Page 1

Пролетарі всіх країн, єонаuтеся!

Вся робота сільських

ЧЕТВЕР

27 ГРУДНЯ

1951

н2

ОРГАН БРОВАРСЬБОГО РАПRОМУ БП~)У ТА

повинна

dYTM

зміцнення гро­

мадського господарства, трудовоТ дисципліни в колгоспах, збіль­ шення видачі колгоспникам хліба, інших продуктів і грошеи на трудодні.

коп.

15

органІзацій

виконання зобов'язань перед державою, всемірне

р.

103 (799)

Ціна

РАііРАДП ДЕПУТАТІВ ТР~ТДЯЩПХ, кIlївсыIоїЇ ОБЛАСТІ .

партійних

спрямована на підвищення врожайності і збільшення валових зборів усіх сільськогосподарських культур, на дальший розвиток громадського тваринництва і піднесення його продуктивності, на

(3

ПЛЕНУМ РАЙКОМУ КП(б)У

постанови листопадового Пленуму ик КП(б)У).

'Будови комунізму--всенародна справа

віти, не було КОНТРОЛЮ пад ПіДВIIЩУІОЧП рівень всієї ідео­ ТІІМ, ЯІ{ хто ВІІКОНУ6 іНДІІві­ :rогічноі і иасово - політичної ЛІІстопадо- Ilуальниfi план самостіі1ної ро­ роботи, невтомно виховуючи

25 грудня підбупся плснум paflKoMY І\П(б)~Т, па ш\ому об·

говорено піДС}'~IІШ вого Пленуму ЦІ\ ІіП( б)У, П.1С- боти над підвищеНІІам НУМУ !іиіВСЬІ{ОГО обlіОМУ КП(б)У. ідейного рівня.

свого трудящих в дусі б~JмеЖІІОЇ від­ даності ідеям деніна-Сталіна, рівень вірності ленінсько - сталіuськіfi

З ДОlIовідшо (Про стап і :захоНа ІІпзькиfi ідеfiЕШЙ ДІІ поліпшення і;.tеологіЧПОІ ро- oI\peMl1X декцій , що буди про­ ДРУіІ\бі ШLродів, У ~Yli іІШВОТВОР­ боти партії1ПОЇ оргапіЗі1пії» пп- читані в селі Се~ІИПОЛКИ, вка­ ІІОГО раJШІСЬКОГО патріотизму,

ступив сеІ\ретар раЙКО~IУ lіIl(б)У зав у СІЗОGJlУ виступі т. Степа­

ненависті до всіх

ворогів

ра­

тов. llІульга І. В., сІІро пі.1ГО- HO~. ІІо l\ОЛГОСIlах ее. І\IlЯЖИ­ дянської Батьківщшш, llепрп­ товку І\О.lгоспів і МТС рапону чі, Погреби, Мокрець, IIj'xiBKa ~lІІрепності в боротьбі проти до вирощення ВІІСОЮІХ УРОіІ\аїв незадовіл>но пращоІОТЬ агіп\о­ всіх і ВСЯКІІХ проявів буржуа~­ всіх tіЛЬСЬІ\огосподаРСЬКІІХ IiYJb леКТІІВИ, бібJіотски. В се.1ах ної ідеології, осоБЛІІDО про­

тур у 1952 році і проведення 3а~шм'Я, Гоголів, vJiTКlf, де є ти проявів ідеО.;10гії українсь­ зимівлі худоби» - голова Вl1l\ОІІ- радіОВУЗJИ, не органі:30ВіШО ко­ кого GУРіІ\уазного націоналізму, кому раfiради депутатів тру дп- леКТІІвне радіослухання. Не по партійна оргаnізаціл рапону

всіх селах органіЗ0вано кіпооб- доб'ється

щпх тов. ІІазенок С. М.

-

ПартійШL організація

всіх

Ра- С.1УГОВУВаІIНЛ населенuя.

