Page 1

.м 104 (8463) Ціва договірна

fАЗЕТА &РОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ :rA РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ІнформаціАна панорама

кання,

державиого

сек­

Сполучених

Уоррена Кри­

стофера в нашій столи­ ці. Як і очікувалося,

держсекретар США об­ говорив

з

керівни­

цтвом нашої країни пи­ тання

широких

взаємо­

вигідних відносин з Ук­ раїною в усіх сферах економічного і полі­

тичного жиіfтя. Однією з головних проблем на переговорах

·

конання

стало

ви­

Україною зо­

бов'язань щодо знищен­

ня Ядерних озброєнь і набуття

статусу

·

держ а в и.

голова

Верховної

ядерної

У.

КрИстофера·

няв

не­

прий­

Ради І. Плющ та Пре­ -зидент Л.

Кравчук.

По

закінчеНні

візиту

від-

лася ція.

прес-конферен­

ПРЕЗИДЕНТА Позавчора відбулося засідання Кабінету міні­ стрів, яке провів Пре­ зидент Леоиід Крав­ чук. На засіданні об­ говорено

питання

витку

енергетичного

народних

Доповідаючи

роз­

нагальних

про­

блем.

Атомники ЗАПЕРЕЧУЮТЬ Як відомо, партамент жовтня

Іщенко сказав, що

М.

навіть

в

умовах

висловив

22 зане­

рішенням

Верховної Ради Украї­ плуатації ЧорнобильАЕС. У зв'язку з заступник

голови

Держкомітету

України

використанню

атом­

ної енергії Нур Нігма­

заявив,

що ця

викликана .моти­

вами., виключно

емоцій­

ного характеру. В умо­

р'еальної

'енергетичної

. фи

загрози

катастро­

у зв'язку з різким

подорожчанням

тованих

Україна

імпор­

енергоносіїв

не

дозволити

може собі

зупинити ро­

боту двох

блоків

марною

потужністю

су­

2000 мегават. Він під­ креслнв

також,

що

експлуатація

ЧАЕС

здійснюється

в точній

відповідності

, ми

виконкому

цих

є

про

складних

_звітува­

що

ти і не соромно дивитись людям у вічі. Але є й пи­ тання,

про

які

мовчати, є котрі треба спільно.

й

не

можна

проблеми, розв' язувати

За звітний період було

проведено п'ять сесій, де розглянуто 49 важливих питань

для

життя

міста_

питань розглянуто на засіданнях постійних ко­ місій. Результативно пра­

105

цювали

комісії

екології

і

з

ресурсів

та

безпеки, знижок

з норма-

без

будь­

на

особ­

становище

стан-

госпо­

благоустрою

Петренко),

охороні

здоров'я і соціального за­ хисту

населення

(Д.

·

Іванова).

А.

·

Позитивно оцінюючи ро­ боту більшості комісій, необхідно сказати, що ча­ стина

і

депутатів

на

в

знизила

роботі

Ради

виборчих дільющях.

Вважаю, що нам

за останній

разом

вдалося

уникнути, відійти від зай­ вої конфронтації в нашій

Раді.

Ми

стали

більш

зваженими, більше відчу­ ли свою безпосередню від­ повідальність за долю лю­

жителів

нашого

мі­

ста, а не інтересів тієї чи

іншої яких

партії,

інтереси

так

виразно

доміну­

на

початку

діяль­

вали

ності

депутатів.

Незважаючи коло

питань,

на велике якиr.ш

дово­

диться займатися викон­ кому, безпосередньо мені та моїм заступникам, ми намагалися

так,

не

допустити

перебоїв у забезпеченні міста теплом, електро­ газом;

давалася

вода,

вивозилося

щоб

по­

регулярно

сміття,

дилися

ремонти

тичних

та

прово­ енерге­

комунальних

мереж. Тобто місто жило більш-менш нормально. Тільки на потреби Ж!fТЛО­ во-комунального

ства за го

9

господар­

місяЦів потqчно­

року

використано

з

17

лінії

енергопоста­

чання, зв'язку. Вулиці набувають непривабливо­ го ·вигляду, руйнуються дитячі майданчики, газо­ ни,

зелені

Києві

насадження.

'Зуміли

В

з

урахуван­

ням інфляції.

ceeli

Із ється

своєчасно

товку ТіВ,

ВСіХ

служби

провели

МІСЬКИХ

житлового

підго­

об'єн­

сектора до

роботи в зимовий період. У місті інтенсивно ведеть­ ся будівництво. Більше мільйона квадратних мет­ рів прийнято на баланс

жуть

милосердя, суттєво

не

мо­

покращити,

або хоча б ·зм'якшити їх становище. До того ж не з

нашої

цього

вини

пенсіонерів

тримується

протягом

15

року

тисяча111

постійно виплата

погіршуючи сирутне

їх

і

за­

пен

без

..

то­

становище.

вдосконалення

цієї

звертався

у

приводу

виконком

енології,

сміття з міста

з

адже

вивозять і

зва_люють його де попало, але реакції ніякої, доки не дійшов до голови. Тільки при активній робо­ ті

всіх

депутатів

можна

розв'язувати наболілі проблеми. Про непрввабливу нар­ тину із забезпеченням мі­

ста хлібом напередодні ее-

нього

в

цьому

На

році

ви­

роботи

виконком

рішення

про

прийняв

сії

децентралі­

трачено 961 мільйон кар­ бованців, 323- на бу­

зацію

дівництво

стопада 1993 рону. У місті зареєстровано 370 чоловік безробітних. На підприємствах міста все більше і більше ро­ бітників, які зайняті не­ повний робочий тИждень. Так що число бідних і

ріг

та

ремонт

і тротуарів.

ному

році

до­

У наступ­

значні

кошти

будуть спрямовані на впо­ рядкування

старої

части­

ни міста, бо там накопи­ чилося дуже багато проб­

водоводу,

зростає.

ща

та

середови­

здійсненню

заходів

котелень

В цьому році, незва­ жаючи на фіНансові труд­ нощі, розпочато будівни­ цтво центральної полінлі­ ніки на 1 ООО відвіДувань за зміну. На господар­

тепломереж,

ми хочемо,

щоб мі­

розвивалося.

Особливої уваги потре­ бує транспортне обслуго­ вування жит.елів мі'ста. Нам вдалося з допомогою І. С. Плюща вирішити пи­ тання фінансування бу­ дівництва об'їзної дороги. Ведеться проектування тролейбусного сполучен­ ня.

Вдалося досягти тьох

зрушень

в

бага­

розширен­

поліпшення

гічної

ситуації

ських

еколо­

в

засадах

місті.

·

розпочато

добудову хірургічного корпусу. Кошти на його будівництво виділили тор­ говельно-трикотажне об' єд­ нання, завод алюмінієвих будівельних конструкцій, радгосп-комбінат <<Кали­ тянськиЙ>>. Сподіваюсь.

що це будівництво, вкрай

ні телефонної мережі. Майже готова до здачі АТС на дві тисячі номе­ рів. На жаль, нас не за­ довольняє робота пошто­

необхідне жителям міста і району, фінансово під­ тримають й інші колекти­ ви та номерційні структу-.

вого

ри:

відділення,

на

яне

надходить багато скарг. Окремої уваги заслуго­ вують го

питання

захисту

соЦіально­ населення.

Особливо таких рій, ян інваліди, нери, багатодітні

в

ріальному

катего­ пенсіо­

і

мало­

молодь

скрутному

опи­ мате­

становищі.

Сьогодні в місті з. 90-ти­ сячним- населенням біль­ ше 17 тисяЧ жителів сто­ ять на обліку у міському

відділі· сту

і

за

хлібом,

завод,

і

вин<>н

і

хлібо­

торгівля,

котрі

постійно кивають один на одного, а броварчани го­ динами

гах,

простоюють

проклинаючи

в

чер­

міську

ють

черги споруд

· сімей

щодо

сто

це питання і зро­

била висновок, що в тому, що в місті постійні черги

навколиlllнього

другої

малозабезпечених

і багато інших комуналь­ них- об'ктів, в тому числі

якщо

вивчала

Вона

по контролЮ за охороною

очисних

та

Олянецька.

дру­

каналізації,

комплексу

та ли­

депутатам

деснянського

воду по переробці сміття, нитки

Пенсій

першого

соціального

потребують

захи­

допомо­

ги. Серед них 1790 інва­ лідів та сімей, що втра­ тили годувальника, 600

масла

М.

Іщенко

зробив

вогонь

киваємо.

на

економічне

становище.

З

питань

тури,

П.

освіти,

мови

П. Зуuченко.

