Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАУН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ 29-Н.

Jt 104 (2798) ВІВТОРОК

3 ВЕРЕ С НЯ

1868 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІІ У'КРАІНИ ТА РАИОННОІ РJЩИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

1 ОО-рі ·ч чя

До

з

,lІ,ІtЯ

ПЛОСКІВСЬКИХ ОВОЧІВНИКІВ

Фірмовий суперекспрес шніі регрярний рейс з

~, радгоспі « П.юсківсьЗ:ІаrоджеІІіІ роrіота овоІ;ий >> вирощують овочі дві чівників ааrіезnечує за ­ ііриrади. Вони змагаються га.Іьні успіхи. · .Викон:Івши ~:іж сnііою ;щ успішне ви- п:rан продаа; у пюtідnрін, конання

п.1ану

продажу

ЯІ\ІІХ ;щанn

410

rnродш.ІІЇ продуІ;ції дt'J>Ж<l-

госп

їх в магазини 1\иєва. Що­ .1ня в столицю ідуть авто­ )Іашини з огірІ\аШІ та іншюш овочами.

на

честь

Добр е

ро с туть на зап:ш-

п:rан

промжу

чівни&и старанно їх доr.lя­

огірків, JІких ;:да. Іа 2211 дають. Тому вони обіцяють rонн. Добре справюася во- ба га тиіі урожай. Ііа і з 3авд:lНІІ~НІ відправJаІ

І. СТАСЮК,

ІІомідорів .

агроном-овочІвник.

На заклик таращанців

жито

і

Сі G МО пшеницю

3 рок~· в рі& юимі культури у радгоспі «Велико­ димерський» дають високі врожаї зерн(}вих. Навіть ни­

нішньог(} засушливого літа урожай озимої пшениці на відділку імені ПетровсьІ\ого становив 22,4 центне ра , на ві;цілку імені Кірова - -ІН) 17,3 центнера з кож­ ного гектара. Такі показни1ш Д(}с.игнуті за JJаХунок дп­ ТJЛП.Іанна високо.і агротехніки.

В цьому році ми сівмо 1450 гектарів юІІмини, в то­ му ЧІІЄJІі озимої пшениці

на зерно

700 rе&тарів

-

дав тут

Збирання греЧІ\11 , яка

подолав за

години

4

·ників

партІї

та

уряду про

додср­

жан н я

tПОІ\ОЮ і розсудливостІ, про сприян ня я кн айшвидшій нор­ ~шлі за цїі станови ща в .!\ раїн і зна­ ходят ь все б і.1ьший відГУІ\ с еред населе ння сто.1и ці соціал і ст ично ї

Чехос.товаччинн . Жнття в сто.1нці деда.1і :упевне­ ніше входить 'В нормальне ,rусло. У ряд вчора обговорив доповідь прю1 ато ра Пр аги ЛюдвіІ\а Черни І прий н я,в відп ов і.д ні рішення . В і нтерв'ю кореопондентові че ­ хос .lовацЬІкого

Прага Л.

.rад·іо

Черни

пр;шатор

заwви в,

що пов­

ністю забе,зпечено постачання м іс­ ту

води.

га3у ,

електроенергії, про­

дуІПі'в ха рчування. Постуnово на­ ла;rодтуєтt.ся робота мkького тран сп орту . Тепер головне за,вдан­

-

ня лражан

тн

.повністю забезпечи­

гром.адс~>кий

ПQf ядок вл а сними

НОВИй НОЛЬОРОВИй ТЕЛЕВІЗОР « Рекорд-І 01 » г- це ~!арКа НОВОГО 1\ОЛЬО()ОВОГО ТеіІе ­

візора. Від « Рубіна-401 » , від « Раіідуги-5 » · він відріз­ няється меншою вагою і габарwrами. Розмір його екра­ на по діагонал.j 40 сантиметрів.

Сьогодні у Празі дився всесторонній телефонний, а l(J.кож поштовий зв'язок Прагн з багатьма містами авіту, ·В тому чнслІ з Москвою . Деканати Карлового університе­ ту

повну потужність знов працюють ус і великі підприємства. Налаго-

оголошують ,

що

заняття

Проте контрреволюційні елемен­

І

ти не припинили с воІх ІІ1дсту,пів у

столиці. На вулІЩях то там . то тут з'я.в.л яються брудні л ист,ки з во,rо­

жою прапаrандою . Серед них «спеціальний випусн1> << Літерар­

почи­

до

nоч атку

року

продукти

лень.

Розцвіли

для

СВОЇХ

шкільних

ПрИХИЛЬ'НіП\ЇВ

За:клижає

ПрОДО:В&."уВати

Діяльність «клуб бе:зпартііЩ:nх аі\­ ТИJВіСТі'В >>

-

ОДНО

З

ВОїІііnШ

контр~волюцїї. але пrідстуuш во.rо­ гів соціалізму приречені на про­ в ал . І сruмволічно, що на площі

Ірасека на мiol.ljl ворожих нл аБаті в з' яюmся зак.rшн: « Соціал.із.м - та.!\,

н авчального

райдугою

цього рупора антисо­

ціалістичних еле:о.tен ті13.

У місті сьогодн і особливо бага­ то t,rузовикі,в. Вони везуть она за­ лізни чні ста нції п родукцію заводів і ф абрик Пра ги. розвозять по школах

-

ні лі·СТИ:!>

наються, як з вичайно, 1 ЖОВ'І'НЯ. На 2 вересня винлинана для держ­ екз<ІJ:vrенІв заочниКі,в-студентів еRо­ номІчного факуль-тету інституту зе :ІJ.1еробс'І'ва.

їда­

наптрреволюція. те ПІІЛЬШІ.МІІ! :!> .

літній

бар, пра.зькІ ба зари. За овочями вже немає черги робІтничІ за­

-

ні . Л юди. будь­

Перед ·вх одом в стерства

гони швид.nо допомогли м І сту rоз­ в 'язати і цю проблему .

силами, ск азав він.

У Празі з учорашнього дня на

п а ~'!\раїні бли:ш:u

гр еч ки.

І;іл ометрів на гщину .

ПРАГА . 31 ·серпня . ( Спе цкор. ТАРС). <,J.\lи ІВИІюнує:vrо вка зівки нашого презfщента Свободи!>> такий лозунг :уюжна бачити сьо­ годні на одній з •вул иць Праги. ЗаІ\.'1ИЮІ президента ЧССР, ке,rів­

цймаr.

тисяч гектарів, в роJпалі . В нинішньому рщ\і має fіути заготовлен u понад 400 тисяч центнерів насіння

ся на Октябрсь к ііі заді;шиці, швидкість поїзда вже до­

lH0 - 200

оfіла с ті. Гекта р пос і'Вів гре чю1 центнери зерна.

22-23

360

хви;шн , щюіішовши більшу частину шляху з швид­ І;і етю 1бU кі.1ометрів на годину . Проте недалеким є день, 1\u:НІ на .1 інії Ленінград Москва буде побито і рекорд « Аврори » . ~r випробних рейсах , Я!\ і проводять­

елг.lа

ЗБИРАННЯ ГРЕЧНИ

--

району Чrрнігівс ької

«Аврора » зробив свш п~р­ пасажирами. Відстань між

поїзд

р.

ко11.

2

Славно потрудилися в нинішньому році хлібороби 1\одгоспів <; Ватм;.івщина >> та імені Щорса Ніжинсь&огс

;)9

продовжує достав:Іяти

100-(ііччя а дня народ- ні Труfіе;ка капуст<І, сто.1о­ жеюІЯ В. І . Лшіна nригада ва ~НІрква та буряІ\и. Ово­ ви&она.lа

денівгра,\О~І і Москвою

тонн, рад­

~і. Першого успіху в J)Оботі дпfіи.1асJІ бригада, я кп~ 1 керує fриго1)ій Міщенко . Вк:Іючивши сr. н СІЩіа:Іістичне змагання

В РОЗПАЛІ

./lenina

«Аврори»

І.

Реkордна швидkісmЬ

Перші успіхи •

в.

Іt ар од ;не enІt я

ЦІна

солдати: Ян Нопа:че.n

2

І гор

Оголосили про свої програми на

бу.диаюн

націанал ьної

Баруздін.

несуть

тут

Тешt>р

-вахт у ,

Міні­

оборони

1

rосtяннн

вони

.разом

охорон яю чи

по­

рядон у м істі , символізуючи неру­

тиждень кінотеатри, працюFQть під­ приємства побутового обслугов у­

ШНІМИЙ союз радянської І чеrосло­ В<ЩЬІЮї армі;й ,

в ан ня .

і жита 150 Гектарів. Ці основні к}·льтури ро:І.Іtіщує.~Іn на ШІощах з:.піж кращих nолередників

аюпину на

-

зелений Kf)f)M і силос, кукурудзищі травu.

Відсутність І}Падів вимага" проведення певних агро­ техкічних заході'В при проведенні сів6и грувту, внесення на кожний ге!'тар по

~>откування

50

кілограмів

МЇ8еРІJІьиих ~обрив, дотримання строків на підготовці грунту. В ці дні на сівбі вЦзначаються агрегати трак­ ториста Иикuли Півня та К~~еrянтина Васюка, які знач­ но пере вю; uнують норм и вироііітк у при відмінній ЯІ\Ос­ т і р оботи.

~:же посіяно 750 гектарів озюшни. До 1О вересня механі:~атnри заІ\ інчать с івбу пше ниц і та жtrra на всій п.~ощі . J~e іІу,\е t;nнщн~тною ві;щовідю на заюшк тарІІ­ щанІ\ів ініціаторів ;нtаrання :1а ви сокі врожаї ~е р­ новІІх в нашііі стю и чн ііі об.1асті. П.

КУЗЬМИК,

rоловний аrроном.

