Page 1

ОРГАН

БРОІАРСЬКОГО

МІСЬІ(ОІ

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

УКАЗОМ Презид!l :Вер­ ховноі Ради СРСР від 23 травня 1986 рону за тру­ дові успіхи, досягнуті в ХІ n'ятирlчц1, та виконання соцtалlстичних зоеіо·

забезпечує успіх ревиконує ,плани

та

внеонопоживного

на

виготовленні вітамінно­ трав'янИ!Х гралул для гро­ мадського

тваринництва

Чітку робо'fУ агрегату СБ-1,5 забезпечують опе­ ратори М. М. Баранов та М. С. Зінченко. Не _віД­

в

радгоспІ імені іО-річчя СРСР ланка, яку очолює комуніст І. П. Грінченко. Сумлінна праця підрозділу сприяє nідвищенню

продунтивн"стІ

худоби.

Нинішнього року ланна

зобов'язалася

600

виробити

ТОНН «СОНЯЧНОГО НОН·

центрату»,

ЩО

В

ЧОТИІРП

рази більше плану. чатку

весни

товляла

З по­

вона

грю1ули

виго­

із

зеле­

ної :маси озимих .культур,

а тепер

із к~юшини.

-1

Щодня виробляючи по 6-7 тонн ц&ого цінного

норму,

що значно більше норми, ~dдрозділ уже ~ав його на склад 120 тонн.

соц!­

алlстичнt зобов'язання

.

стають

від

них

у

nраці

робітннии П. Ф. Заєць, М. І. Гудимович та В. Г. Колно, яні виготовлені

ють у мішки.

галузІ

радгос­

виконали

зав­

даІШя першого nівріччя по виробництву 1 реалі~а · ціУ державі м'яса. При

тонн на

1040

годнішній

день

сьо­

державі

nродано 1179 тонн м'я· са. У цьому досягненнІ значна

частка

праці

вофлангових

пра-

соцІалістич­

ного змагания С. В. Дро­

ботун, іВ. 'Н. Дроботун, С. І. Сидоренко та Інших,

яні домог JШся

717-730-

грамових середньодобових

nриростів

ху доби.

дитячого

та

роджено

нали

строни

шефи

вино­

великий об­

сяг робіт вартістю 50 ти­ ,сяч нарбованців на будів­ ництві сіносховища в рад-.

JГОСПі «Красилівсьний».

медалями.

ту

Г.

ранньоУ

1

лиося

черга

шламонагро-

~маджувача глиноземного виробництва. . Ця складна гідротехніч­ на споруда повністю ви­ ключає забруднені вини­

ди в Дніпро. За метри

від

личезному

42

заводу. яру

ніло­ у

ве­

насипано

дамбу. В утворену єм­ кість по трубах·ш.uамопро­ водах перекачуються вІдхо­ ди. Тут вони відстоюють­ ся, а освітлена вода по· ··вертається на підприєм­ ство 1 винористовується у

виробництвІ.

ступеня

нина

М.

В. Калити, в'я­

зальниІ:(l А. Р. К-арпець відзначена медалями «За

машил­

иого доІпня О. М. Щи­ голь, Н. Ф. Барбон, М. К. Клименно, но

та

О.

JІхні

роботі.

К.

Радчен·

nодруги

по

Запалюючий прик­

лад nравофлангових дового

яв

тому,

на

тру­

суnерництва

що

господарство

ТОІШ

96

плановий

nереК'РИЛО

поназник

ШQГо nівріччя ництву

спри­

по

пер­

вироб·

молока.

Л. БОRЧЕНКО, головний еконоmdст рад­ госпу 1менt Кірова.

Натхненно, самогіддало трудяться

в'язальІ'Іиці

Н. М. Гречана, Л. І. Сер­ дюк

Н.

та

М,

швея-:мотористна

Миргородська.

нагороджено

Іх

медалями

«За трудоау відзваку•.

тонн

як

звичайна

ня

снорочення

тори

мість встановлено додат­ кові потужнІ вентилятори. Скошена хлібна маса по­ трапляє до подрlбнювачlв й повітряним потоком по­ дається у спеціальні при­ чепи-пульмани.

татів

ки

року введено додат­

1

си­

стеми оборотного водоnо­ стачання на моторобудів­ ному, ноксохlмічному та інших заводах мІста. По­ природо-

ефектом

вико­

1

ено­

номічну вигоду, сприяючи комплексному

сів.

винорис­

сировинних

ресур·

Тепер щороку в діло

йде близьк? семи мlльйо·

!flB

ТОНН

.ВіДХОДіВ

у

кажучи,

величезну

к.луню

місткkтю близько 7,5 ти· сячі нубометрlв. Сюди бу­ де звозитись

анти•ним

1

вентилюванням

досушува­

тись хлібна маса,, після чого вона· транспортером подаватиметься на обмо­ лот. Поряд змонтовано зерноочисний номплекс, гранулятор, яний з зер­ новідходів виготовлятиме номполеити для комбі­ кормів. Різно скорочуються

можна

скликання. Ії

Т. М. Руденко, начальнии

залі

проводІlти

цlледо­

бtJво. Адже підсушування маси вентилятором еамо­ rо комбайна 1 на току дає

можливість . униинути за­

лежноєтl від найголовніша

погоди. А перевага

цієУ технології в її еконо­

мІчності. На гентарі значно

кожному скорочую­

ться

втрати .зерна.

того,

повнІстю

Крім

використо­

вується полова

-

цінний

ном.

ський-2».

VI

ХІХ

заслухали

мандатноУ наслідки

допо-

комісІї перевір-

nовноважень

но~

депутата

по

ОСНОВ·

ноге> виробництва. (РАТАУ).

nрийнtJІи рішення визна­ ти його nовноваження. На сесії розглянуто nи· тання <<Про роботу радян­

сьних

і сільськогосподар­

ських органів по винонан­ ню nостанови ЦК Компар­ тії України і Ради Міні­ стрів УРСР по дальшому­ розвитку і nідвищенню ефективності галузей аг· ропромислового

комплек­

робітниця

В. С. Прудкий, дирентор радгоспу «Бобрицький» І. І. Стасюк та інші. Депутати і запрошені говорили

ступив голова райвиконко­ му І. С. · Рудах, а зі спів­ доповіддю

-

голова

по­

стійної комісіІ по сільсь­ кому

роні

господарству

1

охо·

природи М. М. Ля·

пуп. В обговоренні допов1.д1 взяли участь депутати:

те,

як

тру­

.Інтенсифікації виробницт­ ва, при;цlляють увагу соці­ альним ють

аспектам,

заходи

до

З

вжива­

посилення

дисциnлінованості нtзованостl.

рішення.

ви­

про

дов1 нолективи радгоспів і птахофабрик. інших сlль­ СЬІ«>ГОС'Подарських підnри­ ємств вирІшують питання

дю

питання

сільської депутатів

й орrа­

обговореного nитан· nрийнято відповідне

Сесія танож заслухала звіт начальнина районно­ го

шляхового

будівельного

ремонтно·

управління

В. О. Гречка про хід ви· кенання заходІв по даль­ шому поліпшенню спо­ рудження і. експлуа'РацН

ного

ду

рішен­

з'їзду КПРС.

XXVII

де­

голов­ скла­

Південно-Західної

за­

ГоголівсЬкоr

wенн.ІІ.

Депутати танож затвер­ дили заходи районної Ра­ ди народ:иих депутатів по поліпшенню природоохо­ ронної роботи і nрийняли до відома інформацію про хід винонання критичних зауважень і пропозицій,

lV

районІв

АГРЕГАТ ВИСОКОІ ТОЧНОСТІ

Краматорськ (Донецьна область). Ниеоною точні· стю вІдзначається .суnер­ важний 'іонарнИІй агрегат, створенні!: у Краматорсь­ к~му верстатобудівному ао'єднаннl. На ЛенІнград­

rь'Іюму

~ижорсно:м

2аво

де», куди його .цостроново вІДправлеrю, з його допо­ могою обробЛЯТИму'І'ЬіІІ вапш унінаяьмого про1\атного стана «5000» та

JншІ ветшогабарит.н! де· тал1. Новинка осІЧащенн системою

числового

ра!Jtl!Іннл, НДР.

vп­

виготовленою

в

ЕФЕКТ ЗМАГАННЯ

на

npoe:кrny

потуж­

1\лайпедсьну

-

шш.

'

одну :1 у легкій

доспгнуто за­ соцlалlсти·чно;ну всіх учаснипіJ3

споруджеmт

ства

депутатами

сесіях район·

за

nlдприсм,

при•Іщипом

«РО·

бітничої естафети>>. Спі­ льні зобов'язання по до· CTPQHOBOMY BBeДetJHIO НО· ВИІХ потужностей взяли на дванадцяту n'ятиІJ)!чну

багато

нолентивlв

легкої

nромисловості та вельних організацій

буді­ Лит­

ви.

стріч­

Іштнацької фабрНИИ Н. Г. Будко. З цього питання nрийнЯто відповідне рі­

висловлених

,рІ)­

nl,Цe на Нраснояр­ Іркутсьrюї

інших Сибіру.

І дяюr :~;11аганню

лізниці н: Ю. КоJІивай і

на ІІІ і

передбачене

снорення

ви­

участь

матеріального

ткаля

па­

сХідІІОМ\' введенн11

промисловооті Литаи. ПрІ'І-

В. В. Снлярчук, а в обго­ взяли

Требухlвської Ради народних

спо­

однієї

чІшяу фабрику найсучасніших

ступила член постійної ко­ місії по шляховому будів­ ництву і благоустрою воренні

винониому

ще

ливної бази на нрилі !НАТЕКу,

нІсть

співдоповід­ питання

путати

ня

цього

Зі

цього

кож

су в світлІ вимог XXVII з'їзду КПРС». З доповід­ з

автодоріг.

райвідділу внутрішніх справ М. Л. Бабич, а таголова

«БородіJІ·

Почал()ся

рудження

на

·

розмі­

Клайпеда (Литовсьна РСР). Достроково виведе­

Кор. РАТАУ.

з

де

ститься розріз

норм, який за поживністю не rюступається перед сі­

дю

буді­

з'явилисп

майдапчину,

області, Східного

треби в техніці: для об­ слуговування польової ~ниsи» тепер достатньо траитора, яиий одного трансnортrватиме иа тік •ульмани. . Кос о ви цю

no-

сесія район­ народних депу­

в

райвиконкому

РоЖнівському виборчому округу J'(q 70 Кустовсько· ro Павла ОлексlйовІІ'І8 1

У ході реалізації про­ грами «Біосфера)) тільки

танню

напруження

суботи

·

обраного

нання nрограми дає

колгоспникам

і їх шефам довелось nра­ особливо ретель­ спорудили нагро­ маджунач або, простіше

робітниця племптахорад­ госпу «Бровар«;:ЬНИЙ>> С. Д. Сорока, бригадир рад~:оспу імені Щорса

Минулої

відь про

значним

вельминів

палива, .яке елентроста.нц!У сьІюго краю,

.

