Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН, eдHAlfTECJll

"САЛЮТ-6"-"СОЮЗ-29"-"СОЮЗ-ЗО·

ом 104 (4824)

Дослідження И експерименти

СЕРЕДА

li

Триває

полrт

го робочрго дня міжнароДіО ного еКіпажу чергова се·

пlлотова:ного

науково-дослідного ко~плек­ су «Салют-6~ ·сСоюз-29. - «Союз-30». За даними 'І'раєкторнихвимірювань. па­ раметри орбіти номплеlreУ

ЛИПНЯ

1878 ,. ЦІпІ ....

..

рlя

становляп.:

максимальи~

-

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 8 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

ня

від

360 -

кілометрів; мінімальне

вІд

поверхні

вправами,

-

-

336

су

ВИl\онання

запланованих

У програмі

I1лощі

понад

4

ганни огірків кож­

на.

Це їх вагомий

внесок у здобутки

трудові рідного

гocnoдap~Tвa.

один

цюють

нормально.

Стан

здоров'я

Ковальонка. Климука І добрий. 3 липня.

до­

сьогоднішньо-

товаришів

Іванченко ва, Гермашевського (ТАРС).

Лауреати конкурсу

рицький:.. яких 6и бачите на знімку,

вже зібрали з за­ кріпленої за нилш

ще

інформації та доповідями екіпажу. БОРТОВі системи ор­ БІтального комплексу пра­

сліджень та експериментів. Робітниці теnли'l­ ного господарства радгоспу «Боб­

заплановано

спільний радянсько-польсь­ кий технодогічний експери­ мент на установці «Сплав!>. За даними телеметрично'l

Після сніданку 1 кон'тро· лю бортових систем космо­ навти Володимир Ковальо­ нок. Олександр Іванченков. Петпо Климук і Мирослав Гермашевський продовжують

ТретІй рікп'ятирічии - рік ударної праці

ре­

В другій половині дня на борту орбітального комплек­

віддалення

Землl

lJеріод 06ертаІННЯ хвилини: нахилення орбіти градУса.

91.2 51,6

телевіз<їй,щй

портаж.

кілометрів;

ОРГАН БРU8АРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITEn' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Землі,

ми крові. ЗМlяття фізичними

аіmtаЛ6JI­

поверХ:Ні Землі

фотографування

медичний експеримент з ме­ тою вивчення обміну речо­ вин ~ організмі космонавтів за біохімічними показника­

На МіжнароДнqму конкурсІ Імені П. проходить у Москві, першу преМію сольний спів присуджено солістці

І. Чайковського. який

І золоту медаль за фахом Великого театру Союзу

РСР Людмилі Шемчук. Другі премН присуджено радянським співакам Людмилі Нам, Валентину ПИJвоварову і Микиті Сторожеву. Третіх премій удостоєні Єва Подлесь (Польща), Марина Чlpом!ла (Румунія). Юрій Стадник (СРСР). (ТАРС).

.

На фото: право­

флангові гичного

СОI{іаліс­

Вісті з 'союзних респуБЛіК

зм(]гання

тепличниці М. М. ЦИБА, С. П. ЙО­ ВЕН КО, Г. Ю'­ JНЧЕНКО, М. Я. КОЛОТ.

r.

ФОТО М. Семинога.

НА ХЛІБЮИ

НИВІ

єр. Кожна доярка. підвищивши

СТАВРОПОЛЛЯ

І кваліфікацію. стала операТQРОМ

Ставрополь. Перші збира.1JЬ- машинного . ДOЇHH~ і обслуго­ ні агрегати вийшли на хлібні вує 100. КОРІВ заМІСТЬ 30. Bc~

поля краю, які займають понад

ПРОДУКЦІЯ

виробляється

два мільйони гектарів. На ве- якості.

ликих площах достигли ячмінь.

Я .Г О Д И -

СЬХОІ

.

нане.

І

На збиранН! ягІД у господар": І и колект ву

., CTBI. КРІМ

садової

члени учнів-,

..

..

цеВО1 cepeДH~01 школи.

п

енсlо-

н

«НрасилівськиЙ.

І вони

сторицею віддячу-

ють дбайливим трудівникам.

зеи

СІЛьського

господарств.

ІН'

й

Щодня з радгоспу надходить в ~ еРДІВСЬКИ ~ В й Нині. У дні масового збиран- магазини міста по 60-70 тонн ~ еликодимерськи • ня врожаю. полуниць. садівниіменІ Щорса

ки задоволені: урожай видався полуниць. Робота ЦЯВ тяр~~є.

«ЗаворицькиЙ.

ни в середньому збирають по

~ оря»

ВИСОКИМ. З кожного гектара во-

. , помІчник бригадира.

-«Літківський,.

« БобрицькиЙ. « Гоголівський.

ДОБРИВА Велик!

завдання

стоять

в

фОПІдприємства. Вони зобо­ в' язалися заготовити 170 ти­

сяч

тонн

торфу

Під урожай

на

до~ива

наступного року.

Вже видобули його

45

тисяч

тонн.

Одиочасно тут дбають про забезпечення' трудівників сі.'І району паливом. З цією Мt!­ тою

протягом

:місяців ше

минулих

видобуто

біль­

тонн торфу.

2000

У

ДВОХ

було

розпорядженні

колекти­

ву торфопідприємства є в:­ сІм потужних' тракторів і три енскаватори. Високої ПРОДУliТивностl прац! щодн!! )10биеаютьсн

тракторист­

бvльдозерист

с.Иль

комуніст

Григорович

Ва­

Криваль.

тракторист-машиніст Вален­ тин Михайлович Манаєнко та інші. бітку

Змінні

вони

140-150

норми

виро­

виконують

на

пр'щеНТіВ.

Сумлінно трудиться на ви­

готовленні торф' яних пlвбри­ нетів екскаваторник Валерій ВОЛО.:Іимирович Будилов. який

.:Іоведені

зм:ни виконує

завдання

на

що·

110-115

200. новими машинами. Зібрати врожай у най кра-

Володимир Мусійович Ми­ хаЙленк~. Іван Каленикович Симоненко. Петро Петрович Мичак. Олексій Васильович Михайленко. Гаврило Івано­ Павлик

та

іншІ.

Рожнівське торфопідпри­ ємство об'єднує кілька діль­ ниць. Кращою з них по пра­ ву називають Вигурівську. де старшим майстром пра­ цює депутат ТРОЄЩИНСЬКОї сіЛЬСf>КОЇ Ради народних де­ путатів Євген Іванович Кор­ шока. Високопродуктивною працею

відзначається

тут

енскаваторник Антон Терен­ Корзаченко. який тійович винонує нормн

майже

по півтори

щодня.

У відповідь на Лист ЦК КПРС. Радн Мін:стрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ про розгортання со­ ціалістичного

змагання

в

році прац!вники торфо­ підприємства зобов' язалися

1978.

.:Іостроково

по

них

.

заготівлі

добрю'

ступног()

ВИК:1нати

Цінних

під

'"

~.;:

е-* 111.1

74.5 74.2 4 7.2 58.7 44.9 27,2

тягом 4-5 днів. обмолот -

план

органіч·

урожай

на·

rюну.

В. МИКОЛАЄНКО.

«ABaHгapд~

« Пухівський» « Гоголівський» « Русанівський» « Великодимерський» імені

Ю!)ова

за

півтора тижні.

пеn..

пасовища.

...

ПЛОДИ КООПЕРАЦІІ аку. Перший урожай калусогірків

та

інших

ОВОЧІ' В

колгоспному об'єднанні до виро6ництву овочів та баштанних

культур.

Організоване на по-

лях 19 господарствами нове об'єднання ввело в оборот сот-

ГОТОВІ

Київ.

ПрацІвники заготівель-

~~:~~и M~f~Pia:~~~~~~~~JH~i~~ обр06'Є:і:цатнвьу і пкромпле~~іВ по ви-

. ОДУКЦll тваринзерна нового ницТ'Ва і птахівництва, плодів IJ врожаю. На всіх 508 піДПРИЄМ- кормів. зи до приймання

ствах

упорядковано

сховшца.

очисні машини

і вагове госпо-

чики.

Зерно

дарство. асфальтовані сушарки.

ємкості

яних

нового

розраховані

тисяч тонн.

580

ніж

Це значно

передбачено

пЛа­

ном.

МОЛОЧНИИ

"

0(» ,,~

:~

~'u

план продажу молока державі. Надій від корови порівняно з

збільшився

лограмі.в. . Справи рінно року.

163 138 137 113

КОНВЕИЄР

Кретіига (Литовська РСР). Колгосп «Грушлаукес» Кре­ 'Тінгського району одним .з пер­ ших у Литві виконав піврічний

торішнім

в

на. 500 кі­

господарстві

змінилися коли

доко­

початку

f!a

тварин

ЦЕНТРИ КНИЖНОІ ТОРГІВЛІ

майдан-

врожаю приймуть нові елеВато­ більше,

с)

«Зоря»

ти.

створили

1

розраховують вирощено. в Шекінському між-

всюди завершити косовицю про-

ри.

