Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯІ

Зустріч о. М. Косигіна 3 керівництвом КПА ВІДЕНЬ,

липня.

3

П'ЯТНИЦЯ

Болгарію 4 липня

6

МОСКВА.

1873 2

Голо­

ЦІна

Р. коп.

ва Рr.·ди Мін;стрів СРСР О. М. Ко­ сигін ЗУСТР';ІВСЯ а кері'вниками Ко­ муністи,чної па,ртії А.lвстрії.

У зустр,:'чі бра.ти участь го.това ІША Ф. Мурі, член Політбюро, секрета:рі ЦК ІША Е. Шарф, Г. Каnті~ооПм~~ро ЦК МА Ф. Фюрнберг.

на

заіпрошення ЦК Бо.лгар­ ської Комуністичної пар­ тії, Державної Ради і уряду Народ'НОЇ Респуб­ ліки Болгарії з офіційНlИМ Д'ружнім 'Віз'и'Том відбув

ЛИПНЯ

Сьогодні

Чl1ен ПО;Jітбюро ЦЕ КПРС,

ВІА'ЇЗАМ. В. ПlАГОРИОГО в НаРОАИУ Республіку

.N9 104 (3606).

член

РІК

По.літбюро.

ЦК

КПРС, Голова Прещдії Верховно.ї Ради СРСР товариш М. В. Підюрний. (ТАРС).

ВИДАННЯ 34-м

*.,__________~~~~~~~~~~~~~~~~__~~_~~~~~_

Ні" час зустрічі, яка щюишла ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

в сердечн'ій і~ружній ,о'бстан()'в­ ці, відбувся об~IІ,н думками у пи­

Вручення ОРАена ГеорГія Димитрова М. В. ПlАГОРНОМУ СОФІЯ, 4 липня. Голова

таннях відносин )Ііж дво'ма бр&тні~1И партіями.

(ТАРС).

3аверwенкя радянсько­

австрійських переговорів

П'ЯТИРІЧКУ --ДОСТРОКОВО! Вийшли в поле косарі

Плавтаgіі­

Останніми днями дощова пого­ да дещо стримала достиганн.'l хлі­ бів, але на третьому відділку Се­

піА ваАійвим

ВЦЕНЬ. 3 липня. Сьогодні тут птахофабрики 30 У ~iДOMCТBi Федерального канцле­ миnолківської гектарів ярого ячменю набрали ра були ПРОДОВЖеІні переговори воскової стиглості. Н а цю площу м;а; ГОЛОІВОЮ Ради Мініст:р;в СРСР позавчора з обіду вивів свого ком­ О. М. Косигі,ним і Федеральни'м байна «С-4» з навісною жаткою канц.:Jером АВС'ТjJlії Б. К,раЙським. «ЖВН-б» комбайнер Леонід Ма­

ГШ.,ви у'ря;r;і,в 060х країн заверши­ ШІ об)I:Н ДY'MKal~H[ щодо проблем сучасн.orо міжнародного с'тано.ВИ­ ща і а питань радянсько-а,встріи­ ського спі,вробі тництва. Перегово­ ри, які проходили у дружній і від'верт;й оt}С'тановці, лідтве.рдиди

карович Есманович. Тут

же зай­

няв загінку і

Дмитро

Документи підписано. ВЦЕНЬ.

3

липня тут відбулося

підписання СЬКІІХ

радянсько-австрій-

док}'ме.нтіlJ3.

Шістьма агрегатами

тори

народиогосподарського

вельники цими

ний каНЦ.1,ер

- за свОєю коИ стР укц і єю і архітектурним задумом перша в

вироби

країні. Елеватор ие має

процентів і більше, свою працю на під­

.~BCTpiї

rьюlи,радя'нсыіi

Б. Край­

та австрійські

оф;ційні особи.

ликнй елеватор тисячу тоии

довгострокова

про­

цьому

),KOIJo-техн:чного

і

400

співробіТIJНщтва

'~liж СРСР і А,в­

rтр:єю,

но'ва

1)(}!ПfЬОГО

го

прог.рама

І~УЛЬ'ГУРНОГО

спіВРIJб:тництв&

д'восто.

і

науко:во­

на

1973-

1~I74 РР., Угода про міжна'РО;J;не !lIПО)lобі.1ьне

'сполучення

між

СРСР і АВСllрією. (ТАРС).

ЗУСТРІЧ В АВСТРО· РАДЯНСЬНОМУ ТОВАРИСТВІ ВІДЕНЬ. 4 липня. Сьогод;ні в одному 3 палаців .відня ,відбула­ ся зустріч Голови Р~ди Мі'ністр;;в СРСР О. М. Коситіна з членами й активістами

51

Ця

австро-радянського

ТОівариства. Н&зус'трічі були при­

('утні Федерr.·.тьни11:канцле-р А.встрії

споруда

тради-

3

великим

тисяч карбованців державних грошей. Нрім силосних корпусів, збу· довано прийомно-очисний цех, цехи прийом ки зерна з вагонів, відпуску хліба у вагони, заліз­ нична під'їзна колія, двоє ве­

иатхненням

трудиться

в

третьому році дев'ятої п'ятиріqки слю-

сар

інструментального

цеху

електротехнічних виробів БАСИНСЬКИfl.

Усі

відзначаються

заводу

Петро КОВ­

внготовлені точнІстю

ним

і

ІІИСО-

кою якістю. Норми вироБІтку передовий робітник щозміни виконує на 125

а лише І приємстві

і корпуси. 'з авдяк и зекономлеио близько

три силоси

ГР:НІа .розвитку еЮ)НЮlічного, на­

ПРОМИС.1Оівого

в

ємкістю на

ційиої високої башти

Підписан;:

здали

ве-

зериа.

верс'тв

а,в,стршського

дення, о,б' єднані в товариства, діячі, вчеон'і,

,насе­

-організаціях

визначні

~pOMaДCЬKi

пре~СТalВНИКИ діло­

вих K:.ТJ, публіцИ'с'ти та інші. (ТАРС).

НЯМ в

успішно .!,оєднує з навчан-

одному

з

КИ,вських

ф

в

ото

.

г

вузів.

ор Д

асортимент. Почали випікати булочки до чаю, бу.10ЧКИ вітамінізо· вані, київські та інші вироби. Змагаючись за дострокове ви­ конання річного державного пла­

продукції

та

Півторамільйонний йдуть

Олександр

Іх

щоденний ви-

25-30 води

працею

гектарів.

На

.

ВИСОКОПРОДУК-

Нарада

Р. ПИЛЬТЯИ,

головиий бухгалтер

хлібо-

заводу.

НомплеКСіна бригада номуністичної праЦі Олексія Сі:';!ака

із

Золотоніського

р·аЙМіжколгоспбуду серед

ків

сільських

Черкаської

першою

с,коротилися на

ниЙс

308

середньомLсяч­

виробіТОК на

RОЖНОГО

стосувала меТQДИ -бригадного підряду, ЯКИЙ запропонував знатний новатор країни Ми­

,вищив

кола Злобін. І ось результат:

6удівельно-монтажнихро5іт

телятнИ'к

знизилась на

здано

в

експлуата­

будівельни­

цію

обла'сті

СТРОКУ. Трудові затрати іПри

за-

цьому

ЛIOiДИlно-днів,

на

два

,місяці

раніше

члена

бригади

~BДBOЄ

плановий,

8

а

.пере­

вартість

ТИСЯЧ карбо­

ванці,в.

(ТАРС-РАТАУ).

МотороБУДіВНИКИ

графІка ВіД-

правляють ПРОДУКіЦіЮ трудівни­ кам

де

СlЛьського

господарства,

експлуа:гуються

вантажні

ІВ,а. Н. тажних автома­

,КРЮН!.

в

Хельсінкі

.

ХЕЛЬСІННІ. ~ липня на ,нараді з питань безпеки і сп!.вро­

.(\.

А. Громико. його промова була вислухана з велиною увагою

1 зустрІнута оплесками.

(ТАРС).

Перетворити Європу

її

в

Rонтинент

МІЦНОГО

країн.

Фінська газета «Пяйвян ууті-

сет», детально викладаючи

боротьби СРСР .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 торію соціалістичних країн

fJ.JIOBIHA

заводу.

з ви.передженням

(ТАРС).

ки змагаються за те, щоб до- Гаркавенко, дріжджовар Олек- ропі, викликало величезний ін­ строково ввести в експлуатацію саl1дра Митрофанівна Слука та терес у політичних колах, серед новий силосний КОРПУС' на 11 пекар Вір'а Іванівна Тишковець. громаДСЬКОСТі і в пресі різних Г. AHДPI~HKO.·

ного

у

-за чотири дні». Серед них нути вперед справу безпеки і Зараз броварські будівельни- тістоміс Олександра Василівна мирного співробітництва в Єв­

державних млинів, що у Ниєві.

