Page 1

ruaa.

ІІІІХорn.

.м 102 (8461) Ціва договірвСі

1t. ІІІІЙІІІ8 1887 PRl

8

ГАЗЕТА ІtРОВАРСЬКМХ ІІІСЬКОі 1'А РАІОИИОЇ РАІ НАРОАИИХ АЕПJТАТІВ :!! !! !! !! !! !! !!!!!! !!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Інформаційна панорама

На sаробленІІfz

РОЗМОВА ПРО ЛІКИ Президент України ,Леонід Кравчук прийняв групу представників австрійської фармацевтичної фір­ ми •Беріигер Інгельхайм Фарма>> на чоЛі з її гeиe­

директором Вольфом Реннером. Було обrо­

-...llal!lDn.ntn

питания JІіцензійного виробництва в Україні Аських ліків і медпреnаратів.

У ЧИНОВНИКИ Президент

Україин

Леоиід

Кравчук

видав указ,

згідно з яким вищі nосадові ос~н виконавчої влади в Україні, в тому числі й адміністрацїі Президента, призначатимуться за конкурсом. Указом передбаче­ но також провестн атестацію nосадових осіб. БАНКІРИ ЗІБРАЛИСЬ В САНАТОРІІ У -санаторії <<Пуща-Озерна» біля Києва відбувся другий з'їзд комерційних банків України. Інтереси українських банківських установ членів і не чле­ нів Асоціації комерційних банків України пред­ ставляJІН більше 120 банкірів. Привітання з'їздові надіслав Президент Л. Кравчук. З привітальним

словом на з'їзді внетупив У країни І. Плющ. \,

нарахували

Голова Верховної Ради

госпу

їі внділнJІН

За кожен кілограм

.rосподарства

лише

ПЕРЛИНИ

трудівииків

иально-куJіЬтурних товариств, політичних партій та рухів, реJІігійинх гро~tІад. Відкрито і освячено мемо­

ріальні дошки відомим діячам краю Федору Ко­ рятовичу, Олександру Духноввчу та іншим. Уж.rо­ родців та жителів краю із святом привітав Прези­ дент Леонід Кравчук. НОВА СТРАТЕГІЯ АМЕРИКИ Як nовідомнло

агентство УНІАН,

найближчим

часом до України прибуде з візитом

держсекретар

США Крістофер Уоррен. Коментуючи цю nодію, nасол США в Україні Уільям Міллер висловив на­ дію, що протягом місяця буде укладена двостороння угода, яка засвідчить початок «нової · американ~

завезли

Хліборобам,

б

по

зайuтим

аин1

- - о 350 як оплату

' катуральну тонн

картоплі

ціною по

68 карбованців кілограм

за один

Д~.АІ"U. 8~0/ЮС

Верхо:аиа Рада Криму прийняла рішення, яке га­

рантує представництво у ній на один термін nовно­

важних обранців депортованих народів. 14 мандатів ~ілеио

для

кримських

татар,

по

-

одному

для

~\рмеи, бощар, греків, німців. Вибори в новий пар­ Ламент Криму відбудуться 27 березня, того ж дня, що й вибори до Верховної Ради Україин. Парла­ мент

1

Президент обнратнмуrься на чотири роки.

ПОДЯКА З ГРУЗІІ

На адрес~ Президента Украіни Леоніда Кравчука надійшла телеграма від Голови парламенту Грузії Едуарда Шеварднадзе та прем'єр-міністра Респуб.пі­ кн Грузія Отара Пацація. В ній висловлюється вдяч­

Словом,

дирекція,

полегшити' життя ських трудівників.

Мину лоУ

неділі

поета

· під

ке­

Миколи

Сома відбулося nерше пісдп дітніх кавіку.'І за­ сідання літературн~ї сту­

дії

«Криниця» імені Гри-

Чуnринни.

ІІІ Лlтсту дійці nитання

пр()

обговорили

дальше

вдос-

ноналениз

літера­ Діяльно­

сті.

3

цією

метою

шили у четвер провести міській .N'2 1 та нального

28

вирі­

жовтня

«День поезії~ у середній школі на заводі кому­ обладнання.

А. ЗАРІЧНИ:И.

що-

соціаль­

в

день •. коли Велика Димер­

А втім, хіба не так жи­

Якраз на

Покрову,

ка вщзначає храмове

свя­

вуть

то, У вагоні електропоrзда

лого

неждано-негадано довело-. ся почути фразу, яка

Пухівці? Яке б село ви не

значною мірою й зумови­ ла появу ось цих нотаток.

Погляньте!

-

кив­

-

нув у бік пасажиріs,

що

тісно заповнили салон і тамбур вагона на зупин­ ках 4Димерка» і «Парни­ кова~.

-

один

~аніше

стрІчали

із

чоловіків.

на Храм

гостей

зу­

ледь

не

на вуліщі, а зараз із до­ аби хтось не

Здається, "поr.картувала

у

такому

частка

жарті

правди.

є

ведика

Бо

остан­

нім часом, створивши сякий-такий достаток, ми водночас

втратили

багато

з чого із людських цінно­

стей. Тепер неозброєним повне

уже навіть оком видно

розшарування

сус­

підьства .на багатих і бід­ них. І якщо серед цих ба­ гатих чимаЛа' категорія громадян, набивши гаман­ ці

доларами

до

Польщі

продовжує

nісля

та.

вояжів

Румунії,

наживатися

на

російських базарах за ра­ хунок

димерського

красидівських

саду

овоче­

м'яса

Аж ніян не перебіль­ шую, бо наочним прикла· дом багатства одних є

ними

своєї

пла-

ний nрацівник із Пухіьки В. Холошвій.

справжнісінькі кількох рівнях

турно-мистецької

Тваринники

одер-

майже вдвічі більше, ніж було торік.

:Теnер не знаємо, ку­

Ц»

дІвати

каже

-

картоплю,

rоловний

агроном

С. С. Штельмах.

Важ­

-

ко з реалізацією.

Весь

світдовий

день

nрацюють дюди на кагатному полі. А r р о н о мкартоnляр

Н.

В.

Лавреха

щоб

зібрані

жують від кожної корови

д01шадає чимало

'ViB молока.

бульби буди вчасно Перебрані. Госnодарство v. с-

К"' ди 110дimu .т Kap~non лю

вирощено на

намадювала

одинокі

віку

взяли,

палаци в із nідзем­

гаражами

та

сауна­

ми, що за лічені місяці з'являються на Бровар­

щині.

А

про

зубожілlсть

знедолених ' ненав'язливо нагадують оті латані-пе­ релатані кофтини та спід­ ниці, що сушаться по дво­

рах таких же зубожілих обійсть. са ••.·е таку реалі­ стичну

картwну

людських

дюдн

не

похи­

лише

скрізь

в

побачите

таку ж убогість тих, котрі винесли

на

своїх

непосильний

плечах

тягар

праці.

Не одна тисяча чодовік налічується на сьогодні в .місті і районі тих, чиї мо­ лоді роки припали на но­ дективізацію і голодомор,

-z • ". По 170 центнерів картonJii

зібраJІН

на

кожно-

му гектарі трудівники рад-

Ні, я не

маю

очорнювати

ту

ДдЯ

того,

зусиль

ПіШНО ВНКОІJ;аЛО мовлення.

держза-

Чимало

добір-

ної картоnлі закладено в кагати на тривале

гання.

багатогранну

наміру велику

й

бдагодійнv

роботу, що роб.'Іять орга­ ни

влади

й

бдагодійні

фонди. Аде що вони мо­ жуть? Дати nівкідо масла чи

рушника

раз

на

рш?

Та й то чи на ·всіх їх ста­ чи_ть? Ні, не такої старо­ стt

заслужили

наші

вете­

рани! Не потрібна, а

милостиня ї:~-1 заробдена за

многотрудні

життя

цю

-

віддяка

статня ще

й

пра­

пенсія

умови

повага

і

з

до­

гідні.

боку

А

тісї

ж

держави.

:3бері-

Г. ПОЛЯНОВА.

і по­

А де ж брати кошти на

воєнну

Були

все це? Відповіді не тре­ ба довго шукати. З одно­

відбудову.

вони в сrій час Чи не сто· жильними,

бо витрима.ли

все. Нині ж кожен із цих зведодених

потрапив

страшенну

у

нужду.

Ось

уже хто воістину власним

життям

Зl'frушений

щодень

утверджувати

чи

не оті

hілька «Д», із яких розпо­ чиналися

принципи.-

голошені

про­

Президентом.

го бону передбачити

держава має в бюджеті

певні суми. А з іншого­ частиною прибутків із ма­ Jюімущими мають дідити­ ся оті всілякі <<РомашкИ>>

«Альфи»,

ЛТД,

які роз:

жиріли на тілі еиономіки рахують- зараз мільйонні

1

барнші.

