Page 1

Пролетарі

вс/.х Краі'н, єднайтеся!

Рік видання ХХІ

СТJІХІІПОВЕ Ь

103 (1705)

29 19~8 р. Ціна

по

Могутній засіб пропаганди .маркс из .му- ле ні ні з .му

* ~

* * <і>

<і>

на ленінських читаннях, лекціях побували за цей час тисячі трудящих і нашого району . - Мені, - говорить найстаріший комуніст член організаціі, партшно1 нашої районної

1917

-

року І. Г. Трофімов,

<і>

g <і>

<і> <і>

припало

~ <і>

* * *

у житті найбільше, яке тільки може бути щас-· я бачив і тя для людини мого покоління, декілька раз слухав nромови Володимира Ілліча

Леніна. Філіал музею в столиці республіки, я~tий багато разів відвідав, допоміг мені глибше вник­ му-ленінізму, дізнатися багато цікавого, захоп­

діяльність

і революційну

Володимира Ілліча Леніна. - Вагато хвИлюючих кликало у нас все те,

-

достроково

вої

продукції по

29 серпня 1958 року минає 20 років з дня від­ музею

Центрального

філіалу

криття в І<иеві В . І. Леніна.

в якому

На фото : зал музею В . І. Леніна,

експонуються документи гром адянської війни . На

«М.

скульптура передньому плані на прийомі у В. І. Леніна».

(Фотохроніка РАТАУ).

словлювання комуністів, безпартійних товаришів слухачів гуртків партійної освіти з колгоспу

О.

марксизму-

промартілі ім. Панфілова та ряду інших колек­

ленінізму, знанням законів суспільного розвитку,

тивів трудящих, які побували нинішнього року

законів будівництва комунізму,

говорить керівник гуртка

-

дильників т. Ліщук В.,

заводі холо­

систематично

скарбницю

дувати цю невичерпну

відві­

ту

широких

се р ед

мас

тшноl

освіти.

1 комсомольської

гуртків

по

вивченню

основ

могу у здійсненні цього завдання. Організаторами лу

музею,

зокрема

групових відвідувань пропагандистами,

філіа­

членами

Товариства для поширення політичних і науко­ ТІИНОl

1

бути

освіти, повинні

комсомольської

На відміну віД

первинні партійні організації. Це має стати скла­

кількість

довою частиною всієї нашої ідеологічної роботи робітників, кол­ по комуністичному вихованню

збільшується

минулих років значно

вах нашого району, який розташований поблизу столиці республіки, філіал Центрального музею В. І. Леніна може надати нам неоцінкму допо­

вих знань, агітаторами, слухачами гуртків пар­

трудящих.

Незабаром почнеться навчання в сітці пар­

марксизму-ленініз­

8,4 мільйона тонн , залізної рудина 1,7 мільйона тонн, виробництво чавуну зросло бі.lhш як тонн, мільйона на 1,5 майже на 900 тисяч тонн, сталі прокату - на 1,2 мільйона тонн, електроенергії на 2,2 мільна 2 мільярди кубоярда кіловат-годин, газу природного в 1,6 раза, в 1,5 раза , турбін nарових метрів, дизелів тепловозів магістральних - у 2 рази, тракторів - на 4,7 тн-

них добрив, соди кальцинованої, сірчаної кислоти, шту•Іноr·о

і синтетичного волокна . Виробництво хімічного устаткуоашtя

<і>

Значно більше, ніж за відповідний період минулого року, вироблено товарів широкого споживання: бавовняних тка-

збільшилось на 10 з лишком процентів.

- на 35 процентів, шерстяних тканин - на 9 процентів, на 19 процентів, взуття шк ір яного шовкових тканин на 19 на 17 процентів, продукції з незбираного молока -

нин

<і>

nроцентів. Збільшилося також виробництво

<і>

промислово1

В Іркут ську закінчилась кон­ ференція по розвитку продуктив­

відданості партії, творцем

завідуючий

кабінетом

Мільйон

райкому І<П Украіни.

16

комсомольських

ні на кошти державІ!. Сотні шкіл колrо1: пи .

експлуатацію

10

Здаються

в

шкіл-інтернатін,

а всього їх працюватиме

90.

збільшується

в І

Для

забезпечення

республіці сітка шкіл з вироб ни- підручниками

3

~

~

<і>

сучасн ої

шахт

госпу вже

дали

дострокове

п отужності

« Вінницької-комсомольсь­

понад кої» М 1: за проектом вона ли­

країні

лектини цих шахт успішно зма за

доr-ягли гір-

Першими цього

-

мільйон тонн вугі.ТJля. Тепер когаються

(ТАРС).

вість.

освоєння

своіх

під-

ше

наприкінці

бувати

420

мала

po~ty

видо­

тонн за добу, а видає

уже на третину більшІ'.

(РАТАУ).

КонференцІя рацІоналtааторtв В Києві відбулася перша рес-1 республіканську Раду ~сесо~зно~

вина- го

школярів

видавництво

« Ра­

обговорила

завдання

Товариства

винахІдникІв

1

яка раціоналіз~торі~~ делегатів на ~ 3 І3Д

Всесою3НИи

Товариства

1

дал ьшого прийнято звернення до всіх пра-

розвитку масового раціоналізатор- цівників промисловості. (РАТАУ).

ського руху . Обрано Українську

На дні майбутнього моря населених 27 потужІІих лісопромислових розташовано 254 пильними, гвинторізними вер- На роботу в школи направлено господарств очищають дно май- пункти. Це crapi сибірські села. статами, столярним інструментом понад 12,5 тисячі молодих педа- бутнього Братського моря. Робо- Незабаром жителі іх переїдуть жують більш як тисячу нових школи республіки більш як ЗО майстерень з токарними, сверд- мільйонів підручників 104 назв.

Велика робота провадиться по та іншим устаткуванням. Старшоліквідації двозмінного навчання класники багатьох шкіл в наступв школах.

~

індустрії і насамперед чорна ме­

Сталінського раднар- ники

хідників і раціонаJІізаторів,

року. В містах і селах стають до чим навчанням, розширяється ба- дянська школа» випустило і від­ ладу 254 нові школи, споруджс· за політехнізації. Школярі одер- рравило в торговельну сітку і в збудували

~ <;> ~ <;> ~ ~

тонн вугілля комсомольських шахт

публіканська конференція

вдвоє

~

(РАТАУ).

галузі

най важливіші

новобудов

політосвіти

Напередодні нового навчального року Майже

Розвиватимуться

промисловість .

І. Цимошинський,

програма

партійної пропаганди

навчального

~

g g <;> g

.JІенін.

якого розрахована на два роки.

новоІ'О

g

них сил Східного Сибіру . Широ­ талургія. Однією з провідних гапроми слох ім ічна кого розмаху набере тут паливна лузей ста н е

приємств.

до

~ ~

Розвиток продуктивних сип Східного СиОіру

вождь і учитель трудящих усього світу великий

На Украіні завершу6ться пJд-

А ТА У).

