Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

У Президії Верховноі Ради СРСР

СТЯХА НО 8EUb Орган Броварського районвого комітету .Ко.хJвlєтичиоІ партІІ України та райоивоІ

РаАИ

депутатJв

трудя:щих

КиІвсьвоІ об.ІІаєті

N! 103 (1552)

П'ятниця, ЗО серпня

11

1957

року.j Ціна

коп.

15

Президія Верховної Ради СРСР, у зв'язку з новими умовами, які виникли в результаті розширення прав союзних республік і місцевих радянських, господарських органів, nеребудови ynравління промисловістю і будівництвом, ·а також з метою посилення перевірки виконання рішень Уряду, утворила Комісію радянського контролю Ради Міністрів СРСР, ліквідувавши в зв'язку :J цим союзно-республіканське Міністерство дер-

nроведенням найсуворішого режиму економії, за правильним і доцільним витрачанням коштів та матеріальних цінностей. Органи радянського контролю повинні сприяти подоланню можливІtх проявів відомчих і місницьких тенденцій, які йдуть врозріз із загальнодержавними інтересами, і активно боротися з бюрократизмом і тяганиною. Свою роботу по контролю Комісія радянського контролю проводить з залученням широких

жавного контролю СРСР. На Комісію радянського контролю покладається перевірка від імені Уряду фактичного виконання Ііого рішень у найважливіших питаннях народного господарства, вивчення структури і nитань роботи державного апарату, контроль за

мас робітників, колгоспників j службовців, спираючись на допомогу місцевих Рад деnутатів трудящих і громадських організацій. Президія Верховної Ради СРСР доручила Раді Міністрів СРСР розглянути і затвердити Положення про Комісію радянського контролю.

----------------------~------

ВИХОВУВАТИ ІЗАГАРТОВУВАТИ Заборонити випробування атомної зброї ГОЛОС УЧЕНИХ СТОЛ;;tЦІ УКРАЇНИ МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ ПАРТІЇ У Києві ві,]їбулися збори вче- життя .1юдей всіх країн світу, В боротьбі за ш~ретворення в

ся цими днями в Брова.ра х, осо­

них, присвячені за,бороні ядерних

зробити його раді:сним і ща.с.ш-

життя історичних рішеІНь ХХ з'їзду IШNJ міцніє районна пар­

бливо підкре.слювалось, що кож­

виnробува.нь

вим.

ному

атомної· еш~ргіі у воєнних ці.1ях.

тИіна

перших же )(нів дати .мож.швість

органі·зація,

по:си.1юються

з

1новоприйнятих

слід

з

її зв'язки з широкими

ма.сами rбрати а.КТИВНУ уЧаСТЬ •В партій­ трудящих. Лск.ра.вим показнико." НОМу житті. цього є с.и.стематичний ріст біль­

шості первинних парторганізацій за рахунок передовиків виробни­ цтва,

активних

учаеників

:и:а.!)сько-політичного

гро­

життя

пі•д­

приєметв, .колгоспів, села.

'11онад

...,

заяв б)·.1о ,розг.lЯНУ­

150

на партійних

~анмх

бюро

чае пі.сдя

зборах

раккому

ХХ

і

зжі­

кандидатів

означає,

помогти

воєнних

кожному

С'ПравІЖнім

з

.них

лаtртійного життя, не

дУ·МИ

і

fіезмежна

відан:kть епра.ві партії не.шкого

вrдда.ти

•ѳ

свої сили, е.нергію ддя успіПІІного зав­

дань.

Повірте

мені,

зая.ви;Іа

-

ці.1ях,

проти

6

У Нас, nроте, фаКТИ, КОдИ к.андщати партії,

комунkти

стоять

ще

ммоді

осторонь

проя:вля-

т'ворчої

обов'язоЕ.

праці

ва.ти ·велику справу миру,

не

щини.

3бори вчених Кинва лрийняди пос.танову,

на шкоду людству. Ми зак.тика6-

ту

ся

до

вимоги

·

про

стане пе­

редовою. Це буде ~оєю

першою

ві~повіддю на те •довір'я, як·е ви

мені виявили, і дали мож.швість стати

партії

чле.ном

ве:шкого

дені на.

робництві, У громадсько-політич- нення її випробувань. ній роботі. Та1ке, зо:к.рема, помі-

-

у

Сх~rильовано прозвуча.в ВИІСТУ:П ;!авідуючої

ського це•гельного заводу, ко.1·гоепах ~с. Калита, 3азиrм'я, Богданівка. Це говорить про наявність

хвороб Київського м~:~;ичного ін­ ституту, nрофе·сора О. М. Хохол. Вона говорить, що останні досяг­

к.афе:~;рою

дитячих

політичній р()боті.

Секретарі, бюро ряду перви.fІ­ rних

па;рторганізацій,

колгоспах

С'С.

Брова.рської

і

зокре.ма

Літки,

в

Русанів,

Бобрицької

МТС,

практикують індивідуальні і гру­

пові бесі:ци з ка.нди)(ата.ми партії мододими комуніс:rами з

питань

різ-

внутрі·па.ртій.ного

прийняті буди до ка.ндидатів партії завідуючий: сванофермою

життя. Це допомагає кожному :краще заевоїти зміст, вимоги

колгосшу ім. Кірова, с. Погреби,

Статуту К.ПРС і не}1хи.пшо

І.

виконувати. Ду.же К()рисно було

~[. Негода,

агроном колгоспу

за:доволе~ння

1J' • _ nО<Мун.tСТИЧНОl

мирною

... Парт!l

адянського у:ряду та прашгич-

.

б

.

чжJrики 3 орrв шдтримали за-

яву

. гру.пи

радянських

учених,

що запропонува.:ш ,скликати міжна.родну

хліба

державі.

виконавши

Іша.н

До.строково

хлі1бопоставок

(без кукурудзи), колгоспи Ха.рк.ів­ щини на ознамену·вання Ч:Я

Великого

Жовтня

40-річ­

виріши.1и

додатково продати державі близь­

ко

2

мі~1ьйо.ні11 пудів зерна. Т.р)'·

;йвники .села щодня доставляють

на елеватори і пристанційні за­ готівельні План

пункти

х.1ібні

ва.шш.

поставок зер.на. державі

(бе:3 кук,урудзи і .круп'яних кудь­ тур) достроково виконали ко,lГос­ пи Х.'t!е.'Іьницької області. 70 rпро:це.нтів плану становлять найцінніші продовольчі культури .пшениця . . ~ . . 1 горох. В ооластt пов. . . 1шстю зжипа.но насшнt фо.нди,

колгос:пник.и

одержують

аваІНСО)І

.

rконференцІю

вчених,

колгоспи

жаві

3

.

вирtшиди

проnти

наявних лишків

4

дер-

мдн.

пу.дів х.lіба. В рахунок цього вп­ .ни вже вивез.ш :на державні екла-

присвячену В'і:)(Ве!)ненню атомної ди 2 мільіі:они 400 тисяч пудів

війни.

нення науки і техні:к.и дають .па.ртійно- ·мож;~и:вість н:хбатато поліпшити

нізацШно-ла.ртійній і

серпня них

23

висловлюєть­

вають д.r1я зruборони Я'де·рноt збр01.

ча.ється в парторгані·заціях за.1і-

та

Того ж дня

якій

даж

ють себе в достатній мірі на. ви- заборону атомної зброї і припи­ ними заходахи, яких вон~ :вж~-~ хл~б на трудодні. в цьюtу році

родня ~бриг<ІJІ;а, яку я нещодаВІно

прийняла., об()в'язково

глибоке

р

І

під ча~ прийо:иу до па{УІ'іі Г. О. тут серЙ()ЗНих недоліків в оргаГарбуза '3 вели:коди.Іlерського колтоопу ім. Леніна, що го­

в

• поютикою

різних краін С'Ві-

приє;~;нати.ся

зміц­

нювати могутність своєї Батьків­

буди викори,стані

мо всіх учених

говори~ш

ду і .J,алі всіма си.1ами :відстою-

випробу­

Вчені

1зборах,

у

енергії

вань атомної і во;~;невої 3•брої

на.

про готовнkть радянського наро-

можуть допустити, щоб п.щ:.Іи їх

n:Цrотовки,

-

а.томної

пили

ви­

священний

членів

нею

ска­

в боротьбі за ·викона.н:ня поста:в­

віт.ньої

поста.вдених

користання

-

бо.ротьба проти

.1еrних партією і урядом завдань.

окремі

ви::конання

мас

-

за

На.писаІНі вони людьми віку, різноТ зага.'Іьноос­

готовність

стати

організатором

партії.

Леніна.,

Ддя нас, в-чених,

-

зав він,

рІзного

-

І. Поваженко та. інші, які висту~

.1адін.

