Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН, €ДН,АЯТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

ом

32-1\

103(3255) ВІВТОРОК

31 СЕРПНЯ

1971

ОРГАН БРОВАрськоrо РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕП'УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЦІна

р.

2

коп.

-",'..,..,.,...".,..,....,..~

1.ННЬ Ось І настав той чудовий урочистнй вересиевнй деиь, КOJIИ треба йти до школи. Завтра дзвінкоголоса, щасі1НВц. CBJlТКOВO одягнена діт-

а.ор8C1Нwитнме "'.рОСторі, щедро ",~M класн.

в

хівській, ГоголІвській, Шевчеиківській, РусаНіВСЬКіЙ і іНших школах. Початок иового навчальиого року вимагає від усіх

свІтлІ,

залиті

великого

напруження.

сои-

тельським колективам з перших днів необхідно перевlри-

Пеptllе вересня! Який хви-

ти, чи всі діти охоплені відвідуванням занять. Директорам шкіл разом з

•1JЮЮЧИЙ день! Не тільки для хлопчиків І дівчаток, а й для дорослих, для кожної

сім'у. Організованому

керівниками

радгоспів

зення дітей із віддалених бригад і населеиих пунктів. Це в першу чергу стосуєть-

кІ та міська Радн депутатів

ся Літок, Жердови.

трудящих, спнраючнсь на громадськість, здійсннли значну роботу по своєчасно-

Працівники райспоживспілки, радгоспроБКООПіВ

"", ,1)лах, забезпеченню ІХ па. Авом, меблями, унаочнен-

шкільних буфетів

'~

ЦРОIІ,еденню

peMO~TY

ням. В б

в

подбати

агатьох школах р огою ше"" ііатыd,' учв1в старшихUaclll. Це MOJКВa сказатн > иро ГOroJdвCЬKY, КнsЖllЦJtICf" ШевчеВIdвcьку середні ШROJIИ, мІськІ серед-

дітей

lC81dиу& в

решта Не

==

вдячна

RaВlвул

~

~Jij:' l~JI НІ. ~ .іІІ ,

i'lr:i.

~ ток.ееь

каві

легка,

але

професія

Педагогн

повагу до

3a~pa

в

!lJЮЖYває

тpy~ ва

дітям

старшнх.

усіх

ВОІІІЬІТЬ класн,

ІІУТЬ

вl~почнв,КУ дІяли

учні І вчнтелl!

свІжими

Пмнуться

ТiIfoPи lIINUd І

якІ ще

пах-

фарбамн .

шкІльні

будні.

З ' новнм навчальним роком,

Требу-

Оперативне зведення надій

«Русанівський»

молока

на корову в гооподарствах району

за

29

серпия

1971

року

IJазвв / '! н'гюдаrН:Тf-I

«КрасиліВСI,КИі'І »

~

б, а

-0,2

5,9

- 0,1

визнано

червоні білоруські корови . Най­ KpaLЦi з них дають на добу до

кілограмів

42

молока .

Високу

оцінку дістали молочно-м'ясна худоба чорнорябої породи і сви­ ні великої білої породи.

Зараз усе стадо господарств БІлорусії племінне . Ро,зведен­ ням

чистопородної

гатої

худоби.

з а ймаються радгоспів

і

ро­

овець

спеціалізованих

36 і

великої

свиней

заводів.

ДОСЛіДНИХ

станцій . енспериментальних баз.

За п'ятирічну їх кільніс"ь зрос­ те

в

півтора

раза.

БАГАТІ

Своєрідний

УЛОВИ

реlЮРД

в

Індій­

ському океані встановив екіпаж далено,СХіДНОГО рибальського, траулера-морозильнина

«Амгу».

тотенії. нав-іть

не було Екіпаж

З почат,І(У року на його рахунну 72 тисячі 663 центнери но­ Такого улову за цілий рІк.

«~M~y»

одержав

СТО

\ 3,5 ~ прибутну .

понад

~l l л ьиона карбованцІв

ВІДКРИТТІВ ГЕОЛОГІВ

Свердловина. LЦo дала з гли­ бини 2290 метрів понад тисячу

тонн нафти за добу, сповістила про відкриття в районі Сургута нового

ва,

родовища

рідного

пали­

На честь геофізика В .

дорова.

який

займався

Фе­

вивчен­

ням Західно-Сибірсьної низови­ ни. його названо Федоровським. Це родо,ВИLЦе соте числом Відк,риття тюменських геологІв . ШШЛА ОДЕСЬКА КУКУРУДЗА Арцизьний і

І бопр~ймаЛЬНI пеРШІ

тонни

Ренійський хлі-

пункти прийняли

нукурудзи

нового

врожаю .

завершено підго­

товку всіх дванадцяти калібру­ вальних заводів і механізова­ них потокових ліній до приймання гібридної, насінної продовольчої

На силосуванні кормів у Семиполківській птахо­

кукурудзи.

(РАТАУ) .

Петро Іванович

Стріха і тракторист Михайло Гаврилович Ольшан­ ський. Вони щодня збирають по 110-- 115 ТОНІ! си­ лосної маси кукурудзи. Шофери Микола Юхимо­ вич Батина та Григорій Матвійович Нікітонов перевозять від комбайні'в до СИJlОСНОЇ траншеї по .зо і більше тонн подрібненої маси .

*

*

*

*

*

*

Комбайнер Григорій І(остянтинович Бобко тракторис т Михайло Степанович Бельков у Богда­ нівській птахофабриці з початку сезону накосили ком6айном 1460 тонн зеленої \13'СИ ЛЮПИНУ і КУІ<Урудзи

на

силос.

Першkть у соціалістичному ЗYlа,ганні на збиран­ ні кукурудзи в радгоспі «Заплавний» посіли ком­ байнер Микола Олександрович Білоус та Микола

Миколайович Ткач. Вони виконують З ;\lінні НОрYlи на

процентів.

120-125

*

*

*

У раJ,госпі «Требух. івськиЙ» високих показників на силосуванні добивають'ся комбайнер Микола

Васильович Ігнатенко і тракторист Микола Івано­ вич Бабич. По 200-220 тонн щодня видають вони силосної ма' си з комбайна.

*

*

*

Одне з перших місць на збиранні кукурудзи в радгоспі « ЖеРДІВСЬКИЙ» посіли комбайнер Іван Григорович Різник і тра!\Торист Микола Купрія­ нович Гега. Вони значно перевиконують НОР\IИ виробітку. Якість роботи відмінна.

Друга сесІя районної Ради депутаТіВ трудящих зо серпня в приміщен­ ні районного будинку культури відбулась дру­

зак.

га сесія районної Ради депутатів трудящих (три­ надцятого скликання) з поря дком денним: «Про

ності С. П. Коноваленко. Депутати взяли активну

стан

Про роботу виконкому районної Ради депутатів

та

заходи

по

даль­

Співдоповідь

участь в повідей .

обговоренні до­

шому з-міцненню соціалістичної законності

трудящих в

громадського

періо'Д допові ,в

правопо­

рядку в районі в рішень ХХІУ КПРС та ХХІУ

КП України». З дями в цьому виступили

йону Ю. П. начальник

світлі з'їзду з'їзду

допові­ питанні

прокурор

ра­

Полтавець і райвідділу

внутрішніх СПр3'в Д. Г. КО-

зроби­

ла голова постійної комі­ сії соціалістичної закон­

голови

міжсесійний заступник

раЙ'ви,конкому

С. І. Товстенко. По обговорюваному ШІтанню

сесія

прийняла

віLl!повідне рішення. Зовіт про роботу буде

на д руковано

сесії в

на ­

ступному н{)'мері.

5,0

Птахофабрики

Радгоспи "Плосківськиіі» імені Кірова « за,вориIJ.Ijыи'й» імені Щорса

«З-ОІР'Я» "Л :Т,І;) " ВоСI:AКИіЙ" « БоБРИ!lIJЬКИЙ» «ТреБУ,Х" ~С L'КИ'Й» «З8ІП.lав'ниЙ" «ГО'Г ОЛ.'IВlCI:AКИЙ" «Жеl;J.1 :'9'Сl>r;и,Й» «8 С ,1 11' КО'.1f!l:l!е Р'СЬКI1, Й»

респуб­

СОНОПРОДУКТИВНИМИ

В області

8,8 -0,2 8,5 7 ,8 7,3 7,0 +0,4 6,8 -0,6

перша

лінансьна виставка племінного тваринництва. На ній демонст­ рувалися найкраLЦі районовані породи великої рогатої худоби, свиней, овець, коней, птиці, хутрових звірів. Найбільш ви­

дзвінок.

І:! І ІІІІІІІІІІ! 11 UJ 11111І111 ІІІ П ііі НІ 1111111111111 1ІІІІІІІІІІІі і 1I 1ІІІІІІІІlIІІІllПІlIIІlllll1 ПlIIIlIIllIIIIIIIIlIIIIIlI1

про середній

з анрилась

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ фабриці в· ідзначаються комбайнер

В селі В'язань поблизу Мlн­ сы\a

школах

перший

A8818.. г., .'{І.-.... ,......,У

поклн-

ПЛЕМІННЕ ТВАРИННИЦТВО БІЛОРУСІІ

ЦІкава до знань дітвора за-

~ , ~ ~пу, ~, _ _

.......

і

учителя .

прищеплювати

IЦJIJDI,

ЧJOI

ВiiIiIit

почесна

JDOбoв, до праці, до БатькІв-

...... 18.....

..

незакlнчеиу вищу

визнанням.

""

ВВJ!., _L..;.l' - _ _ , , _,__y

~

птахо-

У нас вона оточена любов'ю,

~ , ~B8JIJI ... ' ПOJUIX

' , '

і

та середию спецІальну.

граа; ауетр1лися 3 екіпажем

~

радгоспів

під­

з'їздом КПРС і ХХІУ з'їздом кп України. В районі працює 1,426 учителІв, тисяча з них має вищу освіту,

:?....... лІтніх

про-

зацій повиииі створити їм всІ иеобхlдні умови для нормальиого вІдвІдувания заиять _ У нас є всІ можливості виконати завдаиия, поставлеиі перед школою ХХІУ

таборах праці та вlдПО'ПІВКУ, blitcbKOBO-СlN9i_- Х таборах. ДІти також биато цiJC8IIЦ ..... .....-их под,...ей. 1OiII~IBцl, ~, Уз.... і8 ЛенІн-

...

де-

фабрик, будlвельннх органі-

району побували в пtонерських таборах і санаторІях,

ПІА

їдалень

Керівникн

приємств,

дlJlJlЛИ І приділяють велику увагу зміцненню здоров'я піДРОСТаючого покол1нвЯ.

~.ABpopa..

і

асортнментом

школах.

ПартlJl і уряд завжди при-

СІЮ!

забезпечення

Макси,МУМ уваги і турботи слід приділити і учиям-вцРОбничннкам, тому що кожен п'ятнй, хто здобуває у нас середию освіту, иавчається у вечірній або заочиій

.NiI 2 1 .NiI 5.