.,

.« Плосківський»

Землероби

пізні-

Б

які

луки

не використовувались. НинІ А nJ( й і . "" .. в зеyvа· джан успішних оргаНlзаЦіи ".краІНИ рапор- но діють 75 міжгосподарських

(В процентах до планr)

«Рудня~ імені Докучаєва імені Мічуріна -«Жердівський~ ~Заплавний~ -«Літківський~ еБобрицький» -«Требухlвський~ «Красилівський~ «3аворицький» iMet!i Щорса

достигають

щокласні

89.3 89 2 . 83.6 75.4

державної статнстнкн про хІд заготІвлі сІнажу господарствами району за ставом иа 3 mmня 1978 року

Племптахозавод

господарств

Велику допо-

ДО ПРИИМАННЯ ВРОЖАю ні гектарів земель. якІ раНіше

ЗВЕДЕНня

rocnO.!lapCTB

багато

90.3

міської інформаційно­ оБЧИСJJювальної станції

Назви

колосові

ше.

на

процеНТів. По-ударному пра­ цюють також механізатори

вич

«ПлоскІвськиЙ. еРусанівський.

НАГРОМАДЖУЄМО нинішньому році перед пра­ Цівниками Рожwівського тор­

З

Значно збільшили виробницт­

во молока

хліборобів по- ліоратори.

повнився

де

~ оо

аз ви господарств

боти по догляду за саджанця- не.?и та. працІВНИКИ інших гаЛУа- <tТребухівськиЙ. ми

ставропольських

(в процентах ДD плаиу)

'

..

ПаlВЛОВИЧ Ан- СЬКОЇ виробничої бригади місро-

ко-

нішніх жнив комбайновий парк могу тваринникам подали ме-

но-..

. і державноі статистики про х Д

&!

Наближається

свідчать попередН! підрахунки. продажу раиніх овочів державІ щі строки допоможе перекиза.вдання по продажу державі господарствами. райои~ дання збиральних агрегатів у полу ниць буде успішно вико- ~ за стаllомиа 3 ппия 197 року степові райони з передгірних.

Колектив садової бриrади. яку· бригади. зайняті друх. своєчасно провів усі

Н op~aц

овес.

І совиця озимої пшениці. До ни- Західної ЛИ'ТВИ.

об'ІИСJJюваJlЬИОl стаиціl

'у нинішньому році трудівни.. 80 і більше центцgpщ llгід.

очолює Василь

З В ЕДЕ Н Н Я мі .. І Ф ій .

ТРУ д я Щ ИМ!

ки радгоспу, «Заворицький» вирощували полуниці на площі майже 50 гектарів. Вони брали зобов'язання зі б рати і продати їх державі 375 тонн. Для б агато зусиль. цього доклали

г(}рох.

вищоІ

перевели

в

новий індустріальний комплекс на 400 !{орів. Тут організовано безперервний молочний конвей-

Курган-тюбе

(Таджицька

РСР). Будинок книги відкрив­

ся в Кабо-дієні центрі великого бавовницького району у Ва­ хошськlй долині. Районні цент­ ри книжно! торгівлі. які в ни­ нішній П'ятирічЦі створюються· в республіці. вивчають попит на

книги.

виконують

замовлен­

ня кишлаЧіІИХ магазинів.

чають

літературу

поста­

книгоношам.

Сільські продавці дістають тут кваліфіковану методичну допо­ могу.

'у селах

Таджикистану від­

крито більш як 1 ОО спеціалізо­ ваних книгарень. Тепер буду­ ються і рекомендуються ще три таких

торговельних

підприєм­

ства.

(ТАРС-РАТАУ).

111 111 109 97 96 89

83 78 77 75 68 63 5!=J 56 35

АГІТПОХІД СТАРТУВАВ 3 липня з Київсьного порту письменники. праЦ!ВНИI\И ЦК етартував аГітпохlд «Разом· "з ЛКСМУ, Комітету молодіжних партією.

разом

з

народом..

організацій

УРСР.

Він пройде місцями. як! описані Л. І. Брежнєвим у книзі

По всьому маршруту паро­ плава «Пропагандист» відбv­

складі ПП()ШlГRНДИСТСЬКОЇ групи походу М.· А. Кузнє!(Ов; гене·

робничниками. пройдуть H~YnO­ во-практичні конференції ~(НI­

спогаді в

«Відродження!>.

рал·~](!Йuр

ній сеКі'еl'С! Р ЦК ЛНС!\ІІУ. І. П

у

сомольців

Кравчук.

~,l'!nТnHT

патріотичні

Л. І. БПСrі.

8ітчизНіІНОЇ

відставЦі.

'у дуться зустрічі з молодими вІ!­

к.олиш

тnваРИШR

·'1.~ P~"" Белиної 'І' тора. Б,ННИ.

а

також

та

молодІ. читання,

героїкодНі

лек-

(РАТАУ).


Більша уваги розвитку фїзну ЛЬ тури І спорту Цими днями ~3I1IC1I 860р. па,.

1Ю8к1ttlO .иитів сlJlЬСЬКИХ спортсме-

'f1ЙНО-ГОСJilОА~Ьиro .}СТНУ мІськоІ 1'ІартІйнт О1'гав.1ваЦіI. 11& ВИх б,.ао '8аС,лухано питанНJI сИро 98~аИНIІ

Jrt8.

ВеЛИI\ОJ(l ПОПулярнlстю користуюfltCя міС!lиl і районні cnартакіади,

Міської партіЙ!lоІ органіваціІ по дат.шому полlпшеннm фiзmUlО'!J[УJlЬТУРИ 1 спорту в свіТ.!!і PUlleRь XXV з'Уаду НПРС..

змагання з багатоборства та складания KOMlVJeKcy ГПО, багатокlломет-

ро. ар06іrи й Інше. Добре працює wаJюво-шашковий клуб, ОЧОЛЮваиий

ДоповІдач, перший СеіфМар мlсьн-

А. М. ЯХНОМ.

ному 'КомпартlІ Укра'аи А. д. Гра-

звв, вІдзначив, Щ{) трудищt

Привмио вІДзначити

Міста 1

ня

історичних

НПРС.

ріШень

Вlдповlдаю .. и

XXV

Юрія Шаповалова,

з'їзny

ЙКfIЙ

J«Жкретними

чемпІоном

справами на рlшеиня rрУДRевorо (1977 р.) Пленуму ЦН КПРС, Лист Центрального КоміТету парТІІ, Ради МіністрІв СРСР, ВЦРПС та ЦК

біт вирішено

одерта1'JI за paXYK~H

фізкультурну. Тов. Фесик наголосив

змагань

на

прОфспілкових.

комсомольсь-

вlдд:лів народної освіти. Перш за все

спекцЦ по ГПО, якІ покликанІ конт,на ItеоБХlдItIСТЬ будівництва юнацьролювати І спрямовувати дІяльність коІ спортивноІ школи, використання підприємств, радгоспів ,та інших орінструкторів і .методистів за признаганІзацій в цій важливій роботі.ченням, зміцнення матеріально-спор-

Не проявляють належної активності й СПОРТИВНІ працівники MkTa

тивноІ бази на пІдприємствах, в органlзацlях і школах міста.

культурних

спорту

ЛІтньої спартакlади народів СРСР і ХХІІ Олімпііkькнх ігор, якІ .будуть

ським,

Щини МосквІ, розповів голова виКОНКОМУ Требухівської сільської Ради народних депутатІв М. П. Грін-

шиноремонтного,

меблевої

денні

'змагань. 'Партійним,

ПРQфСПіЛКОВИМ,

рад ян-

а"mив:'"

'"

%!зтиви комплексу ГПО. Часто прово-

тивним ОРІ'анlзацlям необхідно доко-

!НІзації. Серед

ня, ЛіткІвськоІ швейної фабрики Іме-

кіади народів

рінно переглянути своє ставлення до питань роБОти по комплексу гпа, Ми стоїмо на порозі знаменних под.!й в спортивному житті, сказав на закінчення доповІдач, - УІІ Спарта-

ні ШеВ'lенка, ГоголІвської

пійських

ткацької фабрики, змlшторгу, район-

наполегливІсть,

проводитьси спортивна робота в рай-

людей, Іх воля, сила,

вого вузла

РОЗВIf1'CJК ФіВкульту-

ри і спорту.

зв'язку, райлікарні. Не

БІльше ІніцІативи, активностІ зобов'язанІ виявляти І комсомольськ'і ор-

У мови

о

ив

необхідні

д..

rавtз&цП. Кому ж як не їм бути в Ф

повІдальність всіх керівн'икlв, уважно проаналlз,увати ста.п в у "оц лективах, ptt1I1'tJ:t! лікві недолі-

розвитку

ізкультурво-ма-

полеГ~ИВі~Т!,> Х ЗДійснеJU:lі накреслених плаН18 ~KY ~$ЬТУРИ 1

"ї ......м"'і ату , "кра ни, дер е в оrJf.роб........ vu .-ov n" tI Н маmивобу"у заводу то Р г ОD"ел Ь ног О ... -

гу доБІару .. і 'вихованню спортивних

кадр в, здl"свювати суворий контроль ва дІяльнІстю тренерів та lНСтрукто-

Вцступаючи в обговореННі допові-

И.1lикані приділяти першочергову ува-

мння. радгоспу-комбl!lату' .Raлитянський. імені 50-рІччя, СРСР. иерll1ники цих підприємств ІЮСТ1.Йио nба~ ють про розвиток фtзнульtypи 1 спор'ЕУ В своїх колективах. , В цІлому в райові JtlCJlII ПРИЙМИ'" тя Центральним

КомІтетом

рів ПО спорту, заохочувати їх творчий пошук, сміливо впроваджувати у npактину передовий досвІд, виявляти І з ДОПОмогою відповІдних органlза-

цій

постанови про дальший РОIІВИfОК фlз-

новІ форми

більш об'sктивио оцінювати резуль-

масових

Тільки в минулому роцІ в місті і ра-

10640 sиatfківЦІв ГПО, 5 майстрів спорту. 30 'і.пенІв

12

баскетбольних

волейбольних,

15

го тиру, яке планується заКінчити в цьому році. Прикро, що цього не можна сказа-

спорту.

