Page 1

За звання но пентиву імені XXV з'їзду НПРС

:-==.==~~======:.NQ

1оз (4004)

1

27

групкомсорг

1975 р. Ціна 2 коп.

РОЦІ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ :VKPAI.ttИ,

КОМІТЕТУ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

іn1ені

бригади

XXV

на своїх з'їзду КПРС. У зв'язку з цим, колектив затвердив зборах підвищені соціалістичні зобов'язання, у яких передба­ чено виконувати виробничі завдання на 110 процентів, здава­ ти продукцію з першого пред'явлення, боротися за право ста­ вити на виробах особисте клеймо. завод­ центральн~ї зборах Того ж дня на профсп і лкових сощал:стичш підвищеНІ затверджені ської лабораторії були зобов'язання на честь чергового форуму партії. Подібні збори Люд­ провели також бригада х~ 2 пресового цеху (бригадир мила Іванівна Поцілуєнко), з~1 і на <<Б>> Валентини Анатоліївни Стародубцевої з цеху липл та інші. Т. ШИРОНІНА, громадський І{Ореспондент.

ГАЗЕТА

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

вирі­

Олександр Миколайович Манятовський)

-

шипа включитися у боротьбу за звання

ЗАСНОВАНА

1935

пластич­

заводу

змінах

них мас відбулися збори, на яких обговорено підвищені соціа· nістичні зобов'язання на честь XXV з'їзду КПРС. КоМПJІеКСИа КОМСОМОЛЬСЬІ<О·МОЛОД\ЖНа бригада .N'2 1 інстру· Леонід Костянтинович Ступаr:, ментального цеху (бригадир -

ЧЕРВНЯ

В

І

бригадах

Нещо.цавно у цехах,

П'ЯТНИЦЯ

ЗБИРАЛЬНИМ АГРЕГАТАМ- ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНИІІА ДО 3ЕРІІІІІІІІ, КОЛОСОК ДО RО.1ІОСБА Усі, хто іде або йде повз хліб­ ие поле радгоспу

«Ве.rтикодю!ер­

зверне ува­ з' явилися з

ський >,, обов' язкс;во що гу на нюtети, початку

тижнп

цього

однсму

на

з паrорбів. Різноко7tьоровими по­ лотнищами

Х;lюпощуться

вони

на вітрі, не~tов запрошують під ша ти затишні свої прохолодні жаткарів і ІіЮІбайнерів, що пра­ цюють поряд на розділь.ио)ІУ збиравні

...;... нами

пшениці. ді.rтиться з

Цього року, секретар

парткому

радгоспу

Гальчинський,

:Микола Адамович

и:о~иовому організовано зби­ Створено врожаю. раина

м е ханізаторів

робота

завант<t-

женню техні!\И, а значить і з

ротьбі

Іван Панасович Стратійчук.

Спостерігає .чо за роботою меха«Ниву» у Ось веде

А через к:.1 ька дп:в ~;згу рко·

\.10

Самовщдано

v

му

стільки

ШІгати

почицає ться 0 п'ятій Сергійович Єр)ІО.'Іенко, Іван Ми­ чий день і багато ін­ год ині ранку і прод ов;:;ується доколайович Кузьмик ших .. За дванадцять робочих днів те~тна. зібрати врожай зерн.ових з 1690 ... Д гслта годпна вечора. В на-

по підбиранню і обмолоту ний вадків, бригадир Аврам Петрович по лант\У очодив Сидоренко солоАш і т:ш далі. скирт}·в;цшю

таке завдання поста­ гектарів вили перед собою механізатори і Зараз успішно його виконують . жаток і сім прщює у полі

у

секрет а ря г о.1 о ва

радго-с п у ,

nарт·

в и к о н ко -

при:шачення

веденню збирання врожаю зер-

-

жаток,

сnеці а:Іьного к;:-t.ІІ-

з nодрібнювач а:>І и со JlО-

ми і б ез них, ланка дл я т ран сл а ю(а

зерна,

nортування

обслуговуван н я

Ра,::и д с п у т а т ;в І н і чного

с і льської

иого

т е х­

т ощо.

За кожною закріnлено відпові­ с п с пі:J.чис.1а дальних ос;б з адм:юстра т .1 :оного та шст:в

Оперативн е . кер:в-

персоналу:

ланка:v1и 1 хо -1 0~1 иицтво вс 1 ма коротко по вінових культур і ц1 nюІ у в збира .1ьних робІТ до:v~ляє основні nок аз ню;и : _ Всього вже скошен о 245 ~д ій сНЮ_!{JТЬ дирен. ц і я p a~ r ocny ' гектарів, за мину.lий д ень - ' І. nа рт шний' ко:VІ lтет. В е,·:'ІІК~ глас ноСТІ гентара Вчора наі< в и що- увага прид.ляється • • , ~Р з~тагання. щодня випуск ::; ються .· ·. ~. . · ~, • е.1ектр?.1ЮІ спа.1ахщ .1и .Іvrax , . ·. ~ . ,.. одним під їжд- го вироо:rку досяг еJ-,шаж мо- . N Один за почки .. лодіжного колІбайнового arpe- JН,tЮР:-.Іац:ИНІ оюлетеш про х,д · . · до доставляються жають сю;щ мехаНІзатори. До ІХ .. га ту до як о го входять Ів а н І жнив, яКІ кожного агрегату. о vcтaHOB"Jj Д У ШОВІ. noc ~'' Г · . р б П У К та Пет" · Панасович ' · о " . ' .,, усановJ І п р о За ОД а ли в І в·· о о ш . о СтратіИ'І о г

.,75 5

V

'

г ал и на

подає

на

ригоршна

сто.1и

V

якоJІУ

в

культ ур но-n о б у то-

На no,le їм три рази на день в и в о~зять жнивар і в.

Уде:>ю на nоле до агреrат:в. 1 свіжі висококалор:ііні і с:.Іачні Аж ген за тінистою п'ісос:VІугою, і страви . в nольово:v1у ст а н; Бста­

хто і

розповідіlєrься,

безпечення

ско~ив на звал 31 геи а р пше- 1\ вих у~1ов

На

веч е рю.

t

евче.І ко.

.1ексшович

ро

nарпець

..

цє й ч а с в;н вищ щ 2 но бю.1етень, нищ при нор:VІІ 19 ·

Ііі,:', '.

O'f

снладу

До

ланки

входять байпів

Трохи:,J О ВИ'і Іван трудящих на:11 інфор~1аЮрченко подає ц:йний бюлетень штабу по про-

Робо-

зернот\омбайнів.

ж

агрохІмtК чені спеціалісти. Так Павло Лукич 1\узьмик керує ланкою жаткарів, інженер по техніці безпеки Микола Трохимович Дра- ,

nов- 1 ронецьни:v~.

co".ue:>.1

ста::и

Заст у пник ко:vІ у

загІН,

лек~но зонральний

б р онзоВІлш ІіО.Іо с ка -

валки.

пра­

Анатолій

механізатори

н'а чо~і ланок поставлені досвід- цюють

П'ІЛЮ Ш:VІ

:VІЦ .. :.пв:цко

на

Якович сумшино. трУдиться

трактористом.

ПІд

ва .. и

новаги:vш

лані

ш п ; е:оєію:ІІ ·~ люганий гuловним що .~и:tзв о н!(,- Мечисл авом Фра~цови ч е:vІ Во­

Дор І дНІ стебла~

гектарів при нормі двццять. йо­

вісім ланок.

чvком а в загоні -

..

.

механізований за- «СК-4» теж значно перевиканув комnлексниИ гін, очолений !'О.1овним ін жене- норми виробітку . !ретій брат Пав­

р()м Миколою Івановичем Титар-

пІ!.l е ничн о~І

~rотори на

проведепн~

успrшн?го

. . Для

ШВИАКО

Гулого

І орд.ИОЗИЧа

І усунули нед.ошк.

кочб аі ін о ві І жни~в ~ Еадгосш створ е но ко ~~ ~-

і

тракторні

т і ли

« ЖВН-6 » жаткою агрегаті з Петро Якович Сештноr. Він ви­ пшениці 30-35 кошує щодня Якович

<< С'К-4'>

КОіІібайна

МОХіДИОГО

нізаторів .

брат Іван

ДО­

ТеХН І ЧНОІ

ШВИДКО!

ч е ргує пост:йно nо~ю:и. яка Слюсар Гритут же. на полі.

; т и: •1 ·<1 доnо:VІО.ЗІ мехаІ-!ІК;:j ;~у~ го для розд і льної r;осовrщі с а- І г,оІ т/~аюорно1 бригади l u_a

~о-

втр;начи.

rо рідний

ж_ п і д іЕш ла

Топіха та водій п ер е о 6 .1 а ;ща но-

при­

врожаю,

з б ирання

скоренню

до

вез ти

довелося

Нарп сн ко і Федотович В і.Jз на- rop111 яч:'v!інь на 71 rr,ктaDi. Bllпo? вн с ок.ю; ви рс б : т- га?о~:н;ктрозв~рнак чи.щсь тоді кс:-.1 жатхар 1\Іикола Петров и ч Я к ~~~ч Недаиб_орщ . ~р~ пра к­

Т<І!\ОЖ

м<tксюrа.1ьно~ту

сприяє

:,ташина

n оло ~Іка.

