Page 1

Пролетарі

всіх краі'н,

єднайтеся!

РІк видання ХХІ

CTOXDПOBEUb

СЕРПНЯ

~

Завтра

перший день но- ням

-

g вого навчального

року -

§ ф

повинна ~

~ дісна подія в житті всього на- бути спрямована і діяльність ~ ~ ~ ~ роду. районного відділу народної ос- <:> ~

~

Радянська

школа,

зазна-

g чив у свош промові на ХІІІ g з'їзді ВЛКСМ Перший секреg тар ЦК КПРС Микита Сергі-

ф

віти.

Готуючи своіх

стати активними

Ф

вихованців ~

учасниками

g

всенародної боротьби за побу- ~

~ йович Хрущов, покликана го- дову щасливого комуністично- ~ ~ ~ ~ тувати різносторонньо осві- го суспільства, учителі, гро- ~

~ чених людей, які добре зна- мадські організаціі школи ма-

g тимуть

основи науки і разом ють приділити особ.1иву ува-

<:> з тим здатних до систематич- гу

ідейно-політичному

g g

вихо- ~

прагнення бути корисним реліку умінь і навичок, що ~

g суспільству, брати активну g участь у виробництві цінно-

введено у Всесоюзній піонер-

~ ства.

перської

ській організаціі імені В. І.

~ стей, нt•обхідних для суепіль- Леніна, організація всієї піо-

g

роботи у відповід-

На здійснення ЦІЄl корінної ності до віку учнів розвива-

~ перебудови

школи

звернута тиме їх ініціативу і самоді-

~ особлива увага всієї партії і яльність

~

~ держави.

Під

менти

комуністичного

<:>· пройшла і підготовка до но- вання

підростаючого

~

g вого

~

цим

знаком

найцінніші

-

навчального року

ління

По містах і селах країни,

Піклування про

g g ~ g g g

еле- ~ ф вихо- <:> <:>

У вий

ідейно-по- ~

тому числі і в нашому ра- літичне виховання учнів, все-

g

перед

ба ку.

самим

б

з

цим

~ ненню ~

бази шкіл і здійс- ки шкільних, але всієї район- ~

політехнічної

освіти, ної комсомольської організаціі. <:> . ~ v створенню умов ддя перехо- Комсомольці підприємств 1 кол- <:> ~ ~ ~ дУ на однозмінне навчання, госпів не можуть обмежитись <:>

g по підГотовці учнів до прак~ тичної роб()ТИ . На зб()рах ра2 йонного партійного активу, що

тільки тим, що виділили своіх ~

кращих товаришів піонервожа-

g g

0

тими. Треба допомагати їм усвідбулися наприкінці липня, і пішно виконати своє почесне 0 0 серпневій нараді вчителів заз- і відповідальне комсомольське 0

Ф

началося, що у нас є всІ мож-

0 0 0

.

~ ливості для того, щоб У ново-

g му

ф

доручення.

~

в ході підготовки до ново-

g g

Аналіз

<:>

2 наук, 0

темпів

пошаною

скидати славні

Справді,

0 <:> кий загін 0Ф них

Трудящі

висококваліфікова- лювані

учителів,

%печити

стати.

зді б них

за б ез-

цією,

району,

партійною все

зроблять

не

знає

жодна

наші

дн

внетупають

застрільниками

того,

плавлять

поїзди

метал,

і

цілі

заводи,

дають

людям

тепло і світло, служать сирови­ ною для виробництва хімічним способом багатьох найцінніших матеріалів для задоволення реб суспільства.

Численна

шахтарів

армія

багата

пот­

Тебе

своїми

І

револю­

в героїчні

рядах

нашого

славного

трудових і ратних гатонаціонального

бачу

Твердь

ро­

В

в

герой

розгін

з

Підіймаєш

зусил­ Кому­

Тонн

ністичною партією, значно роз­ ширені межі старого Донбасу, на

тягнуться

В

вугілля

nеремогах

очах.

nівмільярда

Волині, Донбасі класі

Кому­

Радянський

всі

умови

для

Леніна, · непочате

дже­

рело.

Перебуваючи боротьби

на за

ПІдне­ могутності радянськІ

індустріальної Батьківщини, ще в

ширше

розгортають

змагання

життя

тії на найближчі щоб

передньому дальше

за

перет­

накреслень

15

якнайшвидше

пар­

років, за те, довести

що­

річний видобуток вугілля в СРСР до 650-750 мільйонів тонн. Радянський народ, палко ві­ таючи сьогодні шахтарів з свя­ том, бажає їм міцного здоров'я, великого щастя і нових трудо­ вих перемог у славу соціалістич­

Вітчизни.

АJма-Атинський текстиJьний комбінат Рада Алма-Атинського раднар- більших в краІНІ текстилших госпу схвалила проект будівниц- комбінатів. До ііого складу ввІи­ тва в стплиці республіки тек- дуть дві прядильно-ткацькі фаб­

ченР

М. С. Хрущова на урочисто­

в

КПРС,

рішенні намічено

~ кожно1 школи так оргаНІзува- нии радянськии народ.

Ф

Перші восьмирічні школи на Україні

ликого

ної

Хабінський.

і

створюють

ворення

ростуть тру дарі.

---------1:1

~

уряд

шахтарі

на дужих nлечах.

.-:-. 0

~

це пе­

яка

соціалізму.

партія

соціалістичне

-

орлиних

Марко

ф му КПРС і обласної Ради депута­ 0

00000000000000000000000(,;0Ф > 00000Ф000Ф000<:>0<і><:><:>

Хіба

незрівнянні

розквіту здібностей і талантів, яких у народі, ~а висловом ве­

небувалого

шахтарі!

на

перемоги

сення нашої

Недарма в робітничому Вас гвардіїщями звуть,

тов. М. С. Хрущова на урочистому засіданні в Смоленську

%тов.

США.

про

капіталістичною,

ністична

краї

рік

В Підмосков'ї,

Україні відкрито і введено в дію новий Львівсько-Волинський ву­ гільний басейн. Нові потужні ба­ сейни стали до ладу і в інших братніх республіках. Багаті пок­ щ6

за

тат

nостає .

виклик в

вугілля,

гарячій,

старту .

Мужній

народу.

лади

роботі

зе111на

ореолі

Взяв

подвигів ба­ радянського

Тільки за останні роки лями гірників, натхнених

навіть

говорить

відживає свій вік? Так, всі наші успіхи-резуль­

nіддається nоволі. Потом вкрилось обличчя твоє. І в уяві моїй-ясночолий-

ду, і в період кипучого соціа­ лістичного будівництва вона завжди іІшла і нині йде в пере­ дових

В цьому відношенні Україна ви­

системою

Відчуваю сердечний твій жар. Чоловіче звитяжної вдачі І незламної волі - шахтар.

1965

Ф досвід кращих

тепер

реваги соціалістичної системи над

Шахтареві

радянських І

ціііними традиціями.

виконання

не

<:> світ брошуру з текстом промови ~

процес, щоб І Зі святом вас, дорогі діти, ~ rтав надбан- , товариші педагоги і батьки! <:>

Вже

11ередила

рух

<:> му засіданні Смоленського обко­

навча.1ьпий

СРСР.

в розпал боротьби за

g

~агатонаціональ- ~

ного завдання

рух стахановців. Так само зараз,

в

Державне видавництво полі- стильного комбінату. Споруджен0 ~ організа- ~ тичної літератури випустило в ня цього підприємства, ПРредба-

для

плану.

