Page 1

п ролпарі всіх країн,

єднайтеся!

Український народ

ЧЕТВЕР

Радянського Союзу, готуючись

17

свята-300-річчя возз'єднання

ГРУДНЯ

1953 Н2

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів ТРУ,llящих, Київської областІ

боку

10

трудовими

до'

місцеві

партШні і

дні

відданість і сердечну вдячність

'.

ДОСТРОКОВО В телеграмІ на ім'я Ради МінІстрІв УкраїНtЬКОї РСР

11 і 12 грудня в сесlйно­

видатну історичну подію-300- народів Радянського Союзу.

Голови Пре:шдії Верховної

річчя

Ради СРСР ІОВ. М. С. Гре­

Також радісно, з величезним

.

·.·Н

знаходить чуха вручив

ордени І ме-

далі Радянського Союзу ве-

свято, оргаНlзувати леКЦl1·, до- CВlll найкращий вияв У трудо- ликій групІ нагороджених М. повіді і бесіди, присвячені пій вих подвигах, зустріли рішен- Києва І Київської обла~ті. важливій події в історії

нашої ня партії і уряду

Батьківщини і даЛf,ШОWУ зміц- чення 300-річчя

ненню друа,би народів

про відзна-

Урядові нагороди вручені

возз'єднання працlВНИКIJМ

науки вищих

Радян- У країни з Росisю механізатори учбових закладІв, нагород-

ського Союзу.

Бобрицької МТС.

-Першу звістку про широке слово-до

1

січня

Вони

женим за

Київська область. Черкаський технікум меха-

вислугу років І

нІзації сільського господарства щороку випуска€

ТОВ. М. с. ГреЧУХ8 тепло

На знІмку: в електролаб()раТ.9рlї технІкуму.

дали бездоганну роботу.

BiдpeMO~TY:

HJU-t50 механl"ів та електриків.

відзначення славної історичної вати. понад план 5 тракторІВ 1 поздоровив нагороджених і побажав їм дам.ших успідати _ ЗОО-річчя возз'єднання даЛІ нарощувати тем.пи реМ0. нту, хів У роботІ. України ::І

Росією,.-розповідас

що

19:>4 року - ВИРІшальний

зети «Стахановець» сількор З етап БОРОТ~БИ за, перетворення

колгоспу іиені Сталіна, с. Руса-

Викладач о. І. МОРОЗОВСЬКИИ (в цент.рі) знcrйом 1· 4 о рсу з е е о о· м ить студент в -r ку л ктр Д lЛЬНИ И

YCTaHoBKaMIL

б У ВС,еоз б роєнНІ ЗУСТРlilУТИ

В своєму листі до редакції га- весну

в житrя

РІшення

нів, т. Соловей А. ,-принесло до Пленуму ЦК

РІЧНІ ПЛАНИ ВИКОНАНО

І МЕДАІ!ЕЙ

соціалістпчні

який

його вір­

*------~-----------------

ВРУЧЕННЯ ОРДЕНІВ

радянські го національного свята україн- раїнської РСР Голова Пре­

Росісю, шt велике паціональне ентузіазмом,

г ли­

ну дружбу і безкорисливv допомогу.

зоБОВ'Я~IaЛИ зобов'язання на честь велико- му залІ Верховної Ради Ук­

Україпи з

Росією;

своєму бра­

tobi-велИlЮМУ російському народові за

коп.

організації ШИрОІ\О відзначити ського та російського і всіх зидlї Верховної Ради Української РСР і Заступник возз'єднання

з

продемонструє

Рада Міністрів Союзу РСР і І нізації, ланки, бригади офори- РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ у своїй постанові

всенародного

України

подвигами

-------------------------*

3 ініціативи партійної орга-

Президія Верховної Ради СРСР ляють у ці

усіма народами

ПО НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

ВСЕНАРОДНОМУ СВЯТУ­ ГІДНУ ЗУСТРІЧ Центр;l,ЛЬНИЙ Комітет КОРС,1

новими

р.