ня першоt гІДротурбІни для Кре- тисяч кtловат.

кого обкому ІШ України, в Вроварах утворено філіал Київського вечірнього місhкого універси­

rотовка

~

Дніпрі . на ГЕС Колектив Харківського заводу І менчуцької 58 arpPraтy Поту~ність імені Кіро~а _закінчи~ виготовлен-

проектної

завдання

.•

продукцІІ.

~

~

Перша турбіна для Кременчуцької ГЕС

якої був геніальний

Головне

видів

інших

~

g

або на 11,5 млн . госпо­ пудів зерна , Трудівники сіл ьського області nудів більше , ніж будо здано на дарства Куйбишевської достроково виконали план хлібо­ цей час в урожайному 195G ро­ заготівель на 103 проценти. Зда­ ці. (ТАРС). но і продано державі 38,2 млн.

госпників, інтелігенції, молоді в дусі безмежної

навчальна

рішення

Працівники хімічної промисловості, виконуючи

му, історіі КПРС та з окремих qитань марксист­ сько-ленінської теорії. Згідно постанови Київсь­

тету марксизму-ленінізму,

~

процrнтів,

збільшився на 10

глибоким розу­

мінням внутрішньої і зовнішньої політики Ко­ муністичної партії і Радянського уряду. В умо­

ленін ської

иа новий, нам піднести думки. Це допоможе більш високий рівень всю ідейно-виховну робо­

g g

Щорс

Фото П . Хоренка.

озброїти комуністів знанням основ

ім. Кірова, с. Погреби, ім:. деніна, с. Семиполки,

-

~

рок у обсяг Рало-

видобуток вугілля зріс на

"

<;>

Хліб- державі

з нас палке бажання з ще більшою енергією працювати над підвищенням свого ідейного рів­ ня, невтомно боротися за здійснення безсмерт­ в історичних них ленінських ідей, що втілені рішеннях ХХ з'їзду КПРС. Цими ж думками і почуттями пройняті ви­

партійної освіти на Броварському

1957

*

<і> <і> <і><і>Ф<і><і><і>00<і><і>0000<і><і>0000000000000~0~000000 000000 0

ментами, що тут зібрані, викликали у кожного

торам, агітаторам,

ресnубліці

періодом

<і>

<і>

В. І.

в Київському філіалі Центрального музею В. І. Леніна. - Раджу всім нашим: пропагандистам, лек­

серпня виконали В-місячний план по виnус-

Порівняно з відповідним

го колгоспу «Більшовик». Ознайомлення з доку­

-

25

-

ку валової продукції.

рожнівсько­

комуністи

говорять

роковинам Великої Жовтневої соціаліс-

травневого Пленуму ЦК КПРС, збільшили випуск мінсра.Іь-

<і> <і> ~ <і>

світу

41

<:>

<і>

дум і почуттів ви­ що ми бачили У

Центрального музею

Київському філіалі Леніна,

всього

трудящими

любимого

Ідуч и назустріч

тичної революції, працівники промисловості УкраїнсІ.кої РСР

сячі штук.

~

нашого великого, безсмертного вождя і учителя,

палко

.

взятІ

викона ти

<і>

*

нути, зрозуміти всю велич і значення марксиз­

люючого про життя

достроково

щоб

Промисповість Украінської РСР достроково виконала план восьми місяців

- ~= ---=--=-~

Києві був утворений філіал Центрального музею світлих залах В . І . Леніна. В його просторих,

КПРС з

соціалістичне змагання за 41 роковин Великого Жовтня.

по казн иках

вс Іх

років з того дня, як в

20

Сьогодні минає

.

розгор-

усюди

соціалістичні зобов'язання.

коп.

15

-

Докладаймо всіх сил,

СЕРПНЯ

районної РаАИ Аепутатів труАящих Київської області

фермах

тваринницьких

тайте бойове гідну зустріч

П'ЯТНИЦЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та

В цехах підприємств, на колгоспних полях

. 1

ту в основному завершено вже на

гогів.

нові

створять На допомогу учням випущено на 120 тисячах гектарів. нового навчального ному навчальному році здобудуть десятки · Тепер на дні майбутнього моря селища. навчально-понових

в Кіровоградській області, кваліфікації з ряду спеціальнос- пулярних фільмів . Особливе міс­ які наприклад, 1.125 шкіл із 1.128 'l'еЙ. В сільських школах запро- це займають кінокартини, працюватимуть в одну зміну. На ваджується таких знайомлять школярів з окремими викладання

місця.

Будівельники

ім нові

впорядковані (ТАРС).

року

однозмінні заняття перейдуть всі предметів, як механізація сільсь- розділами з курсу фізики, хімії, щколи

13

районів

області.

На кого господарства,

садівництво,

Одещині за рахунок споруджених городництво, рахівництво, ство- біології, основ промислового виробнових шкіл і добудованих класів рюються навчально-досшдНl ді- сільськогосподарського

· на однозмінну боту близько 300 шкіл.

переводяться

ро- ляпки для вирощування сільсько- ництва .

1 господарських

культур.

(РАТАУ).

Перший В Ровенській

област і

прова-

цукор

До нового виробничого се зону

диться масове збирання цукрових готові також Вабино-Тамахівсь­ цукровий кий, Корецький буряків. Шпанівський Мізоцький та

комбінат приступив до переробки

їх. Видано перші .десятки пудів цукрові заводи .

цукру.

(РАТАУ).


П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

ордена Леніна академічного Малого

театру Союзу РС~

вагу, об'єм і температуру небесних тіл

ВЕЛИКЕ ВА:М СПАСИБІ, ДОРОfІ ДРУЗІ І ТОВАРИШІ! прохо-

З виключним успіхом

Доронін Віталій Дмитрович

державного

Московського

джерело»,

«Вічне

вистави:

на

ні

.'!Ю ­

партію,

Комуністичну

рович, Єремєєва Тетяна Олексіїв­ Долматова Олек.тІ}а Мико.1аїв­ на, ... «Сьогодні ПQ телевізору мож­ Мощков Віктор Володимиро­ на, ар­ послухати і на буде побачити тистів Малого театру»,-повідом­ вич Заславський Леонід Олексі­ «Привиди».

і

гори, але й Землі і навіть Сонця.

нові найпростіших тригонометрич­ них формул можна обчислити діа­

ляють за останні дні с1інні газе­

після

раються

Ан­

йов~ч, Колеватов Анатолій

Гоголів, Великої дрійQвич, Іванова Катерина Іва­ інших сі.ч райо­ нівна, Лисачева Ніна Миколаїв­ сільська інтелі­ на і Пудалов Олександр Михай­ літні люди зби­ лович.

ти КQлгоспів ес. Димерки і ряду ну. Хлібороби і генція, молодь і

такого

кожного

трудівниками

Оточені

села,

клубах і стрункими лавами учнів, одягне­ в своїх оголошення червоних кутках, в найпросторі­ них у шкільні форми, учасника­ ми гуртків художньої самодіяль­ за ності, МихайлQ Іванович Царьов увагою стежать неослабною грою талановитого ко­ і ЄвдQкія Дмитрівна Турчанінова чудовою де з

своїх еусідів,

ших хатах

посадили поблизу входу до новQ­

лективу митців.

