Page 1

РІІ<.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

ВИДАННЯ ЗІ-РІ

104

(ЗІ02)

ЧЕТВЕР

3 ВЕРЕСНЯ

1970 ОРГАН ВРОБАРСЬКОГО РАРІОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ці!на.

2

р.

коп.

~~~~~~~~~~~

Ширше

OCZ1t1tZX польових робіт!

темпи

НАСІННЯМ

ПЕРШОК.JІАСПИМ

.Ощра:нно ІПО'І!РУ'дwпrеь ІНа nі:дго­ 'ІJ•ЄІНІК.о, АнатоліІй Боровик, Іва:л лю.к, ІН·а ,раХУ'НК'У JІІКОіrо 106 rе;к­ та,рів Іпосіяної !ІІІІПЄ'НІЩі. w!Щі іІ1Р'УіШ'У (J{O сівби ооимих ме­ БуtТович, Мmхайло 3rу'\)'Сьrкий. хаІН.іза.тqри ·ра;щrоопу «ЖерліІвсь­ На :мИну.лому тижн.і ІПочалась ОЁВ!ба ІОЗІІІМИХ ІНа зерн~ трИІває. К·ИІЙ». Запша;новану мощу в 520 СЇJООа. ili'IJI8.ЦOOIO'N> ДІВа а:греrати. 3а МехюJІі:затори д<lіЛ·И ·с~ооо щове,сти rекта•ріrв ІІІОНИ ІВИО'раJІИ <В юращі ПЄІРШі три ЩІН·і траJКТО!ІJІЮІ'И Вален­ її за шkть 'Робочих VJJН'tв. У дооре ЩОТеХІJІЇЧНЇ .строоtИ і 'ВИІСОЮОЯКlС· ТИ'Н &І.лю·к та Олеюсій Саламатін піІдІгоrоовле.ний ['})УНТ вИІс.Fваєтьс н но. СИІСтематwmо вИ!кооr;у;вали з сіІвачем Ce-prrieм Цимбалі>еrом: по­ першооtласне насrння ІПШеІНиці зміН'Н[ ІНОІJ'МИ виробіmку ;на 120 і сіІІІли 120 reКІrll!JYiв шшеющі на «МИфОНЇВСЬКа-808» ІПе'!}ШОЇ pe<Il'j)O· біrльше ІЦРОІЦЄ'ШІ'ЇІВ водії тракт:О'ріп зеленІІІЙ юорм Іі -46 !ГеІі!Тарі'В на д'У'ЮЦЇЇ. І. ПОЛІЩУК, «Т-74». Микола . УІJІООЬІКО, Петrро 3ЄІР1Ю. ОооблИ!во відІЗначивСJІ вощій головний агроном радгоспу. 3ai<Ita, ПЄІІ'J)ІО ·Вщца, Миюола Сидо- m>аІКтора «іМТЗ-50» Вале.нтин Ra-

За поданням партійних, профспіJJкових організацій та дирек­ цій радгоспів і птахофабрик заносяться на районну Дошку пошани передовики соціалістичного змага.ння на збиранні вро­ жаю, сівбі озимини, оранці на зяб: КРИШНИ Іван Сидоровичшофер rр·а~юацу іJмоо.і Щqрса.. ЩqдjНJЯ ІПеревоІЗ'И'ТЬ ІВЇJд .ко.мба:й· tН•)В ДО СИЛООЮІХ 1'1р.аншей 30-35 trОІНіН. ІІЩЩрІібненоі 1 К}':КІУ'РУідЗИ. РОГАЧ Петро Павлович, КО.В БАСА І ван Федорович комба:й.нер і траІК1'ОрИJС.т р.адrосцу «ТребуіхЬцс&КІІ'Й». На кооаtНtН·і КЗІрТОІПJІІі ВИІІЮН'УЮ1'Ь ПО П~ВТ'ОІрИ JІОР·МИ. ШАПР,АН Ми·кола Степанович, ДІДИК Василь Іванович КО•МОа:ЙІнер і ТІраІК,ТОР•ИІСТ ,раLІІІГООnу «3ЗІВОІРИЦЬКИ'Й». 36и.рають ЩОідІНІЯ ПО 120-125 ТОJІІИ 3еЛ€ІИ<JЇ МЗ/С'И J<іУU<іУІ]JІУДЗИ н.а силос. лось Іван Іванович -. шофе•р •раідІГОІСІПУ «За•ворІю,ьки•Й». КоЖІІІОГо дJЛ\Я оореІІозить В:іІд. .к;о.мІба.йна до силооІЮї т•рЗІІІІшеі З5--Ю rо111н· •ПQЩрібненого

ЗВЕДЕННЯ про хід здачі овочів державі радгоспами птахофабрикамн району за станом на ЗІ серпня 1970 року

(111 .щюuеrнт ах до ІLЛ аUІу)

Назви

е о.!! ..

господарств

о:с

""~"'

ГРІНЧЕНКО Володимир Федорович -т;раІІrrорИІст ,раІДІГоrспу «ТІребуХ!ЇІВІСЬІКІІІЙ». ВиОtрює Щ~ІНЯ ТІр·аІКJТо­ :ром Т -74 9,i5-ll0 гект.щр6в .на зяб. БАРТОШ Григорій Леонтійовичrмеха,ніІзато:р• іРаtдіІ'ОІапу «3Qр.я». КолеІQ'І'ИJВ оrrолеrнОІГО :ним anperarry с:іє щ01д1ня озИJмІІJну на 35-40 гекrгаrра.х.

·64,6 5() 2 ' 49,р 42,9 412,7 36,6

·«ТірооухЬВІСЬКіІ'Й»

«ГОІГОJ11ЇІВСІ:іКІІЙ» «Плоокі~ВІСЬКИЙ» «ІІ(:р.ЗОИЛ~ВІС,ЬІІИІІЙ» «Лі11Кіі•ВІСІ:<КИ,Й»

35;4

27,9 2617 21,2 ,16,4 13,,8 12 5 '

«3.ЗІВОІр•ИіЦІ:іКИЙ» .«3 0 ·р •я»

«Бо<QрИІЦЬІКИ.Й» '\U.

«".,ерд!ІJІЮІ:іК «3аІJ:ІІ.~а,ани:й» ~

ЩОВ КОРМШ БУЛО ВДОСТАЛЬ підкреслив

вирішальну

минулого

роль

шому

:при!Ді.mяється вели-

тарів

напрямку

була

сіножате й

100

гек-

залужено

-

посіяна тимофіІвка та інші трави. М. КОСОВЛИК,

проведена

»

По радгоспах

На пер-

проводиться

На заплаві Трубежа

ка увага створенню культурних пасовищ. Значна робота в цьому

відділку

тварин- формування загінок.

ництва. Тому-то в радгоспі «РуСЗІн~всьrкИІЙ•

продовжується

вона і в нинішньому.

міцної: кормової: бази в підви-

щенні продуктивності

року,

НІЙ

'

ЗЗ,S

господарств

"'=

Радгоспи

1311,2 89 2 ' 84,7 92,9 8511 87,4 '86,8 96,1 51,6 56,9 44,4 .с,о 1 ""'• .37,9 81,8

""" >. ІХІ';і;,:

57,4

44 1

' 24,7

П .

95,4

•уаиІщькИІи <П. ІП. Ір.

Болд.аІНІuвс.І:<Ка

По птахофабриках По радгоспах і птахо-

аrроном.

фабриках

68 2 • 43'4 9З,2

«3ЗІВО.РИ•ць:к,ий» «~р.аСІІ\ЛІіІВІСЬІКИ.Й»

35,7 34,0

«ІПЛ·ОІСК'~ВІС!JКІІІЙ»

'281

«Зо•р,я»

40,0

22,4 116,1 31,7 86 ' 2,8 39,1 25,8 12 ' 9

«ТІребу~іІВІС!JКИ:Й» ::•мені ЩорІСЗ «ГОГОЛі~ВСІ:<КІІІЙ» «БобрІІІЦЬ!КИіЙ»

ЗО,2

П

тах о

ф

15,7

а

ІЗО,4

7163•39 ·, 6•5 46,8

82,6

31,0

1•.• 4 'r't', 70•О

34,4

Ріу}щнІЯІНІСЬІЮІіЙ п. п.

3•

П

<уХІі:ВІСІ:іКи;й [!. [!. 1 р.

По птахофабриках По радгОСІІах і птахофабри.ках

·g ~: t::1!J:z:

(1':1

100,0

48,0

88,8

719

21,2 21,7

1,14,4 68,9

16,0

ню:о

9,2

100,0 887

58,3 44,4

89:2 87,3 82,6 75,0 61,9 86,2

47,5 117,5 8,6 14,7

рики

'61,0 47,0 33,3 19,2

КаЛ1ИТЯІІІСІЬІКа

Бос.даІН.ЬвоІ:<Ка

б

"'"''"

·;;;

о.

25'6 14:7 12,4 12,2

СемиІ!ІолкіJІІСьк.а

l2б,2

"'

0"(151 =·-

ІХІсо

28,9

усаІН.;'ВІС.ЬІІо:·ИJИ» По радгоспах

g><S.

«:ВеІЛИІК·О\дИІмерський» «Жера!j:•ВІСІ:<КИ.Й» «3ЗІП,Л8ІВІНІІІЙ» р •

«

о

о

«Л ;'і<І<!~ВІС!JКИІЙ»

Птахофабрики

Ка.,иrгЯІнська

"'=

оо~ ... =о. о"'>. .. о."'

Назви

О! о

ІХІ.,о

<~ВеЛИІКQДИ<МеІРІСЮ(;ИЙ» ~Ме!ІІІі ЩарІСЗ . р « У•СЗ/Н,UВСІ:<КИЙ»

Радгоспи

"' о~ =·'":11

·а.

.... 0

ку,~\1')'-tЩЗІІІНІ!ІІЯ.

Липневий Пленум ЦК КПРС

ЗВЕДЕННЯ про хід польових робіт в радгоспах птахофабриках району за станом на ЗІ серпня 1970 року (Ів цроценrrаJС до п.ла,н'У)

З9,5

18,6

63,4 100,0 79,3 84,4

4,9 24,2 46,5 25,5 12,7 19,5

85,7

16,1

90,0

IQO,O

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~ІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ.ІІІІІ Школа.

Перше

вересня.

Урочиста

ліній,

ка. Сотні пар допитли.вих оченят, новень­ ких костюмчиків, білосніжних фартушків, яскраво-вогнистих букетів. І невичерпне море почутті.в ...

Хоч за свідченням календаря це осінній день, та

за з.містом

-

щирий

весняний.

Бо ж так весняно на серці кожного батька

й матусі, кожного школяра і того, хто перший раз .прийшов у перший клас, і то­ го, хто останній раз чує сьогодні

шкільний нює

·

дзвоник.

ласкава

Цю

соняч.на

перший

весняність допов­ теплінь

і

пахощі

пишиобоких жоржин і троянд, гладіолусів і чорнобривців, айстр і гвоздик, з якими червоногалстучна дітвора прийшла до шко­ ли.

