Page 1

W8'!!!!18--l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!l!,!!!! , !!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!18!!!і!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!В!! ПРОЛЕ·'tАРІ •

j

-

ВС-ІХ КРАІН, 8.ДtІАЯТ&С}І!

.

___ __:::...

-

:..

.

.... "

.-------.•11

-

.

С$редq, -~

-1.1 ОСІ І - НАЙВАІІІИІІІЕ Цеитрапьиий

Комітет

К.ПРС і Рада

иізац1йних, економічних 1 правових захо­ дів, спрямованих на пІдвищення технІч­ ноrо рівня і якості про~ції. ЦК КПРС 1 Р.ада Міністрів СРСР

~Ja •. СРСР ttрийияли nосrаиову ~- щdftir' nttmo· дсщоріииоrо nідви­

щеJШJІ iat6cfl nродУНціУ•. У нtА відзна­ tЦЩ'ЖЬСЯ. }Ї{d ..д'J\ nap'l'IY і УРІІД ВВІtЖ~ІОТЬ н~ЦUИм. 1ірантичиим зав~ання:м ЦН RРмаартJй· cQI03uиx ресnублІк, ирай­

·

лідкреслюється

мІськкомів

1 раІ%комІв · парТ! У, Рад. Mtнtcтplil союз­

них··t автономtmх ~сnублік, мtиtC'l'epcrв

·і ві,Аомств, профспt.ІІковИх та· комсомоль­

Персональну

роднqЮ сnравою, центральною ланкою в розробцІ і реалізацІї довг'оётронових, п'ятирічних і річних планів, предметом

вІдповідальність

нести роль

щий за -професією», активізувати діяль­ ність бригад творчої єлlвдружності ро-

·в

чайного а'Хзду ПОРП та Іuші питання. З'Ізд обере ва

з'їзді

які

нонкурсів

виправдаJ!и

на

..

дунц1І в- об'єднанвих і на nІдприємствах.

звання

Указом ПрезидН ВерховноУ, Ради СРСР

внесено змІни І доловненкя до деяких ааконодавчнх актів Союзу РСР про пра· ЦЮ.

Центральний. 1\оміте'Р КПРС 1 Рада МІністрів СРСР висловиц впевненість

У тому, що робІтники І службовцІ, вчені

та інжв.нерно-технічнt працівники. об'єд­ нань, пІдnриємств, науково-досЛідних. лроеfМ'но-кощ:трунторсьних,

себе

Щ>Qектно­

технологічннх та Інших органІзацlА зроб­ лять усе необхІдне для успІшного вико­ шnшл поставлених завдань по докорін­ ному поліпшенню яності продукцtІ 1 ви­

«Rра­

ионуваних робіт.

(ТАРС).

·

Евврrі:ю

боту ЦК ПОРП і про виконання рішень І~· надзвй·

.

суперництва,

вимог

ложенвя про держа11не приймання про­

Визнати за доцільне лосилитп матері­

вого

з

іРада МіністрІв СРСР затвердила ло­

ти таним нолентивам пІдвищеНІ розміри матеріального заохочення.

бригадирів у цій справі. Визнано за не:

делегати

нІ нарма't'kвнІ анти. виходячи

цієУ постанови.

бригадним кЛеймом якості. Нараховува­

обхідне, · що виробнича бригада несе но~ лeн'l'UBJ!Y , відловідальність за випуск

:Я:ого

МІнІстерствам і вІдомствам СРСР до­

ро~ти, при­

ЩІ прантиці, розгорнути змагання за принципом «робітничої естафети!>, лід­

покладено

обгоіЮрЮІ&fЬ проект програми .ПОРП, звіt про ро~

·

бездефектної

звання «Бригада відмінної надавати право працювати з

ЗаПропоновано також ІЮсилити роль колеитивів. бригад, рад бригад і рад

· Вар....: (ТАРС). Тут nрохqдить Х з'їзд Поль­

~PJIM

ручено рооробити і затвердити відлgвІд­

своювати якості!>· і

продукЦії, псування або знищення через недбалість матеріа.лів, виробів, налlв­ фабринатlв та Іншої продукції. У постанові рекt.~мендовано розвивати індивідуальні й колеf\Тивні форми трудо­

РО&ІТНИЧОІ ПАРТІІ

, 30

і добились

тичний вилусн лродунцlї з відступами від стандартів 1 технІчних умов розгля­ датиметься ян свідчення професійної нелІдготовленОС1'1 цих нерівнииlв до ви-· нонання своїх обов'язків та їх нев!дно. відності посаді, яку вони займають.

лродукцН

НА 3'13ДІ: nрЛЬСЬК.ОІ 06-'ЄДНАНОІ

·

виробництва.

бовцями при .виконанН1 трудових обо­ в'язків внаслідок виготовлення неякіСноУ

неякІсноУ

никІв ио докоріввому nідвищеиmо ІІИос­ ті проду.кц1Х на всіх етапах розробни 1

розподілІ враховує Jtонкретиу вину ок­ ремих драцівникlв. Колективам бриrад, які випускають високоякісну продукцію

(5езлосередніх організаторів виробництва - вlд нерівнина до майстра. Система­

Постановою виз'н'ачено компленс орга-

·

ви­

бітників та J.вженерно-техкlчmа праців­

а при його

на

поетlАиої уваги• і · к<)НТ}ЮJИО, rоловннм фактором в·· оцІІЩ1 -дlяльНоєті· . ножного трудовоrо ~о~Н7Иву.

J<•fшl ОІ?fани. nартl.ї. ·

за

ни з бригадного заробітку,

альну відловідальність за шноду, заr.ю­ діяну підприємству робітниками 1 служ­

пусн

Копар~Іfйоіо, · ЗаrальноДерж~внью, всенас

nap'l'lY.

лостанрвl,

повинна стати нормою повсянденного жи'І"Гя трудових колективів.

ських QJ>raнiв, об'єднань~ пtдnРhємств 1 opra:ittзaцtй · реалtзац1ю настано'а XXVII з'УздУ КПРС щодо ·докорІнного пlдви­ щен'нs якості пр~ЦІУ з тим, щоб уже в двІUJадц)Jтfй п'ятиріЧці здійснити вирі­ шалЬКИй n~релом на цьому важливому ·наnрЯм~~. ШдВИщ~ня . я~ос·rі· про.цукцц і в~ксщуЩих робіт nовІmІю стати загаль­

СЬК'ОІ· об'ІднаноІ робІтиичоІ

в

що розв'язання nррблеми кардинального пІдвю:цення яностІ лродукцlУ є прямим обов'Яз~ом кожного колективу, кожного poбlтиlffla, спецІалІста 1 керівника. Бо­ ротьба за ліДвищеннfІ якоєтt лродукц!У

·

н~lв. ·оономів •. окружкомів,

'

вважають,

неякІсної продукцlУ і відшкодовує збит­

1АВІАННІ

І

ваду:и~в-

в:аврrі:ю ді:ісІ

вистуnив глав& делегаці1

КЦР~ ГенеІ?альцнй секретар ЦК 1:\ПРС М. С. ГОР" .

.ба1J(>в ..

у фонд

п'ятирічки

CeciW. мfattoT РаА~ · иqроан.-х Дeny·тatt·a

Ударно потрудилнся на суботІІНку, прнсвяченому Дню . іР8АJІНСЬКОЇ МОЛОДі; комсомольці експерииен­

·

30 · ~ервня Ц. ' р. в залІ засіданЬ міськвиконному

тапьноrо заводу торrо­ велЬного мащинобуд;уван­ ня 11Меи1 .XXVI з'ХздІУ КПРС. АктИвну участь у свтІ ноіІуиІСІ'Н'ПЮІ працІ • J!WJ.ЧJf також !хні старші товариші по роботj. Цього дня працювали майще вс} .цехи підnри­ ємства. Робітники виnус­

вtдС$ущіся шОста tеєtя мtсьцої РадИ народнйх депутатів дев·я~иаяця~tо снпищнtня, , · СЄсів розГл-!інула ТЩ(І пита.ння: Про завдаиН$1 мJськоr Ради народних делутатІв ло. номцленсному

розвп~ку.

жятловQ-иомунальоого

господарства в мІсті на ХІІ п'ятирічку (доповІдач голова міськвиконкому В, М. Зволь, слівдоповідач

С. П.

~арук

-

голова

житлом-комунальному рРю).

постійной

гQсІЩдарству

иомlсії по

і

бпагоуст­

Пр() компленсну програму.,роз,итку виробництва товаріВ народногь ':ПPЖitJJa!UlЯ та сфери nослуг в місті на J986-,~0QO рони (доповідач застуmJИк

. ГОJІЩІИ

місwшикоикому.

голова

планово І

капи продукцію. упакову­ вали п. опоряджували те­

риторію заводу

.

Лі

ДО

мtськоУ

Ради·

народних

-Щ!ПУ.Та'І'lв;

Позавчора

(д~~ч ~Іфетар місь.К~нкому В. Я, ~к).

тепJІJІчноrо

На· сесІУ була також ЗаслухаІЩ Інформація про

J.мені Щорса ви­ конав річний ман здачі

державі оомf:Аорів. У :ма­

Деnутати взяли активну участь в обговоренні винесеІІ:ІЦ. ва реаг.,чяд сесіУ питань. Сесі:Я ·прийняла по· ин віДпоЩІJІ:;рІшенна. . в ро6отІ -.яв участь начальник обnасвого

газини, переважно ки!всь­ нІ . та . броварськІ, цьоrо року .княжицькі теппичИІИ­ . ц,1 Щправипи 300 тонн

ceetr ·

::::.hінив комунального господарства л1 Х. Черо

СОНОВПТИХ ПJЮдІа. ·ТудИ Ж реалізовано 950 тони огlр­

~lт про сееію буде- надруковано. '. .

КІІв, що на 85 тонн бtпь­ ше річноrо плану. Продов­

жує пtдроздlп надсипати торrовельну мережу і к;рlп та ревінь.

fСІЇХ. ·'І'.р&ОІ88ВВКЇВ .

.

Нещодавно Броеарськоl .!ВерХЮ.~ГО

·праJЩІввкн фабрики Дll'l'JIЧOI'O · 'фИ·

котажу поеериупися з Во­ рошИJЮВt'Рада. де брали участь у ярмарку. На ньо--

му бу.ао .~С'.\'. ІЩJІеВо 7.7

· :модеttей

С)"Іасвоtо BepJ:· иьоrо дитЯ'kІІ'О одІІrу, при­

~ ЧО!9

55 З НИХ -

ІІОв1.

Продукція броорських тринотажниІdв мала ус-

п!х: на я,р:иарку .вони про-

. да.ли

П на

41

t.tiJn,йoн

тисяч карбованців.

13

Чима­

по торговельних фірм рес­

пуWПки ви~ли бmиаиия придбати новt· моделІ.

roaoiiDdt рпв:

колектив господарства

.радrоспу

роtЬту міськвиконкому •в м11ксесtйний період.

..

ВуЛИЦі, тру-

В. ВОВІКОВ;

ЬІZ&ер фаб-

верDЬОrо

трвкотІUКJ.

лодь ливарного цеху М де

секретарем

ської

М.

М.

Юрченко. трудилися

Самовіддано І комсомольЦі

заводського

дитячого

ком­

бінату та nрацівники бригади ло випуску уми­ вальників, яку очолює

М. Д. Прудкий;' Інші пlд­ роздІ.Jm ~ідприємства. Зароблені на суботнику ношти будуть перерахова­ ні у фонд п'ятирічки.

М. ВАСЮК, комсомоль­

сько! opraиtзa~J ваво1J.У.

Всі трикотажника nрацю­ вали добре. Оооб.пиво вt:А­

значилиов

сельчанам

комсомоль­

органІзаЦіІ

секретар

Допомаrали

4,

Ідуть _на.Іtnланові овочі

зауважеНЬ, внеломених депуrатаюr на третій.! чет­

.