І живуть вони за

Але на практиці замість багатообіцяючих «добро­ бут~ і «демократія>> зіт­

наш рахунок. За рахунок отих же бабусь Натадок та Дідусів Василів, що

кнулися з іншим бід­ ністю, наріжними каменя­ ми якої також є поняття із тим же «д>> доно­

туляться

шуємо,

тою,

доїдаємо

доживаємо.

про

це

час,

аде

nравда

це

зреш­

Страшно

говорити

в

правда.

наш

Гірка

...

-

оцим

і,

-

вигукне оби­ А хіба всім

старикам

дерr.кава

ма.'Іо

та

допо­

органи

них

хатинах,

Зрозуміло, не захоче

ходах

надання~

і

не

двічі,

для

має бути як

і;3

таюrй

приємницьких

ж

бу­ nо­

дачка із боку держави,

під­

с1рунтур.

коопе­

ратив чи N!але rІідприєм­ ство випуском товарів чи

послуг

ни лише

Але

них

важіл-ь,

приміром,

Звісно, вони дякували. І дякували організаторам

щиро.

на

перереєстраЦія

Зайняті,

по­

ма.тщ;мущими.

коли

всього-на-всього

но­

більшість із

впливу

ки чи продУктові набори.

це

із

номерсантів

продовжують

цілком

голодних

дсбровільно

бачив, із нким почуттям брали люди оті подарун­

і

магнати

новоявлених ді.1итися

раз

напіврозваде­

мерційних (читай спеку. ляційних) структур ката­ ються на <<Мерседесах>> і <<ВОЛЬБО», «ПросаджуюТЬ>> тисячі й тисячі карбован­ ців у казино та нічних барах.

вдади на місцях? Он сКільки всіляких добро­ дійних фондів наорганізо­ вувалиІ .. Пuвірте, не приведи Госnоди чекати допомоги від тих фондівІ Будучи на різних бдагодійних за­ не

у

холодних

Аде

на

Та хіба 1\la.'JO це ~1ожна

знаИти

кошти

для

тримни

людей,

що

пили

за

пільгових

-

хай

працювати

у:.~овах.

сп~ціалізу!С1ться

А во­

на онераціях ти­

пу <<купи-продай», то хай платять обумовлений ві;І­ сотон прибутну в фонд доnомоги

:>недоленим.

r.Іє·жу

Причому

тут

під­

потріl·

бідності?

nотрібні

не

разові :::аходн та юJ~ІІІdНії. а цілесврямована ко~tn­ лексна вати

прОІ-рама.

нимог

ІІорушу­

якої

права ніхто. нятків прн не мо;т.е, бо

б

не

ман

і нішшх ви­ ЦІ,О:ІІУ бути 5айд\-жіt:ть і

необов'язковість, від кого

б вони

не йшли. є з.lочи­

ном

пере;1

кує

допомоги

ПііVІИ.

ХТО

і

ОЧі;

пі;;трш,І­

ки.

На

Велику Вітчизняну

магає

рівництвом

навіть

за добу майже 11 кілогра-

закагатувати

для них є шматок у тарілці з супом.

nовернулися з канікул

фермі

вання. Недаремно стає.

Кормозаготівельиики

Як? ватель. -

Літстудійці

на

1

діють кормоцехи. Усі кор-

плоЩі ЗО гектарів. Урожай видався високий.

вих плантацій, то інші бідні-ледь животіють. І чи не найбільшою мрією

чимало вантажів.

худобу,

молочнотоварній

,... п винм ходом КОПання КОрМОВИХ_ КОреве-

чи

ціях, вивезли з гір близько п'яти тисяч біженців і

рогату

у ці осінні дні продуктивvість ,дійного стада зро-

Аваиrу ці дщ йде в радгоспі • a"n• 0

ність українському народу за виявлену людяність,

вертольотів, що брали участь у рятувальних опера­

На тваринІІицькому комп­ лексі, де вирощують ле-

сіль-

вucoнufz

иуюп.

ху до·

ми готуються до зrодову-

Урожаіі

плоді_в, які

для

то-

го, щоб у цей важкий час

неоціненну матеріальну та моральну підтримку гру­

зинського народу, «за порятунок приреченої на за­ гибель багатотисячної армії біженців,· що опинИJІНся в горах Сванетії». Як відомо, екіпажі українських

проф-

ком роблять усе для

ТЯ»

дюдина та й усе тут. Але

КВОТИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

м'ясо, цукор, бороШН().

-

злиднІв в одному з остюt­ н.іх номерів «Нового жит­

фера Уоррена до Києва продемонструє розширення •поруч з питання­

висувається економічне сnівробітництво, в чому за­ цікавлена не тільки Україна».

господарство

буряків

чи ПІІЕ наuіі-СОВїёїЬ..їіОПїАТИННІО?~",

му тікають, зайшов.

ми загальнополітичними, безnеки на порядок деюшй

лику

вродає

•• • • • • • • іі іііііі • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О!!!!!:а:::::!!~•~:~.:~р~~ госпу «Заворицький». Це

ської політики щодо Україин». Посол України в США Олег Білорус підтвердив, що приїзд Крісто­

діапазону двосторонніх відносин:

тів

двір

На "· ир TOПJil також врожаю вunlnAн кар-

1100-річчя з дня

міста Ужгорода, яке казивають перJІНною Закарпаття. Центральною подією торжеств стало Народне віче за участю представників націо­

мовнх би.

зац,nатнJІН

500 кlлоrрамів сОJЮмн.

ЗАКАРПАТТЯ

.неділю урочисто відзначено

ЩоміСJЩJІ працівникам виділяється по 17 тисяч карбованців на харчувавня. Чимало різних продук-

по 68 карбованців.

Крім того. у кожен

року.

ЮВІЛЕй

350

збіжжя тваринники, рільники, інші працівники

У Держкомітеті Україин з нафти та газу nідписа­ н<t угоду з швейцарською фірмою •Сінгл Бой Му­ ріигз Інк Джей Пі Кениі Корпорейшин АГ» про спорудження морської частини иафтовш·о терміналу в районі порту «Південний» поблизу Одеси. Це бу­ дівництво за угодою має бути завершене до кінця

1994

ПТЗ}[ОРЗJЧ

«Семиполківський•.

Всього

ТЕРМШАЛ БУДЕ ГОТОВИй ЧЕРЕЗ РІК

осені

пше ииц ю

труАівникам

тоин.

ЗА КОНКУРСОМ

-

карб,ованець

Оеlннl m~рботи се.са.

жа.1ь,

із

такими

tJJючинами проти совісті й моралі ми з уст рі чаємо­ сн

Зараз

ЧИ

Не

ПОЕСНКЧаС.

Не вірите? Ось прикл;;ди. Номпленсна програма «Турбота». здійr:нення

1991-

якої передбачено в

роках,

1995

керівшшамн

підприємств. радгоспів, організацііі району вnко­ нується незадовільно. Так, радгосп «РУсанівський~

ще з 1 992 ремонт

року :затягує

житла

Івановій

Анастасії Кіндратівні. Радгосп-комбінат «Теп­ личний>>. видно, потрапив у

тану

фінансову

скруту,

що не знайде новпів на ремонт покрівлі на бу­ динку

Дa

з

ОДІШОКОГО

дитинства

iHBd:JiРоповича

!УІансима Гнатовича ... І знаєте, що відповіда­ ють

онремі

радгоспів

директори звертання

Hd

соці"-Льних

працівників

про .\ОПОМОl'У мало:3абез­ печеним похи,1оrо ВіНі'?

'' Бі;Іний бідному ніко"Їи ·

нічого не лає!».

Ні, дійснп-тю<и С'в\т ма­ буть

r,ерсі,,шувr'я.

jJЄМОН'і

Х~іТН":-і

nідлоги

о;;І;;юкін

ставить

якщо

ВДОВі

ЧИ

жінцІ

господар­

n.c}JC(

ствами Калити чи 1ребу­ хова, Lі~лнкої Дн;уrерки чи

з

!{н;і'!Шч загрозу піти жебрацм~~;ю торбою ію­

підтинню. бу.'ІО,

;-іи

би тa"Vr

paдГOl:iJdM

ПОКИ

нє ЩО

цього не сдІд боятися. А от нашій совісті Ту ди пря~·td.

дорога

..

В.

НЕБРАТ.


2 стор. 8 Середа; 20 жовтня 1993 року

сН О З цього привоJU · ви­

-

Наші імтерв'ю

словлюються

зараз

І викорінювати треба

Володимире

-

лайовичу,

сесіі

ва

ряд

п'ять

місяців, як вас обрано на­ родним депутатом до Вер­ ховноі Ради. Що вдалося зробити за цей період? В чому

вже

встнгп

розча­

руватися?

-

Говорити

рування,

на

диться,

про розча­

жаль,

бо

для

цього

багато причин. чергу,

ні

ні

бити

Раді,

структурам

поки

що

чіткої

є

в· першу

Верховній

владним

вдалося

дово­

не

розро·

програми,

в

якій ми показали б всьому українському

ми будемо

народу,

як

виходити з

те­

перішнього

кризи, мо.

