Page 1

. .._._. . . ._._.. .._._. . . . . .._._. .._._~~~~~пРОЛЕТАРІ

.~._

ВСІХ

КРАІН,

€ДНАRТЕСЯ!t

. ..-~-.--~

І БРО"ВАРС~КОfО .МІ~J)'КОtО КОМІ,ТЕТУ MICbk :OI І PAROHH<H РАД МАРОДНИХ

К О М У Н І СТ И Ч Н О І

· o·Pr-:tc ·1J

дЕ П УТ АТ І В

П А РТ І

КИ І ВС Ь К

o·J

J

У К Р А І Н И1

О Б Л АС ТІ

Субота, 23 червня 1984 року •

П'ІТМРІ .ЧКА:

Ціна 2 коn.

ДЕНЬ З А ДНЕМ

----811!

~~oillt~ .~··~""'-'::·~~·~-~~~------------------""""--------------~-------------------­ ----~~--.-...~~ МЕТОІ.,... НА ВСІ ·ПІАПРИЄМС1'Ц вланлнt ·.:щІt.•;•t,(. ~i'f :o;s:~tІtlff.():{i.t: Наставники. навчають KJ• AUI.HMII .':)8Иті)іfІt 7!~улярності молодь і передовим . при'·,, ,

r .; ., u :JJ!'·:) ~ І·

ЧlJ'U.CH.')

Jo!tІ;r

:1rtT!(~ii .l

•1.~.~-~.: ..

.

• •

·-~; 1 .і

q:lf"t:s

1

і :і

.

йомам

техніни

безnеки.

Продукція деревооброб­ ного І<Омбінату вІдома да"

Фіfі,.І:l н~4ІідІf-' ' бриrсщи створен.Ий . :rорін Тому цього року тут 11е рІІJ ·.:rpecТJ•Іt4CSpctІ&~-' переважно :J вооу.сюіинів · було навІть дрібних

>КII'IJIOIIr.-т:tiii!Rc~:. !ldt~ і. ri~x~~~: · ·. Вj)щ-а­ займає .~р; '*ркеми ..' диР,. , д<?C11l.it . чені . Р.99Ітн . Я.J:<,И

кІв Г. І .. Stлапа і3 cneцta• ліООв&1ІОСО бy.A~BeJU;JlO.' монтажноrо . yopa83Shиfil

В: f, , ру'"юк, нен~~. О. . М:, Ф. БУ\РЯJ( рОт$Ій ,.е:трок

Славиться

С. д: "ТJЩЦуГ: Щунко, зу,кlли в . ~о-

бригада

економним

витрачанням

матері~лів.

Бри.гадир Г. І.

ністю . ввсоюutи , заробrrнами. 'ІЮПУЛЩ>НІСТЮ · Серед

лОд~; навчитц У1· су~Іж­ НИІ4 . ІJР,Офеf:іЯ'М, ИeoQ.xiд­

:VIOJ10~.

н.иw. .

ВИНка

6.

ВІдома

тованІС'І'Ю,

вьна зrур•

диоцИПліновз-

nомітно лід­

вищfітИ ,кваліфік,ацІю · мо­ 1фи

.колективному

за ц 1 ять _, мk!.І{цІв ' що- ІіlММ,і- ,. І;іригада сталfі денний :вІІробітєж ; у нату- унІ,верtальною: _ JІас~;JЗє pQJli,HJIX .i-80K8ЗI04'KjlX CIOJ3". :К:1 ~ДИ ПіДJІОГ, ~КОнує

дає .-ут _1:25 npoJteнrtв, ? а середньомІєЛ'інМй ві1робt•

ток па. однооо• pOOt:ruwкii~ ·вІдсотки.

1'42

СІІоrоднtшній·

бе~іІеЧенІсть б!J;І.1'tщІ.

простоІв І:;Іе

бу-

·

_

:~ PМJ'-~~ro ра~к~· і до хІЩ,JНtІІU.

'Го;ЧУ

радrЬсрУ' ' ,' , .<<"В'~JІ,ць~'!\і,: А:~ '.4\11

1 Від~.А~Q

і. ~ - .·

Jl.

дJІ·

дру'гому

~-n· ·~·спtиио· · веде ~за,. : .,у:·,._ ~став~с -йего

ЖмlнЬКа та ФеДІр Башин­

І\еріВі!JfЦ~ІІЩ~· •('ІJІ\ІІі..а· І~~"~"' K~ll. , ;j .М. ·~ ф, Ши'fІий _ _. . . . , " " " '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _..,.

.

борошна. FІЩ"О обслуrову­ ІQТЬ машн.ністи Іван ський.

ІіІ)'(

Роботу о,ргаіІ'ізова­

но у дві

'0

.,~~--~ . ~~"·~fl~ '.l'BJI8

змІніІf,

аrрегат

ВИСОІКоnродуІКТИВ'НО

ВИ­

КОрИСТОВУЄТЬСЯ іЦО

nіЗНЬО­

ГО

·

Кожного дня з ВИХ(ІАИТЬ

irop-

..іо ·:.;

верстаmиця Г. П . І'айДu<

r.

меблІв. бригади М . І. :ВасМ<а та

НИІ{lВ ху

керlвmщтвом

н

тн

кlnor

ІМІа

цих

К. МЕДВВДВН,КО. старІІDІЙ enв8lldc'l' Ае­

оаочІв.

ревообробноrо-

Фото

.КОЛИ ми з ,!WУГ~м сек- й.Шло.

рета-рем

мlс~у

витися.

як

ком- гав

~.

А він же допома- ну з боку і

словом.

комтна.:

ry.

Семиноrа.

хлоnцям

і

гсх;подарства

адміністрації

1.

оомолу О. УСИІФІІ їхали ділом . чергу; комітету до Гоrолева, щQб поцІкаТа. не тільки це непо- ВирІшення цих ~ться ноїть

косарІв .

Трапляєть- не

р:отребує

комс:!Ь~сьно- ся. _ що наІКошена. . за день зуси.іtЬ. маса так

і

залИшається·

·п .t::. і "Р !1'..4~-~.,.; с -~~· '.,~'irP'.·· hltll. Wп~~ . ,,

- - - - - МІСТО -

в

Зустрjвшись

із

СЕЛУ-----

На перешкоді-

.lЇt:!l'lt'/llfiГO , ЗМ&Р&НН$1. ,

неор.rа·нІзоаанkть

ІІЇАІ,І{)РТЬСЯ ,DЇJЩ;~·ки.. содj-~

Широкн'Іі

,*ІЩІtт . ,~ро~ї·t

ддя всього за1·оtіу Jабезnе­ чУ..,ь І ·•1:анізатори · А. І.

ВІрніше. автомашина є, ком, ми розnовІли йому але комітет ЛКСМУ заво- про .розмову з . членамн

Sінсович, ·м. м . Ска.'Іа'ць-' ІШ~,

J, f.

За~

їх

дУ

~

· JІакалюжний.

му•. але справа ється nовільно.

майстерності,- .

