Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАТН,

ЄДНАйТЕСЯ!

·--·

І

.м 104 (4009)

І

П'ЯТНИЦЯ

,

Повідомлення ТАРС ІІА ttPБITI -КОСМІЧНИЙ ROJ• АБЕ.JІЬ ~~СОЮ~І- 14"

5

Відnовідно до nрограми досліджень у навколоземно­ му космічному nросторі 3 лиnня 1974 року о 21 годині

липня

1974 Ціна

р.

хвилині за московським ·часом на орбіту штучного суnутника землі виведено космічний корабель «Со­ юз-14», nілотований екіnажем у складі командира ко­ рабля Героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта СРСР, nолковника Поnовича Павла Романовича і борт­

51

коn.

2

інженера підnоJІковника-інженера Артюхіна Юрія

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935

Програмою

РОЦІ

МІСЬКОJ І РАйОННОУ РАДИ ДЕПУТАТІВ

а .lИПНЯ в Крюті були :Jавершені переговори

Генерального секретаря ЦІ\ КПРС д. І. Брежнєва, Гол{)ВИ Прези,'\іЇ Верховної Рци СРСР М. В. Пі.І­ горного, голови Ради Мі<ніст.рів СРСР О. М.

Кn­

rигіна і Мініст.ра зак(}рдонних справ СРСР А ..\.

'

І

переrовор1в

конання

рики Р. Ніксонnм і державним сек.ретареw США Г. Кіссінджером. Були підбиті загальні підсумки нинішньої радянсько-америка,нської

зустрічі

.на

найвищому

На запрошен,ня През.иде·нта Верховної революцій,ної ради Со'\1алійської Демократ;ичної Республіки генерала Мохамеда Сіада Ба·рре ГолоІва Пр·езидії Верхов;ної Ра· ди СРСР М. В. Під;горний у nершій половині ЛІИПІНЯ ц. р. відвідає Сомалійську Демократ.ичну Ресnублі;ку з офі­ цій·н·им ·візито:vІ.

(ТАРС).

І'Рнера.·Іьного сРкретаря ЦК КПРС Л. І. RрежнGва в США в чер-вні 1973 рrшу, Президент США Р. Ніксон перебував у Радянсько'ІУ Сою:Jі з офіційним візитом з

ніпрів СРСР О. :VI. Кпсигін і Мі­ ністп :JаІ>ордnнни\ t·прав СРСР \ ..\. Грю1ико. JІрези;щтt США супроводив і брав участь у переговорах дер-

ІіУ. Між радянськими

197 4

ро-

керівникам~:

становці і \арактеризувалися обо-

пільним

прагненням

сторін

до

бітництва між 'ними,

їх

бажан­

ням внести свій вклад у :!чіцнен­

нн міжнароднnї бr:mРки і :!аrгtль­ ного

В результаті писано

ряд

радянськn-юІерикан­

се~рета.ря

ІЩ

;кr .\і.товій

відділка радгоспу << Налитян­ сьний>> у цей переджнивний пе­ ріод усі свої основні сили зосе­ редив на заготівлі кормів для худоби. Посиленими темпами ве­

400

тонн більше

доведеного

плану.

Наші механізатори доклада­ ють зусиль, щоб в стислі стрсжи

і без втрат зібрати сінажну ма­ су. Спочатку вони косили коню­ шину та тимофіївку, а зараз збирають вівсяно-горохову та вино-вівсяну суміш. Ножного дня

в

траншею

100-120

закладається

тонн сінажної маси.

Нормодобувний загін має в своєму розпорядженні необхідну кількість машин, транспортних засобів та інших механізмів. Так, наприклад. на косовиці трав зайнято один силосозбиральний комбайн, дві сінокосар-

об-

КОРМІВ БУДЕ ВДОСТАЛЬ

деться закладання сінажу. його ки вже заготовлено 1600 тонн на

косарки-подрібнювачі,

тракторів <<Т-25>> Валерій Ми­ хайлович Мохов та Дмитро Мит­ рофанович Швачко. Сумлінно працює тракторист Іван Івано­ вич Ночутенно, який стогоме­ том вантажить щодня no 50

ДЛЯ ТРУДІВНИКІВ ЛАНІВ Для трудівників колгоспних ланів та керівників колгоспів і радгоспів видавництво «Уро­ жай,. випустило кілька нових

видань. Зокрема, у «дОВІд· НИКУ З КОРМОВИРОБНИ­ ЦТВА» наведено дані про особ­ ливості обробітку основних кор­ мових культур, відомості про

структуру та кормовиробництво кормових угідь, технологію за­ готівлі кормів тощо.

ПОЧЕСНІ

НАГОРОДИ

Президія Верховної Ради Сою­ зу РСР 'Указом від 21 червня 1974 року nрисвоїла nочесне звання «Мати-героїнЯ>> з вру­ ченням ордена «Мати-героїня» і

«СПРАВОЧНИК ПО ПЕС· ТИЦИДАМ» книга, необ­ хідна для спеціалістів сільсь­ кого і лісового господарства, працівників санітарно-епідеміо­ логічних станцій і ветеринар­ ної служби, медичних праців­ ників сільських лікувальних

більш як доведений

Грамоти Президії Верховної Ра­ ди СРСР матерям, яні живуть в Українській РСР і народили та виховали десятеро і більше ді­ тей.

(РАТАУ).

радгоспу імені Федорівну

знають

й

працьовиту

цять

років

сюди. ді,

За

добре

У ка

опанувала

евою

nро­

першокласним

доїння

корів.

нинішньому, п'ятирічки

четвертому

передова дояр­

зобов'язалася

no

одержати

і

го

з

честю

слова.

За

дотримує

півроку

грамів.

no 150

тонн

Зараз

становить

маси.

Фото

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управJІІвня сідьськоrо господарства райвиконкому про надій молока rоrпІ'Ідарствами району за 3 липня 1974 року.

" ~=-

іІ .s ..

~= Оое= а·~

Радгоспи:

"'"' "" "'" ..'{J -; .. "» >.<---"' 6:.; "' """' .."' ~»§' "'"'"' = "':.; .~ ::'..-: -;~ о =!"' "'"' о"'"' " ="' "'"' "' ..= "'"' "' =~~= "' .. = " о " "'"' 3"'"' +І 8.~ tl ~ !-<'>

.

»о

"іі

о

о

о

о>Ф

о-

с;>.•

о-

о

о

=-

17,5 16,0 16,5 14,0 11,4 13,0

16,5 14,8 13,5 12,7

вона

2545

щоденний

15-15,5

дано­

на­

кіло­ надій

кілограма.

На фото; Г. Ф. Лесик.

В. РЯБЧЕНКО, керуючий відділком.

«ПлоскіІвський» імені Кірова імені Щорса «}(аJ!1ИТЯНСЬКИЙ» «Бобрицький»

вона

що минув відто·

стала

.майстром

Дванад­

тому прийшла

час,

фесію.

році

жінку.

доїла від ножної по

госnодарств

як

хорошу виробничницю, скромну

ближчими

На зви

фермі

LЦорса Галину

Лесик

ємо фронт сінажних робіт, най­

установ, студентів сільсьІСогос­ подарських і медичних нав­ чальних закладів, інженерно­ технічного персоналу хімічної, консервної і харчової проми­ словості.

молочнотоварній

рову

тимемо в траншею

ремонт

лика

На

тонн. Отже,

днями вже заклада­

свої машини

рапортували

закріплених

ком­

Іван Нко·вич Семиноги.

зерно­ жатки

ЖВН-6 та інші машини постав­ лені на лінійну готовності. Ве­

nеревиконаємо Розширю­

« Великодимер­

А тепер уже всі десять вих комбайнів, чотири

нілограмів молока на но­

нам nлан.

північ.

лодимир Іванович Безсмертний.

4400

1000

вдвічі

на

Микола Петрович Лісунов, Во­

деля, вчасно згортаючи nідсуше­

дено не менше

фронт

Першими

вич та

мі 30. Забезпечує безперервний фронт робіт трансnортникам ме­ ханізатор Петро Семенович Ну­

6-7

зби­

байнів майстри збирання хліба брати-комбайнери Петро Яко­

тонн nро-в'яленої трави при нор­

ну сінажну масу волокушею. По

поле.

npo

шення бу,:\() а аадnволенням при­ йняте.