проводили

змішторгу, правліиия повиннІ

шевнх і різноманітних дуктів харчувания_

ну віВ зpoб.1leввA за допомо-

ТИСА

про

шнрокнм

'ай

Протягом літа

та

птахофабрик треба по-діловому домовитись про підве-

початку

нового навчального року передувала велика підготовка. ПартliіRi організаціі, cJ.льсь-

ні

Вчи-

J.И,ТLкіВIЦIIІIИ

C c:~ ИЛ О,l'К:, ВіС IiК3

12,3

-0,2

11,2 9,5

-0,3 +0,5

К а.lитя'НСька

Пvх"В' С lIКИ'Й П.lе-\\ІП,таХО' ;ЮПр С1.1УіКТОР

-..-

9,0

-о, І

8,8

-0,3

Б О,;].12С-l ',в,сь:r;а

п'l е' \I:за F!.(Ю

«[J,\ЦІ!І,Я»

9,2

-0, 1

8,0

_0,1

7,9 7,4 7,0

-О,б -О,іі

----

1/0здоров",яе.мо ;1 llа10РОДОIO! РаДГОСJ]И, птахофабрики, племзав о ди. трести радгоспів. піДприємства будівельних матеріалів. ремонтно-будівель­ ні управління Міністерства радгоспів УРСР. з магаючись за успішне виконання взятих зобов'язань на нинішній рік. провели в першому півріччі значну роботу по вироб­ ництву і

продажу державі

продукції

рослинництва

і

тва­

ринництва, випуску буді:вельних матеріалів тощо. Розглянувши подані матеріали, колегія Міністерства радгоспів УРСР і президія Українського республікансь­ кого комітету профспілки робітників і службовців сіль­ СІ.КОГО господарства й заготівель визначили переможців у республіканському соціалістичному змаганні по поназ­ никах роботи за перше пІвріччя 1971 року, з врученням переХІдних Червоцих прапорів та грошових премій. Серед відзначених першою премією :В сумі 4500 карбованців і колектив радгоспу «НРАСИЛІВСЬНИй» ,нашого району. Поздоровляємо з наГОРОДоюl

І • • •

Прагнучи створити мІцну нормову базу для тв а риюшцтва. механізаторц радгоспу «Вели­ кодимерський» виростили високий урожай

НУКУРУДЗИ. Зараз тут вже наближаються до занlнчення зелених жнив. Особливо високо­ про,дуктивно працює агрегат Василя Лизуна та Василя Лазебного. Щоденно при за,в-

даннІ по

58 тонн ножний НОМбайне-р 125-135 тонн зеленої маси.

наношує

На фото: агрегат Васнля Лнзуна, над яким майо,рить

червоний

соціалістичного

прапорець

переможця

змагання.

Фото А. КОЗЗІКЗ .


ПАРТІЙНЕ

Бути ведучим­

ЖИТТЯ

обов'язок тисяч і

150

тонн

6495

ці

-

цифри були названі на партій­ них :зборах радгоспу імені Ні­ рова,

присвячених

партійної

завданням

організації

в

світлі

Постанови червневого Пленуму Центрального Номітету НП Ук­ раїНн. Перша Кількість сви­ ней, котрі слід відгоду:вати у дев'ятій

п'ятирічці,

нільність

тонн

друга­

М'яса,

ЯКі

по­

трібно виробити і здати за цей період.

не з легких,

-

підкреслив ДОПQвідач

ретар

партійного

І'лушак. всього

Воно

-

вІд

великого

відповідальності

В.

вимагає

напруження,

за

сек-

-

комітету

колективу

ДОВОГО

ніста

кий номуніст користуватись в колекти.ві повагою і авторите­

том? Таних в партійній організа­ ції бунвально одиниці. Це, під­ креслювали виступаючІ, зобо­

тру­

посилення

кожного

доручену

кому­

йому

ділян­

ку

роботи. Відповідальність кожного ко­ муніста! Ця думка червоною ниткою проходила у доповіді і У виступах учасників зборі;В . Обов ' язок кожного члена пар­ тії, вказували вони, самому завжди

і

у

всьому

ладом і вести за ришів по роботі .

Такою шість

і

є

бути

прик­

собою

това­

переважна

радгоспних

Це вони очолили змагання

м'ясо,

за

за

біль-

комуністів.

соціалістичне

велике

молоко

успішне

і

виконання

соціалістичних зобов'язань, взя­ тих на перший рік п'ятирічки.

силити вимогливість до членів партії, постійно виховувати їх в дусі бездоганного винонання

є

взірцем

бездо­

статутних

вимог. Партгрупорг Л. Циган­ ІЮВ, свинарки Н. Осипова та

Н. Фоміна, робіТНИК нормонух­ ні Г. Пшонников, ветспеціаліс­ ТІ! В. Руденко та В. Сірий, механік

П.

Охріменко-справ­

жні вожаки мас. В тому, що середньодобові прирости сваги тварин становили тут за 7 мі­ сяців 551 грам, а у липні -

що знижено затрати

604,

моодиниць

і

на

центнер

собівартість

продунцІї

тваринницьної чимала

-

нор­

свинини

заслуга

цього невеликого дружного пар­

тійного . колективу.

Партійна група дбає про ре­ гулярне

підведення

вино нання

підсумнів

соціалістичних

зобо­

в'язань. Переможці відзнача­ ються перехідними червоними вимпелами

ями. ють

і

Про

грошовими

агітатори

Тані

премі­

їх досвід розповІда­ і

приклади

спеціалісти.

наводились

і

з інших відділнів радгоспу. Та поряд з цим йшлося і про те, що в партійній організації рад­ госпу

є

ще

окреМі

лоініЦіативні

пасивні,

ма­

номуністи.

Секретар партійної організа­ ції Погребсьного відділна

І. Улещенко гостро нритинував

номуніста

П.

Боришпольця.

Свої службові обов'язни він ви­ нонує

несумлінно.

На

роботу

нерідко з'являється у нетвере­ зому стані. В партійному жит-

градських

підприємств цього

тут

ня

у

прантику

передового

до­

свіду в тваринництві і рільни­ цтві, мехаНізаЦія трудомістких процесів в різних га;IУЗЯХ рад­ госпного виробництва їх пер­

шочергове

завдання.

В ці на­

пружені дні заготІвлі нормів, осінньої сівби, підготовни до зимівлі тваринництва місце спеціаліста там, де вирішуєть­ ся успіх справи.

Слушно піднреслювалась на зборах думна про те, що забез­ печення

авангардної

ролі

ко­

муністів нерозривне з турбо­ тою про їх ідейний гарт. Пар­ тійний номітет радгоспу глибо­ ко

проаналізував

нулого

реЖі

пі-дсумни

навчального

партійної

рону

в

освіти.

передовий висновки з

ми­ ме­

Уза-

за

4

іні­

п'ятиденним

Приклад

лентована. вназувалось усі

пильно

стежить

дання за

-

чотири»

30

творчо

була

розмова

проведення

но

і

з,

завданням

рух

цю,

за

-

і

по­

ширше

розгор­

пра­

дієвість

і

стінні

газети

та

ухильного винонання. Прийня­ то розгорнуте рішення, спря­ моване на дальше піднесення

БОЙОВИТОСТі

партійної організа-

підвищення

партії

у

боротьбі

винонання

ролі за

завдань,

Г.

понад

карб 0-

АНДРІЄНКО.

ПРОЯJR1,я.ють

' но ЧУЦОВИЙ Iко:МlIrJreЮС ві~п()!ЧИlН'КУ,

гаllіl:Ш.('Ї,ЄЮ

та

робітниць,

працю

ян

Г.

А.

д,ва

(ФО'ТОХIРОІН:jка ТАРС).

продунти,вн1сть

все

ширшого

попередніх

ВИДНО,

що

розмаху.

розрахунків

завдання

восьми

місяцІв будуть значно

таких

пере­

виконані.

Накун,

С. КУДЛАСЕВИЧ.

комуніста

Анатолія Тихонови­ ча Тарасова. Цю по­ шану

колективу

він

заслужив самовідда­ ною працею, сумлін­ ним

ставленням

до

допоможе

товаришу

високо

уряд

відзначив

нНІЙ. Ваів4JJІ1'очиваючі', які від:ві- Трудового Червоно­ дми зав()дlсышІ па~сіОlнат, 'lIо- го Прапора. 'ВІ~рінулись на пrДlПРИ~МСТіВО Д,уже На фото: член ЗЩДOlв()леIНИіМИ. І КПРС А. Т. Тарасов. Р: ЛОКТ€В.

Фото В. Полотн,якз.

• • • • • • • • • • _ _ • • • • • •_

БЕСІДИ ПРО ПАРТІЮ

НАЙБІЛЬШ ВДЯЧНА ВИ­

,ЖИТТЯ:

• • •. ' _• • • •

Д€>Й ,на. В~К()ІНЗ;НіН<Я ,ПРЗКТИ"І!ІИХ за,в­ ДЗІНЬ, ЗJКТИ&Н1О ЗЗЛУІЧаючи ЇХ ,ДО уоп­ Іра в.л1:IIIJН'Я SИlрООнillЦТ:ВОМ і, з,д,Ї'й,сне,н­ Н'Я КOtН11j}01J1Ю З3 ЮCll1ОД3ІРСЬІКОЮ ді· яльн,істю, ,і.нОФООіРІмУЮчи ЇХ про по ·

І БЛАГОРОДНА РОБОТА

На фото: заlгаЛЬН:ИIЙ ,В~ГЛ'ЯЩ ,П'yvJ,ьта ке:РYlВа/НIIІ'Я !Нової прИIQЮОр!Ю-

О

старанну

Тара'сова, нагоро­ дивши його орденом

кореспондент.

ПIУ'Ч!К.а

рає

3

виробнични­

сумлінну працю А. Т.

нанресле-

~1'.1.ЬЯIРIДИ елеК'Т,Р:QН"IЮЛIJТЇв.

стор.

во

інших

цього

праці в цеху зросла у півто­ ра раза. Тепер почин наби­

відзначити винятко­

ди,реІщ1єю 3ЗJВО!ДУ

'Груд<жоrо, і,дейolЮГО, куль-

ЛI:ТlfЧIне !да'нь,

Вlнз,че.НUI,Я· ІПО'ТОЧJШХ

ТИІМ

ІС ЗІМ ИІМ

зз,в­

ДОQ'Юlмз:гають

qюріМYlВЗIНlНЮ НtOtви,х, с.оці'ЗЛЇIСТИЧНИХ я'к.оостеЙ ЛЮіде,й.

В цьому ле,гк'О ,пере,конзтися, ло­

С<іОва'НIН6І ви,с.ОIШХ 'lдеЙІШ,Х і, мо.раль,

ТУ'РI!ЮГо.,. ЛОlбуrу .. ОсНО:ВIНИМ М:ІРИ- І бу!ва~ВlШИ на заl~Оl!:і-, БYlдов,і, \~ .кол­

ІНИ,Х

ЛОМ

і

ВИХОВЗIНіНЯ

у

ЛЮідей П8!рт:ія

неоРОЗРИіВІІ':іЙ

€jдJHocтi.