нового піднесення галузей сопіалістпчного

господарства і культурп, нових

дянської України, - відзначили Різкій КРПТІІці був піддаНІІfi успіхів У виконанні завдань, допові;J,aЧ т. llІульга і впсту- віJ;.tіл KY.lbTOtBiTHix установ поставлених перед РЗ,ДЯllСЬКШJ паючі,-під I\epiBHIIЦTBO~I Цеп- райвиконкому. Зав. відділом т.

Tpa.lbHOfO Бомітету ВК. П(б) і Jіулебtl. не вживає заходів для

особllСТО товариша Сталіна про- ПО.1іпшення роботи раіібудпнку вела велпку роботу по I\O~IY- культурп, клубів, бібліотек, ніСТИЧНО~IУ ВIlховаШIЮ

трудя- ГУРТІ\ів

щих і культурному будівництву. Ріст політичної eBiДO~IOCTi і творчої активності робітників, КОЛГОСПІшків, інтелігенції Радяuської ~TI\P(iїHII яо~раво впявлnсться в їх caMoBi.J,ltallill боротьбі за успішне виконання народногосподарських ІІ.1апів, за побудову КО}lупізму.

художньої самодіяль­

ності, НС дбає про добір та ви­ ховання кадрів 1{ультосвітніх установ. КеріВНllКІІ ряду пер­ ВПНІШХ партійних організацitt, зо[\ре~lа, по et. Пухівка, Rали­ та, ВеЛІІка ;J;И~lеРІ\а не пере­ віряють і не епрямовують ро· боту клубів, бібліотек. В доповіді і виступах багато

Певних успіхів Д?~ЮГ.lася .j увагп приділялося рішучому l~a~a раПонна ~aPTТl~~a оргаш- поліпшенню ідеfiНО-ВИХОВНОї ро­ sацш. OДIl~K, ЦІ }СІ,IlХИ MOГ~1II БОТll серед МО.10ді, ~lI:iIlOK, уч­ б БУТlI наб,нато ()IЛь~ШВIІІ, I\O~ 1 пів, розпопсюда-~еIIНЮ літерату­ ли .б к?жна П~РВИІша ~ap~op рн, газст. Про раfiоппу газету гаНlзаЦl~, рзJ1І,,?jl паРТl1 .бl~~Ь- «СтахапопеЦf. }) було зазначено,

Hapoдo~ нашпм ВОffiДСИ і учи­ телем товаришеи Сталіним.

Сталlиградгlдробуд.

• •

лівому

березі

Воли

СПОРУ..1.жується

лікарні. магазини.

ВЕСНЯНІЙ СІВБІ-БІЛЬШОВИЦЬКУ 3УСТРІЧ!

*

Про досвід партійної роБОТІІ, набутий первпншпш партійни-

На

місто, В якому житимуть будівники Сталінградської ГЕС. Тут бу­ дуються гарнІ. впорядковані великі кам'яні будннки, :к.1уби. ШКО.1И,

Трудова перемога механізаторів

24 грудня Броварська МТС виконалs квартальний ми організаціями в організації план ремонту тракторів. Першість у соціалістичному зма­ lIоліТВIlХОВНОЇ роботи серед 1\.олганні посіли: трактористи тт. Хромець М., Овдієнко О., госппш\ів, а ТаІ\ОіІ\ про хід Бондаренко В., Базир М. Трактори прийняті комісією АО підготовки до весшшої сівби, перевірці якості ремонту. розвиток громадського тварин­ я. МІНЧУК, шщтва розповіли на ВІІСТУПіllОЧИ

заступник директора МТС по політчастині.

пленумі,

по другому

пптан-

ню, тт. І~овбаСИНСЬІ\llfi І. Шевель А. І., Хавро Т.

