатами робочої nоїздки до Закарпаття, що відбулася на початку місяця, дав низку доручень керівникам Уряду . Так, Прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка зо­ бов'язано розробити й затвердити Державну програму протиnаводкових заходів на 1999-2000 роки. Глава держави доручив Уряду віднайти кошти для ліквідаціі наслідків повені на Закарпатті , nроведення ком­ плексних дій екологічного моніторингу й попередження техногенних катастроф, здійснення у зоні стихійного лиха nротизсувних робіт та відбудови зруйнованих захисних споруд і дамб , а також дооснащення військ Цивільної оборони України . Леонід Кучма дав доручення відповідним міністерствам та відомствам вирішити питання про безкоштовну пере­

дачу населенню будматеріалів, що надхоДSІть до області за взаємозаліком, для відновлення зруйнованого житла. Президент України Леонід Кучма своїм Указом за ­

nровадив на ЗО років спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Лу­ ганській області , до яких включено міста Брянка, Перво­ майськ, Стаханов . Режим, зокрема, передбачає звільнення на понад 5 років від обкладення ввізним митом і податком на дода­ ну вартість устаткування і обладнання, що завозяться, для реалізаціі визначених nроектів . У період освоєння земельної ділянки тут не справлятиметься плата за зем­ лю , надаватимуться інші nільги. Керуватиме цими територіями Комітет з питань тери­ торій nріоритетного розвитку, який буде утворений Лу­ ганською облдержадміністрацією та відnовідними міськи­ ми радами.

Водночас із nідписанням Указу Президент України подав до Верховноі .Ради відповідний nроект Закону . Президент України Леонід Кучма вніс повторно на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про ратифікацію Протоколу Ng6 до Конвенціі про захист прав і основних свобод людини , який стосується скасування смертної кари, 1983 року" . Основна м~па цього документа - відмова від вищої міри покарання в країнах - членах Ради Європи, що є однією з головних умов членства в цій організаціі. Відпо­ відно до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Євро­ пи Україна взяла на себе зобов ' юання nідписати і рати­ фікувати Протокол N26, який стосується скасування смер­ тної кари. Водночас Президент nроnонує народним депутатам невідкладно розглянути проект Закону " Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо застосування смертної кари", внесений до Верховної Ради Кабінетом Міністрів 10 грудня цього року. Президент України Леонід Кучма nідnисав ухвале­ ний Верховною Радою Закон "Про молодіжні та дитячі громадські організаціІ" . Президент Украіни Леонід Кучма звернувся до Кон­ ституційного Суду із конституційним поданням . У ньому Глава держави підкреслює , що відповідно до Конституціі Президент України може визначати невідклад­ ними певні законопроекти, які Верховна Рада має роз­ глянути позачергово. Однак, як зазначається у поданні, народні депутати практикують інший порядок розгляду цих документів. Так, до Верховної Ради 14-го скликання Президентом подано 15 таких законоnроектів, але за шість місяців діяльності парламенту по суті розглянуто лише 1, у першому читанні- 6, інші навіть не включалися до розкладу засідань . Це, на думку Глави держави, є по­ рушенням конституційного права Президента на поза­ ~ерговий розгляд його законодавчих ініціатив. У зв'юку з цим Леонід Кучма просить Конституційний

Суд країни · дати офіційне тлумачення частини другої статті

93 Конституціі.

районної

путати склали присягу на вІрНІсть на­

роду України. Верховна Рада розпоча­

від наступного року, наш кореспондент зустрівся з народнu_л,t

ла свою законотво рчу діяльНІсть. Мої враження від роботи парламенту- не­ однозначні. Від творчого піднесення і настрою на відповідальну і конструк­ тивну працю- до розча рування (маю на увазі той період, коли парламентарі майже два місяці обирали сПІкера). Зго­ дом все ніби вгамувалося і парламент приступив до законодавчої роботи. Хочу підкреслити , що б там не говорили, але пере важн а більшість народних обранців - це люди, які повністю усвідомлюють свою відповідальність за долю України, всіх і-і громадян. Проте, що заважає, водночас навіть обурює особисто мене, так це надзвичай­ н а заполі тизованість парламенту , неба­ жання окремих лідерів фракцій крізь при­ зму власних політичних амбіцій бачити головне: потреби людей, суспільства в цілому у необхідності поб удови економі­

депутатом Украі"нu по Броварському виборчому округу Кя

96

О.М.ІЩЕНКОМ і попросив його відповісти на кілька запитань.

Заради •

ІнтересІв

виборців

чно-розвинутої правової держави. І ще не менш важливий аспект. У пар­ ламенті існує , на перший погляд, умов­

ний, але все-таки поділ. 225 народних де­ путатів з 450 обрані по мажоритарних округах, а це знач ить, що на них п о кла­

дена подвійна відповідальність за стан справ на тому окрузі, виборці якого відда­ ли перевагу конкретному обранцю. Ви­ рішення цих проблем займає багато часу І СИЛ.

- Члено.~t якої фраКІ(ії та комітету парлtиtенту Ви стали і Ваша участь у ІІих? -Залишаючись по за партійним , а саме так я і балатувався на минулих виборах, ув ійшов до складу фракції Народно-де ­ мократичної партії. Мене часто за питу­ ють: чому саме Народно -демокра тичної. По-перше , назва « Народна-демо кратич­ на» стверджує, що тут не може бути та­ кого, що б не відповідало побудові демок­ ратичної, цивілізованої держави, яка б відстоювала і захищала інтереси всіх гро­ мадян рідної України. По-друге , як в складі цієї фракції, так і по за нею - чима­ ло людей, котрі мають реальну владу: урядовц і, керівники галузей нар одногос­ подарського комплексу, вчені. Це , насам­ перед , дає мені можливість постійно спілкуватися з ними, вирішувати найбо­ лючіші проблеми виборців нашого ви­ борчого округу . У якому комітеті парламенту працюю? Вважаю , що й тут вибір зробле но опти­ мальний, з урахуванням мого значного

проекти законів про статус столиці Ук­ раїни- міста Києва , вибори Президента України, Конституції автономної Респуб­ ліки Крим , державний бюджет на І999 рік тощо. Зокрема, довелося чимало попра­ цювати над проектом 3акону України «Про державний бюджет на 1999 рік», відстоюючи інтереси місцевих бюджетів, оскільки на них лежить основний тягар вирішення соціальних проблем. Водночас хочу сказати, що за перюд своєї роботи у Верховній Раді тричі виступив на пленар­ них засіданнях, в тому числі під час про­ ведення дня уряду .

- Я думаю читачам ціt<:аво дізнатися про Вашу роботу на виборчоІІtу окрузі. - Хочу зауважити , що в кожного де­ путата на окрузі вистачає роботи . Чого варті лише прийоми громадян 3 особис­ тих питань. Як правило , до народного обранця звертаються тоді, коли надії на вирішення практично вже нема є. Бе з пе­ речно, допомогти всім не в спромозі, але що в моїх силах, намагаюсь надати необ­ хідну допомогу кожній людині, яка цьо­ го потребує. У мене стало вже нормою кожного місяця проводити прийоми ви­ борців з особистих питань окремо у Бро­ варах, Баришівці та Березані. Наприклад , на останньому прийомІ громадян Бровар­ шини побувало 43 чоловіка. Навіть важ­ ко визначити пріорит ет ність питань , які порушили відвідувачі. Всі вони заслуго­ вують на увагу, стосуються конкретною

людської долі у такий скрутний час на­ шого життя.

Хвилює те, що значна частина звер­

досвіду роботи в органах місцевого само­ врядування. Тож я став членом комітету державного будівництва, місцевого само­ врядування та діяльності рад . Слід підк реслити , що в комітеті роботи дуже

на надати їм допомогу лише шляхом вне­ сення змін до чинного законодавства. Це, зокрема , стосується виплат компенсацій

багато . Н е рідше одного разу н а тиждень відбуваються засідання, на яких ретель­ но й уважно вивчаються проекти відпо­ відних закон ів, вносяться до них конк­ ретні 3Міни та до повн ення . Лише протя­ гом останнього часу було ро зглянуто

відселено з територій, заб руднених раді­ оактивними елементами. У зд ійсненні ба­ гатьох проблем доводиться 3Вертатися безпосередньо до керівників підприємств та організацій, котрі, як правило, завжди проявляють необхідну увагу до таких

нень торкається тих випадюв, коли мож­

за втрачене майно громадянам, яких

звернень і вживають заходів для їх успі­ шного розв'язання. З цього приводу хочу висловити їм щиру вдячність. Не можу не сказати про таку серйозну справу, як газозабезпечення всіх ви­ борців, підпри ємств та установ виборчо­ го округу. Довелося вдатися до крайніх заходів: виступати на пленарному засі­ данні Верховної ради з проблеми газоза ­ безпечення Броварів. Взагалі з багатьох питань виборців, різнопланових за харак­ тером, спільно з консультантом А.В.Бо­ яровою готуємо звернення особисто до Прем' єр -міністра В.П.Пустовойтенка, у відповідні міністерства та інші вищі інстанції. Нещодавно займався розв'язанням складної ситуації з проблеми газозабез­ печення колективу заводу порошкової металургії, яка нині у стадії вирішення. Треба сказати відверто і прямо: не всі проблемні питання вдається довести до логічного 3авершення. Причин тут безліч, а найголовніше- фінансова крюа усі ста­ рання і бажання часто з вод ить нанівець. Сьогодні на віру і під чесне слово ніхто нічого не дає . З Цим слід рахуватися як керівн.~кам, так і всім споживачам енер­ гоносІІВ.

- Чого чекаппе від 11ового /999 року і які ІІОкладасте ua иього иадії? - Рік І999 не буде винятковим і ма­ буть не менш складним. Непростий він ще тому, що 11ей рік президе нтських ви­ борів, а це означає , що суспільство будуть ро зд ирати політичні пристрасті. Варто зауважити , що до їх участі будуть залу ­ чені урядові, виконавчі органи влади- як центральні так і на місцях. Тому увагу вирішенню невідкладних економічних , 3аконодавчих і господарських проблем буде приділено недостатньо. Мабуть, кандидати від різних партій 3нову будуть багато обіцяти. І все-таки я вірю в те, що наступаючий І999 рік буде ще одним хоч і важким, але кроком до розбудови і змщ нення державностІ, становлення ук­

раїнської економіки , покращення ста­ більності фінансової системи. Я хочу віри­ ти в те, що найвищі державні мужі, в тому числі і Верховн а Рада, зробля ть все для того, щоб покращити життя нашого на­ роду .

Користуючись нагодою, хочу привіта­ ти усіх виборців з наступаючим \999 ро­ ком і Різдвом Христовим, побажати міцного здоров'я , щастя, благополуччя, достатку, глибокої віри у справу ро збу­ дови незалежної України. Інтерв ' ю підготував Сергій ПРИСТУПКО.

І#---------------------~~--, ~ н І І

І СІ І І КОІІЕКТИВ РЕААКЦІ! ГАЗЕТИ <.-НОВЕ ЖИ"Jl~> І І воячниtі усім, хто був Pt130M ~ Ht/MU у 1998 році, : twl

І

1

t/ mtІКОЖ ЧUmt/Чt/Af, ЯКІ. 3t/AUШtlm6CЯ

nepeonAtІmнuкtІмu у роцІ нtІсmупному.

І

1

І /з задоволенням співпрацюватимемо з усіма броварчанами І І та жителями району, для яких міськрайонка була, є і завжди І І буде вірним другом і порадником.

Вартість відомчої передплати: на рік 18 грн. 60 коп.; на півроку- 9 грн. ЗО коп.; на квартал- 4 грн. 65 коп. УВАГА! Оголошується пІльгова передплата для всІх пенсіонерів, Інвалідів, чорнобильців категорій). ІндивІдуальним передплатникам у

1999 році -

( І та 11

знижка на оголошення і рекламу .

І

І Повідомляємо, що нами виконані зобов'язання з випуску І І кількості номерів газети (104 замість 1 І Отже, до зустрічі у 1999 році! І 1 Наступний номер ((Нового життя»

1

1

вийде 1 січня.

~--·············· ·


13.1 О

Сансет &Іч•

ПОНЕДІЛОК

28

грудня

живоnис. М. Вінграновський ·Сіроманець•. На осі руки майстер. Як прикрасити

УТ-1 6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.45 УТН 9.10, 11.10, 17.10, 21.35, 23.55 Погода

9.16 Х/Ф •Скажи менІ •так• 11.15 Концерт симфонічної музики

11 .45 12.15 12.45 15.10 15.15 16.00

9.as т;с •Марія• 10.00 Телеанонс 10.05 Візитка міста 10.35 Закон є закон 10.40 Освітній канал: Музика і

Альманах •Основа• Шоу самотнього холостяка М/ф Правосnавний календар Діловий канаn Новини. Інтернет. МедІа­

кnас

16.55 М/с ·Роооти-ніндзя• 17.15 Т/С аМаnенький бурлака•

17.50 Національний хіт-парад 18.00 Телеканаn •Право• 18.30 Саме той 19.10 Православний календар 19.15 Т/с •КатрІн Кураж•. 3 серІя 20.1 О Таємничі історіі з Д. Хари·

ялинку?