)'IOJIO!IfY і ·.висок&nро.-ук'lив- снраве І. П. Циба і М. М.

ном_у.., ВtІК~ристІнНІО техиі~ Скалацький. .

.

.

ки, С&N~.t~ацій: JФ~ці тР~~ . Вся робота механізова-

UoвocLuя.

=:-:Рх::.:•:

А .Г~ Жовнодій. Вони ціА- іІ~_ии" ,6у~є на nолях, ви-

'101'0 _ IIJQCII одЩ.еІ з буАівЩиих

НИ._ !(; . •~~иtі . меціUS.'І'G~. 'м!..: Ф~ ~ . И. ЦЬ.КQГО. Він що3'

валіів,' 3\i&Ч&JJ, ,~і -ді~ки ~коси-

подарунок

'ІJ)ІЦСО'lажу буАІJе.пь­

орrевtзацій ~ева.

Г~ЛІОВ&ВИХ

КОРМІВ

.

І

. ·Н . ОГО

_9RIIV .

ва

116

аа.wнр

r•

Ш*РИ· .. м.· я. Jjy~. _ МасоВО•f19JІІТИЧН~- і ви- :Ом.:о::~об:-:::~ •

..._

О. М. Бмілиі та 0;. С. ховна ' .Р®ота nap'І'tlilf~6. Й· савеJі в щаваоnІІІПІІІІ арСкибенко, Аоставляючи ае- npotcшл~o?oro_ ,~оJрТет•в: хІтектурвий ансw.пь. ·

лепу . масу· АО: сінажної своєч~сю . І. ЦІЛесп~~~ова.ю е~_АНlь :С::7.";с: тр&іtІ!rёі. Уже 38ІСЛ&АеНО 2 °~!8НІ~ц,іЙНІ ~Х()~ АНРеК1 ві -~в o,J(epaUв ве­ ТИ~~~1'~1Щ;;В"~ОК{}ЯКЇСНО- ЦЦ .ГОСПQ»J!СТВ& 3800~0~- тераа фабрВІСВ, . 38JІУСІWІЬ· ro :-...,. ,. 1,1"_._ , , " ЧУІО1'Ь ~ос.аrи~ин~ усПІхІв . . . . -t rоаова · раДИ вaпї:»lW'zt:Ci.. !і.~, .·~ : ·. . ·' • }' 3аГОТІВJІІ KOJ)IIIfJ, ·

~~

. ~Т~~і}Щ

ст•

ВЇ)\Чумt;;ься особЛИве ,, ..~~ пру&tІІІІа/ Tf\' кожний розy!8ltfii1$J'~'ie ~-•Rащ-.-

raя'it' '.,~ '.:~~~--.···~~*0'~

а. МЕЇJРУК, rонв.· а ~· . · . · ........_ .......,..

с*І88 ·~ . · ctmr-

·clilco'rO · rОспо..рсtва.

рад-

загону .

Тов.

Мельник

у . найближчІ

по -

днІ

мовилися. хто ж забезnе- виnравити недоліки . Площа · чуватиме її заnра13ку . От Побували :ми того дня

виходить,

1

· пр.ИІхавши

в . радгоспі «Зоря•. де тру.

проволока. сухі гітш. Це, та.к би М()вити, об'є.ктивні труднощІ, але є й су()'єктивнІ . орrа.нІзацІйного xapa~rtepy. По-

різнотрав 'я. Серйозний закид слід з.робити і на адРесу комітету комсомолу радгоспу на чолі з П . Ситком. Ва-

nонад 100 тонн зеленої маси на неуг!ДДЯх. І директор рад~nу в . .м. СтадниіК, і сеКретар парт­ кому М. м .. ТооІха робо­

.становою бюро мІськкому танюк .. ·сtльсьної. молоді тою qроварчан . задонолеЛКСМУ передбачалося, за час . роботи загону жод- н.і. Незабаро-м моло.ці норо і і ноrо ,разу не зустрІвся з capl перейдУть на інші ді1 Вови що заг н по шк вц в кормозаготІве"ьник"""И, · не б складатиметься як мінІ•• ...... лянІш , агатші на траво-

ПGАJ)ЇІМпІіІ&ТЬ ' і ШВіЦКО за• . :ГИ . На ,СНЮ, . ЯКІ -. на сі- :'~~=.;..=~~ noв~idt/riЬ· ·'еам'~ск1цИ 3iJI~ · наа, контролює . я~Іеть за- веJЦ..Ц Єудивок rO'feJIIJ-

,; .. ·' ' · ·. ': ' 55Q, ,.....ІЩІ м~іістерно ВОАЯТ.Ь

а!ЦМІнІстраЦІя

так чітко й не до- обіЦяв

си така, що здорово не уранці до мІсця робо·ти. диться кормодобувний. за­ рооженешся: то тут, то хлооцІ бачать лише ча- гін ДОКу. Зз перІод з 4 там .потра:пляіоть nІд косу стину накошеного вчора червня хлопцІ заготовили

fPHK0f3)К·HHKiB

ДОВРИП

і

гослу

для заготівлІ зеленої .ма- І

ВИ СіОU&еШ· УЖt бІЛЬШ ЯК НОГО загону ПО ЗJГОТЇВЛЇ 11а '360 ,Гектарах. І>QрЩв nеребував під. пollo-J.U.PIIO\IY пріцюють с'І'іІвІім . ІtОН~роJІем гОJІевЮ. А. Циба -і його iroмitr~ . н~rо , ~~хнtка P&Arocny 6~-~' траВИ

секре­

пар~рrutщщц м. П . Мельни-

flfl.noвJiй~W tioбn-rи:: ".'ІЦ~ДІ!Н~о

н')~: 'МІ81і, .-~; .к.т~·· і що

першу

ЛНСМУ. проблем

особливих

'.-

на ніч. Причина - вІД· тарем сутніёtь а.втотранСпорТу . радгос~у

.J&, ,.&ь ,.tf,!'Ji~н сnл~-, новані. ,.._.... ЧJfltK!tafO­

.ка~~ -

юзі.тІНі.

а знІмку: ~ д. ЖУКОіСЬКА nід час абираннJІ вро­

жаю

холо.дильних

Вони ІНазвані кращими. за пІдсуМІКами роботи у

' Понад 7 тонн ранніх оrірків зібрала 3 nочатку сеао­ ~у,..-.nІІнчмиq~~ pa,.rocny tмені Щорса МарІJІ дмитрІана ~ІоНа. 3 . - o r o кваАРатнОГо метра :saкplnneиo1 :sa~ n•o~ ~._..йщ•о ". стопу труАІtЩНХ 6\ІІьwе АІІа·

гuritmю •~і 'і citldy ' I0t2f ДО 1

nід

столаріа .верс::rат-

Д. П. Малоіваненка з це­

членам

: .,fl,,f

цо_

та оздоблювальниця в. Дяченко з цеху нухоиtJих

відДіJІ.ку

nрацює агрегат СБ-1,5 по виrотовJІешtю трав· яноrо

пла.~

nродукт.н­

тивноУ працІ локазу~ь передовики виробнн~ва

• ГоrолІ.ВСЬJQfй•

М:еханізОА;Щ~~J :·.,akri~ ·; ,)~/4, ч~~~~.· ;~J~·.J.~ . CJ4.~~t; ~ , . :м.