в

стану,

якій

тієІ

перебуває­

По-друге,

валий

з

ми

за

час роботи

трИ­

Верхов­

ної Ради не напрацювал~ свого

основного

закону,

який називається Нонстн­ туцією, який показав би, яким шляхом і як fіудемо йти, яке суспільство буду­ ватимемо. Ми одну ногу підняли, щоб крокувати в майбутнє, а друга ще сильно зав'язла в минуло­ му.

Про

здобутки

рядового

депутата у всій Верховній Раді,

думаю,

говорити

не

треба, бо рішення прий­ :vrає уся Верховна Рада. Безперечно, що в Парла­ менті є ієрархи, і народ їх чує і бачить на екра­ нах своїх телевізорів. Хо­ ча

повинен

все

ж

татська не

сказати,

таки

під

основна

робота час

що

депу­

ведеться

пленарних

за­

сідань, а в комісіях і поза ними.

Я працюю в комісії з nлану, бюджету і цін. Но­ місія дала

ку

в

основному розмя­

в

пожежному

такі питання:

щувати ти

-чи

ціни,

не

поряд­

як

підви­

nіДвищува­

як допомогти ма­

лозабезпеченим,

де

знахо­

дити кошти, щоб забез:rте­ чити блок <<чорноби.1ь­ ських» законів. Хоча це, вважаю,

ті

питання,

ми повинен 'Уряд.

юш­

займатися

Основним завданням Верховної Ради повинно бути напрацювання блоку законів. за якими держава

Мене найбільш зди­

-

вувало,

при­

жаві

бованців,

ція, при якій в кожного конкретного об'єкта, в

кожній конкретній

зичного

сутні

дарській на бути

операції повин­ конкретна відпо­

відальна

людина,

кретний власник. першу

чергу

про

діє

А ми в на

посередни­

структур,

те,

кон­

кинулися

nриватизацію

цьких

госпо­

що

між двома

забувши

внживанш"

дей. На всіх нормальних базових рівнях ми повин­ ні дбати насамnІ;! р е д про забезпечення най­ більш вразливих нерств населення мінІмаJІьним прожитковим мінімумом,

посередник

щоб

сторонами:

мальними

виробничник-сПоживач. А споживач і виробник за­ лишились у тій же струк­ турІ, в якій і були. В результаті цього з'явився

лю­

можна

було

за

цінами

міні­

fІ~упити

все, необхідне для І:!рожи­ вання. І шляхtR д.1я. вирі­ шення

цього

Як може бути, що від­

також

питання

паритетності цін між про­ мисловою дарською

Ще

і

сільськогоспо­ nродукцією.

живучий

популіст­

ський імідж. що село жи­

ве на дотаціях. ще довго його переборювати,

поки

зрозуміємо: вдосталь

Це ми будемо

щоб

продуктів

не

мати харчу­

вання, щоб жити замож­ но, треба пріоритет нада­ ти селу. Чимало вже є законів про пріоритетність розвитку

села,

а

них не працює. думку,

через

в

те,

жоден

На мою

першу

що

з

не

чергу

спрацьо­

вують економічні механіз­

ми,

якими

хотів

nросунути

нас•

вперед,

зробив

ну

але

помилку,

його

поразцІ.

'Уряд

'І"рохи

вели­

рІвнозначну

Ko~n

!'11!

ціни

види

на

продукції,

яка виготовляється на державних підприємствах? Вони формуються за прин­ ципом: що кому збреде в голову.

Ось переді мною табли­ ця

забезпечення

продуктами

нафто­

агропромисло­

є

напри­

вод закладає собі на пере­

дУже

багато.

клад,

концентрування

ча-

робку нафти

відсотки

42

"Ми повинні вижити... "

ну

ціНу

показує

ринок,

як

ми

кажемо,

базар.

тує

тридцять

так

дуже-дуже

великий

пере-стини продукцн,

що

ви­

пускають броварськ:і під­ приємства міста і району. А продукція і заводу nластмас, і алюмінієвих будівельних конструкцій, і .~еблевої фабрики, і заво­ ду порошкової щеталургії дефіЦитна. І можна було б утворити фонд для бартерного обм!.ну на ди­

іншої сфери,

тнче харчуваНІ:ІЯ,

_але

це ре-

бензин,

зультат цього ж. Ми зараз маємо розмиті іДеали в молоді. Для неї практично ідеал той, в кого: коротка стрижка, коротка куртка і, вибачте, здором

товарів першої необхід­ ності, цукру, солі... Ство­ рити мережу магазинів. Саме головне в цьому хотітн вирішити ці питання.

морда, що стоїть в кіоску 1 забирає в тих малюків, які вже в тринадцять ро-

.І хто ж цим повинен займа·l'Ися? - Базовий рівень ви­

ків

конкому,

навчилися

мити

ма-

шини, останн! кошти. ·ось який ідеал. Ос'І'анній ціиовнй удар як обухом по головІ, іиакше не скажеш. Яким чином силу цього удару можна змеИПІНти для броварчан, особпво . малозабезпеченим катего-' ріям? - Подобається нам чн не подобається я скажv

непопулярні речі -

але

це так, і ви погодитесь Зі мною,

що

-

адміністрації,

в

нормальної цивілізова­ ної економіки, то повинні знати, що треба відпуска­

ти ціни на все. Натомість бачимо продовження ві­ домої хибної практики: об­ дирати

село,

ло утисків цію,

Я сам із села 1 мені до болю важко дивитися, на­ приклад, як металургійні піДприємства монополізу-. · вали виробництво металу,

який,

вибачте,

ту. Вони вже не пам'я­ тають, хто будував Азов­ сталь, Дніпрогес і все ін­ ше. Зроблено це руками, потом і кров'ю селян. А ми ще й запитуємо, ·чому

ввійшли

процес

в

стадію

гі-

бюдж.етно-фtнансо-

такого

топродуктами

го

рівня,

бо

го краю столу на <<накрутили» ще

ського зин

надійшов по ціні 2400 крб. за один кіло­ грам. Це при тому, що жодна із проміжних струк­

тур нічого окрім того, документи

Треба

шається

Два роки тому були го­ дані

радіологічного

робництва

машини, до

-націо-

нальні багатства 'України, а тепер опинилися на межі фізичного. виживання. Ставлення до пенсіоне-

рів

це питання гаран-

-

тії до життя усього , сус-

.nільства.

Сусnільство

по-

винно знати, який рівень життя забезпечений в иьому кожнqму громадянину. Це

не

світу.

нове

Період

для

усього

криз зазна-

кон",о.n."О.

На

мою думку,

за

ці

два роки місцева влада уже б домоглась вtднесен­ u міста до четвертої катеrоріі 1 зонна надбавка

до

заnлати,

сьогодні,

особливо

певвою

полегшвJІа б

мірою

виживання.

Більше 1'0ГО, в!хто в місті навіть ue відстоав по­ dереЦВІО півторакілогра­ мову норму цукру.

-

Ситуація, що склала­

ви­

інших

гербіциди, отрутохімі­ запасні

них,

ча­

паливно­

мастильні матеріали без­ перервно і значно дорож-·

чають. цьому

А

держава

закуповує

тп

посиленого

м'яса, і

молоко,

і

значених

і

при

зерно,

м'ясо по ви­ нею

цінах,

уваги

на

не

треба врахо­

вуючи

зміни.

цінові

Чому так? Бо nобачили, що можна знайти сокирку під лавкою. Саме з цієї причини

сільськогосподар­

ське виробництво є збит­ ковим. Держава тут взя­ лася регулювати

лише

що лежить найближче

те,

-

встановлює ціну на гото­ ву продукцію, зовсім не

турбуючись

про те,

що

одержаних коштів за свою

лродуІщію аж ніяк не ви­

стачає на відтворення ви-­ робництва. Візьмемо гос­

навіть

ся в нас з цукром, просто

подарство,

передові. Ми знаємо, яких

дивна. Бо лише одна Він­ кицька область давала де­

Наш основний напрямок -виробництво м'яса. Ціни

гулювання соціальних віД-

сять відсотків цукру усьо­

на

носин. Першим питанн.mм У цьому плані є захист

го колишнього Радянсько­ го Союзу. Чому так тра·

року nідняла майже до світового рівня. Номбі­

другRм --' робота nравоохоронних орrанlв, а взаrалl, щоб людина мог­ ла нормально жити і пра­ цювати в с~·спільствІ.

лилося, я не можу сказа­ ти.

кор.м

ли

усі

краІни,

захоДів вживали

особи,

для ре-

важка

Напевно,

потрібен

чіткий дерЖ8ВRІІЙ вовт­ ~оль цього ародуИту?

зерно

яке

я

очолюю.