11.50 Закон є закон 11.55 Госnодарем на землі 12.15 Світоч 12.35 Закон є закон 12.40 Аудиторія 13.15 Х/Ф •дубраакв• 14.35 Закон є закон 14.40 Захист 16.00 ТСН 16.15 не всі вдома 17.30 Т/с •Район &ееерлІ ХІллз•

Т/с •Нові nригоди супермена•. б серія 19.20 Новини від ·Іа-Іа•

18.30

19.30 тсн 19.55 Х/Ф •&Оков/ удари• 21.40 Містечко 22.10 Т/с •Hew Брtджес -

nо­ лІцейський з Сан-Фран­ циско•

23.00 тсн 23.15 Х/Ф •СамураА•

тоновим

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН. Панорама 21.50 Футбол від УТН 22.50 т;с ·Темні небеса• 0.00 Анонс 0.05 Співає Т. Повалій

7.00 Подробиці тижня 7.40 Т/с •Жорстокмй ангел• 8.40 Вікенд 9.15 Tjc •СnецnІдроздІл •Па­ сифІк•

'УТ-2

1+1

10.05 Мелорама 10.50 Т/С •Нестор ти

7.00 Сніданок з •1+1• 8.00 Т/с •Любов і таємницІ

~2.20 Телевізійний центр моди

Іttтерновини

Сансет Біч•

ВІВТОРОК 29 грудня УТ-1

9.25 Т(с •Марія• 10.00 Телеанонс 10.05 ВІдкрита віза 10.20 д/Ф •Повернен>JЯ синів• 10.40 Освітній канал: В. Сосюра. • Такий я нІжний•. Урок анг· nійсько; мови. Іван Мазепа

6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.20 УТН 9.10, 11.10, 13.10, 17.10, 21.35 Погода

- гетьмаtt Укріttи 12.00 закон є закон 12.05 Від •Перехрестя•- до успіху

Націо­

нальний хіт-nарад

9.15 Футбол від УТН 10.15 ·Я до ніг nрихилив би вам небо ... •. М. Гнатюк 1 t .15 Телеканал •Право• 11.45 М/ф-опера •Чарівна флей­ та•

д/Ф •Кіно Фраttціі. Ще одна зустріч• 15.10 Православний календар 15.15 Діловий канал

12.15

16.00 Веселі старти 16.ЗО М/с •Роботи-ніндзя·

17.15 Т/С •Маленький бурлака•

17.50 Національний хіт-парад 18.00 Людина і закон 18.30 Саме 10й 19.15 Т/с •Катрін Кураж•. 4

Закон є зако11 1З.50 Х/ф •Назар СтодолА• 15.00 Закон є закон

13.45

16.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.30 Т/с •Район Беверлі ХІnлз• 18.30 Т/с •НовІ nригоди супермена•

19.20 НООИІіИ від •Іа-Іа" 19.30 тсн 19.55 Х/Ф ·Краще nомерти• 21.40 Шоу довгоносиків 22.10 Т/с •Чиказька надія• 23.00 ТСН 23.15 Просnорт 23.45 Т/С •ПІд сонцем Ссн­ Троnе•

СІч• 2З.З5 Анонс 23.40 Вечір-бенефіс Л. Недін ·Цілую nосмішку твОІО• О .45 Інтеграл

УТ·2

н1

7.00 Снідаоюк з ·Н , .. 8.00 Tjc •Любов І таємницІ

УТ-З

ltДTI'It

7.00 Телека... ал •доброrо ранку!• 8.00 Т/с •Жорстокий ангел• 8.55, 22.55 Телевізійна nатруnьна 9.05

служба ·Ситуація• Т/с •СпецпідрОЗАІЛ оПа­ сифІка Вчасно

9.55 10.10

Ура/ КанІ.:ули! Х/Ф •Ве­

nика

11.45

30

грудня

УТ-1 6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 9.10, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 17.00, 19.00, 23.40 УТН 9.10, 11.10, 13:10, 17.10, 21.35 Погода

9.15 Х/Ф •Дорога на СІч· 10.40 д/Ф •Палаци Поділля• 11. 15 Людина і закон 11.45 Надвечір'я 15.10 Православний календар 15.15 Діловий канал 16.00 Клуб Суперкниги 16.30 М/с •Роботи-ніндзя• 17.15 Т/с •Маленьt<иА бурлака•

17.55 Клуб n'ятьох континентів 18.30 Саме той 19.10 Правосnавний календар 19.15 Т/С •Катрін Кураж•. 5

12.25

Т/С •Собачий СВІТ•.

серія

французької моеи. Триnіль·

УТ-2

1+1

7.00 Сніданок з ·1~1· 8.00 Т/с •Любов І таємницІ Сансет &Іч• 9.25 Т/с •ДІм, де усе шкереберть•. 1 сер\А 10.00 Телеанонс 10.05 Закон с закон 10.1 О Палаци Південнобережжя. Воронцовський nалац

10.40 Освітній канал. П. Чайков·

·Подробиці•. Підсумки дня

канал

Закон є закон Танцювально мелодІі Шлях до ринку М. Петренко- поет-пісняр ЗакоІі є закон

1З.10 Скарб, що нам не потрібеІі Х/Ф •Дn" домашньоrо

13.30

ОС&р&ДІ<У•

15.00 Закоt< є закон 16.00 тсн 16.15 Не вСі вдома 17.30 Т/С •Район &еверлІ ХІлnз•

18.30

ВТJ'

ТУ ТАВА'ІУІІ

Муз. nауза Муз.

non-stop

Кіногороскоn

12.50, 16.00 Інrернови><и 1З. 10 Київські новини 13.20 Зоряні зустрічІ 14.05 д/Ф ·Острозька акадсм•~· 14.35 КЛючі від міста 15.05 Х/Ф •Карнавальна ніч• 16.40 Солодке життя 17.05 Оn11ески, оnлески. 17.30 За киівським часом 18.10 Угадай меnодію 18.45 Наше улюблене кіно. Х/Ф •Звичайне чудо•. 2 20.00 •Подробиці• - ·Час• 20.45 Інтерспорт 20.50, 1.15 Погода 21.00 Х/Ф •Таємниця загибло­ го мільйонера• 22.З5 -Обговорімо!• з М. Гана·

да: яка вона?• 23.25 НІчний сеанс. Х/ф ·Ві­ ват, Цезаре!• .05 ·Подробиці•. Підсумки дttя

канал

7 6.ЗО,

12.40, 19.45,

21.ЗО Люди

для людей

6.50, 9.50, 10.40, 15.00. 20.25, 22.05. 22.50

19.З5, Адреси

оду

23.45 Т/С •ПІд сонцем Сен­ Троnе•

УТ-З 7.00 Теnеканал •доброго ранку!• 8.00 Т/с •Жорстокий ангел• 8.55, 23.30 Телевізійна nатрульна служба ·Ситуація· 9.05 Т/С •Найтмен- ЛЮАИНа ночІ•

9.50 Планета Здоров'я 10.20 Ура! Канікули!. Х/Ф •Маленька велика нога" 11.55'М/Ф ·Міс Новий Рік•. ·Чуффік• 12.20 Т/с •Собачий світ• 12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 Київські новини 13.15 М/Ф ·Різдвяна казка• 13.40 Крила 14.10 Естафета

б. 5~. 2С ЗО СП

Ільф І Петров•

8.00

Чу­

Смєnова

1 З. ОО Адреси ділової удачі 13.1 о Х/Ф •Телеnрисутність• 14.35 М/Ф 14.25 Люди і долі 14.55 Х/Ф •Чарівник

Смараг-

дового мjста•

16.05 Дім і стиль 16.35 Піnігрим 16.55 Киів діловий 17.20 Ліки майбутнього 17.30 За киівським часом 18. 1О Ці кумедні тварини 18.40 [арний настрій 18.50 Х/Ф ·Снігуроньку викли-

Як це було. Новий рік у

•Сучаснику•

Прем'єра. Премія •Ос­ кар-96•. Х/ф •Розумник

23.40

УІлn Хантінг•

1.45

•Подробиці•. Підсумки дня

7 7.05 7.30

н:анал

rra••c •

втr

ТУТАSАЧУК

Грації від ·Гравісу• ·Весь світ театру•. Народ·

9.00

Ні.ЗО На rtt~pf~H••t.:rІJMV краt •ІрОІ ресу

16 t>O Концсрr rpyr1и .. м<lшиrirt .,асу

17

9.ЗО Палітри: •Чудове часоrютр~­ сінн-я•

10.00 Реаnьний сектор 10.30. 12.30, 15.00, 17.30, 18.30.19.35. 20.З5, 21 .зо. 1. 1О Торгінформ 10.45, 12.45, 15.15, 18.45, 19.50, 20.50, 1.25 Новосел 11.00 Новини Євроnи 11.30 ·Шлягер• nрсдсrавляс. 12.00 Танцювальна аеробіка 13.00 дІс ·Таємниці давніх цивілізацій ..

.. суrн-~ ..н-1

І~t~нt)"

19.SU

З:, хвилин ItЖct'JY

БiбЛIQft:~I(:.J СІ~()Гt)ДНІ

і LO і!; Напожн~~"'.н

t

О!:. З•.)ряна cl;t,JІ)ІH1,•a

·

~ 2:.· l}·~~ .....,у.)

Окремо взsн~1й райпн

20.З5 Торгінформ

20.45 Га~ні но.:ини 20.50 НОВОСЕ•ІІ 21 ОО СІТ 21.20 Муз. nАуза 21.45KISS 22 10 Вер>нсJж 22.20 Вtкво в містиrу 23.00 Х/Ф •Телеприсутність• 1.50 Рекнама 1 .55 Х/Ф •РудоІІьфіо•

ТО НІС

Телеекr.nрес

І зо ~ ї rн, :го зо ~7:Іал 8 00 ~

І

І

t

і

М/ф

16.30 СЕJ>НІ Д.ЗіJОНІ1 17 .оо ХІJ'ІУ і<НІП 1 17 05 Пpnrpcн.,,t о;tм'~І11

1 А

Найкумедніше до-

:' 1

1

Т<ж-шоу •Хоо 7 що·> ..

Єранаш Відкрип tн.:беса Украіни

УХРТ

20.00 Іttфf)рм<Jц•йна ••~(н

21.00 Cll 21.20 Муз ""У"" 21.45 Mtt:тa і стоnиці 22.00 Школа б<знесу

Мотюдіжний к;·,нал

.. м .

О ЗО Мікс 1.ЗО Програма •С1рсс•

32

зо

оо

20

8 ()(}

7.00. 15.30 М/С •Ht:rнaмuuнi .. т 25, 16 оо м,.с геи, Apt-toлt..дe!• 1 50. 9.45, І 0.45, 11.50, 1<' 50, ' 15. 15. 1 7.20, ·~111" l!..tii<J•. 1 слемаса:-1и 8.00 Bocri Ні:t

8.30

хкУв

MІCt.Jkt новини Анrре<.от.ка

Д<tи п ~•tJ' ftiOt му

.ОО. 15.00. 1 1 ОО Тел"' ,,."<Pra. Henyxoмtc: :-n 11 15 Муз. !ІрО! р.u.м3 1 І .ЗО. 1 7 ЗО Аоннорr 11.40 М/Ф 12.00 Т/с •Померти двічі .. ІЗ.10 OGpli д"'·'~У

ІЗ ОО Ток-шоу •Він та Вона•

17.30 18 2fi,

І

11ам·~нник

··f:(J/ІJf;•·

,

НІІ

C(·r;,•

з::. Тuлока 19 ~~ Зі:t tcpaL.viBy Yt.prtЇH\'

20 Q:,

К).

ТІ(аІіИ/4

19

1

S::

«О,фі

де·~

··Ві•на")

23 ЗО Ток: шоу vВін T<.t Вон<-t·'

~

І

35

ка/і аА

18 OU Ari01tC

ri'A8IC:

П(Jоrр;зм

2110.000 1oprt><фOpM 18 20, 20.30 ГрСІЦІІ 1!1/\ ·Грав<су" 180~

H~-t 6к:~

21 .35 1LL•)?

26 Ганооні .. Rік>Іі.l")

ка•

18 ОО JJ.;+..a~J-CH~rl li':-tttl' КЛАС!

j 19 2S

:?З

22.01) Всчір>Іі Аісті (ТІА 22.30 Т/с •Ренегат•

ВР•!ір у блюз-

tr!1Vбl Я-

56,

18.30 Т/с •Мандрівний лицар• 19.30 Т/с .. турбота Ча'Jльза• 20.00 Т /с •Вир світів• 21.00 Т/с ·Таємниці Нью-йор­

lV·ШOf1

МІф

Т/с (fРоки молодії" ?О

нни (ТІА

ОО А м-.1 l"tMІ :J t!усами

18.:30

дu успі-

рад

::: 17.00 .. rf.'tІ:С;ГІ."'·

І

.. nep~xpecrя .. --

13.30 Люди. Teneжypn;Jn 14 ОО Пані СтилL "'"тт" 14.30 Т /с •Сокоnине гніздо• 1 б.ЗО. О ОО • Територія А". ХіІ'·rоа­

І.:>.:.JU Af)t·~,ф1111.1

Телеексrюсс

Від ху

ДИ• 11 4'0 М/ф

'f_.. · t6.30

~8 МикоІІи·

11QІОД;J

9.00 т;с qсоколнне rніздо• 10.00 Т/С «Готель• 11.00 Т /с •Турбота Чарльза .. 11.25 Т ;с .. зелені гектари" 12.00 М<tйстри ілюзіr.ноу

r-~1Щ) цому

1J45

lCТV

KQIIQ.'I

f

ТЕТ

зо ~~ти ал

~

1()

so

Кр~й НОЧІ

•Лео енди Дикого

. 1-1.00 Х;ф .. дівчинка і кит•

11u зf>рої•.

Gсрія 1-'оrюсиик

~>a~l!€t~Ct~к;1.

0.00

пау J.t

ЦІІІk..UМ r._н~Mt·IO Зuр~нt JYf тр1ч1

і

~

НЄЦОlі<J

t~1І.tП-.1

:?З.40 ·Сrнеаночки моі•. Л. КОt1Д·

і 1..: ЗS ДЖ;J:J·c•cn rанц КЛАС!

к·у:J·

8 ОО, 22 ОО СІТ 8.25 Єврunа с.;~:.uгоднІ 8.55 Х/ф •Золото•. Ч. І 10.30 Зоряна старовина 10.50, 13.00, 14 50. 21.50.

1З.50 Аt<екдот-аr:орті

2

Ж 12.05 Х/Ф .. випподок nекла•

МІФ Проr·рама rІам·І-ІJІ А

М {3

1 20 21 15 7 ,>5 21. ~:> 7 50 20 SC

~

tii!I.H~IJ,І.•!(t)t

8.78, 17.28, 19.58. 7?

7

~

t-;·/p(

23 ?5

8 50 І 'ІU[)'!Cf ла(")ор;:норія і 9.25 АоІОНС і 9.30 Х/Ф .. днна Карсніна• ! 1 1 1:; .J).t.Jнh на. родження .. н~прав~

ТОВІС:

( 1 ~)

f 22.0\J Х/Ф •. сесrри

~

илrт

ТuрІінфРрм ві11 ··Грашсу ..

.. '1/J.-ts'·· .. Комп'кнГ'р Х

І Н.ЗО. ;'' 4~ Хрсща"'"

ліва нога ..

rJ

Заходу•

1

Ком11 ютер Х

Домощо.

11

1 7 1 ~..