процента .

Знаком JИЮСТІ. ПіJИІ<лади високопроду~­

У .qві з•інм На

105,4

ності праці та внrотовлен­ ню товарів з д~жаm~пм

-

.

на

nідвищенню

-:;::====== радгоооу

пJДПри­

значно перекрито

тресту.

по.спі-

понної оfе!"'ІJ{)ти Ііе стих~ . шаІd'І'Ь. на зtрjбанні скошtІ­ гу.рІііт:-• .мсn~ів іІа · ПоЛJІХ/-. uи!І траи механізатори

нашоrо

ємства ~ить багато .цля того. щоб пtдтвер.цити свій добрий авториеr. Підсумки роботи дерево­ обробників за n'ять мІся­

наt~о

на

В. БАРСЕГJІН, на~аJІІІНИк вiQI.JJY ~ ц& .і :fapoбtmoї ІUіаП·

· 1 1 ---:::;;:· ·:::: · ':;· , . ; ::::::::: '· = · :: · · ::'::;·~ · ;'"'!::":і:;:' ВІ'"n З -нo-nro' .;,.. -~ · .і\# V • . 1'.1 rІІІVDUІ · даuу ІtП

·межа·ми

Колектив

цІв радуm!І: завда:ння no виnу<:ну продукцІУ ВИ·К'О­

бованЦІв.

_ ,.РQбота:ttш

'і~;.'Іектl!в · в~Є. .

ВІІровадЖується

.

будовах і .за рік 'зеконо­ мИть 1'ресту 5 тисяч кар­

буД);~~~ . опормжувальнІ рООQ1И. В РЕ:зультат• за­

аа

мІста.

БІлан вніс раціоналіза­ торську · nрооозицtю по безвідходному обладнан­ ню .nаркетНИХ ПідЛОГ. НО-

М

.'Іеко

травм .

CTPIIIIBbt цеху .1'fi 3 Л. М. Ща""ва, MO.JJO.Цe оо.цруж-

жа З.CS8J1Utиx, мo.ttoAI спеЦ18.JІІсти І. · І. Калюжна,

О. М. ЛещУков та баr•то

•нwнх.

Г. АНДРІЄНКО .

.

мум з

зо

жодного дня

ності

членів.

·Але визначив пла.~у

ко,рмозаготІвельни- ня 1 ва· роООгу ,радгосnноІ 3росте.

•J(ів. у радгосп не приїзди- ЇДальні,

.тіо. І в день нашого цри-

їзду працювало лише

юнаі<Ів

\-

знався

ну О.

СПільних стtй , і, вІритьс-я. там Про­

таноУ кІль- дій. Є У хлОІЩІ.в .на;р}ЩІн- дуктивнІсть

1 Дівчат.

18

господарство не

Цье>го року

Кобець.

-

загQ- тонн сіна.

практика

кормозеrоті­

вельних камnанНt -п<Жазас

заводчани ла. що

Є ще гірше. ~ зі- .вирішили заготовити

командир

А, загалом,

забезПечнло своІх помtч- . попереднІх

НJШ\ІВ вилами;

їхньоІ праці

Вагомий

250

коли

набагато

хлопці

краще,

живуть

І

вне- працюють у господарстВі.

Склад · сок у створення кормової По-перше, час на дорогу

ко~арІв н~постійний. Тіль- бази

радгоспу.

· Але до- не витрачається деремно;

ки навчився юнак косити сяn:в цього .рубежу Ум не- 11()-Друі'е. будь-які- Щ)І'а.Нt­

(були й такі), як ~ерез просто. Треба ' забезпечи, зацІйні питанн·я вирІшува ­ день-два його залишають ти ста(}Ільн1сть ·силадУ · ти можна ·оперативн!шt. для роботи на пІдприєм- загону, виділити такt пло- Повернутися 11Р ииnро­ стві. На·віть з найдосвІд- щ1, де можна справд.!. пра- буваного не nІзно, три­ ченішим

косарем

--'

на~ · цювати з роомахом, пtдви- мІсячник заrо.тІвлt fiO:PJІIB

ладчином цеху · .N2 2 щити за-lнтересованtсть у тІльки fІабкрає ромrаху. І. Онищенком - так ви- результатах ,роботи . загоВ. НЕВРАТ.


І

d'..n.-·IТ uтоМоОі.ІІсти

'Іі1tМІ.........; no.upi.: ЦІ та

С&.ИІВар 1 I'O.zd.B . . первІІІІВВХ 9_Рr8щзац1й то- ком.е..нтар1 щодо поштнчних

риства сЗваJІІІІІ•.

шзацн · тоВІриства

nрохо){й'В -~map у форю бес1ди за «круглим столом ». Присутні о.цержали глибоху · і аргументовапу інформацію, .яКа · в знач:.

ня» П. І. Вишняк на на­ раді голів первинних орга­ нізацій тоnариства висло­ вив рекомендації npo поря­ док скла.цання піврічного

•.-c:ra. .~n.

мірі

доnоможе

їм

підrотовці, виступів слухаЧаМи.

у звіту,

перед сумхи

,i.ecwтu · JOИatda і · АІачат, o6puwи IIJ*tec:IIO АО . .-уші, у~...JІІОТІоСJІ .. а трур.оау сі· 11 10 • &ронJИІ'ИНН;

Учасники

« 3нан-

nроаналізував атестації

бесі- визначив

.

nід­

лехторів,

завдання,

спря­

да _,;, застуІІІПІR завідую- мовані на да.в:ьше поJІіп­ чого ві.\Цілом пропаганди і шення лекційної пропаган­ аrітаЦі~ ·~к~WмУ .партії ди; У світJІі рішень к!Іітне­

В . .•: j,риру~ J!:ЄК~Р :мі- вого 1{1~84 р.) Пленуму ськкому · парrії О. С. Ра- ЦК КПРС. . чинtькіs, .цосві,!tЧені лекто. Н. МАТВЄЄВА, " ·

·

·n

рк-щиародники v.

пит<*J!

:м:· ·к

lВclppcNp • .мето.цв с т

.· о!fl.. Т. Шипилен~о,

мtе..аоІ

*8Візацtі · то-

варJІстВа ··Зваіоrя•.

ПІДІJВРАНJІИ ~BAU'UJI . uлrtAIIOГU. еа-.о~ий на,рЬдний Wд1в qparntx рЄсnібл.tк. . ~rО:Сцу~мбlііату Жюрі, до складу якого

хор

«~тrrянськи~~

nІДтвер- увЦlшли

заслужений ар­

див .ав;шн.s н8рОJД.Ноrо. На тист УРСР, викладач Ни­ звlтШ*у

1ЮНЦер~1. . при- ІІЦ:ЬХОГО

інституту

ку ль·

авячево~~~у 40;рІЧ'ЦО Пере- . турн: В, І. Суржа, секре­ ·МЩ~ ра,ІJЯВСЬКО!'О народУ т·ар обиому профсnілки

у

~ЛиІРй

· Щтчиз~

прІЩІ.Вющlв

вЩJі1, .який ,Щц(іув~ у..бу·. госnрда;рtтва

r.