М. ГЛАДОВСЬКИR,

кові очисні споруди

ладнанням

Бригади

Новий розріз стане

Wоста сесія раІонноІ Ради народних депутатів відбулася ної Ради

охоронним

про·

збиральному коІІШлексі при цій технології лягає на тік. Тому над його об­

швидше 1 цювати будь-коли но. Тут

ЗНЯТО МОЛОТИЛ:ЬНІ Та аер­ НООЧИСНі агрегати, нато­

засідань

Із

техніч­

Підготовлені до роботи комбайни - значно відріз­ няються від звичайних, бо і функцІУ виконувати­ муть дещо інші. З них

вчас­

НаЧSЛЬННІС діJІWІИЦІ.

ряд

тане

розраховують

вести жнива якісніше, ніж :раніше.

кормІв.

цього

на

(Красноярсь­

край).

т-tм за потужністю в н;ра. їні. Щороку :тут добува­ тимуть 40 мільйонів тонн

току

ва

моло­

ноУ озброєності, механіза­

400

в дію

БородІно

ний

но

місткістю

введено

ГІГАНТ КАТЕКУ

нями

Обмолот

груnи,

ще займає nівтори тисячі

буд» для цього вистачило місяц;я. Завдяки ритміч­ ній роботі колективу сі-

носховище

lllTI R'ITIIP/'1111

трудову добJІесть•.

АДРЕСИ ДОСВІДУ

гектарів, а третя машина, «Колос)), працюватиме на

різне

потруди­

оператори

sер•овоУ

Незважаючи

"БІосфера"

!\РУГа

Слави ІІІ

-слюсар-ремонтник М. П. Бобко. Сумлінна праця поміч­ ника майстра М. В. Воло­ mиие, майстра· В. М. Єр· молаєвоУ, слюеаря-ремоит-

совиці хлібів у колгоспі «Мир» ВІнницького райо­ ну. «Нивами» передбача~­ ться зібрати врожай усієї

тарка.

3а nроrрамою

алюмінієвому почала діяти

Гувазу. Ордева «Зваа Пошави• удостоєні швея­ мотори~тка Г. м, Лисеи­ чук та в'язальниця Е. М. Полоиська, а· ордева Тру­

десяти пlдrотува.пи до ко­

учаснини

провському заводі. Тут

НІ

працю

ЛИШЕ два комбайни з

АНДРІЄНКО.

По-ударному

«Броварипромжитло-

ЗапорІжЖJJ. :Могутній природоохоронний комп­ лекс став до ладу на Дні­

жнттн

Відзнани за натхненну

Дової

начальвина діль­

НОРС-8

* Ціва 8 коn.

якої

На косови­

но І готове для Зберіган·

Компленспій бригаді моотажникІв І. Синорсь­ tюго з БМУ-35 трес­

ор­

ницІ М. І. РубахІву, орде­ ном Друабк НароДІв начальника цеху В. Я.

Побудували сіносховище норотнІ

три­

Орденом Тр~довоrо Червоиоrо Правора наго­

Головне

В

фабрики

нагороджено

денами

та старанністю відзна­ чаються номбайнер СК100 М. М. Овдієнко та воді~ В. ,с. Бабич~ Зла­ годженість у робот! за­ безпечує успіх.

тва­

nу !мені К1рова. Вони до­

ІПі1І1lН1

верхнього котажу

току

працівники

строково

БроварсьноУ

ці зеленої маси і на тран­ спортуванні її до агрега­

Нарощують темпи ринницькоІ

в'язань групу працівників

липня 1986 року

гранули акуратно затарову­

.

роботи

Вівторок,

XVII В' І ад у

Х

Зnаrодженість ,Щороку виконує та пе­

КО М У Н І СТ И Ч Н О І ПАРТ Н УКР А І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

* N! 101 (7184) *

Газета виходить з 17 квітвв 1937 року

РІШЕННR

РА.В.

ДОСТРОКОВО Орджонікідзе.

Ре гу л яр­

ний наснрlзний рух поїз­ дів на елентрQтязі почав­ ся на Півнlчно-Кавказь­ ній залізниці. Це етало можливим після достроко­ вого

введе11ня

танньої,

в

дію

ос­

!ОО-кілометрової

електрифікованої

від Беслана

дІлянки

До Грозного

без припинення руху nід­ роздІлами тресту сОрд­ жонlкlдзетрансбуд•. Те-

ної Ради народних депу­ татів. V роботі сес;ії взяв участь і виступив . заві· дуючий органtзаційно­ інструиwрсьним вІдділом

вість підвищити швидЮсть і В1Ш1у nоїздLв на маршруті Моснва Ба­ ку. В результаті заJІізнич­

облгиконкому

раза

пИТЬКо. Звіт про опубJІіновано.

Г.

С.

сесію

Ко­ 6уде

пер

ники

з'явилася

3можуть

можли-

у

збільшити

вантажних

і

nівтора

обсяг

пасажирсь­

ких перевезень.

(ТАРС-РАТАУ):


*

. 2 стор.

1 л.ищш .1986 року

•НОВЕ

І(ОМСО~ОJІЬСЬІ<В Ж,ИТТЯ:

СТИ"_Ь РОБО1'И

вересні.

значення.

з'їзд

XXVII

КПРС, який визначив ши­ року програму соціальво­ еконоNйчного ня, nостави»

дом

надзвичайно

дальні

ти

nрискорен­ перед наро­

які

завдання,

справа:

-

ощадили nроводів і

nотреб -І.fих

року за­

метрів близько 300

8.700

єтьс.я

нарощу­

потужнtсть

-ЗуІв-­

ськоУ ДРЕJС-2, наймолод­ того

вугільному

краї

гії. , НасичеRим

ен~ргоІDдnриємства.

Рані­

живе

ська

викона­

технічного

у

цікавим

ше на цілий Imapraл за­

комсомоль­

вершено монтаж турбіни і генератора 'l'Ретього чис­ лом блока на 300 тuсяч

організація

світпо­

заводУ.

кам і дівчатам є

Юна­

дь чоrо

кіловат.

Нова

станція

честі. Усвідомлюючи це, юнаки і дівчата піДПриєм­

докласти рук.

ства включилися в бороть­ бу за реапізаціЮ наміче­ них планів. У хо,дl тру до­

nромислового і культурво­

ЗуДРЕС,. створеноУ за nланом ГОЕЛРQ. З ,щус­

побутового

ком

вого змагання вови демон­

струють ~разки

самовіД­

даності, творчого ставлен­ ня до дорученої справи,

уміння бачити 1 вnровад­ жувати у виробничий про­ цес резерви і невикориста:

ні

можливості.

Саме ц1

фактори дозволили 'Ще­ нам двох номсомольсьно­

молодіжних

колективів

слюсарів- електромонтаж­ ниюв складального цеху,

де керівниками К. Т. Ро­ маненко і кєєва,

а

Ж.

lVi. Патри­

груnномсоргами

т. Зозуля і з вагомими

Г. Менжега, здобутками

прийти до Дня радянсько] молоді. ;:s nланом п'яти місяцІв члени

цих

моло­

діжних трудових об'єд­ нань справилися з усіх техніко-ек,ономічних

казник.lв.

При

собів8t{)тості

0,6

зменшенні

праці у

конання

завдань

становить

нинішньому

році

увагу

комсо­

соціалістичної

-

віді Ц.К

КПРС

ХХ VIl

ощадливо

Ії

nерерахувати

у

фонд ліквідації наслідків аварії. 'У цей же фонд було перераховано і квар­ тальну премію за випуск товаріВ nолtпшеної якос­

карбо­

21.700

оглядаючи

мимоволі

ло­

виш себе на дУМЦі, як ба­

гато встиг зробити коJtеК.тив завQДу. Але поnереду ще віДПовідальніші, ваго­ дії

з'їзду nартії підкреслено, що усшшне здІйснення намічених nланів залежа­ тиме від уміння кожного

моло­

електростанції.

ті на суму

Закликом

прозцучало

для

до нас

:3вернення ЦК КПРС до трудящих Країни Рад. На це Звернення комсомоль­ ці-овітлотехніки дадУТЬ

В·ідповtдь

самовідданою,

високопродукти.вною цею.

nра­

В. ЛЕБІДЬ,

господарювати. секретар

Свої рахунки економії ма­

матеріВ таких

умов. ЛИ1

ДОЗВОJІЯЮТЬ

ПОЄДНуВа­

в

материиство

широка

держаВНОЇ

став

частим

не

під т.акою

серед

т~х,

хто

rостем

витверезинка,

було

мед­

1

прі-­

звище робітинка уПравлін­ ня

механізації

тресту

«Теплнцятехмоитаж~ В. в. Куценка.

У віДповіді, яка

наді­

Ішпа з пtдпрвємства, вка­ зується,

що

за

появу

в

громадському місці в не­

тверезому стані В. В. Ку­ ценко позбавлений ної

премії, йоrо

. пено

ва

місяч­ направ-

лікування в об­

ласний варколоrічиий ди­

спансер.

Ного

пов-едіИКу

буде також обrовореио ва

засідавІіі

комісії

ротьбі з пшщтвом

по

1

бо­

апко­

rопlзмом. Ведеться профі­ лактична робота по ведо­ пущеввю в майбутщ.ому таких

saцli.

система

ДОПGМОГИ

сі­

Законодавством nеред­ бачено, зокрема, що пра­ цюючі матері, як1 мають загальний трудовий стаж

гості''

назвою

участю

м' ям у вихованні nідРОс­ таючого nокоJlівВЯ,

11 Н&прошвні В матеріалі

з

сусnільному виробввцт­

в.t. Діє

вJШадків в opraиi­

менше

одного

року.

а

також жінки, котрі навча­ ються з відривом від ви­ робництва, одержують віД­ nустку

по

ні

60-річчя

УкраІни.

догляду

за

никами

nлати по догляду за дити­ досягнення

нею

віку nівтора року.

В ці ж строки і в тих же районах введено ви­ плату державної доnомо­ ги матерям, які працю­ ють чи навчаються з від­ ривом від виробництва в

ро.змірі 5.0 карбованців при народженні nершої і при

на­

родженні другої і тре>Іьої днтини.

З

1

листоnада,

к-у. жінкам,

які

1981

·ро­

народили

n'ять чи більше ·дітей і виховали Іх до восьмиріч­ ного

віку,

а

цехів та

.

надав

уnравляти

у

швидкісному

режимі новим трубоукла­ дачем, виробництво якого розпочато на заводі хіміч­ ного машинобуДУвання.

Ця

машина,

вана

на

сконструйо­

замовлення

наф­

товищв Західного Сибіру, істотно відрізняється від своїх nопередників. ·за­ мість

у

незручних

набlні

система,

важелів

гtдра:влічна

-

яка

дає

змогу

та

сnівдружності ntд-

:__ nовніше використо-

вувати для' Допомоги лу інженерну думку,

такоЖ .мате-

ність :технічний стан ~ тепловозів і електровозі1ІJІІ,... У відд'ілну створено до· , стійно діючий консульта- ~ ційний nункт для !пра­ цівників локомотивних бригад. Досвідчені спеці-

алістw допомагають знай­

ти оnтимальні шляхи .розв'язання виробничих nро­

робничий потенціал міста. При сnриянні об'єднання

блем, узагальнюють і по­ ширюють передовий до­

шинобудівний завод», . на-

дав змогу значно знизити

<<Новокраматорськи:й

приклад, го

ма-

свід.