... Блискавкою облетіла бригади спорудженого сільського Будинку рожнівськоrо колгоспу «Більшо­ культури два дерева. ДQвготрива­ в село ли~ш Qплесками всіх присутніх вик» радісна звістка приїжджає група артистів Малого вкривається кожне палке приві­ споконвічної честь на театру. Дарт.tа, що надвечір, 25 тання сt'рпня, погода бра несприятли­ дружби бparnix культур-російсь­ народів, на зу~трітп дорогих гостей кого і українського ва честь велиКQЇ і рідної Комуніс­ прийшли не тільки рожнівці, але і

трудящих

делегації

багатЬQХ

сусідніх сіл, значні групи бровар­ чан .

Хлібом і еілшu, десятками бу­

тичної партії, творцем і ;~аснов­

ником якої був великий Ленін. З виключним піднесенням про­

йшло урочисте засідання. Від іме­

оп­

ні КQЛГОСПНИКіВ і ВСіХ ТруДЯЩИХ

лесками зустріло свяТКQМ одягне-

голQва

квітів,

кетів

довготривалими

великого

мистецтва

народу .

російського

палко

представників колгоспу

гідних

не село

села

Республіканського

Остапець,

Михайло

Іванович

-- атрального тQвариства. -

народний артист СРСР, Турчанінова

Євдокія

Дмитрів­

на · - народна артистка СРСР, Свєтловидов Микола

Опанасо­

побажання

найкращі села

у

вич

церту.

на сторінках республіканської газети «Радянська Україна» з приводу

вок якої ми бачили і слухали

сКрила» О. Корнііічука на ємногQ притягання Землі і предсцені Малого театру-це воіс­

іі

дві

... І

яка, розходячись в усі боки, до­ ходить і до Землі. Одним з таких способів є визначення температу­

чи всі потрібні нам величини

ри за спектром.

-

Спектром називається кольоро-

силу взаємного притягання пред-

масу

всім мета і Землі,

предмета і

ва

смуга,

утворюється,

яка

як­

світла по­ театр. відстань до центра Землі, можна що на шляху пучка Велике сnасибі ііому від вдяч- 1 на підставі закону Ньютона ви­ ставити скляну тригранну приз­

народам

Малиіі

СРСР

них глядачів столиці Радянсь- значити і масу Землі. ВQна ста­ му. В

новитиме цифру 6 з 21 нулем .

кої України!».

До цього додамо лише де- Це й буде вага Землі в тоннах.

вана в червоній, жовтій, зеленіИ

кілька слів:

С.

Н. О.

Після того як масу Землі ви­ Велике вам сnасибі від всіх обчислити. колгоспниць, значено, масу Сонця і колгосnників наших неважко, бQ рух Землі навколо трудівників від всіх сіл. Сонця ::~алежить від маси Землі Лисенко, М. В. Мехед, та маси Сонця і визначається маПищаіі, І . Мехед, Г. Ка­

Г.

биш,

П.

своєму

Щур,

Г.

Філатов,

М.

О.

Радько,

О.

редавиків

яких

усі величини відомі абQ їх можна

неоднакова .

Чим вище температура якогQ-не­ нагрітого

будь

тим

пре дмета,

максимум його

ближче

випромі­

нювання ДQ синьої частини спект­ ра .

положенням

Між

випромінювання

мак симум у

і температурою

взає­ легко виміряти. Результати таких встановленQ законо·мірний темпера­ відома .Якщо мозв'яЗок. що вага показують, обчислень Олексенко, Сонця в тоннах характеризуєть- · тура, можна визначити, де буде

50

І, випромінювання. ся цифрою 2 з 27 нулями. Ана­ найбільше способом можна визна­ навпаки, якщо відоме положення випромінювання, то чити ма си й інших небесних тіл: максимуму

Сергієнко­

nідписів пе·

сільського

логічним

госпо­

представників

дарства ,

в

або синій частинах,

Прокоnенко,

Л.

В.

асього nонад

Музи-

Федоренко,

М.

ченко,

Ф.

Зозуля,

тематичними · формулами,

рай дугу

на

цій схожій

смузі світла е нергія, випроміню­

ін ­

температуру обчи слити можна планет, їх супутників, зірок. спектр Одержавши предмета. Ну, а як визначити об'єм Зем­ трудя· поло­ ньому в знайшовши і Сонця лі, Сонця, планет?

телігенції сіл Рожни , Літки ,

години

тривав на

Пухівка , щих

і

Погреби

об'єм Землі досить ження максимуму випромінюван­ якщо вважати її кулею ня, вчені визначили , що темпера­ досяга6 (насправді фігура Землі дещо від­ тура на його поверхні хиляється від правильної куля­ 6.000 граду сів. Таку ж величину

райцентра .

Визначити

просто ,

І.

....

tодиии

в

на вимірюванні світлQвоі енергії,

Землі яку випрQмінюють небесні тіла і

центра

трудові теж можна точно виміряти. Знаю-

дорогиіі

володіє

від

Віддаль

ся ваги із зважуваним предметом,

Така сила мистецтва соціалі­ так стичного реалізму. яким

чудово

ру дає електрична дуга - 3.500 градусів. Як же вдалося виміряти температуру Сонця? Адже воно знаходиться ві)1 нас на віддалі

до її поверхні, на якій знаходять-

комунізму.

ім'я

в

звершення

те­

концерт московських митців

заслужениИ артист РРФСР,

нові

запалюе на

Серед відомих нам джерел тел­

а

насолоду,

естетичну

і

світил доводиться раз у раз зу­ стрічатися з незвичними для нас цифрами. Наприклад , темпера'Г)'­ ра поверхні Сонця дорівнює 6.000 градусів, а температура в надрах Сонця - 20 мільйонам градусів.

мора­

лише

не

глядачам

дае

льну

мета .

яке

мистецтво,

окрилене

тину

Ця цифра здається нам коло-

сальною. Але ж у світі небесних

що ми зважили 150 мільйонів кілометрів. Існує Припустимо, предмет, маса якого відома. Урів- кілька надійних способів визна­ на великих новаживши чаші вагів, ми визна- чення температури грунтуються чимо тим самим і величину вза- віддалях. Всі вони

ури­

вистав,

з

одніеї

у цеІІ вечір.

виступі від імені колективу теат­

... Понад

до

днями

сказано

було

що

думку

свою

Приеднуемо того,

нарQдний артист РРФСР, СРСР М. І. Царьов.

Хохряков Віктор Іванович

певною силою, яка залежить від маси предметів і віддалі між ними. Цю залежність наука ветаповила абсолютно точно.

кон­

вашого

від

ми одержали

більший, ніж У Землі.