-

Сипосування кормІв одна з найвідповідальніших робіт с і льсь1\ОГОСПодарсь~ого року. ОсоблИІво в.аж;JІ;лва у,вага повинна бути при­ ділена їй тепер. осІ\ Ільки в :ни­ .нішньому 'РОЦІ через :неоориятли­ ·Ві ·погодні умов.н вирощено не ­ достатній у.рожаJЙ багатьох нор~ю­ ВИІХ :культур. Т.реба без вт.рат. :в

кращІ С'ІJРОКИ вати люпин.

ОШ. На комбінаті Ї)Іені 50-річчя Жовтня оде ржано ерш иіі кирrюьІ\ ий rеІ;сти.lь міпаль. В ін д істав добру цін"у експортної коміс ії.

сібра.ТіИ і засилосу ­ куку.рудзу

та

Jнші

культури .

У радrюоn:і << Русані'вський 1>

ця

1робот.а наближається до кінця. Люпи;н був низькорослий і недо­ ріднИJЙ, тож його з!:6ра·.rш .вже да.в ­ но . За.:раз іде КОСОВИІЦЯ с у міші ну­ КУРУДЗИ

ПЕРШИЯ ТЕНСТИЛЬ

вющ]J(ИJСтюпшм ·мра:нспорту . Ноли ж

Не допускати втрат

ба гаторічних

З

COHЯШtHtROM,

JJIД

ЯНОЮ

зайня-то чималі ТІлощІ. На полі другого :в і дділка ои.ло­

созбирал ЬІні

номбайни

працюють

груповим способом .

;rя

Т'ВЗІРИННИЦЬ КОЇ

Непод'алі к, бі­ ферми, зібра•ну

зеле н у масу вклада ють у траншею.

і :туди ра з

по ра.;з

'від 'їжджають

RВТОСа"\ЮС'ІШДИ

Та

Т))З !ПО]ЛІ

:1

:vш під' їхали до плантації, де пра­ цював ксшба;йн т. Пилптяя . тоа-:11 стояло без ді ла . чеt-;аючи черги, ·з півдес ятн.а автом,ашин і т,ракт орів fІ-]}J! ­

чел а ~ІІІ.

- ·

Я з т!раюори.стQ \І Петр(щ Григс.ро.виче't Ч ерн;юІ\ом уже зіб­

rав ДО

100

ге-кта,рі;в нуьурудз н

-

СGІНЯШНИКОМ,

jJОЗПОВlДаЄ

.~

'БОДШ

ІФм6айна <' СН-2, 6 ·:, П етро Іванов,ич Пильтяй .- П еред ЦІШ працюІВа ли в іНШ (}\І У полі. за Т•РІІ пні оюсшш 25 гектарів. l\1omнa було б і бічь­ ше , якби . не штучні перепони. Хо·мбайнера підтрнr.tують Інші механ ізатори . Вони, ю• і він, не за­ доволенІ

тим,

що

облі t;овець Т JВ їі ­

торної бриюа;ди В олодІшир Дщп ]ю­ вич П ИЛЬТНЙ ці.,іlІf:\ПІ ТИЖНЯ'\ІИ не mшп рпб()ту. за міря є вютпану Люди ж хочуть знати, ш; ВО ІІІІ вн1\О.Ну ють СВОЇ ,JН))1 '.НІ :ВJ!,РОб іТІІ'У , 'ІІІ .мrаrr п мутt,

право

лату праці.

на

додатнову

А бtmІ·а;щр

f ван

оп­

Г()р­

діііовнч ГуJі и.й ЧО\І ус J, лрп\штшг.с п з такою праКІиною ведення ()()лі ­ ку .

3 п,ричепа·ми : Виявилось , що поло ­ н Іша водіїв не закрі плена за І Щ~І агре гато:\І, а самові льно прtї хал и сю(::{н . Отже, тут було гус то . а в пусто . І' іНШD\1У МіСЦі Через ні льf': а днів м и п овні с­ І тю закінчимо силосування. - 1\аже Ііt>,ру ючиЇІ ІВ і ддіЛ І\0'\І П ет~ю Па насо­ вич Тупий . Вив ершуємо вже осишию '1\раншею . Решту силосної М&СІІ , ЩО 33(1J:ИШИТЬСЯ , іВU\!ПрСІІВИМО

-

-

-

н а п ерш ий відділ ах . Шнода т іль­ JШ j'J a.rryвaт o буде с илосу ць оrо роі-:у.

1'

ТО ~іУ- ІО Й CYJЬJ ЩО ІtіІа:ЛуВаІ(),

ЗЦ І\іІ:lІ)'{СНО

{'Jf.il O('HOЇ

Ма'С' И

ВСЬОГО

27,П ПJЮІ~ента до план у . Тот nерів­ нrша,'\І

радгоспу. неруючим .в!ддІ.л­ ка мл . всі м тру ді вниІіам села ІПОТ­ р І бно П()всяь-ч.ас дба:тн щю те , щоб яшІnІішвн.дше з І б,рати силосні куль­

Т:'f1РІІ вт,рат

і не ·допус ти-тн на,fімен-цm)( врожаю, яні подекуди ще

траnля ю ть{:Я .

П. ТЕПЛЮ:К.

І ноді трапляються непаладни і 3

f'.ІІІН ІМ раНІ\ОМ ПОДВІр'я с еред­ НJ,QЇ шнол и N!? 2 :заповн ил и шно­ л ярі

з

ШІюл н до

бу;ксrrа:'ми

П.

Я.

юІітів ,

Бонда,r

Директор

зве ртається

присутніх з !Віт алІ>ною :промо­

вою. Щн ро прнвітав

з

поча тко!.І

Н()вого навчального .роБу і побажав

япнайнращнх успіхів с еl\ретар рай­ кому КП Україн и .М . О. Сергієн-

к о. Про невідкладні завдання уч­

н і в та педагогі в ' ГОВQрІЛа деле.гат­ І;а

Всесоюзного

Н.

Г . Любимова .

з' їзду

вчителІ в

Потім урочисто

п ролуІНав малиновий дзвінок. Учні

розійшлися ІПо сВ:ітлих ,класах.

На

фо rо:

дирешrор

ш1юли

П. Я. Бондар .в Ітає учнів з лочат- . !ЮМ

п о вого на,вчал ьпого

року .

Фото А . Нозана.


ІЖТЕ НА ЗДОРОВ'Я

В шворчих пошуkах В

СУЧАСНІИ

металургійній nромисловості при­

лади -- це очі .внробництва, а системи ~втома тич­ ного уцравпіння мозок. що керує ходш1 техно­ ,1огічш1х процесів. To:.ty"TO основни:v1 завданням на­ шого цеху є :в;Іі.1а е111сплуа11аrція систем авто:.Іати­

зованого кон11ро.1ю, В!lровадження його найновіших '\Іето:ців у -в~rобництво. Як самостійний лідрозділ за:всщу порошкової !\Іе­ талургії цех поча.в своє ~СНУJВа:ння з 1964 року. Бу­ ло

над

чи:-.1

попрацювати ,робіТНІL!\3:'\1

і інженерно­

технічнюІ лрафвнию:ь:-.І, Перш за -все по11рібно було заGезпечюи на:дійну і чі тку .роботу ююнтова:.них ЗСІ щ:оекто·'\І

систем

автоматичного rконтролю,

строки нала.годити виробництво

в

стис.1і

r:>ловної продукції

пlдприєм<Ст:ва залізного ш~рошку. За розв'я.зання цих ш~ршочергових завдань і взя­

лася тоді цех01ва партійна організація. Всі :відrю­ відаль·ні ді.1янки очолили комушісти, Тан, ремонт і наладІ\У .найок.·щдніших пневматичних приладів ос­ воїв комуніст ..].. П. ІІваненІ\о. Виче,рпно вивчив бу­ дову і мож:швості оптико-т~У'стич.них га:зоана-лізато­ рів ч.1ен КПРС Г. І. Поно:v~арчук. Уміло організу­ вав

еІ\СШІуа:тацію

:конт,рол~>но•вимі.рюваль.ного

гос­

подарсТ!ва заступник начальникн цеху но.муніст В.

J.

Фігуров. Свій досв~д -вони передавали молодим ви­ .робниюшкаJм, прш:::ид::>м са:.ювІд;даної і наполег.•швої працІ захоплювали весь колектив.

А на

порядку денному

вже

стали

Разо:vІ з інститутом автт~[]П'Ю1 ся

за

нові

1:~ .1"SТІШ

реа.1ізацію ,ко~леконогu

п .1ани.

цеху -взяв­

автоматичного

уп­

равління Jюнверсії природного raoy. Після дворіч­ них науково--дослі.АНИХ робіт ця систе'\Іа була ус-

веЦІ,_

Чи:v~а.1о старань доклав елентрослюс~r В. l\1. Да­ JІИ.1юк. Під його кері.вництво'\1 бу.1а змонтована і на.'Іагоджена надійна а:вто\tатнка безпеІ;и кот.1ів. ІІа реІю'Vrендації дершкот.1она.гляду до нас приїіІ>­ джали за

КОЛИ ВІДПОЧИВАЄ КЛАС

•ИТь ЛЮДИ:НУ ЛЮДИНОЮ.

лись

часу.

Це

ве­

Готуючись відзначити Ю,р1ччя Велиного Жовт­ ІЯ,

вся

школа

·ча'Сп, в

взяла

закладанні

еста­

~ети в 2017 рін. Нині це

Іісце палаХ:котить ІVвіта­ ш, за- .ним доглядає най­

'раІЩий ,клас. Висока 1есть .випадає небагатьом, ·ому·то

так

гаряче

зм~а­

'аютЬІся клаJСи, щоб мати !МОГУ ,проЙТИСЬ ДОІРіЖКОЮ 1 :поливальницею, побути ут

господарем,

ру,ками

ta

м-Ісці

торкшути­

голівок

l\Вітів

закладення

еста­

рети. Пров-едено ряд заходів 1 -спра:вl по"1Lпшення есте­ шчного

.виховання:

:-гворено

в

шльнюІу

так,

~шнуло:v1у

році

нав­

музичну

;туІЦlю по к.1асу баяна, шардеона, а •в цьо'\ІУ році -•по Ішасу фо1 rтепіа:но. Всього в сту,дії навчається

76

уqн~в

за

-програмою

11у;зичних шкіл.