Гірники показують приклад і в розв'язанні основного економіч­

дять

<:> пішність, але і прищепити уч- зразковими, такими, як іх хо<:> к ому~ ням любов до праці, найкра- чуть бачити наша рідна <:> . б <:> щі риси р"3.дянськоІ · людини. ністична партІя, весь агато-

g т11

конанням

очо-

не тільки високу ус- щоб школи Вроварщипи були

~ Важли_вий обов'язок кері~ників мілuьйонний,

країна.

І історичнІІХ рішень ХХ з'їзду КПРС, з Донбасу на всю країну поширилась патріотична ініціати­ ва М. Мамая і О. Кольчика, спрямована на неухильне підви­ щення продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Іх почин відкрив новий етап у соціалістичному змаганні і в знач­ ній мірі сприяв тому, що тепер Донбас, як і інші промислові ра­ йонн, де поширився рух новато­ рів, працює з значним переви-

У нашій республіці видобуваєть­ ся вугілля на душу населення в 2,6 раза більше, ніж у Франції.

якість знань та успіш- приємств і колгоспів. Ця до- ~

останні роки у нас виріс вели-

славу

прогресивних методів праці. Так було, наприклад, в період перших п'ятирічок, коли зародився

0 основ освітні комісії, керівники шд- <:>

~ ність учнів показують, що за помога повинна весь час зро-

у

І

гірники, як ті богатирі, про­ никають в глибокі надра, ді­ стаючи з-під землі незліченні енергетичні скарби, які приво­

.

викладання

щастя

перемог

тре­

навчальному році різко го навчального року велику ~ ~ підвищити успішність учнів, допомогу школам надавали Брошура з текстом промови Ф іх виховання У труді. сільські Ради, зокрема культ- ~ ~

трудових

Шахтарі люди новаторськошап­ ro духу і творчих дерзань-завж-

словом

~ йоні, проведена значна робо- мірне поліпшення піонерської ~ бітничого класу. Ій по праву на­ ~ ~ ~ та по зміцненню навчально-ма. роботи обов'язок не тіль- ~ лежать золоті сторінки в історії

g теріальноі

бажає їм

великого

тисячі кілометрів і залягають пластом до 100 метрів, виявлені, чати свяtкові дні, встановлені зокрема, на далекій Півночі. їх на честь людей праці, на озна­ розробка дасть можливість пеменування величі їх творчих ретворити в квітучий край ті місзвершень. Недавно Батьківщина ця, де раніше не ступала нога вшанувала своїх металургів, за­ людини. Все це-справа рук пралізничників, будівельників... Сьо­ цьовитих і світлого розуму. годні радянський народ з особ­ Весь радянський народ пишаливою теплотою відзначає День ється трудовим подвигом шахшахтаря. тарської молоді, яка за один лиШахтар!... Це професія дужих, ше рік споруднла 37 комсомольсміливих, загартованих. Недарем­ ських шахт у Донбасі. Таких

поко- Ф роки боротьби за Радянську вла­

g

' здоров я,

нашій країні ск.1ався чудо­ звичаІі урочисто відзна­

но хтось з поетів сказав, що вже

~· ної праці, виховувати у моло- ванню учнів. Здійснення пе- ~

g ді

.

вІтаючи

СЛАВА ПРАЦІ ШАХТАРСЬКІЙ!

~

всього педагогічного ко- Ф

ра- лективу. ,ІІо цього

.

палко

соціалістичної Вітчизни.

коп.

15

2ф~ 00 З СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ДІТИ, 000 ~~ Ф

нових

р.

1968

народ,

шахтарІВ З СВЯТОМ,

. мІцного

31 Ціна

ТОВАРИШІ ПЕДАГОГИ І БАТЬКИ!

СЬОГОДНІ

НЕДІЛЯ

партії України та районної Рци Аеnутатів труАЯщих Київської області

!

.

N!! 104 (1706)

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

~

Радянський

тів трудящих, прцсвяченому вру­

ХХ

з'їзду

завершити

в

рики

з

річною

мільйона

31,2 обробна собних

фабрика,

продуктивніетю

метрів

кпжна,

комплек('

під­

підприємств .

році. Цр буде один з най-

(ТАРС).

1:1-------

ченню області ордена деніна. Врошуру видано масовим тира-

жем.

(ТАРС).

На будівництві Кременчуцької ГЕС

Будівники Кременчуцької ГЕС І

Центрадьпий Комітет КП ~'к- матерііlлів, едектротехніки, основ здобу.1 и нову перемогу. Бригада : раїни

і

Рада

.. РСР rько1 . ВІдкриття року

шкіл

з

нового

перших

з

навчання.

Міністрів

Україн-

.. · прииняли рІшення

про

навчального

двадцяти

восьми

сільrІ.кого ться

користуватись

струментами ським

госnодарства,

.

і

навча-

різними

ін-

еільськогосподард

швентарем.

ля

.

дІвчаток,

монтажників

три дні

Пrтра

.встанпвлення леса

ці

,

гідроагрегату.

1

(РАТАУ).

шко- проваджується як окремий пред-

ли в порядку досвіду в усіх об- мет-домоводство.

ластях республіки , а також У В доr.лідних шкодах з восьмимістах в Києві і Севастополі. річним навчанням обладнуються

на І

камери робочого ко- І

першого

восьмирічним строком починаючи з п'ятого класу, за-

Створюються

Молєва

раніше строку закінчила

Цукор 3 буряків

І

НОВОГО врожаю Цукрові заводи Вінницької об- І

Восьмирічні ШКLІЛИ працювати - фізичні та хіміко-біологічні кабі- ласті вже прийняли від колгос7 муть за новими навчальними нети, учбові майстерні по дере- пів близько 40 тисяч црнтнерів планами і програмами , які за- ву і металу, робочі кімнати для буряків нового врожаю. Першим

безлечують учням завершене ко- занять з ручної пр~ці, кабінети приступив ло ;шань з основ наук та підго-

товку їх до праці на виробницт- домоводства, ві.

спортивні

дукції

до

випуску

Кирнасівський

про-

машина вантажиrь

цукровий

зали . завод. Иого колектив зобов'язав-І

Кожна школа матиме свою учбо- ся переробляти щодоби на 600 J Випускники восьмирічки набу- во-дослідну ділянку.

дуть

певні

знання

з

технології

центнерів буряків більше завдан-

(РАТАУ).

ня.

(РАТАУ).

На Одеському державному механіч11ому заводі спзорено само­ хідний навісний зернонавантажувач «ЗПС-100». Він nризначений для вантаження зерна в автомашини або вагони, а також для різ­ них робіт на зернових складах. Зернонавантажувач nовністю авто­ матизовано, обслуговує його один тракторист. Прж·ягом години

І

100

тонн зерна, заміняючи

працю

50-60

чоло­

вік. У цьому році завод виnустить nерші 200 самохідних зернона­ вантажувачів для радгосnів і колгосnів цілинних та nерелогових земель.

На фото: слюсар-складальник О. Скитікоа готує самохідний на· вантажувач до відnравки сnоживачеві .

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото А. Подберезькоrо.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Недіnя,

ка десятків трудоднів і похваш від колгосПІшків артілі ім. Сталі

(3 виступів на серпневій нараді учителів) ни досвіду виробничої практики, які нагромад­ жені в кожній школі, слід узагальнити і nошири­ ти. :V нас, наприклад, учні старших класів зав­ їх nраці хорошо організації дяки правильній проявили себе на польових роботах; заслуговує доглядати худобу

вл кем.

успішності

школи з колгоспом.

Н

зв'язок

став

тісним

учнів. · Більш

..

