Page 1

Прол~тарl всіх KpaїR, еднаt1r,CJl/

Наше НЕДІЛЯ

новому

21 Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської області

н!

rоспи,

ні 9dВЖДIl

перетворюються

ному голосуванні, забе~пе"ує всі права еправді вільнuї .JIIGДИ­ нп. Нічого ЦЬОГО немає і не може бути в жодній капіталіс­ тичній країні світу, зокрема в США, де панує «демократія» долара і золотого мішка, де ді­ ють ЛЮДИНlІненавпсниuькі 9ако­ ни расової дискримінаціІ, де трудящі позбавлені прав і гід­ ності ЛЮДИНИ. ТОВарИШ Сталін у промові на ХІХ з'ї:щі партії ГОВОРИВ: «Раніше буржуа~ія дозволяла собі ліберальничати, відстоюва.­ ла буржуазно-демократичні. сво­ боди і тим створювала собl по­

на пулярність в народі. Тепер ві.Д

оснащені

баrатою

успіхів у розвитку

р.

Немає

технікою,

сlльськоrо

10

коп.

nerKoT

1.10-

в

рад­

значніших

будемо

мати

достаток

промисповості.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Про проведення виборів до обласних, ОJ{РУЖНИХ,

в центрі уваги роботи місце­ вих Рад завжди повинна бути радянська людина з її зрослпми

районних, міСЬJ{ИХ, сільсьних і селищних Рад

депутатів трудящих У краінсьноі РСР

потребаuи і культурно-uоj)уто­ Президія Верховної Ради УкраїнськОІ Радянської Со­ вими запитами. Товариш 11. В. ціа.лістичноІ Ресu}'бліки постановпяє: Сталін у своїй геніа.IlЬНій пра­ ІІ ризначити вибори до обласних, окружних, районних, ці «Економічні проблеми соціа­ міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Україн­ лізму в СРСР» учить, що мета соціалістичного виробництва­ ської РС Р на неділю 2Z лютого 1953 року.

ronoBa Пре8идll BeplOBHol Ради УкраТнськоУ РСР

не прибуток, а .Dюдина з її п?т­ ребами, що основним еКОНОКІЧ­ ним законом соціаЛіЗМу є «за­ безпечення максимапьноrо за­

доволення постійно зростаю­ чих матеріальних і культур­ них потреб BCboro суспі ль-

CTBa~. Проте, як відзначив XVII з'lзд

М. ГРЕЧУХА.

Секретар ПреаидlТ ВерховноТ Ради УкраУнськоУ РСР В. НИЖНИК. М. Київ.

грудня

18

1952

року.

НаслІдуємо приклад бабанських механізаторі в

Величезне політичне і виробвикликали у рально-політичної Єlності ра- визнаються тепер тільки за тими, ні хиби. Окремі партійні орга- механізаторів нашої МТС рішендянського народу, його нево- у кого є капітал, а всі інші гро­ нізації і Micи~Bi. Ради погано дба- ня ХІ Х 3 'Ї:llIY партії, історич хитної згуртованості навколо мадяни вважаються сировим люд I~TЬ про. ДОБІР. І вих~ва~ня кад- на промова велик~го вождя і демонстрацію

і ми

на

що

(Із звітної доповІдІ тов. Г. М. Ма,lенкова ХІХ з'їздові партії про роботу ЦК ВКП(б».

справжнє свято наl1переаовішоІ лібеРdлі;,му не лишилося й СЛІ­ КП УкраlНП, в справі кул})турВ світі радянської демократії, ду. Немає більше так званоІ но-побутового обслужування на-

на могутню

тепер

станціТ,

доб'ються ще

rocnoAapcTBa,

сировини дпя швидко зростаючоТ Ціна

перебувають

сумніву втому,

в краТні баrатство продовопьства дпя народу і повний

103 (902)

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ Р АД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ Сьогодпі публікуf.ТЬСЯ ~~ каз Президії Верховної Ради ~T країнської РСР «Про проведення виборів до обласних, ОКРУЖІІПХ, раЙОЮlllХ, міських, сільськпх і селищних Рад депутатів трудятих у країнської РСР). Вuбори призначені Hd. неділю, 22 люто· го 1953 року. В цей же деНh відбудуться вибори до місцевих Рад депутатів трудящих в братній Росіttській Федерапїї та рлді інших сою~ших Рf'спублік Вибори до місцевих PJ,n лепутатів трудящих - важлива політична подія в житті радннського народу. Вибори в нашій краІ-

піднесенні.

