Page 1

КОМ

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)" МІСЬКО' І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

*

IН7 року

*

:N9 104 (7391')

V Н І СТИ Ч НО, ПАРТ IJ V КРА' НИ,

ДЕПVТАТІВ

Субота,

КИ,ВСЬКО,

липня

4

УСІМ віДомо. що суть будь-якоУ оорави найперенонливіше віДобра­ жає практиlOa. Тому саме

Фотопанорама трудових

проголошення

звершень

на

продали на базарІ за встановленими там Ціна­

дови перІодом практичних

ми. Продyuщія не пропала

а IJ<ОМУ ж

справ,

марно.

paдroc.п'НИМ

шень,

якому

характерне

,}

гаряче схвалюємо

Інтенсивними

дового

сторІн

колективу,

розши­

прав. У підряд

на

ють

ри бригади У рослинницт­

:кормових

буряків.

нещодавно

нега­

на

сіль­

вироб­

діл робить необхІДНі роз­

впливають

ськогосподарське

ництво, Приміром. ще не зжито дРlб'язкове опІкун­

мають наilкращі

про­ На­

ня. В радгосп надходить чимало ІнструкцІй. ,реко­ мендацій, розпоряджень,

тор­

якІ

часто

вІдмовилися заготовлених

на

роБІтники

лістам

суперечать

одній.

РАПО

повнІстю

їх

ще

довІряє

СТ!lnеЮl Н. А. БРЕУС, Н.

10.

ЗОРЕНІ(О, О. М. ХРИСТИЧ,

Завершується

Л. Л.

вого будинку Незабаром

Блонсы(,' Н. М. СТУПА/(. На знім­

КРАВЧЕНКО, Т, А. МАЛУХОЮ. Близь·

ку

1СО двох десятuдіть трудяться на заводі

збірного "аркасу для майбутнього фор­

ці жінІСи.

мування ЗаАізобетонної конструкції.

А Ж)/lодиil комуніСТ, агітатор Петро РЕВЕШ знайшов своє nО1C/lикан.ня біля пресового верстата_ На виготовленні nоліеТUAенових муфт для ІСабе.(lів ві'!' щодЮl nОІСазУЄ зразІСи ударної nраЦI_ ЯІС видно, добросовісна праця nрщю­

сить йому задоволення. Кипить робота і на арматурній діль­ ниці, де т1l1сож працюють жіНІСи. Вони розуміють, що саме'1УТ починається ус­

піх інших трудових колеІСтивів підпри­ ЄАССтва. А тому все роблять так, щоб

не допустити' простоїв у цеху, де фор­

ви

бачите

іх

під

час вив'язування

не

господарства

ЄРКО

сфотографований

в

момент,

116

навколо

нового

житло­

по вулицІ Корояенка.

молодих сІмей одержать тут однокІм­

робітники

-

тресту

сТеплицятехмонтаЖ •. і заводу

пластмас. вчителі І медики. працівники обладнання

та

інших

організацІй

ГСКТБ мий­

І

пІдприємств

міста.

"о­

ли він збирався у черговий рейс. Поспі­ шав Микола Юхимович за

благоустрІй

готельного типу

вантажем,

який вкрай необхідний кожного дня. І

Зводила дев'ятиповерхівку бригада Героя Соцlал1с­ ТИ'іної ПраЦі І. І. Бушми З БМУ-3 домоБУДіВНОГО ком­ бінату М 1 «Київміськбуду-4.. БудІвельники працю­ вали так, щоб зберегти дерева БІля будинку, і тепер зробили тут ДИ1'ЯЧИЙ

майданчик.

треба CK~aTи, що більш як за п'ятнад­

О. СЕМЧУЦ,

цятирічну працю на заводі будівельних

cTBpmнl ВИl(онроб КБУ-14 «Кнівмlськбу,цу4 •.

виробів водій не підводить по роботі

-

afiepirRGIIO

СеМІ/нога.

протяжнІстю

5,2

роботи

кІлометра., Зараз

на

трасІ

вІд

села

цей

колектив

Шевченкове

Руса'Нова. Строк 3ЗіВеРШelНlmч р06іт-у третЬ>ом.у талі. що набагато раніше запланованого. Значну

увагу

зберІганню

приділяють

твердого

шляховики

до

квар­

надІйному

покриття. Так. з початку року

вже проведено поверхневу обробку

при річному завданнІ

25

кілометрІв дорІг

17.

Л. ВАЩЕНКО, вачanьнвк Пn8Нево-внробнвчого Btддlny райШРБУ.

Є. В. РЄЗУ\НЄНКО.

ТвариинИ'Ці

ДІЖ ЛJlДають

~ групу кqp1в,

працю­

ючи ~~lІНио. На КОЖН'У

кіЛ'Oll'lpаІМШ М'OJIOKa, що на,

кLлограмЬв б1льше, .нdж

·

усередньом'у

оо

госпо­

Д'8jpC'l1!у. НИН'l серeJЩЬО­ добові HalЦdї по їх rpY'ili сягaюrь 19 КLлQГPaмlв_ Д1Вчarrа: зарекомеНду1Іа­ ли себе спрa.вж.нli\ми гос­ подарями на ферМі, бе­ PfYТЬ

ЗЮ'нану

npoмatl\'cык'ом'у

участь

жиrm.

в

Те-

••

учасник

"

8

ХУ\Ц'ОЖньої са.мОДlЯЛЬіЮСтl. 8 ги Дунаю_

На

ШСJl'я

прalВOфлaJнтовИ'Х зма-: шення випробувань

гalllНЯ pJJвнЯют.ься ва!

лО'.щl

'J'IВЗ.rpИЮПlІКи.

цраг.нуть

вaroмl!иmй

зацію

грами.

мо-

8

ставлено

завер­

по­

пІД промислове

Ванн 8 навантаження

335-кіло­

ЗІРобити ЯІК'Шій-: метровий газопровІД. про.: 8НеСОК в реалl- 8 ~ладений по терИ'Юрl1

ПPQД'OВольчоі

8

: Висок! рубежІ намІТИЛИ : овочІвники, радгоспу с Kpa~ • СИЛlвськиЙ. на честь 70: річчя Великого Жовтня. ~ Вони дали слово Зібрати ['І з кожного гектара по

170 І реалІ­

: центнеРІв овочів

=6000 зувати державІ не менше дано

тонн. НинІ ,уже пропонад

ТОНІІ

1000

Вагому час'l1КУ в успlш­

про-: oдecыоІI облаСТі та пlвд­

о. БОРОДІНА,

roлова профкому.

І вносять бригади заКРИТО: • • : • : : 8 8

.ню МолдавlІ, ТИМ самим • завершено будівництво

: підземної мтки, яка взя-

го грунту, якими керують М. М_ Пав..rrснно І О .. П.

Дячснно. Бори значно пе­

ревиконали ІРІан

здаЧі

іраІан.!х овочl;в і за,раз зма­

гаються за те, щоб до 10

липня ЗІбрати у теплицях І здати ДОДат.ково до завданн" ще не менше

='ЮНlн дроду.кцП.

100 НамlчЄ'Не,

І без C,YIМН1BY. буде викона­

• '8

ІНо, тому ЩО У цих друж­

lНих }(()лекТИ!RaХ

-

сумлtн­

=н:l п,рацІ'IШИЦі_ = Відмінно ТРУАЯТЬСЯ теп8 JLИчниЦ! Ольга

; • : 8 : •

МатвІївна

І Варвара ІванІвна Мос­

каленli(,И.

Вони з кзжlЮl'O

квадратного метра за.нритого грунту одержали

10 кІлограмІв

по

ПОМідорІв, що більше плану. А серед

ТИХ. хто відзначається на

: вJЧpoЩУВa:.ь!iН1l огlркьв,-рО8 бlтннцl Ганна СергІІвна

ГОЛУБЕ ПАЛИВО

Одеса. З далекого СИ· 1'яна Гузенко. напРИКЛад,. бірського Ямбурга голубе чле,н кoмdrгe-ryкомсомолу, : паливо прийшло на бере­ член профкому,

•• •

ПОПЕРЕДУ -МОЛОДЬ ф,у!ражну 'корову ІЮМСО­ МОJJlКИ <щЩ)жа.ли по 520

ОВОЧІВНИКИ

• не виконання зОбов' язань

і М.

8

І

проводить

МYНJtrr

ІнІ­

еконо_lст рад­

=.раиньоу городини.

сирови­

ну і матеріали.

фОТО

• !

8

товаришів

вчасно доставляє

'11

ЗВЗИМ'яна.І(оІ ферми, де брШ13Диром мoлqций ко­

черв­

госпу іменІ Щорса.

8

Нещодавно брица М. В. Данилюка завершила роботу на спорудженні авТОШ,ІЯХУ Залісся Завори­

ко тоа Н'ЗfI'aIЛЯ МарчЄНіКО з

на

; 3MAfАЮТЬСЯ

час.

46

надІємося.

І. ПЛЮТА, гояовний

у

Більш ніж на 100 тисяч каpбoв.alНщj1в пе.ревшюнаlВ план перше го пІврІччя колектив районного шляхового ремонтно·будlвельного управління. ДQСЯГНУТО це зав­ дяки переведенню основних виробничих підрозділів на бригадний пІдряд. ретельнІй пІДГОТОВцІ в зимовий'

IНII'JI ордена сЗнак Поша­ ни. раодІ'ocnу iмeНli К1рсг ва у чtWВН'l очолили чле­ ни ВJlНCM Тетяна Гузен­

Ми сказане

нІсть, проявлятимуть цІативу.

