Page 1

Пролетарі аса краІн, єднайтеся!

РІк

видаННIІ

Заснована В. І. Леніним, як пер е Д о в и й загін робітничого класу, Ком У ніс тич н а партія пройшла славний шлях боротьби, привела робітничий клас і трудящих селян до перемоги Великої Жовтневої со­

XXIV

-·.11 • .'.' ...... .. " •• '.' '. ' .• 1' .... ".

!

ВVДІВВИК

!

НІ

ВІВТОРОК

І'МУUD~ІУ Мор u л ь 1t U й

Ціна

буді6ииuаl(,ом,уиіам,у

;• іІ

,відданість спра,ві комунізму, любов до соціа­

:

!

.rJіс11fЧНОЇ Батькі, вщини, до країн соціалізму; - сумлінна праця !На благо суспільcrгва: хто не

~

піКЛуtВання кожного про збереження і УМ­ ноження суопільного ~бра; - висока свідомість громадського обов'язку,

-

~

t

• ;

- взаємна повага в сім'ї. піклування про виховання дітей; - непримиренніcrь до несправедливості, дармоїдства, нечесності, кар'єр'ИЗМУ; - дружба і братерство всіх

народів

до національної і расової

-

непримиренність до ,ворогів комунізму, спра·

-

братерська с.олідарніеть з трудящими Кіраїн.

ви миру і свободи народів;

І\вюtе

............

а

М. С. XpylЦ()B j Емме HIКP:}"Мa

11

.цах, фабриках, в радrоспах І кол­ госпах, в організацІях І устано­ вах, на зборах в партІйних орга­

нізацІях проект нової Програми партії знайшов одностаАне схва­ леННIІ і гаРIІЧУ підтримку. Робіт­ ники, КО.lгоспники, інтелlгенцlll ВИC.lоuюють тверду рІшимість

колективи

пІдприємств І

до районної партІАної конферен­ ції 3 певннми успіхами у своїА дIUbHOCTI. Добре справляються

з . виконаНИIІМ ВЗІІТИХ зооов'lІзань

роБІтники заВОАlв e.Jектротехнlч­ инх вироБІв та ХОЛОДlUIьників, будкомбlи.ту, мебльової фабрики, Гогмівської текстнльно-ткацької фабрим;и, торфопІдприємства «Ве­ ликоеJt.

Серед трудівників села перед у соціалістичному змаганнІ ведуть колгоспи Ім Сталіна, «Більшо­ вир, Ім. KuIHIн.a, «ЖовтеньJt,

paJI,ГOC"M Ім. КІрова, ім. Щорса, «БобрицьіиАJt та іншІ. € чим по­ Х88J1I1ТВС.

трудівникам

одержано хороший

врожай

села: зер­

иових, КУ_УРУДЗ", овочІв, фруктів. РаАон достроково, в '!нслl перших по області, закІнчив продаж зер­ на державІ, до ДНІІ віДКРИТТIІ ХХ"

КИМ

орга:н~I3(\.Ц'ЯlМ,

усім Г'J}ома:длна'м

машин,н()J'()

парКіУ

JOOJИroCПiв

дед'&'1і ДОСI)WINllJlїшими ма.пІИJНa'ИИ та про ПQCИ.'Іe>НJПЯ ві';~:ЮВЇJДа.1Ь!llОС­

ті

rrpацівнИlIciв

РАДА МІНІСТРІВ СРСР.

зобо-

3 дуба, а dflaродючішllIX

Ми

ції, признаЧNЮї .д,1Я се.lа,

ВИСТ}'іПаючи на П.1JРТ}ЙIІПU з60-

І

ра.х Все~юзноro с,едеІЩіЙlIf()~ге.не­

,Ka3'YI~

3-4

.'1ісо('~}'ги, ~K по­

праl\ТИіка,

вищенню

оорияють під­

врожаю

і бі;lьше

3е,РН(}8И:Х

на

щчrrнерів з ге1\.-

.._ _ _ _....._~

3

s

JleJJШ<ОЮ увагою трудящі Ук·

раіни слу;хали по ра.ціо ВНСТУ;П першого сек>ретаря ЦеК11>альноro Комітету Соціа,~і<mlЧНОЇ єдкної Il'аlртії Ні меч,чlШlИ, голови дер. жаsної ра.ди НДР Вальтера Уль· бріхта в Берліні на MiTlII1JГy у

зв'язку З наСТУ'П'нами виборами в місllеві оргаlНИ влади Ні МЩblюі Демократти,'!!ної Реооуб.~іки. Т-ру. дяші нашої республіки, як і всі ра'дянські ЛЮДИ, все п:porlРесив·

від­

обгово­

ХХІІ

з'їзду

з'їзду КомпартlТ України,

ооа.вмОД()ПООІо:Ji,

ЗІШрема, Шефсь­ ким 3В'Я3lКЮI між містом і ее,юм.

Тому він 8вa~є доці.lь.JIiИМ ~ бразИ1'И в ПjЮГРМli КПРС, щО шефе11ВО, я!к мeroД !W.М'}"НІЇС11И!'ШliOІ ГО вИХОвaJII/llЯ К().'1l'OCПНОro ceдЯJНJCТ­

ОО, повlІІІИІО

mрИ'Jl'fИ

лі!КівідщН

.ві'дмі'н:lfОСТе!Й міжмістои і CMOdII, ;(адьш~М'У з~іцнеН!НЮ соту Cepna

Молота.

І

(РАТАУ).

не людство, Од,НОСТаЙt1ro nWI:l1pIIМY, ють шв!!(Ц,ке і р-їшуче :ці:АонellllЯ урядом і народом НДР 06Qp0к. них заході'В по надій~Ні охороні і ефективному кOJII'I1fЮJiЮ на кор· доні зЗахіДIНИМ БеpлiJJюм.

- Jlротягом ря;ду рок;ів Ра· ДSИFCblКИЙ Союз. всі юра їни соціа· лістиЧІНОГО tаБQру ДООImЗЮТЬС<SI мирнтoro врегулюsаНlf~ німецько­ го

ПИТЗIЮlЯ,-заявила пе:рещов.а >рО.

бітниця київськосо

зЗtВOду

«Укр·

Ми з ва.м.и, ні.мщьюі

д;рузі!

-сказав інженер,техlЮ.тюг

заводу

-

«Ленінська кузня» ЛеоlllТЇ'іі дане· kYh.-lмперіалісти на Заході роз· дytSа1ОТЬ шаленну іст~рію, нама·

проек­

КПРС і ХХІІ

ооюзу рооітнИІЧОО'О :К.laСУ і се.1Я1LСТва, i~

Кlра,ве тому підтверджeJН1llя,. Вони е нищіВН'Им удаtpOм ло підcry.пах захіДlЮнімецblКИХ Ре8ЗJНIWистів .

РаАонна партlАна конферевцІ. на мітить захо,IUI по Г.lибекОМУ

чІ

вe.'lIJIIКa

любна політика СРСР, HeBTQМllla боротьба за справу миру ro&a. риша М. С. Xtpущова ООРЯAЮВlЗні на те. щоб ліквhдувати за.1ИWI<И другої світової ві'Анн і зміцни· ти за'гальниіі мир. ПрmlE!IIНЯ'М до MRpy п'рой'нятий і виступ В. Ульбріхта, В ньом,у знову IlКЯ" вилась 'lІепОХlП'Jlа ріши.мість усіх країн соulалістичного та60tpу віД· стояти справу МИІР'У. Заходи, вжи· ті YlPЯЩОМ і народом НДР по охороllli та КОНТРОЛЮ кордону "ес· публіки ЗахідІНИМ Бер,~іном,-ЯС'

рять також проект нової Програ­ ми партІї програми торжества комунізму, проект Статуту КПРС. Конференції передувa.nи ділова, принципla.nьна критика і само­ критика на звітно-виборних збо­ рах у первинних партійних орг,а­ нlзаціllХ. Вона має бути і наА­ важлнвішою умовою ДЛІІ успіш­ ного проведеННIІ на високому рів­ ні раАон.ної партіАної конферен­ ції.

tpУДJlЩIІХ

b.-rае,1Юм1

кабе.1Ь» Ольга ВаНЧУЖlІ'на.-М-ИfPO.

став.аННIІ.

серед

фІфУ

вами, н;меuьк; друзil

в

ту Програмипартlі І перетворен­ ню П в жнТnI, накрес"ит. ш ... хи дальшого пІднесення бооІЗД8тиос­ ті партійннх органІзаці А, мобі­ лІзацІї всІх ТPYAIBHIIKIB міста І села на підготовку гІдної зустрі­

ГООІІ'НОЇ

)ЮоlЬ на.teж IffЬ З!4іцпre!IIIfЮ

rJ)}1i-

'І'ах -3 горіха. Секретар ПЩРТlIfl!і()l оргмМа­ ціі '1«)..'lf0tCllI'y ~мeнi КI1ЛIiнillнa В}1СЬ­ кщо ра.Йону М. С. Лу'к'JШlець пи­ ше у .1Ь1!'ЇВСЬtlсіЙ оо.laС'Н'Ї'Й газеті

оцlннти і уза­ поставлених

«ві.lыla ~7 Kvai1Ha», щов зб.1Ііжен­ ні де.рж~вн()ї і коопесраТlfIВIIо-м..1-

:району, ОдесЬік,ої ОО.l(l(',1'Ї, я;кИіЙ за ОДИ!! рік ВIfiКОНа.Б 15~ріЧ'l!'ИіЙ ПlJIаlН

рlшеИНIІХ січневих ПленумІв ЦК КПРС І ЦК КП України, накрес­

внвченню

зарz;Оі:жнlf.\

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС

наслідки роботи по вн­

конференції

нашої к,]}аїіНИ і

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

пр()Д'}1t­

оргаНlзаціА

Саме тому делегати ХХ раАон-

Делегати

BctiM

маШlllllобутдIiвIroї

Пj)()МИС:І()8ості за яі\,kть

заводу, Літ-

для подолання

по)ЯIКj

краін аа Їх привітання 1а до(}рі поба'ЖМlіНЯ радя/!1СЬt!t()Му HaJPOIдOВЇ.

вваЖ\16 за потрібне в умо:ва:х сте­ rry СТВОРИТИ ДОВNm'Чні mСОCL\fУГИ

ня

В Р,о­

та інші.

лнтн заходи

~]}XOBHI}Ї Рщи срор, ('еР.1еЧІНУ

.'ІерЖ'а,внИіМ, а також ПaJртіiitним, ПJ)OфС,Jllі.1К'(}ВИМ та іншlfМ ГРОУЩ'f,'Ь­

у колто('пі i~eнi Шевчеlll:Кia. НОІОО­ о.,:(еського ,ра,йону, ми:кol;'ffi,їtooыlwї

ЧИВ, що МОolО~

завдань,

Пре:ш.1'ія

срср ВИСJ10ВJ1Ю!flТh

MimC1,pi1l

На віiW\РИТlt.'{ пaqyriЙнИt.'{ зборах

СЬІІ\ИХ ,нал. Б. Е. Берче,/І!КО ві;.рна_

в'язані об'єктивно

Цffi!'l1PальнИіЙ КО!4ітет ІШРС, Ра'да

ПOl.lе'3аіХИlС'.нОоГО д,j'СQРOl3ведеІНіН\Я і cfJ18oч)и'внайбілышi на YlК1>aїHi :/Wбові ліС()()Мі}1fИ, ІОв. В~ptЧI!ІІІІКО

госпн ім. Кірова, ім. Ватутіна, ім. І-го ТраВНlІ, «Червона Україна», радгоспи «БогданівськиА», «3оря:tt

радгос­

пів, кмгоспннки раАону приАшли

паlj)1іішгИ'Х opra!llt3alЦim, ,на зБО'Рах l\олектИJВtїtВ, у преісі і ПО ,радіо.