Вчителько моя - зоре світова, учителю мій вірний і незрадливи.й друже! А ти я.к хвилюєшся сьогодні, як тобі нелегко ке­

рувати своїми почуттями, виповненими при­ страстями і радощами. Бо ж логіка речей вимагає

дотримання

фахового

етикету,

-

СТ АРТ У

НАВЧАЛЬНИЙ

ня, ніж чесно І самовіддано служити народу, Батьківщині; всьосо себе віддати тій велиЧІНій меті, що зветься світлою будовою комунізму. Саме цій меті ___, торжеству Правди і Добра, Прогресу І Щастя все

То була свята й урочиста хвилина, коJІи Ілліч повідомив про здійСJИення найзаповіт­ нішого багатьох .поколінь: «Товариші, ро­ бітничо-селянська революція, про яку весь час говорияи б·ільшовики, здійснилась!»

життя, починаючи з шкільної парти, присвятив великий учитель людства, ·дорогий кожному з нас Володимир Іміч Ленін. У нашій, колись відстал.ій країні, він сморив

Про живі і досі зворушливі вражен'Іfя від минулорічнем-о ,відвідання ленінських місць у німецькому місті Лей•пціг розповів секретар райкому партП В. Г. Лемnіцький.

Комуністичну партію

більшовиків-револю- Там надруковано у 1900 році перший но­

ціонерів, 1 ця партія згуртувала іі повела мер редагованої Леніним загальноросійсь­ за собою прогресивні сили .на штурм старо- кої нелега.вьної марксистсІ>Кої газети го світу. Той світ повалено! Отже, ти жи-

веш у Країні Сонця. Тож будь вдячниіі за

це батькам своїм, дідам і прадідам за Кра-

їну Сонця, примвожуй іх -блаГородну справу.

З іменем великосо Леиіна, зі всесиш.иим вченням марксиз:му-ленінізму нам І всім прийдешнім жити і будувати. Тим-то й

бути вимогливим, дещо офіційним настав­ ником. Почуття ж, які важко стримати,

симвмІчио, що

переборюють ту

роз.починаеться навчання в радянських шко-

офіційність

і

спонукають

підійти до кожного Сергійка і ,Катрусі, На­ талі і Петркка та пригорнути іх, розцілу­ ваУІІ і сказати батьківське:

-:

Юний друже! Вітаю тебе з радісною

подією у житті! Он як ти підріс за .віто, зміцнів, ві,1щочи.в. Тепер час за парту! На­ ша найгуманніша держава, котра живить­ ся найгуман·нішими ідеями, все робила іі робить для тосо, аби ти, юннА друже, ріс здоровим і сильним, високоосвіченим гро­ мадянином, гідним сином славної Ленінсь­ кої епохи. Аби на всіх життєвих перехрест­ ках у· радощах і скруті, на високосяж­ ності, якої можна сягти, і на посаді най­

нижчого ·'рангу,

-

аби скрізь і завЖди ти

залишався людиною з великої літери. сПое­ том можеш ти й не бути, а громадянином бути зобов'язаний»! Пам'ятаіі, юначе І юнко: на землі немае почеснішого завдан-

ства і, зокрема, про зміни, що намічають­ ся і вже реалізуються у господарствах Броварщини.

«ИскрЬІ».

-

зав Володимир Гри.горович, як щиро

відбувся,

шанують

-

ска­

коли бачиш,

за кордоном

людину

твоєї радянської землі, як прогресивне люд­ ство вчиться у Людини боротись і перемагати!

саме з ленінського уроку

лах. Змістовним і пізнавальним

Невимовна гордіс~ь охопліое, -

з берегів

Волги

Далі він розповів старшокласникам про велике

значення

прийнятих

на

лиnневому

Пяенумі партії рішень щодо чергових зав-

Учні 1-4 класів слухали того дня пер­ ший урок про розквіт і могутність рідної Батьківщини, учні 5-8 класі.в про рі­ шення. лиnневого

Пленуму і

перетворення

його в життя трудящими нашого району. З дінем освіти і початком навчального року сердечно вітали педагогів

та школя­

рів заступник секретаря партійної органі­ зації заводу «Торгмаш» Д. С. Татур (в,ід шефської організації), Т. Г. Сергієнко (від И.ені батьків), учениця .випускного класу Л. Омеля, першокласники. Група кращих учків 7-8 класів поклала квіти до підніж· жя пам'ят,ника Іллічу.

... Хвилюючі

змістовні свята початку но­

вого навчального року відбулися

І

вересня

в усіх шкоЛах району. Старт взято. Зичимо ж тобі, дорога шкодо, нових дерзань і здо· бутків. Хай кожен урок, кожне сJЮво вчи· теля буде наснажене глибоким змістом! Хай зерна доброго, мудрого і вічного, по· сіяні в класі, плідно заврожаяться добри­ ми діяннями

завтрашніх

господарів

Віт·

чизни.

зокрема, перший урок У міській середній дань країни в га.вузі сіJJьського господарМ. ГАБРІИЧУК.' школі Ji 2. Ного пров~ директор школи ·~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Петро Якович Бондар. І' Зупиняючись на основних етапах Ленін­ ської діяльності, учитель розповів вихован­ цям

9-10

класів, ІЦО зібраJІися

в актово­

му залі, про створення Комуністичної ПІ&Р· тії Радя.нського Союзу,, неоцінеІІІНу органі­ зуючу І керівну роль її .при здіАснениІ Великої Жовтневої СоцІа.вістичноі револю­ ції та створенні першої в світі Краіни Рад. Про авангардну роль партії, створеної Леніним, на всіх етапах соціалістнч.ного і комуністичного будІ<вницма. У грамзапису учrні прослухали фрагменти кінофільмів, супроводжені дикторським текстом про Леніна керівника пролетар­ ської революціі, ііого виступ у СмоJІьному.

ПРЕ:М.Іf

СІЛЬСЬВИ:И

ВО ВА ТОРАМ-

Пірез~~я Все<соЮІЗІНОі ЦеІнтра.'!'І:<НОЇ р,а1ди лрофесіІЙІнИІх ІС'ПЇІЛ>ОІК ІІІ'!JИІЙ\няла ІІюст.ВІновv «Про дО'да1'ІКОІОО і!DреМІИ ВЦРПС за в:П'ро:ва:дЖООЮ!ІЯ UІ.а.у.ІrоІвої ОfР'га.нЬзаІІІ!И црщі і мех.апіі­ заІl/ііЮ 'Р'У"і'них poбirr 'У ІКОЛІГОСіП.ІІІХ, рщщrоІс.пах та ЇІНІШІІХ а:ІЛьоь:кососпо'):',аІJ)СІЬ1\.и'х під­ щр ІІі6МІС'І1Ва1Х».

ІЗ;а 'ро3роб~ і ·вцров.адJжеrнІ!ІІЯ за11щд~в по tН8tУ'КfОВІііЙ о:рІГаІн.і·за[ф.ї flІРЗ.Ц.і rІІІСТа,новлено ІІІJtеМІИ: ІІ!ершу - ІВ •ро3Мір~ 15 ТИІС'ЯІ'і ІКЗІІJООВЗІНЦНВ, ,,щруі11у В С'}'ІМ·V 10 1'ИСЯ"І t 'IIJ)e'11105 rrиюІ!'Ч uр.f>оІІІа.нІЦіів. КОJІІеІсrІПМ, .mкІі ,щоби.п.к.сь ~а.Ик;\)ЗІЩих 'РевуІЛ•І:<Т.а:rІЇІ!І у .меха:нізщ,ії IIJ.)"''IIIi!JX rpatJ:т, <J\деІІ)'Ж<уЮТЬ QдJНу Пе<ІJ·ШУ П!рем1110 ІІІ ·C'YJM<i 10 'Т.ИСЯ'Ч ІКІІі\)бОВЗІН,Ц:о3, О!дІlІ'У JIJP'YГY В рЩМІ!ірі 5 ТИ!СЯІЧ ІКЗІрбОваІІІ!lІJhв і ОІд/Rу т,реrrю 3 ТІІІСіЯЧЇ КЗІрбов.а~цf,'ІІ. ІfІІрем·іІі ВЦРПС І!DрІ!К:іУ.дІЖ\у'ІОа'ЬіСІЯ щор~у до дІН•Я 1 тра•ІІІНІЯ. КоІЛе.К1'ив.и, ущосrоен; цремЄ!й ВЦРfІС, :н.аrорО:дJЖ'УІО.'І'І:<СЯ ,диам'ОМОІМ, а ІІJОб)nн.ІВКи, інже,НеqJІН'О·'ГеJОнr:ЧІІІ'і mра:u~и,к·и 1 олу:жбоІвці, які ІВІнесли .істОТtН.ий ІВІК.JІЗ\д ry •РОЗUJО6юу та ІВІПРОІВЗІдІЖ~ІНІЯ за.хw~~в НОП, ·иаІПруиіІНІІМ ЗІН<аком ВЦРПС •вст.З/ІІо'ВJ!еноrо зра,зка.. (ТАРС).