невелика

не

її

Та

а г ре гату

другого

У жатці з

:1а :о.Іехані;:;аторн ТИЖНі, коли два дні скасили на звал озЕ:ІІ!!Й

ПозJ!Їнна

праці.

продуктивність

Хоч і довги й л ітн:й

т р апи л ась

~ШН\'.1 0~1V

На

ПОЧаЛИ С Я

~ СЬКИИ>.>

за ПІІ­

погля д аючи

Ж!;іива у радгосПі «Р ус а нів· і ~~а~стерн і ; зр~з~

підвищує

спеціа.1ізуючись,

квап­

н а ші

день, та не хочеться м е х а ніза­ торові втрачати й хвилини.

поле

ка на з1jИРііННі х.'Ііоа, кожна .1ан-

Топ :х а на

нетерпляче

тання,

на сонце.

Ііістю техніІ;и . Та!\ЮІ <rино~І, раз знео с ібі назіlвжди .1іr;відована ка,

відповідав

ливо

жнивне

Rожна :танка і загін в ці7ІО~ІУ І ==РЕПОРТАЖ= добре оснащ е ні необхідною ~:і.lь­

П.

М.

ІПаткар

Екзаменує

скі ,lь f; и · виробив. Ііач е нтує його за к:лька к і ЛО}Іетр:в в ' ll с е.1а,Іновили на.мети

ві н з наіі о чить із подіячи за кор- лЯ. Все воно гу~то п о:1-1ер сжа не І ..

нашо1

дон?'І, з життюt

!\ЛЯ в і дП<1ч: ш r'у

перед наши:VІ зоро:VІ в і дк о нл а сь ; в : льних в : д р о боти :vІех а н: з ато­ чу.::rов·а naнopa:v1 жн и вно.го по- ! рів . об,l аднан? душо ву . .

парпр у п1 ; рг механіз~в а ного загон у Григ о рііі І ' рнгор о ви•І І\;lіценJ-:о,

·

,.

..

кра! НИ . . щоино скошенюш

.

ва.1качи

зо-

механ : затори

Ру сан :вс~ю

зразково

т e x t-ri sv

ПІдготували

1

організовано почали жни в а. ·во-

Поп~І ~rехашзатори пе~еr.1ядают~ '. л~тавого кольору. З г:н У гони 1 ни впевнені ~ своїх сип а х. труГ<lJ Є ТІІ, с.лхають ра_1ІОпередачІ, ~рухаються по НИ!JІ. шви .J.КІсю 1дяться са:VІОВІ:tдано . , ш о б з.ібра. ·~ : прич · nю жатки <<lt\PC-4 9 >> . . ·'. .· 1 ти хлю .шви:;rко І ое з в т р ат~ . . лягаю т ь відпо•швати, щоб зав грі! . - Ту т nрац ю ють е к 1 П а ж 1 '\з робити ГІднии внесо к в т оепи . .. . . продовжити

з - н о ви чи .:И •lіНІИ з v ирання х.11оа. .

На

. 1\-Іино :ш

Степана

вгорі

Хо•Іенся

Петровича l\'Іарк у ці,! в~рнти. що хлібороби витрІJ:ІІа·

ко"Іііійнер Григор:я

Іван Трохююрозnовідає його ком- вич. - А трохи далі, ОН за І 2 ко~Іба ііни. тою лісосмугою б <lіін « Нива » в загінІІ;і.

n.

n у;:(в мільяр;:t в ип р обуосновні

попереду.

та Григорія Сергійовича Рака і І ванн.я -

ІН. ІВАНИЦЬКИй.

фото:

Т о п іх и і укра-їнський П е тр,овича Михаиловича X a:vr б i pa! зерна. Але

я. СеМІ1НОГ, внизу

ють їх з честю.

є. ФІ:!;Д.НИ, 11 . TI01 J1J:UK.

fZIJIIZI'JUAI!IPJWAYHH.A7~///.A7HD'.DТ///.A7/H/H/////Л7Т//FFFH//~.oМ'D////.UF//////U'////LO"Н'//////////////..ш"/..I"H.и.o'/.;".O'H.A7.DТAV.UA9Y'H/H.и.o'.UA'./././//././///./..I"HH'..М'".ZUTAV/~".LQ'H/./Lh'.ZU.U//////././//..М

Другий

• екtпаж

Минув міс!!ць роботи в косміч­ Петра Климука і tюму просторі другого Віталія Севастьянова наукової орбітальної екіnажу довірено Ім станції сСалют-4». nродовжити роботу в орбітально­ му інституті. Uю роботу за чоти­ них до місяці ри з nоловиною nочали О. Губарєв, Г. Гречко. Деякі

з ексnериментів

прово­

дяться на борту вnерше. До них, зокрема,

ція

належить

станції,

яка

лазерна

лока­

здійснювалася

в

ніч на 27 і ЗІ травня. Треба зга­ по космонавтів роботу і дати оnрацюванню

окремих

систем

сСалюта-4». Адже станція перебу· ває в космосі nівроку, з 26 груд· ня 1974 року. Довгий час П агре­ гати і системи nрацювали в режи­ Треба польоту. мі безnілотного

було провести nрофілактику і не-

ремонт

великий

деяких

тів, і раnто\1

nриладів,

р у вання

еле·

кu~тлектуючих

р яду

· з амІну

"Салюта-4": l\1ісяць на орбіті -

наказ Uентру ке­

польотом:

метр. Останній

п е реключитися

на у кову

програ м у,

включити

для

блискуче справи:аtся з цюш робо-

орбіта,1ьний

сuнячний

телескоп.

тами в перші ж лні польоту. Без-

До того мо:-1енту сnокійне Сонuе

Землі. Багато

Кочандир

ментів.

І

на

бортінженер

«вирІшило» nоказати вченим кіль­ протуберанців. і ка своїх плям

всіх СИ· доІ ан не функціонування стем космічної лабораторії - nід·

тривалого часу

~ротягом

езперервно

пшт~имувати

реЖИМІ

му

В

областей

Крім сонячного

·

,

гато часу. Але жит.тя часом вн~· і дІ І ТЬ в ід різних джере.~

сить

корективи

здавалося

фік,

навпь

на

(одІнІ

18

nочався

з

по-

ексnеримен·

та

гра·

червня, наnрІІклад, день І

ofi ..la~тi го

спенrа. в зоні так звано·

м якого

ви!Іро~анювdннм)

порівняно

першої

експедиції

з

:ДЕПУТАТІВ І І

~

·ю rознять

І

!

ТРУДЯЩИХ

І

відве·

навколозе~1ний пр о стіr. Геннадій АЛЕКСЕЕВ, інженер. (ТАРС).

МІСЬКОї

РАДИ ДЕПУТА ТІ В

про­

такі трудові будні наших кос­ .: tJнавтів, які вже n'ятий тиждень

такІІІІ. і

космічного

технІчних

Всесвіт

. _. , . , друпн r пр:нtює V н а ищльш ~аж""­ : д о стуІІ Н ІИ частиш рентгенІвськuІ

у

«недоторканий»

програма

як

льоту.

б

місuя

ме­ Бездоганно Виконувалась і дико-біологічна частина програ~ш. Наукові ексnерименти і приго­ т~ вання їжі, дні відпочинку і те­ lевізійні реnортажІ, nрофіла к тич­ ІИЙ огляд nриладів і дні здоров ' я

дorm 1 ; д •lЯ призначений о лад-І з них нав/гашиному нанню к осмонавти пришляють ба· . жен ня В І1ПІ' О \Іінювання. шо вих • загалt

ап10сфери

ства .

світи-

телескопа

І борту є два рентr €' нівських

б

.•

.

. ·

активних

служить , зокр ем а,

верхньої

і фотогра­ сnостереженням країни фуванню території нашої господар­ для nотреб народного

ла.

задану

ор1єнташю. станц11 в автоматично-

грамою

ся на роботу з сонячни м телеско­ унікальних nом і одеrжали ряд

здатна ~знімків

вивчення

до ;;;~м~--~-!,,,!'

~-

дено

Космонавти швидко пере~tлючили­

rвердження ЦЬQГО. Успішно_ пр~-

дов'!'ен? опрацювання новоІ навt· яка «каскад», гацшноt системи

телескоn·сnектr[)­

інфрачервоний

28

червня

1975

року о~

\ 10.00 rодині в районному

!будинку

культури м . Броперша

~ варів відбудеться

лепу-

\сесія міської Ради ~

!

о

татІв трудящих

,

!

\ цятоrо скликання) .

! ~

Міськвиконком. ----~------

~

(п ятнад· ~

!