спеціа­

натнІ квартири з усіма зручностями. ~epeд новоселІв

ного

Шофер із цього nідnриЄАССтва М. Ю.

МУЮТЬСЯ бетонні вироби. Це К. П. ЛА-

OIrepaтopls М'мuи:нноro рр­

усе

невому ПлеНУМІ ЦК КПРС підтвердиться на ділІ, то­ ді люди сміливІше будуть брати на себе вІдповідад.,>­

од­

НЕЗАБАРОМ НОВОСІЛЛЯ

форму­

ваАьницями ІСаваАером ордена Трудової

CoцJantcтlmle ЗоМЗі'amfЯ

рахунки. що

ство з бо.ку районного аг­ ропромислового об'єднан­

право про­

надпланової на ринку.

яКі

еКf)нvмІкою. Так, уже про­ ведено аТЕСтацІю головних спеціалІстІв, lКер.IВНИКІв середньої ланКW. Зараз планово-економічний віД­

під­

fUJIUU1Ни1cи. На зніАису ви бачите Є. В.

/ll

вирощу­

говельни.ки вІд частини полуниць. а

СЯЦЯ в Jticяць виходить переможцем со­

CA!J8U

ІНа

нІ У ·нас розгортається ве­ юта робота по переходу на новІ форми управлІния

двозмlнка

недолікІ'.

тивно

тваринництвІ.

радгоспом

приклад,

Так, цех заАlзобетонних виробів, яким

кращими

с.ІмеЙ уклали договори

цеНТів дукцlr

ІСерує Євген ВіТаАіtJoвич Дан.иІС, із мі­

pasOM із

У

Т.е.пер радгосп має .реалlзува,ти до 30

ди тут трудяться на совість.

ДАННКА

три

вання

м06Хідна підnриЄАССтвам зв'язку. І ЛЮ­

ряд rJoго трудівники

88 з

вкрай

ціаАlcтuчного змагання. Три роки

І

ми у сноєму радгоспІ. Ни­

позитивних

виявила

госпо­

адже це дасть вІдчути се­

Однак до цих пІр jCHY-

чоти­

вІ

Ряд

їхнього

бе справжнІми господаря­

на фермі.

нас.

переведено

колективний

зерновІ.

як не

фаЮвцям.

мічений ,курс на самоокуп­ нІсть 1 самОфІнансування,

технологІя­

ми вирощуються картопля.

виднІша,

ВеликІ можливості ДЛЯ

та

напрям пар11ї на підви­ щення самостІйності тру­

наприклад.

ОднаІС nродук­

ПроІ"ресИВНlfМи

норматнвних Запитується,

радгоспникІв вІдкриває на­

ма. у нас на чималих. пло­ за

розроБЦI

дарства?

перевагах

люють нас матерІали Пле­ нуму ЦК КПРС. Зокре­ щах

,рення його

що на ньому виnУСІСається,

у

іитенсивних методів госпо­ дарювання, ва яю наці­

привернуло до се­

Ми

3 .....

розрахунків.

специфІка

Ми з коокним ;tHeM пе­ .рекОНУЄ:\1ОСЯ

са.

ЦЇЯ,

Ці . .

вому Пленумі ЦК КПРС нинІшнього етапу перебу­

бje особливу увагу трудІв­ :Н1П(І:н радтоспу імені ІЦор­

HailAceHиlиx у Броварах.

*

ЧАС РІШУЧИХ ДІЙ

ціл,еапрямованої роботи по виконанню прийнятих .рІ­

ооин 3

року

1987

~epBHe­

перенесення центра ваги на розгортання ,копіткої і

3авод будівельних виробів -

06Л-ЛСТI

=ЗІнченко

і Катерина Іва-'

ла свій початок від магі-. нІвна Тетерук. На їх ра­

стрального газопроводу І хунку по 20 кІлограмІв Ямбу,рг ~лець біля 8 огіРкІв, зІбраних з !Кожно­ мІста Ананьєва і дІйшла го КВадр8'1'НОГО метра ко­ до Ізмаїла. Пуск усієї 8 рисної площі теплиць. Во­ траси забезпечить 'nРИСКО- 8 дІЇ О. О. Москаленко 1

= рені темпи газИфliкаЦlї ве- =С, Л. Дяченко все роблять 8 ликого регіону

Одесь-

для того, щоб не допусти­

коУ областІ та півдня' Мол- : ти псування городньоІ про­

давії. Споживання природ-

8

ДУКЦlї.

п'ятирlчЦ!

ва.

ного газу в

своєчасно

достав­

дванадцЯТ1Й: пяти її в маГІРИНИ Кив.

зросте

вдвІчІ.

(РАТАУ), •

Г. АНДРІЄНКО.


~ стар.

..._--......

4 АUnн.я 1181 po*~

"І(

.н о в Е Ж НТТ J/" •••••••••••••••_._.......................81

______________________________________________________________

Вс_ОІ'о тpa.пляn.ося в ~1Мlй служ6L І(()му­

:

І

виЙШАа

моомна назвати IЦalCЛИВОЮ

=.людиною. ця.

за

В

мlлI.цШ mн

покликом

c~

дитинствІ. як

І

всі

l'OД'IIIIЩЬ1<ОЮ

:

ПJpo ЛЩ!teЙ з гарячим серцем, холодним розумом і чих:тими РУ'!<ами. ПРИС'вя­

• ~o

• • :

лrreратурою,

любив

nере­

/(озака.

М . Д. Мовчана

Будемо СЬOГЩljнl ще

ЯКІІМИ

вlДвЕ!іРТИМИ: багато ·нарІ­

KaJНb ІНа 1не33fAQв1лыиy

ч~тують

дах

ро­

lIЄIдe'l'ЬСЯ

.громадського

ваИlН'Я... Одв'l."1не запИТЗJI­ ня: чому так часто нарІка­

на МОІЮ щмку, є слабка мarrерl:a:Л.Ь'НО-'ГЄХ:Нічна ба· за ПЩnG>ИЄМС'ГВ. за роки

ло ПУЩеІІЮ

: Знав, що одержаш там • зиа.ния 1 :н.а.вИl<И знадоб• ЛЯТЬСЯ в rroда.льшJй робо­

Чим

ЗOНjpєм:а,

магазин

тqp

ІЮНСТруЬ.а'Н:О 1 в ГоГ(Щевl

.N9

.N9 1О

маг

д{!ться

ре-

деться ВQЖ) силами

латуЛQНOХ

ниги 'l1Вnю

Зв:l'.дси безn1ч

М'JICIIЩjв

проб­

ся І на реКОНСТРУКЦIУ ков­

певної

ВіДДаЧі

ЗalI1ЛaJЮ.ВatНУ

ТОНlВи

яєць

процЄlН'l1llв

вlІц

подивиться розумІюче на

умов

дnяпрацl

на

у

-

чим

наших

коренити

такІ

явища,

МЗІЄ,

що,

службу, на

заступаючи

го

ТИВ

rop-

на

моте оокn.acrиcя

кОЖІІОІГО

з

·ЮfX

так

з

Д\И!ТИНС1'Ва

в

закоханий

яму

в на-

-

товарообороту

Там

я познайомилася

• БатьКlвщина., з мешканкою

БроваріВ, інвалідом 8enЮ<ОІ Вітчиз-

НЯНО! війни Марlє.ю ІванІвною Лагу-

бованців. roлoвa

тиCSAУ кар-

51

в.

.

ГУЗЕНКО,

пр.uJвв.

рай-

аожмюmmm.

цри-

новою. Яка чудова це жінка,

преКlPВСНИЙ І чуйний .товариш,

JlНИЙ

яка

мужня л. юдина! У нас всІ полюбили

МарІю tвaHIBНY, всІ захоплювалися П легендарною мужнІстю солдата.

Б удучи ТЯЖКО пора.неною в ~fЮму З

боУв під Броварами,

вона втратила

обидвІ ноги. Та не в"''''''тила сили во-

........

лі. І це допомогло Ій повернутися до

життя .

МарІя

Іванівна

-

прекрасна

Незважаючи

на

слабке

ЗДОРОВ'Й,

М. І. Лзг.Унова ПРОВОДНть вели~ ви-

ховну ~OTY серед молодІ. Ми

xro

запрюrrenював з МаРІЄЮ

,СІ,

Іван'1в-

ною у ТрускавЦІ, сердечно ПОЗДОРОВ-

ляємо ІІз днем народження. Бажає-

мо щастя, MlЦ-HOГO моров'я 1 мужностІ •

3 lIoвarolO м ЛьвІв .

JI.

MACIJKO.

І.

.

Від редаJЩIІ: 'ми приєднуємося др

ІЮба.жань,

виcnовлеllИ'X вІд ІмеНІ то-

варишlв BeтepaH~ праЦІ, f(ОЮ ЛІдіЄЮ

на

коли

ЯЮІХ його проявах, не мо­

же бути БЩуЖИІМ до nЮ~ЬКІОГО болю, а, нав­ ооо<и, Г<>ст.рlше 1 ТOН'l11e вJiД'Чj'UIЗЄ його. Танко ,вlД­ чував

красу

ptЩpaRИЯ,

лІтнього

коли

лltШе має

сонце

послати

пepш.l

проиен1

МltIIIOла

ДІМ·итро.вич.

то,

огорнуте

смолкр

СІ1И'ГЬ.

пе­ ще

своl

Л.ЮДИМ,

Міс­

тищею,

ще

купаючись

в П·WXОЩах липС)ВОго цв1.7.ІУ.Оа. Заради ЦЬООГО

cno-

lКЮю несе

службу

оваю

нелen<у

стаРШИlfа

чан.