голосив

уваги

на

звертається

лярам,

а

старші

самі по собі.

тів

до

ніх

ділової не

розмови як

сПостерігачів,

людей,

котрі

відповідають

а

як

причетні за

і

сторон­

усе

·і

те,

що робиться в місті. Ми, депутати, сRазав,

першим

висту­

паючи в обговоренні зві­ ту, депутат А. Г. Мути­ ло, повинні більше вникати в роботу апарату виконкому, знати про йо­ го діяльність. Бо такої ін­ формації і ми, і виборці маємо мало. Зараз особ­ ливої уваги потребує ро­ бота транспорту, пошти,

на­

мало

на

під~

кумирами

існують

Іх ідеалами,

стають

молоди­

ки, котрі займаються так званим бізнесом. Відпо­ відно у них складаються і життєві орієнтири. Проб­ лем

в

освіті

наколилося

багато, тому Петро Про­ нопавич запропонував цій присвятити

сесій

міської

ю.

одну

із

Ради, добре

про

критики

що

літків. Учителі віддають перевагу молодшим шко­

міста

депута­

Він

тому,

підготувавшись

закликав

куль­

виступив

аналіз роботи виконко:v1у і в інших сферах життя і

своєю

роботою, культурою об­ слуговування. Але винних за зриви у роботі у нас чомусь ніколи немає. Все

темі

О.

у

до

Дутий'

проблеми

в

правоохоронних

.

неї.

говорив роботі органів.

· Там,

як і раніше, не ви­ стачає людей, грошей, мalllИH, пального, телефо­ нів. Погане освітлення мі­ ста вночі тільки допома­ гає злочинцям. А про­ мислові

підприємства,

піДприємницькі структури, і то не всі, надаЮть мілі­

ції дуже мізерну мате­ ріальну допомогу. При такій ситуації підтримува­ ти

добре

знають

обхідно

чітко

розписати

їх обов· язки. Оскільки найбjльше скарг від лю­ дей надходить на роботу житлово

комунальних

служб, то цю ділянну ро­ боти, як найголовніlllУ. повинен

вести

голова

ви­

нонкому, а не його заступ­ ник.

Зараз

багато

виникає

по

питань

захисту

мало­

-забезпечених броварчан, тому ця проблема повинна бути в центрі уваги і ви­ нонкому, і депутатів. По­ гано працІоє спецвідділ

по

благоустрою

во

в

і

приватному

особли­ секторі.

Там взагалі немає ніякого контролю.

Багато коlllтів на делегацій,

витрачається прийом різних тому потрібно

подумати,

чи

варто

їх

в

Т. П. Тоnочко говорила про необхідність наведен­

І все-таки життя не зу­ пинити. Намітились пози­ тивні зрушення в роботі

Назріли такі питання, як будівництво сучасного сміттєзвалища або й за­ зливової

з

К. Ф.

служб

свою роботу. Тому їм не­

шувати.

владу. Потрібнg просто суворіше питати з керів­ ників і нонтролювати їх роботу, то й порядку буде більше. Та й з продавців хліба треба питати відпо­ відно, бо й вони підлива­

лем.

гої

виплати

допомоги

розповіла

· ки

такий скрутний час запро­

.ІІіІ""ої Ради народнах jепутатів

благоустрою.

нились

:Комунальні

фонду

кошти, які до міського

працювати службам ви­ конкому. Я неодноразово

і його не зупинити''

інтелігенЦія,

навіть

незахище­

контроль за цінами. На це найбільше нарікань людей. Необхідно краще

життя крокує далі,

ваного

МіЛЬЙОНИ

Ті мізерні ми збираємо

го

"... А

соціально

громадяни.

Для

забезпечені сім'ї. Та й багато робітників, інженер­ нО>-техні чних працівників,

334

інші

ні

приділя-

Велика увага

непраце­

здатні. 670 одинокі мате­ рі, малозабезпечені та

сій,

карбованців, або на 20 процентів більше заплано­

бюджету

чоловік одинокі

запобігти

цьому.

працювати

щоб

енергією,

ються

комісії

питань торгівлі (В. М. Єр­ молаєва), ·з питань жит­

З.

будується

природних

А. Я. Шипер), по народ­ ній освіті (К Г. Козій), з

(І.

Зараз

багатоповерхових будин­ ків на 2600 квартир, два гуртожитки на 680 місць. Правда, якість будівни­ цтва бажає бути кращою. Проблемою для міста ста­ ло будівництво погребів. При цьому пошкоджу­

щпань

(голова

дарства

ри».

раціонального

використання

ни про продовження екс­

вах

зроб­

О.

дей,

держде­

США

покоєність

заява

про

голова

час

виконання нац~р_нальиої програми «Освіта>>, ін­

ви­

лене,

економіку, а також" хід

тулін

її

конкому за останній рік.

активність

по

міської Ради

депутатів,

комплексу України 'fa залучення зарубіжних інвестицій в українську

ших

денного.

лово-комунального

ПІД ГОЛОВУВАННЯМ

11

з них був звіт

про роботу

3аверши1}ось перебу­

Штатів

порядку

Головним

У КИЄВІ

ретаря

яка обговорила·

питань

У. КРИСТОФЕР

вания

Моє .tticmo-.мoя т~рбота--------~-------------------ЯК УЖЕ ПОВІДОМЛЯ­ ЛОСЯ, 21 жовтня відбу­ лася ХІІІ сесія ХХІ скли­

правопорядок

дуже

важко.

Член виконкому М. К. Федоренко зверцув увагу .на те, що не всі керівни-

ня порядку в кіосків, кО'І'рі

розміщенні

створюють

непривабливий архітектур­ ний вигляд міста. Ніякої боротьби не ведеться з во­ діями,

які

ставлять

авто­

мобілі де кому заманеть­ ся. А спалювання листя? Місто переповнене димом

і' ніхто на

це не реагує.

Люди, котрі живуть в ра­ йоні заводу «Topгмalll>>, снаржаться

на відсутність

транспорту,

а

пустити

ту­

ди автобуси тільки обіця­ ють. Потрібно розв'язув<t­ ти і проблеми молоді. Ім навіть

тися,

немає

де

зустріча­

змістовно відпочити.

З блоком питань про бюджет та місцеві подат­ ки і збори виступила за­ відуюча

фінансовим

ділом

Т.

від­

міськвиконкому

П. Толмачова.

затвердила

Сесія

положення

про місцеві податки і збо­ ри:

-

готельного збору; збори за парковку автомобілів;

ринкового збору;

-

збору з власників са-

бан;

-

комунального

по-

датку;

·

-

збору за видачу доз­

волу на розміщення об'єк­ тів

торгівлі. Повністю положення про місцеві податки і збо­ ри бу дуть надруковані в

<<Новому житті>> у наступ­ ну

середу.

Сесія внесла деякі ни

у

своє

змі­

попереднє

рі­

шення. ВиріlllИЛа пункт 4 розділу ІІІ додатку ,N'Q 2 до рішення ХІ сесії ХХІ скликання <<Про встанов­ лення місцевих зборів» викласти в такій редакції: <<Ставка збору за видачу ордеру

на

квартиру,

за

видачу охоронних свідоцтв,

бронювання житла та ви­ дачу довідок на дозвіл міжміського обміну жит­ ла

встановлюється

в

роз­

мірі ЗО процентів мініма­ льної заробітної плати на час оформлення ордера на квартиру>>.

На

сесії

інші питання

розглянуто

і

і прийнято

відповіДні рішення.


2 стор. 8 Середа, 27 жовтня 199~. . ~?~

сН О

8

Е

Ж И ТТ

Sl• 8

1ft 104 (8463)

.---------~.u--------------.---CTOPJHKH /СТОРІ!--------·------------~-----------ПАltІ"'.ВТЬ

МИНОЛА Ноетомарав у своїй <<Руссной истории

В ІОНИ

в

Цю складну й трагічну постать нашої історії двісті років на безкраїх обширах царської імпе­ рії, від Владивостока до Баку, як писав Ілько Борщак, проклинала ка­

жителів нашого осооливо моло­

ді: «6удьте до ветера­ нів терпимими, ОіJІЬШ уважними, добрими.

зенна

dони заслужили. цьо­ го своєю кров'ю, своїм подвигом в ім'я Бать· ківщннн. Ніколи не вмре слава і пам'ять прu тих, хто віддав СіІОЄ життя у боях з

А

тепер до

вас, доро­

ветерани,

прохання

· (не

із

де

вав,

коJІН,

буJІН

друзі,

хто

чи тій

чи

«заховати

пунк­

Андрусові,

ані

зраднином,

Юдою

сповнений

святої

і

най:JІскравtші,

найрадісніШі

Звичайно,

бові.