наіібпижчі роки нашІ копrоспи, машинно-тракторні

ГРУДНЯ

1952

земперобство і тваринництво

MorYTHboMY

«свободи особи., - права особи селення на УкраІні є ще серйоз- ниче піднесення

тів трудящих; за зимовий пе­ ріод ПіДготува'іИ 41 водія ди­ зе,nьних і колісних тракторів, 12 комбайнерів. Одночасно па курсах і семінарах при МТС

Центрального Комітету Кому· СЬКІІМ матеріалом, ПРИ1lаТІІИМ РІВ праЦlВl.IИКlВ ТОРГІВЛІ, ДОПУС·18чите.пя това.роша П. В.Сталіна. пе,репідгот},вати всіх бригаДIlрів вістичної партії Радянського лише для експлуатаuії. Р03ТОП­ тили .зас~н чення торговельних у- чора ми завершили план чет- тракторних бригад, тракторис­

Союзу, навколо любимого вождя тано

товариша lі. В. Сталіна.

п рпнцип

рівпопра.в.ності оргашзаЦlЙ. нечесними людьми.

людей і націй, його заМІВfНО

Шd.ХРdЯМИ 1 роз~радачами

дер-

Нпнішні вибори до місuевих принuипом повнопраВІІості екс­ жавної влаСНОСТІ. Рад депутатів трудящих прохо- плуататорської ментості і ?ез­ Великі вимоги до місцевих дитимуть в обстановці пового правності експлуатованої БІЛЬ­ Рад пред' ЯВЛЯЮТЬ нові завданполітичного і Вllробничого під- шості громадян». ня, поставлені перед радинсьнесення, ВИJ\.lIlIкапого рішенняУ країпський радянс~киtt на­ ким народом рішеннями ХІХ ми ХІХ з'їзду КПРС, історич- род глибоко усвідомлює, ~o з'їзду партіі, Директивами ПО вою промовою товариша CTaJiHa СВОЇИІІ успіхамп, CBOЇ~I радІС­ П'ЯТОМУ п'ятирічному плану.

на s'Ізді, геніальною Сталінсь- НИ~І, вільним jJШТТЛМ, ~восю Обов'ЯЗ0К Рад - мобілізувати кою праuею « Економі чні проб- свободою і незалежністю вш ~o­ широкі масп трудящпх на виколемп еОllіа..:Іізму в СРСР», в об- бов'язанufi Ііомуністичній пар­ нання і перевиконання нового становці, коли весь радянськип тії великим вождям Леніну і ll'лтпрічного плану, підвести

народ самовіддано бореться ~a Ст~ліну, ленінсько-сталінськifi

вертого ltварталу

по

ремонту тів, машиністів молотарок, об-

тракторів.

ліковців.

Ми обговорили патріотичний

почин колективу Бабанськоr МТС. Бабанці зобов' яза.ІІИСЯ закін.ити річниti план ремонту тракторів та грунтообробних машин до 20 січня 1953 року і зверну.пися 3 закликом до

Механізатори ДОКJаДilЮТr, :3~'-

силь, щоб виконати свое 30бов' язання. Токарі В. Власен­ ко, Ф. l\люrась, коваль д. Ру­ ианка, слюсар )1. l\ороль, тракторист В. Деркач і інші на ремонті машин ВИКОНУЮТЬ

всіх мехаllізаторів області ще норми на 130-15а процентів. ширше розгорнути ~магання за Курси по перепідготовці ~Iexa­ дострокове завершення ремонту нізаторів праuюють, па них тракторного парку та ci.lbCbKO- навчаються понад 150 чоловік;

свою роботу на рівень великих г~спо~арських машин..

Гаряче курси трактористів і комбайне­

}'спішне впконаНJlЯ директив дружбі народів, своєму старшо­ ~aBдa8Ь к.омуністичного БУ;1ів- ПІдтрпмуємо sаКЛІІК 1 беремо рів починають с.ВОІО роботу. З'їзду партії по Il'ЯТО~fУ п'Ятп- ку братові-росіfiСЬКОllУ наро­ пицтва. Під такии ло~увгок на себе зобов'язання завершия. Мінчук, річному плану РО:lВИТКУ СРСР. Дові.