кретне партійне доручення, обрав

до

але

щоб

для себе один з видів nартійного навчання. Треба по-діловому до­

прийом

пачуття ·в них одні

і

це

Патріотичне починання КОJІГОСПИИКЇВ УкраїНИ ·& У·к.раі.ні шириться патріо­ тичний рух за наJJ;плановий про­

-Ве.шчезне відкриття .нашо­ Збори відкрив віце-пр-езидент го ча.су атоМІна е.нергія, Ак-адемії на.у.к У кра.їнс.ької РСР с,казала далі О. М. Хохо.1, М. П. Семененко. повинно с.ч·жити тідьки мирним Виступає президент Акадеяіі Ці.1ЯМ. наук УРСР а.кцемік О. В. Па­ Вчені В. Грибнев, М. Па~ічник

rпро

па!}тії

ffilliPC

з'ї·зду

Пра.ктично

НОВОПрИJЙНЯТИЙ, ЯК і КОЖеН .КО:І!У­ 'Ніст, обов'язково виконував кfін­

використання

ЛИШКИ ХЛІБА-ДЕРЖАВІ

(РАТАУ).

І ;!ерна..

(РАТАУ).

Львівський екон.о.мічн.ий район. вступив у з.маган.н.я праці·вників

радиаргоспу леревик.она.1а. Випу-

пі;~;приєм.ств і будов с.вого еконо­

промисдовості ЛІ>вівського раднаргоспу ·разом з представника.-

Шд,буда,сь

нарада

щено продукції понад завдання на 228 мідьй·онів ка.рбова.нці<в.

мічного району на. ознамену­ ва.ння 40-річчя Ведикого Ж(}втня

ми партійних і радянських оргалізацій Ль:ві~ької, Во.шнськоі, Ровенської і Тернопі.1ьської об-

Зростання продуrоцН порівняно

завершити виконання річшої програми до 23 грудня. Викликано

вr~повідним

періодом

3

минулого

ла.стей. На на.рці обговорено під- року становить 24 •4 процента.. суІМки

роботи

за сім

місяців.

Пдан за цей період ·промис.1овість

з

на змагання

підприємства Воро-

ши.1овградського

У1 ча.с.ники наради

звернулись р:цна.ргоспів.

зак.1иком

ко.1ективів

РостО'Вського (РАТАУ).

їх

ім. Ст3Ліна, с. Калита, В. д. Пят- б, щоб це практику.вали в усіх ницький.

Вони

за:певниди

пар-

тію, що з ще біл.Бшим за.взяттям первинних па.ртор.ган:ізаці.ях. бу)(уть працюва.ти, щоб ра.зом 3 усі}Іа

комуністами вивести

rоепи,

яких

вони

Комуніст, як то за:щачено н

кол-

Стату'І1і КПРС, З()бов'язаний кбу­

пра~~юють,

ти активним бійцем за. виконаІН­

У лави передових.

ня партійних рішень. Для чщ~'ІІJ

Про.!;овжуючи, .як. тoJ.ry

вчить

.партії недос.татньо

тільки пого­

партія, у повній в~,11;пов.ідності ,до

дитись з партійними рішеннями,

Статуту КПРС роботу наlд да.ль-

член .партії зобов'JІІзаІНИЙ бороти­

тим ростом своїх лав, кожrна на-

ся за леретворення цих рішень

ша nервинна nа.ртійна орrа.нім-

н життя». В повсякденній роботі

ція

має

свою

разом

увагу

з

тим

1посилити

прийнятим до

кан-

вихевунати ці якості у кожного,

хто вирішив присвятити все своє

дидатів партії, молодим кому:ніс-

життя

партії,

там. Ra семінарі секрвта.рів партійни·х органІзацій, як'ИІЙ відбув-

Леніна

-

......

спра.ві

обов'язок.

великого

партійної

орга.ні·заціі .

Перше ВJІ'Ілла: комсомольськоі шахти аерпня на

28

тоВ"арниіі

с.танції

чення

будівництва шахти.

На

мітингу •ВИістушили пре~ставниКJІ

ешелону з вугілл.ям мододих шах­

ком:еомодьеьк.их організацій, КІра.­

таІ)ів «КИЇВСЬКОЇ-іКО}J:.СОМОJІЬСЬКОЇ»

щиw nрохідник шахти Микола наЧ'альник бу;J(ів­ rницт:ва шахти В. В. Ліrфо.ненк,о. Член ко."ітету ЛКСМУ заводу «Червоний ек-скаватор» Лі•дія По­

1

зустрічі

Київ-

першого

шахти М

для

зібр·а.'Іося панад

2

ти.сЯJчі юнаків і ді·вчат міста. П·ід

звук'И маршу

ського

своєю nра-цею юва.в

з

пасажир­

ва.гону виходять

НевідомсЬІкий,

ті, хто на новобудові заво­ ліпша., вітаючи при{)улих, заяв~

·Пrраво супроводжувати

еше­

ла, що посланці комеомолу Київ­

лон вугі.кля в подарунок стодиці

щини

У.краrіни і раІПортувати Іtомсожолу

організації.

Rи.ївщини про

A'OC'f'POKOBe

з&І~іп-

ВИіЩНЩІ\аЛИ ДОВір'я 'СВОЄЇ

(РАТАУ).

До сор.окар.іччя Великого Жовтня почати укладання бето•ну п.ід буд·инок гідроелектростан­ uії таке зобов'язання взяли будівники Кременчуцької ГЕС. Зараз головні роботи про­ в.адяться_ в котло~анах під буди~ок ГЕС, під водозливну греблю і судноплавний шлюз. Тут п_дР~.бущвн~ки вии~ають скельовни грунт. Пе~фораrорники пробурюють глибокі шпури в моно­ ттнш екаю, машиюст.и трикубових екскаватор·І,в безперервно за·ва•нтажують каменем місткі .кузо­ ви десятитонних самоскиді•в. На фото зліва ~"'іЙмання скельових порід з котлована під буди­ нок Кременчуцької ГЕС. Завершується спорудження

на ті

третьої коксової батареї на Череповецькому металургійномукомбі·

(Вологодська обл.а•сть). Вугільна башта. її

монтується

із

3бі.рних

залізобетонних

блоків.

БудівнИJКи зобов'язалися достроково здати нову бата·рею в ексn\ІІуатацію. Зараз її вже поставле­ но на розігрівання. На фото (в центрі) спорудження башти третьої коксової батареї на Чере­ повецькоrму металургійному заrводі. Широ.кий розмах промислового і житлового буді·вництва вимагає багато цементу. В зв'язку з цим на У.країні споруджується ряд цементних підприємств, у тому числі Ново-Здолбунівський завод у Ровенській області. Вже введено в дію дві обертові печі випалу і помельну установку. Закінчується монт.аж т,ретьоі обертової печі. Jjудівники зобов'язалися здати її в експлуатацію на два місяці раніше графіка. На фото справа- монтаж трубопровода для 3рошення третьої обе­ ртової печі.

(Фотохрок~ка

РАТАУ).

Фото

Г.

Вєрушкіна,

Г. Удальцова, О. Платонова.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2 НА

ШЛЯХАХ

АО

П'нтницн, ЗО серпнн

ЖОВТНЯ

1\=;;яд п;:ІІ За високу продуктивність

РОЗГРОМ КОРНІЛОВСЬКОГО ЗАКОЛОТУ Оцінюючи хі;~; подій' у країні

за.ції.

З

ініціативи

громадського тваринництва

Київського

nісля к.ривавоrо придуше.н.ня Ти.м­

Бомітету РСДРП(б) в місті будо

ча{;о вим

арештовано

урядом лmпневої мирлої

Все

ширше

розгортається

со-

офіцерів,

ви.1учено

чорносотенну

писав, що вдаду в державі фак­

ротьби проти с и.1 контррево.~юції

на.йб.lижчі роки наздогнати ·Аме-

тично

·Створюється рево.1юці·й.ний штаб,

раку по ви.робІництву м ' яса

·в·зяла

в

солда­

свої

руки

У змові з

Керенським,

при

ПРJГМОМУ потура.н.ні есерів і мен­

шовиків,

які

остаточно

зради.1и

cnpa.J!fY революції, реакційні сили опробувалИ!

вста.новиrrи

в

Р(}сії

військову диктшrу,ру. Кащида.то.м у дИ!ктатори було висунуто вер­ ховного

головнокомандуючого

нерала. Кор.нілова., який

ге­

серп­

2·5

ня (8 вересня) посла.в у Петро­ гр<~:д

3-й 1Кін.ний корnу{: з тим,

щоо пок.іІНчити з Радами і ві~но­ вити монархію. Годовними орга­ нііІаторами корніловеького за·ко­ доту бу.тИ! диrurома.тичні і вій­ ськові мkії країн Антанти, особ­ ливо США. В. І. Ленін, ді3навшись змову Кор. нілова, в листі

про ЦК

з·бІ)оЇ,

загони

пи.ш

Червоної

сотні

rва.рдії

роuіт!ників.