оІ.JІьськоrо

Н. Забро­

дВіІКУ .ку.щ.тури ..смт. · На~ да, зав. віДДІлом Респуб­ .JІИХа, . п~учапи nl<:Иl . JЩ ~~анського будинку на­ патрІотичну т~атнку, . ук- рощноІ · творчості · В. О~ раХВсЬЮ -та •росlйс~, JI1~· Щ>іХ3Уіі .д.СІ.ІІИ внсооу оціН­ нІ рцдянських

.

вщшоаито- ку

іі,и~тупу

. самодіяльних

р_ п. Y. ,~fFJ>l хору мвтцlв.. ·• , . та;:оЖ . муаИЧнl тwри на· . Jl, ПАНТЕJD'СЬ.

~оаотавІ еоа.іІеніа і

АНі ша~

~0:fськ~~І:r~- {Hft J~~l! •мі_ськоі орга-

цій

на-

11811CUU1')' •• • ... ' ..... CQH $ , ~08f.X aJ.upи·

різних регіонах

евіЬ , Після цього ·відповідаль-

•:--а.

.... ·· ІІ~tІ.і·tіе'М,.СІВкчоrо

Ьlдбувся сеМІВар' л~:rо- М . .А. Говорушко дали свої

ор.·аи.зували aJU.a J41o." паrавдв 1 аrітації міс:ьк-

· Тру~у s~y ~1:i.ldJ , pJIO.Nr~p fОту· aa:»t~· · .te:.ann ІСІUк~ї.во­ 1

1110f0

РlВ·мtжваро~·

у.

саецІuьності

.Qt.mlf'O.. JOQ

cтap810Uactdlu

JI8ИTOplB. MlJКIIPOAИBKlB вариства . ~3,JЩІЩІІt ... ~9І'Ч ~q~и

інші

'!СММ!"'" ·

~а зиімку: • у ЦІІеМу qexy иаача10тьсs

маІбутнІ

шаеї.

Фото М. CeмiUIOra.

8

сьІЮго харчуванн11 ' .11.· О. Зо.JІІ)еІо18, биата.ок

ІІК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ"

1\ЗІ)акоІj:

І1~Р~1V1UЖЦ1В НАЗВЕ нщnому

місці

вnерше

обласна нарада вnро~ен~

у

.

з вих

до- ІІО'Jі)ібна ДOQpJIP~"' аwчж­

СВ1ДОМ ,робо:и центра.льщ>І емсrв~шефів.

·

ча.JІЬн~ оргвіДДіЛу

tдальн!

црОІОrсЛовІІХ

упрев-' пІдnриємств;

наПрви.ла;ц,

аракеражноІ

KUtlfi~· ~ Нещодаооо

ПОоДіJІКDСSІ

· ського

комісІІ,

ооласноrо

л1ВН.1.1 ГІРО.мадСЬИІОІ'о

ва- також реноВСtруіОватв де­

КиІв·

ИІКІ

.11ір- на

~'JiW.I'exRt'ЩOW

та

ПО'ГІМ. · у.ч'есНІfІfИ .~~а- ху,вання.· Н. G. Тур,~. ~ плШ.АІ?~rtОвтнОоМf. :JJ&Oдax.

~ta зааоАІ ·розІІQВl.ІЩ . про I!Uj>OJN!д· Заs:ІІЩ · · ~ьіюrо · бу,ttі&еJІЬНІІХ жен.ня проГресивних· фОРм ~я'· с.щц ··~ проrресив· . нонс;гРУ~!· ;це ·оодьвипи· торг1вл1 1 ІJЩёвщенвй ди1и .: !а: : utдустрlапЬиу відбулася ру побували

з питань аJІЮИЖtєвиk

них ~· сл нультури обсJІуt'Оауван.иа · таиолоrію ие ченаючи 00уrовув~ ся . оову Ч\а3ль 0;:,ю~ населення, ос . ливо у ....т- за.п~ на . ..,. . , 'Ма! nо.куzщ1в, а таио8' цро ви· nочат . (s ~

ній час. lle.peд .віДщ:>нттям. га.зин .. •НулІ.Нафl..~~· '4· .· ~т: конання

n.останови .ЦІ!\. р 1ш ...,,_n~. оглянули лl.mi ltІайданчи-' k.ИйІ'іnродВж ку~~ Уа :r~ ади, --~......~ ки кафе «<Варенична•. що нtждитерсьиих. ' 1!нр001в. . СРСР по nереведенню rpo . ...ь,; . . .. .· .. . · .1 , мадського Хар'f.rІІаиня ·J!a і розташоване .. no , вулиц . Піс:і~; оr~. ·дровед~,но іНдустіР~ІWІЬИУ :rеХНОІJІQГію. семШару

його

учаснциІ бу.ло орrанlз&вано

іDІфО-- ·НПРС

ll:l,85 ху iU

L()

ки.-:ГОтf-

· ельн DO.·. :"-. · ри · · · · · о.

в .. . ot; ~о~ ство*'еннй. У нових заDОАСЬКИХ v ....,...... a:.. цА·•в · н · "'"Іn.І...А..

_ . . - ....",. · ..... ~ М. Лагуново1, та бlл~ ре- нара.цу, }ш_у · · в~qtщла ·:u.- Вона повtдомпла nІю te, рШ<а1'fв. Самоєтtйно вирі­ сторану •Іlролісон•. 'l'ут стУІJНпц · ·н~чальt~иі<а. · Об- що у ЦЬо.му році · сіr9ло· шити це цитаиня номбі­

буJІо організован~ nродаж JI..:r..:нoro · v. ПІ.щвлlооя nрохолодннх напоїв, мо- : г~~С: 1<6!'6 '· ' ·• ·

розива, .ноjіДИТерських ra кул1НСІ!РНИХ виробів, и'яс-

них, рионих, ов?чевих на-

nівфабринатlв.

црннао.лк)Вали й

Псжупців ' цр. асиво

оформле.ні вІтрини, баr~- . тий ас~и.мент прGдуюlв.