~B­

В. t'ЛМАЛІR,

заСТ)'ПІІІІК

КOll8.llДJlpa

п1Дроздlл1 3 пол1'DIКО­ ВИj[~оІ роботи.

()t>fa-

дІяльнІсть комітетів первинних нІзацlй та Іх голів, накреслити конк­

ретні шляхи ви·конання рішень XXVII з'їзду КПРС, поста:нОв ЦН НПРС 'та Ради MiHICTPI.в СРСР. З дІловими і критичними зауважe.t!нями слід щPrиисsr в МіСЬКНctll(.

обком 1 ЦН дтсААФ.

РевІзІйнІ Kor.tklI первинних opгaHl~ зацій і мІСМ(lфМУ ДТСААФ повин­

1 району.

дІяльнІсть комітетів, правиnьнk:ть надходж.ення І використа'ННЯ коштІв.

стан коитролю за дотримЗlННЯМ ФlнаlН­ сової дисципліни зН~ну роботу.

Номlтетам

ЛІд час nЩготовки і

Іва

вною

пеНСіонер-

М4СЬКО

.1,

в

свою черry. бажаємо шановнІй МарlІ

мати. Бока народила І виховала двох ІванІвнІ ЛаГУ'Новій сонячного щастя. синів. За все це доземний уклІн Ій. МЩного здоров'я І довroлlття. •___________________ • _________________________________________________

1(онтрольносревl­

організацІй

отичну дІяльність ДТСААФ, вихори­ стовуючи для цього !МІсцеве радІо. ст1нгазerи, плакати, .різном&Нlтні фор­ ми усно! пропаганди, вІйськово-патрІ­

пров~ення

органІзацІях необхідно обговорити питання полІпшення вІйськово-патріо­ ТИЧНОІ, оборонно-масово! роботи, роз­ ви_тку вlйсьново-прикпадних видів

отичнІ. спортивнІ І ІншІ масОвІ захо­ ди.

л. КОВАЛЬЧУК, lвС'1'РуИОр міськкому ДТСААФ.

поліпшення MaTep.JвJlьHO-Tex­

================================

: •

= • :

• • :

= ••

; • : • • : Завершується перший KOpMo38гoтlвenь. Хоро•• етап шl показннки на цих важ• ливих рОботах мають тру.•• дІвники радгоспу ІменІ Щорса, _І вийшли у чнсло • лідерІв районного соцlалl8 етичного змагання. А таки•• М·икола ми його механІзаторами, як Маркіяиович Пампу• ха, гордяться кормодобувни-

-11 КИ. Він займає перше м,lс-

• Ц8 ка косовнцl трав у ЦЬо-

=му

~-

І

первинних

колек-.

МУЖНІСТЬ воІНА І ЖІНКИ санаторlУ

смерть;

борЄ'Ть.с.я зі ЗЛОМ в будР­

райспоживспІлки . пе- І

рекрив на

мент.

'МенІ довелося ЛІкуватися в Трус-

приречених

брщв участь у л.ІІкв!;цaJ.I,i\I банд ГОJЮВQpkJIв. Той. хто.

~--------------------------------------------------------------I=

каВЦі, в

І

са.­

МО, як иа себе. МИIКIOJFa Дмитр0u3ИЧ

того проходитиме Х Всесоюзний з'їзд

негативНі:

план червня з роздРібно-

мага­

1Ннн:l

тинськorо., Миколи ФЄlНIО­ ка, ОЛen«:.aa-JДpа НоЩДН. ~e МOJЮ,Aе поповнен­ ІНЯ! І це H~aAнo важ­ ЛИ80. Лд"ме Д,1ІЯ м.lлЩlї нЗoЙ.CIrpаum1ше ВИna;дi<'<J­ ІВ! ЛlQ,Ци. ян добре, що у М . Д. Мd8чгна Т!llКИХ не­

ку

повіЛЬНу

порушення.

прави.л торгkaлL.

зинах. Так, так, мова l1Ро ropeзe.IaIий асорти­ ClІpoбoyй!rе

Я4(. і иомаядир, пройшов шко­ лу мужності в АфгаНі­ сгЗlК1., Oлeи.ttНДjpа Нал,и­

=

4. ЗМіЦНИТИ дисципJtl.ну. ви- •

Інший

ро-

t(a" ЯК6Й тах СЗІМЮ,

порядок: нічноІ бази, всеБІчно проаналІзувати

конує нелегка перемога--

бш .МЄЩa.л:l..

ганІзаціях мІста

вкзза-.

1

гуємо

виховву

МJOЛO'Дl в1ДДІ.­ ЛeIOfя. МНlКола Дмитро­ ВrИЧ задоволений роботою . IОО!МСОМОJ!Ьфв Ва.сИlJJЯ Гай- ' да.м.аки, ~a Головчєк­

алуж6а. Дех'ОО ВВВ'ЖЗІЄ, що робить вона людей ч.еpc:l'ВRМи,. Це моокна зв­ перечImf. Хіба стала ЧleрстВою його дУШа, ко­ ли ДИВИJВCЯ в o'tl смерті; lЮли в . афга!НС'ЬК'lй про­ В1НЦП Нунар рятував за­ кarгОВаІНИ!Х людей, кину­ тИІХ дУШМaJНами в гли60-

необхідно широко пропаrувати патрІ­

BenJIКOГO Жовr-

ШИХ сипах. В ЦЬOlМy пере-

працювати.

дить вenнкy

6mry серед

сели-. конференЦІю

но, .НІІЩ розв'язанням цих

демо

•.

мМlцейська

8 .товариства.

.Овoч.l.

вести наленокИ!Й

.црІ6'жи<о&Их

Нел ег.и а

ПОПЕРЕДУ-ЗВІТИ І ВИ60РИ

у

oцtнююrь СТЗІИ СП'Рав. На-. спорту,

неЕирі­ Звичай­

зма­

йoro

1ІШ'ар0джений зиаком .ЩдмI;нНИl< .мJ:.л:l:ц1!. І ме­ ДiaJIJJЮ ..за без..догзнну службу.. ВЬІ голова рзщи в1;Д'lttl;нН.JiЮв. прово­

10 :,риства ДТСААФ І міської ревізійної 8 комlсН з вересня по листопад 1987

нil трУДНоІЦ1, кооператори: відзначають своє профе- 8 сМие свято в атмоссЬерl. ВИNOI'JlИIIIOCТl, ПрllН'Циповоr:

пер-

одне з

Виходи­

переионще.м

ви-

8 ГОroлев-а та :

Незважааочи

належНИХ

-

А '1ЮМaa:r,д;нр

НІ. об'tжI'ИІВІН1 1 суб'tЖ'ТИВ- І звІтно-виБОplНоІ кампанІІ в первинних

aIeцla.nьнo загострив

бем1ЧІ

=

госпQAa'P-

ня.

41

кларнети

'ні перевірити фінансово-господарську

70ittччя

ми по­

немає

воно

=

11 31

телекІОЮ<урсі

.Санfl'ІНІ

5 грудня буде проведено мІську ДТСААФ. 19 грудня ща 1ta.л.и!Мt. IJjpOдмм м 7 11987 року Вlдбуд~ться обласна звіт­ Гoroлева та !ІНШІ: зоООв'я- • ho-ви60Рн.а конференцІЯ, 30 січня залися 8J1Конати плЗ!Н 1988 .и>ку почне свою J.?OOoтy VI /Ii1!J(YX PCIdВ п'ятирІчки до. з'Ізд ДТСААФ УРСР І 16-17 люРуса'lfJВЗ.

55

-

ло

гaJНIНЯ.

піД­

C'l'аршИlНИ

кращих. Не раз

будь-яке. мІського комІтету добровільного ТОва­

числІ· магЗ3ИIf'И

проблем ми І надалІ бу­

Не ЗlНLмаємо з порядку денного і якіСть виробіВ. Та ж новбаса або страіВи,

мовЩlВ вдома H~

своїх

ВLддl:nения

К1ОНВlЛи план пl!в:pіччя. Де- : року проводитимуться зві'l1Но-виборні С'Я'Ть IlЮJIet(ТИ8llВ, в тому. конференцІї і збори в п.ервинних ор­

дoвe'JJjeНoгo

ysaгyHa деяких ШElНИІХ питаннях.

сирокопчених.

А. М..

з~я Так · всі ЮННЖіКОВИх маіазНRl.в

раку:

пише

яких

Я

Иlqrb 60 токи ковбас щoмJlcJЩЯ. з mtх 3-4

них ДIВl маленькі доньки)

6езално-.

'НЗПоїз.

ЧН'Х TGВa'P1B

ЛIJюailJ'CМ(ОМ}'

ред труДIJaИНК3ІМИ раАо.­ ну, брав участь в облас­ них нmжypcaх 'J'a респу6-

гM~.M=~=========================================================:

яким по плечу

с.оналу, неоБЦЦного тєХ'Но­ JЮI'1чного абда,днавня (хо­ JJqц1fлыих камер), не ви­ cтaIOlЄ людеА ...