-----'І


n

Профспінхо:вв 2eвrrsz

н

.JI

Скарги змінилися подяками

організацІнної та масово-nопітично1 роОоти комппексно-збирапьного загону радгоспу імені Щорса на час збирання врожаю 1975 року Зміст

ко~шлексноrо збираRьноrо загону

ря;ню~J

деннн~1:

Віztчітка npo 81fKOKaH H JI

Па·ртком , иомітеr

19.VI

nровеJІенн•

До 19,УІ

Провести збори пар'!ійно-иомсомольсьиої

1. групи

Хто nроеоJІить і відnовіда є

Дата

роботи

<<Завдання

ком­

1975

за

ро­

20.V1

Дирехція,

ра6ітком

20.V1

збе­

20.VI

ДирекцІя,

роб іт~-tом

20.VI

Прочитати леиuію для загону -«Боротьба

25.VI

Первинна оргаНіза­ ція тоБариства

25.VI

2.

Провести загальні збори загону з поряд­ ном ден ню-1: ,, Від в;~хти Перемоги на вах­ ту XXV з'їц у ІіПРС».

П ровести

н араду-ін-структаж

про

НПРС за дальше з:vІіuн ен ня єдності світового ко~1ун і стичного і роб:тничого руху, всіх анти­

5.

Підготувати

і

л ілша

б у.:ї івницт ва

<~Благо народу НПРС » .

з:v~ L-ст і

<<Утвердження

-

до п раці

ПолітІнформаторп: Н.Ожухар В .

26,VI

26.VI

тов .

ЗО.VІ

тО>в. Гладишко О. Ф.

4.VII

тов. ПJUОта І.

по­

О.

мета

діяльності

номуніетичного

важливе

ставлення

завдання партії

і

L

ду >> .

Аг!Тqтори:

<1 8исокоп родуюивна дисциnліни

пішного

і

праця .

-

органі зо ваності

виконання

тов . Соченна М. А.

28.VI

nідвищення запор:~~-к а

з ' їзду

НПРС

сільського господарства -

бойова

в

nрограма

7.

Пров ести

nоліткки

конкурс -з магання

8. Вис в іт;rювати пока зинии щоденної робо­ ти кожн ого члена загону в інформаційному

Та вирішення с:прави

9. П ідб ивати підс уl'.tки з:-.1агання мІж екі­ і

дг.:'fі

Щоденно

Партгруnорг загону тов. Залозн!d.й Ф. М.

Щоденно

PoбitJ<o...'\f

числі і частков-е nоновлення штату їдал ьн і . Було звільне-

23.VI

но

вручати nерехідний чер­

про

події в

рів на

Щоденно

Партком

роботи механізате­

жнивах.

BIICOitE ДОВІР~Я

По закін­ ченні жнив

Парт,ном,

І ШАНА

фесії оnератора

збори

молодняка,

БУХАРЕСТ.

ному заводі в румунському місті Ясси здано в еисплуатацію новий трубопроиатний стан продуктивністю 100 тисяч тонн труб на рін . Унінальний агрегат поставив Радянський Союз.

лий, визначальний рІн n 'ятирічки. За великі успіхи у Всесоюзному соціалістична му змаганні 1 виявлену

дить традиЦі йний ярмарон << Інхеба- 75», в якому беруть участь 454 фірми з 20 ираїн . 30 :кращих виробів х імі чної

ка

nризначених

був мину-

трудову доблеС1'ь Наталія

БРАТІСЛАВА.

комуніст-~ продукції ираїн

Федорівна

Буй-

нершальному роцІ вона трудиться ще з більшим заводержала

З і

рощування

початиу

передала

4000

роиу

на

до­

голів

мо­

лодняка .

У праЦІ дова

хорошу

Став до ладу Налитян­ ський відгод івельний комп­

л еис,

і

Н а талія

Буйвол

пра цю н іше

Ф едор івна

прий шла

в

числі

т руди лас я

сюди

пе рших. на

на

Ра­

молго сп­

ній фср:чі і ~І ал а вже знач­ ний досвід роботи . Але тут ЦЬОГО

ВІІЯВІІЛОСЯ

За~Іа ЛО.

Щоб д обре опануват и тех­ но.ттоr ію виробни цт ва н а та­ к ому

в ел ико~ІУ

суча с ному

високоіІr ехан і:юваному

і ав ­ то~Іатизов аному підпри є мст­ ві, до ве.гюся закінчувати сп е­ ціСІ льні курси. І ось п і шов уже четвер­ тий ріи відт од і. я н Н ат алі я

Федорівна ,

успішно

склав-

натхненнІй пере­

трудівниця славу,

і

здобула

-

для

Тут

членів РЕВ , догляду

авторитет

оЦінили

калитянщ її копітну депу­ татську роботу. ПІд час ни­

нІшніх в иборів

Наталію Фе­

дорівну одностайно обрано деnутатом районно! Ради депутатів трудящих. Люди впевненІ , що вс іма шанована трудівниця і надалі виправ дуватиме їх внеоне до-

вір' я. А. КОЗАК. На фото: Н. Ф. Буйвол. · Фото автора.

ЧНІСтота ,

Обговорювалася стерства легкої

тут го-

За.мовnеНІНя

де ви·конано.

ходить

бону

труді.внииів,

наба-га-то більше

дей, ніж рані-ше.

коли робітн~и

нраще

Був

лю-

'!ас,

вважали за

переи-у.сити

nрин.есе-

ним з дому бутербродом, аніж йти обідати в !дальню. Тепе.р сnостерігається зовсі'4 інше. Не дивно, що виторг їдальні збіл;ьшнвсJІ у nівтора-два ра.зи. Зміни, що сталися в грома:дсьному

харчунанні

трwнотажу,

ш.видно було

фабрІ-щІ

на

верхнього дитячого

мічено.

І колентиву

nonpocy•

ДИJІИ перше місце у сqціал:іетичному зматанні працівни-

нtв робітничих їдалень,

Та, nеВІНО , н-а.йкращою вІ.д-

їдалМ!іі

з

о60ІВ'Я3К()ІВ() бу·

Зрозуміло, автО>ритет нашої фабричної їдальні зна'!но nіднявся. Сюди нині nРІН-

тииа

якими

для

трудівнИ1Ків

є чослениі

подяки,

замайоріла тепер нни-

га відгуків.

сІдальня стала

сії за роботою їдальні все це змушунало ноле!М1Ив її перебудув-атись на новій ос· но·ві. Все більще ставав він схожим -на злагодже:н•ий, ви· со,коnро.дуитивний мех·анізм.

невnlзнанною. Змінився колентив, зміfІ·иолись в кращИЙ бін по,рядки. Тут за·вждн чи· сто, затишно, за.вжд;и сма'І.Но При!ГОТО'ВЛ€ІІЮ ст.раву•, Це о.дин !3 тиnових від:ГУJ<І'В н-а

шеф-нухар Гал ина Оленсандрівна Фомен-ко. Згуртовуючи наsколо себе тих, хто

подяк десятки. Проте, стосуються, певно, вон<и не лиwе колектН4'Іу їдальm. а й членів фабричного но-мітету,

ся, З<Жрема В іру

контролю

чесоно і самов іддано

за

будь-я·кий день тут мотна замовити наnІвфабрwнати котлети, фа~рш , го.1І'у6ц1 тощо.

зн·акою

трудив·

МихайяІ·в·

-ну Філько, Ольгу Петрівну Терещен•И<> та іиши:х, вон.а добилась порядку в роботі. П<>станова засІдання фабричного иоміт.ету щюфспl.п-

ни серед ряду заходів намічал а та1<і, як встановлекня в

Удосноналювати економічну •

есrетнчне

Постійно д·і€ nри jjдальні і куточок домогосподарки. У

роботу

трудЯЩИХ

іСОJІек1'Иву.

йоrо nостійної за

ТепJШХ

комісі-ї

по

~ромад.ським

харчуванІНям всіх, хто ВИЛЗІВ у цю спра:в.у силу 1 енергію. С. ЛЕГКОДИМОВ, rOJioвa комІтету проф·

спіJІКІІ фабрИJСи аерDІЬоro юrrnoro трикотажу.

....~==-=-=~~-=-=~~-

--~~~~~~~~~~~~~~~~~====8.=-========~~==,_.__.

ОСВІТУ

хороше

оформл.е•НІН!я. Зараз

Uі•ВНИИИ їдальні. Гостра кри-

Слід скаІЗ·ати, що багато сил 1 е•не.ргії в.клав . у це новий

npoxo-

бам хімі чних підприємств Радянсьиого Союзу.

1

великий . На минулих вибо­ рах до місце вих Рад депута­ тів трудящих її обрали де­ п утатом НалитянськоІ се­ :шщної Ради. СумлІнна тру­ дівниця не шкодувала ні сил, ні часу і з усією ре­ тельністю винонувала нанази виборЦів, доиладала чимало зусиль, щоб і виробничі nлани усі робітники викону­ вали, і щоб у селищі був зразковий порядои.