бl,Ін!"КI8 заводу порошкової металур-

гll ІмеНі 60-рlччя Радянської Украї..

ни . Разом з цим є 1 сво'ї труднощі. ЩЛб про водити v Ц І кав І змагання,

дІ, директор заводу ПОРОШКОВО'l' металургії імені вО-річчя, Радянської

України О. Г. Большеченко сказав, що на заводському спортивному иомплексі одночасно можуть тренуватися 100-150 чоловІк. Не випадково понад :J тисячі чоловік стали

спортсменам необхІдна форма, а придбати Ії ніде. Давно назрІло питання про вlnкриття в мІстІ спеціаліЗОвано-

комітет по фізкультурі і спорту нагородив у 1977 році колектив .По-

СЬКОГО а1!ТИВу обговорюється важливе і актуаЛЬ1іе питання,. - сказав у

го спортивного магазину,

в

якому

можна було б придбати форму по пе-

значківцями ГПО. За добре поставлену роботу в Цій справі Всесоюзний

рерахунку, а не готівкою. - На зборах партійно-господар-

нісу, футболу. Традиційним змаган-

важливого значення розвитку MaCOBO~

гандбол,

розвивати

справи залежить

роки склад

спортивних

працівників

полlmиився. БільшІсть із них має вищу освІту, зате в районі 60 про-

інше. Почато будІвництво стрlJ1ецько-

теЙ. Плавальний басейн арендуєм() У наших друзІв по змаганню - ро-

вати 'іОJIовlЧИЙ

херll1НИХ

майданчикІв, 22

..

мо хокейну площадку І каток для ді-

спорт як важливий засіб внховання нової людини. Ось чому адміністрацlя, партІйна і комсомоЛьська орга-

спортивній

вІд кадрів. За останні

спортивних :аалів та

ТИВНИI1 зал. В зимовий час заливає-

ЩОРіЧНО на заводІ серед цехів і вlдділlв проводяться зимова і літня спартакіади, зустрічі з волейболу,

Звичайно, успіх

'ЕОМ, працює стадіон на 3000 мІсць.

сменlв - стадІон з волеМольним, баскетбольним майданчиками, спор-

арені. Треба й надалі працювати над розвитком гандбольного спорту, змlцИЮвати зв'язок майстрів в-еликого

хокей.

1 кандидатІв в майстри саорту, 139 спортсмени першого розряду, 4180 спортсменІв масових розрядІв; В містІ є хороша база для 3aHJlTh спор-

тури і спорту. Є в нас непогана спортивна (іаза. У розпорядженнІ спорт-

чесним знаком гна.. Ф~зкультурно-оздоровча робота проводиться в тринадцяти цехових

rандболу з rромадськlстю, КУЛЬТИВУ'

пlдготовлеlЮ

комс?мольськ~ організаЦії постійн() ПРИДІЛЯЮТЬ увагу розвитку фізкуль-

"ати спортивно! роботи, не допускати приписом 1 оtюзамилювання. ПРИЄМJЮ, що аваЮ'ардlвський КОпектив гандболІсток представляє на-

ше місто на всесоюзній

змагань, виросло чимадо відомих спортсменІв. Активно працюв бlльшість колективІв по здачі ВОРИ ГПО. йоиі

питання

розвйтку Фізкультури і СПОРТУ в мі'сті і раЙонІ, боротися з формалІзмом,

J{ПРС

;культури І СПОрТУ (1966 'р.) 8роблено немало для зМ!ЦнеННJiI enортивио! бази, добору і виховання фIЗКУЛЬТУРних кадрів, рОЗвитку масового спорту, З'явились

розв'ЯЗУ8ати, вузловІ

машинобудування

МІнІстрація, - цартійна, профспІлкова І

ки, проявляти творчу ініціативу і Ha~

СПGртивиі комІтети І ради добров!льН1tХ спортивних організацій по-

Радянсько!

ливарного цеху заво-

торговельноrо

і 126значкfвців комплексу гпа. Ад-

роботи в місті і районі. Для цього НЕ:СбхіД1l0 посилити вlд-

В цьому переконуєшся, акайомлячись з досвідом роботи нашнх передових колективів заводу ПОРОПnC090І ме-

талург1І іменІ 6D-рl'1ЧЯ

Начальник

М. С. Боб'ях сказав, що за перше

спортивної бази згідно з перспектив-

ріально-технlчні умови для широкого розгортання фізкультурно-спортивної

сової роботи.

nV,

якісно нового, розв'язаиня завдання.

ри в первинних організаціях, розгля-

спортивно-масової роботи в трудових колективах, особливо серед молодІ.

авангард!

могам сьогоднІшнього дня.

ними планами, всюди створити мате-

партІйним

цlнм, райкомам профспілки слід на-

"я та·· ...го

руху. Тому

уже зараз потрібно наполегливо готу-

організацІєю

Ливо молоді, до суспlЛЬВQ-корисиоl діяльностІ. остІ саме

нашого фізкультурного

бота повинна краще вІдповІдати ви-

органlза-

полеглнвіше займатися

'І м жл

тисн не можна, спортивно-масова ро-

стануть оглядом

пІврІччя цього року на підприємстві пІдготовлено 13 спортсме.нів першого розряду, 137 - масових розрядів

пІдвищити трудовий ритм, вабезttе.И1t

В містІ І районІ «всІ

СРСР і ХХІІ Олім-

ігор, які

нути ці питання на сесІях Рад народних депутатів, пленумах райкомів профспІлок, подбати про розширення

пах .ЛlткlвськнЙ., «Заплавний., .Зоря., сПухівськиЙ..

змІстовниЙ відпочинок, СПРИ$ залученню широких мас населеННІ!, особ-

На сьогоднІ в селІ нараховується 1120 ~ОЗРЯДНИКlв, 1180 значківців ГПО, 8 ІнструкторІв І 82 суддІ По спорту. Щоправда, цим задовольня-

ду

Завдання полягає в т()му, що6 спІльними зусиллями забезпе'l8ТИ 1'акий стан масово-оздоровчої 1 сnорТИВ-

'Керівникам,

багатоборства, нашІ футболІсти провели зустрІЧІ з командами сІл Гоголева, Русанова, Великої Димерки.

ватися до них, провести партійні збо-

об'єднаннІ «Сільгосптехніка», радгос-

ної роботи, який дозволив би зиа'RIО

ським, господарським органам і спор-

СІЮрту в· колективах. Майже нІякої участІ в мІських І районних змаган-них не беруть колективи заводу нестандартного комунального обладнан-

номічних завдань, велику рот. lI\niграє настрій

ДЯться товариські зустрічі з волейбоlIY. ЦІкаво проведе.на спартакіада з

'"

стрічко-

юнаКів І дівча'l'

В!fконали розряднІ норми, здали нор-

фа6рики, механІчних майстерень, які мало дбають про будівництво спорТИВНИХ споруд, розгортання масового

факторіВ, які

селі, підготовку до УІІ

'!енко. БІльше ста

иІ"сьиоОІ" nартІ·ЙНОl ор"аНt"зац,-t"

J""

на

проводитись в столицІ нашої Батьків-

комсомоль-

тонн м'яса, 212 МіJ'IЬЙоиlв drfY1C Я8ЦЬ. Щоб успІшно спра~итис" 3 цими завданнями, потрІбна копlТR8, постlй-

ряду

Про розвиток фlзичіНОЇ культури t

f!олективах, не надають

/з зборів nартійно-госnодарсь"ого

здІйсненню соцlальвo-f!КО-

середню

-

практичної допомоги в створеннІ навчаль.но-трену"альних груп та прове-

25,8 тисячІ тонн карТоплІ, 56 тнс"ч

сприяють

спеціальну освіту, десять

но 7 Мl!йстрlв спорту. ДоповІдач пІддав критиці керlвни-

зерна, продати державі

на організаційна І 8иховна робота серед трудящих, яку зобов'язані день у день ПРОВОДИТИ партІЙНі, раj(RИСЬКі, господарськІ органи, громадські орга-

змlцнен-

ня роботи З кадрами. Із 57 Фізкуль-

і району, які рідко бувають в Фlз-

вІчного,

ТО:ІН овочів, 8,1 tисяЧі 1'()нн ФРуКТі., 79 rисяч тонн молоп, 23,1f -,исячі

спрщІЛО

дитячого

незадовІльно працюють комІсії та ін-

Всесоюзних

тетІв,

Цьому

порошкової мета-

зобов'язались виростити 1 A~aTIf 60

тисяч тонн

верхнього

турних працlвник;,в 47 мають вищу

иі, заво~lв пластмас, ремонтно-меха-

продуктивностІ праці t sабевпечити С1ЗОєчасне виконання плану трьох років п'ятирІчки. Сtл.сьні трудІвники

ГПО. Це трапилось внаслІдок послаб-заDоді, фабриці

ких організацій, мІського І районного

рес.пуБJliКИ,

лургщ уже в цьому році пlдготовле-

,карбованцІв. В будlВ1fицtвl .есь прир:ст обсягу будlвельно-момажн"х ро-

яких не раз захищали спортивну ..есть MICT~ на обласних І республіканських змаганнях. Дещо поліпшилась ця робота на світлотехнічному

майстра спорту,

рекордсменом

сПолум'я. (завод

м!ЛьйОИИ

3

задов:льно поставлена робота по фізичному вихованню ЮНlІкІв і дІвчат. Далеко не все гаразд в мlстl І районі Із здачею нормативів комплексу

трщ<отажу.