держава

продають

цього

господар­

ству по 700-800 карбо­ ванців кілограм. А щоб виробити один Кілограм м'ясної продукції, треба

високо­

всі

кошти

промисловість

nо­

При цьому

чути,

що

село на комусь виїжджає.

Селянська праця важ­ ка праця. І сепянин не шахтар, я не хочу образи­ ти

цю

категорію,

легко

але

він

наважується

на

страйк. Вийшов з шахти - зарплату піднімай. Се­ лянин цього не зробить - худоба жива, вона ж плаче. Згаєш день ----'- рік втратиш. В жодній галузі такого немає. В сільсько­ му

господарстві

не

наздоженеш;

ною

не

посіяв,

прогаяне

їх

пенсіонерів що

пенсій, одержує

хто

з

пи·

стосуються

особливо

працював

нижчу

у

зараз

працював

ті,

колгоспах

набагато

пенсію

від

на

тих,

промис­

лових підприємствах. По­ тім ...:.. бдок питань со­ ціальної справедливості. Житло, пенсії інваліДам, надання

житла

рам наслідків на ЧАЕС.

ліквідато­

катастрофи

А ва скільки відсот­

-

ків Вам вдається вирішу­

вати усі ці питання?

-

Звичайно,

шити

відразу

всі

вирі­

неможливо.

Зараз людям багато не на­ обіЦяєш, знаючи. який убогий державний бюд­

жет. Багатьох в складний період

цей треба

nідтримати

морально,

ти

пораду.

На

ди

звертаються

жаль, з

да­

лю­ тими

питаннями, які зобов'яза­ ні вирішувати місцева влада.

-

На ЩО ВИ, ЯК ЖИ· міста БроваріВ, хо­

тель ТіJІИ б привернути увагу депутатів міеькоІ Рщ _і праціВИИКів

міськвиконко­

му?

-

час

·

Найперше, чітко ус­

відомлювати, що коли нас

обрав народ, то ми nовин­

Ні працювати заради його блага, віДстоювати його інтереси і особливо дбати

вода,

освіт­

завезення

А

то

говоримо

ми

весь

про

нове

будівництво і забуваємо, що в старих районах теж живуть

люди.

Третє.

Впорядкованість

торгіВЛі. Я не розумію: як гриби виростають де­

сятки кіосків, а в магази­

-

нах

порожні величезні

nлощі.

..

Ми зараз не говоримо, але одним з найближчих питань,

яке

ми

розв'язати, професійно, гія

повинні

розглянути це еколо­

нашщ·о

міста.

Тим

більше, що у в"Сіх наших компетентних карти,

на

органів

яких

є

зазначені

плями радіоактивно~

бруднення територіr 2111 _ Мешканці міста пов і знати ці небезпечні місця і з цього приводу повинно

щось робитися. НрІм того, дУже багато шкіДливих викидів роб­ лять підприємства Брова­ рів. Вони переживають зараз не кращі свої часи і фінансово неспроможні відновлювати зношене чи придбати нове устатку­ вання екологічного про­

філю. А цим займатися треба за всяку ціну.

·

Ще я хочу сказати бро­ варчанам, ни

у

що

живуть

гарному

во­

пристолич­

ному місті і треба дбати, щоб відчувався якийсь чіткий напрямок у розвит­ ку інфраструктури· міста,. яка дуже порушена. Хоті­ лося б, щоб було більше всього

на

полицях

наших

магазинів.

Як депутат оо -,е. округу, хочу, щоб тl;~ живе

в місті, знали,

не

тільки

за,

а

й

що

Магадан,

село

є

Пен­

Жердова,

є

Русанів, інші села. І коли ми

сконцентруємо

ну увагу на село

певен.

що

проблем

ченням

спіль·

1

не

із

місто,

буде

у

забезпе­

продовольчими

то­

варами.

Чому у місті є багато

вас як де­

путата Верховноі Ради? - Дуже багато зверта­

звернути

вулиць,

продуктів.

то.

З якими питаннями жителі міста вайчастіше

таннями,

стину .міста ...

нас

.,..-

повинні

лення

якщо вес­

не збереш.

ється

ми

то

осінню

102 (8461)

більшу увагу на стару ча­

на світовому

не могла во­

глинала.

те,

що може й тут формувати ціну, усі

Ніяк

звертаються до

ситуація

Всі складові врожаю,

ченню

зmш

свого конт­

і в ставленні держави до сільського господарства.

діоаRтЮJиоrо забр:'{днення територtt, повюші !'f.алежа­ до

від права

цікава

і навіть жорстока державна політика no забезпе-

створювали

столу

основним.

Досить

звертаючи

які впродовж десяти-

одного

ролювати державний сек­ тор, який поки що зали­

Бровари, зrідио ви.значе­ ноі масифіо:&ції щодо ра­

літь

з

відмовилась пріоритетного

ти не можна. Я вважаю, що повинна бути жорстка

дей,

не зробила, що перенесла

на інший. Все віддано по­ середникам. А держава

і

лю-

інший, віД­

15

господарства бен­

обстеження міста і райо­ ну. Заміри .ІоказаJUІ, Що

категорій

що

одно­

сотків собі. І нафта, яка в серпні надійшла !Ю 330 тис крб. за одну тонну і зийшла у вигляді бензину А-76 по 1100 крб. за ніле­ грам, до виробника сіль­

вої політики чисто економічl'Іими кроками утрима-

тих

те,

ринку.

і

тові

сільськогосподар­ не конку­

продукція

досягти

з

за

кордон і отримують валю­

дуктів, а це: і пестициди,

школах.

пруть

на

за

потер­

тепер.

рентназдатна

переклали

коли

колективіза­

індустріацію,

nає й

сімей

малозабезпечених

зазнава­

і тоді,

оголошували

хто

в

яке

- Такого контролю рентабельності. 'Управлін­ ня по забезпеченню наф­ папери

кар­

чомусь

до

сіЛьськогосподарських про­

з

нам

Якщо ми вирішили йти

першу чергу. А що не зможуть вирішити, повинні вирішувати більш висоні інстанції. .Все це ненормально. Але в даний час треба йти на це, щоб забезпечя­ ти якийсь мінімальний прожитковий мінімум мешканців мІста і району. А також харчування ді­

тей

тисяч

а

наша

кос у суспільстві. Через те, що реформи, і в першу чергу процес саме такої приватизації, дали змогу одній невеликій категорії збагатитися за рахунок інших. Це ще й дуже руйнує психіку людей, Це руйнує те .. , я зараз наведу nриклад зовсім з

кош­

платять.

ська

лікарні.

порушував

державні

основні

Ми

Я

сво­

підприємства?

перінфляції, де практично

агропро­

від

вого комплексу. Напри­ клад, лише Кременчуць­ кий нафтопереробний за­

питання

Ну,

державних

відмовлявся

ною Радою? - Так.· Мені відрадно

в

п'ятдесят. Зараз удві­ чі дорожче. Але якщо приймають скотину на м'ясо по три з половиною тисячі в живій вазІ, в за­ битому вигляді буде п'ять-шість тисяч. Реаль­

зараз багато різних аав­ дань. Але в першу· чергу, на жаль, питання фі­

з П чинників є приватиза­

що

що

сімсот

Сьогодні там м'ясо

говориться,

діяльності

стини

комплексі.

тисячі

nідприємств. Вибачте, хто із власників, в якій дер­

.

пунктів,

по

органів представницьF:их, адміністрацій Презид~нта

скажімо так, хотіли nіти ШЛЯХОМ реформ, і ОДНИМ

ти

з

вартість

комбікорму. А держава сказала: м'ясо будете про­ давати

про малозабезпеченІ rегорП людей. Друге питання тур­ бота про наше місто. Із своїх спостережень бачу,

чотири

тільки

держава відмовляється від контролю за результа­

ступили на шлях реформ,

один

якому

кати,

мисловому

і

-

половиною

тисячі

в

-

сом питань. Це й ди­ тячі дошкільні заклади, й

nриватизації

когось

програмі

з

8

кілогра­ Це-три

шокував

попросив

займатися цілим комплек­

були враховані, і Набіне­ том міністрів прийнято Декрет про особливості

в

згодувати п'ять мів комбікорму.

А що конкретно міс­ цевою владою робиться для броварчаи? - 'У Рад усіх рівнІв і

і

економічними

те, що було прийнято не тільии мо'і, а й зауважен­ ня ряду депутатів, які

це

але

дій уряду, сформованій кабінетом Нучми, просто

важелями регулювати екокоміку нам не вдалося.

-

може

розча~Jує,

б розвиватися. Якісь вaml пропози­ ціі буJІИ прийиятt Верхов­

могла

він

Ж И ТТ І•

чини.

Парламенту

запитань.

Мико­

минуло

Якби

влада.

Тут ми повинні усві­

-

трьох сесій Верховноі Ради. Я зустрівся з ним на­

восьмоі

по­

домити, що злочинніеть­ не причина, а насШдок.