сміШні іС·

торії. Адже

гумор теж

оув

зороєю

в

ЛИне час спогади цінними

...

uсо ливо

ум~>в,

А

вона,

ПИШЄ7ЬСЯ

її

1

ми

як

такоЮ,

вона

була

і

tivПir':J:YBi:tTH,

ЩОб

огнище

Пилипом

по­

місце

1707

р.,

рити цілісний nам'ят­ ний матеріал. Чекаємо ваших ма~еріаJіlв. Приносьте їх у міськ­ виконком, ~ату .N9 lUЗ (Рада ветера­

мірів: ватной

НІв).

• ня

нині

ся

рівень

і

поколін-

помітно

знизив­

продовжує

Тому рада ється

падати.

Броварська міська ветеранів намага~ дати поенJІь.ну до­

помогу

тнм,

найбільше

Так,

хто

потребує.

більш

валідам

війни

початку

цього

цього

як і

130

ін­

праці

на

року

на

5О процентів бу ло ко~­ пеисовано абонентну пла­ ту

за

корнетувания

фоном.

слуговування ВіЙНИ

об­

ветеранів

ПрОДОВОJІЬЧН~Н

вараМИ,

надавалась

ріальна хто

теле·

lІроводилося

допомога

звертався

до

то­

мате­

тнм1

цією

вас

тію

и

метою

всех,

для

користь

ролем го

щасливою го

іга

4110· велич~

оборонить

зброєю

московського

кого

від

то­

тирансь­

Вітчизну

Малоросійську

і

нашу

Запо­

розьке військо звільнить, а забрані наші права та вольності не тільки при­

a)Je

верне,

користю і

із

з

славою

колись,

що

Б ул о

вони,

як

ста ­

землевласники,

«ходили

в

нозаии»

під

знаменами Вишневецьних, Дашиовичів і Лянд­

ск<>ронсьиого... половині дали

XVI

вони

У

першій

ст.

відпові­

норолівським

комісарам, ян· і інші ук­ раїнські шляхтичі : <<Чи буде,

чи

з на

ні

перемир~я

ми

рідко

коней, полі

і

зла­

ми

тому

з

зав­ лоно­

були

де­

ко­

завжди

<< Нал едінсьиих >>). ровинні

-

нажуть

и

від

норолівсьна

ність

(деякі

слід

УкраІни

ХІІ:

укра­

слас­

шведським

Нарлом

иих

роду

православної Мазеп-Нолодинсь­

моим

под

відкрито ви• сподівання на

із

їнської шляхти

сима страти». Беручи до уваги весь загал тодіш­ ньоІ української знат,і,

полковника

для

спілки

заслуженого

жди

запоро>Ксиаго

уже сво'і

С. Мазепа походив давнього військового

на­

Івана Скоропадського від ЗО жовтня 1708 р. геть­ ман клав

із

... ».

своїх

и народу малороссій::иа­ го .. . ». У листі до старо­ .дубсьІfоrо

І.

зимо

тей ваших, для общаго добра матки моей отчиз­ НЬІ бедной· УнраиньІ, все­ войска

рить

татарами,

жон

1572 року

примножить

за­

ренментом

застаючих

~-. ~--

сам

не для при­ пользь1.. . но

моей

загальною

безсмертною Запорозького

угоду

гетьма­

Самойлови­

свій

перехід у

до

мосиовсь­

через

свою

род

Мати

Мазепи

заступницю.

була

дуже

до

могу

султана

проти

по

того

допо­

ж

таки

присвятив

отаман Війська Запорозь­ кого Іван Сірка і з листами Дорошенка до сул­ тана Мазепа був відправ­ лений у Москву на суд до боярина А . Матвєєва. Суд для Мазепи закінчився щасливо: прийняв навіть цар сій Михайлович і

1fому

він

«Войнаровсьний>>.

наголосити,

вірні

що

рідному

вони

наро­

дові . Завжди дружили з козацтвом і не посnіша­ ли. як інші, визнавати російське піДданство.

Герб Мазепи дуже схо­ жий на герб князів Кур­ цевичів,

тор

стверджує

Василь

Луців,

док­

неза­

перечних нащадків Норі­ ята Гедиміновича. На князівське

походження

Мазеп натянає багато польських, російських та українських

Пращур

мана

-

чи

-

дістав

короля

істориків .

великого

не

від

геть­

Микола

ток

Зигмунта

Мазепинці і

І

1544 за

це

мав виконувати у місце­ вого старости кінну. служ­

бу. син

після

Михайло,

мабуть~

попереднього,

дістав

Августа

польський,

привілей не

біля

нороль

видав

на

йому

село

Пісоч·

Любомира.

Синами Михайла Мазе­ пи були Теодор (Федір) і Микола. Федір брав участь у повстаннях Но­ синсьиого, Лободи . та На­ ливайка, і його, суддю полкового, маном і

разом із геть­ всім силадом

депутаЦії козаків До ко­ роля було' у Варшаві під­ ступно··· схоплено і зака­ товано дили

бика

доки

року:

1597 живих

і

на

розпікали

у

нільиа

волання

поса­

мідного

малому і

страждальЦів

вогні

годин ,

стогони

було

чути .

Єдиним С!>НОМ Миколи був Адам-Степан. Ми­ хайло Руліновський че­ рез

те, що батько геть­ мана мав два імені, вва~ жав його · натолииом.

Але цей <<католик>>, бі­ лоцерківський отаман Степан Адам Мазепа. під час повстання Богдана

Хмельницького

но

пристає

старшини». був

<<офЩій/

до

козацької

Пізніше

серед

він

однодумців

гетьмана Івана Виговсь­ кого і прихильником фе­ деративного союзу Украї­ ни з Польщею (так зва­ ної Гадяцької унії) .

Мати

польського

року в Білоцерківському повіті на Ниївщині має­

по'тверджен­

ня на володіння Мазе­ пинцями від Зигмунта Августа, а 1574 року Генрик Валуа, наступний

дослідивши

ка

та родинні Мазепи, пе-

Мазепи

ла

з

гетьмана Марина

І.

С.

походи­

українського · шля­

Мазепа

Ниєві

був яиа

навчався

риторики,

С'Тудентом славилася

європейський же

він

нозацьна

раДа

літ з

12

початку

Петро І

1700

р. наста­

новив його лицарем ос­ новного ордена АндрІя

Первозваного, дарував

цілу

а

р.

1703

волость.

У 1708 - 1709 рр. гетьман з допомогою юве­ дів підняв війну проти

і латину. Тож не дивно, що з пошани до своєї альма-матер він, ставши гетьманом, збудУвав у Ниєві братську церкву Вогоявлення ( 1693 р . )

мира. Останній уже 1659 ро'kу посилає його з важливими документами до гетьмана Івана Виговського. ·а в лютому 1663-го

Московщини. Поразка під Полтавою ?Робила його вигнанцем. Ілько Борщаи пише, що гетьман помер увечері 2 жовтня 1709 р. у Бендерах. Василь Луців смерть Мазепи описує інакше: · в останній · день його жит­ тя, 21 вересня (за ста­ рим стилем) 1709 р.. з ним прийшли попрощати­ сн нор.оль шведсьний НfІрЛ ХІІ та офіційні представники Англії й Голландії, проте гетьман

~

уже

Є зела

відомості, що Манавчався у Полоць-

ну й Варшаві в єзуїтів. За рекомендаЦією київсьиого єпископа Лещинсьиого він став джурою і довіреною особою поль~ ського короля Яна Нази-

з

листами

до

гетьма-

не

впізнавав

нІкого

на Юрася Хмельниченна. Улітку того ж року Мазепа привіз від короля гетьманські клейноди гетьманові Правобереж-

і о деся'J!Jй t"одині вечора помер. Гнат Хотневич днем смерті І. С. Мазепи на­ зиває 22 серпня 1709

ким

підчашим.