соі1у

Вналія Пе·

10

"J 15

14 ;j;, М/ф· 1~ 15 Му·, >ІІ>ПИ 15 ЗО Д;ф .. во""'•' касатr.<І• 16 ЗО ГoJ,,,,J вtруючоrо

І

удt;ч,

О

r Р•'J!ІІ

ХіФ •ВИІНІОJ..\ОК пео<JІа•·

21 20 Pn'YP< 2 І ?.~ ) L'3tiOI .~ 1 22.20 Х/ф .. Jм'" Рози .. Ч.2 ~ /3 2С r Ірен...' u М')f"Н1Кі.І 0.00 Х;ф ·Клеопатра•. 2 серія

соць~:оrо

канал

хщ~а

н.янс..м

20 35

Гарні HUBИtl\·1

~~о

то Х/ф •А>ІІ<а Карсніна-. :-.~ PPtнU t ;1. і ~.:..t-'l~~·~(•r; 1 -~С

20 US

IJ0:1Md

10.

20

..to.

•._., t)(J За крttси~у \'~-ІJ<:t 0 н ...·

1

Стимул Курс німеuької мош1

~-'

І8 І

ПОІJІ.щ,J

1 ~' т .:1t..:мнич. ~,.. 1 ">рн ~ І\

17 40 М,ф 18.20 Х/ф

-ХХІ

Про>rраr.ш

1805.

ri'ABIC

IH.4~j f\AІCI;t І CfUJІ~HH L;І..>ПУ

1~1 flo·:..·i,\И!

14 (.Ї') f}ІJO•~I\i ,,,у::И1~;с:t

п;юграмз

З5 каІІа.ІІ

18.~)0 Зm~пН.10 P<t3'H.1 19 f'";·' )."{: fi\IO ІІ'\Ц~і~h~1

23

.. наш час... 20.25 Ацреси д•nово.

nот­

Саноt, мистец11:5 •Киіо,.

18 J5

0.45

,,

Дип•ча аеообі•<І 15.ЗО М/С •Гор~нИН•

7.05 7.25

.. зх4•.

машt-4с вtдсо

il.l'v1

р!бІІ\J"

22

І<у_,_

нсц(.ч1а

25

ОО

14.30 Т/с оСоколине гніздо• 16.00 М;с ·Гей, Арнольде'· 16.30, 0.00 Територ<я •Аоо 17.30 Т/с .. роки молодії• 16.26. 20.56. 2З 26 Головні 110діі дня (ТІА ·Вікна .. ) 18.30 Т/с •Мандрівний лицар.• t9.30 Т/с •Турбота Чарльза" 20.00 Т/с ·Вир світів• 21.00 Т/с •Таємниці Нью-Йор-

ЗS t3о:-ні Ltиrжv

~9.40 ~ (ІІ,І'І;Кl ИGj

Д<anu• и

1.50 Реклама 1.55 Х/Ф ·Моя

ІЗ ЗО Во~иг

14

15_~iQ Ім'о"

1'J

17.45 ПтuхІеницrео 18.00, 18.15. 2ЗОО

9.00 Т;с ·Сокоnинс гніздо• 10.00 Т/с ·ГоJель• 11.00 т;с •Турбота Чарльза• 11.30 Т /С uЗелсні гектари• 12 ОО Хмuрочос 13.00 Ток-шоу ·Вон та Вона•

~~1~·~ • Д0~1У Іl;ОІ~І\:у

!! Ні.:Оі' Л

OJ-ta

на rюІ

8.ЗО Еко,юмtчнІ.'\Й оісник

t:) ~1() І:;І.J~)(,h.~(Jp11tt CKC:f.J(JИ Украіни '"і С:'-> ПоцJІіL.С1 tІ,J u )'~<f)~ttti пред-

МіФ

Муз

8.28, 17.:!8. 19.58, 22.28 Миколи·

1 І !;5 Зроб" ссбt·'

r І 14

М/с ·Гей. Арнольде• .. 10 45, 12 50. 15. 15. .. t,Jtte ltolta". Телемаг а~

і

І• 8 оо ~.'::ті

12 30 tvi'Ф 12.50 Аr•1И1Иf'.-рсвю 13.20 ДА<а.J-СІРІІ-1аttЦ )o.:JlA(;.'

f

ЗО МІФ

13 50 14.10

'!'-.. 1u UO

і,,,), ~ 45. ~ ·1 -~~U

2fJ 15 Xj.J('Щi<JИK 0.50 Х/Ф •дівчисько : кит" '() 20 XІX(Jtfl,)(i-І хц.;~,.)ІfІ,КJ1 10.35 Х/Ф .с.,сrри по зЬрої•. 1 с.uрія

13.10 Тинди-рІ1Нf\~'

Про•; 10 му.\.--:t

1

rcтv

•Невгіlмовні•

Mjc

f

ti зо. 1!:' J()

і

руючоrо

22.20 22.40 23.30

ТЕТ кхУв

"' 1"І З5 ·;..: Нuf~им роком І .. _ Ч і 18 10 CІUJlYЩR і 1R ?5 Тнлем:іГі1J1."ІН •fP., ІН~J

Апюl•>РІ

1 7.35

се-

ОО. 1~·.30

1

f 7 ~(). ?0 50 f!/tЙ fІ'~ІТІ•# . ..., т 2:, :.?1 ~'~) МІСІ.і-.t ІіОFІ.~1·ІИ 7 40 20 f>':- Aнrp•~:~()Іtt,..:Lt

11.40 М;Ф 12.00 Всещ;ремШі-!ючии • ;·пос ~·· І

20.45

.. l{лeorJ<'~i'""· 1

Р'"

32 канал 7

17 05 Тtюрча лабuрс:~н1рін

Муз. проr рСІма

19 ОО 19.15

!(І(.; f"I\M.t

~

ХХІ

16.0'J Душа до 1\У'ІІі

HP.py)(QMІCftJ

16.30, 17.00

IІt")J!I,i...

2З.ООХ/ф

f

HArT

7.05 М/Ф 8.00 Інформ. 11рuг p<JM<• .. с;п. 8.25 Святі д:іВОІІи 8.50 Надзвич:зйний сш1 9.20 Карт-бпанш 9.50 Євромік~; 10.25 Вщ)оацоі стиІІк> 10.50, 1З.ОО. 14 :,о 16.50, ;g :!0

16.00 16.20

І со>рія

lll·Oo'f/:н~ о:<,.,'"'~·'~··

і

С•м{~иний анС!Уд'н

14.10 14.25 16.05

.. золотu".

і 20.4'5 Т/с .. nом~ і .. ці і.&.dіч•"

18.30 Щи1 18 50 Ес ку''""

12

Х/ф

18.20

Пта~•ш~ицтно Y~p;.}!ttи

20.00

Х/Ф •Сестри по збро)•.

22.00

.. ! орщшн"

19.15 Комrо·ютер Х 19.30 Т/с .. стара образа•

21 15 Mict... ~o.r tiOШ1it~1 21.:10 СrЮЖІІ'tШ•с ·Ро

М/с

18.45

)оІн..t

,,

ГРІІ.ВІС

18.<15. 21 10. О 10 Гuрrонфuрм 18.20 20 ЗО ~ рацо'І Uil\ •і palJІCY"

19<~0 Сшr AJlІC'-'

2u.:.o д.-1і1

,.;аиал

35

..

~(І Виr.нша

18.20

2045

22 ОО Вечірно віс гі (ТІА ·Вікна·) 22.30 Т/с •Ренегат .. 23 ЗО ЕкономічРий вісник

рібНО"

18

11.ЗО,

ка•

">І ~5 Підлоги ІІІ тисячоnі11w

і.ЦР ГЮІ

iij,

19 :;;) K/1'.\fHrJ Г:н•:·~~~):н~

Тележурнал •Комnакт-теле­

компанія ·Німецька хвиля•

ft-'nt.-!M(iГi:1,"~~1•i ..

і

·М. Резникавич про час і Ч.1

~аз степ rанц-"'-ЛАС!

Т/с •Сnека в Лос-Анджелесі" 14.0U Громадс:t...ке теnебачf:.'НН~

t.

никович

про себе•. Творчий вечір.

13.0()

Грuма.JJ.Сь~:~ rенебачt.>ІtІtЯ

ний артист Украіни М. Рез­

8.00

cuF>i-! .. a

1б.10 Мvз. •'·•Y~Ht

т5.30 Голос ·Пере"ши·

канал

17.30 Т/с •Роки молодії• 18 26. 20.56, 23.26 Головні nодіі ДІІИ (ТІА .. вокн<о•) 18.30 Т/с .мандрівний лиr~ар• 19.30 Т/с •Турбота Чарльза• 20.00 Т/с •Внр світів• 21.00 Т/с •Таємниці Нью-Йор-

УкрdЇНН

.. was? ..

дії!•

22.50

1V-шоп

16.QQ

15.10 його Uели"нtіСІІ. Al(_rup

кали?•

20.00 •Подробиці• - •Час• 20.45 Інтерепорт 20.50, 1.55 Погода 21.00 Х/Ф •Удачі вам, добро­

Прсн. 1 о

16.00

11. 15

nрограма ·Наш час•

12.25

ОО Тслсгаз<}та.

11.15 Муз. програм;, 11.30 Це··· Ми! 12.00. 17 .ЗО Автотоrн 12.10 Т/с •Померти двічі" 13.10 •ZOOM• 13.40 Ток-шоу •Тем<~• 14.30 ДііlЛОІ И 15.15 Муз. кліп 15.30 д/Ф •ВСІІІ'К• 'Jnо•;ини .. 16.30 Гопос ворую•ю• <.> 17.15 Муз. nауза 17.40 М/ф 17.50 Проrрама ДІІ>' могюді

25

года

·Ти рідt<а ма-

Зt.!MJlЯ»

12 45

Нерухомість

11.00. 20.00, 21 Зо т"""'·и,;~а.

7.15, 18.00 Відеомузика 7.20 Воістину відверто 7.40 Програма ·Стрес• 8.10, 0.40 •Шлягер• nред.отаАляє .. 9.10 М/ф 10.15 ПОГІІЯД збоку 10.50 Х/Ф •Білі вовки•. Ч.1 12.00 Програма •Стрес• 12.10 Схуднення за методом С.

МUИ

13.10

раїнська лес,.тка•

19.10 19.20

14.30 Т/с •Соколине гніздо• 17 28, 19.58, 22 28 Миконина по­

Амер~-tКУ•·

ІІнко.

НаИ•)Ме,цніше до­

машн€ t1•дcv

11.00 НОН ·t:ТОП 11.ЗО Т. Пr,Аалій

·3х4 ..

14.00

"Асrерикс ЗаВr)ЙОВуЄ

M/-t>

IC:TV

..

1 З.ЗО Чао.: .ч

Хрещатик

? 1.45

ОО ··Чr,рний квадраІ•.

9.З0

до•. Ч.1 10.00 Автандил і ХІІ·r1<ІРМ ·•Ук­

17

Ми;:; дому ІПОЄМу

8.ЗО,

канал

ОО.

••У•

7.15 Мвд~1чний -,ижнеВ\-11(. '1.45, 20.55 Антрссолька

7.05, 9.25 МІФ 7.30 Сцена- ЄвроІІа 8.00, 22.00 СІТ 8.20 Х/Ф •дорогий мІстер

Інформ.

2З.ОО ТСН

23.15 Парк автомобільного nері­

·СтресРеклама

польським. •Українська мо­

Т/С •Нові пригоди су-

nермена•

19.20 Новини від •Іа-Іа• 19.30 ТСН 19.55 Х/Ф •МІА друт Датч• 21.40 СВ-2000 22.10 Т/С •Чиказька надіА•

Народний ні•он1й канал

25

ТЕТ

ЗО канал

Телеекспрес

тан"

17.45 18.00 19.00

Ретрокінозал. Х/Ф •Ка­

Концерт

11.00, 15

11.00 Кіногороскоn 11.30 дІс •Види. що зникають• 12.00 Муз. non-stop 13.00 Ретрокинозал. Х/Ф •М• 14.35 Телегра •Ключі від міста• 15.05 Різдвяна посмІшка 15.1 О Муз. noп-stop 16.10 РетрокІнозал. Х/Ф •ТрІс-

Рози•. Ч.1

Х/Ф •Прокол•

0.00

10.50. 13.00, 14.50. 22 20. 23.50

Аеробіка Муз. пon-stop Різдвяна посмішка

7.05 7.25 9.25

ська сnадщина

12.00 12.05 12.25 12.35 13.05

серія

20.15 Бути жінкою 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН. Панорама 21.50 Х/Ф •Неллі І nан Арно• 0.00 Сnіває О. Пономарьов

ТОМ•

rrABIC •

11роrр<ІМ'<

3L:101pa!

7 .ОО. 1 ~,.зо М/с .. н(!Fи амовні .. 7 .'Z5 1ti Ou М/С .. r нИ. Лроюnt..де'• 750.945. 1045. 15.15, 1720 .. [l•te ltaloa• Т"лемаrазин в ОО Вісті гижІ<я (ТІА .. вікна•) 9.00 Т(с ·Соколине гніздо• 10.00 т;с .. rотсnь• 11.00 Т/с •Турбота Чарnьза" 11.30 r;c •Зелені гектари• 12.00. Іfі.ЗО. 0.00 .. тсри;орІя А• 12 зо АрХІ·АРІ 13.00 Тuк-шоу .. вон ra Бuна•

23.~~ Е.Кt:ІІІJСС·ІНфОрМ

Муз.-разваж

9

за снови­

дІннАМи•. •Страх над мІс·

ногам

Життя серед жи rп1

ський. •Лускунчик•. Урок

СЕРЕДА

0.20 Ситуація 0.30 Т/с •МисливцІ

7

Муз. пауза

І .55 2.00 Х/Ф кІхали в трамваї

Жар-nтиця•

1.20

Новосел СІТ

nришт

З2 to:attaл

?О ~'1 1VІrіД~1~ РVІНДИ

•Ненудна npurpaмo ..

Церемонія еручення Всеук­ раінської премії ·Золота

діnовоі удачі

IBTJ:I'

21 ЗО Ракурс 21 40 ДLСІЛ()І И 22.30 Х/ф •ІМ'Я

Гарні НОВИІІ~\

русель•

Вчасно

7.00, 10.00. 20.00, 0.25

серія

20. 15 Весь світ театру 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН. Панорама 21.50 Х/Ф •Дорога на

20.45 20.50 21.00 21.20 21.30

0.20 1.30

серія

Закон є закон

13.05

~)о.о:: Н4Jоор•чна ~t-оз..:(-1 Домовичка

·Час•

Х/Ф •Все те, про що мріяли•

12.З5 Дім і стиль 1З.10 Аудиторія

8.35, 16. 10, 19.20, 0.00

20.00 •Подробиці• 20.45 Інтерсnорт 20.50, 1.ЗО Погода 21.00 •Круте кІно•. 22.45 23.05

Адреси д11ювоі Уд"'" 20.З5 Торгіt<фnрм

КОМІ! ЮТС'Р х

23 25 23 40

Х/Ф •Пригоди рабина

Якова•

час"

22.30

серІя

&урма nро-

.....