прилег­

на магоустрої стадіону. тих, хто 1!ідзна­ святі праці, мо­

з

Тисячі юнаків

підприємств

і

ноиІ.рниця

Н.

КондРатова 1 в'язальниця

Є.

і дівчат установ

·

Броварщипи минулох ·су-· боти взяли участь у ком­

Найдич.

rwna1 молоді

заВОдІУ

заво.цу маС'l'мас

nропотовали

каnусту

в

суботІІНку; при~ячено~ Дню paдmreьl<oJ молод1.

радгоспі •Велвкодимерсь­ кий•. Похвали заспугову­ ють Л. Войно І Т. Пара­ вин. М. Шевченко, В. Си­

няті виробництвоlІt про­ дукції, але й допомагапи

Цього ж дня· 1 в інlшlх господарствах району nра­

сІльським трудівникам у JJlPOIВeдeiOJl комплексу· ло­ льових робіт.

Зароб.mені учаСНJU(ами су­ ботника ношти бу.цуть пе­

·

сом,ольсько

1\ІОJІОдіжНОМу

Вони не тіоІlьки .бylDI зай­

11 О чл&нів колективу фабрики верхнього ДJІТя· чого

трІІ'Котажу, яацрІШ­

лад. сапали бУР'ЯКи в ра'дгослІ <f Бобрицьиий•.

диnо­

·

В}фОЩуВав колектив цього· poJty тшrож ЦИ(Sу­ лю,

Часник,' салат, редис­

ку, петрушку. Загальна иLлькість зданоУ Ві'lамІи­

Но'ї

nродУІЩіІ

1360

тонн. Це иа 295 тоии б!JІЬше мащу здач.r paRВlx овоч1В та на ТО товн бtль· ше річного плану. У тепличному господар­ СТ"&і баrато працьовитих.

талановитих,

по-справж­

ньому відданих своУй чу­ довdй професії трудів­ ниць. Серед них робітниці дd)утої бригади М. Ф. Бо­ рJrеенко та Г. П. Хомен­ но. Перша зібрала з кож­

дорук та іншІ.

цювало

чимало

рераховані

у

молодІ.

фонд

ХІІ·

л'ятирічкн 1 фонд лlквl­ дацLУ наСJІІдкІв аварlІ на Чорнобильській АЕС.

О. НАГОРИЮК.

ного

·

КІВадратного

метра

кtлоорама помідорів прИ планІ 10, друга 16,3. Теnдичниця ц,tєІ ж бригади В. Л. Горобей до­ моглася найб1льшоІ уро­

.1 7,9

жаDност! огtрків кілограма

з

метра при nлam

У перш.Ій

23,5

-

квадратного

12.

бригаді най­

більше виростила Г. І. Лисенко -

огJркtв 18,9 кі­

лограма· на кожному квад­

раткому метрі. Серед тих же,

хто вирощує

ри.

лІдируІОТЬ

помідо­

А.

Ф.

Ворисепо та К. М. Пет­

ренко.

П. МАJUІРВВИО, на-.аm.вкк. ~одаретва.

'IUDЧIIOI'O

ЗВЕДЕННЯ мІськоrо івформ~'ІІІСШОВUІоІІОrо цеuру АерЖСfUИСТВВ.И вро З&ro'll&ao корІІІІа

у госполарствах району ва ЗО червu ц. р.

(Перша

rрафа

-

сінажу, 'феТJІ -

заготовлено

сіна,

друга

трав'яного борошна.

у Rp0ЦeR1'8X ДО D.llaliJ). іменІ Щорса 79,3 102,4 сЗаворицький~ 76 70 ППЗ сРудня• 72,9 121,4 сЗаппавниА• 71.5 106,3 «Гого.чівськнй• 61 94,1 «Ве.nикоднмерськиА• 53,7 імені МічурІна 45 21.1 «Авангард» 44,1 70 «ЖердІвський»о 42 100 ,.«Бобрицький:~> 39,4 64 Імені Докучаєва 39,2 во імені 6Q-річчя СРСР 38,5 76,6 «Плоснlвський» 38,2 45,6 «Пухівський:~> 37,9 30 «Русанівсьннй» 35,5 <fКрасИJІіВСЬКНЙ:~> 35,3 81,3 імеиі Юрова 20.7 105.2

«Зоря• «Літківсьииіі• По раіо.у

·

з хnібо­

комісіІ

О. І. Єщевво). . Про хІд виконання наказів _виборців та КРИТtіІЧІЦІХ ~-- ~х

НЬОГО

1

дипися міського Серед чився на

14,1 8,6 41,1

95,6 78,4

168

9,3 19,3 69,3 96 26 27

6,3 39,8


ення . Допомоrу господарникам у цьому

нях впровадження

дви~:~нl дадати BИROIOfOr,iИ Рад. депута-

ське виробниц.охво колективного лідряду

· ти.

-аmв.

.стоят

Завдання

в

ОВО'ІІвнвцтві

надзцичайно - .в!дловlда.пьні.

j:IIeMiaJiiз

радянських людей, і

...-----~·· ..,..

....

; внутрігосподарсьну

й конццтраЦtр ввробви-

мисповості, . поліпшення

продукції, - участі

депутатів

вик,онкоми

виконкомів

озв 'язанні проблем

Бобрнцької, · 1

в

ц1'8а. чи-

За.~~оридької, ефен

........

УрожайністЬ

виконанні. господарвиками rірИАнятdрі-

тура. Для цього слід ~абезnечит_І чітке

<< Заnлавний», «Заворицький», «Гоголів-

ц1єю rocuoдapC-rn ~ ''li:иJ«>ItR<>i.Юit c~JNi~ ~

вати

в

картоплярстві.

~Jі~ли:ь~д:Ом=~~~~~~ Лfii:r~~e_ форт_

єел"'"'Я.

n: ~~ .~~ЧИ · JI~#~Y:·:Wia-. ·'у·в'аri .... . : . . ~- ~ . ;;rG . .~ .·. . і ~~· . ~·· . _. . . . : Щ~.ІJ~~-