силеня старецького в

1663

р. той виїхав разом · Варниці,

ної УкраІни Павлові Те- рону. тері. РосІйський історик Ми1665 року в таборі під кола Ноетомарав писав Равою нороль наставляє про те, що <<Мазепа умер Івана Мазепу чернігівсь- 18 марця 1710 р. з

із

норолем

в

хоча

ще

УнраІну ~ Тимко

біля

Бендер>>,

Падура

вказував

~~~І~вся при своєму бать- на те, що гетьмана отруїв

За час королівськоІ служби Мазеnа, нрім Польщі, відвідав протя­ гом трьох років Німеч­ чину, ФранЦію і Голлан­ дію. З чужини він повер­ нувся 1659 року.

На

Україні

служив

спершу

до

у

піп-грек.

Провести на вічний спочинок гетьмана Уираї~ ни прийшли Карл ХІІ зі своєю

старшиною,

уповноважені

мані

при

чужинні

всі геть­

амбасадори

Мазепа

(посли)

гетьма­

султана, мунтянський волоський господарі.

дослужився

смерті

р.

<<За

Тут.

го

по

кіль-

свого гетьманства, пи­ сав він цареві Петру І, я зробив 11 літніх і 10 зимових походів тож не важно ножному розсудити, яких трудно­ щів, збитнів і руйнацій від тих "безперервних · по-

вивчив

на Правобережноr Украї­ ни Павла Тетері, а зго­ дом у гетьмана Петра Дорошенка . В останнього

а

за

дослужив-

в ходів зазнає Україна>>.

хетського роду МокіЄвсь­ них. Вона знана своІм щирим патріотизмом та глибокою релігійністю Була сестрицею Луцько­ братства,

років знову

1687

тобто

Схід,

"".... , ....и

обрала Мазепу гетьманом Лівобережної Унраїни.

академії, на весь

грунтовно

у

де

ся до посади генерального осавула , тобто другої особи після гетьмана. Після скинення Са­ мойловича з гетьманства

даними Ілька Борща- близько 1640 року. Навчався спершу У Києві, в братській шио· "1і, а опісля у КиєвоМогилянській иолег!і:. Нозацький літописець Самійло Величко згадує,

що

лишився

Самойловича,

важливоІ

і

Едуард

nредставники

ІГНАТОВИЧ.

(«Урядовий

.

та

5.08. 1993

кур'єр>>,

р.).

ради

ветеранів, а також у ви­ рішенні питань квартир­ них та сімейио-побутових.

З

<< ... Я

яка

...............

вересня

17

гетьман

щирість

для

го

старшоПІ>

те­

ворохобни­

Орликом,

мала

свідчив

людей

чи

У приватній розмов! з

є.

ТіМ узагальнити і ство- .

• ЖИТТЄВИИ

виселення

ре сформулював Вольтер: «Україна завжД11 прагнула бути вільною>>.

одни

Ваші спогади ми бу­ демо скрупульозно на-

Україні

номії і кинув на ЦІ.лий світ гасло, яне так доб-

повнині

~приймати як..,ю

на-

nерепнсатк

історію. раз.

за

дехто

в

КіВ'>. Отже , піднісши пра­ пор опору, Мазепа від­ сунув на сімдесят років нінець украІнської авто­

Це

важливо

магається

відомо,

щити

повному

коJІН

козаччини

знищен­

рору щодо українців і колонізації гетьманщини москалями та німцями, аби <<раз назавжди зни­

оез·

слова.

проект

шляхом

і ваші

-

в

'

ня

окопах.

стануть

рuзумінні

·

моменти.

і

CJ!j~~~~! i A

лю­

розробив

у· к·tJАІ ~ и .

·Yt .\

супроти України, до якої був

про

підданство

за на

ириво­

ані

Іваном

чем

ігумені

укласти

ного царя. Юльиа міся­ ців по тому Дорошенко послав Мазепу в Царго­

Норотка

Москві,

ані

.nрисяжнииом.

ном

Гід-

й

лівобережним

була вона ще й настоятелькою Глухівського монастиря, яким керувала

поему

БахчисараІ. Царгороді і навіть у Відні та Лондо­ ні! Проте ніколи Іван Сте­ панович Мазепа не був

та•

київської

Рилєєв

продава­

тового

а

ністю

з

рейдемо до нього самого. Народився майбутній гетьман на НИ'івщині у Мазепинцях, поблизу Вілої Церкви, за даними доктора Василя Луціва, 20 березня 1632 року, а

що

Ще 1703 року, тобто до nовстання Maзemt проти царату, Петро І

життя,

Рівночасно

суnроти

юд,

з

нею збудо-

вану) .

походження зв'язки І. С.

ні,

націо­

церкву,

на·

<<Повному зводі законів:~>! Юда? Та!_<, але Юда

розчаровувались. Зга1 дайте найтрагічніші хвилини вашого фрон­ кож

,

tY·

ли за 'І:РИдЦЯіЬ срібняків унраrнсьні землі у Віль­

нальність. представм• ли ті друзі, про що ви мріяли в ТІ часи, на що сподівались, яким житейським яви­ щам раділи, а в чому

І

днів

иривоприсяжни.иів­ що обіцяли на­

завжди

мало значеіпія в дружбі те, яку

респуоліку

перших

показувалИ

Вознесенському монастирі. Ирім сина Івана, подружжя Мазеп мало ще дочку Олександру, заміж·ню втретє за Войнаровським. Вони розлучилися, бо чоловік прийняв натолицизм. Російський поет-декабрист Юндрат

зрадників­

з

ми.нулого ·бажання

90 років. Поховано П у захопив у полон кошовий

ти Богдана Хмельницько­ го», які до останньоГо дня імперїі фігурували у

що

відчу­

й

Так, але зрад­

кривоприсяжник

проти царів,

вас на­

оачнв,

що

монастиря

діяльна· і мала на сина Самойловича, який пі• великий вплив : Померла шов на Правобережну 1707 р., маючи близько Україну війною. Мазепу

<<зрадни­

супроти

яславі висловити за нього

старого

м'яну

служни­

як

місЦі

стоііттЯ

церк­

кривоприсяжника

але

турбуючись

воював,

царату,

nосади генерального пи­ саря. П. Дорошенко 1674 р. саме Мазеnі довірив на козацькій раді в Пере­

ще .. наприкінці

Переяслава зраджували Україну! Кривоприсяжник? Так,

про граматику) сво10 оuйову оіоrрасрію пережив,

ця

царів,

демо штопис спогадііІ про те JІИХоліття. Не­ кожний

запобіжлива

нии

давайте залишимо па­ м'ять про війну, скла­

пише

ва,

ЮдУ>>. Зрадник?

від імені ради ветера­ Нів . Поки ми живі -

хай

православна

ка,

загароникамю>.

гі

Гетьман України Іван Мазепа

ея

деятелей>>, Петербурз( 1874-1876 рр., не обі­ йшов увагою і Гетьмана України І . С. Мазепу.

Роки летять невмо­ лимо. Вони забирають з сооою останніх свід­ ків грандіозних .битв Велнкuї ВітчизняноЇ; війни. Через газету звертаюсь до всіх чи­ тачІв, міста,

жизнеописаниях

главнейших виданій у

чоловіка до 1665 р. ігуменею київського Фроло-Вознесенського мана• стиря, знана під іменем ігумені Магдалини. (На

члени

Ради ветеранів також обстежиJІН · житлово-побу­ тові умови інвалідів. Вій­ о І та 11 груп та інва­ лідів працІ І групи (всьо­ го 330 ·сімей).

На

жаль,

випадки,

ну,

невоодинокі

коли

роками

про

люди­

прикуту

до

ліжка, забуваJІИ на рІдно­ му підприємстві, Якому вона віддала своІ кращі

роки

життя

і

здоров'"-

Однак в трудові колек­

тиви,

де

усіма

засобами

намагаються

полегшити

сТоргмаш»>

М.

С.

профкому н . ська, гuлова

ректор А. С. Ющук, лова профкому М.

ранів А.

ЛИсий,

голова

організаціІ І.

Д.

Шудра),

го­ П.

первнииоІ ветеранів на

заводі

(директор

Дзюба,

долю людей старшого ПОКОЛіИИJІ. Наприклад, на заводі «Стріла»> (ди­

С.

r.

гм о ва

Грабов­ }>ади ветеАвхуков.

Те ж саме можна ска­ про деревообробний комбінат (директор А. С. зати

Джума, голова профкому В. В. Кобилко, голова ради ветеранів К. І. Абакумов). Із розумін­ ням ставиться до проб­ лем літніх людей керів­ ництво свtтлотехиічиогц зuоду,