навч~льноІ

е . порушу~чн

11рограми, допомогли торІк мехаНІзаторам зІбрати ф

Косолапова,

Д.

r1рнсвятнла свій виступ зв'язкам школи з своїми

. вихованцями.

П

ереважна

б'

·

ІльшІсть

в

них,

з

то

тірки в атестаті зрілості. Подруги цілком з нею згодні. Завтра вони nереступають nopi1 10 класу. Побажаємо ім та всі~ д< nершокласників від учням

-

карт?_плю на 20 гектарах, ство~;~и кро.ле ~~му, 1му числі 17, які закінчили школу в нинішньому в ЯКІИ вже маємо зараз nонад

ли

не

таке.

металолому.

тонни

22

б

заиве

на

уде

на

' .

якІ

кошти,

р

році, працюють на фермах і в рільничих бригадах

. . рОЗПОВІСТИ І

колгоспу ІМ. Щорса, беруть активну участь у со-..

думку

МОЮ

оде

кроmв, зІ ра-

.'

вщ

жали

з

колгоспу

.

щаmстнчному змаганнІ, усшшно виконують сво1

а

шкільної майстерні і 4 швеіі-, пова,

виховного

заходи

думка: своїми си­

навчально-виховної роботи.

шення

викладач при­ говорить П. Спичак, родознавства Зазимської середньої школи ціл• ком згоден з думками т. Лисенка. Всі ці зерни-

-

-

Я.

Учитель nрогннлнй

будинок

семирічної

для

школи.

ної

наступних

На

бази .

звітно­

школа виборних зборах в колгоспах, ее­ семирічна Калинівська Рад, зокрема у одержала ві~ Київського раднар- сіях сільських , Калиті, Княжичах Світидьному, з будинок двоnоверховий госпу усіма необхідними допоміжними вкрай потрібно було б вирішити взятися за будів­ приміщеннями. Розnочато бу дів· і практично

фізкультурної

шення

куркульня

роботи

nостріли .

Вмирали

зал .

спортивний

спеціально

призначений

Є

для

на дорозі,

в

Букварі лікнеnу,

сивоусі

Найnерші

школі, ряд шкільних майстерень в інших селах.

Набагато краще, ніж у мину-

У

зв'язку

серед­

переходом

з

ускладнює турної

організацію у

роботи

фізку ль­

повному

ком-

виробниче на ніх шкіл району час. в осінньо-зимовий плексі ряд нових виника6 навчання подумати nравНад цим варто

завдань .

.'Іі роки, обстоїть справа з шкіль- важливих

Слід створи-

зокрема у ес . базу' щоб в лінням колгоспів, • З Д ти для них таку паливом, ною азим я, освітленням. 8 природничих, 3 процесі навчання учень по- Гоголів, В.- имерка, хімічних та 12 Фізичних кабіне- еправжньому підготовився до Літки . тів забезпечені всім необхідним трудової діяльності, особливо у І Широко від?мо, яке величезне

ро еле к т

ме б еллю,

навчальним приладдям . поповнились необхідною

.

шкідьні

турою

Значно сільському господарстві. Те, що значення партІя нада6 естетичнонового му вихованню трудящих, зокредо літера- зроблено для цього

бібдіотеки,

дое- навЧадьного року , сдід вважати

лідні дідянки, спортивні майдан- дише

А ранком в школі . Хлопчики.

школярі .

дівчатка,

У довгі ночі , темні та безсонні,

верби

Старенькі

Веселий галас в світлому

сходились в

дворі,

шкільних

нових

ництво

Іван Петрович з ними нерозлучний Моряк балтійський, вчитель, комуніст!

Хтось гнав у ніч гарячого коня, Гула холодна осінь серед стеnу, І гнувся ясен в тихому дворі.

імлі ... примі­ фізкультурної роботи зал в Вро­ червоний фахівець 2. М сільраді у А школі Требухів щень, розширення наявних, щоб варській середній Плоске, ес. Бобрик, на селі. Гоголів, додаткових класних кім­ якнайшвидше перейти на одно- У всіх же інших школах поки Проводив перші збори Він бачив Леніна в далекім тільки спортивні майданчики, що нат у Великодимерській середній змінне навчання.

приміщень

шкільних

иицтво

На трактори уже сідають учні, І понад Бугом зводять новий міст .

...

Хтось

nадав

зроблено в Русанівській серед­ ній школі . При матеріальній до­ помозі колгоспу ім. Сталіна тут Урок вечірній . споруджений

гай .

І от земля врожай заколосила, Колгоспний, щедрий, радісний врожай!

-

У лісі банди, в селах

поліп­

для

початок

Хороший

міст.

В село nри ї хав фахівець червоний, Радянський вчитель, воїн-комуніст. Жила Вкраіна ч утками в тривозі,

покоління.

навчально-матеріаль-

У груди влучила , але не збила з ніг ... Літа пливли, як латані вітрила, Гулн шляхи. Квітчався зелен

Терnкі вітри . Далекі nерегони . Забута станція . Старий

Зміцнювати навчально-матеріальну базу В Броварах споруджено новий зміцнення

D

D

Висловлені учасниками наради думки, nроnо­ зиції, критичні зауваження відбиті в одностай­ зобо­ Учителі району но приАнятому рішенні. сил, щоб у 1958-59 докласти усіх в'язалися навчальному році добитися нових усnіхів у нав­ чанні і комуністичному вихованні підростаючого

провести

кошти

початком справи .

У нас же , як

ма мододі, учнів.

r.

r.

пала і К. Прокопенко. Фото і текст М. Горбатенка.

коnенко і Галина Безnала . У кожної з них на рахунку no декіль-

дбати ЯК ВІДДІ•l ним, НІЖ ДОСі. Про Це ПОВИННІ народної освіти, так і райком комсомQJІу.

в наступному році ремонт школи. Відпущені для цього. асигну­ вання плануємо витратити для дальшого поліп­ свої

на

і

.

Хорошо nопрацювал.и nід ча~ майбутніх випускників найкращи; дев ятикласниш усnіхів. канікул лІпнх На фото: Л. Юрченко (сидить) Юр школи Люба Русанівської Без Божук, ченко, Галина Божук, Катя Про-І зліва направо:

ню У~ИІв. Вважа,ю, що .1 з питань tде.ино-поm­ т~чно1 роботи ~в язок мІж школами ра~ону, ~б­ мІн д~відом МІЖ ними повнн~н бути бІльш. тІ~­

значення.

в нашому педколективі

лами

- nродовжує т. К~ол~: ~рнд1ляє велн.ку ув~гу антнрелІГІЙНІН

-

пропага.ндІ серед батькІ~, ате1стично~у ~ихова~­

чого часу придбаємо коштовний телевізор. Частину коштів витрачаємо також на масові поїздки глядача та учнів до Київського театру юного інші

І

зо ов язання. - Наш пед~олектнв,

них машини для рукоді.~ьного гуртка, найближ-

на

,

б

вироблені трудодні, зданий державі металолом, значно поповнили фонд всеобучу, nридбали ряд

інструментів для

.

.

.

.

навчаюІS

виробничого

в школах ресnубліки. - Після натхненної nраці, ус говорить Люба Юрченко, nішніше буде і боротьба за п'я

семирічки,

Княжнцької

np<

кінофільму

во-популярного здійснення

сам

науко

nідготовці

у

участь

і

та

в кіно,

новинки

нієі

взяли

учні, що відзначаються на - найбільш дисциплінова­

завуч

Ба

дозвілля.

своє

і

гато читали , не nроnустили ні од

ні в класі і поза школою, успішно вчаться.

ми добилися значного nідвищення

-

nодруги

nровели

Прекрасно комсомолки

ЩО

І

на колгосnних фермах.