Серйозні проблеми необхідно вирlшу-

діяm.вості нtr

JJ.,

внутрl­

,б.Qwтьби- . з

poap_axy.Jiti'Y,

мапо кавих питань JЮ!і.глвд , наnриклад, на cecimc:, своіх аеt~ннях

~~~'"СшдЧ~~~літич;:JЬ:~ грунту. BИRoвamuL ппан1а · п'яти місяцІв у npo-

втратами

о

сІ.тJськогоспо~рськоrо _ внро

, нвадратного метра , провестИ роботи по реконструкції . 19 гектарів. 3аІ\ритоrо

.. ··· ·

-rocnoмp Р

tІМ овоШ, ІJЩввщитм урщЩІфф:ть :ааJtРІІТОГО r-рун~ до 18!,!-:20 nfлограмtв з

ставленні- до пра-

.

ю

сільськогоспод:ір­

як щmбtльш досконалої Щорми

Щоб_

•мати У .майбутньому стабільний урожай, необхідно закінчити

у

мальний пі.ЦЦЦ; відсутність гласностt·У

~:'Т::~~~~~:=о0~а:~=· ;;;:~ ;~g;-;~н~нтн~1~и к~~~~~:ст~~ ·~~~ ше:.хіба можна вва~ати нормальним ~r~~~-JI=x ві продуктів сі.пьського .госщщ~рства. госrюдарС'lІв, де вирощується ця нуль- той фант, що тваринникам радгосnів .п:ро;цу~щш. Qc.1'aJQJt.И - ЧІі.С9М '~1

Сільські трудівники і . Ради народних дЄпутатtR; янІ вкпюЧидисз

.

у .. вирішення

дотримання

свою роботу.

ли керівників

nporp~мp .. соЦіа,.пьио-~:кQЩ)_.іч:иоrо сно~~н~~ пере,будову~qть

при-

Це, :в першу . ~fІргу, стосуєтьСя радrос-

і

спеціалістів радгоспів

своєчасногq і якісного дог.пяду за площами картоn.пі У нинішньому році.

сьний>> : 'імені Докучаєва

не

створено

елементарних побутових умов на виро~

ництві? Знають про це 1 виконкоми Рад,

і депутати, але виправляти становище

не поспlшаЮ'І'ь:

Така. позиЦІя

спогля-.

дання позначається на результатах rocподарювання. Вимагають уваги ці пи-

ц~ se мрже не радУВати. але наголос

З VI .сесії районної ,Ради

.сКрас'DІ.вс~ий• ••. •Завt>рицький•, сЗо-

НQРQДНИХ

у виконкомах Го-

депутаТ

І

всеодііо · .. аад.Нwа~ ще

баrато. Осиовна .. з них

-

~езадовl.ІJЬце

викоНан~.tr nnaнy . с~Ці~И1>fР ~Р<?:J-ТкУ

населеного пункту. :житпове · бyJ:UВИИrtr·

в<;>' в. :(>ожЬщ!. майже .ке ведетьсЯ, JtJtyб зовсім це ВІ,ДповІда~ JшиlumlМ. виііоr.ам.

Те ж саме стосуєn.ся і f«атазицу. На·

про сщору.д.жевWІ в

ЩіТИМу'l'ЬСя; за:лежИ'І'Ь ефеК11fВВ1С1'Ь ·tос-

под~рЮ'Вання.

8

·. ·

·

.

' .

Про необх1.дн1ст.ь поси.пення боротьби

сільрад процес перебудови йде з пере-

На високі

~ями, спостерігається сильна інерція працювати nо-старому, лідміняти діла

.

але про()дем

~:~я~~~ oa::cra~ · цть:~:ас:е другорядні. Від того·. як вОни вирІ.mу-

голlвсь.ко.І, ·лtточКlвської, заворнцьної слоІNЦІМ. ·-- ', .

ди зро().Jіено rіеРШ .к.Р<ЩІІ. у ЦЩ аірІ,Ві.

став час П()Д()ати і

слід 3робиТІr' на нeдo.illRax 1 упущеннях. У :raКJtX госпо.дарj:Твах, як радгоспи

. . сЖерД1ІвСьний•,

вимог.

рицький», яні не вжили всіх заходів для

Щорса, Ниївської птаіофабрики, п.пем.nтахооаводУ .сРудня•. винониомів Лh:Ків~ької., .. Кна~иої, Плосківсьноr сіль· ських . Рад.

ря•

техно.погічних

<<Заплавний», · імені Докучаєва, с:Заво-

пів «<дJЮсківt:ькІф•. Імені Нlрова, імені

.

всіх

Уроки минулих років мало чому навчи~

рубежі ·належить вийти

тваринникам. Вони nовинні бути досягнуті за рахунок зростання лродуRтив-

ностІ худоби 1 пт~l на: основі виnеред~

.

тання

з

боку райвинонкому, ради

РАПО , яким слід лодбати про розшиР..ення- їх мережі, запучити до цієї cnpa-

гоноваріJDІЯ, зл~ІЦІав\fя . с.цужб()ВИм становищем, вl:в мову в своему ВИС11УП1

ви місцеві органи влади-, їх актИв. у пО- -· денуrат.;. Ra'lar=ar:-J18H.,... .-.рр1Ш·

. --Н~кем . е 4* ··<re; ·"'!Ц'О керtвникв n . ·жаючого ррозвитиу иормовирвбИІtЦ"І'ВІt,- - . Мроті до т:rp'tmт" m6'Дt!й до живоУ .cnp::tсnеціал. іс.ти. РАПQ• "ідарста. Бровар- .. "~ У.до.ско.н.·.а.ле.н."•.....я селе.·кц···і. й·н. о-пр·. · е.мінно.ї р·.о.- ·. щини не нонцен~~ ,• . а,~'·ё ,:-~ти . .З~ ~1ми якос:rя~. B!Jl J4.9.JЩ'1НО~О{{

з· таиимн автJИрОм~~ки · ~. як пияцтво, нра;д!жки,, lr,YlUrІЩC'.t'JIO •. с;амо-

ви полягає .:~ни u

зміст докорttЩО~ · '

Юх ~ - )І!, д. &МJ..Тп_.• ...н.аА ЧИ•м

працювати і трудовим колективам, і

......:.~....з..t:._._ . ..:.·•оа·і :1 f ~~..;• ..t..м.. .. ~ • •.• пенеб)!дfМ'И в ·~ьності Рtд Саме така ••1""fИ'VAUI'Ч'l-_. l""М~ ............... < qада.,.~~у мож~ .·ІАQРоку оде~у-{:; е~ - .6ita •~ . • 1111f>$J n ЯР1 . . . . ' ~ками coцianl· 1

.

,шенні _Ііі\R~Ш\8 х и 1д ;:3алежатиме усп . ос · · о- ':f~;; no · ·3':5'"'--'іІ тисячt··1<ііЮrраМtв :м'tmoь~z, n~ни:Уд .~'!- ~-!1°;ни~лах дJ.лах усіх парви ЦН Номпартії Украrнн і Ради Мfнt;. · вІд' 1\орови. Але на заваді стоїть цілий ~і т них 1 радЯ'нсьи х орган~. РАПО, ке;.стрів республіки а{Іро ,~ьІІІИ.й розви- ряд недолІ.иів. Серед. них. --.. і н.едост.ат- . рівник···.·ів 1 головни. х спеЦіалістів, усіх

..

етично'! власностl було затримано в ниНіІ11НЬОJ4У роЦl понад 180 ~ :Найб1лЬше їх було ~.В· paдrocnax

.:rок . о-.. , ,, тавwr ня . ц• . Іс~.:.· lfOP.III ... і. в).·'.• .·''~ П~.·~.-. .е ...'•і.І~<h· прац. .•~~ни . кІв агропромисло,ого комnпек: імеІJі ' ·ДоJ\)'чаєва, ·. •~І.воІ.!(Ий•• .за1 підвищення ~~'tii'; ;ГО господарства т й ~МР'Ц)Щ!огq! ..mJrмiв!11~n •.· · · КнІ · ~У 1-.,•.~а_не з~орукою 1спішкоrо 1118 ворицьиий•. nромислового

ком лексу'

нІвсьі(;r · ·

· вихід телІtr, і оогана .Jf.сцнпліна серед

кон~mU! широкоІ

програми

.Я,.~<;!1-~~.J.!.}~~~::::::1~9,.0.•.JЮ.КаU •....вмхQА&tJИ • ...·.т.І:'~РИНІ:іИ. J;<i.в. . Л х.ібЗ: Jfe..~ерй~~.UP. . •ю .ЧJІО~ _ х .е~*~~.~r._і;~~~ .. 0. М' .. ~нfі~.в~. тк.~ · ~

соціально-

визначеної

Не · Перевелися ще й ліобктелt пожи-

витися за рахунок rociioДapcna: Прот~t

з~~... _.,~ ,_ро~ .6л.емоІо є ~-~ худоби ..еви -.~ леМО-~; і Ціт.ОВГ Jti)O;pa);и " · ней? При . змен~енні його ~оча б ·~апо: · · '· ЗГ''~~івД~~о·:rдд~--~з· 'Ц'Ьо~ nитання віt-

гом 1Щіі.n6Х . рок1в торrуиав' · &anaCвmdf . чае'І'1fа,8Ми до автомосJІпІв · ·ti&81Jt$JIИЙ

ХІІ n'R'riip1!щi ЗбіnьІtіити · валом •обся'гп'

Гончарук, ~.ий зараа DрВТJЩVf.1'ЬСІ1 до

cArpdнoм:mretce•: '1іКНМи . пepeJVja'чeJІo· JJ . л<?вину можна було б мати тисячі 'тонн

ступив голо~. ·. поqІйної комісії районно!

виро&ІіЩТВа сіліІtькоrослодарської рро.• ., ' ·.;:. · . · · ·. .;.> : · • . : ·

лщи.

·.

дунц1. на

15;8 ,

а &>,Р.одуктивність · п:РаЦІ~

на ~.5. процер.та. Д()qяrти цих рубежів

·

мяса.

у сnраві .збільшення вирОбництва .

. ..tr. . .дрvдажу державі

. молока

1

значна ролі>

відводиться особистим nідсобним госпо-

можна лише за умов}f докоріПвого по- · дарствам грощдян. А.ле щоб ці . госnо-

ліпшенщ.

noщщЩtRlP ефектпвностІви-

робщщтва на :базt ·nрQскоренЩt наукрво-

cmmo

технічноrо прог~су,. переб~<>sи 1. мещціВ' кер1ВН~ва як у р~•ній ланці, так ,1 · на .·місцях. В ' основІ всіх ппанів ~гропромисJЮвІ?го коаіішенсу по-

винв1 і5утн ефективні форми .улравпlння, пере . хtд- на 1~тенсивний . ш.пях розвитку, ВПJ?ОцадженЩІ найновіших досягнень на-

уки і тех~lкіІ:, лередо~ого досвіду в сіль-

сьногосnодарське виробництво. Програма дій широ1<а. Окремим П моментам

придіпялася увага й раніше. Щороку,

дарства давали віДдачу, радгоспам не()бхідно краще . забезпечувати худобу і птицю сельчан нормами, а виконномам Рад і заготівельним організаціям проявляти більше· оперативності й ділоsйтості в організіщП ·заrотlвельноr камм-

ніУ.

Інтереси

розвитну

тваринництва

в

ХІІ 'і'.!' ятирічЦІ вимаrають копіткої роро-

тн у справі кормозаготІвлі. у зв'язку

3

цим намічено удосконалити структури посівних площ зернових 1 кормових

культур, розширити посівні плоЩІ баг·а-

наnрИІtлад, розроблЯІ()ться . коммє:k<;ні · т.ррічних трав 1 особлйво . люцерни, ноІІ.ІJ~ . и МJ>О~ження нау·ково· 1нших хрестоцвітнх витехіfrrtного orpec. у. досягнень. І.з 38. завдань на- нюшини, ршану,

. уково-техніЧної програми в 1985 році ; винонано 23. Найбільшого ефекту при ·

сшюб1лкових нультур. Уже в настуnно-

Ради наро.-а~ деnутатів !Jo сІльському

господарству.. . І охороні прнродн М. М. ., · · ..

··

' :·.

ВиС'11уІІаючн в

; · обгово~ · .· і

депутат, nомічник · qpиra

орган.ізаціІ, виконком

сіЛьради дбаю'rь

про ,поліmпеннЯ умов праЦі, повніше за·

ділами . Тривалий час У рУдні проходить

t.

І тakr недоліки не пооднною. Серйоз-

ною проблемою ~. З<;>tq>ем~. ~НІ_<ОJ>Иtт.ан-

, ня землі. H~p,tДkO дово;цИ'rt:.с:Я З'устріча; : тися з фахтаМИ неправильного вииорис, рання органіЧних дОбрив, гербІцидів ' Н .... · і · . изь ...ою залищається в ддача мел1оро· ваних земель, а звідси - недостатня tільніс.ть кормів. ПрJІкро констатувати,

dЛе агрономічна с.пуЖ()а РАПО слабо

: впли~~є на ПіДвищенНЯ родючості грун,; тІв~ . їХ лрац!вtr~кам . бранує ~оннретної організаторсько1 роботи на м1сцях.

Говорячи. ~1,>? завдаиіія, яні валежить

здійснити овочівникаМ; .доповідаЧ ·піддав критиці р~ту окреьщх господарсrв і,

зонрема радгоспів «Зоря)> •Жердівсьний~. «.Літні~ЬRИЙ:І>, ,Де r,;a.no застосо-