повинна провадитись ~iДГOTOBKa ти ремонт

всіх

тракторів

та

Тру дящі нашої республіКІІ До виборів У !lliсцеві Ради ДО виборів У місцеві Ради. груптообробних машин до дня йдуть назустріч вибuрам спов- трудящі У країнської P~P прп­ Важливою УМОВОЮ дальшого виборів У ~lїcцeBi Радп депутанені гордості за всесвітньоісто- хо~ять з новими уешхами ~ ричні перемогп, здобуті радян- деРіКавноиу, господарському І пjднесення рuботи Рад є с.амоським народом під керівництвом культурному

будівниuтві.

Комуністичної партії. ВОНИ пи- нішнШ склад міецевих

шаються тим,

еоціаліСТИЧІІиtl

що

лад

радяпськиt1 раний два

рокп

TO~IY,

Pa;r,

Ни­ критика і критика

об­

G справді величезну роботу в cnpaBl мо­

ладом у світі. ліКII на ВІІкопаНІlЯ нових вели" ... Ради, - вказує товариш ких завдань, поставлених Ііо­ Сталін-є БЕЗПОСЕРЕДНІ ор- ?tfуністичною партією перед ра­ самих

мас,

тобто дянськии народом в п' ятіfl ста­

НААоlЛЬШ ДЕМОКРАТИЧЮ І, лінській П'ЯТllрічці.

Броварська МТС.

знизу. ІЦе

Відрадні підсумки

самокритику

провів і критику ЗНІІЗУ, глибоко вик-

народним, lІаtlде~lократпчніШИJ( білізації всіх трудящих респуб­

rанізаціТ

ширше розгортати

заступник директора МТС по політчастині.

У нас в колг(\спі підведено н. В. Сталін", на з'їзді, ваші ривати хиби і недоліки в робо­ ПОllере;lНі підсумки сільсько­ КОЛГОСШШКII розгортають соціа­ ті, забе~печити широким масам господарського року. ДОСЯГНУТО лістичне з~rагавня за ще ви­ виборців можливість сміливо вис- певного підвищення врожайності щий урожай у 1953 роиі, за тупати з критикою хиб в діяль­ всіх KY.IIbTYP. Пшениці, наприк­ те, щоб надоїти на фуражну ності радянських організацій і лад, зібрали по )8-21 центне­ корову не меlIше 2500 літрів установ, рішуче боротися з уся­ ру 3 reKrapa. Удій молока зріс молока, 01Іержати 2,5 мільйона кими спробами затиску крити- на 365 .пітрів від фуражної ко­ карбованців прибутку.

значить, найбільш авторитеТ-І Проте в роботі місцевих Рад рови. Грошовий прибут~к за ні організаціТ мас, що макси- ще є чимало серйо:ших недолі­ ки, - ось на що повинна бути 11 місяців склада6 1 МІЛЬЙОН мапьно поn~гшують Ім участ~ ків, ПОllеку ~П ще не ВJIЖИТО бю­

у будув~нн~ HOB~T держави І рокраТll3М і тяганину, трапля­ в упраВЛІННІ нею І максималь-

ЮТЬСЯ випадки неуважного став­

но розв'язують революційну лення до запитів трудящих, до енергію, ініціативу, творчі здіб їх скарг і листів. XVII 5 'їзд КП ності мас ... ". ~T країни відзначив, що часто Ті.IЬКИ у пас, в Радянській країні, де деРіІ\:1вна вла;щ належить самому lІ'іродові, всім труднщим заuезпечені справжні

деllократичні свобо;J.И і права. Радянський Союз, ЯКІІtl втілює в собі i;reї ленінсько-еталінськоІ дружби і рівноправності багаТОНd.ціональних народів, є КЛCL-

ще місцеві Ради не займаються по·справжньому питаНІІЯМИ про­ мисловості і сільсь~ого го~по­ дарства. В ре~ультаТІ незадоВlЛЬ­ HUЇ роботи МІсцевих Рад, педос­ татньої мобіліЗiLції КО.:Ігоспн~го Сt>лянства на боротьбу за усшш­ не виконання ~aB~aHb, пост~в­ лених перед СОlllаЛІСТИЧНИМ CI~Ь