р еволюційний

Луганська.

Комітет

реак.ційно

арештував

настроєних

офіцерів,

Полтавська область.

в

Поте­

ряйкі·всь.кій семирічній школі

ше:илівського

району,

Ре­

пошти,

залізничної

виготовили

більше

рІзних

му комітеті було створено спеці­

радіоприймачів. 60 детек­ т?рних апаратів вони відправили ЦІлинникам у Кустанайську об·

альну комkію по (}uо.роні Луган­

ласть, решту встановили в будин ­

ська на чолі з О. Я. Пархомен­

-ках колгоспників і в польових та.

станції, баІНІtу. При революційно­

ком.

послали

в . корніловські частини більшови­ цьких ва.ш

агітаторів, козакам

і

які

роз ' ясню­

солдат&.м

с.прав­

жні цілі їх походу на Пет.рогра;д.

Заколотницькі генерали покдад;ади

б~р~~· тракторних ВІсІм

Партійні оргЗІнізації

великі

«,J.ику

надії

на

дивізію»,

що

так

звану

.с,кла,J.алася

роЗІк.1ад,

вони

ЩОб

обов'язково

масажує

вим'я.

А

що б ху доосн о вне - слщкує, · ба повністю поїдала корми,

своєчасно бу.~а напоєна».

мо-

Чита~ш с тінгазету і відчув-аєш,

мірі еприяє і

колгос•пі у ' Зв 'язк·у з наб.lижен­

Щ(}Де.нна

«Соціалістична

стінгазета

працн»,

ням

40 річниці Великого Жовтня. a.ll'

Всього .шш е декільк.а .рядків

Одержати не 234 центне-ри ~ro.1o- які гдибокі па.тріотиЧІні ло~у-І"rя

радіолюбителів

_

свинини

на

зем.1і

таке нове зоб ов·язання

-

кодrоспу

на

.

не

тt.1ьк.и

гепа.рів

100

орної

с:Всенародному святу я готую

свій

1957 рік. Га·зета

нжа;J;ує

систе·матичшо

про

ана.1ізує

ц е,

хід

надою по

але

ка

його

від

подарунок

4

-

тисячі літрів моло-

кожної

місяців і

вик.онання. с:За

трудовий

виконаю річне зобов'язання15

корови.

днів вже є

за 7 2934».

Тривожним є голос га, зети, комісяців

7

надоєно

по

молока

від

вона rrи.ше

про

хід заготівлі

жею бронзовими медалями ВСГВ.

2008 кілограмів

вод буде представлено на Всесо­ юзні~ сільськогоспода·рській вис­

иику посіли 5

колгоспів району. Однак наші

.Бо.тгоепі дуже повідЬіНО проходить

тавЦІ

можливості

3 акладка си.10су. Рі'lне за•ВДЗ.Н:НЯ

В цьому році шкільний радіоза­

широким

корови,

показом.

. На фото : монтаж радіоприйма­ ЧІВ

в

одн.ому

з

цехів

ми

по

цьому

показ-

місце

при

далеко не вичер-

однакових

кормів. А.1 е з вміщених матеріа­

серед .'ІіВ не видно, на жаль, чожу в

умовах

одер-

жали по 2541-2475 кілограмів молока. Мали б усі доярки

стано'r

лише

'Іас

не

по

центнера

138,6

на

на

..?О 31,9

се-рпня

виконано

процеята,

як .раііон в ці.'Іому проце1нта.

&5,6

такі пока3ники, і в нас було б

,. той ' - на

З матеріалів в га.зеті не вид-

молока\

на 100 гектарів угідь, а що- но та.к~ж, ~юму копосп виробив наііменше по 145». за 7 МІСЯЦІВ лише по 15 це.нтПриваб.тюють увагу читача і нерів .свинин~ на . ~ожні 100

Семінар піонерножатих Позавчора ·В райкюrі ЛКСМУ відбулаея · нара-да піонерножатих шкіл. На ній обговорено наслід­

і

пані. Адже доярки К. Колоша і Г. Гладка за цей же період

шкільного

рад.іозаводу. Зліва направо УЧНІ б·го класу J\<lapiя Калашник, Петро Іващенко і учень 7-го кла· су Леонід Мідяник. (Фотохроніка РАТАУ) .

відмови-

Таким чином сІJІроба буржуазії

юних

бригадах.

учасників Всесоюзної сільськогос­ под~рськоі виставки нагород­

хоДів серед корніл()J!· Ських військ поча.вся

Те,

вазі на 100 гс.ктарів сі.тьськогос- доярки ~досії Іванівни Опана­ 180 пода·рських угідь, по 3і'і це.н тнерів "Сенко.'Вона пише:

шюльн~й р-адіозавод. За два ро·ки ~коляр1

те .1еграфу,

за

доїнням

п.р~цює ка і 40 центне рів '!'яса в забійній ~rістить в сО'бі неве.1ичкий .шст

взяв під свій к.онтроль діядь:ність

ЦК більшовицької партії мобілі- лись вистуmити прО'Ги рево.1Юцііі. зував петрогра,дських робіт.нИІКів

ко.тгоСІпна

комітет

І.'ІЛіІЧ підк.реслив, що, під·ні:и:аю.чи Владикавказа делегацію горськ.ил м&еи на боротьбу проти змовни- .народі·в. В результаті вжитих за­

Виходячи з леяінсних вк.а.зівок,

Цьому у значній

організиорську роботу в цей час про.во;~,ив

КО.1ГО:спу

перед

.1ока і :uас.н на д шу насе.1~ння. яr;, .зроста€ трудаве ліднесrння в

вету­

Вс;шку

партії нам.ітив та.к.тик.у ·боротьби з горців. у цю ди:візію з і.ніціати­ з корніловщиною. Володимир ви с. м. Кірова. будо пос.та.но 3

&ів, не · можн.1 приитипяти і боротьби проти YPЯJtY Керенського.

НІВ'СЬКОГО

Одну

вгостить шматочком хліба, іншу пог ладить і в кожної

" Н'нішно ви•Бонати · ІLv "'став."'ене партією і уря,J.ЮІ з аІЦа.н.ня в

га зе ту

« Киев.1янин » . В Ха: ркові ;1,.1я бо­

у

Бонтрреводюція.

багато

рови.

цівників тваринництва світи,lь.

контрре.волюцій:них

закрито

і

ка, вивчила примхи кожної ко-

ціа.тістичне з~rатання сере;~, пра.-

тів у Петрограді, В. І. Ленін у статті «По.тітичне становище»

де .монстрації ,робі11ник.ів

року.

1957

та.кі ціБа:ві цифри. Якщо У лип- гектарrв ~РН(}І земщ 1, що конк: ні 1956 року · ва.1 овий надііі мо- .ретно роtlиться д.1я того, щоо

ло ка. становив 7 4636 кі.1 ограмів, взяте. Jобов.·Я'.зання .бу.то викона­ то за цей же )Ііосяць нинішнього но. Вцсу тт І ~Іа.тершли про зли­ підготовку до .нового навча.1ьног~ року - 117 404 . кі.1огрмш, мі- ;Бення соІнвартое~і проду&ті·в ські загони в ці ~ні ·вирос.л:и в досвіді баротьби з контррево.по­ року.

і со.1датів на

ЗІfіроііну

коятрреволюції.

вІдсІч і поміщик.ів розгромити рево.тю­

Червоноrвардій- цію за;знала повного краху. На

ки

.тітньої

оздо:ровчої

КЇ...1ька .раз, було при:веде·но в бо- цій:ним виступом Корнілова ·гру­

Т.

йову готовність революційні вій- дящі ма.си ще раз перекона..лися ськові частини. Н.1 захист Петро- в тому, що єдиною парті-єю, яка града. прИІбули також 6 мінонос- пос.1ідовно захищає їх інте.реси, Керуючись

історичними

·Разом з .робітниками. солдата.- ше.ннями VI ми

і

матросмrи

Петрограда

на

захист революції ви.ступюrи тру-

дящі

Мос&ви,

партія

з'rоду

веда

робітничий

к;Іаr,

і

найбідніше селянство на :tброііне

Іваново-Sоз.нссен- ІПовстання, яке в жовтні

1··917

ська, Києва, Х&ркова, Луганська,

процентів

населе;н-

віду.

В дні .JЮботи районної учите.lь­ СІ>кої конференції в Вроварській

шкоді буда. від. к.рита велика вис­ учнІвської творчості. На

Rій

було пред· ставлено екс· понаті:в.

зернини

цінного

ХарактернюІ

дос­

щодо цього є

д<>б11лася ве­

личезниrх yelrixJв в е:кояомічному

цифри:

і

об.ла.днамня

КУJ!Ьтурном:у булївющтві.