гентарів трав скошують за день тракторист Іван Стеnано­ якими за день механізатори вич Ярощу'к і комбайнер сило­ скошують до 20 гектарів. Зіб­ созбирального комбайна Володи­ рану масу транспортують з по­ мир Михайлович Гайовий. Серед ля до траншеї вісім автосамо­ шоферів найбільшого виробітку скидів та чотири трактори з при­ добиваються - Микола Панасо­ чепами. вич Оснач, Прокіп Гордійович На заготівлі сінажу ро•згорну­ Пінчук і Михайло Максимович то дійове соціалістичне змаган­ ·Щур, які nостійно доставляють ня. Попереду в ньому йде бага­ масу до траншеї. то механі-заторів і автомобілі­ На відділну є ще nонад сто стів. Так, серед косарів високим виробітком і бездоганною якістю гентарів сіяних трав, які збере­ роботи відЗІНачаються водії мо на сінаж. його буде закла· дві

!IJ'.I'ТAJI"Li!IVH/'H/'/'/'HH//H/H/////H//H//'/ZO"//'HH/'A'A"A"HH.h'Л"'~ZO"/'AVA"HA!?

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

в

джер.

J\nнструктивній

жнивний

тори" радгооnу СЬІШИ>> виведуть

КПРl

:ніІ>е, перегnвnпи проходили в ду­

nочаток

Мине небагато часу і механіза­

Президент США :Jапросив Гене­ раль;ного

син СРСР і США і сучасної еві-

другого

ся

жавний сеІ\рпщJ США, пGмічник ських документі.в. Презюент<t в питаннях національної бР:!ПРКИ Гrнрі А. Кіссін-

радіо і преса

про

рання хлlба у 'південних облас­ тях України. Швидко рухаєть­

переговорів під­

тової обстановки.

Колектив робітників

~ожного дня повщомJІяють

миру.

гру,нтовний і І\ориений обмін думІ\ами з основних аспектів відно-

відбу,вся

Швидко і без втрат

дальшого зміцнення в:Jаємопозуміння, довір'я і мирного співро­

Л. І. Брежнєва відв:дати Сполу­ Як пі:1:тачаєтьсп в Спільному чені Штати Америки з О·ФіційнюІ радннсько-а\Іериканському Комю­ візитом у 197 5 .році. Це :й про­

США

nольоту.

в Сома.лійську Демократичпу Респуб.ІІіку

rько-а,Іериканських доІСументів.

:~ радянської порони переговори вели Генеральний секретар ЦІі ІШРС Л. І. Брежнєв, Голова Пре:шдії Верховної Рrtди СРСР М. В. П і,1rорний, Гnлова Ра·ди Мі­

nрограми

До візиту Голови ПрезиАіі Верховвої РаАи СРСР М. В. Пі.цrорвоrо

рівні. Слідом зr~ цим відбулось підписання радян-

~· відповідності :J домовленістю про регулярне проведення радянськQ-ЮІериканських зустрічей на н:::і:\вищому рівні і на запрошення, пРреда;не під час візиту

липня

комnлексна nеревірка вдосконалених бортових си­

Бортові системи корабля функціонують нормально. Космонавти товариші Поnович і Артюхін розnочали ви­

Візит првзидвнта США Р. Ніксона заввршивсн

Президентом

«Союз-14»

стем корабля «Союз» у різних режимах nольоту.

Грюшко ;J Пре:Jидентnw Спо.ччених Штатів .\,ІР-

і

корабля

земну орбіту '25 червня цього року;

радянсько-

америкавських

3

космічного

- проведення спільних ексnериментів з орбітальною науковою станцією «Салют-З», виведеною на навколо­

КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКРАІНИ

ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

--

Завершення

червня по

nольоту

передбачається:

ОРГ АН Ь'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

27

ПеІ·

рови ча.

оо

t: ..

-0,9 -0,2 -1,0 +0.4 -0,6

+0,3 +0,6 +0,6 +2,0 +0,6

88 93 97 94 90

П.

заслуга в

вершенні

успішному

·ремонту

за­

збиральної

техніки головного інженера Ге­ оргія Миколайовича Скорини, робітників і завідуючого май­ стерні Миколи Михайловича Ге­ расименка.

ня

'Усього належить 1470 гектарів

до збиран­ зерновl!х.

Планом передбачено упоратися з цією роботою за 1 О -12 днів. 'Усі машини nрацювати­ муть

від

світанку

до

темна

і

тільки груnовим ооособом. В ос­ танній час ливневі дощі, еиль­ нl вітри призвели до виляган­ ня хлібів на окремих ділянках.

Механізатори готуються, щоб і їх

зібрати

без

втрат.

Добре nідготовлено механізо­ ваний

тік,

nриміщення

для

приймання зерна, зерноочисні і навантажувальні машини та ме­

ханізми.

Теплюна.

«Русані:вський» «Жердівський» «Гоголівський» «Красилівський» «Велико димерський» «ЗаворИЦЬКИЙ» «Зоря» «Літків-СЬКИЙ» «Заплавний»

Спеціалізований «ТребухіВ•СЬКИЙ»

П.

11,3

10,8 10,7 10,5 10,2 10,1 10,1 10,0 9,2

ВОЛОДИМИРОВ.

14,0 14,0 12,0 13,5 11,0 13,0 13,0 13,0 12,0

-0,7 -0,4 -0,4 -0,9 -0,5 -0,3 -1,4 -0,4 -0,9

18,5 20,0 -1,5

+1,0 -2,2 +0,7 -0,2 +2,5 -0,6 -0,2

93 90 89 92 91 91 90 96 +0,8 84 +8,0 28

Птахофабрики: Семиполківська Пухі,в,сь.кий ППР

Плем.nтахозавод «РудНЯ»

Богданівська

13,0 15,0 -0,5 -0,5 90 10,8 12,5 8\ 10,5 14,0 -0,7 10,0 12,0 -1,1

+1,3 87 +1,0 85


РАДЯНСІ~НБ

Б."ГДІRНИЦ1'ВО

НАША ТУРБОТА Виховання нової людини, молодого будівника комунізму, noстійна nеребуває у центрі уваги

сільських Рад деnутатів трудящих. І з ножним роком роль їх У розвитку народної освіти, поліпшенні діяльності шкіл все · :зростає . У Заноні про сільські Ради відзначається, що виконавчі комітети керують роботою, спрямовують діяльність підпорядкованих їм навчальновиховних закладів.

депутатів

трудящих,

тури с тсько-ек с курсійної роботи.

на

У свою

засіданнях виконкому розгляда-

ється

мітет

ряд питань, пов'язаних з

навчально-вихавним

чергу

батьківський

звітує

про

діят, ністІ,

перед в иконкомом.

процесом.

З іншого

боку,

ко­

піклуючись

Важлива роль при цьому відво- про правильне вихов а ння дітей, диться постійній культосвітній вннонком с ільради направляє номісії. окремих бать·ків на примусове Так,

при

розгляді

питання

лікування від алкоголю.

правового виховання в Зазимській середній школі членами комісії було детально вивчено роботу педагогічного колективу

захід дав позитивні наслідю! . Е а гато т у рбот школі і депу­ татам завдають сім'ї І. Рижико­ ва, І. Стрельченка , Ф. Миронів­

в цьому напрямІ\у, з вернуто ува-

ського.

гу на роботу громадських вихов а телів. Рішенню\1 сесії за. не-

напо .1егливо допо ;VІагюотІ, батІ,­ J{aM і дітям знайти спі .rп,ну :vю­

ти И. С. Зелінський, Г. А. Радченко, Н . Д. Ващенко, М . І . Риженко , В. О . Приходько. Дійову допомогу школі У виаавдань,

трудовлаштування

мо л одІ в

визначених

проф е сійна

орієнтація

та

тру­

довлаштування молоді. І тут особлива увага авертається на випускників, що виявили схиль­

сії в справах неповнолітніх, яку

ність до правопорушень . Ми за­

очолює депутат М. І. Нирієнко . Наслідком їх спільної з викон-

здалегідІ• цікавимося колеюива­ ми, в яких їм доведеться пра­

діяль-

цювати чи навчатися.

ності є відсу!ніsть правопорушень с еред д1теи та підлітків протягом останніх років.

Минулого року виконком та педколектив потурбувався про влаштуFІання групи восьмиклас-

Важливим у справі вихованн я підростаючогс покоління ви-

ників на навчання у Згурівській школі механізаторів. З цією

рщ­

ному господарстві. Дирекція, партійний і рооітничии комітети радгоспу імені Юрова подають

постінну допомогу школі у зміц­ ненні матеріально-навчальної бази. Провідні спеціалісти гос­ подарства щомісяця виступають перед старшокласниками,

члена­

ми учнівської виробничої брига­ ди.

Співдружність

радгоспу

школи дає плідні насліДки . По­

переду серед доярок ЗазиМсько­ го відділка йде молода трудівни­ ця -- недавня випускниця Ма­ рія Швидак Сумшнно трудить­ ся на тваринницькій фермі На­ дія Налита . Професії механіза­ торів здобули Віктор Барбон, Олександр Стрельченко , Микола Зуєнко, Олександр Приходько , lVlИKOЛiJ. Мельник та інші. Усе міцніше в життя і побут

трудівників села

входять

с учас­

ні свята, нові обряди . Це спри­ яє :зміцненню радянсько[ сім'ї, допомагає боротися :з релігійни­ ми

пережитками.