104 (1009)

Ціна

разом з

І Центрального Комін:ту КП України секретар Оnе­ cыогоo обкому КП України тов. Єпlшев. голова викон­ кому обласної Ради депу­ татІв трудящих тов. Гyp€ЄB і начальник обласного уп­ равлІння сільського госпо­ дарства і заготІвель тов. Сиволап повідомили, що колгоспи і КОJlГОСПНИКИ об­ ласті Достроково •. Б грудня ц. р,. виконали річні пла­ ни здачі сільськогоспnдар­ ських

продуктІв і сирови­

ни державі.

Здача сільськогосподарсь­ ких продуктів і сировини Jl.ержав! трива€.

*** ________________

Підготовна до випуску картоплезбиральних комбайнів

вересневого

ТУЛА. (Т А\>С). На Тульському

відділу вже надіЙUlJ\О понад

80(1 І нанням програми по випуску зерпристроїв. рі- новихv комбайнІв .С·4".

КПРС про круте к?мбаj:jновому заводі провадиться складних штампІв,

нас радіо 3годом прибуло понад піднееення всіх галузей сільсь- ПІДготовка д-о масового вироб- зальних і мІряльних інструментІв. Наиближчими днями електр:>• . ництва картоплезбиральних ком. б зваРНИJlИ і слюсарі почнуть ЗВ8300 екзеМПЛЯРІВ цеНТj)альних кого господарства. І байнlв марки "ККР-2". В цехах ПерехlД.!О виро иицтва нових рюваНIfЯ і складання окремих вузгазет. У вечt>рі вийшов присвячений цій

. Але не в УСІХ селаХ,колгоспах,

знаменній події но- ПІдприємствах з однаковою си-

вста_новлюється .нове устаткуван-, машин ЗДІІІСНЮ€ТЬСЯ без зупинки лІв картоплезбиральних комбай-

,-

'!а склади 1Нструментального пlдпри€мства паралелыІo з вико- нlв.

мер ЩОДf>;ННОЇ стінної газети. лою розгортається лекційна ПП' Другого дня провt>дені були пер- паганда, агітаційно-масон; ші бесіди агітаторів у бригадах. бота, присвячена великі ,.

Вивішено оголошення про лек- ричній події. Ще не ч.; пію в клубі - (Історична др уж- клубі, бригадах колгосш ба російського та українського В.-Димерка, Погреби, Кнр народів». І, як завжди на честь:~ ~Д17 інших посланців іЩ~­ великих всенародних свлт, кол- тійної організації - лекторів, госпники подвоюють свої 1ІУ- агітаторів, читців, які б актив­ силля, щоб Іtраще виконати зав·

дання партії та уряду.

Далі сіль кор розповідас про перші трудові подвиги окремих колгоспників. У ці дні на поля вивезено сотні тонн місцевих добрив. Проведепо значну роботу в парниковоиу господарстві. Десятки їЗДОВІІХ, колгоспниць, які працюють ІІа виготовленні торфоперегнійних горшечків, щодня перевиконують свої виробничі завдання. Ланка о. Г. ЧеРНИІt встановила новиt! район-

но кликали

до широкого

роз­

~c 100-річчя возз'єднання України з Росією

.. ОКОВО

І ВИСОКОЯКІСНО ВІДРЕМОНТУВАТИ ТРАКТОРИ

Слово мехг""нізаторів 60брицької і Броварської МТС На мітинг, ПРИСВЯ1J:ений пос· кого колгоспу «30РЯ). Ми ви­ про від­ конали доведений план польо­ значення :500-річчя ВОЗЗ'єднан, вих робіт, але не добилися ви­ ня України з Росією, зібрався конання державного завдання робітничий колектив МТС. В по врожайності всіх сільськогос­ кожному виступі на мітингу­ подарськик культур. 30бов'япочуття глибокої любові до Ко­ 1ІУЄИОСЯ-ДО 1 січня виконати