Все

доросле населе.ння стало письмен­

ним. здійс.нено загальне семиріІЧ­ не навчання і ро311очато перехід Ді чудові <tміни ми наоqно ба­ чимо і на прикла;ді нашого райо­ ну. У нас, де до революції школа рі(Дк.и!М

явищем,

в

селах

ПРЗІЦЮЄ 'Зараз 10 Сеl)е'~ЇХ, 17 се­ миріЧНИХ і

8

в яких учатьСJІ

початкових шкіл,

11242 дітей. Ті­

льки за. пімявоєнні ро&и П(}Яа.,ІІ;

4

цьому

і

1342 кілограми

молока

від

корови, а нинішнього року за цей же час по 2229. Добилася

близько

році

та. поповнення

чальних

кабінетів

держава

ІіJСИгну.вала

на нав ­

ІІРИЛ1\!,JАЯМ

150

на.вчаJІІНя

тисячі юнаків і дівчат одержа­

ли атостати зріл(}сті. Влизь&о 500 - .навча.ютьс.я у оо'LЇрніх школах робітничої і сілнсшої мо­

Вчора.

в

ес.

Требухів,

. ної радЯІНс. ької дійсності є і те,

що про успішне навчання учнів ті.'Іьки

закінчила

.с.вою

учитмь,

.роботу

серпне-ва ко.нференція учителів. В(}Н3 ІПройшла активно. Як на

пленарному і

не

про;~,уктtв

тваринництва. має

допомогти

праці. Ольга Григорівна рете- гасета ста.не ще більш боfrовою

льно виконує поради зоотехні- і змістовною.

засіданні,

т:иооч .ворИ'.Ли дм питан.ня:

карбованців.

піклуєтьСJІ

цтва

Па.рто.!}ганізація

вона цього завдяки старанній редколегії у•с:унути ці недоліки; і

Бро·вари.

ВигурJвщи.на та де.sишх інших, де 23 дітей шкільного віку не вчилися. В деяких школах зо­

такі

Чудовою рщ:ою налпої пре:к.р&е­

до десятирі'Шого.

була

в

ро.1ь

я& агі-

доярка О. Корсук надоїла по по різкому зб-і.тьшенню виробни-

В. Тетерн.

кове

причому,

Ха,рактер. ні

лшпе

знижують

---------~~ ви- і беmrосередньо в колгоспах. Бе­ було за&он про загальне обов ' яз­ 2437 учні·в. З 414 уЧІНів -

учительські інстИ!Тути,

!Карб~ва.нців.

ці

шк а. Він пише: ·зато ра Бодгоспників на )"с·пішне «Торік за 7 місяців і 20 днів викона,ння в·зятого зобо·в'ЯІЗання

лус· кнкк.і· в с. ередніх шкіл району

6

удос.тоєні

золО'Гих

і

сріб.них

заходи

дальшого

де

Пор)~Ч

такою

шкодою

як

1)

по­

чальному році до фонду всеобу­

з&стосувати

на. практиці

ська середня шк.ола,

11

дітям любов до праці і, зокрема,

соціа.тістИ'lНОО!У

сідь~ькому

Пі.дсrу.мки навчального року по­ казують, що в роботі окремих шкіл у к.ерів.ництві Педагогіч-

Богданів- ним пр(}цесом, у вихоВІНій робо-

ська і Калитянська семи:.. ті у на.с ще є серйозні нвдо.тіки. Мають зробити певні Діловий обмін ;ІJJ71Мками, досвідом вого виховання в школах райо­ річні. також педколек- роботи .на ко.нференції дОІПоможе ну» і 2) «Стан та. заходи до по­ ви· сновки

к.Р<І:Ще:нн.я вихов· ної

роботи», так і

гічного колективу.

Аналіз цей показав, що у ми­

ти. сяч . ка.рбо.ва.нців. На. ці кшnти нулому на·вчальному році зрос­ у.с­ на.дана. значна матеріальна. дмо­ ла майстерність педагогів, мог3 деяки.м учням, зо&рема си­ ·пішніr_ть учнів. Ха.ракт~ризуєтьСпираючись на величезну до­

ся

до. СJІrнення та досвід передовиків яирІJбництва. Все це лрищепдює

літехні'lного навчаНІня та трудо­

60

ротам.

уя:.вле.ння

серед.ньорайонного. госnодарстві.

{}бго­

ал~ і гро.мадсЬІкkть. За.вдяки П на. се:кщіях г.шбок.о бу.та проана­ ЗУСИJ!ЛЯ· М і! 1956--.19И нав­ лізовмш роб(}Та кожного педаrо­ чу в .районі ІІ3дійшло понад

ноr_ті юrокче

ко.нкретне

про агробіологічну 1науку, вчать­

' ' окремих шко.1ах показник. успіш·В

Небагато, зокрема, посуну.шсь вперед, порівнюючи з мину.шм роком, Вигурів«Стан навчальним

розвитщ

ручи посильну учаС'І'ь в сі.тьсько­ госnо.~~;ареьких рооота.х, учні

одержують

медалей .

продовжують ня ета.рої царської Росії були більшість з них крема. в с·с. Требухів, В.-Дим~рка, Пі,д;діська, де успішність 'у 'Інів навчання у вищих учбових 33Jtне.письменн.і. За 40 .років, що За.воричі, Ру.са.нів, Літки, Гоголів становить 100 процентів, Гого­ ми.нають після Велик.ої Ж(}втне­ ладах. Держа;вні асигнування на та в Врова.рах, припущено було .тівська семиріqна 97 9 Рож­ вої еоціаліІСтичної ревмюції, на­ народну ос.віту в районі етано­ ві.деів учнів. І Н івська. оомирічна '95 8 в влять що рі& 1близько 8 мільйонів ша. країна. пі,ц керіВІництвом Ко­ муністичної партії

Недоліки

щоде.нної .стінної газети

:mст за.ві:дуючого фермою І. Гри- татора, п.ропаrа.ндкста і органі·

тавка

м.

НАПЕРЕДОДНІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 75

знаходить

дитячої творчості

О. Моnодчиков.

ШКОЛИ РАЙОНУ Понад

сячний надііі від корови, відно- rваринницт~~· по:шtшення мато­ відно, <!ріс З 340,5 ДО 415 Кі.1О- ЧНОГО ПОГОдІВ Я, ПІДВИЩеІННЯ ЖИР­ гра}Іі·в. ності молока, хоч: в ~мrо.спі де-

В ок.ремих )Іа.теріалах 'lитач що робиться в цьому ншпря~rку.

Катериносла:в.з та і.нши;х мkт. року · привело до перемоги соціа- 300 Воротьбу проти за&олоту скрізь лістичної революції. очолювали більшовицькі органі-

ЛКСМУ .

Виставка

рі-

РОДРП(u),

Демченко,

член

ців і 5 тисяч озброєних &ронш- є бідьшовицька. партія.

тадеьких матросів.

Ба}Іпанії

ся

це ·СЛідуючими

пока.зника.ми:

тиви Вигурівської, Велико-Дm"ер- на:м не припустити того, щоб во­ ської,

Русанівської

та. Літківсь-

да.ть.

вились до того,

В іет()РИЧІНИХ

рішеннях

з'Ї-зду IVIII>tC nоставлено .ня,

-

дати учням не лише тео-

мисловості

і

сільському

РО'бота

в двох місцях

-

ця

госІІо-

провадилась

на навчально-

~ослі')ІНИІХ ділянках nри

зустріти

за.вдан- Д(}рооленості. Обов'язок педк.Олек­

їх до практичної роботи в продареТ>ві.

щоб

ХХ С'воїх в-ихованців. Але ще є не-

136 учитедів забез·печили 100- рети'Чні знання, а і підготовити

У'спішніеть учнів, ·помогу де-ржави, громадськості ІІІроце;нтлу ло,~;і. оргашіІ защій, а. в сер~дньому по рай·ону вона. Партія і у.ря,~; створюють нам в оеобі паротійних проценти після воі умови для того, щоб ,tіти ус­ · Сідьських Рад, ба.ть:к:івс.ьких ко­ ста,новить 93 весняних екзаменів . Ві, д мінників пішно вчились. Їх навчають мітетів, абсолютна більІІLість ,~;і­ 570 учите.пів, з mtиx 172 - з тей ШІtЇЛЬ'НОГО :віку З&JryЧeJri бу­ -102·6, а таких, що одержали ВИіЩОЮ ООВЇ'l'ОЮ, 170 За.ЕЇlіЧИ.U:И JІ'И торі& ~о навчання. Порушено «4» і «5» 3 }'ІСіХ ,ІИСЦИ'ІІJІін -

ни по,вторидися.