вариства

акціонерного

«Софіи•,

то­

з аво·

дів

комунального

нання,

пластмас,

облад­ дослід­

ио-експерпмеитального

та

мостозагоиу-112. Хотілося б, щоб цей список було продовжено.

М.

ГОВОРУШКО,

голова мtськоІ ветеранів.

ради


сН О

Е

8

ЖИТТІ»

8

АктJuальна те ..на -.ii---------------------------• •••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••а.•••••••••~•~•

ВА .ДЕРЖАВУ ВАДІІСЯ

Із

становленням

вих

відносин

усе

ринко­

майстерні.

склад­

праці

~аслідок

ної

кризи

.

підприємств,

бюджетні

ас~гнування

ють Це

·

не

спонукає

витрат.

до

.музиці,

свої

багато

переглядати

усталені .

функції,

вносити зміни в організа­

пошуку

цію

праці.

Працівникам

тим більше. що законодав­

цих

установ

сьогодні

ство не забороняє подібні

водиться

нових

дії. Шукають

шляхи додат­ кових надходжень сіль­ ські освітні установи. Шляхів цих немало. Ска­ надання

в

DИRa1rH~IX роду

дає

тільки

не

коштИ,

справи,

не

покладаючись

вах

виховне

учні, їх батьки і суспіль­ ство в цілому. Наприклад, в Іванівській середній школі Богуславського ра­ йону на Київщині додат­ кові кошти надходять від допомоги особистим гос­ подарствам селян (школа має власний трактор), від продажу розсади із шкіль­ ної теплиці та товарНІ

гроші.

самим

А

можуть

при

для скори­

ство­

ку льтурно-ос­

медичних

устано­

кооперативів,

Раз уже про

міtлих

впроваджен­

мова

сідьську

то

зайшла

школу,

підкреслити

можуть бути ня,

що

очевидно,

нововведен­

забезпечуватимуть

вищий, порівняно з перед­ баченим програмним міні­

мумом, рівень освіти і ви­

ховання .

· І

дивуватись·,

тут

не треба

коли

при

від­

повідній матеріальній базі

шкільній

ііі •

• •

який

Василя

двічі

ви­

Об'єднатися,

бОрював першість світу і п ' ять разів ставав чемпіо­ ном Європи серед інвалі­ дів. (Див. <<НЖ» М 90 за 8 вересня ц. р.). Больова, людина,

що

скорилася

невблаганним обстави­ нам... А скільки наших земляків, прикутих до ліжка важкою хворобою,

залишаються

нозів

.час\

' навичками, а на професій­ ному рівні того чи іншого

виду ремесел

майстерні . До того ж такі послуги

можуть

надавати­

ся не лише учням, але й усім

бажаючим.

річ,

це

вимагатиме

кових затрат ли,

і

буде

мірним

з

цілком

право­

перед сільською ра­

позабюджетних ви­

трат.

Будемо сподіватися, що у

майбутньому

важливих

ження на

одним

джерел

коштів

школи

добровільні

господарств

та

із

надход­

додаткових

утримання

нуть

ста­

внески окремих

громадян. У цьому

-

юристом

щоб

ви-

.

міськви-

наш

серця>>,

манітних

і

заверш_ується,

досі

обіЦяють

а

ви­

приміщення, теле­ фон. Однак працюємо, хоч

різно-

організаЦій

безпеченим

на

голому

ентузіазмі.

речі,

шої: ти

. шу

ми

..

на­

допомага­

плануємо

чергу.

Кого

t

Так,

зараз

спогадами

'

~

І

в

пер-

нещодав-

Б у л а

,,

~~

членами

асоціації .

їм

броварські

автоматично

вважаються

{!<(,

всі

.ді ти- інваліди

·.·.it -._--.,,, _ • t :

старикам, ді­

тнм-інвалідам.

Фотозвинувачення

'

ветеранами

номерційними структура­ ми. днями вже одержали

До

ділити

... "· .. --j .

.

лю

тих,

про

хто

розчулиш тяжку

до,

витерпів

усі

муки голодних, воє'нних та повоєнних часів? Вони, наші старенькі, є живими свідками

примусової

лективізації,

важких

ко­ тру­

дових буднів, голодомору, кривавих боїв. Отже, ро­ зуміють один одного, бо СУДИЛОСЯ ЇМ ЙТИ ОДНИМ шляхом, долати численні негаразди,

втрачаючи

си­

ли і здоров'я заради світ­ лої

мрії

бутнє

у

для

квітуче

цілеспрямованого ня тих чи інших тів.

Освітні

жуть

та

у

на­

установи

своїх

дітей

про їх героїч­

спини, про

серця,

що й

досі болять: а чи так ми жили? Чому ж тоді не за­

робили

собі

навіть

на

їжу? Бо як зараз «розже­ нешся>>

иолгоспну

пен­

сію у 40 тисяч 348 кар­ бованців? А коли ще ста­ Бровари:

s

qиєТсь иерозумноі іні­

цІативи на вуІ!НцІІх мІста заqаділи купи опалого листя. Бо­ ляqе дивитись, я& tяжко страждають від цього люди. Особли­ во ті, хто хворІє серцевими, JІеrеиевими хворобами, у коrо ВІд диму ніде сховатись нІ в.в;еиь, ні вноqІ! Чому

-

ьку

санеnідемстанUіІІ

траднціІ>?

Чому

не

і

різних врахову­

не

а

відтак

залишать

матеріальної

тваринництва,

справи;

ко­

серед

пропагувався

здо­

селян,

тих

підприємств

чи

інших

видах

культурно-масових

або

просвітницьких

до­

послуг

надходження

до

Певні можливості щодо надходження доДаткових коштів

мають

клади.

медичні за­

На селі вони пред­

ставлені

без

лікарняними

булаторіями,

лікарнями,

підтримки.

позицій

ПіДХОДИТИ

мають

цього

при їх сприян­

мими.

ос'!'анні

Дещо з інших

осередках

клубних установ бу ли б достатньо сталими і ваго­

твор­

школу

західних

ні селяни прилучалися до наукових знань з рільни­

даткові

чості, фольклорних ан­ самблів. Така діяльність об'єднуватиме дітей і до­ рослих,

селах

товариства

у.

спадщини.

народної

в

ності

про створення музейних кімнат,

виставок

товариства

ровий спосіб життя. При віДпоВідній заінтересова­

культурної

історичної

Там

до

ам­

дільничними

обласних лікарнях, ціалізованих

у спе­

клініках .

у

розміщенні

пунктами .

сільські

жителі,

як

у

наданні

них

послуг .

ним

джерелом

надходжень

Тому

плат­

реаль­

додаткових

є

матеріальна

і грошова підтримка з боку підприємств і орга­

нізацій, розташованих у зоні їх діяльності. Залу­ чення у такий спосіб кош­ тів на потреби сільської медицини

не

вим»,

за;шшатиметь­

ся

але

важливим

є

вона

не

наших

«ринко­

джерелом

фінансування.

Без

зможе

ші

кроки

дбання слухавого апарату хворому хлоnчику Адьо­

ку

-

Однак

для

надавати

того,

суттєву

щоб

серед

самі.

наших

хлоп­

ців є юристи, а учасники війни в АфгаНІстані ма­ ють досвід, необхідний для охоронця . А ще, маю­ чи

приміщення,

неважко

організувати кафе, швей­ ний або взуттєвий цехи.

не

поJІамає

ерrаніаоваио

цю

неграмотну

вивезенн11

JІистя

11 оr/сто? •ото

Д.

і

І.

МеJІьиикІв.

рість у самоті зустрічаєш.

як, наприклад, Катерина Іванівна Здоровець із

Богданівни. Народилася вона у 1905 році . Перед війною була першою стаханівкою,

на · Дошці

пошани вміща-

центр

.

лИше

дітей.

кошти,

на

пере­

рах у н о к

N~

606104

у

Броварсько­

му

відділенні

Промінвест­

дуть

не

ваші

ведені

банку

б змогу

· Мстежеиня

справі,

або комерційній структурі працев.11аштувати інвалі­ дів, ~ й одержувати при­ бутки. Вже зробл~но пер-

засновни­

інвалідів чорнобильців . Якщо є бажаючі допомогти нам у цій благородній