гортання содіаJlістичного зма- танові партії і уряду

гання. Бюро райкому партії визнало, що незадовільно орга­ ніЗ0ВУЄ лекційну пропаганду і лекторій с. Требухів, послабла тут і агітаційно-масова робота. Наступне ЗОО-річчя возз'єд­ нання України з Росією-славне: радісне свято для кожної ра­ ДЯНСЬКОї людини. 3устріньмо Ж його В кожній рільничій і трак­ торній бригаді, в кожному кол­ госпі, підприємстві масовими ний рекорд-виготовпла за змі- трудовими подарунками, щоб

механізатори посилюють бороть­ бу за здійснення завдань,

по­

ставлених вереснеВИIІ ПлеНУМОIІ ЦК КПРС, З0крема- достроко­ ве завершення ремонту тракто­

рів І інших сільськогосподарсь­ ких

машин.

Бригада реllонтників, яку ПJlан ремонту машин і інвен­ російського Hapo.J:Y та всіх брат­ таря. Разом з рільничими і го­ очолює К. СлуцеНі\О, раніше ніх народів нашої країни. родньою бригадами КОJlГОСПУ ВИ1lна,еного строку випустила муністичної

партії,

великого

-ПригадаtJ:мо, товариші,

1943

наполеГJlИВО

боротимемося

1Іа

2

трактори, а також закінчує

рік У руїнах лежала наша те, щоб виростити по 11)0 пу­ збирати ще 2 ІІашини. Успіш­ 200 центнерів но спраВJlЯ6ТЬСЯ з постаВ.llеНllМ МТС, як і всі навколишні кол­ дів зернових, завданням бригада реионтників, госпи, вщент спалені фашист­ картоплі й овочів з гектара. СЬКИМІІ загарбниками. Сотні Колектив МТС зобов'Н1Іавсн якою керує К. КирієвськиЙ. На ремонті моторів за вуз­ ще більше зростали аіць і СИ.llа машин одержалп ми за ці роки -до 1 сі,ня відремонтувати ну 16 тисяч торфоперегнійних нашоt великої Батьківщини- від наших російських братів. понад план 5 тракторів. Вико­ JIОВИМ методом відзначаються горшсчків замість 4-х тисяч за Союзу Радянських Соціалістич- Досить глянути на марки на­ нуючи взяте зобов'язання, гру­ п. Сергієнко - виконує норми ших комбайнів, тракторів, удос­ па робітників НІ!. чолі 5 меха­ на 120-130 процентів, К. 30нормою. них Республік. коналених картоплесаджалок і ніком ,л. Кушкою, що реIlОНТУ­ зуля - на реllонті муфт 5чеп­ багатьох інших машин-Москва, ють вузли мотора, виконали лення. По півтори - дві норми

Активна допомога шефів колгоспові

Ленінград, ЧелябіJlСЬК, Воло-

Над нашик колгоспом взяли вадить аналі1l грунтів артілі. димир, Алтаt!ськ, Ta~aHpoг. Від шефство робіТНИІІі колективи Шефи також узялися скласти І усь.ого Сf\РЦЛ спасиб.І .вел.икому

після мітингу вироБНИ'lе завдан­ ня на 125 процентів. ,лкість ро­ боти-відмінна. Бригади С. Кни­ ша та п. ЧереДНИ'lка достро­

ремоптної контори, розташова- всім галузям колгоспного вироб- родаи наПІOl краши за ІХ безко­

ково завt>ршують ремонт машип

ТИВНУ допомогу В КОЛГОСШІОИУ uарникових раи. за одним виступають мехаНlза­ будівництві. Група спеціалістів Колгоспники глибоко вдачні тори-о~олошроть. пе'р ед л~цем від шефів розробляс зараs план шефам за, їХ ДОПОІІОГУ. товаришІВ СВОІ СОЦ1аЛІСТИЧНl1l0-

сежретар партійної організації. Бобрицька МТС.