особливо nоказово виробничій практиці

сказав У минулому навчальному році, директор Красилівської семирічної школи т. Ли-

-

еенко Д.,

на.

на внеоку оцінку і труд учнів, які nривчаються

з'їзді

ХІІІ

на

' Микити Сергійовича Хрущова

року.

1958

ПІСЛЯ НАТХНЕННОІ ПРАЦІ

ШКОЛУ-БЛИЖЧЕ ДО ЖИТТЯ Близько 80 учителів прийняли участь в обгозасіданні і на пленарному воренні доповідей секціях наради учителів, яка відбулася в останні дні серпня. Вся їх увага була зосереджена на настанови життя в втілити тому, як краще

серnня

31

це цідком вірно будо відзначено І

Петрограді,

Він Зимній брав

-

балтієць Палав

молодий

І

школярі.

Та созівські дорідні колоски. І пишуть діти букви кострубаті :

...

«Ми хочем миру , миру на віки!~

насторожено

Петровичу

Летять листи

сільраді, Шуміли

nершІ

ji перші збори у nохилій хаті

на

червоно праnор

перші,

Лікнепи

сnочатку:

усе

nригадається

щоднини,

сади .

Та

А наймити безкінні, безземельні Вже в nерший СОЗ збиралися: веди!

все

-

від учнів

шана і хвала. Здається, вся велика Батьківщина

Як каже Партія, як каже Ленін! ..

РІому

І іх nовів учитель молодий.

оддала.

сердечний

поклін

Учнівські зшитки, квітн

З'явився хліб в бідняцькій темній хаті,

'

пурnурові,

В сільському клубі грає

Зникала тінь злидарства і

гармоніст...

журби.

н~. серпневій на.раді . учитеді~, Писали діти букви кострубаті: Складовою частиною навчаль- цш важливш ДІЛЯНЦІ внутр!- «Ми не раби! Ми не раби!» Партійний вчитель, воїн, заголосили · · І при мало дуже • роботи · но-матеріальної бази 6 дослідні ШКІЛЬНО! раnтом в нІч вІтри комуніст! "Телевізори і багато чого іншого ділянки . Зайнято під ними понад ділялося уваги. Слід подбати, зо- І вnали жовтим листям на nоріг. бе ила з б · . М'ЯСТКІВСЬКИИ А. •ля культурного дозвілля учнів. ' зс о рІза куля , .1юта та 20 гектарів землі. у всіх шко- крема про те, щоб в кожній шкоІ' ------У цих та численній кількості лах району 6 кролеферми. А.'Іе лі були необхідні музичні інстручики -

різноманітним інвента-

В

широкий

вдивляється Петрович

світ

рем. З 37 масових шкіл У 18 6

В

інших фактів наочно бачимо пев- все це, як відомо, не да6 учневі менти.

школу

Говорячи про навчально-м~;е-1 томне nіклування партії і уряду можливості одержати необхідне про народну осві'l)'. Перетворен- у його віці уявлення про соціа- ріальну базу, не можна обІити В школу, в школу детвора, Все для вас готово. . ня в життя історичних рішень лістичне сільське гоеподарство, стан наших бібліотек . в них екземплярів Отдь1х кончился, nopa 96 сільськогосподарську nартії про круте піднесення сільгосподарства

ського

дальшого росту

привело

потужну

організацію

до техніку,

економіки кол-

тисяч

понад

науково-популярної

праці .

з цим заслуговує літератури.

у зв'язку

Вони

і

художньої

продовжують

Гоголівської,

Требухів- зав рнд перевірок, робота бібліо­

доnомогу ШКОЛаЬІ У ЗМіЦНеННі СЬКОЇ і ряду іНШИХ ШКіЛ, ЯКі текарів ЧаСТО ЗВОДИТЬСЯ ДО фор­ добре організували в минулому мальної видачі книг. Бібліотекар, НаВЧаЛЬНО-МаТеріаЛЬНОЇ бази. більше

Все

ста6

у

нас

nед-

навчальному

році

екскурсії

уч- як і кожен nедагог, повинен сво6ю

Разговор

За учебу снова.

веломнить

nрервал

лето .

звонок,

УлЬІбнулся Вася : Значит снова на урок 1 По ЗНаКОМЬІМ классам.

и у школьного крЬІльца

Смех и шум с рассвета,

госпів. Завдяки цьому переваж- особливої уваги практика Літків- поповнюватися. Але, як-то пока­ на більшість з них нада6 велику ської,

Разговорам нет конца,

Есть чем

•••

Чуть

Расnахиупа осень двери в школах,

прищурясь, смотрнт

на

ребят.

В к а ждЬІй дом nринетливо вошла ,

nуть лежит

МалЬІшей наряднЬІх н веселЬІх,

Перед ними

В зале говор, смех и ожнвленье ,

СветлЬІЙ и большой , І< ак жизнь

В nервЬІй класс учиться nривела .

крЬІлатЬІй,

в стране. колективів, які виявляють твор- нів в колгоспи, РТС, тракторні роботою активно допомагати шко­ Радости великой не тая . ребята в лі у налагодженні всі6Ї навчаль­ Там малЬІш nрочел стихотворенье Вам no nраву суждено, чу ініціативу у збагаченні шкіл бригади, броварські школи -

необхідним приладдям для унаоч- окремі підприємства , а також РТС. но-виховної роботи.

нення занять. Осо~.'ІИВО цінни.м І

~ОДО

цього

є

Був, проте,

досвщ ви кладачІв_ недолік

у

один. ее. р_йозний

пров~денн.І

ЦІЄІ-

На ці буденні,

. - fІИТаНІІЯ важ

«Родина

але

важливі

ШК!. ЛЬІІОГО ЖИТТЯ

і ХО-

святкового наперl'додні фІзики В. М. Левицького з Т~е 1ливої роботи. БІЛьшІсть екскп- тілося початку нового навчаль­ бухівської, К. К. Ільченка з ЛІт- сій носили оглядовий харцктер, дня ківської, В. Г. Вови з Бровар- недостатньо nов'язані були з від- ного року - звернути увагу пе­

навчальної дагоrічних колективів, громадсь­ с ької середніх шкіл. Зна чення повідними темами проведеної ними роботи по ви- програми. у новому навчально- кості району. Від іх вирішення

готовленню приладів для фізка- му році слід це запобігти. бінетів

не тільки

По- У великій мірі

залежить

успіх

в тому, що винні переважати тематичні екс- роботи по комуністичному вихованню учнів, що є основним зав-

б

. ошти · Цим самим курсії і проводити їх тре а · при заощаджеНІ к данням радянської школи. вони привчають учнів до кропітІ. Реnаnюк, активиііі допомозі агрозооветсnекої

nраці,

допомагают ь

ІМ

кра-

ціалістів,

ще засвоїти -основи фізики. Слід,

проте,

ще багато

с казати,

треба

що

нам

працівників

зробити для робництва.

інженерно-технічних

та

передовиків

ви-

виконуючий обов'язки заві­ дуючого осві ти .

райвідділом

нар -

-

любимая моя! ».

Покраснев немного от смущенья, На стену уставил острЬІй взгляд.. .

А с nортрета, улЬІбаясь, Ленин,

І ПобЬІвать на Марсе и Луне.

І

А. К~злов, робІтник.

м. Бровари.

Першокласниці що до неї безуnинку друзі йдуть, ідуть, ідуть, і в цю радісну хвилину ,

Н е дивуйтеся , що Катя не в еличка ще на зріст, але ходить no кімнаті, моn дорослий сnравжній

гість ;

що в косичку ій м атуся нову стріч ечку вnлела, а з Русанов а бабуся букет

квітів

nринесла;

що з любов 'ю Каті двері м е нший

братік

милих

привіт nереда ють.