кої серед.ніх шкіл. За останні Ще три ЛіНі -і діти сядуть роки жоде.н з їх у'lнів .не за1кін- за парти. Н<11ба.rато краще, ні·ж чив Х к.1ас з відзнакою на ме- У м'И'н.улі роки, школи лідгото-

школах

тивів,

зокрема директо!}ів шкід, з )ІОІІомогою паротійних орга­ нізацій, рмянських органів я~к­ най:mвидше їх уеу:нути і забез­

-

печити · нормальний лроgедемя

поЧаток

навчального року.

М.

Войтович,

зав. райнаросвітою.


П'нтницн, ЗО серпня

року.

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

~~~~~~~~~~~~~~~~

В силосні траншеї

За всіма вимогами агротехніки Щоб

одержати

високий

урожай

озимини

в

постуоае

наступному

році, сіємо її за всіма вимогами агротехніки. На тих площах, де грунт був підготовлений раніше, перед сівбою культи­ вуємо,

а

де

пізніше

орали-пуекатимемо

котки,

щоб

руч

трохи

3 центнери

з

ферммrи

силосом.

ущільнити Аого. Як nравило, під озимі зараз вносимо мінеральні добрива

з розрахунку по

кукурудза

На ценТІра.Іьному под·вір'ї

зедешою

Частина )/3.сою

з

по­

траншей

них

з

забита

конюшини і

-

нотрав'я, інші

на кожен гектар. Особливо відзнача­

ряди

різ­

кормового .JЮ­

ються на ціА роботі в другій бригаді J(Олгоспниці ланок, яки­

пину. Зараз си.1осуємо кукурудзу.

ми керують Катерина Ряба і Галина Мищенко. Вони щодня розсівають мінеральні добрива на 4-4,5 гектара кожна при

Скошено її 50 з яких дав .по

- 3.

нормі

У бригадах .М

і

3

на

4

сівбі

хороше

працюють

гектарів,

нерів зе.1еної маси.

тракто­

·Вж·е

ристи ПавJю Юрченко та Іван Варич і сівачі Микола Юрчен­

закладено

б.1изько

по

Пе1·ро Юрченко та Іван Топіха. При плані 850 гектарів посіяли понад 400 гектарів, у тому числі близько 150 гектарів пшениці перехресним способом.

тон'н на .корову, нам

10-11

потрібно с.илосу.

не

менше

Сті.'Іьки

·В

Добре

працює

Подрібнену

.ТЯЄ\)!0

автомашmнами.

С.

масу

ригорій Руuа.нка і Павло Лизун, rкі

працюють

і4», пос.і.я.'Іи

т.ракто,ром

«ДТ­

гектари озимих.

93

~кдючилис.я в ро·боту ще два поних

агрегати.

Наша бригад.а М 9 в ко.1rоспі Леніна, с. В.-Ди~rсркз, при 1.1ані 613 rюсія.та. 310 гектарів кита і пшениці. д<Г 5-6 верес­ іЯ цю роботу закінчимо. По~ія.1и rа:кож 45 гекта:рів вівсяпиці ду­ м.

'03\іЇ, у тому чис.1і

траюторів

швидко, якkно.

ІJУЧ J фермюш на та

Броварської МТС.

Серед

* * * бригад

тракторн·их

на-

rпої Бобрицької МТС перед у зма­ ганні на осінній сівбі веде т.рак­

rорна бригада, якою керує В. Гу­ [Яницький:. В колгоспі імені Леніна,

с.

Семиполки,

rори посіяли

мини

lІІРИ

боретЬІся

738

п.1ані за

те,

механіза­

гектарів

ози­ Бригада

950. щоб

протяГО)!

найближчих днів закінчити сівбу жита

пшениці на всій пло-

щі.

* * *

випа.с

д.1я

:J'яв.тrятися

зедениіі

ху:jоби.

О. Борщ,

диспетчер

МТС

·

корм

Поча:ш

Таран, агроном.

Сталіна,

Втрачають найкращі строки на садінні суниці 37 гек:гарів суниці має кол­ її

)Ш.Ну.'ІОЇ

15

веrши тут

у

тисяч

60

2 20

велнкоt рогатоІ худоби виконаний на

ти­

Вони

Мокрець.

вирішили

2,5

є

доходу.

розширити

Леніна,

с.

Семоооюш.

Вже де-

~изька

продукти.вність

маиже. замикає

нло­

посіяно .шше 100 гекіfа•рЇ'в Ж'lrra і вже приступи.ш до пос:цки. і пшениці в той: час, як. потріvМіж тим, не всюди так. Ілно­ но сіяти 320. Маємо всі МОЖдИ- рують суницею 'У колгос:пі Ї!Іені вості прискорити цю роботу, ви- Кагановича., с. Рудня. ~іинулої користавши всі наявні у колгос- весни заміс.ть за,п.1ановаяих 3- х пі засоби. У сів бу слід вк.1ючити гектарів посади.'Іи лише о, 16 б кінні сівалки, а це не робить.: гектара. Тут і зара.з втрачають ся. найкращі строки для осінньої Одною з голо·вних .причин за- ·посадки. тягува.ння сівби є те, що бригаЩе гірше у ко.посtпі ім~н.

раноние

молочної зведення

ПастушеІНко) оз1r -

топлю копають повільно. Г

Колгосп

На сівбі озимих культуф зай­ нято у на.с два агрегати. Водії

.

З

ахарченко, ІКDлrоспник.

6

гекта:ра.х,

не

б ачили ~

«Більшовик»,

Бобрицька МТС.

на·доєно

всього

лише

по

1650

0 сь

деш\і

· вцповіді

факти,

на

це

що

дають

питання.

.1іта не

Худо-

одержvє

'

дюпину.

В раціоні

білкових

кормів,

вкра.й:

хоч

є

мало

можли-

вість їх значно збільшити. Худоба перебуває в двох міс-

На Широко

розкинулись

трооухі"»ськоrо

городніх угіддя

колгоспу

ім:е.ні

Слухаю

цях, і в кожній з цmх груп з-за

плантацtях

.1анкову

-

згадую

Овочів нині сті.1ьки,

радістю

нотатки з книги:

Хрущова. І к:уди .не глянь «Помідор. Иого ·батьківщина скрізь кИ!пить р~бота. Вже зібра- Мек.сика і тропічні .райони Пів­ но багатий урожай зернових, пов- денної Америки ... ».

що

говорять

з'бира.єш,

збира.єш,

з

-

бригадири,

-

возиш.

возиш, а кінця не 'ВИ;JJІІО. Людей би

Ще

СЮДИ...

,JіТНіХ,

МО~ІОДИХ,

серИюних щдоліків в орга.нізації справи .надої мо.1ока низькі. В од­ ній:__.з-за

шлях

за.

з.вертає

селом

польовий

міво.

Він

в'єть-

-

в

кращому

розумінні

цього

слова.

ся серед городніх плантацій. По

Ідемо далі. Мені, молодій лю­

обох бо.ка.х вмиче.з.ні площі огірків, капусти, ·помідорів та морк-

дині з міста, приємно бачити, з якою ,моторністю колгоспниці

ви

зривають помідори, складають їх

-

пона.д

100 гектарів.

... Знайомимося

з

молодою

в корзини. В кінці поля зі1бра.ні

колгосшпицею Ольгою Ца.хло, як.а помідори сортують вже другий: рік УС'Пішно керує 11 ЯЩИ!JШ.

і

Dиа,~~;ають

а.1е,

на мою

думку,

ще ;недос·тат­

ньо. Адже факт, що ча.стина по­

того, що

достав.тяють

гій

-

тачанні

зеле·ну

нерегулярно масу,

з-за персбоїв

·-

ним ходом й::де заготівля кормів. Чудові руки трударі'В зробили в~іх учнів середньої шкоди, які ши,рують» У сього нині •ба.гато в арті•'Іі, і все та.к, що цей південний «щшй:­ багато ще могли б зро·би'l'и до по- з водопою по·требує хазяИ.ськ.ого ока, вик- маю> почував себе на .на:ши.х зем­ ча;тку на,вчального року. Про це говорять, дещо роб.тять, до води. дючно високих темпів в роботі. лях, як дома. Він став «нwпшм» Відразу

в

дру­

у водопос­

каровп щодня «мар­ по

12-15

на

випа.с

кіло·метрів

та

з

випасу

У стаді є чима.1о високопродук-

тивних корів. Їх треба було

б

·ви:дідити, краще годувати, а.1е І(е не роб.1ять. Доярка т. Загура заявида, що у її кращої коро­

ким с.1овом райсrrrоживспілк.у, вір-

дш

ніше її керівних праців~ників. Не допомогли вони кодгоспу ор­

він

Здебільше він напідпитку, гру­ бий у поводженні з доярками, ма.1о

ВИ «Під.ІаС'КИ» ВИК.1ЮЧ'НО ПО ЦЇЙ: причині знюив;ся щодобовиіі надо

з

14-15 6-7.

що

робить

для

того,

щоб

.Ііку•ва.ти і попереджувати захво­ рювання