Очищення посівного мате­ ріалу закіuчили, і зразки на­ звернута увага місцевих Рад і 732 тисячі карбованців, а ТО- правили на апаJіз в ~OHTp~дь­ партійних організацій в період рік иу ло за ці.llиl1 рік півтора, но-насінну лабораторно. РІЛЬпідготовки до виБОРІВ. мільйона. Авансом одержали на ничі бригади І • .макаренка та Партійні організації, місцеві кожен трудодень по 1,2 кіло- І. Хавра виконали IJлаІІ заго­ Ради, ВИКОРIIСТОВУЮЧИ багатий тівлі і вивезення добрив у подосвід, набутий під час мину- грака хліба, 2 кілограми кар­ ТОll.1і, 3 карбованці, фураж д.пя ле. Тільки торфу заГОТОВ.1ено лих виборів, ПОВИІІні вже зараз, худоби. Грошова оплата тру- 500 тонн. Ковалі ремонтують 3 перших днів підготовки до додня за весь рік становитпме інвентар. виборів, розгорнути широку ма­ 5 карбоваІІців. Г. Пищай, сово-політичну роботу серед ви-

борців. У дні виборноІ

кампа­

нії треба ваполеГJИВО, пов~як-

денно роз' асвювати виборцям їх права і обов'язки, ті великі

сичним зразком деРЖdВff пового ським господарством в ПОВlfi завдання, які ставлять перед типу - держаВІІ соuіііJістичноі, п' ятиріЧuі,. в ряді областей ~e нашим народом Комуністична. де послідовно ~дitlснюються прин Є багато ВІдстаючих KO.1ГOC~IВ партія і Радянськи~ УРЯД, 110ЦИПИ соціалістичного де~lOкра· тизму, закuнuдавчо закріLJлені Сталїнською Конституцією, яка !Іа ділі забезпе1fув всім ГРОl4аllянаи C!JCP загальне, IJряме і рівне вибuрче право ПРИ Т46М-

і РdПонів. Є немало випадкІВ, білізуючи наЙШИРШІ каси ТРУколи місцеві Ради недостатньо щи! на успішне виконання цих ведуть бор~тьбу :І порушенням~ завдань. Статуту СІЛЬСЬКОГОСП01lаРСЬКОl (8 nepeAoBO' "Радянсько' артілі, не заВЖJИ стоять H~ вар­ Укра'ни" 8а 18 rрудни). ті соnіаJlїстичноl власносТі.

Окрилені іСТОРИЧНII~И рішен­

нями ХІХ

3'ї~дy паРТll,

про­

мовою вождя ів чителSl товариша І

I~ОЛГОСПНlЩЯ.

Колгосп. БіJ\ЬШОВИК". с. Рожни.

Для високого врожаю Цінну

ініціативу

виявила .пів. 3а один день бу ло виве~е­

комсомольська організація кол­ но s тваринницьких госпу імені Сталіна. Вона ор­ над 200 тонн ГНОЮ.

К. Авраменко,

ганізувала, за 1l0ПОКОГО!О. кеку­ ністів і правління аРТІЛІ, ви­

возltу гною

llJ1S1

У ДОБРIШНЯ по-

ферм по­

голова сільради.

с. Калита.


ст!

2

Політичне

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

21

Мене 3 увагою слухали в Москві

навчання молоді

Цимп дня~п Я повернувся з столиці нашої БатькіІЗЩUНИ­ у цьому навчальному році значно краще, ніж торік, в рідної Москви, де разом ~ пе­ комсомольській організації пром редовиками-са;J.оводам 11 І\раїни артілі імені Сталінської Консти­ брав участь у нараді при Мі­ туції організовано поліТНіівчан­ ністерстві сі.1ЬСЬКОГО господар­ ня молоді. В двох гуртках нав­ ства СРСР. ЦЯ ПОЇ3ДI\а JO чається 44 чоловіки комсомоль­ Москви і все те, що бачив Ta~l, ців і неспілкової ~IO.10дi. Для роботи гуртків створені всі не­ обхідні YMoBn: є приміщення, відповідна JliTepaTypa, наочне приладдя. Партійна оргапізаllія виділила досвідчених пропа­ гандистів. г. Острицька-керівник по­

назавжди залишаться в моНІ пам' яті. Але паі1більшr вражен­

ня зосталося від перебуван­ ня на IipaCHЇtt площі. СХU.1ив­ ши ГО.10ВУ, слідом за СОТН н МИ інших людеf:t, увійшов до Мав­

у МОСІ{ОВСЬКОМУ Державному університеті на Ленінських гора,л, ї3;1П.1И у метро. Всі мп відвіДй.1l1 ВеЛilкпfi аl\адемічний театр, ле :,щвилисл постанову (\ СПЛЯЧ(l KpaCYHH~.

