Page 1

ПРОЛЕТАРІ ІСІХ f('А'Н,«ДНАRТЕс.Я!'!!!--!!!!-!!іІІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІС:ЬКОГО КО·МІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, М І С_ Ь К О І І Р А n О Н Н О І . РАД НАР ОД НИХ Д Е ПУТ А Т І В К И І В С Ь К О І О Б Л А СТІ ' .. .

rазе~а виходить з 17 квітни 1937 po~y.

Шдсумки

червнеВОГО.на

Юіх , оргаНlзацlй

тр~валу

перспективу I1лИ6іже

реслублl-

то рІшень ' іПРОМQВИ Ге-

н!рз.ЛЬНQГО секретаря ЦН RПРС ТQвариша Ю. В 'АНДРСІпова, оБГQеор~но на

ЦН" НомпартП ч,ервневого

Пленуму

І

гоcnод'ар·

Унрінйи, ~ яки,й !ідБУКf! 28-29 чер~нй 8 Ниєв!. З ДQПОВIЗnЮ вистvпив 'Ч-'!ен' ПOJIіТ'БЮро ЦН НПРС n'~рший секретар иН

І восьмої сесії ВерховноУ Ради СРСР, Qбрания Ге· нераЛЬНQГQ секретаря ЦН НПРС товариша Ю. В. Аидропова 'гМОВQЮ Пре-

Щ.~IfuькИЙ.

СРСР. Сприймаючи n~Jrt· НСІмnaрТІУ Укра.УНи П)JJfді·

}{t)М1Laprlї Укрзїни

у :хФ-п-М-.,;t1

І

В.

В.

зядіІ

ВерхOt!н'СІХ

Ради

СЬКОЮД:ЯЛ!lН:СТЮ по вии)на,иию' р:шень' ХХVІ з'їз:І.У па;РТIІ; rpaBHeBoro І рального секретаря ЦН лиtтопаДОВОГQ (1982 р.) НПРС товариша Ю. В.' ПленумІв ин НПРС. АНДРОПОВR на ПленумІ. .Учасники nЛену~у

ЦН

У прнйнят:й постановІ учасники Пленуму запев­

висrynзх тику партії як свою кров· J!МИ ве1tиlКy увагу п.нтаи­ нили Центральний Номітет

,~I.:tФи•.ЧаJ!QС", що червне· ну справу, робітни'ЧИ'Я ~и..1t ПJ'lеиум ЦН НПРС клас, f<МГО>CJIие ~янство ~Ta. надзвичаЙИQ !!ажли· І наРО1!,на lиrел:геицlя ~СІЮ It~Дlє'Jt!) В ідеЙНQ-ПОJІI· р~публ:ки п:дтрНІМУЮ'ТЬ ТНЧИ()~'

р,) Пленуму ЦН НПРС, завдаю,. пос· тавлених у nром,овl Гене­

HeBoro (1983

~Hnl

країни,

ЇЇ

сам<>вlдд,анОІО

працею

!!!tbФrt)' рациського наро· на БJIаГQ . БатькІвщИии. JI,y. Jlи'- зи!)ву переконли· ПIДТ8еf)!rжуІОЧИ ц;rм Re110'

!м ПРС-ДIJИФИСТРУвз.в

рушну

Re·nQ-

. e;t.H~CTb . партіІ І

ХНі'КУ.Іри!сть , napTIY 11 на,рQ;ДУ.

ням змІцнення зя'я::,ку НПРС у тому, що партій­ !деАНО'8НХСІвноІ роботи з ні органІзації, в,сі 1\ о:'<! у­ респуб.'lіки бу дуть розВ'.,.занням ключових ністи И8:ро~о·госпрдарських І на ВИСОТі ви,сунутих пар­ соцlаJJЬИQ·полI1ИЧНИХ 3з'в' тією нових завдань,' 21)0·6в,доскон3.­ дань.' З позицІй зрослих лять усе для

ВИ')І.,r було розглянуто лення спра.ви І\ОМУН:СТИЧ­ шляхи П;Д'Вllщення науко- ното ВИХ 1В'ання, моб:,l~за­

вoro. ·РіВНЯ. БдОСl<он~деgня

V:ї

тр,удящих

на

ви'конан­

ХХУ! з ' їзду reие.~льи('l~У КУРСУ, леСЬСІгодні, зазначали фор~ . . І методів І;:{єоло- ня рішень СОЦіа.lьно-еконо­ ИІН'сьііо-~ курсу' мпру і JJp()М'OBul, для партІйннх гlчиої, maCQB·O-ПО.'llтичної парт:ї. Т'вt:lРЄ!JИJI, JIf,знаЧИ$ наУК0'

оprаНlзацlЙреспубдіRИ.

ваиl ва найБJJИЖчий ч~с

завдання

JO:-Qб"УИТ~N.нІ,

. розраХQ1

вс1хкадрlв першочеРГQве

органІзувати

. Йш.'!а

ро6оти.

року

а

3

мо

На Ук'раїнl за,вершився Ти,ждень б{)р{) тьби за

Ціна 2 КОП.

• и

р

нашій

на

ВИВ"іення мате.рlа- бору, розстановки і вихо­

ЦН ~за,ТQрськ:о-ю

1983

ЛИПНЯ

завдання КОМyн:l.стнчного л~'В П:tенуму ЦН НПРС вання Ідеологічних каДІрів. будІВНlщтва, розгЛЯtнув КЩУК:СТaJМИ І комФмоль­ у раб!>т! Пленуму взяв ключовІ nнта.ння · мlжиа~ ЦJNtIИ, _ вс:,ма тру;:tЯЩ!f:'.!И . учаСТІ> завідуючий вlдді­ РСІДНОГО життя: з~ечиrn &т!л-еняя .10М пропаганди ЦН НПРС НомунісТи, трудящІ -Ра- прийнятих .рlшень у жит Б. I~ Стукал!н. дянської УкраїНН, як і вс! тя. Ци роБQта повинна Пленум схвалив. заходи радйнські люди, QдньстаЙ· в~тис,ь у. тІснІй. С.:ІН(;СТ1 ЦН Номпартії України по НО сх,алюють рішення з усІєю · ПQJІ:ТИЧНОЮ, Qpr~­ здІйсненню рішень черв­

ХИ, що' вИПЛИ!!аЮТЬ' з йо-

ПленуМі

П'ЯТНИЦЯ,

QK компа'ІIІ УКРАІни

ПЛЕНУ-М (l~83 р.) Пленуму ЦН НПРС І '~авда!1НЯ партІй-

"'І02 (6558)

планеТІ

мир

ної шої

І життя. проти ядер­ війни». ТРУ;jЯЩ; на­ рсепублі!іИ ще раз

мир . В:н ПРОВ,JДИТЬоСЯ вже дев ' ятий рІк п : дряд І завжди починається 22

проДе '~10нстрували

червня

нішньої

на

-

в

нашу

день.