М.,

ЗЕРНООЧИСНИМ МАШИНАМ-ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

11.,

Мінчук Я. Л. Вонп ВИКРІІЛИ 3еРНООЧІІС\ІЇ маШИНІІ (ВІМ-З», Гоголів, хо, машина й цілий

також ряд tерflОЗIIПХ недоліків які ВlIГОТОВЛЯЄ наша віТЧИЗdЯу

керівництві

l\олгоспа~ш

МТС раfiопу, осоБЛllВО з

ше ПРПд,l.lЯЛИ ~. ваГll ~lео.lОГlЧ- що ВОН<1 слабо висвіТЛЮG робо­ раfiсіЛЬГОСlIві!щілу. l~llМ ПІІТtШП~~I, І\О.'Ш .о l~lІРll:е ~ ТУ гуртків партїnної і комсо­

більшовицы\tt

і

день на ходу, але очищають на ПРОМIlсловість, набагато lIРПС- нею дуже мало зерна, бо за­

боку корюють і полегшують роботу мість 6 чоловік обслуговуючо­

Суворій І\олгоеПНlІків. За зміну можна го персоналу працює лише два. крптиці були однією відміпно очистити 12ЧОIlУ не звертають на це

краще . ~ИКОl)lI~та.ЛJI ,ТІ В~Лl1ЧС~. мольської освіТІІ, агіп;олеКТІІ­ піддапі І\еріВІІИКИ пеРВIlIIНИХ 13 тонн поеівного матеріалу. уваги керівники МТС, якпм ці ш можлпвосТl І ~ JІОВИ,. ЯІ\~ вів КУЛЬТУРНИХ закладів раПо­ парторганізаціtl і праВ.1інь колОДНаІ\, у багатьох випадках машини належать, та fi керів­

етВОРИ~lI

Д.:И!

~IaC

Ра.дянс[)ки" J ряд.

партш

І ІІУ.' В ОІ\реМІІХ КОJгоспах, 50К­

Всі ItО~Іуuісти, КОZllсомольці, інте.1ігенція, значна ч~стина активу ~ITC і колгоспів райопу залучені цього року до МСрежі партіflпої і політичної

рема СС. I\раСII.1івка,

Рудня,

госпів-ім. Будьонного, с. Мок-І у нас рець, i~l. Леніна, с.

не

ВИІ\Ористовують

Се!tШПОЛ- маШІІНИ на повну

ці ники

колгосиів, де

машини

потужність. працюють? Адже від цього зале­

І\пяжичі, ~IOKpeць, в ряді під­ ки, ім. Леніна, с. jIicpoдoBa, за У КОJlгоспі ім. Кага.новича, с. жаТІ) темпи і якість ОЧИСТКИ приємств і установ стінні гa~e­ припущену ІІШШ безгосподар- РУДНЯ, нею ОЧІI~ено всього посівного матеріалу до весня­ ТІІ ВlIХОДЯТЬ нерегулярно і на нпзькому ідейному рівні.

Пленум відзначив, що педолі-

освіти, ~азначп.1П доповідач по КИ В організації ідейно-впховпершояу IlитаІШЮ т. ІІІУ.1ьга і ної роботи серед трудящпх равиступаючі, але в окреШІХ міс­ пону і особ.1ІІВО серед інтеліцях заняття проходять па ПlIЗЬ­ генціі G насліДІ\О~1 послабленІ\ОМУ іДСПlІО~IУ рівні. ШІ партittного керівнпцтва ідеоВ ВИ11ІІ керіВІІІшів первин­ логічною роботою. Вина за це них партіпних оргавізацШ по падає на райкок ІtЩб)У і, наІ\олгоспах сіл ТРОЄЩШІП і Тре­ сам перед, на його відділ пробухова ТТ. 6редепка і ВПlIогра­ пагапди і агітації. дова напчальнпfi рік у ГУРТІ\ах ПлеНУ~І patiKoMY RП(б)У запарrіt1ної освітп почався неорга­ певнив ЦR Вlі[J(б), ЦК нізовано. - До останпього часу,

КП(б)У

і особпсто товариша

ність, незадовільну підготовку д~ше. 300 центнеРІВ зерна за ~ ної сівби. до неснНІІОЇ сівби, невиконан- ~lСЯЦl. ~I~ краще й в КОЛГОСIIl

Н. Кремінська,

ня плану роз~итку І

лабораторі€ю.

..

ПРОДУКТПВІІОСТІ тваринництва.