ни. Чемпіоном країни з штаItги став ВалерІй Кузниченко. При спортклубі

зації продукціІ ПО 27rрудня І nодат-

таnург1У, експеримеитальному заводі 'торroвельноrо маШИнобудування, ДІ!ревообр06ному комБІнаТі, спорТс.мени

лення роботи міськ- і райспорткомі-

приз газети «КоМсомольская правда •. Зараз вІн готується до участі в МІжнародних змаганнях з плавання У складі зб~рної плавцІв нашої краї-

ВЛКСМ, вони зобов'язались виконаТИ державний план по обсиrу реаnіково виробити 'Ії на суму

є

~y роботу на заводах порошкова! МІ!-

Пухівській, Семиполкlв'ськ1й середніх, Світильнlвській, ЖердІвській, Мокрецькій восьмирічних школах не-

успІхи УЧН!!

ВОСЬМого нnасу середньої школи М 8

району активно борються за виконан-

що в КрасилІвській, ШевчеНКівськІй,

своєму .~иступі секретар партійної орrанlзаЦlї деревообробного комбінату М. Д. Чумаченко. - Партія і уряд

колективах, в 57 спортивних секціях.

розглядають

плавання, бадмінтону, настільного те-

Нlзац!І,

н!ім на заВО~і стала естафета поколІНЬ.

В

колективі

виховуються

'

і

на пIДПj>и~мстві

в березні цього року став чемпіоном і рекордсменом з плавання 1 увійшов до силаду молодіжної збірної Радянського Сою:зу. Добрими успіхами ра-

цю роботу очолюв

один з найбільш ак-

тинних нструнторlв міста по спорту.

Добре працюють. спорторганізаторИі цехів комуністи П. Гумен, Н. Кай-

'Р Р

ОСобливу стурбованІсть викликає фізичне виховання школярІв. Тривалий час ми критикуємо за це органи народної освіти, коМсомольські І фіз-

і

завком профспілки надають

А. П. ~yдa -

Зб;рної РадянськОІ,'О Союзу з важкої атлетики Валерій Кузниченко _ чемпіон СРСР, Сергій Фесенко _ чемШОН

культуру

фізичноІ культури. Понад 20 років

член

Центів оргаНlзат""""в фІзкультурного ~Y' руху не мають спецІальної освІти.

фІзичну

дан, Н. Харланчук,

рекордсмен С С

керівннк

стрі..

і Європи юнацькOl спортивної школи Юрій Шаповалов

лець кого ти·ру С. Мел~uик. Створена = у нас непогана матеріальна база в опортзал, підготовлено 138 знаЧ~ів-

з плавання

.

Учень дитячо'·.. 1

Цlв гпо, 136 спортивних розрядникІв. Цікаво проходять вечори по піД4 биттю Підсумків спортивного рсжу, на

ти про сІльську місцевість, де, на жаль, функцІонує пише одии стадіон на півтори тисячІ чоловіК 11 селищі міського типу КалиТі. В решті пасе-

культурні органІзацІі. Однак істотних ЗМін не вІдбулось. Час вже мІському 1 районному віддІлам народної осві-

дують борЦl. У. складі збірноІ команди СРСР захищають честь нашо! країни два БОРЦі. і три легкоатлети.

які ми запрошуємо провІдних спор-rсме.нІв і тренерІв Радяяського СоЮо зу. На зборах також виступили rолова

спортивні споруди, якІ необхідиі для ,розвитку спорту та масовоl зда,,1 норм гпа. Хороші зимо.l cnoprивнl зали в селІ PYд1ll 1 селиЩІ мІськorо

райспорткОМІтетам серйозно зайнятися налагодженням Фlзкультурно-масовоТ роботи в школах, домогтися того, щоб всі випускники здавали нор-

уваги' розвитку СПортивно-масової роботи на заводі. Голова виконкому мІської Ради народних депутатІв ~. К. Фесик роз-

ва ССІ1артан. М. Д. Дубровський та перший секретар міськкому KOMCOM~ пу М. І. Корнійко. В обговореному питаннІ

лених пунктІв

вІдсутнІ найпростіші'

ти, !\Іlськкому

комсомолу,

м:ськ- І

типу КалитІ не можуть забезпечити ми ГПО. Не моЖна погодитися з тим, •• •••••••• •• •• •• е~~~~~~е~~~и

~

КУРСОМ

КОИЦЕНТРАЦІІ ;-x.;;z СПЕЦІАЛІЗ~11

Н оаа

-6а

6 РОДЮЧ СТІ СА

2 CfOР.

е

е

~

Повністю

зВільнила квалІфІкованІ

спеціаліс- сушильних 1

бl в ЛІї ен нградсь- ти по водоексплуатаці, коl областІ вІд обов'язків агрохLмІки, механізатори. І В ти&ннми

за

мел ора-

нту

о

Навіть

зрошуваль- комуні каці",

I!!__ .

НОВЕ ЖИТТ8'

.

--~-~~~~~~~~~~2~

ВОДОПРОВIД-

по 25шІстсот центнерІв по - зернових; овочів. пІсля того, як них колектrml,". Ек"периб лизько п ' ятисот цeHTHe~ ~i' ., '" них

11

каналІв,

зрошуваль-

«під ПЛУГ., мент увінчався

для ре- жують догляд за

о слуговування

СПО2.тив.ного товарист-

прийняли вІдповідну резолюцію збори

_________________ -----------------

успіхом: рів коренеплодів.

набором ма- робітники ,тресту продов- з кожного гектара земель

~~оrоиапт~~~в~х~~: r::~H і fpergTIB . .

них споруд.

її розпоряджеl;iні солід- землі здані

комунікаціямн ний парк з

добровІльного

повів про хорошу фlзкультурно-масо-

~.SИ~8~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

земnеро

по догляду

Будемо й надаЛі приділяти максимум

контролюють

НIJМИ: ТflvдіВНИК\і

справність

Середа,

Зібрали в

господарства

минулому

році

В

ГАитии

·в. ОГАВ.

кор.

ТАРс.

5 nипия 1978 року щ

t


ЩЕ

НА

!Ю'lатку

НА РІЗНИХ UО;ПОСАХ жиrrв

сзе­ po(jlтку ~они . виконують Вlро· зубом вІн стежить за успІх. У радгоспІ створе­ ва 140-150 процентІв. . . ритмІчною роботою всьо- но штаб по підведен,ию По-ударному працюють го механІчно-транспортно­ пІдсумкІв змагasня кор­

лених *JUIIВ. ТРУД!Jвники pa~y с3аворицький.

Мов'йзалис:я встисJiI таКQЖ · ,на . згрібанні ско- го комплексу. C'fJЮКИ заготовитн 3000 шеноІ зеленої масн мехаШдтримавши почин trpJhl високоякІсного сіна­ нізатори Микола Степа- працІвникІв сІльського на сТІйловий перІод нович Шапран, Микола господарства Тульчинсь-

*"

Іванович Фалько. Володи- кого району ВІнницької визначають переможЦІв. Д;Jя успішного подолання мир Адамович їм перехідні Осипчук. області. Білозерського вручають ВМI'іених рубежів у roc- МИКQла Петрови'і Дигал . ХерсонськоІ І ЗаставнІ в­ червоні вимпели та гро­ ІІІ'"

громадськоІ

a:OдlaPC'l'BI

худоои.

po(jO- На

складено

транспортуваннІ

сl- ського

Чернівецької

об­

шові

премії.

.НА план на перІод прове­ важної трави до траншеї ластей по збільшенню ви­ За підсумками двох ми­ ;аення цlєІ важливоІ сіль' сумлІн.ною працею відзиа- робництва. поліпшенню нулих . п ' ятиденок пере" ~ькогосподарської кам·па­ ,"Т, розроблено умови со­ ЦіалІстичного змаган·ня

lІормодобуВ'Никlв. До кож­ ного

конк·ре....

·працІвника

ве доведено

завдання.

За десять роБО'іих днів у траншеї закладено \'Онн

сlнажу.

1986

Щодня

ко-

М'ожцем у

ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

ПОВСЯКДЕННУ

УВАГУ

ЗМАГАННS1 ПРИНОСИТЬ УСПІХ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - -

жен :механізатор, шофер, чаються шофери Анато­ якостІ І раці,ональному підсобннй роБІТНИК, зай­ лій Олексійович Любен­ використан:ню кормів . кор­ нятий ва цll!: роботІ, ко. Михайло Артемович модоБУВНИRИ господарства зна'іНО перевиконує Іове­

змаганні

серед

КОРМ'ОДОбувників вийшов механізатор Павло Ми­ хайлович Гуртовенк·о, який . виконуючи по п і в­ тори-дві норми Щозмlни на вантаженні зелено! ма­

си. довів денний вироБ І­ ток на трактор до 88.4

тонни. На честь його на щоглі біля контори пІд­ нято Червоний прапор. Працівнику ,вручено пре- '

Поляков. Петро Андрій о­ вирішили виконати і пе­ мію в розмірі 80 карбо­ вич Бабошко. Олексій ревиконати завдання по Зразки високопродук- Якович Федорlвсркий та заготі'ВЛі . сінажу на стій­ ванців. Серед автотранспортни­ !fИВНОЇ працІ 'на . І<осовиці інш •• При нормі 18 TOmt- ловий перІод для тварин­ денІ З3іВдання.