вейє-ра Уральсь'кого автомобіль-

бlТНИЦТВ~ В ЄвроП! В другій половині дня відбулось перше ро­ боче заСІДання. Почалася загальна дискусія. Першим виступив глава радянської делегації, міністр закордонних справ СРСР

поліпшено

поповнено

автомо-

зійшов з кан­

двигу~:- один з найдешевших

на два місяці раніше. Вона у ну, багато наших працівників труВідкриття в Хельсінкі першої Нагарлику виконувала п'ятидеи- дяться під девізом «П'ятиденку фази наради, покликаної посу­

тисяч тонн зерна на одному ЗІ

більний двигун

І автомашини «Урал». Мотори з відзначаються уральською ма,ркою встановлю-

В МАТВІЄВСЬКИИ . ,

Відмінно потрудилася на будівництві елеватора бригада монтажників Миколи Скачка, яка зобов'язалася виконати план третього року п'ятирічки

якість

-

підвезенні тивною

### .... .,..,.#~~C'.,.c#.,._..,

агроиом по захисту рослнн.

У' першому півріччі нинішнього року колектив нашого хлібозаво­ ду добився відрадних успіхів. державне завдання по реалізації продукції перевиконано на 29 ти· сяч карбованців. У торговельну мережу Броварського і Бориспіль­ ського районів додатково до зав­ дання відправлено 104 тонни хлі·

го врожаю.

робіТОК

всебічних Івідносинм'іж НРБ і СРСР за актиlВНУ уча,сть у боротьбі за мир і міжнародне співробі,тництво» .

по

Пилипович і Микола Пилипович Пономаренки.

~pдeHa

Ге.оргія ДЮШТРОlВа. В Указі го­ мриться, щО М. В. Підгорнии нагор'одже.ниЙ « За величезний вклад у 3'11іцнеlННЯ бо.лга:ро­ радян,с.ьк.ої дружби і роз:вит,ок

Василь Лисенко, які виконують ши~ах ~iOCKOBCЬKOГO автозаВQпо півтори-дві норми. ду ІмеН! Лихачова. Уральсьиий

Досягнення хлібопекарів

бобулочних виробів. За цей час набагато

брати

наивищої

-

механіза- З уральсьною марною

обприскують

в змаганні

трактористи

УД(1СТОЄ.НИИ

трактористи . ГРИГОРій. Строкач і І ються і 'на

о нього

ликих вагів вантажопідйомністю 150 тонн кожні та ряд інших будов 'виробничого і го~подарського призначення. На елеваторі встановлено технологічне ~бладнання вітчизняного виробництва. Проведено випробування його. Воно працює без перебоїв. Державна комісія прийняла всі об'єкти за оцінкою «добре». Елеватор чекає хліба ново-

аА ІІЕТОДОИ

горний

~шгородикраїни

в

Б. IVрайськии, 'Пр~дста;вники різ­ ~i завдання за чотм:ри дні. них

Указом Держа:,вної Ради НРВ член По.ТJітбюро ЦК КПРС, Го;това Пре'3И 1дії Верховної Ра­ ди СРСР това,риш М. В. Під-

гектарів.

Попереду

.На цepe~IOH;Ї пі'дписання були присутНі Гюав&! Ради ~HHi.CTpiB СРСР О. М. Коси:г:н, Федера.ть­

Кагарлику

щодня

120 -130

плану і зобов'язань третього ро­ ку п'ятирічки, броварські буді­ днямн

по внесенню

хвороб. іЩе в червні ,механіза­ тори обприскали рослини на воій площі отрутохімікатами проти колорадського жука і фі­ тофтори. Зараз проводиться повторне обприскування посі· вів комбінованим розчино:'.! по­ ліхлорпінену і ХЛОРОКИСУ міді, вже оброблено 500 гектарів.

врожаю

в

ІВО,ДЯТЬ.

грунт мінеральних добрив і за· хисту рослин від шкідників та

Нову трудову перемогу здо­ був колектив Броварського постійнодіючого будівельного по­ Узда .N9 2, який на честь 50-річ­ чя Союзу РСР удостоївся Юві­ лейного Почесного зиаку. Змагаючнсь за дострокове ви­

експлуатацІю

загону

високих

ному і ,особа.м, які його супр,о-

ви­

Чималий вклад у вирощуван, ня високого врожаю бульб вно· сять також робіТНИКи спеціалі­

Для нового

конання

яку

урочиста

,вручення

нагО'род Болгарії М. В. Підгор­

ни уже відцвітають.

зованого

ках переговорів.

картоплі,

,відбулася

церемонія

рощують на площі 900 гекта­ рів. Вони вже розпушують між­ ряддя четвертий раз, добре під­ живили рослини. На плантаціях не видно бур'ЯНіВ, вони чисті, види на врожай хороші. Росли­

М. ВАСИЛЕНКО ..

опуб.тіку­

(ТАРС).

посіви

якапроишла у

П(1ті'м у залі Державної Ра­ дИ НРБ

Механізовані ланки радгоспу старанно дог ля­

дають

розмо:в'а,

сер~еч;ній О'бстановц'і.

« Гоголівський»

перші хлібні валки,. у господарстві є ще 80 гектарів озшtoї пшениці, на яку завтра вийдуть збиральні агрегати.

ва ти СIJIішн,е КО'l1юніl\е по піДСУ)I-

ня

захистом

Іванович Редько з рядковою жат­ кою «ЖРС-4,9». На стерню лягли

ВJаЄ~lОрозу"іНlНЯ по ШИjЮКЮIУ КО­ .ту оБГО,Rорюва,них питань. Бро ,1 0С ПГНУТО дом(),вденості

тракторист

Президії Ве-рхо,вної Ради СРСР И. В. ШДГОРІНИЙ зробив raїзит Го.'10!Ві Д~.ржавної Ради НРБ Т. Живкову. Відбулася друж­

кання

наради,

проведення

та інших за скли-

відзначає, що

стало

іс-

її

можливим

завдяки зміні СПі'ВВідношення сил на міжнародній арені на користь СОЦіаліЗму.

В результаті візитів Гене­ рального секретаря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва у ФРН, США і Францію, пише болгарська «Работническо де­ ЛО», всюди ще більше ЗМіЦніла

миру

впевненість у тому, що СРСР і соціалістичні країни діють в

ім'я утвердження міЦного миру на землі. Нарада покликана зро­ бити важливий крок на шляху перетворення Європи в конти­ нент

МіЦного

миру,

піlдкреслює

«Нойєс ДоЙчланд». «Найважливіша зустріч з ча­ су закінчення другої світової Війни», «Подія першорядного значення

з

ня другої

моменту

світової

закінчен­

війни»,-

так відзиваються західноберліН­ ські газети на віднриття

нара­

ди в Хельсінкі. «Таймс» пише, що документ, який визначає процедуру

рамки

для

наради, «намічає зовсім нових відно­

син між Східною і Західною Єв­ ропою ,і являє собою досить ве­ лике

досягнення».

(ТАРС).


ІДЕЙНИЙ ГАРТ ЗДОБУВАЄТЬСЯ У НАВЧАННІ Перетворюючи в життя рішення ХХІУ З'їзду НПРС щодо піднесення ефеюив­ носгі політичної та економічної тр удящих, uaртіЙНі організаЦії

освіти району

протягом 1972-1973 навчального РОК .У пров е ли значну роботу по вдосконал е н­ ню фор м і методів навчання ком у ністів та

б е зпартійних.

Червоною НИТlюю крізь весь навчаль­ ний процес проходило вивчення творів класиків марксизму-ленінізму. важливих дону м ентів партії і УРЯДУ . Чільн е Місце б у ло відведено гли бокому освоєнню до ­ нументів і матеріалів. присвяч е них 50річчю утворення СРСР. та важливій по­ дії в житті комуністів країни оБМіНу Ш!!рТійних документів.

lIартійні органі з аЦії. розгорт а JpЧИ ши­ рону роботу по виконанню ріш е нь пар­ тії. п,оСТіЙНО приділяли' велику у вагу під­ бору і розстановці пропагандистсьних надрів . Нроводили з ними семінарські заняття. допомагали через ради. створені

при набlнетах політичної та еНОНОМіЧНОї освіти на громадських засадах. методич­ ними матеріалами.

Цього року в системі партійної освіти навчалося

5:.!71

чоловік.

няття в університеті

керівних

теоретичних семінарах.

146 школах марксизму-ленінізму. 30 почат­

основ кових

політшколах.

первинних

які

працюв а ли

парторганізаціях.

при

показали

глибоке засвоєння програмного матеріа­ лу . СлухаЧі. відповідаючи на поставле­ ні запитання.

правильно

викладали

тео­

ретичні положення. вміло пов'язували їх з практикою господарського буДівництва: давали широку

хараюеристику

сті свого трудового колективу.

діяльно­ Зl\1істов­

но розповідали про грандіозні зміни. що відбуваються в житті радянських Лlо­ дей.

Високу організованість при проведен­ ні підсумкових занять забезпечили біЛЬ­ шість партійних організацій. До склад у комісій. створених для участі в занят­ тях. увійшли пропагандисти. в е терани партії. керівники підприємств цій. передовики виробництва.

сті надавали святково ти.

і організа· Урочисто­

обладнані кімна ­

високого

(сенретар

парткому

Г.