сnеціалісти плекають сподІвання на до-

помогу шефІВ. а не . залучаJОТЬ до до-

rляду за nосівам~ овочів .місцеве насе-

..

н.я з. на.шого

побуту

соціального зпа.

д~~ти-:-~иrадир ~.!Jщll Щор-

~а 1. М. PJAeDO, оператор маШИJІШ?rо дого с1лЬвиконкому · ·М. Ф. СвбІrа та· tнш1.

З обгОвореного mrraим: прийІІя'fо вlд.: : : ;

повіДне рlшенвя.

ті, на центральній вули]J.і заJІИШИnися \ . CecisJ також за~у.хапа. зв1r а:а-чальн~-

с~~о~~~~н~о~~~~ ~fб~~~~:;:~о:я~~~ z~ш:~у:.к;. д:ш~ь:;~д:.~=у~ ~:~~;;~а;аво& ~~~~ залцш&ється ще ниЗьною. nотлшення і тоnmRе.пьне ; обслуговував- JQд вихо:иаввя аахоДІ::в по дцьшо~ по-

.Іх uякість

Маиже половина сіна, сі"" . "' у, сипосу .......

·~акладається другим ;_ четвертнм нла-

сом. На виnравлення такого становища

ня

б.-· -

Іх "'uалонним

л1ІІ:JDЄІццо споруджеиия . 1 експлуатацІї aвroдopJf. Зі cnl&д<> . пов'"."Ю з ць · ого ПВ·

На. думку гdлови ~~У Требухі.J.

танвя аиступ.и.па '!Лев оос'!ІJйноІ .комtс1ї

сельчан, . за егnечення

га.зом

необхідно .звернути особливу увагу як . сь. ної ci.лh""· ..v.·· ·. В. С. Пр·J,.... vwvoro зб·'""'r--· ....__ .Р АПО, так і Щ:!рівникам радгоспів «Бобрицький>> . імені МІчурІна, «Нрасилівсьний•. << ГогоЛlвсьЩІй:~>. Зара,з, коли нормозаготівельІіа камnанія

у розпапl,

слід вжитJі всі . можЛиві · заходи, щоб .якісні корми ; бj"J.ІИ заrотовпенt в необ-

хідній кількості. Ос;торонь цієУ справи

шення виробництва зерна в радгоспl Імені 60-річч.я ' СРСР 1 заtоtlвля йоrо у 1990 році в нільності 3.500 тонн-зав-

дa.tJmf цІ..пиО'М поон.пьн~. ..;.ле для ц.ього

необхідно дос.яrrн . пІДВJІщеНня родючоСТі грунтІ.В; адже на сьогоДНі.· вона залиша-

ється ще нвзькоІ(!; Оср ч<>J,ty адмlні~а-

~

по IDJIJD:BовомуВ",..,.~НМ1СJ'Бу il .б.ІІаrоYC"rppOI • • .........,....,., а в oбroвopeJt· н1 ВЗЯJІИ участь ~ати-робітниця головноrе. матеріального скпа.ц.v Пtая.еиноЗахІдної. запlзннцl в. ю. :кош.а. і uaля ГоrЩLіВСЬноІ ~~~щкацькоІ фабрІt·

ки Н. r. 'ВуАJСо. З цього питання · такоЖ прийпято в1дпов1ДRе "P1.JDemut. · · .. де .. -- · . н/t

стоять і винониома Рад.. .Не зумlпи мо- ція радгос~у. ~Ь1mом фtьра.ди ..piigH~.ict»~-~~~'ffl'~~~erf!5ілізувати насе.пения .на .догЛяд за. посіJІамн нормових бурЯІtів, заготівлю нор-

JІЯІ9ТЬ заl!.аз макси~.м ~ги роботі ar. ррномічно1 слу)Rби, Від . stнoY в .звnній мів з неугідь -вИRонно.ми Світнпьнівс:ькоУ, ІfРІ залежить, .якою буде~. кормова . • · ГоголівсьКої, · Заворнцьної, Пухівсьиої отреба в кQРМ1U з коЖЩІм рщсом аро' ~ільрад. · . стає. Настав 'ІаС 1'9Wод~п~~ про ... .· . Свій внесок У створ~ння' міцної кор- . tq>aщe забезпечЕЩЩІ-корма• Х)'д'~~и. яка є ' мової базJІ пов~нні зробити 1 депутати, _:jособ=~~ .ЩІ~~ро~адян. R~ристь·

вується .технологіяt' площі1 і народні контролери.· Іх обов'язок ' астраханська. і З ебі . . б р е д льшоrо . нервники посилити нонтро~ь за з е еж нням,

за бур янен.

. ",_

д.qв'оления : nОтреб людей, рроте не зав-· hЮІЯ .()адгоспу •Ве.пикодимерський• В. 1· жди. слова . nІДкplinлЮЮ'l'Ьс конкретними.·.. кий• ·~ диреморrолоВа_КрасlшІ.вськора,цrоспу •ВобрицьІ. І. Ctae.tOк,

~:с~~~~~с~:~і~=~·~=~:=

. ний ефеІt'! 118 перевищує З 5 твсm карбованцt.в.•' · .... ..• . . .. . ,, . ' ..•, . ·:. ·. .·. ..

&JдцоtЦ1яа.цьІІqст~-· І такі

. роЗІJQ,ІЩІ.:, ц.q 11Мf·~4)орща0у : ,..<:WіІf~lиням. що колентив м.опотmотоварноІ фермі-І~ · н'І!фfІ~ -мдІкt&, .,.....•. _.".,., ІП<що в початну року надоІв оо 232? нlnorpaмlв Літочнах, Бо6рину, Тровщинl, Поrребах мсmока ~ корови, що н~ 145 кlлогра- виямеио JІише по одному осередку самів більш~. ніж торl'И. 'l).кl лоназНИ·ки моrоноварJ.вня? RерІ!іt.никам трудових к~роботи - своєріДве продрвження еста- лективlв, · іН<ОfПСОІІЗМ Рад сЮД ус~ід0фетн ударних. сnрав, с:вЩЧенвя рудняк мити, що, . :ЩlЦНЮЮЧJІ СОЦ\ІWС'НАН,У зазробити овій внесок у доdтрокове вико- пlDНІа,rу нонніСn> • виконаІtmо JІОНИ . тим сами.м ·.сnриІІІОТІ> усплаfІів І завдань нання. плану цершого ропу . ХІН д'вти- . п'яти . І .· .· . . .. річки. . ·. · . . . Р.ЧМ.· .. , . · АдмlністрlЩіЯ, партІйна, і профспlпкова В ООГово.ренні доnов~ "~ ~~упили

цьому домгнуто в . радгоспа.х сПпосн1в-

lм~і · ЩеІ*а . tмfнl бо-рІччя

.

м;~ році частка зернобобових у струнту- • газифікація, але темnи їt й зараз нар 1 зернових збільшнтьса на 10 процен- _ стільки пов1ЛЬІfі, що нев)Ломо, HOJfИ вотів . · ·на , за~!~фІ. ~lt пам'JІТІDІК байдужос-

. ський•

J<;PИМUia~HQ.l

випадки ие поодииок . А це означає, що

...;;,е -"'

доМ~_·; · ~в ~~-в~:~-

а племпт . ахь-

заводУ «Рудня• В. О.

гаражем радгоспу сЗаплавнвЬ ·.ь~ Ц.

ціональним

цій, висл.овпено

Деоута'JаИИ · ва . ІІІ І

. ІУ сесіях райоR'Ио~ • ··Rади . иародІJИХ д,е-

лутатів. '. '. ; . • у роботі cee.fr .-~· ·~.rчaciь !~ UCTY·

ра-

зб~ЛВШИТЬ ць Уде ~пtш.вою. Г~одарс.тв . о пив завІ.ДуюЩ . . о~Іа;tШffіо-:Інс:~укзаrот.впю Про.І\уКТJ,В- , ..,_рш. ·. Т"""",...КИМ gfrrnf.irriU '.-.lt~.:.иnJtim..tv' . с · ництва, а Ж1іТепі• села :виріш~ті.: п~Сі,пе- · К~тькn ~·.· ~~-·ГТ".-!' • : •

зупинився на питан-

На цьому сес:tя:· -~ла ..: сьою робо!' ту. ·

викориеrанн:Ям_ кожного

лаграма зеленоІ масИ. · сіна, соломи. Далі доповідач

ню прІJродоохороюrоІ робоrв 1 прВйия· ли до вІДома . ИІфорІпщІю про.-Цц ІІИкОнанвя ,критячвик . 8ауважень І RpQDOC3JI·

ні-

му із кормами.

До речі, цьоrо року

.,

. .r-:- . · ··

требухlвцl вже

. ,. . ,

....

. . . .. .

.•

.

41


f sai..

' '].?

'..19 ГОДИ~А

!"

вечора.

0., І. Голець. ТраДицІйно

~~=: і

~:~

fe nодвір'

ошl

&

>азом зі своїми наставивІ nn<>· шану tами n ішли··. в~ти

я

п.~и

укам,

:= ·.

пl

нам

ме життяt• -

риємно.

. · Т. Підrорна. 1

акаЗЗІЛа

до техн чвнх ву- . РtУШливим . до- cnlз 13-випускникlв хоЗА .;{!"'· ~ло також поетиааА . пnв- ' ~ tJYТI? : бr!и~ вчителямИ. Ян І1 -·" · ЛИ~ .· , ........ "'"'Р'И· ' · ~ ємно , також ' ~агнблим броварчаиа:м, п~-, .·~_, . .. _, ~ов ми . неn о· · вітання вип:rсюпщJ • .19; 11 та сти квіти бlл.я ~e.m~. ,; ~JІЩ : 4p.11J11Uja . : J/Одина. І 01,\сани ЖиfаЛQ. - І на іМ WХоВанц.tв. І 1В..

~.

{ . ...,:· :·t

• .• ,. ;: . ·"' .,, .1 ,~~ ~ -ЩІЛИМ!У - rpf~:, з· 1 ·~8QКffl;1, ,,JЩ-_·~, под.Щр'я.

,

На подвір'І

~хв~qВ:rlЧіf,,б~тьнlв, вчиrent.t.·~-· • 1 .;J.r.

школи

входять

кnа<:пиRИ.

u--

ЛаІwпву

десяти·

рошнх . слів

wвята вчит _ _,._..

. ~ІЦWМ ~~:а·на~І'\нt~т OfJ. IЮilrt'fe· ·' ·

І

.

nt'

нюк, Ірина

почула того

Віта . Сидоревио.

хаІІJечко Іра

· · :. ..· . "

1 .

. . •)

1•

·

нові ·~кОВи, які офІJ\Ійио

~!!1~~~ -«<щф~ цо

. •

заборонИпи чорВJІ)І ввион88JІіфUСоваиt ро-

~проти · · · расж:тенкоІ

Ml·

збираються

нуgати

. 'Дфрmщ

бо'rи.

а ptшelfito ге-

0~~;: . 'НВВБкООЩ ~aЙlfJD.l\~~ - .•;. 1. ... JJ~. ·.. . ·...,..ІІі · . . _. РlзнQ : · ,..... таеР.~; a~'fufJ]tp}lД 'м'iйt~ '·' 'fіоЖ.о'афрнкаSЦ&. ~еаР<>двих · ''o p t j , . · ли;rис.'!'. !' містах. 08W.U"+.<•t3 . ...t....

... -- - - -.... Ів' " .• , . ., • ,,ипускниІ(...1 ..• ш;1 · ,.;,,,,,;· · -·~~~~~~~me ~читщ в· , lЛЬ.-щ~,~~

еклара"'wv,

3 · . 1аІО . ·, · ., ~К"'.rr.J;.~ - -енна І"'· .г • . . _

..

...v

АфtрНІ(а · ~одиц , ДО . СКJІ _ а•

Q·•. . . .. ·•. ..,.,:;

J'Wri~ ~--

ду ВриQІJ.~О.Х• .ЦЩ~ріІ як

еІОІОіАфрикавсьЩ>І Р~~

'ВИТоки ~!IIO!'(~t98D:'< ·(·· t1 .~·:,..} . -в-1.~:-І тех УІІІЗ.Хt Ті ЇЇ Д(}ЧИИ• ~ JJ1AИY.•.IIODy,-J' '· -~~ ...... •iJUIIIioro ІІІіста. 7 •cptб8111f..-..qa.,. ,. o,J!vt,.•<J: .!J!f. v'ЛеRП~дрХВЛЗf

бJіlни •(ПАР)

літературу.

. JІJ.стів підrОТJІІІІІМ·:с:Qедu школа .М t>І ~~ _сюn! Пщ':' в н. тоа Все ,!(уже n~; ~ .. _ :про- JОП, · -:,ВІІІІf.скввІ ве'Іір sквй:1'8tfdJ~Tt)f1, . ~. ВR Banep.lй Г~ посміхається Марія АІІ~.:'t· 1 18111уі8ої •..еу 'ПрОповувмо в~ увазІ· ' "' ·;'"''·' .,, ,, .~ JfDB, · йде Jfa виробництво1 тоиtвна.- Оля народнпа- ~и .,) ,,, ,-, ,;:z;<t:.·.: ···'· .. • . . У багатьох вже зараз . Р~:t ~ ...... ....,. · · · · ·· · '" ес т""'• є на p·.L і ш

110111ініон (Самовр~~. те-

безпере-

у

'

.....

., • .,.,._ "-r

)

•на& ~. рааtст· ський .характер цtєХ дер-

!вому докумеНТІ прямо на·

жа1!Н не змінився..

~авчалася у сШ _ колі ЮНО

фlло~..р,Ри

.1:'0

1и: :Г~адІй БудННІК; ,Світ-

Ки·

лана Стельмах,

ш~х,. ~qщен по сзовму за-

Вlнторія

.

. слюсаря~1иструментаJІЬІН · ка. електро'МОНТажин ,. в'яз1;1ЛЬНИЦ1, ·

ІПА'Р. Це иаеампере,ц Спо- - сел'е!П!JІ ' Іфа!RИ; ІІк ·..-иа·

1 лу~енІ Штат~ й АнгліЯ, І'якt''~іно'ІІІ Іn~-

швеІ-мотq-

рястки.

_ Дорога .буде терниq-

МИ союзЮrками в ~-

виmrt таv ...щ·об аал . вшита

nам'ятниЙ сл1д, ~ сказ4·

Tl• .. 114.\іє

нап.І>авпе~Іf!І. туди

· Н'fНХО , Qщu-~ Хіміч, Лари-

. '+· ·~:~ ~~ -с.а · ' · t ' '·Р,~rій Носяк.

хороших

СЛО'Вl ВІШускНика:м Г. R.

еnІтетів можна