Отже, пайова участь у спільному підприємстві

дала

стали

Взагалі задумок є ба­ гато. Наприклад, хочемо придбатw медичне облад­ нання, ліки і створити

гу тим. хто її потребує, необJСІ.дні кошти. Ми мог­ "!\дже

ми

ками товариства з обме­ женою відповідальністю «Деліка».

допомо­

ли б їх зароблятИ

в цьому напрям­

МФО

ністю.

бу­

321433,

прийняті

Із

вдяч­

Пропонуємо

спів­

робітництво

усім

зацікав­

леним особам.

стахаt:~Івкою ли

фото.

І

не

тільки

ра,

головним

джерелом

ж,

виходить,

працювала,

як і мільйони колгоспни­ ків, <<За паличку». І тепер немає

з

чого

нарахувати

Тяжко і голодно було в Німеччині,

куди її приму­

відправили

фашисти.

лише

полегшити

їх

о. хилько.

подарство,

І,

кавішою і різноманітні­ шою . Одне слово, на дер­ жаву надійся - а сам пильнуй.

В. ПЛОНСЬКИй, кандидат економічних наук (Укрінформ).

редакції. ми

Цього

показали

<;пектору

іН­

районного · від­

ділення

соціального

сту

В.

захи­

До пюдеR­ по-люаськи npo

Так напнеали своїх земляків, соцІа­

льного працівника Віру

Дмитрівну Холошвій та директора

радгоспу

Григорія Миколайови­ ча Пашнюка v листах

до редакції пухівчанки О. А. Заіка та М. Мар­ ченко. Ці самотні не· мічіІі бабусі над усе цінують у людях доб­ роту, чуйність. Адже ці якості тепер не часто зустрінеш. І як

добре, що не за обов'язком, а від усьо­ го

щедрого

серця

це

наш

чесно.

· таких

тепер

На

ПОКОЛіННЯ

людеИ

навчилися

<<ЖИ­

збагачува­

тись, обдурюючи державу, а, значить, і ІіаС з вами.

Незрозуміло Катерині . Та ·й

має

переважно

мінімальну

від доходу) з го

року

доплати

залежності

1

січня цьо­

допомога. не

вищувати

повинна

пере­

тисяч

700

69

не

Перерахунки вже ведуть­ ся. Так. приміром, у К. І.

«nере­ ніколи.

метушню,

що

багатьох

заради. лег­

на

це

місяць .

29

тисяч

карбованців.

того,

Крім

усі пенсіонери Що­

місяця

одержуватимуть

кої наживи йдуть на nід­

компенсаці.ю у сумі

лість

с.яч

злочин.

Сума

карбованців

700

і

сі­

призначається

цільова

неправедну

нині

в

це бабусі

вона

котрі

пенсію,

-

мейним

Здаровець

захопила

кол­

госпний стаж і ВіДПОВіДНО

Бо вважає гріхом усю цю

людей,

675

пенсіонерам,

одиноким

мину л ого>>.

Тобто,

будується>>

рована,

талановита

пю­

днна.

Ось

такий

саморо­

док наша Віра. fi nо­ кликання бути серед пюдей, нести їм розра­

ду і добро.

Ось чому

весь

<< пережитком Бо

та

немаловажна,

НИНіШНЄ

ти».

гуморесок

серйозних матеріапів­ роздумів, глибоко обда­

дqю, а й бере на себе

жила у злагоді із совістю,

вважає

і

ба­

но з постановою Кабінету

Т.

хто

ЖаЛЬ,

гатьох

давній

автор

Кривощаповій .

пишуть

трудилася

да ­

рує усмішку. душевне тепло своїм підопічнюtІ Віра Холошвій. Нам особливо приєм­ но писати про неї, ад­

Вона повідомила, що згід­

міністрів України N~

Ha.At

• • ••

шкодуючи

не

що

Від листа

існу­

вання·. розширити сферу ДіЯЛЬНОСТі, зробИТИ ЇЇ ці·

допомагає одинокій лю­ дині не тільки пора­

Повернулася у своє зни­ щене село , піднімала гос­ сил.

така мізерна пенсія? На що їй сподіватись?

.. .

пенсію

оом

Але я насамперед хочу,

утри­

мання більшості шкіл, илубів , лікарень поки що треба вважати бюджетне фінансування . Нетради­ ційні ж прибутки зможуть

же

щоб допомогли розібрати­ ся, чому у К І. Здаровець

у

умовах .

І все ж, реально оціню­ ючи обставини, можли­ вості й потреби установ соціальної сфери на селі,

улюбпений йонній, а й обласній. Але

її

цього

вижити

складних

фельдшерсько-

акушерськими

но видіЛено гроші на при­

та

ні зусилля підняти госпо­ дарство країни із руїн, про їх струджені руки та

J.ІІТЬся

попиту

досвід

молоді

иа

допомс ;:"

районних та

медицини

від

населення,

мерційної

мо­

у

лежно

цтва.

1

медична

надається

пер­

Високо ­ спеціалі­

медичних установ обме­ жує можливості сільської

сільських

вивч~н­ предме­

розраховувати

йдеться в школі

май­

Та й дочекалися ... Забу­ ла держава

огорнули

розважально­

областей України, а тепер знову відроджується. У

виховна функції

наприклад,

онуків .

Задушливі JІ.ИІІUІ

Специфіка

послугах

діяло

.

отримують

го характеру, як було до­ сі, а й змінювалась за­

<<Просвіта>>, що у свій час

ші Д.

НАГОР-

зустрілась

Рік

нам

«т~ l~..

посиляться

прямку більш глибокого

пере­

конують вітчизняний і за-

кореспондент.

t

умовах

відродженням

якихось

гуманітарну допомогу із Америки. Одяг (звичайно. не новий) роздано малоза­

НИМ,

"""

ких

криття

пошук

валі_діВ"<<афгющів» <<Полум'я Прометея>>. З його президентом Володимиром нонкому,

. '"'< .'.

осторонь

правило,

на

груп

від проблем освіти і нові господарі. Нині ними ста­ ють освічені, професійно грамотні люди. Значення цих факторів для вироб­ ництва зростатиме. У та-

додаткових коштів для по­

про

віть у, ФранЦії та США, з

і

ста­

фінансову підтримку і від просвітницько - виховної діяльності, пов'язаної іЗ

дою

ближнього зарубіжжя, на­

(ДовіДК3.

у

згадати

залишатися

року

1993

винну допомогу. кваліфікована і зована

ють

школи,

відповідну

структур

жовтня

Зокрема, було б доцільно, щоб робота сільських клу­ бів, при ВіДПОВіДНИХ умо­ вах, базувалася не тільки

вала нові тенденції в йо­ го структурі. Тут варто

свсвітня і

шко­

госпо­

для потреб школи. Не ма­

плату чи порушити клопо­ тання

йдеться,

про економічну

них колгоспів і радгоспів, які не шкодували коштів

Певна

боку

брати

дарських

діяльності в нових умовах сільські установи культу­ ри і охорони здоров'я.

мають

більній і ефективній робо­ ті школи, закріпленні мо­ лоді на селі. Згадаймо призабутий досвід співро­ ·бітництва економічно .мщ:

додат­

мету

прог­

- ~~ .

у шкільній

охарактеризувати

Вікторовичем

наодинці із

лесимістичних

не

жити! Так коротко можна

своїми проблемами і сум­ ними думками у такий неспокійний, сповнений са­ мих

ком­

оволодіння

вижити

створеної У січні ц. р. броварської асоціації ін-

наполеглива не

по­

«НЖ>>: у місті зараз мешВстигли налагодити зв'яз­ кають 1900 інвалідів і ки з міжнародним добро141 дитина-інвалід). . ._,,,7,дійним фондом <<Шлях

Нещо.а.авно наша газета н ала про незвичайну нка,

п'ютером;

на селі.

27

іііііііііііііііі.•.••-•••••• ііі • • • - • • іііііііііііііііііііі М UАОЄердя ііі ііііііііі • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • . ; ; . • • ~~-·-· •

ОБ'ЕАНАТИСЯ, ЩОБ .лухівчанина

образо­

мистецтву·,

глиблене оволодіння

вар­ пер­

спективнішими,

народного споживання, ви­

••••••-,•••••-• • • ••

як

ня. інших форм підприєм­ ницької діяльності.

наванта­

у

те,

підприємств,

ження, в чому зацікавлені