У спільній робот і вшюнІюм у сільської Ради, культоснітніх устанон і громадськи х орг а ніза­ цій чимало ще невирішених проблем. Поставлено важливі

ву, добнваються створення нор­ мальних умов для навчання і виховання школярін. .1аFJДання пропаганди Не :;алишається поза \і нагою знань. вдосконалення

ХХІV з'їздом НПРС, постанова:шr ЦН НПРС і Ради Міністрів СРСР, подають активісти комі-

Іюмом та педколективом

;:~ ними недуп, постійну

роботу громадські вихователі, членн виконному, в чителі. Вони

повнолітніми, схильними до правопорушень, закріплені депута-

конанні

І цей

спеЦіалістІв

сільського господарства. !Vlи, зокрема, вважаємо, що найбільше сприяє здійсненню ЦІ­ леспрямованої виховної роботи

Іюююм сіJІьсьІюї Ради вважає процес підготовни батьків_ За­ гальношкільні батьківсьні збо­

ри, конференції стали у нас доброю традицією. Белину робо­ ту виконує також батьківсьний номітет, який очолює комуні­ етна Н . І. Зелінсьна. На його засідання виносяться питання поліпшення роботи шкільної їдальні, підготовки до ек~аме­

і зараз підтримуютьt:я спільно продовжується

виховання молодих

ДІТИ

нів, участі батьків у ремонті школи. організації відпочинку,

Саме тому на с е сіях с ільської Ради

шнолою зв'язки,

правових

війсr,ково-патріотичного

ливо

трудового

:v~етодів і особ­

виховання

мо­

лод і .

Досвід засвідчує , що громад­ ська активність юнаків і дівчат , з

якими

ведеться

систематичн а

робота. постійно зростає. Це значить, що в особі сьогодніш­

ніх

школярів

су

письменника-патріота

ни, Болгарії, їн Африки .

У книзі ше

завтра

В'єтнаму,

нра-

'

че

~в країні, де на­ стало

а

кілька

сторінок

нависного

додому:

присвя­

ла

б

чоловіка ,

мати-вдова

повернути

але не

ра:-~

стю

яка

стала

онуків.

ска:зала:

У мене інтернаніональ­ на сім'я ... Справді, її онуки носять і російські, і казахські, й бі­ лоруські імена . А недавно :з'явився і гучноголосий ук­ раїнець маленький Тарас.

не

Розповідь про життя Р. С. Мір с агатової , яка пройшла шлях від дружини-рабині старого багатія до професор­ сьtюї кафедри у великому інституті Радянської Украї­ ни. викликав живий інтерес

не

знала російської мови. Тіль­ ки велике бажання, наполег­ .1ивість і , звичайно ж, вірні друзі допомогли їй закінчити медичний інститут. І ось во­ на перша жінка Узбеки­ стану,

десятьох

·- ·

змог­

яка

пленає

учасників

семінару, став яс­ ілюстрацією великих перетворень в долях усіх нравою

народів н а.1ьної

лікарем.

... Нинішнього доктора ме­ дичних наук Розіяхон Сади-

нашої багатонаціо­ Батьківщини.

А. ЧЕМА. (РАТАУ).

В АВТО ГР АД НА КАМІ

МЕТРОБУДІВЦІ

НА БАМі

Велику партію універсальних фре :зерних верстатів відванта­ жи в в Автоград на Намі ко­

Гпловна група тунР,1ебу дівників hаііка.-Іо-Ачурсної щІrіпра . Іі

лектив

ппчала

вільнюсьноrо

верстато­

будівного заводу «Жальгіріс». Достроково виконано замовлен­ ня Ці ні на від

ше.

головної будови п'ятирічни. нов і машшш сконетруйова­ спеціалістами підприємства,

15

процентів продуктивніші тих , які. випускалися рані­

Вони

невелині.

їх

легко

переналадити на обробку дета­ лей різної нонфігурації. Такі верстати зельного.

при з начені

для ди­ інструментального і

ремонтного цехів

RамАЗу. (ТАРС).

прrн:.н.Іати

[Jятr·ьr;ого

виконанню

селиІП:\

ш .ІН\

Та:ш

в ід

.111

зав­

Доповідям

міністра

сіль­

ського будівництва УРСР П. Е. Єсипенка, голови прав­ ління Українського міжкол­ госПного об't:днання по будів­ ництву депутата М. П. Ноло­ тія, співдоповіді голови номі­ сії по будівництuу депутата Н. Злобіна, виступам де­ путатів і постанові сесії по

r.

цьому

питанню

присвячують­

ся бесіди агітаторів, політін­ формації . Сільсьні будівель­ ники ведуть мову про забез­ печення своєчасної здачі в експлу а тацію комплексів по ПfJО'\ІНСЛОВОМу ВИробНИЦТВу \(яс а, молока і яєць у нашо­ му районі, що значно сприятиме

с тійно

з адоволенню

зро с таючого

по­

попиту

населення на ці важливі про­

дуюи . Идеться 1 про вчасне за в ершення інших новобудов , які

повинні

прикрасити села

Броварщини, про високу ЯІ\ість робіт, разширення і з міцнення бази будіведьної і ндустрії, використання всіх

резервів дальшого підВ"ищен­ ня ефектвввості виробни­ І пва.

Група працівників тресту на чолt з керуючим В. Ф. Шеїнпм була запрошена на с есію Верховної Ради УРСР.

В. ПАСП\А ,

лив парламент нашої респуб­

має надійну зміну.

кам

голова виконкому сільської Ради депутатів трудящих.

про

заходи,

які

Завданням партійної орга­

нізації по пропаганді і роз'­ ясненню постанови ,сесії Вер­

ховної Ради УРСР було при­

свячене

розширене

В ньому взяли чальники

2

стор.

О

ПМН-7.

участь

дільниць,

на­

виконро­

би, майстри, начальники від­ ділів. В центрі уваги партій­ ного бюро робота партій­

ної організації по дальшому зміцненню трудової дисциплІ­ ни. Секретар партійного ко­ мітету колони І. Я. Ко­ роль розповів, як це питання обговорювалося на сесії і які завдання поставлено в цій важливій справі. Цінними думками поділились партійні активісти С. М . Александров, О. І . Ваврищ В. М_ Дацен­ ко, Л . І. Куліш та інші.

Партійне бюро провело на­

раду агітаторів та редколегії стінної газети <<БудівельниК >>

по питанню пропаганди і роз' ясненню матеріалів восьмої

сесії Верховної Ради УРСР.

У будівельникіu ної мехколони NQ

пересув­ побував гість сесії, заступник началь­ ника колони В. А. Коршу­

8

нов, секретар комсомольсько­

го комітету тресту О. Жура­ ківський знайомить з мате­ ріалами сесії молодих буді­ вельників, котрі зводять Пет­ рівський комплекс по відго ­ дівлі великої рогатої худоби в Обухівському районі. У відповідь сесії сільські

на постанову будівельники

заявляють, що з честю справ­

ляться з завданнями, які по­ ставлені перед ними у чет­ вертому, визначальному році дев'ятої п'ятирічки .

накрес­

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН ,

громадський

сільського будівництва.

кореспон­

дент.

"Трактор К-701достроново!"-nозунг дnя багатьох заводів

Перед ЛенІнградською партій­

ною

організацією

поставлено

відповідальне :завДання:

збіль­

виробниче об'єднання <<Автоди3ель>>, Нременчуцький колісний завод, - Мелітопольський завод