мети притягаються один ·одним з ла на Землі найвищу температу­

те задоволення, яке

до нас, за

-

-

з цим законом, будь-які два пред-~

вдячні вам за те, що завітали

народний артист РРФСР, РУ тепЛQ зустрінутий всіма учас­ Павдо- никами вечора народний артист Олекса Грузинський

вич

глибоко

Від усіеї душі

хвали.

трудящим

району передав

і

Існує кілька способів вимірювання маси Землі , Сонця і планет. Всі вони грунтуються на використанні закону всесвітнього тяжіння, відкритого великим англійським ученим Ньютоном. Згідно

не nід силу nисати рецензії, але так, як ми розуміемо ми­ стецтво, ви гідні наіівнщої nо­

привіт

Палкий

Гебдовська.

сценічного мистецтва Московського державного ор­ дена Леніна академічного Ма­ лого театру Союзу РСР. Нам маіістри

І.

В.

« Більшовик»

братнього Мехед, громадськості району Серед при­ секретар райкому партії М.

булих:

Царьов

гостей

вітав

ни, з якої він складається.

товариші,

і

друзі

сДорогі

мірі) і віддаль

до нього в кілометрах. Тоді на ос­

вагу

говорити Вірніше, звичайно, метр або радіус Сонця в кіломет­ не про вагу Землі та інших не­ рах, а потім nідрах увати і об'єм масу, бо їх бесних тіл, а про сонячної кулі . Він , виявляється , це показник сили, з якою вага в один мільйон триста тисяч раз

***

«Влада темряви»,

сл ід виміряти його видимий діа­

дізнаються метр (в кутовій

«Ка­ Михайлович, Іван Веренський Іванович , Коршунов Віктор Іва­ Нижче вміщувмо колективний «Вовки і вівці», «Серце не ка­ нович, Коропов .\натолій Михай­ лист групи колгоспників і колта лович, Єланська Катерина Ілліч­ госпниць, які побували на кон- предмет притягається Землею, а мінь», «Село Степанчиконе маса - це та кількість речовиводи » на, Підгорний Микита Володими­ церті. його жителі», «Склянка Рибаков » ,

«Іван

«Крила»,

м'яне гніздо»,

360, ми одержимо

будинку чи

не тільки про

славить

народ

в яких

пісні,

рідну

вчені

Проте

ваги!

В багатьох місцях лунали радіс- з великою точністю

Михайло биму соціалістичну Батьківщину.

Новохижиr.

Артисти :

покладеш

Ілліча, ще довго не лягали спати.

свої заслужена артистка РРФСР .

киянам

показав

осяяних

в хатах,

але

Павлов Дмитро Сергійович ордена Леніна академічного Ма­ заслужений аІ}тист РРФСР, лого театру Союзу РСР. Прослав­ Роєк Констанція ФраІЩівна лений на весь світ театральний колектив

ва- кілометри на

скільки

Щоб дізнатися,

жить той чи інший предмет, до- окружність земної кулі. За форге ометрії елементарної сить покласти його на ваги, і ви мулами Ну, обчислити відповідь. легко потрібну порівняно дістанете куль­ сцені сільського Будинку тури. Далеко вже було за північ, а як зважити, скажемо, будинок , об'єм Землі. об'єм Сонця , Адже їх не Щоб визначити гору, земну кулю? лампочками

дять в столиці республіки гаст­ заслужений артист РРФСР,

ролі

року.

1958

ІІ.Бесід:а;:о~f 1%~;:и'tо-~ Як вчені визначають

державного

До перебування в районі артистів Московського

серnня

29

дoaбiJtJtЯ

стої форми). Для цього треба ви­ одержано й іншими способами.

міряти віддаль між двома якими­

1

І

І

І

температури

Щодо

в

надрах

небудь пунктами в кілометрах і Сонця, то її обчислено на основі в градусах. Градусне вимірюван- даних прQ. т~мпературу поверхні ня здійснюється шляхом епосте- Сонця і знання основних законів реження одного і того ж небесно­ природи, які однаково діють як з тих же на Землі, так і в просторах без­ го св ітила одн очасно

двох пунктів. Знаючи обидві ці величини , можна обчислити, чо­ дуга

му дорівнює в кіЛометрах

Помноживши ці

в один градус.

копечного Всесвіту .

І. Щербина-Самойлова, кандидат них

фізІНю - математич-

наук.

Зf\ПОЗИЧТЕ ЇХ ДОСВІД Фастів. Організована група .мо-

ди

Дружно

працює

ім. Леніна, с. бригада.

на

силосуванні

Семиполки, спеціально

В тр аншеї

вже

в

колгоспі

створена

закладено близько

тисяч тонн соковитого корму . перерв и в бри гаду nрийшов

10

Під час обідньої секрет ар nартійної

організації т. Козуля Є. Після nроведеної бесі-

прочитав

колгоспникам

ряд

новин

важливих

з ні м к у : зліва

ськогосподарсько1

-

т. Козуля

колгоспникам газету « Правда», справа

-

€.

читає

молодь

с. Мокрець після вдало проведеного недільника на за готівлі кормів.

Фото В. Полотняка та І. Вікторова.

ЛІтератури

« Комсомольського т·елевізора » органу комсомольської ор гані за · ції міста .

* * *

на

Киево-Святошино. 125 робітни, ків Бучанського цегельного завоміста ду - учасники гуртк і в художньої В центрі Біла Церква. Вони готуються Іх самодіяльності. прохожі . часто зупиняються

7

з свіжого номера газети.

Н а

І

лодих книгонош. За 2 тижні во · ни реалізували ~уд~жньої і сіль·

тисяч карбованців .

***

погляди сnрямовуються на вітри·

магазина . ну книжкового сміх, жваві розмови. Це

вивішено

черговий

зараз

до обласного

драматичних Чути 'курсу Вирішено показати

номер

лом»,

огляду

кон-

колективів. п'єсу «Роз-


П'ятниця,

серпня

29

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1958

з

НАПЕРЕКІР ПРИМХАМ ПОГОДИ,

Ланкові-студентки академії

ВИКОРИСТОВУЮЧИ КОЖНУ СПРИЯТЛИВУ fОДИUУ,

ПОВНИМ ХОДОМ ВЕСТИ ВСІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ ооо

СІЙТЕ ЯКНАЙБІЛЬШЕ ПШЕНИЦІ Завдяки запро-

вадженню

П у ДИ

242

ком-

плексу агротехнічНИJ\

тому числі широкої

заходів,

З Ер Н 1\

З

ГЕ К ТІ\ р 1\

кості фосфорних

і калійних доб-

в грунт з підвищеною кислотністю. рив, додали

люпинізації Попередник -

люпиновий

ще

пар. азотних -

наших земель, колгосп рік у рік Люпин приорали під . час повного

по

центнеру

натрійової

селітри.

Цю роботу провели

підвищує родючість грунтів, зби- цвітіння. Зеленої маси на гектарі тому . Добрива

днів 20

висіяли з літака.