зеленої

маси' показують

lМех~lзатори

Петро

Сер­

~ійоВИ'Ч Кононов, Петро Іванови'і Уривський, Іван Іванович Киреєв та Ро­ ман Іванович Лит,винчук. Вони ,викоиують По півто­ !ри 1 більше норми щодня.

вони щодня перевозять її

по

25-27.

тонн.

На період заготівлІ сі­

нажу в нашому радгоспі створено комплексний ме­

ханізований складу

загін.

якого

ництва. Дл я Цього є всі можливостІ. Ши,рока глас­ нІсть СОЦіалістичного зма­ гання. моральне і матері­ альне

стимулювання

до довикІв

входять

пере­

виробництва­

все це сприяє успіху кор­

ків найвИШjОЇ продуктив­ ностІ праці добився !ВодІй самоснида ГАЗ-53 Б Ана­ толій Олексійович Лю6ен­ ко. йому вручено перехід­ ний червоний вимпел 1 премію в розмірІ 60 кар­

бованців. Всього за під­ шість спеціалізованих ла­ мовиробничникїв. Зма­ десяти днів 17 Високої продуктивностІ нок. Од.ну 8 них ло гають'Ся всі. хто зайнятий сумками кормодобувникІв ·вlдзначе­ IЙрацl на навантажуваннІ Texнl'IJHOМY обслуговуван­ на цій відповідальн І й рО­ нІ грошовимн преміями. врив ' яленої зеленоІ маси нюмашин очолює за­ боті. Jipбиваються механізато­ вІдуючий майстернею Ми­ В ·кІнцl мжного ,робо­ ':І фонд Ух мат.еріального риl Павло Михайлови'і кола Омелянович Кондра­ ЧОГО дня прац!вники зна­ заохочення виділено 780 ГУl\ТOвенІЮ, Віктор. Олек­ теико. Разом із слюсарем ють результати своєї ро­ карбо.ванЦіВ. (ан~ровИ'І Федоренко, Ми­ Василем Івановичем Миботи. тепло :вітають того. Н. КОЖУРА, !Кола ЮХИМОRИІ'і ГоJtyбов­ венк()м. rазозварни,ком хто ІВ наполегливій бо­ rOnOBa робlтиичоrо 'ко­ сьюtЙ. ЗмІинl ;норми ви- Сергієм Миколайовичем ротьбі зумІв завоювати мІтету профспілки.

~-----МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ

иаРОАЖУ6тье.

Мі.,урін.а АСе­

iJteHl

течко

та

Григорій

Єро

Задовrо

АСа'" Працюючи на гpe~­ ках ГВП-б.. гони 8ико­ нують

НОРАСи

одержаипл

атестатіВ про середню ос­ вІту визначилась' доля ви­

виробіТку

лускнИ'КІв ДжанГlЮ-КУДУК­ сь.кої середньої ' школи

на 160-180 процентів. На фото: Г. БАТЕЧ.

CЬK.OЇ ВЦ!іJ[ИН з'. 23'P~,~, с СІ юнаюв

r.-

КО та Г. ЄРМАК:

до

ириатu під fUlC роБО1u,

Фото М, С~1ИІora.

І об.1!а'СТ1.

ДІвчаlf

вирІшили почати

трудову

біографію .

радгоспІ

в

«КрасноЯРс1,кИЙ.. Моло­ ді цІлинники сядуть за кермо

1

тракторів

штур­

вали: комбайнів. НаЙІІочеснішою на се­ ЛІ профеСіЄЮ школярі опановують

ЧaJНня

під

в школІ.

час

Вонн

нав­

ви­

вчають Сільськ{Л'осподар­ cЬ.к~ машини 1 основи аг­ ротеХ'Ніки на уроках тру­ дового

НЗJвчання.

активІЮ

беруть участь у виробни­ чому жиrrті радгоспу. За учнівською бригадою ту'!' закрІплено 120 гектарів зрошу,ваних земель. техні­

ка

ТРАНСПОРТ для ВРОЖАЮ·

1 тепличний комплеш:. В минулому році шко­ лярl зібрали з гектара в середньому по 630 цент­ нерів кормо.вих буряків. За останнє п'ятиріччя Із 385 випускників · серед­

nlдrOТOВК1 цього рухо­ ку - цевтралf.зованеynНИlнlшньоro пІт!! на ньоІ школи близько трьох­ iМoro складу до переве­ раВJIІння збирально - хлібнІ траси .перше ви­ сот залишилося в рідно­ зень майбутнього врожаю тра·испортними роботами. йдуть великовантажнІ ав­ му селІ. завершНіВ колектив вироб­

вичого

об' є дна н н Я

• Хмельницьктранс

~I л

Центри управління з пер- томобілl сКамАЗ~ з при­

ших ДН!'В ЖНИВ почнуть чепами. Кожен такий ь· дІяти при вСіх хлІбо- автОпоїзд зда'l1НИЙ :5амши­

rосптеХ>н1ка •• ВІн має до­ ставИТИ 3 полІв на прий­

мальнІ пункти БІЛьше ПО­ ловини всіх сіЛЬСькогос­

приймальних

лектОвано нинІ на підпри­ ємствах. Іх члени про.

ЙШЛИ теоретичну І праК­ ТИЧНУ підгот&вку. перед початком сезону їм вруче­ но погодиннl графbtи ро­ боти. складені з допомогою ЕОМ. . ПерехІд на бригадну

і

пlдприєм-

ст,вах.

Досвід

пажІ. тажно

.n

о

восьми

підготовлена

-

минулого /

екІ­ ван­

Ефективність

колії

викори­

стаНІНЯ транспортних засо­ бів допоможуть ПіДвищи­ ти й обмінні пункorи дета­ лей. вузлliв, агрегатів. обладнан! на підприємствах,

стання

а також пункти технічної

ВОДії,в.

Маючи засоби двосторон-

нього зв' язку

із

5

.IIВПНJI

СЛЇДАМИ НА·ШИХ ВИСТУПІВ

CTaJНЦiY

СИЛА АГІТАЦІІ.

У передовій статті raзети .Нове життя. під такою на:шою буnо пІдда­ но критиці роботу вартій­ ного комІтету радroeпу Імені МІчуріна з питаИВIІ оформленни ваО1JИоі пі­

доза­ таціі •., ЯК повідомив редакції ним. Укомплект~вано та­ секретар партійноrо комІ­ кож групи піДМІННИХ шо­ тету радrоспу В. А. Мо­ фер!в. Вро~ай буде пере- СКВИЧ, виступ газети !lИ­ возктись щлодобово. знако ПравВJJЬинм. В да­ С. ШУМАХЕР, ний час повнІстю понов­ . кор. РАТАУ. ЛеКа йаоЧ1rа агІтацІя бlJlIІ

1978

року

ХмеЛЬНИЦЬка область.

пощастить

вирватись

з її лабет навіть при со­ ліДній ф~наНСОВIJt. «ін'єк­ ції •• зробленІй урядом як виняток, у 20 мільярдів лір.

За останні двадцять ро­ ків

кількІсть

кіногляда­

чі'В у Франції зменшилася з 410 до 165 мільйонів на рік.

И~

На ХІ Всесою:JНОМУ нІ­

нофестивалІ. що

проходи·.

у ЄреванІ. буnо проде­ монстровано більше .ста фільмів. створених на кі­ ностудіях країни. Різно. манітні за темами 1 жан·

рами

вони возвеличують

радянську

людину .

при­

свячені

важливим

соці·

альним

та

моральним

проблемам.

НАШ КОМЕНТАР

У такому ж становшцl опинився

у'рядових

город-

НАШ КОМЕНТАР кіиематorраф

Бути з народом. жит!S його ділами

та помисла­

багатьох інших країн За- ми. вирІшувати разом, хідної Європи та Аме ри- ним найважливІші зав­ ки.

в

цьому вел гк в

за- покликання

хідвого кіно яскраво про-

демонстрував

-

дання

Занепад сучасного

радянського

кіномистецтва .

31 Мlжна-

Партія

і уряд

завжди

родний кінофестиваль У пІклуються про його роЗо Каинах, що прохоДИВ у вит ж. дбають про його травні

нн:нlшнього

Багато стрічок.

року. ідейний

лених на ньому, були по;JНачені двома крайностями: . відтворенням г,рубого насильства. злочинності

худож н І й

один

з найпопулярніших вид!в мистецтва. Тільки в наш!й республіцІ у зали кlн(}о театрів щороку приходятlt

або Іх повною мо- близько 800 мільйонІв чо­

repotB.

ральною

та

і

представ- рівень, Нині кіно -

сп'устошеністю повік . ще більше дивлятr,.

розчаруванням.

Заходу

Світ ся фільми

по телебачеН4

не має Ідеалів 1 ню.

моральних стойних

цінностей, доКіно є одним з дlйови~ наслідування. чинникі, в формування со­

Але замість Toro, щоб закликати глядача змшити· цей світ. оголосити війну усьому жорстокому. брvдному. що заважає

ціалістичної свідомостІ. Зростає його роль у роз­ витку загальної худож'ньоJ ку,щ,тури. У вихованні людей в дусі радянського

почуття .

вірностІ

Чому ж Т31(?

тому.

щО

кри-

в напlталістичному свІтІ служить не їх ідейний рівень ... не їх художня . ціяність. а касовий зБІр.