вом тваринницької продукції кол-

конанню

мудрІ

I)бговоJ)1OЮТЬСЯВ

Броварів; відстають з виробииuт- се:нща, юltlцидат сі,lЬСЬ:КOJ'ООПОдatр_

креслення партії, виконатн І пе­ реВИКОН.ТIІ зоБОВ'"8ННIІ, ВЗlІті на честь наступних партІАних з'Jздів. Первннні партійні органІзацІї,

життя

ІС'ГОоj)Ичffii даку­

гаряче

РОЖНІВСЬКОГО ТОРфОПl.дпри· '[ичного інстИlТ}"І'}, імені Т. д. ди­

гальнити

в

МelНТИ

ківської тек~тильно-ткацької. фаб-

на­

перетворити

дщих 3Т'1\.раї;ни.

боті окремих партіАних органlза­ ціА, керівних і господарських пра­ цівників е ще серАозні недмlки, з ІІКИМИ необхІдно БОРОТИСІІ, по­ долати їх і таким чином ДОСІІГ­ ти загa.nьного піднесення. Не­ ритмічно поки що працюють ко­

конференції

1{()f-

мПЧН()І'О J1IJ)O('T()])y ІВ і!НТЄірЄеах МИ)}}' і прогресу BCЬOtГ.) .1ЮДСТв.а.

Проект нової Пp.I)tГJ)aiМИ ї Ста­ І та'ра. По('И'лаЮЧ'Ись на :\о('вї:д К():І­ туту кпрс-у цеJl'l1рі уваrи тру­ ГOtслу імені дe!ll1iна КОТО1оського

ПИТa:l!lН.я I1і)Ю пOilЮВН'Є'lt­

партіАної

ве.llfЧес3lЮ;І'() )"r-

Пропозиції до передз'їздівських документів

ПOtpУШИВ

ної

свідчать про ВИЗІШН,НЯ

СО<Ціа,JriСТWfНИХ ~t('пуб.ті'l\ в Or.BOOffi!I'Ї

~

комуністів на виробництвІ. Однак партіІІ вчнть нас не

будІвельних

осіб 3 зару&іif.'1НИХ 'l\Ij}aїH, nіху С()юзу Ра.дян, сь:кm

------------------

Орига.:ди тов. Pam-тнИІЙ

емства,

заВОдів і фа6-

1ій, ві,1 по.lі'l'ИЧ 1IИfХ, профспілкових, науковИ'Х дйячів і приваl1НИХ

(ТАРС).

пле-юСІНОЇ

рики,

1\.O.lN\'I1tBiB

~іячів науки, I\У.1Ь'ГУРИ lJ'a освіти, ОК­

ре!4ИХ ГР(Jма~я,н наш(}ї І&ра ЇІН 11 , ві,1 кощ'ніс'гични:х і 'J)Oбі1'НИЧIІІХ пар-

ві\ЩІІОЧIfIН1К'У і }3()ни Пljюсили

авангардної ролі

лективи цегельного

рш., j)aЦТ()слів іКОІ.lІГос.пі'в,

відвіда.1И са' наторій «дї'ваIДiЯ», де

ної роботи, ІІКУ провели партilі- області, заС'l1У1ІИlіИІК 6ригадира iltOM-

заДОВОЛЬНIІТИСЬ досягнутим.

ТооліПРИіВ'Ї'ГaJНIНI ,Ї па:Ікі ЛОЦОРОВ.lен'ня, ()~жані ві.;1 ;Н!'j)ж.1В­ НИХ, партійних, rp(}Mal~('b'КJrx (}рганізацііі,

розмову.

доБі Ре, c:nубдіки Г-aJНa, 1ІІ~ЖМ!1НЯ Йf)М'У успіх'ів і процmтМ!ІНЯ.

з'їзду КПРС буде завершеио про­ даж М'lІса, до кІнця року тру­ дящі Киева одержать понад план більше 1000 тонн молока. Все це є результатом значної організаторської і масово-політич­

ні організації,

(ВoC'Г0II\~2 ».

dOOIIЙ перебуває

jh"а.'ІИ ім ~~P()ГO ДООj)()ГОЗД()jЮВ'л.

ХХ РА80ННА ПАРТІ8НА КОНФЕРЕНЦІЯ СьогоднІ розпочала свою робо­ ту ХХ районна партійна конфе­ ренцlll, на якій буде обговоре­ но проект нової Програми КО­ мунlстичноі партії РаДІІНСЬКОГО Союзу, проект нового Статуту КПРС, звІтні доповіді райкому КП України та ревізійної комІ­ сії. На конференції буце обрано новий склад райкому партії та ревізійної комісії. ПартlАнI конференції в нинІш­ ньому році вlдбуваЮТЬСIІ в зна­ менні дні пlдrотовкн дО ХХ" з'із,l.)' КПРС і ХХІІ з'і3Ду Ком­ партlі Украіни, в період могут­ нього трудового І політичного піАнесеННJI, внкликаного опублl­ КУ"ННЯМ і Обговоренням нових проектІв П,рограмн і Статуту на­ шоі рІдної партії. На зборах і мlТИlD'ах ТРУДІІ­ щИХ району, що пройшли на заво­

Ресщ"б,l!iJКи Г&На

Н,ь."М"Ма.,

на ві;wI(;ЧИ'І!!К}, в Криму, і МШВ 3

з усіма народами .

.-.--. ...................... 0

радян-

1I'ЇJ1\и-бе3Пj)иtК.,'rа.~ним в iCTt)pii .lЮ,~111а 2 5-ro~им lК'ОІСЖі'l1ШlМ іІ10.1bOroM ма.йOtpа fepMaJHa С г~па'н'овича Титова на КОІj)а,блі-'С)l1УТНИIКТ

Ві]П()Ч'wваючі па.1КО m1aJIИ М. С. Хрущова і RBa)\e Н Kl}}' ма, пООа­

і

всього

lJdC'f.piH СРСР М. С. Xp},lЦ()B 'ПIj}и;И­

пеJ)e'дати с~рдеч.Н1ИІЙ !]J)lIIВiT Ha.}>Q-

неприязні;

партією

(3 проекту Сtnотуту КПРС).

Я.ПА. 27сеРП1IЯ Пе,рший ,ОО1\.-

ЧИ1fИ ро6і11l!ика,ми, ~олIГО(ЩНIИUI~ІИ, с.lужбовцJИdИ, ЩО п.ряО}'lЛИ сю­ ЩІ а різн'Их районіlВ Р&Дя~I.IWГО С(}ю~у. М. С. Хрущ(}в Il1Pе~'МвИІВ Ї~[ пре3ИДе'І!Та. Реmy6.1iлtи Га.на. Ква.ме Нкрума і Й(;NI дРУЖИ!lII}'.

СРСР,

нині стала

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА

ретар ІЩ КПРС, ГОіЮв.а Ра\1Щ М,і-

~

і

диктатури про­

Цеlнтра.'Іb'lШЙ Ком;тм КПРС, Президі,я Верхо.вної Ради срср і Рада МіністріlВ СРСР ()ДЄоржаJ1И чи,сленні приltіТа:І!J!lЯ lі !П~~РОВ.1еJi­ ня у зв':язкуз новою ви~аТИ4)Ю пе:pet~югою РaJ~ЯІН('ЬКОЇ на.УКИ і 'rex-

зустрілиеь ,на штжі 3 в~очJliВaЮ-

I

}Юитгі;

нетерпимість

2 ноп.

чесність і правдивість, мораш~на чистота, про- f стота і скромність у громадському й особистому t -

класу.

ського народу.

ним дружню, еердеЧll!!у

,•

нетерІШмість до поруше:нь суспільних інтересів; - ,колекmвізм і товаіІ>иська взаємодопомога: кожен за всіх, усі за одного; - гуманні відносини і взанша повага між .1ЮДЬ­ ми: людина людині - друг, товариш і брат;

• *•*

бітничого

-

НЯ1l пре~иде!!jl'а

t

npацю€, той не їсть;

;

р.

.. . . . '. '. .. ..... . '

встановлення

ські класи, склалася й зміцніла моральна і політична єдність радянського суспільства. Соціалізм переміг повністю і остаточно. Комуністична партія, партія ро­

СЕРПНЯ

1961

революції,

летаріату в СРСР. Під керівництвом Комуністичної партії в Радянському Союзі ліквідовано експлуататор­

0---.----;: ЗУСТРІЧ М. с. ХРУЩОВА под е не: і З КВАМЕ НКРУМА

..................... 0

ее

ціалістичної

29

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної РаДІІ депутатів трудящих Київської області ае

104 (2165)

гаються думку і

обм8/Нyrи зо6разИ11l

!1рома,дську МИ'РО.1l0БJlИЙ

акт К'JIзrн~аонlЩЬ Варшз,вськt>го дoroвqpy, JI'К заГрОзу мнровl. Але в наш

Часто МОJЮНlа бачнти серед тваринників колгоспу ім, Сталіна. с. Русанів, alГiTaTopa KaTeplfНY Рак. От сього.дні вона лровоДить бесіду про проект Програми КПРс.

ФОТО В

ПолоТ'няка

вік НILРСЩИ

Прості люди

не 06м,mути,

всієІ землі з кож·

ним днем ,все більше перекону­ ються в тому, Х'І'О їх друзі, а

хто вороги.

(РАТАУ).


ПРОГРАМА КПРС-ПРОГРАМА МИРУ, ПРАЦІ, ЩАСТЯ о

о

о

о

ГОЛОВНА МЕТ А ПАРТІЇ

АГІТАТОР

пооу,1()-

го с }'mІЛЬІС'І'Ва , ПО-С'УЧ3lСI!IіОМУ зву-

ч ать nP?НИК~l'ИlВі

:1Jише:\'ОО демтиpj'lЧЯ буде по-

!

с~ій &JJI3ЇHi пoomiстю Й оетзТ()ч- тpJfuro If&Ш())(У reроїЧllfО)(У на1ЮдО-

! !

с.1()Ова ве.'Іи.ког() но. Нині Р~JIН<СЬІКИІЙ лаtpOд )"ooШn- ві на ЧО.1і :1 NУ~jЮЮ пaqyriєю хому-

реВО.lЮЦЮIlе-ра-де)(()К'Рата

!

! ! !

ства.

ви пе,р~ого в світі К()МУНіС'ГИ"ftIfО-1 честю. С' оцdа:пзм пере~і.гв Ра.щ~

! ! ! !

• • · . ;, . . . . Н. ІІ . І І •••

КА ТЕРИНА ШIiВЧЕНКО

06;~л ~~oe~Y В::~П: І НАРОДУ :o:~: }':i~i:;:;::Н:~;~~~l~

ГРАМИ КПРС-Щ)оІ1рами

о

!

.

і

.!