шити темпи виробництва тракто­ тракторних гідроагрегатів та ін­ рів в об'єднанні << Кіровсьний ші. Ло з унг << Трактор Н-701 завод>>, розпочати вже в цій п'я­ достроково! » підтримали всі ко­ тирічці випуск нової, потужні­ ,1ективи підприємств-суміжни­ шої машини К-701. Це завдан­ ків. Всюди , як і в об'єднанні ня випливає з рішень XXIV з'ї•з­ <<Юровський завод >>, в авангарді ду RПРС, який поставив вимогу змагання йдуть комуністи і дальшої інтенсифікації сільсько­ комсомольці. господарського виробництва. На Мелітопольському заводі Новий трьохсотсиль!fИЙ трак­ тракторних гідроагрегатів вве­ тор К-70 1, створений кіровцями, дено в експлуатацію три авто!\j:а­ обробки успішно пройшов державні корпусів ви­ ТІІчні лінії пробування. для трак­ FІого продуктив­ гідроро з подільників ність на різних операціях вища торів, ЩО дало МОЖЛИВіСТЬ ВИ­ порівняно з трактором Н-700 н а ВіЛЬНИТИ десятки металорізаль­ них верстатів і багатьох робіт­ 25-40 процентів. ників. Економічна ефективність заННЯ ВИГОТОВИТИ В НИНіШНЬОМУ Колектив об'єднання <<Кіров­ новинки близько 50 тисяч році додатково до плану для ський завод» відповідно до карбованців. З'явилась можли­ Ленінградського об'єднання "Кі­ своїх с оціалістичних зобов'я­ tіість , крім того, переплануват11 ровський завод>> 40 тисяч хре­ зань готує партію нових машин. площі в основних цехах і наро­ стовин для тракторів Н-700 і Достроковий випуск нових стити виробництво корпусів гід­ К-701, а також потрібну кіль­ тракторів залежить також від ророзподільників для тракторів кість карданних валів. багатьох заводів країни, що по­ R-700. Т-130 і К-701. На Першу заклик Ленінградського ставляють кіровцям вузли і де­ партію гідророзподільникІв до об'єднання << Ніровський завод>> талі. Се-ред них Херсонський трактора Н-701 вже відправле­ колектив Кременчуцького коліс­ завод карданних валів , Саратов­ но в Ленінград . ного заводу виготовляє диски ський державний шарикопід­ Нолектив Херсонського заво­ коліс для першої промислової шипниковий завод, Ярославське ду карданних валів взя·в зобов'я- партії тракторів К-701

бу­

\Ііеця

~Іайбутньої ,\ 11 С .Іок;щії rону

усь о гп :І ;:•ІІінні<ІночуИпкий

на

\[Jf'iiPт.

1\.рі.Іь

ньщ·,,

/lpnfii!Tif

T)'Hf':Jh

ДІ1 J) ЖИ:ІІОЮ

І

5

1\і.lо\\етрін.

на :н•;кить

ІІОНа;І

На робо т и :Іапр о ­

ІІІРНІІ І;раІЦІf\ \IPTJJOfiyдiB1(iB :Мnr·І;­ ВИ, .l!'нінграла, Харкова. 1\иєва. ::

!\()ЖНИ\!

ДІІР\1

:!(1/I('T:J.P.

:1аяв від добровп.1ьців, ють в:Іяти учаr·ть

у

які

будові.

ІІ!JТЇК баж;t­

На

:

новиіІ трактор

К-701;

внизу .ІІІворуЧ

-

С.WJО-

сар-випробувач з МеJІ!топоJІьського заводу. ВаJІеитии пан­ кра тов; внизу праворуч краща шJІіфува.пьниця Херсон­

ського заводу Ніна М.іJІешко; праворуч вгорі - підготов­ ка дисків коJІіс до відправки в Ленінград на Кремен­ чуцькому заводі.

Фотохроніка

О

засідан­

ня партійного бюро

ліки по дальшому піднесенню

здо­

Виступаючи на семінарі, про­ фесор Мфсагатова :.J горді­

одержаний

студентЦі ,

і

п'ятьох синів і дочок, а за­

:за дочку калим . Захисником і вчителем стала для Мфса­ г а тової молода Радянська держава. Дитячий будинок , а потім Москва. Нелегко довелося

життя

:швають лінаря мамою . Вдо­ ма у Розіяхон Садиківви теж чимала сім'я . Вона виховала

чено Розіяхон Мірсагатовій. Вона бу ла однією з перших у з бечок, які кинули винлин перетитнам диких феодаль­ них звичаїв і побуту. Ще дівчинкою її продали в дружини багатому старо­ му. Розіяхон втекл а від не­

по

дань · п'ятирічного плану».

материнства,

-

дітям

ров'я. Багато врятованих нею дітей тепер уже дорослі, на­

вчорашнім

днем>> , написаній Ю. Фучі­ ком у 1934 роЦі після по ­ ї з дІш по Радянському Сою­ зу,

щастя

їх

заходи

Тепер її учасншш розпові­ дають с ільським будівельни­

ківну Мфсагатову від тієї фучіківської героїні відді­ ляють майже чотири десяти­ річчя натхненної праці. Дов­ гі роки професор Мірсагато­ ва, очолюючи Харківський науново-дослідний інститут. повертала жінкам найдорож­

Юліуса Фучіна зустрілася :з дівчатами із Чехословаччи ­

З великим інтересом зна­ йомиться колектив тресту <<Броварисільбуд» з матеріа­ лами восьмої сесії Верховної Ради УРСР, яка обговорила питання <<Про стан сільсько­ го Qудівництва в республіці і

старше поноління

ГЕРОІНЯ НАРИСУ ФУЧІКА Хвилююча ;зустріч відбу­ :rась недавно в Харкові на t.I іському інтернаціонально­ му семінарі. Героїня нари­

БЕСІДИ НА БУДОВАХ

П'ятниця,

5

JJИПRJІ

1974

року.

РдТдУ.

о


Пере~рити кожен комбайн

Рвнтабвпьність ранніх овочів

Механізаторам .Пухівсьного на. Перевіряємо ще одну маши· племптахорадгоспу належить зі- 1 ну. І знову втрати, яких можна брати цього літа зернові на 830 уникнути. Коли ж пропустнпв

З року в рік

гентарах. Досвідчені номбайне- третій номбайн, то вже ні в но· ри І. П. Труба, С . П . Дзюба. го не залишилось сумнівів щодо С. С. Шеверун, Н. Н. Степчен- необхідності таної перевірки. ко, А. Н. Марченно, добре ро- Втрати зерна з технічних при­ зуміючИ, що тільни надійна робота номбайпів і жаток дозволить успішно справитися з цим завданням,

наполегливо

ще

1

ще

-

раз ретельно перегля-

на

краще нл~птик

сназав

Здається, зроблено

чергово

бити і _ _в усіх

інших

номбай­

тепличного відділка Павло

дорович Маляренно,

Та ось ми просимо

комбайн вияви­

одер~ати до

1 бре-

зент, щоб пропустити комбайни

ємо

зараз.

іf!~пектор районноl інспенЦІЇ по заготівлях і якості сільrосппродуктів.

ска зати , що непогано: вже виро­ щено і зібрано на кожному квадр~тному метрі в се редньому

ність? Адже всі ущільнення поставлені.

старший інженер-інспектор держсільтехнагляду райув-

Особливо добилися бригади Олексія Федо­

Все-таки ставимо перший комбайн на брезент і пропуснаємо його. Виявляється. що верхюt нришна зернового елеватора пі­ дІrнана нещільно . Є втрати зер-

раnліпня сільського дарства.

Івановича Ваніна. Ножна брига­

така

формаль-

ДОПОМІГ ДОСВІД

Г.

7,5 юлограма

А. ХАТАЯН,

голова

групи

ВолоАимир Г'{).Иrорович О}Jел

народного

водій

контролю радгоспу.

пом.і! дояркам

'!( цьому досвід

дРУЗlВ

З

НОЛГОСПУ

_ д<?ярки-комсом~.лки к?лгоспу «Зоря комунізму~ Омсьної об­ ІМеНІ ХХІ партз 1зду Н1жинсь- 1 ласті, який вони ретельно ви­ району

.

В.

Мустип ан

Г. Желада з .?ерезня цього ку поч али доІТи по

100

і

J?O-

кор1в.

вчили.

взялись

дояроо .

ста-

Щодня

за

вісьмох

кожна

здає

до. Минув лише травень, а на рахунку .кожної сто тонн

близько тонни продукції. До кінця року вони зобов'язалися

молока. Навіть найдосвідченіші майстри н е завжди досягають

виробити

тонн молока. {ТАРС) .

285

зобов'язанні

працівнинів

сільсьного госх:юдарства району по нормовиробництву зроблено наголос на тому , щоб постійно працювати над п ідви щенням врожайності нормових культур, удосконаленням технології нор­ мовиробництва і кормоприготу­

вання ,

збільшенням

заготівлі

кормів , поліпшенням їх пожив­ ної якості. Заготовити, зонрема, не менше 4 7 тисяч тонн сінажу і 164 тис ячі тонн силосу . Під­ рахунк и св ідчать, що саме на силос і сінаж у господарствах

району припадає на стійловий період близь:ко 60 nроцентів за­ гальної поживності раціону жуй­

тонни

ма си,

а

на

центне­

ри і тонни нормових одИниць, б ілку , вітамінів. На основі досягнень зоотех­ нічної науки і передового досві­ ду розроблен а і широко впро­ ваджується у виробництво про­

проводить змащення, ре-

гулювання,

а

завжди

тому

змогу виїхати ІНа

має

ні

оодій В. Г. Орел

-

під ча с

завантажецня консервоваІНоЇ про­ дукції у залізничний -вагон.