готовлених .

державу.

можливістю

вітніх,

додаткові

на

про

вони

ре\іНЯ

але й несе в собі

певне

основному

статися

ОСіб .

глибше

господарські

цього

діяльність

В

у

заробити

оренду

до­

ДіЯТИ

умовах.

думати

підпри-

Такого

ВЧИТИСЯ

вникати в

обслуговуван­

уроки

навчання

ринко­

надходжень,

додаткових

платні

творчому

відносин

самих

покрива­

зростаючих

запроваджуватись

що

вих

сільськогоепода р с ь к и х

можуть

змушує змінювати наші традиційні уявлення про суть роботи установ сс­ ціальної сфери села, а їх

поглибленням

тепер

Середа,

..•~••••••••••••~••--•••••••••••••••а••~••••

тенден­

заінтересованість

мов,

колгоспу.

вже

місце

курси

З

підтримка

ж, міс­

що

досвід і

передусім.

чи

економіч­

матеріальна

полях

ції,

іноземних

цевого

скорочується

звичайно на

рубіжний

вивчення

ніше стає вижити закла­ дам соціальної сфери на

селі.

І

учнів

8

З стор.

104 (8463) , '

700

19

карбованцІв.

ти­

тягар

кпопотів по

забезпеченню дуктами,

треба

-

її

про­

ліками.

Як

і попорає

хаті чи на городі, кличе лікаря.

в ви­

Це вона кілька разів зверталася

ра

до

радгоспу

директо­

«Пухів­

ськнй• Г. М. Пашню­ ка, який виписав са­ мотнім продукти

пенсіонерам за

низькими

цінамн (м'ясо, борош­ но, пшеницю). Дуже вдячні йому старенькі.

І бажають Григорію Макопайовнчу, Вірі

Дмитрівні, а також го­

повному бухгалтеру радгоспу Василю Іпа­ рlоиовичу Климасю довгих 1 щас.лнвнх ро­

ків житт•, усlJІJІКИх · га­ раздІв.

И. ЧЕМЕРИЧЕНКО.


t nep. 8

Середа,

жовтня

27

року

1993

сМ

Станько посdідовникаии простих

і

доступних

кожному

методів

загартування позбавилися тяжких недУг. Запрошуємо усіх бажаючих поближче познайо­ митися із ідеями Учителя Порфирія Норнійовича Іванова на Українську конференцію <<А він сам до нас на землю прийшов>>, яка відбудеться 30 жовтня ц. р. в актовому залі Ниївського політех­

нічного

інституту.

Початок

Ниїв, проспект Перемоги, технічний інститут>>).

Члени

о

клубу

державою

ня

на

рів.

31

парноRопитних

<<ВОДОЛІЯ>>.

хутрового

зайця,

лисицю почнеться

топада

Окремі військові час­ Ниєва і пристолич­

рядок меіттів

них

гарнізонів

;набір

кандидатів

прийому

на

службу

по

віком від не

оголосили

контракту

до

J9

одружених,

вищу

або

редню мір

для :за

років,.

35 які

мають

спеціальну

освіту.

се­

Про

посадових

та

пояснення

В.

роq­

в

машиністи

мостових

кранів.

комбінаті

відкрито

нову

На

за

тиж­

-

дільнищо

сантех­

.

газоелектрозварювальниюв.

Одинаки

забезпечуютьсЯ .гуртожитком,

забезпечуються

житлом

готельного.

деться будівництво кооперативного відомчий По

Сімейні

типу

гом двох років роботи; на комбінатІ.

протя­

Постійно ве­

жнтJtа.

Маємо

дитячий кощбінат.

питанню

адресою: м. кадрів, тел.

працевлаштування

Бровари,

вул.

звертатис~

Кутузова,

131,

ви­

роботу

БРОВАРСЬКОМУ

4-6

потрібні

розрядів

спеціальністю

, секретаря-друкарку-референта

у

Бровари,

тмефон

спеціальністю. оплати

Тол­

Умови

-

праці

.

рахунки

і

жилі

готівRОю,. і

сНОВЕ ЖИТТЯ• -

,аІЮи""І

Ра.а

ЗІЄООВІІ'ІІКа

wісь.е

ка.родкнх

-

вул.

ПРОПОНУ8 кімнати,

документу.

Гагаріна,

ються

заводським

12-а,

Тел.

5-12-23.

газета В:рова.роьnх ·W.іеІоІЮЇ ТІ депутм-111....

гааета, Б.~'І)СЬК!

і раіониа Радв R.tPQJIІUІX депутатІВ.

р

.rмета

А

ед4·J<ТОР aa.xo.J.~ · •

ВОЛОШИНІ!НІ(О ""' 7 • JICIIfY. 17 DіТІІJІ 1....

в

посудини. ші

промвузол,

«Стріла•.

зміни,

На

Над

RаМИ,

або

м.

воро стежачи за тиМ, щоб

·

на

Галmtу

через деяRИЙ

роботу

кад­

Петрівну

І

сонце,

любиму

бабусю

КАПДАН

55-річчям від дня народження.

і

зорі,

і

даль

журавлину

~~·~

Уклін тобі, рідна матусю-лебщко, За молодість нашу, за ласку й тепло.

TeJL

5-48-57,

ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯ.ТЬ, ОНУЧКА.

RВаліфіковаиі

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО·

МАПНА БРОВАР­

СЬКОГО РАНОНУ пропонує ~ля првватизаціІ як об'єJ(ти малої

приватизаціі

такі державні підпри­

ємства:

паркету

1. Мале підприємство •ПОБУТОВІ .ПОСЛУГИ•

матеу

с.

Красипівка,

2, Мале підприЄмство •НАДІЯ» у с. Рудня, після

З.

18.00.

Мале підприємство

«НАЛИТЯНКА•

у

смт.

Калита.

Метою ціє~ публікаціІ є визначення сnособу nрнватизаціІ ИонБретного об'єкту.

.

Після визначення способу приватизації по кож1rомv об'єктv буде надруковано перелік об'єRтів,

яRі ·приватиЗуватимуться конІtРетним способом вНRупом товариствами покупців, за БОІІRурсом або на аукціоні.

5-68-59.

шляхом

продажу

Прийом заяв на приватІІ3jЩЇЮ зазначених -

одягу. Телефою

ШВАЧКИ

тів проводиться в місячний строк з дня ony вання за адресою: 255020, м. Бровари, вул.

верх-

5-58-44, 5-45-46. ЗАВОДУ

І

стого,

.

АдмІНістрація,

ня»

по

смерті

Aoro

Валерію батька.

аіціау

колектив

глибоке

заступнику

«РУд­

директора

НАЗАРЕНК:У

Руднянеької

сnівчуття

з

nриводу

J>a йонної

масажисту тя>~-.кої

школи

кардіологіrчн;ого

відді·

щшв.оду

і

лікарні

смерті

-

А.

смерті

виСJІовлюють

Василю

його

щире

Івановичу

154./l

Друк

kооаннй

васоааІ.

аркуш.

примірників.

·

ЗамоНЛ<>f!НЯ

06c.v І мr•

Тираж

...

а\,8,___.. .... аторіваu •• a-.u~. ~ .....

~

...........

- ..- Pyu •

,._...._.. • ФІ

.ц..м

,..t

...

.._.. . . ....u.. .... '

ao.tlrp. . IТ . І naaa08ot 't81JruL

каr-·

~

6.346

...... 5 ~ . ··-

----------~A~·~·~·~·--~~~~=~--~-~~~·~':*:AL~--~------~~~~~~==~-:::::::·-:---------=~---;::::::~:;.::::~;;,::::~~t:;,::;-;~~;;;-:-~;::;~~~;;,;-·Sa ?ІNаІс.. ••••• •маs t&Di8 aІ..-ІA••wrlwl. . . . , , ~ •· - · 8 Вр08арс~оаа •DУІІ&ІІІІіа I(ІІ'fatwlotO оО.Іа.tІІ&rо уІраа.tІІІІІіІ у Clipaau • .......__. ~-~

• •

з

матер/.

ВОЛОШRІDВRО.

cycal.t•ao-ao.tiтnaoro

4·04·11; а/118І•а•Іо8оrо саретара 4-21·34; аіцІ.t/в: Ci.tau&oro І'КІІОJ.Ірсtм вр-вuоаоетІ ен./а.ІІоІІfl ІІІІТ8ИЬ, .І8Міа і ІІк.меІ 11060111 4-84•111: аі••Іо~у ра•іоІвформаІ(ІТ ·- 5-ll·tl. ~

школи

ди,ректору

з

СОПРОНЮІ<У

втрати

РедU'І'Ор

середньої

колишньому

НАЗАРЕНКУ

фізіотераnевтичного

центральної

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Київсt.ха область, н. Бровари, вул. К.Иівсьu,

держn;~~емn11а·хорздгоспу

співчуття

ГН\атовичу

батька.

Гнатовичу

І(олективи nриводу

paдa.trn~pa,

щире

Вал,ерію

Педагоrічнні! в•<словлює

сnівчуття

3аа-увкаа

П·іЮФІ.<ом

вислоалюють

реалізації

лень

.._

17.

У ЗВ'ЯЗКУ З ВИІЗДОМ господарів з села тер­ міново продається корова симентальної породи, доїльний апарат та сіно. Ціна доступна. Звертатися по тел. 4-21-20.

4-l,·t!;

з

У сі твої рідні дарують тобі.

ПОСЛУГИ:

• •

ді­

щоб

час подати