Методич­

;~у

-вчителя:-.~

допомогу

~т:r•дії .подає Киї•вське хо­ рове товариство. Багато зу-сиЛJ, в оргаІН.ізації і про­

веденні

занять

r{ОКс1-а,дає вчите.1ь

студії

В.

Я.

Ковбасннсьний. С-гало традицією про­ ведЕ"ння загальношкільних фестш~алей. Фестиваль розширив

НЬОМУ

с.вої

рюши:

ІВ ~ШНУЛО:v!У

на

}:Оці

були представлені не "111ше пІсні, тющі, а й '\Іа­ люнки, худотні ,вироби та ін. ХарантврнюІ є те, що вперше

С'ГВО!rено

гуртки

окремо серед учнів І- lV нласLв: хQрооий, танцю­ вас'Іьний, .1я.1ькового теат­ ру та

гу;ртоК' юних

дек.1а­

маторlв. У шкоЛІі працює також гуrрток квітководів, який бра,в участь на вис­

З

ЖИТТЯ:vІ

ШКО.1И,

ра•ЗО"-1 .відпрацюва.1и один день ,в радгоспі. Біля 'lla:v!' ятнина загибmвІ вої­ нам учні двох шн-іл з Волги і Дніпра дали клят­

ву

на

на

вірні-сть

Вітчизні,

готовність

продовжу­

вати справу батннів. Щорічно 'проводяться мі-сцеві екскурсії і походи. У-ж-е третій ІРіК' лід час на­ нLкул працюва-в табір пра­ ці

і

відпочинку.

Учні шноли .'Іистуюпся з учнями Якутії І Казах­ стану, Ставрополля і За­ карпаття та багатьох міст нашої Вітчи:з.ни. Як навчальну, позанласну роботу лі

ШІ\0.1И

так вчите­

П[·ОВОДЯТЬ

у

тіснmІу зв'язку -з батька­ ~ІИ і грО'\Іадськістю. Uд­ нією з пробле:н, над ююю працював

педнолентив

~шнулому

Є:'.ІСТВ УкраЇНИ.