Жваво

·· йшла

1 б!:ля . .кафе

ка», їдальні

· .;, .. . : . ·....·.· ·· . на.т не в змоз.1 через спабмате J.ально.-rf . J.t:' Ф.. 4~~о: · .,. · ·ш.~; курс на кращу ~rанІ.В~- ~з . · ·· Р, ·. ·· ехи!чнУ зн..аЧЩІа•. що ' . ·q~.· ~ ~~ю веон·яно-л1тн!іі0r торг~· . у G. вРМОJІЕНК···О; ком~t ·~ · 'маі~~)о Л1 серед .за~іВ J'РОІІ8д в. о. l'OJJ08Iioro ·І ZІ•е ха.рЧУ-\Іlі'ння: в1fu6)(~ ;;~. сь.ІФГО JСарчу~к,. . ~. . ~ry даннJr"і1о 0ІJ>і'ан1~'Цtrt·внізс У с~є.ч . виступі ди· rpo.~ :rар~но.І торгівJІ!, · що т надалі ректор · ~kpeЬJ<oro комu. · · ·· · цю фор.му обслугову:в:ання · бінату .. . ~~fq:tillh О., ХАНІН.

.r -

· it

торгІвля треба. розширювати.

•Верби~ь-

.Nil 1.

Тщнолоr

-"'

шено uvлaaщn ; o,rJ1~-~~

~

JіІt, д.щ;~

.·. Бlдо~в- poooo•na .; , ~. ~~~~

сьного уnрSІВління 11ромад-

в роботі шkіЩ.ВЦ tдuепь.

.._...,....,.

іВСІІІВ'ІІf

~ · ~ т.-

i'JN1

м&r•aЦa.aOJQ'.


-----------з• aiQNIUI· no.,..~·~···__. .181_ _...._....~_ ОЗІJМНН н,ІЩ_и_ .__У roc• - __ .- ,JI.Pyr:p_I. і лише 447 на п_о~ _.,,ІЬ_ · · вt;. И8й-<: n_. _ .~- - ;1/Р _. _· П<WlPC:rвax наШQrо .райо- ~fаР!в.- тpen.or. П.· QЗІМ': ogМUМJNВo .n. в ~·- :.owro·

НУ ІЦ урожай 1~85 рокуІ РІ!~....... СОрТИ .•rюлtсь- ~ -

становитиме

17.~23

ген· ка-7'0• - ~ •нющ~··

. · - ..

!fJ; ·

~р11J1ІЯ.

..,щ

СРСР j~ввиА ііІ'РЩ!QМ

" ··' ~

~->JІ•·'·ІUІІІІІІІТааоеа-

. .

т~и·. у _ то.,у 1ЩСЛІ. 12.285 - ~ насінними. ДLnянка;- В, ,1(>.-, ~во. афОаqм- ~ . •~t · . . - ~~­ гежn'_.aJ)lB _,- на ;J.еІЩ.J!. ми слtд вета_новити по- ~~ _Г... .1!~__~.Р~~- ~- .. . _ . ~ _ ..:: . ._ ~-... ,_ ~ ­ ЩQ(S

з.абездеЧ!!tи

жання

од~р- с~

сtараниий рр-. qy,tc), Аі

;iCl

.пОёJаН. - ЧІJС.тІ

і118Нk ~

._ ·

•~~~

KQГQ. БРQЖа~_-. г·· · ·-1'~ -·і* . ·"'_ ІW__с;,і.,внЯ » ,·· . . ,,t . бур~_ !.Jr . -~ :- 5е· . n• ~~ . . .. "- · --~~ .-.~ . ,'}~" ~ . . · .·· . п · " ~ноІ

ЩІ., !!сlЙ B,I!:CO ЦіЙ.. ПJІQЩі, nQВ ро сЮдИ бу1ІQ закладено на·

с1ВН1 дtлЮООІ.

І;Іа

ЩІХ

~=~~~ п~:О:і~~~~· та:.Исо~~ озВІІQ.!О' nшеннц_еtо на· насlнні · цth!

гектМ>tіІ,

1З95, иЬоrо

1

ЗайИ~о ·

Щц

·6·t ··_11.JI.- ь :.·ш__ :&;.t: ·

~ ~- ~ '

llt'

11 '

- 1

те~f'И, у ~х

··

..

V ~~-- -и І ..а,,І .

., _

:~~~-~й ·~t:y- : кос.иІІеrо·жtt=-!Ю

._,W~": ~1~, ·~:. Jjщгор~~а Р.аuтещ.-

~-с~ 'JY1" ;,че-_

4930

ЖНf9М - ·

а DaJ5ecR1 JiORY буJІо

. ---·•.'Юt~

--~~

русаJі18ЦВfІ .. :треба 8$1'11 !ІР,ІJіUПІД?

·!IOICUY• ·

$НЦ#.;':А'~.щ$У JК,

иинІшпосіяНо

-

·

--·

.

·

;#;ftf4

-

У~ішно, ;1.\ЯХУЮІ

m:,: :і:е~:

во «~a.JI.НD, .~У-

А в ·нашій .POGмo~l по- вала

cNI · ПО~н. · Зараз

•тім, А,цла ГриrоІ)рІна ска- про ..лекцlХ члена товарн-

, же, · що 1 за це ·· любить ства . -' ~ , ·іРаІШ: СВОІР професію --' за ІіОЖ- тельноУ добре вtдrуку-

нас.ІІfншdВ··JІРНХ · зернових залежатиме , врожай зер- сnост~~ у JЩДІ'Ос~. ІІока ще в час, ,лЩЩ:ть ~еJ>е'U!&ти.за ІИЬСЯ в б&rиьох моJІо3421 геитарІВ - dІІЄню, новвх ну.цьтур У иас~п- п1 cPy~B~JfJІIЬ. Це- JМб""ио ··JUI08RII1'Q швик.. іншого, адже у АІеl Ща- діЖних гуртоокитнах ІІіевtвеа ному році. У комппекс насШНJJАЬке rо'сфодарс~ . . ' ·Люnину та цих робіт входять ВЩ\<>Ва першоІ •. групи, . Воно має ІВІІІІ8 куm.тур. і сортова пропопка посі- найбt_ льш1 ппо_ЩІ. васlнвнза,_ у господарствах ., . ... заJСlн'ІуЄТІ.СЯ . вІдведення вів озимих і ярих зерно- ків, засіюutх ~ери,Ьм emеtНИИИ1в С5аrа'Юр1ЧНих вих, боротьба з бур'яна- ти. Але куль~а землеиа · · .ми т_а хвороб _ амн. На на" робс . тва _.... поки_· що нетрав. Площа Іх стано~nt•.,. ти_ ме . 1659_. гектарів. Крім с!Иних . посівах повинна задовіJJЬНаі мають на бути · висока ку ль тура Не за ropawпt вже і того, радгоспи · - зем_деробства - Іх _ cntд жии_ ва,_ За_раз скрізь' t ..e с1нних врс1в1в картоплІ l0$5 . 11enapaa. _ _. _ обкосити, на · Ділянках пщroтoitJfa· 11.0 · '(фrанізова" С. ~щщчити, що виставити етикетки тощо. ноrо пd!ЩТКу · й. Щюведеизн~'іНі ЩІ~ І,і&СіщЩ~ів Останнім часом сПецtа~ ня збираіmJІ вро~ ози-

гороху._

зас1ЮІі

Зе\)НОМ

рецр()дJ.хцій,

що

Ир8ЩИХ ЛіСТИ

обІцяє л1ння

раЙОІ!ИОГО

сільськоrо

удрав.· МИХ, у -·~ ЧJIO-ni Й на госпо- нас~ д1nявках.