Ні, недаром в Каті в хаті радість

морем

завтра, завтра

оченят;

розлилась :

наша Катя

піде вперше в перший клас! М.

відчиня,

ні н а мн ть н е зв одить з неї свої х

свій

Горбатенко, учи тель.

м. Бров а ри.


Неділя,

1958

серпня

31

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЗОеремо такий врожай пшениці, як треdухівці На кожному з

Таким дог

.1

доручати

н дати

Наполегливо

158 гектарів 14,7 це нтне­

ках в другій бригаді вийш л о по

Павло Микитович Юрченко та

Іван Омелянович Варич --

центнера .

16,5

Можемо

ли б сіяли насінням ви с оких ре­

озимих перrхресним сnо с обом

продукцій,

по

-

гектарів

60

вати значно вищий урожай,

:Ja денІ. при

розміщали

хала.

одержу­

трактористи колгоспу ім . Сталіна, с . Русанів. Посівним агре­ гатом з З сівалок за 5 робочих днів посіяли ЗОО ге ктарів

На вирощування вонз прийма<:' Tf'JlЯT 15-деНІ!ОГ') 9ЇКу, ><ОЛИ БОНі! ще слабі і вимагають пильного <'1\а, доброго догляду . Вон ~ не

ко­

пшеницю

допускає,

на більш кращих , ніж до с і , попе­

нормі З6.

Попврвду-бригада комуніста

Ва с иль Степанович Шибіка після багаторічної служби в рядах Радянської Армії підполковником у відставці повернувся в рідне СРЛО . Можна було б і відпочити, та це не в натурі комуніста, офіцера . З перших днів він став акт·ивно допомагати партійній організації і особливо в агі-

таційній роботі. Однак усе це не повністю його задовольняло. - Хочеться спробувати свої сили безпос!'редньо в колгоспномv . ' виробництві, - якось звернувся . ... т . Ш и б'Іка. до парторгаНІзацІІ

зерна,

валовий

вирішили

посіяти

стояла вода, з'явилися ніжні еходи. Старанний догляд за посівами б · · л м к дав до РІ насЛІдки . анка · оваль, наприклад, вже зібрала І 2.65 центнерів огірків з д вох гекНезабаром з'явилася наrQда 1 тарів, ланка r. Омельчук _ по в задовольнити ного прохання. о- 238 центнерів ранньої капусти . 0

вича бригадиром На цій роботі

повну жнива.

за другу

силу проявив свої організаторсь- бригаду скосила і заскиртувала кі здібності, набуті за роки пе- сіно з 520 гектарів, зібрала зер-

який

уміє

поговорити

по душах.

з

п

людьми

все

відіграло

вирішальну

роль

Пригадується такий епізод. На

початку

першого

періоду

весня­

по 25 - ЗО

значну кількість. землі, відведеної картоплю,

овочеві

прапор

П.

культури , секретар

кукурудзу. Дехто почав сумніва­ тися : запізнення з посівами не дастг.

можливо сті

колгоспу.

виконати

Кабан,

·

посіяла

відбувся

качанів 11 .'/ Я

днями

у

Білій

Церкві

р

семінар по силосуванню

кукурудзи

згодовування

і

картоплі

Ж,

ЯК

І

гектарів.

80

юt

кагатах

допущені

деякі

помилки.

Іх в

345

картопля втрачає

кількість

поживних

речо-

втрати

іІе

перевищуютt,

7

високий

560.

урожай

Дбаючи про

ярих

культур.

г~ктарів.

В. Компанець,

* * *

до

про-

вин . У такому силосі, як в~:танов- центів. лено, накопичується велика кіль-

Техніка

силосування

картоплі

кість оцтової кислоти (до 70 нескладна. Ії можна закладати у процентів), яка при надмірному ями вареною і сирою. Поживспоживанні шкідливо впливає на

організм тварини. силос

·

свиНІ

погано

Дуже

ність

вареної

на

5-10

Коnгосп «Більшовик», с. Раж­

силосування

п ри

б

більш

17

гектарів.

Урожай

Ланка, де ланковою

трудомісткий .

на

перших

по

152

3

Г . Пищай,

досвіді

колгоспів

Вілоцер-

о ох

Щоб мати

Каnашник,

бригадир бригади N2 1. ня

можна

змінювати

випадках

збільшити

1ОО

в залеж-

картоплю

Вигідним і більш ефективним дрібної і пошкодженої картоплі.

витого корму, його добре поїда- є комбінований силос з качанів Ії треба тільки силосувати.

кукурудзи та картоплі, якої до-

ють свині і швидко набирають дають

v

вазі.

40 процентів, 10 _ 15 пооuентів моокви. Співвідношен-

В. Коnпаков,

головний

зоотехнік рай-

сільгоспінспекції .

колгоспу .

Д. Прудкий, Колгосп с.

ім.

фермою.

Жд а нова ,

Красилівка .

виробництво одержали молока близько 160 угідь , центнерів. Щоб більше його ви­

гектарів

більше маточного поголів'я

27

в цьому

корів.

робляти, у серпні придбали

24

корів. Намітили у вересні їх Для

цього

виділяємо

певну суму грошей.

П. Монастирський, голова

с.

Кірова.

Завор11чі.

25.

нас

декілька

серпня

низькопро­

дуктивних корів, яких вибракує­

мо. Для поповнення стада до кін­ ця року придбаємо до

100

корів.

М. Машевський, бухгалтер.

Колгосп с.

***

Протягом

У

колгоспу

ім.

12 ко-

рів, а у вере с ні запланували ку­

пити ще

ім.

Ватутіна,

Пухівка .

*

намітиди

*

*

приДбати 20 корів, аде купили Колгосп має в І'rредньому по тільки 4. Щоб виконати план 6,1 корови на 100 гектарів розвитку маточного поголів'я ве- сільськогосподарських угідь, .до ликої рогатої худоби , треба при д- плану неви стачає 70 го.ТJіВ. бати ще ЗО корів . Близько 40 нетелів на осінь пезаступник

М.

Щиголь,

голови

колгоспу

« Шлях с.

Ілліча» .

реведемо в корови ,

ба придбати .

корів купили

15

100

решту тре­

замі с ть

1. Р. Паловко,

*** гектарів

в середньому

а

У серпні

Зазим'я.

по

завідуючий

угідь

11,4

маємо корови,

Колгосп ім . с.

фермою.

Шевченка,

В . -Димерка .

Здають худобу на м'ясо Наш колгосп відстав з виробУ наступному місяці знімемо ництвом м'яса, в тому числі еви· · 200 з ВІДГОДІВЛІ І здамо свиней нини . Посилили відгодівлю евивагою кожна 90-100 кілограней. За останню декаду серпня на заготівельну базу здали по- мt'в ·

нів тоді, коли їх закладати в процентів гречаної, конюшин- ущільнювати, силосувати швид- над 160 голів худоби, переважно траншеї в стадії воскової стиг- ної або іншої поживної полови ко . сnиІ!ей, загальна вага яких 150 І чи січки бобового сіна. В кожному колгоспі під час . Jюсті . При цьому майже вдвоє збирання залишається багато центнерІВ.

підвищується споживність соко-

телятниць

завідуючий

По плану у нас н е вистачає ще

На

цен1· нери. В.

інших

вересня.