року в нас площа під П.lодови­ МП насадженнюlП СТ(tповитиме 175 гектарів, виноградом-·!) гектарів, суницею-16 гектарів. Передбачено ро~ширеЕІНЯ площі під персикамп. СТilВЮIО завдання-довести урожай фруктів до

ряду .~олгосПJВ РОСІЙС~КOl Ф.~- кожного гекта.ра. У країни,

БІЛОРУСН,

рОКУ

1952

Зразково

, . ІІа ~lapaДl .бу ли ~111l0ВО~И З 11 ОО і ягід-до 80 центнерів з

д,ераиll,

грудня

провести

зимівлю худоби (Оrляд пистlв)

дальше збі:ІьшеНIІЯ поголів'я громадського тваРИНППQтва,під­

вищення

його

продуктивності

тепер і в наступному році в значніі1 мірі залежать від умов, створених для зимівлі ху доби. В більшості КО.Ill'ос()ів району

Садовод колгоспу імені Сталіна ие добре

розуміють.

Тварпн~

lуркиеНСЬКОІ, Азербаttдшансь- рязансы\її оБАастї, т. [lepHoB ЕІИЦТВО РОЗ:'llіщено в теп.1ИХ і кої РСР та іншпх республік, розповів про методи боротьби снїтлих приміщеннях, добре вчені. Вuступаючі ділилися дос- з шкідникаии ~'

садах, садо- дог ЛЯДі.1GТьсл, на весь стійло­ відом роботи. Агроном радгоспу вод колгоспу їмені Маленкова, виП періО,l забезпечене фура­ золеЮ,щоб вклонитися беЗС}lерт­ «Сад-гігант), де заПнято під Алтайського краю, т. У країнсь­ жек. Але в окремих колгоспах HUMY Вододимuру Іллі чу Леніну. з цим негаразд. садами 27QO гектарів,. т. Дро- КИЙ поділився досвідом ВИРОРедколегія щодеІІноl стінга­ чаткового комсо;&ольс()кого по­ Після цього ще довго бу ли fdH розповІВ про НОВІ методи щення 120-15f) центнерів фрук~ети ,,3а комунізм" (колгосп літгуртка-до кожного заняття ми па КраснШ площі, ДПВИЛlI- формування крон фруктових тів на кожному гектарі ШlOдо- імені Леніна, с. П.10ске) спо­ ретельно готується. Під час ся па Kpe~l.:Ib, де ЖІІве і пев· дерев piSHOfO віку. JleKuiї ВllКОРИСіОВУЄ географіч­ носного сапу. Виступило ще віщає: том но праl1ЮG на благо народу Одним з перших на .нараді "Наш кодгосп значно пере­ ну KїtpTY, схеми, діаграми. Вивнаш великий батько і вчитель вис.Т1ТПИВ я. Мене, як і шши:к, ряд садоводів, sавідуючих пловиконав річний план по надою 1Іаючи з СJlухачами тему «СРСР молока. але за останній мІсяць­ Йосиф Віссаріонович Сталін. всі з увагою слухали. 3апро- дорозсадниками, директори ря­ -країна перемігшого соціаJlіз­ пІвтора продуктивність корів SlкиП разом 3 деніНИJl створи· ваджуючи вчення великого неду плодоягідних інститутів. Все різка знизилася. На свинофермі му», вона вміло пов'я~ус цей € випадки загибелі поросят матеріал з._.геніа.JIЬНОЮ працею JlИ нашу велику і могутню дер- ретп()рювача природи І. В. Мі- цінне я записував у зошит, грудневого опоросу·. товариша П. В. CTaJliHa «Еко­ жаВУ-ОП.:Іот миру В усьому чуріна, пат колгосп за остан- щоб і в своєму колгоспі запроні роки добився підвищення Це сталося тому, ро~повідаG­ номічні проблеми соціаJlізму в світі. Тут, у Rремлі, провадив врожаю фруктів. Так, наприк- вапити це на практиці. ться далі, щО ТВі1РИННИЦТВО бу­ СРСР», його промовою на ХІХ Були ми у Всесоюзвій ака.де­ ло погано підготовлене до зи­ с~?ю РОБОТ~ ІСТО~ИЧНИ~.. ХІХ ла;:{, торік у нас БУ.1l0 зібрано s'Ізді партії, історичними рі­ 3 lЗД КОМУНІСТИЧНОІ паРТll. І ~o. ,80-1 ОО пентнерів фруктів s міІ сільськогосподарських наук MiBJЇ. Добрі приміщення, З0К­ шеннями партіІ. OpгaHi~OBaHO. Разом ~ іншими учасниками к~жного гектара. В цьому ро­ імені В. І. Леніна. Академік рема свинарник, з вини буді­ на високому рівні проходять наради оглянув ~IOCKBY. Яка III вперше у нас вропи.JlИ пер­ Т. Д. Лисенко дав наи ряд цін­ вельників не отеплені. Можна заняття і в гуртку по вивчен-