Колективо·~1 цеху було •вннанано ряд інших склад­ них замовлень вироб.ЮІІЦlіВа. За-вдяки цьому ми ЗМ:)Г­ ли від~ювитися в-ід ,послуг лускова-нала-годжуваль­ них організацій ,і виконувати всі роботи своїІІш сила­

~~~~. Це в

у

навчальному

У

появилися

зв' язку і

з

Відчутний економічний ефент о-держало підприє:v~­ ство і від таких 'нов-овведеш,, як сІІстема автоматичного

регу"1юва·ння

розробка

і

У мнну ло~1у навчально­ му році зроблено деяк! в

-спраші

по.1іпшен­

зем­

лю. А цього лі"та ·віІДВіда­ ли столицю нашої Бать­ нівщини Моск,ву. Теп­ ·'~У зу-ст,р1іч нам друзі з

влаштували підмосковна­

го колгоспу <<Заповіти ІллІча» Що"1ковськ ого ра.йону, з якими змагають­ ся робітники нашого рад­ госпу. Вони гостинно

у

в

парових

~иробниц11во

котлах,

на

спец-

В

успішному

перед

вшюнсшні

нолентиво-~л

цеху,

ааJвда;нь,

велика

поставлених

заслу,га

партійної

організації, здійснення ава.нга,rдної ролІі ко:-.~уністів на ви.робниІЦwі. У ІНаІС сис11ема~но, згіДН:) плану, відбув:аюТІ>СЯ партійні збори. На їх обговорення ви­ питання

дат,шого

удосконалення

теХІноло­

т,ру,дової

дисцип.1іни.

:нt-аrання

тощо.

оргашізації

соцінлістичного

житті, сумлі-нно ІВикон~·юп, парт.ійні доручення.

1ОО-річчя

з дня народження В.

яких виховання свіДо­ мих буд~вникіІв комунізму.

Позакласна в цьо:-.~у мало,

.rобота

нсюрямку

вона

дала

вже чи­

покликана

да­

ти ще більше.

С.

МЕЛЬНИЧЕНКО,

орrавізатор позаклас­

ноУ роботи

Требухlв­

ськоі середньоі ли.

шко­

овочів, приготов.лені вони з любов'ю, не гірше, ніж

гляд. Нрасивl, зручні

в

Щедрий вибір має їдальня для відвідувачів м'ясних страв, пюре і Іде­ сер~і,в. Хто любить солод­ кі кондитерські вироби. :v~оже вибрати сJбі за с~І-а­ но:v~. Ціна їх не внсоr-:а, бо виготов.1ені вони рука'ш пращівинків їдальні. Вже кільна роІ\ів друж­ ний колектив очолює Зі­ новій Янович Фіргер. Ра­ зом З ННМ пр:>ТЯГОі\1 15 ро!іів працює ВасІ!щ,

меб­

лІ, приє-много коль:>ру гар­ ДИ!НИ. Сюди з великим за­ дооолення:-.~

заходять

ро­

бітниюr будівельного трес­ ту .NQ 3, свого заводу. ор­ ганізацій, що розташовані ПО6.1ІШУ ЇДа•ЛЬНі.

Прива-блює .вона відвіду­ вачів ,не :шше зовнішнім ВИГс1ЯДО~1,

а,

Н3JСа:\Шеред,

гостинністю оІачнюш

господарів, -стр-авами,

реетоrані.

щед­

рістю меню. Протягом Чернецький. Це досвід .дня тут обідає до 600 чо­ чений фахі,вець. чесна, ловік. Bcl щиро дя~ують трудалюбИІВа людина. :3а­ р::>бОl'ЯЩИ>:\:1, турбот ли·в~Ім служе.ною шаною КОі[И­ нухарка:-.1,

стуютьrся кухарки Раїса 0.1е!\1Сіївна Бонда,рчун і Надія Григорівна Драна­

всьQму нолекти­

ву їда.1ьні. IJ І;ншу сІ;арг 1 пролозицій записано ос­ т-аннім часо:v1 біля ста по­ дян і жодної скарги

ва.

В усіх приміщеннях

або невдоволення. Ось за­ на нухні чисто, затишно. пис т. Матвєєва, JЮбітни­ Броварсьній чайній .ва,рто І-:а будтресту: <<Я часто від­ повчитися в них, як готу­ відую їдальню .J\I'Q 3 і зав­ вати, як на стіл подавати *д;И

за,rrишаю

її

~ащово­

і ян до відвідуІВачів 1\уль­

:Іеюш. Готують смачно, турно звертатись. обслуговують культурно. Жаль лише, що така Щиро д-якую всьому но­ хороша ї-дальня розміще­ .сІентнву, особлив'J шеф-ку­ на невдало. Загубилась харю Васи.1ю Чернець­ вона серед пахилених КО}ІУ>>.

парканів,

кругом

Від і~Іені своєї бригади на,ви, а ,дорога добре слово на· адресу й ноги ~южна ї~да-льні

сказав

робітнин

хо:юди:rьників

Тесленко.

Він записа>в

Сподіває:-.~ось,

т.

часове

,-

явище,

заба•ро:н

нни>зі, Щ::> їдальня завждИ

неї

ка·

така,

що

поламати. що це тнм­ котре

не­

З.'\Ііниться

на

краще.

Г. БРАТЧУН.

'\Іає багатий набір страв а

І. Леніна>>. Партій­

на організація разо\І :J а-д~Іі-ніст,rацією І:О:\Іітеточ профспі:тки розробил-а :~аходн

і

цехови;vІ по глибо­

ІЮ'І1у ВИВЧl'!І!!Ю ЦІ>ОГО kТОрІfЧІІОГО ДОІ\,';:v!ОІІТУ па-ртії

.всі~Іа 1\lНtу:ніста:vш і безпартійню1и. В ці дні по"1іт­ інфо.р~tаторн ІЮ:\1УНісти І. І. Пав .1ов. Д. П. Іваненко. fl. В. Нал:~шков. І. О. Ли-сенко п:rоводяп,· з робіт­ ника:Іш бесіДИ Про ЖІІТТЯ і реВО.1ЮІ.ІіійНу ДіЯЛІ>НіСТЬ Ілліча. розповідають про ціка:ві ·- новишr ІНашої БаТІ,ні,вщи,ни, .подІї :за рубеше:~І.

а

життя

Згуртова-ний кос1ектив під І{ерівництвом партійної о,рганізації 1\{жан.ня

с-прямовує -свої

постав.1ених

зусн.1ля

перед

нІш

на уюпішне

за>вдаш,,

вп-

:rозгортає.

соціалістичне з:~Іагання на чесТІ, юві.1ею В. І. Леніна, т,ворчи:-.ш пошукюш прагне внести свій вклад у

дост,рокове завершення п'ятирічки.

Ю. БЕИ,

начальник цеху контрольно-вимірювальних Іtрн.rrадів і автоматики.

Шити ш;існо, виконувати, ві. Вони роn.1ять

все

д:ІЯ

:_ш\ІІІІІ:ІІ'ІШЯ своєчасно -І :ого, щоб :;а\ІfJ?НИІШ і!аВіІіДИ , та 1\1' ::ІJІЮВ н:ІаІІНН юя:ш на . ІІ . л· . 11\':ІИ :J;ЦІІBfJ,lf'III.

І'І'(,,~

а

роІ,ітники

фото:

І;раrн•щ.І\оЇ Юрченко

та

швачІ;и

ІДІІІ

Натерина Мі·

Фі.Іії \tіеІ,І\ОГІ1 Будинку пос- шина :1а роііотою. .І~т, що на жит:ІОВІНІУ маси-

Фото А. fіозаІ\а.

..

іБФ-о..;ил І .........!!.....~-...... :

:L; .......

3

ХТО З ВАС, друзі, не чув про нову систе:-.Іу гос­

по;щрювання? Всі, певно, чули. всі читаю!, та не всі, га•даю,

розібралися .в її суті, в то:-.Іу,

яку

р

користь

ентузІазм, І от. І\0.111 про нову снсте:.rу заговорили. всі зра­ ді.1и. Ню1 розпові.1ІІ, яні вигоди ,несе економічна ре­ фор:'.Іа, за яких у:vюв надаються пре'\Ііальні ВІІП.1а­

прннс-сить ця снсте~1а ~підприємству і робітшшю1.

ТІІ.

Наша фабрика працює в нових у~ювах півтора р01;у. Часто :.шні доводнтьсн говорити на цю Tt':•JY

.1ише ~· фонд :ІІате·ріа_1ьІюго заохо­ че!ІІНН бу.1о -внді.1е:1ю 71 тнеячу Ііарбованці,в. На ;за­

чСІJсу.

1\ласово.ди Г. И. Ковба­ синська, М. Г. Мельни­ ченко, Г. А. Шибіно, М. Б. Па-січна, Г. А. Ков­ ба-сянська та інші. Як видно, хоч клас l

їдаль­

НОВИЙ ПрІІП.1НВ СИ.l і ТВСІ[ЧОГО ентузіаз:11у ВИКЛИ­ ка,lа серед робітників і і:НіІіенерно-технічних пра­ цівників поста:но·ва ЦК КПРС <• Про підго-говку до

Доб:ре проводять ну робо-гу серед

вихо.в­ учнів

світлу

МаЄ ЗаВОД ХОЛОДИ.1ЬНИ­

заводу

з подруг-юш, н~-;і працюють -в інших :'.Іісцях. l\Jгне здІ,ву,ва:І::> і навіть образи.1о недо-вір'я о.кре~шх ро­ бітшщь до пере:-.1ін у гиспода.rюванні_ <•На:.І-то яксt від цього норисп,?» ба,йдуже дехто говорив_ !\1ені •Іасто доводиться розповідати про себе, прu свої за­

ношІ учні зали­ шають його для коротко­

священну

впровадження

води

ня профорІєнтаційної ро­ боти в школі. 1\Іайже в усіх к"1асах проведено зу­ стІ[ічі з .1юдь:-.ш різних профееій. в.'Іашто>вано ек­ скурсії на .вІ~робництво.

У мину лому році учні го відпочинку, життя шко­ Воно здійснили подороЖ на ав­ ли не зуuшняється. має багато .розгалужень, то:\юбілl до міста-ге­ напра•в л е н н я роя Севастополя. звідти о.сновне nривезли

рrвня

дільниці пrогрюювих регуляторLв температури, повної авто:v~ати:зації, установки ней-грального газу.

цю1

нові фор:v~и зв'язку шко­ ли й сім'ї. Д.1я цьо:го, крім батьrкі-всьюІ-х зборів, ство­ rено баТL'КіВСLКИЙ радіо­ .'ІЄКТОрЇЙ, провадяп,ся конференції та інше.

нроки

25

тисяч нарбованців.

утвердилися

т.аІВці в ·республіканській станції юних нат~1r-а.1іс­ затихає, тів.

році заощадило заводу б.1изько

1966

році, було докорінне по­ лLпшення роботи серед

бать'Кі,в.

підпри­

1!!11\ЮІИ. Вони беруть антнвну учасп, у громадсь,ко:-.Іу

шний ко:'і!пленс вихован­ ІЯ в учшів патріотиз­ Іу, •колективіюtу, розу­ Ііння ,п_рек:рас-ного, це кі­ Іець кінце·:vІ те, що ро­

о не І[nзвага, не довільне

багатьох

Ко~Іу:НіСПІ цеху Є ,не 1'і.1ЬЮ! ХОрОШИ:vІИ ІВИрОбНИЧ-

прий.нн.1и учнів, аtrтивно сприяли в проведенні ек­ скурсій по !\1ос-К'ві. Під час каніку.1 дороги­ :.ш ГОСТЯ~ІИ В ННШЇЙ Ш!\0Пі були уЧІні з Бе:рес.1ав­ сІ,кої шкали, що під Во"1гог,радо~І. Г-ості ознайо:-.ш­

Іроведення

дос-відо:\І представншш

Простору ню

кіВ. Після ре.1vюнту вона повністю змінила свій ви­