дати ефективну JіWд&Чу. дарства та державноУ наНаnриклад, 1023 гектари сінноУ 1нспекЦ1І . провели

Слtд ·_. ві.цзвачити,

бararo fОСІІОдаРС1В

в.r• . них· . дУ_ва Ч1в і ,, ~ · '~::би. f.,OI• i~.tdlti.i . іфОбJІ&' ,.u.",,;.,._,сь_'""'"" _, .. .- . ._-_.".ЄІІь, мами. __ . "'-~ :=··~- ~..-~-....... з ~pиJJJX, . ~ . · У .кожвО•у . нею ~іJІ()Д1ли. господа . елtд .-вроду- тися. мати .• пйанн _ ._ .. . ~ -~n.. ..._1.-_ . J.- Нер!ДІЮ,_ · коли хтось :r-•·1""• .,..."". · 00 JІЩЮІ( :N,,.,~ ... тцС~асLQня;, _ Із пних кmєнтів дol'Jro ро&роб.шrи ·~ні 1 ма- , вІДсу.mlй, иоlть 'J'урбу~-_р!алмn· ·-~ _ .-_._.m_ •·J:19бот __ и , єшся: може, щось траnиІх ч~. , щоq:· ~чн" . лосЬ? ВІ ..веt _ ІJQeп(tAapeua ВИ· Але янщо уже DОчалн

....,. " нсЮчUJІі liNmtк. uWюt товку 1 ~ЗІІнфеЦЬо

~- · ·~ j)еаtонт· ~Jr '

COКCIIIJd<:Jn~ll flaciiiRIIM п1Д

у~ ~'tk'ra~oto

що ц!я:rlФfifirи · .. · .

·

раІо-

·

ХОДИТИ Иа процедури за"В*ди

року

,

реrуmовІишн:нсrем

~

~~~~~и~І·••ІІІІІІІІV-* .w-. Ww

RE ... ........'"' ...... ~."'

~~ ~ .t~

·~ ,n4~ -~ ~-

НaDJd,oii. . ~ обое'.~ 1 -дmr траато•

нtаквr ~ле.: tЦOcepeДJt 8ln'eJ!! сев· •IIOJ'nи · · :wrrв

ll'GВJIIUU-

дtJЬщмІt ·- lc~.

чи в:а те, що . црожипа в НЬО!\f.У тпие ЧQТири. J)QВJI. щоО

ЙОrо

І$удИ кра··

тtm.юr дУ·

-

rодшщию жtн.ку, ~ ВО· на ІІJ.дтаmута, як с,ЩДкує

зверталася до · М1ЦІ . Гри-

... ХО'fет жеюцина

людивою .

С гopw.n ._....... ~">'\••ІІЛІQ

1 йшЛа. З ц1ЄІО

ту ~я. JC08 • · Та-

~~t. ~ТИ

110f;y14J. ,!11uJ8e • ме бупо

зНову при-

хочеться свІпхуватися.

А це дуже· важJШ:во у

}Ю&>тІ коскетолсжа, у ро-

боті

JІJОДЬМИ.

3

вІДвІДувачам

•п.ракт~ц1

Адже

треба

.на

до:казИИ . ко-

бьrrь

~.

Хохотуньей, Б

.

ісраСИJОй,

а не uпаКсИІОй,_

ЬІТЬ невестой, . ~ не Q08бt. ЗатІІІІПЮ У ~Q-

рие'М; ·вctt процедур, мож- му кабінеті. СтвоІ*JІИ цю пиво, навіть пеwко.нати атмосферу його I'OCliQ-

ПОСІ~·- , ~. -~~~ - ~:-· ; !х. РачвтелЬН!й вtрать, дарки: , 1 СВОЄ!() upr,:yт· ~ -s..._ t.АІД ~ тому саме до неІ часті- нtстю.. ~~ J<llit'JW· ~ ~- р~ ~· :f~~~ .,_.;-,:маі· · ше звертаються. та телев ми.

pu.

JDd

'~ЙS:JI'It ва ~

__", -....

Jta ГриrорІJJНа, не:иrажа:ю-

ц~ . КОСJ,ІfЛОЛО~ до вою, - · ooclrllDЄrJ,eя аоМет -•unи й на, цщщвtться ва сьо1118

горІвни. Ось

.Шаноаа·· ~

~С@Ці

ЛІобить с•."". ,..,.,_то Ал-

хороший спецІаліст· за собою. І це цілКО8І за- Щ.цмазаnа ПОJЦІуrа. коно•роо. . ~ А 11 ще раиlШе . Зrа:дапися сло.аа. пеета:

'1· 1·~ rЗ.ІUІ8ІJеввІІ. ;'AI87Jda иа-

~-~ -

КfJІЬ/fУ-

ри, .в середН!й mко _ nt.Ni! 8.

ТО TOJtfY бажає,

- · перукарн1, ·-.с-ІІЮвляв,

D1cml

_........

ча&ка•. lЩn.l1 ~ - при ра-

йонному ·будиикУ

намаrаюrься' по• Ж1Ш<И завжд.ц

' стри

збвраннн зернових тІльки

Удівельних ~. 1 в

ІІа•и'mа-ють ІІ ~

ж1ноч'*У клубі сВр)вар-

Заuитую У ЖІ.нок як ~Ні ~я вонв пОтраtJRли • робити JDCWIВY прІ88блв~

QК.ІМСЬКЦ.

rr..-.,...,.n;.. un~~-и ·,... un.. ..:r-••• _..•• ..,.,...,.._. • -.-uхtдР1 шас1, :~ 1 u.томобІлІ ДопусJt8ІотІІСJІ АО

м1в1 т;, на завод1 алю . ввв_ . х

пасти еаме · до Ра-читель- СИВИ?tJП, 1 не ноr . ХО<ВНQ.

озимоt пшеНИ'ці засіяно nеревірку цієІ роботи на ну вже 81РtіНЧИЩІ .РеJІІЖт насЦш__ям еліта, 1258 - мІ.-Сц_ ях. У баг _ у _. __ьох rоспо: зернооrтсноt теп1ісИ, _

nepШQJ репро.цукцt~. 2129 дарс;:таах ВОВftі.;;uостав.иен~ пІдготовку

то постій

~У XJi.Щfnx ,Jiiacщ.Na. JІІІ со~

ііа , ВЦІЦ)'СЮІИЙ

.. ~- .... '

' ••

•. . , _.

-ти-

своЮ

nовс~ен-ну ро-

А -Dtь ·~Jtll notтHi·

~~~~іІ'Щ~ІІt..Н6 ·~ м~~ь . маrазин:У боту вона nрвирасила них ~J,цуваu ~ro- ка..~ -, ~ .'fP8JSIIO· .-,...,_ ................ D"" ,,. 'тоорчJ.стю, ПОПJУЖІ'М. Т!JІЬ· бnrety. саІЮ~~ .АQ411е1.. ав-- ~--·"-.-. -..у.,.. в ки так 3ВИКла nРацюuти . - !'ут зааж.JІИ Іі!дпочи.