п ' ятир,і,чк:у

іНЩlщхаю'lї план,и іРіО~ВИТ'КУ е'Коно­ оМ')ки. ;к!р,аIЇIIlИ ;, .пjщвищ€%нlЯ матері­

2

Серед

!іів слід

почи­

працювати не на двох,

ДОК

на

-

виступили інІцІа­

патрІотичного

як раніше, а на чотирьох в'язальних машинах. ВнаслІ­

ви­ виро­

дІтей

)ДЯ ВЇДJПОІЧИНКУ було ()рганіз-овмю сі,м заїJ;І,ї,в по 25 ЧОЛlJвік К!OIJК-

Нам':тИlВ1ШИН3 .дев'яту

о

для

-

ну

тисячі штук більше плану.

Радянський

ЦІ>О'ГО л'іта 'ПРОфСIlINDК()ІВОЮ о'р-

РOlЗ<В"ЯI3'j'€

В2:,1IШо.,Ї ух:та,Н1ОВlКИ.

ВОНИ

трикотажних

джемперів

4

БУі;ШН'К:IВ.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

еЛ~ТРИIЧlНОІРО

пустили

року

недавно

торами

бів шерстяних костюмчи­ "ів, платтячок, жакетиків та

якШіСКЛЩ'\Il6ТЬ'СЯ з шести зб'і')}них по роботі.

I!f,ИUl1ва

elHep:rH

ни

роботу.

ке'рів:нИlКИ ре активну участь у

1Н':''lНОІЇ бз!зи . П ит а,IIJН'Я II'()ClООЩЗIРСlJк.ого будфв­

Д'О!СЯіЛН,УТО

свою

ронцевої і Л. Мисник. Вбо­ лІваючи за виробництво, во­

знач­

ШИllореМОIН'Т'НОГО заll~ОДУ. 3а КОШ- громадському житті ТИ П:IДlП'РИGм,ства на б~резі Чор.но- підприємства, завж­ го :мор,я іВ ,М'і'сті Фе()l~осії зБУ~ОІва- ДМ словом . і ділом

ЯIКО'стей У в'с і,х ,ра~ЯIНіСЬКИ'Х QдiIle з голо.lВlIШХ ЗЗlвдаиь IПз,prr:іЙНИ,Х ор І' аIН:IЗЗIЦЇЙ . На ХХІУ іЗ 'Ї,:Е,і паlРт·і,ї п,'l.lJ:юрео,лювалось, що бе:з вИ)сокого р,:вня IКОУJIЬТУ,ри, ас­ /в.іrги,с.укшілынїї свідом'О'ст,і" ВlНІУТ­ 'Р,:W;НІЮІЇ $,'.л'ОСТЇI людей КОІМУІНI:I3М .не,можл ИlВИЙ, ЯІК ,Н€>МО,ЖЛWВИЙ В:'Н 1 без .В1і!дJПОВ'lдНQЇ магге'Р:ЗЛl:Іно-те,х-

IН',й

верхньо­

ТРИ!іотажу

делегат ХХІУ з'їз ­ ду Компартії Укра'і­

•1I!Оі.1.еЙ -

Нз

;JЩШІІЯ

J3ешtку турООту ІПРО САвоїх P'O~ ни А. Т. Тарасов бе-

<НТНИlк.Lв

Ф{)І!J'м у ваilШІ'ЯНОІВОЇ ШQДНІНИ·,

}lСТЗ'Н{~в.ки.

України,

шнішнього

уСПішне

НОВОСИJбі:РОJjК. B:'lдlII'OВI:ДJHO до Ди;реК'Тltв X~IY З'Ї:3JliУ КПРС 'в I,НIСТИТУ'ті ,яще,р,IІІОЇ фі'ЗИIКИ Си6itPtCЬКО'Ю ВlіlдJд!:леш'ня AlК.ЩДelМИ изу.к срср IП<JlClILlIено .розви'ваютblCЯ ДОСЛ:lдЖetНllm 3 фжшки елеменrгзФ'!fИ'Х чаIСТИIНЮК. Тут пущено п~'р'шу ЧeJJ)'ГУ У,Н'UК8'лшюї приIclкорювзJ1:ыюїї

процентів.

М. Ф. Проскурнича, Л . І. НОСЬІЮ, бригадирІв Є . До­

ИПРС

НП

полІпшили

членів • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _

УСПlХ СИБІРСЬКИХ ФІЗИКІВ

1:) 7

прие!!f)(Ш()

дорученої справи.

Заводський пансіонат

них партійними з'їздаю'! на де­ в'яту П'ятирічку-. rромадськнй

продунціl

десятки тисяч

ІІІШІІІІІІШІІІІІІUІІІПIJIUJIJIІІІІІJJIІІІІІІІШПІІ

поставле­

іншІ засоби пропаганди. На зборах виступив другий сенретар райному ИП УнраїНИ М. Сергієнко. Збори ціЛНОМ і повністю схвалили Постанову червнево­ го Пленуму ЦН Номпартії Ук­ раїни і прийняли її до не­

ції,

на

зборів,

гласність соціалістичного зма­ гання між відділнами, бригада­ ми і ланками, роБИти здобут­ ном всіх досвід передовинів, використовуючи для цього ба­ і

випустити

практику ванців.

номуністичну

забезпечити

гатотираmну

і

адже місяців

робітшнс.

ШИТТЯ

печового

упоратися

бригаді,

о('таНllіх

« Краща бригада 110 ш;с,('ті ,) . В. PUlVJAHUH,

Особливого успіху добились g'язаJlьниці. За сім місяців

ви­

соціалістич-

]lо.1РКТИВУ

спра­

фабрюш

дитячого

но

в

з'їзду

слово

нультурних

завдання

нути

ХХІУ

ХХІУ з'їзду

го

кої Ради депутатІв трудящих Араксія Марченко, котра знач­ но випереджає графі", КОЖНОЇ

принциповою план

відділнів,

.JIaДИJlаеь

Поважають на заводі порошкової металургїі старшого

бутових запитів членів нолен­ тиву. Перед номуністами, які обрані до складу робітномів радгоспу

не

трьох

виконано На

ОСОіБИіСТО ;\,о.помагада

к()го

не змагання за дострокове вико-

робіТНИЧИХ

задоволення

В

робітниці

праці показує тут депутат місь­

Включившись в

Ін)-молодіжній

Пl):lоала

уко МП-

оволоді-

про

.'ІюдеЙ,

зміни дає по пІвтори норми.

ні знання в прантичній роботі.

і

і

роБНИЧНИКіВ пресового цеху . Зразки високої продуктивностІ

вали марнсистсьно-ленінсьною І пер~ого P~KY пятирічки до теорією, застосовували одержа- 54-01 рlчнищ Велиног~. Жовтня Серйозною

РО:Jставила

Перетворюючи

зав­

Треба добитись, нання дeB'~TOЇ . п'ятирічки, кона зборах, щоб лектив робlТНИЮВ заводу дав

номуністи

Il .fJaIl

досвід. недолі-

рін

13

дий бригадир ;зуміла ЗГУР1'У­ вати КОдСКТИВ. Вона правиль­

рішення

під таким

девізом працює близько

комсомольці IнаЛіrчує'l'ЬСЯ чоловік, піцтрmrали почин

)'СПІХІІ ТРІІНОТАЖННЦІ.

тим,

п'ятиденнІ

за

ПУ1'іВJ{ами.

ва . Нині 17 ма,ТJярів стали I:Вllilіфіl:оваШIМlI робіТНИI(ДМИ.

щоб вони були високоякісними, мали привабливий ВИГЛЯД, «Виконувати

і,м

відмінно.

Нещсцавно бригаци, JIК,IIOC

маля­

сюди

Дf)ручеlfі

лишена

В перші дні робот!! ВИНИІ:ало багато труднощів, ал моло­

ТЮІ,

цеху

за

приїхали

СТРу.\lент,

росте нко, Любов Баранова та Інші. Вони винонують змІнні норми на 120-130 процентІв, Відмінно трудиться В цеху скатертей друкар машини гли­ бокого друку Анатолій Носенко. Він кожної зміни випускає ска­ тертей з РИСУІнками «Роза» на 1000-1500 штун більше нор­ ми,

яItі

бригаду

ВИКОНУЮТІ!

ІШ'ЇIВСІ>кихвиро6НIRНИКЇІВ «П' я­ ПЩІНІКУ - 'за ЧОТИРИ д,ні». Це цi.тrKo~1 під СЮІУ комсомольсь­

ІІІ)

завдан-

профгрупорга

Вони

завдання

про ,неOltiхі\'Ни,й ,!І);J,Я Jю6(пи .j'!I-

дні таку кільність, ян вста­

новлено

О'lОлила

КОМСОМОJJЬСЬІШМИ

ла ливарниця цеху литва під тиском комуніст,ка Валентина Нарпенко. Вона першою почала виготовляти поліетиленових І нришок і датчиків з пластмас

нів, які мали місце. Мережа на навчальний

рів,

почину виступи-

пІдтримали її подруги по роботі пресувальниці Олександра Фо ­

новий

виконання

залу­

чина

гання виробничників за те, щоб виконувати п'ятиденне завдан­ ня за чотири днІ. За прикладом передовикІв київських і ленІн­ ціатором

Калитянсь­

комплексу }'алина БоЙКО

прибула в числі перших. Дів­

зма­

ШИК говорив про високу відпо­ відальність комуністів-спеціа­ лістів. Вивчення і впроваджен­

партійної групи відгодівельної ферми, де цими днями відбу­ JJИСЯ звітно-виборні збори. ВсІ партії

ширше

набирає мас

ням.

гальнено Зроблено

члени

вимог,

розмаху

пластичних

будівництво

КОГО

чати до громадської роботи. Директор радгоспу О. Чи-

Секретар партійної організації Броварського :відділка Г. Труба розповІв про будні

ганного

комітет, пар­ вІдділків по­

заводі

На

щодня

Широкого на

ті участі не бере. Чи може та­

статутних

,Завдання

-

норми

кожвоrо

в'язує партійний тійні організаЦії

ЗАВОЮВАЛИ ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

По півтори

МЬН()ІГО д,ОІбр'ооуту ,наІРОДУ, ХХІУ ,з'ї,~ КПРС ВИj3lIEЗІЧ~В та:к,ож из­ 'ПlРЯlМИ ,~деЙlно-'в~хаВlНОЇ роБО'Ти-.

При

ЦЬОМ'У

З'ЇІ:Щ

IВlкаl3а,в,

що

11

се,j]цеВlИ.НОЮ € ФОріМjЛваIНіН,Я У ІН а й­ IШИlр,шИIХ маlС Т:Р'YlдlЯЩИХ ко.м.у,н<ї;с­ ТИJIJНОІГО авr.!'ГОіГЛ:Яtду., ВИ,Х<Olва,НlНЯ їх ,Нlа, 'І.r:€я.х ,М а,р,К;С ИI3ІМ у -JI ен'іlн'і ЗМ'У .