рає все вищі врожаї, зокрема було 540 це11тнерів. Перед сів- Крім того, їх дали також на озимої пшениці. Так, наприклад, бою провели дискування та пе- 200 гектарах і під жито. в позаторік на люпинових парах її редпосівну культивацію, під яку бригаді М 10 на 40 гектарах зібрали по 18 центнерів з кож- внесли по 5 центнерів фосфат- добриво внесди вручну . Посіяли

ного гектара. Практика показала , що поряд з люпином, який збагачує грунт на азот, треба давати фосфорні і калійні добрива .

ного шлаку і по 1,5 центнера хлористого калію. Сівбу почали 27 серпня і закінчили за два дні . Сіяли звичайною 24-рядною

вже 500 гектарів озимих, в тому числі 225 гектарів пшениці пе­ рехресним способом, насіння сор­ тів «білоцерківська 198 » і «бі­

Стали вносити по 3 центнери дисковою сівалкою перехресним лоцерківська 37 ». Борючись за фосфорних, по 1,2-1,5 центне- способом, насіння сорту « біло- високопродуктивне використання ра калійних добрив на гектар, і церківська 37 ». Норма висіву техніки, механізатори перевико­

Ланкові Віра Щур і Ліда Прокоnенко

пшениця стала ще краще родити. - 190 кілограмів. нують норми, сіють якісно . Трак­ у 1957 році бригади Андрія БаОсінь і зима для посівів були тористи брати Опанас та Ілля бича, Якова Корнійка та інші несприятливі різко мінялася Овдієнки і сівачі Яків Мельник ли не дуже в доброму стані. То-

У нинішньому році пшениці У му весною пt'дживили їх

колгоспі було 457 гектарів, і в середньому зібрали по 25,7 центнера зерна з гектара. Це менше , ніж торік одержали з усієї площі . Зниження врожаю про-

по

міне-

25

після

·

ОЗИМИНУ

ральними добривами . На площу високому

ШВИДКО,

агротехнічному

На

початку звернутися до голів колгоспів і

- Найвищий урожай картоплі в колгосnі зібрала третя бригада, а в бригаді ланка, яку очолює комсомолка Віра

агрономів: сійте якнайбільше ози­

мої пшениці . Це

вання .

ми в хорошому стані, колгосп Під урожай 1959 року засіємо зібрав по 34 центнери зерна з пшеницею 605 гектарів. На всю гектара, а шоста бригада намоло- площу внесли мінеральні добрива тила по 40,4 центнера . з розрахунку на гектар: на люпи-

земельних

нера калшної

сірий опідзолений попередників

-

статку

Ради Української РСР .

полки.

Всю

озимину

розміщаємо вуємо худобі .

конюшини і чистих парах. Посіягектарів тимофіївки на

агроном.

** *

ли 350 гектарів жита і пшениці,

100

П'ятницькмй,

за-

надруковані

-

торфо -гнойових

-

комnостів ,

швидко

кукурудзу .

і про заочне

навчання,

-

Як тн думаєш, Лідо?

Боюсь чомусь, важко буде.

сільськогосnодарську академію. Поїхали в Голосієво. Іх прийняли на перший курс економічного факультету. Зараз ланки nочали коnати картоплю. Урожай хороший. Підрахунки nоказують, що кожен гектар дасть не менше 200 центнерів . Дорідною , качанистою виросла кукурудза. Буде і її по 50-55 центнерів з гектара.

зведення

М. Федоренко,

пр~ виконан~я Рі.чно~о nлану за-

гопвель овочІв, хщ сІвби та оран-

агроном.

Колгосn ім. Калініна, с. Літки. Н а з ні м ку : ланкові Л. Прокопенко

ки nід озимі і силосування у кол-

госnах області за станом на 25

Колrосп ім. Сталіна, с. Бобрик.

та

Дівчата вирішили nостуnити заочно вчитися в Українську

с. Требухів.

27 серnня

А.

грунт

А теnер можна подумати

-

Копгосn ;м, ~.:~.~~Н~.~~~;.~.;''~~2. 1 ~еншу - згодо-І ~~~~!;,~~~~;~~"~ "~~~~~~!;,

на площах з-під люпину, пласту

в

картоnлю

сказала Віра .

бригади.

Колгосn «Жовтень»,

до такої ж кіль-

внесли

nосадили

Д. Сіренко,

солі , а на решті

-

центнерів з гектара .

170

гами взяла зобов'язання виростити по 200 центнерів картоnлі і по 55 центнерів кукурудЗи з кожного гектара. Ланки в до­

агроном, деnутат Верховної

шостої

по

Навесні цього року прийшла nрацювати ланковою і Ліда Прокоnенко. За прикладом Віри Щур, Ліда з своїми nодру­

О. Холод,

бригадир

-

Щур,

вигідна куль­

тура .

Площа в бригаді, на якій була нових парах по 3 центнери висіяна пшениця, нічим не від- фосфатного шлаку і по 1,5 цент­ від інших

Почала nрацювати в бригаді на рядових роботах. Члени правління бачили, як наполегливо трудиться колишня вІt­ nускниця. Незабаром її nризначили ланковою .

цій нагоді

ділянках, де вона вийшла з зи-

масивів. Це

подала

дівчина .

рівні .

ло до 15 процентів пшениці. На червня зробили видове прополю­

різнялася

атестат зрілості,

.. .Просторий клуб заповнили госnодарі колгосnу. Вони уважно слухають звіт свого правління про наслідки госnо ­ дарювання . Не тільки колгоспникам , але і nедагогам, які прийшли на збори, nриємно було слухати :

ти минулого року сталося внаслі- тар. Ранньої весни площу забогектара . Хочемо при док утворення взимку на посівах ронували в двох напрямках еена

Віра, коли одержала

- Не велика біда, піду в колгосn, а там можна буде і заочно вчитися. Шлях в науку через роботу, вирішила

шостої бригади внесли по цент- Сподіваємось, що при старанному неру суперфосфату, по 0,7 цент- догляді і вчасному збиранні до­ нера калійної солі та 0,5 цент- б'ємося в наступному році що­ нера натрійової селітри на гек- найменше 250 пудів пшениці з

льодової корки, від якої загину- редніми боронами,

школи .

су.

і більше гектарів.

п ОСІЄМО

nодруги. Друж­

документи у медичний інсти·тут, але не nройшла по конкур­

одержали по 30-38 центнерів з температура. З зими озимі вийш- та Єфрем Корнійко щодня сіють гектара.

-

ба почалася в них декілька років тому, коли Віра закінчу ­ вала середню школу, а Ліда вчилася у восьмому класі. Бу­ вало, зберуться учениці і заведуть розмову, що робитимуть

серnня .

луження .

(зліва)

і

В. Щур

готують чергову залікову роботу.