Я.

набували в гуртнах. шнолах і семінарах партійної і номс'омольсьної політосвіти.

шнолах комуністичної праЦі. 162 лан­ ках системи підвищення нваліфінаЦії та в іІІШИХ масових фОР:v1ах пропаганди.

64

ЦЮІІІ Д!!я:l1І! на IJpoBap CbKO)[Y авто>підприєме1~ві О~Ю34 Івідбули­ ся

загальні

умов

політичної та е НОНОМічної налося

для

прове­

пов е рхове

Львівська область , Комуніст Сергій І вянович Панін, якого ви

семінарах

освіти доп ус­

висвітлення

бачите ІІ а з німку. очолює брllгаду бу д іве.1ЬНО Г О управління БУ-56 тресту « ЛьпіВЖИТ.10буд » . Працю­

теоретич ­

них полож е нь. слабо вивчалися он ремі праЦі иласинів марнсизму-ленінізму. до­ НУ~lенти партії і уряду. 13 ленціях. спів­

ЮЧИ

за ~leTOДOM BiДO ~10 Г O буді­ ПС.1ЬНlІка ПіДМОСКОlJ'я МIІКО.lll

бесідах недостатньо рознривались питан­

Злобіна. будіпеЛЬНИКІІ широко ви­

фабрики верхнього дитячого (сенретар

парторганїзаЦії

Недостатньо

Х,

займалися

бів,

Нузь­

парторганізації Т. Є. Ігнатенио). радгос­ пів «РусаНіВСЬКий» (секретар парторга­ нізаЦії І. П. Рябий). «Бобрицьиий» (сеи­ ретар партному В. М. Мемрун). мосто­ поїзду .NQ 814 (сен,ретар парторганізації

нять. онремі з них проводились на низь­

ИОМСОМОЛЬЦіВ

праць

заводу

н ес тандартного

ладнання.

слухачів

на

положень

тісне

районної

« l{расиліВСЬНИЙ1->

номунального

лінарні.

з

та інших.

иазнииів

різно­

господарсьної

Партійним. мольським

Допуснали­

д іяльності

установ.

адміністрації

їх

у

новому

ніВСЬJЮЇ птахофабрини М. Н. Болілого. заводу «Торгмаш » І. Є. Писаренно, рай­ об'єднання «Сільгосптехніна » Л. Я. Санніна та інших. Протягом навчального рону велину

маДСЬНО-ПОЛіТИЧНОМУ житті. в успішному, винонанні завдань. поставл е них ХХІУ

участі пропагандист ів і слухачів

трудящих

радянських

со,ю'ЗНОГО

ВИХОДИТЬ лере, м{)жцем ІВ огляді техніЧlНОЇ ' l1ворчості молоді авто-

Колекти'В по праву піДПРИЄ'dС'l\ва. Серед молодіжних що

обслуго'ВУЮТЬ

Ю'l'ься чіткuю робр'гою

уже вдруге I,УI1Ь'ГУРОЮ

леКЦIІ

М. КО3Ій.

на ШНIJ, О.l е к с аllД) МакеЮI О В.

рються аа еll~НО~lію мастил і ГУМИ.

про

всесвітньо-історичне

КПРс.

(РАТАУ).

етаршиіі )lехаН;,І;

Анатолі й ЯРО"J

шеllКО. 11рупу кtJ'dСО'~lольц j в наго­

роджешv з начками ЦI'L ВЛКСl\I « ~;1<1РІІИК l!J7:J рОКу» . Сер е д :lIИХ

:J ТРУДОIJІІ- l:.'Іюсар Фе ."\ір КI)'ВД,lЬ, то!\ар Jlа,в­

бо- \111. п е р?"ога)1И КЮЮ)~I()ilьц і 'В і МО- " л.о 'l'IНІ!\ИЙ,

пального,

і

виклада­

значення другого з'їзду РСДРП, про КПРС партію інтернаціо­ налістів-ленінців, про Програму МИРУ, розроблену ХХІУ з'їздом

завідуючий кабінетом політичної освіти міськкому КП України.

обслуго.вування,

партlИНИХ

працівників,

чів вузів Харкова виїхали в сіль­

їни.

надали

МАРШРУТАМИ

двохсот

ські райони області. У трактор­ них бригадах, польових таборах, віддалених селищах читаЮТЬСIІ

у гро­

з ' їздом lШРС і ХХІУ З'їздом НП Унра ­

допомогу в організаЦії політичного і ено­

навчання

Близько

навчаЛЬНО:\1у

році. Слід постійно добиватися аитивної

НО :Vlічного

сIльсы(мии

освіти трудящих. спрямувати зусилля на ліивідацію наявних недолінів з метою недопущення

"(.

розгорнулася при розв'язанні про­ грамних і організаційних питань.

пот­

муністів з МОЛОДДЮ. зонрема пропаган­ дистів комсомольсьних гуртнів Богда­

РСДРП»

В. І. Ленін характеризує склад з'їзду, дає докладний аналіз внутріпартійної боротьби, яка

рібно найближчим часом широно обгово­ рити питання політичної та економічної

завдан­

3'ІЗД

I1

номсо -

організацій

з'їзд,.

11

загострення боротьби більшовиків проти розкольницької, дезоргані­ заторської діяльності меншовиків.

по ­ під­

одиниЦі

профСПіЛНОВИМ.

організаціям.

підприємств.

теоре­

Заслуговує на увагу досвід роботи но­

об ­

фіиації. Не завжди зверталась тут ува­

иласинів

прантичними

11

радгоспу

га на всебічний аналіз енономічних

иомуНі­

поєднання

року.

До знаменної дати 70-річчя від­ криття 11 з'їзду РСДРП Політви­ дав України випустив працю В. І. Леніна «Розповідь про 11 з'їзд РСДРП». Вона написана Володи­ миром Іллічем у першій полови­ ні вересня 1903 року, в період

сп вони і в роботі шніл номуністичної праці та ШКіЛ системи підвищення нвалі­

марнсизму-ленінізму. ведуть пропаганду передового виробничого досвіду. націлю­ ють

цього

«РОЗПОВІДЬ ПРО

Ряд недолінів спостерігалося в робо­ ті гуртнів номсомольсьної політосвіти

тощо.

безпартійними

бу­

РСДРП

і всіх трудящих.

приємства. окр ем ої виробничої

ста:\1И та

вартості

Назустріч 70-річчю

ти. яні мали б стати справжніми центра ­ ми політичного навчання номуніСТіВ.

слухачами про­

вивчення

вересня

набі не ти політичної та. еконо.мічної осві­

но

увагу на

і

Фото О. Ал е ксєнцсва. (Фотохроніка РАТАУ).

велася методична робота з пропагандист· сьними надрами. погано були обладнані

манітНі форми і м е тоди навчання. постій­ звертають

рахунок

к?нтролю за оволодінням ножним ному­ програмного матеріалу. Слабко

елеитротехнічних виробіВ).

матеріалу. застосовують

строків

ЮСТОМ

Т.М. Ностяна (ПМН-508 тресту «Бро­ в а рисільбуд » ). І. Ф. Беба (Ниївська пта­ хофабрина). Я . В. Тарахан (радгосп «Бобрицьний» ). Г. С. Вертегел (рад­ госп імені Юрова). Г, Л. Юмліченко (радгосп «Тр е бухівсьииЙ»). О. І. Дячои .(llухіВСЬІШЙ племптахорепродуитор). В . Г . Блоха (СеМИПOJшІвсьиа середня шиола) та іНШі з роиу в рін домагають­ грамного

підготовку

дівництва. Узяпши підпищені со­ ці а.1істичні зобов'язання Bln<OlІаТIІ п ' ятирічку за чоп;ри 1101(11, бригал: а С. І . Паніна працює у

ному ідейно-теоретичному та методично­ му рівні. н е здійснювалося належного

Наландирець (завод «Торгмаш» ). Є. В . Сапатюн (завод ХОJj:одильників). О. С. Бортяний (завод пластмас). В. О. Федо­ (завод

комплексну

скорочення

силівсьниЙ » . «Гоголівський». «Заплав· ний» та інші. Тут допусналися зриви за .

1. І. Щиголєв) та ряду інших . Пропаган­ дисти О. М. НривицьииЙ. Е. В. Берьоз­ кін ( з авод ПОРОШНОВОї металургії). О. С.

і

об'єктів до здачі в експлуатацію,

«Нра·

.N2 50.

рова

ження

упраВЛіННя

радгоспів «ЗаворицьииЙ » .

мич). НиїВської птахофабриии (сенФетар

еф е ктивну

госпо да рського

розрахунку. яка передбача є поп­ ну відповідальність за споруд­

питаннями

шляхово-будівельного

нопу

фОР ~I У бригадного

політичної та економічної освіти ному­ ністів партійНі організаЦії тресту «Бро­ варИСільбуд». заводу будівельних виро ,

тринотажу

Є.

користо п ~оть

Фікаторів. бурж у азних апологетів.