12.50, 18.00

14.15 •Шлягер• представляє ... 15.05 Пульс 16.45 Правочин 17.30 За киівським часом 18.10 Угадай мелодію 18.50 •Hawe улюблене кіно•. Х/Ф •Звичайне чудо•. 1

серія

..

весник

18.20

npor рама .. наш

Інформ.

20.25

вом•

9.ЗО •Я оас люблю•. Концер1 Т. Повалій

УТ·З

20.00

д/Ф •Зорі над Бердиче-

13.35

проrрьма -мз ..

19.ЗО Муз.-розв

Київські новини

1З.20 Дитяча nрограма ·Еколо•

r·;,jчtм')

'


61-.. ..

Сансет

10.10 10.40

шкере-

Анонс

6.05

Доброго

ранку,

Yкpaitto!

9.00, 11.00. 13.00, 15.00. 17.00, 21.00 УТН 9.10, 11.10, 13.10. 17.10, 21.35 Погода

9.15 Х/Ф .. неллІ І nан Арно• 11.15 КлуО n'ятьох континентів 11.50 Бути жінкою 12.15 Но_еі імена юних зірок 12.45 Свr••адо 15.1 О ПравосІrаений ка nендар 15.15 ДІлооий І(Знал 16.00 Зірки. на сцену! 16.30 м;с -Роботи-••Індзя ... 17.15 Т/с •Маленький бурпака•

НадАечІп·~ Сзме 10й УТН. Панорама ПрСJвослаоний калс•tдар

18.00

18.30 19.00 19.10

19.15 20.40

Х/Ф •Фіктивний UJЛtOfS• Вечrрня казка

21.50 НаціОНf'tJІЬНИЙ XiT-IlO'tpaд. Новорrо.rна nрем'єра 22.00 Х/ф •дитина до лмсто­

11.50

Houи..-:tl

рім;

налt-.ним.

Ч.

ПерUJим

З Новим роком! Новорічне no;"iдopoeлctrrtя Президента

У8І.раіни nі'\іми

11.

О ОО

Ноuий рІк з налhним. Ч

Щасливий дзвінок

2

Hueo

ОО

Муз.

мЕран

Першим

РО"""•

14.15 14.35 14.45

М/Ф з

-домоnички.

... мову

19.55 Х/ф 21.30 Люди Нові

або

Сон

·Зірки

nоз­

s+s

•Бідна в

про

або

nрийду до тебе піснею•

раrни

0.00 1 .оо

Як

СТЗТИ

НОRОрІчнr.:нО

3ІрКОІСІ

Х/Ф -::J•у~ем музмкм ..

Д:Ф ·Корсикн ...

15.10

Православний JСапсндар

М/ф •СнІІ·уриJ&•

8.00

Т/с

.. доброго

•.>Корстокий

паику!•

анrел•

Телевізійна патрульна ба .. ситуація•

8.55

Т/С •Найтмсtt

9 50

М/с •Маленький бурrшка•

17.40 М/Ф 18.00 Національний хіт-nарад. Ton-10 18.30 МІФ •Мишеня Діда MOIJ()38• 19.1 О ПраІІОСЛавииіі капе+\ІІЩ) 19.15 Т/С •ІІмр КОІІо.орі. . 20 1 о Альманах •Основа• 20.40 Еw.чірНR ... ЗІ<а 21 .ОО УТН. ІЬнорама 21.50 Новорічний концерт :1 BiJ\1-tA 0.25 Анонс 0.30 Т/с •Лицарі неба•. 2 cephl 1.20 До nи гумороtета

УТ-2

1 1 .ОО 11

...

суnермен••

кращі з кращих

Х/Ф еОnерацІн •И• та ІнwІ

Т/с •Роман 3 uм-· Х/Ф •ПnаІ<са•

УТ-3 lt.OO Х/Ф •'Чарівне rіоба•анН<t Ана6еnь• УРІІ! КанІосуnм!.

9.55

щ~ 6ратtв Піnотів•

14.55

)(,{ф olpoнht до11і, або

2діі

14.00 УЦJаіНа СЬОГОДНІ Моноеус. Балет •дон КіхоТ•. З

діR

ЗаІ:tЖ є 3АІкон МІФ

Каиерата. ПІСнІ коханtN тсн Св"'ткоВІ'І~ концеJ,ІТ ·Новорічні

СУБОТА 2 січня

ноіри68118tІІ•

..-У.:раін.;s. pt,tJJч1й ~е.рай ... 10.00 Сніданок МЕ!ІЮма.н;• 10.30 Xro в домі rосоодар?

Ч.2

УТН

Ро.з<.:11абrесf1, пи 11 сффІ!

16.45 18 25 19.10

t.:карбін

Діт:зпра

·Рt.зьки>І 6ап1,33м на душу•. А Пуr<Ічоnа. Ч.2

10.10

P-"dHМ.tН:f(j 110Шfа

10.4::t 11.05

Cwa~>;

11.35

Те11~1:1і:Jійний центр uоди

'12.05

Життя сере11 жи:ття

Фан-кнуб

Ура! каніосуІІМ!.

8.

:,го.ОО lН1er !JiiH. Д. КJ1t::1 tse--fipнw каз~а

УП1. nанорама Х/Ф •Дре ва•nиаа

nредстввnQ<_;· золелі

сторінки украінсь~ого футбоnу

15.10

Бєссонов

HSt.Іk>l-~nьнa лотсрсs1

о.о~; Т/с ·ЛицарІ неЄtа•. з

1 .оо

20.00 .. Подр(")()мці..

Х/Ф ·Де~ть

20.40

1 CCpl'lf

- .. час ..

Т/с •Вулиці розбитих лІхта­

рів•. Х/Ф •СnРіІІІ;;о Н

УТ·2

н•

l ОО Я"' стати. новоnМюю зіРКЬо

8 ОО м;с 8.30 Т/С 9.00

·Пригод" СоніІ<о• •По т~ бік дзеркала•

І серія

21.45 новщ.JІчний •маJІІ.J.чищ•~ик·, асю

17 ~ип єаосt ей зими 2З.ОО Роз....,.. nрограма •HnO• 23.30 Новорічttий .. мальчишник-2•, або Дуже серйозна детективна

Доброго ранку, краftю!

1_<JJ05

Нар. арт. Украіни Н. Шестак. ·Я

поо.мнёіііtу&;u_ [_:rючu • ку•. Ч. 1

10.50 МІФ . 11.10 Закон -.закон 10.15 д/Ф •Ш"І!ібтоки• 1 1.35 Х/Ф •Роо:-н-роn цсс:•. 1 ceplw ~ 12.45 331CD!" Є 38KUt1 12.50 Ораюа 13.20 КлуС> ·700· 13.50 14.00

18.00

істор;Я

0.20

Х/Ф •Хрещенмй син•

7 кан<и ~·:~=~~ дnw прин­

8.00 Лооди дns1 nюдей 8.20, 9.45. 1:}.00, 15.00, 20.25 Го11ос

.. nеремоги•

закон с зам:он

9.00, 15 25 Відсомузи•а 9.05 Оа:ш <:еред xaucy 9.З!і Нам

легеоща•.

5

років!

ЧІІКО і ЯСНО

•КаеказW<а бранка•

10.45 Мода сьогодні 11.00 Громадське тепебачення 13.10 Х/ф оБіІІІ ВОВІСИ•

•&агатснькиИ РІчі•

14.ЗО Щоп

Я~ СНІІ1И ЗіРКОЮ

18.30 Х/Ф 19.55 Х/Ф

-

9.5S K.I.S.S 10.15

rtринцеса~S')ін•

АдРеси

діrювоі удачі

8.30

СnортиЕU-tий канал

16.15 Tfc •Кунг-фу: 1 серім 17.00 Т/с •Кс~-

1999•.

0.00 Му:І

0

1

f

:_,\;

б

Qtl

ТаврііІськІ

ангІtійеька wова

J\~~My

Х/ф

.llr

::•броі ...

д:-н-tони

""скраuа.

К<НІІ~РР!

r І•уІІИ

!t."•

14

Гр;.нс:

.ОО.

?.O.UO. ?.:."? 1 S 1 t':t(:•

~_;о

a~t!

1

1.15

r.~1уЗ.

f1POI P<tMrt

І '~І:Н.t!"'

1А ОО

Про1 р:,м,,

Хо·~у

.~

11.00 Т/с •Турбота Черм.38• 1 1 .зо ТІс •Зе118t41 rеІ<Т8РМ• 12.00 Фaнt·noru ·БІнго12.30 Шnягер-98. Підсумки poky 14.30 ТІс •Соко.nине rнІздо• 1ь.~О.

цУ а

СіТ

19.ЗО ТІс

oTyp6ono

Чар,.,...•

c.m.•

да•

22.30

Т/г. •Ренегат•

Тuк-шоv ·Ва~ та Вона,.

23.30

35

Козлова.

1 В. 00 16.05

nоа.ІС

KQHliA

АноtІС nрогрі>"

ПіснА дня

1В.10. 21.10, 0.00 ТоргінфОрм 18.20 nосмішки від •дрт-обстрІлу• 1В.30 •ТаврійсhІ<і ігри· nредС'ТаВЛЯ· .оrь

І

І 20 '~

5О •ПаJtіТри•: -Революція в антмч-

НОМV СПtЛі•

t 20.30

Грації від •Гравісу•

~ 20.50 На ДО6раtІІЧ, ~JИ!

І

Добрі ноuин

~

?. і

!

~

37 кан<и

VTAII 3ADAIIA

7.30, 19.00. 23.45 ·Теnсмар<ет- з до

даrком ·Діловий нісн~k--

\ 7.40 Кафедра 8.00, 9. 1~. 17.30, 19.30. 21.15 ТЕ,.

!

ІСТ"І

даt1дж.ес1: •Подорожі 1 розваги ..

8.0~ і<шщерт Валентини ТолкуНОІ:Іоі

g., о

Телемагазин

12.25 ·МО€ кіно· з в. Мереж..::о~· 16.10 Новоріочний серnант~н

noroдa

17.05 1'1.35

8.30 Візиr !1.00 Т/С •СОІСОJІНне rнІад"" 10 ОО Разо .. з вами

Людина со(jаці друr Муз. фіnьм •Казка про •Іваt~У·

UJQ)C:oo

І

KtiHIIA

16.00 СІ1ОІ)Тиеж.-tй rижнееик 17.00 Вt.зит KЩJtбt;.t •.:a Рtо'єра, t.дфу

Джазова рстросnеnмеа

20.00 23.00

в зо. 16.30. 20.15 Хрещаrик 8 45 Що? Де? nочім? 9.00 дрт-афіша 9.30 ХІФ •Кsзка• 11 .ОО ЗОJ)І'не меню 1 1 .30 ХіхОНЬІІ;И-ХахоtіЬІtИ 11 .45 Муз. nауза

-Хмарочос•. Му:1. nporpaм<O

0.00 Т/ё: «ПОВЇtрАИИІ1' ІІОІІК•

35

10.0~. 15.35. 18.25 Грації вІд •Граоі су•

1 1 .55 •3 НОВИ'-' роІСОМ!•. Ч.2 12.30 Cutт n10дей. Медицина

10.30 Х/Ф •КІtеопатра•. 1 cepht

12.ЗО.

7.05

МІФ Зорян <І старuоииа

19.25 С1Стиця 19.40 Кінuкоnо КазІ(а 6іля нічни.;а Сn~ни

21.1 о

cor

8.25

Рок-ар.::ія еід ·Тинд~.t-ринди

..

9.25 Новорічна nодорож у ...азм:у 9.45 Ток-шоу ~аси• 10 15 У RyCteлi СОНЦР.·біm:~

Т/с

~а.а.из латин·

І

!

Х/Ф •Людина-оркес;тр·

32 ·1.00

KtiHILC

8.00 8.28

М/Ф

13.40

8.30

ЕкОttОмічни~, вісник

Авrзндил і )(il"~napaд •УкраінсьДесf'ТКЗ•

22~00 Х/ф •Як тІлt.«м MOJКeW•

0.00

Х/ф •Ко8СС•

Миколин<J. rюrода :?О.ЗО •Зх4•. НайсумедНІWС ДО· машнс

вщео

9.25 Т/с •Чудеса науки• 9.50, 12.45. 1Б.50 ·ЕІо1е 11alra•.

Теле·

маrазин.

10.00 nвн1. Стиnь JКИТТ'R

10 .ЗО' Arxi-Apr 11.00 С .... Ій nтах 11.30

Тамари Гордозої

Фабрика снів

12.00 Tfc ... вавмnон-5• 13.00 Шляrер-98. 14.30 CynepC:.on 15 .ОО

Гала-концер1. Ч.2

Валсttrин LЦербаt.Юв nредстао­

ля(;

15.30

..

НБА-джем

(

IJPOI ~,::,. ••:н>ІІУ"

U<JJ,t''JІ<JlІIIIU

rrABJC <lрІ.ІІ р,.,."

,' 1

І~)

·.·'U

~jQ

К\'\.'<.

1 <.1\)' ІІН1Іt>j•r,, І

р,tІ\tІ

tН.І~

t<H.'LІ'ЦI·><<.JI

.. ;

11-ІІ'•.:у ..

t.Ч>tн1

19.35

Каб;;о<о• •О.СЛ.-студІІІ•

20.30

nІСНЯ ЦІtЯ

І

20.40 Ви --· О'<Сеидець 21.10 Х/Ф •Якось nерестуnив закон ..

І

2З.55 Х/Ф •Іронія доnі,

J

~2.4U Конtюрт Влада С1ашевсь~~..оrо або З пеrкмм napoмl•.

5о кан<и

1

ссрі11

СТІІ

8.05

Х/Ф •УКО/1 парасолькою•

9.З5.

14.50

М/Ф

10.00 Без;с.марt~нй ранок

11 . ОО Х/Ф •Кінгсайз12.45 Новорічний зореnад 12.50 Хjф •Права ВОАЇА• 14.20 Т/с •ОдІссеи• 1!'>.20 НонорочниИ зореnад 15.30 Т /С •0дІсс811• 16.00 My.J. nрогно~ 16.05 1000 і одна ніч ~

1:) Crn>~ соrючка.