країну

КО,lИ

вірол,ом­

но, без оголошення вІй­ ни на,пала фашистська Н:,:\реччина. На M:TIfHrax, ман:фес­ тац:ях ! зустрічах з ве­ терана~ш в'йни, Інших анціях на захист миру :VIащинобудівн!!'ки l{и€ва d Вороши,ловграда, шахта­ рІ Донбасу І мет·алурги ПРИДНіпров'я , докери Одеси і хім'ки Львівщи­ ни, хл:бороби П{).'Ітавщи­ ни І КРИlМУ, трудІвники інших об.ТJа-стеЙ, Міст І С.:.1

зая,ви.'lИ

рІшуче

«Ні!.

П:ДТРИІМІ\ У

свою

лсн:нської по.llтики,

!

на,ПО.lеГЛ!!.ВJ

з01' яку

посліJОЕНО

прово'дять ' КПРС j Ра;jЯН' сь,ка

держава.

У СВОЕШу виступі на червневе'му П.lенум! ЦК КПРС Генеральний се).;­ рета,р ЦК КПРС Ю. В. Андре,пов з ус'єю р:ши­ м'стю підтвеРДІІВ, що СРСР має твердий нас;!ір продовжувати

за

боротьбу

збер·еження

j 3M:aI'Н€H­ ня миру. Цей курс дІстав ж:к:раве вираження І в новій ініціатив: Верхов­ ної Ради СРСР, що ви­ СТУ'пила

за

одночасне

З1!Jo

війнІ. ~1Ор'ожування вс;ма ядер­ У ходІ Тижня ' БJ;РОТЬ­ НИ,",И Дt>ржава,м,и наявних би за мнр, прове.де.ння у них ядерних 'Jі3броєнь, я';.;оrо зб:глося з роботою

Всесв:тньої ·асамБЛеї _<За

(РАТАУ).

мова

програ:'v!И ОДНlнад· п,ро мІчної да.'1ьше поліпшеНН1І керін, цятої П·FПИ.р:чки. (РАТАУ). ницrвацією роботою, до-

~

и1 ~

ПIJlO'fOlАвd КОМПJlЕКС

"СА.JlЮТ~7"_,.,СОЮЗ 28 . чеJWi:Я 1983 ~ о 14 tO~Ii,H~ .4~ х8и.JtИН IМООК.сIoВСЬКОІ'О' часу . · зд!·йснеи,о ' сrИКУ9аНИR KooN!lq·

м е то Д І в 'ЛіХоів І О. П. Александ· Та....ТьнОгСІ Б.омллексу . ств.· оnрацюван'ня у'Правл : ння ве.'!fКотаб~: ~OB. пєрейшли у прltмl. новить 47 NHH. П:.'І:отованими щення стзонцП. На нав' .' Допро:г,ра~ми роботи РИТНЮ!И кМ6земн:й орб:1'.l почав. eR Ііі ажу ВХО.JЯТЬ: в-и.вчен· коС\;шле,кса:llИ.

Са:l!СnОЧУТТЯ товари· НЯ· поверхні ЗемлІ та її п:лотова- а1'мосфери. в Інтересгх ш:в Ляхова І Ален~анд.р(Г.

H()rQ ,ко~;аБЛJII_ «СQЮз .Т-9. 3 Gj)6;т-*льни..'>f кoмnле,,' фующ:он,увати

сомсСа.лЮ'r·7. - , .Нос· н!!'Й

іМоі:::'t44З.. ,П1.CJr8. перевІрни

haYKClbo-дос.'ТlдниЙ р::зних, галузей на, РОДНОІО

Загальна

овочlзн'ИlК:В

жав!..

весь з

на

кови-

до-

ilиконанням· плану

Нмважаючи

ПЕРЕМОГОЮ!

вироб-

овочів дер·

стихІйне

лихо

жити .в:rрачеие правив у

КOJ'!ентив

зумІв

надму·

ИІськком

27

иа

тоprО8ел~ну

1.085

І

продовжу!

червня

мережу

Bi,J!'

1,.152

ацаваrи

ЇЇ,

дер­

HOB~X BW успіхів у.npаЦІ,'У !!ЄЖИТТJ(

ПРОl!QВOJIЬчоt

. вародвих

__

го

спещ:алЬзо.в"l­ тресту

Це

і

ва­

ка,п!тальний

ремонт

двох

артеаіансь '

свеРД.10ВИН,

'НЯ

продунц:ї

рону

всього

-

на 13

. ДoJ

планується

сельчана'М

тисяч к.1НЦН подати

ДQПОМОГ!!

ще

час ДOCJlТ колеюкв цеху

лиття.

де

начальником

н-а.

11

т!і­

ІЗ

бульдозерист

цеху· ,А . .П. Стe.nанець, .' . ·ceKpe:тaJ:\eM партІйної ,р. Вінтор Петрович Опана. Ot:Тa1tRIII .цe.кa..zta червня нищтву товаІРНОї пpQдУк- гаИ!lзaJЦіІ . В. Ю. HY~:lКa , сенко, ланка cmoсарів , ~ кс:>лектИВ'У за1l0ДУ цlУ. '3а два днІ до к1.нпяN;JЛОВ~Ю цеJOКОМУ М. М. l1J!acn.fott, ' ' стала дека.дОЮ останнього мІсяця ква.р Соловян. Протягом чот'l' монтажнИf\l!в. Олега Івано­ . . ')ьох ·ост&ннІх мІсяфв вІн вича' ПерлоВС'Ьного . та

трудових перемог. Так, талу за~ерш~но І програ вже 22 чи>сла' було . BRКO- ~Iy реаЛlзацlї продукцІІ.