По,с правжньо му

фа.бри.ки,

Н!іlіів, ИQ'Нтроль членів ном!·

вол удостоєна високої урядо- • иварти:рою і меблями, космевої нагороди ордена Тру- ij тичнІ 1 миючІ засоби та інші дового Червоного Праnора. в~ди хімічних товарів відзначеНагорода окрилила сам()НІ золотими медалями. 3 них 4 віддану трудівницю. У зазолоті медалі присуджені виро-

зяттям.

робітників

звіль нен•ня з роб.о'Ги п.рогул ь-

На металургій-

добросовіс:но - трудиться в радгоспі-иомбінаті «Налитянський• імені 50-річчя СРСР. З року в рік добивається високих виробничих показників. Особливо зви-

тяжним для неї

Траnля-

порушення

трудової дисципліни. Фаб· иом профсп ілии проводив

робітком

ЗА ЗАКОНАМИ БРАТЕРСТВА

по відтво-

поrолів'я

випадки

ко-

пра-

на які запрошув.ались і пра·

ши екзамен на здобуття проренню

Однак

uювати по-ста рому.

JJИCЬ

ираїн.і та за иордо-ном .

Під в-ес ти п ідеумни

шеф-к ухаря.

лсю·ив іоноді намагався

Орг анізовано прослуховувати радіопере­

11.

Фабричний комітет про-

ві в спільно з працівниками комбінату громадського харчуванн я засідання. Рішення його передба-чало ряд· конкретних зах<>дів, у тому

Робітком

воний вимпел пере:vюжцям.

1 О.

ви-

мaraJro ряду серйозних захо-

бюлетен і .

агрегатів

комісІІІ

ходи носили більш формальний характе-р, обмежувались, як прав ило, словесн-и-м осу·

нів заго ну п о гото В<ност і агрегатів до дії.

паж а;-.ш

фабри·ч:нrи·х

Слід сказа-rи, що

тов. Борушило Б. Г.

2З.VІ

чле­

і всього фабкому пІХ>Фслілки в цілому, всі ці плани С'МJІІИ реальн істю. В їда.лмtю теnер mриємно зайти. Простори·й світлий зал на 80 місць, ід-еальна

засвідчують, що їжа готується за всіма nравилами І вимогамн технології.

д:в . серед

за г.ромадським харч~ання:v~

за rрома.дсьм:им х.арчуваНJН-ям

тов. Якименко О. К.

а.vп

праве-

КОtІтролю

no

збо-рах

На

дом недоліків.

nар­

Внаслідои рО!іХ>ти,

деної комісією

пра-цівнини виступали завжди з критичним заув.аженням на адJресу колентиву

дій трудящих :v~іста і села».

<< Го.1овні напрю1ии аграрної тії н а сучасному етап і».

ре-

монту та добудови її. забезпечеиня робі1'ник і в к:ууrоч:ком домогосподарки, де б 1завжди можна було придб ат~«о~nотрібнІ напівфабрикати.

ми.

й тод і не бездіяла. Проте за-

2.VII

С:fКітар.

про нед.ен~я

тоді те раиіше асорти-мент становили 3-5. Якість страв значаю поліnшилась. Подека.дяі та щомісячнІ перевtрки членІв комісії ІЮ КОН'І"ролю

ус­

галузі

с1'а.ну ,

ган.о готується їжа, мізерний вибір стра.в, грубість праЦівнинІв їдальні, антисанітарія. Ннит вiдryJ<i1ll була запоsнена в основному окарга-

соці алістичного зобов'я­

XXIV

ного

ТуІО'rЬ 18-20 страв щодІНя,

занн я» .

<<Рішення

їдальні Бідоовідного

ло чути лише нruрі.нанн·я: no-

їдалмtі. Робі тниJ<>И вимагали від фабкому профспілки більш рішучих дій із метою виправлення недол !,ків у rpoмадсьному харчува-нні.

наро­

6. Підготувати і провести бесіди:

пwrань.

ов'І'Ня минулого ро_ку

·Q

ко:~-~уні зму » .

-

nрmщооовий

ж

д

«Зн-ання•

провести політінформації:

-

винят.ково

на НаJШ У їдальню можна бу-

і:~шер і алістичних сил>> .

<< Внутрішня і зов нішня по.1ітика НПРС

Чому? 3а стиль її роботи.

Найк,ращою х·а-ра-ктеристикою діяльності цієї иомісії :v~оже nослужити р 0 б 0 т а, проведена у сnраві nоліпше.ння на ·Ф<>дриці громіі.Цсь 1юго харчування _

реження хліба.

4.

комісій комітету

nідхід до вирі шення

:ку».

3.

nартійних фабричног о

профспілки хочеться виділити передус ім комісію по контролю за гро.ма:дсьним ха.рчува'Ннwм, очолювану Г. І. Наr<ШІовсмrим.

комсомолу

з по­

иомуністів. і

со:v~ольців під час збиран-ня врожаю

Серед нашо·го

'І'ЄО!)ЄТJrІІИИХ П()JІОЖЄНЬ ИЄРЇАКО !!Є пов'изуЄ'І'ься з конкретними зав~ )J,ання:н:и виробництва, сJІабо ви­ світлюється JJ.OCBiA передових ко-

робота міні· Певну . роботу по е-кономічній лективів і окре!"их. новаторів. Він промис.'Іовості j підготовці керівних, інженер ао· І розкривається ІНОJІ;І некон~ретио,

УРСР по забезпеченню пронаган- . технічних і

робітничих

кадрів, не ~изначаються оптимальнІ стро­

дистів с_истеми економ.ічної осві- 11 підвищенню її д. ієв.~сті про. в_одя'І'Ь ки ного впровадження. Великою ти анаштичними матерІа.ч а~ІИ про

ради

по

~

еиr.но~нчнш

осВІТІ тру-

недоробкою

є

низька

оnератив~

розвиток економіки галузі і пере- дівників Мінлегпрому УРСР. ність, нечіткість У доведенні ма• довий досвід господарювання. Навчанням у галузі охоплено теріалів до Іtожного nропагандисВідзначадося, що відповіда.'Іь· більш я~ 470 тисяч чоловік. Не- та.Уже тепер слід подбати про ні і ск.'Іадні завдання

успішного мадо рооиться для

заб езпечення

пропага ндистів необхідними ана- теоретичну і методичну підготов-

заверш ення п'ятирічки, nе~спек- ;lітичнюш і довідковими мате- ку пропаганд~стських к~д~ів до rиви розвитку всіх га.пзеи нта- ·! ріаІlами, розроб ками про передо- н?ви.х зан~ть 1 про необхІДНl техродного господарс·rва дальшого підвищення номічного навчання .

вимагаю ь ві методи господарювання. І НІЧНІ зас~ои н~в.чання. ролі екоВодночас учаснюш засідання На засІданнІ виступив голова Воно має вказува.1 и і на наявні серйозні 1 Респуб.'Іі кансЬІ:ої ради no еконо­

сприяти вдо ско наленню

повсяк·

недоліки. Питання навчаиня іно-

мічюи

ос вІТІ

трудяших,

член

денної праю•ю;и господарювання, ді розв'язуються формально, не Політбюро, секретар ПК Компар· посиленню боротьби за технічний 1 вияв.ТJяється достатньої вимогли- тіі ~країни О. А. Титаренко.

прогрес,

зрост~нню

ності праці,

продукціі.

продуктив~ і вос:і п~и комплектуванні шкіл і

Щ.(вищенню якосп

1

се~ннарш,

мадо

В розrшrнутом у питанні прий·

розробляється нято відповідні рекомендаuіі.

І методичних посіііників. Вивчення

2 стор.____~Q~--------------------0~_____н_о_в_Е ___їК__и_т_т_я______О~__________п__·я_т_н_иц~л~,_2_7__'І_е~рв_и_л__19_7_5~р-о_к~у---Q

(РАТАУ).


Високовітамінний Нолектив гард»

радгоспу

уже

БІЛЬШЕ ВИСОКОЯКІСНИХ ОВОЧІВ ДЛЯ ТРУДЯЩИХ

корм

+++

«Аван­

декілька років

товляє високоякісне трав'яне борошно. Частину його вико­ ристовували в господарстві, а решту здавали на державні комбікормові заводи. У ниніш­

про хід виконання nлану nродажу

ньому

!!а зви

роЦі,

підтримуючи

державі nаринково-теnличних та ранніх овочів за станом на 23 червня 1975 року (в nроцентах)

за­

громадського

тваринництва,

во­

витися з цим завданням. Тут є два агрегати <<АВМ-0.4>>. Один в приміщен­

Ні ангарного типу,

другий

nросто неба. Є танож сховище для зберігання на. йде монтаж нового та

для

виготовлення

-

типове борош­ агрега­

гранульо­

Борошно

-

nолі,

починається

розповідає

складом

в

завідуюча

У л яна

Омелянівна

однорічних трав. Механі­ затори Іван Ярощук та Валерій Мохов

щодня

накошують

і

та

доставляють її

рабних машин,

до

яні

в

ється

перезюінку

хвилин

догляд агрегата

і

змін

тех­

механізмів,

підготовку робочого лективи

на

місця. Но­

змагаються за те,

щоб

виготовити

ного

борОШНа.