ия, бюджету, фіиаисів і цін. Брав участь у роботі

відnовідь

нашій.

немає.

був, то такої ситуації не було б. - Важко зараз сказа­ ти взал"алі, що контролює

злочинність.

Миколайович працює в комісіі з питань uаиуваи­

дати

державі

тепер

ЩО

трtбно зробити дві речі: зупинити інфляцію і по­ вести нещадннй наст:rп на

П'ять місяців тому броварчави об~аJІИ (замість вибулого І. М. Каmптика) директора радгоспу ім. Кірова Володимира Миколайовича Хоменка депутатом до Верховноі Ради Yкpahm по Бро­ варському виборчому округу .N'9 210. Володимир

передоЛJІі

дуМКИ,

Е

8

бу Дівельних а

в

той

району буд?

організацій,

же

час

будує

в

селах

Ниївміськ­

Парадокс.

- Можлвво, наші будівельники перевантажеНІ роботою? Ноли б так.

' -

На жаль, так І в усій

державі. В одній з радіо­

передач недавно

будівельники рювапса домо з

тнм,

JІКНХ

чу~

Києва'~ що неві­

таких

вигод

турки будУють в Rнєві за наші .кошти, а Ім, виеоко­

квалІ.фікованвм

ннкам,

будlвель­

доводитьеа СН.V

без роботи.

·

Таких парадоксів ба· гато. Візьмемо

ціlіУ на хліб. В Зазим'І хлібиlіа на триста

куn<>ніs

дорожча

від таиоІ

w.

Броварах.

І це nри тому,

що

було

виро·цено

в тому ж селі.

Нонсенс.

зерно

Парадокс!

пала доля час,

але

маю,

що

1

жити в таки/% ми

я

дУ-

повинні

своtм дітям

щось

в

Може, нам вУ­ все-таки

жити дати

хлібини

ви·

пере­

краще.

Весtду. . . Г. ВУЛЬВІНСЬRНd.


«НО

ЖИТТЯ:.

81!.

З етор.

102 (8461)

НаsиваЕ.АІо адреси досвіду

снення

комплексної

рами

йшло

прог­

успішно.

Залізничники зменшили ревезення

Чепур•ться

дено

по

Осіннє

бездоріжжя ни­ заваДі полі­

ських Чі

сіл.

nівтори

нілометрів

грунтових

тис~­

колись

доріг

покрито

останнім часом том, виrкощено

асфаль­ брунів­

кw.о.

Незважаючи економічне

л~rне

на не­ стано­

Rище, на Житомирщині крок за кроном здійсню­

ється

широкомасштабна

програма лиця:~>,

на

«Сільська ведеться

ву­

наступ

бездоріжжя. Ін:tціатором

такоУ

проведен-

акцtІ

стала

об­

держадмінtстра-

цtя. ·Нею бання

кошти

на

для

прид-

надані закупівлі

r

шляхобудівних машин механізмів. До робіт за­ лучені шляхобудіВні ор­ ганізації. Лише в ни­ нішньому

році

вони

заново

будованих

доріг,

ос­

.оться

заходи.

1

на

Григорівна

Івна Куц, Марія Трохимівна

Сакада,

Вони

також

Миколаївна

JДОРОВИМИ

тримують тарної таянім

правил

гігієни. часом

до-

сані-

Хоча осце було

харчування

що-

дня готують нині для броварських немовлят на місьній молочній кухні. Звичайно, взимку ця

нількість значнt> зростає, коли матері повертаються із малюками із гостин. тобто із села .-до міста. Цей заклад за нинішніх умов нестабіль-

у

· о г о дe·J.l· сущльн 't' -

став

своєрід~ІИ'М;

Р9М соц і ального за -

наймолодших на-

. ших громадян. Такий собі остр!.. вець благополуччя? ~апитую

у

завідую•.оt

Віри Павлівни М еденце-

вої. -

для

молодих

так

-,

говорить

співбесідниця.

мам,

моя

високоякісні,

свіжі продунти - молоко підвищеної тажирності, солодкі

н:ис .!'омолочні

"'

суміш! - кефір, сир, кашІ. Щодня ми одержуємо із молокозаводу 6-і В бідонів молока і сам

виготовляємо е1рави для від

поживні віком

діток

народження

час бу-

хто доПина-

умо-

Велике йому спа..

сиб!.

Віро Павлівно, є у вас і інші проблеми. НезручНі під'їзди, немає

місця, де залишити коляску зМидитиною... забезпечуємо своєю продукцією філіа. . ли на «розаилщ~ 1

<ІТоргмаші>>,

а

так<JІЖ

до 3-х

тячої лікарні.

Готуємо

літрів нефіру і длн

76

харчоблону центральної райлікарні. . Транспорт повинен завантажитись,

а тут мами з колясками. Велю<! це ; незручностt

усім, але .. ж у цьому будинку двору як такого

немає.

J

д

останнє.

;~арчування

итяче

зараз · неде~

рокІв. Зазначу, підібрався що пер~ сонал у нас

шеве. Проте й вибору в

головне - усі жінки совІсні, дрброзичливі. Працюють У більшості дава скарг на недобра-

гові клІєнти? Одиноні та багатодітні. матері. t батьки-

знаючий, сне

дружний.

А

приготування

або

]це щось у

-

на

нас не було. Назвіть. будь лас-

своїх помічниць.

магазинах

практично

не-

має. А чи є у вас піль-

студенти одержують хар-

чування для коштовно.

У нинішньому Дзержинському,

дітей

без-

році

У Ов­

інших

області

водиться

сІльських

шукати

з

районах

споруджувати

дороги

з

по­ сіль­

цементобе­

Це

обходиться

дешевше,

цементом

ніж

до

того

становище

з

бітумом.

Шляхобудівне

управлін­

ня номер 19 американський

придбало бетоно­

укладач, що

в

вихід.

дозволяє

д1ю

райо

уже

введено

кілометрів

30-40

доріг,

вnоряд­

ковано nід'їзди до ферм, переробних nідnри­ ємств, громадських бу­ дівель. Переобладнано не

впорядковано селах

з

вулицями справи

А.

сквери.

У

нпорядкованими

і

господарські

пішли

на

краще.

ЯНУШЕВСЬRИП, кор.

Укрінформу.

застеріаав:

нестача солей кальціЮ uри · рахіті і спазмОФі· ліУ, кисневий голод.

х

чинами

Проте

УС

це

т

ИН

не

на

Т

1

-

Це

або

•••

р. померла грудца дити-

на Х. із Калити. Причнною стали судоми, що ВИИИКJІИ на фоні менінrококової інфенції. Здоро-

зазнала

горя.

На жаль,

засіб

велиного

це не

по-

одинокий ·випадок, коліfІ при гострому приступі

судом займаютьу

дітей батьки вичікувальну

оболонки

головного

і

дорогоцінний

життя

дитишІ.

няли

.

Найбільш загрозливою

.

rpo

ЛІкування судом якщо за -і смерть, а виживе, то - тяжка ін·

валідність. Бо при судомах . вининають стійкі

присягу

та

псн::ологн.>

перших рок в жит-

тя, можуть вининати при рІзноманітних захворюваиинх як tнфекційних, так і иеtнфенційних.

Це,

rс~т;:вати

Випускники матимуть дві спе,tіа.1>. ності н;(:-::•. кову та цивіJ;ьну. Закінчивши С\у:> нонн !IO,JVHHI

кокової інфекції

вищення

-

під-

неспокій

або

температури,

блювання,

служити жуть

МJІJІвlсть дитини, які часто-густо не насторожуб ють оточуючих, о в ха· рантерними дJIJI багатьох

інших інфекцій.

кра-

вання прогресує. І через 15-20 годин у хворога з'явJІJІЮться більш сер·

та

в

армії

не

ШЛЯХ

8

Присягу

Фото

В.

у

<нстІпут.

--

спорту

продовжити

іНШИЙ

Батьки

летки дитин.t стає

музичний

-

підготовки

.

допомога не Лі

менше

данні

ради

орендного

Звичайно, за ціоиару.

орендарів

підпрнємств,аІ

(колишнє

наприклад,

обмінних

Так, завідуючий магап В. М.

15

.NQ

ti· виді

запропонував

умов

ста-

Г.

СЛА,СТІНА,

заступник

головиого

одиноним

600

старілим громадянам

соці!l\Льної

допомоги

пре-

10

на

дому по 1 кг цукру • 2 нг макаронних виробів

ЛіІсаря району по ди-

п0':::,1

Ж;·

нурсант

Нат;;.:І:'

?vJac:tc,m• .

!УЮ.,lНФОРі\1)

управління торгівлі міськвинонкому) на чолі з генеральним дирент6ром

ри

років.

,,

Песляtса

мільйонів карбованців. Тож кожен із них одержить через відділення

утн

п'яті'

ЖИТТІ.