мІМ. СтаЛllI<1, с. Бобрпк. У колНИЗЬКОl госпі « ЧеРВ0 па Україна», с.

зав. КОНJрольно-насінневою

громадського

На пленумі також виступили тт. І\раснолуцькиt1 Ф. Ф., Єре­

ЗМАГАННЯ КОВАЛІВ -3а нами ді.во

не

стане, І

Ланка ковалів,

~магаючись

відремонтуємо весь інвентар до за більшовицьку підготовку до

ден ко Т. С., Новікова М. Г., КУЛІШ С. С., Романенко М.Р., нового

року,-заявив

весняної сівби, відремонтувала

коваль

35

плугів 3

46

наявних,

40

Чесноков В. Ф., ВОllТОВІІЧ М.С., Порфирifi Теплюк, коли прав­ борін, завершує ремонт куль­ "L~ б А . І ., Б ОРIJ.IІСЬКll fll\·{ 1\·1 ління колгоспу доручало кова- тиваторів та іншого реманенту. HY.'I~ а. 1'.11., Богуславська С. 11., Погребін- ляк підготувати ЦІП СЬКІІ й С . А . , уп. ., Не - сівби.

інвентар

до

Ф. Стріха.

Колгосп ім. AHдpe€Ba, с. Богданівка.

Сталіна, стереш\о О. Ф., Ратушний М. К.

-зазначив у своєму ВІІступі т. ЩО біЛЬШОВЮа1 броєарської ра21 л вік БІЛЬШЕ ДОБРИВ НА ПОЛЯ па ртіJlНОі організації - всього чо о . Кисіль, - У пас n селі 3авори­ і10ПНОЇ усуПо обговорених питаюІЛХ 3а останнШ час на базу (CiJlb- жодного разу не приtжджалп чі значна частпна іпте.;1ігеlщії, вживуть усіх захо;.tів до aKTIlBY колгоспу не БУ.1а залу­ нення сеРn031111Х НІщоліків і \ П:ІеНУ~1 раЙІ\О~У .КП(б)У приfi· госппостачу» , ст. Бровари, до­ за мінеральними добривами авставлено значну кількість мі­ чена до ГУРТІ\ів ПО.1іПIЧНОЇ ос- помилок в ідеологі чній роботі. няв розгорнуТІ РІшення. тоиашини з колгосиу імені нераЛЬНІІХ добрив. Колгосп ім. Леніна с. ЖеРДОВИ ім. Будьон­ 1 Хрущова с. Требухова тільки за останній тиждень завіз 132 ного с. Мокрець. тонни. М. Павлик, Минуло вже ЧП~fало 1Іасу, а зав. базою "Сільгосппостач" •

8інниць"ий облвиконком і обuом КП(б) Украіни про патріотичний почин сестер Ілик

ВІННИUЯ,

25.

(РАТАУ). У ВіН- DПравда

УкраИНЬІ"

з

закликом

Виконком Вінницької

обласної

ницькій області розгортається со-

розгорнути соціалістичне

змаган-

Ради депутатіВ трудящих і обком

ціаліСТlIчне З~fагання за впровад-

ня за підвищення

тварин-

КП(б)У схвалили ініціативу дояр­

якості

•••

До гноєсховища одна за од3магаЮ 1ШСЬ між собою, комною під'їхало 10 підвід. Потім - сомольці й ІІОЛОДЬ зобов'язалися