гічних процесів, поліпшення оа:ганізаrорсЬІкої і ви­ ховнюї роботи, на•вчанпя членів КПРС, ·зміцнення

НІ\ ШКІЛЬНІ ТЕМИ

робота

життя

пішно освоєна, црийнята деjfmавною мІжвідо:мчою комісією та ,рекомендована. НІ\ типова, !ншю1 під­ приє~ютва~1. Енономічл-шй ефект від здійснення цьо­ го заходу на заводі скла'в 68 тисяч К'а:рбованців. Ве:ткий творчий внесок у :виконання цього завдан­ ня зроби.1и ~1айс-гри В. А. Грибенник і Я. Х. Кра­

носят~>ся

Позакласна

ПАРТІЙНЕ

ро5ітки, ян

про

всі

хороші

фабрика

з:ІІішr.

ве,р~нього

які

ста,1нся

дитячого

а того

тршоташу

працює за новою систю1ою госшщарюв<І!ння. Перш, нііІ> поді.1ІІТнся думка>Іи

на

сторінках

газети

з цьо­

го приводу, хочу -нілька с.1ів сNазати за недавнішиє життя, роботу, оплату

nраці.

На фабриці я не перший рік. Горджусь по-справж­ ньому нею. Вона .дійсно сла,виться. Щороку ми при­ возимо з міжнар<щних виставок медалІ і гра.моти. Е.1егантн:і, барвисті дитячі костю:'.ічини люблять і в 1нашій Бап,ківщині. і в багатьох за~рубlжннх краї1нах. А са-ма фабрш\а зовні нічим ІнецриШтна, загублена c(!jreд кучернвих сад.кі;в. Бlльшlеть rоспо­ дарЬв тринота-жки ді,вчата, недавнІ випусІRНИЦl середніх шкіл. Працювали швачни

l

фанговщІ-щі весело, дружно.

Винонува-ли й пе,ревинонували ПШІJНИ. Проте соціалі­ стичне змагання майже повністю Т'РИІМалось на е.нту­

зіаамі, .працьовюості дlІВчат l молодиць. Бере, при­ м.~rо:-.~, бригада зобов'язанн~ 'ІШ!іонаІТИ план на 1U5 процентів або підвищИІти сортн'і'СТЬ НІа 2 проценти. Працюють ніби

всі добре.

що одна надто старається, Мащипш,

на

яNих

ми

Наслра.вді ж вшхО\Цить, а Інша холодочком. працювали,

зношувались.

ста,rіли. Щоб Н:'J"ІІИти нові, не завmди пj,Дприє:vІет-во ма.1о необхІднІ кошти.

Роанажу

про

це

на

кі,1J,кох

прИІ\.1адах.

Het 1967 Jii\

дово.1ення 1\у.'Іьтурно-побутових nотреб 17 тисяч, ІііУрбuвеt•Іщів і таку ж суму на розширРіі-НЯ виробшщ­ твСІ. Одночаоних лре~Іій до свята 50-річчя Ве.lІІІ\ого іі\овтня r[обіПШКЮ1 фабрики видано 12 ТИСЯЧ Н'.lр­ Gованців. Це дорівнює транадцяті:й зарплаті в се­ редньо:vІу. Крім того. ШВСІЧЮІ і в'язальниuі одержувн.1ІІ

бітку,

що:vІісяця пре:v~lї за перевинонання нор~1

виро­

за підвищення сортності 11}[-одунції.

За підерІками 1967 рану премій одержано ~ фон­ ду :\1атеріальІІІОІГО заохочення 13200 нарбованців. За

положенням

нинІшнього року,

п,ре,мії на-рахову­

юп,ся в залежнос·ті від неперерИІвного стажу rоботи на нашій фабрицІ, від заробіт.ку і від виконання ро­ бітницею

дання

п.1а;ну помІсячно.

Наприклад.

вик:>нується не нижче, як на

тів, розмір п,ремії збільшуєтьося на основної,

25

яка ,визначається ІШ'jршими

чи. Премія зрост,ає аж до

50

якщо

105

зав­

процен­

проценті•в в.ід д:Вома

умова­

процентів, коли п .1юш

винонуються не ,менше, як на 120 процентів. Важливе й щомісячне сти:-.~улюваJння. Як тут у нас справи налагоджеиі? В'язалнниці,. нотрі пра­ цюють на двох ,в'язальних •верстатах, за вико­ нання ·Плану на 100-105 процентів до заробітної плати одеа:жують 20 -карбованцІв премії. А wкщо

ІНорма виробі~ку сягає

-вище І 05 процентів, то

3(

ка,рбованців. При цьому -враховують виконання завдань по соршості і відсутність перевитрати си· ровини. Робітниці ма-ють від цього чималу вигоду

Ось, наrчrик.1ад. ВалеІfТИ:На ВоЛІК одершала за шІсть


АВАНГАРД МІЖНАРОДНОГО РОБІТНИЧОГО КЛАСУ 8

/(омуністи повинні знати, що усяко,ну разі належить їм... В.

.майбутнє

мовують свій головний удар проти монополій як опл оту експлуатації, реакції та агресії, виступають за поліп-

І. ЛЕНІН .

шення

життєвих умов трудящих, за

розширення

демо ­

кратичних прав і свобод.

Немає в світі іншого суспільного руху , який можна було б порівнят11 з комуністичним за його р~ллю в ро~ : витку людства . Ко,111 у жовтні 1917 року робпники Ро~І '

Успішно розв'язують свої класові завдання комуністи зони національно-визвольного руху Азії, Африки і Латинської Америки. 47 комуністичних партій, які діють

тнчна партія - партія більшовиків- ленш~в. А.1е вжt> в 1918 році комуністичні і _Робітни_чі парт~~- по~инают_~ своє життя і д іильність у НІмеччІІНІ, Австр11, ФІН.1ЯІІ.1ІІ ,

внутрішніх сил реакції, що. підтримують його. В коло-

штур~tува .l н Знмовиіі , у світі діяла тільки о~на комуюс·

нині тут, активно борються проти імперіалізму США і

ніях і молодих національних державах комуні сти недуть самовіддану боротьбу за повне національне визво.1ения. за некапіталістичний шлях розвитку-

Грен і ї , П о.1t>щі, Угорщині та Ї ІfШІІХ держа;ва.х . Величезний шлях пройшов віl(тоді комуніспtчний рух.

Якщо в

1917 poui у світі було лише кілька сот

Світовий комуністичний рух розвивається аж ніяк

тисяч

ком уністів, то в наші дні налічується вж~ бл изько_

пря~юлінійно.

невдачі окремих революційних загонів,

50

мільііонів борців, об ' ~днаних у 88 комуюсшчнн х 1 робітничих партіях. Це авангард міжнарод ного робітНІtчого класу, який наіібільш послідовно виражає інтересн всіх експлуатованих і пригноблених_ На наі'tсклцніших поворотах світової історіі він завжди попере:tу . В роки другої світової війни, КОЛІ! над народами світу нависла загроза фашистського поневолення . комуністи

бу.1н першими серед тих, хто заступив дорогу фашизмо-

в боротьбі

за здійснення

кресл юва.1ось

публічно виступили за політш-;у взаєморозуміння обома німецькими державами, за демократичншї і

шою поліпІчною си.1ою сучасності .

кі

В СРСР

сказав

на

ХХІІІ

з'їзд і КПРС

ЦК Комуністичної nартії «уд а р в

rpy-111

Уругваю

та ЇНШІІХ

ло

Перший Родней

світу.·.»

як об­

ну

єднісп,

трудящнх

робиться,

соціа.1істичних

го.1овннм

чнном,

країн.

на

істо ­

При

цьом у

кандидат tсторичних нау t; .

в

заводу

cy:.ta

rвиру чки

ci:.t

місяців по курку­

161,9, 159,7,

:За-раз у господа.рстві .ведетьсн

робота по :з а <.: то­

суRанпю сухого типу ІГОдівлі, рег улюванню вого ре ж ю1у при вирощ у ванні l утри:~>~ІІ•нні

світ ло­ птиці,

комуніспt, всі прогресивні снли сучасності. Зрос т ає вплив на маси комуністів Франції, Італії та інших роз­ винутих капіталістичних країн. Іх партії смілнво спря-

в у ють дані

еко н о:-.1ічноrо аналізу,

зробленого

"'"'"'

;;;[ ~

нес у чІіІІ

;,

;::

-"" "'"'

~

:;!

і.:

Рудня НО .\ tінтернів с ька птахофабрика Південна ПТаІХGфабрика

~·~--;

.,... __~ .,_"' " ... ~ "' "' "

",_

:;:_

_

'-

"'

~~

о.

,."' '"' "'

"''-' 0:

0:

о.

;;;[;>,

х

Господар с їва

~

х

"' = "'

~

~J::t-ti?.

=~

u

<>.:О .о о.

х

О. ;;;і<-

"' "'

о ·~ о

1'0 ::0 ::0

51 ,9

248

12'7 88

2, 15

54,8

207 ,8

11391

2,83

58,2

198,5

11590

:2,0-/

З навещ е них даних ВИідно , що і п о я є чній м а с і на ­ ша птиця цінніша .

і

Н-о.тнжтив плем.птахозаводу мо л одий, ал е др уж ний н аполегливий ІВ І)Юбоrі. Показннкн з n rі~І м!с ю(ів

свідчать, що своє •С оці ал!стІІ•ше з обп в ' я. з а ння він н с тільки ІВІІІ\она є, а й пе.рс.виІі о на є. За щщ е р с дні:.ІІІ підрахунка:~-~н. м н юю•ж е мо одержа т и н а t:о; кн у кур­

ку,нес:rтчку в трстьо:~-~у ,гоці п'ятиріч-ки ,по яєць. ЖаВ!

Це дасп можлиrв !ст ь додаткпво 300 ТІІ С ЯЧ Ш Т У:І{ Я ЕЩJ, ,

258-260

продати д е р ·

Успішне здій с нення наших заду~Іів с т а н е вк,1адо~1

робітничо г о

гання на ч ес ть

ко.'Іективу

1ОО-річчя

з дня

у

всена,родн е

г і д нюі з ~в ·

народ же ння В . ї .

JІ Е>Нlна .

В.

rюг .тнб.~нша · ;се .теtіційна , робота по підвищенню в-аrги ЯЙЦЯ. У;ДОСКОн.аЛІ ЮЮТЬСЯ ЛрОДУКТІІ-БНі ЯК О СТі ПТИІІІЇ Д е ю;і птахофабршш нсс~іливо йдуть на розве­ дення нашаї птиці << білнй :rerrOІ}H>>, поси-1аючись на дрібне яйце, і Еважаюrь його виробництво не:рен­ ;· абс.1ьним. Однак ця ду:~-~ка по'vrилкова. ІУ спросто­

інтернаціоналізму.

одні є ї

".,

0:

248

263 яєць. На 1968 рік

від