тварин.

Погано працrоо і брута.1ьно по­ водить себе пастух Пе1'ро Труба.

В робочий час він відлежується де-небудь у

затишку.

Скота.рі

Петро Иика.л та Іван По~идько часто

пускають

во.1ів до

товленої д.1я корів

приго­

зеленої ма.си

і @УЮТЬ ЇЇ.

Не3розумідо,

чому

прав.ІіНІНЯ

колгоспу терпить і такого неробу,

як. К.шм Оере.да.

Адже з

його

вини, як r_rароwщика, корови час­

то

за.шшаються

uсз

зе.1еної

ма.­

си.

мідорів перезріває, гине і йде на корм свиня•м. -Дороге :в нас буде са.1 о,-ка-

жуть КОЛГОСПНИКИ. Це .дійСНО ·та:к. ЧастІ} згадують тут пе.рчансь-

місяців

Ак:тивно прой:ш.1а цими ;~;нюш бугаІв. Дуже ве.пrкиІі у на.с П•РО­ в ко.поспі виробнича нарада тва- цент JІ.:rовості корів, що також ринників. Центрадьнюr питанням знижує на.дої мо.1ока. бро чому низькі надої мо.ІоНес:ум.1інно вико.нує свої обо­ ка, чюrу за 7 місяців і 20 днів В'Я'з·ки ветса.ніrа.р т. Тер.1юк.

1вдоста.1ь зеленої :~~аси кормового

агроном·овочевод.

с. Рожни.

рчд

молока.

вець».

ку. Не тільки ягоди, а.1е іі сад ua протягю1

у цій: артілі занедоали. І. Дрозд,

Вже

надоях

Нижче вміщуємо матеріал рейду, якиіІ провели багатотиражна газета «Колгоспна правда» і редакція районної газети «Стахано-

·

Нl салки,

· • •· ю· оудь-якого южрядного оорооtт-

худоби.

по

. Раііком партії заслухав звіти голови колгоспу, члена КПРС тов. ФІлатова Г. і секретаря парторганізації т. Галицького М. Ім вка­ зано на 1і недоліки, що заважають артілі у виконанні взятих зобо­ в'язань, і визначе ні заходи для їх усунення.

топді. Наприклад, у бригаді J'.\2 З ·кілнка років ягоди, які тут є на кі.Іогр·;нІів )!о.Jока від корови? (бнигадир М. "

процентів, свинопоголів'я

Основним недоліком в •роботі колгоспу, особливо за літній період,

мокречанам

кар·бованців

ІІІ

-на 180. Створені умови для перевиконання зобов'язання по вироб­ ництву м'яса, в тому числі свинини. З 50 центнерів свинини на кожні 100 гектарів орної землі, згідно зобов'язання, вже виробле­ но по 21,6 центнера. Утримується зараз на відгодівлі така кількість свиней, що забезпечує ще 38-40 центнерів.

За 20 днів у нашому ко.поспі щу пі,~ ягодами ще на 2 гектари

мина іте по ка,.,топл·~щv, а К"Р" " n , "

. ______

Фото К. дуJ.чснка.

Ь?рючись з~ гідну з~стріч 40 роковин Великого Жовтня, пухів­

вигідності

с.

тут

ськии колгосп ІМ. ВатутІна добився певних успіхів у розвитку гро­ мадсь~?го тваринництва. Так, наприклад, річний план розвитку

культури і в колгоспі і)Іені

с.

таборн

ПРИЧИНИ НИЗЬКИХ НАДОЇВ МОЛОКА

гекта.рів. Щ~ рса.1ізації ягід

Переконалися

літні

Сількорівський рейд перевірки догляду за худобою

посци;ш

а.ртіль одержада G.liOЬRo

цієї

в

провадять обприскування поросят розчином СІ\-9.

(Фотохроніка РАТАУ).

Будьонного,

ди не з·ві.Іьняють площ з-під кар-

худоби

------~

гектара суниці дали

***

переведення

11. 1(. Білик і колгоспний ветеринар~ий фельдшер В. І. Куликова

Бобрик.

Колгосп ім. Шевченка, В.-Димерка.

Після

і-Іа фото: завідуючий ветеринарною дільницею Греііговсt.кої МТС

фермою.

сяч карбоsа.нці·в.

сходи.

Г.

тракторної

N'2 9

моJІочно­

ше

пшениці, П(}сіяли по­

тварин.

пооведено дезинфекцію тваринницьких приміщень.

числі

6-

Микодаї.вська область. У колгоспі імені Леніна, Жовтневого paЇtuli)', регулярно провадиться профілактична обробка сільськогосnо­ .J.аrських

гос.п і)І. Ста.1іна, с. Русанів. Ли­

Вночі т.рактори орють на зяб. С. Настич, бригади

ім.

ком­

достав­

Вже посіяно озимих 200 rе!'­ та.рів. Перші 16 гек.тарів, в тому

~ресН!им спос.обQІм.

обліковець

с.

Іван

Хомич та «,КДП-35» Во.'Іоди­ мир Рябуха змагаються за те, щоб посіяти жито і пшеницю

пере­

20 -

Колгосп

«Бєлару~ь»

і

Макушненно,

товарною

якісно

швидко тракто.р·ИІСТ

нас

си.1осниіі

байн.

завідуючий

дні

тонн

3200

його

буде.

Перехресно посіємо цю культуру на всіх 400 гектарах. Одно­ часно підііімаємо зяб. Оранку здебільше проводимо вночі. М. Кособлик, агроном, І. Кваша, бригадир тракторної бригади. Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Сіяти

2000

тонн соковитого корму. Щоб >ІЗТИ

ко та Петро Костиря. За два робочі дні вони посіяли 75 гек­ тарів жита. Половину озимого клину посіяли в бригаді .N!! 7

За перші два

Боже.н цент­

130-140

літрів

мо.тока

Значна до.1я вини за це па.дає

За

останні

д:ні

проводиться

пе•вна .робота •для того, щоб

!Правдати

ста.новище.

ви­

Вирі.Ше'н-о;

зокрема, давати корова:м

по

грамів

кожний

концеІrrратів

:на

200

дітр молока.

Ці

заходи дадуть

хороші

ре­

зультати, якщо ·буде посиде.но со­

ціалістичне

змагання

між дояр­

ками.

поки

це

татньо

Але

що

відчувається.

недос­

Особдиво

ланкою. Повільно йдемо з нею Добре вродили в колгоспі і ка- ганізувати переробку овочів на на за.відуючого- фермою т. Висо­ нестерпною е пове.дінка. таких вздовж плаJLтацій:. Помідори тут пуста, морква, ци<бу,Ія. Лишають- :місці. цького п зоотехніка т. Хомен­ доярок, як Г. Пет-ренко та С. Дзю­ уродили на. сла!В'у. Кожен кущик ся колгоспники і дорідним вроДоб.ре попра.цювали нинішньо- ка. У них притуп.1е.но почуття щедро увішаний плодами. жаєм картоплі. го року овочеводи і не тільки нідповідаль.ності за. доручену ї.м ба. Вони не ~бають rпро піднееенЛанкова зриває щин з них і, показуючи нам, каже:

-

-

Але виростити високий врожай колгос.пу ім. Хрущо·ва, а всього це тільки початок справи. ра.й:ону. Справа честі і ·прюrий

Любо глянути, а на смак Плакат, якиА ми тут бЗІЧи.чи, за- обов'язок їх керівників, коопера-

важ.1ивішу дi.IJIHR'Y ко.ІгоСІпного ня проду:кrивності корів. виробництва.

Це видно і з такого фак.ту. В

рівного немає йому. Покуш- клика~> працювати так, ЩІ}б жо- тивних праціВІників, щоб всі ці групі молодням, що ·випа.саєть­ 300 ден огірок, помідор не пропа.в. прекрасні плоди нашої землі і ся на нашИх багатих лука.х, і туЙ'І'е. Не менше, ніж по А .на дL1і це ще поки не так.. 3би- лю~ської праці в У·СЇ.И овоїй кра­ сьогодні ще можна п~бачити двох бс~­ цент.нерів з гектара бу.J;е. Вс1'И- рання овочів і ОС()бливо ПІ}МЇ.Цо- с.і потрапили на. етіл трудящих. бугаїв. Внас.1:док цього -

-

гай тілЬІІtи збира.ти...

рі•в .ї.Іе повільно.

Onьra Артинова.

СИ!С1'емне па.рува:ння і виснаження

Партійна організація

і

прав­

ління ·К.Одгос,пу повинні регудяр­

ІНО проводити виробничі від3Начити кращих,

демо край відставанню ях

наради,

і ми пок.Іа­

по на.до­

модока.

Рейдова бригада.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

З редакційноУ ======• * МикоJа

Павлов

не з

ІНИХ

*======І

ся. 3гадом воно лягло лю і