М . Г. НО р03В'ЯЗ)'" ~Я jЮзгqРIІІУ- 'fI1iCTi~B д.1Я roro, щоб в ОООООНOOlу ~

ЧЄ))lІишеВС bll\Оі'О : « М'а,йб}'1\IІ'Є світ- того КО~I}їНJj,cтично.го БУlДіIВНИЦ11ва ». СПОИ\lИТИ БНl0ВУ ком у;н.і'зм}'. П()в- ~ .1~ і лре,кра'с11 е. Дю6і!Г~ Й()J'() , прагToo~p 1[{)МУ.fIізм д:rя ~ЛНlСblКИХ IІtстю його пооудова зameршИ'fЬСЯ і IfIТЬ д~ пьor~, п~цю,иrrе д.1Я ньо- .'Іюдей не мрія, lІе ті~1Ьі1Ш теоа>е- в да.1ЬШИЙ періщ. 3а ці ,lВЩ.1ЦЯТЬ ! го ,

наН.1ИЖУllте 1I0ГО, переносьте 'МfЧне вченН1Я пронаifк.ращИЙ POl\iB IУсІІдJIНс~ий на.род jЮзв', яже ~ . 3 IІІОl'О В суча{'н'Є скї.1ЬКИ Nоже- У,tтрій суопі.'ІЬНОГО ЖИ'1'ТЯ, 3 без- ГО.l0вне е-к()н()~ічне заВ,"\Іa:lI'ІIЯ- ! те переllt'сІГИ : lI<1{'ті.1ЬІКИ б},де сві·т- посереі.1НЄ Пpa.к'rИ'll!Іе за'В;.{31Н111Я . С'І'ВОІРИТЬ матеріально-те:шіч,ну ба- ~

ле і д06ре,

багате на ра,':\їсть і Шляхи jЮзв'IS&Ji3IНdfЛ цього все- ЗУ ком},НЇЗ\IУ. ІІа>и цьому партіІЯ сві'l'1lьо-іe-roри,'IJЮГО 3alВДa:IliН!Я ВИ- КЄlРУЄТЬСЯ геніаЛbllЮЮ фОj)~У1;1()Ю

naCQ,10,1Y ваше життя , Н3rсжіщжи ви умієте пеj)eiНЄ'СТИ в НЬОГО 3 маЙU)"'І'ІIЬОГО » '). Ці с .l0ва наІІИсані б.1И31>КО ста POl\iB ТО)lУВ похмурій, Te~ і си:рій кaи\fepi пет!рооа.в.1()'всыhоїї

значеlf4 в ПРОЄlI\ТЇ ПРОJ1pat.1и НООІОЇ В. І. Лeпmна : «Ко"унізм - це Є па'РТії. ВОНИ РOl3pOб.'!ЄIfJ на оеоові РаАянсьна вnа.,. ПnКІС еnектр"Д3lних маj)ксистсько-.1ен\нської фінація всієі нраін,,». Поря~ 3 працівнИКlatМИ всіх гана)'ки, врarхyвa,JIIН.Я пР3П\'rIf.ЧНОГО " ~C'Biдy буДiJВництва ново-го с,у- .1У'ЗЄЙ I1РОllисло~ті. _ веЛИЧe&l1:: форгеці . Іх llа~ИС&'Jа ЛЮДИНІа, ЯlКа спі.1ЬСТва в срср і в «.раїillalX.IfI3- Р0-1Ь }'. ~ТВ"PetНJН:l. ЦIGl. mo-1"}"ІІНЬОl па:.тковіРIF.1а у ве .lетенсь.кі сили ро.д'lюї демократії,ДОСВЮДУ БОJЮТь-1 бaGИВ~грають І 1'І>у~1!IН'IIRИ ~(' !юто Н3'ІЮ,l)' і ЙМQ овіТ.1е май- би всього евітового К0ОІ11lНlіосfгич-1 :tЯ8Сь.к~г(). се.lа .. за ДЄ'М'І'Ь ,~1В бутнє . Проте ЧelJ)IDIIlIIЄlВСЬ:КІп1, я,к 'ного Р}' ху.

в~ни ШД1JI)(УТЬ ва,лOOlУ mюдужщю

і інші с оціа .ll.С1'И-і)"1'ОПЇ'СТИ, не

CI:JbCЬXOf() ГОБП{).~рСФва npи6лиз-

чИ'В вірно-го

'ІІаЙlбу'l':lflЬОГО .

00-

Ш.ТJI..'{}','\(І roJЇ1\l-йrO

кп Ре

Ті.lь.Ки В{'.1Пкі вчите.lі про.lе113-

роботу

ріаlУ nар.1 Маркс і ~'( Е'НlГе.1ЬС пеpeтJЮРИ.1И ко~'уніЗ)! 3

утопії,

незді.if' CJНеН1НОЇ

мрИ

н а

в

ДOK}WetН'IU МaJ}ЛOCКЗ-

r:пі.1ЬtЮго ро3!ІИ11l\У на змШry капіта.1ізиові ()станн'Ьому е.КОІІЛyQ-

\\.lа«'

в і,сторії

кратії,

Ній

колек-

пи

--

-

ВИХOOOlНIItЯ

будjвННlКа

керівництва , І: eY-СlПі'.'!Ь1ства. розвитку І,

~' Ц611'1'Рі

активності

lЮУ}"1ІІЇcrwчного

І

ного С'Г3ІВЛellllНЯ

(3 проекту Статуту КПРС).

усіх

'

Нова

ПJ)&грама

ном nю_й в"ростуть І ПРОАУНТ"ВKO~)1It3., Л\QВТООва ре-І!().тюція, ні с..n.. на основі наун" і технlн", ("оціа.1kтичlЙ реВО'люції в КИ'fаї і що постіitно розв.. васТЬСЯ, всі

'Н<ІІЙ- Ажереnа

суспlnЬН.ro

важлквіші tcТОР){lЧ!lfї руreжі ГЄIj)O- і поnnються

повн"м

ЇЧ1Н1fX бwгв міжиаqщц1ЮГО робі~- ІЗАІЙСН"ТЬСЯ веn"н"" ЧОГО К.тае}, за пере~()гу

JWМIYIН1з-

ІІІ}' .

НОЖНDrО

ному -

А mкий Ш.1ЯХ IJIii!

по

(Ж.131Д1-иЙ і ва.жкИ!Й нізм це керіilllНИ'І.\~ паJYriї суспіnьство

ІШРС

БYl,le

бой()вою IJp(rpaN()ою ооіх рцянcыкІх людей - комуністів і без-

у боpqrь6і

за не-

ПОТРlбах».

НИЙ Iдoc'Гaroк

,It"'Я

цеху

щюект

повідає

ім Щ>О

ПероІ1ЕКТНlВи

меJtа,нізацію і aВТOM, a'Мl3a­

МIfI~иrгtIliНИ. цію виробничих проц.есів, на.

В:он'а ~осконало ОВОЛОДІла ОП~· рощення випуску проду;кLtiї. Ц1а.rtЬюстю

шт.ампj'IIIiaЛbiНllЩ,

КОмп.16ктува.lьниці е.lекТJ>OiП'PO.

Агітатор Катерlflна

BO.'l.iB, .1у,ди.lьниці, Будь,яку ро. бory 'Катерина ВИКOi!fУ€ з rrpи-

на иові трyuюві Іділа . Вооз од­ ні€ю з першнх 3з почll/ЮМ хз'Jж'їв'я1f стз.rtа вюroнувати змі'lfне заадЗJН,НЯ за 6 ГОДНН.

одна ІЗ п~ :LIИХ віДГУЮlУо1ася на заклНІК ! парторnаlнїзаціі - ВСТуl1ила 'в ! ком}'ніСТlІ'Чне змага,ння, стала

!

ще и.раще

працювати ,

них

~

зборах

Разом З усіма праці'IІіНИІ(ами цех:у бореться за те. щоб до

.'І.НЯ

муністів

В'.ДlКрнття

під.ви-

з'ї:цу

~

завдаНН!f 10

і ! ~ ! !

місяців ,

3аслужени,м автqритeroм КОристується т , Шевченко Сер.ІЩ

l1>УДЯЩИХ . Ії обра'ІЮ депутатом моіськоі - Ра.'!.и . І цей почесннА обotl'Я'ЗОК, як CJly;гa lІароду, 9ОИ8 вих~€ СYNJliиио.

В. I(О8баСlІНСькнl,

хтось із ко·

за.пponонуаав

ХХІІ

І(ПРС ВиконаТJI

мн перегзЯід.3:Л1І

склад аПтатqpiв.

Шевчен ,

ко палким С."ОВОМ, осoбнcrим I1рикладом запаJllOЄКOJIeкJI'JIII

тамаНIІІИМ НІ IЮГIlIfXОМ . З-під її рук ВИХОДИіЬ Пlроду;кція тільки відміJИlОЇ якості , К ШевЧf'IІКО .

оов- і

3аДOlЮлЄtНllllll

бе ·

Pa~OM ІЗ РО3ВИіКУ рідн(Ц) ЗaJВOду, даль.

ПЩПР~ЄМС'І1Іом зростала І !"аіА- шоу

баrатства вий рівемь порівняно а буАЬ-ЯНОЮ ~

по зАібностях, НО ж-

вироБІВ.

! щувати свою ді.rtооу ква:riфj.ка· ~илыеe піilВИЩЄIНJН'Я ~ль- ~ цію. загаJtb1!()()С8іrrніА ,рі'вень. НОСО і 'ЮУЛЬ'llY1J)troro рі,вн,я ЖIf7I'l1ll ! 3roдом їil було присвоєно по! Н3Ij)OДІІІИХ :.Іа.с. КПРС ста.вить заВ- ! чесне 3ВaJiIIЯ уда'Рника кому· :t&Н;Ня - забезПlЧ"Т" в Рцян- ~ ністиЧJЮЇ праці. СЬНО"у Союзі найв"щ"й ж .."є- , ОдJIЮго разу, коди на па'priil·

потоном І нраТною напlтаnlз.. у. пр..нц .. п «ІІА Коли у Н3ІС 6}\'\Є oC'I'JЩpeIIIО

бо в

ники. от і в ці дні, ВИ8ЧIIЮЧJI

cтe!»f'1CТb Катери,ни

rocno-

;Ііооою.

з ув.аroю

ТОВЗіриші,

Розши~юва. з робітни:ка,ми

го з!"Одом ВИ'РІС ~a'80Д е.лек,ч>?

до ILpaцi У 'ВСіх

га.1УЗЯХ наipOl;щІОГО

Ії ЗЗl&ЖДи

елeкrrpon'рОІІІ()Ідів слухають

,роки.

Т~XIIf1ЧНIfХ

Ц'l'В1 і розвинутій 'reХіШці В пlJOУИСЛОl!ості, ciulыc>JwMyy госл~3І))С1'Ві, в

паризыкQ

Ta1ij

наil­

(3

наitдоов.їщченіших агї ­

.1OСЯ пщrrpиє~во, на баЗІ ~J«),- Просрами КПРС, ariTarop lроз'

!

ТИіClЯ'Чі і М'і.1ЬЙIlliК .1ЮдеЙ, НlЗ.ТХПЄ- ною рІвнІстю всіх чnенів суcnіnьні ~Є'а,.l<1J1lИ :комунізму, йш.'!и на ства, АІ разо" з всеБIЧн .... розв"т-

іJIШп.х кva,Ї H -

- lUН~nИ

! ністів , КРИТІ-АІ.{И і са- : c},cffi'lbC'llВO. JiКe баву.оо..тимЄ'Гооя мокритики . " на ВJre()кооргапізоваIНООІ'У виJ)Ol6ни'

кращих,

маЙСl1>ам цеху ав· іаторів.