потуж­

;rурботами (пlДpOстаюТь у

=дорІкне 8

за

Є колективи .Qфlоду.мц!В,: зійних lCомlсІй первинних органІзаЦІй

16

в!Ід

Біль-

BijЦnO'ВlI!taє

. ом МaJrЯрОІМ ре- • вІДПoвl.ДНОСтl зІ CTaT~TOM m:o-БУдlвeJIЬНОї AIJIb- І ДТСААФ І в зв'язку з закІlНченням нИЦІ. · та бага.тьма tншими. • строкІв повноважень комітетІв І реві­

населеному пунктІ ра­ йону функціонують ли­ ше заготпунктІв, в

проведених за'Ходів. І то­ ді КOJJeI(тцв цеху вийде на

нинішнього

зa.к:ynпено

силатися на те, що в

ту. Не ццаючись у подро­ БИЦі, за'У'Важу: нзr: галь­ мують допущеНі у п.опе­ рєщнl роки беавIдПОВ~а.ль­ ність І неXJl1OШ:l'ВО. які ДOIВQДК'l'ЬCII нин.l вик.орШIІО­ Вати. І все ж 'д'Окор1mз перебудова, яка торкнула­ ся і опожИ!Вчої МООІера, Ц'llї, не дає пра:оо. Bi!дcrY­ ПМИ. Тому вже в нж:туп­ ному poцt ми ВrПрa.DI. чє-

8

YlНlвep~,.

цеху

П

за п'ять

процент .,. Звикли

басного цеху промкомбlна­

PycalН~,

ГороXlOвською. тю-

гoJlыиJx

стиму­

плану. картоплі процеитІв, фруюlв

лем, з якими МИ ЗІткнули­

RМ"И

М. І.

I!fE!3В'ДOВLлЬну заІ'О­ лRUJКliв с'l.nьгОС!П­

ось ревультати

cnQOO-

БI.nЬШІЄ.десяти літ про­

=ше десяти літ наПруже­ ІІО- І ',"оу, оИеСпOldйнo'l МI.n1ЦеЙ­

a.nе

товарІв

бlmницею

npa:ц1lВни­

.п.родyмц,lв SIiД. IИЗ.селеиня?

_ло­

1 важко,

О. П. Д~.

А ЧИМ ще, крім нашоІ нероопорядnивooтl.. пояс­

ремоитио-буД!­

господарським

чих

цlалlC'I1liв є вирішення цьо­ го доконечного пиrrа:иня.

велЬ'ної дlJl'ынц,1 переваж­

боМ.

нашИХ

роботи бaorатьох спе­

ве­

МОВЧаІН

чаю мaraзКНlOiМ rocnод"р- І чзсто буває.' Та тут же

rпроблемою і за6ез­

жОі

Адже

1 комсо-

бyxranrrepом

У РусановІ, ве­

дQвIQлыяють..

-

МИИQЛа

все можуть SИII1iШИТи кадрн. ТІсно пов'яза:не з

щоВЗІЖЛНВИМ

темпи буд.1В­

·-·Г.

Л. Ю. IQpчен.ко. зaвl:дУ\О-

голо­

лОМ до '1'ВОрчаУ, 1}{е6айду­

ниurrвa нас п;аки що не за­

молець

пoc:rзчалыиnt!l.R• • ~ Ilювєныd пО'ГоНи.

кl, дЩросовlосНl люди. По праву ГОpдИlМOCJI taи

кш ЖИТJЮМ. Адже не се.к­

гос­

ж 1нш~.

xonoocя б ІНа оптимlC'l'lfЧ- • K~ він 1 не мріє. Хіба Кl'Й lНorМ. Є У нас преврас- І що дружина, стомлена

дирек­

petl',

ЗвltЧа<ШІо,

хоча

що

продмаг та прод­

рєкoorстрY'lЩlЯ

lIIIФЛ1 мІдlЦ.lIi

. ре.кан"......

почат.ковій

З. Ф. Панченко, КO'JfДИ1е- 8 його стомлене від нІчного ром кафе селища Калити, 8

печекня

ПOlДарчН'Х мВ'гааинlІв у ~e­ ликій ДимерцІ, Русан.І"

но

як

""""'ук-

в

<ми не маємо гJщнИJX кан­ дндarry.p. А як в1домо,

цоою

вlдpe­

С:ки6Jmrt,

посади.

служби

'l1P16нo. 1\льRИ звкlalчиtи. СЬ!ЮІ служби. Та про спо­

mдпaвt­

промКом6Jнаtry ,

вJiДpазу. ще в солдатсь­

ГоворИll'И про на60л~е

ви двах рaдroonраБКOOJl'ш

продовольчий

у

jшшше nOЯC'lfИТИ,

дальні

• 1-

enenRТ- 1 ·1d;й форш, прийшов на : службу в П'І:црооДlл пат­

Ностюми

Н

сам.опЛИВ,

на тані KepJ.вкl.

І ті. А звільнився в запас.

не задовольняють попи~, ..• йшло ІВІЩ того дня

цІ, ЯКУ., на жаль. теж бу­

дhЛених на цей рlІ< 145 вже ВRltОРНСТaJНО 80 тн,. сяч IКЗjp6QвaflЩШ. На ці мон.товано

. а.ших

Прсщу1Щ1ю?

на

тердо.

служби.

попошуиати. А. РУЛЬilо~rerової

У з віЯВКУ з

~ю.

ХТО BltНeн? ВIдПОВtд'Ь кри­ ється У КЗllUЮВIй поліТи­

минулої п'ят~чки ми не­ доосвоїли 380 ТИСЯЧ кар­ бouзaJIЩЬв ка.пlталQВКnа­ ДЄlНь. Одраау СкВ'ЖУ: з ви­

кourrи,

на цЮ

apм.lAcЬKO'i

'llМен1; Горького зупинено І araвчaния

х-арчу­

бt:тry колекlJ'ИВУ раАcnо­ жltВlOOhл:ки. неооб.роє.Ним онам ВИlдН'о всі на'ш1 по­ туги ЯlИОСЬ звести н!інці з к.1J1ЩIЯiМи.. ПРИЧИН цьому предостатньо. Г,олоВrНОЮ,

ють

і

оорава в тому. що Ни'lв-. yпpasпlНifя внyт.p1.IIJнJx сьну швейну фаборИ1СУ • справ. ШВИДІ(О МИ'НУв час

в1:,цjвI:!tyЗalКJlа­

8aIЧilв У dnьсьних

J'4)1111

кий чOJroВtчий К'ОСТЮМ. До-

КОЛО НЕРОЗВ'ЯЗАНИХ ПРОБЛЕМ. ЧИМ БАГЛТИЯ ПРИЛАВОК? НЕЛЕГКІ ПЕРЕМОГИ.

в

вистyna.в пе­

ЛalВИ. Пам'ятає,

леглих.

до

ГРАНІ ОНОВЛЕННЯ • • •

а'К­

хору,

ян село, ~ mн жив, обле-

ЦlJrecпрямавапю

дба'l'Я хороший,

учасИiQ(

захоп­

В!ІН

його ск.лЗll{1

Т<ІВ. щО він ltOМalНIД;IIp. що

• т&па страшна з.ВIic'n<а. ВІД • PYU< 3JlОЧИНЦЯ загинуn.a. •

чи ЛЕГКО БУТИ ВІДСТАЮЧИМ?

ТИ9ИНЙ

зрадиіВ

тепер.

чита'r'И

=хороша, ЖIfr.ГЄРЗІДliCНа ЛЮд'ИІИ:а.. OCD ТОДі дитяча стала метою його = жиrтя. І йшов вlаІ ДО неї • = НCIII1'OUIегливо l'OO'увався _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- " • •

за-

Не

ЛЄІНІНЮ І

ТИIl'И 08ОЄ жИ'М'я боpcm.бі

=шкtJIыІїї

:

фото: В. ДЗЮБЕН­ ФОТО А.

ризикувarrи,

11Рим:уІОЧИ злочинця. Та в бу:дь-JIIКШ cwryaiЦLY пам 'я­

п~ю.

• ЗІ ЗJЮМ, З нес.цраведли• вJcrю 'Вирішив ще з

АСожницею.

На КО.

иJcта МОВ'ЧаіН'а. Не раз 11р­ вqцнnося

у

• XJI()IЩI, ЗЗІХОПлlOВМІСЯ П;РН-

ВаАентина Дзюбенко вже біАьше десяти років працює продавцем у віддіАі тканин універмагу іАСені 50-річчя Веllикого Жовтня. За цel1 час вона зареКОAlЄндУВаАа себе СУМАінною і ВВ!Чllивою трудівницею споживчої 1СО­ операції. Про це свідчить той фшст, що У конкурсі на ЗВtl{(ня f:КращuD за профе­ вона

чергування облшччя І ска­ те: .Ну, poзnoв.Iдaй, як cnp&виt •.

~.прац~

сією:.

• о' ИЩО ro.ворнти про пО• \ІХ КnJIКarкня. то Мнко­ : 1f'j дмитровича Мовчан-а

господарспf. Фото

М.

••

с.ммжw

'.

.... .

. . •• .. .-....


• 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8118R8. . . .~s~'. . .~i884k

і Х ОРОШИЯ І

.н о в Е Ж 11 т т JI" •••••••_...

сад

І., JIO"~* 8 . ..".

441ln1C"

КОЖНУ СОТКУ САДУ - В ДІЛО І

справжня окраса будь­

• якoro rotподарства '.ІН с.а.

=Д~би. Ми завжди рад» ~y8 м яному я6лу.ку на столІ,

І соковитій rрушl,

медово·

.•

духмяним спивам. А скІЛЬ­ • КИ радості діТ80рі . 11РНИО. 8 сять 8И'ШНl суftицll

=добре

= 8 8

ду, яrJдиикІв. ХорошІ вро-

тах не

і У раА'

працював

І'ОС М п1.

радroc-

жень,

пах с8еликодимерський_, fП~".IJ1~lШ~~, ·м. t!HI оо;»JfJЧn Qf§l\ _f.ПJt~"

тільки робо-

них

.8.