за рік становить 20,88 ка-рбованця, у одссптів 19,37, у кримчан - 18,95, або rвідповідно н а 1 .fil -1,93 ~арбованця м енше, ні ж у нас. Цікаві порЬвняшня і 110 ,яєчній м а:сі:

ціло­

по

:ti

На всіх ,1і .1янках ведуть боротьбу проти і~tперіа-1ізму

першооснова успіху му

ци~І д :J бре розробл ено технол огію ут, ри:~-~ання, roдiu­ лтІІ'ці, створення їй необхідного мікрок .1імату.

націона.1 істичні т а

ревізіоністські е:rементи. В ц11х умовах особ.1иво важ· .шве -зна•чення , я·к бу .1о лідкрес.1~н о на· З устроіч. ' .в Брат і ­ с.1З•3': керо:-в :шх д,-'.я·чІі'в ко~r ун і·стнчних і р а бітл ичих пар riii соціа.1іСТІІЧІІІІХ кра і н, має підвищення пильності, ріШІІ ­ мості робиш потрібні кроки для дальшого згуртування ~оціалістнчннх країн на основі марксизму-лені 1 іізму пролетарсьюло

НІ\. КПРС !\О

Номінт-ерні.вс ьнІй птахофа-бриці ОдесьІ\'ої області, « Південна» !\римської області. По нашо­

Марії - Новш у н :160,6, Г<а.'ІИНІІ С к 11би Натал ії Нагорн:.>ї -157,1 яйця. Першооонова . всіх .наших рез у .1ьтатів. нинішніх і майбутніх успіхів у .підвищенні продукТІІВОсті птИІЦі -- це п.те~tі·нна .робота, творча праця селекціоне­ рів. На нашій фер:v1і вияв.-rено 180 ·голів птиці, які з а ріп: да.r~и 295 - 316-320 я є ць 1\ожна . Paзo'vr з

ріі і не зважаючись на лобову сутичку з світом с о :.tіа­ лі з му, імперіа .1ізм намагається ослабити ідеііно-по.1ітнч­ ставка

н апрш; лад,

господарств у одержано 152 яєць на кожну несучку, а rю групах Галини Слуговпної -

це до.бре

Будучи неспроможним спинити поступальний рух

Торі!( ,

бов'нзання у спішно виk:щується . За

секретар Арісменді,

І

-

1\Олеюив · нашого :~ а-воду rвзяв .зобо­ в'язання одержати по ,250 яєць на несучк у . І це зо­

імперіалізму , щцихаюче світло дл я робіт -

ничого к.1асу і всіх пригноблених розуміють імперіалісти.

зустрічі

я є ць, а в !1рупах окремих лта шнrщь -- ще більше. Tar;, Тетя:на Бурда адержа.1а ло 27.5 я є ць .на ку-р­ Іі у , Уляна Н :.>вш ун 265, Галш-а ІІоно'vІареш;о --

прав л ячюtи.

ва перемога соціалізму, кожна його цифра- це,

продуюивні якості.

му по господарству одерашно на несуЧІ\У

Вони Вfюсят ь вирішальний вклад у спі.1ьну справу Gо ­ ротьбft проти ~юнополістичного капіталу. Кожна труа.о­

разно

r nfi i т H ~1Ч!I.X

мюніке Будапештської Зустрічі, д о к п аст11 вс і х з у r ІІ .% для успіху нов о го міжнаро д н о го ф ор ум у кrнtун іс- тіn . Н а­

У .нас вирощується лінійна лтиця породи <<білий деггорн >> японського .походж-ення. Rона вже добре акліматизу валась в нашій з:ші і поrш з ал а свої висо­

між мир -

наіtвrітtвоіІі­

соціалістичних країнах партії комуіІістів є

умовах, як під-

Підкреслюючи це, квітневий П .1 е н у 'r

року . Але й за цей короткий час .робітничий оолек­ rнв rдобився висоr;их виробничих п:.>назників .

ний шлях розвитку ФРН , проти боннської політики гон· юt озбр оє нь. р е;~ншшю,,t у :і ,в;ід·рсиженн-я н ад і;з ,rу .

шші

цих

РУІДНЯНСЬКИИ rпле:.І>Лтахо з авод як самостійне госnодарство існує .недавно, тр:.>хи більше півтора

тії Німеччини Макса Шефера і кандидата в члени По­ літбюро Герберта Міса . Іх арештували за те, що нонн

став

В

Консультативній

З передового досвІДу

комуністичних

У лютому цього року світова громадськість піднесла го­

ру)(

на недавній

Племінна робота

лос на захист члена Політбюро ЦК Комуністичної нар­

ко~tуністичниіі

і проведе ння в л нс то п а ,1 і - груд ні

року в М оскві Наради к о ~r у ні С ТІІЧНІІ Х і партій .

фашюмом .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ідеалів . Багато років знемагають в тюремних катівнях члени керівннцтва ПарагваІїськоі комуністичної партії.

Світовий

руху є пі дготовка

1968

ша партія р а бить все потрібне , щоб ВІtк о натн цю RЕ З ­ вівку. П. РЯБЧУН ;

Справді , немає снлн такої на світі, яка могла б зля ­ комуніста

го

3 кожним кроком історії · зростає відпові д альність ко-

французьких комуністів народ назвав «Партією розстрі ­ л я-ннх ». 145 пн: я-ч ІКам ун-і·с-n:.в Ні-~н~ЧЧfІНІІ •Зtное-магали в гі т­ .~ерівськнх тюрмах і концтаборах, ЗО тисяч було фізич­ но винищено. Увесh світ облетіЛІ! слова Фа:'tе д а, ч .1ена Політбюро 1\ому!ІЇСТІІЧІJОЇ партії Іраку, сказані н1•м пе­ р е д страю ю: «КО \f)'Яі :ВІ ·СИЛЬН~ШffЙ O>tepui J 5ИЩИЙ ШІІ­ беНІЩЬ». кати

те, що

Світовий комуністичний ру х с вято ви ко н ує ці :sа п <> Вl ­ ти. Комуністичні і робітничі п11ртії виход я ть із спіл ь н е розроблених нІІ своїх нара д ах ви с н ов кі в і rщін ок. що стосуються спі лІ .шrх з авдань боротьби пр оти і ~шері а.1 і з­ му, за мир , д е мократію і соціа л ізм. Не нтр з.1r.ною лз н · кою в боротьГ>і за згуртов а ні сть с в ітоRого ко мун істичн о­

ручив По.1ітбюро у тісно~rу кон т акті з б ра т ні І.І І І п а рті я · ми на основі погоджеинх ппзшtііі . зафік соnа нн \ R 1\о

мvністів за дол ю циві .1ізації.

ли її ряди за роки війни.

з

тобто

гарду неодмінна у мова 1 найважливіП.Jї! Й ф а кт с•r. розвн т ку світов о го ре вол юційного пр о цес у Цьог іJ нас­ тійно вчили Маркс, Енгельс , Ленін

Ленін називав зигзагами історіі_ Досить згадати трагедію комуністів Індонезії, жорстокі репресії, яких зазнають комуІІісти Іспанії, Португалії, Південно-Африканської Республіки, де за пісJнtвоєнний час фашистські власт і фізично знищили три склади ЦК Комуністичної партії ; непохитну стійкість найкращих синів\ грецького народ у , які знемаг а ють в тюрмах і концентраційних таборах.

в і . Три мільйони своіх членів втратила наша парті я на фронтах. П'ять мільйонів радянських патріотів поповшt-

За re~hм і б~сr~шнісrь у бороТh~

не

Є тут і піднесення , і спади, і тимчасові

предст а вників комуні ст ичних і ро б ітничи х пар т і й n Б уд а пешті, о собл ив о важливо о б' єд нувати , с пря мо вув а п револ юційні сили до єди н ої м ети . Інт е рн а ці о н аль н а со лі д арність ро б ітничого кла су , iioro ком уні с тичн о їО ааан

головний

зоотехнІк

АНДРЄЄВ ,

плеіtІПтахозавод у ,

Пта­

хо:І,rо:-.ющ УРСР по Руднянському ·племптахозаводу,

ПІАВИЩИЛ8СЬ 38ІНТереСОВ8НІСТЬ :v~ісяців нинішнього

.року

704

.карбованці

заршштн

і 170 карбованців nре~ії. К1авдія Боброва в і дпо­ відно С20 і 154 карб о ванці . Трохн :-.rенше одержа­

інші в· яза.1ьшщі. У нас, швачок, пре:-.1іа.1ьні :не такі високі то:-.rу, щ1 у~юви праці легші. Я одf!J:'ЖУЮ пре\Щ по 10-20 карбова.нці-в ЩО\Іі-сяця, в залежност.і від того, ян іде

.111

І

робот<І.

Завдяки ловій систе:-.11 гос подарювання t ено.но:v~tч­ нпrо СТІІ:І-1 у .1ювання :rшні ·В н-ас соціалістичне з:-.rаган­ ня набу.1о шнрокого ро:нtаху, 1\ОіКІІа робітниця, я-к н1tіО.1ІІ раніше, всі сили вк.1адає. ·аби успішніше 'вико­

нати своє завдання . Змагання .в нас -іде зверху до ­ шrзу, починаючи шsейни:-.1 і фангови·:vt цеха~ш і кін­

чаю•Іи З'<Іаганням :-.tіж оh"ре\шми робітницями. Пеrе­ \JОГа в'яза л ьющь за пі·дсу:-.шамн соц:>магання з а :-.tі­ сяць дає їм право .на о~ЦержанІНЯ .перехі~ного Чероо­ ного прапора і г,рошової премії в cy:vr'i 100 карбо­ ванців. Не ~Іе:НІше З318'3ЯТТ·я '11 ·nраці поназуюtrь бригади. Між ннмн лідсумки соціа•.1істиЧJіога з:-.rаrаннл

пІдбиваються щ одня з 'Вручен.ня:\'І грзшово-ї п.ре~Іії пе­ ре\rоащя~. Це до-rю~tагає об ' єктивніше .визначити нращу qриrаду за •Місяць і вручити ї11 п.ре:.Іію в!п

20

до

60

карб ованці.в ( .в залежності

.1юдей в ()ршаді).

від

кільк ос ті

При визначен:н.і nе<rшості беруться до у.в.аги не .1нше проценти. Чи:-.tалу роль .від~грає дисципліна !'\раці, Ііу.1ьтура виробництва і, якщо хочете, това­ рисьІіість, взаємодопомога. город у нас .пt'!rе11ворнлись

х,ви·шrни 1Вручен.ня на­ у ·справжнє , бурх.тнве

свято.

І ще скажу, що при нов-ій системі

на

фабриці

рідні внпадІіІІ прогулів, запізнень . За порушення трудової дисцип .'lіrнн найсуrворlше nокарання поз ­ бав .1ення грошових ІВИІнагород. Менше , звичайно, розраховується. Всі поба•чилн, що ;Нині три:-.tатнся ОДНОГО :-.tіСЦЯ ВІІГіД1-ІО .