ження В Ci.1bCbuKO~y госп~дарСТВі ницької продукції. Агріппіна Ілик ки Агріппіни lлик і свинарки ще 5. Серед Іздових - комсомольпередових ПрИНО!ll1В пращ 1І0ва- зобов'язалась одержати в 1952 році АlIастасії 1.111К і зобов'язали roторІв промисловост~. А. Жандаро- від кожної корови по 5 тисяч літ- лів райвиконкомІв і секретарів ці Іван Захарченко, Петро ~IeВОl і О ..А:а.фОIIOВОl. ріВ молока, пі;:І.ВИЩИТИ його жир- аіікомів КП(б)У, секретарів пrр- хед, Микола Мехед, молоді колиінну lНЩlafllВУ ПРОЯВИЛ!! ДО)tр- ніС1"Ь до 4,1 процеllта; Анастасія р . ~ . о ганіза ій і о- ГОСПНИКП Іван Крпва,ль, Грпгока Агrіппіна І.'ІИ!{ і CB~Hap!{a АlIас- 1.1И!{-ВИРОСТИТИ вl.з. кожної сви- В~НlIИХ паР~ШНI!Х cfкo о~п в г _ рій Половко та інші. Вони тасія Ілик 3 КО.'lГОСПУ ІМ Молотова номаТlШ по 20 ділових поросят ЛіВ КО.'lгосП1В ШIlР росю села Стадниця, Вінни~кого ра- вагою в двоміСячному віці по 17 дити цей почин в колгоспах і рад- швид~о ~акидали на вози добйону, які виступили через газету

-20 ь:ілограМіВ.

госпах області.

риво

1

ВlДпра.ВИJ1ИСЯ

в

поле.

вивезти. 'за зпму на поля близь·

ко 5000 тонн місцевих даБРИR. У кагати складено вже 1800 тонн.

І

В. Пищаі1.

Колгосп .Більшовик", с. Рожни.


СТА

2

партійних організаціfi.

вітлює роботу агітаторів,

В

Е

Ц

Ь

грудня

27

1951

року.

(Лист комсомолки)

грудня в Броварах відбу-\заходи для усунення викритих неДО.1іків. По критичних ма­ теріалах, вміщених у CTiHгa.~eTi, знятий з роботи секретар сіль­ ради. -А~lе,раЗОIІ з ТИМ, -продовжує т. fОРДОВ,-слід визнати, що наша стінгазета дуже мало вис-

О

3

стіигазет, сількорів Jася районна конференція редКОJlегШ стінгазет, сіЛЬІ\орів, яку СІ\ликали paftKoM КП(G)У і редакція районної газети «Стахановець» . В її роботі В~Я]П участь 190 чоловік , в тому числі 42 секретарі первинних

В

!

ДОПОМОГОЮ КОМУНІСТА­ АГРОНОМА

Районна конференція редколегій 22

Х

П'ять років працюю лаю\овою городньої бригади, але ніколи ще не збира.1а по 400 центне­ рів помідорів, 413 центне­ рів :моркви з гектара, ЯІ\ цього року. Коли думаю над тим, як домоглася цього, то приходжу дu висновку,-завд~-

ІШП-

УЧаСНІІІШ конференції заслу- гонош, бригаднпх червоних кут- ки ТОМУ, що вчуся на триріч­ халп доповідь редактора paftolI- ків, гуртків художньої сако- них курсах майстрів рослин­

ної газети «Стахановець})т. Пог- діяльності. ництва. Багато чого взнала й ребінського С. про рішення лис-Змінна реДКОJIегія щоден- почала застосовувати на прак­

топадового lJленуму ЦК ІіП(б)У, ної c.rінгазети «Ленінець», яку тиці такого, чого раніше не пленуму Київського оБІ\Ю[У я очолюю, -заявив т. 30ЗУЛЯ Г., :шала і не робила. Перекона­

КП(б)У і завдання ре;J;колегіЙ стіннпх газет, сількорів раnону. Піс-ля нього проведено було ог.плд 26 щоденних стінних газет колгоспів, Броварської і Бобрпцькоl :МТС. - Ilарторганізація нашого колгоспу ім. Андреєва, с. Богданіпка (сеІ\ретарт. Хом:ешшМ.)

-вже випустпла понад 40 но­ мерів стінгазети з 221, що ви­ пущені в нас цього року. Ба­ гато в НИХ було викрито не­ доліків У роботі окремих бригад, лаНОІ\, але керівники КОДГОСПУ (голова правління т. Мальвін М., секретар парторганізації т. Сте­ панов ІІ.) не вжили діttових

ва

в тому,

що можна па наших

землях збирати

набага.то вищі

-

врожаї.