більше З~!ЇНИ

трав' я­ 1\ІаШИНі­

СТіВ Василя Проноповича Нуді­ на, Василя Васильовича Посвя­ щенного, Григорія Васильовича Шульги-, Віктора Івановича Махлая та інших попере~Іінно nосідають першість. Серед робітників відзначаються Ганна Харитонівна Скиба, Мотря Андріївна Гайова, Орина Семенівна Дяченко. Ольга Петрівна Матвієнко, Галина Олексіїпна Розсоха. Антивно працюють

За nланом-графіком потрібно ввготов1пи до 26 червня 220 тонн трав'яноt·о борошна, фан­ тично ва~е є 279 тпнн. Продано йогп дсра;'lні 16r:! тпнн. М. ІВАНИЦЬКИй. На фотп: нгорі Олександр Шевченко зашиває 111ішки з тран'яшш борошнпм, внизу агрегат <'ЛВМ-0.4>> виготовляє

учні

борошно.

старших

класів

Григорій

На

другому плані

-

Посвященний, Микола Панчен-Імонтаж грануляторної установ­ но, Олександр Шевченно, Гайовий та інші.

Іван

ки.

Фото П. Голованя.

rоро;щьо-рі.1ьничої найuі.'ІЬше

-

огірt;ів -

овочевих

відпові,що

центнерів та

1302

зданих

3655 2505

і

і

596

цент-

здана капуста теж відправлена з J\расИ.1ЇБСЬІ{ОГО Відді.1Ка.

газини і на бази

Киьва

Овочівники

багато

поси.'!юють

збирання і здачі

темпи

ранньої городи-

ни. Вони вироr.ти.чи хороший уро­ жай і

ствам

вельну

в

витрача­

тридцять

рахунку

го-

вони відправляють в овочеві ма-

раііону

успішно

на

цю

ж

дату

імені

госнодарствах

пере-

і

жаві. Особшшо старанно трудять·

відкритого грунту здано в тovro-

сн робітниці третьої овочівниць­

з

парників,

мережу

теплиць

доведр,не

господарству

завдання по продажу овочів дер-

столиці

Крім того, здано І Фролов.

центнерів ранньої капусти.

635

Добре

попрацюва.~и

на

У господ~рстві одноча~но з по-

виро-

с1шенням зонрання овочІв

2365 щуванні суниці та її збиранні ро-

«Красилівський»

окремих

набагато

городини

рів помідорів.

минулому

Illopca -

прагнуть

виконати

7 584 кої та парник о вої бригад, якюш центнери, у тому числі 3838 керують Олексій Павлович Дя­ центнерів огірків та 206 цен"Гне- ченко та Олександр Михайлович

виконувати

в

господарство

здає близько 10 тонн та декі.'ІЬка тонн капусти. 3 початку сезону

мальні пункти здано понад

на по­

.1і поча.1оея копання rанньої кар­ ннші і здача її державі.

бітниці садоної бригади. На прий-

<<ЗаВОj)ИЦЬКИЙ>> 838, «Боб­ рИЦЬКИЙ» 2568 центнерів та інших. Незрозуміло тільки чому

Що й говорити, добре орга­ нізували роботу: в три зміни. Лише

79 61 61 56 45

1404,

цілодобово.

та

свіжої продукції, розширюють її

uентнерів,

борошно­

Димитровеького

аеортюrент. Овочів

радгоспах

працюють

копективи теп­

бригад

Вригади третього відділка. На їх

прагнуть задовольнити цей все­ зростаючий попит. Кожного дня

80

році. Особливо поміт~е збільшен­ ня nродажу спостерігається у

дрібнюють 60-70 тонн зеленої маси, а шофери Іван ПетровИ'І Скок та Іван Антонович Ташу­

досягли

личних

Особливості !1Ьогарічної весни, j)аННЇЙ ЇЇ !ІрІІХіД ПОЗИПІВНО ВП·1И· вули і на вирощування овочів. 3бираншr вrожаю почалося на кілька тижнів раніше не тільки в ларвиках і теп.1ицях, а й на полях. дозволило господар­

ніж

по­

ранню

Трудівники

nазників

відді.1ка

посилився

на

змаганні

бригад радгоспу «Красилівський» нерів різних овочі!'1. Майже вся

плани продажу городини державі. За станом на 23 червня в овоче­ ві магазини Києва і Броварів здано на 12471 !lентнер більш~.

багаторічних і

літа

населення

родину.

Ue

Бредак. Наші рільники ви­ ростили ·високий урожай коню­

шини та інших

попит

Ь7

<<Жердівський>> «Русанівський» <<Гоголівський»

ваного борошна.

-

116 11 О 102 94 88

«Зоря»

настанням

3

Радгосnи:

<<ЗаворИ!lЬКИЙ» <<Красилівський» імені Щорса <<І ІJЮсківський» «~пбрицький» <<Літківський>> <<Требухівськнй» сНеликодимерськиЬ

ни вирішили виготовити борош­ :FІа 550 тонн і продати його державі 400 тонн. Виробничі потужності рад­ госпу дозволяють успішно спра­

з них змонтовано

МАГАЗИНІВ

всього

ОВОЧІВ

соціалістично)ІУ

овочівників радгоспу кращих по-

НА ПРИЛАВКИ

Про;rано

1·u~подарств

клик таращанських хліборобів про створення у 1975 році пів­ торарічного запасу кормів для

у

ОВОЧІ І ЯГОДИ-

ЗВЕДЕННЯ

виго­

В. КРАВЧЕНКО,

370 (

центнерів ягід.

сількор.

nоказни­

ки набагато нижчі проти 'торіш­ ніх. Так, радгосп «Великоди~Іер­ ськиіі» продав державі на 740 [lентнерів ранніх овочів меІJШе, «Русанівський>> ва 249, «Плос­ ківський» на 1028 [lентнсрів. Ве;шку частку в загальном у доробку овочівників займає теп­ лична і парннкова продук11ія, зо­ крема огірки_ Іх уже здано в ни­ нішньому році понад 23290 [lенг­ нерів, що становить майже nоло­ вину всієї проданої ранньої горо­ дини. Найбільше їх відправили в торгове.1ьну

j)адгоспу

нентнерів, красилінці мають

мережу

імені

тепличники

Щорса

-

6259

великодимерці-4560 і - 3746 [lентнерів, які

тепли11і

з

газовим

опален­

ням.

Швидко в господарствах райо­ ну розширюється фронт збирання ранніх овочів з відкритого грун­ ту. Овочівники докладають зу­ силь, щоб виконати і перевикона­ ти плани Пj)одажу їх деrжаві. На жаль,

подекуди

н~

Іван

Михайлович

Шевченко,

він знову

повернувся в радгосп

якого ви бачите на фото, один з і успішно трудиться на вирощу. ди~rитровванні овочів, виконуючи нор~rи кращих трактористІВ ,,

дотр:нtують

виробітку

ського відділка

встановленого асортименту, і на ІLЄ необхідно звернути особливу увагу_ СезоНf!ИЙ план повинен бу­ тн виконаний до 10 липня.

Відс.1уживши дійс­

силівеькиіі». ну

с.1ужбу

радгоспу «Кра- бітку

міжрядно~ІУ

абро-

пюrідорів на

процентів.

120

Фото

Радянській Армії,

в

на

капусти і

П_

Голованя.

ВБЕРЕЖЕМО ВРОЖАЙ ВІД ПОЖЕЖ! На

полях

ра;::~госпів

та

птахофабрик

райо­

ну

розпuчааасн вирішальна битьа за врожай іЮШRа. Слід дш;ласта ~ІаКСИіІІУі\1 зусиль, щоб :зібрати ;1ого до зернини, не допустити Ні наіімєнших втрат.

Під час жнив не

допущено

рпків в області

1973-1974

І>Трат

прожаю

від

вогню.

Проте

рік понюав, щп легкшJаі!ШТи з ним не JІIOJtшa. Лихо тре1шІлuсь то~1у, що окремі гос­

1972

подаретна лення

полі

СІНАЖ 3АКЛдДЕНО

сін но.

Ко.1СКПІR ТрсУ'ІІtІІІІСЬІЮГО ві:J:­ ді.1ка р,~:lГоспу ~~-Ієrrі Кірова гарн­ че

СХВІ1.1НВ

ІlОЧ!ІІ!

СЬКОГО дена

на;.;..:у,

l'BC!p!ІHІJII!lTR3.

8()0

ТОНН

;._·/1\е

3.1КЛіJ­

RіН'ОКОЯІ·ІіСІІОГО

ЯІ< і бу.10 ntrч)_1,(l;::] 1 JI:'HP

На косовІщІ з~.тсної Підrрі()~нНі, H3R:JIIT?.ii·,CH\11 HO)!.