ПАРТІйНОІ ПОЛІТОСВІТИ

му році ·вже 14рщпропозицій,

у своєму 'ІИІсту,лі ceKJ}eT",p KO~l­ СО~IОЛЬСЬ1,ОЇ оргшнізації Пет·ро Таран розпо.вів про той 'грудовии

належних

занять.

В деяних гурт нах. шнолах.

ДО ПІДСУМКІВ ЗАНЯТЬ У СИСТЕМІ

соціа.'1і'стItЧНОГО з'магання моло­ ДИХ : виробличникіlВ . на чееть Все­ МОЛОдіі,

літерату рою.

і т е хнічними з асобами. Не бу­

створено

дення

сл у хачі не за­

необхідною

Звітують молоді автотранспортники

комс~мольські збuри,

на яких {іуло п;дведено піДСРШI1

феrТи.l~алюраДЯНСІ)КОЇ

б ез ­

до марксистсьно-л е ­

ня наступальної боротьби проти фальси­

хача.

основи еНОНО:'.lічної науни. Адже вивчен­

наочними

Мархотко).

зом з тим і пропагандистів.

ню їх відводилось основне місце. ЕНОllО­ мічні знання номуністи і ТРУДЯЩі району

бепечувалися

(сенретар плаСТ:\ІаС

нями нолентиву і особисто ножного слу­

де вивчалися

і

нінсьної теорії : Не вживалися ними і ді­

м е талургії (сек ре тар партком у

О. П. Норот ен но). «1'ОРГil1аш » партбюро В . О. Болдовнін),

недо­

комуністам

йові заходи до тих. хто рі д но відвід ува в

навчання

тичних

семінарів.

прищеплюють

парТійним інтерес

ідейно-теоре ­

сло авторитет праЦі кожного з них. а ра­

Багато цінних пропозиЦій вн е сли слу­

статньо

д обилися паРТіЙНі організаЦії заводів по­ рошкової

марн с ист­

лІни. Оиремі партійні організації

ло

рівня та ефеНТИВНОСТі

ПОШУІ(

сьио-ленінсьиого навчання иомуністів і трудящих району спостерігалися й недо­

ВМіННЯ застосовувати їх у праюичній ро­ боті.

Забезпеченню

ЦЕ

-

ТВОРЧІСТЬ

тощо.

Поруч з позитивним в ході

заняття. Пропаганди с ти і

В деяких партійних організаціях по · турб у валися про оформлення вистаВОI{ ­ ВіТРИН ,рефератів і матеріалів слухаЧіВ. раЦіонаЛізаторських пропозиЦій. виро­ бів. виготовлених слухачами ПРОТЯГО:'.1 навчального року . Усе це послужило зо­ середженню уваги комуністів на аналізі головних проблем. що вивчаються. піДне­

хачІ тих шніл і

нинів. пластмас

На підсумнових заняттях. що проходи­ ли у форМі нонференЦіЙ. диспутів, спів­ беСіД. ленінсьних уроків. переважна більшість слухачів виявили міЦні знання.

св глибоного засвоєння

на()чна агітаЦія.

від­

основами марксистсьно-ленінсьної науни.

тичного

І

ЗМістовно оформлеНі і технічно-облад­ нані набінети партійної ' та енономічної ОСВіТи на заводах «Торгмаш » . холоди ль­

про ­

Цій меті сприяла система комсомоль­ ської політосвіти. на заняттях якої понад 5 тисяч молодих громадян оволодівали

Шдсу м нові за­

кадрів. районному семінарі політінфор­ маторів. що діяли при міСЬККОМі парТії.

ТИСЯЧ чоловік успішно занінчи­

9

водиться політичній роБОТі з молоддю. вихованню її на 'І1рудових і героїчних традиЦіях ра д янсьного народу . Саме

марксизму-ленініз­

МУ. районній партійній шнолі

74

Понад

ли навчання. З них 4149 чоловік йшли повністю навчальний нурс. В рішенні партії особливе місце

ЗМАГАННЯ

.nодь Il I ДIlРИЮIСl'в а 'Впа:11І і~иректор В. 11. І1РОХЛРЧУJ" ceJ\p crap

аПТfJС .~юсt1Р Григо·ріїІ

lІ ача.ll>1lИК БІОіРО НОП Ва!Ісюина lіо с тина, подій l\IИI\()ла

XYl'hJ;O ,

Стало доброю традицією н", 11 <..р l'ій ної органі:J щії д. lі. Ге.:JЯ, Сапітоно,в. " екіпажів, п;,дприємстпі пров(}дити 'конкурси ro.lunii м;.сцеВКО\IУ IlРllфспі;lI\И М. КУЛИКІВСЬКИИ.

па.сажирські

на

кращого

:за · ПРОфесією.

Нині

М . С . Немировець.

На фото : З.,іва

-

Уl1аЖIІО С,lУ-

шнн міста і сіл раііону, пер- це з ванtfЯIlРИСВОЄНО rв O;\iIO ванПрацю кращих \іО;lОДИХ llир.о.б- хають молоді вироБНИЧIІИКИ підВІ\ШЩ, який вносять <і'втотра.нс­ . б М 11' б В С У МКІІ соці а лістичного змаг ання. ШІСТЬ здо У'В ек'іпаж иколи 1~0 тажної колони і' к тору Понома.ничник і в від:mачс.но .нагоро дами. справа - другий секретар місьuор'тники у фонд дострокового ви­ конання завда'нь ,Л' ятирічки. У сі рика· Р&зом з ,на'lIар.ником Мико- ренку. Високи'ми показниками II Гр а МОТИ\Ііського комі'тету лксму кого Іюмітсту ЛКСМУ Станіслав члени лодь

ВЛКСМ ,їнеелілкова мо­

,на поча,тку

'року

'взяли

на

себе підвищені соц і алістичні зобо­

ІВ' яз&ння, розробили

лою Куче'реlВЮlвjн старанно .'10- праці ЗI Вlі'Туrва.1И також ток&р Ми- одержали

глядає евою маши'ну,

го.ТУЄ

e~К'peTap

комсомо.ль-

Носко

і'идивідуаль­

ні П,1Jани. Це ДЮВО,1Jило п(}будува­ ти всю роботу в чітко визначено­ ~IY ПОРЯДКУ, ц:леспрямо'ва:но.

Шд водя'Чи

підсумки,

відзна чити 'КО.'1екти'В

хочеться

,ко'~юом·ол ь­

CbKO-)[ОЛОДlіжної бригади жпорно­

го цеху. За Івисокі показники, чіт­ І\У і злагоджену роботу, за акти,в­

ну участь у I'РО''d&Д· СЬ'I\О·МУ житті НЮ!У вруче'НО переХ;'ДlНIІЙ че'рв()­

ний

'ВЮlПел

lIlіДПРИЮlства .

Кращими сере·д 'dолодих раці 0наліз(!:тор,ів визнано. бригаду слюcapho-механ;'Чного

ц·еху,

на

pr:-

хунку МОЛОДИХ !р()б'і'І1Нltк;:в у цьо-

Q

2

стор.

Q

вручає

знак

«Ударник

до хайло Дяченко, водій Олександр ,ськ о ї організаЦI'I, нодій Петро 1973 року» кращому автослюсарю Григорію Хутьку. кожного. 'Рейсу. Хло,пці ,віДЗШlча- дасточкі.н, етарший M,exalНiK TapaH,ToKWP МИКОЛ<:і Пи.саренко, Фото П. Голованя.

НОВЕ

ЖИТТЯ

П'ятниця,

6

липня

1973

року.


.;вНИВА Багаrrо

pO'JIIYMUB,

УДАРНИЙ ФРОНТ пере~о'вих комбайне­

р;в ~'кр<.·їни про підготовку до жнив третього рm;у п'ятиріЧІ:И, IнедопущеНlfЯ 'B~paT ,врожаю. Jliсляі'ндивідуааь.ного о'знайомлення з ним у радгоспі відбулися збори механізатор;,в, які пра­

ко

ВИ'СТУПi't!очи Ів обгово,ренні листа, ко,мбайнери

ші, ко'пнувачі тqінший інве:нта'р.

підвищеиі

с(щіалістичні зобов' ІОання. Так, Микола Павло-

ли. Він у хо'рошо""у 'стані, ЮТОІВИЙ прийм&ти зеР'І10. Ві,щРClмонтовано IВсі зерноочисні машини,

заlвершвнню підготовки техніки, З1l0бл еіН'і .деталь­ НІ 'розрахунки для здійснення !Всіх 'Виробничих процесї'в назбир,анні вр,ожаю. 3о,к;рем&, передба­

«ШВН-6)}.

І\омб<:',йни працюватимуть теж весь світловий

ЧИЛlІ забезпечити засобами ущільн.е'lLНЯ всі ком­

день

баЙІНИ, жатки, ліквідувати щілИіНИВ днищах со­

рювальник Іван

-

всі в

ОДІному

ПеТР{)lВИЧ

Петренко

подаРістві в літній ких пунктіІВ).

орга,ні;JOвано,В

юргtщі

Ще

було

28 чер'вня

Майетри,

слюсарі Ї

в о'бїд і полудень.