На .віtщюр·и:ти.х Ш1ІР"JІіІЙІНИХ зборах бюза.юr.J>С-Я І!Зо\ІІСQКіИХ І!І'РИРОС.'ГLВ 'JІВЗ­ •palli!ГIOIOJW Іімені. К!lірава, приавяче­ рИІН•. ЧИІМ·ЗJJЮ юпра;викІНІіІх ІМ.а.йстріtв є і ПJrену­ ІІІИ.Х ,п.іідJСJ'ІМІКЗІм лиІІІІНе<ВІи:х м:,в UK КПР·С і ЦК КП УкІj)аїни серещ д.оя~рак т;а тмяmн1щь. Сек.ре­ ТЗ ЗЗІ ВДЗНІНІЯ•М п.а,р~ЇІЙJНОЇ ОрГЗІІІJЇЗЗ­ тщр JІСЩJІТqрга.н.ізаІЦИ П.оr:ребсІіКОго . ви:стушІІв rекре­ ІВіІLІІZІ)JІКа .J. Улещенrко ІРОЗПОІВhВ •JJ))O ц :.ї, з дапСJІвЇІ,L"Ідю та.р п•а.р'Г'кому •р·аІд!гоюпу В. Г.п,ушак. оо•аІвн;і ідJіла ,дОІЯІрки О. Сергіенаrо. ви•світ лив Пон.аtд 25 1рсжLв .п;р ЗUІІОЄ :вона. ~в Допав іІдаІч до.юла~д,ню XXIV з'і·З<ду <ІеС"!'ь На т•і в а:вд.аІНІНІЯ, що ста•ВІи.ть па 1 р·11і•я в феtрІмІі:. гоюпоща,рства, КПРС в.зял.а ВИІСОК'і СОlІJіа,JDЇІС'ТИЧІНі сіл ьюиюо.го гал:у;зі ІЗоСе{SіUЧІНО І!!jрО•ЗІНЗ.Л'Ї,:JУ'В.ЗІВ !Юботу КО­ ЮООВ'ЯІЗЗІНІНІЯ і ВИІК{)ІН:УЄ ЇХ ус;rііШ­ В юв:,ЛеЙJНО'М'У НО. 2780 кі.тюnрІаІМІ~в ммока одер­ 'РЗlL'ІГО'ОПу Ле!ЮТИІІ~У жа.п а· ІЕЮ.НЗ ВЇд КОЖІНоОЇ ІІ<Орщщ За рО·UІ і. · Кі 1 РО•!ИJІЇ 'УІОПUШІНQ ВИІКО.НЗ-ЛИ соці­ в.іо uм ІМіІСJяц,ів. З.а її ІП:Р·ИКІЛаtrюм .ви­ ІВЗЯТі ІНd сок.их ·НЗІдОЇІВ LдОбІ!ІВЗЮТоЬІСJІ ДОЯфКИ а.lі1СТ·И•ЧН і ЗІОбов'•ЯВІЗJНІНІЯ, Че·СТ•Ь , )001Р·і•ЧІЧЯ З ЩНІЯ ІНЗ·рОдJЖе!НІНІЯ О . ЛНІТвине.нІКо <ra Т. &руенJю. В ИІС'ОКИІМ И ПіР ИІрQІСТ ЗJМ,Но М·МQДІН$1В. І. Лен~на, за що наго.рсщженtі поче•оною 'КЗ .ращую11ь Ба1'UК•~вщИІІІу пе-р~до.з1 Лен•'tнськ·ою юв і:ле.ЙІною на .Про tНИ•Х 1JОі3ІЮВ·іІВ гра,мотою ЦК КП У1юра·їни., Пре­ теЛІяmни,ці·. УРСР, Ра1ди ВерховІНої З•ИІд ;,ї та Укр­ УРСР М'Ін.іІСТІр•і. в Ра~д,и соці­ За п:іtщоуІМІюа,ми п·ро~раtди . у І.:ІіРУТОМ у а.l :ст ИІЧ\Н ОtГО ЗІМ-аІГ ЗІН Н·Я іNВа:рТJа Л'і ЮСІПОід•аІjJІС'Т'ВУ порисудже.ні перех:дний ЧефІооний Іп.раtпо,р Мі­ зб(Jірах ІК€ІРІУЮЧИІЙ ЗазИІМІСЬКИІМ ІВіL'­ н:'tстеtр,сгва М'ІЯІОО,МОЛ{)ІtІНО•Ї ПрОІМИІС­ ді~ІКОІМ В. Дуд~ка. По 600 і бЬль­ ЛОВОСТі y ,pQp Та ІреоnубЛJ:іКаІНІСЬ:КО­ ше f!РЗІМі~В щощоби ТЗІКИЙ rьри­ ГО ·К!ОМітеrгу ІПір·ОфаПіІЛКИ !]Jоб Ї•11Н·И•Кі·в р1;ІСТ MO.Т!Otl!J!JJЯ.KЗ •В Г:Р'УІПа.х, ЯІК'Ї ДО­ ХЗІ Р<іОВО·Ї ІПJРОМИІМQ!ЮІСТі, а та.КОЖ Г л:яlдаюrrь Т . З.а.йІЦева геляmни-ІІJі · перехІіІдІН·ИІЙ Чер•воний пра.rЮІР .рай- та Т. Бщр·оон. та ви,К!Dн;к.ому К!О:му КП УІ<JР•З•ЇІН'И ВИІСІН-ОІВІО!К: :Т'реба, щоб доов.і\д пе­ rrрудя­ ре,дОВИІКіУВ СТЗІВ ІНЗД:бЗtННtЯМ ВІСЬО(\"0 районІної Ра,ди :деІпутшr~в

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

щи.х.

Т.а ДСІІПОВ·ідІа•Ч, а ТЗІК•ОЖ УЧЗ.С.НИ­ КИ зfuр :•в, ЩО :ВЗІЯ~И )'ЧЗІСТЬ !В Об­ ГОіВ{J,Ре:н.н і ідО!ПОВіі!.'Іі., н и,.~.и зр-облене.

КіР И'ТИІЧІНО

оці­

ста­ Чи є ІМежею досяnн•уге? ВІ!J.1ОЮ ь ПИТЗНІН1Я ІНЗ ЗІбQра•Х. ВІ~дJ!Ю­ В1і.дь О!діНЗ : .ні! У ІОВИІІjЗ,РОК, ДОЯІРОК можли ­ необмежен1і• і .те.лятНИІІJ!Ь ,п іІдJне-сен·ня ВОСТІі ,д,11я. дальшого Т В.ЗІр И.НІНо!Щ1'Ва. П'Ро,;J.'УІКі'Г ИІВНОrСТ і

О со-6.1•иво за•ГОСl'р.ювалоОсь Ш1ІТЗНІІІЯ на tнеобхіu!Jност'і 1 рі·ЗІКОГО n-іднесен­ Н •Я .се-редJНЬОІдабоІвwх tn-риrростів с·ви­

тут є ,в.ел·и:кі

н е ЇІ. Дс1:я цього

ре-­

·те•ХІНО.гІ·ОГіrЇ ГО­ зе-р •ви : ПЮІЛlІПІШ€ІНІНІЯ ІВИІКqри.стан:ня р;ац іон.а.~ЬІне д'ІІJІ.1Іі., Адже К О, р,~І іІВ, СТЗjрЗІНІНИЙ 1 ДОГ JDЯД.

ca.!V!e

З ЗІВідЯ•ки

цt>ОМ'У пере~о·ві сви­

наІр,ки Є. С~'LИІК, В . -МигаШtІ(j(), Т. Ков·а.ле.н,ко, Н. Оо:по:ва, Н . Фомі­ н.а та , ;,нші з •М іІСя,щя в ом::ояць до-

Асфальто-бетонний

слова з дап01віtщі .на Плен!У'Мі Гe­ С61Qрет.ар.я ЦК КПРС н~paJJJI:dloro 1 DреЖІНІ6Ва: що сГо.лова~е, Л . І. 'Н.ам J100'1)Іі6но ДJІЯ п. 4щиесенНJІ 'І1Ва­ ІЦе ІКОІріМИ, Х~МИ і '\)ИtН:Н.ІfЦ'І'ВЗ, К!ОрМИ». Qrжe, ме~ані­ ще ;рю .все за­ зробити затОір'и . повІ!ІІІШ

продуКЦІЮ

дає

Поруч з Валерієм д9бре труди­ ться електрик Павленко Володи­ зварювальники Васильович, мир Мархіль Ми.кола Васильович і Ма­ Іван Федорович, оператор рущак Дяченко Павло Стеnанович, біту· моварник Кушніров Дмитро Іва­ Плісса Ва­ бульдозерист нович, ви·коироб Миколайович, сиJІь Кучма Іван Хомич . Багато зусил1

Минулого року у кореспонденції «Асфальто-бетонний готується до

лежпrе в-ід НИ•Х 1/І;/ІЯ ріІзІкого піtrщи­ К•О'J)МІОВИХ ІВІРОЖЗ:ЙНОС1'і щенІНІЯ К~·ьту,р, а!ІИІЖеНtНJЯ ЇХ СО6і'ВЗфТОС-

пуску» наша газета писала: «Про­

йде небагато часу і з Броварів міста~упутника столиці Украіни-­

11lІ. П.ро це, з<Жфема~ rовQрив голо­ ·ва ІРООЇmКіQМІУ І. Стеrп.а,ненІКІQ та ке­ В.Їідді.гІКОМ Б!рО;В·ЗІРС!>КИМ •рrуючИій М. Щиголь. ,В ИІК!ОНоуЮЧИіЙ о:бав 'tЯІЗІКНо ГОЛОВНО­ го ,а,nроном.а Д. Сахно зу:пиш.и• в.ся

ще

одержувати

не

дукції

про­

мчать один

сьогодні

везучи

автосамоскиди,

одним

вид

один

асфальто-бетон».

-

ось

І

поч­

господарство

народне

наше

нова

споруджується

за

гаря­

-

там

дорога,

куди

чий асфальт до Борисполя

•Н,а .ПІІІ'ГЗІНН-!!Х уІОПІЇ•!UН,()ІГО !ІІрО!Зоеде:н­ 'НІЯ KOIM•ПJJI€/fФY ІПОJDЬОВ'ИХ ,робіТ, За­ ГОТ і ВЛі і ІВИ'ве3€ІНІНІЯ ДООРИ·В, ефектехн.і•КИ, ІВИі!ЮрИІСТЗіНІНІЯ ТИВНО;l'О ;~емлероб~·ьrrу,ри п :щви,щенІНя

механік під· головний докладає приємства Микола Данилович Хо· менко. Він більше 25 років труди· ться в системі дорожньо-будівель· ного управління. З Жулянського сюди nриніс ~ефа 1ьто-бетонного чималий досвід і практи·ку в ці~ галузі і прагне їх вводити у ви ·

направляється високоякісний бу ді­ цього Крім матеріал. вельний

об'єкту, завод nостачає продукцІю асфальтованого

прокладання

для

ства.

ПленуJм

шляху на Гоголів і дальше. Для будівництва великої київської кіль­

ЦК КJПРС n ісд~юре.сли.в,

ЗЗІВІ,L'а:НЬ, ВИК!ОНЗІНІН.Я ЩО у!ОП.іШНе ГОС­ с:JІ•ЬІСЬІІШМ ЯІЮі СТООТЬ Пе'\)ед ПОДаrрСТ'ВОМ, ВИІМаtГа.Є ІВЇід ус;,х .НЗ­

цевої дороги дає асфальт та.кож робництво. - У кожного, хто броварський завод .. За дві зміни він виготовляє близько 500 тонн змішувачі випус­ nродукції. Два кають асфальт для верхнього ша­

ПІРУІЖеНІНІЯ оrюїх к:и.л, .вИІСокої дис­ Іщ;пл;'Ін·и і ОІрІГ.аІнізоваІності . Про це Г{)В•:J р•ив д;и•ре,кrор ,радJго.спу О . Чи­ ЖИІ:<. В:ІН- :ІІоЗГООЮСИІВ ІІІІЗ пер·сональ­ .КОЖНОГО 'КО­ 'НІУ ВіІдJПОВІЇ!zr!ЗЛ•ЬІ!ІіІС11Ь СJІеціаліста ЗЗ М•уІн :сrа, КОЖІНОГО роіботи, ді•J!:ЯІНІК'у доручену .йом,у ТВІІ!РИІНІНИ­ !1.10ЛеКІ('И~ ЧИІСЩ~ІНІНОІГО орга'н,івації па 1рrг.і.ЙJноі іК~В. В зв'ІЯІЗІК'У ІЗ щ11м ставилось пи.­ о·бов'яоок 'IJI\erH•itB і ІКЗІНДИСДЗТіВ таІн,ня цро ІВМі~е 'п-оши.ре.н·н,я осьо­ •ВИ. ХОВУІВЗfГИ ІКОЛеІсrИіВУ В ЧІЛ€оНІі,в П!Ю діє­ ПЗІр;J'і.Ї, 1 ВСіІХ го ІНО'ваго ·і перещового, ,соці,а.л.~сти"Іrного ду.еі ВІЮЖОЇ ДИІОЦИ•ПJDіІН'И ,і орr.а.ні­ 'ВІість і глаІСн.іІСl'ь ЗІМЗ•ГаІНІНІЯ. Це--іВ•аІЖ.ЛИ!Бе і ПОчеІС.Н~ ЗОІВа:НОК:ТІі. ТЗІІЮЮ ЗІЗІВДЗІ!ІІНІЯ первин,н·их ІПЗІРІГі.йrних ор­ дію В jреЗеІріВИ ·ВК:·і ІП!рофс,п•і.тшш, дуІМ.КОЮ буши ІП•РОІНИ\ЮН1у;rі- ІдОnОв-ідь га•н і.заІUІі:й, іробіrг·ком,)в і ВИІС ТУІПИ. Це З.аІ!U"ІЗІНІНtЯ П ід!КреС:Jrеспещі а"1':стів. да.льшога ;не і у ре.ЗІеjр.вом Важ~ив.им в р·ішенІні, -П!Р·ІІІЙІІіЯfІ'ОМУ ІСХІВаЛЮЮТЬСЯ (\!U!ОІСТІЗЙ!НО n(tщВИІЩеІНІНіЯ ПiPOtzrJY•КТ ИІВ.Н·ОСl'і mвари•н­ Я•К!ОМУ н·и.цт.аа є еІільш швидша меха,ніІЗа­ р.ішеrнн.я ПленуJМІіtв ЦК ,нашої пар­ осіх кому­ щ;,я Т.Р'УідО!МІіJС11КИХ .ро-біТ ІН;З фе рІМ аХ . -r:·ї. Зобори за:ю;шка~и г~10ВНИІЙ ;ІНІЖенеrр 'РЗ!L"ІГОапу І. Ось­ н,'пів ОІЧО~И'ТИ ІСОU:іЗLІІ· ;ІО'ГИ"ІНе З>МЗ­ XXIV з'їІЗду •чесrrь на що ·ро­ гаІН,н,я МЗІК ,роЗІПов.~в ПіРИІСУТІНі•м, при­ А СТІЗ·рший KJ!JP,C, елОІвом і особистим г,аUJузі. битt:<С.я .в uІій зоотехtн·'ІК О. !Qрчен.ко ,~ри.о&ятиІІІ к.lа1дом вес.ти за ,собою член•uв ко­ :ЗЗ•ООЗІПе<Іе,НІНЮ Х•удобі л.е·К'ТИ'В'У ЦІ Є І ОВ•і•Й ІВИСl'у:П ІJУІС.Т,Р• ;·ч ЯЗ ІГЦЩНJУ І В ЖИ'ТТі ПЗtр'ГіЇ j ВЗЖЛИІВ{).Ї ІПо,д!і-Ї сито·ї і те,плої зиМІівлі . ІПРИІдJіЛИ.ЛИ ЗІбари ЗtНЗ•ЧІне мхще Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, ДОПоОВііІІІЗ'Ч і ПІІІТаІНІН.Ю ;р~;~•!:JНИІЦТ.ВЗ. громадський кореспондент. ПpИJCyrr:HiM НЗІГЗ!дЗ•'ІІІІ ВИІСТуJПа.ЮЧі

дороги,

ру

-

один

для

до

нижнього.