курудзу МОЛОЧНО-БОСНОВОЇ

При за'І(ладанні силосу дуже ва,жливо , щоб ножна силосна як

можна швидше протягом 3 4 днів. Ущільнення - головна технологічна операція при сило­

суванні. В добре ущільненій ма­ сі бродіння протікає при темпе­ ратурі 25-30 градусів, а недо­ статньо ут,рамбований норм на-

ня хімічних нонсераантів в 2 3 рази знижує біохімічні втрати корму.

соціалістичному тепличниць

в ньому

50-70

повністю

каротин , вдвоє

в

силосі

в

два

першість

квадратних

метрів

закритого

грунту. На кожному з них вона виростила і зібрала 14,7 кіло­ грама огірків при зобов'язанні

12, а до кінця сезону буде що­ на йменше 18, у тому числі шіст-

одержання

ВИСОКОЇ

градусів і

втрачається

зменшується пе­

ретравність_ nротеїну. Трамбу­ вати масу потрібно систематич­ но з першого до останнього ша­ ру .

РАДВ'.І'Ь

важк і

вування.

Приготування с інажу , як і си­ лосу, є метод біологічного нон­

запобігає

с ти ш ар

швилкого Для цього

чується:

корм повноціннішим, в силосну

одержимо силос, в гіршому (при недостачі l(у;нру в рослинах) мо­

створен­

ну вносять в сухому виді, аміач­

підниелення норму. корм подрібнюють ,

ну воду розбавляють водою у відношенні 1 до 2 або 1 до 3. Це підвищує вміст протеїну в куну­ рудзяному силосі вІдповІдно на

на

ут рамбовують і добре запри­ вають. Подрібнення сировини сприяє вид!л енню сону з розчи­ неним в ньому цукром, необхід­ ним для життєдіяльності молоч­ нокислих бантерій, нращому ущільненню маси, а танож по­ ліпшує споживання корму. Щоб

запобігти врат соку,

тонносте­

і 48 процентів. Для нонсервування

64

рослин

зелених

рекомендується

стовувати

тані

піросульфіт

вик ори­

препарати,

натрію ,

ян

свіжескошеної

землею шаром 20 - 30 санти­ метрів. Зверху необхідно nокла­ сти шар соло ми близьио 35-

45

сантиме трів,

промерзанию

щоб запобі гт и

покриття

П'ятниця,

5

липня

1974

року.

і

Нілограм хорошої я>Кості сіна­ жу повин ен мати 0,35 - 0,4 нор­ мової одиниці , 50 - 60 грамів перетравного протеїну і 30- 40

трав'яної муки. Повн істю забез­ печити худобу кормами високої якост і, всіма необхідними по­ живними речовина ми

-

значить

оп­

вологості

умо­

ва, ма забезпечує внеоку якість корму.

НОВЕ ЖИТТЯ

дарствах

в госпо­

субтпропічних

райо­

нів Груз ії. У Чаквському рад-• госп! імені Леніна заготовл ено вже 23 тонни листя, що на 3 тонни більше в ід план у . Новозеландський льон ба­ гаторічна волокниста рослина , яка досягає у висоту 9 метрів. Волокно листя використов уєть­

Ровенська область. Праці.вники тепличного господарства кол­

госпу «Зоря комунізму>> Ровен­ СЬІНого району вже відправили в торговельн у мережу понад 250 тонн ранніх огірків, помідорів і зеленої циб ул і.

умовою

го

господарства

номсомолка

Ольга Свтай збирає помідори. Фото П. Здоровила. {Фотохрон і ка РАТАУ).

* * * РОСТЕ На

шість

риться

госпу

<< ЗИМОВИИ ГОРОД>) гектарів

«ЗИМОВИЙ

розши­

ГОРОД>)

рад­

<< Слов ' яносербський~

Во­

рошиловградсьної області. Тут споруджується тепличний ком­

б інат . Усі

виробничі

процеси

зирощування овочі в будуть пов ­ н істю механізован і .

Вже

виблиснують

скляним

ції

дахом

величезного

на

перші

сонці

три

сек­

компленсу.

тваринницьної nродунції.

М. ГАВРИЛЕНКО, старший науковий співробіт­ инк Центральної дослідної станції по штучному осІме­ нінню сІльгосптварнн.

закладаються

ще

А

ком бінату трудящі області одер­

зростання виробництва і заготі­

о

новозеланд­

зб іл ьш ення поголів'я, дальшого вель

в ажливою

листя

ського льону ведеться

поряд

заготівлі с інажу необхідно особ­

Другою

Зрізання

льов

створити н адійну основу для підвищення її продуктивності ,

ливо суворо д отримуватис ь

вирішальна

Невввчайвиі

верх­

при вологості меншій 45 про­ центів рі·зко збільшуються втра­ ти корму. Так, при збиранні бо­ бових рослин , пров'ял ених до 35 процентів вологості, тільки одні механічні втрати п еребіль­ шують 10 проценті в . Отж е, при

-

І. МИХАИЛЕНКО.

хлор в ініловою пл ів кою, а з верху посипають шар вапна до 1 сан­ тиметра, а потІм покривають

ти ритм за готІвл і кормів, вино­ нати і пер евиконати плани заго· тівлі сіна, силосу , с інажу,

рослин це

кілограмів.

Усього з початку сезон у реа­ лізовано понад 500 тонн огір­ к ів і 60 тонн помідорів. Тепер щодня відправляють з радгоспу у торговел ьну сітну 15-16 тонн огірків і 3 ,5 тонни помідо­ рів. Ранні овочі стали висоІю­ рен табельними.

трави

лота та інші продукти бродіння, утворюються гнилосні бакт ерії, що приведе до втрат корму. А

натрію, ферменти і ін . Нонсер­ вуюча доза піросульфіта натрlю

7,3 - 7

площі по

сантиметрі в ). Добре утрамбовану масу сінажу зверху пок ривають поліетиленовою або

же нанопичуватися м асляна кис­

величин

з квадратного метра закріпленої

не

В кожному господарстві не­ обхідно зді йснити нонкретні за­ ходи, які до:зволяли б пІдвищи­

тимальних

бельчат! висоновологі норми по­ 4,5 - 5 кг на тонну зеленої маси дрібнюють на частини довжи- бобових і 3,5-4 нілограми ка

о

в нращому випадку ми

бісульфіт

Катерина Слуценко , !\атерина Нлименно та Натерина Лисенко. Ножн а з них зібрала

(30 - 50

міліграмів каротину.

біднИй протеїном. Щоб зробити

середовища і

кілограма огірків.

маси

продовжуватись

під·нислюють корм і цим нонсер­

ня безнисневого

13,7

На прилавках магазинів все більше з ' являється помідорів,

більше 3 - 4 днів. Пов ерх пров'яленої маси необхідно кла­

нього шару корму .

с ування спрямована

Григорівна Заглипська

вже має на кожному квадратно­

трантори.

На сінаж потрібно закладати злаков і трави з вологістю 45 процес, в результаті якого в nроцентів. Велиний еф ент при силосу­ 55, а бобові 50 - 60 кормі утворюється молочна 1 ванні дають синтетичні добав­ При більшій вологості небажа­ частново оцтова f{ислоти, вони ки. Так, нукурудзяний силос на мікрофлора уже не пригні­

масу добавляють сечавину і аміачну воду із розрахунну 2,3 кІлограма азоту на тонну (4,5 кг сечовини або 12 літрів 25-про­ центної аміачної води) . Сечави­

Натал ія

радгоспу прибутку .

СИЛИ

Трамбовку nров'яленої

повинне

Досвід показує, що хороший сі­ наж можна одержати тільки nРи суворому дотриманн і всіх еле­ ментів технології його консер­

що псування сінажу

їх nринесла карбованців

Закладання с і нажу в траншею

не молочна кислота , а фізіоло­ гічна сухість маси і ретельна ізоляція її в ід доступу повітря.

негайно вкритий nлівкою і ша­ ром землі товщиною 25 40 см .

СОСУЧОЇ

ням . Для цих цІлей краще вино­

низькою.

13689

навіть на масі при вологості близь'І(о 20 процентів. Через це

дарствах

залишається

зація

* * •

високоякісного сіна­

жу є ущільнення маси і герме­ тичність сховищ. Ян уже вназу­ валось. бактерії не можуть ро з­ виватись в сінажі і-з.-за його фі­ зіологічної сухості. Але плісне­ СВОЄЇ

нарбован­

ся для вироблення канатів, спе­ ціальних технічних тканин, по­ жежних рука в ів , морс ьких сна­ ст ей .

в траншеї н еобхідно про водити протягом всьоfо періоду заклад­ ки з одночасним її вирівнюван­

ністю завантажений і добре ут­ рамбований норм мусить бути

неве середовище в трав'яній ма сі . Ось чому технологія сило­

по­

сідають Ольга Сергіївна П етрен­ За нею закріплено 500 ко.