Завезли 13 тонн пшениці сорту По виконанню річного nлану В. Малій, «білоцерківська 198» другої ре- заготівель овочів наш район серед ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• застуnник голови колгосnу. продукції. Посіяли вже 185 гек- 35 районів Київщини на ЗО місці · В по с t'яли - виконано nлан на 22,9 nроцентарtв. сього озимини та ; по сівбі озимих - на 9 місКолrосп ім. Сталіна, с. Калита. 445 гектарів . ці : виконано nлан на 33,3 nроЗакінчивши 10 класів серед- 200 цt>нтнерів помідорів з 1, 7 5 Викопали перші 35 гектарів Закінчили копати ранню кар- цента, виорано під озимі 79,6 ньої школи, пішла працювати гектара.

•••

Добре пот ру диJисл-і добрий урожай

***

картоплі.

Найвищий

урожай

топлю .

-

по 170-180 центнерів з гекта- масове ра - у другій бригаді, яку очо-

1

З

вересня

збирання

розгортаємо

врожаю. М. Шульrа,

лює Я. Кривець . Кращу картоплю

агроном .

процента

до

ванню

nлану;

по

силосу - ланковою

в колгосп.

Мені дору­

З напруженням потрудилися і

- на 9 місці: заготовлено на кожну корову по 10 тонн со- чили одну з відсталих ланок го­ маємо перші результати - одер­ ковитого корму, виконано nлан родньої бригади. Зразу важкува­ жали по 211 центнерів капусти силосування

на

68,7 процента.

то було, але

здружилася з дів­ з кожного гектара. Збираємо огір­ поступово ки та помідори . Розраховуємо, мінятися до кращого. що і по цих культурах виконає­

чатами, і все почало

Вивча6JJtО передовий досвід Хлібороби вже

кілька

Пензевської р оків

колгосnниками

Ми

змагаються

nриймаємо

делегаціями, один

одно.го.

Проте раніше наші зустрічі бу­ дуже короткочасними . А хіба

ли

можна

за

вивчити

nередовий

лодіжну ланку Валисини Я

з

Терноnільщини .

обмінюємось

теnло

області

досвід

кілька годин або навіть днів? У нас виникла думка nосилати

довгий

ЗМ(){'ЛИ

період,

на

nрактиці

прогресивними

щоб

вони

оволодіти

прийомами

nраці .

Українські друзі гаряче під­ тримали нашу проnозицію. «При­ їздіть хоч на ціле літо» писали вони в своєму листі. І

ось

навесні

цього

року

10

ланкових-комсомолок, які закін­ чили семирічну школу, nрибули в

Терноnільську область. Одна гру­

сільгосnартіль

Маркса,

високими

що

врожаями

ні з іншими членами своєї ланки.

Антоніна

Григорівна

нам

систематично

ки,

лідібрала

туру

по

вирощуванню

в

комсомольсько-мо-

якому

з

наnисали

докладно

розмову

з

одержує

різної

no 600

висоти,

вона

маси разом з качанами і ло центнери

зерна

Порадившись, вирішила бороти­ мо своє ~обов'язання. В. Щиrоль, ся в 1958 році за 200 центне-

ланкова .

центнерів зеленої

з

кожного

• рів капусти з гектара, 162 150 центнеріА з 1,7 5

літера ­

кукурудзи ,

роботи,

ми

додому

лист,

розnовіли

ланковою .

про

Пові-

огірків

-

Колгосn «Шлях Ілліча»,

гектара і

с.

Зазим'я .

гекта-

ра .

Таких урожаїв у нас ще не бу­ ло . Кукурудза в Пензенській об­ ласті культура нова , вирощу­ вати її так, як на Україні , у нас не

навчились.

Багаті хлібні аванси Колгоспник Петро Чуняк пра-І ці та цює

в другій

рільничій

бриrаді

носельчанам і дуже зраділи, коли дізналися , що кукурудза і у нас

nоради,

а

нам

наказав

старанно вчитись, щоб вирощува­ ти

і

в

врожаї

нашому

колгосnі

високі

кукурудЗи.

ланкова

карбованців.

Федора

Михайловича

Весною його Чуняка привезда додому 53 пуди бачити в полі біля сіва- хліба, Ганни Василівни Тетерук лок, інший раз доставляє насін- - близько 70 пудів. ня , розкидає гній,

зайнятий на

добра. Голова колгоспу палко підготовці грунту, влітку-на зби­ nодякував Антоніні Григорівні за корисні

жита , 3825

Сім'я

на ріЗних роботах.

Н.

Повернувшись в

кукурудзу

що, вирощуючи

Немало цінних nорад знатної ланкової ми nередали своїм од­ можна

п'ять місяців. І скажу без nере ­ більшення, це є для нас великою школою . Все цікаве я заnисую

свою

про те,

ще

Так ми· живемо і nрацюємо вже

ж

домили і

nорадила

ту чи іншу роботу .

зразу

праптиці

щоденни­

постійно nояснює нам і nоказує на nрактиці, як треба виконувати

нюк, друга - в ланку Героя Со ­ ціалістичної Праці А. Г . Єремен­

-

вести

спеціальну

у свій щоденник.

третя

кукурудзи.

ми , а давати нам завдання нарів­

nа поїхала в ланку двічі Героя Соціалістичної Праці Є. О. Доли­

ко,

імені

nросл.авилася

Тут нас зустріли дуже привітно. І ми в перший же день nопроси­ ли ланкову Антоніну Григорівну Єременко не вважати нас гостя­

колгосnників для обміну досв і дом

на

вибрала

Карла

Гайдей.

ua

Коршунова,

колгосnу

«Заря

коммунизма» Наровчатсько­ го району, Пензенської об­ ласті.

ранні

врожаю,

сіна,

кормів. Дружина Пt>тра

заготівлі

-

Гали-

на працює свинаркою. Подружжя

має вже близько На

510

перше

700

трудоднів .

Всім авансом

колгоспникам

на

кожен трудодень,

роблені за перші

1

авансом близько

50

пудів пшени-

6

ви­

місяців ,

по

кілограму пшениці , півкілогра­

ма жита і по

5

карбованців.

М. Лобко,

трудоднів, вироблених за півріччя, вони одержали

видано

комірник.

Колгосn с.

ім.

Жданова,

Красилівка ,


11/з залу суду

оОООООООО ЗВІТ ПРАВЛІННЯ сет ооооооооо о

g

о

g

о

ПЕРЕД СПОЖИВАЧАМИ

о

П'нтниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

Понад

4 тисячі

трудящих

значено було кваліфіковане і

ес. Гоголів, Плоске, Світиль- культурне обслуговування спо-

g не і Кулаженці є пайониками g Гоголівського сільського спо-

живачів у більшості

магази-

серпня

29

року.

1958

jJ

Вdивцю- до розстрілу

<> о <>

g

травня з Русанова повер­

22

g тався додому колгоспник гого­ g лівеької артілі «Червона Украї­

нів. Правда, досі мало що о живчого товариства. Переваж- зроблено для того, щоб завжди о на» Василь Юхимович Корінь. 3

g на

більшість з них була при- продовольчі товари загортали

g сутня на дільничних Збоg рах, де обговорювали стан і

у папір. В продовольчих магазинах, якими завідують тт.

о

ратнаної торгівлі.