3

Ну, як вечір проводите? Яk завжди. з великою користю.

допомогою керівника кур­

ДИСТИ до РЕДАКЦІЇ

сів, агронома комуніста т. Ко­

соблика я склала план агромі­

для любимої Вітчизни

РОПрП6ИСТВ. На брпгадних збо-

Сім'я :моя виробила цього БИМОі Вітчизни і вирішили­ систематично перевіряє і допо- заходів для їх усунення. Ре- рах наша ланка дала слово ви­ року в колгоспі 850 трудоднів. внести авансом в рахунок пос­ магає редкодегії в її роботі,-- дактор т.Салівон В. рідко збирає ростити по 500 центнерів морк­ Іtожну роботу, яку нам дору- тавок 1952 року 100 літрів зазначив у своему виступі на нарадп редколегій. Окремі стін- ви, 450 центнерів помідорів, чають, ми ста~аємося зробити молока і 24 кілограми м'яса.

конференції заступник редак- газети

тора щоденнuї стінгазети «30- вані, ря

комунізму »

т.

ГОРl0В о. лені.

Вже випущено 270 номерів, кожен з яких-в

2-3 екземпля-

ПОІ'ано

непривабливо

відредаго- 300 центнерів капусти,

офори- центнерів

цибулі

Обмінялися досвідом: роботи гектара. ~Іи певні,

і таІ\ОіЕ ВИКРИЛИ

недолі[\и

рах. Постіппимп доппсувача~ш роботі стінної преси т.т.

до с.тінгазети є понад 50 ЧО,,10- ливай

Ф.

(Бобрицька

200 якнайшвидше І найкраще. До- Це-наш вклад у всенародну бо-

з кожного що

строково

участь

підготовки

ВИКО- і п.патежів.

Ко-

МТС), вчитися, і ми зберемо високий

U ВИПЛАТА ГРОШЕИ

у (с. Жердова), Вікаренко В. (с.Се-

громадського нп), ИИРСhка г. (с. Требухів)

тваринництва ~o ЗИМівЛі.,

І

НАЛАГОДИТИ

СТРАХУВАННЮ

АГРОНАВЧАННЯ

у KO.1lrocni ім.

"

с. РусанІв.

• u

ДОПОМОЖІТЬ

ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ

о. nевкевич,

збе- і .ряд іНШІІХ-ВСЬОГО 14 чоло- Колгосп ім. СталіІІа.

решения КОрИlВ. ВЖПТІ були ВІк. .

..

б

Колгоспниця Г. Федоровська. Подумали, щоб нам ще можна Колгосп i~. Кірова. Думка моя така-всім треба зробити зар~з такого для .пюс. Заворичі.

сількорівських реПдах перевір- миполкп), Ііриченко Н. (с. Руд- ких п.пощах.

ки

з дер-

в наєко взяте зобов'язання.

вік. Кріll ТОГО,значна кількість Балло І. (с. 3азим'я), IItTPOB А. урожаfJ всіх КУЛЬТУР на ве.пиколгоспників взялп

розрахувалися

жавою по всіх видах поставок роть у за мпр у всьому СВІТІ.

Леніна

на

У КО.1lгосппика з с. Велико} трирічних курсах по підготовці Димерки т. Герасии.енка п. маl1стрів рослиннпцтва ІІОВІІІІНО трапилося .пИХО-ЗГОРІЛО хатнє І навчатися 32 брпгадири талан-

••

В первинних паРТІИНИХ оргаНІзаЦІЯХ 3 ініціатпви теРІІторіальної ви колгоспу комуніста т. Хав- походи колгоспників у Київсь- lІа I1НО,. але тому, що воно бу.п~ кових, по підготовці майстрів . ... . it й·о І до Б РОВlJIЬПО ~aCTpaXOBaнo, дер тваринництва- 24 донрок свипарт()ргаШ:ЩЦll ВlДБУ.Jшrя збо- ра Т. ЩЮ хід підrnОl.lItи до сыtи драм~тични YKpalHcb- жава виплаТИJIа Ііому 11964 . . ' ,.