~~~~.:-_ пf~ЗД:=~.,-;,~~1 .. · .~~~:~~д=

nlдібраТІJ • ·.І(Jd ,йаю . :~, · КапеnЬК!. ' .:~ · · ,,. ·' ~~Р~:;име~~~~~~=· .::;: ·~')1 .~чу nобажати

лець,

nапьні

·

неї вчнтепьна О> :f_ ., JfЬ'ш(·. '

nомі.чникамН?~т\ІІfr ··~--1 1 в?м,' .в~ro· 1_tdto, що може

·· с~\~ивчен~l . ~Д!іетів .

·: ·'- ~' ....:·~1o't··'Q

cyмnliimt ;! 'ІнЩtа~

пdб.\жатwн~ ·п-wmі

недавно

· 'опу~в1А

доnо_,,,. ~ери·

р.икаисьиих раснtтlа. СВО.Х· · ка~*о~ . ком~ету.· ' юрнс-_.

тою, 1 пройти .. ви п nQ-

П?М ятовується. Цей запа·

чапося

,бl прот· и·

тш· на запrст

нацt ... о_ напьво-ви·

ни. · nід час.

Із~' ')J,m IJ'І"JJpCmf

npu ·тодн·

)dCoa4... 811·

'Стуііtв'' 11P<mf· апа Тtду

~K.Oiq .ДеjЯQСUІВ~.-~ .. - ... --{:JJ~ej)611~-~Haw&/WI. .. Тpo-. м ЯТ,(l~ТЬС~ .над()ВГО. Багато ла у С~ОЄмУ. .. ~а~Уt1!ЬQмf jccвh'OВt>ro kd~~- . . іІа наsчаііІrя.

,

· nлР ·sерlдко n~

_автослюса.ря. столяри JвtД~DtWWfj jЖаІ!Н., ·ffR ' Jll(~'• •: З& .лежить ІО'J'Ь з велІЩОІЬ TJO~ '· ді'і: ' де' ·~ : ~І.JіЬІІ!ІС'іЬ на-

cuo

дух~.- ,й~.· !. '·J:фІtt~Q.И:И . т.ОМ иовно~ Rожев. ._ ви:цусд,_· випу~ ·, 1Jti+n:f, ttmrte в •••, Стінах · розповJда;є ор~lзатор потвір nНQВJJa ·по .1:вор'І9Сf1 ,; Віі;Цбуа~ь;т: В)Ие· 8 .. . 12-е. за·кпас~ої І)()(Юrи ЛІДІя Тараса Григоровича. Хоче . ПерІfnіrМ.и : ,,, о~ують ОлексНвна БугСІ,й, - чи~тати вчительІщю. Р~ ат~ - -•срІбнl• . медаліс- мось , ~Щр!~.я~ься вlд іН·

~J".. 010~ (щ

......

~ ~~. НЄGакоlЩf · ·-: окупа!Ц1ю : наМібtІ. У 11iAcYIIU\O·

·~е:Ка~і. т:і;нк;~;~:··:·--·в~~~ :;!){< ~~є ~иреh- веч~ ·· я від педаrоrlв, - ~~ ~в!Д~~;."''Щю профff. ~·~ел:· у,t' ЗІЩІtН&•'· АеР·

твор.і'в. Навіть

"

риторія • а ПіСJІЯ друrо-1

'иn ПA ·,:p~/UUWfн ·a с;~ .JІC801Ш~~.·slйimp~'!tDкli ·~·.· ....~

-

nройнялася

прІІР1·

нln о~ участ. . . nye""тащщни.~ )'~•m.w sк .:J.~

зt смаком. ·

СЄЛ· І. де й наш без~·".'·тоfj' . _;Шкenft~'A ·Мару- батьнlв., · ний Кобзар. 3 : ДИ'І'ВН~•- ''' юtШ· BUt ~ . .ав всІх ·

Чорношкірі

калнея назавжди пише · на

ePIF..~ .~\i.~~~-~

:

·...: ;·н ·.·'і.:..-и .;:··,· , . ::::А ааио!І .-іі8В.:.1ІРUЬd :медап:t одер8UІІі,...- Jlllllr:

·

· У. · · ЩірИЖІ ·. ~ Щцбупася

·.· ~ч

. 1 ~..,._. _.І( ..,z •

М 2. ~яr· ---·••··

•·

ПримачеНJ(&,

Ерижан Наталка та

· · ··.· · _,..

~~иmлао~а.~апк'· а ~=~

.

• .. . •

. .

іКиІв~ї:~і:о.ІІОІ'с\tамодJJ;_ •

.

·А дІст·І:і:,·~ ; . ~ ~~·:••:·.·.·•:-::t~~· ·-.~ : ~.- ~~~.·or:~- ..•:~ .. . . . · ·. ~ о і • н. ...·,.• ·. ·. ·. Ік. .• ·3 і,б..ност.1 ~дож~ "~·~·:.~.:і ·. 'іІ-'. І . І :· : 'я '·'_ .:·. изв~::нн ...-єв:имук · о·н.е!QІан't~м ;~~т~ .:~.. .......-. _.....

.u;.;r

ДnБnА.~~n •.Ц ._,цq q:iu:U. ... ~ 1.. . ~~ ... -r,":'•оля·часіо~~""' ·~'t:.<>I·.· а;.н"

ІІ1дх~»QС по О_JJинш_ 1\f.!;.....·_ ... и М А Хіміч мШстра_

,.

•Я!d: в майбутІfЬОІІУ мож-·І лИВЬ; --. ,,; ,мединами: "'""''PU М

ХвиЛюЮче пройшла уро-

~овід~•·І''~і*~t • .tJt:~~"' ІІUlіїаІи,""' ..Ч..:"'j'ісІ. ."_...,а... .

...

.

Н.

чиста частина. Баrато хо-

..

".'.''.!

імені ви- ·

виголосила

ГрНЩЩІКQ.

Святново nри-

-тетrа;-т·тобов'І!) ·-_рве--- кратений ~!!'Юf!ИЙ·· зал чес

ні ім'я- ONJ . ~~-~.·:"j, ~ч:~:іІ дУч«У~ю;_М'!юпн.ародзвизою .у ~.·>t·;:4.:;i~ ай'ММ!uеtІІ~

від

пускникІв

п~~ А.ФРІtШ .з.е ОС·

! " ·. Пі.8Д&ни<>:-Афl#Щр1tСЬ.ка танНі 'два · ІЮ~и іsуЛо;:іІбито : Ресnубліка Дер2dіа, 1400 чоловtк, у то~у чис;l.~.-~ . . а_,!_·?~ '.=.·t!n.~...._. 2lв00 . дітей ~.Щ.ом. ;до 14 1 ;·., 1!~1-f.:.u"'. .~_+,_.. J\IPr-··..,. · t'-1 Gmm('1JМ'~t~