Після з,борів минуло не так багато часу. Але

няро,с.'lИН.

ГераСЮIЧУК,

Оінажна маса заклад<:"ЄТЬСЯ в залізобетt>Нlні траншеї, які допом;г спорудити 'наш шеф Бр{)варський З3івоV-\о,будїlВIНИИ комбінат. 3 піДІ1ф'Иємства прислали

Остапець, Іван Степанович Koprнi­ євський та інші. ПРОфспdлкова орта,нізація си­ стематичніО під'водить підсумки со­ ціа.'l;СТИЧНОГО з маг""НіНЯ. Пеvемож­

нам

ЦЯМ вручаємо

н""

допомогу

ги в по.тіе, і на,д хл;бними

готові стоять чотиризерно,збиральні КЮlбайни відре'lОНТl)вані, пропущені, обкатаіНЇ. На Вистав­ ці передового досвіду в наРОДfЮМУ ГОСПОД&РС1'ві

УРСР ми побачили пристрій для розвантаже!RНЯ

ИQдиме,рськиЙі.>

.

шокласному

чаються

боти і

з

перехідні червоні

шов.j премії. голова

В.

МАЛІН,

робітничого

комітету

профспілки.

Марко­

тору

спеціалісту

ними

оправляється,

дору­

за

ро­

він

успішно

що

механіза­

неодноразово

подяки,

ннвами загурк{)чуть

виносилисп

,вщдавалися

грошові

премії.

Відзначився

Василь

і

щоб зустріти початок жнив у всеозБРОЄНН'I,

ДНЯ

,викошував

3,5-4

радгоспу імеиі

Кононович

років працює

найвідповідальніші

вич

інженер

косо:виці

Василь

ста.'1еві ~ютари. Цього моменту з нет~рпі,нням че­ кають механізатори. Вони добре ,нотрудилися,

головний

Андрій

БИЧ Скиба. Він став мехаіНіза­ тором широкого ПРОфіЛЮ. Пер­

1 до­

на

з.а.готі,влі

Марко­

сінажу.

Що­

конюшину

на

геитарах при нормі 2,5. На фото: В. М. Скиба за ро­

кладу'ТЬ сид, щоб провес'ти ЇХ у ,стислі строки без втрат. М. БАСКОВ,

КЮІбаина на ходу. д,в,а. "гакі пристрої ,вже ,ви,го­ ТОВИЛИ у себе, до почаlТКУ зБИlpа:ння ними бу-'

трактор

J

Іна

Дев'ятнадцять

СЬОГОДlні-завrра ;ВИJВе,дуть 'Комбайнери с,вої &І1рега­

нати ЖНИlва. Всі ,намічені заходи здійснено. Напо­

Ми-

траюористом у радгоспі «Вели­

газоелеКТРОЗВ3Jрюв.альники

ЖНИlва прийшли, хліба Ш'ВИДffiО до,стигають. Не

вже ,можна з пе;зністю ск&зати: ми готові по'чи­

LBaH

.. * ..

п<"ртійнаорганізація за.кріпила ,відпавідального КО'МУlніста, який одначасшо працюватиме й агі­ 'та'ТОРЮf. Розро·блено заходи морального і ма'те­ ріального стимулювання.

врожаю, вирішили вивозити гарячустра.ву в по­

НІШОіВИЧ Лебединець та

в'Я.тJену масу підбирачами «КУФ-l,8». Їх змінний показник ~- (j0-70 тонн зібраної тр<'!ви. На п~реве;шнні маси першість у сщіалістичнюму змаганні пока­ ;3УЄ шофер МИКОЛ<1 Єгорович Олій­ НИІ'. В,ін за день транспо.ртує 25-30 тонн, ~ 'всьо,го доставив J поая до траншей 'більше 40 тонн. ЩодеlННО пе'J}еВИffiО'НУЮТЬ НОjН1Итакож Петро О.'lек.са:ндрович Ilечура, Андрій СергійOlВИЧ

маси 'наші мех,аніаатори. Особливо

та­

чергуватимуть у дві зміни. За кожним аІ1рега;том

гектарах при 'НОР­

план по закладмшю цього корму, загОТОIВлено 3100 тонн. Але ро,боти тривають, сінажу буде запасево 'Н<1багато 6і.1ьше з<."ВданlLЯ. ;)аготіВЛіі достатньої кілько,сті поживного і :висо'кокалорійного .С'інажу СПРИЯВ, ,насампе,ред, високии у;рожайтИ!мофії'в,ки T~ виKO-В;ВIСЯlниці. Посіви цих культур були старанно доглянуті, їх своєчасно заборонувшти, провели IJ10верховета коренеlве підживлен-

Добре трудяться

жаю третього року п'яти,річки у на,с 'розро'блено графік че,ргування технічного 'персоналу 'в полі.

<'ІСННЯ на стиках. Цими захо'дами пер,едбачалu,ся 'r'акож забезпечити Iв()іК;О~I,байни електр'()оuсв;!тлеш­ НЮІ Д.тJя робо'ти вночі, негайно з&кінчитиремОІНТ зерноочи()них м<.·шин (Їзтрьох то:ді не була го­ това одна). Для людей, 'зайнятих на збиранні

6-7

Трактористи ВО.тJодимир Да-

китови'Ч Улезко пі'дбирають про-

Для 'чіткої оргаНlіз&ції праці ша збиранні ,вро­

ТИ,ви'рішили нарuстити борти, П'ровести ущіль-

строки·

5.

'вико,нано

тюк сумлінно ставиться доро,боти, не .рахуєть,ся 3 час,ом.

та слюсар

періОДIllрацю'ваТИ'ме сім

тра.ви на

«С-І00», який 'траlмбує масу в 'вимпели· По З<l.юінченні закладан­ траншеї. Иоговодій Іван Кондра- ня сінажу Їм будуть ,вруче'Ні гро­

місці.

Дмитро Васи'льович Лесик. (До 'реЧ1і, ,всьго у гос­

хлібі:в. На автомашинах, Jfкимитраrnспор'тувати­ меться хліб на тік і державні приима-льні пунк­

-

груповим метО!дОМ

Тут буде пе'ре,су,вний ремонтний пункт з електро­ і гшзоз:варкою, 'за ,ним .rroетійно зак'р-їплені зва­

зерна:

н& жатках «ЖРС-4,9» і «ЖВН-6» поставити пальці на лапасті м,от()вила 'іmpибити паси, ІВИ­ ГОТСІвити стеблопідіимачі для косовиці полеглих

.~e Іне менше двох раз;'в

трієр,

Уже У'Т,l)чненим і затвердженим ,робочим пла­ ном передбачено зібра-ти й обмолотшти 600 гек­ та'рі'возимихта 120 гектарів !rРИХКОЛОСО,ВИХ за двана:дцять робочих ДНlі'в. На ,роздільному зби­ paHJНi повний снітловий деныllацюватимутьь дві причіПІні жатки «ЖРС-4,9» і ;одн.а навісна

'так,ї ж зобов' Я'за:ння ІВ'ЗЯЛИ й інші комбайнери. Тоді ж, Іна зборах, були намічені заходи по

,ВТ,Р3ітам

IнаlВз;нтажу:вачі,

fYзимих.

дали с.10ВО зібр,ати по 180 гектарів хлібів і на­ молотити по 450 тонн зерна. 8а Їх прикл&дом

зашобі,гти

транспо'ртери,

що дасть МОЖЛИlвість З,ра~у ж сортуваш насіння

Віктор Іванович БаРОТОЛО~lеи

щоб

яку

до 'lIо'чатку жнив буде заКЇJнчеlН'О, 3ерноочиснийтік у радгоспі один. Але він пр,остории, заасфальтований, його торікрозшири­

стрічко,ві

до заго-

ті:влі сінажу. Тому й про'вели її 'Мlі

Частина зна­

рядь використ'ОВУЄТЬ'СЯ ,на заготівлі сінажу,

НАША ВІДПОВІДЬ­ ЗРАЗКОВА 'ПІДГОТОВКА

ЛЮlок()пни,теліIВ,

туваJ!ИСЯ в ЦЬОМУ році

інвентар. Ним забезлеченівеі агрегати. 3 ком­ байнерами і вс!Їма 'тими, хто з-бwра:тимеврож&й, проведено бесіди-ін()труктажі по 'техніці бе'зпеки. П(fвні'стю В1iдpeMoНTO,вaJНi і· чекають виходу в ПО,1lе гребк'и, підбирачі, ,Н3івісні й тросові волоку­

ЩО.

вич Максименко і

}\ормодобу!ВнИlШ Семиполків- відзнаЧ~8ТЬСЯ Григорій Петрович ської птаХОфабрики добре підго- ДЯЧ~НІ;о, який щодня С'КОШУЄ

усунули, ~вузли ,відрегулювали.