іНабула дальшо-

розвшку

база

двох

їзді в.

механізації трудо-

(ТАРС

процесів.

стуnникайи.

ntд­ та

у

га.

Так,

20

майстри.

надрів на надається

серйозна ущі­

оочцнаючи

Навчальною

з

nро-

nередбачено

своєння

цілого

ряду

обов'язкових

за­ nи­

для

·керівників цієї ланни ,тру­ дового колен:тиву. ,Серед

основи

трудового

рям інвалідів з дитинства, котрі досягли віку восьми і більше років, признача­ ються пенсії no старості nри неnовному стажі ро­

оо,• при досягненні .55 ро­ Ків. ПЕ!нсlя nризначається за умови,

працювали

бригадНіРіВ

ловському

готу­

у

Сверд­

інституті

тех­

Rічного навчання, а по­ чинаючи з 1983 року на

своєму

пtдпрщ:;мстві.

Протягом двох тижнів го­ ведуть курси бригадирів. В nроцесі навчаНня слу­ хачі обмінюються досві­ дом. На цей раз груnа побувала на сусіДньому

грамою

і

вав

завод

ус­

іспи:rи

стрів підвніцили кваліфі­

тань,

Спочатк"v

Недавно

1980 року, nідготовлено 170 бригадирів, 216 май­

кацію.

виробництвом

інших.

ловні

ПіДготовці nіДnриємстві

постt.йна і

ряд

за­

бригадирів, 14 майстрів 1 старших маііістрів 'l'a кан­ дидатів

управління та

якщо

заводі nластмас,

зустріла­

С.Я з nраціізиками відділу праці

заробlтної nлати,

1

відвідала ри

цехи.

Бригади­

двох nіДnриємств

дцлися,

чити

ян:

краще

коефІцієнт

]jІіЗна­

трудової

участі

кожного

бригади,

з'ясовували

ке

важлИІВе

ра­

члена

та­

питання,

як

до складу бригади; вво­ дити ремонтників -тощо.

У буде

вересні

жовтНі

-

орrанізовано

ІLіДвищення

.г:рупу

кваліфікації

бригадирів, які навчаЛися раніше.

дитину ні

про

·і не був

надрукований

маііістрів. Вперше з ними nоПовнюва­

майстри.

цехів

та

Як

заступнинів.

з

зараз

вченню

заводу

в

економічного

умовах

ексnеримен­

найбільша

пит.ань,

ви­

на но­

господарюван­

Заводсьюі'Й

відділ

1

група піДготовки кадрів у складі

старшого

інженера

технічного навчання В. Честокова, інженерів М. Демиденко, Н. Дяченко докладають

си.ль

для

чu:мало

того,

готувати

з у­

щоб

nід­

граматних

. командирів

виробництва.

у

свідоцт­

народження

яких

Г. БУЛЬВІНСЬКИй, rромадський кореспон­

відсутній запис про бать­ ка або такий заnис зроб­ лений зі слів матері. Як­ що жінка отримує nенсію з· nриводу Втрати году­

про­

вальника чи аліменти, во­

на не вважається матір'ю-

плата державної ги. Розмір il -

доnомо· кар­ бованців на місяць до до­

20

сягнення дитиною ків, а на учніВ -

10

до

ро­

18

рокіВ, якщо вони не одер­

жують стипендії. Доnомо­ га виплачується~ районни­ ми (міськими) відділами

ЮРИДИЧНА І(ОНСУЛЬТАЦІЯ

ре:Рвного стажу роботи до моменту зверненJІя

за при­

значенням пенсії. Ці nо­ ложення передбачені По­ становою ЦК КПРС і Ра­ ди МіністріВ СРСР від 22 січня 1981 року сПро заходи

по

nосиленню

жавної допомоги ЯІсl ~~!а ють дітей•. Діючим

дер­

сім'ям,

законодавством

встановлено ряд важливих

ІІ!JІЬг

·

і

матерям-одиноч­

кам. Як зазначено в зако­ ні, матір'ю-одиночкою вва­ жається жінка, котра має

ється nільгами.

корис­

мають дітей, незалежно від того, перебуває вона з ним у шлюбі чи ні. Ма­ користують­

сЯ nравом першочергово­ Го одержання житла. То­ му на квартирвий облік їх беруть незалежно від

Однією

із

в

суттєвих

пtлрг, встановn·ених матерів-одиночок, в

ректора

комбlиаТІ

мадського

гро­

харчування

М. Г. Бандура, 20 червня у кафе «Холодок» відбу­ лася виробнича нарада, на якій було розглянуто скаргу тт. Самсовевка та Сукало. 3rtдво наказу, брвrаду кухарів кафе по­ збавлено премії за чер­ вень, касиру Н. П. Пет­ ренко

та

,4

кухару-розда­

ги і, зокрема, на одер­ жання допомоги в розмірі

20

карбованців. . Закон nередбач.ає

ви-

.

плату допомог і на ДітеtWІ у малозабезnечених сі· м'ях. Право . на одержання таких

допомог

з тією

надається

умовою, якщо се­

редній загальний доход на члена сім'ї не перевищує 50 карбованців на місяць.

для ви-

тини ОДИНОКОЇ матері В дитячому закладі на.nов­ державному

утри­

манні доnомога на неІ не вwплачувться.

Пільгами одиночок

до

досяг­

восьми

років

12

nрийнятим у 1984 році Житловим кодексом 'УРСР

соціального забезnечення. За nеріод nеребування ди­

ному

дтину

нею

Плата за утримання ді­ тей в дитячих дошкільних-, завладах (садки, ясла) не береться, коли середній загальний доход становить менше 60 карбованців на місяць на члена сім'ї.

.

тривалості nроживання населеному пункті.

редакції

виконуючий обов'язки ди­

нарбованЦів на місяць.

СІМ'ЯМ.

туються ними і одинокі матері, котрі nроживають, ведуть спільне госnодар­ ство і виховують дітей з чоловіком, від якого вони

тері-одиночки

...

виплачується в розмірі

У ВИХОВАННІ ДІТЕИ.

користу­

Ite

обрахували, обра·

їх

зипи.

нення

~

одиночкою і не

лу,

кожну

+ПІЛЬГИ БАГАТОДІТНИМ МАТЕfЯМ В ОДЕРЖАННІ ЖИТЛА.

n'яти років, без · вимоги про досягнення nенсійного вl:ку в nеріод роботи іlіа­ явності триріt{иого безпе­

зустрі­

грубістю персона­

Таким сім'ям допомога на

ТУРБОТ А ПРО МАТІР + СИСТЕМА ДЕРЖАВНО! ДОПОМОГИ + ПІЛЬГИ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ. + ДОПОМОГА .мАЛОЗАВЕЗП~ЧЕНИМ.

Вови

1

вальнику Л. І. Семнноr оголошено доrаии за rру­ бість по відношенню до покупців.

дент.

(дітей),

незадо­

лися з

Як повідомив

nов'яза­

них з пёреходом ня_

ува-

надається

метод

го вq.кзапу.

МlІінулого

колектив

га

про

док», що біля залізнично­

кандидати

працюватиме

Тому

газети

·начальників

їх

ту.

до

•Продовжуєть-

відомо,

року

ли

вільне обспуrовуваввя віД­ відувачів у кафе «Xono-

знання

ся навчання

вий

Наші читачі тт. Самсо­

ненко та Сукапо написа­

1

свої

в

заводу

менше

вони

не

сnеціалісти

ли

РАТАУ) ...

-

Хоч лист

З частковим відривом віД виробництва навча­ лася група старших майотрів разом

!Новаторів

водінні великовагових по-

колгоспів, виготовлено замістних

Іlошук

.вИ\Трачання nального щш

ремон:rнО'-об-

слуговуюча

соби

року

під особисту відповtдаль­

·ееви-

режимах. До

кінця

відділка

За прикладом москвичів машиністи відДілна взяли

nриємств Краматорська і госnодарств глибинного Олександрівського району укладен.цй між ними· компленсний ·договір про змІцнення сільської економlки. Головна його ме-

водієві управляти маши­ ною в рtзних швидкісних

їх

цішно склали

ди­

йонах 35 карбованців на місяць. Надається Хм 1 додаткова віДПустка без збереження заробітної

карбованцLв

Щорічно тут ор­

пJдвищення кваліфікаці'( майстрів, ,nроводяться ре­ гулярні заняття з началь­

тою в районах Далекого Сходу. Сибіру, ПіВночі в розмірі 50, а в інших ра.

100

Краматорськ (Донщька область). Нового зМістУ

Глазов ('Удмуртська АРСР). Легко і зручно

Радянської

га'Нlзовуються .курси готовк:и бриrаД1ірів

тиною до досягнення нею віКу одиого року з опла­

ною до

400

.

ПАРТІЯ й уряд дбають

ТИ

nо­

законодавства, 1 бригад­ ного госnрозрахунщу, і

про створення для жінок­ ЇМ

запланованих

навчаються на заводі nо­ рошнової металургії іме­

ни,х

комсомольсь­

кої орrаиізаціІ.

ють і комсомольці Іfашого

~-·~н~оrо

. ~ЦІіrбаЛ'І'ІЙСьtюї залізниці.

,

-

а(,.'с. На соціалісти­

. • )ЩУ'·. ~н]сть прийняв · *омИА-~·лад колектив

·

ВІД -БРИГАДИРА ДО НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ

грома~

юнаки та дівчата сnрийня­ ли, як власну біду. Ком­ сомольсько-молодіжні ко­ лективи вистуnили з іні­ ціативою одноденний

міші діла.

економії й бережливості, бо ж у Політичній допо­

на

свідомість

заробіт<Ж

двадцяти -~ь,

'

ві8tідальність ·; .

двох ро­

дих заводчан стала аварія на Ч:орнобил.ьській а:rом­

ній

зміну

тисяч кіловат.

.. революції

Перевіркою

ють

режиму

усіх

обходиться без Ух участі. дянську

на

блоків вона досягне тужності 2 мільйони

жодна з цих справ не

мольці й молодь приділя­ посиленню

nрийшла

ків п'ятИріЧки до 70 річ­ ниці Великої Жовтневої

досягнуте,

110,8 1 113,6 nроцента.

особливу

nризначення.

lHYll\ світ­

на

світильників

доnомога nідшефному рад­ госпу •Жердівський•. роз­ гортання боротьби за ви­

ванців. Сьогодні,

лотехніків

У

видів

продуктив­

виробів

nроцента

ність

по­

вих

Виnуск но­

ви~_''

зад~ЩІ·

rІ.Цр8ВJІІКИ

Зуrрес ДонеЦЬJ(оІ обла­ Прискорено

·

'

шахт.

.

ПОТУЖНІСТЬ сті.

~

·

З допрмоrою

нарощує

к.Іловат-годин електроенер-

·життям

для

ЖJJ.Іі•.