ка Т., є випадки

~

булися збори уповноважених - Можна було б дати вивід пайовюйв всіх сіл, що їх соку оцінку роботі правління

g заходи ~ v

до поліпшення коопе- Борисполець О. і

В неділю,

24

серпня, від- встановлених годин торгівлі.

g обслуговує ССТ. Зі звітом про ССТ,

g роботу товариства у першому 1958 g голова правління Н. С. Конах. g Наявні у нас 16 торговельо

півріччі

Дудковсь-

порушення

-

бити, бо відстаємо У виконанні

g них одиниць дають можлиg вість обслужити все населенg ня. Систематично збільшуєть-

плану

закупівель

важливих

Гуть.

Коли вони вже під'їжджали до

<>

g садиби Кореня, до них підійшов g односельчанин Степан Кирій і по­ чав вимагати, щоб його підвезли.

gгати коня.

Бачачи, що Кирій п'яний,

g рінь

Ko-

і Гуть відштовхнули його і

ряду ~ поїхали

далі. Ображений

цим,

gІ бу Кореня і вдарив його ножем у

ких продуктів.

везуть в Київ

сільськогоспо-

дарські продукти сноїх садиб,

1З мільйонів і тих, що одержують на тру-

.

.

g Притягнутий ДО карної відпові­ g дальності, злочинець Кирій пама­ 8 гався виправдовуватися тим, що

І

що

б

.

правлшня

ест

б'

шьше

V

0

їзної сесії Київського

gза типовим проектом. v

~v

дівиицтво хлібопекарні і це-

Зростають і прибутки ССТ. ху безалкогольних

Торік вони становили

понад Гоголеві. Це враховано

• u · а півюльиона кар б ованщв,

за

g першу половину нинішнього g року - 283 тисячі.

при складанНІ·

рік.

Ще у

1928

році Кирій був

плану на

буде О ного ув'язнення за підпали, бан1959 v~ дитизм і в б ивства. Н е тільки cy-

П. Рнбов, Г. Медвернко, пайовики.

g Все це знайшло позитивну о оцінку як у виступах, так і g у прийнятому рішенні. Від-

g

напоїв в о засуджений на 10 років тюрем­

с. Гоголів.

g сіди, але і його дружина характе-

g ризує 0

Кирія, як вкрай розбещену людину, п'яницю, здатного на будь-які злочинні вчинки.

0

Вбивцю С. Г. Кирія засуджено

g

~ооооооо oooooooooooooooooooooooooooo~oooooog до вищої міри покарання розстрілу. Трудящі с. Гоголів У БРЮССЕЛЬ H.f\ ВИСТ.f\BKY зустріли вирок обласного судУ Позавчора

директор

кого заводу

Броварсь- Ленінград. Зві.І\ТИ пароплавом по- одностайним схваленням.

холодильників тов.

Добровольський Г. І. по путівці, виданій Київським виїхав

з

разом

їде

раднаргоспом,

групою

киян

на Всесвітню

виставку

в

П. Нnочан,

Брюссель.

в

юрист

М. Сичова, заступник

голови

ський

І-го класу,

міжрайонний

Бровар­

прокурор.

місцевко­

му профсnілки.

М. П.

притягнута

За наказом пайовпків

* * *

Крук з с.

до

дальності за

В.-Димерка

судової

дрібну

відпові­

спекуляцію.

В новоспорудженому магазині На неї накладено штраф в сумі В робітничих колективах Бро­ 4 відділи - молочних продуктів, 300 карбоваців. Шерстяна хуст­ варів, на звітно-виборних зборах

хлібних виробів, гастрономічних ка, яку вона продавала по· спе­ Виторг за про і бакалійних товарів. кулятивних цінах, конфіскована відкриття в райцентрі. ще одного перший день становить 11 тисяч і передана в сет для реадізації.

міського

споживчого

висунута

товариства

була пропозиція

продовольчого магазина. Нині ця карбованців. пропозиція здійснена.

О. Тепnюк,

М. Семенець.

бухгалтер.

---------------~··---------------

Іа

Уривои з поеми

В сузір'ї радянських ресnублік орлиних

спогадів

друга

Збулися мо-і сnодівання високі

Цвіла Украіна моя золота.

Я став комсо.мольцем, став юним бійцем. Наступного року, в червневу неділю, -

В селі над Десною, мов явір, зростав. Траnлялись, звичайно, маленькі nригоди,

З любов'ю мені

І я в рядовій трудівничій родині, Не раз я і «кашу березову» ів, Та це не псувало дитячої вроди,

Від цього ніколи не суnив я брів. А згодом

і

в

школі

навчавсь

непогано,

В щоденнику двійок ніколи не мав. Мене не лякали осінні тумани, Ні вітер, ні дощ, ні холодна зима.

Ну, ще розкажу про цікавий ~ип_адо~, Що траnивсь зі мною в далеКІ ТІ дНІ.

Ми майже всім класом в кінці листоnада

Катались на свіжім льоду на Десні. раnтом мій друг, одірвавшись од гурту,

Помчав по льоду, наче вихор, на схід. Минула хвилина - і з криком «Рятуйте!», Він швидко nішов nід проламаний лід.

Тут думати ніколи: діяти треба! Крик друга, мов вибух, мене сколихнув.

В ту ж мить

мимоволі, забувши про себе,

Під лід в ополонку за ним я пірнув ... Крізь днини бурхливі, страшні буреломи Я згадку у серці своєму nроніс

Про те, як мені в Броварському райкомі, Путівку в жиrrя видавали колись,

Як з нею додому летів я., мов сокіл,

Не чуючи вітру, що дує в лице:

Приємно й сьогодні

іі

пригадать

Аньго

-

рідна школа вручила,

Здобутий в труді й навчанні атестат. Та що це? Невже це від літнього грому Здригнулась навколо сnівуча земля? Невже це на брук від раптової втоми Впустила матуся своє немовля? О ні! Це в останнім смерт6Льнім nориві Злий ворог націлив на нас nазурі, На наше дитинство, на юність щасливу,

На сяйво Кремлівської сонце-зорі.

***

а------------

НОВА Г AflYЗb ПОflЬСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ нина. мель

Серед nосівів і орних зедобре видно будівельне

риштовання, повою

для

звичний там,

яке

Така

nіднімається

картина нової

стала

Польщі.

сільський

неначе

пейзаж

nензлем

ки. Кожний з них починав свій трудовий шлях як будівельник, а теnер вони nрацюють на тимча­

ти-

сових

На

лурги.