прийм:~е:

лити на продуктові набо-

кування повииио

Ф;'

ІІА БЛАГОДІЙНІ СПРАВИ останньому засі5 мільйонів карбі>Ві:ІН·

На

каєв

орг~.:1,.ннr •р:в

іНфі:Jку:;ь:

контра;.:.,._

спізнилась. б

комплексним і тривалим.

траьІ\Іа та органічні 3-Ра· ЖЄf!ІІЯ головиого М•)ЗКу,

порушеиии

дпп:-'мо:~~l

Перші ознаки меюнrо-

ригептів

зином

У

У;.;р.,J·на.

університет, Jі,"Jмандирів мотострІ:rєr:і'''І-іХ . Пі:JРОЗ· ділів, Інженерів та геодезнпів нn.:I:.exi1J!{a, Ді• ·

на хвилини, аби МЄАИ'Ша

відсталість). Судоми, особливо й і

Н<JРсцу

ма"Jш слухачів з вось~ш с;:сша:JІ,ностей. БійсьІ:с!Яі"Х

перекладачів

кінцівок, розумова

з

lkt1 а

на

б оку нерсистеми (сліпота,

вової

діте

вірІіість

в. о. Горбачем вирішено перерахувати частину кошт 1· 8 на благодійні справи.

.

с1ьвов:

кавитого здоров'я, і може закінчитися летально вже на кінець першоУ доби йоrо виникнення.

г"'ухота •• • парези та пара- ми. Тоді вже рахунок Іде лічі

на

йозиі ознаки; висип_аиня на шкірі (іноді дуже не· помітні), иестяма, судо-

ускладнення

,_.

аідирнтп:'~

переи.lадачів.

Адже ій при відсутиості го полегшення захворю· «Меркурій~ жує

:1

Унікальність Львівської по!>ітехНJ••н ст?ор··:юї Gазі військового учи:;;,щ;: в інтРrр<.t:..(!Ї нійськс;­ вої та ·цивільної освіти. В щ,г·:,!v P'Jl!' соди т:р:ІіJ·

при цьому є менінгоко· нова інфекція. Це захворюваиня розпочинаєтьсЯ! гостро, іноді на фоні ціл·

ще. Та піс..'ІJІ тимчасово-

ров'я 1

лікаря

дівчатам

Крім дівчат на нове ві;r;:<j.1енн'' :;іірахс,ваш> LI~'-" 130 юнаків. На початку gерсснн Юї1Саl!'іН г:рнн­

кликаючн менІнгіт, нейротонсинози, набряк го·

ловиого мозку.

надана

ськових

ви-

час для збереження здо-

втрачають

звертаються

до

вість

топрофільного військового нідді.~,_н;: сі Льь.::сJ,і\ої політехніки. Вони одt:ржать Т\"; стІt.:Щ<l.lЬНJСі· ьій

суди-

мозку.

заспокоюються, коли п1с". б JIJІ жаропоиижуючоА та ·

не

о

віруси

і

позицію,

вчасно

Виклиr. тим хлопцям, ян: бо;.;ть:. ,~ c·.Jymnтн ,, мп. кинули шість юних львів'янс>n:. 1~<if\a '"}~::::>!

при-

дітей

мікроби, котрі вра-

Ж<!ЮТЬ

Наприкінці вересИJІ ц.

Сім'я

у

різноманітні

ни

ся. Але народний

основними

судом

раннього віку є інфекція.

яІки

.

·

лише проїжджу частину вулиць, а й тротуари,

що-

цього разу не допоміг...

нормальних

вимощених

нах

:вах.

в

про­

nокритих

Чуднівському

вий хлопчик· помер практично без иадаиин медичної допомоги, бо його бабусі виріШИJІН, що доснть його · накрити хустинкою, і все обійдеть-

цює

доріг,

деяких

віть на міськвиконком. І 11льки •завдяки генеральному директЮру орендного· підприємства «Меркурій» Б. О. Горбачу колектив тепер пра-

Адже :маленьких nацієнтів ди-

-

у нас вони гарантовано

отримують

цехах тривалий

ли розбиТі вікна. І тільки не обіцяв нам помогти їх засклити! тання це виносилося

розширити

та

краще,

Семидочна.. добре

у

руцькому,

ж

Антоніна

Три тисячі порцій ди- зробити нелегко, адже у

і

на

року

1993

розшири­ доріг. Є

щебенем або бруківкою.

Кубицька,

самітарки Любов Микола·

рос nи

ності

розпо­

дозволить

шляхобудівні об'єкти. Скрутно нині стало з бітумом. що йде на при­ готування асфальту. $,о­

тону.

у

наміри

кладання

з

ЛІ"ар

Щоб

тячого

їх

значно

здій-

МилосердІІ

.

весни

вивезення

ські

до

щоб

роЦі

настанням

чали

кінця року їх має бути споруджено ще кілька сот кілометрів. Вжива­

наступному

щоб

чати

рушівському

пере­

а

себе,

що

майбутньому ти будівництво

погодилися

у

У Коростишівському, Радомишльському, Анд­

воїли близько 20 мільяр­ дів карбованЦів. Прийня­ то в експлуатацію 500

кілометрів

вузли,

кар'єри

гранітної

гранітники

щебеню,

кредити

нові

видобутку

зберігати

виділені

господарствам

дію

жоRтня

20

денно пронладати біль­ ше кілометра бетонки. Нині споруджуються но­ Ві бетонозмішувальні

маси, піску.. Ч"астину будівельних матеріалів

сІnьські ву пиці ні не стоїть на жителям багатьох

в

дещо

тарифи на пе­ щебеню. Вве­

Середа.

8

та

півкіло

пер!

б ула

вершкоt~оrо

ців

за

проп.о.нщією

зас­

гтювноrо

бух·

туnнина галтера буде

Д.

С.

Баранової

перераховано

будівництво СтІльки

ж

доnомогу

буде

підrотовцj

но

надано

ко.1ективу

молочної

а

вікна,

дн·

Ісухні

до

-

взимку

спо­

райлікарнІ.

тоrо.

тячої

на

--

рудження КрІм

на

церкяи.

у

роботи

саме

вибиті

заскле

XY•llrн·

нами.

О.

ІВЧЕНКО. ВіД;tІ.'ІОМ

завідуюча

організації торгlвді.

це дієтсестра.~Г:ал:l':__ _~Н:._Ч:Е::М:Е:Р~И~Ч:Е:Н:R::О~.-~п:ро:ц:е~с:ів~~пр~и~.-о~тр~у~вин--•я•х~,--тии-с•т~в~у•.----~---м•а•с:л-а-·~~~~~~~----~-.:::1~:: ГуАорес"а _ у нас в нолгоспІ, - Я з вами серйозно, ники, щоб цифра на па- мудрація, Микола. була

'__ ~

-

Показники Снажи мені,

ло,

-

дід

Лаврін

настроєний ський лад. демію

Мино­

на

-

НіІіЧав,

явно

філософ­ Ти 1 ака· і

при

по·

саді тепер. То скажи: що воно тане АПН?

Агропромисловий коммекс,

вує

Микола

гордовито

-

-

розшифро·

Іванович

додає:

Нолективні

ськоrосnодарсьні

..-111Jємства

і

сіль· nід·

об'єднались,

IIJ~o6 леrше було коорди· нува_тН . своІ зусилля 1

моєму.

лю

комплекси

щоб

усіх

-

сусідніх

а

То

сільське

давно

основу.

Ка­

дак

в

води

не

можна.

діло

десяте,

гqсподарство

потрібно

реводити

в

селах

:уже

-

зем­

ОІі

комnлекс,

напитись

для

скоріше

загадить.

литі

згадувати д і д

ще до війни,

стахановна була Уляна га врошина. Ланкова.

щоб показники були кра· щі і вагоміші. Так мудро гово· риш, Миноло, що я всьо­ го 1 нq второnаю. А по­ того,

починає

Лаврін. -

на

Тоді

було

пе­

промислову

й

nродУк­

ція буде, і nоказники за· світяться.

То вона за оті показнини, ян ти мажеш, в Мо-

скву потрапила.

На ви-

ставку nередового досвlВИПЕРДОС ду. т е•

а

п о ч н н а є те...

ви

стримується

-

Микола

не

Іва-

нович. Народ он треба нагодувати. Не чули

хіба, яноr врожайності зернових ми досягли.

Вибачай,

старому.

Минало,

Ян -

з

лІт,

Б

б

пер так скорочено нази-

так і - з розуму. А народ годувати. не треба.

ла nокази:>. І

ехаиДак самзакови«а 1сть. уло що. є од-

вають. До чого дівка бу-

-

що спереду

покаена. Вище талі!.

Що ззаду -

ліr. В

нижче та-

багатьох від тих

~показників~

паморо. чилось. ва, і той не

в

голові

Сам головтримавсJІ'.