вано . П~ВРl"JНИЙ . план по мшуС'ку

Toвap!J8

uo6Y'rY. 21 . -

~Jl1ЬT- У

НаЙ1кращи'х

ПОl\а.зник' І

заводському·

с.о-цjіі.'І

по I~Jб· CTWl'HOмy З}'Іarанні 3з. llЄI

·tfХодив п~реМJ?Кцем у "y:tOB<>.M, Сj"11ерни>цт.ві.

КОВАЛЬОВА.

I\ча.1J"НI1IС

;1ддt..'IJ

ПJIанового

завОдУ.

заводом модель

Інш!.

М.

при·

ІС>:І'И'

що

ви·

мехаиІчним

у КІверцях.

Ця

вІдзначається

по­

Тисяч

таких

контейнерІв.

На знІмках:

вгорІ

електрозвариlП(И

КрайсвІтнІй. нота,

Д.

В.

А.

Г.

М.

11.

Чер.

Супрунюк,

В. М. Федорук, П. М. Мусатов 'ЩомІсяця вико· нерІв УУН·5 на З8л1.зНИ"l· НY~TЬ норми на цеитІв; внизу таження

П~ НІ платформи. вІдван, ФОТО В. Бєлова.

120

готових

коитеЙ.

Будемо з

(ФотохронІка

РАТАУ).

КОРЖ.

гслов'- ІВЖtmер СПЄ!(­ РБУ.

кормами

Па полях . радгоспу «АваНЕард» рясніють ILКУ­

природних

ратні

скирти

снюють

шого

укосу

сіна. трав

3

пер­

корм одо­

трав

Старанний за

та

озимих.

ДОГ.'Іяд

здій­

трудівники

полів

кормови'llИ

буряками_

бувники господарства заго­ Вся площа іх піДЖИ'В.1ена товили., його 1.812 тонн, ~Іінера.'ІЬНИМИ добривами . виконавши

С'YJмЛlнно працювали радгоorrl

УУК·5,

пускаються

сl.'lьськогос,по,дарсь­

кої

якостІ

корl.вни­

сЯ'Ч карбованцІВ.

Піврічний П.ІRН Д О еТРО КО В О'

тейнерам

ка, збирання і перевезен­

к,онкретної

депутатів

роб:r

імені Д(жучаЄВёі

управ.'І!ННЯ

Знак

залІзничним

~Іеталощlсткlстю. . У нинішнІй ' п'ятирІчцІ буде випущено поиад 75

peMOHTHJ-бу дІ вє-'!ьно­

та

своєно

лl.пшеним КОНСтруктивним вирІшенням, зииженою

«УlНрпро;(ов,очрем6У;j..

говоУ

вОJIииськаобласть. Дер·

жавний

п,:,дшефному

карбованц1:в.

ВИХQllX()М Р8ЙОRВоІ Ради

Украlн.н

СЕJlУ

обсяг в

б!.'ІЬш, ЛІК

щюг~и ·. нашо! краУинI

КомпартlJ

ного

них

жаві

1'eпmщь :3 розмдою огl'р1(ів і пом:· . реТl!орен.н1 11 ваш

1

-

працlвнини

ТGННИ горо.цньоУ ПРСІдукц1У при пла.т

~ зиищення бурею 'значноr частини J(()РЦ.

ВелН1R11Й

рад;гоепl

!l'Pодажу раннІх

ПО,1ЬО'

Рl3НОБІЧПА ДОПОМОГА

ГОЛО8і ПРОфспіЛКО80ГО комІтету Н. Санталовій.

радгоопу

зз,пла·

програми

МІСТО

!Тровми

і

присту·

(ТАРС).

рекретаР88і парткому А. ВаНіНУ. вас

Ен:паж

викона:ння

ту.

paarocny· ІменІ Щорса М. АllаМКО8МЧУ.

:!начною ТРУДО'ВQЮ переМОГQЮ ИJЩrва: І

т.ехнологlчнl е.нсперимеН'Тv.:

_

Директору

в1rаємt:l

С:ТlдженнJ'!: Qрб~. І технlчН':

маса

зтрудовою

СТРGКОВИМ

добре,

----- _.... _---_.... ---...

1443..

----------

лекТИв

ва

І<СІМnЛ€IНС, «CajТJoT-7. гООПО.:t~рсrва; астроф~'ЗИ-~- пив до герме· «Союз Т-9. < НОСМОС' нІI м·е!Jино-б:о.10Г!ЧН: ДО' нованоУ

'fКJЧRостl СТИКУМ ,1ЬНОГО :вyзJtа '1(,Х'Монавти В .. П.

Сеl'деЧІ!'Q

"КОСМОС~144З"

1'-9" -

річний

илан.

.

,~ВІЧl

полита,

прополена

,

і

Після дощів, які пройшли вже перевірена на густоту

в останній декаді

червня, СТО!'jння. А КУКУРУдза на добре віДНОВЛЮ6ТЬСЯ траво­ С/І.10С і зелениil корм на стій. !tормодобувниlїИ пла~ 100 гектарах. оброблена нують ще й 3 другого YKO~ гербіцидами, двічі прове­ су

заскиртувати

чима,lv

цінного корму.

.~eHO

розпушування

рядь. Очі"ується Крім того> ~ля ГРОlilад­ урожай всіх ськоі худоби уже заготов­ культур.

лено

між ..

хороший КОРМОВИХ

тонн сін&жу з

В. C~'P;o/ABCЬHA,

&.Р~І>і'l,ІШХ, баr!то~1ЦШ і

,iplспеТ'Іер.

4.986

.