ноги в

Черевики

вигнав телят в трудових книжках хJІо.пців уже записано бі,'Іьше як. по сто тру­ додків.

хотіло

Re

бік

пастина

дня дапома.гають ·рови.

Що

rМ31сову участь брали наші уч­

.ж робити? Ки.нуть усю череду і

подума.в хлопець.

ні в за.гатімі ·кормів д•'ІЯ тварИІН­

бігти в село? Ні, так rне можна. Гнать усіх тедят у село і розпові·сти, ІЩО тр,апи.1О·бя? Ні, це довго. Треба щось швидше з>рабити.

ництва. 3аrпа.м'яталося ·всім сіно­ ;}оирання. Робота на. лузі •для ба­ гатьох нашкх учнів -була. не ли­ ше цікавою, а і пов•чальною. Ряд

Доручивши

із них навчалися працювати rна

'І'елят

хлоп-

тедичку '!'а

.відвів

11

·стягувати їх .до місця с;ки.ртуван­

ня волокушами. Ще з бі.1ьшим підне.сенням уч-

Іtодись

Микола. ІІав;юв минулого літа.

теж

пас

молодкяк.

І нескро-мні й смІлІ, Промовляв скрізь голова Одної арт.ілі: «От взуття в нас хоч куди! Доброї роботи, Не боїться ні води, Ні, тобі, болота Сто кілометрі•в іди І іти охота; Хочеш краков'яка шквар

днів. Ніхто з учнів rна~шої школи за минулий рік .не ма.в стільки. Трвба ска.за.ти, що в цьому .році теж, певно, ніхто 'більше .не ма­ тиме. Але позмагатися з Мико­ лою охочих знайшлося ба.гато. третій

бригаді,

і

школи :Ми.к.ола

наприклм,

КіндратеJнко

Володимир Кравченко.

Мені тепер ча.сто,

-

рить Анатодій:,

-

ста.в

.на

.Вони

-

«Попросили Якщо

То

Потім,

учитель.

с.

риною. Бригадир їх хвалить. А

новий

сцени ·столнці У·краіни

ім. Лесі Українки «дочь пракуро­

Артисти

Театру

показали

тут

глядача

11рудящим

, • . • • _._.-.-.... .,

11

Києва.

-

юноrо

.спектаІКЛь

Микитен:ка,

ра» Ю.

а

«дні

суспільс1:ва

електроенергії в Радянському Со­ юзі в 1955 році становило 170,2 мільярда кіл.оват-годин, що

пере­

поставлено завдання забезпе­ чити ·випереджаючі темпи будів­ ницmа електростаНІЦій з тим, щоб електроенергетика

витку

йшла

лузей

в

nопереду

пародного

Виконання

своєму

цього

роз­

інших

га­

господарст.ва.

завдання

дасть

можливість у 1960 році вироби­ ти не менш як 300 мільярдів кі­ ловат-годин електроенергії. Цнм буде зроблено .великий крак впе­

•J?€д у здійсненні повіту.

ленінсЬІкого

за­

Розв'язати завдання повної елек­ трифікації країни, відзначає ав­ тор,

Тепер СРСР за виробітком і спо­ живанням електричної енергії вийшов на друге місце в світі, випередивши такі роЗІвинуті ка­

•рення енергетичних об'єднань. Такі об'єднання досі охоплювали лише одну або кілька областей. У шостій п'ятирічці поста~лено

п.італістичні

-завдання

країни,

я•к

Англія,

інші.

дальші

персдективи

радянської

роз­

енергtlТИКИ

до­

клад:но розповідається в брошурі

І. К:улєва «Електрифікація СРСР у шостій .п'ятирічці», випущеній Держа·вним видавнНІЦтвом пqлі­

тнчноі літератури (Москва, 1957). У Директивах ХХ з'їзду КПРС по

шостому

зброї та її заборону.

атомної

(ТАРС).

п'ятирічному

плану

можна

тільки

ш.ляхом

створити

єдину

ство­

енер­

гетичну систему європейської час­ тини СРСР, а згодом буде ство­ рено ЄДИНУ ВИСОКОВОЛ!іТНУ СіТКУ

всього Радянського Союзу. Єдина

енергетична

.ропейськоі

1960 ·

року

система

частини

СРСР

об'єднає

єв­

до

тепл.овІ

1

гідро-електростанції від Донбасу до Уралу заrалЬІною потужністю близько 25-30 мільйонів кілqват.

ту вибуху першої .ра.д.я:нської вод­

невої бомби в ~::ерnші Тепер ної

ра.кети,

як.а

тичшої ра.кети е;прави,1о величез­

«Амерікєш Відмітивши,

тах.

ук<ту

Тут всюди визнають, що, не­ зусиль

і

і

недооцінИ'.ІІи

проми.слову

Радянського

ком­

Сполучені

що

Штати ще •ра.з

роки

водневу

бродк.аетінг

не враження в Спол)1чених Шта­

на

несе

ТУПИВ у п~редачі по ра,з;іосисте­

голова

зва.жа.ючи

захисту

бомбу».

мі

загули,

1953 .року.

існує .ніякого

від міжконтинентальної ба.1істич­

па.ні».

ішов

не

ОГдJІ'ДаЧ Д. Г. Комос, JfКИЙ ВИС­

Повідом.1ення ТАРС про у•спіш­

Союзу,

на-

могуrність

як,

це

вж11

за­

було у випадку з ядерною і тер­

Спо­

моядерною :Юроєю. Кох·бс сказа•в, що Радянський Союз зробив «Бе­

Голову

артілі

с'!'в.орити

дикий

вироби! ..

кого радіуса ;(ЇЇ.

підвели

величезних

коштів,

ефективну

Автори

нині,

ракету

та­

знавати,

більmо.сті

перших

ко­

що рцянська. наук.а. і

технік.а досяrли

магазині

піху в

купув~ати.

ве.'Іичезного

створенні

3брої,

Немирович.

такого

яка, ·бе3су,мнівно,

ти

на

кі

електростанції

Урал,

допомогу темі, ня

ус­

електростанцій

ближчих

змінить

енергетичну базу центральних об­ ластей

європейської

частини

СРСР і серйозно вплине t~a

еко­

номіку всього цього району. До­ сить ска-зати, що при роботі на повну потужність у середній за водчістю рік ці дві ГЕС дадуть мільярдів

кіловат-годин

11роен·ергіі і вивільнять

ного господа,рства понад йонів На

тонн

елек-

для на.род­

12 міль­

яскр·авих

прикладах

аюор

брошури показує значенн•я об'єд­ нання електростанцій лініями елект.ропередач на спільну (пара­ лельну)

роб01'у.

живання

торіі

Відомо, що спо­

електроенергії

СРСР

в

різний

бу.ває нерівномірним.

·різниця

між часом

на тери·­

час

Наприклад,

Москви

СвердлоасЬІКа стано.вить Отже,

коли

на

збільшуватися

доби

Уралі

2

і

години. nочинає

споживання

елек­

троенергії у вечірній час, в Цент­ ральній енергосистемі е ще зайва потужність,

яку

можна

переда-

подати

енергосис­

навант.ажен­

АНГЛІЯ Комеята.рі ряду аrн глііі:.ських га­

ІЗет до повідомлення нро успішне вИІ!lробува:ння в ОР·СР на.цда.1е­ кої, між.к.онтине~нтальної бага'!'о­ етупінча,стоі

ти

•балістичної

ві.добра:жають

ніе'І'ь в тих

ра.ке­

розгубле­

ко.1а.х,

які

в.ва­

жали, що у віднаrnQ.ННЇ .до СРСР

гідроелектростанцій

треба. веети політику, яка вихо­

Сибіру.

10

заявив

розгортається

ширше

ріках

Пропrгом

років,

вказує

най­

а•втор,

дить з того, що захі~ні деDжави

.мають перев<tгу перед ОР•СР в га­

тут буде с"Гворено 4 енергетичні системи: Іркутсь,ку потужніс­ тю 4260 ти.сяч .кіловат, Красно­ ярську 3200 тисяч кіловат, Новосибі·рську 900 тисяч кіло­ ват і Алтай.ську 1257 тисяч кілов-ат. Це дасть можливість краще використати ·незліченні при_

·стивши

родні

серйозні міркува.ння у Вашінгто­

багатства

витку вості

вугілля.

центрі

будДвнищ,во

на

уральсь­

можуть

максимальним.

Дедалі

пругою 400 тисяч вольтів. Введення в дію волзьких гідро­ докорі1нно

в

вперед,

чено величезні кош'!'и. (ТАРС).

зрабить

навпаки,

Центральній

коли

стає

і,

кидок

він, США бУ'дуть З'мушеШ відмо­ витися від евоїх .за.кор.донних баз, на ·будівництво яких було затра­

виду

ве.1икий вплив на сліввідношЄІн-