ню біографіІІІ. В. Сталіна, вона красива! Ми були у My~ei сики. Слу­ ~. І. Леніна, My~eї подарунків

де

керує А. Кулинпч. xaQi систематично відвідують Н. В. Сталіну, історичному, заJleKuiї, які читаються силами див.іIЯЛИСЯ на висотні будинки, Ч.:Іенів сільського лекторія. споруджені на Смоленськїtt плоНавчання в г}ртках сприяє щі і інших вулицях, побува.1И

значному підвищенню політич­ ної і трудовоІ актщшості моло· ді. Бі.1ьшість слухачів працюють агітаторами на двадцятихатках,

догляду і було б значно збільшити запа­

них порад відносно

3дійснюючи рішення історич­ підвищення врожайності садів. си фуражу, але брига!1П,

ного ХІ Х з'їзд}' КомуністичноІ партії, ми розробили п'ятиріч· ПIIі1 план розвитку садівництва в І\олгоспі. На кінець 1955

А. Гулиіі, садовод колгоспу

Імені СтаJlіна.

очо­ лені О. Строкачем, М. Ма.1lЮ­ гою, О. Чернявським і В. Ста­ сюком, лосі не зібрали

понад

гектарів кукурудзи; не змо­ .І0чені 3 70 гектарів озимі tt ярі культури. Фуражир с. То­

10

с. PycaHil.

піха безвідповідально ставиться до своіх обов'язків-корми uinГолова сі.1Ь8ИКОНКОМУ т. Шу­ відсутностІ фельдшера не працю€ ВОЗRТЬСЯ до ферм s знаЧНИМI "Не вІд мене 8алежить". ПІд беруть активну участь у ви­ такии заголовком був надрукова­ май пuвідомив, що до квартири медпункт. перебоями і, до того, без ваги пуску щоденної стінгазети ний у газеті "Стахановець" .'1нст М. Mixe€Ba електрика подана. РаАздороввідділ повідомив нас, та міри. «Червоний ткач». 3а останніх М. Міхеєва з с. Гоголева, в яко­ що з 10 грудня медпункт почав *** му він скаржився на T~. щО в йо­ в газеті "Стахановець· від 7 Декілька pa~iB, скаржиться 2 місяці 6 кращих стахановців ro квартирі довгий час нема елt>К­ грудня був уміщений лист з се.1а працювати; завІдуючою пунктом реДКО.1егія, ми пuса.1И про це -слухачів гуртків - вступили ТРООСВіт.1ення. Кулаженці про те, що там з-за призначена т. Опанасенко Г. в газоті , а наслідків ніЯКІІХ до лав КОМСОМОЛУ. правління не реагус на ці сиг­ Комсомольці і неспілкова мо-

СЛІДАМИ НАШИХ

лодь стали ініціаторами сопіа.1ІЇСТИЧRОГО Rмагання

за

висо-

Єдність і згуртованість болгарського народу Вибори д.о окружних, околійсь-

дИ Н. Шеве.ilЬ~ ~I. Рибки. Ста-

НИХ і сільських нарОlllШХ рад де­

том; не відстають від неї брига- ких (повітових), міських, ханов ці В. 3ахарченко, Г. Жов- путатів трудящнх, що

14

район­

ших виконують змінні вироб- чизняного фронту, керованого Ко­ процентів.

120-150

па

Масове

муніСТЦЧIІОIO партією. За офіціа.1Ь­

перевико- ним

пові;l.ОмлеllНЯМ

взяло участь

вІд

98,.~

у

виборах 99,16

до

нання норм ВІІробітку tприяло процента всіх виборців. За "ан-

току, що артіль достроково-4 ДИ;І.атів ВІТЧІІЗНЯНОГО фронту го­ грудня-викона.1а річниП ви- .1Осува,10 під U~,()G до 99,63 про-

ро б ничи

й'

цента тих, що бра.1И учасгь у ВІІ-

план 1 працюr. зараз борах. ДспутатаМIІ наро.J.НИХ рн

у рахунок 1953 року.