мати: !тика ~J

~"

~~~ . . ' Глибоке

обур~Щия

8ёліІиа JIIWcт!'.:,~" , -~еРиноько- . - . Во... бущ .,_..,_ "'":""·~· теІ'UІ>Іая. .;или .~!!'}" и"ІJ~,·~~ ..,.",.,..,. ..,." . ОІІІUІjн<ав

Ні 1.. В Гаишf . : ··.t-u.пvНІ'В~ · ' іІ~;1 ; Косяк. Два роки тому fl ~

• ,. · _..;-arif';.

JІНХ .· ован-

НИМИ органtзаторами · 1 ВИ·

. :,;t,~ . '~~ М

конавцями баrатьох mкlль-

донІSка Олена (нинt . '~-~'fY-. . рlя ' ';';'-m~_e.t>: ...;;·· ·'.· rop~ ~~) . закінчи~а , цю ж, . ~~т а iri1ri;~~~.; ,а На. :~ ~МJ-~'<14 г 114t"'"1!М'llf. іі:Ю~ Gtt _.otitltl't3•JI!If·• . • !Xni\ilp.>+ По я

од . е~ує_, син ее.p_rlй. П})ОІО . . •. ~-· • СJІВ&і · ,•..,.,.ue •

них зцодів. · це і конкурсн _ агltrбрига,ц, револЮцІй-

.

струмептальний ансамбль r··

~ Спіраль~

.QВ!тп:

ВАЖке( ' сказати, ким

рокІв ви вчнтелька~•·іі ':4•..-ем8'111&11·, ..ВЧІІJІJІ. JІас таи~ж 1 тнм на-

~ 1· · · ,_~: ;~::~::-.. .· .,:. ',~~J

.

····•··.

, ., •

м.;· ;.:.

стануть . сьоrодІJішНl випускни.кя. ane вже. біщ.~

't '' . •

. ,, .4 ·, ' .. '

ба, миру;,. /YYJP~:.. МНNJ п~ .рт~~ ....д~ mf.Г ~i т.

л~ па~. ~a.lf<Ж нового дня чещrе, ю~.

.

. . ..

.

~~ - -"~ ·. .>~r,· · , •..Ironoвa • r . . ~a,IJ . . ~ІJ;;·'Мед• · •вiJt!;;-'"irJ1!цi ' 'iti>'.ftrocпy.

білИХ:~~евих,

бпакит-

батько одного з

виnуск-

..

Прав<> nокпасти -віНки Леніна та пам'ятнііка загибпим у роки до бюста

війни

НИХ' ' ~· мrrммьеJІ~ ·..-инні& -.f\--Н. --Заї~.ткар . дається

w. КОJЦІ

~ ~'.IQ~1 . десят~-.. д.LІІьЩіЧНОІ JIJ.Jfapнi А. Г. к.ласиJІЦ\,. сжо~С.Я .змуЖ~ . 1\1$(айленк6. · заІtуч І. В. нlnl -ЮНаRИ на оста:sн1й '!І

Широкий.' . . .

"~unvu яrитт1 .ве ·~~ . ,... . .• чlр. все пrдt'отов.пеио·

·

..

· • - ...~.. ....._ ...

.

З п' paпnnn.. J(О~о...оль-

lX . · ~ .

односеn:ьчанам накращим

. учням

школм. ' . . . П .· .· .'.• : a.'h!t'rai' ,;,~ptc

л ості

.

· 'ВО'іW.; Бажаю вам не губИ'lися. · а nолат~

Микола ЗаІіtа: ОДНИ за ОДіНИМ вmrowmr ~НП~'СКНИ·

Ух

- . ., gч~ванl

віт-ання до ·rфнсуТ1ІІJ[ звертаються rолова · с1льради

мами, · стфН.tіііW 'батьки. В прези-

дії - · ·· днретор

шко.пв

В. , .fL,:, Москвпч. д.иректор радгО<:пу іменt МІчурІна

а~ання усп х ~- · У.: житт · В душі юних напуття

.лягають. ·як. .нарб: •Бутк

~спивим -:-: . це ~знайти своє м(сце · :в шиттІ•.

. . "· . . ,, ІГИ' н< ~ ':і~А~··я· · •rіов · р ,3A . "ВИСО . . ,.._, . . ·." :f.:Vfl.'..,..._. .·. .•<1f! ,. ·• ·о·... 1./tJ: ~t.

. .. ...

- у кожного 3 . J!aC бу;це с!і.(Щ .... .- '~2~'1n>'і\ій ч} ПОіМі~іf\Им; ; мdЖ.J:rИВt ~w: ' ..:..... го-

· · · · та · .' свщо'"'.иом · ,",._ · по транторній ·сПраві ·отримуе

ки одержува'tи nерший в · З теrtлими сповами при-

житті aorec'iia'r~

М...І. МедвlдЬ.

:J честю. :· · . :, Зернами. мудростІ ЛЯ·

гали иа душі юних слові!

класног()..керtвника Н:. П. Хоменко. . , ·. • 31 словами nодяки до

, _,........ .. "~ ... '•·' ' н _, :_' ·t .· _ ,r '.·. ,.- · ' r;. :- f l ; f /.J(t·s.' · .. 'r''

Jr .

· · ' ' '·і

!: І'Н1 -•

. . ..' {:•~ 'tf

~,~

Б 'ОРОТЬБА за· дорlД-' · , ' .ар~-~ .' в'- paдrocni сГоr9~~·· .::~~WJОТЬ ний У,.рожай 1986 ро-

ку·~. поча.ІІІШr ще ·· tоРІК:

·чoWqjв rt)Спр'озрахувкІІві •ехав!зоіІаВІ .пiUUQL Вови зо-

:'lf08 Jlsamtc& ·alбptrrв< вивіmвьоrо

JIOКf з коавоrо rекта'Д.іffl"·. дО'С,адкJІ. '·~ла'Д; ' · tta"no· "'ТO •вт&ерІв бульб, що Jia ЗО бtп-.ше · з&ІфаР*Wііо'Ь'і · кa:P'r!)hJrt·' ' восеJіИ 11888il6ro. . ' . ·· · ~"~

'·t~to-r&!'it~

1

>

,.... "' , ..

;; ;,~~

~;:~еsу' в~ . ~1 . ''ТИ~.: меrо~· fli~OBKH

ру .·І

...

'1л,_с~~:Іkе~;. · ·~ywry,

. ·для: ·

"r<>гd; . щоб

крохмалиста

краще· ·~ ·ни . 'Мtу/.фаВ:Jtу проtюди-

: < • •' · · пи на~ • · -rаибииу ·3Q·.санти-

з осені також nlдживи-

метрів.

При цьому. f на

ли цю nлощу фо·р~о- ПДОЩЩ{, де оргЩіlка була

з приси'nан-

ням ..карrоцпl . .щаром з~м-

звнчайt:Іо. . За:sд.яки $о

чоаІІ88

ваються.

ру по

вували в~рІз~t цАощщі та

nередппу~nники.

l1

де ор-

··. ж--· внеёпн

· · ... ··

рядному

топлі

І, іІ

110

.

..

.J0

'т м

н---

.VIU

. ..

npидymemur . rpoмaдsm·

становище скла-

jрено перші

~~к:иr;л'Р~~ш::

.

зов!Щвня

європейські

, PO.Il~ ' Ц1СІ

..

ПАР.~·с~ва ООН · па-

·~f_t: I!IC'J '"~ · риsь~·

коиферен$

-

~~ 3 ГоллаціІ; ,: .рі . черrова паика 'j ' lli.JЩIOry Істапн госnодарями вели. ~ об чез;JІВJІ .•іІtJd.ВА . е1Ц$а4JрІк.а»-

!ських ·ae.. An.. , • ·вит•~ивmв ,._....,. м;;n 1 1з•~ ·~ '' НaneJD:в

ТЗ!<ИХ QC~~·

й~. щ

прив~ · р&'СJІ . .tреба до ТІІ· . . - . t---; за ~Ьс~; :~~ 'дійоаЇ .....

!цієї ,.м1сце~с~. .· . Han!ЛfxlliЦf ·хvн -"- ' Ііа п.тк XVI.11 стоп.І.ття дq г . ц\'Вf'}іW>в~ ф. ~~~·ti·иt.t.Щf. 'mtJiii . .. .J · дУЮЧи· ' прІtНJіад сВо-Іх : 110•

camtцiJi еИОно:8іU_1 й п~ mтJritНf. · lfit •жaJU;; ''CUlA 1 деякі lftшl_ ·. $.XW11 .Jtepжll· ··sн чив1ІТЬ ' цЬоІІfУ'· ОІІJр. •

д~~~,, -~.рагів. . · ХІ~ . 1т

. . ",., 9Л -~. fЩ.. .М , .

,

обробітку

кар-

·

. .. . " ' . " , . •.j

•. · - . • . .

.

· ·· '

...Р М. І. ' Ршкхо а па-

:!!2~~ . ~.. .tf!~~-~ .... . д~.-. 11m;.;" ·~~...·~~ -.~~~ ..· ~. ::_l 'ettfAп ~ -.юJiyni \,А;JІОЗ 4 nort..н " lJ а · Р....... . ;~...:. · ч .... ·· що в· · '"""'он~.......,•еіN;о..:.·· .м.а.: a..IJ.D Сі JU:.ln. ІІПІЦUJ ,...n vJ A ~ ;- .at: "".,.. Ір:rе.А'ке с~~ на

Ііані'JtІйсьноЮ кЬпо~~· ... ;І: : ' ~ё~~:ноrо ~;:~~t~в:::: , !«>RlmiІiX гу,цІЩ!аНИЯ. Ліи1я на

1 -- С:rаноІЩЩ.е

жите,рів не

перестава.по

aJf-

тивізаЦtіо кОлектКвЩ пn-

..·-

nеревиконуsали. noгlJWMflf\fJH.'~'"'tl-1 Фqр: •: .ІП)1(Щ ~ . р,с;вбDоку· І nоля нині в хорошоМу 1 мальІllі'' 'Ра~ 'fliJt01 ёtt&.\ '· вання' кЬіfфnіК'1'Иdt· ситуастанf. ' ·· · І сова~9'! і : А~ .JWЦJ було .~: ,li~· ·. · . · ІНf~Р !!~~и Р.РРі •.nl •· · .· • ,. .·· . . і f:Iaav 0 об ·· ·

. відзначилщ:я .· . ливо ... ч. , ..,.щща. . 11

, ~ 140..-l.60 · ,nRрце.нтtа , мконувапи, , JЮPI!f8 виРQб~

~ . -~~~···~...,.чuмеаtив

. . !•

• ,

-~···. ЩЮ~Щ,І~ ч;орв,о- . ~Jih .. •.

mнlрого

населения кW.-

,_ '!.!:" .. •\t..'.· ~~.~_ки_ .. мк_.3.·•.·~~~"'""'''

...)'[

....

,

·.· .·

. ..

.•

r_

. ,.

ooz~ .

.АО. тatf6t ' '

::.~ .··. ·:_; л ·.~.~..Gt( _ 't.'Jй_D· I"\ ti·:·в·: .· ~·~·

ку на МіЖРЯдному 'Qt$p«r ~iil'ii&ii~.iiiUiiiii.iiii8iiiiiiiiii• ~amr=iiS'

......

...._, _ ;:,., І~.:

'

Го Г. Bymo. В. М..•еуш ,

щ~ і ;~~,Vf!Н,'!)r~ ...... ро,почнет-..~іран-

·

:tt т

..

.

·

\J•J •. :I'r

,~

,;

І

Е.коа: .· о.МааЧи аеріІо

• : :: · .·

• · ,·

JJ;PJ21!Щiwt. ..:..~.i~9J?9.~· rрам-..

л-с~ка.

З:>.~

·

. oun~c'l'Ь).

Ф - ·~в~і.іJ;.,.· · · фу-

і&іё-піІііr~~іб~~~~~=~~~Н'"і~~::~;;ли;.~;r"~].·}'і:\m].~"J'~~

-

· .

1 ~~ -~~~'~$,.:= .

бульби', швидше· .прогрt- · к JJ~м~'· .:;ц:o~p~i~t i

~~~~~~~~~-~~~~~~~d~еg;·~~а~н~н~іCXO,lll!: _ __ ·

Весною~ .

,J~J

лі F~І.J.І.ЩіН~ЦІ ,,2і:-З ' сЗ . . · .. дбlеrмк~д~~аоціа, ва.тQ ..Є.ІЦІТаю.тар·..~.··.

метри. а. ~~ в--~~. . .

:к-алtйними д~PIWIUIIfL. На·..:· .~несена . вес~що.. і . застосо-

гектар= діюч~І0 _рк1~

• \

r.,~~иа мв·· · ~· ПГ~.R~ в. НФ.

· плqщ .#И ·іастосУщІЛИ

сіб садіН:ня

·, ···· ~і

.!)

н л ЗНАЧНІй ЧСІСТИні

ЗаьдяКw ··· ~r.tу ' ~tti,Re+y : ~· · · 'ер~И·_ · rJІ*Kifй-· пух- прогJ>Щі~.Іі.Цй мt:цквй · спогр1ваєтЬсіі і • рОСміІі •

Та~<е

·:! · . ! . .

:є:.ою арм

liwt· ·· ·

·: . ·.· . :.:.,1. 3 ': tаст.о~:.. ·!$~ЧИ ' ..npor,p·ес·88Н' . ·метод.И,.''' . J. ·· '··· ,· , .

ристи розраховують ~е-

пяJОТЬ державоfО ·.Jitll.""""""Ь

Щоло ~а)ЩЩ'І>~~ С9~ ·вчнrелJ.в і батьків зв~рну- переднmd.-в, в~ни це во- ~· то йоrо ІХО3ИЦІІІ яси•. директор . . ласц В.І:!.І!.У<:Н.П.ІJWІ. Олен_а І рІd~І ·І·Jчорн · ··. .· іІ.В- , .~~rЩ0Jii~ . . ,..~. · ·.J,Іoc:JJ811·

радгоспу К С. Шwrак, Домалевська. · ·· nерша вч~1tа · · мщу--.. ч • ·ч \11. -COJIOBHOBA.

.