ром. О'ЮЛЮIO'tИ·

р\лЬоИИЧ'у: lf.ImoКОЮ,

~Jlкraдy, "фивея

_

б1Ju.ш

яr1д

запишається

щО і не Д03во­

врожаю. липо справитися

по·!О(Ю ц.eиmе- 8 ном

1 це Aorо було iIIU<IIPOДЖе810 РІВ КОРМ08И« бу~. За

ХІ

захист

п'ятиріч'КИ

жень

з пла­ по

плодових

від

ну , сиn~в ~e 14 про­ центів при нормативІ 25 процент.tв. ЗрідженІсть са­

вальсы(ІI спр_и.

дів складав 10 процентів, що р18Н03начна щорlчно-

=

1(Qва.ль -

-

p~

• кож яnДиицтва. В першу

це

_ Oct. Микоr~~

ла ЯIroвнq.

-

а

зараз

з НЬІ()І'О

вийЛе молaroк.

.

струмe/frи

у

куЗНІ

=

yct т·.

рооповl-.

8

.омбаАнер

-

w.є їw.~.

ось І

=

по.ц~rrьcя на зубила, ноЛ<m(И,

CIВe})IAJIa...

ObI-. Tiм.ьoнdМy З ранку 1 до вє- • '1ор81. CIOДН ШУ\'1'Ь механl- : затфи, ~o · ',епюсарl. ТО-. • ,наиуваll'И

:

н""ової СТаАі на донецыcolуy AleтaJIypzilJНOAlY

БОрони, ТOiNIY a\Дuови-. ти кожl ДЛ1l жа'OOl(, тому: - щюбити І"ВІІИТ, г.аАку. 8 А ще JзIдoВIAf треба об-. 1ОО'ЬСЯ до М. Я. Рамаюоа.

пот.рl6ио,

зробить.

НеІЦАЦЗВНО що Н'ІДе

=

=

Рес-

8

=

пубnlцjl;. Цорнйшлк ремонт-

инsи дО М. Я. POм.aRК8I, І 8 в~nuив

сам

____________________________________________

зр~.,

маси

меха­

корму,

що

ВДВ1lчі 6'w.ше ЗЗI8ДЗJIIVI. Не поступався йому в P06OТJ. K0iМ6a.11tre,p М. Т.

}К·ивО1'ШІІЮК. вщpoб.nJf!в

Він

тЗlКОЖ

майже

по

AВt

норми.

Ула..рно працював тран­

(Фотохроніка РАТАУ).

ФОТО Б. деАюицысгоo

зелевоУ

пожнвнОГ<>

На знi.tucу: в Аабораторіі інституту. На MpeдIIbOAlY п.сані - lСерівни" TeAlU, професор. доІСТОР технічних на­ У" Є. О. КазаЧlСов і студІтТlСа НаТaJlїЯ недашJ(овсыс•.

= Нlмець-.

ВlII'OJ'O()ЩIeJЮI'O в кій Демокра'l'lAlllй

ставлення. Хороша вина завжди була

цІн на

про

В. ХОМЕНКО,

НинІшНій pLвeHЬ закупІвельНИх

в

садо­ окра­

СОЮ шшого столу, І це не спід забувати.

сlльroeпвщ­

lBC!'PJ8'fOp

фрукти

ДJ.W7 81еьвКОIIJ вартІ!.

~

КОРМІВ ~a.x. ІЩ) вєдУ'!'Ь tзctно­ кооІв до траншей, вщерть ИatЮВ8еиу

зe'JJIeН()Ю

мІІСOJO

aJn'O;Машину ЗІЛ-ІЗО, за кермом якоІ С. С. Дячен­

КО.

шофер

щоДня

тран­

спoprry.вае 'Нз 10:;:.; 12 'IЮIfIН си.лосноУ маси бtnьше. НІІЖ

перекдючlfllCЯ

aтopnннA заrtв . Часто МOЖ1fa ()уло бачити lИ'а до-

на

вИІ'ОТОВ­

лення т.рав'яноІ тсоУ П'рllro'l':yВми

сІчки. перші 1'ОНН :на аІ1>ЄттІ АВМ,

20 1.5.

Такого в~ОЯУ.lооо­

оо ЦllНиoroКОРМУ буде за­ IСл8,Z8aНО 1060 тонн. Кор­

мqц.oБУ'ВН'ИКИ соб1 за мету

nocтавили заготовити

. П1вroрар1чний

запас

м1В.

1Yc1llЬx0Si 8

працював

цюючи на KOPMooaroтi­ Benынмуy агрегаті Є-282. ДIмlfl'po ПИМOlНbВИЧ пере­ робmtв по 85-90 тонн

бованЦів.

3аІМ1ну.

1ЮМ6зйна,

по­

6аorатор1ІЧНИХ

иl3aтор Д. П. Малій. Пра­

іНституту. Вона

Очitcуванш'1 еІСОНОjjічнш'1 ефеlСТ від вnрогаджеННR Ifiel новшucи на заводі . становитиАи oдuн АІіАьt10н ICa~

'

зиошеним д~ 'до ct-

АСеТaJlургіflного

КІОСОІ8IЩ1

Нeинd.

дасть з.могу збіАьшити nРОРУlСтивність nРОlUJтного це­ ху, 40Аlпшити ЯJCість АиТаАУ, що підвищить довговіч­ ність nідшиtIНиlСів.

вИЯCJfИJЮCЬ,

.-стarrи

iIfООбирЗІІІЬ'НОІ'О

коваль

денти Ждановськ.ого

що І

ВЩ>}"m1'Ь.

будувати

чування.

У

щі! зЗ!&3ІІТ1ше трудився на nw>нра.КВ1 ~ ПОДР16,

i.teeНi В. І. Леніха розроБAJU01'Ь за госnдоговОРОAl сnів­

8

І М'ИJ((W1 ЯJ<овнЧ завжди

доооможе,

заводі

робітниІСи ІСафедри теорії AteТaJlургіЛних процесів І сту­

=

ладнаrrи 'ВОВИ. Усі зверта-

Кl()рм.18

бо6ов<>-ЗЛ8ІКОВИХ Трав ком­ сомолець АнatrOn.lй Же­ ведь. BiJН СК'л.a.дlНою ко­ сaproю клае п~о.си на IIЛC4Цl 14-15 геюарbl, щ() ЗНЗІЧНО більше .норми.

Нову теХНОАогію відllивlСи веАиlСих гlЦUгlCiв tliдшиn­

о ПРОВЕІС'ТИ рих-

по ~

щтроду!(ТНВНО

=

Не . 3a11'tPНвa.rcm.ся деі!рl,

~ ПO'l'p

Схоже, що пок" ЩО

дукцш перероблялася ва соки, Інші продУКТИ хар­

рІв. ОсоБJlИво різко _ен-

l1ієІ про­

радгоспах мало турбують­ сяпро цю галузь. Одиак час не терпить поДібиого

щоб вся нестандартна про­

тарів садів, а закладено иових лише 156 гекта­

'на

ц~ К'У3Н1 у

'l'()l!l(у Д

критн дефіцит д~ц1I?

м що дуже мало. Треба,

рр. по раАо­ ну було списано 620 reK-

ЧіТКУ

ииками, чим же можна по­

бази

фруитосховища, яких

1985-1987

Il'rli'XорадгОП1 сСемипол­ нmcьКНІЙ.. Цю важливу роботу проводн:ть мехаН1' зO'ВaИИlЙ загhн, яким керує 6pиrаЩИр тр3оК'Юрн~рlJJЬ­ 'НичоІ брИl'8',ЦjИ, член парт­ іЮму Д. А. Сиоон~о. При плаІО 2000 тонн ме­ Хallllвarrори заготовили 2200 тан:н сl'lSЖУ. Висо­

внrorювлен'і :

'-

власноручно,

стано­

в зміцненні мв­

посадками,

ти як малорентабельнІ ае­ JlИкl масиви садів. За

єр

вн-,.

У' МНІКОЛИ Яиавича

-

Paм~

досить

багатьох

господарств

розрoбwrи

програм.у ДіЙ на всю п'я­ тирІчку. Якщо зменшують­ ся площі під садами, ягід­

новІ сади з перспективами врожайних сортів, иала­ годити хороший догляд за

вро-,

КОЖНИМ роком. Тому

3

мають

, rалузі. треба RaCaДЖyвати

ЗлагоДжено діє конвєй­

ДOOoмal'aє, за слosа- 8 ми маАстра, втілювати. МJIICJQ> У матepLaл. Зroдом • внАмає розноареннА Mi!'I'aJl, :

ріб rqrqвнй.

такого

зростати­

ЗА ПІВТОР АРІЧПИЙ ЗАПАС

ЯКі!

- .J

ме

спеціалісти

при

:reр!альнСН'еХНі1чноl

paдrocnax почали списува­

РОЗРОБКА ЗА госпдоroВОРОМ

• в!tк Кn8III'Є йoro в rop.иo, Е

кує, '~pтooyє

частниу

з

-

фруктів .

ягlд по району

' -============================================================================================================ =--------------------~

шма-

ток нillкому не оотр1lбноro МteТMY,

.

Т'ВО-І

значну

)К8Ю з6.vти буває

га молодих садів по ,райо­

ям Ж причина подlб­ оРдЄ'ИОМ сЗвав ПоШ&mt•.• Horo стаиовища? В основ­ Але н~lльша moбoв У ному _ низька культура

ВихІд

вища

Обсяг закупок

виконання

планІв

такому пlдходll

залишається

важко. 'І'ому в

хво­

Як результат, питома за­

' виробництву і реалlзаціІ.

JfЬOI'O ЗЗlJlИШНIJaICя до КО-. ведения С81Цівництва, а та­

ВИВ

роб.

Іх

вання людей,

мати

ВJД саду великі прибутки.