В належному порядку у нас пр,отипожежний

цюватимуть на жнивах. Присутні були також ті, що обслуговуватимуть агрегати, шофери то­

вносили конкре1ші пропо'зиції, брали

ПОВНЯТЬСЯ СІНАЖНІ ТРАНШЕї

дуть ~абеJпечені всі комбаИни. Нід час обк<.·rки комбайнів у двох 'ВИЯВИЛИСЬ дефекти у муфтах зчіlПШШНЯ д'вигунів. Іх швид­

ділови.х Р()з)IОВ викликав у

наших механізаторів !!Ист

Заrоrj:влj :в.Оl'иj:в-веослабву у:вату

ботою.

Фото П. Голо'ваня.

Щорса.

*

ІІІВJІДІПЕ ПОНБутиея

.. *

НЕДОРОБО]\ Прийшла жнивна

ThOro.

пора

тре­

вирішального року п'яти­

річки.

НапереДОДНі

виходу

в

поле рейдові бригади побували в

господарствах

району

і

пере­

;рили стан підготовки техніІШ

яка вирішуваТІІЛlе

долю

таю. Приємне враження вив на нас }lаШИIІ у

ВРО:

спра­

огляд збиральних радгоспі «Гоголів­

СЬІШЙ». Всі зернозбиральні I\O~I­ байни, жат![и добре ві;1ре~юн'tо­ ваНі. Майже повністю готові до роботи й інші знаряддя. Розв'язано в господарстві й організаЦіЙні питання на період жнив:

усі

агрегати

ВІ\О'V!плекто­

вані механізаторськими кадра­ ми, складено робочі плани зби­

рання. З мехаНізаторами й інши­ ми робітниками, зайнятими на збиранНі врожаю, проведено ін­ струюаж ло техніЦі безпеки. Є достатня кількість протипожеж­

них засобів. На полі весь

час

перебуватимуть два пересувні пункти технічного обслуговуван­ ня з черговим механіКО:\1.

Сподобалось нам і те, що го­ голівські 'V!еханізатори заздале­ гідь по-бойово:vlУ настроїлись на ударну працю. На всіх 1(0'V!бай­ нах ~Ш побачили свіжонаписані соЦіалістичні зобов'язання КОМ­

байнерів, тут кати

же наклеєні пла­

по техніці безпеки.

Але виявили 'НИ в радгоспі і ЧIЛНlЛО

недоробок,

)!шив можуть

які

завдати

під

час

значної

ШКОДИ. Не на всіх комбайнах були поставлені пристрої для лінвідації втрат зерна. Збираль­ ні агрегати ще не "були прийня­ ті радгоспною ПРИЙ:vlальною 1\0місією, клеймо «Д-73» на

HO'V!-

байнах не поставлено. Склад­ ські приміщення і токи не пов-

ністю підготовлені ня зерна статнє

нового

також

до

ПРИЙ:Vlан

врожаю.

Недо­

освітленнп

токів,

Не все гаразд і з вагови:vl

гос­

подарством.

У сусіДНЬО\IУ радгоспі «Нра силіВСЬЮJЙ» технічних засобів для збирання врожаю значно \fенше,

але

під

час

перевірки

ВИЯВИЛОСL більше недоробок, Тут теж І\О'І-!байни були не при, йняті радгоспною кО:\!ісією по актах. Протипожежних засобів хоч і є вдосталь, але вони не встановлені на :нашинах. 3ерно­ '2клади і тік перебувають в ста­ дії підготовки. На збиральних агрегатах немає ніякої наочної агітаЦії.

сільськогосподарської

техніии

на

відпові­

польових

дає

станах

вимогам

дартів.

не

державних

А

це

передчасного

hepho-теХНіЧНИ:Н

необх.ідно докласти всі наявні недоліки

до

сті виробництва,

з ладу.

l{ерівникам радгоспів,

інже­

праЦівникам

сил,

щоб

були негай­

но виправлеНі. Час ивапить, ми

стої:\1О на порозі масового гортання

poj- •

жнив.

РЕИДОВА БРИГАДА: В. ГАПОНЕНКО голов­ ний інженер райоб'єднания «Сільгосптехніка», В. ХАРЧЕНКО начальник райониої станції захисту рос­ лин, М. ШЕВЕЛЬ го­ лова робіткому профспілки радгоспу «Гоголівський», І. ДЯЧЕНКО голова ро­ біткому профсПіЛКи радгос­ пу «Красилівський».

П'ятниця,

6

липня

1973

р(щу.

ХЛІБОРОБАМ

20

стан­

призводить

виходу їх

"урож.АЙ "-

ВИЙШОВ друком тематичний план сільськогосподарської літе­ ратури на 1974-й рік. У ньому передбачено близько видань, присвячених висвітленню шляхів дальшого підвищення ефективно­

Слід виазати і на те, що в обох господарствах зберігання

серед

яких-'

«Економіка виробництва куку руд­ ЗІІ», «Економіка використання ма­ ШИНlІо-тракторнога парку», «Доб­ рива і економіка виробництва», «.і\\атеріальне і моральне СТЮlУ­ лювання праці в колгоспах». Ще трьома виданнями буде продовжено серію «Бібліотека сіль­ ського керівника». У роботі «Бух­ галтерський облік у системі уп­ равління виробництвом» піде мова про роль обліку ЯК оперативної ланки інформації в управлінні ви­ робництвом, ВІІДИ і форми обліку в

умовах

госпрозрахунку,

про

ви-

І

користання сучасної обчислюваль­

І

ла

ної техніі<и. Наступного року трудівники

одержать

госпНого

сс-

«Бjбліотечку з кол­

права»,

дО

ЯКОЇ

вкmоче­

ІЮ дев'ять брошур.

НОВЕ

Велику увагу приділено ключо­ вій проблемі сільського господар­ ства збільшенню виробництва зерна, підвищенню врожайності ПО,1ів, раціональному використан­ ню земель. Передбачається вида­

-

ти працю академіка ВАСГНІЛ В, М. Ремесла «Сортова агротех­ ніка пшениці», в якій розповіда­ ється про значення і, вплив сорту на врожай, підбір кращих сортів залежно від грунтово-кліматичних умов

тощо_

Чільне місце в плані настушю­ Г0 року відведено ,1ітературі з пи­

таНІ, створення міцної КОРМОВОЇ бази, Зокрема, передбачено вину­ стити ОСНОВНИЙ збірник «КОРМОВН­ робництво ІІа Україні» та дев'ять брошур «Бібліотечки з кормови­ робництва». Загалом для тварин­ ників вийдуть друком КНИЖОК. Цього року закінчено друге вн-

40

ЖИТТЯ

дання праці Л. П. Симиренка "По~!Ологія» в ТРI,ОХ томах, У на­ ступному році побачать світ такі книжки, як «Яблуня», «Суниці», «Бібліотечка виноградаря» ... Видавництво планує випуститн серію ЮІИЖОК на допомогу меха­ нізаторам. Вперше вийде «Бібліо­ течка

ланкового

механізованої

лаНКIJ». В ній буде узагальнено досвід роботи кращих колективів, які з мінімальними затратами руч­ ної праці вирощують кукурудзу, цукрові буряки, картоплю, СОНЯШ­ ник та інші ку.nьтури. Протягом року буде видано довідників, зокрема, «Довідник БУР>lковода», «Довідник з удоб­ рення сільськогосподарських куль­ тур», «Економічниіі довідник бри­ гадира», «Довідник нормуваЛЬНIІ­ ка», «ЗаІІl1сна книжка сільського i!I;-КСІlсра».

15

П.ІВАНОВ, заС~УПИИR

головного редак-'

тора видавництва «Урожай». (РАТАУ).

о

3

стор.

О


Зараз важно назвати та­ ний населений пуннт, навіть найменший , яний не мав би телефонного зв'язну з ра­

'1

"

йонним центром,

і. 11 11

Ін вдячні

11 11

ItllllrО.,IЮОи

АЮК.

від наймолодluого

:: .:uетерана» АЮЖ~

знШЇтtt

до •.;

тут 11 •

11 КНllгу до uуші на Te ~IQTиKY, ЩО 11 11 його ці"авить. Всі книги - а І: 11 їх тут 18659 - ЗРУ'ilЮ розстав· 11

лено для відкритого

::

дОСТУПУ.11

li дів

конфереН-11

II відділків раигоспу створено пе-ІІ

11 ресувні бібліотеки. Є вОНIt і на 11 11 твариННlщьких фермах. 11

:1_.

П Plt бібліотеці працює гУР-11

ток,

члени

якого

«ремонту-ІІ

відповісти

на

дальшого

ведеться

розшнрення

Унраї ·

снріЗь.

що

лише

Досить в

матимуть

вою

непо­

внутріш-

столиці

ТЕЛЕФОН СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

Унраїни зараз діють більш ян 190 тисяч телефОНіВ . Це у два рази більше, ніж їх було шість ронів тому. А

ній виробничий телефонний зв'язон. Розв'язанню цієї проблеми сприятиме створе­

нинішнього

шого

в

рону

намічено

енсплуатаЦію

стан­

тисячі

номерів.