«Гіпроводгоспу) та будівельно- проект плану водопостачання РОСІЙСЬКОМ~. наР9 ДОВІ І.ВСІМ на·

них у Ленінському районі міс- ництва, допомагають У будів- РI:lСЛИВУ ~опомогу, ЩО вони нам і причіпного інвентаря. М. Маньчев, та Києва Вони подаюТІ, нам ак- ництві теПJlиці та виготовленні подава.llИ І подають зараз. О~ин

!кріплення берега Десни, що

il:Прапор комунізму»-

прилягає до ко.лгоспного земель-І

щоденна стІнна газета.

Колгосп ІменІ КаJlінlна. с. ЛІтки.

ного масиву; ІНша група-про-

Комсомольці-на роботу в тваринницькі ферми

бов'язання.

--Наша

бригада,-говорить

..

'" '" працюють

Повністю :lакіНЧИJlИ ремонт всіх причіпних машин - сіва­ лок,плугів, культиваторів брига­ ди Ф. Лук'яненка, І. Тарана,

Дружно в ці дні А. Грицюка і п. Білозерова. ремонтники. На честь видатної І. Деревець,

події - 300 - річчя Іванушкін,-працювала цьо- історичної ГО року па полях КУJIаженсь- возз'єднання України з Росією

6.

виконують токарі М. Кудряшов, В. Власенко та Ф. Климась. Такі показники в роботі мають коваль д. Рубанка, електро­ зварники Г. Гаврилов і п. Щер­ бак.

головний Інженер. Броварська МТС.

Зобов'язання колективу вуликового заводу

Вивчаючи в політгуртку по- вими, В кузні, ЧИИ беруrь актив­ [дучи назустріч 300 - річчю парникових рам для колгоспів рейсмусівниця і А. КОРОІУН, станову вересневого Пленуму ПУ участь у підготовці до вес­ що на довбальному верстаті. возз'єднання України 11 Росією області. ЦК КПРС, комсомольці Останець, няної сівби. Дано перші 41 оо парникових На 135 процентів виконують Висоцькиіі і Костенко вирішиКомсомольці та ИО.JIодь, будь· і прагнучи lJід:шачити цю зна­ ли активно боротися за підне- те актпвними БШцями за здій­ менну дат! новими трудовими рам. Фре1lеруваJlЬНИКИ М. Сви­ 1Імінні завдання на виготовленні сення продуктивності громадсь- снення рішення вересневого успіхами, колектив робітників, дер ський і М. Моноліт вико­ ВУ.llиків циркулярниці М . .шИІ­ івженерно-технічпих працівни­ кого тваринництва. Всі троє піш- Пленуму ЦК КПРС! нують нории на 120 - 130 про­ ко та Н. rцербdК, фугувальни­

ли працювати на тваринницькі

ферми колгос~у.

КОМСОМОЛЬЦl3луниця, Павлов,

Гузій, Конопля працюють їздо-

«Ленінець)-

!

щоденна стінна газета.

Колгосп іменІ Леніна.

с. Семиполки.

ків і службовців вуликового за­

воду зобов'я~ався успішно ви­ конати спеціальне

виготовити до

центів. Майже

завдання­ більше

1 лютого

'у півтора

завдання

раза ки Н. Кузьменко і Ф. Щербак.

випускають

15.5()О деталеl1 робітниця о.

Єсіна-

С. Криворучко. с, Gровари.


СТА

2

Х

!