11f>a-

Але як же можна доведених

і породний скпад наших садІв. П1CЛJ1 припинения вирООництва плодоягlдних

насад­

шкідників,

ти про раціональне харчу­

Низьким

садахр]дкО застосовують орrанічнl t · мІнеральні до­ брива, слабо налагоджено

дозволяє повсюди

в

НИЙ. Це яблука, якІ ста­

в

rрушІ, спиви, вишні?

майже не Mєxaкmoвaнa. У

ntд

деревами

р.адгоспах сЗоря., сКра­ силіВСьннЙ., ІмеНІ 60.рlччя СРСР.

садовинн

новлять 98 процентів BCЬOro збору врожаю з садів радrocпlв. А де ж

ця галузь у ГОСПQДарствах

насадження

фруктовими

важнІй більшосТІ радгос­ пІв надзвичайно обмеже­

~езначнl обсяги

6aranox

ШИJIИ

пере­

тимент

Q1IУТРlrooцодарськнх

Ч@Р~3

зоо тони

Дуже прикро', що асор­

иемає c:Dецlалlзова­

садІвиицтва

.

Прим1-. тіВ і

му И&добор,у

ФРУКтіВ.

цJлPOOJUJtll.

J.

С3орЯя. pK~!~T І' ~~И~., .M~l l!p~B~, 'икo.nа 1roВИЧ v ....QiПU'П. ВІ!Н був тут 1 Уздовим, і •. ' І все ж доводиться кон­ тpaI(IТOp~, і бриrа.ци-. статувати. що в більшостІ ром, І 3aвljДyюЧИМ. мonочгосподарств 1 в Цlлом.у по JtЩOВapНО1О фермою NIJ 2. району урожайиtcть фрук­ Труд.нвсядобре.

рад­

rос.пів сЛl'I'JCівсь'КИЙ., .За.

плавний.. сЗавориць­ .кИЙ., с ГоroЛIВсьКНЙ •. тут низький p~нь коицент­ рацІУ Плодояrl.дних "асад­

госпах, де постійно дба.ю~ про врожайнІсть са'

мають у

~pry це стосується

.

роблять! в тих рад­

8,жаУ

На яких

t

'1ft

кор­

3Н8МН'lй

мі­

РІ. сприяє те, що на за­ rorLвnl кормів запровац­ жено ефeкrr,и'вну систему матерJ.auu.Ж>го 1 Mqpanь­ НОІ"О

передбачено -40 roн:н -

6.irroк

нормою. 35 та!КИЙ варо-

шоферів

М.

Є.

СТНМ:УЛЮВOOfНя, ши­ lJ}>OiJIai1Yється дОС'В1Д

рово

правофпa:нroви.х го суперництВа.

Оп1йиика, І. І. ВалЄ'R'l'llll, l<ОМСОМOnЩЯ СергІЯ М9І:.\­

Дot:'ЯnIefIIНЯ

НИ'ЧІеІВКа.

1іиформатори І

А щюб під чає ЗИіІІзво. го збеp'll'акия стаж був ВИCOКOllКIiCнИJМ,

р,е'

втра­

чав своІх пожJt!I!9IIIК якос­ тей, його иаДlйt$О' уЩ'1ль8108МВ

у

тpamueяx,

рооташо8ЗІНІ.

ЯJtI

lЩltВIJJеко .ВіД

ферм, меXlatН;lзarroри М. Ф. НлимемЧУК на тракторі Т-150Н І! В. І. Ни;рИЧЄ1і­ КО ТРЗlК1l'opGМ С-l ОО. , Справившись з рАк. ' :

,цwc

на

трудово­ Про Іх

У с,воїх бесі-

роопоеilltають

'10т

з

ооnJт-

агітаторн

.3aC"l1YПНlfКом

сєхperapя паprnюмуз ще­

OnООJ1'DIИХ

питань

ЛИCИIЦJdtим. чearь

В.

М.

Водночас

на

передовиків

МIa.Є'J'ЬCR

прапqp

піД1А-

трудовоУ

спави. Такої чecrt по к!.nь­ ка Paalв- удостоювалися А. М. Жев~, П. М. Ма, Jdй, М. Т. Живorrннюк.

А. ГАВРИЛЕНКО,

пJtЗIЮМ 3aI'OТul' cllнажу, kaPMOGaro-rl8enwнй зanн

rpoIIaдcыDIй кореспОВ­ АeR'I'.

биrи ~ для щрШщ~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=­ і

H~. За

напруженою

тою заста!l с.\йвиЛ !lJи.

Чому не

-

ро6о-, .

май<:тра пен-

заслужений

ПІВДЕННА КОРЕ,Я: РЕЖИМ В ОБЛОЗІ

= •

йдете на

ВІДJЮЧllНОК?

25

- запитую. І ЧЕРВНЯ за рІ- Я без Д1JIa помру, • шенням Ikесвіт- slдпOJ!l;цaг. Поки иьоІ Ради Миру почався

=

мажу МOJЮra трим.ати, Н'l- :,традиц1йний мlсячинк со.

кудн- а

8Іщ

'J'OВa!pишltв, .. лідарностІ

Д'рузlВА по poбoт'l не '. Щjty. 8 3МiIfY ви соБІ ПіД- • roтували? -..,. ящ; там 31оІЖа. Те-:• пер к6вanьсьиа ОП'pa!lане •

з

боротьбою

кореАсыюоo иаРодУ за ви·, ведення іноземних вІйськ П'ІвдениоІ нореІ ' Й об" з

е,цнания краІни на !Мириій

така почесна. як РЗ!l1ше.: демократичній основІ. Нo.nись потрібно було три • Фоном дnв йоrq прове­

.роки иysaти мOIIЮrJ'()М . ХО-

8

дения

стало

=

Цboro року

, ДІІТИ у ПОм1trlRнках, 'щоб могутнє . пІДнесення хвилі С1'аІ1'И Кl()валем. А тепер" протестів иа півдНІ но­ н:lix1'О .не XO'le працювати

у кy:mf. В8Ж!І«), l<allКyть.

• . рейськоro

:

півострова про-

ти диктаторського

Ql8шщ, хоч І не стапи. му Чон ду Хвана.

КOВQ!JIJIМИ, та бarа1'О чоro:'

8JЯJJи

.ВІД

~SI8и сини ·М. Я. ~

ка Микола та OneJ«:.aIНДP

Вони працююrrь ТЗІ(ож з

металом

Ось

уже

l(~алЬСЬJ(оІ І широкІ

иа

• . ня 8 .ники

: ки.

два

верстви

режи·

'.

тиЖНІ

населен­

студенти, JфeДстав­

ІнтелlгеВЦIІ, робітии­

релігійнІ ДІRЧ1 -

н'

f1'Ii1JJJIриємст-. дуть кампаніJO опору · ва.х ниаа: xreрший слюса- 8 планам режимrаберегти

рем - tRcrpумeRТЗI л Ь и иком,

АРy:rий

-

ТОІ(а'рем.

І бага.то у чому С'1'аЄ Ум У

= антинародну _

диктатуру,

нас,

-

IIIL!tC!YM08ye

МНКІ()о.

до poбorи. rapяче

&ее серце.

років

влаштову­

вали 'масовІ протес:ти' про­

виборІв

перемога

'маневр,

поroдиnися

представника

правлячого табору прак· тично rараитована й тим

самим

сна'

, пружеиоl

стаиовки,

бl

иебезпечні

зокрема

для

режиму.

що

призвело ТОДі ДО скинеи­ ня першого пІвденно.ко·

рейського

диктатора. Те­

I1І8'рТJiЯ

пер Ухиl діти закликають до скинення НИНlШm.ого

явили, учаСТі

забезпечена

Демократична

що

не

сГеть

диктаторсь­

=борються,силз заroНltМИ !Соваль-. ліцlУ безпеки. '1'8

по­

• Вимоги, з ЯJCн:ми виСтУІ.. OJIЬXOBCЬJCНH. І "аJOТЬ сього~иl ntвдeHHo- ,

візьмуть

голосуваННі,

що

правителя.

Незадоволення иім

режимом

нинlш­

пon1тичноІ

яка таіть

на

Норейського

п1вострова

Штати.

Вашінrтoном

rocTPO

півдиl

непокоlть і покровителів диктаторськоro режиму

Сполучені

Harpoмa­

об-

у со'

насл1дки

СтанОВjlЩе

3а;вООО'ЄJJ;Иаиня, за­ в

ОПОЗІІ­

3

цієlO для обroворення ~a­

ступнІсть. диктатури. Го­ ловні опt)3RЦIЙНі партіІ,

ставленниа,

І

-

Між

Сеулом

джувалося давио І прояви,tJося два · 'l'НЖні то·

давно Існують ТісНІ зв 'яз'

ІМУ, після того, юс Чон Ду Хван ЗІрвав перегово­ ри а опоаиц1йнRМИ сиnа-

й економlчного характе· ру. У П1адеиній НореІ пе­ ребуває 40 тисяч амери­

101

про

систему

дальшо·

ки

го управління вр.ІноJO, а

це

правлЯ'.lа партія прийняла

вимоrу провести прямІ всенароднІ президентські

рішення:

Зa'l'верднтн

дидаТОJl

на

кан­

фарс, І

-"

пост прези­

вибори.

дента

cвoro

ronoвy,

Hacтynнoro

року.

Ро де У ставленик Чон ду Хвана, йоro ОДНО, каШИИI< УЧИЛИЩУ.

по

вІйськовому

ВОНИ

дотримую­

ться одних І . '1'НХ же поЛІ­

тичних поrляШв. ОскіЛЬ­ ЮІ Існую'!а конститУЦія 1

партій

Чон Ду

-

висуиули

Лідери опознц1й­

демократизацlI

р81іимt.