Почнуть

і

Воснресен­

в

усіх

на

танож

спеЦІалІстами

мінІстерства

досить

Перша

працює

в

на­

кращу

даннн

зацll

по

авто ,',"ати­

міськими

великими

мІстами

нена

промисло­

галом вона дів у

44

-

напрям-

зв'язку

..._..._...__~ ___________ "іІІ_"iIfo

Qd5QC7

m

11 оли

~

дей країни -

ШІ за користування ним меш- 11 11 канцями сплачено справно за 11 в есь рік. Зверталися ми за І 11 дд 11 допомогою у сільське ві ілен- 11 11 ня зв' язку. А радіо все мов· 11 11 чиТь.... 11 11 11 t;' У мешканців вулиці ще 11 одне зауваження: давно вже 11 11 тут «зістарилися» стовпи, що 11 'д ІІІ 11 тримають електропровl ку. 11 ',І якщо вчасно не замінити їх, 11 І недалеко до лиха 11 11 • І

r:

:1

11 ::

М. ОНАШКО,

мешканець вулицІ А. НІколаєва. .

11

Фотоетюд А .

Козана. ВИНІ!.

'JлеБаченнSI п'ятн иця,

стецтв

t

18. 10 -

Концерт

.Празька

фестивалю

весна».

грама

-

передач.

-

Друга програма УТ Телевізійні вісті. 11.15 Те· левистава .Гуля "орольова» 16.25 Наша афіша. 16.30 За' накреслен­ нями ХХІV з'їзду "ПРС . Тележурнал .Прогрес» . (Дніпропетровськ). 17.00 «І пісня, і пензель'. (Львів) . · 17.30 Д.,я дітей Сонечко (Одеса). 18.00Телеф ільм «Гривко,. 18.30 Реклама . Оголошення. 19.00 Інформаційна про· грама «Вісті.. 19.30 .Вітчизно моя неозора» . 20.45 «На добраніч. діти! 21.00 - Програма .Час (М.). 21.30 -

11 .00 -

.

артистів Московського театру оперети і Софійського державиого музичиого ім .

Стефаиа

Македонського.

11.25 - Передача для трудівннків села. 11.35 _ До 50· річчя Бурятської АРСР.

Програма бачення.

дач. 15.40 -

Бурятської

студії Програма

телепере-

15.35 Прем'єра документального

телефільму «Мурманськ - цілий рік».