А врожайність. тобто бурякн, tй обліновець nриrтнсав. ню.

По

розпоряджен-

"

н

,.

на. І врожайність начеб-

то у вас висока, і показ-

ники

хороші, а хліб

капІталіста

у

докуповуєм.

Якась хитромудра бухrалтерія виходить. Бо двад3 ерно збираєте з цяти

те

qo

гектарів,

а

звітує.

-- начебто з деся.-и. вам

nотрібНі

nона~-

справ ною .

0 ·1~,е

"

газеті, тан:ии "v затратний механізм. Та тобі

навіщо

я

Про це

тобі розказую.

навіть

приби-

ральниця в "онторі знає.

" теnер всі тан роб· лять, _ сердиться Ми-

кола Іванович.

треба

никами,

ланкової... Сам

що

я

в

КОЛИСh

нашuї

розумію. •ди" МОЛІ,

був. Л так ..

пересер колн Іванович с • дя розсінає долонею nовітря.

Дід Лаврін тільки сміб

ється

незло ливо

Лаврін.

ватими

па;tьцими

було

розмірІ<овує р · -

аюше

раппртувати

Масиві. Нехай. Р. ниньки Україна вільна. Незалежна.

m

А ну' вас! -- Ми-

я одного тіль " "И не

розумію, дід

,, пов'я.~ана з nтИ'VІИ показ·

Янбн

твоя

услід, аtrтершип,

f'

ю

му

ву:зл~·· на

11 і ·

!ІОН.

В. е,

ЯКУБОВСЬКИИ .

І\рас::и:J!вка.


4 e'I'Of. 8 Середа, 20 жовтня 1993 року

сН 08 Е

Ж •тт•

.Ni 102 (8461)

8

SL Трохимович

ІНОЗЕМЦІ АПЛОДУВАЛИ · ДРУЖНО велика група Міжнародного

симпозіуму

економістів-

аграрників

завітала

акЦіонерного

до

товариства~

«Птахофабрика << Київсь:~ ка». Зарубіжні гості по­ бували в цехах підпри­ ємства. ознайомилисн з досвідом виробництва продукції.

По' закінченню робо­ чого

дня

господарі

за­

nросили їх до свого клу­ бу.

На його сцені у

вистих

бар­

наЦіональних

тюмах

кос­

вишикувався

лектив

rнародного

ські пісні << На добро, на щастя», <<Ой ти мамцю, жацуй мене >> , <<Як дівчи­ на пасла гуси», <<Ой пі­ демо ,

жінко>>

ську жартівливу пісню « ЗаВЗЯТі ХОЛОСТЯКИ » (СО­

JІ іС,ТИ Микола Дерев'ян-І ко та Володимир Про­ чай), а жіночий біло­ руську <<Речанька '> (со-, л істка Ада Кореневська).

(солісти

Тамара Камишна та Ми­ кола Дерев'янко). « Там. де ми ходИЛИ>> (солісти Марія Ск уйбіда та Яро­ слав Короїд) , << На городі .конопля » (солістка Ніна Найдьонова), <<Стоїть го­ ра високая >> (с@ліст Анд­ рій Лагун) . Чоловічий склад хору чудово

заспівав

Гарно ня

ру

на

прозву чала

слова

\'Часника

Василя ·

ного

-сень.

за

щи­ пре­

успіхів,

здоров'я

осо-

бистого щастя . А у відповідь л ичаво

пІ-

хористам

творчих

міцного

на

колектив

про­

хор у

заспівав

німи

ту

різних

і

оплесками

данн:

але

ють

щедро

А.

Петро

ко­

Першого

свою

ти до 20 листопада. переДПJІата і багато

програму

«Киевские ведомости• «Вечірній Київ• «Ділова УкраІна• «Голос Украіни• •демократична Україна• «Київська правда• «Молодь України• «Робітии';Іа газета• ~независимость• ~нове життя•

то- ·

хору

концер1'иу,

вела

Ганна

nанував

староста

Сич,

аком­

Одинцов.

Хо­

ристи

виконувалИ

УІ<ра~

їнськІ

народні

автор-

та

ЦЕНТРАЛЬНА

МЕТАЛУРГІІ

упродовж

кількох

нІх років варщині

у

н;~с

остан­

на

Бро­

трапилося

с·;іль­

ки, що, здавалося б , на­ віть ДіТИ ВЖе ПОВИНj-ІЇ сповна усвідомити : зІ

вогнем

жарти

погані.

Та

ПОБЛИЗУ сел ища Не­ дригай.'ІіВ на Сумщині є

ми

нлачуючись

за

лише

Іюважність

і

дорог9іо •1И

і

безпечЕїсть

ціною.

власним

Одне

вимог

безпеки

неправильна

тація

...

найпошире-

порушень

nротипожежної

-=

інко­

життям

із

ніших

А

користов у ємо

бутові

Звично не

при­

. та

праснами

троплитками,

і

ки ,

із

встаіюв-,

виникло

початку

9

.Так,

року

замкнення

Н.

ки ,

ки,

без

електрокамін у

гості

НЯ >>

1

А

Васько.

О.

Неполадки в

хо­

рі

та

обернулися

.НОІВ

-

..... - -

з._

ІrІіе- І JІА6оа8

них тися

"'"""' '"

.вмикаючи

В.

може

оберну­

самостійної

воєнізованої

частин и

І....-.ns А887!8і8.

rІІИІІ,

nоже жної

N2 1 О.

»i8Uef

~ ~

60305 60000

48000 39984

36000

Г.

СОКОЛЬВАК ,

ЗАВОДСЬКА

ве­

дня

ло­

вони

профе-

медицин и

ХаркіВсь­

вав

і

запропону­

провести

Вдруге ченко

поглиблені розкопки .

Іва н

приїхав

студентів,

які

Колені-

із

групою

теж

взя.1и

участь у розкопках . Зго­ дом було встановлено, що

в

землі

лежав

вели­

чезний скелет мамонта., Бивні , хребет , кінціВки, точніше. їх кістки, все добре збереглося у тор­ фяному грунті, незважас ючи на сотні минулих років, що сплив.1 и відто­

коли

бродили

по

нашій

стада

цих

з емлі тва­

рин-велетнів .

Тоді ковці на

ж

благодій-

харківські

ВИСЛОБИЛИ

місці

вити

п ередплати

ЛАБОРАТОРШ

ченко

і

Головн ін.

з

з

чавуну

там

Три­ від­

на. одно­

харківських

чи

і

сьогодні,

людям

нуле

їх

... На ного

про

торична

вій

.. на

сем отрь1т

месте

з

квартнру в Броварах. вул. Гагаріна, 10, кв .

1839 пред-

елоруда

Броварський

і

~аі

м і с ь кий

..,-..-..

..... ...... ... ... .. -...···-....,.

а

.....

1

висловлює

осв іти

_сумує

з

rrр ивод у

воді я господ а рсько І групи м іс ьк·во Ген·надія Грнrоровнча гли бок-е с піRчуrrя рі·д .ннм і бл изьким nокіІ

lірова рськнй

ІІ еІJедчасrюї н сuї школи

і

висловлює

м іс ький

відділ

осн і т и

смерті · вчительки

сумує

nочаткових

9

No!

ОМЕ Л ЬЧ Е НКО Валентини глибок-е сnі·вчуття рідним

з

кл~ас ів

І лл івин і бл и зьким

нок і А ­

ноІ .

А,д.міН>істра.ція, nрофспіл.юовиА юом і rет Броварського за · воду алюмінієвих б удівельних ко ІtСТJ>УКЦІ·Й 1 _sесь. колеІjо<

тнв

заводу

n рацівника

і

Ця зав·

глибоко

в неловлюють

Колект·нв

су мують

за.воду

П!Нд!РУКА

співч уття

і·нФекційного

Івана

з

n.рнводу

.траг І ч. ноІ

Володимировича

рідним

віддіJІrення

сме ~~;

. ПОКІЙИQ/'0.

rn близьким центра.ль!:!ої

r.;lкаІЖі висловлЮ€ щире сnівчуття rакд,рі Які·вн і з приводу передч асної

туристів.

ра Ао~>ИОЇ

І(ЛИМt:.НКО Олекс мерті її сина

Володимира_

цим.

ВОРОНЕНКО,

P8,1aurrop А. ІІОІlОШИнаІКО.

Укрінформу .

-.~...._ - · .-ta 1 ·~ 8i.I/U.IJ . . .Іа. . . .цІf - 1-ІИІ.

в ідді.л

смерті

ВОЛОДІ НА

t._.,.

...,_n:

5-46-57,

НОІ'О

увагу

гордяться

кор.

тел.

nс ~дчасної

іс­

в

r1ривертає

М.

Звертатися_:

73.

жовтня ц. р. близько 18-ї години 40 хв. на вул . Черняховського нектановленим автомобілем було тяжко травмовано двох пішоходів. Водій з місця пригоди _зник. Свідків просимо повідомити по тел .: 5-05-26 чи 02.