І хоч це виробництво ще зовсім нове, хоч

працювати

поки

що важ­

ко, однак люди прагнуть не тільки пере-виконувати виконувати, а й норми виробітку. Завдяки таким ентузіастам, як Валерій Пильтяй набирається росте, nідnриємство сил. По потужності воно стоятиме місць серед иа одному з nерших сnоріднених nідприємств України. півтора-два у Валерій Пильтяй рази перевиконує норми виробітку. його заробітною пла­ Цікавлюсь тою.

За минулий

-

на

жав

руки

місяць я

209

одер­

карбованців.

А взагалі середньомісячна заробіт­ 150 карбо­ на nлата робітників ванців.

не

чи

питання:

приіжджаt виникаt

nідприємство,

на

нас

можна

якось

змен·

шити кількість диму, який клубо· говорить Мико· читься з труб? Так , додає: ла Данилович замовили нов~ вже можна! Ми аспірацію . Коли взимку, під час ремонту її встановимо, дим не бу· поверхню. Ци~ на де виходити значно

ми

самим

робничі

полегшимо

ви·

умови людей.

оптимізм тільки Що ж, такий доnомагає в роботі. А її ще дужt Треб< асфальтовиків. в багато експлуатацію механічн в здати

майстерні, побудувати баню, арте­ зіанську скважииу, пустити в дік ще один змішувач. Та все це під силу хоч

невеликому, але друж·

і

ному колективу заводу. Побажає· иа ииь успіхів мо цим людям освоєння нової продукціі.

Н. ДОРОШ.

0

2

вeJJec·JtJt,

1'1, iд11. UClt1lO а

1:. m

n, ]J

о

1r,an,1m у .ля 1f J/HJ імперіалістичної

Hno1ti1~

стол:иця Корей.сикої НароДІНо 'ГИ111НОІ- Рe•C'!JIY,б ' -Деоок,ра '

Пхеньян Л Ї КИ.

(ФmоХІрон•іІКа ТАРС) .

Сторожови-й rкораІбель у бойовам1у поrодЛ.

·------· УСІ

радянські

люди

Союзу

РСР

разом

зі Зброй­

відзначають

ними

Силами

річчя

перемоги над і.мперіалістичною Япо­

25-

слово «перемога», нією. Коли вимовляєш мимоволі приходять на думку дні запеклих боїв, незабуТіні закли·ки «Вперед, за Бать­ японсь.ким самураям•" ківщину», «Смерть Ці заклики надихали бій•ців на героїчні по­

двиги в ім'я рідної Вітчизни, ної партії, в ім'я перемоги.

Комуністич­

серпня 1945 року оголошено стан вій­ ни з Японією, а 13 серпня наш військовий підрозділ морсь.кої піхоти на світанку ви­ моря в м. Чхончжин садився десантом з Північної Кореї і вів запеклиіt бііі з яnон­ ськими самураями . Командир роти старший короткими наказав Чиковані лейтенант перебіжками швидко просуватися до висо­ ти, звідки японці поливали наших десант­ ників смертоносним в~гнем.

... 9

Під прикриттям

корабельної артилерії у

вогонь і дим стрімким натиском на кинулась морська піхота. Крок за під неперервним кулеметним вогнем до підніжжя просувалися ники

ворога кроком десант­ висоти.

Раптом перед бійцями з'яви·вся наш пора­ нений

матрос.

нами в місто був Ми знали, що перед закинутий десантом батальйон морської пі­ хоти майора Барабалько. Ще в морі, під виса~ки, радіо до місця час просування Ми ді­ nринесло звіст.ку про де-сантників. зналися про те, як мужньо, відважно боро .. лися моряки загону особливого призначен­ ня, яким командував нині двічі Герой Ра­ Леонов, як без­ дянського Союзу Віктор страшно билася з переважаючими силами старшого автоматникі-в рота противника

О

2

стор.

О

а

ДЕСАНТНИКИ лейтенанта Яроцькоrо, як загинув комсорг цієї роти Олександр Мішаткін, який, буду­ ворожої міни, не чи пораненим осколком залишив поля битви. Опинившись в оточен­ ні численної групи самураїв, які хотіли за­ хопити його живим в полон, він підірвав їх гранатою разом з собою.

Дізнавшись

від зв'язківців

про те,

що

за горою перебуває група поранених мор­ ських піхотинці-в, які ледь тримаються, від­ солдат, атаки ворожих биваючи шалені командування наказало штурмом оволоді­ люто чіІнять опір, та ти висотою. Японці

марно.

Під

натиском

морських

піхотинців

вони залишають будинок за будинком, ву­ ли.цю за вулицею. Правий фланг розгорну­ тоі бойової колони взводу лейтенанта Бу­ і стрім.ко пересу­ даєва вийшов за міст(І вається вверх на висоту. Звідти ще силь­ ніше роздається кулеметний вогонь, безпе­ залишаючи міни, рервно вию1:ь в повітрі

після вибухів клубки диму з пипом та сто­ гін поранених. на висоту. Невдовзі нам вдалося вийти Японці відступипи, але далеко ще не ско­

Справжній героїзм в цьому бою проявив матрос Микола Нюшко. Будучи кулеметни­ ком станкового кулемету, він

перебував н.1

метрів попереду своїх товаришів і безперервно вів вогонь по противнику. Та

20-30

проминула

не

ворожа

куля

його.

і

На

я.кусь мить зімкнупо лі.ву руку. Відчув пе­ кучий біль, з рукава потекла кров. купемет і залишити Командир наказує відправитись на перев'язку. Поки б'ється серце в грудях, не піду комсомолець відповів битви, поля з Давайте стрічки з пат­ Нюшко і додав: ронами, більше давайте, ворог настуnає!

-

Знову атака, знову і ЗJІову здій·мається шквал вогню зі всіх видів зброї, яка була тоді в нашому розпорядженні. В хвилини перев'язували поране­ короткого затишшя них і відправляли в безпечні місця. Куле­ метник Микола Нюшко не вийшов з бою, поки

не

згасла

остання

атака

противника,

не були звільнені з оточення наші знесиле­ ні

товариші.

... За обрій сідало сонц~. Минав nерший день бойового

випробування сил

морських

рилися. Опинившись на протилежному схи: _піхотинців . . , Ми відчули перевагу над силь­ лі висоти, вони відчули на собі ще відчаА~ душніший шквап вогню морських піхотин~ ців і ще дужче шаленіли. То в одному, то підніма­ в іншому місці самураї групами сбанзай» і з криками лись на весь зріст

кидаJІися в атаку. Іх тут же відбивали. За­ пеклий бій тривав майже цілий день.

ним,

натренованим

і

спритним

ворогом,

я.кий в минулому завдава.в немало клопоту і морських сухопутних на .цалекосхідних

кордонах

нашої

рідної

Батькі-вщини.

В наступні дні підрозділи морської піхо­ ти продовжували воєнні діі за повне звіль­ нення міста і його околиць. Запеклий бій

новЕ житrя

о

Четвер,

3

вел~ в районі залізничної станцн. потІм

перекинувся

в .напрямі м.

Насту1

Ранам,

де

було остаточно подавлено опір противника Не витримавши могутнього удару Зброй· них Сил Союзу РСР і наших союзників ім· періалістична Японія визнала себе перемо· женою і 2 вересlІя беззастережний акт

1945 про

підnисала року · капітуляцію.

Безмежна Так прийшов день перемоги. ГромовЕ радість переловияла наші серця. ·.:ура» неслося над соп,ками. Моряки обій· мали друг друга, цілувались .під грім ав· кора· залпі-в і салютних томатних черг бельної артилерії.

За. бойові

подвиги наше з'єднання

булс

Матроси гвардііk:ьке. в переименоване подяку від старшини і офіцери одержали Головнокомандуючого, багате Верховного орденами і бойовими з них нагороджено медалями.

Пройшло з того часу чверть віку. Нещо· інтересом прочитав у давно я з велнхим статтю правда» «Комсомольская газеті « ЦветЬІ Ч.хончжина», з якої дізнався, що імена радянських воїнів, котрі загинули в боях за місто, еисічені на гранітних поста­ ментах, до підніжжя яких щороку в серпні кладуть _ сотні яскравих квітів на знак то­

го, ЩО Корейськиіі народ Не забув і ЩИрО

шанує пам'ять всіх, хто кров'ю своєю за· знаменній На воював свободу іх країні. сопці, · що в~сочить над містом, відлитий в бронзі, майорить Червоний прапор, як віч­ ний символ подяки і братніх почуттів ко­ рейсЬкого народу до радянських людей.

учасник

вересня

1970

ЄВЛАН ФЕДЯй, старший лейтенант заnасу, Великої Вітчизняної війни.

року.