7.00

ЬеJ:оеІ)(".:•tні ХІПі

16 Q() Т ·~~~~Mt't.t а:.tин 16.05 Т/Ф •ГРушсо•. 1 серія

19 00 ··f!іІ<.Кі'\". НОВИНі<t 19.15 Х/ф •Бум• 21.05 т;с •Чортова служ6а

в wnи·

Новини кню

22 .UC

22.1 О Х/Ф •Бум-2• 0.05 Свіr-ноеа

6.50 Х/Ф •Н•111Ів0 від ліфта• 10.25 М/Ф •Oncpi:lдa• 10.5~. 12.35. 13.45. 14.30 TБ-won 11.05 Х/Ф ·М,....а• Д/С ·Д~1ка прнро.t13 <;віrу ..

12.45

13.55 М{с ·Омер• 14.40 д'Ф 15.15 Х/Ф •Скл~нка води•. 1 cepig С1уд•~ ·д~•н.•

16.35 Х/Ф •Склs:~нка аоди•. 2 сср;. 17.50 Студоя •де.<ь• 17.50 ХІФ •Зіt<3, 3Інуля• 19.15 Сrуд"' •Вечір• 21 .40 Х/Ф • ВінО« з марrариток"' 23.05 Студіq •Ніч .. 23.20 Х/Ф •Чоловtаи І ж.Інки•. 1 серія

1

23.55 Х/Ф •ipot<lto доnІ, або 3 "..,.. ким nаром!•. 2 сері11

50

канrи

ста

8.05 д/Ф 8.35 Mtc -навколо свІту за 80 JUCJD•

9.05

Маnrюr·шоу

Х/ф •БІ18зен .. • Х/Ф •Бажаю щаС"t"А•

11.00 12.45.

1~.00 Телемаrазюt

13.00

Муз. nрогноз

13 05

ХІт-парад •Най ... н;:мt ... най ... •

13.40. 14.10 Каrориз 14.00, 0.30 1000 І ОДНі\ Ніч 15.10 Х/Ф ·Уnоо6пенмй Рад>ІUІІ• 17 40 М/ф 18 ОО Новорічний виnуск nрограми •Імnреза-

22.00 Х/Ф 23 35. u.50

23.45 ДІф •0.(..-рwwнз 6eper• О .40 Нмний кащ.>из

.кneon.rтpa•. 2 сері~ Молодt>tСН~1й канал .. м~

37 к:mrи ї.J\)

оо

19

ОО. ~3.4~

ро3ЛЮТу&88СR""

21.00

.ц.а:Иджес1

11.10 Х/Ф •ПО«ровсьоd ворота•. 1, 2 ceplf 13.2:; Кр>1Л8 13 55 Г;.tpHL"lOH 14 25 М/ф 1б. 1 О Каз•<> в Нови А рік 17.05 CNN. Сrора8и земні 17.35 М/Ф •Подорож Гуміввра• 19. 'І О НоворІЧн~й му~т~вітамін 19.30 дрт-афіша ~0.00 ПІСНА )\Н~

20.10 Х/Ф •6ідна Cawa• 21.50 СІJЯІІС<)fІИЙ концщ.п, 11рисея...:.• НИ~1 G-~іЧЧІU І~ПС"-О:tНаnу •ТБ·б J.A()(;J(83•

Т/с сЧсртоеа сnужба в wnм-

таnІ Меш•

:?2.0С) ·Rі.:на•. Різдн,и~ии нок.Д(;!Нь

22.45

Т/с •Чарка r•ван

...

Ctttтy

Лазур'іИ~і

52-і

... ТеІІІдМ<-І:Р·

8.05 КабаЧОІ( ..-О,С.П. -стілt.ці• 9 ОО Пісня дня !).05 Мсдични.-1 н"'жнени"' 9.45 Нскудна nporpaмa

МИ•

9.00,

{ІИІІУС:І--

II<JIJ~JI <І

I<.JJ•H.Цo1Y

18.30 Відшо.юд<l 1 9 ОО новини кіно 19.00 Х/Ф -Фанта.....,

"1.40 Нuяорічне ~істо 8.00. 9.40. 17.00. 20.05. 21.45 ТБ·

ІОП

Розваж. nрограма •Разом з Е\3·

11 ЗО. 20.45 Автоторг 11 40 М/Ф •Три кабальєро• 13.10 Teneca:on 1(8

кШл~н·ер• nредстаuляс.

кеf ... з дод:з.тком •ділоонй вісник•

neeкcnpec

н,,

ІІ(нн;~···нІ<..І

17.55 ПІСНА ДttSI 18.20 r·afЖi ~()ВИНИ 18.45 Комn'Dтср Х 19.00 E:Jиc;raвu. ·Тер",.і•4 І1р.>живанtt~ зак,t-Ічеt-~ий•. Ч. 1 20 50 На добр.анtо.t, дІtи~ 21. 15 Міста і столиц• ceily 21 ЗО ldKe ~ип-..

і

23.40 Іt. .шерtч. ористрас-rі

0.20

11.00. 20.00, 21.-40 tеЛвrазета. Неру)(Оміеть

flOPa

.. сnек.а в Лос-АнА*еnесі• 22.05 Кращі шоу і аар'єн~ t:tiiІ')I. •lld- ~-

Т9.5о0 Те·

14.30 ДіаJtоги 15.00 Бnara вість 15.30 Всрніса>о< 16.05 МІФ . 16.20 nросто музоока 17.00 Чомучка 17.50 Євромікс 1 В .25 Ракурс 18.З5 •TU111• 19.05 Зор<оно зус'фі'<І 20.15 Світ Іtоодед. МВдицОІНа 21.00 Т/С •ПО004ІРТМ А8ічІ•

17.00-КЛятва r·,nnOICpaтa

17.25

18.00 НоворІчна nосмішка 1 8.40 Екскn.озив ЛЖ,да

Сmн• ШtЮНІ-1

в.оо

10.50, 13.00. 14.50, 16.50,

18.00, 0.35 Торrінфарм 16.00 Водкриті небеса

15 25 ..,,., • ГОР"НІ1Н• 15.55 • Eonic• - СВіт ткан111н 16.00 Суnершоу ·Простіwе nростота• 16.50 А ми самі з вусами ·

20.00 20.50

--ВrкН<.І) В•н•·•"'

•.-t

..

19.10 З Нон"м роком, МІС1О '-'ОЄ'

9.35

or:tІNILC

Старі nІсмі про ronoВtte

7.25

4l)

•дотик •нrеІUІ•

Модний 4ЗС

13.55

ТОІПС:

··C(JIJO

'_'()Анонс

Т/с •8авиnон-5•

19.00 Ttc

Київ.. У.:раіна. Світ

(ТІА

д

(Єгипсr)

18.00

СІТ

днтресолька

на nporpatwra.• 23.30 Х/Ф ·КаРУ".".. 1.20 Сnіває Мера~а Керо 2.00 Проrрама •СТрес• ?. 15 Ре1<11ама 2.25 Х{Ф •Не С1)Іід<Ійте

кана.«

~\ІJttUрІЧНИІ,.1

16 20

ПіСН\1 ДНfІ

9 20 K.i.S.S. 9.40 Прем'єр-відеО 10.05 Х/Ф •ПOrteltІDWKa•

8.00 Bocri 8.26. 17.28, 19.58, 22.28 .-коnина

Мультконцер1

і

вн.

52-і

1!

7.00, 15.30 М/С •НВВІ3МОВН• 7.25. 16.00 М/С •ГсіІ, Арнппьде!• 7.50. 9.45. 15.15. 17 20 •Еіі1е іІаІіа•.

17.20

..

1\ИІ•'j(.К

талі Меш•

21 .25 .. 21.30 Ток-шоу ·Саме той• 22 .ОО Х/Ф •Кneornпpa•. 1 серІА 23.20 Катеринославський праменад

!

дядьки!

1 /.ЗО

uic1

т._.~Jи•·нн~І

fl.t(l<lJ.l

1

Ні.

...

19.00 Єpanaw 19.15 Комп·.,тер,Х 19.30 Tfc сСТар.І обр.оза•

12.00 Курс ніNtщ,ькоі мови •Wаз? .. 12.15 CJo чудес сніtу

25

:~0

~<.O'J МІф д.rno дорослих ·С.•ня Боро·

:l1 35 Що? Де? Поt~І~? 2:;! .оо Х/Ф •казка• 23.30 •З Новим ра<ом!•. Ч.З 0.00 НічниИ канал

20.30,

QQ

І

21.00 Т/с •ТаємницІ Нью-йорка•

16.30 Контакт :, 17.00 НofU nіснІ npo ... 1 1. 25 Мапено.кІ істОрІІ •Дрт-о6стріnу• 17.45 СвІт дпіr:и 18.30 Честь ма'?! . 19.00 ТІс •Людина Moptl• 20.50 Будь сnок, або На д~:~браніч,

1~.

•Ісриторія А·. ХІт·rrара.ц

20.00 ТІс оВ..р

U!оденник виставки. ·Новор.чн•

КІІНІІА

U ОО

17.30 Т/с •Ро- моnодІІ• 18.30 Т/С •МІІндРІаНМ11111ІЩ3р•

14.25 В. Щерба4он rтредстаuляс ... 14.55 KlнoгopocJCDn 15.15 Х/Ф оСІоН<а, •скрааа

7

0

18.:.:'0

'П1'

KliHIU

7.05 МіІ;ь,І(і НОІJИНИ 7.20, 7.1.10 AнTpecoJW<3 7.35, 19.55 Дай n'RTb' 7.45 М/Ф 8.00 Jrlиp дому 1ВОЄМV 8.30, 21.45 Хрещатик 8.50 •З Новим іЮ<омІо. Ч.1 '9.30 М{ф 9.40 Ме,дИ'4Ни~, тижневик 10.10 І все·ТЗІСИ романс Л.

7.35 7.55

uu ..

1 Н

)(,{ф •61АІСІІ а 6еТТІІ·КриІС•

32

Т'-•К ·шоу

1tj {).'.), ~'J4{";н-._-•tкn~

О.ЗО Ненудна nрограма

20.30

Вt-.'ЧІР._.І

ЗО

35

Зоряна старовина

6.4~.

00

JІ<і~<.у

... лІІІ'

зо

rнІздо"

tti3MИ"

0.00 Програма •Поіхаsис!• 1.30

22

РсІ<с ..

10 Ракурс

23.35

пcpPXJ>t:r,r••

..

::?2

lb

Чомучкіі

1"/с

Г1-і.І\

0\1

м.,.m.tф<.··срnерк

11.00 1 / 4.5

r .. Іздn"

Т;с

~.ЛИ

ІІІРVІ<••н 11 t"~

,. r::ІtitІ<JL1T <..!

Мн~о.апи-

к._t)><U

11.30. 21 ЗО Лнl•ІІГ'f•Г

1 З. 15 Х;ф .. теодор 1605, 1750М/Ф 16 40 CA~ri дзеn•н1

22 28

.. готельоо

т;с

ІІОJ)І'ІНИ~ '"'

Норухомt<:тt.

11.40 М/ф 12.00 : (.JIIOC 12.30. 21 ОО

19 SB.

ІІІ.Н U,t.~...J.

ка•

10

ТеІІ(~сксІІрt.•с

11

17.28.

ltj 30. 0 ()() lt!!H.,lr1pІ'>-1 А 17.30 Т/С ,.рОКИ! МОНОДІJ•• t 8 2~> ?.Q 5f:i. 23 26 f ОJІОПІ-ІІ fІОЛІі JІtt'І ( Гt/\ «Вікна .. ) 18.30 Т/с .. мандрівний лицар •• 19.30 Т/с .. турбота Чарльза .. 20.00 т;с .. в .. р св.і-.івоо 21.00 Т/С. .. тає .... ниці Ньtа-Йор­

«Ч0р1ен""'-

На біс'

JIJLI'Т

як

'"Н[ІУІИJНус

JJ.ИкС"ИJІР.Н.І~

..

1~.15. ТС•ІІС'МrІГ<.І

12 50, lt:1fІ("1

ІІІХ"{

11:JФ.о111ІЛІ)'\"-.

8.00 8.20 8.50

"E.:Itt(~

1.'.3 :_со Ар:х1 д 1 ·: 14 ОО Мо.п,ниИ •ІаС: 14.30 Т/с .. сокоnи•1с

KJ1AC 1

13.35

пасажмра•

2

.. r~Hн.t·

10 45.

20.

.. турбота Чарльз,а .. .. зелені rектари .. 12 00 UJ11'>-H Е'Р. (jr_. lJІГ'.НГ•~Р lЗ

r;ІІ.•rl

4t>,

XCTV

АрнuJтu.д.о:_:~

flJІ._loHt!r;;t нюдvИ 1/С .. сокоnино

9.00 10.00 І 1.00 1 1. ЗО

!)..-"lo~f\f"'ГI)'

.. соjчм:.а

Мtф Д,.....-..~іЗ

1 ;; 45 1/. •-,:.._,

СІТ Цілком ·~•:мно ЗО()ЯНІ ~-~УСІІ)І'ІІ 9.35 Анеклс.т-.:~соn•• 10.00 Просто му.1нк.r 1 О .35 f\ii1nnrи 1o.so. ;з <10. 14.~0. ІG ~·('

Х/Ф

сонце

IL 3fJ

~Г~й.

Вн:ІІ

B.:JO

>1• >t-.~.1•1•

ClPrl

--НuuгамuенІ--

н,•

І

.. сссrри r10

НОІІ

1 1 15

на•т

зо

irp"

ІІ

М;<..; М/С

:-tин

В ОО

8 28.

сср•"" ~ 't ІІ--і(~.._; І І~\0<

TOHJC

JCQII4A

М/ф CeRtІ

7.05 7.50

Г:,;н·~

канал

15 ЗО 1 ti.OO 17

1 (' . .20 1(J 'і[>

25

канал

'о~І

t.1~A!"•

9.00

.. (rpauнc;:a ..

Х/ф

...~~~

Пr~р11к.у

32 о

7.50,

ТЕТ кхУа

:.~о. f: ~~1 1 . >'І) •J•·, '-І"~ILL'I"<~11<. ~\50 ІІJ.І. 0 ~·1_.,-~ Іlс.•••f.л"'

СіМРЙННЙ iJ>•l'I<J...\.UI

О

7 ОО 7 25.

::3

-Н•ан,.;.,

:·)<)M()IJ.III--IIlИ't

ou

З.

)~ІІ.І·Іата

--Vо:жОІsа

7 ОО. ?О :ю (..11 ( /0. ?.1 , ~... Mt<;\,,1 ... ІІіИІfИ і 3~ ... -~0 ~~ Л1.,і·• •:І>•ІІ-f<::І

,По<.:мнІІІ<.Н

..