НОВЕ

• ntOдовоnьш. ПPOrРАМА1 НАШ

жиrт)'

·IIWA

Ось І приltшQ8 час аай- ба'" З16:ра.ти

б!.'!ЬШОГО

х.m:60ро8сыфI"Q

n.1ЮВ/І<ННЯ

жн~:

Воия ста.нуть в!'нцем вс;єУ вашої

річної

роботи.

на !!JfаІЩ в

" При

600

eJrїМ!·ятлиВих .

ню,

по··

'РО1t\аЙ ПОСJJухати

умовах

СI\.1-адно,

гек1'8ІІ;В.

noro;t-

це

але

хоч

посильно.

Ми

Ту'!' на ді,lі переві,рятьс'l реа,lЬН:СТЬ наших 'ПJlа-

техц:оІ<У, а комбайнери, Ух п·~~ч.нюfи настроєні пра-

L

дооре

п:дготували

11·;з, t П\9ОФееіЙн.г. 'Еа !1о.п.l- ЦЮНТИ без х.вилкн.и про­ Т!Ана зр:л;сть людей. СТОЇІІ к01lt6аЙНі~. ОсоблиУ к",ективl

paAT'JocrIY в" слІд Іі.данзчити дооро­ 60-річчя СРСР, СОВ:СНУ роботу в пlдгото~­

!1I1f.Hi

паФтійн:!! організац;! гос- чИ'й . перltOд ко)!баАнер:в подарства ретельно готу- В. Є. Ск·альсЬ'Кого. В. М. ва .'IИСЯ до виходу 11<1 ЖіШВ-

ПРУДКОro,

І.

В.

Вегери.

вий .'уа,н. Все роб1fJ1()СЯ. 8. М. Петл!н'а та пом~ч­ ДJ1.lI ,того. щоб збиральна. НИКІВ t<<a-'>ІбайнерІв Вале­

'Тe~H.~a СIЮЄЧЗСНО ст ла р:. " Грlиченка, ВІнтора иа .'У.н.lЙку гото.вноСТI, ~ Оксюти та Інших. .лЮАИ в

.лИ.

nOBsjt MJP! вЩчУ-

зро~ум;іл-и

да..льн:<:ть жа.ю.

B~~OВ~-

ве-

JlИКУ увагу придІлив партіЛ.ному впливу на хІд

У цьому роцІ жкква буДУТЬ не.lегк.Н'Ми. Ба.гаТI) mцeнiЩl ПQ,lІЯГ.1О, пакру-

ЖНИВ, авангардній ролІ t<oмyнJcTIB пІд . час зби­ рання ·'врожаю. В меха­

в

.!r..:>.1!·Ю

радroспу

вр.,..

тидося

за

Партком

р~зи1

боки.

Збч-

HI30BaH~y

~ати врожай буде'!!уже ltaJ!OКO. Але нас радує те, щО І>ОЛ~ У пшен!иtl nolt'

нИй, ввгомН!Й. У нь.ому ви~но І дбаЙЛи.в.у людську П>рацІО

1 Сnp.ИJЯlНЮ! пого~и_

WНptї!Иf,

мо.рози в

тyp6YNJII!

два

!

зараз

Це

водіЙ.

мех&нl,к.

грунту. Інженер з техніки

беruJекн

працl_

СЛОIЮМ,

!lа

Одннм

всіх

важких

напрямках роботи я1'Ь кому,иісrn . вонн

сто­ ж В

осно.номУ ОЧОЛЮЮТЬ І м&ХaJUзoU1l!1 ланки. А ко­ муністи

lІа­

не

Для

веден,НЯ

ЧJ1f1ЯИ ще й вели за бою Інwих Ж1fИварLI!.

жем!!""

за

ІН)ЖНОГО

пёtpТІАну

збере­

колоска.

іВ RRОМУ Нltше 61П'3Т'­ ство 1 наша сила. Не BII'МДK~90

JtЧен!

IllfUlН,Щ() на

не

!(ожному

Met,p-1

ilЩ)аlц

. пі,~раху­

trва;т.ратиoory

в масштаБІ

оберt·аєтм"

г~·

1'01&. п:втора м;льйона '1'0" зераа. А в вас бу­

..,

ваюr

чого

грІха

&ЯМНО

БJ.лЬШ!

таІти.

втрати.

Пе,~ членами

МЕхакl-

во,ваrroго

зБиІраJJыІ О

JЮ~IМ8<qy

ра~госпу,

АНОro

q<.1iUY

()C.HOa!I'RX

r

о

до

ВЮДIfJЬ

31

rrpац і . 8 НИК! а,

СТОТ1'ь ~же R~!Труже!fе мвД·а.ння за 8 -1 О ро­

бочих

ДН:а

Ш!lСтьма

КОМ-

І

створювали

'-групу ,

щоб

її

со­

тІ ка жнивах третього року п'ятирІчки. Ножний

жнивар ознайомився з УМQВ!іМИ соцз1\tиання, ма­ терlальнЮlИ І моральн·и­ МИ С'1'иму.л&Ми за добру, Jlкlсну lI'p8ЦJO . Гари.о, 3 ~IIPIIJЮIO ' иаочкою агІта­ QIf:1t) t)фopitлено польо­

JІlтІнфермаtoра,

...e~ : На по­

аrIТКУJJьтБРИ'l'а.Д8. стаНі

матиме

свій

впли,в

на

RОЖНoro

позитивниА

хІд

.....

.".а,. "1 ..-х.иt о r.то_ИJt...."". По'"

.

збира·mlЯ

гатокІJlомеТРО8ИХ ПІІовод.ах сюдв

.

$

ну: Але цьогорічні ЖJIIива все"'l'аки особливІ. Я t

сІмей

38'

збільшення

за

чита~и

rазету.

родних

ватис"

.

ТИ"':!;И

жодного

якостІ,

чого

ної

групи

допомоги подаються

ков.ого · комІсара,

зО.боа·JI38нl

пінд)'­

clм'ї _гpOMaд.!lH,· приз.в-а-

.

aill. C1IК~ мужбу ,1

· зберігається

заХО.1іа .ао АOfpttМаНRЮ дІю­

дружи·н

ВОУН!'В,' ~~Jt"tи

ку

BltnJlaTa

встановлена

вlйськовослужбовц!в допомоги на дlтеn. воїнів ,

осІб 'fз '

аиМtчується

і

IOnOMory

у

мецьного

сlм'ї

р"з­

!<УВJmJ!З'Т-8

таких

Члени

clMd

податку а також зе,

податку.