.~-особисту

~У:

~ново

електроенергtJ,

стосарJ.в.- епектромонтаж­ нинів з nочатку

Це дасТЬ."

виробити

стачить

ЗГадУваиRХ уже КМК

вІдnові­

нашої

вість

ексnлу­

··" "·· . і

ввести в Дію

підnриємства. ТіJІЬки чле­

ни

J.

БуДівельники

атаційники

·

СПР~АВ.А • нашо! честІ Для комсомольців і ве­ сnlлкової молоді світпо­ технічного заводУ ниніш­ ній · рік nозначений nо­ діt:ю справді історичного

ЖИТТЯ»

встановлено

тєву

пільгу

користуються

і

одну

для

сут­

матері.

Стаття 45-а цього кодексу передбачає, що в число осіб, які мають nраво _.t~a першочергове одержа!Шя житла, входять 1 матері, • котрим

для матерів­

ще

присвоєно

звання

<<Мати-героїня•, а .. таt<ож багатодітні і одинокі ма­

жtнки, ЛИ1 не перебува­ ють у шлюбі, але усино­

тері.

вили

кість nільг, які надають­ ся матерям, збільшується.

чи

удочерили

дити­

ну. В такому виnадку в книзі ЗАГСу вона повинна бути записана як мати. Яf\що ж одинока мати взя­ ..ла шлюб (за винятком шлюбу з чоловіком, який є батьком дитини), вона не втрачає права на пtль-

3

кожним

роком кіль­

Це ще одне свідчення тур­ боти про радянських лю­ дей, nідвищення добробуту.

·

Ухнього

С. УМНІКО&.­

адвокат юридичиоІ коtІ!"­ супьтацІІ.


•н о а в Q СНОВНІ яних

фантори, від

залежить

шун оптимальних варіан­ тів годівлі, зацікавленість в цьому всіх наших

nро­

дунтивність тваринництва, відомі не тільки ножному спеціалісту, а й всім, хто працює в цій галузі. Не­

:7ЖМУВа.тись

.раціонів

домагатися

мого_ виконаннЯ

шого

задінавився

Стартовий . рік

му ніякі запаси кормів не дадуть. належної в.Ідда­

nідстави

чі, якщо не буде налагод­

·

nитання

високій

на

Минулого пі

року

в

заготовили

нільність

-

вже

тара

достатню

Спеціа­

поживн.их речовин.

Значну

роль

відіграв

подоJ1810:rь

надходити

худоби.'

ми

тонн,

Понад

на

ді{ покладаємо иормів,

на

1

рання грубих тих

тонн

700

Велииі 'та

на­

зби­

сонови­

яких .теж

винні заготовити ню кількість.

по­

достат­

Значно поліпШилась у нашому господарстві й се­ лекційно-плщvІінна робота. Опублікований в ~новому

для

житті»

майже

шуку

матеріал

резервів>>

<<У

та

по­

реагу­

по 800 центнерів зеленої маси. Потім на звільне­

вання на нього районного агропромислового об'єд­

них площах посіяли куку­ рудзу, урожай яної теж

нання

повинен

по-

що

більше nлану.

Продук­

зібрали

три­

родних трав. • FІого ми nлануємо надбати :. 2500

нон­

тивність стада· різко під­ вищилась. З кожного гек­

лісти при згодовуванні чітко збалансовували їх по. вмісту

зеленого

почав

годівлі

це база.

радгос­

кормів.

тварниияки

квітня зелений норм з високим вМістом білка

реЗультатив­

ності нашої роботи, стабільна кормова

що

вейєра за рахунон хресто­ цвітих. Порадившись, ми відвели під озимий ріпак майже 200-гектарну пло­ щу. І в користі цього рі­ шення сумніватись не до­ водиться. І:Jапринінці

роботі всієї галузі. Отже, перше,. що сприя­

ло

дванадцятої п'ятирічки став для

твердити,

поnовнення

ви­

позначаться

при-

нетелей,

так

і

центів.

жали

з

ни

нашого

реагуючи в

свою

що

твари­

з

радгос­

тваринницької

г1ілузі у :висонопродуктив­

критику,

чергу .значно

надходять

потребу

радгоспу,

на:

того,

пу імені 60-р!Ччя СРСР. ми JUІаиуемо в майбутньо­ му повнlстю забезпечити

вищезгаданого

господарства, відповіда­ ють всім вимогам. А тва-

. риннини

Окрім

високопро,цуктивні

нам. Приміром, останніх 75 тварин, які ·МИ одер­

)ШХ первістнах

·по-

за

раху-

УДАРІfИЯ· ФРОНТ------------------.

тисячний рубіж надоїв молока від корс)ви.

збалансованістю годівлі тварин і т. д. Водночас, щоб вимагати· від людей, необхідно створити на­ лежні умовИ для їх робо­ ти, побуту й відnочинку. одного

і

тварнивиків радгоспу <<ВелИRодимерсЬЮІЙ» почат­ ком перебудови всієї роботи по пtдвищеввю продук­ тивностІ гр&мадського стада за рахунок Іитевсив­ них методІв господарюваввя. ВиробИицтво молока порівНJІНо з· відповідним періодом МІЦІуJІого .року н~ сьогодні зросло майже на ~lJtJ тисяtІ центнерів. Це найвищий показіІнк у районі. Вже винІ є всі

уважити, що все у цій· галузі взаємозв'язане. То­

негативно

сіяних

жуємо

ницької галузі. В черво­ них кутках телевізори, свіжі

·,газети

дуються працівники

бути

принесли

користь·

як радгоспу імені 60-річчя СРСР, звідки ми одер-

дорідним,.

Про зрушення, що відбуваються в роботі праців­

гівлі. Німнати відпочинну, душові все це теж до послуг твариннинів.

-

Непогано в

онремі

було

справи, яких

б,

щоб

з

вирі­

ми

не

справитись,

нетельне

но вимог XXVII 'З'Узду. RПРС, черввевоrо (1986 р.) попросили

розповіств го·

ловиого зоотЄхніІtа радгоспу В. В.

в

актив­

ЗАГРЕБЕЛЬ­

витрачаємо

господарство

ми

одержуємо по суті напій­ ки, а при забиранні нете­ лей доводиться пла7ити

НОГО.

за

кожну

тварину

по

ти­

сяЧі і· більше карбован­ ців. Звичайно, це вигідно

ліпшили роботу . на роздої первісток. Нині · ми по nраву гордимося роботою операторів

машинного

нок

до­

ване

кращими

взяли

індивідуальний

враховуючи

можливості

операто­

під·

nотенЦіальні тварин.

Само собою зрозуміло, що турбота про людей одна з найважливіших. На відділках ми створює­ мо . відповідні умови для побуту, роботи і відпочин­

доїння

домоглися врешті­ нормального

продуктивності.

хід до тварин, годівлю ве­ дуть диференційовано,

радгоспу.

Ми

по

Оператори машинного до­ їння під особливу увагу

r.

машинного

нете­

щоб стадо було погрупо­

r.

з

вирощування

лей у власному господар· стві. Спеціалісти працю­ ють нині також над тим,

їння Н. Р. Войцеховської, Н. М. Норнієнко, В. М. Галай, п. НаЛМіlГОрО­ ВОЇ, Л. Д. Скиби. Значно поліпшили роботу на роз­ дої первісток nрацівники . віДділка імені· Шевченка, а Д. Рубанка та Г. І. Прима стали нині на рі­

решт

журнали,

культармійцІ, побуту, тор­

невиправдано

ників тваривввцтв&, перебудову, яка. ве.цеться згід­

вень

і

·сюди до труДівнянів наві­

молоно на їх годівлю. Варто врегулювати і ціни. Адже при здачі телят в

ЧорнобвльсьІdй АЕС.

рами

3 crop.

ніше втручалися праців­ нини Р АПО. Приміром, радгосп ~Авангард» неза­ довільно забирає в нас бичнів. В результаті -

план буде JРІРОблево 1 ООО товв молока, яке піде в рахунок Цереириття збитків, завданих аварією на

Пленуму ЦR _КПРС, ми

*

року

1986

змозі

ДІАГРАМА

тваринництві. Отже, ні­ яких секреrів немає. Просто кожен повинен сумлінно виконувати свою роботу. Причому, слід за­

рішенні

-

укосу

липня

1

шенням

го-

у

досвідом

ТВАРИННИЦТВО

обов'яз­

прорахунки

пре­

ті,

ків кожним, хто працює у

Інакше

є

попередником.

нансьному семінарі в Івано-Франківсьній облас­

свідо­

жено належної трудової дисципліни, контролю за

ріпак

Цього року плануємо роз­ ширити його посіви до 300 гектарів. Ударними темпами ве­ дуть наші нормодобувни­ ки і заготівлю сіна з пер­

служб. Приміром, дирен­ тор радгоспу Є. Ф. Томін, побувавши на республі­

обхідно тільки враховува­ ти їх. Щоб одержувати високі стабільНі надої, слід по-справжньому займатись кормовиробництвом, селекц!йно-племінною роботою, чітко до­ ~~лі,

оскільки красним

ж и:r т .я~

онов­

лення стада. Цього року воно становить 25 про-

ку

працівників

нетельному

господарству,

але хотілось би наголоси­ ти на

тому,

що ми

повин­

ні думати передусім про спільну, державну виго­

ду, успішне Продовольчої

виконання програми.

Адже саме на цьому на­ голошується в Зверненні Центрального Номітету НПРС до трудящих Ра­ дянсьного Союзу та ін­ ших· важливих партійних настановах,

винні

яними

ми

неруватнея

по­

нині;

нали ведеться перебудова в усіх ланнах соціально­ енономічного

життя

nраї­

ни.

Розмову вів В. ТУГЛУR.

тварин-

ФЕйЛЕТОН====================================~===============: Розпушуванню

ТЕПЛО і зливи nершо­ ліття

визначили

прямо­

такИ

~троnічний>>

режим

розвитку

міжрядь

тепер надається особливо­ го значення

при

дарських рослин у бага­ тьох районах європейсь­ кої території нраїни. Із

турами. Справа в тому, що nри ущільненому грунті в зоні коріння на­

значним

громаджується

виnередженням

розвиваються

посіви. На­

прочуд

заколосили­

рано

ся, наприклад, озимі хлі­ ба на Унраїні, в Білору­ сії, у центральній зоні Росії. А за· Уралом, нав­ паки.

-

весна

затягнула-

Послуги

догляді

за всіма просапними 1\УЛЬ­

сільськогоспо­

газ

ЧИТАЧ гадає, напевно, що розповідь nіде про щось н-езвичайне, що й до Броварів пасує так, як

лин.

Велика турбота - фор­ мування щільності сходів у бурянів та інших коре-

п'яте колесо

JJ.O

літа

подекуди

початку вдарили

прнморозки.

Нрайнощі погоди~ вима­

гають від хліборобів особ­ ливої

передбачлююсті,

творчого підходу до

спра-

ви, винятионої оператив­ ності при виконанні агро­

технічних більшим

бур'яни.

операцій. злом

Най­

виявились

У спеку

і

дощі

на поля накотиЛася «дру­ га

хвилю>

зелених

на­

хJіібнииів, які з'явилися вже під пологом сходів.