М

всієї евOGЇ бar31ГО­

KOMY- j: рац1Шl'Сь.ких ЛЮ,"\еЙ. Ко.М!УІНіїСТКЧ1Іе

самодіяльності

С~очатк}' ДelС'Я'l1КИ і СО'ІЮ, потім виробництва, ціnН08"ТОЮ соцtanь- па~iimих -

ря:ді

проводитк

M3.'la сі ди. Тепер вона-одна

Але спасибі до-

1'OТJ)ЗtКторних

й ; тія ставить ]ЮЗlВИТОІк КОО4'}1Н~C'ГИN'-

ЛЮ';І'С'l1Вa.

сві,!,}'.

К3'І'ЕфlШltї м.KKнтitВНlї

СПОЧarmy, в цех:у голосне чита,н,ня газет· вистачало ного мarrеріалу, а згодом і бе-

а голоаке-не

св!'дченим

демо:" І; ('pamн()ї ВИХOМlоі ДяЛl>ності па.р­

re.lbla ;ІЇr"rали да.'!",ши,й: ТВОРЧИ'Й к()~rнiС1'ИЧ'Н(lГО суemльC'J1Вa: J)O'звито\\ І! п'рщях ге ніа.1ЬІНОГО «КомунІзм це безнnасов"й П'JЮД'О'ВіК)'Вача іх ВЧЄООЯ , ОІІ'ра- суспіnьн"й па" з ЄА"НОЮ зarаnьви В&лщимира Ілліча ДeJllїJНa. нонароltНою вnасмlстю на. засоб..

стар()го

доовіду,

оової люди-

ОЧО.1ЮванИЙ пафТ'Їєю К&МУШC'\'l'В. ~' проекті Про-гра.ми дa1m>eJI дар.С'Г'Ва, зМШИТЬ хара:кrep праці, ЧУДQві ідеі (\ . Ма:р/(,{'з, і Ф. Fm- пdВна і все6ічма хаlj)alt'reJ}Истика зробить її легшою, творчою і ра-

иггурм

He"erкo було -згадує ВОН03',-не

-

-ВОНІІ ДОПОМОГЛИ мені стatrи сідах вона уміло ВИКОРlfCГOвує на НО'!1І, набути cnеціалМ{1сть. місцеві факти, цифри, показ·

принципу

внутріпартійної

ни.й

вченко, '~ ви бачите на фото .

О}lдіl'ВНИ-

ТЯ,

тивності

С'У-

Н1ЇЗlaТОРО}IН()МГО ,1ад'У поКІЛItК13.ний 'ВИlСТ}'1ІИТИ про.1Є'Га. ріа.т на'йбі.ть.ш пере.довиЙ і m, раіВед.1И-

в галрі П().1іТИЧ!llіЙ

норм партійного жит- 1 НКlХ Bi~НIH; в га,1У3Ї ідеолorіч-

у

Пl)винен П'}>WЙ'ІК JtOМУIНЇЗМ. Oprа-

3,5 раза .

кваnіфі,кації .

. всебічного

TaТO))CbI\OMY .1a~вi -немиlf1YЧ~

І 'ІЮ в 2,5 раза, а за 20 POKi8-~'

,;

осн О В І ,:

"У -- « МаніФОС'І'і ~~ї паРl'ії» !Юни 1fIaYllroВO Д0О!е.1И, що ві,щ]()ві ;tНQС'І'і 3 З3іК0Н'3ми

свою

неухильного додеР- І! ЦТВОКОМytНЇЗМ'у пере.лбаlffiЄ фOJ)­ жання лен інс ь ких ,І му'вання КОМ)1I1!іетичяих C'}'ICIriIЛЬ­

Г П\Усівжню наук}". Вже в першому

П1югра.МНІ()!lУ

будує

Декі.1ькароків тому В КО" ти В агї'т:колектив і т. llieвчен.

.,ишніЙ раЙп,ромкомбilн.aтпри· ко. Поговорили з tJею, і &Ока 1!ш.Тfа працювати Катеркна Wе- дала згоду. Опершу доручали

секретар Пщm:Jlpганіззціі.

авес· ,

фото В . ПМО11Ияка.

'. -•..•..•'.•,.•.'•..•',•. Одностайне схвалення

.,.".".".....,.". ,.". ".".,.

Кому- потреб усіх людей, ко.1и всі ЛЮIЦJI

висоноорrанl30ване ПРИВtf<lТь.оя працювати за :цібвіnьн"х і сеlдом"Х ilОС'І'я1tlи, приtllН{)ЖУ'ЮЧИ і mн1JЮ-

.

і '."." .Н. о:

Усі КООІунWи, щ{) були Щ)ІИ>- ' НИЦ'І'ВЦІІ КомyВcrич,воі партії. В комуністів ПjЮЙш.1И ТJ)}",Цщі на- ТРУАівн"нів, в яному утверрться ма~1h-УЮ~И СYlС1ІіЛЬiltі бага.'JIC'J'ВIa, шої БатblК.ЇJВЩИНИ в 6ор.оть.обі за rpoMaACbHe саМОВРААувамня, npа- тоді 1]'()Ч1lle діяти ГОJЮi8НИЙ прнн- еутні на пavriЙilих~, ~ ЦPOЄ'Jt'ri П1JOl11J8lfИJШІРС ВВІ3Ва.­ ll'POO1J8lllИ НО, що «п.ІІУА'1Іа НlМУнIСТIІЧНО­ :цїйсне,НlIiЯ першої ПМУІ'іЙlfl~Ї Про- ЦЯ на бnarо суспіnьства стане ци:п Кoм:ytНЇЗМУ: «'від lКоокtЮго- обгOВOJ)ІООІаІЛИ ЩJООКТИ грами проrpa..'ІИ 3ЗlВОюва'Н!Ня ДNЯ всІх першою ж"ттєвою fUlтре- по ~бнOC'l'.lІ'х, КОЖІН()М}'" по j Статуту КПРС, вже іНе . :р313 чи- ro суcnіnЬСТIІа СТІП а 1le3f'l1C8pt1~ про.lет3lРСЬІКОЇ ДИ!КТ3ТУ'РИ і .JЛ))1'Ої па'Р'Гіihюї ПJЮГP3J.'.!И про.г.р.аЮl Пdб},довк першого в е,віті roцїa;pjl('1'ИЧiJЮrO ср:ші'.lЬСтва! « В 'ІЇ cY.DOij}i J)01iИ,-ГОВОРml ~I. С. Хрушс.в у с,ооїіі промові в Т611.1ісі 12 траlВlfЯ 1961 р. , - со-

баю, усвіАомnеною необхіАнlстю, здібностІ ножноrо БУАУТЬ застосовуват"ся з наіібlnьwою нор"стю ""Я нарОАУ». ПооудY]J3ТИ боок.та'СОDe IКQ1I1yпfuтичне СУClпі.'1I>crr.БО Т3ІІООГО ве.'1икого зав;ta.1IНJI ще не роов'оя-

ПQТpeб3ІХ» . П06у:дова. КООІуШзмУ в ltра,іШ Pasд БУІДе 1І'аЙВ"'mim~ю пeq>емоroю JI'IO'~a за IВCJO ЙОО'О бaraтовікову ісrop.;ю. Ко.'ІИ]lll\lДjjШс.ьасі JJЩДИ Il(.()Р~ТИ!lYТЬCJI 6ла.га­ ми ,КОМ'}'I1J<Їз!tY, оові corrнi м;,лtJЮ­

ціа:Jіз.м був поки ще тільки пре- 3уІІаІВ ні ~H народ за.вею свою нів людей в pkmи.'{ чaJCТИНМ сві­

тanи і пе.~ ці істOj)IІ'ІІНЇ нІм ПРIІСТlNНIІМ 3ІІІIМНЯ.. рарН­

;tOJt'Y'Менти. А це tCIIiPИJ[JI() iВНOOIItiй CWClrl мароАУ. П,стyntlt п...... а.ктивнoori під час OOroв()J)e1llIlШl рОСТIНІІІІ Clцlanl3llУ в KIМyнf3ltдооові'Аеі. oII"HJ.МBHa аанономlрн_; ІОНО

-

Оехис.lЮЮЧИ

шо.ro 3,1I'l"ГЯ, -

~a.xy на:- пl..-.т.М....

8Clм

МІ1ІРІІНІ..

ви.сЛОБ.'1юв овою р....тном РQянCltКоre суспlnllCТ~

ДУ'ИКУ В3ІОИІ.'1ь Мau])O!ВllЧ Т3IJII8IШ, ВІ». PaJ{icн(} ~що й 'І1ЮІЯ чаC1Q праці ЗШ'Іаден.а. у цьому

~paiCllЮю Мі]УЇєю, але мріGIO реаль- 6a.ra.-roвiкoвy іс'ООрію. ~cьooi ТУ pi~ eкa:жJ'I'Ь: «Ми 9& itOМY- -бачиm, IЯXИЙвe.личeзmJЙ ШJI>Я!Х -у пeptmlO])І8ІШІІЇ в ЖВМ'J[ ~ П]ЮЙПЮВ наш IІІщ)О'Д ЩІ( 1Щ)ів- перпип П1)'OГ]JlМf ~i нсою, :на}'іК'ОВО 06r,р)'l1Vl'Q.В:alНIОЮ ЛJЮlди першими в ooi'l'i В3ЯUI,~ ШЗМ!». І. Верховц,в. партії. Мені 63 роки, але я не пOOJltO­ ве.1ИКИМ дell'Ї1liml. П3l]У1'ЇЯ вже тоді дую ам, щоб 6pJ1C11OpИТИ 11уі4ЇВНіИц'ІІЮ КО­ Оа.чп.'І'а евою О!снoomу 'Me'~ іro•10ВНlfЙ ,СМИCJt БЩ)0'І'Ь6и в 'l'OOlY , ~змт і IЮZIII'II при 1ІЬОІІ1• Оцн за ()І,-. ВИO!')'IJQOТь ~. ЩОО пООу,.1уеа,ти пЄtpпJе в С'Вl11І СI!В8JIIЮЮ"ПІ ці ВМJAИi ~YXeamt, вoom соціалLeтичне суепільство ... IВНOOJIТЬ пpoIIlOCJllЦ'Jl, JIК XlpUЦe (ф~­

Ми можеко з ГОj)дістю СК0.С!ати,

ти c.oцia.niC'l'Jllllille 'l'iЬвх з'їQв.

що !!Р}"!)' П]}Оf1JI3,)(у П3:jYl'ЇЇ, роо­ рОО:lеиу Во,ТОДlDlшplO)( L'JJDчеJl лe.mнИN, на.ша ШlJIYriя

DIRORai..la з

~и O~ tX1І8J1&1lИ 1JpOI!IR'J'. Про­ I1раВ і Oraorуту кире, ,вuі'І'В.'ПІ

*) .\\, Г , ЧернишеасьюtА, Вн6ра· ні Творн, ДВХЛ, 1950 р . , стор . 168, ~._.-

....

~_._.-

2 стор.

29

серпня

1961

m'n

спр. . .

-~-.-.

,,&УДІВНИК КОМУНІЗМУ" рону.