гектарах накопала

ності від наявності кормів. Подрібнюють качани кукурудкінського району і дослідної треба мити, сиру - подрібнюзи і картоплю на силосорізці станції тваринництва «Терезіно » вати. До неї необхідно добавляабо універсальній кормодробарці було доведено, що зовсім мало ти 10-15 процентів до загаль« ДКУ-1,2 ». Масу треба добре буває кислоти у силосі з кача- ної ваги бобових трав або 3-5 На

Проценк а .

r· ектарів угідь продовжує бути вкрай низьким.

100

хороший.

процен- 8 _ _ _ _ _ _ __

кислий тів вища, ніж сирої, але процес

поІДали .

Я.

Упущене у серпні слід обов'язково надолужити у перші дні

гrктарів жита і пше­

закладали в облицьовані трап- 30 процентів поживних речовин, ни. Бригада, яку очолюю, розшеі в стадії молочної і молоч- б увають :тачні відходи бульб. гортає копання картоплі . Зібрали но-воскової стиглості, коли в них п ри силосуванні ж картоплі мала

кожні

купити.

Жовтня,

колгоспник .

Відомо, що під час зб е рігання

Гудков,

таким запитанням звернулася редакція до правлінь ряду району. Відповіді, які одержали, Rоказують, що в багаrьох з них намічений на серпень графік збільшення пого­ лів'я корів , зірвано. Внаслідок цього виробництво молока на

місяці придбали

качанів та молочно-воскової стиглості .

кукурудзи у попередні роки бу-

40

ростуть,

З

року підготовили

ниці при плані

така

доглядає

добре

На скільки у вас збільшилось поголів'я корів у серпні?

великої рогатої худоби,

сіяла

при закладанні качанів мо.1очної

свиням.

Під час силосування

еХІОКа

ерму для поповнення

ні-травні. Так трапилось, ЩО од-

в тому

ни кукурудзи тільки восковоі Іtаступного року, механізатори · Т · . орють на зяб . Піднято пrрші 60

С'ІИГЛОСТІ.

ф

едала на

лят, одержаних від корів У квіт-

агроном.

кача-

вони

* * *

с. Рудня. Тракторна бригада по­

силосувати

телятниця

Всі

Г. С. Ткаченко. Фото

на зяб. Під ярий клин наступного

* * *

треба

точно

артілі «Ч е рвоний прапор » . Світильне. На знімку : телятни щІ

молока на

с. Літки.

Отже

треба

Галина

колгоспів

Колгосп ім. 40-річчя

Цими

години

І

с.

М. Самойленко,

кукурудзи і картоплі

які

агроном .

гектарів,

2.50

парторганізації

Силосування качанів

в

І.

числі на половині цієї площі пше.

колгоспу ім. Калініна .

зо-

і

колгоспник

під стада корів . наНині Оля ходить біля ЗО тr-

було залито своїх руках перехіднЕй Червоний ницю . Механізатори орють також

них робіт повіддю під

щоб утримати в

з оотехнік.

швидко набирають у в азі.

З ПОЛІВ

центнерів пшениці з гектара .

рються за те,

скласти

телятам .

Зараз

Коnгосп ім . Леніна, с. Жердо­ Зараз основна увага колгосп­ ва. Зобов'язавти с ь завершити у зміцненні трудової дисципліни. ників 1-ї бригади зосер е джена на сівбу озимини до 10 вере сня , З початку року бригада по в с іх збиранні овочів, силосуванні к ор­ тракторна бригада при плані 475 показниках посідає першість. мів і сівбі озимих. Вони бо­ Це

були

раціоном,

виконує .

телят.

ОСТАННІ ВІСТІ

коп'яка соломи . На окремих пло­

щах бригада зібрала

Онои~ко

Колгосп ім . Кірова, с. В . -Димерка.

ребування в партії і Радян с ькій нові, не залишила в по.тІі жодного

Армії. Допоміг і досвід агітатора,

за

u

сінням .

Вона раніше

телятнику їх

брали по 40 центнерів з гектара. Цим зерном засіваємо 60 гектаКомсомолка Оля Скидан пра-, не з телят тяжко захворіло, а рів . На 33 гектарах сіємо пшени- цює телятницею півтора року. ветфельдшера не було . КомсомолСпочатку доглядала 20 теличок, ка знайшла його аж у таборі біцю сорту « пшенично-пирійний що привезли з колгоспу ім. Ди- ля худоби, щоб той надав допогібрид 186 », на решті площі митрова ' д митровського раиону, могу теляті. « білоцерківську 198 ». Московської області, з яким змав · · Оля Скидан є прикладом дnя Поновлення сортів дасть нам гаємо с ь. с 1х вона виростила 1 пе-

Посідала бригада перші сть і в

він на

давати

найкращі попередники: 70 гектарів люпинових парів , 40 гектарів пласта конюшини і 63 гектари , де зібрали люпин на зелений корм для худоби та с ил ос. Для сівби завезли з колгоспу « Жов­ тень » , с. Требухів , 10 тонн на­ сіння сорту «білоцерків с ька З7 » другої репродукції, якої там зі-

Хоро- можливість посіяти в наступному

новоутвореної ли копати.

допоміг

ми, скільки

17З

за пропозицією партійної органі- ші види на врожай кукурудзи, а році всю площу, відведену зації, висунули Васидя Степано- також картоплі , яку вже розпоча- пшеницю , високоврожайним комшІексної бригади.

у

годує

В ньому точно вказано, які кор·

збір

гектари пшениці, відведи під неї

бов'язання - виростити по 150 цrншерів картоплі, 255 центнерів овочів і по 40 центнерів кукурудзи на кожному гектарі . Але така думка швидко розвіялася . Не чекаючи, поки спаде вода зі всіє\ площі, ·гут почалися роботи. Були мобілізовані всі сили і засоби. За декілька днів там, де

сrни минулого року колгоспники, Вагато вродило помідорів .

який

збільшити

щоб

протяги ,

редниках .

Щоб

сумлінно

Галина Ткаченко. Торік вона до· глядала 42 телички і всіх вtіко·

ра пшениці, а на окремих ділян­

заносяться на Дошку пошани:

працює,

в и конує свої обов'язки телятнинн

зіfірали на круг по

За поданням партшних організацій і пр а влінь колгосnів

теJнт

Д. Паnій,

зоотехнік.

Колгосп с.

«Червона

Україна » ,

Гоголів.

***

У цьому місяці часто прибували тіль у серпні продала державі

на базу « Заготхудобавідгодівля » 1260 свиней

автомашини

з худобою

колrос-

пу « Жовтень », с . Требухів. Ар~/

262. центнери.

загальною

вагою

М. Севрук, бухгалтер.


4

НеАіnн,

СТАХАНОВЕЦЬ

РЕДІ\КЦ

з

ЙНОЇ

серnня

31

року.

1958

ПОШТИ

----------~~--------~---------------------

Для збільшення

Рішення ООН повинно Оути виконане

рішення

неральної

Асамбдеї

Організації

Націй

(ООН),

закінчилася на минулому прийняла рішення про

швидше

виведення

виробництва цеr ли

Асамблеї

Заліський цегельний

ООН. В цьому головна умова збереження миру на Арабському Сході.

Надзвичайна спеціальна сесія Ге­ Об'єднаних

Генеральної

яка

тижні, якнай­

іноземних

секретареві

ООН

з

завод

найстаріших

довоєнні, так і післявоєнні ро­

равлячі кола Сполучених рів Тайвань, де переховуються Штатів і Англії, звичайно, неза- лід захистом США вигнані з Ки­ доволені такими лідсумками таю недобитки чанкайшістської Асамблеї.