і

-

художника,

тут

але

nечах,

як

сnравжні

мета­

Нова сnрава завжди важка, ми

з

нею

справимося,

нанесені nромислові штрихи. Недалеко від Легніци відкрито nоклади мідних руд, і тепер в

вnевнено каже Стефан Коваль. - Коли у нас невистачає досві­ ду, ми заnозичаємо його у наших

околицях цього міста сnоруджується мідеплавильний комбінат nервенець нової галузі nольської індустрії. Вже стоять готові корnуси цехів, і в них монтується устаткування. Інші цехи являють собою ще кістяки металевих конструкцій, Пуск Легніцького мідеnлавильного комбінату намічено на кінець цього року, і бу~ова. пере-

радянських друзів. Головний інженер Мачончик говорить:

- Комбінат споруджується з доnомогою СРСР, його проект розроблено в Ленінграді. Радян­ ські заводи шлють нам основне устаткування. На монтаж головних агрегатів запрошуються ра­ дянські сnеціалісти. Ось ми і ви­ корнетонуємо іх перебування тут

ки

Францішек

живає теnер_ напружеНІ дНІ. По· І д.ля навчання своіх кадрів. Маємо сnорудження

намір послати в Радянський Союз

nровідного цеху електролітичного. Восени nередбачається здати в ексnлуатацію теnлоелектро-

що

заюнчено

на практику більшу частину ін­ женерів, техніків, майстрів. Як стоіть сnрава з сировинною

ц~нтраль.

базою?

Вон~

за_безnе;ить

ком-

Річну

nотужність

комбі­

бшат електроенерГІєю t nарою. Зараз nровадиться монтаж котлів. В головних відділах змонтовано конвертори і n'ять nотужних кранів. Затримується поки що сnорудження nечей. Для них є устаткування, але відстають

нату встановлено в 12,5 тисячі тонн рафінованої міді. Підрахова­ но, що до моменту nуску його на повну потужність гірничоперероб­ ні заводи nовністю забезпечать комбінат концентратом. За 15 кілометрів від Болеслав-

будівельні роботи. - Словом, сnрав ще багато, а

ця, в росте

час

-

nідnирає,

зауважує

на-

районі мідних покладів, гірничоnереробний завод

«Конрад».

Він

nоставлятиме

в

чальник будівництва Станіслав Пачинський. За останні роки ми нагромадили досвід сnорудження великих підприємств і сnодіваємося все ж вnоратися до

Легніцу готовий кщщентрат міді. Тут створюється не тільки вели­ кий рудник, розрахований на ви­ добуток більш як мільйона тонн руди за рік, але флотаційний

строку.

цех.

ся

комбінат своєю вітчизняною

Будова ввійшла в такий nеріод, - Все це дасть коли експлуатаційникам доводить- цілком забезnечити nриймати і пускати об'єкт за

каючи введення всього комбінату, вони вже теnер думають, як краще освоїти нову для них сnраву. Людей на будівництві комбі-

ровиною, -

можливість Легніцький см­

сказав інженер Ка­

зімеж Коздруй, директор гірничо­ nереробного заводу «Конрад». Перша nольська мідь, хай поки що в невеликій кількості, вже

нату немало. Але одна сnрава йде. З nуском комбінату її вироб­ будувати, інша - керувати під- лятиметься все більше і більше. щ>иємством. Не nоставиш до Металурги Польської Народної машини або до печі людину, як- Ресnубліки освоюють не тільки що вона ніколи іх навіть ие ба-

виробництво міді. Три з nолови­

чила. Тому для технічного навчан- ною роки тому в Скавіно був пу­ ня робітників вирішено створити щений nерший в країні алюміні­ сnеціальні курси. йовий завод, сnоруджений з до·

Мідеnлавильним

виробництвом nомогою Радянського Союзу. За

люди оволодівають і Перші

-

на самому

легніцькі

це

міде-

останні роки в країні зросло ви­ рабиицтво

переважно Завдяки

цинку,

олова,

nіклуванню

свинцю_:

Польськоt­

молодь. Ось цех електролізної міді. Тимчасові печі тут гудуть,

об'єднаної робітничої nартн І народного уряду міцніє і р_озви­

ливе nолум'я

неначе гірський водосnад, і бурх-

нагадує

райдугу.

вається

Біля

старші

рафінери

міки.

nечей

-

Стефан Коваль і

О краю мій рідний!

Бань-чжі (Агентство Сіньхуа).

0 0

Зразу ж за nольським містом ловський. Ум по 27 років, вони Легпіца розкинулась широка рів- працюють тут вже по чотири ро­

плавильники

Я взяв, ідучи на священну війну. Отут-то мені й довелося пізнати Минулої юності справжню ціну.

везуть зерно

У братніх соціалістичних "раїнах

комбінаті.

Не книжку й перо, А клинок і гранату

(nровінція Хебей)

Фото Ші -------------а

об'єктом, цех за цехом. Не че-

-

продають зерно державі.

для продажу державі.

обласного вгору.

<> говельних приміщень. Незаба- уваги приділяло комісіііній <> суду, що відбулося днями в селі ~ ром і 8 Кулаженцях, згідно торгівлі. g І'оrолів, викрито було мерзенне g наказу пайовиків, буде новий На зборах уповноважених g обличчя негідника, який памагав­ о магазин, який споруджується висунута пропозиція про бу- О ся приховати свій злочин. ~

рІзних частинах краши

тиву села Фенnо в повІТІ

v

~ карбованців. додні, щоб торгувати ними на ~ був У той день сильно п'яний і не v За останніх 4 роки па кош- базарі. Для зменшення кіль- v знає, мовляв, нічого. В ході слід­ ~ ти товариства споруджено ряд кості таких пасажирів треба, ~ ства і відкритого засідання винових магазинІВ та шших тор-

в

Н а Фот о: члени вир~бничоrо сільськогосnодарського кооnера­

Кожного дня можна бачити ~ груди. Удар був смертельний.

g ки цьому сет успішно викоg нує план товарообороту на по.0.,

Китайська Народна Республіка:. Виробничі сільськогосподарські кооnеративи

сільськогосподарсь- ~ Кирій незабаром прибіг на сади­

ся асортимент товарів. Завдя- великі групи колгоспників, які

~ точний рік -

g теліївною

але не можемо цього зро- о

-

на підводі був колrоспниІ'

g ЦІЄІ ж арт1ш Петро Сергійович g Гуть з дружиною Ганною Пан­

сказав у своєму ви- g Більше того, пахаба почав випря­

ступі пайовик І. Давиденко,

року виступила

g ним

Мечислав Пав-

кольорова

металурпя

-

важлива галузь польської еконо­

Л. Луковець.

Можливо, що ще нам

Прийдеться зустрітись з катами в боях,

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬНИИ.

То знай:

У наших серцях зросла непоборна,

Безnрикладна мужність і вірніСть тобі.

Хилько

Марія

Григорівна,

яка

ловичем,

який

живе

там

же.

Ми в битвах зумієм відстояти волю

живе

І сnокій, і ниви твої голубі!

справу про розлучення з чолові-

ному суді 2-оі дільниці Бровар­

ком

ського району.

м. Бровари.

М. Горбатеико, учитель.

в

с.

В.-Димерка,

Величком

Миколою

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 138. ----------------------:5:-р_о_в_а_р_сь_к_а_р_а_а друкарня

Київського обласного уnравління культури.

порушує

Михай-

Справа слухатиметься в

народ­

--~--------~---------Зам.

3549-2500

103 номер 1958 рік  

103 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you