9ІІarмвя 11І& 'Честь D!IIP-

Незпі3Н3!IJНО змі,нилася за ocтa'HНJi роки садиба юрас.илШськoro а1Аділкв ім, Щорса, На місці старих n,.,и,мітианих будівель ВRpOCJJИ 'JЮIIіRpoctOipі ницькі !1JРIІ,міщен",я із вогнетривких м.атеріаліВ-ДВО · j lЮТ!tpирЯдіНі корівники шуеться будів.ництво ще двох приміщень, Ііа фото: ОДИН із тваРИflfl.ИЦl;КИХ блоків

paдrocny

811К0Ir&НIII 80-

бов'ВJ1IЬ ~ рову ~. д. iNaиpтниА,

TB8IPRН ·

3авер·

~

ВИ~,

c.eкp8J'&p

!<Q.III'()CJJ с.

napтopraнls.aцiї,

с ЧерВQIIІ Yкpaldla:t,

rOroniB,


ПАРТІЄ РІДНА, ТОБІ НАШІ ДУМИ, ПРАЦЯ І СЕРЦЯ! ЩОБ ПРИС/{ОРИТИ

І

Що 'I1j)еба

/{

3Р'Об'Я'Щ щ06 !при-

О МУНІ3М У Зlf~'ИІ~ 3JЮсла

, 'СЯ наполегливою пра- іl цею

вa:PТnICТЬ 'ІІРІ}'АОД-

МИ

щ>о

вже

риси 'КОМУflkТИЧIlОГО

зримі

госпу

у ОУДИ:Нlках

класу,

ви:кристаліоЗ-О1lУЮТЬІ<\Я '!Га настуПJre

ЧNl'ні :ша'ХОДЯ1ьея ,:{іти,

які ві,:{- :1

десятиріччя. Гоооощз.:р,с-l'ВО наше

ВfД}"ЮТЬ дит.я:чmї садок. ~'·К(),;lГо.С'ПЇ РО:1~бл.яється П.1ан tba-РИНlІ1И'Цl'ва

на

нае­

І :

:

дова

n'POIOТJКТ~B Ц~:НТIH.epiB

тва РИШІ ИЦ'l1вa.

РІ'В

ін- , І

тим і:

здійснення"

мети -

по6у- ;і

.!

комуністичного "

.

суспільства.

':

(3

І'

" І

І: І

====:'~ -"'"

,

ПАРТІЯ R.ІИЧЕ

,:м'~,ca на 1ОО ге.кта- І·

, ....... , , . , '-s } НАС,

ВЧІІТУЄШСЯ В КОЖНІІЙ (>оздїл прor-ра~1If комуністичного. 6УДіВ, ництва

mщі,

RaIфИlК:JIalД,

е1'ЗlНОВІІ1В

..1-",я

за'Вод. ства, ЙОГО теХlfllі'['fIQЇ

в і чну

О Сіна щен'()ІС- ГО'СіПі 3alPазбі.'tЬШС техніки, :wі'ж

РyчtI1a

праця

Фото

'ко за ПРИК.1<l'дами ходити ,не ПОТ-

тelТIер

тощо .

~a

етажеРОIС

і текст

В.

Полотняка.

-

а·

ПІдвищується врожаЙНіСТЬ зернових

1ООМ}1Н;'С"ГИ, ЯІ\ИХ трудиться в к,а.'1- тім і зведеться до мінімуму». Ю';щано 'і'рУ,:{И"lН1С.я Н'а WИp<lIJllll·і ГОNrIЮМУ вИ]}()(}ництві 41 чW!IШЇ;К. Ре·альність цих Ha!Кpec.дeJf.Ь иид- lItом&aJtrнери FB1liH ЗЛУНІЩ.Я, Ва­

вій JІttнИ'К.

комунізм ,

В . Ф. Дроботуи

СК .lадаI ННЯМ

lНицтва. ВИКОJII}lОЧИ рішенlН'Я СЇ-ч~неІВИХ ПЛClН'Умdв Щі КПРС і Ц,К Ко:мда1У!'ЇЇ ~т.краї:ни, !>!еха,нізатори ,1(}б;ре Пl)праЦlО'ООІ.;lИ-ВИРОСТМ~lИ IВИіС()ІКиИ: вража,й . зеРН'QВИХ. Ca'~o­

Дoвroдьк:o, П<liВоl0 І\аРПЄlНIКО, Мат- біт.ше машИІН, :.texa'ffiЇ3}fiB. Даl;lе- а

В il'OOllода;рствї

кача.'''Ш

На фото:

На всіх відділках радгоспу закінчено збирання ранніх зер­ новнх, і тепер можна підвес· тн попередні підрахункн вро­ жаАності . Найкраще вродила пшеннця на другому відділку:

Це-сд"ра.8'~івелкка СIІ.1а, і серед но вже сьогодні. Держа'ва пос.та- СИ.1Ь СИД()РЯЧЄ'llIКО, МИІкода Вере­ ~"Ін1tЙ ПJМiН продаЖJY тваРWНIЮЩЬ-Н1t,х- 'ветє<ра;нп KO.'lroCII!'Y AlIІ'І'ООІ чає CklbCbll\OMy ,ГО('[lо()ДaJjJСТВУ 'все міє.ніЮО. Закінчили аби:рати ЛJOII!ИН,

кої ЩЮ\1lУЩЇ :;І.еj}ЖaJВі.

пра:цюва ти .

-

мрію людей

КО.1ЯСКИ.

Але 'основне fI1(Iше ба,га,тс:гво-це мисповості щодо технічної озбро-: Ж1liИ:НОСті, :JННlж.еНIНЮ собіваjYl'~'С!l1і л\О!ди . Вже сьоroд'НіПQ-'КО<М}1Нfuс- єності і організації виробництва; пwдytК1'ЇВ Р()С.1И"'.1ilfЦl'ВQ і ТБа'РИ!If­ сільськогосподарська праця neретвориться у різновидність промиспової праці, залежність сіпьського господарства від природної стихії значно зменшиться, а по-

ше краще

ревиконує зміtfні завдання, Він. як і весь і\О.lектив фабрlfКИ . праг· не. щоб ВИlГотовити д.1Я l1РУДЯ;ЩИХ бі.lьше добротних іtиванjв. СfO.lї'В. тре.lьяжів, етаж~к та іншої ме· бе.lі . Не забувають ВОНІІ 4 про маЛЮk:ів. яких все бі .lьше з'ЯВ.1SiЄ· ться Hl світ. до їх пос.1УГ-З'РY1Jні

цієї :К'іЛЬікості, я,ку ПJPOдаємо JWл- літерам'и ввіИ:,~уть в ,кнИІ1У lІашо- мш,ше .витісняти Р}Пf:ну ПРЩЮ, ГОCill1llика:м, 6У'.m·ваТИNе:мо~ щ~~- , го жИТІ'Я: «СI.іьсьКе го.cnодарство оолї:пшу,вати Ity;Jb1'}'!Py ЗЄІМлероб­ ку по 15-20 Ж·И.1ИС( 'О}1)IjIfНЮВ. набпижатиметься до РІВНЯ ПРО-І Сl'Ва, що сприяє пі~вищемiJO В)Ю­

ти,чному праДЮ-ЮТЬ доЯJpКИ Гали.на ХаIВJЮ, ОоФія Верче:НIКО, Надія Мехещ, дa1l1К00Ia Нщ:riя ОноороіЄ>НlКо. ТI1 хііба веіх пе:реЛіічи:ш? І '100 в ро6оті, Я'It за8~,:{И, зсщають

вщроста·

Несучи трудову lН~ре_1з'їздівсь, к у вахту , т , Дроботун зна,чно пе·

ЦNl'lІІІерів 3 гєкта.роа, а зеірна :ку- За рік він ВИЩ~ClКaє 400-500 ті . Хіба ~fожна 'СJI(І.кiJl:но,Оез ра- О}'ЛО в I\ОЛИIlI'н4й J)ООРJtцькій МТС. IСf1)У,'ЮЗИ оде'J}жmrонеМЄlНше тисяч пrryк цегли. 3 lТІо;rов.И1НИ дості чwrати рящщ що 'золQТИlМИ 'Гак'а ос.нащенkть дає 3~1).гy :все 50-60. CTB&pe-НlНlІ міц.ної K()J)МOВOЇ 00зи ООІРИillє ро'3ВИ11Rу г,Jюlмзl.'tclыlt'oоo тва'РШl'НИЦ'l1Вa. Вже 3atptaВ. MaGМ'I> на К(tЖні 100 relrnllJXЇlВ сілы'сп-УМ'ДЬ 1ІеЛИ!IWЇ 'РОгатої худоби по 63,7 ГОЖІви, в тo~ 'ЧИJCJIі :J({)j}iB -п~ 18,9. На. 100reзt'Iа'J}Ьв орної зеlМт 6 ПО 101ro,10ВЇ с.винеЙ'1 На 100 гЄIItТa'J)ЇB угі:ДЬВЛІР06.'1ено по 33 цент.нери м"яса і по 271 цell'l1lЄ'PY мо.'Юха . Де дало нз!м :NIory O)tIIЮІИ 3 перших виконати

КРИ,lа

щоб якнайшвидше :J.1іlіснити віко·

б1W'8Н1Щтва 'в JЮ~ВИ"J1КУ сіт.сМ\()го Г()ClIIо,:{ар- бі.тьшуючи, М~Жlllа оказати : в рад­

25 п'остачає наш ЦеІГе.1Ь:НИ!Й

немов

!>Озповідає столяр меб· фабрикн В. дРОБОТ~'Н , -

Хочеться

Ме'!! .. , я'к ~Іеха,",ізато, ра, наЙ-ІІ .t К()\luаЙIІИ j G:HaTo інших ІШС()­ ~Іс.цевих до6рив на ГЄIК1'ap ЩУІЮЇ ще міСIiКОГО типу З красивими більше вражає р()змах, перед)ба- , к()про,,'U'lБТliВних маШII'Н . Сті.1М," j\\' землі, в тому ',",слі П'-" Щ>осшні будmками, 8ІЮРJцкова l l!ЮІИ ву.1И- ЧООИоИ Лороerкro~1 Програ,ми КПРС, Їх є і в першій БJ)и.гці. Не пєре­

,:{О 40 1'ООІіН, BIJIOjf,,-ай ОЗИМОЇ IIdIIе- ц.ями. Цег.1У

І

ють. .1ЬОВОЇ

НОВІІХ аВЕРШЕНЬ

,IJ;O

еJЛЬГООЛУТІДЬ.

3а1Вд'ЯІКИ 'І'Ому, що ті,JlЬUtи цwї 3MiHWГЬ об.'1ИЧ'ЧЯ се.10. В()оНО І вес.ни внм,ли по 24-25 'Юнн П0оС1'УІЮВО перетв~иl'ЬСЯ ,в се.1И-

!

,

проекту Програми КПРС) .