Н

О

В

Е

Ц

Ь

17

грудня

1953

РОК1

3 ПРАJtТПКИ РОБОТИ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІ3АЦІЙ

ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВ-У НАДБАННЯ ВСЬОМУ КОЛГОСПУ Одні й ті ж умови, а наслідки -- різні На одному fi тому ж земе.lЬ­ ному vасиві, при одних і тих .же

погодних

умовах

бувна бригада,

кормодо­

О'Іолена кому­

ністом т. Громом А. , зібрала цього року по 175 центнерів картоплі з гектара, а рільнича

бригада (бригадир т. Колоша М.) - всього лише по 53 центнери. Городия бригада, якою керує

комуніст т. Корсун І., вирости­ ла, в середньо»у, по 170 цент­ нерів овочів з гектара, а друга городня бригада, керована та­

стосовували досвід передовиків, потрібно, щоб насамперед бригадир, ланкова, основні працівпики ферм глибоко вивчили і знали цей досвід. При обгоJЮревні підсумків вересневого Пленуму ЦК КПРС партійними зборами на цей бік справи бу-

з гектара, вони внес пи !'.міну в раніше прийняте ними ~обов'я­ зання-замість 300 центнерів вирішили боротися за 500 цент­ нерів s гектара . Т<1КОГО ж характеру бе~'іди, в яких ро~повідається про дос­ від передовиків, провадять агі­

ло зв~рнуто особливу увагу.

таТОРИ-hомуністи тт. ГРИIlН\.О О.,

Партійна оргавіsація, прав.півня колгоспу, в складі якого 5 комуністів, взяли під свій КІШТРОЛЬ роботу трирічних агрозоотехкурсів. Слухачами цих курсів затверджено всіх бригадирів, ланкових, доярок, свин8.рок, теJlЯТНИЦЬ, у тому числі більшість комуністів. 3аняття відбуваються регулярно, при ВИ-

Максименко В., Корсун І., Неїж­ сало М., Чернявський М., Бар­ таш А., Гудков І. та ряд інших. Цьому ж присвячена також БlбліотеІ{а села Хащевате, Гайворонського району, Одеської значна частина наочної агіта­ ції, багато матеріалів в щоден­ об.'lасті, наліqує блнзько шести твсяч томів КНИЖОК. В бібліотеці час­ то проводяться конференції читачів, обговорюються новинки худож­ ній стінній газеті. ньої літератури. У темпах підготовки до вес­ Недавно в сільській бібліотеці виступив поет Євген Бандурен­ ЮlНої сівби відчуваємо ріст ко. Він розповІв qитачам про нові твори українських письменників. На знІмку: Є. І. БАНДУ РЕНКО виступає перед читачами. дійовості агітаційно-масової ро­

кож комуністом - т. Неїжса­ ломМ.,-тільки по~l центнеру. Показова у ЦЬОJlУ відношенні сокій активності слухачів. Кей урожайність sернових. На рівники курсів-комуніст-агроплощі 84 гектара, яка ні'lИМ не ном т. 3аїка Г., агроном т. Вівідрі:lВЯЄТЬСЯ від інших, вирос­ лецькиfi М., :юотехнік т. Куптили по 16 центнерів о~имої рієць А. висвіт.пюють на запитпшениці 3 гектара, а всього по тях досвід передовиків, пракколгоспу зібрано лише по 8 тично вчать їх методам роботи. центнерів. Нами :lатверджено ПІан роЩо обумовило більш - менш боти сільського лекторія. Центзадовільні пока~ники в одних ральне місце в ньому займають бригадах і що призвело до низь­ тепер лекції ~ питань пропакої врожайності в решті? Ви­ черпну відповідь на це запитан­ ня дали партійні збори під час обговорення підсумків вересне­

вого ПІеНУJlУ ЦК КПРС. В одних бригадах колгоспни­

ки краще бу ли мобілізовані на боротьбу за. вирощення високо­ го ВРОiFаю; на більш високому агротехнічному рівні провади­ лася сівба, посадка окремих сільськогосподарських культур; краще були організовані дог­ ляд, збирання врожаю, а в ін­ ших-гірше. І діЙСНО-:lвіllКИ, наприклад, міг узятися високий урожай картоплі в першій бригаді, про .яку згадувалося,

якщо

площу

ганди

постанови

боти. ШИРИТЬСІІ

соціалістичне

Пленуму ЦК КПРС. рив, які потрібні ~гiДHO з наСеред прочитаних і наміче- міченими аРРОІехнічними захо­ них до читання в зимовий час- дами,