ОБЛИJч'Чя :НОіIЮЇ

ЛЮДИІНИ CKJ1alдa­

Є'ГIJОЯ ,п~д ,Вlп,лWВОМ

о

НОВЕ

У'СЬО<!'О

нашо,го

житrя

Q

сощаЛI:JНОї

Ц:,НIНОСї'l'

ЛЮДИІНИ

в

Р а,Д!ЯI!l,СtJК ий чаестала ІС у,с.п:'1,ЬНО ко.,риана праlUiЯ. ВИХ'ОВЗlННЯ но.IВ{}ГО Ir:ОIМ'УIН)СТИ,ЧЖWО стаlВЛelНlНЯ ДО пРЗ'Ц)

і, <су!ап'IЛ,blНОЇ

'paдJгocm

-

та,

IВ,.1·з<; ,не,

в

б У.1.Ь"ЯIКОМ'У Т'Р'УІ:.\'О'ВОМУ коле'''';fwві . ВИI3НЗlНИЇ\ а:ва,НlгаIРIД CКiP':':Sb ко­ ,\І УIН'<стИ , НЗ сел,і: це осооли,во я(;к­

СУВ'О1Р'О'Ї

ра В,О ВИЯlв.1IяеТblСЯ ,в га;ря"ІУ ПОlРу­

ТР''у11ЮВо.'ї ДJЮЦИПЛ,:ІНИ В . І. ЛеоНI',н н,азваlВ на,йібіЛblШІщяtDН'ОЮ j благо-

'на пос',в,н'jй, .ЗЗIГОl'іl8!л,j 'КОIРМ<іов, збн­ 'РЗІНІНІ; в.рожаю. КОіМУ'н:і:стн тут, як

'РОДІНОЮ

в.лаIС,НО'СТ·:,

, ГОСП:,

,ро,бото.ю.

rqра,ВИ.l0,

є .для ()ЩlносеJи.чан

ПРИ,К-

ПЩРТ 'IЇllllі' ~pгa,H,'~al~ ;"i, пр·офс,пі .1. 'КИ., КОIМЮОIМо.л, 'ВИКо.,нуючи запо.lві'ТИ' ІЛЛ 'lча, п,РИоЩelПlЛЮЮ:ТЬ8!с'IМ ЛЮ60В і п'о.ваlГУ до праці як ДО ПВРшої ЖИі'ГТЄJВО'Ї пот'реби, З ГЛИОО'КИІМ РОЗУІМ",Н,НЯ,М 1зу\стр,',lИ ,раIДЯНС.blкі .1Юі.1И зая'ву то.,в . Л, І. Бреж,l!iєва

лздом пр alЦЬOIBи.тості', 'ВИiC'Q!КОЇ СВ;­ ДЮ'М'ОС:'Г;, jще,Й\ної ПЩ)е<Конз'нюст,і. На.їIlВЗIЖЛIIJВ:lШе ,м,;,сце у IПРOIITh гаIНДИСТ:СЬК:'Й і агіrrЗlц!'й'но-ма,со.'В':'Ї! Jробот,і c:c1,wык!Jx па,рТ:,ЙЩI,Х ОФ,ГЗlні­ заuJ:,й ЗЗЙ1МЗЄ Teal'e:p глибоке ,роз'­ я'с'неIН'Н,Я хл:lБOjроБЗlм ·j т:ва,РIІІНIНИ­

Іна ХХІУ

'КЗlм

З'ЇIЗ(Д,j. па,рт ',ї п!ро' те, що j натх,неlНlна !пра,ця, ,П'О1вн.QЮ ,ВІ:'дJДЗlчею М;,Х

,СМИІСЛУ

і

'знзчеIIJJI'Я

;рjшен,ь

<саl~IОВ!:I::,,1.Зlна,

ХХІУ З'ЇI3(ДУ пз'рт;'ї.

fllР8llIJЯ з тво.іР'ЧИХ СИЛ qдіИIНИЙ для нас IШ.1,ЯIХ до і1liобро6уту і' щастя, до

~еоБХ" iдJНI:СТЬ ЛР'И'СІЮРelН'Н~ НЗУIІЮllо.­ теXlН,:IЧlНОГО ЩЮІ1Ресу ІВ С1V11>СЬКОМУ г,оопОД арств:', .іlнтен:сиФііКаЦ:ії іКо.,,­

ав:' тло' го

МЗlЙбут-

roС,ПlНОІГоі IРЗ!дJГООП:Н'ОЮ :виро6Jшцт­

Ів Н'ХОВаlll'Ні

Iн.и.к'IВ на шука:н;ня тз 'ВНlКОІРИСТЗIН­

'КОІмvні'Сти'~н'Ого

,НЬОГо..

,ва, .кОМІУ,н,l'СТи. мооіліl3lyЮТЬ тру,діов·

П€>РIШОР,ЯlдіIDЗ ,роль У Л'IQДИІНИ

Р'ОI3К1риваЮЧIІ

,НЗс1е,жит!ь

IколеКТИIВlУ,

в

Я,ІЮМУ Ів.она n'РЗlllЮ€ . Парт;йні к'о'м,;тети, ІКОМ'У'Н:ІСТИ, ОіріГаН,:IЗУЮЧИ .'ІюВівторок,

31

серпня

НЯ ДЛЯ

цього маТ(!jріалJ:iН,ИХ ,і т,ру,

ЩІВИlХ Ipel3€1P'BДB, .оРIГЗIН:f3IyЮТЬ соціа. л'іcrИlЧІне '3МЗ:ГЗIJlJН'Я зз дlОСТlЮкове

1871

року


.в.в ВИВ:ОИ7'Є'J.'Е своЇ аовов~srаАИИs.c?

ВЕДЕМО РОБОТИ В КОМПЛЕКСІ ХлІбороби радгоспу «Плос­ к івський» зобов ' язалися в ни­ нІшньому , першому році дев ' я­ тої п'ятирІчки виростити висо­ ІШЙ врожай всІх сІльськогоспо­ дарських культур , створити мІц­ ну кормову базу для громадсь­

ІЮГО тваринницт,ва . Слово не розходиться з дІлом. В серед­ ньому зІбрано зерна озимини і '\рИНИ З кожного гектара 30 центнерів . Особливо добре вро· дила озима пшениця-36 цент· нерІв з гектара . Врожай ЗІбрано швидко І без втрат завдяни впровадженнI.Q групової роботи 1\0мбайнІв та Інших механІзмІв , матерІального заохочення меха­ нІзаторІв. Ножен комбайнер, т,раI\ТОРИСТ, шофер та рІзноро · ючий на жнивах наперед знав, •.кlльки одержить прямої І до· 1ТІ<ОВОЇ оплати за виконання

і перевиконання норми . Особли· во вlдзначилися J\омбайнер В . Строкач , шофери В . БІгун, В . Топlха та ІншІ. НашІ механІзованІ ланки ви· рощували на зелений корм Іси· лосну масу 380 гектарІв куку·

рудзи. Ії розмІстили на площах з·пІд кращих попередникІв. ПІд весняну кожний селітри, фату І

культивацІю внесли на гектар чотири центнери два центнери суперфос­ пІвтора центнера налlй·

маг,незlю. СІяли стрlчковим спо!іом З нормою сІмдесят кІло­

...·'мIВ на гектар. Зробили таке

чергу.вання:

два

рядки

сорту

Одеська-l0 І стІльки ж ряднlв сорту Буковинсьна-3. Перша дає більше зеленої маси, дру­ га

-

вій

качанІв

стиглостІ .

у

молочно-воско·

СумІш

силосної

маси обох сортів високопо­ )Кивна, немов концентрати. Чер­ гували

в

рядках

І

такі

сорти,

як ВІР·25 та іншІ. Запровадили гербіциди , качанисту пІдживи­ ли, внІсши на гектар по 3-3,5 центнера

ам.!ачної

ряддя тримали

води.

МІж­

спушеними.

Добре попрацювали колекти­ ви механізованих ланок Петра МОГИЛhIJlОГО, за яким закріпле· но 190 гектарів, І Василя Воло· хи, який вирощує кукурудзу на

167 гектарах. Врожай, як ка-І ж уть , на славу . Про це свідчать першІ днІ збирання - ви· І ходить з кожного гектара 320330 цe~THeplB ВИСОКО~ОЖИВИОї СИЛОСНОI маси . На ПОЛІ працю · ють щодня 3-4 комбайни, де·

дять бесіди . ОрганІзовано гро· мадське харчуваиня. Групова робота технІки, як і ранІше, на заготівлі

сінажу,

якого

маємо

1553 тонни, сприяє підвищенню

сять автомашин і шІсть тракто· рів на перевезенні подрlбненої маси від І<омбайнів до силос ної траншеї.

продуктивності праці. Отже , все робиться для того, щоб за· класти щонайменше шість ти­ сяч тонн високоякісного силосу . МеханізованІ ланки виростили непоганий врожай картоплІ.

З самого почат ку роботи вІдзначаються Іюмбайнери Борис Миколаєнко і ПрокІп МІщенко

Розпочинаємо масове копання її. Дбаємо І про врожай наС1'УП· ного року. 450 гектарІв ози·

з

трактористами

піхою

та

Миколою

МИI<ОЛОЮ

То-

Строкачем.

Більше , ніж по сто тонн силосної маси НaJЮШУЮТЬ вони що· дня. Шофери Володимир ТопІ-

мих

л ений

посlємо

на

корм.

Уся

зерно

І

зе­

площа

ви­

орана. ПІд культиваЦІю вносимо на кожний гектар 2 ,5 центнера суперфосфату і 3 ,5 цент-

Добре rпотрущ. и" ,асяв IИИ,Н:;.щнюМ'У :р(ю: .1аНіка Ма,р'ї ї ЙОіСIЮ:IВlИИ Arдa~l. На П О.'Я, Х КаЛИТЯ,Н'СIJ~ОЇ пта'ХоОфа6рики ,ВОІн а I3 ИР ОСТИ .lави'со ·

внесенні

ба.гато пе,реПШIКОНIУЮ'ТЬ Н ОР,~ІИ в ир о б',т1К;У .

ха, Микола МІщенко , Григорій нера аміачної води . На оранці і І :ки'й 'У'рож а й поW'tJ,ор·їв. у,с: ТlРУ1Щ:IВlн'иrці ,1аrнки .на зби'ра.I;,I1: О ВО''1!'ІВ Ін а· Насян, г,ригорlй Топlха перево·

мІндобрив

зарекомен·

зять щодня вІд комбайнІв до дували себе , як справжнІ госпотраншеї по 28-33 тонни зеле - . дарі, трактористи СтанІслав ної маси, а трактористи Михай· Петрашевський, Петро ТопІха, ло Накун І Володимир Накун, Сергій Строкач, Володимир вІдповІдно, по 28-41 тонні. Строкач , Іван Фесюк , Семен

Жодної

тажуються І на повній швидкос-

гарантує

тІ поспішають у поле. Робітни. Ноли " ж

громадського

тваринництва

поповНЮється в значнІй мІрІ за раху:но}( ку,куrpудзн. ОТ І ни· нlшнього літа механІзатори ви­ РОСТИЛИ на . кожному гектарІ

Максим

Волоха

та

Петро

пІдвищення.