КО.'ІГОСП з ]»КУ в рік іде вгору, l'}'fI'He деСЯ'l'Щ>іччя. На кі:Нf!lЦЬ И:о­ rri~IfЩУЄ1WЯ ,врожайні'СТЬ сі!оlЬ- ГО Пl'j}eл ба.чзємо О)Qe,рж}'вати мо­ СЬК<n'ОІС.ПодаРСblКШ !lUY:'lbTYP, збі.ть- лока по 661 Ц8f111'неру і П~ 150 і

шуЄ'JIЬСЯ ,вщюБН'ИіЦТ'ВО

праця,

6лижче

за, бе ;ше­

)Юзвиmку

їх

і великої

П()ВіЮМУ .г/ЮмаtДСblКОМIУ

РОЗ'fашова-

І'

селянства,

ніша

ва, про пер:cmеКТИlВlНі ПЛIliНи., ЯlКі

не набі'АНJfX піщаяиос зем·,;1ЯХ, аде

на- 'і

телігенцїі. Чим успіш- і

вііЩІОЧIІІІІ'I\У і

суспідьст- ('aIHa'l'~1I'X поб}'ває 6 !,:{ОЯlРОК. На

радянського

роду-р О 6 і тни ч О г о і

с.корити переwЖІНІУ хщу .кому- ия. ВООІаста.оовИ'І'Ь (003 додатfl'ЇOOly,-цe Щ)()іХO!.lИ.'ІО чероо1l!Oo~ K~BOЇ t}плати) 1,2-1,3 карбо­ JfJfJ!КQЮ У ВИ:СТУПIliХ ;КО.'1ГОСЛ'НИJКЇіВ ва:нЦЯ. Всі '!1.Р}'д1IВ'НИlI\И ОДЄ!j)жують на зООра..х, пРJЮВ:Я:че'llПХ ВИlВЧemlIЮВ')ЩJУС1lКИ, а літні - пенсію. l1!Poe-кту ThрorраІМИ КПРС. На іН' и·х Ті'Л~КИ У IBepemri зарахуНІЖ іКолгооориlЛИ

На тру довіА передз'УЗДіВСЬКіА вахті

' І

і,1 му~~зЛмИуЧ~~о~~~~;є~~: іl

ПЕРЕМОЖНУ ХОДУ -

оо

о

оо

завершуємо СIКИlР'lУ'ВаfJ'И

('мом}". ХорО'шї

ВИДИ на врожа.И: одержалн по 22 центнерн з гектара, що вдвоє більше, ніж ·Ву:,:ri'ВН'ИіЦТВО :КОМУ'ніЗМУ-IQПіраіВарі:бно. Тр," :j}ОІІШ ТО'му ІВ наШlМ '1t)'!КУРytДЗИ . ма'ми. Тitльки м ,рж .ми lJIIPил6А.IИ на'ШИХ ТJ))'Д6Ь ИХ ру:к. І пїl;~ ,JrepiB- ОрИ!Га'д, яка ОО.С",'fУЖУ'ва:rа колишГO'J1уючи трудові л{),щ,Р}'1IJlШ ма- . торік. Урожай озиминн в цілому по 3ЄІРН()ВJI!И: lКooroaйн, ИИЦТВО)І pi~H{)i па(}'ТЇЇ йОГО побу- !нНі ве:rИІКИИ 'к()';lГОоо, бу.l0 ли- te,pi-ВітчиаlllЇ на честь ХХІІ з'Їз.д'}' ; радгоспу набагато кращий, ніж 3 11Рaat'I'о.ри, 0RIф'I'00C:JJ3ІД, дЄllttльокз' aarroмашИІІІ. дуємо. ше 14 тракторІв і 4 к(}м.ба.ftни, к,ПРС і ХХІІ з'їзду К,ОМ!llallYI'ЇЇ І будь-колн; жита і пшениці ви­

все оо'льmе заміню6'I'ыcJI МЄlХШJЇ;з-

МalЙже

~

oб'}JOOіТОR К'a1j}ТOO;D,

мех,aIНi:юfвaJн~ ;к}'({(;ytpYI,WИ,

""'мп в •

голова

колгоспу

с . Рожии .

",,,"''U

В. МеХ8Д,

"Більшовик»,

а тепЄlj) в Іщ~ro('JПі. на ЦИХ же У$іраїIНИ, 28 мехаlНізаТО'ріlВ б.рига-

ростилн по 16,6 центнера. або на 2, І центнера більше ,з060-

Ті.1Ь1КИ В нашій є 20 ТР3ll(10р1rв,

в'язання . Редколегія (іагаТОТИ,раmкої газети «За комуністичну

ла'llа'Х працюють вже ~ ,&РIfГal,ЩИ· ди Дали с:лово достроково за'Бе]Jшити

,11:ou'"~eK ....... . с

вес Ь

Л().~Ь"ВИjV. ,. v' "

.робіт.

ПРАЦЕЮ J@yJlШlи:А У нас КОЛEmТИВ ClВИJНJa;рох . РalЗOOdЩ)а­ ЦІОООТЬ Jm! декіЛb1taJ)OOtів, ешлыно 'IJфЮJГЬCЯ за

IВlre000y ПРОїU',КТllВlFЇеть

'1l1ЩНПШI!ИЦтва. Оообливо

iВЦJиaч~ СВИll'&'Р'1Са На'lаmя Лwroв'IIЄіІІІІОО. 30600t'ЯGIIIIВШИ'СЬ ()І~'РЖМЧІ від 'ltomoї з зallt'])imеJIIИIX овmroмаТ()к оо 24 flО'рІООЯ'І'И, вона вже 8И])ОСТИ­ ;m по 16. МО'JЮ,IJJН:Я'К n-рнihrають J свої дбaWIиві Р}'!J(.И

Оль:га. Соловей, Гмma Юрчeшw, Ка're:IJlИiН'а. Жук.

По 650-700І'»амїів приросту ЖИВОЇ ва.ги ОВП-

ЗДРУЖЕНІ

Закладаючи

.11еЙ на Bii)J;1'()'~iMi на мжну

ГО.10ВУ О,J,еIj}ЖУ' ЮТЬ

lЦ'ОДоби ВаСИlo1Wна МИЩЄill:КО та Ната.1ія Юj}ЧЄ'НІIОО. Успіхи славн·і 'І'роу~иці 1І'Ри~вячують r.Jна.мЄ1П­ ",ій по~ї в жиm paДJЬН1cЬKoro

на;роо~у-вих,одУ

ІВ світ ПiIJ'OeotТУ Програми КПРС. в ЯКЇІЙ ЮIКJlaде­ !liО велlfЧlН'И'Й план поб}'ДОВIІ

IК<НМУІ!І'істичн()го '('у-

СП'.'ІЬС'l'ва.

П. Топіха, l аві.1УЮЧИЙ

Кмгосп

фе(>мою .

ВР{).Ж<!.tй на'СТУIIПroго

Радгосп «Ве.'1ILКOДil'!\lерськиЙ" ,

року, м'и ІНІ"'

Ij}ішили в С. 11Рок і ЯJсіl C'JIО п~вес­ ти с~вбу. Ш:д opalllКY В<HOCImМO на

'\Wж. нmї re.lt'l'a:p по мiJнераш,/Них д()броив .

Розширили

ЦЄ!IIТГНЄOpїlВ 200 геіКта­

6

посіви картоплі

рі,в nше'llиці із п.lану 300 ПОСlIЯ­

.1И перехресни~

Враховуючи

способом, ЩI.' С ;іІІ­

трудящих

члеll

КПРС.

бригадир .

тарів і має її

«Семипо.~кі'8СЬКИЙ" .

готуються

«30РЯ».

За останні А рік посилилась механізація трудомістких про­ цесів на тваринницьких фер­ мах богданівського відділка

радгоспу «Богданівський". Так, у двох корівннках запровадже­ но електродоїння, що сприяло пІдвищенню продуктивності

,до з:уcrr·

партії Ра·

молочної худобн, збі.lьшенню груп корІв, закріплених за доярками. Перед у змarанні

ТірУдї&нmrn сі:лЬС.ЬІКого ГOCJlQДalPcтвa бр&тиьоІ УroРЩll1Ии ров.оов.і·ли про ті великі перетеоpellЯЯ, що Відбулися OCfЗ,fDНIЇ,м ча· сом а yro.pcьx())f)' селі, ПІРО роботу сільсь· J(Оrocrюдз.рських ВR-робничихкооп~arrивів. Ця зусt1>іч е Dрикладом браrrерсько\ <.г.r8lДружж>сті трудящих Кlраін соціалістичного табору, М. ГрІнченко, секретар паорторгзнізаuії l(ол,ГООІ1 «Ж08Тень~, С , Требухів.

тру-

ПРАЦЯ ТВАРИННИКІВ

як пере1'ВQpЮ­

річі ХХІІ з'їзду .комуністичної дянського Союзу.

відправляємо

ПОЛЕГШУЄТЬСЯ

ються в життя іC'r09нчні p-іWelllНя oiюfе­ вого Пленуму цк КПРС mpo О'ГООрeJ:IIfIЯ д<'OТlЗІГку прОД'УК'ТtВ для населення машої J<iP8,їmr і СЩЮВІШК для леІ1Кої ЩЮМИGIЮ ' вості, як КOJIгоопники

одержали

головний anpOHOM .

радгоспів .

цЖа.вилнсь,

гектара

І . ТКАЧЕНКО,

Радгосп

У ВIЩJOВаДЖel~Нjї доовіду передової радян· ськ.ої сільськогосподарської на,YlКН в nрак , дJPYзі

кожного

дящнм .

Голова .аР1'ілі І . Ковбаскнський iJ)Oзпо · вів yroрським д'Рузям про роовкток ,різних галу3еА виробництва В нашому дослiдitю· ооказовому ГОС!ЮДарстві та п'!>о його роль

Наші

70 гектарах і

картоплю

ки • .гості озкаіЮмилися з rocnо,цзIpt'f.!ЮМ, (\глянули тв.ари·ImИЦЬІКЇ ферми, садИ.

і

Зібрали уро­

жаАиа перших

на 18-20 центнерів бульб біль­ ше, ніж мннулого року. Кращу

l(oon~a11lBiв Yrqpcьxoї На1>ОДООЇ .Рecnуo6Jti­

КОЛNcnів

гектарів.

патн картоплю. з

Ци.ми днями нзш КOJIгocnв:їдвhдала де· лerа.ціа праціВНИків сільськorocпoд3jРСЬКИ~

інших

850

На всіх відділках почали ко­

БРАТЕРСЬКА СПlВДРУЖНIСТЬ

ТИ'К'У

зрослі потреби

сільськогосподар-.

картоплі, радгосп розширкв по­ сівн цi~ї культури на 100 гек,

В. Гупяницький, Ра..lгосп

в

ськнх продуктах, в тому ЧИСЛІ

НЯ!>! « бі.lо,цеРIJ\Ї·В'СЬJ\а-198».

ім , CTa.~iHa.

с. Русанів.

працю:. .

~fіщну основу під

веде Софія ТеллlOК , !Іка надоТ· ла 295 центиерІв молока При зобов'ЯЗЗRнl 330 центнерІв.

О. ПИЛИПЕНКО, І

Якщо ви завітаєте 'На ферми опа,иасів ськОІГО кий" і поціка'ВИ:Тесь іменами кращих ршіи Швачко та Уляни Коваленко,

відділка

радгоспу

«СеМИПО.lКівсь -

доярок. вам нroДМЇІнно назвуть пріЗ\JlIluа яких ВІІ бачите на фото,

І(ате·

,........."...

........

oooтeJQlf,к . ~.'"-'."-'."-'.-

.....

~~

! .. БУДІВНИК КОМУНІЗМУ" І 29 серпня 1961 року, З стор.


'УДІВННК КОМУНІЗМУ

4

Вівторок,

сеpnкя

29

реку.

1961

НАМ БУДУВАТИ КОМУНІЗМ, НАМ В КОМУПІЗМІ ЖИТИ о т,

, , , , , , , ,

о

о

О.