уже ск.падені

на полі,

лекції на такі теми: «Квадрат- в KaraTax, у суміші з мінераль­ но-гні:щовий спосіб посадки і ними добривами, 2900 тонн

посіву каРТОПЛІ й овочів); «Ви- гною. Крім того, компосту­ рощування ранніх овочів у за- ємо гній У гноярках. 3авезені критому грунті7>; «Вирощуван- перші дес})тки: [O~H мінеральних ня розсади овочевих культур у

торфоперегнійних горшечкаXJ; «Застосування передової агротехніки при вирощуванrri високих урожаїв овочів у відкритому грунті»; «Прогресивні способи посіву сіJlьськогосподарських ку.пьтур (перехресний і вузькорядний посіви зернових

добрив з

257

тонн закуплених.

«Міцна кориова база-основа того КОЛГОСПОІІ зобов'язання.

вильна годівля худоби - на:ltважТакі ж факти, коли за одних ливіша умова підвищення продуктивності тваринництва». і тих же умов наслідки -різні, Лекції на такі теми-надзвимаємо й в тваринництві. Домна чайно цінне підспір'я в підвиФалейко, хоча теж відстає ще, щенні кваліфікації масових колпроте надоїла, в середньому, госпних кадрів. Повинен, однак, за 11 місяців по 1700 літрів

питань, SOKpeMa в розвитку та піднесенні продуктивності l' ро­ IIaДСЬКОІ'О тваринництва. Рівень партійно-по.пітичної роботи да­ Іеко не в повній мірі відпові­ даІ' зрослим вимогам у політич­ ному вихованні колгоспників.

HeRo.niKiB молока на корову, а Ольга Кор­ сказати, що в цьому нам по- На усуненні цих трібна більш активна допомога сун-лише по 1100. Свинарка районних організацій, МТС. Не- зосереджено зара~ увагу пар., . .. тій ної організації. Харитина Коціон виростила по поросят на свиноматку, а Наталія Гришко-по 11. Ще більш разючі контрасти, як порівнюєш урожайність зер­

збираються

на

навчання. проте жодного З3I1ЯТтя ще не проведено. Агроном В.

Сидорqук,

правління колгоспу

(голова т. Рубанік К.-rпеціаліст

зоотехнік) не організовують агрозоотехнавчання, вважаючи це, очевидно,

другорядною

ція".

Про подібне

заняття,'

що вІдбуваються в добре обл ад- ПОЛКlВСhКОГО

наному

примІщенні.

СлухачІ Леніна •3

забезпечені пІдручниками і зо-

спра-

вою. Не приділя€ уваги цій важ-

ливій роботі І партійна органіЗilпише

з ceMlf-

.

колгоспу

.

ІмеНІ

6. Реверук.

року в рІк артІль збирає

шитами. Навчаючись третій рік,

низькІ врожаї всіх сі.lЬСЬКОГОС-

більшість з них добре

засвоїли

подаРСblШХ культур, продуктив-

основн зоотехнії і вмІло застосовують набуті знання на прак-

ність громадського тваринництва низька. Одна з причин ЦЬО-

тицl. Свинарка

ГO~TYT не

I.1bqeHKO

Г.

вІд

виховують

високо-

}l) свиноматок виростила по 19

кваліфІкованих кадрІв, зокрема

поросят; І. Король Відгодувала кабанів по 120-150 кілогра-

не організуваJlИ навчання на агрозоотехкурсах. Може, керу-

49

ватн

нікому?-Ні.

працюють

три

В колгоспі

агрономи

-

тт.

Орехов, Стріха та Мазниченко.