18

ми­

остов

своєрідна

Харківськuму

ультразвукового

від­

мамонта » .

знахідку виріш ив

,

·

КУПо~lЮ

словами :

лотопного

краєзнавців,

зас001

Із замовленнями звертатися за адресою: м. Бро­

рукотвор­

пам'ятка

на

транспортних

вари КиІвськоУ обл . , промвузол , завод nорошкової металургії , ЦЗЛ. Тел .: 5-11-46, 9-33-35, 9-34-29.

нагадую­

височить

году

жди

контроль радіоактивноr~в­

заво­

далеке

березі

JІитимн

проведения

t:онтролю (дефектоскопії) і товщинометрії виробів та конструкцій , виготовлених з різних метаJІ.ів та сплавів, пластмас і композиційних матеріалів. Роботи викоиу!Ють висококваліфіковані ,спецlа~ лістн з застосуванням сучасних приладів і методик.

землі._

ставу

на

дників, квартир та Інше ; - проведення рентгенівського І.

дів. Перевезли його на Сумщину кіньми. Від­ крито пам'ятник було .у 1841 році. Стоїть він

КулішівЦі

Унікальну граф Головнін

мамонту.

метро ви~. пам'ятник лили

замовлення

ділянок,

запродонували свою

доnомогу у розробці його проекту і виготоаленні мю;ету. Всі nідготовчі роботи очолили Колені­

~'<~У

дозиметричний

ЗЄ!'Іtельиих

нау­

дУМКу :

розкопок. в стано­

пам'ятник

Бонн

приймає

ААРЕСЛ РЕДАКЦІІ: 2&6020, КІІіка.u об.Іасn., к. &роаарtІ, ау.а. К•їаа.аа, ІМ• тu. .на: pqaa..,. 4.,..76; aaW,•••• ......,..., ai.uJ.tr &rcat.a....ІІNI'tna~ • - - 4..._.1; 111.-iauwtOra -.ем.а - 4-11-14; ai.ui.till: r-...,c- -

н

11 •ina 1111 ...,.

-ilniU , _ _

одного

nодарува ти

ВОJІОШИНZНІ(О. •

допомогою

археологіч ні

ді ,

СЕМЕНЕНКО,

3& ,......_, . ...,.... .._.. . . . . . . . . . . . . -

..... -

найменше

nротиnожежr

інсnе.нтор

оq&ЦіІ

пам'я­

пож.:жею.

... -= --.. .,..._ - -----au."_

rористуючись'

вимог

.......,.

А..

при­

розnлата . ·

навіть

P . .s м..- A88J'l8"t\8.

Р-...11!'011

r-

тому,

поруш~ння

пожежами

NAD8DJ h.a IIIOO.PU

нких

тл;см.а

таймо:

телевізо­

JtИTT.SЬ

скоєння

ось

з

знахідкою

експлуа­

едектромережу,

пІв­

М.

лодильнику

за

троприладом,

~покликав»

оселІ

ті ж прас­

яким би то не було елек­

наглядУ

<< Червоного

до

електрофени

ходить

Завранської.

Залишений

скіль­

туються поблизу легко ­ займистих предм етів і матеріалів ? _Можна на­ звати й іншd наші помил - .

електроме-:

Д.

в

проявив

ЦЬ{)МУ

понат.

викопати

кого університету. Той невдовзі прибув у Кулі­ шівку, ознайомився із

штепсельними

він

У

І

сора

ви­

у ніверситету .

-

на

пат, бо якою на ті часи 6ула землерийна техніка: :Jаглиблювались у землю.

він

КоJJеніченка

користу­

А

граф року

показали йому знахідку . Граф був людиною осві­ ченсю, мав друзів серед вчених . Тож відразу і написав шtста до Івана

кіль­

кох наших осел ях самі ел ектрокаміни ,

режі вогонь знищив бу­ дівлю і майно броварчан-

ки

чи нас

несправними

розетками?

коротне

в

сім 'я

микачами,

пожеж .

через

по

володів 1839-го

величезні кістки. Швид­ ко покликали господаря;··.

електричну

одразу

коли

ється

леними саморабними за­ побіжниками, і викори­ станням таких Же само­ робних зварюващ,них

варах

в

із

проходив

натрапили на тверді· пред­ мети. Придивили сь і по­ бачили досі невідомі їм

ка приладів, та щ~ й залишати їх без нагляду . А хіба поодинокі вІшад­

елек­

апаратів. .. Та хі ба все1 перелічиш? Тільк и через таке ігнорування в ета-І новлених правил у Бро­

60000 60000

на виробничих дільницях і робочих місцях;

мамонту н ість . бо о~таюш мамон­ та явл нли с обою неаби­ яку наукову цінність . І по сей день у зоологіч­ ном у кабінеті цього од­ ного з найвідоміших уч­ бових закладів Укра~и можна побачити цей ек с­

вручну ,

ко­

стало

кожного

вмикати

і невимкнутими із ме­

режі

вже

д!Ія

мережу

ладів . При цьому можна зустрітИся із чим завгод­ но:

-

контроль забруднення навколишнього ее. редовнща; - анаЛіз води, загазованості і запорошеності

nам'ятник

дав­

ликий став. · Запросив на роботу людей. СелЯJІц

мусь втратити обачність, і біда не забариться. То­ му-то й мусимо постійно пам 'ятати про це . Але .. .

експлуа­

електричних

одну

У

тут

надумав

Варто

мить

часи

місцини Головнін.

електроп о­

прил ади . на

мальовниче

Кулішівка .

кордон між Росією і Польщею . Землями цієї

так скупчено," ко­

ли в побу'nІ так час·то ви­

лег­

ні

в будинках наших зем­ ляків О. М. .Рог.ози та С . Ф . Губи . У всі часи пожежа бу­ ла с правжньою бідою. Але особливо страшна во!lа зараз , коли живl!­

мо

невелике

село

на жаль ... Не лише діти, а часто навіть і доро слі забувають про це, роз­ свою

D~~O карбоваІЩ

80244 84000

таких робіт: визначенк8 хімічного складу, фізико-меха­ нічних властивостей та мета:ІОrрафічинй аналіз різних металів та сплавів;

З бло"нота репортера

ПРИНОСИТЬ БІАУ трагедій

а

·· . •

(ЦЗЛ) БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ

,,ЕЛ ЕК ТРОН" Вогнеиних

йде відомча організацІй

укра'інських

старший інспектор відділ у _ районного · вузла зн ' язку .

концертмеіkтер

Володимир

можна передолати­

Дуже повільно підприємств і

Нагадуємо вартість деяких 1-е півріччя 1994 року:

на

виконанням.

потім

переДІШата

Газети і жур·

можуть ......,... без оерІоД8ИИ. Тож оосоІ~~ .: _

Великої Єктенії «Прийдіть ПОКЛОНіМОСЯ» ЗJ української лІтургії Ни­ рила Стеценка ..

А,

завершується

ИІіJІИ, які видаються в Україні ,

концертну

програму

листопада

на періодичні видання краІн СНД.

му хористи вирішили відкрити

життя.

аавврпzувтьсв

сві­

А

років

Передплата~

КОЗАК .

віроспові­

Бога.

довгих

(«(6I(tl."<4й.."t:<9

аграрних

академік

усі вони визна"

єдиного

гополуччя,

співаwів.

само 1

народів

різних

Ваnентину €вгеиівну. Щиро б..жаємо Вам, шановна Валентнко €в­ геиівио, міцного здоров'я, людського щасти і бла­

тради­

дінльного ходу <<Джере­ ЛО». Художній керівник заслужений працІвник культури України Воло­ димир Конощенко, літа­ ючи гостей, зазначив, що тут зібралися Представ-: ники

Кодектив Броварського орендиого домобудівно­ го. !tq,:~бІнату гаряче вітає з ювІлейним днем иа­ родх<еН}{ІІ начальника відділу кадрів КОРЗУН

ве­

цІйну п іс ню <<І у вас, і в на с хай буде гаразд ». Гості встали і дружнагородили

B/Tfl/11

артис-

українських

побажав

нових

СВНІ'ІНІ

екон о-·

він

виконання

красних

хо­

Воловик.а

інституту

тичне

ІЩіНН Н

наауково-дослід~

наук

україн 1

подяк у вав

піс­

<' Б роварчаночка ~ (со л іст Вал ерій Шестак ов) . На сцену вийшов ди­ ректор

Від

мІстів-аграрникІв ро

Днями учасників

Саблук .

імені - усІєї ---груни

..нn

-

6-Nо~І:

Друk КОЬЗ·ННn

ІІІ,І,І&С

11111.

••-ІІІ.

Oddr

аркуш .

І

Тн і)З Ж

МІ·

6.346

llpИW-ipHHki8,

J.мовлен кн

Nt 531>7,

-

-~ -

#102 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you