Бровари.

технічrний

прорив». Ра.но чи пізно,

МЄінтарів зм-ушені проти волі ви­

вже мати,

Киів

ною і Уральською енергосистема­ ми лініями елект.ропередачі на­

20

летенський кидок ;впе·ре.ц з момен­

Таку ж точку зору вис.1овлює

США

Основни.ми енер:гетичними об'єк­ тами цієї системи будуть Куйби­ шевська і Сталінградська ГЕС, об'єднЗJні з Цетральною, Півден­

вищує рівень 1913 року у 85 раз.

Про

випробувань

вLй'ськов·а. могутні:с'!'ь зробила ве­

'І'рату

м.

У ШОСТІИ П,ЯТИРІЧЦІ

Керуючись ленінським ученням, _тру.цящі СРСР на чолі з Комуніс­ тичною партією за р.оки Радянсь­ кої влади добились видатних ус­ піхів в електрифікації країни. До­ сить сказати, що виробництво

витку

пинення

..співвідноше;ння

змінює

сил .на. с·вітовій арені. РQсійська

вання міжконтилента.1ьної баліс­

І.

u

в нашій країні.

т.а

.1Юе'І'ься за роззб.раєння, за при­

а

комуністичного

Фр.анІLІ.ія

вимов­

зна 'Іно

лученюt Штатам ще не в,з;ало:ся

Черевики

Полотняк.

знову

що

Росією між..конти.ненталь.ної рак.е ти раніше від СполуЧ{іlіИХ Штатів

словом,

В

театру

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СРСР

НОВІ І книги

уряд

і

на. заявдяе: <<Успішне сТ>ворення

Зникли ранти білі ...

Яновського. В.

розвиток науки

ві,з;носи-

Газета «Нью-llорк. ге,ральд трі­

говорять),

десь

Ізди1'ь в

юності»

колектив

міста

Комунізм це є Радян·ська влада плюс елект.рифікація всієї краіони та·к В. І. Ленін визна­ чив роль елек1'рифікщії в побу­ дові

І.

і

міжнародних

бюн» у по.відом~енні з Вашінгто­

не про·в•едення в СРСР випробу­

Щоб гарантію

Все частіше виступають у .ра­ ЙОНІІюму БудиІШ<у культури митці

проектуваІння

у

Одним

І

Виступи артистів столичних театрів

вІШро-

си.1

нах.

словам

бачили,

Власні

Жерд{)ва.

ра.­

міжконтинента..1ьної

РЗІдянськ.ий

підбори,

Устілки

І. Швачко,

ста-

вкла:дом в

Вже зовсім без підошо•в,

учні·в нашої школи цьо­

ранно слідкують за. кожною тва­

сnочатку

Загубив

між­

балістичної р<11кети е ве.'Іичезним

каші».

це

проВІедено

що

будівництво

чаші!

вірити

(Свідки

нkтичного суопілнства.

го літа ·ви.робили в колгосші 3500

також

кресдюють,

лопотить,

із

а

Нові черевики вмить

.мо­

трудоднів.

кети,

я·к раптово

Л'є, немов

за·пус.к

'І бу:ва.ння щерної і термоядерної з·брої. В заго.'!Овках газети піk

начальства

Безперервно

з.дійснеJНО

континенталь.ної ~баліст·ичної

Дощ, ря.сний, громовий

додого бу,~~;івника щасливого кому­

Oro

)1С'ІІішно

Стьобнуа зливою із хмар

вірші.

почуття

про те, що в Радянському Союзі

путь,

голова,

в

Вийшов,

В них теж. анаходять свій вияв юна;ка,

У·сі центра.1ьні газети Руму.нії

И щойно в центр, на бульвар,

,ІІ,е­

совище, що вказує зоотехнtк, до­ дня,

Побував

.ня

опублікували повідом.1ення ТАРС

черевики.

приіха,в

відгуии

на повідомлення ТАРС РУМУНІЯ

(В місті ж він нечасто) В установах побував,

рево, на. ліс.

почуття

у

Фото Г. Пазен:ка.

Зарубіжні

місто,

От

наніть ·Снить­

дивитись

готуючись

Нові

ся за:пах свіжої тирси. І я якось по-новому

дітей металургів. На фото: ранок у таборі.

Він «для шику» Прийняв рішення озуть

гово­

дичок, і бичк.ів тільки на те па­ розпорядку

В

р.амі. Дуже подюбив свою роботу.

.'!юблять свою роботу, гоня'І'ь те­

тримують

Бо,

школи ходив А. Ватюк,. Тепер віІн

-

ський табір заводу імені Петровського. В ньому відпочивають 550

Розхвалився! .. І якось Свій «товар прек;расний» Та.к відчуть йому прийшло·сь На персоні власній,

семирtЧНОІ

Анатолій Ва.тюк, пише

цього літа телят пасди учні на.­

шої

на.шо1

ДніІІроnетровська область. У селі Микольське, Солонянського ріІйону, в мальовничій місцевості біля Дніпра розташований піонер­

Підря·д дві неділі: Витрима усе товар Нашої артілі!!!».

учень 10 класу Літків,ської шко­ за. ди. Ціле літо пра.цюва:в на пило­

Вир()б.ив

цей час близько трьохсот трудо­

У

до

головою виготовляє

Як слова,

ІншиИ па.стух, можлИ'во, не ні працюва.'Іи на жнивах. Ватато відра.зу б на-віть звернув увагу з 'них, як М. Друзь, І. fіІушка, на понедінку окремого теляти. М. Мак.а.р~нко, відзю1.чені подякаМикма ж nильно щодня, щого- ми пра.вш~ня ко;rгос,пу. . дини стежить 3 а. ними. Він добда•вно вцомо, що .в проце·с1 .ро­ ре пам'ятає настанову зоотехні-/ боти дю,з;ина. не л~ше навча.єть­ ка. про відповідальність ро•бо'!'и ся працювати, а.. 1 вихов.ує·ться. па.стуха. - йому ж доручається Це . сто•сує'!'ься ~·СІХ без винятку велике грома,'ісьас. добро _ худо- робІт в колгос.пІ. .. . _ 5[1,.

І.,

Чули в Літках,

цям, що були побЛІfЗУ, Микола кінних тршб.-rях, .вершити копицj, в седо. Вихід знаJідено небезлека була вчасно у.сунена.

де

О.

(З листа сількора).

своїм матерям­

го, ·воно застогна.1о. Видно, дуже

взя.в

Україна:.,

недоброякісне взуття.

У1JаІС'l'Ь в роботі на фермі. Люба

дояркам доrл·яда.ти ко.тгоспні ко­

череду

ська

Лук'яненко

Ряд наших учениць теж беруть

ло. Коли Микола підііИпов до ньо3ахворіло,

(ФЕЙЛЕТОН У ВІРШАХ) ЛІтківська артіль « Радян­

зе;м- Ку,пова і Галя Онопрі~нко .кожного

rпроетягну-

року.

1957

пошти

Учні під час літніх канікул на па:совище . .Всі вони .розбрелися по лісовій га.тявині, жваво тра:ву відшу;кува.'Іи. Лише од-

П'ятниця, ЗО серпня

різних і

Сибіру

для

галузей

сільського

роз­

промисло­

господарства.

В брошурі розповідається та­ кож про технічний прогрес у рі.з­ них

галузях

народного

господар­

ства, зв'язаний з розвитком елек­

трифікації

в

шостій

про електрифікацію

п'ятирічці, союзних

рес­

лузі ядеDНОЇ зброї.

Газета

«ИОDКШі,р

пocrr»,

повідошrения

вмі­

т А,РС

на.

.найвиднішому .мі·сці, пише в ре­ )І;акційній статті, що повідо:млЄІН­ ня ТАРС

«:повинно

впкдикати

ні».

Редактор закордонного віщіду гооети «дейлі міррор» Майкл Кінг пише, що Америка почала

.нинішні пер.еговори про роз3бро­

єння n Лондоні, гадаючи, що 3а­

публік, зокрема Укр.аінської РСР.

·ХіІд м::rе перевату :nорівняно з Ро­

Б р ош ур а СРСР у шостій

еією в засобах достав:ки ·водневих

«Електрифікація п'ятирічці» чи­

тається з великим інтересом. Чи­ тачі знайдуть в ній яскраві дані, що

щих

показують

СРСР,

ництовом країни за

досягнення

здобуті

КПРС в

40

під

трудя­

бом<і до об'єктів. Проте повідом­ ;rення ТАРС піді•РБа•1О цю точку

зору.

(ТАРС).

керів­

електрифікації

р. Радянської влади.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, .N't 138. Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

Зам.

3348-2480.

103 номер 1957 рік  

103 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you