Секретар парторганізацІї т. Ма-

лій-сам теж

агроном,

голова

колгосру т. Череп'hха-зоотех-

нік з вищою освітою, однак во-

ни нІчого liе зробили для TGro, щоб організувати навчання". У

КО.1lгоспі

нещодавно про-

Аає на курсах, завжди ПОВ'язує з ведено читацьку конференцію практикою. ПІд її керівництвом З питань впровадження квад­

городня бригада вже виготови- ратно-гніздового способу посад­

Л<і понад

150

тисяч торфоперег-

нійних горшеqків".

ки

картоплі,

sакінчує автор.

Добре організовано в артілі, Це-дуже корисна, необхідна розвитку тваринництва»; «Пра.- У нас ще чимало невирішених продовжує автор, і зоотехнічне форма пропаганди передового

площу.

19

день

3авершується ремонт 1200 пар­ мІв кожний; доярка В. Шибіка надоїла за 11,5 місяця по 1890 никових рам, 100 коробів. Ви­ літрІв молока вІд корови·. чищені всі кот.повани, викопа­ 3 бобрицького КОJlГОСПУ імені но 1О-нових. 3авезено вдос­ . Д • Б іІОГУ б СПОВІщає: таль зеМlі, перешою. Три лан­ Сталіна • Нещодавно дирекція Бобки з ДНЯ в день перевиконують рицької МТС призначила до нас норми на виготовленні торфо­ агронома Н. Хромуш.,ну. Вона енергійно ВЗЯJlася за роботу; перегнійних горше1fків. теоретичні матеріали, які ВИКJІа-

культур, квадратно - гні:lДОВИЙ Партійна організація глибо­ спосіб посіву кукурудзи "а ін- ко усвідомлює, що ~роблено ще ших к.ультур)-важливиЙ засіб дуже мало ДІЯ того, щоб забеs­ тонн на гектар, вручну"садили, одержання високих урожаїв); печити успішне виконання ВЗІІ­ до того ж-пізно, не добірною

цю

(Огляд листів сІлькорів і читачів газети)

Другий місяць У колгоспах по 100 пудів зернових, 200 центнерів каРТОП.lі й овочів на ра tI ону пр о вади т ься нав ч а ння кожному гектарі, ~a те, щоб на трирічних агрозоотехкурсах надоїти по 2500 літрів молока -основній л:).нці підготовки ма-

на корову та домогтися знач­ сових колгоспних кадрів. 300теХНІ'к В Омельчук з ар ного підвищення продуктивнос­ . .ті всіх інших видів гроиадсь­ тілі імені Калініна, с. Літки, кого тваринництва. пише: "20 тваринників двічі на тижвересневого 3 10.000 тонн місцевих доб-

було виорано на зяб вже під ЗИJlУ, місцевих добрив дали по 5

картоплею. На додаток до всьо­ го бригада погано обробляла

НА ТРИРІЧНИХ АГРОЗООТЕХКУРСАХ

змагання за те, щоб виростити наступного року не менш як

.

обхІДНІ спеЦІальНІ СІЛьськогос-

навчання, викладачем-зоотех- досвіду, але ж цим не можна нік О. Матюшко. замінити занять на трирічних Організовано

навчання

відбувається курсах.

на агрозоотехнічних

Вересневий Пленум ЦК КПРС

курсах у гоголівських колгос- зажадав «... серЙозно поліпшити пах «Червона У кра.їна7> та імені роботу трирічних агрозоотех­

Молотова. Тут, повідомляють тт. Красножон п. і Жовтуха Г., створено всі умови д.nя бе~перебійної роботи курсів. Не так у колгоспі «Шлях

нічних курсів, усунувши фор­ маJ!ізм у навчанні ко,nгоспни­ ків і робіТНІпtів радгоспів, при­ щеплювати слухачам курсів практичні навики у застосуван­

ПО,lJ,арські кінофільми, реКОllенРоз.почавши ,шдготовку ~? довані списки відповідної сіль- 300-РІЧЧ~ BO~:I єдна~ня УКРаІ­ Ілліча», с. 3азим'я. Як вказує ні передових прийомів роботи ськогосподарської літератури. І ни s РОСІЄЮ, КОМУНІсти поста­ в листі І. Га,nицький: з тим, щоб sабезпечити поліп­ Слід також частіше організову- вили перед. собою ~авда~ня­ • Довгий час точаться балач- шення виробничої діяльності