А в умовах Сибіру бур'яни

аипередили

пробуд­

ження посівів і сповільни­ ли їх розвиток. Словом, майже

повсюдно

довелося

сівачам

примножити

зу­

силля в боротьбі з бур'я­ нами.

У за

багатьох випадках рекомендаціями вче­

них змінено прийоми, які виконувалися

раніше.

Так,

при

наприклад,

до-

гляді за сходами картоплі підгортачі замінено рота­ ційними розпушувачами або триярусними стрілча-

стими лапами. Це дає не­

дикий ефект у боротьбі з бур'янами і при знищенні кірни,

неплодів.

Затримна-

прориванням

ванням тися

-

оберну­

втратою

висушується.

лення

шкідниками

-

і

·

Тепер у досить них масштабах --'рів

мільйонів

широ­ на де­

гекта­

застосовуються

rx

гер­

біЦиди. вииористання є обов'язионим при інтен­ r.:ивних технологіях виро-

щування .хлібів та ряду інших культур. Праитич­ но повністю взято під хі­ мічний захист від бур'я­ нів

поля

льону-довгунця.

В арсеналі

нашого земле­

робства стало більше гер­ біЦидів з нИЗькою нор­ мою витgJNання. Якщо

кілограмів, то тепер досить 1-5. Як правило, ці хімічні засоби не справ­ ляють побічного негатив­

60

не

вnливу·на

навколит­

середовище.

Посилення сівів

~

урожаїв:

й

пог.отів.

захисту по­

гарантія

дМрих

·

деякі

~майст­

ють уночі до ~жигулів».

.

<<Москвичів~.

~запорож-

Закортіло·,

вам,

наприклад.

вельмишановний

власнику,

зняти

колеса

в

цовенькому ВАЗі. У тако­ му виnадку зовсім не ОQО­ в'язково самому братися за інструмент. Від вас вимагається тільни міні­ мум:

залишити

лящ~.- хоча

ку

напризво­

б біля -будин­

що· по вулиці

N2 6,

50

років ВЛНСМ, с.вій авто­ мобіль, приміром, такої

моделІ,

як

ВАЗ-2103.

Решту обов'язків візьмуть на себе <<спеціалісти ніч­ ної служби». Такі, сиажі­ мо, як ~майстер~ О. В. Іг­ натенко

із

заводу

торго-

(ТАРС).

ціаліста до ки. Роботи

Умова

для

залишається

Дещо. коло ся

надання

11

поnередньою.

ширшає, послуг,

що

nравда, надають­

власнинам-невдахам.

Причому, деякі з них просто фатальнІ для мало­

літражок.

Цього

виду по­

слуга урІзноманітнюється ще й тим, що ролі част­

бінатори тиnу

Ігоря Ное­

тюка, який раніше відбував покарання

вже за

викрали

лин

замов­

винликати

спе­

місця стоян­ будуть вико­

опинилися

кого ше

ність

.-

і не

·така.

бажана.

асортименту

не ті, що в Броварах, та й працівників дорожного

Словом

А ця вже належить до

ливого використання тран­

Нажучи

спортного

Щодо то

ною ше,

завдяки

правоохоронного злодій

був

Щ9

ж,

.

користуються

Не

вірите?

проілюструємо

це

міста грома­ щwншив уночІ

«Майстрів»

довrо

че­

кати не довелось. Номпа­ ніл у В. В.

осуд

чи­

~брига-

В.

А.

В.

Яблонський"

зуміли

6

_ Отож, шановні друзі по автомобілю, не закликаю­ чи вас шунати нові вИди ~послуг~ у nодібних де­ тективних. сюжетах, бажа­ но все-таки втілити в дій­

сність четверту

Вони,

ми

виноренили

цій

Цьому

іншою

дія.

нову.

в

про

відсутності во:

но

~віддячи-

машин;

засобу

особою у

буде

-

Та

в.ідмін-

таку,

види одразу.

щоб

всі три

Якою

її

вона

1 яким

чином Ії за­

-

залежатиме

nровадити

від наших авторитетних міських служб, а танож від

. нас

самих,

автолюби­

телів.

власникам автотранс­

вали

nункту

вжиття заходів щодо мож­

Тагієв,.

відзначилися

завзятістю і

Зокрема,

О. ДАВИДОВ, иачальНИR вІддtлевия державтоінспекцtХ мІськвідділу ввутрlшнlх

сприяли не тільни необач­

справ,

ність, а й халатність гос· подарів у виконанні вимог Правил дорожнього руху.

кореспо~евт

М. СЕМИНОГ, «Нове життя»;

газети

ВІД РЕДАНЦП. ПробЛема, порушена у фейлетоні.

свій ВАЗ-21011 nід еста­ кадою f!a вулиці Нутузо­ ва.

на

Тож

порту аж шість разів, тоб­ то вкрали і розкомплекту-

на

прикладом.

Житель дянин Б.

таку

ТИ>>

~люб'язністю» самого ж .... замовrtюfа, себто його

транспортом.

надан-

формою

тачів

одцу

іН­

nослуг. мовити,

nрац.і.

своєю

гарячому.

нрадіжку,

видів так би

<<бригадною~

справі

· одо­

занла:ду

комплексне

тосервісу~.

~май­

спійманий

ЩО

небезусnішно освоївши оби~а види надання nо­ слуг із сфери <<нічного ав·

ніде грі­

nрацівниttам

це не

організаца

А.

мащнений «зелений змій~. Але

професій­

ду~: В. І. Лаврищев, В. І.

такою ж акуратністю роз­

допомагав

як

Демченко,

номплектують.

строві»

МОВОЮ,

представимо

nіддомкратять і з

-

їхньою

ня нових Причому,

за

ць.ому

послуга за по­

-

слугу.

категорії, яка добре відо­ ма істинним побутовикам.

технологн. Машину, як кажуть автомобілісти, аку-

-

бездоріжжі nросто зали­ шити. А щоб воно більше

Біль­

послуг,

Щоправда,

нраях не

присут­

вел.ьного маrішнобудуван­ ня. Можете бути nевними, що ця відпов.ідалІ:!на опе' рація бу де винонана за всіма вимогами сучасної

ха діти.

тих

ПОСЛУГ А ТРЕТЯ

він у майстрів <<Нічного сервісу~ надзвичайно різ. номанітний. А втім - про все по порядку. Отже,

ратно

селом

в

виявилося, то номфорта­ бе,lьне авто довелося на

ніному не муляло очі, ~ вирішили його ... спалити.

червонень­

<<Запорожця~.

того

nід

і

хви­

сервісу

Монрець. А оtкільни це було взимку і дороги там

нані без присутності щасчи

nерешкод

машину

кільканадцять

ливого наїзника біленьних <<Жигулів~

чолі з Ное­ розгубилася .

особливих

через

П-ОСЛУГ А ДРУГ А

ково міняються. Автоком­

Д. СМИРНОВ.

оформлятИ чи

Без в~ни

ПОСЛУГА ПЕРШ~А

раніше па гектар посівів ДОВОДИЛОС~ ВНОСИТИ 40-

ного

то

РИ>> їдуть до замовника самі. Точніше, nосnіша­

кладним там, де це необ­ хідно, є підживлення рос­ лин добривами, заходи

сятнах

-

половини.

що утворюється на

грунті. Лри цьому він не

редньо

Таин~ .же невід­

боротьби з хворобами.

автомашини,

мадянам на правах особис­ тої власності. Причому, в усіх виn~ках автомобі­ лістам не потрібно попе­

ані вночі з фарами не мо­ же знайти у місті бодай би одного · nрофесійного фахівця із служби авто­

населення,

з їх

проріджу­

може

врожаю.

власника

ПрСУГе, ян свідчать не­ поодинокі факти, в час, коли набуває бур~ивого розвитку обслуговування

НОТАТКИ ОГЛЯДАЧА---на

до воза. А

маренка на тюком не

дів>>, інших трансnортних засобів, які належать гра·

який ні вдень із свічкою,

сервісу,

ВРОЖАЙ і навіть

ЗМІСТу,

або Невигадані історії з сснічного автосервісу>>

ети"

лен, який гальмj'є розви­ ток і кореневої системи, і наземної частини р~с­

ЗАХИСТИТИ­

·ся,

-детекти:в·ного

снладі броварчан Нуца, М. В. Пона-

назріла давно. На відкритих майданчиках біля житло­ вих будинків щодоби ночують сотні одиниць приватіюго автотранспорту. Тане зберігання автомобілів, як видно з матеріалу, має часто сумні наслідки для Ухніх гос­ подарів. Як свідчать дані, у Броварах менше 30 про­

центів індивідуальних автомобілів забезпечені місцями у гаражних кооперативах та ~диній платній стоянці, що по вулиЦі Нороленна. Не вживаються заходи щодо надійного зберігання техніни і самими власник-ами. Отже, ми запрошуємо до розмови на сторіннах газе­ ти відповідальних працівників міськвиионкому, міськ­ відділу комунального госnодарства, товариства автомо­

толюбителів, власників транспорту та інших, хто пови­ нен бути зацікавленим у розв'язанці поставленого пи­ тання.


'* ·

4 стор.

1 липня 1986 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

.• Но.8ІІИВ. :Ю.ОО ІІІроrр&ІМа

1D.55

Зручно ~ для всіх !1

НОІ'О.

·зин

по щ1ийманню

на·

11

ВІВТОРОК,

.селення. Цей пункт роз- 11 'ташованиЦ у дуже зруч- 11 ному місці -І на <<роз· /1

вилЦІ».

, Отож

І

10.00 10.20

1 ЛМПНR

J 14.30 Новнки.

мешнан-

мужиІст•

честw..

12.20 сЧас :вирішувати·•·. ДІ.а­

йону

16.1)() ~ 16.10 !СОІщерт

' І респонденти. розташування n. авІль-~16.25 сЧоrо 1 чому•. Переда-

~,..

ця

говорю продавцеві·

заготівельнику

ЧІІ дла дІтей.

Вінтору

Миколайовичу ному.

16.~у~хо=fн~УЖ:еJ::

СВіідерсь-

вtв coюs!l>ll'X ресnублtн. /І 17.40 Док. ф!.JIW,!.

У цьому велика за-

-

~~:~ ~~ТФЬ.~~а.

слуга начальнина зміни І за:готLвельного пунwrу N2 6

ВіJ>тора

Панасовича

Но-

.'Jесншюва.

П:рацюс В!ІН У прнйма1ьному пунюі бl· · · · " ля rон;Jалу. Але 1 тои па-

.г.dдпорядновуються

:-.1 ісьному виробничо-заго1івельному Пі~nрЦЄМСТВУ .. . ОЇ по прИІИманню вторюш сировини

вІД

два

23.30

ларьок

місяцІ,

Робота

заготовлено планову кільмакулатури,

УКРАІНСЬКОГО

TEIIE&A,.EHHR 16.00 новини. 16.10 сНародний

депутат•.

деnутатськоІ

гру-

nи в~робничоrо об'єднан-

Г.аІІ·

ня сЗакарпатлІФ.