воии

Зробивши

переroвори

ського

му

тlУІ.,

на

ти дій режиму американ­

нІ

8

телl були змушеНі піти на

.

..

та інших ПlJ(лозунга­

вІДнІма·

СПОСТУПЮl..

тум

веоб-. ЮlЙ

~1 дer&IIi. І Ш! холоне'

двадцять

стуДенти

система

ють у опозиціІ всі шанси,

них

демократи­

СтУденти

за poбary,

Mera:ny

Ще

репре·

во­

ДОпУстити

lIoНI1'ВopJOЄ

з

сій. \'Ому

а краУ­

від

лишнього генерала Ро Де У. Вибори президеита мають В1Дбуmся в люто­

ие

демокра­

бере1'ЬСЯ

не новІ.

стомиnася

зацlУ суспІльства. У вели­

ла ЯIro8ич, роцузає rор-:ми сВимаrавмо но,

на

: 8

ttplК'олJ; 6&'l'ЬJ(oв& наука. ких містах Сеулян, ось 1'ЗlCI ~и у: Пусанl, Нванджу, Теджо­

, -

корейцІ,

пред' SПIIW1

Хваиу

ультима'

відновити перего­

вори й визначити Шляхи I<раУни.

ці вимоги підтри.маnи всі прогресивні сили Пів· денноУ НореУ. В ОI<рек1 дні

иа

дмло ДО

вулнЦі міст

200

вихо­

ТИСЯі демон­

странТіВ. У цих

ум6ш

ПІвденнокорейСЬКІ

npЦJf'

вовивого,

канських

поnJтичноrо

солдатів,

РООМі­

щено ядерну зброю. В БІ­ лому домІ Сеул вважають далеКОСХіДНИМ форпос.Т0J4 аитикомуи1ЗМУ. І ось туди спішно прИбув ВИСOJ(опо­ ставлений емІсар прези·

дента

Рейгана,

держсекретаря

помічиик

у

справах

СхlдиоІ ЛаП й ТIIxoro океану Гастон Сіryp,який сподівається особисто с,вреГУЛJOвати.

kореЙсь.к1

південно-

справи,

збити

хвилю народного протесту

та зберегти диктаторСЬКИЙ режим.

Втручання у внутрішнІ справи корейського иаро­ ду це вже традиційна

-

практика

З

ВаШінгтона.

волі

америкаНСЬ1<ОГО

1мперlалізму

11

Корея та

иарод ось уже БІльш як сорок рокіВ залишаються

подІленими. ОКУПаційний корпус США на ПIВДИі

НopeAcьxoro пlВОСТРОQ­ це

одна

шкод

з

на

гоnовних

пере­

шляху мирного

об'єднакня НореІ. За вна,

зівками з ·за океаиу сеуль­

ський

антинародиий

,ре­

!Жим відкидав справедливІ

й КОНСТРУКТИВНі щ:юпози­ цll КНДР щодо об'єднаи­ .ня .краІни.

Тепер, коли на ВУJlИЦЯХ

ПІвдениOJ(Орейських поряд

з

лооунгами

!МІст

антиурядовими

звучать

закпи­

ки: сЯнкІ, Забирайтеся додомуІ., сСША, ПРИПИ' Ніть пІдтримку вІйськово­ го режимуt., ВСІ пporре, сИВSІ сили планetи заяв­ ляють

про

свою

conJдap.

ність з боротьбою корей­ СЬкого иароду і висЛов­ люють упевиеНlсть у '!'Ор.

жеСТВі

йоro

справeдnивоl

справи.

8. НAДADIКВ8ВЧ. (ТАРС).


"tJmop.

'*

4

липня

rgвт

• _ _. - - -

po1t~

.н о в г

..... __

ж НТТ

1_ _ _• •_ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Р~КЦІ~ fA3EТМ

.НОВЕ ЖН"". ВІІcnoатовмо

ку AJфeКЦlI

ЩНРУ

ПОДІІ­

І ВСЬОМУ ROJIeІСо

'I'JПIУ saвOдY атомlнl88JCXбу­

АІ_НВХ консorpу1ЩIА, _І ввcnoaвnв щире спlnyrr. 'І 8В'ааку а1 смеprю Нa'l'8Jllt Мвха8шRВ П1скуиовоt І АО­ помоrn. _ opraHlaaЦlI пО:

n

хорону .

Сlм'" nlc~x.

МАRБУТНІ КАПІТАНИ,

РеАактор А, ВОnОWИНЕНКО.

Довідковий

. .

ВІДДІЛ

• СУБОТНЯ СТОРІНКА

До уваги керlвиикlв

У садочку створені не­

.

погані

умови

для

вихо­

вання малят всебічно роо­ винутими.

ми .

загартовани­

Мають

хідне

для

все

необ­

навчання

в

сНолоску. вихованці -ше­ стилІтки . . заняття з яки­

;.ми проводить О. М. Нар­ пенко.

ОрОНУ наша сlМ·я. як ІІнОО. віДзначає день Пе­

Щ

ремоги. найвеличніше свято радянського наро­ ду. Та цього року подІІ розгорнулися дещо незвичио. Тільки -но ' . ми розпрощалися з гостями. ян рап­

том настирливо задзеленчав дзвІнок. Моя дРужина відчинила вхідні двері. · Перед нею стояли двІ не­ знайомІ :молодІ mІнки з дівчинкою рОКів восьми.

-

Ви. 'мабуть. помилилися квартирою.

-

ска­

зала дружина. помітивши. як захвилювалися воии. - .Ні. ми дзвонили саме до вас. у квартиру

ом 12. Адже тут проживає Нириченко Василь Яко­ вич?

НВПВРВАбачвна зустріч Іх запросили до кімнати. Я ніяк не міг зрозумі­ ти, чомr так хвилюються наші непрохані · гості. чо­ му

так

-

уважно дивляться на мене .

Ви Василь Якович Нириченко?

-

знову звер­

нудася до мене незнайомка.

-

ТОМУ-1:0 я й прийшла ДО вас разом з дочкоЮ

1 внучкою, бо давно РОЗШУНУЮ свого

батька Нири­ ченка Василя ~ковича. який пропав безвісти в ро­ ки Велико! ВітчизиJЩ<)~ війни. Не загинув. а пропав безВіСТИ. Такі думки багатО; років непокоїли Валентину Василівну. дочку загиблого солдата. аж поки не знайшла 'мене . однофамільця свого батька. І тепер

-

дова

прикрасила

МеНі стало невимовно

ця

JЩЦавно. не

стихають

залишався чужим. І росло. і мІцніло почуття любо­ вІ до рІдного батька солдата_ І росла віра. що вІн живий. що настане Час зустрІчі ... Можливо на­

зватися Ії батьком? Апе ІЖ я нІколи не знав нІ УІ

батька. нІ матерІ. Та й я не можу бути вІльним У своїх вчинках. адже в мене. уже старого ЧlQловіка. є дружина. дочка ... Треба було в усьому розібратися. Дружина запроси.аа гостей до столу. і н~ша роз­ ВИJШилося

ЩО ДО'Jка ВaneH­

такі.

же

про життя

на. -

Вважайте нас своІми названими батьиами; Спасибі. - стиха сказала Валентина Василів-

Повернувшись додому. я скажу. що ВlДшука­

ла свого батька. Ми розпрощалися як ріДнІ. Так закІнчилася нenередбaJЧена зустріч, зумовлена війною. В. КИРИЧЕНКО, ветеран В1ІВВ 1 праці.

ІІ

дітей

у

дит­

садку батыкмM дають чи­ сленні CТeR\ЦН. Один з них пJoд назвою сЗроблено сво­ Іми руНами •. Тут вміщено малюнки,

цП. ліпJJeJli

апJL1'ка­

вироби . А

с Екран змагання. вІДо­ бражає. хто має кращу дисциплІну. бере активн~

участь в Іграх, спортивних" змаганнях.

в ЧЕРВНІ

знята

забо-

рона на промисловий аматорський вилов риби

}

на HaкtBCЬKOМY і НиІвсь­ кому водосховищи.

Лов риби ДОЗВOnВ8ТЬCS: - :на водоймах загаль­ користування

усім

громадянам безплатно; - на водоймах 1 ді­ ляиках водойм. де люби­ тельське

і

бальство

згlдoo

примі­

поліпшенню

виховного процесу.

Серйозно нині

стоІть

житлових кооператив'в 3 1 квітня 1987 роБ . ку вроварах opгaНl-

пита,ННЯ про фізичне ви- В зовано житлово-ексховання в сн. олоскУ .' Не- в1плуатаЦійне об'єднан­ має спортзалІв, не виста-

ня

свій роосуд. проводять фі-

ватenі,

. аваРІйна

Дnя пол1«Ішення цівІ спра-

внуtрібудннкових

чає спортінвентаря. Внхохто ЯК

може.

зичнl заняття

на

~ дітьми.

ви вирІшили дещо зроби-

НАМ

ДОБРЕ . .

,,

кол ас ку '

спортИвне

з

охоронн

сягнутим

(

усуненню

стемах

-

за

·

договорами

для організаЦІї

культур­

них риб8ИХ господарств київським міській та об­ ласній радам Українсько­ го товариства мисливців та рибалок 1 військово- ми­ сливському

після

товариству.

заверше.н.ня

підго­

товчих роб.1'l' згідно З дозволами. якІ видаються

цими

1'евариствами

платно

чи

за

носом.