Л3ДЄННЇ

В

Т,/1<111111('10

RЇ..1.)H3ЧJ\.'liJCЯ

і

Сі­

!!,1:-l-

М<ІСІІ, ЇЇ, V!(-

тр~;ІtJ','НііН;Іі

po(iiTIJP1'\i1

КО,1\'НІСТ

Петро

Панасовнч Тrуба, ВJсr1ль Пеrr<"JБт:ч \',.lеІІlt'>:І<о. І11ан ftnІІІІ­ лов:Іч Ч11ж. Васн.1h Антононнч h:оваль та інші.

ДОГЛЯД ЗА

КУКУРУД30Ю

Л\еханізпвана лан:<а Грнгорі11 ОвсІі1овнча Бrннка зоfіов'юJ.та­ ся ВИ[ЮСТІІТ!і RІ1СОКІ1іі l'f'O;Eaii 1()'курудЗИ.

ста геr,т;rрсх ршпушені j puc.'1J!JІIJ ІJі.1)Е.НВ.І1еНі

\1 iнcpa:JiJJ\11:\JIІ

тapai!Uli:CbKJI\

Х.1ібороГJІВ !!рО СТ~"f>СНІІЯ піrпора­ ріЧНОГО 3С\П.1СУ КОр;ІІВ ,1m1 ГjЮ)ІСІ;1-

І !~1

.\!i/t\p>1,1.·l~1

доС)р!t в й ~rи.

ЖНИВА РОЗnОЧМlИСЯ 3і(J!1'ІТ!і

-

та1\е

:ЗС'рнові

за

десять

зоfюв ·я 33ІІ ня

взяли

днів на

рі.lІ.ІІІ::<И !j>СП>ШО віддіЛІ'іІ ра.1Г<1СІІУ іІ:ені Кірона. Нони fH\.li0 1 Jil.l!!CЯ Es іЕ!!РВа. (\омбаіінер ІІі1.'Ю.'\ІІіІ І<ІJ':І', І І ІСТ ,\\нко . та Фсдо­

CCUC

Р"ІІІІ'І ТрL>\ІІ\;'Іук торік на•мJлотив

9;)() -нн1

ГОіІІІ зерна. У Lti•O\ІY po!li ра­ з rто"Ііі'І!JJJІ\Л\1 Во~1()ЛЛ\ІІ1рО~І

ГрІн·орu!;:JЧС:\1 ЛRрС:І~JеІІКО\1 нін зо­ ГJон'>н<:вся ІJ<J)ІОЛОТІІТІІ комбайноІr «l\олос» стількІІ ж. З

ся

п~рІІІІІ:\

днів

Ж<ІТК<ІJ1

ударно Тj)удить­

Михайло

K(JІrдp<rтor,.:rtь, нор\111

П'ятниця,

27

перевиконуючи

вироГ!ітку.

В.

Ії сво.:часно і якісно по-

ПетраВІРІ

червня

nЕРЛОВСЬКИИ.

1975

рону

протппожсжної охорпни.

липня

13

Вісті з радzоспу інені Кір о ва

не R>Енлн оІ;ремих заходів до поси­

1972

колгоспу

ми

іскрогасниками, металевими щитка:~ш на вихлопні колектори з дпигунів, первинни~ш

засобами тримати солп:vти

року виникла

імені

всянча.с тримати наnоготові транторні плути для оборювання масивів на випадок пожежі. У кожному господарствІ мають домогтися, щоб всі комбайни і жнинарки, трактори і автомашини, які працюють на збиранні та nерсвезенні зерна, були забезnечені надійни­

пожежа

Батутіна в

на

ЯготинськаіІІУ

раііоні. ВоІ·нем зннщено скошений ячмінь на площі в один гєктRр. При•Іина лиха зали­ шений недопалок тракториста Матвієнка, якніі був у нетверезому стані, У цей же день заго­ рілися Rалки пшенrщі на площі 600 гектарів у коm·оспі -«Червоний лан>> Снвирського ра­

пожежогасіння. в

на

чистоті,

Двигуни

не доnускати

потрібно

намотування

вали.

Необхідно правильно визначити місця скиртування соломи та забезnечити їх первин­ ними засобами пожєжогасіння. На сниртуван­ ні і на тонах треба виділити сnеціальні місця для куріння. При стягуванні соломи слід пра­ вильно сконструювати волокуші, щоб трос не повзав по кільцю, а солома в волонуші по­ винна бути не ближче п·яти метрів від трак­

ііону.

тора.

Вншщки виникнення тюжежі в скнртах гру­ бих кор:vrів мали місце і в нашому районі.

У радгоспах і nтахафабриках мають бути принедені в бойт~у готовність пожежні маши­

Зонрема

в радгоспах

імені

Нірова,

«Нраси­

JІ:во,r,ий >>. <<Авангард>>.

Tm1y,

приступаючи

до

цьогорічних

жнив,

кожен хлібороб ПОRИ!Нсн пройнятися почут­ тя:vr ві;.щовідальності за долю В<рож:~ю. Потріб­ но, щоб вєтші М<Ісини XJtiбa б;..~~~ розбиті проносами на ділянки площею йt~ fільше 50 гентарів. Валки з проносів необхідно забрати та прооратн· шестиметровою смугою.

Хлібні поля. що прилягають до лісів, за­ лізниць та польпвнх доріг, слід обкосити та проорати

проко.сами

обхідно закрити та

шириною в

переорати

2

всі

метри.

Не­

тимчасові

дороги і nольові стєжю1, а біля хлібних ма­ сивів nоставити таблички про заборону нури­ ти та наристуватися вогнем. У місцях, де працюють збиральні агрегати, nотрібно по-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

ни,

а

в

госnодарствах,

де

такі

автомашини

відсутні, пристосувати для цієї мети автобен­ зовози

та

інші

спеціальні

Усім керівникам рам,

працівнина~t.

пристрої.

господарств, зайняти~!

на

~rеханізатс­ ЖНИR<JХ,

по­

трібно добре знати і виконувати правила по­ жежної безпеки.

Нерівники господа-рсТF; повинні пам'ятати, що збирати врожай мають право Тількн Ті ме­ ханізатори та водії, які засвоїли nожежнп­ технічний міні~Іум і одержали посвідчення про :щачу заліків. Д. КОЗАК, начальник райвідділу внутріш­ ніх справ. Д. ГУ3Ій, начальник відділення держnож­ нагляду.

о

3

стор.


У 6удин.1<у 1<g.льтури с. Тро~Иf_ин.и

~~

НА СІЛЬСЬКОМУ

··::::::::::;::::=:::::::=:=::·::::=:.:=

3 концертом

дівники

до воїнів

проdра,ною

Тетяна

'ШІЇ, ВОІ\GЛІ> ІЮ - інструмснrалt,­ чий ансамбль, я"і подарупала ІJадянсь"uм воїнам сrІої заду­ <цевн.і пісні, дотепи, жарти і 'lG.ii{Є

поетичне

тои факт, що

прнсуджен()

ня

І

.

кінопрокат у .

з

tнструмснталь ний

анса.нб,1 ь

.7ьвівської ФіларАюнії .:Ват­ ра», я"і _привезли трудящим нащо,•о .юста з.шстовн.у t ЦІ~>а·

Актиниу участ о у підгот овці

j ІЮІ!ІІХ

нuмсрін,

у

вист упах

з

тална Чиж,

ОJІьга Федоре нк о,

нудтури І Ольга, Дроб_от:ін.

Олександр

внп ср~дженн ям план у 1 f'ог, І ригорш l'ришко, Леон і д збору ноштrв 1 демонстрування І f.(удна. Вuл одщтр Забалуєв,

При цьо~ІУ особлн-

Олександр

Булавін,

0JІексан др

ЇЗJ\І і мужн ість радянсьних лю-~ Єреденко, яниіі аещо.давно по-

ден в роки Великої Вітчизняної сучаснинів.

До

фі.rІьмів

вернунен в р ід не село після за­

кінчення служби

І шд

час

сеансів,

щоб

до-

на

оглядах

но ансамбль

бів

банду-

но пuна;юдінсних,

р і чІНщі

Створення

корис ту ­

на

старовинному

-

інструменті

само-

зуміють

Вон и

щоб цеи д~·нь J!ЛЯ

І

українському б~н.., v nі

ІІюлодят,

к ов1

усе,

батьків,

зна­

став

музики

з успіхом

перед слухачами,

при

Лише

їх

-

обо в ' яз­

реест раЦІї

шшобі в .

прот ;1гом

виступають

останніх

днш

ми.

у їх реперту-

В. J.\ІІИІЮЛАЄНКО.

4.

блокнота

про

І кров'ю землю зранену зросив,

Балада безсмертя

Бій клекотів під пурпуром заграви,

-

Берізку хтось у дні журби й трквоrи :Rому на згадку добру посадив. мати,

Коли ревіли і земля, й блакить ... З тих пір вона, схилившись над солдатом,

Із дня на день, із року в рік стоІть. Коли ж Москва проб'є ускрізь дванадцять, І ніч З<JПаJІить зорі ввпшині На ній росинки сяють та іскрятьсJІ,

Шепіт ледве лився ... << Хоч краплю дай ... >> -

Немов сльозияки матері ясні ...