Хорс

.. ч ..

Х-'<-13

зо

··•~'JІН)і••·•нІ--ІИ

1

JІроrр,,..,_,,І

--КройJ~,

/ 4 5 t::І,~ро ІІоt:tн Іlfl-tJ ІІНІІ.)ННІ~ 4 1~ 1-(рснці u.:.~·сн::~ 1 t.ІJ<)Y свну

Паt--tтера ЗНОВУ :'"JOJ.П,fJ,.=JC YJ-І..:Jil::tV .. 0() 1·t,->R(1jl•'"''' rt;'O• Р•:Іt.1'=1

ГirІ,Jt)І<I),:jl<:.r

.tротр:rм

.2

1.ЗОХ/ф

UJJHIІ<-'P'"

1.:30 My:J з

Є••рнн_,,....,

'

Ч

r І<Ч'•'rн.-1:1

Hllti0j)"•lt\H1 Ч,н;

.. дрІ·()Сі!..:І~•ІІІУ"

Knr.r~:o<;t

\~';о

20 30 21 •J 1_;

Х

11р01 рам:•

••Зо,-.ото ...

~~-::.~::~:;•:<НИИ t<.ІІ111·1'tJIH~1~p1

22.ЗО Муз.-розв-. nporpaмa •Ненуд-

?.50

rlк;н-.f-YH. 'і.З

23.00

йде до міс-

16.30 ГоІЮС віруючого 17.15 Муз. nауза 17.40 М/Ф 18.00 ХІФ •Синдб<Ід І око тигра• 20.05 Новарічна nодорож у казоеу 20.25 Авпондиn І xir-napaд ·Украі>tСЬ· ка десятка .. 21.15 Ракурс 21.25 ДіRЛОГИ 22.20 Ро•·3Р•ів від •Тинди·РИНQИ• 23.20 Аншщuт-асорті

•tpotiltll доnІ, або З nentИM пером!•. 2 cepf'A 16.40 Нt>:JНайка на Міс~ці е nрограмі ·100 % .. ПіСН>4·9t!. Ч.2

cepiR неrринR1 ...

--

UiJ~

та•

НоворІ....,.А таntсман.

18.30 18.35

•Різдвина mcнQ

13.10 М/Ф 14.05 Кл іІІ· концерт 15.15 Муз. ІUtin 15. 10 М/Ф •Q:ІІ-І"Іа; Клаус

Х/Ф

17.10

nерсона•

Муз. nрограма

17 .ОО д/с •Види, що знм•акнь• 16.20 РІЗДІІина n~iwкa 18.2$ Х/Ф оТрмстано 20.00 І11форм. 11рогра""' •Отже ... • 20.35 Topriнфupu 20.45 Гарні но...,,.. 20.50 Новосеn 21.00 сп 21.20 Муз. nвvза 22.00 КІНОгороскоn

МІФ .нонорічна rоодоро>К•

13.50 npo1 рама 14.40 Сnорт-тайм

Hepy-

xoмlclt.

16.30

3а КИІОСЬtU1М •tЗСОМ

12.35

Телеrазета.

14.45 Ecqnan 15.10 Престиж 15.30 мз 16.00 АмероІкансьоса

nepee8·

УТ-З

Х/Ф •Аси• Праоослаru~ИЙІ калсІtдар

21.50

Х/Ф •АжеКt'.m... енм

•аю-rь. б.nондинок•

3 серІ<І ·Іnюзіон-wоу ..

НацІонаn~о:>ни..l ХtТ·П-'ІРа./\

20.40 21.00

ді­

Х/Ф •См- І Мал•··

дІс .-каска.д.ери ..

левксnрве

Мікко Мауса•

лово! удачі

1З.З"Ї< СімСЙІІИЙ ,,...._щ,

1 ~-- 1--0 f ІраеосnаониИ кале-І"Ідар -1-~.15 М/ф •ди-rима з бряз~"\Льцем•

10.25 • Tut11• 10.50, 1З.ОО. 14.50, 21.50, 23.50 Те·

11.30, 17 .зо Аатоторr 11 ..0 Мvльтnрограма

Х/Ф•Кару<:ель•

Камn"ЮТР.Р My~t

Х/Ф

20

:?1 :70

~

ІІК сонце•

ЧоNуо<ка

11.15

12.20 д/С •Види. 1110 3fІИQ101t..• 12.50 Му~. non-slop 14.55 КінпгорDСІ<оn 15.30 Нам 5 ро<іо! 15.40, 16 25. 17.10, 19.ЗО Адvеси

КО~ІJ.СРТ CCT~•ilJ\ІtИX UИtСО~а8цІВ

..

11.00, 15.00, 17.00

8.00 Різдеи ...... nосміwка 8.05 ІІА)':!. rюn-slop 9.00 м-,-з.-розв8J1С. програма ·МЗ• 9.30 Амерt4шнська аttrлІйська моаа 10.00 Т.авІ)МСЬІ<ІІгри 10.30 Ретрооdнозал.

8.30 Ot:l Р•І-І

~1.35 ПnГUІ\"

9.40

1 !ана

f'JИfІYCK

зустрічі•

9.25·Проrрама дпя сnоживачів •Ябпучко

,,ама

ноnини

пау:-tа МІСТА І СТОІ1ИЦІ снjту СRІТ ПІJ~НОJ\І<()і ф(JТОІ fІёt<1>ІІ

.45 22.00 22 20 22 40

14.05

8.00, 22.00 сп 8.20 Х/Ф •Зоnото•. Ч.<!

еі,.ний амн.аJdд.нИ8С•

22.00

KliHIU

СВSПІ ДЗВОt+И

Гуr..оор. nJХІграма -Доміtю• за

22.25

9.00 9. 1 о 9.40

7.35 Xl"O р81-10 ВСlаС

14.{)5

118П<ММ

3

паром!•. 1 серІ• 16.40 НезtіаИка на Місяці н npurpaмi •100%• . 17.15 КЗС:.ІІЧD< ·13 стіnьціе• (НовОРІЧ· ний вмnу<:t< 1969 року) 17.55 ГІіс>ІЯ-98. Ч.1 20.45 Х/Ф •ОсобІІмвостІ наuІонаn .. -

8.0U

УТ-І

11.00, 15.00. 19.00. 23.45 11.15 Х/Ф •Акванавти•

7.50

•Зимовttм

11.1 О Х/Ф •3ефір у wокоnаді12.35 Л. Міноеус. Баnст •ДоІІ Кіхот•. 1,

,3.05

НоеорічниА тІІпісман.

Кпаус~

Закон с зак011

25

11por

НІ""JВОрІ•ІІн-оИ

10.40 •Q.СЛ.-студі"· у Києві 11.50 Концерт к. Орбакайtе 12.50 ТV·ШОП 13.05 Джаз·стеn·танц-КЛАС! 1 з·. 15 БлеФ-клУб

7.05 МІФ

ника•

IHЦJtopt-11

'І3С••

20 4~ r· аrнн 21.00 СІТ 21 .20 Муз.

О.

2~)

о;

f І

Ч.2

ХІФ •Принцеса Карабу•

По cтopi11ttaX .. Блакитного воr­

14.10

ОО

20

1

J ~~-~g

VXPl

,..·'НН:Н-1

.. was·J,

~8

рокrе!

1.45

Ура! КанІосуnмІ.

н~r'ic.-c~r

11рОІ ро..~.....,. а

, g 0() (:::f(.> Ч)o1J1f!C (:fНІу 19 15 Кур~,; tІІМЕ~UЬІ<ОІ

1. 40 Peknaмa

Х/Ф •Смок І Мато•. 2 серІ• 13.15 Програма •іnозіон-шоу•. Ч.1

23.00 КІtуб •бІnиА' nапуга• 23.55 Ніч-А сеІІІ<С. Х/Ф •Eicr.o<e·

P'JitKOM•

9.35

ХІФ •Морожо•

11.50

про ме·

.ЗО Тавртйса..кі ігри 12.00 МQПОДіЖН\о1Й КЗІІdІ1 -М" 1 З ЗО Т~кс: жи тт~ 14.00 СЛІJ\~МИ ТАіЧ")ИН

15.50 Чу-А t(ОКТейn• 16.15 СімеіІнм~ 8Не!<дОТ 16.З5 н- - 5 роdв! 16.45 ВІдеомузика 17.20 ХІФ •Іграwц• 18.50 нам - 5 років! 19.00 Шоrюм, Києве! 19.40 СІ10f)Т·Р8ВІО 20.00 Інформ. nporpaмa •Haw час• 20З5, 21.30, 23.10, О.ЗS ТоргІнформ 20.45 добІJі новини 20.50, 22.00, 23.25 Новосел 21.00 СІТ 21.21> Муз. пауза 21.45 Micra і стол•цІ сеоту 22.10, 23.35 Мо110діжнмй каНЗІr ·М• 1.30 Нарuдниі1 нічний к:анал НаІtА - 5

17.10 Т/С сН081 nри,._

22.00

Каrсринослаuса..кий

·~а.д

серія

23.45

ер ..

..

форм

Про~еинься і coiDnИ' Ура! Канікули!. Х/ф мапя

•tииілі­

10.45, 13.15, 15.50, 18.35. 19.50. 20.50, Ноuоссл

участю Кроли1Со.'1

а+а

8.20 Х/ф •СМІ1ач Санта 10.00 Телеанонс 10.05 Естрадний канuерr

930 . .'1.10.

ТRор•tий Re•Іif1. Ч.:?.

10.30, 13.00, 15 35, 17.20. 18 20, 19.30, 20.35. 21.30. ТорІ і+І·

спуж-

людина

-

11.40 Hn flCpUJИИ ООГЛЯJ), 12.00 М/Ф •Немухінс ... ..-1 музика•~-

Х/Ф •Карнааальна ніч•

14.55 15.00 15.30 16.00 16.15

ТУТА8А ..7W

д/с

23.:30

Куч

7.05, 17.35 Грац.tі оtд .. грашсу .. 7.30 Соі1 nіцuодІіОЇ фоrоrрафіі 8.00 М. Ре:1tІИКО~И'І npo ЧАС І ПРО

ночІ ..

10.30

серія

1

чу­

НТУ

r•A81C"

.. з.-.г<V\kИ давніх :.ацій .. 1 0.00, 1 6.20. 04.40 ... шnяr

11.20 Л. Якуоович у nрограмі ·Гори­

15.15 Фестиваль цирі<у маі\бутньоru 16.30 Mft: •РоООТИ·НіндЗЯ•

Л

канаА

ссб<"!.

УТ-3 Телекаиал

•Уо<раfнз, рідний край•. Ч.1

13 55 14 05

14.30

7 9.00

ОО.

ЗО Конttсрт естрс:щt~а.tх ниt<ОНDВЦЇD

«Поле

смоківниця•

Т/с •БІІ8ІСМтне дерево•

15.00, 19.00, 0.10 УТН 11.1 О. 21.35 Погода 11.15 Телевистава -Фараони• 12.35 М/ф •У<Івна опера·

на

..

0.00 Новорічна НІЧ на ГРТ 2. 10 ПрОКИНЬСЯ і СПІВАй! The 6P.St 3.40 .. про це• у х/Ф .. грецька

вічне

20.10 Х/Ф •Сирота оrа:оанс.&~~• 21.30 сам собі режисер

1 .зs КоtІUерт твОРіа п. МамбороJІJ' .я

наІtіоtнlлt.но~

Прези.n,еtІта Укре:tіни Л ми народу України

CaUJa• келиху,

полК>ваннАоо

го nолюванн~·

З Новим роком! ноеорі~~нс noздopoRne••••~ Прези/\еитв Украrни Л. Кучми народу Ук-·

18.30

JT•I

1 1.05

ки-шоу- та інші ... НОR..,..й п•к в Одесі• 20.00 ..-ПодРобицr .. -· .. час·· 20.50 Х/Ф •ОсоСіnивості м~ціо­

23.50 Ноооnічне nо:..tдоровленн~

fІІ)МГDДИ Шурикао

7.00

За КИЇОСІ.J.КИМ часом Щасливий випадок

дес

І ~0,

2 1

18.55 ..джентпьмен·иJоу-, .. мас­

роко-!•

18.10 CB-woy:

1 січня

17 .ОО

Hoeиtvt роком!

наn•ноrо

білому

1ости

З

16.40 17.30 18.1 О

23.50

•Смоk І

.. 1 + 1-

П'ЯТНИЦЯ

13

зустрt•~і

22.40 .. особnиеості

зірІСИ: з рооеу в ІМ•·

11

Зор~ні

22.00 Х/Ф .. операцІя •3 Но•иМІ

7.00

Т/с •Лtобов і таємниці

10.05

18 45 СІИ""-УІІ

Ніч•

тсн не всі вдомА 17.00 Т/с •Район БеверлІ Xinnз• 10ФОО Х/Ф .. карнавальна нІч• 19.20 Новини від -Із-Іа-19.30 тсн

НацІо-

офірі

УТ-2 З

1 З. 15

14.00 Тема тижня 14.20 Нов<.tріЧІІИЙ КОІІЦСfJТ 14.50 Шарм 15.10 1000 МІНУС. 15.30 Одеські нюанси .. слов'ян­ ського базару .. 16.10 Аграрма нанорама КиіRІІ~и-

nреДСТЗf\ЛЯЄ

nporpaмA

С._НДЯІНnК

Закон є закон

у

9.05

0.00

мініапори

16.00 16.15

доровляють·•

7.00

Льодові

2 н

(]".)jІІС;tІІСИСІ

1

ни

Кучми І-tВроду Ук­

0.45

3.00

..дик-

Концерт дикс1.1nенда

1З.2S Х/Ф •Наодинці з оркест-

НацЮ­

1

23.50

Відкрита

16.00

си-деца•

12.20 Муз. фільм •Коза-дереза .. 12.50 Н. Петренко пое1 ·rliCІt)-IP 13.20 Закон є закон

nадв•

23.30

Оранта

Осеtтні~ канал . ..-Украіни цвіт чР.рвоний•. Казка n му­ зиці. Г. Сковорода 11.45 Закон є закон

УТ-1 6.00

14 25

12.20 Т/С .. Собачий Світ .. 13.05 Киівсt~kІ новини

ТИ•

Т/С •дІм, до усе берть•. 2 серІя 1 О .ОО Телеанонс 10.05 Закон є закон

9.25

8.!10 Х/Ф ,.Н-)"tІ• 1 о:зо СтудіА •Ранок ·

11.00, 13.00. 15.25. 16.10 Тб-шоn 11 .1 О Суnерміста свtту

1 1.40

Х/Ф •Як ::sа..-апо

примцесу•

1З.10 Х/Ф •Пврол., не nо-.рІб&н•. 1 серІtІІ

14.25 М/Ф ·OмefJ• 14.55 Студія •IJ#Нt>• 15.35 д/ф •Мислизцо небес•. 5 серія 16.20 Х/Ф •ШоdІtьнмй вальс• 18.00 ХІФ о Золото телв•. 1 cepltO 19. 15, 21.00 Студо" •ВечіР• 19.30 Х/Ф •Іде811ЬНИЙ "onrмdo<• 21.25 СтудіІt •Вечір•

21.30

Т/с -за меJІtею реальностІ··

21.55 )(,{ф •Баnаосуча N8ВПіІ• 23.20 Студ;.. ·Ніч· 23.35 Х/Ф ·Чоловіки і •tнки•. 2 cepkl


НЕДІЛЯ

7.3~ Х1о

15.55, 18.25

16.00 16.30

Т/с •kунr-фу: логенда•.