. об~ано б.lНЗЬКО

п. Білокінь.

ЛЮДtЙ яких

с. ГОГО.lів.

6J т~сяч .кращих наро.J.НОЇ Болгарії, ceprA

18.95

депутати

Лекціі для трудящих

.

няного

прnцента-жінки.

кандидатами

фронту.

Вибори до

місцевих

Всі

Вітчиз­

pa.J. збіГ.1ИСЯ з Зlшменною подією та~омшськиfi в житті болгарського народу.Дост-

товлених лекціП про геніальну г~)спод.:\рськш~ П.lан. В реЗУ.,ЬТJ• •

...

працю ВОШJЯ паРТll

~

наР 0 1У

ТІ

відста.lа

Сl.1ьськогосподарська

Бо.lгарія переТВОрИ.lася в персДову

В. С'!а.:пна «Еко- аграрно-індустріа.1ЬНУ "раїну.·Вже

номічні проблеми СОlйалізму в у 19~1 році виробництво промис­ СРСР » лекпією на таку ж Л(\ВОl П'ро~укнll перевищи.1О до: воєннии Р1ВСНЬ у 4,6 раза. При

3

тему вш виступ~в

активу с. ГОГОЛіВ.

на

зборах цьому ВJіпуск машин, в порівнянні

І. Кузнецов.

декцію ~po геніальний

твір

товарпша Н. В. Сталіна «Еко, номічні проблеми соціалізму в СРСР» прочптав у клубі для колгоспників секретар партор­ гаюзацїr т. К. Кудря. І. Швачко. С. Жердова.

Союзу і є єдино ПЙ.1 iTIIKOJl). Ті.1ЬКИ

вона, ця ПО.lітика, може

чою і си.1ыlю·

ролгарський уряд уже затвердив план першого року другої П'лти­ річки, який передбачає дальше значне зростання всіх га.lузеЙ на­ родного

гuсподарства.

Значних успіхів здобуто в роз­ витку

де

сі.'ІЬСЬКОГО

понад

50

господарства,

процентів

об'€днані ТРУДОВИМИ ho-зеМ.lероб(;ькимн

се.1ЯН

коопераТIІВ­ господарства­

ми, тобто ста.1ІІ на соціалістичний ШЛЯХ.

нашої квіту­

•.

Погано оргаlIі~овано зимівлю

Як відомо, прийнята цими дня­ ми Генеральною Асамб.1е€ю оон індійська (насправді - американ­ ська) резо.1юцlя в корейському питанні, грубо суперечачн міжна­ родному

праву,

рекомендує прин­

цнп "ненаснльственої репатріації" (тобто повернення на батьківщи­ ну) військовополонених як умо­

ву перемир'Я в Кореї. і>озправа над беззбройними військовополонени­ ми в Понгані, які хочуть повер­ нутися на батьківщину, амернканці намагаються

і яких приму­

Внбори до місцевих народних рад депутатів трудящих показали, що весь БО.lгарськиЙ народ пІд­

сити

тримує цю політику

на ділі ·ненасильствена 8 репатріа­

і сповнений

рішимості завершити будівництво соціаліз~у і далі змІцнювати непо­ рушну дружбу з великим ра­ ДНfIСЬКИМ народом, твсрд.о відСтОЮ­

вати справу миру в усьому світі.

Трагедія Понгана МиролюБНі люди

іі усьому сві­

ті з гнівом і обуренням .п.ізнаJlИСЯ

про

новий

страхіт.1ИВИЙ

злочин

воювати

роду. показує,

ПрОfll

що

власного на·

являє

собою

худоби в жердівському J\ОЛГОС­ пі імені деніна. І. ДИТВИllепко

Д.

MaItapeHKo

вказують, що:

"На ДВОХ корівниках дах відремонтоваНIJЙ,

тяги.