11 16.00 - "ольорове телебачення для ді11 теЙ .• Пригоди грузовичка .. 16.30 -

.•

орган Броварекого горкома

партии УкраинЬІ,

Совета депутатов трудящихся

~~~~~

...

30

червня

группа

ни Н. Наззаром зробила спробу

од ­

винрасти

міністра оборони

ку Х. Шехаба і міністра

Іра­

внут­

рішніх справ С. Гайдана. Під переслідування змовнини,

час

перенонавшись

у

тому,

плани зірвано, вбили

що

Х.

ба і поранили С. Гайдана. ЗМОВ НИ ни арештовані віддані під суд.

і

їх

Шеха­

Всі

будуть

НЬЮ-йОРК Згідно з даними Міністерства праці США, без­ роБІттям охоплено 5 процентів усієї робочої сили нраїни. Най · більше від безробІття терплять молодь, ці.

негри і літні америнан­

БЕРЛІН. НіностудіЯ ДЕФА розпочала зйомни філь­ му

за

Ф.

Гладнова «Цемент » . Енрані­

однойменним

ромаНО}1

зація здійснюється для телеба­ чення. Вона складатиметься з Нільнох кольорових

жисер фіЛЬМу нерт,

серій.

Манфред

головні

ролі

Ре­

Вен­

винонують

відомі артисти Урсула Вернер і Хільмар Тате . (ТАРС).

Редактор

~ ~

Є.

ФЕДЯП

~ ~

класів.

ПРИИОМ

ПРОВАДИТЬСЯ

заяви

імя

на

директора,

БЕЗ із

ЕКЗАМЕНІВ

за З ШІЧСНІІЯМ

професії,

І. Документ про освіту (в оригіналі) Свідоцтво про н а родження (копія) Автобіографія Три фотокартки розміром 3 Х 4 см Довідка про стан здоров'я (ф. 286) Характеристика зі школи Довідка з місця проживання Медична довіДI<;) про те, що протягом останніх ТРЬОХ років не Х130ріml інфекційним11 хворобами . 9. Дорідка з колгоспу або радгоспу - для П(юживаю­ чих в сільській місцевості Строк навчання для ТИХ, щО закінчилн 8 класів, 2 рОКІІ, 10 K.~aciB - І рік. Учні забезпечуються стипендією, час навчання в училищі зараховується в загальний трудовий та безперервний стаж. Початок занять з І вересня. Докум е нти подавати особисто на адресу: м. Київ-156, вул. Кіото, 21, телефон 52-71·84 (їхати до станції метро «Комсомольська») . Дирекція училища.

ім'я

миру».

21.40 -

•.

городского

н районного

Киевской области.

І

• І

вечір

а ртистів Омського драматичного теат­ ру. 22 ,55 Інформаційний огляд .На

•.

ланах республіки 23.00 вини . Програма передач.

НАША255020 АДРЕСА:

j

м.

БРОВАРИ, вул. Київська, 154.

БРОВАРСЬКІЙ mКО.JlI·ІИТЕРНАТ по ТРZВИZ: візник-конюх і техпрацівниця.

•.

Творчий

..

Вечірні

но·

~,.

.~~,.,..,',...~~~..,...."".,..."".....,....,...,.....".....,....~........~

•.

r.".~ . . . .,...".., ... ~.,~'<I?'..,....,.....,....,..."..~..,.4r'~~.,..."...,....,...,....".....,""""~..,..~,..,.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ»

На

•.

Перша 9.30 _ Програма передач. 9.35 - Новини. 9.45 - Для школярів. .От так Історія». 10.10 .Шахова школа~. 10.40 - .Любите"ям оперети». ЗУСТРІЧ

театру

ми·

18.45 -

здобуття Державної премії СРСР 1973 р. 19.30 - "ольорове телебачення. Худож­ ній фільм «Розкажи мені про себе 21 .00 - Інформаційна програма .Час' . 21.30 - .Мо·лод-ціl Молодіжна спор­ тивна програма. 23.00 Новини. Про·

•.

Л И пня програма - ЦТ 6

11 І .Наука сьо годні». 1645 «Росі й11 с . В елика Димерка . І_ ська мова. . 17.30 Для школярі •. !~iii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_~ «На приз клубу «Нептун » , 18.00 - Но-

Коммунистической

БАГДАД.

необхідне.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

прий-ІІ

гро-ІІ

Нін ­

додаються :

11 ,\оІач - І за КІлька хвилин маєш І. 11 інформацію про справи у сусі-І) І: дів, а то й про товариша по 11 11 роботі почуєш. I1

II11 в~e більше двох Аtісяців.

8-10

До

'!

не працює 11

Р.

що добиватиметься

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ КИїВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

тою

все це доносить І;

11 кій Димерці, радіо

заявив,

лю, декораторів. до училища ПРИЇlмаються ЮllаКIІ та діВЧ:Jта, які nOCTiїlHo. живуть в м . Києві та ОКОЛИЦЯХ, віком від 15 років, 3 осві- ~

11;

II11 лиціОТ А.у наших будинках по ву· 1I Ніколаєва, що у Вели-ІІ

серпня

Училище готує для торгових підприємств м. Києва квалі­ фікованих продавців та контролерів-касирів широкого профі-

.

Mic~!eвиx: Ввімкнеш

15

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ на 1973-1974 навчальний ріК

11 до нас радіо. Без нього уявити іl 11 наше життя неможливо. Вели-ІІ 11 кий інтерес у людей - до но- 11

:1 вин

до

КИїВСЬКЕ ПРОФЕСІйНЕ ТОРГОВЕЛЬtlЕ УЧИЛИЩЕ

t.

11 н . . 11 I1 аuостаННIШI новини, [{IKaBIII 11 передачі, вистуnи кращих лю· ::

за­

Сполучені

він визнає це за

розмов.

~

. "І заговорить радІО r 11 "

яним

~------------------------------~

І

--

з

.---

1I

К

і

НІксон підписав

згідно

змовників на чолі з Генераль­ ним дирентором служби безпе­

те­

~~

-

11 ж СІльськии кнtlЖК08uи А/ага- 11 11 ЗIlН J,/іститься у АlQлесеНЬКОМУ, l1 11 тісному приАtіщенні, яке взим-І. ку не опа.1ЮЄТЬСЯ. 11 11 Г. МЕДВЕДЕНКО, 1I 11 11

щО

можливість дальність дії поліпшити якість

чутності

ках.

Р.

Президент

саннцій нонгресу на продовжен­ ня БО:vIБардувань f\а:vIбоДЖі, ЛІ!­

авто­ зв'я­

по

ос­

році.

1971

При підписанні за нон у сон

створюється збільшити

за­

~''-'''=iWi'i~%У''''7N''''7?'''''CS'іііІі''',,,",,іііІі'''-iilr_iilJii~iir_iilJii"Г

яка

системи

денно~СхіДНіЙ Азії і в першу чергу бомбардувань Намбоджі.

можливість

апаратура,

В

увага ПРИДі·

розвитнові

Штати повинні

а та­

сільськими

велина

цього рону припинити фінансу­ вання воєнних операцій у Пів­

ній парі висоночастотного кабеля дає змогу здійсню­ вати 6, 12, 24 чи 30 роз­ мов одночасно . При цьому

З·ЄДНL(.j обласни­

нраїни

нон,

спеціальна, так звана ущіль­

ми центра:\1И республіки, ба­ вими

США

лефонними станціями, за­ безпечення погодженої їх роботи потрібно звичайно прокладати набелі велиної ємкості . Зараз випускається

бирання вІдповідного номера абонента, яного винлинають.

гатьма

чи

яна

неПИСЬ:vIенність.

ВАШІНГТОН.

У нинішньому році з'я ­ виться новий тип телефОНіВ­ автоматів (тансофОНіВ). 3 них можна телефонувати, маючи при собі не тіЛЬЮI двонопійчану монету, а й дві монети по одній копійці . Новий телефон-автомат бу­ де надійніший і міЦніший. Для створення ве:ІИНОЇ кільності з'єднувальних лі ­ ній (телефонних пар) між

зав­

єдина в

-

держава,

йонів більше, ніж у

зон.

зв'язку?

Таний зв'язон уже столицю Унраїни з

дають

впроваджувати повний матичний міжміський

Ці завдання виконуються досить успішно. Тепер більш як 22 проценти всіх міжмlсьних переговорів у республіЦІ і близьно 60 про­ центІв у Ниєві здійснюють­ ся за допомогою автоматів шляхом безпосереднього на­

містах,

якість чутності,

Нуба

півкулі

віти. Лише в :vIинулому році на її потреби було асигновано 700 :vIільйонів песо, що на 300 :l<lіль­

масштабі.

вуванні,

сільсько­

дальшій

ляється

кож енономічніші в обслуго­

дня.

Як виконуються

оперативний

У цій п'ятирічЦі в Ни­ єві, а також в інших містах, районних центрах і селах республіни встановлюються нонструктивно нові АТС . Вони відрізняються від нині діючих більшою надійніс­ тю в роботі, забезпечують

му господарстві респуБЛіКИ. Незабаром розпочнеться їх серійне виробництва .

-

підтриму­

-

партія та них станЦІй

успішно

Західній

ки?

:: стую,ться ЇЇ .nослугаА/U . .до того І;

кореспондент.

ГАВАНА.

управ­

- Скажіть, яка нова тех­ ніка надходить ннні на озб­ роєння зв'язківців республі­

пересувна

одного

постійний

11 цьому подали поси л ьну допо- 11 11 ,\юг у всі організації, які кори- 11

:1 громадськнй

снладо­

всієї

можливість

ласному

АТС «f\иянна», розрахована на 50, 100, 150 і 200 номе­ рів. Ії можна змонтувати в невеличному будиночку, а для того, щоб ввімкнути в підготовлену телефонну ме­ режу,

частиною

зв ' язон з усіма виробничими об'єктами, приймати і об ­ робляти інформацію, квалі­ фіновано снладати плани і завдання. В найближчі роки передбачено впровадити її в районному, а згодом і в об ·

пи­

тання, пов'язані з розвит ном Цієї галузі в респуБJIіці. Іване Омеляновичу, розкажіть, будь-ласка, про ті заходи, які вживаються

-~W'ii~iIf=

Jначно поповнитися, коли б у

загалом

радгоспи

О.

11 ють» книгlt 11 ~. ~ 11 Теплі слова хочеться сказа-ІІ 11 ти і про друга і вірного поміч-ІІ Розі, Донецьку, Жданові, 1111 ника сільських книголюбів -11 ___ 11 г. Крикун, яка працює у КНUЖ-ІІ - - - - - ~'11 ковому ,\tагазині. Багато ста-ІІ 11 рання і в~tіння докладає вона 11 І: д~я задо~ол.ення ~anиTiв чита- 11 11 'ilB ВІдВІдувач/в АtагазиНУ·11 11 Треба сказаТІІ , що фонди І; 11 сільської бібліотеки ,\tOгли б 11 ::

уже

міністра зв'язну УРСР І .

районних центрах, у бага­ тьох селах Унраїни . Лише за минулі два рони п'яти­ річни нільність абонентів збільшилась порівняно з 1970 роном на 23 проценти, а до кінця 1975 року їх нількість зросте в 1,6 раза. Особлива увага приділяєть­ ся розвиткові телефонної мережі в обласних центрах, велиних промислових міс­ тах. Нові АТС будуються в ДНіпропетровсьну, Нривому

11 ції, в ідзначаються пам'ятні да-ІІ 11 11 ти . 11 11 Для nРШjівНІІкі 6 віддалениХ,11

Він

є організація

РАТАУ попросив заступнина

розвивається

11 ти цього року показують, що 11 11 11 ЦЯ цuфра повинна зрости. 11 Часто в бібліотеці проводЯТЬ-11

читацькі

доб­

сьному масивах, буде побу­ дована нова в центральній частині міста на вулиці Горьного. Усього за п ' яти­ річчя в Ниєві заплановано ввести в дію 165 тисяч те­ лефонних номерів. ТелефОНізаціЯ послідовно

:: (:яч книговидач. Підсумки роБО-11

:: ся цікаві

й

завданням

гано налагоджений майже в половині господарств респуб­ ліни, а до кінця п'ятирічни 60 процентів колгоспів і всі

Русанівсьному

11 радгоспні .механізатори, праців- І :: ники стрічко-ткацької фабрики, 11 11 сільська інтелігенція , пенсіо-ІІ 11 нери. Минулого року бібліоте - 11 11 кою було здійснено сорок ти-ІІ

стане

вати

нультури

працювати АТС на житло­ вих масивах Водопарн, Си­ рець, Нова Дарниця та ін­ ших. Дальше розширення одержать існуючі АТС на

11

Він

пах.

32

Зараз бібліотеку відвідує І 11 близько двох тисяч чоловік. І! 11 Послугами її користуються І

ВJQPYDDКt~

впро­

е НОНОМіни,

Ції, розраховані більш ян на

::

першочерго­

ширше

диспетчерського

респуБЛіЦі

ввести

є в 11

зв'язку.

Тут

планується

дасть

сназати,

дає можливість познайоми-ІІ

11 тися з літературою, яка 11 бібліотеці на дану те,\ІУ.

місцевості.

вом

лінвідувала

ні

11 ваниАІІІ гоголівЦЯАIIl за працю.11 11 Офор,\оІлення тематичних cteH-11

вадження

лінської служби господарств ,

телефонної мережі. Розвитон її на

:: плаНаАlи місцевих госnодарств, ll 11 краЩIІА!U людьми села, шаН0-І.

Велина увага прИ~іЛЯЄТ~.: ся телефонізації в сlЛЬСЬЮИ

сільсьно­ виробницт­

внутрішньови р о б н и ч О г о зв'язну в колгоспах і радгос­

для

11 Обладнано декілька те,\/ати'lНtlХ 11 11 стендів, такі як .:До 70-рі'lЧЯ 11 ~II! з'їз ду РСДРП », « З думою 11 11 про хліб» іи інші. 11 11 А КОЛІІ хто З гостей села за- ІІ 11 вітає до бібліотеки, обов' ЮКО- І; І: во затри,\tається біля стендУ,11 11 що розповідає про історію та 11 11 сучасне Гоголева. Стенд по-ІІ 11 знайомить вас з досягненнями іІІ

управління

господарським

вим

Тимченна

КОЖ'ен з від в іuувачів бібліо·

Для

Запоріжжі та в ін·

містах.

містом. Телефон став необ­ хідністю в роботі і житті людей . Дальше зростання роб у т у народу ставлять де­ далі біЛЬШі вимоги до по­ слуг зв'язну. Нореспондент

Книголюби Гоголева АIОЖУТЬ ска:юти чимало теплих слів на адресу працівників сільської бібліотеки О. Цуркан і В. ОСЬ­

11 теки -

обласним

Харкові, ших

За довідками звертатися на адресу:

ченка,

21 .

Ухати автобусом

.N'2 1

м. Бровари, вул . Шев­

до зупинки «Школа-інтеР",lТ». Адміністрація.

------------------------------------.--------------

!

,.~~..........,...."".:J"~~oI""."..,.~~~~ ~~.."

ТЕЛЕФОНИ: редактора секретаря,

відповідального

дента . місцевого

19·3·82,

відділу

радіомовлення

маСОВОІ роботи. фотокореспондента

-

заступникагосподарства, редактора

сільського

-

19·3·18, 19-4·67.

відділів

19·4·47,

кореспон-

промисловості,

І

ІНДЕКС 61964. Газета виходит.

у вівторок,

п'ятницю

середу,

і суботу.

~#~~~~~~~,~~~~~~~~~#.,'~~~~~4#~~~~~~~~~-~~~~, ~I~~#~~~-~~~-~.~-

Броварська друкарня, Київської області, вул, Київська,

154,

Телефон

-

19-4-57.

Зам.

3242·-9850.

#104 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you