Htot: nрофе<::ію• 20.00 Х/Ф •П'•тмй елемент• 22.00 т;с •Вокер- техаський р4ІІА­

О ОО І1оrодз

23.45 Т /С ·Поnіці~ Нwо-Йор«а•

12.40 Btto:HU п Амеои~<-у 1:3.10 Сnуж.у нарuдvнt 'ікроіни 1 13.4U Жана(іJ 11і.ц :Jtр~<дмн За kуnісами МОДО'\.

Ч.1

9.00

Є..щ...юфутfJ\_)11

Снt•t;що Жін~<а nІД ЗІРІІ<а...,.vо

моди

16.00

.... aneндetD Жінка nІд ~ipi(8Mr.t. 33 кулісами ~і.4

ЖІН&.;<\ ПV\ ~Ірес.ёtМІ-t

;

20.40

Вс~ірн>l к..азкd

21.00

УТН. П.3.норзмз

~

Жінка nід з~р8С.<:іМИ

1 .50

МОДИ

UJoy

18.20

Шоу МОД\.'1.

21.30

серіІІ

УТ-2

В. ЗОТ/<; •По ·rоМІ Ьік и-зvрк.ада• ~ (h} ,цnopc,r,·, р~Інку.

1{) о~) Нар. ~,,,

Укр<:ІІНИ н

W(!Сrзк

·~1 ІН.:.І•щ.-.аю HCQ <":ПGЧі.JТК)І··

1p.so

Ч.2'

Jd10.uн t.. з~~<..u•~ 6/дІІ..D+-'!Т.-. П.І:ln

10.5::) 12.10

КІ;у(І СуІ1€рІ... +НІ и

12.30

Х/Ф •Рок- н-роn д.nм nрин­

цес•.

12.50 1?.55

8.00

І(раіно!

f"~.nt~;.>t-ІU•K

1().0t)

се~Іа

2

~i~to:.OH є Зі.Jt({)ІІ

д/ф •KyJІLOaU~t

N 1999•. 2 cept•

Uuдa с 1--(fJ'

СІ<р83h•

М/ф •РІЗДВЯtІ' ок;ні•

Спати пора

ІtаІІQ.А .~а:::~=

Рі~uяна Іto,~мiwttз

31

уже рік високо­

ефективно і збо'ів

центральній

1

}--5 сі•1НІІ

в

1999

ра­

року

МКЦ "ГІро~І~Т~іі"

рат ультразвуково­

обстеження

5 січня

1

7.00 8.00 8.30 9.00

фірми

у

7

СЇЧН\1

1МКЦ

8 січня

"Промет~іі"

13 сі•нш

: ШкотІ

мнс1еuтн

населенню

сі•ши

: МКЦ

"Прожтсй"

* * *

1 1 . 45

Вeptrice:tж

12.00

Модний ._.ас

1 7.0~) МJФ

1:г.зо

Дужmна бесіда

ка дссяrІt.СІ

.....

ду улюбленця діт­

16

СіЧІІІІ

1

МКЦ "Прожтеіі"

17

січня

1

МКЦ "Прочстей"

МКЦ "Прщ1~теіі"

вогню та води, і

Ток-t.;(ІУ .. Тема•

19ФОО Т/.; •дотик aмre.na• 20.00 Фа6ри)(а сніu

21.15

r·ар~ІІ3ОН

20.30

21.55 Х/Ф •Померти 22.40 Це-- Ми1

А81'41•

'"DІІАІНІа '''Аа

нно з подарунками,

редніх школах

NgNg

та інших. Про

подарунки та мико­

лайчики для дітей

подбали спонсори.

НОВЕ ЖИТТЯ .. · міської та

Вечір

ЩІ

відnочинку

88"dp

з ІК.nІнтом

ком!

lc-

2;J.05

~

npo

зіро...-

Х/ф •Опер-..•• ·З Новим ро­

•Svчip•

2 1 .40

Тfc

.•а.

22.05o

ХJФ ..Ж.ма собt nопІІцейсІІ.-

....._ею peam.нocn-

осмtІІ•

..

23.30 Студон •НІч•

ДИt::К·І(.dНаІІ

м.Бровари, вул. Будьонного, 14. ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на заміщення вакансії директора підприємства. Письмові заяви подати до Тел. для довідок:

ВІІСтавою

18

січня

1999

року у ві,оділ кадрів.

5-23-68. Рада підприємства.

твор•юсл

"Рі·mняні

год.

15

"Молодість

душі".

Адміністрація, весь трудовий колектив Броварського районного шляхового

У

украЇІІСІ.кі вечорниЦі. Початок

ремонтно-будівельного

Му:НІчна

юктава

По•шток о

10

управління сердечно вітає з ювілейним днем народження

"Вертеn"

год.

. Ве•Іір "Наші 1·осп : По•1аток о 17 1·u;д. Початок о

Rистави

Віктора

церковний

: ;Інльок.

1

,.

естра)оюї

16

сімейного благополуччя, розуміння від колег.

10 J'Од.

гру ни

"Лкна-ІJіта"

гщ.

Малоніжна

запрошуємо

на Тетянин д~11ь"

вносити частинами.

Тел.:

ково зверніться за консультацією до район­ них інсnекцій Держпожнагляду та місцевої пожежноїчастини. Пам'ятайте, що у приміщенні, де вста­ новлено ялинку, необхідно обладнати про­

укладе угоду з власником nриватного

• автотранспорту на nеревезення • хлібобулочних виробів. Звертатись за тел. 5-05-19 або • • особисто на хлібозавод в експедицію.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль ВАЗ-21058, 1986 року випуску, пробіг 44 тис. миль. Колір -

темносиній, тоновані стекла. Технічний стан -хороший. Можливий варіант продажу автомобіля разом з гаражем у кооперативі «Металург ...

ми. Освітлюйте їі лv.ше елек-rричними пожежну охорону. вживши заходів з еваку­ гірляндами промислового виробництва. ацііз приміщення всіх присутніх, приступіть Не запалюйте у приміщенн~х.де_вста- до гасіння пожежі.

Пам'ятайте, що зі зниженням темпера­

виявленнІ неправильностІ в ІЛЮМІНаЦІІ тури значно збільшується небезпека виник· (нагрІВання .rу>олв, ІскрІння) вона повин- ення пожеж

11 о В 1111 К 11:

колектив

редакції газети, Броварські міська і ра·

йонна ради, районна держадміністрація. СвіgоЦІво про gсржавну рссоращіо КІ fY· 259 віg /0. 12 1997р. ІІІgскс

61285

V РЕДАКТОР

255020,

ПРОДАЮ двокімнатну квартиру на

ссрозвилці», загальна площа Тел.: б-30-50.

Кuївська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

2.

Ре.аакmор: 4-03-76. ВіАповіАальнuіі секретар: 4·21-34. ВіААілu: і

· BoAOAUMUp

сільського госnоларства

соuіальнuх

nuтань,

лuстів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

НЕБРАТ

42

4-02-92; і

nромuсловості

масової роботu

4-04-81;

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

ЛистуввІіІfЯ з читачами- ІІа сторінках газети.

ПРОДАЮ 2-кімнатну коопертивну І виплачену квартиру 5-поверхового

І цегляного будинку, 2-й поверх, балкон, І І загальна площа- 48 кв.м., житловаЗЗ КВ.М., КУХНЯ - 8 КВ.М., ПІДЛОГа І паркетна дубова, газова колонка. І Звертатися: вул.М.Лагунової, 2. Тел.: 5-12-01. 11

1

1

1

~------------І

.

Міняю З-кімнатну квартиру на З-му І

поверсі 5-поверхового

1 будинку

цегляного

в центрі м.Миргорода І (Полтавська обл.). Корисна площа '1 8 І

.. ___________ _1

кв.м.

1 квартиру

Броварах:

в Броварах. Телефон у

5-66-80.

ПРОДАЄТЬСЯ крісло-коляска

_

інвалідна...складна з ричажним~~ приводом модель 407. Велосипед «Україна»· Харківського велозаводу.

Ціна договірна. Тел.: 5-73-69.

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦІ()ВАЛИ: комп'ютерні набір і. верстІUі в.васянович, о.~нченко. ' Коректор В. КовапІвська. Офсетні форми С.Дзьома. Друкар Л.Wкуроr~адський.

4-23-26.

За точність виклаgених фактів віgповіgас автор.

r---------- .. І

І кв.м., телефон - на 2-кімнан,у

ПРОДАЄТЬСЯ хата У С. В. ДИМЕРКА. ТЕЛ.: 8-297 2-54-44; 5-79-96.

В.ПОЛОВКО, інспектор ПДПЧ-10. І. ХУТЬКО, інспектор СДПН.

профілактики.

18.00).

і:'. Загублене свідоцтво Броварської міської організаціі НДП за N2 Зб від 19.08.1997 року, видане Броварським міськвиконкомом, вважати недійсним.

·

ААРЕСА:

раСіонної

Тел.: б-02-20 (після

влf~~~~~~Е:J:t~~~~~;~~~нп6'~

В.ОСАДЧИЙ, інженер з пожежної

• • • • •

••••••••••••••••••••••

має становити 1 метр. вода та спеціальні покривала. Виходи та Не прикрашайте ялинку ватою, папе· проходи в цьому приміщенні мають бути ром, марлею та целулоїдними іграшка- вільні. В разі небезпеки негайно повідомте

pag,

5-02-86, 6-21-20.

•••••••••••••••••••••• • БРОВАРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД •

n

Перед ТИМ, як встановити ялинку в дитячихзакладах та громадських місцях, обов'яз- •

тягам світлого дня. Не одягайте дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших легкозаймистих матеріалів, не просочених вогнезахис­ ною рідиною.

на кур-

си водіїв категорії сеВ» (легкові автомобілі). Плату можна

,

конuсртно-ро"Jважалша

речей, зокрема занавісок, портьєр тощо, типожежни й куточок, в якому мають бути

ялинки повинно проводитися лльки про-

лікування.

держивного

: ІІроІ·рамJ "ЗJІІрОІІІусмо : П ОЧUТОК О 20 ГОД.

відключення) святкування новорічної

Обстеження, консультації,

ofi 11 ІОJІ. ( Квшт:иn юдаються)

Початок о

новлено ялинку, бенгальс_?КІ вогнІ .. Пр~.

Тофільовича.

Початок

Конuерт

na•i&TID r~ 11

терапевта.

Щиро зичимо Вам міцrіого здоров'я на довгі роки, радості від жипя, шани від людей,

11 одаються J

Київського

гінеколога; уролога;

ПОПРОЦЬКОГО

Ринажальна nрограма "З Новим

: Вас11.1ем 1 ".

Влаштовуючи ялинку, неухилЬно дотримуйтесь правил пожежної безnеки. Пам'ятайте, що мінімальна відстань від місця, де встановлено ялинку, до опалювальних пристроїв та легкозаймистих

gержавної аgміністрації.

С ІІІ ВТ\С

20.4~:. ЗІрkи

Початок о6 !І та 14 го;t.

іІИтя•юі

: нро1·ра~1і :о 20 год.

газета Броварських

раСюнної

ВМхІднмА

21.10 CJy$

СІ І_ ·СТ\І'Ді~

20 січня 1999 року о 12 годині відбудугься звітно-виборні збори колективного підприємства «Дарницьке ремонтно-будівельне управління" за адресою:

12 та

на бути негаино вщключена. н · за відсутністю в приміщенні елект_з початку року на пожеж1ах Броварах та школі мистецтв, у міському клубі, се­ ричного освітлення (під час можливого раион1загинуло 4 громадян.

5, 7,

ІlІ~Н~ АНИ

21.15

"f8YA0M~ -tФ •Д.. муnм дnА

16.15:11/Ф

19.15 Студ;.> •ВечІр· 19.30 Х,.. ·-a-Bonra•

yдrl'ti

ПІ)ем·єр-оіДеu

1

8fl.IЄO

ю юп mtюum.нu)

ранки

1~.10 Зіі"ІЗ?.І

19.35

.. двш ....

·Омер•

1 7.40 Х/ф •Зо nо то то.m~•. 2 cephl

Н.i!VІt;:J і технологія

Концерт Е. Кnнnтон;1

2\.1.00

Сtудія.

15.:3•J '-4/t;

МіФ

2n. 10 0

...ЗХ4•. На.йІсуме.дніu.У) д0М3ІШНІ".

21.00

23.25 Х/Ф •Яо<ос" на ~ому

fКвштщ

приходить неодмі­

відбулися у дитячій

l

Стищ, ЖИТТQ

•ГpaeLd•

Дістnги

:зустрічі". Початок о

1

1

охоронителем від

ми та подарунками

ПанІ.

18.00 Tjc

14.50

1 1.40 CNN.

18.05

cuiтv•

"""

"JИ'!НJДИ Wур41К.ііІ•

1/.00

.. супермк:та

ceplw

Ч.1

1

оо дJс

1 З. 15 ХІФ ·Пароль но потрібен ... :l

J-Зnnaн hи.,;<Іrt

16.1 О ХtФ •ОrмtрацІ;'А -~· Ті) tнwi

Вм.tсьkоамй тАлехур­

ріUИИН•

1"!.30

(КrпmІЮІІІ юдшnmhся)

тупником бідних,

концерта­

...

19 45 20.05

КоІІІІерт

колая, який є зас­

довими

13.00 Шm-tІер'-98 f аn.-І-kQІІцерт Ч 2 14.45 :К/Ф •Вершник ІІИСО«МХ

..