ЩИМ фіЛЬМОМ. те.

що

ьомУ сприяє

І

розма тоО

!

тя тематики та жанрів кLномистецтва. Т~льки 11 наш!й ре.слубліцl випуска­ ється щороку 17 повно-

о овик чок. 24 серії художн!х тео l'po5

найБІльше

шеЙ. значить вІн 1 є ~paА

Ц

б ' йметражних художнІх стрі­

..

Якщо черговип . «зібрав.

комуністичним

Оправа в ідеалам.

ОСНОВНИМ

ЦІ фІльми

левізійних фільмів.

пов-

.Нометражних хроНійальнQoO документальних та наУК0-

культивують почуття не- во - популярних стрічок. навистl ~peд людей.! про- чимало іншої кіНОПРОДУК1

повідують . нацlоналізм, ції. расизм та егоцентризм На рІзних міжнародних (крайній прояв егоІзму). КіНОфестивалях paД~HCЬК! оспівують життя за прин- фільми заеойовували не і

ЦИ!ІІом «'п сля

потоп.,

кавить.

Вони, мов

~

ру ..нують особливо

зуючи

оч

мене

х

мало косо ці-

-

ькі

людс ,

м,олодl .

таке

одну нагороду. І.

вило.

. пальма

як пра..

першостІ

Іржа.

завжди в!ддавалася CiUrllt тим ф!льмам. у · ІІКИХ п~ • • "аза,но високі людськІ пOol нав я- n душі

свіТОСПРИЙ- чуття. високу комуністи~

мання, яке потрібне ну мораль. . власть lJмущим. вlдверта-' Радянське КlНОМИСТе<І ючи вІд боротьби за со- цтво активно виступає за ц!альні перетворення. в!д мир. соціальний прогрес;

ВНУ'11рішнlх протиріч ка- своБО.ду всіх народів. C~ ·Пlталізму. від проблем ме шд та,к,:,м гаслом прО'! класової боротьби. ходив V МІжнародний кІ" н~естнваль

ТІЛЬКИ ФАКТИ

ту,

Ва заслуги

цтва

на

в розвитку повно

радянського

кіномисте- ликі

Указом

у ТашкентІ'~

Це єдиний кінофорум сві. якому

завжди та1l

представлені і ве-

кінема тографі ч н ~

ПрезидіІ держави.

і представники

ЙерхоВ'НоІ Ради СРСР у розвива.. Ки V'всь"<> кшостуд!и ху. ряду кра :н. що

ються 1 роблять перші ІменІ кроки у кІно. Взірцем для

• -дожніх фІЛЬМів

О. П. Довженка нзrор~д- них служить

жена орден?м Леніна. гато

українських

матографістів

наше

а- дянське кіномистецтво.

кіне-

удостоєні

~

(ТАРС-РАТАУ) .

центральноі ' контори

рад-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

.ПРОСИМО

по.пtПDIYєтьси вова на МОnО'IJIотовари1й фер­

rOC1lYi '

мі, а також ва 1Jппвх ви­ робllВЧНX .д1J1I1ИХU rоспо­

• МОБІЛІЗУЮЧА НАОЧНОІ

що

ФА.вrи високих

.~q~~~~~,~~,~~p-#:.~,g~~lg4

своїми І правки автомобілів паль-

перевезень.

Середа,

допомоги

ц!ЛИlЮГрад .

розвантажуваль­

літа підтверджує. що таким чином вІдкриваються широкІ МОЖЛНІВості для маневрування автомобілями, повкІшого · ви.нори-

бриrад

В. АКИМОВ. кор. ТАРС.

. звичайних

на техні,ка. під'їзні І майданчики.

8ИробничИІМИ нолективами. а також з колгоспами І підприємствами хлібоцродуктів . спеціалІсти зможуть операсистему перевезень дасть ценorрів можливість повею 11 о ТИВНо вплизати на ХіД здійснити ще одну новин-

ти ДО

грузовикtв. Для їх обслуговування підібраіНО най­

більш кваліфіковані

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ

lПодарських продуктів. вК­ ~ощених землеробами об­ nастl.

ГотуюЧRC1l ДО с,врожаА­ них. реЙСіВ. в об'єднаННі повністю перейшли на бригадний метод nерезе­ мвь. Більш як 11 О шо­ ферських бриГад уком,п­

пунктах

транспортннх

.

ЮнемаorографlЮ І'l'алІУ ОХОПИ'ла глибока криза. Немає певності Ij тому.

терієм оцінки кінофlльМіlВ

в школі

XaнiSt1.TOpU Гршорій Ба­

r.l'.7J':6Ba

людям жити. автори фl'ЛЬ- патріотизму, пролетар­ мів ос,пLвують найниціші ського інтернаціоналІзму,

ПРОфееі.

.UCCKOnPOa!JfC'nl г 111J1e nfНlцею 6ід.!на"оюты11 на Сін.ажgВОННі. g ,рад- ' госnі

Про що розповідає вкран

модоБУВlJиків. КожіЮІ д' я­ тиденки його 'члени про­ водять . виїзне засІдання безпосередньо на місцях.

дареТllа

.хто ВИНВН~ у замІтці під таким за­

головком, надрукованій у

«Новому ЖИтtl. вІд 9 червня,~ жителі 'се#а Ку­

лажинців ' скаржиJIВСи на роботу . кlвомеханlиа М. М. Процевка.

Як . повІдомив газети

голова

СвІтиЛьвlвськоі С.

kИвni,з

.КОМ

редакції

авкоккому

Рад и

- KlJrOMexaнi­

проведена . бесІда, демонструваиия к1liофIJJЬ­ МІй буде 1ІРОВОди'rИСIІ аа '

планом.

о

ДОПОМОГИ*,

Крвтвчна

замІтка

пі"

таким заrоловком буnа .надрукована В rазеті від '9 ..ервня. Меmнаицl буг

дивну ом 302, що по .у­ пиці Квївськlй, писamI про

.ня

весвоєчасие

з

BaHoro rНИJIИХ

.

вивезеи.

мarазиву,

розт8ШО<!

. в ЦІІОМУ

буднику.

oBottiB

І тари.

Фанти, викладеш анта.

рами матерІапу, JIВII1e в nистІ-відповlді редаці) днректор вмЬпторr~

М.

Ф.

НІкмаєв,

мІсце. Зараз виправлево.

магазином

ом

'Чередниченко

МamI

становище ЗавІдуючІй

21

О. п

дано вка­

зІвку CBOЄ'laCHO ВRВОЗИТ}J Зlпсоваи1 овочі і тару.

З стор.

о


s 1JогmrzfJlІого

ПJОЧОП

аошrzmо

rолосіівська

ДР93ІВ

гін

Добри)/и

І

Холод'НОЮ погодою прО'­

йшов червень.

тепер

можна

радгоспних

зустр!ти

полях,

липами

пІсля

дощу . Яка чудова Як! світлі днІ! Як

пора! вІдпо­

вони

.

дзвіночки,

вперше

них,

як

до

62

Іх них

АнатолІй ЛУЦЕНКО.

JIИН!ВОК та !нших перна­ тих у їх гн!здах виве­ л!{сь пташенята . Самцям

т!ння БІлої акації, а за­ кlнчИ'1'ЬСЯ в!н, коли зацв!­ те чудовий медонос­

дітьми. Нолись

тепер не

липа.

-

есеренади.

дувати

треба

виводок.

на

го­

По

300

-500

раз на день прино­ вони їжу своїм пта­

СЯТь

wенятам .

у гнІздах, збудованих просто на воді, вивелися IИОлодl норці І зразу ж

попливли за маТІр'ю. Не­ сподІвано налетІв болот~ ний лунь . Самка норця пlрнула. А де ж под!ва­ лась Ма;Іеча? Як мишеня­ "а, позалазили вони в лІ­ р'л · дорослого птаха І ехо­ вались пІд водою від хи­ жака разом З. матІр'ю. Нр!зь густу зелень де­ рев на лісову п!дстилку падають сонячнІ зайчики. На . цьому фОНІ нерухомо JIежить

дике

.недавно бур!й

козеня,

що

народилося.

По

шкІрцІ

маленької

козулІ розкидан! БІлІ пля­ ми . ПоголІв'я козуль У наших лІсах з кожним ро­

'ком

зБІльшується,

1

черговому першостІ

І'ади

ДСТ

« Нолос»

з

футболу спортсмени рад­ госпу «Бобрицький» поиймали команду краси· л!вських футболістів.

ран війни . ж

рав

новонароджених

тарнІ

заходи,

ми

сприятимемо

ню диких ших лlс!в ,

свІдомо

розмножен­

СПОРТ

у воротах рахунок

обох команд БУЛR ' еиль1fi­

Од-

шими за

нападаючих.

Бо­

на за одною протягом кількох хвилин дві помил-

йова нічия . У шевченкІв­ ських футБОЛіСТіВ особли-

ки

во

господарів по-

сильно

з і грала

лІнІя

хJtCника

помилкою

господарІв ,

крили рахунок. цього футбоJiіСТИ ПУ. БобрицькиА»

за -

вІд-

ПІсля радгос­ загра­

ля Тр.6хИ жвавіше, І їх нападаючий А. Новшун уд"'ром З далекої вlдста­ ні зрівняв рахунок. Од-

половина

ній

таБЛИЦі

друге

місце

у другому . таймі , зробивши кілька замі.Н. гос-

після команди пле~птахо­ заводу •.Рудня., якІ в.