ЯКj:!)С

ЧЩ:Л1-Іjь~я: . в силадІ гос­ пере'бу~аЄ на дlисній u

no;:tapC1'B:1I.

І

військовій

служБІ,

звl.'УЬНЯЮТЬСЯ

від

CI1JlaТl( ": ' сIЛЬСЬКОГОСI19дарського

по­

датку. ТаКІ пІльги і'і,еРедбаtfМ в ~iD­

му' випадку.

к6:ТІИ

в сl)! ' їн'е

зали­

шилося працез~атних осіб. -крім ма• терl! l[.ружИ!w війсь'\<овослуЖбовцl,,; якІ мають дітей вlнОм до '8 роКів . .

,ВО!'.! одер­

., ка'].')БО"ІОЩlв 50 . копійок на ~ДHY І 12 каnб"IІ'1Щlв, на' .П!lОХ І . бlльпre дІтей. З 31 серІпІJI ] 982 ро·

'

RЄ.MaS

заробl1'itОМ. :

. Господарства колгоспнииlв ігоспо­ Aapc1'!_!..J1e ЧЛ_ЄНів колгоспу, члек

жу~атиме

ЖRJlвах

складі ' яких

звІльняються вІя ·зняття власникІв будівель, а

ц8 зайнята У' еіJfьськоrосподарському в!tpобнlfЦтвl, 'то

я;~у B~:

який НёНtладаЄться на одиноких І ма­

мІрІ 15 карбованцІв на одну І 22 кa-p('lова,нцl ка Д1!ОХ І· БІльше дітей. Якщо_ ж дружина- . вlik&lЮВослужбов-­

В1'і>а­

У

сам·остlйним

лосімейних громадян.

кож с ;Jtьсь«l.й, M"CЦi!Jtle1'l, але не зв'язаним , з сільським господа.рст­ ДО""мога

О. ПИСА~Еііh•

-

'!JIvltCбовець м!сьнраЙвіv.СЬJ'І'nИSТV '

:lОПОМО'!', ооширеиа

=

КРАХ ОПЕРАЦІї <<ЦИТАДЕЛЬ»

.. 4О-"ЧЧА НУРСЬКОІ 5ИТ8М

t<~Мta бмтва. За K!JI'- бo«t-'''Иn своІх JIJМI~:iIt, тн: про МОЖЛИІІ:СТЬ ~ 3 по б()й')в~ї близько 10 тireяч га.рмат 6 ЛИПНЯ на·ступу ItfЮти-а­ теxtf:~и, якІ брали 8 иНt І ' мlиомет:а, mаlЙЖе 2700 ника. А не8довзl l,!(aJJОСЯ

k'.,e1'!e . ,:.йtЬК та УЧаІС Т"

,

вона ·

n-ереверщи-

таНlІlв

І

штурмоюtх

гар­

ла Мооковську І CTa~!I- мат та пона.д 2 тисячІ .'11· градськ!у, разом узятІ. В Tal{:B. На ФЛангах удар­ Ії грандіОзних боях Рз- них УіГруповань дІяло ще ДЯIКЬНі АрмІя задовго ДО (\ЛIfЗЬj<О 20 яlмецьких ди­ !!' .дк.рIl'1'ТЯ другого фр.>нту 8)з[11 . ОсООлнву увагу .в eBponL рооrромила Д~ ФauSJl'C.'llCl>ке І<оман,д;уван.ня б:рні

в :,Йська

смою! lJi.меччини

те.і:т:в.

з:,рва_'t8

Фащис гуі GII-

1<1.

ост~нню

спробу гlтлер:вськQf'О ко:нан;хуваннoJiI зд:йснити на СхіЗIf.J~У фРОНТІ geлини,й іна,стуП. ! У 1943 роцІ B·:4tchKOBOf1Сl:тичне кер:вннцтво ri'l'.1ЕР:ВСЬКОЇ

НLмеччи,ни

ВИ-

р:ши.l0 провести в ра.Йои: '}{'';РСЬКО-Ї дуги великий

літн:й нас11УП пІд кодов:>ю назв,ою

«Цитадель.

І роз-

Щ>!Щlюrло

~аючи даНІ

про

ЦентраЛI>НОГО І

заЙНJJ,1И

по­

де НР. Я

піоС.1Я

Ч.)тО

Р~UlучИІМ контрнаступом заае:ршити їх розгром,

з цього,

R8

. fflйська

п,:..:trJТО2НИ

поч-алаtь

на­

ц~ї!

nON

ж

заt3нали

5-6

вІйська

Лише Ух

у

відразу

величезни'~

після !rpи'ве­ порядоо,

о

rодин.: ранку. фаши­

сти змогли почати

Hac~.

Уже на 9 ЛlИI!ІНJI просу­ ввн.ия

г!тлеl)1 вс ь J( ИХ

пІд вlйсЬ'К У смузі ЦентраJlЬ­

Во-

К'ОМ3ИідУ.llаннRМ

генерала

СТВuРИТИ

lІ':>ма.Яду'ВаolllН1IJМ

генера·

нс)го фlЮНТУ було зупи­ р"н8зыorоo фр:>НТі.В, п\еля а.рмl.ї J{. Н. poкoccoвcык­ нен.). а Н-ГО вони змуще­ !іОГО завдати y,tta'p y на го І ' Воронєзького пІд нІ бу ли п.ереАти до обо­ 8нІчний

схІд

і

ронн.