Вони

намагалися

на-

жав кредит

використані

в'язати ООН таку резолюцію, яка Американські військові кораб­ не зобов'язувала б іх вивести лі, зосереджені в районі Тайва­

свої війська з Лівану та !орда-

ню,

курсують

в

режжя

і

ським

фЛОТОМ

з

чанкайшіст­

ГОтуЮТЬСЯ

ДО

«Ве­

лнких спільних маневрів». Під прикриттям американського фло-

Згідно

вану десятьма арабськими краї- ту чанкайшісти з повітря і з мо­ нами, що передбачає забезлечен- ря обстрілюють китайську терн­ ня миру на Арабському Сході . торію. За ловною згодою Спо­

Заа н~ї змушені булиСШпрАОГ?JІАосу- лучених Штатів в ти 1 представники 1 нг. •

лії

бо в

'-

б

кра ІНИ як

у

цьому

А~е

б

ули

вороги

нн

протилежному

разі

ці

.,

остаточно викрип

мирного

врегулюваи-

районі.

проголосувавши

за

ктк~

заимається

корінної

районне

чанкайщістська . . шратсько~

ку

дІ-

за розпорядженням риканського командування,

enep

резо - Тайваню стягаються

збройні

аме

призначенням .

але

розробленого

плану

перебудови

відділення

відпустило зараз

заводу,

Держбан­ для

749

до

си -

тисяч карбованців.

8

люцІю, слрямов~ну на ослаблен- ли США з інших районів Тихо-

Мі-

лія не тільки не виводять звід- зуючи на це, громадськість азі-

ше,· ніж зараз. За попередні-

ти війська, а навпаки, вживають заходів, спрямованІJХ на rюсн-

країн з обуренням заімперіалістичну політику

ми підрахунками, вже в першому році після повної ме-

вимагає

ханізації

трудомістких

. еконоМІЯ

. коштtв

Сполучені

Штати

і

Анг-

безпеці на Далекому Сході. Вка-

атськнх суджує

лення своіх лозицій в цих краї- США нах.

руті,

У

ліванській

наприклад,

столиці

Бей-

канські

американські Азії,

танкові лідрозділи зайняли бойо- воєнні ві

позиції

в

приморському

ра-

і

ліквідувати

бази

звільнити від

йоні.

лаціі

Таке ставлення США і Англії до резолюції Генеральної Асамб-

Острів частина

леї ООН і поведінка американоанглійських військ у Лівані та

військові

в

вивести

кораблі

америз

вод

американські

1

цьому

робіт

. становити~!'

районі, і понад 630 тисяч карбованЦІВ. американської оку- ' Все це заслуговує на ува-

Тайвань.

гу

Тайвань невід'ємна Китайської Народної Республіки і рано чи пізно ВІН повинен бути визволений від чан­

ряду

району,

підприємств

нашого

де

малопродуктивна

І ручна праця

посідає ще до-

І

си1·ь значне

місце.

Високий

рівень механізації дає иожли­ Іорданії викликає тривогу в усіх кайшістських недобитків та їх арабських країнах. В Дамаску американських покровителів. Але J вість також найбільш повно і Каїрі відбулись багатолюдні мі- цього не хочуть імперіалісти . І використати наявні внутрішні

тннги, учасники яких висловилися за негайне виведення військ

США, які nеретворили Тайвань в свою воєнну базу, в небезпечне

І резерви виробництва.

президент

ваню наочно лідтверджують агре­

І рівники

І '

імперіалістичних держав з араб- вогнище війни на Далекому Схо­ ськоі землі. Недавно обраний ді. Нинішні подіі в районі Тай­ хаб,

який

Лівану

генерал

приступає

до

Ше-

вико-

нання своїх обов'язків у вересні,

заявив, що американським військам слід негайно залишити цю країну. Все рішучіШе наnолягає на виведенні чужоземних збройних сил з СВQЕЇ країни иаселення Іорданії. Арабські народи і все миро-

сивні наміри США. Проте китайський народ не дає

захопити себе зненацька . Він го­ товнй до відсічі будь-якої агре· сії, звідки б вона не виходил·а, і дістає підтримку з боку всіх країн соціалізму, всіх народів не тільки Азії, але і всього евіту. Агресивні мани амернкансь·

любне людство ·вимагають, щоб ких імперіалістів

на

І

Прикро, але факт. Ці:ї істи­

ни,

на~ жаль, не

таких

засвоши

одНу до другої, слорід­

нюють іх. nрацівники майже всіх

використанні

креди-

тів на механізацію вони могли

б бути набагато більшими. В. Чаюн, керуючий райвідділенням

Далекому

Держбанку.

США і Англія беззастережно і Сході приречені на провал. без всякого прогаяння виконали Д. Бочаров.

і

на

оранці

збиранні

зябу.

Часто

набирає

основ

вивчення

техніки .

Адже

людині, яка, приміром, добре знає принцип роботи трактора і

говує тваринницькі ферми. На ба-

ткацького верстата, не так важко

га7t.ох

ділянках

обходяться

господарства

без

нас,

без

не освоїти більш складну машину.

нашої

Два

великих

розді,тн

книги

машини . І тому я почуваю себе за:<ждн потрібною людиною. Тому і виходить, що моя професія

присвячені розnовіді про лрофе­ сії працівників сільського госло­ дарства. І тут автор часто нага­

-

дує,

це

мій

авторитет.

Ви говорите -

-

ми

-

Так. Про людей судять no тому, як вони трудяться. А як же людина

працюватиме,

коли

вона

нічого не вміє робити? А щоб уміти щось робити, приносити ~<орнсть суспільстRу, необхідно н<самлеред

мати

якусь

професію.

Допустимо, не було б у мене професії, хто я? Мамина дочка і

есе

...

Таких

і

зі

Є.

яку

«Мій автори- боті

тет»?

подібних

Перм'яка «Ким

міркувань,

розповідь і дівчини

в дещо таємничий, маловідомий длн підростаючого покоління світ праці й техніки, у світ зустрічей з людьми різних професій. Роз­ nовідь автора жива, <.бразна. І

t:.e

в

ро-

подають :'Іюдям набуті

ни-

ще

велику

в

школІ

допомогу

знання

..

Як про найстрашніше лихо ко­ лись говорив М. Горький про те, що до Жовтневої революції бага­ то людей в нашій країні не мали дитинства. Лише звівшись на ноги, вони вже змушені були по­ діляти нещастя батьків біду­ вати, важко працювати. Наші ж діти мають радісне і щасливе дитинство. І хай воно буде довгим, каже Є . Перм'як. Але воно не повинно бути панськнм. В шістнадцять років юнак чи дів· чина

бути» .

. Кннга - своєрідна r:po мандрівку юнака

ло

паспорту

зветься

грома­

дянином. Це, в свою чергу, зна­ чить, що для них прийшов час, коли слід подумати, яку профе­ сію обрати собі . І ось якраз в роздумах

лоді

в

над

цим

пригоді

питанням

може стати

ва і змістовна книга ка «Ким бути:..

сприяє тому, що кнш а від початку до кінця (а в ній 445 сто-

Є.

мо­

ціка­

Перм'я­

В . Лебединець.

-----

м. Бровари.

Справа всіеї громадськості Нещодавно в нашій районній газеті повідомлялось про те, що в народному суді розглядалась справа громадянки Крук М. П.

бич С. 1., Хікін І. С . з с. Гоголів та Білоус І. Т . з с. Требухів. Во­

вона

спекулювала

Проте,

на

на

жаль,

ринку.