Дорідну

кукур уд.JУ

вп-

На фr1 то:

ro.lOBIJJJii

зnnт~х-

рnстили на своїх тш:~х го- ві1; fi:\ 1\ГOe n y В. І. Розбиць­ го.ІJівські xпifinpnf\и . Trпrp ний та к-rруючиіі пrршюІ вони широким фронтом роз- відді:rком Г. А. Голець виз­ горнули зелені жнива . На начають ді.1яню1 кукуру дзи косовиці качанистої щnдrн- д.1я :Jіопрання зе.1енnї маси но працює по шісп, rи.1осо-

збира.ІJьних arprraтin .

Н3

c11.1nr. Фотn А. Бо зн;а .


ЛЕНІНІАНА

УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ твор­

в

Белине м.ісце

Пролунав nершии

ман­ унраї·нських образотворчого ~ш­

чості стрів rе:\Іа.

перших

з

Починаючи

роки гро:vІадянсьІ\ОЇ війни. роки в 20-і написаного

вождю. Це присвячених - відо:>.ш гравюра В. Ка­ зображе­ сіяна. де І.1.1іч раЗО:\1 З і}СВО.1ЮЦіЙ­ ний :vюнумен­

народ0:11,

тальне по.1отно l\I. Божія, на ююму !ІШ бачимо Ле­ ніна біля <1\арти Вітчизни. виразна картина << Оvюль­ ний. 1917 рік>> С. Гуєць­ інших. До кого і багато образу за·сновника Кому­ ністичної :партії і РадІОІ­ постійно держави ської М. кияни звертаються Кривенко, М. Вронський, О. Лопухов, А. Білостоць­ Мисько, кий, львів'янин Бєсєдін, С. хаа:.нів'янин одесит К. Ф.ілатов. До 100-,річчя з дня на-

ленінсь­

яних

зв'язана

з

кими

місцями.

Над обра­

працюють

вож,дя

зо:v~

них

сьного

зелених

М. Туровський та фіки ЗУ'бКОВСЬКИЙ, ю. Шей­ пое:v~у В. ілюструє ніс <<Володи­ Мая,ковсь·!\ого мир Ілліч ЛеніН>>.

r.

завжди Ва:11

Нехай

лишня

школи,

л ю дя м

на

вІдділу

днів,

Алевтини

завойовує

бібліотеці в и с 1' а в к у влаштовано <<Славний ш,1ях Ленінсь­ кого КО:vІ·СОМОЛУ>>, на ЯКій є широкий вибір літеrату­ ри про но:vrсомол. Оформ­ лено індивідуа.1ьний план по­ <<Історія читання На написана>>. двига:-.ІИ

со­

склянну

поба­

трудящих, магажання:v1 зин перейде на двозмінну роботу. Хо,.r:ошІє, благоустроює­

ленних

хола-

ч~шала

\Нщення,

висока.

нова

магазина Катерини Іванів-

ТаІ<

дає:

ні достатню кільКtі·сть про-

про

часу,

про

«Шлих до комунізму». с. Т~ебуХ!і!В.

м. Бравари.

будинок цей відріз­ інших ти:vr. вЬд по­ що на його першо:.tу тому версі декілька ,дні•в НОВИЙ СПраВИВ НОІЮСіЛ.1Я торговельний занлад -чу­ Який г.а.стронmІ. довий контраст з тим, що було

життя,

щастя.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

ни Віцешю. Вона розпові- вісн. трн:v~ати на зберігав-

смис.1 нашого

та

мету героя

нашИ!м люднм.

можли-

!І.tаемо

що

відвідувачі•в

чи­

готуються

та конференція таць!\а днепут <<Юність обдумує будуТh НИХ ЖИТТЯ>>. На питання: про обговорені

чу.дова кав'ярня. І все це ~ на радість

Потім беремо норотень- ди.1ьна установка, велине приміщення. інтерв'ю у диреюора підвальне ке

те'ІІУ

ж

цю

з нови:-~1 гастроно:.юм відчинить свої двері для чис­

продуІІПИ. В нашому розП?РЯдженні піДсобне при-

сільській

В

Прой!ІІікрорайон. щоб пок~;пці завжди :-.tа.1и. ться свіжі де небагато часу, і поряд мо1н.1ивість купити

Хороший гастроно:v~, - .нажуть ·вони. - Все є. і культура неОбхідне то:rгівлі

кави,

ВЛКСМ

50-РІЧЧЯ

ДО

і відвідува-

Ідучи назустріч

ну.

попу-

широку

с1ярніс:п, не тільни серед !,РУдЯІ;цн~ мікрорайону, а и сус.tдшх вулиць. Роби.\ю все необхідне д.1я того,

-

насаджень.

гарячої

вже

наш

!І!агазин

а

нондитер-

поздоро•в.lен­

за

ня і щuрі побажання. «За соціалістичну працю». РаІJ;rооп ~\Іені Кірова.

ла-

до

цінний

гаряче

Хо:'.шч

Юхю1 подякував

ста:не

ДНЯіМИ

Украї­

подарунон.

І ще розповіла Катери­ те, що про Іванінна

ЦИ\ІИ

та

ра.дго:спу

Іюму

ко­

загоновожата.

Заво,ричі.

с.

ус­

ни, адреса і гра:v~ота ди­ реnції, партко'VІУ і робіт­

ПОЛЯКОВА,

Г.

випускниця

КП

1t:айкому

но:го

на­

добрій

це, квіти стрій!

ве,lИНИХ

НОВИХ

ЖИТТЯ,

праці. Ювіляру у ПіХіВ нручені адреси Броварсь­

щастя, хай зорі світять поруч з Ва:v~и будуть сон-

дуктів.

них.

газ, ших, всІі зручності вода. комунальні ·послуги.

(РАТАУ).

ті, чистого неба, сонячних

днj,в.

марсьними хвилями дзвін­ ноголосі піонерські пісні.

l\Іико.lаївІш Нупериної. всі\І Всі\!, абсо.1ютно l\Іи покупці. :1а:дово.1сні а роз:v~ов.1я.1и з багап.~rа

дні у робітників В ці \!•айсте,рень вешша радість -,заселяється :навий 5-по­ Вt'/}Ховий житловий буди­ ян і в ін­ нок. В ньому,

гра­

вчителько, улюблена найІфащих успіхів у робо­

ду кавоварка,

оотою продавця

будинни,

прюtіщення готелю, в.ідді­ зв'язку. А зелені, .lоння Сту­ скільюІ тут зе.1ені! паєш на територію міR:ро­ району, і тебе обій:.tає за­ пах запашних !\Бітів 1 різ­

тематика

гравюр,

цикл

щастя, раІЦості й нвітучо­ .rо дити'!-ІСТі>а! .\ Da:.1, '.:оя

матимуть ста,рт 1 чі гастJЮІюму бачите, Ян Га.1ина 1 дІЛу, де. торгує Воронцова. · ВЗЯ.'Ш :vш непоганий. Тор- можливість відпочити за Кабндоншна деІ\і.lька .столиками, випити чашку всього понупці і ро- гує\ю ~адоволе-нІ

баоотопове,р­

жит:юві

хс.ві

Громадськ·ість господар­ ювілей ·ВІі•дзначила ства т. Ребітви. На зборах, які Поr:rебах, в відбулися т. Ребітву гаряче і сер­ представни­ дечно вітали відділна, і ни .радгоопу міцного йо:-~1у побажа.1и років довгих здоров'я,

задоволення.

піане.ри, Бажаю ·ва:v~, успіхі.в у навчанні, :'.юре

.

все

Тут

них :vrайстерень.

приваблює:

проекта:-.ш :\ЮНУМЕ'ІІТів, ю;і бу:дутr, встановлені в міс­ тах і се.1ах Унраїни. Жи­ вописець П. С.1ьота про­ довжує писаш с~rії nей­ готує_ В. Масик заж~в.

він всюди з честю виправ­ довува,в і виправдовує її високе довір'я.

пшІвли

<<Павло Тичина•

К. ДАВИДОВ.

шноли

хоро­ З ножним днем механі ч­ шіє міwрорайон

на;:~

працююп.

директор

:v~олодші

друзі! Любіть шнолу, ша­ нуйте вчmелів. поводьте­ rя ·тан, щоб приносити ін­ шим

Назавжди я запам:'ята­ день .1і тній .:Іа чу довий на Київське мо­ поїздки катеро:11 із Разом ре.

но:v~уюсту

відділком

Ребітві Хо\!ИЧу Юхиму \!инуло 6{) років. За його трудо­ .вели•ний п.1ечима вий шлях. Куди б партія не направляла т. Ребітву,

заздрю вам, :v~ої

мо­

на

Погре?сь-

Керу.ючо:v~у нюr

Н.'ІІІЧе вас за парти. Як я

гилу загиблих воїнів. То­ 1\Іико­ Ярославо ді Ви, :v~ені .lаї•вно. подарували нооу збірку поезій Дмит­ ра Павличка. Ліричні вір­ пrо ~Іені ші нагадують осінь і весну. про радість життя є і щастя. Хіба нраще, ніж у нашій соціа­ лістичній країні!

В час добриШ

На радість

стварюютІ>Ся нові роботи. СкуЛІ.птори разо~1 з архі­ тектора:\ІІІ

звер­

привітання:>.!

J

таєп.ся

ЛеНІіна

І.

В.

родження

ніх

вінок

в'язали

ну,

тяна Демидова. Цією ж думною прой­ нятий виступ rпершонлас­ ни!\ів, для юшх прос1унав з школою, перший дзвінок. вже знайо\!і с.воїми класюш і пе,rши­ Ще раз пронесено пра­ :vнІ настаrвниками. Сьогод­ дrужини. Свято за­ пор разом ні першокласники І\інчено. Делегація піоне­ ПрИ­ J'ЧНЮШ З і:НШИ\111 поклас­ рів відпра•вилась ЙШЛІІ на урочисту ліній­ ти живі квіти до па~f"ят­ початку присвячену ку, ника В. І. Леніну і обс­ навчального рану. нового ліска М. О. Щорса. піо­ прапор Винесено Вчо·ра зранку діти сіли і:v~е­ за парти. НовИй навчаЛІ,­ дружини нерсІ.Іюї ЙОС\Шівни ний рік розпочато <~rгані­ Євдокії ні присут­ зовано. Б.-~:: "Г?:Іої. До

і різця створили пенз.1я нема.1о талановитих робіт,

НИ~1

.'ІН­

ВШАНУВАННЯ ЮВІЛЯРА

жить ПО Ш!ЮЛі і ЗНОВУ ПО­

часу :\<ІИНуло Небагато бу.1и ра­ відтоді. як :-.ш .зо:v~. Незабутні:-.ш в :>.юї:11 житті залишаться дні, но­ ли ми ·готували збір заго­

ше на <<Відмі.нно>> 1 <<доб~ і~rені від каже ре>>, восІ.\!ИІІ.'Іасниця Те­ всіх

правилам,-най­ нуючи\! менші, ті, я!\і в цьому на­ вперше році вчальному парти. Вони за сядуть

~шйстри

України,

ВЧИТІІСЬ

Бу,де:~<ю

повіdо.мл"чють

літо. про:.шнуло ось І Схвильований серпень на­ га,дав про школу. Радісно збуджений дзвінок цrобі­

Від щирого Мико.'!аївно! се.рця вітаю Вас з почат­ ІЮ>І навчального рону!

ко:v~со­ і та:vІ, ліанера'f! ~ю.1ьця~1 найнращих успі­ хів у навчанні.

-