І ус~ бщ'аТЩ'ва. : ~и у,.црав-

~~~.~дr.ФР~~~·· .·-~:~е нн , ~нt~. --....~

ській сере~нlй ппrопІ ця

1 шиоли в ськ орrан за1з входять ~_ІШYCffUJЦW. бдщ.ІJіfЩ, ' вJдМ~ ~аро~" · . · ' ітаючи В 1~ · МдирекноУ ос.в'J,ти НіНа ВасилІВЩt ·· rop школи . · · · осквич

Косенко. В актовомУ ml ·.~нсловив т~1· 1 щнрt n~-

І бinol. меншості .1 . ~епичез~ . створює постlй.н..J ЗІU'ро3)' ~~., б..\moploщlU , ,._,. чopnqcuxt~ ...~ . ·.·СУ.c!Jiu.· : L~.· .часу j Р~ . та ~!fОЛЬ · х• жи~ •11011& . ;1111!1'811бМа . і:fсJ.дІф , тм!В країюt. 1 - ви- НаиібіJО, а тепер чинить jtxJ.цiY. з; є~•.-пt;~і1.в• :акти arpeQ{I. QiiOtff~ .Анrо~; !". ~. .. . ~ -,, ~3 ; ' · •.х4 ли. МОза'Мбtху, ~~·.• mtшe 4':5' ~W.D ЗЬ.Юабве та ьrmu ·-Уа

І

скромна Ж1Нка.. . ··- ·

ворнла

00

втрат

Щоб.

уникнути

.r---

при консерв3'88НВІ

корм•-,. ·. кn-.ліо.....

.. ...............

,._. __

.m.

~l• ~ ,";~~.;ё .~j~ ·~.J""""Ш\ e:~~~~-·~==.~:· ~~~·.:.АA~~~...•_ 'с.~ -~ б r•• ~&.:.а--. І ·~ іоК .":·;::::. :::!.-.? ~' ~~-~ ~: : ~ .аа

на гектар.

...

. .'

r;.;.: :o·.;1.•, 1.. l. " На всіх nолях, вІдведенйх· nіД картоnЛЮ, · мй з~-

стосували

досить

ефек-

.

И~

·

.

о

ecutтnм.::Tp п-- >·<~ " vvрv<~ИЛИ~ · у-.;.З&ІІЄЖ- · ·:

саме в той шар, де нар·то111!й nусІЩЄ 1rореневt .па· ·

ростки.

"

1

.. ТОЙ факт; ЩО. ЦЯ держава

,r

ни.ків Килина · Антонівна fneйцl _вlдкрн.ли наприкlн- У.сь~ св~ ~ор;'а;:ці; Ва~н.ленко. 35 рокtв ІІЦ· ; ці XV ' t!rfmin& ·.,A · через. . ' · Об• іІ'/dШ:і· 'Иацій.''1іе раз nрацювам в СеІІJиrюпків- /150 рокІв там ,(tyJIO .стІЮ- в~~ з · осудОіі дІй

листом

до св.fІ'іоа, внотре nеревІряf; .. заМОЩУ.І'аНа, , :мов

· . • . ··"

ІДJqЩІ ,храХІЩ.

..

,~.~,q·i~ -~:, i;i J';· ~··:· ·~i·· p І Ч·· ··С 0 . Н Ц 10 ,

·'··tf.- .·.. ' ·•

·

. в~ (~?'~ск- І ~ : ·.1 · - ~~~. ники! . · · · . ,· '' . , щq __.оящjі, 1а ч6-і'а)Іе· ·мбж. в. KOBAJU!SCЬKA. на робити ЧорнИм грома-

<,·: ••

JІЮюча пора ·MOJJ. ~1 мет

І · • :.

nsr . r(

спрІjМtМІR•· 1tОМ1>tнkк -~ 1111111• 17~~" .;, •, . . · -, ., в усьому. ввічливий, чуйВід імені ВЩІУСІЩИКів н..- , -о ...~"й· · .. ·· · ·"' .·' • 10-А · """...,.У'· · до .~ит~ ... " 10оАІІ.(•~) .• ~~ , Or.enьмaJ;; .· •10

С!!..Т..л·oto.. .'Ч_И~О_!О Н~

в

-в vі.~ .. "·~. ·· ~·.·•· :.....;.~-. .• . . і . с V<іТЬ~n, І:J_.'U1'•...,.~·. вс гання учнів сНумо, х.m:щ,. г()С'):'і .свята.о4Н~о поці!~' «Нумо. дівчата/ •• ' і . дУМ!tИ ·. цр.~fід.ИУ.В,SЛИ .· ся ДО ' nроведене на найвищому цих тепJІих. no~~рІВнІ новорічне cвwro. Це ...З~учить·. ·· ' м~одія і ~J#.~ом) ~~ ~ПАР, · за .деякими АUИWІ_.Ш.: і шкільний вокально-ін· щкtJJьиоtо вапьс~~ Круж· I OJUЩJJ; с~ .1" ' напеац~оtЬ , денноафрRJІВНСЬК1 •tлtra·.

·

Т'-~а.;сЩ:'QО:і ·.~ · .

ноl піса1; 1 улІОбJrев! з:ма-

. . Щrсл~ . юJ:r~ · ·· в м Г:'·A'/')(IКOCIIIfjH.i Q!p'J.a,~.mnrч-:; irJ.:.:ZX · .·. · ,О . та · · . ~-

ВО

11

ності від його стану, 5 б":разtв. СВої завдання всі

·· ';··: .' . , J.І~JЩИ · Jia cil,цlЩ,Il 1 мі~~

. ·

. ,_,

t i7 -~.': nr

ІU:JUOM ~

сьR1ІЬ; '

во ... ~" cr~

:•; -, · ·,

ЗНаЧИЛОСЬ

. ·· '

па нj;N.ц.yn~

н<;>ст1 твари~ :.;:- ~д~ , вий сереДНій пркрlст ва-

_r&< ~а . nерееищу.s хЩ9-

,1RCJI'J'

: Добу, .,''~su "- 1t1JtRtm

кормІв 86tm;EиJJacь у п1втора раза. ·

(РАТАУ).


*

4 ~

1!11'.

'

-:..т..-~ .."..;_11'J:І

8

Йтпно.

СПО НОГО КОМПJІВКСУ НА ЛИПЕНЬ 1988 РОІа _. . . . . е·~:tL\

__..ь_

....

;o;J;ro

._,

'

_!Vf, МТФ~·с. Лlточни,

1;3.

.ЩЩНfІ).

год., .с. Рудня.

.··.

.

'

2.

(ne_per.1p1д донум_~нтального ·фJmllq).

--~ ·~с•- ~

ао6,., •. (с'м;т;. Налита, .МТФ.·

го- с110118

re1.

&,іІІІрсь&а - - вв.роОІІІІ'Jе об'САІ'-8 , -р:~ . . : єi.~fnr POBoU: ' .. tорестtв

·to

стан:~ ЛИ1ПffІ, 15 Jl!ІПМ).' •

. _/.fема~

год.,

10.

Требухів,

·

ае'ІІ' «Хвала ~. що пащn

-~.., ..(с. ,lt'PacЩllвкa. клуб, •іО mmtщ,

·~

~п~ _ЗdоДN

V,maoro

20

год.).

. $1......., -_курс

dypc

.w-

кваліф1кованих

довості

липня.

13

с. ЖеrДова, будинок

пavrtІ­

8

культури,

вІдщ)ВІАd

·

2(}'f'o)f.}. ·

,.

~.

14• .Cit,ai 10

.. ·

~ •Мро

ввА ЩІК .

CIJ,....

. . , . . _.'/J~. КОІІПJОЗІІЦ-ія .«.3 ~......._ у cepJU JCOo ·_,с~· ~о•. ·КІ)вцерт фоаюіо,.~rо аВС8ІІ&uо . .С~ЩЩ(а, 27 JІJПіня; 21 год.), . ~~ :~У с'С-rtИРJІ1ІИВІІ ~ОІіом по а'8ІІІЩ8Х t 11~• (.с. Літин, будинок культури, 27 липня, 19 .i'Q'.q.)~ .

·-· ·

..

'

' .х~ч

-~·

••••

·до ре.-.п-, ПО) • tae!POиоІd Ні 19 во 111_.. Га-

'

JЩ,ІQUJЙМ.810ТЬ СВJІО· і ду п·.2.

в. _ ·•·.·Ь&іііїІ· Ва мІвеJ

рuь

ІІІ

· аоА)', безатсоrот.-

JWiftL .

nоле,

ноІІ 'забеЗпечував

. .

..

rІв.rrt Б

ВюёьйоГо' иtськ-

еькd, у гастровоиl· Nl 19 дtйаІо до 2 'IJe.PtЩJI·. СКЛО·

~ojat6'rl!lcя

СІРІ~ тарі. .

паспорт з

випнскою за

місцем

проживання

·~

.

'

'

.

'

авtоб=.

($ urr.);

Прнй0111 д~а проводиться _рр 31 серщrя рову. ' :. . ІІМіІtе8 . . . . . . . ...".. . ,.................~

1986

~.

-

..... 10 ua-

JWrr. ... ",.. 181 f08f· .

Всі учиr ~ ·І'УР'f01ІІВТJСОМ,- бееІЩІР'fОВ· ним трираЗОJІІQС харЧувавн&іі, 8Р8дНJІМ 1 ,роОечІім

одягом, стипе!ІДІЄю

·

у

ровІІ1р1

10 ка~а ва

Всім YЧИJIJ•t· 8ИПJt8ЧУЄтьеІ оО вр. . .Іt8 8Ірм8ТИ

під час npoxOAЖ8HHR вире8ІпАоt 8р8К'І'ІUПІ. Після закінчення училища внпускІІІІІUUІ

своюєтьс~_рЕа .Q,бр&J,ІОМІ

пус~ІЩД- з

при­

сnецІ.альвlmо. Ви-·

п ·- о.а 'd>тою у rocnoдвpefllax

t оргаиtза

ІСИ всьй01

............

o&al:rt.

~і:іТJ. ~.diri~~x--... ~ __,_...._ CJIТ1·2t;

СЬЩІЙ

'tu

.· :

а.

_З-29-18.

Дllpetrqfв.

Зараховані .забезnечуються тожитком, Ум

виnлачується

1мен1

КалІнІна,

64агоустроввнм гур­ nроУздУ J(O

вартІсть

звертатися: м. 1\алІнір, проспЄК'І' вІддІ.п кадр~~. 'rелефон -

13, .

. '

Іхати nаУздо-м до Москвк. В МосЮJ1 З Ленlнrрад­ ськоrо во~саапу до ИаліВ1На. В Калlньrt трамваєм .N9 2. автобусом .NЬ 10 або тролейбусом .NI! 2 до

зуnинки сВульвар Ногіна~.

)~n заяви про nрийом (указати обрану сnец1адL·

-

1988-1987

ВU'WIWIIII рІк.

нІв м. Rн-118.

·

·

- ·

Зарахування в училище проходить без екзаме-

нів. ш_ляхом конкурсного відбору по оцінках, вказа­

прий-~ цих в документах про освіту. Строк ·навчання на базІ 8 нласів -.- 2 1 3 роки, на базі 10 к.чаёtв 1 ! 1.5 року. Особи, яні не

CК1loпoet'f·

1 У Ч)'ІОТЬ стипендІю в poз~lpl 30 крб. на місяць, а nід

11 11 час виробничоУ практики Ім додатково до стиnендії І внІІ.вачують 50% заробітної платИ. . П...,_к 3a&nlt 1 вересІUІ 1986 рову. АІКСА. PQAКUtl:

25&020, н....._

.-....

м. Ір•••*

мають пасnорта),

чотири

-

фотокІнwки

метри,

довІдка

-

. -. . . nJ)()..cтltн

, 3 х4

~дОРаа·я· (форма··.м

санти-

086

(у),

ЕЮТ,упникн в уча~е nо~ь документи в приа­ мальну коміс\JО особисто. При цьому nред'явити пасnорт або ~В1АОЦТІІО про народження~ Юнаки nред'являють ·nрнnисне свіJАОЦТВО або в1АсwсоІвй квиток. Перед ~ВІЦІJUІМ а училище встурввхи о~в·язково проходsm. медичЩ оглJЩ для ВIQIВJleн­ lfЯ' прндаrност1 за сrапом зде>ров'я 1 фІЗичноІ'() розвнтку по ВІІбранІ.й спеціальності. ·

'Адреса училища: Кіото,

252160, КиІв-160, ГСП, вул.

21.

Ухати до станції метро «ПІонерська•. ДозІдНи по телефону: 513~72,

5-13-86·54 ..

.,.. а.--. tм.

аастуnнИ1Са ІМАантора, 8ІNІІІІІа nроммс:аоаостІ, t..м.8t.

. 5-te-lt;

-

розм.І.ром

-

довІдJШ про аuдсутнісtь Інфекційних захворюwаиь за останнІ З роки.

т..ефони: ~ - t476; 8ІМІАV niiP'tflнoi'o__...- 1_.....; ...",.....,.,.,_.... сем~а.JМІ,_ !ІІМІ"У сІІІw:.иоrо rOCIIOAIJКTM - t.OZ.tlr ...,......... •ІС•tІІ.-. _,... ~ .;;.. с«!Мf ......-м

_

додаються:

докум~т про ~вату (opиrluaл). давtдпа :J мtсця ІІр(:JЖИВаf!ия (для осіб, якt не

-

І ::о~r.~ЙН(J прожцвають у м. КИЄJ!і або nрІімtській

. Р~. Є. ФВДВJІ.

иіро. . . .;

фотQqР'fJРі_рсеІІІром ЗХ4 ем

ність)