РИ

інтеJlігепції СС;Іа

: .

Обговоре-

.

но зах( ,ди по ПОЛШШСННЮ аГl-

.. .

кий

.театр .

веСІШНОl СІВби.

тацїПно .масової і культурно ОС

віТІІЬОї -роботи в селі с. ГоголІв.

..

На BiДKPIIT~X п~ртіПНИХ збо-

с. Плоске.

КОЛГОСI1НИЦl

нарок з ферм

Шитої! загп-

та

ШШIlХ

праЦlВНИІ\IВ

..

.

«Калиновий гай», сПрофесор ::::б:;J~ядf~~~:И ГРОШІ дЛЯ ~oci навчання. не на.nагодбжено.

Буйко»,

• •

.

«Суета».

г. Заброда.

ригадири

п. Люшненко,

Цього місяця парторганіsа- Колгосп ім. Ворошилова.

.. ~~~~~

.

У

ім Лесі Українки де дивилпся . . . В УСІх-велике прагнення шдви~таВIІ ( R степ~х України» ну.па K?poвa,-BOHaTaKO~ одер- вищувати свої знання, проте

рах заслухано доповідь голо- ція органі~увала чотири культ~

б . кар ованЦІ.

РОСІЙСЬКИЙ драматичний театр с Рожівки т

А. Маnюrа.

- - КОоlГОСП Ім. Леніна.

В. Крас~и·цькиЙ.

ІМо Івана Франка та

старший інспектор

с. Тро€щина.

райвІдділу держстраху.

._~_

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

неЗ.llіченні

.... _~

ТЯГОТИ,

нестатки, тання податків, інфляції, ка­ нещастя і страждання. тастрофічно знижуються ~аробіт­ В ім'я миру і щастя народів І носять ім'я наtlве.llичнішого ?ор· У США, цій цитаде.llі капі· на ПJIата і прибутки се.1lЯН, 3на~енною подією ДЛЯ всього ця ~a мир-товариша СтаЛІНа, талістичного світу, здіttснюеть­ зростав безробіття, гіршають багатомільйонного ФРОНТУ ири- ВИР~iRає б?ЙОВУ, непорушну ся відкритий грабіж трудящих житлові умови.

ІНЛЬНJІЧИХ

тт. Перерва Ф. та

КО Д. жодного pa~y саМІ не були на заняттях і не

печують явку

на

вих своїх бригад.

Винні в ЦЬОМУ також і прав­ ління колгоспу та агроном т. .нрмоленко г. Ми прохаємо працівників раttсільгоспвідділу вжити заходів і ДОПОМОГПІ на­ в нашо­

Група колrоспників.

наполовпну.

3віряча експлуатація, голод, з.пидні, соціальні хвороби -та­ ка доля селян капіталісти.них країн. Не ДІІВНО, що в таких країнах ЯК Бразілія, Аргенті­ тові італit1ського парламенту ву МИРУ в усьому СВІТІ. ни на продукти харчування і на, Мекспка середня триваJiість П'єтро Ненні, депутатові японИудрі сталінські слова: «Мир одяг, СІ\оРОЧУЮТЬ трудящп~ зар­ життя селянина - бідняка до­

ських премій «3а зміцнення Сотні мільйонів людей доброї миру між народюш» за 1951 волі на порозі нового РОКУ рік президентові китаfJсыIоїї дають обіцянку ще більше поАкадемії наук Го Ио-жо, депута.- сили ти свою боротьбу. ~a спра-

забез-

них ланко­

ХИЛЬНllків МИРУ, ЩО простя- Є,J;НlСТЬ МІжнародного табо- фабрикантами смерті, які на­ Реальна заробітна плата фран­ лагодити агронавчання гається від Ельби до Тпхого ру миру, непорушнпй союз І живают~ неймовірні прибутки цузьких робітників порівняно му колгоспі. океану і від північних морів чесних, миролюбних людей ~e~- H~ гонЦІ озброєнь ..Витрачаючи з довоєнним рівнем ЗНИ3И.lась

до IlівдеНІІОЇ Африкп, було при- ної l\улі, які sгуртувалпся lllд БІльше 85 ироце~т1В держав~о­ судження міжнароднпх Сталін- сталіНСЬКШI прапором миру... го бюджету на шдготовку ВІЙ­

ригад

Кондр.атен-

с. Жердова.