нових, картоплі, овочів, про­ вати екскурсії в передові КО.1lдуктивність худоби-з тим, чого госпи В тому числі і нашого вже досягли передові колгоспи району. країни, зокрема ПіДIІОСКОВ'Я, де побували делегати і від на­ Дійовість агітаційношого району. Все це свідчить масової роботи про те, що у нас Є величезні ре­ Одна з бесід, яку провів у зерви для того, щоб піднести кормодобувній бригаді комуніст-

залучити ВСІХ ~олгосПl~ИК.lВ

до

активноІ учаС~1 в сощаЛіСТИ-

ному змаганНІ

ки про важливість

--***--

sa перетворення І

в життя поставлених

вересне­

вим Пленумом ЦК КПРС

В. о.

зав-

дань в галузі .сільського гос-

агрозоотех- колгоспів і радгоспів.»

ПИ Щ А Й

Після тяжкої і тривалої хво-І шистських загарбників, за що

под~рства ..ВсеМІРНО розвива~ЧlJ роби вмер член КПРС з 1932 відзначений TphoMa урядовими

ПОЛІТИЧНУ 1. трудову активНІСТЬ року, КО.lІІшніtl ct:KpeTap партійсільсыlогос-­ агітатор т. Гром, була присвя- КОІГ~СПНИЮВ, ми можемо fi по­ ної організації колгоспу «Більподарських культур, продук­ чена підвищенню врожайності ВИННІ вивести колгосп у лави шовик», с. Рожни, Влас Овративність тваринництва. кормових буряків. Коли колгосп- передових. мо вич ПищаЙ. А. Опанасенко, За підвищення ділової ники ді:lналися про те, JIIt саме Все своє свідоме життя Влас секретар партійної орrанізації. кваліфікації кадрів передовики вирощують по 500Оврамович віддав беззаuітному Колгосп імені Маленкоаа, Щоб бригада, ланка виіло за- 600 і більше иентнерів буряків с. Світнльне. служінню Комуністичній партії

врожайність всіх

нагородами. Після демобі.піза­ ції з рядів Радянської Армії

В. О. Пищай доклав багато зу­ силь до того, щоб всемірно розвивати

господарство

колгоспу

сБіль.шовик», о~ним 3 органі­

заТОрІВ якого ВІН БУll. і радянському народові. Пам'ять про В. О. ПищаяЛІТЕРАТУРА В. О. Пищаfi, Бе шкодуючи вірного сина партії і народу, овощ ей и картофеля» , «ОПЬІт по­ сил, працював у колгоспі на збережеться в наших cepц~x. Група товаРИШІВ. лучения ВЬ1СОIИХ удоев молока рядових роботах, з 1941 по 1945 на колхозной ферме) М. Сав­ роки-перебував у лавах Радян­ Редактор v ської Армії, де брав активну ченко. С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. участь у боротьбі проти фаГ. Попенко.

--------------------------------------

НОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА Бібліотека райкому ІШ Украї­ нецова та І. Ку:шецова, ~бір­ ни поповнила.ся новою сільсь­ ники статтей <ОпЬІТ КО.JIXозов Московской области», «Квадрат­ когосподарською літера.турою. Серед книг і брошур_· «Внут­ но-гнездовой способ посева и по­ рениие резервы МТС» С. Куз- садки), «3а ВЬІсокий урожай

----------------------------------------------~~----------------------------------------------------------------------.------------------

Адреса редаКЦії:

БИ 20~69

с. Бровари. КиіВСItКGЇ області. вул. Кірова

-------------------------------~~--~~~-------

Броварська районна друкарн. Київського обласного управління культури

Зам.

2163--2480

104 номер 1953 рік  

104 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you