вищезгаданий

факт не є поодиноким . Працівни­ ками районного відділення міліції були не так давно затримані на гоголівському

ринку

ни також продавали або намага­ продати різні речі по спе­

лись

з села В.-Днмерка прп дрібну спекуляцію. Суд наклав на неі штраф і конфіскував речі, якими

громадяни

Голенко М. Г . , Карлець Г. Г. з м . Бровари, Школенко П . 1., Ба-

кулятивних цінах. Рішенням народного суду кож­

ний з них притягнутий до відnо· відальності . Але на цьому, як кажуть,

не

можна

ставити

крап­

ку. Щоб успішно вести боротьбу з

подібними

міліції активна

явищами,

потрібна допомога

органам

повсякденна, громадськості

району.

-----

ПІВЛІТРА + ЦИГАРКИ =

7800

А.

Щадило.

КАРБОВАНЦЯМ

Микола Маркіянович Осьмак молода людина, робітник. За відгуками громадських організацій

де локоїлись тоді добре вгодова­ ний сусідський кабан і теля, він не найшов . Вмістнвшись, як міг,

підприємства,

на

де

він

працює,

та

Гоголівської сільради, де проживає, за ним ніколи нічого поганого не помічалося.

сіновалі,

вирішив закурити .

Важко зараз довести доку­ рив він цю цигарку чи ні, але одне несумнівно хлів з жив-

Все це дійсно було так до 27 ністю, що була у ньому, він спз­ червня нинішнього року. З наго- лив . Потерпілі та і слідчі органн ди чи без нагоди випив Осьмак не настоюють, щоб запросипІ того дня лівлітри горілки та винного в тюрму, але відшкодити зайшов до сусіда на хуторі Під- збитки обов'язково треба.

л~сся.

НОВИЙ КОЛГОСПНИЙ РИНОК

зараз

молоддю

трактор використовується також на меліоративних роботах, обслу-

ке­

підприємств,

іІ як завод холодильників, будів~льни_й комбіна_т. Іх виробни­ ' чІ усшхи значНІ, але при на­ лежному

сівбі,

на

бпrато зустрічається в новій кни­

річну роботу. Щорічний виробіток цегли буде доведений іІІІ 14 мільйонів штук _ в 3 рази біль-

що

на

При

СходІ, США 1 АнглІя всІляко за- військово-морський флот США тягують її виконання . приведено в бойову готовність. З Лівану та Іорданії надхоЦі провокаційні діі США недять численні ловідомлення про суть серйозну загрозу мирові і те,

і

роздумів, зауважень про професію

нізацію завод вже через сяців зуміє переі\ти на ціло-

ня н_апружен~тІ н~ Ар_абському го океану. Весь тихоокеанський

дуже розпов-

-

використанні правильному uсиr·нованl!Х коштів на меха-

-

Тракторист

врожаю, і

цьо­

го значно більший кредит

ЯЛЬНІСТЮ, грабуючи ІНОЗеМНІ ТОрІ·овельні і рибальські судна . Т

за

недостатньо. І при цьо~ІУ рів­ І-Іі механізації більшість вироб­ ничих процесів, як і раніше, ЩІОІ!адиться вручну, не лік­ нідована і сеаонність в роботі.

безпосередній

разом

тисяч кар­

Це, безумовно, добре,

~~~дн~ро~~О.:уч:~~ім ро87;:та~есі/ близькості від китайського узбе-

Англії резолюція навіть не ста­ ВИЛЗСЬ на голосування. Сесія прийняла резолюцію, заnроnоно·

99

-

fованців на механізацію окре­

банди.

В наш час машини набдижають

професії

чення

ку з ініціативи райвідділення

ост-

го .

І іюересом.

можна розповідати дов-

-

неослабним

трібен

мих виробничих процесів. Слід віддати належне дирекції підприємства гроші були

китайський

вона,

говорить

-

читається

з

сезонний характер, та і устат-

носить

доручено зробити практичні кро- nровокаційні дії проти Китай­ ки, що сприяло б перетворенню ської Народної Республіки. З цього рішення в життя. цією метою американці широко використовують

Про мою роботу,

-

рінок)

кування на заводі примітивне.

цегли

Державного банку Зіівод од~р­

П

фесію, гордиться нею.

огляд

виробничих спеціальностей неод­ мінно мають справу з технікою. Ось чому такого важливого зна­

виробництво

На початку нинішнього ро-

океану, nосилив за останній час

Книжковий

сюджена і потрібна сnеціальність. Працюватн нам доводиться протягом всього року . Трактор ло-

в ій с ь ко в и іі

Зоя Козлова

любить свою про-

під­

приємств у районі. Але як у

військ з Лівану та Іорданії. Ге - флот, що перебуває у водах Тихого неральному

одно

-

ПровокацІJ США проти народного Китаю Американський

Розповідь про професії

J

Побачивши .. що

гість

на-

пщп_итку, г~сподарІ хати попроси-

Погодився

з цим

і

ли ного внитн . Ім 7800 б ·· Примушений покорнтнся, Ось-~ У У )(ар ованщв . • Г. мак

виишов,

але

додому

ноги

Осьмак .

Півлітри і цигарка обійшлися йо·

не

донесли. Кращого місця, ніж хлів,

Дужик,

райпожінслектор.

Одідами ваших внетуnів

В листі під

заголовком

сДо

вас звертаємося, тт. Радько і І Негода» ( «Стахановець» від 23

липня)

розповідалось

про

ряд

* * *

сЧас вже вирішити це питан· ня» під таким заголовком в «Стахановці» від

ІЗ серnня

вмі­

хат. ~олгосп~ик~в

н~

серйозних недоліків, що мали щено було листа з с . . В . -Днмерка місце в організаціі і проведенні про те, що на вулищ «Г?лубнн­ збирання

та

обмолоту

хлібів

в

ка»

ряд

.

погребському колгоспі ім . Кірова. електрифІкованІ

t

не рад.~оф~коваНІ .

Голова сільгоспартілі т. РадьГолова В.-Димерс_ькоІ сІльради ко о. по.відомив редакцію , що т .. Мнронець П. повІдомив редак­ стаття обговорена на відкритих щю, щ~ ~~раз . ~станов.люють

партійних зборах. Критика виз- електрифІкащину ЛІНІЮ. На_иблнж­ нана правильною. чого часу 4_ хати, про ЯКІ й~ла

Киів. Прекрасний подарунок одержали трудящі столиці Украіни: відкривс~ найбільший в рес­ ІІубліці

критий колгоспний ринок. На площі ло~ад

9

тисяч квадратни~ метрІв устат~овано зруч­

ні торговельні місця. Сховища критого ринку вмІщують 6 тисяч_ тонн рІзних nродукпв . ~ут _ство­ рено всі умови для культурної торгівлі. До лослуг колгоспникІв

-

готель, кафе, лекцІНнии зал

та інші культурно-лобутові заклади.

На фото: І. Внутрішній вигляд нового ринку. 2. Будинок нового ринку. З. Продаж овочів в овочевому ряду. Фото П. Хоренка.

Збори прийняли рішення, спрямоване на ~суненн~ недолІКІВ :

Колгосп повнІстю зІбрав озимІ та ярі культури, крім люпину. Завершено скиртування соломи. По-

сіяно понад 5О процентів озимини.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, .N'2 138.

----------------------------~------Броварська районна

мова в лисr1, будуть електрифІковані і радіофіковані. На терито­ ріі колгоспу ім. Шевченка буде

встановлено

150 радіоточок.

Реаактор С. ПОГРЕ&ІНСЬНИИ.

~----------------------~~~~~ друкарня Київського обласного управління культури. Зам. 3572-2500

104 номер 1958 рік  

104 номер 1958 рік

Advertisement