чір'я. Але ми приймаємо від населення і метал

16.30 ТелефІ·льм сЗlйшаа і ви.росла свобода,.. норма 17.30 сТ·вереаІсть -

м І НІЄВl

мотуХа• в облоеt.. 17 .40 ПІдсумЮІ телевІsІйиої , олІмпіІІІДНІ а украУнської

nобутови;й:

·

ІШ

· 1

настрюл1 алю· ан· р ч І, • У ·

життя•. дон. фільм сВор-

емальов

від дверей,

розкладу- І

'шки, лІжка металеві, са· / мовари.

речJ.

На

,лоди

ма 'ІО

JV!JЩнi ІЙ жаль, ;

здають

·

латуннІ

..

ВзамІн лриnнято

ришюї

вари

ЩQ

BJIJCII'aвa

деМІчноrо

сЯ

ПРИ·

вам. воmо ...•.

КиІвсмеого ана-

російського

ji~=~~. теМ"РУ ім.

тан6ж імпортю то- І 20.50 на дІОбраніч. дІти1 підвищеного попиту.ІІІ 21.00' Час. 21.40 ПродОІВЖениа вистави

Щпб

в

.

ГРИЦЬКОВА.

молоно

солі.

Нольорона

ло nИ"' ЯС • '' •

С і ллю. Щоб

ВІДеорепортаж про сВелоnробІг Миру-86•.

2:?.45

11

11 3АГАЛ ... НОСОІО3НА

11 ПР~Z~'і:tв ':і~ 'о.!J.Еf~ЧІ

сниса- І~

·•

бітІзна

п

на

не

де-

замочити

сковороду

с~агестаиськІ

ритми•.

ФІЛ:ьм-ионцерт.

1 11.10 Фільм 1· воні поrон·и..

· дІтям. сЧер1 серія.

1 12.20 Французька мова.

1 1

12.50 ПІРОІ'Р8ма ВУ'РЯ'!'ськоІ'о телебачення. 13.50 ЧеМІПЮиат Євро·пи з Бе. рлІ·иєьиу (Потсдамську) конференцІю 17 черІІК~~: - 2 серnня 11145 р.

'Щоб ЗНИЩJ!ТИ неприємнии

1

випусJt.

на иух- 11 18.~~=~ром: nроблеми І

запах,

ЩІ· 11 1е.оо Маопеньний

концерт.

сИІте на гарячу нонфор- 111 19.15 с... До шІстна.дЦЯ'І'и . . І СТ8рШ~· ну трохи сол!. . 11 20.00 вечІрня ІСазка. Дуже забрудненІ зана- 11 20 15 МіжнSІРОдна па~орама. віскн

легно Вtідnеруться, 'І ~.оо Час. .. д· 1 21.40 КОІНцерт артисrrІв польнищо lX НаJІЮЧИТІІ У во 1· 'І сьНІОУ естрадк в Концертв illi1й розчинен.а ложна 1 ній студІt Останк!ко. солІ на піввІДра води. 1 212.50 Новини. СУ.ЛО, · що з.амерзло, 'І 8

нроти:рають міцни~ .водя· І

ним розчином сош. Редактор

є.

ФЕДЯИ

ІІ

·

11 11

ІJ

1 ....----~------. 11 АДМін.іетраЦІІІ, nDOФ• 11 <:nІлнова oprattl:iaцiн 11 · paдroc:ny Імені 10-річчн ІІ СРСР висловnJОJОТ .. щире ІІ ІО •ny І Р сп 8ЧУ'П'ІІ секрета .,... • 11 наg:цІ paдroc:ny М. П. ЗА- 11

Є Ь но

3

ПрNІІОАУ переАчас-

смеttтІ П чмовІка

МИКОЛИ ОЛЕКСІИОВ~ЧА. р

П·раалІннн, профсnІлно. органІзацІн райспо­

нскас:nІлни ВИСJІО8ЯІОІОТЬ глибоне сnІвчуттн ст4р­

wому диспетчеру райсnо­ нсивспІnни л. П. КРА­ ВЕЦЬ з nриводу nеред­ часної смертІ П чоnовіна ІГОРR &ОРИСОВНЧА.

',J

1c~~WnьJoc':r:r:A ПРОГРАМА

ТРІ!·ИСПОрт:

а.ноаІІІІблю пІсні, таюuо МУЗИіК'Іf. В'єтнаму,

f

кІв СРСР.

1·8.46 СьогоднІ: у свІтІ. 19.00 Oвirr і молодь. ІJ 1І 111'.35 СпІває НВРQДНвй ТИІС'l' УРСР

В.

ар.

ЗІи·RЄВJІЧ.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-орrан Gроварскоrо rородско-

~Р~g:=8и ~~~~~g:#овп~;:'АК~кра:П~~ татов Киевской области. (На.н,wr.И'НсІСІОМ JІВЬІКе). ~ета в~~ff~P 1 ~· :рел'!-· 1937 ro.v.a. дпи вwхода: вторн~m. среде, ІUІТица, еуббота.

Пр119И'Л8

ВІІІИІІТІdа:.•.

~; 1 серІя. Новиии.

І \t

2:}.20

ГімнастИІКа • Концерт вокальио-хо­ реоrрафІчиоrо ансамблю Вла~кої фІлармо. нІІ сРусь-... 9.00 РуХ без небезпеки. 9.30 сІl'еатр юиоrо гляда­ ча~. Прем'єра тмевиета­ ви стКазиова. подорож мІстера Вmьбо БегІ.иса, ХО'ббІ'І'а, через ДИЮІЙ край, чорний ліс, аа ту­ манн:! rори, туди й на-

8;00 8.20

І

11.05

Дои. фіJLЬм. Ф!.льм дітям. сЧервові' IIOJ'OJJJP<. 2 cep!JI. 12.30 IIWeQЬJCІ& мова·.

курсу Ім. П. Чайновсьио­ rо. Т·Р8НСЛJЩ!іІt З Велико­ го залу Мосновеt.НІОІ ІtЄР· жавноі' ROHC6P818'1'0PlY. У nерервІ СьогоднІ у свІ'І'!І. 21.00 Час. 21.40 Продовженна траисля­ цІУ закрИІІ'Та VIII МІасна. родного

го.

Кои·церТна програма. Час. · ТепефІльм сПІд дахамн Мон-ртра•. 1 серІя. 2Q.50 НОВИНИ•.

1().00 НоВJІІНИІ. 10.20 Виробнича гІмкастИка. 1·0.30 МолодІжна студія с-Г&рт~.

ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ

не.

Фhльм неrІднИІН

Телефільм •·МJсце зv· стр:чІ змdНИІІ'И' не мож­ на•. 1 І 2 серії. 13.35 Но.виии. . 16.00 Новmш. ННО Концерт дитячої ху­ дожиьоі самодІ~ЛЬІЮСІГІ.

11.15

неймовір­

дІтям. Сидоров•.

сЦей

-10.45 Усі люблmь цирн, • 11.20 Новеин. 14.30 НОВИИНІ. 14.50 cC!JR.cьR~ ГОРІІ.ЗОНТН• .. Дон, фІлІЬМИ, 15.ЗО Шахова ШІООЛ8., 16.00 НОВИІИJІ,

16,05

ТеnефІ.лІЬм .Невідомий соддат•. 2 серія'.. с ... До шІстнадцяти І старші». 18.00 КоицЄІР'І' з творів композИІІ'ОІра В. АrвnкІиа. 18.15 За СЛО·ВQ~ дІло, 18.45 СЬОІ'ОДні у світІ. 19.00 Сп.1Івав И&РІ?дНИЙ ІІІР· ти.ст СРСР Є. Сернебаєв. 19.25 Н0вИІНИ, 19.30 ФІт.ом «·ВаМ І не СНИІ­

І

І

Час. На VIII Міжнародному нонкурсІ Ім. П. Ча·йRОв­

оькоrо

.

ПРОГРАМА

зем.лю

.

сЛюди

ШІІ».

Заслужений хУдоак­

ник УРСР А. Шй. 18.00 УкраtнськІ пІснІ.

Зіfівrород­

на•родн1

тором

Л.

Концерт

сІ!ІІrfфоиtчиого

УираІнсьНJОго ни

І

. 23.40 11

УКРАІНСЬКОГО

ТЕІІІ&АЧІ!ННR

Новини. CoиJf'Uie коло. Несrюн:Ій·ні серця. сТелеІЮС'1' иа ударній бУ'дОВІ•. Спорудасується Стан c55<n= на металуrJ­ rІйному заводі Ім. Пет­

16.00 16.10 16.35 17.05

р()ВСЬRОГО.

СП1вае заслужекий ар. Т1ІІСТ УРСР М. Гна'І'ЮR, 17 .ЗО ТверезістЬ .- норма ЖІІІ'М'1І. сАлкоrоль і здо­ ров' а дитиии..

17.20

18.00 НІІНОІІРО'J'РІt.М8 сУ сІаіті ДИІВОВИІЖИОУ при~.

радіо,

заслуженого оркестру

телебачея­

3АГАІІЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА UT І ПІЕРІЕ.ІАЧІ

НА КИІВ ТА ОІіІІАСТЬ

r.Іомнастнка. Телефільм сПід даха­ МНІ мою..а.рт~ра•. 2 ceDia. 9.30 lJJayitOIIO • популsриИй ФІльм сГQрІниа•. 9.50 Ма<Мииа ШRОЛ&.

8.00 8.20

10.20

ТворчІсть

народів

популвр:в.а

cCoJaiЧJU С~ьн•І

сДа•лекий

СхІд•.

сТеатр: И8П]:ІоІІМОК ПО• ш~. О;цесЬRИІА театр

опери та

roc-

сщхжу давиое'І'І.

сВІ'І"ініз-

ciYJ)OKIII сnіопиуВ&НШІ·•. Портрет педвrоrа. в кІио­

18.00

\

дОRумеИТІUІІС'r·ВІЦІ.

19.00 .Авту&!lь.на камера. 19.35 с•АвтоrР8Ф•. ~уЖе­

доУВня

ний артист РРФСР Лещенко. На добранІ·ч, діти·!

Час. Телеф,!л:Ьм сМ.Іс-це зу­ стр!Jч1 зм!нИІІ'Н• не мож­ н~. 5 серІя. 23.10 НОВИ'Н·ІІ,

кпарнІІ'І."в., хуДООІІНІ ко­

. 17.55 сСка.рби м.узеів УІІіРаІ­

19.3·5 Продовження

висТавw

сМ&рнОІІ'рати-

20.40 На добраиtч, 'д1'1'иІ 2·1.00 Час. 21.30 ТелефІл·ьм ~МІісце зу. стрІчі вмtиитн ~. 4 сЄtРІJІ.

ие

мож­

22.45 СвІт поезІі'. Р. ЧІлача­ ва.

:IO.lO

НоВИІНИ.

8.00 ГімиастИІКа. 8.20 сДmший сВі'І' метелиШІЙ

·

11 3АГАЛЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА UT І ПІ!РЕJІ.\ЧІ НА КИІВ ТА ОМАСТЬ

8.00 На З8РЯWІУ СТІІІВайІ 8.20 ТелефІльм· сПерший рейс~.