-· JUIX

~ ~. ~

=:

~ ~: і у Красноарсь'Кі. де жи- Вdm,

.· - ~т-'а-~ . - lнwt; ""'."""'·_· н18С · · КИІв - -~ , .......,... везти ~ ~ . ~ни. , облмнані ....._ е.

~!р&ЧІЩ' ·пус.ко• двиtуна, . поаиниl ащтв JІНіІи-

&YIIIIЇit..JI~

~-ч; ,ЦJ!R ~~я. ах)'- 00

~.

НЕ.ПОМИЛ:ЮСЯ. ROJШ ~н1еть . те:цl&и.. Цеип

CJWКy, ЩО ОДЦі'JНОЮ мріЄЮ кОЖного хл1бо_ро6а в намаrанн.я зІ:бр8.1'И вирощений велеrкою працею ура-

:Щ, ВСе Т~ Iфtr0t1'~11a.TИ зб.Иральнt аrреrати.. Вони мають бути ea6eane'lle,lli засобами пожежоrасіJІИя.

1

примш

nогоди. іІІОЛЯ категорично заооро· і ни, -..ьt••epJs,' · ·-~

і ··~- ~ -~ -- о -_ п.....u. . ЦрІЦ41:JІJ!І4 по~ wхш __• -~~ІРІ _. ~~ня. :у . .~-

lЦjQJ -. ,QОЦІ.

свІДЧать, к

цl

.JI~TJt~. _ГР';І'д_- -~~!С~\> .•_ ма- 1.наб_~ - __' --'~ _~ - 111в

ЩЩІ 1 •ан~мі:Щ Іх .' та iн.mtfx :В.УJі.А JWH~CІP-r.a.~_-- ~JЩI!2r_ *_ . - ;таЮтЬе _ · ·_JІ;_ · Від. н_·_амот _ · уваи . . щt ~ . ~Qr~cІJtІІ~ _u~- ; соmІІШ; Що~.• ·•· ~&-

·_

~~ н1 p.e,p«fflfpятИ,

що наhа<:тІ.ІИе комlсlі,

_

..· ец~~~~1 ;ни

т.ра~ . · GаеіІі&в

sкl створ~:R •пат.пм, ·~ провода!'и,·п

ьс.-~- - тц:, А_е в_ . сtльськогоспода:~ькn ,_мо. . __•. цр_и. __._w~ _ - ·_щ.у

rоро)Н1 сп~ nІДіJриємС'І':вах.

едР т!І:ТНЬ<З лри-

Г01!0рИТь заві-

-

комплек· 'ІЄТВерте Jdcцe ва к~ в&JІУ' Л. С. ВиІпеІецЬ. -

; допомаrпо

Думаю... і це· дуюча сипадом Ій

зайвм _ и '111~~ C81тmrexиt'DIOro за-

с1 з декоративно.І Іфеке- Дonollat .· ають А 8

Наш буДИltОК' .М •· що :тики,

в

якому

. .

б~ ~едури

~ -У

лJrИ "'~"... ~-

вy.JJJЩl .ІШаоввча, У :участь пред~аsники 26 ·ІЙІfН та П вмЬmя nl,l(l~~a. ВіД, СПОЖІЩачt~ жgк JIA 2 на ..иравах да- ' міст ДалЕЩОrо Схо.цу та йти до JИ0,1511ЯВ. f'ФУІІІУ· А к.rtемн СІЦ(ОІ'О ~". п~_-. .VIrWL __....... _ і. ~-реСибіру. . Є. с. M8itapeiO(o, бyf!UCYІJYJJJI'J'Opa 1 crAitrApa ............ .._...,_... ........ . .,. -~ · · фетнИЦJі: ~аJЩ!йноrо~ , . _ "..,.~'lю- .тій ·РіК двJ,рника 7yrr май- . У цій роботі, вважає · - . руни цьо,.. кttcмero-­ ~adttmoro П · · а r 11«! не ·8.ІfАНО. Біля .своІх Алла І'рвгорівна. не мож- лО«'а1ІасаЖИс'rа pcj41crІt •н•~- .~: :·~'~tikr~ · JJ!д'I:Wв самІ . aarrent..п!д~ на жи:rи старим ~ажем чу..дееа. Сrо.іи 888(АИ ~ВіД П~ ' на · НИХ JIIJrSJJr;Ь., .а ...у~ . ДОЩ \ ЗН!аЩ.І 'феба ПОС1'іІн0 Ці- ЙAI!fD З зЦОІІ6JІ$Н$1: 1 ~~ DPe.zNie- та вітер uр:ибирав. Та ц~ ' кавитиса вовниамн ~ nОСПJ.~тися. 1 оаерsаjті.-.• · . ще ІІ1вбJдв. БJм в mwo-· /т&,цопІІ, ст~ а JJtтe- тн асу:JІЬТацІЮ. · Важпивв• ІІІОJІеИто~а у Jty • ра!'УРСМQ. саме ТQN, змо.. .Ще бlпьш кpacJDtma !щР.авt. , JЮП~~~-я поОса. ·)'llte QРОТМЩІ 2Q . ~ жеm завжди кваі!ІфН«>Ва- люднна, що творить ~

жай ~ ~д9<)Ка. без вт.рат. Якщо таких засобів неАле на перешкоД! цьому мав, допуокати тех:н1Ку на ~жdі . в;~~wш· ·с.чищен-

стають

. ла раніше.

'дВиrуШ. Ремонт :t . c~

PO,Id!! :Ш~Рал - ~~ во- рю . іІlдаОВ!от.к на, десmки •улюблену справу. д~. ':f&C'.rP. rapя'l&. ;3айтк · «'Ц\ІІІf?JІ 1, ,~sк?t· СІІІQІх С. OO'!WPHAK. тоА1 _ ·. в_ сво _._· __І кв.а_р~ - _ _ жи~ , кп1внт.Ів. майае з иожтеЩ-1}1, JQ!&JllJII> 1"і 1 ~ -----------------__

N! S ·можна т~JІІtІЩ ~ дихаючи, & з ~ -~~ за,дуШ!ІІіВа-.цара.

п~.. ~~ сан-

техша". .ta, ~- · cTopr,.

ма~.