о


Гідно

а'іад :НПРСІ

XXIV

аустр:~.не:wzо

Попереду-Іван Желевський

ЩОЛКОВСЬКИП

РАПОН

.ЗАГОНОВИМ .МЕТQДОМ . У РЗ!дГООП'і «ФрЯІНQВІСЬІІШІЙ'>

BLH ІІІОВ.НЇІС'І'Ю ІВИІІ1раJцдаІВ себе. <3ЗІГ.ОНОВИМ оМе'І'ОДОМ тут З6И­ рали Щ>ОЖЗІЙ , го11ували ллощі nіІд ООИІМі. вио,рана

!СВоєчасно,

ІНа

sисоиому

Вся площа була

.агротеХІнІчоому

ріІвн.і .

Роагорну11о сіІвбу. Про Іпермз'.іі~дівсЬІкі успіхи радrоспних мех.анізаторі•в р азповЇідають «Бойові ЛИJС11ИИ>> ·і << Блис.на'В­ ки» . ПLдІС,УМІ\И •СОфаЛі•СТWЧНОГО :ЗІМЗІГЗJНІН.Я оПІіІдВС\дІЯТЬСЯ що­ денно. ПеремОЖJЦЯіМ ІВІручають 1rрошові ІВWНІаІгороди. ЗА ВИСОНУ РОДЮЧІСТЬ ЗЕМЕЛЬ розгорнули бо­ ротьбу в •pa·~roooi «, Нраснььй луч>>. ПЄJрtЩ Qра:ниою 'Ніа ио· ЖЄН Г еtІ\Тар •ТуТ ІВ.НеСЛИ ІПО 2 оЦЄІНІТНЄJР И tІ\аЛіЙоНИХ і 1110 2 Щ еНТ­ .НЄірИ ~ю атних ,добр ив . ОраНІка в елаось ,з ОJДНО·Ч а•сним вн ес ен· НЯІМ аміаЧНОЇ ВО!дИ. ,П~д ЧаС •С llВJбИ :ОЗИМИJ{ ІВІНОІСЯТЬ ІПО

0,5

.центн е ра Фо•сфоІрних . 1В щь ом•у р оці озим і бу~у:ть багжо )1добрені торфо-гнойов.ими :ко~юо·ст а;:vш.

висонии В.РОЖАFІ СИЛОСНОІ МАСИ ІВИ•РОЩено у цьом.у році :в ІРЗ!д!Гослі «В ОІСТ ОИ>> ·в се реднь ому п о :JOU цент.н е р :1в з tГекта•ра . Ії •з аго·тов л,яють . що.деншо пu 100 Т ОНН. ПСІВНИМ ХОДО1\1 В-ЕЩеТЬЮЯ ·СИЛОсуванН Я . На І!ЮЖН У ИОрову бу,де ПО 4 'ТО.Ю~И tСИЛОСу . СПОРТИВНЕ МІСТО таіІ\им є ФірЯІз ино. Боис, сам­

Вже д авно тракторист радгоспу «Зоря» Іван Ілліч

Желев.ський

збиранні однорічних трав шує щодня по 30-32 тонни На фото: зліва І. І. справа його агрегат на

зарекомендував

себе самовідданим трудівником. На «Зе­

бо, шахи

КІРом нако­ зеленої ма·си. Желевський, косовиці.

шашни , т еніс і ,вол еЙІбол, Іплава.н:ня і .иов зани

-

змаJГа'ННІЯХ лwиоатл ети .мі·ста ;посі.ли ІІ!ров4цне мі•сце, а в районних ІІІ•е.рше . Чотири фрязиащі стали .майстрами

оnорту, :ві<сім

Фото А. Козака.

л ених жнивах» він працює сумлінно . На

1

.неповний ІПереліи оеекщій .спортивного и лубу << Олім:П>>, який 'наЛі'чує в ав01їх рЯІдах ІІюн-ад •ТИІСЯІ<~У чоловік В облас•них

-

.І-tЮІ!дИІДатами у •МаJйст:ри,

117

ф іш<.ультур­

.нииіІВ ВИІІ\О'НаЛИ 'Н~ріМИ ІПерlllО'ГО ІОПОрТИІВНОГО !РОGІрЯ.д'у.

Т АН ВИРІШИЛИ ДЕ ПУТ АТИ. МЄІдвежо-.Озерсьиа сіль­ рада

в

"Требу.хівськийll

paдzocni

До Жовтня зібрати картоплю В цьому роцІ механізовані лашсн радгоспу вирощували картоплю на 532 гектарах. Під неі були відведені площі з- під кращих попередників, внесено достатню кількість мінеральних добрив. Посіви добре доглянули. До збирання врожаю старанно готувалнея привели в належний робочий стан картопле-соР'fУвальинй наванта­ жувальний пункт на полях першого віддіJJКа , побудували новий, більш удосконалений на другому відділку. Так що тепер уся викопана картопля переходитиме

через пункти.

Відремонтували картоплекомбайни . - Ми розробиJІИ план збирання картоплІ, дає головний агроном Ольга МиКИ'І'Івва Холод. шими

розрахунками

ми

повинні

викопати

розпові­ За на­

-

картоплю

за

робочі дні, перебрати бульби за 29 днів 1 заRласти на зимове зберігання за 25 робочих днів. Однак, використо­

33

Бте ря.д

роІКІів

зернових . Це резуль11а•т під­ вищення .~r)І1ЛЬ'І1ури землероб­ ст:ва. От і зар~з. заиладаючи

на

.площах

wращих попереднwиі:в.

механізаторів

агрегату,

який накопає за сезон 600 тони бульб, одержить першу премІю 100 карбованців, колектив, який накопає 550 тони 80 карбованців і третя премІя за 500 тонн 50 карбованп,ів. Прізвища передовикt.в соціалістичного змагання заносяться на Дошку пошани. Про іх трудовІ діла розповідається на сторінках багатотиражної газети, по

місцевому радіомовленню,

видається

грошова

уже с·тало пра.ви~ом не сіяти

ЖОідІІЮГО геи:тара озимини без внесеНІНІЯ добрив . На першо ­

тих на копанні картоплі.

В зв'язку з тим , що біологічний ріст картоплі на окре­ мих площах припинився раніше , ніж звичайно, картоплю

почали копати в другій половині серПНJІ . На полі працює комбайнів. Вони укомплектовані досвідченими робіт­ никами. Виділена достатня кількість транспорту для пе­ ревезеІmя картоплі від комбайнів до сортувальІПІХ пунк­ тів. Колективи комбайнових агрегатів Миколи Михайлови­ ча Луцька , Василя Семеновича Цахло, Олексія Олександ­

7-8

ровича Рогача та Інших значно перевиконують норми ви­

робітку.

ГАВРПЛІВЦІ БЕРУТЬ РОЗГІН. З иожним <роиом ио­

гектарів розсІ~~tно по

ле){І'ГІfВ ГаврилІ·осЬІиої птахофаІбриии збільшує .виробництво

цеwтнер.і·в иал ьйних і фос ­ форних мінеральних добрwв.

і z.дачу держа•ВІі м'.яса і яєць. Га:ВІриліІвщі вирішили :довес­

ві,дділку,

всі

260

наJЦри.нлад,

Н аС ТУJП'Ні

рОНИ

ВИіРОСТИ:ТИ

чали

ЗВІІЛЬНІЯТИСЯ

пожни; вних

ПЛОЩі

р ештои,

проводи­

л и лущення стерні, а згодом і орапіІиу. Д~1Я цього виоділи•ли на першому і дрУJГОМІУ ВЇ!дд і.'І­ иах

по

третьому

три

-

а.грегати ,

два.

а

Отже,

на

Аобі11НИІИи садавих бриrад нарощують темпи збwра:н:ня ФР УІКТів . Уже віідцрав л ен:о в магазини Ни,ева більше 100 тонн першосортних яблуи. 5-6 тоІНн добфних ФРУ'итів вЩв·антажуємо

щО\дІня

з

рад­

госпу . Носта.н1дар11ну продуи­ цію ~аємо на переробку в СВіЙ

3ЗВ'ОІд,

де

ВИГОТОВЛЯЮТЬ

Четвер ,

3

вересНJІ

у

змаганні

зай ­

ФРУНТИ

ПРОДАЄМО з

Яіб.mу,и ВИІСОИОЯіl<:І.с:не 'вmно . Хоч цьоголітні погодні у.мови були і нос.приятливІ, сщнащ робі·тниии НаІШі дали

слов.о зібра· тИ

1ООО

тонн яб­

Л)'lИ. Своє ЗОООВ'.sfЗЗІіШЯ ВОНИ У•СnІі 111Ні0 НИІІ\ОНІУJОТЬ. В. РОГАЧ, секретар парторганізації відді.ІJка.

1970

року.

.ПОрі.дJН.ИІЙ

пращі,

ULІ\ОЛИ

П<ро.довжить

ІV.УЛЬ'І:УІРИ.

майже ІБСі о,рганіІзації села . .в ~д т.рruси Ниї•в Міонсьн бере почwсж алея "вулИІця, що прошгає через житловий M•CIJCWB. (З газети <<Шлях до комунізму>>).

на­

і

І{Іульту.р.

В П€Ірешосу актІfвну участь с·е -

ла . Особливо вІІдізначилися О. Цах.ло, М. Овдіє•нио, В. МельонИІчеmю. КОВБАСИНСЬКИЯ, депутат сільради.

У МЕХАНІЗОВАНИХ

лено В наІЙІ!{'РЗІЩІ С'І'РО.ИИ під весь ярИІЙ илmн. О. КУЛИК, головинА інженер.

на

оилм

ВІЗяли праціІв.ниии :нашого

постьйно пра­

мають трак'І'Оіристи В. Грін­ чеюю, В. Норн!ІіЬио та П . НУІЦЬ, виорюючи по 9-10 геJ\111а•рІів . Зоо бУІде підготов­

ВіД

ЯІГ~НІИІІ\И,

1\ОМУJНіІсІТИІЧ'НОЇ

~РЕ1дОВОГО .доевЇіду .

ОБНОВИ СЕЛА. В ЦЄJНТІрІі ДемИІдова виросло міІС течко з добротних дІВОІПОІВер~ових бу:ди111и:ів. Тут розмістилwсь

са•дІЖень 1 вннограднинів. Ві·д­ бу.ВІСя ві:н 1 в селі та радгос­ пі . Одержані цінні ДаJНі про сортовий

ШІ\ОЛИ

СВОЮ ДіЯЛЬН:і•ОТЬ УІНіверсиrгет

Ян ві~домо, у ми.нулому мі­ ооці проводився Ве€-СОЮЗІНИІЙ

Са\ЦИ,

ДіЯ'ГИМутЬ

ви:вчення і ПQІІІшренн.я

СЕРДЕЧНА КОJJектив «Киівхлібторгу» пра-І цював на збиранні врожаю в Калитянській .птахофабриці. Дирекція і зокрема го.~~овниА агроном Ояександр Іванович Лапикін, керуючий відділком Ві.ктор Іванович Ряб11енко, бригадир Гри.горіА Михаіілович ВоронкА, працівники громадського харчування все зробили для того, щоб створити для нас хороші побутові умови . Ми жили

ПОДЯНА

немов у своїй родині. А це сприя­ ло успішній роботі . Мн раді, що змогли ВІ/ести і свою частку nраці на збиранні врожаю, і надалі завжди готові прийти на допомогу . А за турботу про нас сердечно дякуємо керівин­ цтву птахофабрики. О. Станкова, Н . Туровець, Т. Іванова, Н. Бабич, М . Ярмоленко.