18ф10 Х/Ф •дорогиМ мІСтер Чудо•.

Новорічні

1

Святого Ми­

з чу­

.. чаt;

.-.ал

• і xir-rlapaд •УкраІнсь­

І ]) ГОJІ.

1

свято

-

11.30 Х/Ф •Ki138t8 про цар• Саnт•·

6р.ата1 UJep.no..e Хоnмс•· 1 б.~ Y~,.;t:! npu І"ІОДііf)(И

1 7 .ЗО Хочу клtrr' 17.25 АятаІ-(Диn

українського наро­

Такі свята

11

<А--нда-ном. '-«;!nu...-aн.:t

Родоц з V~о:раІни

( Кашт,·и

Овдієнко.

Людина соба1~і дру1

МодниІ.ІІ чifl:

\tіста.

1

14

їнська ідея" Марією

10.50. 13.0". 15.20. 16.05 ТБ·WОП

АІJІ-афіWіJ

11.30 МСДІо'fЧНИЙ ТИЖ:НСR-Иtоr:

•ТеритuРіи д•. Муз. ти.ждень

(Вхід (Іі.7hІІІІй

міста та району.

кого центру «Укра­

Hьtu-ЙOІJt:. Нью-йорк

10.30 1 1.00

Х/ф •СrІОЗВЖНЯ муЗИІО.(Іr

( Rxit) ІІі.1hІІUІі)

дитячому та дорос­

турно-просвітниць­

М/Ф

1().00

14.30

Новорі•ші ранкн:rля дітей. Початок о

Шк опа ~шстсuтв

І

медичної допомоги

президентом куль­

"'-•-кІІ чо-. 10.20 СtудІя •Pat«>K•

14.0()

І Вхід ві~7ЬІІІІй

а отже, і надання

воно три роки тому

8.50 Х/Ф

ШІmІ (?~. бо ШІІ'Чt Е:Р

1

1

рівень діагностики,

А започатковане

і ро;,n.:Jги•

·--.....

nepa•

52-іі

20.40 rr)о-

1 І .00

1

МКЦ "Прометей"

лікарям піднести

району.

19.зо.

.. nодорожІ

1 ~-ОО Х/Ф •ПрмГОАМ ...юподwого

•1:-ІІІС 11аІіа•_- Теле-

нІ

Муз. nporpaм~ •С8Іт нова•

23.30

очевидець

12.05

науки-•

маrазин

1

Це дозволило

у школи міста та

tО.ЗО ГІnанетсt 11k)Дей

SIEMENS,

вже третє завітало

·Теnемар·

10.00

: ІІОіІарунка~ш.

німецькі друзі.

-

6.05 8 40 9.25

с:ерІІо

nyxy

~іuооІ.)ічни.И ..,.уnhr-ивіта.мін дв.Иджес"~:

Це теіА денt.! М/С •PoQi, БуnьеІнклt. І друзі• •Зх4•. НайtсуМедніuJе ломашиє

Т/с •HL8гep<OWti k:тopfi•.

Прогрома дnм мисГІИЕщін •НІ

23.00

ДОДаТ)(UМ •.дJЛОВИЙ еісt4ИІ<. ..

~.OtJ, !оІ.55. 17.Зf:..

Муз. 11роrрама -Хмарочос ..

ХІФ •СрІбнА стріІrа•

( KвumJ.;uІІ юдоютьоІ)

дар броварчанам

вори

7.40

ІСТУ

вІдео

1 Зустріч Ново1·о року біля 1·uлонної ЯЛІІІІКИ

1

СВІТІ

... одвічне

k(П~ 3

одна tttч

тan1-..•

...

7.30, 16.00, 19.00. 23.45

безnереч.,.; хІти

Х/Ф •Ч•рtан.а tдІотка•

1

14.З!"J Ан~доr·асортt

БуmІнок кротурн

який передали у

лому

камІІА

І<ІІНаА

37

Стар. nісні

22.00

uтаа аа ааа

13.40 М/Ф 14.00 -т~.ш-

'.І-цу "Тор1·маш"

внутрішніх органів

ВіДОМОЇ

Почім?

13.05

21.00 Т/с •ЧОртоеа CIWY*6a • wnи­

•Mn

Молnл.іжний )(анап

•liln8a :sa Рмм•

Муз. nрогноз

19.00

9.25 Т/с •Чудеса 9.50, 12.25, 14.30

! BxitJ

йонній лікарні апа­

го

Парк "Перемо1·а"

І

ц.р.

без

працює

І·ру;ІІІЯ

<'3.25

х

•Померти д.tчІ• 1 З. 1 О Надз~чайн"" світ

1 7 .2U

6.05 ДЩJобі•а 8. 25 Тен•}rра .. KJ1IO'•• &ІД місп• .. 9.00 Муз. lІoo-stop 10.00 дMBI)'-tKlll-fCbKa сJНГЛІЙ.С~К.l MOBCJ · 1 О.ЗО ТаRрІйСЬІJСі І ГРІ-' 11.00 Зусrр••'і :1 Кмrаєм 12 оо Не-ну.а•~а nrюrрдМ;І 13.00 K~QІopo.;_)(un 13.30 Х/Ф •Тристан• 15.0•) Д;.;; .-ВидИ, ЩО 3НИІКЗЮТІ•• 1 ~ 3U Пn(:.•C:Ot* 1!-).45 1~ 1::1. 18.55. 20.2!'J AJJ,pc..:(:И ДІ

IJI>?

32

Те·

Афіша Новорічних і Різдвяних свят ...

СІТ. BiдJ'rr'ttHR ТМЖНА

,цнів•

17.00 А'Ф ·Грушко•. 2 серія 18.00 CJO JJO uдного 18.30 ·Вікна•. Cr . .Jp1

•Ш.п-ягер,.,. nрод-

1U 30

Х/Ф

13.00

14.20 1000;

І <іРІі4 tiOOtAtiИ

70.50 Н<1 до6р01ні<-t, діти! '21.10 МuнuдіжниМ t~&нafl •М.. 22.00 Х/Ф •Tpotltf.Ait Натаn4•

Фон.>Jраф

15.00

(:rавл~є

19.25 Г>Іr<!ф·клуб fJ;1Іt,аз-ст~n-таещ-КЛАС!

Тепе<азета. Неру·

Муз. oporf"'laNЯ. Груnа ·Мnшина

І1J.)ОІJ>&..В.

10.35

80

14.00 1+1+1

17.10

... о"ю1ер

КJtуб ·БІлий ne~nyra•

13.30, 14.30

Мк;Ті;l І СlОІІ-ИЦі СВіТу

кu

М/С •Н88КО110 с~Nту З<::ІІ

10.10

11 .06

17.00

19 15

20.10

12.00 Tjc

ДжСНТ11ЬМЄ~·WQу

7

Х/ф •Сирu1• КМ~НСЬК8•

7.00

роз6мnІх nІхтаріІІ ...

22.00 Ю• тмJІСІ-4"· Х/Ф .. полІцейсwd• 23.50 Меrюрд.Мд 0.35 Кр.;:ІЩІ :.s кращи_..

I'.J)3ЙHL.:H З3І1~)()ІUУ(

21.00, 23.10

ШtJV t.:сtмо1ньоrо хо.постмка

18.45 My:s.

20.30 20.50

хомІсr~ 11.1~ Муз. пауза 11 .20, 21.45 Аатоторr 1 t .ЗО ЖмnА н слuеі

IHTEP~'.a:..t

Х/Ф •Спрааа

оо.

1:s.10

\7.25 rl()(;MiШ)(a 1ИЖН">І 17.4!5 Х/Ф •M•IIOAhl 3 ....... ny•

леексr1рес

11

К.Лиtе·о-~ ГU1ІЮkр<.на

•Ім'~ ... НоворІчний дайджест

22.10 Х/ф •Поrраб~Н'8• 23.50 ПрОфі-nрес 0.30 koмn'юrep Х 0.45 npиtsi1 ... завтра!

Ч.uмуч~а

9.50 Пpucro '"У3""" 10.20 к.mtrвa ГІnnократа 10 50, 1 3.00. 14.50, 17.3.!>. 20.50

18.~5 КВК. Фінал

20.30 .. вуnмці

0.1 О Х!Ф .Десять неrрмнtп•. 1 .:гО 8

9.05

12.45

18 :.!U

Поіх.алиt

21.~ Що?

7.35 Еротичне ОПОІІ\АІІН"" 8.00 СІТ 8.20 ДИТ<NМ!t -

ТІА

Ч.2 Z3.05 ~нтергра. ·бойз &снд•

2

7.0~ МІФ

13.50 Зtр-ки сеjтоеого футбоfІУ е проr-рамі ... Інtерфутбоn• 14.15 Сміхоознораuа 14.50 •БрвИн-риttr• на •Інтерецаналі• 15.45 Х/Ф •CVnep..-epoA ПРМ -рІ кoponw Aprypa• 17.20 t-н~:JttiiИкo.~ на Міс~ці А nporpaм. •100-Vu< 17.51.) Всеукf.)~Інсhк~ конкурс анuкд<J

ч_з

'I'OIDC

25 "··-

Кустu--

ПІJ<:tОUСІІ<-tІІниИ

МОДі-1

••~"~"

12.10 Про..-рам.-J ... Ілю:зі.о.-..-Шuу•. Ч.З 13.00 д/t.: •llідНОДНёt UДІССЄЯ «;ОмаНДИ

18.3U Ha.tiOt1;;JJI\~Іi~111 хіІ ·113рад

....

Х/Ф •З mобооо'оо•

.. /.ІJ<:~-1::!-i-

часу.-

15.40 Юноrорос:t(ОО

16.00 16.30

r·раціі вщ

1:J.4U. 18.00, 0.25 ТЩІІІнфц..tм 1D.OO Віцкри•і неООсо

Тащ~І()t()ЧиИ хутlр

13.35 МаленьКі ~торії •Арт-обстрі.rІу., 13.55 .. Еоліс .. ···світ J..Знин 14.05 Х/ф ..дрМІ8 ТрАСОІ"У3І<>4• 15.30 ТелемаІаЗин ·Те, шо norpt()t-ю ..

Муз . nрограма •Новий рік за-

11.2~, ЗорS4ниця

М:Ф

19.35

1 .!55

10.~U До~еи усі вдома

17.00 Вщ .. lltJI)eXI)t::'CІ"- -·ДО уСІІІху 17 зо· Сто чудес cRIT"f 18.00 Жі>4Ка nІд ЗІр .. ами. 3<.1 кущсам~

19.10 19.15

Муз. Пдуза

18.25

10.JO Сн.дuнuк м~лu..,.ан,• 11 .ОО Х/Ф •Клеоnатра ... 2 cepiq 12.00 Kypt.: нІмецької мо'=н-4 •Waf'?--

Просто собака Тема з вз.ріацtRми. Сnіває В

12.45

1~.:3~.

cv•

Лук'ЯНЄЧ.І•

СІІ

i-'ekJІdМO.

1.5U

9.45 1U.O~.

ДаА п'qть! ДаЙдЖk"СІ

11 25 11.50 12.10

мовляли? .. 0.00 Х/Ф •МОІІ лІ•• tt0r8• 1 .ЗU llpt.JІ ~~МІ:І •СЧ>ес•

:і Просто ... ВСІшмно•,

Прn .... а-н-н-.сw І СТІіІІ<ІИ ~

1о.:.ю В•кннд

3~-:J кутсам11

Ч.7

моди.

.. трос

•ЗИМ<-) в ПрІ..Х.::Н.)КВdШИНО ...

[ JpaOQCI\30fiИИ ~<:аЛL•Н.Ц~J.-1

1~ 1S 15.45

МІФ

9.40

.....

Новосел

22.30

базару•

Хрещат"<

.з Новим роком~·- Ч.З

9.30 Сnортивне сузір'~ 10.00 Вогні цирІ()' 10.55 Hoн-cron

ltiiiiiiA

Х/Ф •Оцеоn;о•

8.05

·т.4~ Ан1ресолька

8.50

Шолом, Киt;ие! 22.10 Ьудиrе здорові!

Одесь..-.і нюанс1-1 •Слое'янсЬkоrо

50

Т/с •ПО81трянн~ 808К ..

0.00

МІСЬ)(і нонини

8.30. 21.45

21.30

П'nігрим

8.00 8.30

14.5~ Анонс

1 !J. 1 U

20.50 21.00 :lt.2()

VТ-3

1 ::'. 10 І::j.ІДІ(р..t(,І.<}(;МО ЬЮJ1ІКJ

7.30

LQ.35 1 ОРГІНфорN 20.45 Гарні HOOИttM

22.45 1 елемані~

"''JІЮСТЯКіІ

10.J.'-} tif~Cf~Лi (;Т~~ТИ 1' Q{)_ 1~ liO. Е).()О. :1:-і..~О УТН 11.15 Т;с •Teмttl не6о(.;а ..

14.00

•в

npnrDaмa

30~..-

Здоров·~

20.00 ІfіформацІRна nроrі)дма ·Or ·

нд.*8Р•

C;Jt-Кtfнt-:.l)r·o

ВsдеоuузиІСS

Оаза серед ><8ОСУ

16.40 .. шлягер• nредстаа.mи; .. 17.40, 19.45 ЛJОдt4 дtКІ ЛІQІ18Й 1 8. 00 Мода CЬOf'Dдltl 18.30 Програа..а -Стрес19.05 Спорт-ревю 19.25 CІ.....eAttVІPI &ttекдот

сорІІІ

17 .ОО Т;с .nриrодм СиндбадІІ• 18.00 К;:u~мбур 18.30 Х/Ф •ае.н ~СИІІЬ08ИЧ 3Мi­

P3t10 u~;roзt:

10.0"} Wuy

Зct.кt>tt с закон Сощ)Т..-вний канзn

2

УТ-1 9.30. '1 10. ? 1.:J5. 9.3~ Ct:n:.; 1 ІІЮ.Ц\•

Му~. Щ)Wfд

13.55 14.00

16.00

З січня

ловоі Уд1*4І

13.25

Газета виходить

з

17 квітня 1937 р. Д Н і В И Х() Д у : середа, субота.

·":'

.,

. , . ·. . , · .; . '.· .· , ~ ,

Друк офсетний. Обсяг І друков<Іний аркуш.

Віддруков<ІІІО в ЗАТ "БrOBAI'ChKA ДРУКАРНЯ"

Київського обл<Існого комітету інформ<tції. Зам. 5141 Т11раж 2035 пр11м.

#104 1998