Щоб щастя й здоров'я у. теб~ було.

на

ча­

їх

'Матусю рідненька, найкраща, єдина, Щоб ти не хиnилась ніколи в журбі,

том заводу (безплатно). Адреса: с. Княжичі, БДЗО «Факел», відділ Rад­ рів, тел.: 75-332.

-

слушного

щирого серця вітаємо Дорогу дружнку, рід·

BiJ\

терміново потрібні на роботу: токар 4-5 розряду; іиженер-конструRтор по оснащенню штампів. Зарплата за домовленістю. Підвезепня праців­ .ииRів на роботу і з роботи здійснюється транспор­

жіІ'"а

до

ставали з льодовні,

марл~ю.

ну м\ітусю, ласRаву,

73.

4-08-71;

не підморозились.

У таRій еховавці вони збе­

1· в осінь, і взимку, весною і влітку

КВАЛІФІКОВАНІ

-

плоди

рігалися

до

Брова­

відділу

З усіх цих питань дзвонити по тел.:

pІJt&aropa

ПО·

СОНІ'ІНІ ВІТІННІ

у вигляді ІС-апремоиту і будівництва. ПРОДАЄТЬСЯ двоRімнатва цартнра. ПРОПОНУЄТЬСЯ прописка.

ruсфонн:

З/iJtYПOPJO\.

суд і заривали ь.І!~д. су­

з

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ малому підприємству на дeRinьRa років будиноR з телефоном. Оплата

нього чоловічого

·--

до столу.

ПОТРІБНІ

смачними.

по.потнрм

5-43-12.

Звертатися:

гру­

виготовлені для жечки з щільнн

форма

зарплата

Тел.

тому

СОRОВИТИМН,

су, а при потребі

тр&~спортом.

завод

Саме

ВИХОДИЛИ

Якщо груш було багато, ~о:адівниRи колишніх часів

нього

ВОДИ

встановлювали

Роз­

ні лиску, бо плід брав з поставленої під ним

. воду

технікумі

За довідками звертатись за адресою: ри, рів

природ­

иіжRах кружок жерсті, продір,:влений, ЯR решето, покрив11ли його рідким

тис. крб. Іногородні одинокі працівники за­ безпечуються ліжкомісцем у гуртожитку. З сіл Богданівна, В. ДимерRа, Рожни, Літки, ПухівRа, Погреби, Зазим'я, Калинівка робітники доставля­

МЕБЛІ:

м'які RYTOЧRH.

безготівRові.

JLQ.Іerrкв реда.к.цн

дві

ОБЛАДНАННЯ «ФАКЕЛ•

5·20-59.

<<СтіНКИ>>,

праці:

відрядно-преміальна,

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНОМУ

пропонує:

иаливаJІН

не~

500

з

проспекти.

ОРГАИІЗАЦUІ

·

до

них, не засихали, шRipRa не втрачала ·ні Rольору,

електронних виробів з виплатою стипендії. ПіСJІЯ закінчення навчання завод .гарантує роботу за

Бровари,

внеоко­

здійснюватись

по укладці і ш.пtфувавию замовннRа або впасвоrо; - облицювання плит~tою. ВисоRа якість Га{'антується. ' ДовідRи по телефону 5-67-49

вул.

Jіаближеиих

профіJІЮ.

КиївсьRому

-

використан­

С()рТИ СТаВНJІН В ПіД· вал з температурою повіт­ ря плюс 5 градусів. УRла­ дені на таку «постіль» груші дозріваJІН в умовах,

достигати

сантиметри.

ріалу

(до зО років,

Знімемо ксерокопії з будь-якого

м.

на

шнроRого

буде

від виробиицтва у

візитні картки;_ фірмові бланки;

Звертатис .• :

даваJІН

2-3

КОИRУРСУ на постійну 30 роRів для навчання

НАДАЮТЬСЯ

розрахунку.

нучі

укладали їх у с~ецJ ьио

ДИСТНЛJ>ОВаНОЇ

ввготовлевню

Лег~tов'я­

RОЮ, щоб икусити можна було. В старовину ж гру­

горщиц,

тоRарі-розточуваль­

15

повітря

градусів.

-16

Rрасивими,

в'язальииці на ручних в'язальних машинах. Телефон 5-67-17.

сrого, 17. Тел.: 4-22-93 з 8.00 до 17.00; 4-03-35

рекламні

то~tарі,

горщиRt

температурою

тепла.

особJІНанм способом. Бра­ ли невелиRнй глиняний

КР АНОБУДІВНОМУ

увесь

новому ящику або в ко­ шиRу з лози «дійде до RоидиціЇ>>, тобто стане та­

шам

верстатнИна

ЗАПРОШУЮТЬСЯ

-

nрактикою роботи за фахом). Звертатись за адресою: м.

--·· -

весняного

у льох та й чекають, RО­ ли вона у темряві, в сос­

·-

підготовRа

нюючи

зберігаються

ти достигання після зби­ рання врожаю. Сховають

300 тис. Rрб. і вище

Завод запрошує на базі роботу осіб віRОМ від 20 до за

до

.•• решеті

минулі століття. І тут причина проста. Погіршив­ ся смаR груші від того, що втратиJІН садівннRи сеRре­

потрібні:

гідроциліндрів і · гідророзподілювачів точиому обладнанні.

квартнру в Броварах. вул. ГагаріШJ, 10, кв.

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

~ДЕМОС»

терміново

які

КУПЛЮ

1. Телефонні номери (терміново) 2. Мікроавтобус «РАФ», що був - не дорого по безготівковому

ФІРМА

зразка.

І. ДВОРНІК, райради УТМР.

для рQботи по

1. Цеглу білу силікатну 2. Блоки пористого бетону (пінобетон) 3. Вапно гашене ( <<пушонка») 4. Лінолеум на осиові (килимовий) 5. Дверні блоки (стандартні, ·вхідні) 6. ВіконнІ"' блоки (стандартні, двостулкові) 7. Пориста гума (листова) 8. Робочий одяг (армійсь!tий, ЦО) 9. Клей паркетний 10. Клей шпалерний 11. Бочки поліетиленові, 50 л. КУПИТЬ -

21.00.

аж

паспорта

ЗАВОДУ «СТРІЛА•

4-05-25.

ДО

немає

кадрів.

ПРОДАЄ

18.00

яких

<<СПЕЦМОНТАЖ-4»

від

-

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО:

З

Та все ж за смаRом, кра­ сою і соковнтістю, як пи­ шуть :щавці, вони різко відрізняються від плодів, які подавалися до столу в

СПМК

ВІДДІЛ

Ні

на

необмежено. Є ·доплата за роз'їзний характер робіт і відрядження. Довідки по тел. 5-00-00. Відділ

відривом

,слюсарів-сантехніків, обізнаних з рІ)ботою на

верстатах,

СтавиJІН його в кімиату з

rа.зоеЛеRтрозварюваЛЬНИRИ,

Теоретична

виробів,

нічних заготовок. На постійну роботу заррошуємо:

-

у

постійну

терміново

Броварському ДБК на постійну роботу невим' вахтовим методом потрібні:

-

р. Полювания

Оnлата відрядна

ниRи

комбінат пропонує роботу залізобетонних

сортів,

слюсарі-монтажники;

комісар.

ДОМОБУДІВНИЙ

формувальники

-

ЦОЛІЩУК,

військовий

окладів,

таRож з иезареєсфЬвани­ мн собаками і собаками,

голова

на

по­

4-му відділенні міськ­ військкомату (кімнати 110, 112) в прийомні дні (вівторок, четвер).

Військову

сRладеною в кільRа шарів. На цю «постіль» уклада­ ли шарами груші, запов­

І мисливців, і грома­ дян любителів лісових проrу ляпок просимо бути обережними в лісі.

9

завершиться

1994

У нинішні часи . груша взимRу на столі - не рідRість, бо селеRціонери вивели багато чудових

забороня­

нинішнього

установленого

лис­

БРОВАРСЬКІП

оформлення доку­ бажаючі можуть

отримати

ін.

13

104 (8463)

Груша в

хідНі дНі.

.проживання

умови

і

здійснюватиметься

хто бажає ' служити у війську тини

і

-

звіра

сезон

січня

Тим

зві­

Закінчиться сезон грудня 1993 року.

На

Адреса:

полюван"!

року

ється

порядRУ

розпочИнається

(станЦія метро <<Полі­

37

Броварського

годині.

12

ному

8

полювати на БроварщИНі з собаRами нірних порід без єгерсьRого дозволу (пись­ мова відміТRа у •від­ стрілці») і RОНтр()ЛЮ, а

Категорично

В угіддях Броварської райради УТМР в суботу, 30 жовтня, в установпе­

L

)І( І ТТ

Ді.м. Сад. Город.

До уваrи •исJІивців

Учитель Іванов... його система природного оздо­ ровлен~:~я стала надбанням тисяч людей, які з допомогою

І Е

8

-

#104 1993  
#104 1993  
Advertisement