" " " " ".•

о

Q

Про них піклується

Перехід до комунізму передбачає виховання і під­ готовку комуністично свІдомих І високоосвічеиих людей, здатних як до фlзичиої, так і до розумової праці, до активної діяльності в різних галузях гро­ мадського і державного ЖИ1ТЯ, в галузі науки і

IСередню освіту­

народ

заочно І\ЮI)lІkт

культури.

і

(ІЗПJ)ОЄіКТУ П)}OГJ)at.'1И І\()МУ'ІІістIl"ШОЇ партії С()оюзу). _.

оо

ПelДaroгі'Ший iJW,'1~ТИВ pycaнilв.-

ської ce-ре,1НЬОЇ ~O<JІИ веЛIm}' увагу

тися ВИ.оокого

трудові з }'ЧІйв 9 і

І ЛРИ'Блад І ТИ,

врожаю

НИЖЧОЮ

ді,тЯlllШОЮ

в -ногу

жит­

3

б~Иl'ащр; виріШI(1В без ~Юд-

І сер,е,ЩЮ РИІВУ

ВІД

ВC'Г)1l

Sїдpal,1НO, що воі іВlШУСRllloИШИ класу заЛШIlилис,я прщювати

в роботі. Щоб не від;ста­

іти. впеj}€lД,

I1'ЯМ,

«хормєви

П1J>ИДЇі.'LЯ€ !ІІмів». Ця дL1JiНШ оправ,'\! сгала

10

о чо'дю є

р:щгощrного вИJ)OI6нlЩтва, поомзує

пЩростаlЮЧОМУ ЛО-ІЮКазо<вою.

КОJI'ЇiнИЮ, 'ВИХООylOlЧив ІІІИІХ лIQlOOp до паwгИ, ваты!сі:виІни,, прищеп-

.1юв

Бе:ріВIfИЦl1ва

ВІРНОМУ ШЛЯХУ

Hf\

С~.lЮК

ки.іі» не ОДИН PUK. В цей ЧaJе ІОН на'був певного Д()ОСівіду в справі

Ра.)JЯ\НСЬіКОО'о

0 _ _ _ _................

о

І,В&.ч

рі.lыиqy БРИГ<l:ДУ на тpeТЬO~IY від­ ДЇ.'JlКy рщдтосщ' «Ве.1И1КОДи.."e<J)'CЬ­

,ВИРО'ОЮЩТв.1

здооути

освіт}" і ПЩ<hВзаlEВy щ>о

до

Врова;рської

заОЧНОЇ

eepeДIIIЬOЇ шко.ли .

ВИ1рїШи.1И1'1ЩОЖ безвЇ;ДрWВУ від

1JаlВИ!КiИ. Ще вео110Ю в сі'Л!~ЬКООІу господaJl)e'llВЇ, 1О з УJ)Ї,lНОМУКОJU'Ш, а 4

1О :К:.'ІІ1сів бу.'18. С-'І1ІЮ- НИХ

Вlf1Pо6НИЦ'І1ва

заОЧ!Но ВЧИТИ>СЬ

шо­

фeq> Мипra Лооеди;нець, мехаШк щ..

рена вироонича брнга~:\а. Си:.'13іМИ- в oy,ci~ьoмy рШлгоопі «Зоря», Стa.!JШ<ЖШі.сllикі'В і учнів МОДОд- ВаГЗ'М ЮНaJ>ів і дівчат, JИt і C'mi]}Радість IНasПОВНЮЄ серце, R(),lИ ми І lJаштами, а з «к,убикіIВ» с.к.lа- ~JIКa f.ригоріЙКущка, орша'ди!) 1~~Oї бригади МИК(),lа Се..'Іюк ших K.laciB на ЛРИШI!ci.'ІЬ1fИX !tЇ- ШIRX кО'.'!roCпнишів, що не мають дивmпсл на Їх весе.ті і .l,}жа,;ві дуть е.letІ\ТРОЛОЇзд... JЦа:с:.1И1ве ДИ'ГИ1нt'Гво наШИІМ юни.м па,оі'lН:Шї М,иха'йло ToвcтєJLКO, .ТІШках 1!ирощувтм~я :ряд '3e<j)IН:()іВИ'Х ее;ре'ДНЬОЇ оовіти, 1!иР'ЇIlII'RJIИ набу- ПOlсмLIJJКИ. ВООfИ вже б.1й'ато ],(0В. Забережний, та щюошних кульТ}"l), а на JIa- ТИ ЇЇ. ПQlf3:Д 100 за:я.в уже Н3- жуть, Хочеlе - ПОoo,n.,.ь в хоро- ГРОМЦЯ'lfам забеffilечила К Oм:yIН іагі татор. нах JЮ;lІГоспу-8 гектарів K}'lКlY- дійшл.о ві,д 'них ~ вечірпьО'ї і І BO~ «ПОДО)FJШI()ЧlКу» аоо 3а'l'aJI!- С1'И"Иfа партія і РадянсЬІКиИ УР;Я,,1. Вееь HIlJPOiI пїІ\,;lуєfы-яя про lfИIX. р}"'it3и і 3,55 reKTaJpCI. бyp.яnciв, 0- заО'ЧН'Ої Ш!сіл. цюють «Гопачок», 33:СіІІіваЮ1Ь пуcrи та по?tIЦОJ)tв. Ос:обливо багаМ. 6артаwевич, \ «~и 'Be~;ri маіП<ЖИ» або ж «Хо- ВОНИ не знають, що та!ке хмщ, Зроста" ИУJlЬ тура ".; ,,.h':'_ секретар райком)' лксму, 3:ІИ)IJНі, голод. Чудове cьoг(),lНЇ fI то П&rp}1,1И'.lИСЯ ...ти, щоб y.1JVaДIl1ТЬ ОС~IІ'Ь.;баб}'~ька». І\ож:не 3Мінwrмя дЛЯ HIJIIX ще пperюра.с-

ceJla

К

ори сна

з НИХ РOOIlО'ВЇcrь вам про «М&lЬ- нішим завтра, ВОІНИ бу~У'ГЬ жwrи

пра Ц я

IІИша~КибаЛЬЧJllIIlа», лро витrвки і пр,ЩІОВаТИ щж комуН'Їз~ri.

Ріше,н:ня КомytНiJcтИ'ЧіНОЇ л?'РТіі і І p~ інших, mcим прaiВJIШия ,1'011І-, «Вуратіно» чи «Ста:рика pa~ыкІог() )'1I)JII.JП' I1IJ)O пооилен-ГООП)- ОГОЛОС'ИЛО ПО~.

ня зв'ЯЗКУ ШК.о.'Jи З життя!tl У1с-

А. ДОВГОАЬКО,

. пішно з;Щрюється У С. РОЖllltИ. ~ічні старших 'LlaOЇ'В

6ригщп,ир,

8-'рї:Ч'Ної І

Г)'р&'tI.и

і В

ці

oC1'3lll1Н'i

ви'сокИ'Й

урожай

На знімку: ВИХОВЗlНці БJЮвар·

ського

міського

дитячого

стає дООроо},'Т, садка турні запити

,lIЙ ВИЛИ уЧ'Ні PY.1НJ11Iroьxoi 8~J)ічоої

фQТО і

текст

В.

ПОЛОТНА ка.

куль­

КОЛГOlCJIПНшсів. На

6yuro

Р)'1Ш!.МИ KOMCOMOUIЬЦ~B

і

0Ол0'1'О • молоді

П<l'OOджє<но дерева,

JIIKi роорослиlСЬ в ч'}"'Д~вии парк. А (113;вщюти з дня у день все вище підіЙіМаються

добре

ВЇДПОЧИ.ІИ

овочів, -OOJЯ­

ЗРОСl'аюrrь

слухають казку. яку чита€ ЇМ ви· місці, де ще HelДa.BH~

реН(1 В казкове міт() ;І IJa.:laцa-

За ДОПОМОГОЮ учнів _ Ми '1еж допооюжеlМО 3'Ї,6рати

ТИ у ('іJЬСь.~у r()ll)ll~'I1ВЇ. Ш~

Хотта3 піс-

ком іх:н1іии рушами б}1Де ле,реl'ВО- xoв.aTe.~b.Ka.

-------

шко.1И на'6vвають навипtЇіВ робо-

ча'е :\Сіглщ за ПРОСМ!R1ИМИКlУ:ІЬ-

бича», за ГОдинУ П:ІОЩaIJКУ

;~lfI'Тя все мі'l~Iriше ВХ()дlЯТЬВ по­

бр трудіВНИlКіllJ нашогО ce.la. Зро­

стіни D}';tИн,ку 1\У;rьтури на

850

НlИ ак'І'IІ'ВНО працюють I8КОлrooIJЇ - l"lвoro с.l()ва ВОНИ ДОТ{)ИlМУ­ «Вїльшоонк». БaJгато юна. і ють. По 50-100 уЧН'Ї!В вRX~ДИ'ГЬ дівч'а.Т не ті.'ІЬіКИ ВИROIIJYІОТЬ, а й ЩОДЄ'ННО на ЛО:І'Я, ЩWІЦЮЮТЬ всі

Рідна л~ртія і Ра~,нсЬ1\И1Й Вата,то .н~заБУ1Ініх вражеlНЬ за- міець. ПЩ~ C'I1JЮJ)'ИЛИ всі РІОВИ Д.1Я (IIaJВ- .'Іишить.с,я В п&,,'яті тих, ХІ0 BL'(Все кра.сивїшmм стає Тре6уосІв. ча!illШl і віДІІ()ЧИIJIIку д'ітеЙ. Овітлі, п~чивав }. та,борі: похщи, нові ПОЧИJНаючи 3 1953 року, 800 '1:J)Yпросторі школи, па.lацll mOOle'j)ЇiВ, піC1ri, С:ПОJ)ТіІ'вні ігри і 3!t1аЛl)ННЯ, Д1івникilв СПJ)'аВИ.1И н~мсілJLЯ. Те­ туристські стаilщії, I'МІаторії, пі- НО'ВИIН'КI! 'кіно і .1іТЩJaТУ1Щ РИ­ п~ б:у,n-втьс.я ще 189 буДИНlItі,в.

значно перевиконують норму ВИ-

()Hepcыкi 'faіБOJ)И -

канжул на а&itp3Jнні п{)міl~:В 00- школи.

робін,у.

СУМ.'IЇJmю,

Особ.'ІИ'ВО С}"М.'1інпю т,ру- П 1l'"':~~

-каже

6J)Иfаі;J;Иip

Д • а:нИiJIЮК. 1Т чителі добре

все ;ця нашої ба~1'КИ -

чУ'~Ї ді1'ВOJ)И.

всього не пере'рах'уєш.

В книзі ві~і'щ}'вачів

таОо.!)у

Ко.lГOСПНИlКИ мають 27 &'ІаOOИJX автомашlf1il, 34 мorroЦИіК.1И, БL'ІЬ­

Спу:щ~но прапор, щ(J мзоорі,в ше 1000 Ве<.;1(}1сип~~ів, велику ;rять.с:я Ніна НЧ!нИIt, oJIыгa IIWIU'nШ, оргмlliзов }1ЮТЬ O.lbra КаlJ)пенlКО, На'~я Н"flПIIК та IЩтеЙ. За 3MЇi!Fy вони зБИрають ло ТрИ м,kЯ'~і. 3aJКін:чи.в роботу між- заЛIІ!с:аІНО 6агато ло"wш ві,,( дітей, кіаыкстьb 1е:Іеві з0<рП8, раДЇОЛ{)ИЙ-

3-4

є НОВИЙ КІНОАПАРАТ Дирекція

нашої

сі.1ЬСЬКОЇ

Ф. Компанець,

в

11

а

UІколі

Ра ,1ГОСП « Богда.ні9СЬКИ 11 7>.