Baгamornupaжt.-u

ШКОЛИ

друзі, піонери Дорогі Шановна Я.rославо 7-А!

100-річчя з дня народжен­ Іл.тіча Володими,rа ня дня бажає жовтеня­ Леніна,

велики:-.1 святом. По­ дві·р'я її перетворилось в суцілІіний нвітник. Діти у святково:v~у однзі. На пра­ вому фланзі, всуnереч іс­

мисте­

обра·зотворчого

цтва

до

підготовни

і

со:v~о.lу

,N'g 3

чудового паа!\ата А. Ст.rа­ В. <<1870-1924. хова (Ленін)», який Ульююв увійшов до золотого фон­ ду

50-річчя Лснінсьного ком­

осіннього першого ста:в для вихованців місь­ ШКОЛИ ВОСІ>\!ИріЧНОЇ ної

в

створених

~І,ульпту,р,

. .. рlДНОІ

ранок

сонячний

Цей

нашого району

Лист семикласникам

напередодні

чинається

дзвіноk ...

.1енінсьна

зай:-.1ає

~тецтва

Ва:си.1ь Денисович Пиндю­ підкреслює, що Він ра. новий навчалЬІний рік по­

новини

c'rapr

На:вУаа:.ии:Jt рlв :ва.в:в

Та

няється

ЩЕ О,ДИИ BBJ.lAД <<Ленін ту»

-

ТаІ\

сві­

світоч

-

зветься

~юну­

в

~шнташ.не ·різьблене пан­ над ЯІ\И:\<1 за­ но, 1 }оботу

газині!

•Сі:\<ІДесятирі чний

к,1нчив

ми.1уюп, Вже здалеку зір wвіти. їх багато. Нвіти

народний орна\Іеналіст. Таджиць1юї художник РСР, лауреат Державної

премії і\ЮНі Рудакі зора:оtат Алі!ІІбі. У

майстер стецтва СИ:vІВОЛ

велиних його Квіти на в.і11ршах. і\Іи.1ує зLр і оз­ ;:~облення при'Іtіщення все-

l\Іір­

.п1rикладного ми­ оригінально ввів СВіТу НОВОГО

зорі

-

зі оtаном вписана нар­

На.вируги зразкова чис­ тот.а. Вже з самого ранну іде жвава торгівля. А тор­

Крем­

Сукупність х,удожніх 11ВОрів.

гувати тут є чим. Полиці,

цікавий один Це ще вклад в художню <<Лені­ ·ніану~. якій про'{нrом ос­ роНІі•в

Союз, об'єднання. 3. Тимчасове житло. 4. Віч­ 5. Древньоскандінав­ нозелений чагарник-паразит. ський поет-співець. 6. Ст::>.тиця. 1 О. Відомий ру:-.tун­ сьюьй пнсьменник. 11. Опис життя. 12. Повітряний 1раа1спорт. 14. Позначена ціна _на тонсuрі. 16. Дію­ 20. вулwан в Японії. 17. Гроtиава.. Qдmшця, чий

1.

ТІІНа.

ля.

танніх

ПО ВЕРТИКАЛІ:

реди!Ііі. Стіни •викладені з на одній з них ракушон.

орна:v~енту

молот,

і

серп

магазин.

у

входо:v1

перед

мережи­

традиційне схі.дного

во

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: стіг. Сільськогосподарська робота. 7. Великий 8. Усне викладання навчального пред:-.1ету. 9.- П'єса Риму. старздавнього О. Норнійчуна. 13. Споруда 15. Пра!В.1іння, державний устрій. 17. Персонаж з ОП'С·РИ <<ПаяцЬІ>> Леонковал.1О. 18. зс~ІНОВОДНа тва­ рина. 19. Від.діл граматики. 21. Найдрібніша части­ 25. на па.1аючої речовини. 23. Місце для виrстави. Пос1ЬОВИЙ ~la<cІLB. 26. з~.внішній •ВИГЛЯД, обрис пред­ мета. 28. Засіда~ння. 29. Іспанський танець. 30. Фор­ ма з заглибленням д.JІЯ штампування.

2.

ма­

змішаному

старо:.Іу

КРОСВОРД

прQДу!\тів. МІ~рос.1ава Бо­ швидко ніфатівна Батог

присвячують

l~ІеНа ТИХ, ХТО НаДіШ.lе ІШЙПОВНіШі ВіДПJ.ВіДі, дуть надруковані в газеті.

люди затримуються Не біля гастрономічного від-

ської :rеспубліки.

(РАТАУ).

Редактор

-

(

-

17.4.'>

ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ Перша програма - Наша афіша. 18.00

17.55

тамн юність багата•. (Львів).

19.00 - •

сТаланІ8.30 - Те­

Принц в со.ода­ вісті. левізійні художнього те.1евІзійного тах~. Прем'єра серії). (Угор­ і багатосерійного фідьму. (Киів грама

(М.).

Новий художній фільм.

10.05 -

Друга програ.І'а Те.1евізііінІ новини. (М.).

10.15-

0. ОстровськиіІ - с Ша,1ені гроші •. І е,1е­ (Ленін­ вІзійннй спектак.оь. (І частина). град). (М.).

Вища

\1.30 - еМузика сьогодні». Ог.1яд. 12.30 - Д.1А дошкі.1ьників. «.1\\уха-цо-

«Диференціальні

няння». (Дві лекції). танців». Телевізійний добраніч,

19.40 -

фільм.

•t:твореІІНЯ

20.30 - • На

4

« Іме11ня

трудівник•. •Щедре серце». (Дні­ •Тере­ д-•• дітей. пропетровськ). (Дніпропетроаськ). Js.:ю мок «Світ.1ЯЧ<ІК». ПрометеА•. Мо.оодіжний клуб Першість Cl't:l' Коtоцерт. (Львів). •дина­ з футбол а: •Спартак• (Москва) те.1евізійні вісмо• (Тбі.1ісі). В 11ерерві

18.00 -

19.00 -

• 19.30 -

-

-

по

дової

революціЙІіОЇ,

слави

радянського народу.

-

···············~····· .

23

30 -

10.05 -

ІелепІзійнш~

«Шалені

-

(Леніtоград).

17

18.00 -

фі.1ьм

Художній доброго

поnулярна

програма.

ко.оьоро-

Програма

«Невловимі

те~н.·бачення.

воrо

17.05-

Те.1евізійні вісті. І2.10 IS - •Ка.1еИ­ новини. (М.). Музична

доскоп».

ра:;щнські

11.25-

(2

тумі. (М.). Те.•евізіііні

тІrчнах 'краї<н

10.15 -

(М.). О Остров­

гроші».

-

месники».

: : :

комитета КП :У"краиньІ

БРОВАРИ

М

'

ТЕЛЕФОНИ:

трудящихся

J

'

154.

редактора

-

3-82,

заступника

редактора,

11 районного СовNа Киевской области.

19.30 - •Ка.,ертоІІ •ІІа доораюч, 2U ;so -

11астрою•.

вІд-~ токореспоtодента

дІлІв (ІІарт/Аноrо жнттА, промисловостІ, масової роботи) і фо-

- 4-67,

відповідалІ.ного секретаря

ді.1у сІ.1ьського господарства

до

1

центральні

листопада

1968

соаіа.1:·с·

року, на всі

газети

та •\~іюцеві

і

журна­

.1и та інші зарубіж.н:і ІВ~даІНІН'Я-до 25 листопада. ІВ!;ц·і.lення пошта, ІП•рwймають: Передл:rату ро:июв· з.в'я.зк•у, пуНІктн •перед.n,1ати, гращцськ,і ЗаК~Ю::ІЖ~1ВаЧІі Преси ПіІд'ПРІfЄ\І~ТВ 'Ї НаІВЧаЛЬНІІХ .1а::1;і1В, ,1\!іСТОІН:ОШі.

Броварське агентство с:Союздрук:..

оголошує

НАБІР ДОДАТКОВИй робітІнщь таких ·сmеціа.1ьносстей: швачки,

у вівторок.

четвер і суботу.

І

-

БРОВАРСЬКА ФАБРИКА ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

Газета виходин

іІ

11

рік.

(М.).

діти!»

делутзтов

1969

................................................................. ········· .

--:::::;;;:----··11 ~. .:::~:·~~ ":::·~~:. :··~~::·~··::~~::~·,:~::··~~·:.:~:~. . .·;-··-···:~::::::----~~ вул. Київська,

················································

Передп.1ата rп:рий~rаєть-ая на журна,ш

Те.1евізійні НОВІІНИ. поради. (М.).

10.30 -

Медичні

ФЕДЯП.

на газети і журнали на

(М.).

Друга прогр:Ри

ський

€.

З І ВЕРЕСНЯ 1968 РОКУ ВІДКРИЛАСЬ ПЕРЕДПЛАТА

і тру­

бойової

місцях

•Тільки факти•.

частина). (Ленінград). Концерт вока.1 ьно-хореографІчного анса.,б­ І>а­ Ьудинку культури м. лю •t:а.1огобо•

17.35 -

афіша.

Наша

ді

спектак.1ь.

ВЕРЕСНЯ

Перша npoгpa.:ta

17.30 горде -

•Час• •доро­

гою батьків». Відкриття Всесоюзного зльо· ту учасників походу комсомольців і модо­

рів­

діти!»

СЕРЕДА,

21.15 - Інформаційна програма 22.00 - В ефірі •Мо.оодість».

ті. (М.).

механіки».

«Основні закони

математика.

5

(4

20.05 - еЛюдина І свІт•. - Львів). 20.30 - Інформаційна про­ «Час~. (М.). 21.15 - •Дзвін Санта•.

щина).

Фізика.

курс.

Другий

студента-заочника.

Екран

бу­

арча І'урник.

Андрійчук,

А.

Ск.1ав

ІЗ.ОU П•яти•·орськ). Опера. котуха». нови­ Телевізіііні Телевізійні вісті. tї. 05 ни. (М.). 17.15-ТелевізІйна академія сіль­ агро­ ськогосnодарських знань. Держаона (М.) хімІчна служба а СРСР. (М.). дітей. для Мультиплікаційний фільм

18.00 -

вз­

*

*

х.ті­ обслуговує покупців това,rів. ба і бакалійних

свій т,ворчий пошун :v~ай­ стри різця і пензля гір­

Горнвонта.льна

22.

достічна труба. 24. 1\!рхІтекту.рна принраса у ви,гля­ ді носавої ча.стини старQдавнього судна. 26. Тва­ ринний світ. 27. Відступ на початку рядна теІ;сту.

як кажуть, ломляться від

- 4-47.

-

3-І8,

від-

,

S t

t ;

.

оверлочниці,

в'язальниці,

у~ні всіх сnеціальностей.

І

........................................................................................................................ ................................... .................................................................. ї вари, В\",1. Стеnана РаЗІіна, ..-........... ~

~

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська, 154. Телефон -

4-57.

За:v1.

3246 -

6485.

;

З.вер1 атиrся у вd;r,;~.іл КІV::tріі.в на адресу:

..'J!?

.

м. Б ро-

104 номер 1968 рік  

104 номер 1968 рік

104 номер 1968 рік  

104 номер 1968 рік

Advertisement