подарІ

цьому

поля

зуміли

зрlв-

турі · переМОFЛI;f

у

НЯ ти рахунок. Спочатку А . Литвин з близької відстанІ зв І впер~вагу спорт·

ГоголевІ місцеву .Іюі.щнду 4 :·2! з дев'ятьМа очками пІсля трьох турів , очолю­

сменів з м і німуму'

ють

Нрасилівки до

фІ!!альну ,

шістку

3 : 2, потім коман" . В . Гуз\й встановив оетау наст. упно. му тур! л!точний результат 3 : 3. , .

І

Після цього б.уло ще чll- дери ЗУСТРІНУТЬСЯ мало цІкавих момеНіIВ , / собою.

красивих , атак, воротах, але'

дяностІ. На тому І неза­ бутньому 'святі не було їх батькІв. У БІльшостІ відібрала їх війна. Інші не змогли знайти вІльно-

ПРОЩАЙ, ШКОЛО! го

часу

дову

в

пору

ту

гарячу,

тру­

...

Тепер учителІ

дивлять­

ся на вихованцlіВ І хвилю­ ються , тільки не так, як у ті далекі дні своєї юностІ. Хвилюючись ви­ ступають

ками

Іван

перед

класні

ударів , по захисники

Андрійович

ПІд звуки

рович

К . Т • • Вlстl». До 75-річчя 11 З'УЗАУ РСДРП. Док. те"ефl,,~м .ТаЙн!!к на ДністрІ Концерт . К. т На Аобранlq, АlтнІ».

ЦТ

мІж

П. НЕБРАТ. с . Шевч.еннове.

т.

.Академія

МіжнаРОАНОГО

передо.

Ім. П . І, концерт

вого Аосвіn.у. . Репортаж з ВДНГ )'P~P' ,

випускникам

.Ni 1

ремонтному

заводу

НА поСТіПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ : начальннк

вІдділу

Dостачанни,

слюсарІ, електромонтери,

товарІ, мулирІ,

кадрів Броварс.ISКОЇ райспо,ЖИВ­

спілки проводить роботу .по набору учнІв

до Київського кооперативного технікуму, Київського торговельного профтехучили­ ща І школу-маrазин, яка праЦЮ6 при раАспоживспілцl. За довідками звертатися у відділ кадрів Броварської райспоживспілки,

вул. Київська;

Rонтролерв !еХнІ'ІІІОГО

. Відд.іл

BIMIJI)'

149,

і до споживчих това­

РИСТВ за місцем проживання.

ЦН

ВЛНСМ

достІ

треку .

вІдправляється

велике життя. попереду

8110

робітВRRВ до

ремонтворо

. lІеху.

ПlRВО­

Звертатися за адре­ сою: м . Бровари,ПРОМ­

вузол, шннореМОНТtiИЙ мвод, вІдділ кадрІв.

БроваРСЬRОМУ

MYmrp,

МОJlОКОЗаводу

теМJI,

тepмlвOBO потрlбиJ

RАПОСТІЯН)" РОБОТУ: emocар,

Звертатися за адре­ сою: м . Бровари, аул. Боженка, 5, молоко­ завод.

A.цIIlвIcтpцta.

'

Зелений липень, Яка чу­ дова пора! Які СВ!ТЛ! дНІI Щасливих

дор!г

вам,

юні друзі!

Г. ПОЛЯКОВА.

Аа.а 3 Великого ЗUJ' коисерваторlУ. По .а.l чеинl Н08ИНИ. ПРОГРАМА )'Т .По РаДАнсь/(lіІ УкраТнl_.

..

-

10.15 10.45

16.15 17.10

•••

Док. те .. ефlл"м .Хараl Дл. дlтеll. .Xathhka-.еР'

"

тинка-.

К.

т.

та

та

КОlа

Дл •

,'

Аlтеll. · .Ке,ен

.

сіриА

вистава.

80ВК' .

л

. .

.• Шахтарс"кl гор.­ _ вугі .... н01 ПРОМИСЛ080стІ

К.

т

З0НТИ' . В передачl бера участь заступник мІнІстра

СРСР Л. М. Рощеико . Малснькиil концерт. 18.IО.БіЙцl Ленінської гв.ро діі Док .' Фlл';м .Голо ком хлІба .Любителям балету'. К. т . ВістІ

18.00

•.

18.30 19.00 19.30 20.20 20.45 21.00 21.30

•.

К. т. В. спимо на ратурна

. .

Кучер «Мм И8 трояндах •.• Літе­ передача.

Концерт радянськоТ пІснІ. К. т На добранlq, АІТІІІ»,

.• •.

.Час

.Театра

ЗустрІч

.. ~иа

вlтальи.». колективом БІ­

3

лоруського

держ.виого

академічного

театру ' 111І.

Я.

-

.. По .

Купали НоаиНн.

ПРОГРЛМА

18.30 19.00

..

•.

НА

.Київська

закlиченнl

ОБЛАСТЬ

орбltа

•.

БесІди на мІжнароднІ те­ ми політичного оrnЯJl.аq& газети Правда. Ю. Жу­

19.45 20.15 20.30 21.00 21 .30

·К08а.

ЧемпІонат

СРСР

з

пла­

вання.

ВечІрня

"азка.

fВе" икиll приз ТаллІна МІжнароднІ змагани. велоспорту

иа

.Об'ЄКТИ8"

.. •.

2

конкурсу

в.

.оро­

•.

Редактор ФЕДЯП.

иа базІ MOТOЦВКJIeTBOГO заводу иавчальиий рІк

токарІв. фрезерувальннкlв , СJlюсарlв ремоитннкlв, слюсарlll·lкструмев­ тальн.ків, OJIюсарlв механо- складальних роСИт, еJlектромовтер(в ао ' експлу­ атації промнсnових еJlектроуставовок, контроnер1в BepcTaTНRx рОБІт.

1

на базі 8 і<ласІв-2 роки. УчнІ можуть одночасно

Із

с,пецlальнlстю

одержати

CJlюсар)іQ

10

право

м!сяців,

водІя Мат0-

цикла.

В' училище приймаються юнаки та дІвчата з освІтою 8-1 О класІв . та ЗВlл",ненl 3 лав Радянсько] Армії . УчнІ училища забезпечуються стипен­ дІєю : на базІ 8 класІв держзабезпечення, на базІ 10 клас!в - 75 крб. ВІдмІнники навчання одержують підвищену стипендІю на 25 Нрlм того, учнІ одержують виплати 33% за роботи, викона.нl нимlf в процесІ аиробнИ'юго навчання на виробництвІ І в учбових майстепнях. Особи. якІ закІнчили навчання в технІчному училищІ на В!ДМЇ8НО, З8раховуються iJ ВУЗ поза конкурсом, на на~чання без вІдриву вІд вироб­ ництва, при одержанні позити,вних оЦІнок на вступних екзаменах, а прв ВСТУП! на денне в!дділення вони приймаються без стажу обов'язковоУ ро­

%.

8

Для вступу в училище до заяви на ім'я директора додаються такІ докумеити:

1. Дoкrмeвт про освІту. 2. 'СвІдоцтво про вароджеВВJl. 3. ДовІдка 3 мІсця прожвваввJl І мlСЦJl J).оботв батькІв. 4. ДовІдка про став здоров'я (форма 288, ДmI юнаків 5. Характеристика зІ ВІкоШІ. . 6. 6 фотокарточок 3 х 4.

Заяви приймаються

рогожицька,

39

до

17

фop8fа 25-Ю).

години: Адреса училища: м. НвІв. вул. До- .

ТехнІчне училище

.NiI 1. 14, 15 або тролейбусами ом 16, 19, 23, 25 до ' зу­ пинки сМотоциклетний завод •. Телефон: 79-98-25, АдМlиlСтрцIJI· . . . . . ..,..""'~. 'щО1'''~GоС''СсС'4/1'tC'z# - ....... Ь4О'..с-#О ... ,#zL''b "..,....,....,;JobO",..,4 " ·.,..,и.,cC'( ..............~D:C:# . снQВЛЯ ЖИЗНІ» - ор,а.. BP081PCKo1'8 ropJn:l.,a І НАША АдРЕ8&. ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3·82; З8ступника ре.ll.КТОР' ,- 19-4-47; І Г.,ет8 ПIО.llВn ко""уиистиqескоlІ паРТИ8 'КР188н. roJ)OACltoro в palloBBoro 1SS02O. 81l1.П081l1.8ЛЬ80rо секретаря, elll.дlпy clnbCbKoro rocПQА8РС'"ВІ, кореСПОR' " . вІвторок, ее,lау, .. АР п'ЯТНИЦID І суlSOry. Р СовеТО8 88РО.llВІІІ аеПУТ.ТОІ К.евскоІ области. •. 6..,В И. аеВТІ .. Ісцевого радlо .. ов.nення - 19·3·18; 81l1.дl.n18 пре...сл.ностІ. ОбеАr 0.11 фор., • ." ГазеТІ 8"_0ДН'І •• ,кравнско., ЯЗЬІке. ауn. Ки18СЬ.8, 1&4. .,IСО801 роботи, фетокоресповдеита 19·4·67 . . rазетв .П'8I1АІ., В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

6.

Іхати трамваями М

J

,g·'Cq~~~~O'C~~~q,q~"q,g~g#c.q.,q~oo,·~~~.q,O#'C'~~'~#~~~'~'~C#~Cb~~~#~#~~,~

lueKC 61964.