За

ТИЖДЕНЬ' и.алру­

грозу МосквІ. Цим !юНо ла I.JmII М. Ф. BaTyтLHa жених бо1в 1llною вeJI1I­ олl· ваJfQCЯ вlД.И""итн пlДNIТY'NJJи MOryт.R1O, гли· че<зиих М1'ат ' фашltСТИ

i!;JIИ'Й

в:.йСм<ОІВиЙ

)

бо}(()

еше.лОН'О8а·НУ .JбoрО-

JМОI'ЛИ

в.нЛi!юrrИСJlr

в

на ­

;у!тичн\IIt п~стиж рей- н,у. В тилу цих фРОНтів шу 060РОИУ .тіНше на. де· зМіlЦНИТИМОРалЬJmЙ було ро:w,урБ;уТО Стело· сяти,кLJюме 1'l'ОВIЙ Д!JJя.н. армlі 1 иаселеНlМ, по- вИЙ фРОR'!' пЬд команпУ. ц!

,

... ркути собі Ітрачену ваннnt ген~раЛ ' ПОJll(()ВНИ_ ~rpaN!ГІ,чиу іНІціативу. ка І. С. НОНЄlа_ Вtьoro

Т Ще ніколи вермахт не було .,обла:дна.но 8а60РОНзосереджував на обмеже" НІО: рубежІв J смуг на гли1'юму ПРССТJР: такої вми- бп.н,У 250-300 K~f. чезної

ці

нз ,стvпа " ьної

~

50

мо-

2

липня

1943

JX)i!Y

Про"орlвнм

ня І в якІй

3

брало участь І

самохіДНИХ

Втративши

пl(iI~. JlWКОВ· _3НИЩИВ

12

()бох с:торlll

е,ог"

1200

150

танкІв

ра.рмат:

кулемета

вогнем із. Стецовий

гітлер і вцІв .

водій

Олександ.р

б.'lНЗЬКО

Механ:к-

Нікола-

заДf!!Ь бdю" ~i у бнтві пІд Прохорів-

до 400 танків, - у ТОМУ. , кою на палаЮЧО~_1У таНІ{У числІ 70 ~tигрlв., бlJlЬШ протараиив і спаm-!в ніIІК 100 гармат 1 J~lHQ)!e: .. меuы<йй «тигр~ . :КоманТіВ, 1О тисяч СОJt;1аТlг І ;.хир гаР~lати єфрейтор

офщер~. змушеИі рони.

День

rltll~рі.цl Дули,

перейти

12

до '

_

липня

00<',- .став

J\.

А. ,3УЄВ

У

боях

за

ПоН!tрl знищив 10 танків і понад 250 гlтлеJ'івц.іll.

5

серпня війська Брян-

бої

за

фронт

Харкв .

заВ'Jllзза

. 23

серп­

ня Харк І в було 8изволено

- радянсьиl війська . ШИПИ дО .дн : пра . Битва Ііід стала одним з в;ших етапІв на Перемоги. Вона

ці.IН~С;JЩ

авторитет Союзу ЯК-

СІ-ІЛИ,

.

Нурськом найважли­ шляху до ,ще 'вище

у'СЬОМУ

що'

ру-

. . світі

РаД"IІСЬКОГО вирlwалl;oНОЇ

ПРОТИСТОЇїЬ

"l"oдe~!OIiCTPY. ша а DТlfлер :йськз контр­ ' ,Інем краху -треТl;оrб -·Аа-· -c~oro фронту ВИЗВОЛIІЛl1. фашизму, п!.дгото'Вка. НІ. не вдалась ступу ніМців ,Ii~. С?tідPl.ОЦУ . Ор~л і ПРОДQвжувалн роз· вала зросл.у МОТУ1ність BoporOB1 раптовІсть опера­ фронтІ. Ціною ' It~AM6B!P- вивати наступ на захід РаДf/НСЬКИХ' Збройних

уг.РУП<Jва,ння.

Л'ШlНя

час:

вихІдну

а,ртилер~l!ської

пlдго­ пjюти.внИ!Кз.

бнти осн(}внl сили paд'~- центрального фр.)нту СЬ!ШХ

вже

втрат.

поча·тоо

to-чН'кА

ступ ЦРИlзначен'О на 3 го­ ,'щну 5 'ЛИnНЯ 'І вІйська

ТОІЛЮ8аНИЙ . наступ про­ тиltника. C'taBKa Верх,}в­ ного Головнок()мандування вирІшила створити M~ЦHY Оборону, внсна;"'{I{­ ти і' знекровит·и ударнІ

Виходячи

І

знц:ю. О пів на третю, на­ за 10 ХВИЛИН дО початку

Р;Щ1'ОВОСТ1

ступу своіх військ .

в·стаНJ·ВИТ·И

з.ахоплеииЙ у поло,н саце)) на до'п~тl показа'в, що на­

ceJla

ВирІшальний' вцлив

результат.

1'111

оборонного

бою в сму:зі .В(}ронезького фронту справила у;елика зустрlЧliа танкова бит-

найб;.lЬШ q9:!l(.aon~_~илаФрон- ,· ~, я·ка

Вlдбу ,)ась

біля

но великих

втрат

вкли-

Того ж днІ'! воУни Степо-

Сил.

перевагу їх воєнно-

. 35 кlло~еТ'Р.ів. "ОРОТ' o~o111JlK Бє~ороZlОМ І . Перемога Hq НурськІЙ уже 16 липня роча!l вlд- ПIШЛН на щвдень, до .1узі була резуjyьтаТО~1ёаведенНІ! . С80а:. IIЙсt.А R'i ХаРНЬ8а. Увечері ТОТО ' ~~OBlддaHOЇ rтpaЦi 1 вмивихІднІ рубежІ . . ж ДIiЯ с~ОЩЩЯ нашо'! кого Bi~CI!KOBOГO ПОдВиrу 3 безприкладною муж- БатьКІвщини MOCKB~ 8СЬОГО нашого' народу. -Н кІстю БИЛ!іСЬ ІІа }{урсь&1А &.п~ше з початкуеіЙЩі джерела - в перевазt ду&1 ра,цЮfськl !lОТНН. саJtЮтувала доблесним радянського суспільного 1 инвшись У нашу

оборону

на

Неможливо

вого

фронту

штурмом

~е.l!rmти -."IКІм-визволителям.