Приготування сінажу. С інаж здобув широке визнання в господарствах району. Але яність його ще в багатьох госпо­

ниця між ними полЯгає в тому,

вують його. Щоб запобігти появ­ ленню пл1сені , яка боїться ние­ лот, необхідно створити бе зние­

змага~ні

с інаж nри доступі до нього ние­ н ю повітря плісн ев іє .

ИАУ'.КОВ.ЦІ грівається до

-

вмі·ст прот еїну і більше рази .

еервування зелених рослин . Різ­

Приготування силосу. Силосу­ вання складний біохімічний

шість кілограм ів плодів.

ві гриби здатні рости внаслідон

Зелений норм, що силосують.

якості при мінімальних втратах

.мщорІВ, уже зібрано з квадрат­ ного метра гектарної площі по

У

12500

ців. Є чим похвалитися і Ярос­ лаві Ярославівні Низимчук, ян а на кожному з 600 квадрат­ них метрів виростила 14 кіло­ грамІв огірків. Станіслава Пет­ рівна Маляренко теж при зо­ бов'язанні дванадцять нілогра­ мів виростила на таній же площі по 14 кілограмів огір-ків, реалі­

ч~ Пе:ренка на вирощуванні по­

Силосування кукурудзи ра·зом із бобовими, яких додають в нількості 25-30 {але не біль­ ше 50) процентів підвищує

треба всіляко захищати від за­ одер­ бруднення землею і пилом. Пов­

пониtвних речовин .

тив бригади Григорія Федорови­

ристовувати

гресивна технологія консерву­ вання кормів, nравильне засто­

сува ння якої забезпечує жання силосу і сінажу високої

метрІ дев ять кілограмів . Висо­ ких показників добився колек­

прогресивну технологІю

СТИГ­

завантажувалась

гекта­

І

ЛОСТі і інші грубостебельчасті рослинИ' з вологістю 70- 75 процентів ла 40 мм.

споруда

25

рах і. зібр~ла Ух на нваДратнаму

серед

На знімку: на передньому пла­

та Анатолія

да вирощує огірни на

виконання на­

ною 150 мм і більше, а нуку­ тонну злакових, бісульфіту нат­ рудзу з вологістю вище 75 про­ рію, відповідно, 8-10 кілогра­ центів на 70- 80 мм, а ку­ мів і 6 нілограмів . Застосовуван­

них тварин. Зрозуміло, наскіль­ ки ва жJшво приготувати ці кор­ ;vш високої яності, вести облін не на

машину, ре­

Фото В . БендиІtї~.

-

Виробництву кормів У

гулярно

з&сол­

«Вобрицький».

Він добре .доглядав

технікою, В. Мустипан і Г . Же­ лада справляються

велике

радгоспу

-

досконалою ван'І'ажувальних робіт.

Нористуючись

Вони першими на Чернігівщині

доглядати

автонавантажувача

заводу

РОСlИСЬНИХ

кого

ровича Гладишка

госпо-

такого показника на рік. А до-

РОСІИСЬКИХ ДРУЗІВ

ранніх овочів. високих ПОІ<азнинів

СМОЛЕНЧУК,

радгоспну касу

які вирощують робітниці Надія

і впевнитнся. чи немає втрат. Комбайнери неохоче погодилися виконати наше прохання. Мовляв, для чого

За

ради треба Хоменно ,

І справедливості

І. ЗАБО.f:ІОТНИИ,

ранніх.

вирощену нею продунцію. реалі­ зовану в. магЗіЗинах, надійшло в

карбо: му метрі

400 тисяч

ванц1в прибутку. Над виконан­ ням цього зобов'язання і працю­

пр~везти сотні тонн зерна.

соломи, небагато зерна

Фе­

ми дали

-

слово виростити на ножно му к~адратн?МУ метрі одинадцять юлограмш овочів або 825 тонн

двигуни перед виходом у поле необхідно

комбайнІв, включаються в ро- перевірити на брезенті, б?ТУ жатки, молотарки. Меха- ти й ліквідувати 2 сі нІзми працюють чітно. втрат. Це до-зволить

Включившись у Всесоюз­

-

господар-

все. По- ствах району. Кожен

. заnуснаються

винористати кожний землі, виростити як­

я~ соЦІал іс тичне змагання пра­ цшнинів сільського господар­ ства, - розповідає керуючи й

да~<_>ть кожен вузол, роблять нер А. Н. Марченно. ущІльнення для ~меншення Такий висновок повинні зро­ втрат зерна . соломи и полови.

якнай­

наибільше ранніх овочів.

всі комбайни

-

брезенті,

уже під Колентив

закритого грунту прагне

Так, тепер обов'яЗ'Ково бу·

Вони демо перевіряти

радгоспу

імені Щорса . Тепер плівкою 7,5 гентара.

чин, яні легно усунути, в ньому становили більше двох процен­ тів!

готу-

ють~я до початну жнив.

розширюється ~адцять нілограмів

тепличне господарство

три.

З уведенням в експлуатац ію жать додатково дві тисячі тони

ранн і х

овочів на рік .

О.

КОВАЛЕНКО, кор. РАТАУ.

Ворошиловградська область .

8

3

стор.

е


Що за свято без змагань?

:~

., 11 11

І)

::11

тоІ•І'ш,;нІ н ІІО,1І

Не tmepшc ІІfюt!ш;цені :юнори-11

:: /ІІ>І{О,·о npmJ.нacy Катерині Ми- ІІ 11 хшІліІ!ні ll рuтuко бува:ги ,; 110- :: Іі .11. От z t;•mtю вони вщхuла до ІІ

11

робітниІ{іІі

fJUUc'OCll!/ «Завари- 11 т;і llf!UІ{Ювu.uz z-zo план- 11

:: l(bi{Ult)),

11 TUL(l:ЯX KOf],\[OHIIX бt/рЯІ{іt;, піа- :: 11 ньоz капусти. оаркш, на аак.zа- 11 11 данні сінажу. Хлібороби i:J за- 11

:1 доволення.Іt

купува.ш ,;zінераль-11

11 ну воду, сuтро, булочки, сирки, 11

11 ковбасні ни роби, L{ІІ,'аркu, ncчu11 но, цукер"и. :: Бригадир В. А. , 7 інz:р•tук від 11 і.нсні робітників сердечно поdя11

lj вання

11 11 ::

11 частіше иід- 11

і запросив

таюош тонара-

3

11 .l/ll.

*

11

11

*

::

11 ~ 11

*

~:МИСЛИВСЬКИЙ НЕДІЛЬНИК 1:

11 І

Ігри, конкурс-11. ро:н~агІІ, тан­ ІІі .. То тут. то т;нІ спалахує с~Ііх- лунає піс-нн. :VІолодt., як

виступ піснею <<3 чого почина­ ється Батьківщина>>. Виконали її Ніна Литовченко і ансамбль

:завжди.

<<Світанок». Ремонтники винесли на суд глядачів <<Номсомольську піс­

:Ji-lП<-І.ll,HiІ,

:: «У:vrіємо

кувив продавцеві -за обс.zугову-

:І ~ідувати Іzолс

СпівпНІІ, т<Jнцюрнстн. >таторІІ

ініціативи<-~.

трудитися.

ВіДПОЧІІНС\Тf,>>, КІІ-ПОрОШКіВЦі.

у:~Ііємо

іі

ГОНОJ1ЯТІ, ЮНі-1-

снятк~·вnннн ;~нн Р<-~дянської сvю­ .1оді. привертає захоплююче

ню•> з нінофільму <<Невловимі месники>> та «Пісню про комсо­ мольцін-будівельни-ків>>. Друге :v~ісце --- це очевидний успіх

змагання на імпроні:юваній

молодого колективу,

Уваг~- всіх.

раді.

'Г~·т

хто

прибув

на

ест­

проходить третій.