БРО8арська D.рукарвя Киї8ськоrо облупраaлtlШlІ іІ і.'!і!ііі8ах

luaBun'll ·

8ОліграфіІ і кннжковоі тopгiBJLЇ, вул. Киівська, 154.

Зам.

•. •

треку.

Те ефlльм .Морськl та І І серl'і. 2З.35 .Д08lАкова служба

Чаllковського І Пере-

1978- 1978

••

......

ОГОЛОШУЄ прийом учиlв на

.,

Ви бачите зелений?

боти п!сля зак!нчення училища. Час навчання в училищі зараховується '

' nаборавти,

робlтвВЮІ cl~oJl)'.,

одержала

відмінниця навча.ння На­ таша Герасименко. Лише на «добре., З пере·ва­ гою оцІнок «п'ять. закlи­ чили середню школу Ма­ рІчка Ножура, Оля Поля­ кова, . ВІктор Нарпенко,

безперервний трудовиh стаж.

ПравлlвИ8 раЙспожввспtJПnl.

коитроnю,

про

разом Із золотою медал­ лю І пам'ятним значком

CrpoH навчанн~ в технІчном> училищІ на базІ 10 клас!в -

Броварському ШИН0-

вручив

атестати

середню освіТу. Цей до. кумент особливого зразка

... ауреатІв.

Київське технlчие училище

Олег Пет­

Науменко

Випускний веч І р ..• «Швидкий поїзд. моnо­

Тесля

там».

18.ЗО К .

маршу ди­

ректор школи

Та.ня Яременко.

конкому Заворицької с І льської Ради народних депутатів Володимир Да­ нилович ДжежеЛlй , бригадир кормодобувноі бригади радгоспу .Заворицький. Натерина

на

Нульчицький

та Інші\ Від щирого сер­ ця вони бажали їм щас­ тя, МИ'рV, ' дружби, в!д­ криттів, поваги' людей.

випускни­

та Василь Анатол\йавич Вишневський, голова ви­

ЛИПНЯ

paArocny

кері,вники

Наленикович

велоспорту

СПОРТ

недовго.

перша

лю­

ки» .

захисту

наполегли.­

нопрограма .

с. Нняжич! .

нічийний

Ух

трудолюбствl,

МакСИМІвна Ножура, 8~ дій автомаUIИНИ сЗаплавниЙ. Василь

вання.

значить, зробимо певний внесок ' у збагачення рІд­ ної природи . С. ПЕРЕХРЕСТ.

нак

6

ПРОГРАМА ГІмнастика.

мешканц!в на­ полІв І лук, а

протримався

руках , в

востІ,

19.50 20.45 . • 21 .00 .Час •. 21.30 Фільм .ЛЮАина з IншоТ 8.35 сторони» • 8.55 МУJlьтфільми. 9.25 Те .. ефlльм • ПершІ раАО­ 23.00 К. т. Концерт. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ щІ •. 1 серІя. 18.30 'КИївщина.. . 10.35 .Адреси молодих •. 11.35 Щоденник VI МІжнарод­ 19.00 .Наш огляд •. 19.45 Чемпіонат СРСР з п"а­ ного конкурсу Ім. П. 1. Чайковського . 14.30 .МонголіА сьогодиl.. КІ- 20.15 ВечlРНА казка . 20.30 .Ве"икиА приз Та"л;на». 15.00 .Лірика М . Некрасова •. МІжнаРодні змагаННА з 15.30 .Винахідни ••. 16.00 .Золоті ворота. . Музична 21 .00 • К<1lщерт,ва" ..с • . 21.30 Фі"ьм • Кубанс ...1 коза­ програма ДЛА дlтеА. 16.45 Фlл"м .Свистати всІх на­ 23.15 ,Довідкова с .. ужба •. гору!» . П ' ЯТНИЦЯ . 7 липня 18.00 Новини . 18.15 .Особа. науково,технlчна ПРОГРАМА цТ 8.00 .Час •. ре80люцlя І література'. 19.10 VI Міжнародниіі конкурс 8.55 мультфl .... м. ilO!t. · П. І . ЧаЙковс"кого. 9.25 Телефіл"м .Першl радощі» . 2 се!'llІ. • Скрипка . 10.30 .Сп l вае наРОАНИЙ артист 19.З5 Говорять депутати Вер­ СРСР М. Кондратюк'. ховної Ради СРСР. Фільм-концерт . 19.50 ТелефІльм • ПершІ радо­ 14.30 • По Сибіру І Далекому щІ •. 2 серІя. ~ -.. . .СХОАУ>. . Кlнопрограма. 21.00 .Час •. 21.ЗО .Маilстериіст" І натхнен­ 15.25 .Рlдиа ПРИРОА.'. 15.45 .Шахова школа •. ИА' . ФІльм-концерт. !fi ..1.5 .Москва І МОСК8нчl •. ПРОГРАМА fT re.4& .)'вага. Аорога!'. 10.00 К. Т . Новиии. . 17.15 КонцертниА за.. телесту16.15 .По РаДАнськlіІ )'країнl •. Аlї .Орля •. Док . телефlл"м .До18.00 Новини. 10.45 ф~~~~ •.• Родина Коцюбии· 18.15 МультфІльм. 18.40 До 75·річчя IJ З'ЇЗАУ ських'. 2 серІя. РСДРП . • МузеЙ В. І. Ле­ 16.3;; К. т . • Закоханl в пісню •. ніна в Києві •. Док . фІльм. 17 .05 • Н а допомог)' .~бітурl.н­ !9.f!O .Творчість народІв С8Iту». 19.30 Говорять депутати Вер­ 17.20 .Орбlта дружби •. ховної Ради СРСР . 17.50 • J;іАці ЛенlНСhКОЇ гвар· 19.45 Телефільм • ПершІ раАОо Аїі» . щі •. 3 серіА. До ... фІльм .НаЧАИВ Олек­ 21 . 00.Час •. сандр Пархоменко'. 21.30 )'рочисте за.ритт8 УІ 18 . nО • Поезія •. ЧЕТВЕР.

очок І займають у турнір-

риставшись

загадува­

них f3МИХ,

•.

гри .

З перших же хвилин зустрІчІ гостІ обрушили на ворота . шевченківцlв ц~ий шквал атак і , ско­

Слухали такІ

слова,

уявляючи;

в

19.00 19.30

шилася,

запасІ.

добрІ

звІ­

рят. Натегорично заборо­ няється в цей час виходи­ ти на природу Із собака­ ми, випасати в лІсІ худо­ бу. Виконуючи ц! елемен­

очно І одна · гра

в

'вчи­

ли своє щастя в квітках черемухи та бузку , без-

в ' їхнІх суперників-лише

таблиці , а

!

ки не троянди І дзвіноч­ ки несли вони своїм учи­ телям , а гілку черемухи, гІркувату від незагоєних

нападу, де гралн А . . Нов­ шун , ' В. Гу з їй, В . Шусть, а також : воротар О . Сігачов. Після · цієї зустрічІ господарі · полянабрали сім

це у TYPHipHi~

стояла

телька хімії Галина Ни­ рилівна Шевченко ... Тіль­

ля , І два м ' яql знову побували у воротах, які захищав О. Сігачов. З раХУНКОМ 3: 1 на користь футболістів радгоспу «Нрасилівський» з&яер-

До цієї . гри У господа­ рІВ поля було п ' ять очок і , вони займали друге міс­

подІбно

1, ~ пеРесл!Ду.вав !не заби­

СПОРТ

третьому районної

залишаться

не

..,...

воно

їх

сто­

вчителІ та яких вони

пелюсткове щас­

тя, 'майже

збудже­

дівчат

Федорович Нируха,

тишу 1 закликав до цього lН!l!ИХ, охороняв В!Д руй­ !' і~ анkя пташин! гнІзда,

Шість м'ячів 'у турІ

І

лина Петрівна Ткаченко І вчитель фізики ГригоріЙ

початок лип­

1

до

1 Ух перша вчителька Га­

ня пер!од найБІльших турбот у диких тварин І птах!в . Дуже важливо, щоб у цейпер!од кожен, кому доводиться бувати на ПРИРО.llІ-в лІсІ, на лу­ ках чи берегах водойм,­ по можливостІ збер!гЗJВ

їх

СПОРТ

Червень ·

радІсно

с~вильованl батьки, для

нього .л!та почався ДО цвІ­

виста '1ає часу

звернуті

ять на порозІ самостійно­ го життя . А поряд-

назавжди

пер!од

мо·

дорослих .

хлопців

нинІш­

харчуються.

Перший

пода­

настанови,

Багато турбот у птах!в . Р!дШІ й коротшІ трелІ зяблик!в, коноплянок, ма ­

ни

трІ­ свя­

першокласниками,

слова

же,

ЯК ни)/

цьому

- тривожному

товІ. Випускний бал . Про­ щання зі школою . ці

ц!

Вона довкола дише И цвіте поміж людеа Пісня)/и.

во­

пахне

рованІ

рука)/и ,

трояндо-виноградну

І ЧУТЬ,

на

де

що

І

троянди,

тишу

Тишу...

ТУРБОТИ, ТУРБОТИ •••

ни

шечки

М. Т. РИЛЬСЬКОМУ

nлєкав

надІйне

вІдають

тиша

ПРIfPОДI

ПЕРШЕ: ЛИПНk... У За­ воричах ЧІумлять кашта­

3279-11.300.

104 номер 1978 рік  
104 номер 1978 рік  

104 номер 1978 рік

Advertisement