Імена BC~X ·героїв. Ними були І 1'1, хто зуєтрl'8 80рога 11 п~ршій Т,раншеї, І тІ, хто насмерть стоо ІІа

руб~ах Й()l'() маиеимал,,dO~ IкликеИЮI. і тІ, ХТО

ПDИ~Риw.aв . иазе!>Jиt ІІА с"на 3 П08IТРЯ. У JtYp. ськаму Небі безсмеpnrиll

ПОl1ВИГ &Вершив

стаРШIf!!

го мистеЦТ!l8.

~' державного ладу, в МУД.

заг~аві цих перших са· .1IОІlа. раДЯНС"Кі .люди по· ~ачиJUi зорю нашої май оутньої перемоги. .

Рому керівництвІ Ному­ ністнчної партИ, _ .-4іМ !гуртуцала на священну ,sороть.бу з Німецько-фа-

ного фРОНТІв ззвеРШl\;', ~O~PO:\! ОРJlОіС& К Q г , jГРУПовання ворога. 1 цей час Вlй"ька Вора

іраїни Рад і мобілізува·!а . для досягиеlUfЯ - Ifер~ ноги .всl його сили, _•.

18 сеРПНА Брянського І

'.

BBfcbKi' і1ИСТСЬКИМИ оку/!анта:\{и UeHTpaJ'l ~аfатомlльйонний народ '

морадьно-полlтичн!й

Єl.;

,1ейтенант О. К ГОl'овець "езького фг.nнту. які ОТОlOстІ соціалістичного сус­

-

єдюmй у світІ

льот,

чик-винищувач ЯКИЙ з6Ии в одному. повІтряному

бою

9

J/I

деметнкк

:ВК ' ЕІ 8nРОГЗ. Нусолдат

Студе·

чили ХарКІв J Пl8нlчиог ' сходу J захuду. tl~б"гал .' сильний ко,пр,'дар тан

КОВИХ ДЧВізlА нІмцІв П·.'

~тlC}o~~

·

нІв зв1.'JЬНЯЮТЬСЯ B~'Д сплати ПОДЗ'l"нУ'.

мІостах, селищах мltь.коtб fmтy, а та­

вом.

секретарем·

оплачують' займану ними ' Жlm10ВУ площу за Існуючою - м~I-rlмаль.но.м ставкою квартплати. Дружнни ВOЇ~

д.РУЖинам

прожи.вають

є

житлова площа.

вОС.'1уЖбовцlв.

,1(1_

JiIЙ~RОЇ служби Тим дружинам

які· постіЙно

на Ім Я· ,BI!te!r

ни займали .110 Гlj}изо&у :8 ' аРМІЮ, їх · не мають' ' права вивести зІ' списКі" . :на одержання житла. ' Сім'У вIЙС"ко..

дJtIl

",Кпим. .·~TPOI( пІсля

8

який

цlєУ комісН. : .' . Діючим ' законода'ВСТ'ВОМ пере,а6•• чено ще ряд ' пільг для вІйськово­ службовцІв д.ЩсноУ служби.' 3а ИИ~И

P~. ~a- .

Кр:м того, постаноа~ Ради МI1іl; стрІв СРСР вІд 25 жовmА 1968 ро­

ОО-рlччя

СРСР.

ЖУ1Риал,

мlсько'! ' (районної) . Ради . , Н8ІР'од них ' Депутат1в . 3аявицро при~начения

з8'1UI ад Ів.

партцt­

на

Ім.

с,. за' мІсцем проживання сіМ'ї- кош·· сією,' c'ГВop~HOIO при ВИ'КОНJ(ОМl

тей в саДЮf І .С.1lа. R~IІЛі!ЖЯО вІд вLдомчої приналежностІ ДОШКІЛьних

_u!:.pTrpyn-

раlJГ1СПУ

але по­

стар­

3ако.ио.цаВС?lta- C l!l'O: il!IЛI!N

вати

колоска

тпмчасовоl

сі,мей

депутаТі,

про

цих сІмей:

А. ГРИГОРЧУК,

opr

· Допомога : сім'Ям війсЬКОВOCJ!Y'Ж!! · бовu.ів дІйсної tлужбипри~а~t'-"

звернення ІЗ 88явоJe npIOtевлаштову-"

зерна.

комб&Йиєр,

"ДЛJII .

мІсцевих

вж.и,вати

жнива

не

І на с[М'1 вlАськових' БУДlзельиикl•. З вІЙСЬКО80будівельRИX 38гоНіВ. · .

ак­

серЖантів;

комітети

ННХ Н/І дійснv,

"нІв при

внсак!й

f!l.3І.Ьrм

MaTpPclJ,.

конавчІ

~магання

робочих

Ь Г М

союзних І авroН,ою,их ~:іІуб.'J::К, ви­

виробющт­

провести

'1 А

шин ·діЙсної .служби .. . ЗгІдно зІ стат­ тею 32 .Занону . про _за.~аль.jlУ вій­ ськовуповиннlсть.,: РМН-- МінІстрІІіІ

ва І заготІвлі зерна. 'То­ му робитим-емо все необ­

К.'ІНкам

РАТАУ).

.

ззноно,цltвчими

В<;Т2 но~лено

СОJlд.тІв,

виступш1Н інlцlато­ республl.каНСbl!\ОГО

соц:а,1IСТИЧНОГО

та іНшими

тами

стислІ строки, яКісно І бе.з втрат. Це буде на' шою вlдпЬ.в>lд.'lЮ на рІ­ шення Пленуму. Особис· то я ':'10БОIl'язався на!>юло­ тити 550 тонн зериа.

об·

'!'

3at(OHOM СРСР ~lf1юмгаJtЬНу вій­

докладемо всіх зусиль, щоб прове·~ти жнива в

НиУвської

,

CW\QВy ПО!lИRнlсТ~., 'ПоложеНJfЯ:\1 про пІльги для 81Ikь!,~вослу~вЦів І Ух

ще знахо9ражеиням червиевого

Пленуму ЦН НПРС, про­ мо~и на ньому тоеа.рИШі Ю. В . Андропова . Тому

хл'бороби

(ФотохронІка

СІМ і ЯМ'81ЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦl8

соцІалІстичному змаганнІ ооред к(}мбайнерlВ ·райо­

ластІ ра~,и

оdертовtй

за'I08ВІЦІ

it "'ІІАНОНСУАТАЦІА - - - - - - - -

'"

И

-'

що

внеВМОК8-

мервих касосІв, ч.лен 38t'! Вf)~еькоrо комІтету ко..