===========================================~

зябу

Перш ьсrrь

ВИ­

брИІГадах

ПЕРЕПИС ПflОДОВО­ ЯГІАНИХ НАСАДЖЕНЬ

ЛАНКАХ

цює віdіІМ 'І'раJКторІ:в.

С О!!\ ИЙ В!рожай. Ян тІль:ки по­

чеІІІиа. НріІМ шиі л і 'семіІнарJJВ, "l'YT ПОідJб&ли про масові форми наІВІЧання сJльс~>иих :трущhВІнииів. На фермах і в

агроном по добривах.

плqдов.о-ІЯГі~НИ1Х

:rися•ч голіІв. На фабриці .зІбу­

АНТЯВНА ПІДГО'DОВКА до новОІГо :навчального роиу

О . КОВБАСА ,

перепис

70

в сист ем"і партійно-ї освіrги ведеться у ~РСІідІГОСnі Імені Шев­

жита.

М.

ЗяО-під весь ярий кпин п\JІjWІ:тті

ти поголів'я нос.у.чо.и до

довюrо НО.ВИІЙ МЄJХаtНі•ЧНИІЙ ІПТЗШНИ.Н ;з суЧаІСJШІМ ОбЛаІДНСІJН ­ Н.ЯМ. Буду.єтьоя ще два таиих пташниии. В цьо.му <році ЗЗІІІЛЗІІІІОІВаНО :щати 40 'І'ОНН .1\аJЧWНОГО м ' НІСа ПОНаД план.

готовлено висооих ио.н;дищій, роагQІрrrа.ємо с hвбу ПШеІОІЩі і

М. ІВАНИЦЬКИЯ .

Та1ке зобов'я:за•н:ня вЗІЯли на себе м.ехаи іІзат ори , щоб у

свій п'оя:rирі•чний план.

на

му

премія .

За перші десять днів тарифні розцінки оплати працІ ком­ байнерів збільшили на 60 процентf.в. Значно підвищено оплату трактористів, шоферів та Інших робітннкtв, займ­

ХАй НОЛОСЯТЬСЯ НИВИ. ,Головний виробничий на­ прЯІМ аи дослі1д1ного гоопОJда•рс11ва << ЧЗІбани>> вирощуван­ ІІІЯ елі тного на.сіння з ернових куль1J'Ір. Нрі·М того, госпо­ дарство І3абе3JІ1еt~ує п:роІ&е.денн.я ,досл іtдіІВ Уи:ра'ЬНІСьиого на­ УJИОВО- дІОСЛіІдного і.нстиІТу'І1у землЄjроботва. Ел!'!'Н е насЬІІІня проідається іНІШИІМ гос:по.даре11вам . <<Чабани>> вж•е винонали

з~під

На .nІідІГОТОВІІІ!і площі і вне­ сенні добрИІв СУJМЛіІНІНО nра­ цюваЛи меха·ніза·тори Ііван БурЯІк , М.ИJИола Духно, Па.в­ ло Кущь та Інші. Насіння під­

Колектив

люда .

У нас

На відміну від мину лих років тисячу тони картоплі буде продано державІ у контейнерах, 1600 тони відтранс­ nортують на державнІ буртмайдаичнки, 500 то101 на крохмальні заводи. Всього продадуть 3100 тони картоплІ. 2310 тонн буде закагатовано на насІння. Щоб прискорити збирання, запроваднJІИ матеріальне І моральне заохочення.

б і льІШе, ·ні~ ІЗа таІиий же пері,QД .минулого рон у . Поnере· ду бригадИ:, ЯJJ{Ji очолюють П . Ма,рчен.ко та О. Нен­

міцну оонов.у під !!'рожай на­ стушнQІГО роиу, механізатори п~готували овоєча•ано •і ЯІКіс­

6

30

НІРАЩЕ, НІ1Н 'DOPLН црацюють овочівниии четв ерто.го ві,дділиа ра,дгооnу «Рубеж ~осЬ'иИІй>>. З ІПО•чаrгиу року хня­ нам вж•е ІВі.дJпра-влеоо пона:д 300 ·11онн ОJВочів , на6аtГато

виро­

вуючи повний світловий день, ми можемо зібрати врожай значно швидше за робочих днів.

-

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИП РАПОН

хлібороби

гоаподарс1тва

грунт

3МаІГаНІИІЯ

(З газети <<За коммунизм».)

щують висо:кі і •сталІ врожаї

ІНО

переможеІЦЬ ІраІЙОНІНОГО

садwть біл.я •свого будИІІІІІrУ ~деиільиа дерев і куа.ціІв.

доорива пІд озимину ІНашого

,НеОідНОр а:30ІВИІЙ

-

по благо~ с'І'рою. Готуюч111сь що XXIV ІЗ ' їІЗ!дУ КПРС, аJ<тив взяв •нові .софаліІстиЧІИІі :зобов ' ЯІзання: зробити .всі населені пунІrТи на:йюрасивішими у районі. Ножен ,м,ешна.нець по­

По

14:0

Нинішній рік дався взнаки ме­ ханізованій ланці Миколи Кача­

жай, упорядкувати йоrо.

нова

погода. Декілька днів тому випав рясний дощ. У видолинках ще

з

четвертого

вІддІлка

рад­

госпу « Гоголівський» . 3 ранньої весни довелося переборювати примхи

погоди,

щоб

виконати

своє зобов' азання взяте на честь

п~решкоді

знову

Та

на

несприятлива

стоїть вода,

а на підвищених місцях уже підсохло. ВІІко·ристовуючи

rектара

цептнерІв

кожну

сприятливу

центнерів дорідних бульб. ше

обслуrовують

Хоро­

ка·ртоплеком­

байн робітниці О. Поздняк, К. д·ейнека, Гаценко, Г. Лось, К. Осьма к та В. Жигало. Вони

.r.

все :роблять для того, щоб жодної картоплини

не

зал ишил ося

годи­

в

грунті. Безперебійно перевозить картоплю від комбайна до сорту­ вального майданчика шофер Ва­ силь Вреус. Щодня він доставляє с.воєчаона бщютьіба ІЗ ІШК.Ї:ЦІНИКМІИ і гін взяв коЛектив комбайнового· 28-30 тонн картоплі. хворобами дали добрі наслідки . агрегату Івана Матюшечкіна . Ра­ На пе;редовий колектив ком­ 3а попередніми підРахунками зо­ зом з '11РЗJКТІОІJІисrrо·м ПЄІІ'р· ом П.ро­ байновото агрегату повинні рів­ бов' язаннл буде виконано. ску·ркош він ви·ко-пує ЩОІДІНЯ кар­ нятися всі механізатори радгос­ Тепер основне завдання топлю на 1,9 - 2 гектарах і на­ пу. швидко і без втрат зібрати вро- копує на кожному по 130-140 І. МИХААЛЕННО.

сторіччя з дня народження В. І. ну, механізатори нарощують тем­ Леніна. Старанний догляд за по­ пи . с1вМІи . ха'J)ТОПЛі на п,рОІJ' язі всього 3 перших днів непоганий роз­ ве-гетативного nеріО(Ду і осОіб~иво

о

новЕ житrя

о

О

3

стор.

О


lІОРАДИ ЛІRАРЛ ЗУБИ ВАШИХ ДІТЕЙ смо-ктання ·6 багато Л)(}ДЄ'.Й, в яких непра­ nрИІкушування r}'Jб, та •і-нших .прtцметів. вильно р•<t3'ГФШІОВ-а1 НЇ 3}'1бИ: ОДИ'! •пальщі·в нwприклад, а>бо ц~ла ГІУУJПа. Бувають вИІпщд1ш Омо:ктання пальців, неІПрави:льнаго р<t3'Гашу·на.ння ці- ·м·<tже бути .прич-иною непраюшь­ лого зубІrоГо ряду верхнього НО>ГО взаемовід;ноше-wня м·іж зуu­

ч-и .нИ:Ж'нь• о ·го , так званаго зубно­

ним:и

ГіJ .прwюу•су •

Щ~ЛеІПа

.При .правиль· нОІМу

~ взає-мов:іUІ,но­

ря.дами,

,при

цьоО'Му

ВИІСУБаЄТЬІСЯ

нижня

.юrе·ред або

н<JJза:д.

Дмкі діти мають такі ш~~ли­ ж від Віі з<Виrrки, я-к ВОМО'К'l'У·Вання щік, нижн-я ІПереюриває в-ерх­ тИІснення гу6ою або ЯЗ'ИКОІМ на ню (в-ИІС'І\УJПає ншпере.д). Іншими ЗJуби. Сон з ІПЇ!Д·кла;да•нняІМ руюt причина та-к зван()ГО м~вами, вшріантів &И'Кривлень 6 під щоку ЧІІ!ІІWЮ. В yoc,h, ЦИХ ВИІПЗІД1tаХ ЛЮ­ кооого Щ)ИКусу... 3а.галОІМ, при ДИ, осооJІиво ІМ{)Лодь, сор-омл-яться огтя~ ШКМІJrрів та вихованців !ЦИ'І'ЯІЧИІХ Зa:IC'JiaJДS ВИJІВПеН'О бага­ ГОворІrІ'И, СІ'МІЇ·ЯТІЮЯ. Як зСІІП'ОбІіми цим: .віА>хилеонням? ТО ЛіТЄ/Й З КРИВИМИ -зу{іа>МИ або НшсаМІПереод, батьКоаlМ 'l'реба сте-жи­ нооравилЬ'Ниrм прикусОІМ. І прик­ ти, ЩІО'(і у Nr-eй були своєчасно ро, що батьоки ць-ого не знають ше•wні верхНІЯ ще-леопа перекриває

нижню. норми -

ПУХІВСЬRЕ НАДДЕСЕННЯ.

Фото А. Козака.

КО.ЖНОМ~ ~ЧИЮ-ГАРЯЧЕ ХЛРЧ~ВАІІНЯ В школі .N2 1 1500 учнів. Навчання у дві зміни . В ро~д<:\ТОЧ'Ному пупІКті минулОІГо на­

ОрганішщіІЯ і розширення оі'І'ІКИ ш~іЛЬІНИХ -~д.алень, прИІгот,уваНІня ї.жі для дітей у загаль­ НОідОСТJ'ІГLНИХ -~даЛЬІНЯХ і ДОставка ЇЇ В ШКОЛИ, в1дпуак сНІ і•даНІ:кі.в та обі,дів по абонементах на це вка.зуmьоя в р~і пос·таJнов партії та

вчалЬІ..чого

уряду. Що ж зроблено і робитЬІСІЯ з цьо-го і1'ри­ во~у у -нашому районі? Із сорока однієї школи їдальні є в дванад­ цяти.