:за­

Сіроштан. Жіночий вокальниіі анС'<J:І1бЛІ, <<Деснннка>> :Зазимського сільського клубу (керівник А. Ващенко) nорадував чудовим

к.тпочний тур огляду на кращу КОМСО:ІЮЛІ,СhКУ ПЇС:ІІЮ. УЧ<-ІСНИ­

КіВ ЙОГО НИЯВІІ,lІf

KOHI\,Y[JCII

ДОЖНJ,ОЇ Cci:VIOДiЯJ!f,HOCTi,

Ху­

ЩО від­

11 ПJJОТЯГО\1 .\111Ну:ІІІХ 11 б:V'ва:ІІІСН двох ~Ііснців на :ІІісцях та н 11 11 раЙОНІІО:VІУ б~'ДІІНІ\~' 1\~'ЛЬТУРІІ. Н<-1 СІtені вокат,но-інстрv:v~ен­ зилtу d.zя диких тварин чu,;zа,ю 11 ,,-орлtів. Hatlкpa_щuJt кopJto.Іt для:: т<-Ілr,ниіі <JHCiJ:>Iб.% <-Івтот'ранс­ порТІшків <<Данко>>. З великою косуль t лосzв є заготавлею 11 С<-1~10в.1ітку ніники з дерев листяних 11 \ІаЙстерн іСТЮ ВИНО!-1\'ЮТІ, порід, особ.шво лиmt_ 11 ДіЯЛІ>Ні :ІШТІ(і Пісню' <<ТІІШі!, Т!І­ Ша ... >>, ГЛЯД<-ІЧі ТЄ!ІЛО ВіТаЮТЬ C:0п оча.ш ааготовлятu Ііор.Іш 1.11 11 .1iCTifJ А. Верясова. В. ШвецІ,, цьою .гіти. В ;Іtuнулий вихід- 11 Л. Панка. ЦІ-<J:vry анс;нІблю (1\е­ '

.

-

виконанням

К.ожно,·о року JlltC.Zill>cькt Т<О.1сктиви сіл Заворичі, Бобрик та В. Дtutepкu заготовляють на

нutl був організонанulі

1ниТ<.

Колективu,

ІІ.ніж

неділь-~

:J.Ію,'аючись

собою, заготоІіu.щ

понад

1: 11

:11800 віникін, з нш: заноричаниІІ 11 -1200, бобричани ~- :юо, вели-11 11 кодимерчани - 820. Ji нІ'ді.гь-11 І нику ЮЯЛ/1

!J'ЩСТЬ

:J9

.ШІСЛ1Ів-

цzв_

У ,1/иСЛUІ!СЬКО~Щ!

11 11

р;v·є

ним

А.

Свирид)

було

деяких

вагань

діжні. народні

:\Іододі

ОДНОГО.

тшонавці одержують н оплески СІЮЇХ товари-

нагороду

шів, ровесників, грамоти та цін­ ні под<Ірунки.

А поруч З:\Іагаються важкоатлети. занд<-Іння:

не

У

них

підноря-

двопудові

волейболістів

кращих :зе~ НО;(у

гравців

-

силі

нелегке

кожному

ються одно- та

Турнір

в

гирі.

виявляє

спортсменів

ПЛС\СТИЧНИХ

На фото: внизу

М. Л.

Ковальчук, Мальцева,

Н. Федун, Г. Конончук,

С. Цифра та В. Олексієнко; вгорі

-

ліворуч

грамотою

міськ-

відзначено н

комсомолу

кому

конкурсі пісні виконавську май­

стерність зу

Т.

Литвинеиио;

вни-

богданівсьний дует К. Де­

-

нисюк

В.

МаС.

переможЦі

-

волейбольних :змагань серед жіночих ко:v~анд пластмасінці

і

Буц.

JI.

Акомпанує

Марченко.

М. КУ ЛИКІВСЬКИИ.

Фото П. Голованя.

кінофільм;v·

в їх

тnкож

сvrо:ю­

піLні_

Добре ниетупили також ама­ тори сцени зщюду «Торгмаш>>. Сатирвчні куплети О. Синицько­ го та !VI_ Терещенка. народні ме­ .1одїі тріо бандуристок. молдав­ ськнй танок хореогр<Jфічного і\ОЛеКТІІВ~-

прп­

ВІІКЛІН\3Л!І

He.'J:vІiHHi

оплески.

Пі;J, акомпоне\Іент гітари спі­ н<Jє Т_ ЛиТВИНеНКО. ЇЇ ГОЛОС' ДОб­

жюрі

ре :шаютr. любителі співу, адже ~юна не ра:з

та ремонтно-ме­

ниетупала в концер­

тах. Задушевно звучать пісні на слова С. Єсеніна у виконанні l{. ДеннсюJ-; та Л. Буц.

ханічного :заводу.

П.1оснівчю11т po:mo'Іamr

:щповідникуіІ

оnікдні•>·

1-Jепертуарі булІІ

конкурсу вирішІІ.'ІО дРУГІІМ при­ .Ю~І r;ід:шачити дr;а колективи:

сел<-~ Плоского

пісні

<,Тіні зникають

суджено першісп,.

Після

яки:v~ керує

М.

денла­

:1МіНЮЮТЬ ОДНе

райради мис.иищі~> та рибалок, :: що

роатаиювании

цьких лісних кормлювати_

у

дачах, Тут

аавори-

є що під·

11 11

добрі' прижи- 'І

ли ся дикі Т<O:Ju, .юсі, дuкі свині

11 1та інші тварrти_ Пu.гьну охоро- :: 11 НІ/ їх ор<'ані:щва.zu дщслzтці. ІІ 11 І 11 П. ЖИГАЛО. \а 11 іІ 11

rr ..

11 11

1'

11 1

І

11

ці і

Дли

БІР

ІІРАІ•І

Jl

першій

змі-

11 н-1 ту переб ni ер·111 11 1' ували сто он 11 CTOЛU'IHUX ruкi.z ,~2,\і· 89 ~- 133. Струнко стоять брезентові на11 11 мепz, схожі на чепурні будиПідведено

11

11 11

І :І

11

освітлення, І&

11 воду. Дирекція радгоспу виді- 11 ІІ лила для них ТІ'.Іеві:Jор і радіо- 11 11 лу, забезпечила постелям.и, ор- 1111 ганізувала повноцінне харчу- 11 11 11 вання. 11 Керівник табору- л. с. Лу- 11 11 11 канський ро:товіdає. 11 11 - Ро:тоfJядок дня б_цв скла- 11 11 1 11 dений тш.:. щоб діти .uогли rю-1 1 І! працювати. добре ~:~ідпочити. 11 11 братrz _11 часть ll СІІОfJТІІвних іг- 11 11 11 рах. подшштuся тс.гепередачі_ 11 Дополюгаючи радгоспу, учні 11 11

:1

ма

тuсяч пучків редиски. дирекція

l'

.

·

>УЯЄ

ІJО:11\ІШНа у. H<t- :зелеНІ. -

ж\

ших ЛІ!СТЯНИХ ЛІС<-ІХ .'ІІТНьо·І порв. Hpi~J, зелену :шнісу рідко

!\ОЛИ до землі соняч.. проб'єтІ,ся -

и

в

І

ЛJХТАРИК!8и-

ф осфорні Ц

:v~аленькі

<·вогники>>.

·

..

е nовилазили І:з С!ЮІХ

схов<Jнок

денних

павуки-світляки

або

''іванові черв· ячки•>. нк їх інко-

:1 :з \ т \ ' 11 · в.· 1' ·-

народі

·

u б б 'б де, звичаино, уває агата др1 · них слимаюв, пкими вони жив-

ляться. Тому

:знизу світиться.

11 ч~·ючн свої маленькі

·

треба

Теnлими вологимн літніми но-

чами серед лісу нерідко зустрічаються старі пні, від яких іде

блакитнувате

не? І відмерлій грибів.

ПНІ, виділя-

1:1

робот_ і__

_

~ морському краї. Світло. що ви-

!

про~ннюють

вони.

досить силь-

не. Якщо ~зібрати їх у невеличку

склянку, то nри

·

«ЛІХТСІРЯ>>

світлі

такого

темно1 НОЧІ

МОЖН<І

..

-

навіп, читати книжку.

сапро

ф

деревині

Ці примітивні

j

асе-

рослини

відносяться до групи

ітів

на

відміну від

рос-

хунок живих організмів і належатІ, до паразитичних

N\.оскви».

До

неймовірне».

підсумків

ім.

П_

«Очевидне

15.15 !6.15 -

К. т.

!. -

Програма

Рад» Прем'єра документального те.•ефільму <добрий ранок•. !8.00 - 1(. т_

і за рахунок ю. Жуков відповідаєІ<- на запитання телеглядачів. lї.25 т. «діти !(раїни

час похолодання свІ·чення · ПИНЯЄТЬСЯ.

Чемпіонат світу з футбола. (ФРН). В перерві

новини.

20.00 - Прем'єра телефільму «Сnалений - Інформаційна програма «ЧJо _ 21.30 - к. т. Концерт майстрів мистецтв. Передача з Великого театру Союз,· РСР. 22.53 - Новини. при Програма УТ - 9.45- - Наша афіша. 9.50 - Художній телефільм •Пакет». 11.00 - «Хлібороб-

художнього слід». 21.00

На веЛІІКИХ глибинах морів і ське літо>>_ Оперативний

океанів б

ри И.

В

живуть

глибоководні

·

б

они мають осо ЛИВІ ор-

жнивах. (Запоріжжя).

--

мок

висока якість».