врожаиним

посІяти

врожаю.

1

сортом,

то

ком,

можна

ють.

"

подарст"вах ,

.

де" ІХ

вирощують,

середніи врожаи за останні три

.

нІ з умовами оплати праці. «Аврора» ми придбали 16 тонн ЗгІдно нак~зу директора у пер· а « Навказ» - дві тонни . ' шl ;:tесять днів розцінки пІДви· Більше виробити продукції

нера зерна , трактористу-це~т·

нер , Іншим робітникам ІОВ· центнера . Нрlм того, вони ма·

ють право придбати зерно і на заробленІ

грошІ.

Переможцям

змзгання вручаються червоні

вимпели

І

перехіднІ

перед собою рІльники І успІшно

ЙОГО ВИКОНУЮТЬ А. ТАРАСЕНКО.

rоловннй arpoHoM

~ ~~

маси.

RIfК'QlнаНlН!Я зав,.::а.lІ,Ь п',Я;ТИ:Р·:,Чки .

Ів MI'~ i , ;

-незм : р н о

винагороди.

Ножного дня на силосуванні

боту,

полІторганІзатори

районі,

з

ЯКUАt

ЗАюгаємось

прово·

надходить дл>! пІдгодівлІ худо· би, що дає можливІсть тримати щодобовІ надої вІд кожної ко· рови 9 І БІльше кlЛОІ1рамІв мо· лока.

Перевозять

зелену

масу

вІд

чені наші колеги доярки до цих пір сумнІваються: невже й справді вони встигають догля· нути, зокрема , видоїти. сто ко·

як ВІ'I,;tJзнаl чалось 'На

.хХІУ з'ї;uі

тивність

робниче навантаження на кож­ ного працюючог<>, ущільнити робочий час . Раніше кожна із

всІ

працІвники

готувалися

нашої

старанно

І

довго.

за яка

механІзації, зокрема введенням торІк ДОЇЛЬНQЇ установки «Дау·

дом

таку велику групу корІв?

:в':.JjпroВ::Iд,аЛЬН':IСТЮ,

Ці Д'О.

ву.П:РЗJВіЛ,і:Нlн,і ,lщробниru:Т'вом ! СУ1С· rt: лЬІСТВОМ. ·.вИ,ХoQlВу\R3ТИ та.ки,х ЛЮ· .'!.еЙ, ДОlrомаlГаlГИ Ї,м IОва,.1о,д :rвати Зlн,аIН,НЯIМИ , :ОСЯI!100Н-НіЯlМИ rнаYlКИ IЇ п~ре·доВlOlГО ,д,оові:ду ооов"ЯI30іК

ВlC : €Ї I1ром,аіДlСько,ст,і та кож на ,не · обх!і'Іін:,сть оrр:гаlніlза.ці>ї праrВИЛЬН'Q,· !'() ДQз, вr:л ля .~юдеЙ, на ШИРОіке ВlП;Р,ОІваl.ё!ЖeJНIН,Я в жи'Тт,я ,на,вИJХ по· бутовихобр'яд'rв ~ llра-диц'.й, ,на

них а;ргаlні;lза,I.Іі:,Й, з'а I JjlдаIН.Н.Я поля· гає 'в ТО·МУ, ,Г'ОВОРИ'ТIJСЯ Ів Резолюц'Н З ' Ї,Зlду на ,3В;ІТIНУ \!lОrПОВ :rдь ЦК КПРС, ЩО'б, УIСУlваrЮЧИ наяв'ні, не· ..1.ОЛ :IКИ, ЗР'обити бі:'ПI:/Ш аrкти,внаю,

І, ()Жlної

а ;к тиr ВlНу

U:',.l~СrПР'Я'М()jва,н.ою

П.р ОІП а.гаIН.ду

КО·

м'у,н:Стиrч,н.ИQ(і~еа ,~ 'IВ, ,конкреТIНИХ за,БlдаlНЬ ·нашor·о ~vд!і.ВНИlц"ва .

К. ОКАЧКО.

о

НОВЕ

ЖIrrI'Я

працІ

двозмІнну

Розпорядок дня

тваринникІв .

роботу

на

доярок.

фермІ

за

кожною дояркою

100

при

ПередусІм, тут потрІбно вра·

двозмінній роБОТі став таким: перша зміна з 5·0Ї до 13·0Ї го· ДИНИ, друга з 13·0Ї до 21·0Ї

хувати, що змІнилися умови нашої праЦІ змінилися і обо­ в'язки доярон. Тепер ми не

міняє

лише слідкуємо за годІвлею ІЮ·

години . Сьомий день тижня J:.Y'X вихІдний . Основних доярок пІд·

ЗРОістаюче з.начerНIН:Я ПlРопа,га.нIДИСТ· с.ыїї і, аlг :'Т'маIС,(}ВОЇ роБО'ТИ паiJ)'Т'Ї·Й·

року

всього

корІв. І знову постає питання: як же ми встигаємо обслужити

пр Qlдrуют ИIВlIfОЇ IДомашньої rП.раці . Парт',я ,3BepT·a€ у,ваІГУ ,КОМУін,:с т ііВ,

1971

корів, згодом по 50. З переходом на двозмінну ро· боту, з дальшим поліпшенням

22-25

Чотири роки тому на нашій молочній фермі впроваджено дворазове доїння корІв, а зго-

зу!вати питаlНlI1'Я ,ІО.ЗlВИТК'У eKOHe'~li · КИ і; 'К'У.l'Ь'Г'у1РИ, ВlМ':'.1,а брати ·у>ча.сть

серпня

нас,

а звІдси прямо У молоково· зи для вІдправки. Словом, всІ нашІ доярки -

ких :І1а'Те;р : а .Тl:/ниrХ бла,г j т. д. Кroжеон з ,нас ,в,jЩЧYlва€ ТeJlЄ1Р, ' ЯrК 31м·'rни.1.аіС·Я мораlльна аІГ'М'оофера СУ· ClП!ільНlOГО житт'я, Я.К rНеухильно ут· ,g.e,Рl!liЖ'VЮТIJСЯ .в пра\Jiї' та ,п-абуті житеЛ:IВ ,М·'іСТ3 і' села шаlнОО.rl'll'ве і уваЖlне стаlв·лetНlнrя ДОІ .1'IQДИIНИ-, чес· 'H;rcт;b, ВИlМOrГЛИIВІ',сть ДО се6е і до

'ВНІС.ЖИ'Х ,НОІріМ мrора л,і 'В:СЮДН і ЗЗlВ· .1іlст\l1tJН.ої пропа,гаrН1д1t, я,ка в~ іля· ЖІ.lЩ С,П'раrва ва,ж,ка, .і склаJliна. Ю!lМ.и ШЛЯlхаrМИ ,наlма,га€тblCЯ ВВОідИ· Be.нIlК Y .рОЛЬ тУ'Т в>іLд,і[)ра,IQТЬ за,хо.[ ти в ома,ну ,раIдiЯі!1lCЬКИJX людей, .сі· ДИ, ,н,а:М·'OJеНlі, ХХІУ З'Їі;UОМ па ,ртії яти бреХІН'Ю, наrклепи на н,аш СПО· п.о 'П-:I,JJвищеона\rЮ IrУЛ ЬТУ'РИ П()lб уту, r с ію життя, на парт :ю КОІМYlн!;к:тіIR, ПО-l'rпrшеон.ню обс .l'у'гов'\~ва,н,IІЯ ,насе · п,РИlНИІЗИТИ нашrї r.1РС'Я'f1не·н.Н\Я. ,1е1НIНЯ, Зlз,'.l· blНЄlfI1НrЮ ж,іrНIОК в і,.'!.lІе· ХХІУ З'Ї'Зо.'!. іпаІртіІЇ rп,іrд,КІРе.слив

31

доглядала

ви·

молочнІ чани для охолодження,

комплексну механІзацію, не тільt<и полІпшила умо·

доя.рок ,

збільшити

гава·200»,

Д У1же .ваіЖLЛИlва L1IiіС"ЯIН.ка роботи па;РТ :'ЙIНИХ о,р:гаlнrіlзаru:ій ВИrКРИТ · тя ;:деОЛОГ;IЧlН·ИJХ ·наrС'КОІЮ:IВ -itмrпе.р'і а·

Вівторок,

праці,

та її змІнницею закрІплено

вище р,'I31н і 'ПlРОЯВИ Lдlр· :6Нr06у'рж у аз· н-ес ті: НаlВlЧИТИ ЛоIQДину д.одеrр.ж у ва т ись

.1Иlв:еС.10ВО това'риrш;'вна зборах ,

жирність молока.

ВИ, а й значно підвищила про·

в хrУіДOrЖ,Н ;'Й са:мм:' Я,1 ЬНQlсті . Досяr!1l1V'т'r ВИІСОІТИ 'р'ОЗlви:н;уrr ого ~QlIt:·а,Л ;IС ТИ~I : I'ОіГ Q rс yxjп: .%lст ва ВИ·

. d':.дОМОіСТі. і ВЧИНЮІ'Х .1'IОдЄlЙ . Но·

і

дуктивнlсть

спr ра,ВlЖ.НЬО'Ї ТОІва:РИК:lJко~ті .

Зона.нь. Вrnп.раlsдали ~ебе ТОІваРИIСЬ· кі- СУід,И, саІГlIJричн і газет·и, спраlООД·

кІлограмів малона КОЖJНОЇ КОРQВИ. Підвнщи·

3500

Пияru)"РВО. Д-р';бне x'Y~~ 'fallCTBa) дея·

СЯIГ·Неон,нlЯ ІМ!:,Д веЛИ'КОIЇ, КОП ;l1КОЇ п,р аl!!, ' п,аlJ)т'і,ї .

В С У'чаеоних YlМroва.х а.бсо.л.ют'но ~JJIПИІм,і пере.жИl'J1КИ ,М,И'Н'УЛQfО в

до·

Молоко не потрІбно носити ' бl· донами воно тече по трубах вІд доїльних апаратІв у великі

!\ього

ферми

.з а,критивс·і Щ:С1'ИlНИ, через я,к! 'ме,жуть rПф'ОНИlкати ,в ,наше ce,p~дo·

,п р З:В"ОВ И Х

колектив

нях CrВітло , чисто, Є тепла вода.

до

ва. Т урбота пар'т'і' ЙIНИ'Х Qр,га.н,і,за,ц і їI

lп.рOrП аІГ аlНД у

наш

ву основу. По"'Новому організо· вана робота дала можливІсть постійно пІдвищувати продук­

ВтІм.

країіНИ ди·

ОР'Г а,Н':lзаrці·ї .

роЦІ

легкої , але почесної працІ ДОЯ· рок . ЗавІтайте до нас на фер· му, переконаєтесь: в примlЩен·

тварин .