Невистаqає

коvмушок,

нема прИВ'язей для корів. На фермах-аllтисанітарія. ГнІй не вивозиться. Доирки не прохо­ дять МСДИЧНnГО ОГ.1ЯДУ. HeCBO€часно і в нед.остаТНIЙ кількості підвозять на ф~рми фураж, час­

тина його, з вини розбазарена" •

Група

працівниКів

правління,

тварин­

ЛПЦЬКИХ ферм колгоспу імені ція. Коли ще потрІбні докази то­ Димитрова, с. В.-Дпмерка,­ го, що США не хочуть припинен­ ня війни в Кореї, а. навпаки, на­

магаються її розширити, таким ни­ щівним доказом € страхітлива розправа з

військовополоненими

в Понгані. у цьоиу

ЗВ'JlЗКУ

наскільки

стає

своєчасна і

ясним,

необхідна

буда радянська пропозицІя на се­

сії ГенераJ1ЬНОЇ Асамб.'1еі оон пrо негайне і повне припинення вогню в Кореї на основі вже до­

Н. Стрельченко, г. Михайлен­ ко, Г. Гусак і інші-пишуть про неякісну механізацію во­ допостачання, виконану техні­

ко)( Броварської :МТС А. Кор­ жем. Внаслідок цього доводить­ СЯ возити воду

бочками з ко­

120

корейських

KOMeH':HJНTa

і

табору ката

дирі пlДПО.lковника СО:ід!тів протягом допомогою

китайських

За

в

мун­

Мі.lлера

55

КУ.lеметів.

карабінів і штиків",

.1ЯЄ

Нdказом

3{)(1

.хвилин ,,3 гвинтівок,

як повід.ом­

американське агентство Асо·

шісйтед Пресс,

розпраВ.1Я.ШСЯ

з

віЙСЬКОВОПО.l0неними

тільки

за

те, що вони ... спІвали

патріотич­

Кривава трагедія Понгана,

так

ca~1O як і звірства американських агресорів на острові Кочжедо, розкривав очі на справжні цілі американської політикн тим, хто ще перебуває пІд дурманом аме­ риканської пропаганди. Кривава

Тво

редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

ТРdгедія Понгана закликає людей доброї волі до поси.г.ення бороть­

Ba€

ня війни американtьких імперlа­ Jtістичних розБНіників проти ко­ рейського народу.

дільниці Броварського справі розлучення.

би за мир, за негайне ПРИПИllеJl­

них пісень.

ШинкареНf\О І. п., який прожи­ в м. МИКО.'1ё1ЄВі, ВИК.'1икае дру­ жину Шинкаренко М. Ю .• що про­ живає в м. Бровари, в нарсуд І-ої

району в

с. Іванов.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської обла~тl, вул. ЮРОlа БИ :lQ8бl

не

скрізь-про­

лодязів, що розташовані в селі. американських загарбників у Ко­ 3авдання партійних органі­ реї. 14 груд.ня американські голо­ сягнутої угоди і передачу питан­ зацїtt, правлінь цих колгоспів, ворізи ВЧИНИ.1И розправу в табо­ ня про повну репатріацію військо­ тваринників-негайно усунути рі віЙськовопо.10llСНИХ ІІа острові вополонених на вирішення комі­ наявні недоліки в організаціі сії по мирному врегу.1lОванню ко­ Понган. Вони вбили 84 і порани­ зимівлі громадськоІ· худоби. рейського питання.

з 1939 роком, зріс більш як У 9і) вІЙСЬКОВОПО.l0неннх. раз. а ВН.J.обуток руд-в 43 рази.

JJіквілу­

вати ВіКОВу ВlДста:lість БатькіВЩIІНИ і зробити її

наРОДllllХ

прочитав лля слухаЧІВ раtlпарт- рокова. за чотири РОКИ. викона­ школu лекпію з ПИКоІ1У ПіДГО-1 но перший п~ятиріЧНИЙ наро;1.НО­

11.

Радянського праВИ.l ьною

С.'

Лектор т. о.

товариша

Виступаючи перел вибuРЦЯМН, BOiК.J.b БО,1гарського народу Вилко Червенков говvрив: "Ми знаходи­ мось на праПИ;IЬflОМУ Ш.1ЯХУ. На­ ша політика € ПО.1іПfКОЮ миру і будівництва соціа.lізму. Вона спи­

ві..1бу.1ИСЯ раєТhСЯ на' підтримку і д.опомогу

грудня в БО.1гарії,ОЗIІJмснува­

туха, Н. Вольська і багато ін- лися блискучою пер"могою Вітзавдання

нали.

МІЖНАРОДНИИ'" огляд

ку якість ПРОДУКllіі. Ткаля Н. Крпкун 99 пропентів готових виробів здає першим сор-

llичі

ВИСТУПІВ

броварська районна друкарня Київського обласного управління в справах полІграфії та ВИАавннцrВI

Зам.

1816-2280

103 номер 1952 рік  

103 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you