На навчанНя приймаються юнаки та дІвчата, икt 1 закІнчИли 10 або 8 класів загальноосвlт!іЬої школи.

нanot _

.:...-

2·2&42.

. Зrfдво _з розnорядж-ен:_· іІf&ють заrальноr середньої освІти, які навчаються ням винотсому мІсько1 · З рокq, одержують rr в училищі, і ~кі навчаються . ,Радu .~ д~-'1'1в 2 рокІJ - в вечІрній шк.олl.

де

-

npo

д~І»іа . про _СЬ!ейнd стан; медІі'Jва ~а (форма 086-у); характер~ 31 JШCO;IUI або мk:ЩІ роботи;

Строк на1чання 4-6 місяцІв. На курси nриймаю­ ться. OJUIHOKI дівчата у віці вІд 17 до 30 років. Оппата за nеріод навчання 70 карбованців на мі­ сяць, nіс.ця навчання 170-220 карбованців. Доку­

Як n<JІВІдомив редакцt'і склопосуд на ~мін теnер ІІ Час· навчання в училищі зараховується ~ загаль­ начальник ~аня t~ . пр~ усІ маrазвни. ний І безперервний трудовий стаж. Учням ввпла­

ІШ.tювко~уТГ; Гороцв-

свJ;ЦоцтJJО

міста Rалlніна. За доВІщеамн

ва

'напоtв rастро-

маJіьНий ПfНkТ

один рік.

Училище готуЄ контролерів-касирів, nродавців продовольчих 1 неnродовольчих товарів для маrази-

n~д Щ-! nриймався. Та'·.

роЮ' з~ІД

-

Демобілlзо~м з Радоськоt Al*1t -~ polpll.pt 10 ~

oroJIOIJПlЄ ПРИНОМ УЧШВ

dya .HIIPJBIUIIMI

-Б~рІв

•••.

доппата до стипеид1І в

lhdac:•кe ~реАJІє профеf:ІІію·техвічве __)'_~вще .М 45

..

JfiC'(, І И!

Цї: А-~

·Рудня,

.ц.,

1 трудову книжну пред'являти особисто .

'У~те вщавуваRІQІ п~о...Ц. со~сТІNІЮ­

k

до зупинки· сЦи·

свідоцтво про восьиир1чну освІту або атестат

ткаль, стрічечниць. чесальниць, нонтралерІв якості, вІдбілювальникlв, сушuьниць тканин, аnретурників, красильниць тканин, вузлов'язів. ·

менти,

юr.. ~Ггод.).

иrнивах-86•

20

-

місІЩЬ.

ЗAirfO'IJWЄ ВА КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ

.~ ~~: (с.. Л_!!rочІСJf. буданіж к_уJіьтури, 26 ЛІІ,П·

·

'

Кu..,..,.ьщd орАена ЛевІва Іаво1UІ8ІІІІЙ кordluт

..

на

Іцтн TIIOJ'tйtYoo» М

документи:

~е~ ~-· сСJІ~а .,_, ... ІдТr• ІІОІІеРЩ• . (с .. ~к~.Jі(~Шl. польаввй стан. 26 JUІпня). ; •• _с :В~ . ,f'.~jli;i'!UCa !UJ18, '1'8-. 8JA нІ IIU88 61Аа• ·, (с: ·щ~ка."уl_б, 26 лиnня). . : :~--.f)~&tщ. с'У пощуках rap~oll11• (с. Тре. 9.~~., ,~~P'feJUi, 26 .ПНПН.\1}; . , - . ~\ •І•~,_.. А. Oчepe:nl(f,I'O. - ввстук ~

·

clii'J.

Адреса училнща: м. Киtв-15, вул. Січнево· повстанни-, ,:ц;

тадельна•. Тел. 97-33·64.

1

Для ·-встуnу в училище до заяви додаються тані

.

rо змаrьюr зо_·лиn.щ).

-

фетоіраф,і~ (JІ031111ром Зх4 см).

До.адJСУ вре .~

cfa ..2:11. . . . . .

Час навчання в учиnищІ зараховується в трудо­

.Ц:~ cj;t~ мІ8QІародне .сІ'І8tІ!Іівще• ICQAII,UU Щ'rP.нqa~_ .. ,._YJC П. :М. До6ро...-а (с. Требухів,

~ro колекuву Літо~ euьeJtROro

з

Виnусиники, якІ закіцчать училище на свідмlн· но•. направляються ~~ас·.&вЧЩІня у виЩі та середВі учбовІ з~клади.

и, •~о JЩ:"~';Аі . - ~ ~.~ .. .. сЗс»вн.... DOJii'IIIIC8 СРСР ; ltfi'>:IJВPY • ~· (с. ВеJІнка Димериа, біб.Іdоте~.~- l, 25 Jiиn~). . · .. '

,nрофІЛю

uadв:

Строк навчання

дне· С'ІМІОВІІІІР• км....,.

к

JIЩ1Wl).

широкого

міІіпніrlстІв бульдозера, скрепера, грейдера.

. ;--~. .. _ __ JЩYJC · .С. _.: Іеековв• (радгосп ІменІ.

25

ro

11811'J8JhoЬI рІк.

JrІЩ'.ЩЦІіст1~ екскаватора оджжовшового;

првскоревва• (с. Нняжич-1, ...

_

1. 6

·8.

-

майстрів сІльського будівництва;

.яиnня).

нарQДаеКИя.

4. X~MfH~ зі шке.іlк. 5. ДоR.ІІНУ а ~~~~ проаааякя. 6. ~у AQiJ.qy (форма .м 286).

учqлище nрийМаІе'І'ЬСЯ юнаки та дІвчата з се­

~. . . . I'O'qe: На Cfut 8 uiiD: ~ристlВ·маnІиністUІ

·

про сереДВІО _ОСВ1'1'у (qpЩJru);

щАстрів-цлодоовочlвників. C1PQK навчання три роки.

«*-•_

~_. .~_ ~ }.W 1,

1 · бІблJfтщ!І,

Jil. ~~.

малЯрів-штуКатурів; . машиністів еJtск8ватоР.1В одноковшових;

та ЗО ·тmня. с. ПухІвка,. МТФ.

.

рони.

маkтрІ.В сільського будівництва;

:15'

JJИПЩІ).

}9

2

механ13атор1в меЛіаратнвних' робіт;

rсщ., с. За~чі •. МТФ, 23. JJНПНft, с. ~Ів; nот.оввй стан: Зt mfПJOI'). 8ечі)НустрІ.ч 3 JІІІЦІвВІІЬІЬі _JNІА0вво1 JIPOII1P8'IJPR сЛ~. 1 заІЮи• (с.~Плоеке, будинок нymr

-

заготtвниюв

yмl.Juulм виконувати ~и СJІЮС8РІІ·ремонтиика;

' •JвUR труJО'• · - вистуа arhбpllr.,.. (с. РуДІUІ, · IJOJIЄ, 20· · та 24' ·;ЛишІи, :ciiiCТJu К~о1 art,.. c..tp~r..,... (с. ГоголІв, 20 лиrtия, МТФ. с. Літки, фаб­ риІt-а Імені Т; Г. ІП.евчен:Ка, 25 · липня. 16 rод., 23

-

·npo

з. Свtдщr-ІЬ

взуттєвоУ промис­

редньою та восьмирІчною освітою.

тем.......а ве.ар сВІд yctel дfШІ•. (SycтJR а ве'Ир888JІІі_Dр8Ц1 & вІйни)· (с. З!ВОричl, 17 липня,

є, РусанІв-. пме,

класІв.

·

• у'UЦІІІІ.\е не<КіХtДие подати:

1. Зааj ~ Ім'а .-ректора. 2. Докумеnи про оuІ.ту.

готує внсоко­

розк_рІ;йнн:кlв.

. ва 1988-1887

:S

16 Jінпня. 19 год., с: ЛІти~. будинок купьтури, 19 _JПІnня, 19· ro.tЦ.

'·J.6- JІИПНЯ)

Дла веtУПУ

оrолuш-vє ІWІUЮМ:- У'ІИІВ

ва· ·~ теJПІ

(с; 'JПточки, tбудинок культури;

'

робітників

фаху

у'JІІJІІІЩЄ

tод.).

19

з

за6е8nе1еRЮІ:

~

·

npиєvcDt,

Каnоаrавське еередвє ~1ІJІо.теSJІІчие

·_,_.,.,..) (с. Тре-

1

2.

~с npo&QІW•'IJ·. ~­ чоl прutІІІСа· )"J8i одерауІМ'Іt 1001. .&aJЮOJI'.Y. 8нвуСИІІВІrВ · ~ЬСІІ po(ioiQig ва ПІ.Ц· .

Стjюк навчання: для учнІв, Я!іІ закІнчили 10' к:tасів, - 1 рlн. д.'ІЯ учнІв, якІ закІнчили

_ . _ · •ВоrВВК• lf,JIII ТВ&РJІВІПІКht. -(JII.Qea....-. ЩСfІІІСЬІ

• . -Вечір заиrrань

...,.,~'ІИОrо

SJювірн, вул. Жданова,

Yчirt. ~-~ бe8мJ.~UJ.4 раЗоаНv

освІтою класів м.. Rиєва, КиІвської областІ. УчнІ забезnечуються заробІтно'ю nлатою: :з освІтою 8' к:~асІв 40-45 крб .. а освІтою 1 О нласІв ..::... 70 крб.

ЛНПЩJ.).

соцlалІС'ПІЧвоrо змаrавім за _,.е бухІв, будинок культури, 16 ~ипнк;

-~ оаан

xapqyaamuuL W,

8-10

•У\,(с. ~фІвка, бі~іспеІщ, ІЗ лиПИЯ).

нлуt1.

м.

ве:рху взуття. сиЛадальникІв взуття. Прнй.щіІdrься ю11аки та дівчата з

Веdяа ~цорма асвттв- -~~~· (с. Шдлісся,

!9

Onna~ преці ~вреіІ!аJJЬІІ&.

на ~~ вавчіf.Ju.Ввй рtк.

по вІцІ.усах ~ сГоІ'ОІdвсwснй• (с .• ГОголlв, ~ідділки .N!!M 1, ·2, З; ~4. 12 лнпм). КОІІКуре ua кращо.rо ))~. До ди~. рибалки

в~~афі,.а .-щ л~

P08ftllidta НА c!CJJAд.

QОТРІВВІ

,_

7ЧНІВ

Професtйwо-технІчне училище

. . .

: (с. 't~~yxtв. озеро, 13 ,пипнп, Н rод.).

-

....

~~ IIAIUI'

по. .JIOCIIII8IID Іерсm.Ов з

rод.).

ТЛ-З,

об'~ сІСв!І•

ОГОJІОШУЄ

.QQPJМ&ЦB МХОАUІИ• (с. ll}'XWИJ, ООJІЬОВИЙ стан.

, J2·.аип~я. 13

К-701,

ІМІЦ SQ.plчu в....а - - - . 1

nольовий

.

трактори

ПpoФecJIWo."J;exmue ·У'ЦІ.ІІІЬЦе Ііа &ІМ

с .. Рудвя... польовий стан;

'

на

....

вJІ888Р=~~- -;=:=:-а

nтс-т.-

в~еn.•

10. JUifUUI).

(е.

м. Бровари,

·З. ВаитажИJІи-ексnедитор.

(с. Плосkе, бу.nинок культури,-·& JDП'd!.R). . ~ ~~ еоо.......... Ао ДІІ8 воо­ пqЦІГ' (с. ---велика· Д11мерка. будинок куJU>турн. · · 5 .щmня). · ···• ' ·, 81181~ oruд ~ «За здоJІОВІІІ

1111

·

(Jтрсарі-реМОИТНІІЩL

Двреtсцt•

._ ~~.~r~ ;1 Здо~._. Jc. ~ранця, клуб, 5 лнflня~ :с. Ру,«ия._ буднно!t кут.~ури, ІЗ лиnня

Саме

РОБОТУ:

Красилівка; . в липня; no.DOJнй 8 лиnна, · ft'ТФ. с. БеРІ!НlVІ.

-~-l!~ 1tY~~t само~ t~~q С'ІС (с;, · Зазим·~ Jі'лjб; 5 JrІШНЯ).

·

JIA _110СТ11111'У

· 4. .Робі:rннни в цех по виробництву булочних виробіВ. Звертатися у відділ надрів 3аводу.

лищШ,),lтНІй тварJfННІЩЬЮІй

5

•·•

·о JZ о .-.,е'в

1. -OJ.a~ rуртожитку.

..

Виступ аr1Uриrади .(с. Зазим'я, 3 липня, на сіна· ?КУВаан~. с. Літки. 4 липнг.. на сінащуааннІ. 11 лип·

1О с•.

ПОТР1881

,_.yp~,t- \~n.,..,

•.

ЖНТ1.fІ»

. ~ Х.JІІІевавоау

- -· , ~"~-~

.'ІИПНЯ).

-т~,Ір. ст_аи.

,О. r

І

n,~A~

РоБот •

сНОВЕ

.2 ЛІЩіЩ 1986 року

"*"'•

І

•·

ВроJІ81)0Ь!Се ~Р7В&Рия НIIIJicifoВOro обааскоrо yu~ · у cnpaвaat' --даІІКИ'Ц'І'В, nomroedtll І иаІІІКІСОвоt · тоРг1вп1~ · Аді)есf& .JUІукариl: 255020. ІСиtвСька об.mасть, м. Вровари-, вуn. kиftІсьиа. 154.

513·84-36,

#104 1986  
Advertisement