ни, Мільярдери і мі.п:ьЙонери, які тримають J своїх руках уряд США, невпинно підви­ щують податки, роздувають ці­

КОРОТКІ СИГНАЛИ Диреlщія

райпроико:мбінату

не виконала пункт колективно­ го

договору

про

встановлення

ського парламенту професорові буде збережениfJ і зміцнений, плату, прирікаючи мі.пьЙонні рівнює 25-30 рокам, а смерт­ механізмів для завантаження Ікуо Ояма, громадськНі дінчці якщо народи візьмуть справу маси американського народу на ність новонароджеНIІХ дітей ста­ вагранки. Не тільки газовано! Англії Моніці Фелтон,

німець- збереження миру в своl руки і

голод, злидні, безробіття

і ви­

кіП письмешшці Анні 3егерс відстоюватпмуть його до кінцЯJ~ кирання. Три чверті сімей у і бразільськоку письменникові дедаJі

глибше

проникають

у

Жоржі .Амаду.

свідомість народних мас усіх США не

родних Сталінських премій, встановлених у зв'язку з 70річчям товарпша Сталіна, рух прпхильників миру розшпрпвся і зміцнів, піднявся на новий

гортають ще наполегливішу і активнішу боротьбу за збереження і ~міцнення миру, проти ЗЛОЧИННИХ махінацій паліїв нової війни.

мають

необхідного

3 дня присудження міжна- країн і континентів, які po~- прожиткового мінімуму.

ступінь JlОЮ В

-. став могутньою. сиюжнароДпому ЖИТТІ.

Присудження міжнародних

СтаJIінських премій, -

.

У лещатах голоду І ЗЛИДНІВ

Понад 2 мільйони сільсько­ господарських робітників, дріб­ них і середніх фермерів в Аме­ риці, пограбованих зажерлпвики монополістами, змушені КО-

чувати або йти В міста, де воНll ледве животіють,

Переведення економіки країн ЮЧll :мільйонні арміІ

новить

30-40

процентів.

Незважаючи на поліцейський терор, у країнах капіталу деда­

лі

ширше

розгортається

народних мас

пише Атлантичного б.поку на воєнні .в:одних і бездомних безробітних. .. .. .

чайно! води - і той ПРО'l"ікає. п. Антипов.

опір

наступові моно­

полій на життєвий рівень тру­

*

Вже кілька lІіслuів пройшло дящих. Страйковим РУХОМ, повс­ після того, як У велпко-димер­ 'Іаннями селян, національно­ ській школі органjзована пер­ винна організація ДТСААФ,але визвольним рухом,

поспленням

поповню- боротьби за мир відповідають вічно го- прості люди на спробу амери­

угорська гa.~eTa «Непсава» ,-є

води немає, хоч це передбачено договором, але Й бачок для зви­

ltано-англійських ввергнути

святковою подією ~ля всього реfiltп І Пlдготовка ншеРlаЛIСЩе гірше становище трудятабору миру. Присудження цих тичного табору, очолюваного щпх у 3ахідній Європі, де в бойню. міжнародних премій миру, які США, до війни приноспть нові результаті підвищення цін, зрос-

Іх

в

досі жо;щпй гурток не працює.

Група учнів.

імперіа.лістів нову

світову

Р. СтрельН1lКОВ.

Редактор

с. поrРЕБJНСЬКИЯ.

Адреса редакції: М. Бровари, Київської оБJlасті, вул. Кірова БИ

'17887

іРОlарська Р4ЙОВU друкарр КвlIС.,,,ОГО o6.1lcsoro 1ПРШlau

• СИРUU п• .шрафll ТІ IВІававцТIІ

ЗІІІ. lЗ5В-2З6О

103 номер 1951 рік  

103 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you