ВI1'Г'brCЯ перerда'ч,і ПО теле баче,НIНЮ. 23 . МІ:·ЛЬЙОНИ Ч'Q.ТОВ:·К бер'у,ть уча:еть

п аlрт:йної

ну л ому

виробництво молока у нас пов· нlстю поставле,но на промисло·

кількість

і,нших, Д'ОІв',р ',я, .я'ке поє,дIН'УrБТf>СЯ з

~і1а>чають і осroлиrвост,j іlдео .100г і,ч· J'''~ роБQТИ. ТеопеlР і, Пlрами!Сло-в'О'С· о"; Г e>' .1blCblКrOIMY 'ГQlс,пмар,ству 110· тр:6НІ;. ЛКЩИ., я,к,Ї ,пає,д.НУЮТЬ ВИ,ОО· ку ПОЛ : ТИ'ЧlН'У IСВ:Ідом ість з XOPQ· . ШОЮ 'Пlрофес:.ЙіНОЮ rп~дJГО'Г·ОіВ,К'ОЮ, м,ожуть ·із ЗIН3-!/JНЯ1М ОПіраlВИ ,роов'я.

телят.

лексна механізацІя докорІнно змІнила умови !Нашої працІ, не·

/{у

су.В'ОРОЮ

-

дЛЯ

Завдяки комплексній механі· зації , двозмІнній роботі тепер

C'BirLtOMHX,

'наlСе.1е.нrн,я

монтний молодняк та родильне І дої як в цілому, так і по грувіддІлення з профІлакторІєм пах окремих дояро/{. Так , у ~Ш·

лась

с \,с.пі,1I;СТ-

ПРОЩ~НТ;ІВ

"~!!·.!·!!~.~!~~·!!!b'~:!!",'~

цеси механl,зовано; доїння і во·

Іпа;рт, ',ї, в сі;х ,наш о,го

~

допостачання, очищення гною І роздача кормІв. Звісно, комп·

СНі.1

70

П. ДЯЧЕНКО, завідуючий аасолпунктом рад­ ГОСflУ«30РЯ» .

рів? Відразу ж запевниМо: так .

п·~ ре!.10r!ШХ

на ,с .

К. БаIРТО,Ш, Г. ПРЮlЦеНІКО, М. Кодо­ ша, Н . Щерr ба,к, Н. Л.я!х та і.н ші .

встигаємо , хоч теж у свій час вагалися , !НавІть не вірили, що зумІємо обслужити таку' вели·

Н QЇ у.ваІГI1

не ЩIД,а · У

П'У'Нli.т. С'l1во'!}Или .НelвеIilИЧКУ брига­ .ду. Плану на.м не ДО:ВОДIfЛИ, але

сяг вІд

іЕ в о.'Ьв і іі rкpaї,H:' сві'ту я,к

ван~я ,В- РЦ!10' Clпі. СУ,~'lЛіlНН' О п'ра-

Як вІдомо, У нас в обох ко· рівниках усІ трудомісткІ про·

парт':'ї , 'У Т.ве,р~жупоться в .оо,ст,іЙ· "l1'rй, беЗКОIМIПРOlМI:lСн·іtЙ боРQтWі. з пе;ре,жи'Т,ка l:l1И мИrн'упа:го, З такн,ми аНТИIПОJJ;arми КО'Мlу\Н';I(;ти>Ч.н-аї MQpa.n,!, я·к rК'qри~олюбіcmоо, ,хаба,р.н,иrЦ·Т·ВО, .'I.a ,pIMOЇLд,C1'BO, ,на.клеrПи, аIН~JrII:IМIКИ, ПИrЯlltТ'в.о, ху.1' !rгаlН'СТIЮ l' TO~IY ПОод " б · не . Ця бorротІ;ба, 'вимаг а є посТ" ,й·

стіЛ'IJКИ· ,}ШИіГ.

спису­

ДОГЛЯДА6МО СТО КОРІВ

J! Кuєво·Святошuнському

чергує Iнженерно·технlчниЙ пра· цlвни/{ . ВІн координує всю ро·

ЗlР !'СIКУЛЬТуrРОНН:Й ,р :'вень JI,юдей, О:СООЛИRQ .В оста.Н,lіl;· ІРаКИ, Н:tJlН'Я· лаіСЬ їхoo.ml'l'·I\І'ІІІІ,а, св.і:до,м :сть. Те· пе,р у наlС з кож.на·ї тис,ячі ,роб'т, Ilи,к'IВ 550 ЧQл·ові.к маrЮТЬВИЩУ ; сеорetnJнrЮ аюз;ІГУ. Б',,,, ьше ПО,~ОВИ-НИ с ! .1ЬІСUJroГО IнаlселetНrНЯ також за· к 'Ін'чило СЄlре,ДJНЮ а60 вищ у шко .ту. ЄТ'IJCЯ

не I приЙмали. Доводилося

.

lJIозбаIВ.lеон'ня пео8lН,ИХ ОС':б за а,н,ти· f1PoOMarДlCbKi ЗЧИrНlКИ (о(жа,ж.Uмо, за

Іна се,т;

чаlМИ . В М,(ljгаrзішш і на бази їх 'II1~.:\opiB ДДЯ гp:()oM aoДlCb'K'O'ГO ха·рчу­

~ ~~ ~

................................................................., 400 тонн

ПРOrд},'к:ція, з о:кр!.', ма

у ці дні' ра6СІІГУ н,а 3асмпу'нк-

за:вдання ,пОС'l1a,jIlИЛИ віlД1ПО8іДaJIьне :

року І ве оБЛ'ичtJя :рад,я.I!ІСЬК{)Ї лю,д,ИIНИ. ЇЇ КОМУ1ніIСТИltJна мораль і світог.~яLд .

до

ПРИl3НaJЧr !.'іIl1НЯlМ.

ЗОННОI норми комбайнеру видає· комплекс осіннІх польових ро. Г,О'Сlпі орга' нilзувати за'солюв.альниЙ ТЬСЯ безкоштовно Пlвтора_ цент· біт - таке завдання поставили

пе·рrшого

Тол­

у, мо.ві І н естан.щртна

ще~l на 6~ процентів . YCT~HOB· рослинництва , знизити її собі. вати . Гос'подарство· терпіло вели­ цю є в!.',с ьколе'ктИіВ за:с,олпункту, а леНІ !.'реМll. При виконанНІ се· вартість , усп,lшно закІнчити ",і зОllТl!tи . TolДЇ ви,ріши.ли в P3f\- О'со'б.1ИІВЮ віДЗН3ічають:ся роб ітниці

тонн

Л.

щодня

ТілЬіКИ rпрИ Т(І1кі'Й

[)о<ю~иватИlМfТЬrCЯ, 3Міцнюи-1 о'гірки . 3 ,початку се,ЗОIfУ ми за,со­ ТИМe'fь'Ся. А для цы:гоo потр'ЇrlYН8 ,1ИЛИ їХ 2600 БОЧОrК міr сl'Кircтю по

Раніше чимало К.-ІQ/ПОТУ було 3 ті ор'га'ні'ЗУrвали у дві зм'іНIІ, щоб заИНЯТІ на силосуванні, обізна- нерів з гектара. ПшеницІ сорту так званими неостанда:ptГними 0.80- ПРИlСIКЩНt'Ги з а,гот,іIВJIЮ ()гіркі'В і JIO-

60~70

та

наlЮШУЮТЬ

аМІНИ

! СІ роБІтники і роБІТНИЦі . якІ роки становить БІльше 60 цент­

У тваринницькому мІстечку, де ми працюємо, збудованому на вlдд,lлку «Ястремщина», '10· тири примІщення. У двох із них утримується понад 300 ко· рІв, а в Інших нетелі і ре·

М. · · Лисенком

мачом

бельна.

високо· во'н,а

.комбаЙнlв до траншеї одинад· цять автомашиrН . І. Петренко, І. }{ришии та ІншІ ВОДІЇ достав· ляють за день по 30-33 тонни КУКУ'РУДЗИННЯ . У силосній траншеї йоrо упоряд.ковують І трамбують гусеничними тракто· рами трактористи Г. Горобей та О. Норольов. П. ПЕТРЕНКО.

270~:roo центнерІв зеленої "laСИ качанИстоі. На збираинl її зайнято три комбаЙlНи. }{о",байнери Б. Те· тянич, В. Царик. А. Горобей з тра.ктОрис.тами . П . Федорен·

ДВІ

Лесик упорядковують силосну буде одержати подвІйну вІдда­ ВИКОIН1Jета.ти всі на:ЯІ~ні )}езер.ви п ·я.'щесят кіЛОГР.aJМJів. Деш.' ять тонн масу, трактористи Микола БоЙ. :у . А такІ сорти вже виведеиl прав І "Олександр ЗІнченко на 1 випробуванІ. Це озима пшени· Д_1Я пD.'\Ів"щеННЯВ'Роокаю, збору ма:.JN}СОЛЬНИХ Ol1ilp'KHB уже ві~пра­ Т.74 розрl.внюють її , ущІльню. ця «Аврора» і «~авказ». В гос· йюlГО без .вт'рат ї реалі,заJЦ"ЇЇ за ви.1ИClпожИ'вачаlМ.

НА С&110С І 3Е.JIЕниіі КОРМ для

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ОВ()Ч'ЬВНJЩька галYlЗЬ U(}ВИ'ІІіна! ЯК ті'ЛЬ'Ю{ J)()зпочався збір гоЗвичаино , створення високо· бут" вис.окотrрuБYll'КОІВа, pell'I'a- J)ОІД ИНИ, д о наіС стал<t надходИlГИ го агрофону уже само по соБІ

Ми знаємо , що навІть досвід·

Ножпого року в радгоспІ іменІ Щорса кормовий баланс

,ІІа rпе.РШ О'\I '· , П .1а,н : .

хвилини не затри. Лях та і"нШI.

муються машини і трактори в траншеї . Вони швидко розван. ки

.

На. фот о : .1аІн,ка М. П. Адам. Л а НIК'ова -

змlrнна.

Спочатку

важкувато

праЦІ()-

роздаємо корм.ів, не вичищає· мо гній з норівникlв тощо . а

рІв, доїмо їх, робимо масаж ви ·

валось позмінно. Адже для нас , доярок , це була справа нова,

мені , наглядаємо за станом тва· рин .

незвична , та й треба було зро· бити так, щоб корови не втра· чали продуктивностІ. Двора зо·

Нині ми, доярки, працюємо' на шести ДОїльних апаратах. Щоб ВСТИІ1Нути за 2,5--:-3 годи ·

процесу

доїти всІ сто корів, ро~тавляє·

ве доїння вимагало пе.р. ебудови І ни . ПОВНIСТЮ1 ДОБРОЯКI. СНО ви· годІвлІ

тварин

як

за

часом, так І за змІстом кормів.

мо дІйних

корів

послІДовно,

а

Особливо зручним І доцІльним

недlЙrНИХ виводимо з рядів.

виявилося дворазове доїння в лІтнІй перІод , коли худоба пе· ребуває на пасовищІ. В нашо·

дає змогу без метушнІ , не бl· гаючи вІд однієї до іншої коро· ви, проводити доїння.