Земля почула

2.

І

вів про свій боііови й подішшся

роботи

ви­

в іт али

ставки був прис вяче ний істо­ ричному параду Перемоги, яний відбувся 24 черв ня 1945 рок у на Красній п лощі

музею.

про

їх гучювш

оплеска­

ми.

За

шість

с тавки

дн ів

робо ти ви­

її відвіда ло

майже

мешканців села. Л. ВИСОЦЬКА,

3000

Москви . Перед почат ком свя-ткового вечора, на яниіі були запрошені співробітни­ ки

шлях,

спогада ;н и

фро нтов и х побрат ю1ів . В знак вдя чн ос т і гостям Велиної Д нмерю 1 було вру­ ч е но букети нвітів , п рис ут Ні

ро ду>>.

директор будинку куль­

зна тні люди села,

тури,

останній змах руки.

-

-

5.

Ранкова зоря догоряла Над нею холодна й німа. І тихо ... так тихо ридала Остання двадцята зима . Отак І лишилась лежати Одна. біля Дону, в степах ...

Зустрічав я юнІсть в пульманських вагонах,

Під яебом, що рвали гармати, Як в білій постелі, в сиІгах.

На чужих перонах,

На тактичних стрільбах.

орrав Броаарекоrо

Микола М.І:!:ЛЬН11К.

І ~--w?І..:О#..:>#_І

I"'f)KOII8

КоммуниствческоІІ парТва Vкраявs. roponcкorD • оаІІонноrо Советов D.епутатоа трудящахса Киевской областа,

І

м. ка,

НАША АЛРЕСА·1 1 11,

H<J вул.

Бро ва р и ,

170.

За

довідк ами з вертатис я адре су : м. Бровари,

' вул . Київсьна, 149, відділ кадрів райспоживс п ілки.

~

~

Нра в.'Ііиня

~-,~~~~~~~~~~~~·

закінчt:нні

аул. Київська, 154, #

-

проrрама

новини,

nеред а ч.

ПРОГРАМА

9.55 10.00

СУБОТА,

28

Н а ш а афіша. « l/ киаїн з.

УТ

БАМу• .

ll €' Tj}Q ~(Ч\).

ЧЕРВНЯ

Гра д ).

12.00

ЦТ

К. т. Для діт~й. € л 11сее.в . « два ~t i:litcтpit ». Ви с тава Г омельського

9.00 Програма передач. 9.05 К. т. Гімиастика.

о бJ1<іПІОІ·о тс dтру. 13.00 к . т. Дскумента ..Іtь ний

!}.30 К. Т.

13.1 5 «Фізку.1ьТ- fІРИВіт !»,

«Для

І .. 4о !3.15

батьки!».

«Архітектура c~Jta>, • ФІльм _щтям•:

фtльм

« Новин

Конuерт

...

Художнш

Гул~'1ІВ~Р» .

анса м блю

Державного пісні

і

Науково- популярна

• Здоров'я• . К. т.

(Дон е цьк).

« Люд ина,

Зе мля.

"

:ХІдНІІК » .

« Віt:ті».

русьюtх

20.-1) « На

Литов~

програма

,..

Х~ло r.:_нііі фі.1ьм « В доор~Іи час•. «У к ра Іна жнивує ». (Х ерсон). «~кр :нt мuлодих». « Штаб с.В нна•

19.45 К. т. « Наші гості». Концерl' біло·

народного

танцю

ської РСР «Летува»,

(ДОНС'UЬК).

ТrлrжурнаJІ Старт » . 18.1 5 « У світі му ·нн-оР>. « Комnозитор о. Бородін » . (Харків). 19.00 К. т. Ін фор мацінна програма

14.20 К. т . ДокументальниИ телефіль м • Яnонс ькі замальов ки •.

14.50

теле фільм

«Hrxa:i nриn.ч ивуть дельфі ни ~';.

с:дБВГДеАка». в ас,

(Дніпро·

!ОАО " ПІонсJШ•'" Jt iтo » . (О деса) . 11.20 « В дс патр )'л ь нар о д. ІнtИ.-. (Кірозо·

мит ців .

добранІч,

~ 1 .()0 Програм а

' 2 \ .JO

Прогrама.

дітн '• ·

« Час ».

возз·є,нан н я

(М.) .

npttcвo •t <н a

Закарпе ття

ЗП-рІччю з

Ра·

л.я н с ькою У•р аїнпю. < :Vж ropo /1 ) .

Вс ес nіт;І).

23.30 В <.' чірні

дач.

новини.

ПРОГРЛМЛ

«Трес т »

~ І.оо Інформаціііна програма •Час•.

Програма

н

А

ОБ

пере-

ЛАСТЬ

серія ) .

(3

'"!!!========~====!!!!!! =

( • І .зо •Кінопанорама•. 23.00 К т. « Конuерт після концерl'у» · •Співає Іорданка Христова•. no

_ _·І ,__.,. _ _ _q q q . . ; o - # - # ' 1 . . : ' _..:>- _

І ТЕЛЕФОНИ: редаК'tора

-

19-3-82,

98CTVПHRK8 редактора

р

едактор

.аеRта мІспевого оа.аіом ов.пеи Rя -

19·3-18. віддІлів масової робота, фотокореспоаD.ента - 19-4--67, ,...., _~...:r"'"~.?o#..,.

Є

.

ФЕДЯИ

·

!

__,._~

-

19-4-47,

вілnовІnального еекретаоя. вІд.пілv сільського rосполаоства. кореспон·

255020.

БРОВАРИ,

,..g&##oC'~,...:a-.....J?'~ . . . . . ".",..:-.,:a.":J'A:O"~.,I"#.,:J\##..;!'".."..~...":!h.".~~ . . . . ."....,:f/"-

КиїБське торrове профтех­

J на

Ниївс ь­

. . . . . ...............

кооперативний

училище.

) , адресу:

Адміністрація.

~

К•_йвсь.Ішй

техншуп1 ,

дзвіночок•.

. ЛЬКИ ВЖе СТарІШИМ

С , Ве.1ика Димерка. •

Звертатися

~

по­

торrово-еко­

інститут,

18.45 к. т, •У світі тварин•. 20.25 Програма ДОКУ'ІСНтальних фІль19.45 К. т. •Р•дянський Союз очим а 21.30 ~:ф·щ,.,;шііінніі в ІІnУск <день за зарубіжних госте й•. лном • . 19 ·55 к . т. Телетеатр мініатюр « Тринад- 21.45 Тс., . ... ста ва «Вttnра вдання naІ! ЯТЬ стільців> . г аніні» .

Сіяти й орати.

-~C"<<'-_,.Q#'<C"_..,.........,.._.,.,...:>_"_###~-.1'--#'1

~

j

женерів виробничих вІДдІЛІВ; на

ЛьвівсьІшй

но ,nічний

дачів. 18.05. Кон нrрт оrк ес тrу народ них fн· 18.00 Новини. струментів Україн сько го l'елеба· 18.15 К. т. Прогр ама муJІ ьтфіJІьмів: чення і nадіо. •Була у слона мрія•, •Чудовий 19.00 ХудожніИ толсфіJІ ьм •Операuія

Я вертавсь додому

За свої літа.

у

на

майстрів. т~ іН­

інженери-механіки саду механіків.

~

райспоживспілки

вІдповідає на запитання телегля- І Р.ЛП Наш~ афі ша.

Зиову стали тихі,

Журавлі з курликанням леrять. . , м амо РІдна.

tиженери-будІвеJІьиикп

посаду начальників ді.'Іьющь,

16.50 к. т. Фільм-конuерт •Сnіває Микола Кон дратюк • . 17.15 nолітичний ОГJІЯдач ю . Жуков

Як вночі жита,

ТІ

головних бух­

галтерів;

В окопах,

коли дороги, Де ревли гармати,

"'

застуnники

Прав.'!!ння Броварської НАБИРАЄ АБІТ"УРІЄНТІВ ДЛЯ НАПР А3ЛЕННЯ НА t.:ТАЦЮНАРНЕ НАВЧАННЯ:

ПОТРІБНІ: головні бухгалтери;

16.10

бліндажах,

А

e СОЛДаТИ К В А над ними, дужі й легкокрилі,

для роботи в ПМК

15.40

В стужі фронтовій.

да но вже сплять

~ ~

Тресту <<Броварис\льбуд>>

В ШКОЛі ПОЛКОВіЙ,

"У ШИНеЛі сіріЙ,

І квіти на моrилі,

учнrв лtуз­

На фото : виступає ан.сюt6ль с,.;ршzалів і віо. юн чс~zістів. Ф о т о В. Ряб и н чи ка .

1 ~. 1~ «Більше хороших товарІв .

СИНОВІ

І вІнки.

з и ітно.Іt!J ~>ончсргі

10.30 К. т. Музична програма « Ранка- 1~.2~ 11 '" · ·~.') 83 nошта• . 11 • оо к: Т. х_Удожній телеФі~'ІЬМ · « Не 1G.IO ВІддаваіі корол<'Ву> . .<2 с;.ерІя). Ії . t.;

В бронзі на віки ...