до

бить все для ІЦ>ОГО. П. КУДІВ, rpoll8Дськвl воресвов­

місяця ділилися

боровево будь-яке .рибаль­ ство

в

ському

водосховищ1

АДРЕСА РЕДЛІЩІІ. Т."ефОНИ:

редактора

с.кретар... 8IдАl,,),

дІоМОIll8НН"

801

роС5оТИ

за-

255020,

просто прагне.

а

І

ро­

д;евт.

го рибальства у внутріш­ иіх вqцоймах УРСР фо­ тягом року забо)ЮВ8C'fЬC8 будь-яке рибальство в та­ ких місцях:

бlnя f1)ебель. що пе­

рів;

біля охороRНИХ

нах насосних стаНЦіЙ;

околиці

селища

Зелений Мис по травврзІ на фарватер. вниз по фар­ ватеру

і далі

на

північиу

околицю села Сухолуччя; - у BE!dJXHbOMY б ' єфі

греБЛі НИЇВСЬКОї на B1дcTaнd менше

ГЕС

500

метрів;

у 500-метровіЙ зоні Ірпінської насосної стан­

-

ЦіІ;

мет­

мос-

ЗгІдно З правилами лю­ бительського і спортивно-

товарних

у

ральних

каналах.

8IдАl"), паpтlйиоro ІНИТТ"

-

4-02-82;

будиНКіl.

З

на

каналах.

6Qpoнеао до окремого роз­ , по рядження .

Щасливо! вам рИболов­ лll А АНТОНОВ.

nаршвй 1rr1Onor во об-

за адре<;ф6:

Бровари,

вул. дllJ.9l.]:­

рова,

23, ремонт HO-"1SY'

дівельна· дільниця. Те­ лефон: 5-21~4б. Ремонтно-будівельна дільниця проводить ре­ квартир

відтворенню рвбllllX aclв

~__

дУ.

- 4-04-61;

peryшоВ8ВlDO Увррвбво'

МIСЦ._о

ра_

ааступннка реДАктора, .IМі"I. ПРОМНСІІо.осТf, IІнстl. І мас.

-

такі ро­

монтаж.

ПОТРІБЕН

АВТОКРАНIВНИk на автокраи

КС Оплата

7546 А.

праці поча­

сово-преміальна платою

IОІСІ8'IО0І

fIOIPI18IIL

з

ви­

монтажних

у

розмірі 75 процентів від тарифної ставки.

3а довідками звер­ татися: Бровари, вул. Красовського, 10,

СПМК-580. І.хати тобусами ММ 3.

ав­

331

до зупинки «Торгмаш •• KOnelC'l'Jl8

жввчоro CJ\овлює

міськоrО СПО-І

ТО8арисТ8а _ищире СПI_'l)"l'Т1І

працІвницІ ГОРБАЧ Л . І. а приводУ смерті П матерІ.

Друк

Іцекс

дРукований

14.540

61285.

офсетний.

Обcllr

арнуш.

3066.

І

..

ТИр

пр_lривиl_.

Замовлена Н.

___

за­

на постіA1lу роботу

K.I8CUa, 114. 8IАП08IА811~Иorо

коресПОНА8нта

за

населення.

Вик('нуються

ноl 1всвекцll во охоро- ІІІ .

p ..vtUUtC1'll8

озна­

йомитися

від·

.У зв'язку з процесом формування запасІв раків будь-який вилов' Іх ка На­ нтському водосховИЩ1 за-

1

умовikи

договору можиа

.M ar1cT-

водах р~богосподарськнх меліоративних систем. у шлюзових

госпроз­

вання ваших житлових

господарств: .

пl,ДЩфlих

КмІка.аа об.Іacn.. м. 6роаа,. . .У••

- 4-03-78;

правах

Пропонуємо укл~и­ договор-и на обслугЬalу­

у радіУсі 500 мет­ рів навколо риБНИцьхих 1

ВІ,

до села Прибірськ.

на

рахунку.

-

гирла

течlI

ся

зо­

Jl8Cn КВIвСЬВОI д;ерасав-

вгору проти

цілодобово. Аварійна служба t СТРУ~ТУ'рни~ підрозді­ лом ЖЕО і знаходkть­

тІв У межах режимних зон

-

дні

з 18-00 до 9-00, а у "ви­ хідні і святкові дні -

боти. побілка, фарбу­ вання, обклеювання

на річцІ Тетерів із ааплавою дl'ЛЯНJКа вІд

-

робочі

СПМК-580 тресту с у крел~ваторм"ки.

метріВ.

п1Вн1чноУ

служба

в

шпалерою.

3 обох берегІв; - у 500-метрових

Івському водосховищі за­ БОРОJUl8ТЬСЯ будь-яке ри­ бальство в таких місцях : - перед гирлом рІчки TeT~piB дlnяика вІд

Аварійна працює

мовленнями

500

і

каналізації,

монт

менше

- у верх.н:ьому б'єфі греблІ НаніВськоУ ГЕС на відстані ближче 500 Ни­

гарячому

Від;стань

ЩАСТИ ВАм. РИБАЛКИ Нротягом року на

центрального

,ретина ють русла річок, на

-

CI,,~c~Koro rocnOДilpcT"

- 5-137'1; 4-04-81.

не

5);"

чи

Протягом року на НанІв­

таких місцях:

на вІдстань п'яти кі­ лометрів вІд греБЛі Ни­ ївської ГЕС; - у заТОЦі сРlчнще. вниз від греблі до гатки; - у заТОЦі сГалерне. на всьому протязі (ТЕЦ-

-

(урІзу

води).

з

колегами досвІДом своєІ роботи. було проаналізо­ вано і уcn1хи. і прорахун-

без­

кормою

виховавцІв

ТЯГОМ

плату.

берега

а

lIедкопе.шu дитсадка.

човна. встановленого Впри­ тул

людьми,

не тендітними степлични­ ми. створінНЯ!dИ драгие

пи Г. М. Проценко та Н. М. Маринки. які цро­

Любнтельский і спор­ тивний лов риби дозвons8ТЬСЯ з берега. а також

бортом

ro-

тєвих

та

водоймах. які органам рибо­

З!ЦОpoIJНI'tЩ загартованими,

спритними , СИльиими.

ва про існуючі проблеми. На прикладІ роботи кра­

това.риств;

-

ними. морально і фізично

товими до будь-яких жит­

орга­

тl'nьки членам цих

запро­

сили батьк1В. шефіВ. Вже

своІх

у

си-

лових будинків.

навесні заплановано від­ крити спортмайдан'ПlК"j Розу,мними, працелюб­

бачити

по

аваріА

електропостачанні жит­

до­

щих педагог1lВ дитсадка. вихователів ясельної гру­

працює

служба

чанні,

ся, йшла серйозна роомо­

ри­

рибалок 1 віЙськово-мис­ ЧервонопрапорНlOГО Ниїв­ ського військового OKPY~

своlмирукамн.

незгод

ЖЕО

холодному . водопоста-

тн

педколектив

(ЖЕО).

При

опалення,

ро­

дитсадна. Перші кроки по переБУДОВі всівІ роботи вже зроблено. На педрaдt, яка нещодавно вІдбула­

нізується Укра!нським то­ вариством мисливців

виховною

заспокоюватися

укла.­

договорами

-

ботою з дітьМи. Та не мо­

деними з органами рибо­

охороии

гостІ хвилювалися в ту мить, і мовила :

як

Г. М. Цроценио. Л. О. Юрик. медсестра К. В. Стасюк. Вичерпну інформаЦіЮ

З подальших розмов сумНіви розвІялися . Особ­ ливо. коли ГОстя ВlІйняла фото своІх батькІв. У нас і зовнІWR1СТЬ. і рІк. і MIcц~ народження були рІзни­

ших сердець. Ні. не буває чужих трагедійl ВІйна це трагедія всього JJюдстваІ ДРYlЖина бачила. як

і

харчува.кн.ям. І.

У

виховатenьки.

якось довІдалась, ЩО Нириченко Василь Якович про­ живає у мІсті.

фа.ШИCttЬкою Німеччиною. Та не всі солдати повернулися до рІдних домі­ вок. ще й сьогодні чекають їх Із доріг Великої ВІт­ чизияної, й досі иезаroйно болять дУшевні рани. Через стІльки літ торкнулася чужа трагедІя иа­

ди­

головне,

на пе.реданІ

ми, Єдина спільнІсть - це те, що ми були воІнами CJla,8нoї РадянськоІ Армії. яка здобула Перемогу иад

вечора

Щоранку улюблені

гу.

у Бров,арах. Це вона

1

, ,

гою домівкою . Іх зустрІчають

тиtlи Василівни, Ніаа. після закІнчення будівельно­ го технікуму живе і працює

щенням.

з

щасливі

батьками.

задоволенІ

село

тепер

з

ноикретнt

завдання по

же дитсадок їм став дРу­

ного

жa.nь цю ~iHKY. А вона

ось

Бу­

Всі

тячі голосн. Малятам спо­ добалося тут віДразу. ад­

постать

розповідала і розповідала про своє обпалене війною дитинство. про вітчима. якнй .Х'Очне ображав. та

І

раннього paНIКy до

його обличчя. та пам·ятаю.

як він прощально :махав рукою. а потім зникла за горбо,М у видолинку дороги_

мова продовжувалась .

сНолоском._

стверджувальних слів.

Запала мовчанка . - На CBh'! всього буває. - продовжувала вона. Мені буn.o 4 роки. ноли батько пішов на фронт.

Я не ,мату пригадати

на:звали

кращі

Так. я.

чекала. як мені здалося.

садок ~д­ Д ИТЯЧИП госпу сБoqpицький.

Розмовляю

.ки. намІченІ

пlдприемств, оргаиізацlА, голІв

#104 1987  
#104 1987  
Advertisement