роздаточні пункти

-

у шести,

налагод­

вчашmОІМу році

комбіна,т

шhол а х <шмало робИІться зараз. У Ш•евчен:кі•в ­

.1иві сп. зЗІб езшечи:ти гарячИІми об~даJМи осіх ба­ жаючих. Прово.дитьоя добуідОІВа в Заворицькій

сuлQдоща,ми

в

ооновном.у

.N'2 2

тільки

з

х арЧJ'ІВаІнням

ді т-ей

сільсь:ких

по~ращало,

тут

бо

нія.к

не

::кофева.рки

або

каНІцтов.ара·ми

і

що

почат.кові

•напрошуєтЬІСІЯ

такий: кері.вюіІкам

(>ДИ>рект ор Т .

Па•ВЛОВСЬКИ.Й) СЛ~Д НІа·реШ11і УІСВ Ї·

домити , що налаJГОідЖеНІНІЯ ха;рчува.ння учні:в

-

с.прruва першочерго,ва , що від їх розвороотли ­ вос·ті залежить у>епіх вИІрішення цього злобо-

діти

груп п.рсщовжено~о ідНІЯ. Особли-во трИІвожний ст ан

•встановити

та

ВНІсновак

ОдІна к цього ще дале:ко .не доси·ть . Не мож ­ Н J вв а жа,ти ю~р hшени-м питан-НІЯ в тих Ідаль­ харчуються

не

ха.рчуіВаJНІНЯ

райспоживапілки ( .голова праІвління т. Грін­ берт) 'І'а комобіна-ту г,рома,доеЬІкого харчуваНІня

З.

нях. -де

>11РУП

ш1юли буфет іІВ взагалі не МЗІЮТЬ.

і /Н е р~і.вс ьІ( і•й школах . Розширено їдальню 1\-нmкИІц ь Іюї шІ-юл н. ПереоблЗІд:нуються :кі•мна­

,N'g

лише

киІп '.яти•льники дл-я забезпечення дітей гарячи­ мн НС!JПОЯІМИ. Пер·еобЛЗЩНаJН:НЯ КЛЗІСНИХ КІі•МНІаТ ПІід роздаткові пуІШти ;затягуєтЬІСІЯ в школах .N'2 2 і .N'2 3. Треба звернути увагу й на те, що шкі л ьні буфети ЧОІМУІСЬ :забезпечуют~:>ся т і-льки

с м; і іі, З о·1>•р ема. обла1днано ЧУІдове лриміщеннІЯ , ПРІІідба!ІО ХО.1QДИЛЬНИІК . 'І'ут С'11ВОрІОЄТЬОЯ МОЖ·

та

становище

громадського

с-проможеться

о~реми·х

тн ДЛ Я нрнй,НІЯТТЯ ЇЖі у МІСІ:І:КИХ ШКОЛаХ

діти

Та::ким ЧИІном, рішення .викон:кому міськоі Ращи залишилИІсь не .вИІконані, і в цьом-у на­

щинської. Вигурrвсь:кої, Рожнянсь:кої, Мокрсц ~-> Іюї. 1\ула.жmнс~:>:кої, Вели:ко~димерсь:кої, Го­ в

харчУJвалИІсь

асорrИІм.е нт якого не дУІЖе широкий. Тож і не дивно, чому на другіІй зміні бУJфет систе'Ма-тич НІа ·Пj"сТуІВав, і д і-ти перебігали через дорогу в .ва.рени-чну , щоб ~УІПИТИ бу лоЧіку чи лиріжок.

жено харчування в радгоспних їдальнях ~ теж у шести. Решта шкіл зовсім не мають їд :-сюнь це стосу-єтьая наІССІJм.nеред Троє-

гол :,н.с І,>Іюї во.сьмИІрічних ш:кіл . :1 м с тою лоліпшеНІня Х<Jірчув.ання

-ро~у

продовженого дНІЯ . Це десь до 150 уч-НІів. Реш­ та ж ви-м.уше.н.а була за.довольНІІЯтися буфетом,

денного питаНІня.

ш:кіл.

О . СВИРИД,

На заводі порошкової металургії трудиться ба­ гато шанувальникі-в літератури і мистецтва. Тут активно готуються до відзначення \ОО-річчя з дня народження видатного майстра красного письмен­ ства, революційного демократа Лесі УкраінКІt (Лариси Петрівни Косач). Днями в заводському

Українки співачка хору «Жайворонок» музично­ хорового товариства УРСР Наталка Должнкова .

ленінському

сані з її голосу.

залі

відбулися

присвячені

їй

Артисти державної Заслуженої капели бандурис­ ті-в УРСР Богдан Островський та Степан Щербак проспівали народні думи та пісні. Звучали на ве­ чорі мелодії, котрі були за життя поетеси запи­

літера­

турні читання .

драматур1·ії Лесі Українки та оцінці усієї її твор­ чості більшовицькою газетою «Правда».

Робітник

заводу

Григорій

Васюк

проникливо

t-оворкв про значення революційної поезії Лесі Українки для виховання сучасної молоді. На за­ кінчення вечора прозвучала літературно-музична компози-ція «Досвітні вогні дочки Прометея», в якій взяли участь артисти і поети.

культету столичного інституту театрального мисте­ цтва імені Карпенка-Карого Михайло Саченко та Петро Маруси·к розповіли про інтернаціональне

значення творчості української поетеси, її зв'язки із робітничим рухом. Потім молоді автори про­ читали свої поезії, присвячені ювілярці.

Потім робітники і гості з Києва відвідали мо­ гилу геніальної поетеси на Байковому кладовищі і поклали живі .квітн від колективу металургів. д. БОРИСОВИЧ.

Схвильовано говорила про мужню поезію Лесі

18.00 Програма передач. І(ольорове телебачення для ді­ тей. сХай завжди буду Я» . (М.). 18.30 - •На передньому краї науки». Про підсумки XV Міжнародної конфер е нції з фізики високих енергій. 19.00 Ху­ дожній фільм сЦе було в розві д ці» . ні

вісті .

18.05 -

3

ВЕРЕСНЯ

Перша nрограма

10.05 журнал л ьорове

Новини.

10.15 -

(М . ) .

•Ета лон» . (М . ). 10.45 телебаче н ня . Художній

Теле ­

-

Ко­ фільм

•Княжна Мері». (М.). 12.25 Телеві­ зіАні вісті. 17.00-Наша а фіша . 17.05 Новини. (М . ) . 17.15 Для школярів . «Я м а люю світ » . (М.). 17.40 Теле ­ візійні віст і . 18.00 - Бесіда лік а ря . 18.15 - Теленарис сЗ мор е м назав­ жди». (Херсон). 18.35 Програма пе­ р едач. 18.40 Назустріч XXIV з ' їзду КПРС . «З а новою технологією» . (Л ь вів) . 19.00- Програма •Час» . (М.) . 19.30 - Кольоро ве телебачення. Хокей на

nриз

газ е ти

«Советский

спорт».

Фінал. В перервах новини і переда ­ ча •С і льські жнива». (М . ) . 21.45 -

Українське А.

-

Пінчук

сп е ктаклю

ської

кольорове

•Лейтенанти».

Львівського

Армії.

23.20 -

Друга

17.25 -

Наша

школярів.

І

телебачення .

театру

Монтаж РадЯІІ·

Телевіз і йні

вісті.

програма

афіша.

17.30 -

•Дорогою відкриттів•.

д.•я (М.).

18.00 - Новини. (М.) . 18.05 - Рішен­ ня липневого Пленуму ЦК І(ПРС -у життяІ сНа підприємствах х і мічної nромисловості». (М.). 18.35 Концерт художньої

(М.). не

самодіяльності

м. Сухумі. Художній фільм •Пароль

19.00 -

(2

потрібен» .

добраніч,

діти!» .

«Короткі

історії» .

літературу. ному

фільм

серія) .

20.45 21.45 -

20.30 - сНа - Телефільм

з'їзду» .

(М . ).

-

22.30 -

еГоловний свідок».

Новини .

Бесіди

•Письменники

про

партій Художній

(М.).

23.40-

(М . ).

П'ЯТНИЦЯ, Перша

20.30 - Програма еЧ ас». (М.). 21.00 - Теленарис •Село на нашій Укр а ї­ ні• . (Одеса). 21.30 -Нові твори львів. ських композиторів. (Львів). 22.00 Те,лефільм

«Народження гармонії•. 22.20 Всесвітні літні студентські спортивні ігри. (Італія) . 22.50 -Кольv · рове телебач ення. Концерт радянської пісні . (М.) . 23.30 Телевізійні вісті. Друга програма

10.05 -

Новини . (М . ). 10.15 Кольо. рове телебачення . Художній філ ьм •Потрібна людина•. (М. ) : 11.25 -•Н~ старт юні спортсмени» . (М.). 11.55 -Новини. (М.). 17.00 Наша афіша.

17.05 -

Новини .

(М . ).

ВЕРЕСНЯ

програма

11.00 - Те:левізійні вісті. 11 .10 -Ху. дожній фільм «Коли я був малень­ ким» . 12.20 - Музичний телефільм •Легенда про любов» . 17.05 - Наша афіша. 17.10 Запоріжжю 200 ро­ ків. «Місто моє трудове». Реnортаж ~ промислової виставки запорізьких за­ водів. (Запоріжжя). 17.40 Телевізій-

маіістрів і (М.). 18.00

самодіяльних художникіь - Новини. (М.). 18.05 -

Фільм-концерт

«Грає

Віталій

Дерун».

18.30-

Теленарис еСтаЛевар В. Коря­ (М. ). 19.15 •Колорит» . Ху дож

гін» . ня

програма.

(Донецьк).

20.30-сНа

добраніч, діти!». 21.00 -

Кольорове те

лебачения.

фільм

казька

ХудожиНІ

виростає

~ НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

ПОЛОНЯН Ка».

вул.

Київська,

154.

•НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварского районного -

комитета КП УкраинЬІ н районного Совета депутатов трудящихси Киевской области .

відділів (партійного життя, промисловостІ, масової ро ТЕЛЕФОНИ : редактора - 19-3-82, заст. редактора,

днів nі-с:ля

кривим.

вило:

часте

годування дитини

шами і іНІшИІМи .м' лкИІМи ми теж ;прИJЗв·одwrь до

ка­

ненормаль-

мовлsrrи.

щоку ,кулачок,

не

під ча с

закюдала

гол•J­

б-ів, зве.vнітЬІС.я до л-ікаря.

- Крі1м на001аних причин, шкоду зав:дають п~11а•ні З'ВИЧІКИ дітвори:

Г. ОРЛЕНКО, лікар-ортодонт.