те.1ерейд н•

сНапря-

11.30 -

(Новий асорти-

мент підприємств .1егкої промисловості

гани, що випромінюють світло. Дніпропетровська). Відомо більше 200 видів таких 12.00 - К- т_ Для

г~ибоководних. ~~g~т;-pн•fr;;;,~~;a~~ Для

чення з водою особливих речо-

нецьк).

залози

ських

юнацтво.

(Дніпропетровськ). дітей. «Сонечко». 31(~:~0 ~~~~)~· ·1 1i5 «Орієнтир•. (До­

f.

14.15 -_ «Візерунки~. І<онцерт.

секретів. які виділяють ~~:'нг~р~~~іа-/:~40 ;;:~ д~і~~J'~і~~фав~~~~: світлового органу. Світ-

ня.

От скільки живих

Б·актерн ... та гри б и. що оселя-

<<Ліхтари-

ків>> у природі серед

рослин і

тварrш_

організ-

:v~ів

за.1ах

:~агарбників.

Телефільм

«Черні­

хлоро- лові органи 15.15 -для_ шк~лярів. сСур. риб допомагають їм . " гівчанка:мач» _ 1".45 - ХудожНІй фtльм сІ(рок з

лин і тварин, що живуть за ра-

Свічення вшшикают1, особли- 1-

кооперав,ії.

цієї складної хімічної реакції вилучають світло. Отже. фактично світиться не відмерле деб б рево. а актерії та гри и, що оселилися на ньому. Свічення гнилючок дерева залежить від П' навнолишньої температури. 1Д

ря, окисляються

фосфо- риб. . Свічення

не мають у своєму тілі

рослин

--

мультфільмів: «Кіт у чоботях», сМайті Маус»_ 16.40 --- По.1ітичний оглядач

11 рощуванням і Jбираннялt уро-11 серед ночІ. надають лісовІ каз- філу, як більшість рослин, що У темрявІ, що панує на великш 11 жаю_ Ми сердечно ед ячні Ja :: !\О вого вигляду. Особливо кра- оточуютІ, нас, а тому не можуть глибині морів та океанів, пізна11 гостин_ність дuрекції радгоспу. 11 сиві летючі світляки, які :зустрі- вільно засвоювати вуглекислий нати особини одного виду. Ціка· · "б' ·. 11 партійній і профспілковій орга-11 чаютJ,ся в деяких швденних МІС- газ з повітря. Живляться вони во: що нан ІЛ~ше випромІнюють :: нізаціям і ,;сі.м nІAt товарищшt. 11 І(евостях нашої країни. у При- :за рахунок відмерлих решток свІтла риби шд час розмножен111 11 - щ асти ж валr. юнr д ру:н, 11 11 в житті і навчанні, - зичили .І Ііпіонера,Іt ве-mкодиАtерчанu, про- 'І ІІ д -- д д 11 11 во жаючu rx о олtу_ ,1 11 в ЗАБЕРЕЖНИИ · 11 J'.о;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ · ·

;\Є'ІіІ>

!ІЛО

к. т. Сьо-

ють особлині хімічні речовини. які :1'єднуються :J киснем повіт-

один ляється безліч різних бактерій і вин -

11 КиївсьТ<их щкіл оанайоАщлuся 11 одного в темряві. Блакитні ногІ1І1з гороdнілtu культурами, їх ви- 11 ники · світляків. що :v~иготять

-

Міжнародного конкурсу

Чайковського.

Засві- рнчне світло. Чим воно вИRлика- риб ВІДбувається ПІД час спалу- -

<•Ліхтари-

.

світляків

вважати корисними комахами.

цертних

V

·

ються на ГНИЛО'VІУ

нии nромІНЬ, тому ПІД деревами Н<шітІ. У ПОЛУ-.Ь\енну сnеку три:v1аєтьсн приємна прохолода і є ні бан:теріІ, що оселяються н Т І вдосталь налоги. еплого черв- окремих клітинах цих комах. ~ево;о _вечора _по т~ких м_ісцях Бактеріі виділяють рtо<Jовини. ~ тра нІ І на гІЛочках куЩІІі за- які окисляються на повітрі. =иб sн снІчуються :v~андрІВНІ лакитно- вуть світляки у вологих місцях.

ІІ2.З учні Грамоташr. Піонери:: КІІ>>. ко:v~ахи відшукують

І! які спrтя.ш на_,,

г.тядачів».

11.1'> К. т. Ктщерт_ (Ленінград)_ 12.20 -- «Пос-зія» _ (:\\. Ушаков). 12.45 ~ Пошта прогр.Jми «Здоров'я• _ 13.15 ~ «.Чузичниіі ка.:-tсндар». 13.4S ~ К. т. «Природа і людш1а» _ 14.15 - •По кон-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~~!!~~!!1!!!!!!~1!!~!!!!1!!!!~~!1!1!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~~!!~!!!!!!!~~

За 11 нонн без.крилі. ІОнчак черевця слабке

нагородила

10.00 -- <В маіістерні ю.зо -- _,\узична пrогrа-

листамн

ЛІ\.іжнароднніі

~~сумлінну роботу і відАtінну rю- 11 н них ІІ ведінку

дітеіі. промінь»_

«За

ЦТ

передач. 9Л5

«д:~н вас. батьки». ІІ.ЗО

l:)уруваті саМІ\ і світляків і "зібра.ш 4011 І<:і,юграАtів щаr~лю і \І справді нагадують черв' яків, бо

1150

лиnня

-]\_ т. 9.20 - Новини. 9.30- К- т. «Приходь, КJЗКО» _ •Соняч-

художника"_

11ІІ

.І,

11 І 11 ~~ На Кіровсько.ІІу відділку pad- 11 11 госn у «Великодимерський)) роз- 11 Jl 11 Jtістився піонерський табір пра- 11 відпочинку.

ІІиіі

ti

Програма

Гі.\!настика.

ІІ

ПІДО•••tННао.•v 11 ' •teJ

І11Іночки.

С.VБОТА,

Програма

!1.1\11

радгоспу

Щ _ орса.

_

•Екран передового дос-

відУ» .Документальний фільм «Ткачі•. Ії.5~ К. т. •J!ітературна субот••18.2.о

19 _10

!нформацшна програма

«BJCTt» _ 20.50-

__ к. т. «Народний цирк».

«На добраніч. діти'•- 21.00 ма «Час»фільм

(М.). 21.30

«Весілля».

Програма

на Київ і область

Наша афіша.

18.00 -

Програ-

Художнііі

фільм «Африканович»-

18.05 - Теле19.10 - Телеви-

ст з ва «Втечі»_ Частина перша. (Із серії

С. ПЕРЕХРЕСТ,

ветлікар

даху». Ії.20

імені

.с.1 ідство ведуть

ЗНАТОКИ».

Редактор Є. ФЕДЯ В: .

- . . g.cap ':rO',_".ol".,oC'~""""'.....,.g..;?.:-4'C-#C"~4"#-' ::C"cO'~zi~P.,...,..."".,.:rC"'q:rC"'o.C'..:ЬI..,.._ ...,... ,.;rt4J"lfl71• '4rl.c"~P"oC'ollll$1" •8Q::C"II"'.OЬ"wC""QoC-:C'~I##D4"-#'

«НОВАЯ ЖIIЗf!lJ>>

аргон Брпн,,рсооІn rпрко\1,1

КОЧ\tунистическон П<J !НИИ УкранrrІ.r,

r оро,LСКОІ n

-

"

-

раноrІ\Іt)І о

Советов зеп~татов тр::.дящнхся Krreнl r;он ооrrастн

І

!!~ША АДРЕСА· 255020.

"

В\'.1.

БРОВАРИ.

}(ИІвська.

1~4

І

І !.ЛЕФОНИ редактора

нr tпонr lP1!1 ,,

!9 ,\

82,

заступника редактора

:,-ьноrо с··кретаря, віддrлj L'Іlьського МІСt,евогп rадюмовпеннн 19-3-18,

ta

~1асоноr р•боти, фотокоJ1t'сrюндента -

r ас пода рства,

Hl

~ді 1iR

19-4-47,

кореспонпромисловості,

IQ 4-67.

І

Газета виходить

~·я~~вто~окі ~е~~у, газе: «Пра:да» у,

~

rазети «Правда»:

~oooccq~~~•cІ~~:oІ•qo,o~~~~~••••~·~c•ІqDo~~~~~·.oьІgc:oІ.oьgo,oqc~qg 1 ~, 1 ~-~·-~~~~, 1 , 00 ~

ІНДЕКС

6!964.

Броварська .Jрукарня КІІЇвського

об.1управління

в справах видавництв, по.1іграфії і книжкової торгівлі, вул.

Київська,

154.

Зам.

3454-10.804.

104 номер 1974 рік  

104 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you