дещо

по~-

rtимчасов1 по~ _ст~- ;збвраJІЬІІЩ _~ . до- ~· 1, .ІУJВИ~. ~--

дtлщщь уваrн охороні .на- ни необхІДно

рОЗтапіову- Щсаав'І'ЬСІ,І не ·б~е,.: ,як

pc>~Ol'Q добра ВІД іJ(Іжеж. вати не мижче

дjJym# Щ!r~

QO.IIei'Шe-

100 мет· ьа ЗО ·ме'ф~Jі вf.д хФ.ввх но. А петЬІ вєе . mчииа.1'1JіЬКИ .цьоrо ро.ку 18 ра,ц- .рlв від хлібних маевв1В, ~- · . .. ється. своч~ госnах -сІІ.пос.к.tвеьКІfЙ•: тоЩ.в, сМРf, Май.цан"ІИКИ · Але -т~и неТа, нареnіт~. ~;tо'!екаписГоrоп1Вс.ьщdt•~ <!іРасв Аші станів маюtь бути передбачеНІ JliiiiiМU 1 об- ся, · ЩWІ -~ . ЦlJJa твсьutі•.. вого~· ЗІURЦИВ об9ран1 чотириметрОвою станини, 1: ІJОІіІМа все в биrrІА&.· PoUOIWDI 'J\P8H· 'D181Ю X'PJ~ .JtOpмlв.

спrою. на станах, а та- таки виниrrав. Яв Atnи в

re,

Осо6тІво ,~тає не- ко)S · зерноочцсннх токах, tаиому в~? ~ . за беаnека ВИВШЩеJl.ЩІ 1 оІІОЖе- бJ:ля скирту.ваJІЬІJИКlВ соJl~ В8CИ'l'Jt аа~

nreю.

вичие'l'ВЛИ

зеІІJІЮ,

обр1запіІ всі Труби . (в}U» подаЧІ: хо.п.одиоt ВОАІІ), за­ f:::ШЛИ _- Іх, _~-е ·- ~ и чере{!о.~.'l'уt-'' біі, ад.а~­ noca.. довести все :ДО .ладу • але, на жаль, віз 1 1ЩН1

ж! у пері<Щ ~вки і ломи. ~ •бутв спецІаль- ._ одів для·. rасіиия . .JIQnИO 1 nроведення ащ~Е. , ЗВJІ'ЧаЙ-, во awua'lefll .ІІUсця ІддЯ 'аявн.нми ~. но, хп1бороб завжди ста- куріння. Нурити', а також ВОАОЮ • ко~ . :ЩЦею. 1. ще не на б.ій з вотнем, бо застосовувати віДКрJ!твй o,Jtиe. В у.Ш .вихліб -· то його радість, воrонь безпосере.чнщ на :_адкахежJ. nr. ~:ВИД.. noйого Щ>аця. Але одна полц натегоj)и~е забо~ 3!.. ~ там. Другий ~~аць ми сцр~ :щгасити пожежу, роияється. На виuадоа ~~~ ..~ •. - - а д......,.., ст.рибавмо черва Ху.ш,: .вем· а зовсім lнша п уникнути. ПоЖежі поблизу JmЩJJ - , 4fWИJ - APJ18111ИJ; .111. ~ь ~. 'ftNII''8!111R І тому ~е ' сьоrодн! тре- збирання врожаІQ треба .кер1вии~ В/NifneщJa. 00щ,JрЄТ&ся, · ~ ,,)~-~: ба: зро6кr-и усе м.оокЛИве, мати напосотовl тра~ д~еІКИаrтf,!О' рай- віть ,труби. УЖ"еІ'Іt ме !tщоб не допуоетити вогонь з муrами · · В!Д,ЦtRJ ~lJ.DI!II%· ·~.· ''fВ!ЬСя:, ЩО бtB.If' ~ до хпібноІ ЮfіВИ. Для щ.оЩаtрОку. пра.ІЩІищЩ Щд. С. ~:· '·бу~н«у буде . ~о~:· · го з nраціВНJUdВ rоспо- ділення Держ:пожеасиаrпя- Ra'll..___ вtut--вlr ФJGJЬк. •ОХВЛ'ІО­ дарств стд ви,цlпнти ао- ду наголошують ва JUdc- ДерDСІ80МrМіІJ pd·ВА, ІЮ.ііоТ, fnlЩЬ, зорцt.в· 1 пол:ь о вих ША . пt.vотовцt теuІВН у ......., ..,.,.1'111 • і s ~orc ~ вемrе 16·

;m.o

oб._"UЩlu, по~тк щю пр<>тапожеЖному

ипат.

евро.

.

:::!"

...

1d. .c18.

Ч.рнІ8ЦІ. 8 AUH8"""" o&NIC111X .....,..,.. -- - -

uио riCSPiiii ~ ~wcмA-tt., · • ....,..й сnецІаnІст. .м ......... ~81101 сІаІоС.,ІІ8r>ІІf"Л8ДІірn.м.і АСІUІАНОІ

ЦkRiefO

cтaнqtr.

8аt'ато

......~

~- 8fМІІІІМС.,._

•ІіІІІ .. іD

Cj88fe·

~

..............,

..,...lt'

-И Wt1p0110·8111C8PII8Y..,..n.c. · І . . . . . . . . . . . . . .. . їни. ПосиаtаІ а ~ ':IO_I!IfX сорrІ• · ІР

tlafriit

:sоао,ІІІІІ РосП, ІІ~мІІІJ,, ~·

На знІмку: аІІ.-»ІІІІіt. а--.торІсІо

C.....U

н.rІJУ·

ру,ІІІЗІІ иацмІІ;8т c~no,u.pc.,.. ~JK . А. •• ...,_ ......- І ~тарІІІіІА науМОІМй сnІ81108ітнНtІ .. 11. ~КУК" ~ч) · СІСІІаАНJ'І'Ь ХІІ'!"І~"ІfСТННИ

Фото І, СІІрн,сіи,

H081fX . r ....~Ji!.

(ФотохроJdка·

PATJI.Y).


4

стор.

* 23 ~

червuя

.. .

1984 року

·~~~-·. ·~ .

.__ _lllltt'HA

1

'НАffІ_КУDЯРНІИ

. .

.

OP61Tt_......__

праu.а,

і відоечив~к

У •••ому маrаsмні

.

мicMtor~..· cno&~~~tiJ.:.·~pmвa (~тМІ~ія' · Вр~варх) . .є

... ~ро~у

_м~біІі ~ ··щ}Ц)окр~

асQ~~нТІ: к~хн~,

~ .cotl\; ~ФІІ. ....сєрванти,

шzка . . дерев ~НІ,

спальні· ~оори.

Apauilfllfl.

6роІ8JJС.,кему. моnрчн~ sa~o~

..

ТЕРМІНОВО ПОТРІ&НJ:: НА ПЬОТІИНУ Р.ОіОТ.~

робітники різних ёnеЧіаіt.~остей y''·'•itiJ..Ii~И ·•

;

УмраімСW\е,му 4Цn1a.ny ~· -~~. нА nоєТІА.иУ ·РО&ОТУ nот"І&НІ

•ВОАЇЇ. Звертатися ' за · адІЮООІв: . м .

ва,

. '•

5.

Бровари; ву.ті•. ЖАано-

Телефон : 5~31'-.46. ·

.

.

.. ! ):(рук ·

ВНсокий.

друковаиий

12.700

вул.

,

а.n~ії і кииж_ковоl 7()рrІвЩ, киw,~а. 1'54. ·

ОбеІ!r

: аркуш.

ТИран•

nримІрників .

.. :Ni

2~73.

'

#102 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you