-W8JIІDDШOШIJUDJШUUIІHЩIIDIIIHIIIDIIПIDUUIIIUD

СЛОВНИК АТЕІСТ.А ОБРЯДИ ,ре-лі>n~йн-і ще

В

J'.алеку

-

Д.ЗІВ.Н•ІfН'У,

ВИІІ'НІКЛН К'ОЛН

ІПе)J •

в[•сна людІН-на не 'POЗ'Y·M>i-Jta за.га•д­ ко.в.ИІХ ЯІВІИЩ 11\РИРМИ і, стр·аха· ЮЧНСЬ ЇХ, 'ВідЗІВЗЛ•З•DЯ .ДО І\ІСЇЛ:ЯІКИ·Х «ТЗоЄІМ.НИ•ЧИХ» .маІІ'f.ІЧНИІХ ДЇ>Й . Ци•М СЗ­ МИІМ вона Х'Отіла :~а.добрІІІТи духів, бООі'В , яІКі б sі>двернули .не-безпеку, п·'Ідтримали у боротьб і• за і.сиуван­ Х.рещенн•я, nрІ!'ЧЗЩЗИНІЯ, МОЛ·ИТ· ВІИ , .П-ОСТИ Й і>НШі· СуЧЗ•ОНі' р-еJІІ'.ІГ і Йі!і обряди теж в-і•д.носятЬІСя до ма-гіч­ н НІХ .дііІй . Але з вwи и-юrенн-ям хори­ стИІwн~тв·а ,вони .н-абули тлумачен­ н-я , .ВН1Г\ІJіІЮГО ~ ЗJ)ІУ'Ч'НОГО «ОТІ!)Я•М» церкви, експлуататорам і багатіям.

В·і д обр~іов .р-ел;іІrfій>ННіХ в·і>д-р із ­ ·няІЮ'Гь обріЯІ.ЩИ нщродн-і й .побутоВІі . В НЗ.Ш ЧЗІС СЛ!ІQіреІЮ 'fИІМЗЛО ЦіЛ· КОМ НОВИ>Х oqpoя.rti•B, Се!ре!Д Яf](ИХ н·а ­ буЛ·И ши-р-окої .n.оrrулЯІрносrі j. вю­ на-и-н-я урО'чисrа -реестраці:я шmябу, ·нароtдикення 1днтини, Л()SоНОЛ'іття , n:рово·ди ло РаtдJЯН'СЬІЮЇ др•мі-і, свя­ т-о .В·рОЖЗЮ, ПQСВЯІЧеН 1 ИІЯ у JРООТ.НИ­ КН ТОЩО. В Н·И.Х, Я'К у ,,r,зе·jJ'КЗЛ'і; в і ­ дОібрЗ.Ж·ЗЄТЬС•Я ОЗ.Г ЗТОІ1РЗ1І·Не ЖИ'ГТЯ і т·вqр•ча ·nІра>ІІJЯ на.ш-о.г-о на:р•оду бу.rФвни•ка ко·му-и іІЗму.

-

ПАПСТВО О'чолюва.ний . па­ пою Ри•МСЬІЮИ.М .кер~ЮІ'nй .релІі>гі-йно­ мо>нархі•чний ц~нтр 'КЗ'ТОЛИІцької цеор>ков·и., Я•КИІЙ ,nе·ребув·ае у Ва:т:і>ка-н.;_ Центром фа:ктн'Чно став .п іс ,1я роз­ паІД у Риомськоі :іІМ1Пе·рИ, .ко.ли в си­ лу

'PЯJJ:Y

>ПІРИІЧІfН

:руИ!ЗХ

середИІЛи:с-я веJІИІЧЄІЗІні 11РОШові баІГатства.

ПЗІП

ЗО·

земельні

Проrмосивши- своє nрав-о на верхов.ну дУ•ХОІВН1У і •евітсЬJКу вла­ дrу, .па:Іl'С"Гво ,з аrе·рших к-рокі·в своєї ,щі•ят,що·сrі заІПек.~о бороJЮСя за вт і -

JrеН•Н'Я

ЦЬО1'0

-nрава

В

Нуло Т'рН•МЗТИ .!ІЩ

ЖИТ1'Я, •ІІІр-а.г­

СВОЇМ

KO-Hmp-0J\'eM та У•ІDр<аВ!JІfіонн•ЯІМ -увесь ХІР·И>СТИ­ я•нсь.lш·й с-в·іт, ,велИІкі ·і мал і ІІ'а.родd та держа•ви. БагатоВІ:•ко-ва і-сwр:п nапства повна похмурих сторінок .

З к і НІця ХІХ стол·і~я ПЗІПИ орі­ єн11уютьая

на с<>-юз

з .на.іІ)реакцій­

н :>шИІм И КОЛ• ЗІМ Н МО Н'ОП'ОJІ,ііСТИ'Ч'НQ!ГО КЗІ/ІІЇТ'З.ЛJ', З КОЛ-И ІВйд,буЛЗ·СЬ Вели­

ка Жо·в11неВІа. с-оu:іаJrісти'Чна

ре·во­

л·юц-DЯ nовели 6оро-тьбу nроти MOJIIOjДQIЇ РееПІуІбл·:Ок·и Рад, •проти ко­

МУІІ!ЇІ3му. ОсобЛіН-ВО

ГЗІНеОІІ'У

рО Л Ь

~',д:~раJЮ .ПЗІІ!ІС1'80, .осту:ІJИоВІШИ В зr-ов~р з МуюrолDНІ:-, Гіrгле~ром, пkr. ­ т:рИІм•уючи фа•ошзм, .ГіІl\ІІе·р '•в•сь.киИ «н-ов-нІЙ порІЯдок» ·в 6щроnі ; n[.с л•я горев:ві-сного ІК~'НІІJіЯ г.іrrле1р•і вс ької а ва-нтю.рн паІІJІСТІво буJЮ ,нат•хненни­ :ком ІКОІНrr,р•революuJі.йІІІИХ з-мо-в в

УІГО!Р'Ш:ИІІІ'і , Польщ•і -і

ря-д:і;

і нших

JІЗІПІСТВЗ,

ЙОТО

краі'Н·.

ДисюреІдИ'ТЗІІ.J,:ІЯ самовикриття

в

очах

мільйонів

віруючих примусили керівників ка­ толицької церкви змінити методи -але тільки методи!-антикомуні­ СТІИІ'!Ноі Д Ї·Я.lІ'ЬНОСТЇ·. 3 метою ПРИ· СТОСіУJВЗ ·ИІНІЯ

•КЗТОЛ ІІІЦНІЗІМУ

ДО

НОВИХ

УІМ()ІВ ПЗІПЗ JoaH> H XXJ1 J у 1958 ро·~ ц-: n:p огол-оСНІв «€1Р'У JreФO!P•M ». Окл и­ каІН·И.Й Н'ИІМ .8-селеtН'СЬКИІЙ СООО•Р ВЇ'!' ­ МОВ-И ВІСЯ В ЇІд -~а'КЛІИІК'У .ДО «Х•реСТОВО n-ОХ'Оід У» лрооти око·м•ун>і~зму . Ни ­ С"ГУ•Паючи за- :діі'аv:юг з У•С•і>ма люд~­ м·и д'О>бр:оj :ВО\ІГJ·, ПЗІІІІСТ•ВО СПОДЇ·ВІЗ­ ЄТІ:;СЯ ЗЗІМЗІСКУ,ВІЗТИ Іj)еа:ЮІJ;іІЙНИІЙ ХЗ· ра•К'Тер ІКЗ1'0JІІИЦИЗІМ'j', :зобра::з;и-ти Це[)ІКВУ В р-о.~•і• 3З.ХИ 1 СНИ'Ка Ї>НТе;ре·С Ї Н

1'0

віруючих . Але, як показує життя ,

Д[-ЗІІЮІГ іде, •З· ПІО-С ИЛеІН'Н1Я •ВІІЛ'ИІВІУ Ка · ТОw1ИІЦЬІКІОЇ Ц€jр'КВ1И ЩОСЬ Не ·ІЩД Н J.

НавІІІаІюи, в ~и· занеnадає з .к-ож•н•ю1 Р0'1ЮМ .

(Продовження.

~-·

(Далі буде).

Поч. в .М.М

2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 76, 82, 96).

Редактер

Є . ФЕДЯИ .

-

............ ... . ....... ..... ............._., ............. ····•· ..... . ................ . . . . .. ................-..... .... . . . ....... БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: механіки, водії І, 11, ІН класів,

·

кондуктори,

61964.

Газета виходить У вівторок,

четвер І суботу.

•••••• 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19·4->57.

правиль. наго по;южеwн:я

страва­ сну: стежwrи, щоб не клала під

лення від норми у розвитК'у зу­ 'ІИ Д'ОЧКИ з ' ЯВИЛ'ОСЯ ЯКЄ'СЬ ВІЇД.ХІ:J­ бів є так·<tж штучне го)WіІ!ання не- ЛеННЯ ві(д норми у рО'звитку 3'}'·

•Кав­

\ боти), фотокореспондента - 19-4-67, відповідального сек­ ретари - 19·3·18, аІддІлу сІ.пьськ. господарства-10-4-47.

Бров.а•рсІІКа друкарня, Киівсь'Коі області, вул. Ки• ЇВСІІКа, 154. Телефон -

дmини.

ното форму·ва>ння ·зу•бо-щеле~~~ної В'У назад і не ооала ,з опущеною СИІСТЄ'МИ. Отже, ча-с від ча.еу в головою . Таким: чином, з усі!Ма шкідли­ дитячо-му м~ню : по-винwі· бути стра· •ви, що ІІЮТJ)е•бують інтенсивного ВИІМИ .3ВИЧК-а1 МИ у діте-Й треба бо­ Я- кщо ж у вашото сина пер· ежовуваwня . Причиною ві:дхи­ )}ОТИІС·Я.

(М.) .

ІНДЕКС

наІЮдження

'1\ре·ба зwпwм'ятати і та·ке пра­ Тре1ба та:кож привчити дитину д\J

............. .......................................................................................................................... ~

РЩко бу- в.ає, щоб бать-ко чи мати ІПІідіЙІшла до л·~каря з Піроха•нням:

n01радьте, ІМОВЛЯ'В, ЩО >РООИТИ син ( сдочка) смокче nал-е-ць .. . Пр-О'філактика найбільш ро3[Іов­ стійному зубові, а його місце по­ ки що займає старий. Чере. з це оюдженої звички смОІКтати палець новий, шукаючи «виходу в світ » , повин·на оочинатись з перших

17.15-Репортаж

з Всесоюзної виставки творів народних

4

(ІМолочwі) зу·би, а•бо не надають ць-ому ;уначення.

щоо в ранньому віці б•ув видале­ нНІЙ шостий nос'І.'ІіЙ'нИІЙ зуб . Бува­ ють .і такі курйози : настає ча с прорізатися тому чи іншому по­

ня.

дртист Василь Должиков присвятив своє слово

До порошковиків у гості прибули поети і артис­ ти міста Києва. Слово про творчість «дочки Про­ метея», її зв'язки з Іваном Франком, Ольгою Ко­ билянською, Михайлом Коцюбинським виголосив філолог д . Ковалевський. Молоді поети, студенти кінорежисерського фа­

ЧЕТВЕР,

видалені ~~rерШІі

санітарний лікар.

ДРУГОВІ РОБІТНИКІВ ПРИСВЯЧЕНО

При gідхил- енні

3ЗІМ. 3533-7000.

автослюсарі всіх ро~рядів, учні автослюсарів,

! !

! !

! ! !

і

га~оелектрозварювальннк, електрик-силовнк.

За доВІідкамн звертатІІІСя па адресу : м. Бр01ва•рн, вул. Мета­ 22, автопLд.приємС'І1ВО 09034, вЬддLл к-а~р-і.в.

лу:рr.ів,

Адміністрація.

;.................... ,,•..•..•..•..• ,.• ,, ........................................................................... -r·••····~,... ..

104 номер 1970 рік  
104 номер 1970 рік  

104 номер 1970 рік

Advertisement