В

присутніх на

tи~>оли.

10.00

Мов зрубана тонка ліщина, Здригнулась ... І впада на сиіr. А вітер червоні краплини Розбризкав на смуток дoplr.

МRТИ

н авиш ряд ~>Ласи•mих творіп ; юні вихоианці Г. М. Коро.ш,.; одержа­ ли в и со~>у оцін.~>у усіх

9.20 Новини.

та тільки

3.

Віднед а rта цей ансаАtбль с,.;рипаліп та віо,ююtс.zістів ста в до б ре відо.ни.ч не лише в стінах Ащзu•щuї ш,.;олu, де ui!i наро див ся . Вико­

ПРОГРАМА

солдат підвівся.

І став

МЕДСЕСТРІ

-

нар оду

повів про експонати ниста тш « Великий подвиг армії і на­

Один із днів

п ро­

Головно­

П еред ди ~тср чан ами висту­ пив Героіі Радянсьно го Сою­ зу А. В. Си тьно . В і н розпо­

<<Героїчн ий

радние ького

за п ис

номанду.ю •юго.

на фронтах Велин ої Вітч из­ няної війНИ >> і дон ладно роз­

виконробів,

Згас:ав і знов, І знову скаженів .. Гу.'ІИ поля, чорніли зволі трави, І квіти никли в ХЮІіО~ІУ вогні ... А він лежав, посічеиий , розп 'я тий, Бмирав, у муках марив і просив: «0 земле рідна ... Будь мені ... як мати ... Зведи мене .. . І дай хоч краплю с:нл ... » С;'Іова згасали.

Де впав боєць у полі край дороrи

«НОВАЯ жизнь~

подвиг

В ерховного

~~~~~~~~~~~,

Щоб додоІ\tу більше не прийти.~ Син вернувсь до тебе по війні. Повернувсь із згарищ Сталінграда. Кров nроливши в рідній стороні. Та горює в світі інша мати, Ій відради й досі не знайти : В бій пішли її сини-солдати . Щоб додому бі.ІlЬІLІе не прийти ...

БЕРІЗКR

!

л енцію

к інокадри .

МО!Ш

пам'ят ним

І У селі етнорено б ільше десятн

1.

та

читав

т ал ьні

будшшу

робля ·,·ь

тапв СІЛІ,ської Ра ди

р ,,.. ,.

----------------

д

му :зсю

-

ти секретами гри. І тепер юіІі Інових сімей за нови~ш обряда­

Конкурс .зо років Великої Перемог u•

кажуть люди,

державно го

Великої Вітчи зн яної війн и . її відкрив голова робітни чо­ го комітету радl'Оспу << В слн­ к одимерськ ий» Г. Г. Ліск е­ вич . У день відкриття стар­ ший науновий спі вробітник музею В. І. Лаврнщук п ро­

снят а

Тн їх лету рада:

садила,

війни і праці , зву­ чали піс ні час іr. Ве лнк ої Віт­ ч изюІ ної. Ув азі п рнсу тніх на вечорі бул о запро п о n ов ана роз пові дь п ро г сроічн и й шл ях до П среr.югп. докумен­

Україн­

це добре ро­

п раціВІшк и

культури.

у

нер івник С. Омельченко заЦіка·· вив шко.lнрів, допо · •11 u .. , .. ... ,

о. синицькии, rро"!wадський кореспондент.

Ії

ськОІ'О

виставна

торських нолентивів області. 1 иомих. Урочисті вітаннн, н еб аАнсамбль був організований І ж_ання щастя і здо роr. 'я r.ід іме­ на базі гуртка любителів гри І нr ветеранІв в ш ни 1 пр ащ, дсп у­

8LlCTy11aAЩ.

солдатського

ціонунала

в етерани

ВелІш ого

ТhІОлuдої сім'ї

свято особли ве .

творчому змаганні краІJUІХ ама-

вались солісти ан са.мблю Ма­ рія Ісак, Валерій JJ.ycaнюk, Д.чuтро Гудимяк та інші ви,.;о­ н.авц.і ансамблю .:Ватра».

3

Ціонат,ному вихованню тру­ дящи х. ·у червн і тут функ­

Жовтня . Перемоги та інші завжди обста в .'lсн і урочн стістю і уваt·ою до люд tІНн-трудіІНІІІІ\а .

бачили

участь

і

1 Травня .

а нещодав-

взяв

ПЕРЕМОГИ

по патріотично му та інт ерна·

ВлаДно увііішлн у ІШІТТЯ се-

задоволе-

художньої

НІ\ ЧЕСТЬ

Димер· робота

ла нон і обряди . Проподи в ар­ ЮіЮ, обжнн нн . рс єстраціп ш лю­

АНСАJ.\ІІБЛЬ БАНДУРИСТІВ Вдало :Виступають перед сво-

діяльності району,

будинку

Велиної чимала

НА ЩАСЛИВИИ: ВІК

ними виходили із аалу глядачі.

односельцями юні І їмн ристи. їх неодноразово

н Радянській

1 Армії.

юrадає кінол"Іеханік М. Авраменко. щоб завжди людно було

ву програ .ну. Ча рівна Аt слоdій­ н.ість. зі смаJ>ОАІ костюмоп ані ви~>онавці Іюлонuли гляаачів

Осо6лuАu.и успіхо.ІІ

!

1

будинок

Багато вміння й енергії

во~>ал ь но-

ство-

ва увага приділяється ніностр і •r-~ Терещенко , В п чеслав !\Інгашко. кам, що ро~повідають про геро- Серед а~:т нвіст і в і Внчеслав

Бровар­ Ato·

культурн

призових І ці, сп:наю1, вокально-інстру~н,н ­

вдало підбирається хроніка .

анса.нбль

.-А ді.ю» і

30X r! f1 .1VIIOЧ UMU

І зараз

ІДе

про.:ра.tюю виступи­

.нолодіж:най

з

плану

І нінофільмів.

Наші гості

одне

юв.

ших

ЛООиАШ КОЛСІ{ТІlRСІ.Ни ecrpadu 'Іаитї 1іраїни. На сцені буduн­ 'Щ ~>ультурu :тлоду «Topnta Ш»

бу дІІНку

шдсумками! пул.чрністю у трудіпннкіІ; фер~І

війни. про мирні бу дні, про на-

ча~tа.ІІ незабутні зустрічі а

При

Іlонад 6 ТИСЯЧ карбованЦі,В бу- ! Нt!ред труДО!ОЮІ!І КОЛеКТИБ<ШІІ л? зібрано від продажу квит- і бср:,·ть JІюбов JІ роконснко, На-

* * •

А бха.-.а

за

населення нінофільмамн та

нинанання

с.юно.

подарував

АГІТКУЛЬТБРИГАДИ

ро-

МІсць у раною за обслуговував- І rальнІІіі анса:116ль.

:т.лесJ>а .чи.

3 ці~>аRою

будинку І

чималу

минулоріЧНОІ'О змагання Троє- 1 і полів рад1 ·осву імені .1-\і роь а. щннському будюJІ{У культурн І До снjjаду брш·ади вх одя ть чит­

Вд.qчні слухачі щедро на .·о­ ІJоджува.ш с'ОСТСй dруЖН.U.Ни

Травень

провели

боту по пропаганді творів кіно- рено агіткультбршаду, внетуни

Сахно

~а Терсщсн"о, Ві"тор /панu ць­

ко:.шознru-

;vш~тецтва . Ilpo це свідчитІ, уже ! нкої корш.:туютьс;І вслшюю пu­

заві­

ra інші виh·nншІці, ЧtІТці Ми,ко­

сільського

культури

гали до них солісти сстра (JІю­ 'о ансадб.uп Олександр Гра­ ~ен"о, Ва.и•нтuна Tpoxtutc ць,

Га.шна Голі",

\ робак українсьІШХ

Протя1·ом минулого і першої 1 рів, творів радл нськнх автор і в . половини нинішнього року тру- і АКТИВІСТИ

Давня дружба поєdнуе учасна"ів худnЖН!>ОЇ са.чпdі­ R.н,ності будинh·у кулt,тури за9оду ~Topaиar.u:. з воїна.на Ки· 'всь"о.·о гарні:юнч. З ці"авою

'-'ОН.Цертн.ою

арі багато народних пісень, об-

КІНОЕКРАНІ

СіЛЬСЬНОіІ!У

""S'

культури с . ки в едеться

І

аромІісловосtІ,

...~.,.~...:--~.o-.r..:r+ow:">~...,.,.,.,

1НДЕ1\С 61964. Броварська друкарня К.иІвськоrо облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі. вул. 1\иівська. 154,

Газета вихоnи-n.

~· я~~і;~~ок; ~~~~~Z:

Ot>c я r О.!' Фоі"< ЗТУ rазетн •ПравJlа> .

:!'

..

".,.-

-~-

Зам. 3178-11 .305.

#103 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you