му радгоспі . вон'о ств<;>рено по· близу ферми, корови пасуться

Так кожна Із нас і справляє· ться вчасно І повноцінно ·видо·

цІлий день і лише двlч-і на до-

їти

бу їх ДОЯТЬ в приNiiщеннях.

За НОВНіМ розпорядком, який

для нас уже став звичним, ко· рови стали почувати себе спо·

кlйнlше, краще

БІльше

відпочивають,

нагромаджують

молоко.

Про це свІдчать зростаючІ на·

СТО

корІв.

Працюючи

Це

по·

змІнно , ми маємо хорошІ надої молока.

Ольга

ГЕРАСИМЕНКО , €вдок.іIlКАБАН,

доярки радгоспу «І(иївський», майс'ГrPИ

го класу . о

тварииництва друго·

3 crop.

О


Бесіда ва иі.асваl'одві rеив

Ольстер у BOrBI Ще ,недавно слово «Ольстер» ганда

м ало

що

говорило

людям,

живуть дале к о вІд Британських

якийсь

ос тровів .

між

Хіба

можна

намагається

зобразити

релІгійНИЙ

конфЛІКТ

якІ І заворушення

запам'я-

в

католиками

тати всІ геог.рафічнl назви, роз-

ми .

к идані

цІв-католики ,

по

карті

свІту,

в

якому

ОльстерІ

І

як

ВІВТаР0/( , Перша

'протестанта­

11, 00 --

БІльшІсть корІнних Ірланд­ а

нащадки

дож ні(, ж а Uл(, ».

анг­

переселенців про­ Проте не релІгІйний

тільки за останню чверть столІття народил ися десятки нових

JLlйських тестанти .

незалежних держав .

момент

Але останнІм часом назва І\і єї провІнції мІцно зайняла перші сторінки ,газет уСІх контин ентІв , І те, що вІдбувається там , глибоко хвилює народи найБІльш вІддалених вІд Ольс теру країн . Чому? Та тому, що події, які розгорнулись на ольс терсь к ій зем л І. завдали горя і с тр а нщ а Нl, СОТJlЯМ ТИСЯ'І л юдей . )шl б ажа ють ЛИlllе одного : жити в м ирі і свободі. І сьогодні , я б С/\аз ав . у ці години і хвилини, т у т. ' пlд боко м у Англії , яка вихваляється своєю «свободою » , лунають пострІли, вибухають гранати , і бруківка обагряється

роль. Справа не в обрядах богослужіння, а в справжніх земних проблемах. В основі конфлІкту - полІтична, соцІальна та еко­ НОМlЧна нерІвноправнІсть като­ щщького населення Ольстеру, яке зазнає утисків в усіх галу­ зях. Нацьковуючи протестантІв на католикІв і пІдтримуючи своїми ШТИІ{ами північноір ­ ландський « уряд » , який втра­ тив довір ' Я мас і на чолІ якого стоять представники «юніоніс­ тів » філіалу англійської консервативної партії, бри­ TaHcь~1 військові власті нама­ гаються зберегти в ОльстерІ

відІграє

Т елев і з і й ні "істі. 11 . 10 фі льм « ВИI\ р адс ний 12.:35 - Т е .1 е СlIектак л ь

Г ОЛО В Л hО . " ' . 17.05 17,10 Т сл е фі т,м Л І! » .

вирІшальну

СЕРПНЯ

31

lї.4()

li а ша

-

-

Ху· д ири ­ « Пани

афіш а . шко­

. За втра до в і сті.

Т слеu ізійні

-

.П р иро да і л юдина. ; (М). 12.55 Но"",," . (М) . 13.00 ~ Т елеви с тавз «З д р ас т уйт е. наші б а тьки .. 16.55 Н а ш а афіш а . lї.ОО Новинн. (М). 17.10 - .Зд р аст у Й. школо!. (М). 17.50 ~ольорове телебачення . Мульт· Фіт, м , (М). 18.00 НОRИНИ . (М). 18.05 - Художній т е лефі т,м «Біда під ніж.

програма

18.00-

ІІ О ГО

М УЛl)тфі Л I~М « Пл аС Пl л ін о внй їж а к ». 18. 10 За I IЗ I';:j1С'СЛР ННЯ М Н ХХІV з lїз . ду і\.ПР С . «ТнаР IllIlНfI(ТI1 У - - IlРО МIІС­ .: ІО в у О С І ЮВ У » . 1 8.:Ю t' IJіI S :lIІОЧКН ». КОllцерт.

в істі.

111.11.', -_.

ІІ 0 ВIІВIІ.

« В ОЗ IІ l' с с н с ь к і (З а п о ріж жя ).

СЕРЕДА ,

(М),

lІІ а

10.1 ;) -

КОЛ loО'

« М УЗ И11IllfЙ

кі ос к ».

яка ,

завдяки

СІ.Е ОІ 'О Т(.'[lТРУ .'1S1 JII.OI\ . ( ;\'\) , ;"YM': IJ T :l ~1 11HHii тс.rtс фіЛIJМ

к ла с».

11 .55 -

До «П е рший

(М).

ландія. Ольстерці рідні 'брати жителІв Ейре , як зветься їхньою мовою сусідня Ірландсь-

Це порі.вняння з вІйною, яку США ведуть проти в'єтнамсь­ кого народу , все частіше .:зустрі­

ка Республіка . Поділ острова Ірландія на дві нерівні частини був здійснений англійцями ще в 1921 році. тобто півстоліття тому . але його наслідки вияви -

чається на сторІнках світової преси . СправдІ. і тут і там в ролі душителя свободи виступає імперіалІзм, 'в одному випадку - англІйський. в другому­

Ольстер -

це

П!внічна Ір- тилерlї і напалму» .

лись на повну силу лише тепер .

ці півстоліття англійського ко-

лонІальноговолодарювання

Північній

в

Ірландії переповнили

а.нглlйська

Запитання:

В якому розмІрІ

в

розм,lрі

двотижневого

заробітку в таких випадках:

а)

лІквідацІя

установи ,

пІдприємства ,

органі.:зації , С.корочен-

ня штату або чисельностІ цІвників;

б)

пра-

коли особа не відповідає

посадІ , яку вона роботІ внаслІдок

і

там

Рано

перемога

буде

чи

пізно

народами , якІ

пІдняли

J

цього строку, то вихІдна допо­ мога виплачується незалежно від раніше зробленого поперед­ ження .

Запнтання:

звільнення бовці в

у

Який

роб'!тник1.в

зв'язку

З

порядок

і

служ­

тимчасовою

непрацездатністю? ВІдповІдь: Пунктом

5 статті 17 Основ за~онодавства СОIOOУ

займає, або · РСР і союзних республІк про недостатньо.ї працю допускається звІльнення

ква ЛІфікації чи стану ЗДОРОВ~І робітникІв і службовців У зв'яз­

що

перешкоджають

виконанню

ку з нез ' явленням їх на роботу

даної роботи; внаслІдок тимчасової непрацев) поновлення на посаді осо- ,здатностІ понад чотири мІсяцІ би, яна ранІше виконувала цю (,не рахуючи часу відпустки по роботу (пункти 1, 2 і 6 статтІ вагlтност,1 і родах). 17 Основ); Статтею 6 Указу Президії г) призов абе вступ на вій- Верховної Ради СРСР вІд 30

ськову службу;

листопада

р.

1970

«Про поря-

д) вІдмова вІд переведення на роботу в іншу мІсцевість ра-

док введення в дІю Основ зако­ нодавства Союзу РСР і союз­

зом З пІдприємством або установою (пункти 3 і 6 статтІ 15

них республІк про працю» вста­ но.влено , що це правило засто­

Основ) . Вихідна допомога у згаданих випадках після

1

сІчня

1971

ро-

совується І в тих випадках, кол.н тимчасова непрацездат­ нІсть

наетала до

1

сІчня

1971

ку, тобто пІсля надання чиинос- року І тривала пІсля введення ті Основам, виплачується неза- ' в дію Основ. л ежно

вІд того, попереджувала

адМ'інІстрацlя

працівника

про

наступне звІльнення чи ні .

У статтІ 7 Указу Президії Верховної Ради СРСР вІд 30

листопада док

1970

введення

в

р.

«Про поря-

дІю

Основ

за-

конодавства Союзу РСР і союзних республі,к про працю» роз ' яснено , що коли звільнення вІдбулось пІсля 1 сІчня 1971 року,

працівника

Який

порядок

робітниками

і

службовцями матерІальної шко-

ДИ, заподІяної ними ству або установі?

ВІдповідь: Статтею

закон()Давства

Союзу

пІдприєм­

49

Основ РСР

І

союзних респуБЛіК про. ІІірацю передбачено, що відшкодування заподія:ної шкоди в розмірІ не БІльше ІІз мlёя"IНОЇ тарифної

попереджа-

ставки

або окладу

ли про звільнення до настання

тільки

при

•.. •..

а

Запитаиня:

відшкодування

провадиться

наявності

Друга

НІІ.

12.35 lї .ОО -

Новини.

(М).

б а ч е ння .

.Наші

-

(М).

Наша

афіша.

першість

Художній

(М) . . 19.15-

юнацьких

І з' футбол а : «Дин а мо> (І(иїв) та р .

(К а раганда).

.Г о ри зонт » . д обр а ніч .

(2

теле·

17.35 (М). 18.00

18.05 -

.Першокласниця..

Всесоюзна

17.05 -

(М) .

/(онцерт .

(М) .

. СліпиА

І(ольорове

Мультфільм .

вітання..

Ноои·

12.30 -

Телефільм

-

17.15 -

Новини .

філь..

ком,:n. ,

.Шах· ·

т а йм),

(Ленінград) .

20.00 21.00 .Н а

діти!»

26 діб потрібно бу ло семи Червонопрапорного офІцерам Півні'lН{)ГО флоту, щоб обігнути на шлюпці J\ольський півострІв. ПроЙшо.вши 578 миль (111 О кілометрів) по Ба­ ренцовому і Білому морях, се­ меро вІдважних здійснили справжній спортивний подвиг. Під час переходу моряки з у­ стрічалися з жителями прибережних сі л . (РА'МУ).

згоди працівника, шляхом утри­

мання суми шкоди з його за­ робітної плати. Розпорядження про утримання може бути зроблено не пІзнІше двох тиж­ нів

з дня виявлення шкоди .

У тих випадках, коли пра­ цівник .не погоджується відшко­ дувати

ШКОДУ,

утримання

з

за­

роБІтної плати не провадиться І питання Піро вІдшкодування збиТ,Ків розглядається районним

(МІСЬКИм) наРQ~НИМ судом . У вІдповідностІ з статтею 90 Основ, адміністрація в таких випадках

повинна

звернутися

до суду у м,ісячний строк З дня виявлення

шкоди .