9.3-5 Російська. мова. 10.05 Док. телеФІльм. 10.25 .1\оіщЕ!!РТ ПхеtНІЬRНсько­ rо художнього

сМ&НJсуде•.

11.00 ТенІс: турнІр.

а·нса.мОлю

.

Уїмблдонський J

12.00 Чемnіонат свІІrу з бас­ ЮИ'бол•у, ЧоловJкн: Збірна

11 ЗАГАЛЬНОСО~А ПРОГРАМА UT І nЕРІ&АЧІ НА ННІ8 •ТА ОВJІАСТІІ Юв...

Л.

20.46 21.00 21.45

ПJ)OI'J)Uioa,

ни.. Я'. JІ&отtиір. с.Пейзаж з ФІ·ГУРВОЮ СцеІІОІС». 18.10 М. ЛесJЮе, , стМарно. ТР8ІІ'ІtШО. Dиci-aJJa,· 19.00 Аюrуат.Н& камера

бІІІЛету,

15.30 Село 1 ЛИІДЦ. 16. ОО . СJІІВІВа сол.цАJrсь;ка. 17.00 Фантш сМдчомь. Вез

JІеН!І'Н'ВИ ЧериоfІіІеЦІоІІОІ об­ л.ас'І'!І,

Науково.поnуляр.

ФІт>м.

8.30 Риrrмічна гlмиасти·ка. 9.15 ФJ.л-ьм ~ЛаІвла пава ЛІ· ИJІ•.

1О.ЗО Раикова nошта.. lol.OO Теніс. Уfмблдоись~rнй 'І'УРиІр,

12.00 ІІ1РИ до6ррУ вооІ. ПереИJІ.ИК .Баскетбол. (ЖІіи~. СуЧасне п'атвбооротво

15.ЗО ТелефШьм

сСтuка,

біmьша ва ЖІІТ'І'JЬ, Рія. сОсе.де..

15

се­

1'8.:!15 Кл.уб маидрІвникІв. 17.25 Реішама. 17 .ЗО Наш сад,

СРСР збірна Анrол·н. 12'.40 ЮноаФІm&. 13.3·5 Му.mьтфІл·ЬМИ. 14.10 РозповІідають нашІ ио­ рееопоидеити.

14.40 сШд серця до серця•. СпІває

Б.

концерт,

15.00 15.35

Кіров.

Фільм­

СвІт І молодь. ТелефІ.л·ьм .Ставна.

більша аа ЖН.Іl'Тю.. 16 се­ .Р!.я. сОперацІ.я сдУбоеий ЛИіСТ'••

16.30 9-а студія 17.30 І11ри· доб})<)У волІ. Пере­ •К:ЛІІІJІ(. М-арафОІН, ЧоловІки. Басиетбол, ЖІИ'КИ,

19.45 Вечtрии казка. 20.00 Ігри ;ррброJ вол.І.

пе­ реклик, fіл8ІВ8ния. Сучас.

не

п'ІІ'l'Н'борство.

21.00 Час. 2,1.45 Ф!л.ьм «Початок•.

Оrолоmеипв

сві­

ту.

1().50

телеглядачІв.

ПІUеНІЩЬІСІОЮ.

16.40

мож­

14.20

1·5.30 Kolfiiac 'f'YPJIJC'I'&. 16.00 сКомn·юте~. На:УRОво­

НовеиІf!.

М.

не

пра. ЦівнИ'КІв ІІІОрсЬКІОГО і Р'Ч·

nрикор.цоивmсІ.в

машви:иоrо

амdиИІІ'и

ковоrо флоту. ТелефІ·льм сВом І пол)'М"n. 13.00 сЯ ІЩJИ'атаю мвrь чу•. дов~. 1\ІУ'З. фільм. 13.50 сДоброrо вам З.ІfОІЮ· в's•~ ВІдnовІдt иа ЛИОСІІ'Іf

«'Вnеред, op.IIJI'I'al•. Зу­ стріч ШICOJUIPill а опера.

На добранІч, дІ'І'ИІ

23.00

стрІчІ

на•. 4 cep!Jr, 12.05 Народні таланти·. 12.30 СьосоднІ - День

Резер.

14.50

болу. сЖа.льгІрІс• (Віль­ нюс) с•ДІfІІ\&МОФ (Ки!в) АитуІfЛьна на.мера,

Час. Телефільм с.МІJСце ау. СІІ"рlч1 змінити не М'ОЖ· нu. З серія.

у

ио моа иеоеор&~».

· црІІІЩ)ашають•.

сУ майстериІ хУдРЖни.

17.30

20.15 20.45 21.00 21.40

Ноа ІООНЦертах Р.аймон­ д/81 Паулоа. 212.55 СьогодНІ у с·вІтІ.

21.55,

К'І.иопротра.ма

16 40

18.30 ЧемпІонат СРСР з ФУт·

1?.1•5

21.00 21.40

TJШC

14.115 Кі!иОDроrраи.а

Лег­

доброї

10.00 НО'ВННИ•. 10.20 РИ!'І'МоІчна г.Імнастика. 10.50 Телефільм «'МІсце аУ·

сДруж~. Співає М. Хра. час..

волі,

Irop

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННR

моЖ­

ви вузІвсьКІОf И&УІОf. 13.15 М·итцІ Львова в

доброІ

атлетИ'К8.

Щоде.ннин волі'.

22.4-5

10.00 Новини. 10.15 РІІІІ'М1чиа гІмнастика l0.45 Телефільм ~Місце аУ·

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННR

ЛНПНR

-

П .•

ІІМ.

ЧаЙоЖJІ!Юь.ноrо. В перервІ СьоrоrднІ у свІті.

21.00 21.40

Час. Очевидне

конкурсу

ка

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕНМR

1~.45 «НеУІІІІL І

Час . lrpИJ

21.00 21.45

волІ. НОВИІИИ.

нова. (НРВ). НОВИ!ИІt,

в

пан•.

про Ай-

23.50

12.35

пнсьменнmtа

Мос'К'JІі.

18.00 М~дна панорам<а. 18.415 МультфІльми. 111'.20 Фmьм сФан4щн-Тюль­

19.40 Новини. 19.45 «Вас запрошу~ Єре. 21 .~ас.ЕсrrраДІИа передача. 21.30 Урочисте ві:ІЩРН'І'Тн Ігор ·до6роІ волt. ТРанс. л~ а Центрального стадіону Ім. · :8. І. Леиіие 23.30 Щоденник lrop доброЇ

не

Це в111 можете. сУ Горького, на НІюІт­

ки жtl'І'ТЯ

ПОЄ'І'НЧНІІІ 8Н'І'ОІlогІ.я. Анна

змІн:шrи

р1чио110го

ськІй ... •·· Про OC'niiiiHI ро.

15.50 сПро час І про себе•.

С'ПрІч~

і

рооопля•.

16.45 17.30

ТУ!РJ!на.

18.00 Урочисте аакрmтя VIII Mlжнa~PQrotoro ион.

ма­

20.00 ВeЧlPJffi наа:ка,. 20.15 VIII МіЖИ&оРОАНИЙ кон. КУ!РС lu. П. Чайновсько.

І

nа ст~,

на•. 3 серія, 12'.05 Коицерrний аал

rодина. працівнюrІ-в

флоту, Док. фІлЬІМИ. М·УЛЬтфШJ.». Док. ·телефІл-ьм сЖит· тя на земл·і•. (АнглІJ!). 3 серія. сПервІсний ліс~. 16.00 Новщm. 16.05 Концерт Державного.. аноаиблю танцю сСтавt'

14.З0 НоВИ'НИ. }4.45 Ф!льм-балет сМа.снаРІіід•. На музику А. Хача­

СОJrДат•. 3 серІв. сЕрмІтаж.. Живоnис Фрв.иц1J ХХ ст. 17.50 Мул~льм.

І. Веаов, сДуель•. Ви.. става. В &В'І'Ранті до­ вІдtсова службе.. 19.0Q VIII МІЖН&роД'ІІІJй Ж>И· ~ Ім П. Чайковсьио •. го. Кон-церrна nрограма.

3

Рок.

морс-ького

J)()ІДІЮІ'О аР'J']ІІСТ6 СРСР с. в. Образцс>ва. сОвинарка І

АхІмІатова. 16.10 У свІоr.І п.арин. 17.10 Док. тое.nефJт.м.• 17.ЗО М.WUII'd>!JrЬМ'И' 18.1() фfJІьм · соВаЛада · дЮоблесиоrо РІЩ&РЯ

Щ.ОО СілЬС1.кt До ДЮІ

14.55 15.10

t3.05 ФІльм

17.20

•Ос­

Омн,ц.

11.00 Ранкоза пошта. 11.50 Клуб манщріани·ків. 12.30 МУ'ЗDЧНИй Юосн. 14.00

Н2.10 •.Театр JUМ~. Теле• Фільм про 'І"ІІОрчІсть на.

ФІ.nао\еп·ьфіІ (США). 18.05 НОВИІИИ. 16.10 Телеф!J11Ьм сНевІдоІІІІІИй

15.50

с.Наш

сучасник•.

Все-·

мвсте-

БеН!ГО•.

сни.-

·

Союзу!

го.

Фільми. · 11.3'5 Новини. 14.30 НО.ВИ'И!ІІ'. 14.45 «Мости Юrослоавії•. КІ­ . иоиарис. 15.25 РосІйоька. мова. 15.55 С!пІває мОJІОJІіокиИй хор

11.05

ЧЕТВЕР,

ц'І'ВО.

ЛНПНІІ)І;.

6

8.00 Час. 8.4() Ритмічна rІм'Иасти:ша. 9.10 док. телефІл~ом. 9.20 2'7-й тираж сСПQРТЛО· то~. · 9.30 Вуди~ь.нин. 10.00 СЛУ*У Радянсько-му

1·1.40 Ддя всІх І дла кожно­

ЛНПНR

Час. Мультфільм. СвІт І молодь. Філ-ьм сеВам І не

ло~.

11.25

.

4

Sемт~.

світ.

ЗАГАІІЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.40 9.00 9.35

ро~rи.

тt~рІ-,..,

П'RТННЦR,

10.~кІ~ьна реформа: че­

танн·! 881ЛnИІ ~. 1-19.25 Новини. 15.30 Му:~. фІ1JЬМ сПІІснІ

10.55 ОбР8іІІОf.80РЧе

турнір. Новини.

11 3АГАІІЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА UT І ПІ!РІЕ.ІАЧІ НА KHJI ТА OIUIACТit

13.00 Здороа• • 13.45 1\fулифІJJЬМИ. 14.15 МуаІІ'ЧИНЙ RІ.оск. 14.46 СторіИJІІИ Іс'І'ор!У.

10.10 ЛІОАЩ~а·.

15.20 НОВІІННІ. 15.30 ТепефІльм

Вечtрнл каена. Спра;вк житейськІ. lІовІАКОве служба. Чк. Телефільм сПІд дахамн МонмаJ)'І1ра•. 2 серІя. 2Q.50 Тенdс. Уімблдонський

На д.4>бранІч діти! Час. ТелефІльм сМІсце зу­ стрічі зм1нИІІ'и· не мооіt­

два

=~~·в~~ му.