кінофільмів

д.

Писаренко, за'Вуq

Пухівкз.

.. ГОТУА

САНИ

А

н

г

и

Партіііна

..-

-

ТРОХИМЧУК.

шіll гаЗе1'і І та 22 сер'!Ш!Jj було·

nОДЯl(а

організація

і

,~ln,:Р\IIIlованю 1....... ,_.

прав­

ління колгоспу «Червона Україна» від імені всіх колгоспників І тру­

дист,а

ветлiJЮщ>я к:

Є, данцкера та фейлетон

• 1>"

ВЧffте,lЬ,

надрукова'но статтю В, денисен· ка про бандитський напа(Д ба,n· тисriви.а громадян'ку м. бі>ОВ1lIPИ О, Бондаренко та про погрози

ТАК і «ОБЛlКУ€»

ЩJ-

Г

О.lОва райcrюживспілки т.

Б

села

висловлюють

о·

йняк О. відіПовів :редакції, що nрав.lіН'/fЯ РСС поста:ви.'Ю питан,

Уповноважений ради в c~paBax

. .•.

.

ре.1IМ"IШХ

КУЛЬТІ'В

при

перегляд графікі,в роботи магапу «БогданіВСЬКIІ'Й». В пе})ш. ому 311Jнів і погодження їх з сі.1ЬСblКИ' ми Радами.

ВИ'КОН·

комах Київської 06.1асної та місь-

ніЙКа. Обидва М'Ітеріали з РЗJ1:ГOC- ня перед радгоспробкоопЗtМИ I1'рО кої Радах депутатів з них йшла мова про недо.'1~I\И в

т,

О"

'Г'РУДЯЩИХ

.

.

:rшников повщомив редаЮIJЮ,

що НІІМ також надіс.lано відпо-

вуК. С. за дохІдливІ і змІстовні лекцІї та бесіди, з якими вІн де­ кілька

раз

виступав

перед

ТРУ-

дівниками.

В лекцІях

К. меКC<lндрова про

проект Програми КПРС та з пи­ тань міжиародного становищ,а бу­ ло багато переконливих фактів з

життя, цІкавих

«Програма

до

партії

комунІзму.,

лекторам пора

-

дав

ряд цінних

м1сце8ИМ методичних

•.

Г. МЕДВЕДЕНКО, голова групи членm Това· риства ДJrя пошиpe!iliИ ,полі­ тичних

с.

та

Гоголів,

иаукових

знань,

ЧlІс.lа ТИХ, хто за­

працює

за

фахом.

А

за.раз сше­

ціа'дь.ну о.овіту на.6}"Da'loть ще 30 чо.l0ВЇіК

В. Пасlчниіі, завідуючий клубом -ф-

ДИВІТЬСЯ

ТЕЛЕЛЕРЕДА ЧІ СЕРПНЯ

29 Вівторок:

1.00-сНовини дня»;

т. ГаВtPи.тI1ОК пише нам, що ві'н

шо затри МіКа ремонту була в ос·

Mi.~iцii для перевЇірКИ і вирішения

КПРС; 19.0O--сПОРТИlВ,на переда­ ча; 20.45-вbtпов-іді иа ЗЗlПитаіН­

Інспектор BiдДiJТV Ka.n.piB д, Ма· облплаиом про збіЛЬШeRlНЯ фондів рор, молодший радник

У відповіді доредакціі

пишуть,

новному З'За віДСУТІНості достат·

ньої KiдbIКOC'l1i

надіс"lав

«ХТО ВИНЕН?»

В замітці під такою

робі"ГииЮв. Зараз а:lуж60вець В.

це воораlВJlЯЄТЬСЯ.

X,palJlOBCbKa

з Хут. в

74

наз.вою

ма;теріали

ном::ері

,на-

Надіємось, що райвідділ міліції

зуміє

поклик:ати

сектанта-нахабу

«ІВАН КИВА€ НА ПЕТРА ... :. В. О. начальника раіюнної кон· тори зв'язку Т. Кагарлик в листі­ В л.иcri під тЗlКОЮ назвою (<<Бу­ BiдiIlOВW до РeдaкUііпище, що дівник кOJlyuriзмy. від 3 серпня) нЗ'Чальннка вtд!zUлення ЗІВ'JII3КY завідуюча клубом С. Рожівха С. Бо~ИІК lПОПереджеио з.а іНепов­ С. Коваль писала. що к.'1уб не

заоо НЗ'ВЄСТИ чї'ТКиll ОБЛЖ в бух- ну видачу Г8Зerr лиcroношам. Тепер та,ких ВIШЗ.д,КЇВ

«АДРЕСУЄМО ПРАВЛІННЮ

Повідомила вредакцію і т. Храиовська. що газету

РАRСПОЖНВСПl,uки»

комсомолець» одержує

Шд тахою наз8OlO в «Будівнику комуніЗМу. вщ 8 серпи,я бу.nо д~­ но дсбірку мwrєріалів про недoл,t­

будь-яку

Секретр пОВЇідОМИВ

«ОСИНЕ ГНІЗДО.

.

вoorи

Броварского райкома

КП У Kpaaнbl

poOOrry.

пaprroрганізації

км·

рeryляр· госпу ім. Ватутіна М. Галицьки.Й

Ш~ такою нaзtlою У «Будівни­ ку комунізму» від 17 серпня бу.ло

району.

ремонтується і в ньому не MO~H<I

«Кll'iвськвй

но.

КИ В роботі торговельних закладІВ орган

вже иемає,

и

І

редакцію.

що

пИТЗІНIНЯ

обговореио

на

бюро

первиmюї

пщrrіАної

організації

Ремонт

кл~бу ро3ІІочаro,

ра COBeT~

ия 'Г'РУДЯЩIIJХ;

21.05-«Пlснl

Ду­

HaeBCbKoro». 30 СЕРПНЯ Середа: 11.00 - сНовини

дня:.;

ній фільм;

дн.»;

ІІ.ІО-«В степовІй тиші». Худож­

сомолецЬ».

гa.rtТePii.

«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМАJo -

в ра,lІзі:дділ

пиrrання про /ІІРИТЮ'НeJlИЯ ДР від-

По питанню з3!НЄдБЗіНОГО обліку ставку ЇЙ гооети ~Ки.ївськи.Й ком· до поряд.ку.

відпозі:в peд:aкu.H дlЦJeк'1'OP рЗ\дl'OC-

юстиції

Тарасівка повідаlJlblНOCТі П. Бондаренка.

щої газети писала mpo лог<IJII!Y до-

цифр.

наш ШJl.Х

Із

тюшКО і виконроб т. Кузовеико лез для бриття,

пу Т. Лукашевкч. вm noвi!пioN~, що факти наl8едені У фейле1ОИ1, Тов. Александров n,опоміг сіл .... дійооо мали місце. [OJJl()8HOI'O бухськІй групі членів Товариства ra.rrrepa 'Радrocпy Т. Т!рОХ'ИМ~а Cy!l!Opo nooереджеІЮ т<! зобов gрозробити тематику циuу ЛeJ(цlй місцевого

l!a1В'чаIН\liЯ.

кінчив вищі і сере:\ні СШ'JЦіat.1Ь'НЇ учбові зак.'ІQ,:\И, 109 чо.'ювік

11.10-«ВНП8ДОК на щахтl вісІм:.. ХУIдОЖІНіll фільм; 18.00-сНовиии дня.; 18.10 «Га.ІІ. ~ечипура». ПОСТaillовка виховаlЩІВ 164-ro дитячого C!liдKa; 18.3O-СВеJlична програма народного щастя». 06· говореll!ИЯ проек:ту ІфоІ1рами

щиру

і наукових зиань тов. Александро­

на.лічуєтьrя 6і.lьшt> 17533 к.ниг. ВеiIИlКИ'Й потяг нашої МОЛQ~ ДО

і залякування її сім'ї з боку сек·

І та1Л'а П, Бондаренка,

ВІ'ДНІ' "a-РІ'а ~и в M~иO'BCbКe Р емонті тва,РИIІІНИЦЬКИХ ПРИМІЩень В магаЗIIJНИ Вели.КОДИJМерськorо '",~., "'-" ~po по- рад,Г(ЮП....JWоо rrу завезено ча......muу відділеНІНЯ міліції м. Києва, яке подяку лектору обласного Това­ \Уздгоспу; в другому 1"""''' ......... сл' 'й' га ,ний облік в цellwа.1ыйй бух· електротоварів (тих. шо є иа ба. веде IДCтвo в ЦІ спраВІ. риства для поширениlt полІтичних гадтерії. зах). Поставлено пи:тання перед Брова,рський р;аіюнн.иЙ П!j>OiКjy' дящих

w,ч;ів.

В ее.1; є ТІНІ біб.lIЇОТЄ!КИ, в JllКИlХ С. Друмов,

.....-..

-

ВЛІТКУ,

Під такими зaroловка,ми в ІІа·,

IjJира

ГРЮlап­

...... ... ................................. .................. .......... -..... .....--.. . . n о ч 11 о

А ВОЗА ВЗИМКУ»,

.. ОСЬ

пре:l!"ГаІВНИJVі'в

с. Літки,

ІІІ'К()ЛИ.

...

с

бзть.кі'в

будо ві~И'ГО в Н'ашому селі. За cыlicT\•. .1ЇTO тут ()3ДОРОВИl.l()оСЬ 150 дітеи, в ТОІму чИ('ЛЇ 15 Y'F.If~B ~ нашої !

..........................- ---......-...........................-...................-....-

ДJ1Я: демОНС1'Р'Уван,

цікаВIІХ

учням

l'

бригадир 7·ї брига;ul.

шко·

ковий кі,ноаШlрат. B~H ПOТlPі6ииll ІІам не ті.1ыщ як чудовий пооі~· ИИК дЛЯ унаQllНення ПIРОМеноro

MaTepia.ny,

0КJМд3- район:ний пі()Не<рСЬІКИЙ табіР, Я'КИИ

і

Ю'І'Ь іх у ЯЩИ'ItИ.

.1И ПРИ!ll.ба.~а вузькоплі,В;КОВIIJЙ зву­

ия

тонlfИ ломі~,рі,в

18.00-«Новиии

І 8. І O.-,мyvrьтиnліК:аціЙниЙ філl>М; 18.35-6есIД8 про проект нової Програми КПРС. (Ле«!tЩача з Москви); 18.50-ТeJIеJ!oЇзіЮllfЙ ЖІУР­

над «Молодість». (Моосв.а);

19.40

-назустрІч з'їздам партії. Переда· ча «Шляхами п'яти oбml.стеА»; 19.55-«В степовІй тишІ:.. Худож· ній фільм; 21.зо-міжнаlPOдiJIНА ос· .!J'Я,!l; 21.45 - п~редача «Чайковсь­ кий І Укра'на».

РеАактор В. ПИНДtOPА.

депутатов _ трудящихся . , rup. БроваРbl, КиевскоlІ области

Адреса p~aкцiї: м, Бровари, Київської облаСТІ. вул. КИlвська, N2 158.

БР06а1>С ька palQHHa друкарня об.,асного управлW!ня культури.

Зам.

3936-3321

104 номер 1961 рік  

104 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you