В інших випад,ках притяган­ ня роБІТНИКіВ і службовців до матеріальної

з

дня

виявлення

них республLк про працю » встановлено, що згаданий ви­ ще порядок вІдшкодування ма­ теріальної шкоди застосовуєть­ ся І до випадків стягнення су­ ми шкоди. заподІяної до 1 сІч­

1971

Громадини! БереЖіТЬСИ обlрвани. IІlиій ."ектри,реАIІі! Доторкання або наближення до обірваного провода смертельно небезпечне. Проводи найчастіше обривають­ ся під час грози, зливи, сильного вітру. Будьте особливо обереЖНі на вулиЦі, біля БУДИНКіВ після або під час гроз и та сильного вітру. Від великого вітру І грози часто відриваються перемички між електроліНІЄЮ ' та будинком. При виявленнІ обірваних проводів, що лежать на землі або звисають, виконуйте такі правила безпеки: · не пІдходьте до проводІв ближче, ІІК ва 10 метрІв. Про виявления обриву проводІв у Броварах сповl· щайте диспетчеру РЕМ по телефоиах: 18-3-88. 18-5-00. У Селах Велика Димерка, KaJJВнIna. · lСрнвпІ.... Тре­ бухІв, КняжичІ, хут. Квітневий І Двми~ ~испет­

Чt~РУ РЕМ по телефонах: 0-19-3-88. 0-18-5.()8

або елек­

у селах Гоголів, ПЛOClCе, СиІтиnьне. Русавів, Гpe6eJIь­ - черговому Гоголlвської пlдстаВЦl1 по те.Jtефову: 2·45, диспетчеру РЕМ по тел. 0-18-5-08 або eJleapo-

ки

монтерам.

у селах Богданlвка -

.

тел. 82-58, жердова. PyAJUl.

\

Бобрнк, ЗаворичІ. Мокрець черговому РуЮUDlськоl підстаJЩlї по телефону 58. диспетчеру РЕМ 110 тел. 0-19-5-09. 0-18-3-88 або електромонтерам. у селах Рожвв, ЛІтки, ЛІтоВІІ. Собom.вка ч~рroвому ЛіткІвськоі пlдстаJЩlі 110 тел. 10, диспетчеру РЕМ по телефонах: 0-19-3-88, 0-18-5-08 або електромонтерам. у селах ПухІвка, Погреби. Зазим'.. KL1IIIТa. CeJOUlOJlки диспетчеру РЕМ по телефоиах: 0-18-5-08. 0-18"3-88 або електромонтерам. Оберігайте обlрвавийпроиlд ~ врвІЗQ eJleктpOllOHтe­ рів. Попередьте інших про небезпеку. Якщо у .ас зввк­ ло електроосвІтлення, звертайтесь _за довlдкамн же телефонах.

В сІм'! і в школІ, на виробництВІ

ясиюйте ці правнла старшим І дІтям.

І в

по цнх

YC'faaOвax

роз­

ДирекцІя району електромереж.

.-- ~~-;~;;~~8b~r~~€~~-~:I:;;;-'-I'" п о

механІк цеху Ізолу,

і суботу.

Зам

І

слюсарі «ВП І автоматики, рОБІтники в цех ізолу з вlдрядиою оплатою праЦІ. Адреса:

Бровари .

промвузол.

ВІдділ кадрІв заводу. , . . t<&?-,. . . . . . . . . . . . . . . .

~

....

\t_~~~._IІ_._:J_._._Ql_~

. . '*!'..--

. 1

БРОВАРСf1К1И

ФАБРИЦІ

В.ЕРХНЬОГО ДИТЯ:.{ОГО

1

ТРИКОТАЖУ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

поrnріб"і:

юрист.

четвер

р І Б И І:

слюсарі по ремонту обладнання,

А. СТЕСІН,

Шfсаної

r

заступннк головиого бухгалтера,

р.

облзсri, вул. КИ1Їlв<:ька. 154. Телефон .~ 19-4-57.

~

, \

тромонтерам.

з апо­

діяної шкоди (стаття 90 Основ) . Статтею 10 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 30 листопада 1970 р . «Про поря­ док введення в дію Основ за­ конодавства Союзу РСР і союз­

ня

в. ФЕДИН.

відповідальностІ

(тобто в розмІрІ більше ІІз та­ рифної ставки або окладу. на­ приклад , повної) відшкодування збитків провадиться шляхом пред'явлення адмІнІстрацією позову в суд протягом річного строку

Peдaк'l.p

СЕМЕРО ВІДВАЖНИХ МОРЯКІВ

бухгалтер, шофери, слюсарі,

в'язальниці та учениці в'язалltниць. швеї та учениці півей.

f

і

S

1

................................................................ " .............." .................................,. ...................... КИЇIВСшroї

Те ·

,

ТЕЛЕФОНИ : редактора 19·3-82, заст. редактора. І боти), Фотокореспондента - 19·4_67, вІдповідального сек· в ІддІлів (партійного жнття, промисловості, масо.ої ро· ретаря - 19·3· 18, вІддІлу сільськ . господарства - 19·4·47.

БРОВ8ірОЬ&8 ДРУIlЩІIНЯ.

ПО'ІЗТКУ

17.40 --

програма

І(онцерт.

(М),

дощ» ,

1.:==============

трудящихся Кневской об.асти .

154.

року .

де н ь !.

12.05 -

..

Київс.ь.кз"

IІJJIIСВЯЧ С ll3

21.00 Програма .Час » , 21,30 Художній фільм .Неза· Б УТIІ € " 23.00 ТелевізіАні nісті.

~~lи:~д·~.~"2~5·g5·:6;~оа.~:··'··· ·~;~;;~;:~;;~:~;;;~;;~~:;;::;~~;,~y~P;.:;~ І

вул.

наВЧИЛl.IЮГО

( М),

ВИlШи'а а.1Ь,Н И.UЯ К . п. ро60Т{)Ю . Ф ото В . П О.l'ОТ Н Я,,, з .

Юридична консультація

і в яких випаднах робітникам І служБОВІ\ЯМ виплачується при звІльненні вихідна допомога?

помоги

тут

прапор боротьби за краще май­ бутнє. А. HP АСИНОВ, (ТАРС).

пропа-

ВІдповідь: Статтею 19 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю передбачено виплату вихідної до-

І

здобута

чашу терпіння багатостраждальІІОГО ірландського народу, І вибух став неминучим.

ОфІційна

американський.

справа імперІалістів приречена.

На ф о то: Руденко за

Програма .

нОІЮГО

риil

яка' набирає все більшого роз- Р О'БНИlЧ'Н Иіu,я с ис,те'мати,ЧlН О ВИ:КО,НУЄ

такою ж широкою за своїми цілями , як і війна у В'єтнамІ » . І далі: «не вистачає тільки ар-

Д l' IIІ.! »

с е р едньої спеl~іальної освіти СРСР В. П . Єлютіна . (М). 19.25-.Спектр ». М ОЛ Q д іЖllа програма. (Львів) . 20,05Продовження програми . ДобриЛ , доб.

12. 10 -

прогресовІ сучасної техніки маху. «Війна, що її Англ.ія ве- ,ЗlМ :llі,Н'; з-зюаlll,н, яна 12,0 -1 3-0 п, ро. зв ' язку і . зокрема. телебачення , де в · ПІвнічнІй Ірландlї , ~ пи- Ц€;~iT'IВ, J,{)бив аєт ьая В ИС ОІКОЇ Я,КОС' стала свідком справжньої коло- сала цими ~нями лондонська ті ви.р· о 6 "в , ЩЄi.!l:Р О пе:р ЄіJ,З.є . набутиЙ ніаль'Ної вІйни в Європі. За од- газета «Дейлі міррор» , стала -",'O. C"~'i.1 МО.l, О,J:ИI М р обіТН%IlIЯ\I. н у гадину льоту від Лондона , півтори години від Парижа і дві з половиною від Рима .

-

Jlс візійні вісті. 18.00 Продовження IІро г раМIІ .ДобриЙ . добрий дено..!». І!І . ІО До початку НОООГО навчало.. вого року. Виступ міністра вищої j

кров'ю людей . старі колоніальнІ порядки . .пон.аJ: J1ва,J:іЦЯТ Ь .р ш,"В T O'~ Y НестеРПНі за своєю жорстоЛлється В ОльстерІ кров не- ,п'рий,ш ла В цех Р УЧlн ої В И'шИ'IJ<І,ІІ кістю сцени розправ англійської винних людей, зростає число Л ;Т'К;'8СЬК О Ї фа6рИlКИ ХУ J,о,ж н" Х В И. вояччини З 10-II-рlчн'ими діт- жертв цієї . ніким не оголошеної ,р{)6:,в ;Іме ні Т. Г. Ш евчеІнк а К а те· лахами, що беруть участь по- війни . МІж Іншим, навІть сама ,ри, на П€т р 'lвн а P YlJ:ЄiHI K O. За це й руч з батьками ' І старшими бра- англІйська преса визнає тепер , ч а.с ЇЇ В'пр ав.н·им и р\''КаіМИ вишит{) тами .у боротьбІ за свободу Оль- що йдеться· не про якийсь «за- б а.га то ,кра,с ИlВ ИХ Ч О .юв" , ч их ССІР О ' стеру , глибоко вразили свІтову колот», 'а про справжню війну, ЧО,К і Ж;,ІЮЧ И,Х :кофт. П е,р е'J,·о,в а ви -

громадськість.

/(ОЛ hорове тел е бачеlfll Я , Ху· фіЛhМ .Весняні вод и . . (М). Т е л е візійні віс т і. 17. 05 На· афіlll а. 17. 10 «Добрий. добрий

1(;.40

І І Н ,! Т","стеа т р дл я ді т еіі. [-:. Т уд<)рОI~ С ЬJ\<.J . В. J'о\ ~т аЛl>IIНI": О В _ « f1T:.IlIIllll l ' М ОЛОКО» . Вlt с тава МОС КОіІ­

Лl' РШllіі

ВЕРЕСНЯ

програма

дожній

програма

Т t 'Jl рU аЧ С' IIІІ Н.

у

І

Перша

(М).

раз

програ ·

12.05 -

Друга

!Ю Вt'

Музичн а

19. 15 -

« Акор д». (Одеса) . 20,00 .Об · д ру з і .>. (М) . 21.00 « Ііа до/l· р ""іч . діти! » 21, 30 Художній філbj' « ТР"" С' Р »· '

HJ.(~; ВІІ С Т У ІІ Mill kT P" ос " іти СРСР М . О. Пр о к о ф'''"з, (М) . 19,1 5 «С тарт » . 20 .00 «Вн Ilам ПИ С<lЛ Н » . 21.00 Прогр " ,, " .Час », (М). 21, 30 к.о tщ е рт. ( СО ІЮТ) . По зак інч е Нllі Г('!J (~llі зі їllfі

с е рця » .

М"

Л ІІЧЧЯ

3803-8054.

кочегаРИ,!Jантажники.

Звертатися на адресу : м . Бровари , вул. Ст. Разіна,

7.

в;ддLл 'ка1д'РЇ1В.

Адмlнlстрац,I •.

..

.... .................. ...... .

.

103 номер 1971 рік  

103 номер 1971 рік

103 номер 1971 рік  

103 номер 1971 рік

Advertisement