20.00 20.15 20.45 21.00 21.40

20.46 2·1.00 21.40

рез

13.50 :Елех'І\РОоИі'На 1: ми 14.20 Пpol'P!llrfa КраGJІОЇІі:>сЬ­

Ма­

Пле.ванни.

3Ar.AJІIItНOCOI03H~ ПРОrРАМА ЦТ

nмnнн

ми П61)ed)?t08Jio,

І-су>рс Ім. П. Ч&Й'ИОІЮЬЖІ· го, Концертна програма.

без

5

НЕДІЛR, І

11.410 КоІЩерr ~у СИМ•

ФІпьм-иокцерт,

18.00 Новwш. 18 20 РитМ!! чи а rІмнаст~mа. 18.50 До·н. ФІльм. 19.00 VІП МІЖJІ8J)ОJІНИЙ КО.И·

лосm.

ЦТ

8.00 Час. &.40 док. телефІт.м. 9.00 Філ-ьм 'сКІл·ЬR& дJі1в з жиrrтя І. І. Обломова•. 1 і 2 Ч&СТИІЩ 1.1.15 Новини. 14.30 НОВИ'Н·Н'~ 14.415 еЛюдина І природа•. Док. фІльмн. 15.25 BltCТY'Il Державного

1-5.5-5 Новннои. , 11 16.00 Телефільм сНавідомий 11 СОЛдаІГ•. 1 серІа, 11 17.1<> У концерmому залі 11 школярІ, 11.- 17.55 ЕКОJЮгічний щоnен11 нии. 11 18.1>5 VHI з'Ізд шrеьменни·

Jl

рІд­

старови·нна

ФІвІш.

СуЧасне п·~тво. 21.00 Час. .. 21.30 Тел.ефІльм •Перший рейс~. 212.415 НОВИіНИ. 23.00 ЕстраАНий концерт.

.

8.00 ~~·S..40 АВВГ,ІІей.иа, IJ;.10 ВІ8Ца IIIIDtiЩa·:. пробле­

~ПРиrоди ШepJIORa Холмеа та JI1DRтopa Ватсона•. •Соб&Jса Бесиер:вІJD!в•. 1 І 2 серІ\'.

МУЗИ'Ка.

9.40

ній воді 1 не прасуfІте.

с.Смуга

СУ&ОТА,

nмбадонсЬJІІНй

І ·ЗАГАJІЬІІОСОІОЗНА ПРОГL8АМА ЦТ

коІ С'І':М\~ телеба•екна.

·

Актуальна -ра. 1~.30 l!:cwpaJШI мелодп. 20.00 ДержІІІВТОЬfСПеІЩІЇ (,:РСР 5О років. сАвто­

були пухнасти- 1 17.15 .,_,ви кам шюали ... • МУ·

ний•.

1

' на

19.00

8,00 8.4()

рушнuн 1

3ІооJіІеииа

Ьrrермуб. Тел.еф!J11Ьм ноJ землJ•. 18.30 3ауЧИІІ'Ь

1115.1•5 НОВИН·Н.І. 1 15.55 ФІльм сДвІчІ народже-

"

махровни

ми потримайте Ух 'Ірохи 'І зИtЧ·на програма за лис• ' 1 темНІ телеrJ!8дач!D після прання в підсоле- , 18.00 .КИів•·. ІнформіщІйний

ні

ООDІУJІІЬ.

ПOJJo&X ДИ:Іпроп81'РОІІЩвюt

17.10 18.00

8!В'l'ОІеросу.

СторІнки І~торіУ. cOne1 · 14.20 рація' сТермtнал-.. ПіРо

G нео )· 11

прожарити з жи- І а потім протерти І

халати

дати вам

І 23о05 Новини.

добаnпяють

яюцо

прийшов

волю ... •.

11 10.40

не

нільна хвилин . в солоній воді.

fi ову

сЯ

І І

нього

дрІбон

і

йшов да'І'ИІ

.нии-

НА ЗАМІТКУ

хідlіО ром,

камера.

19.30 В·. ШУRШИН.

вто· 11

ГОСПОДАРЦІ

110

с30 18.30 Фільм.-нонцерт хmмин без оркес.тр~.

сировини ·ltfИ про- Іf

Н

• '

18_&т=~~· ми. н~.уо АН'І"уальна

1

ї

г.юнуємо населенню

rи. а

1

металу І

пони

18.40 .лr.р..~ром: Проблеми І

рафон,

Пла­

10.40 СМ )ЮСЛНВ. 11 ..25 Філ- - Аf,'мм. сЧ~р­ ·.80111 поrоиа.. З серІя 112.30 Ісnаис•:ка мова. · вмь­ 13.00 с.Побачевиа з с~.

212 50

сьотоднІ у світІ.

ПРОГРАМА

-

продовжує Вінтор Мино.1айович.-· За цей час нІсть

Грузинсь-

чайRОВСькrо.

населення.

/НОВОС'ТВорений

nрацює

~FP~'f.~aдlo

19.15 Людина І закон. 19.4'5 Нови~и. . 19 5О ФІльм сКтьна днів з · жИ'l'Тя І. І. Обломова... Частииа 1. 21.00 Час. . 1 21 ·~~~ьм І.~~~ь~ло~:S.~ 2 частина. 212.46 Щод~нник VJII ~Іжнародиrо ROHKYPCY rM. П.

вільй' н, що на залізничній с 1 ющі·ї Бровари, 1 но·

вий

18.45 сьогоднІ у свІтІ. . 19.00 Сп!.Ває вональие тр1о.

фортеnІаниоі

.

Тевіс.

2З.~Ини.

ницьиоrо.

13.00 Во811111Н. 13.15 A'liftk:'rii'U!i дJ.anorи 14.~ СП()Р'fВВИ'Ій теле. м~

Н$.

23.00

Р.

1

19.45 Веч~РІІа казна. ~0.00 Ігри доброІ волf...

•нна.

а.кадеМ'Ічноrо рос.Ійсьноrо наа:юдного хору і.и. пат.

а 'І'елеrладачами.

иеН'Іів УТ

21.00 Час. 21.40 Фmьм сЛавна пааа ЛІ·'

Моимарrра~. 1 серія, 9.30 JІои. телефільм. 9.50 }(оицерт J;lepжa&~roro

логв Yиpah!lctoкoro теле­ бачева 1 cPoб!I'JUPiol rа­ зет•

серія.

ГІми.астВJtа. ТмефІльм сПІд nахамн

81.20

і

11 lg:~ ~~;аі:ФІлі'.м. москвJтІна сіл району з руни корн- 11 ІаРФаІ• ...ФІпьм.-ноJЩерт, С'т:уватися павільйоном. 11 15.5Q~НоІШНИ.. t Гі"'о вдаJШЙ вибір мlс1115.5-5 РоаnовІДаЮТь н·аш ко/

цям міста, а також усіх

20.00 ВечІрн• JСІІІане. 20.16 Іrри добро УвооІ.

І орке­ Інстру.

Ігри доброІ волі'. Бас­ кетбол. (ЖІ'ІІ'КН), Мара­ Фон. (ЖіmtИ).

18.30

UВJIIUI.

Новини.

8.00

11.20 Ааа школярів, сДевІз: аІ,цваrа,

ницЬ.

Ф!.льм сЗ.удо'І, вас звІльиеиоІ•t'. 17 .ЗО сНа землІ kНІ'ІІСЬкІй•. І'НФоРМ'tІІЦій'ІfІІ'А ВJШуок. 1&.00 ІгРи доброJ іюлІ. Пла.

3АГАІІЬНОСОІ03НА ПРОГРАМА UT І МРUАЧІ НА КИІВ ТА ОНАСТЬ

НОІІІІНD. «·Темn•. Телерадіопере.

fШВК а проблем· иа.УJ«)110техаІ'18[01'0 проrресу,

ЗАГАІ\ЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ

2

нu·.

22.55 11

Концерт хору стру иародинх

1&.00

сХвела дес­

16.15

Час. ТелефІол:ьм сМІсце зу­ СІГрічt змінити не мож.

ПРОrРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННR

r•

вто-

p~~J!!roї сировини від

15.40 Новини. 15.45 ТелефіJJьм

21.00 21.40

811\Р&ІІІЬІtІІ'Й ОМІІJД,І . 23.15 СьогодвІ у ~trf.

rr

ларьок-мага-

сНаша

оперетеu,

20.4іfrа~обраніч, дІтв·І

\

21.55 •еркапо сцеuи:.. Те-

-

Аюrуал.ьиа камера, Футбол-хокей. Молодіжна студія

19.00 19.30 · 20.00

Час. Н& VIII Міжнародному конкурсІ ІМ'. П. Чайио'ВСЬ·

У Броварах по ву."шці І• :Ниївсьній, 163 почав 1~ 'п.рацювати

сЄСІІ1Р8

21.00 21.40

. ·!

фШьм

18.30 Mys.

тепебачення

ФРІІ.

юно­

журнал.

Ф!льм МJ&ЛенЬІІОНІХ

11.00

про

перше

дітям. сСІ.и розповІ.цей кохання•.

Англійська. мова. 1~.35 с ... До шLстнадцатн С'NІ.РШі~>. 13.20 Свято в ТуровJ. 13.4>5 СІльська rод_ина. 14.45 ПРОграма ПермсЬRоІ

12.05

Дврекцtа Р~ lмeat 80-pl'IЧJI СРСР (с Тре~ бухtв) ЗАПРОШУЄ ГРОМАДЯН МІСТА І СЕЛА НА ЗБІР МАЛИНИ.

Розрахунок

-

по

-

закt.нчеині

робочоrо

дwr

B8'f'YPOJUI8'10IO,

ЗбІр бiJul контори радгоспу з

студlї те.J!ебаченна.

255020, Ниівська область, ... 5роаари, вуя. Ниівська, 154. Телефони: JМА/ІНтора - 1·03·71: вІмtлу партІйноrо нсмnн - 1·04-lt; вІдnовідалІоНоrо

АДРЕСА РЕААНЦІJ:

секретарн, вІАІ'іІІУ сіІІІІоСWСоrо rocnoNІpcтu - 1·02-12; корес:nОИІІІ8ИТ& мІсцевоrо ра· дІомоІІЛеttНІІ - 5·13·11; ааступиина реА&нтоttа, аІдАІnІа промислоаос:тІ, пистІв і ма· совоІ роОети 1·04-81.

8

до 8-30 rо.ц. АдмІвlстрацІІІ.

Індекс 61.285.

Друи oфce!'INdt, Обсяг

1 дРУКІОванИй аркуш. Тираж 14.007 прJІІМdриІІ'Іdв. Замоале.ння М 3291.

--------------~----~------·--------------------------------------------------------------t &:юварська друкарня J9tYвcwюJCe ~ого yпpiUJJI.hlвя ~ спраВІШС ви-давн·И'І.l'І'В, поп!граф1і 1 .ринскоІЮУ торгІвлІ. 255020. 154. Ад19е~ д.1>УR8•РнІ:

КиТІІська

область,

м.

Бровари•,

вул.

КиУвська.

#103 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you