.~n. ва ..сІМ8Д.

ТорІк І менІ ВДaJЮся з~у1'И 1!Рудо!'У перемогу з.аltняв перше м.lсце в

те.

маШИІІІст

так

185 мет­ сомony М. І. MOTPytIII'n • актив­ лІворуч - обертова 111. . . . . -. . . . . . ., 1 rcrro- нової . теХROJ1Orl'1ПОЇ J1lиtt Фото Б. Криштуяа. ·· вий цемект транспорту­ .

перши.мв закІнчував жнива,

І

іІ

8RIMJt8X: - правор)"!

На

суміш

ГJlJПlOЮ,

рІв, розмеJlЮЮТЬ

радгосп

Пам"ятаємо

рідка

ОБП8J1ЮЮТЬ

.....

моУ товариші димося пІд від роботи

труб0-

кад.ходить

звавий ШJl8М. Потім його

нІ жнива в _радтоспl tMeHI 60-річчя утворення СРСР. Веі вони чимось пам'ятtd . Наприклад, три останиl районІ

кар'еру

8

" IUIIQК1 ' .

Це моІ десятІ, 1Ов1JreЙ­

роки

цемевт­

~;)'''' _BoaOrl1lld вроце­

..рожаю.

вий 1!8б1J). тут МОЖ.!!а не В}Дlпочwrи,

KOмelвaтi

~;.:::мИ::7 JAO ;;~. JeIIR ва 'рІ.. .

дil'Я чергуватимуть полlт­ орrаНlзатори. Я вважаю, що піДготовчий перІод ПРОЙШQВ ; Jlуже д~pe І це

1

т1лыки

~~, qIi:hl1

""... 'f8DIeJlor1'tIIJ т-

Под6ав naprnoM І ЛІР0 хідне. щоо внести І свою реалІзацІю цІєї ІдеологІчне з:Юе3t!ечення частку у жннв_ Перш за все було ін : щаТIfВИ. ПР5>ведено велику роз 'яс­ Звертаюсf, до иом=бзй­ mo8алJ.ПУ роботу серед HЄJpla району, 8сіх учас­ Jll(),ДeA пр" значеlИfЯ ор­ нинів жнив третього ро­ J"aRIЗО8аRості І С'У'МЛ!Н,Н()С­ ку ХІ л'ятирічии Із за­

П~ібраRИЙ

I«)ЛQСОК

того

пІдведуть.

к.1.дае ще біл:ьmy віДП&­ В!Дa.lПtнІсть за ЯІ\І~сне про­ жни:в.

на­

чалlo!tик загону родючостІ

'l"yp6y-

H.a~.

комбаЙне.ри,

транroрист,

Назах­

І

с 1'ВО ре­

Мене обрано паРТГР)710Р­ гом. Серед членl' в І1РУПИ

Ми. хлібороби; уваЖ!fО (!."І!~~:пr за КЛ:illl.атИ"ІНИ­ ми У'М',)вами в Rаш:й кра­ IfIІ І знаєм О" ЩОвОНИ І! е енрr.зь бу.'t~ CnРІШТJtnИІМИ д.,1. врожаю - 83. На­ IIPНКJfaд, засуха 81. n:вднl

ет.аRl 1O'r:t.

за'гонl

но тимчасову партІйну групу, до складу яиоУ увиtшло сІм комуністів.

8б..см. ІІа

8гlтаТClpI,''':'

І .1ЬОВОму

изжуть Я1< ми праШ0В<аJ1.И.

aь.tнua

МвкOJlаYвeltиому

31БРАТІИОЖЕН ноnасок

..

.;::

Бш..Q.iU'ХОВОМ...

.<:

:rільства,

животворному

'JаДЯНСЬКО:'.IV ' . М.

паТРіотизмІ УШАКОВ, •

І(ав,цвдаж воєнннх науа. (РАТАУ}.

.


нове

ч:вннк,ам: за Ухнел~у JLЯН'КИ любо гл\Янути­ сумл:ЛНу працю. н!де нІ бур·янини. горо­ НаМ:льший BНJIaд у дина має такий св~жий І досягнення нолентив~' пюив-абливиі! ВИІГЛЯД, що внесли мехаltlзатори. На аж очІ вбирає. І ЩJ sаЖ­ мlжрядном,у d-бр06IТ'КУ n'Jливо 8'O~ ЦІ пос~ви ви­ C:B:~ столових буряк:. І рощено " з наЙ:lfеншимн пом:дор:'В сум.'Jlнною пра­ зат\?атами ручноУ працІ. нею в~дзнаЧИI!СЯ Василь На плантацlІ ми заст!! ' Паs:ювИЧ . llІевчен·ко. ~и­ І!И групу учн:в ПЛОСІХ!в­ кола Гаврилович То.п_х" сьної сере;\Ньої школи з <;ади,в пом : ;:tори, каІІІУ'СТУ.

ДІЛОМ

РОЗХОДВТЬСJl

не

учителькою.

Be;:te ·.'10

Обаб:ч шляху, Щv

! С3

Плоского

до

' !розкинулись

Гоголева, н,а

о,вочеві

поля

ор,ден·а їНовтнев,ої Ревоюсц:ї ра ,;;І.ГОСПУ «ПЛОСІ,ІВСЬГіиЙ» . НИМИ не мож,на

.

внес'ено

:не Зf,МИJJувати'ся

-

."!'янlї чип : в:д ібуйна зелень

бур ' янl' 8, гор{');:tинИ

гектарах

50

а

oгlPK~B,

ДЕа

в,ручну

н·ашим

л·а

Ії.

на

збиранн:

Д:ти

очот

"Ірацюють

тут

врожаю

І

.

нультур,

с1яв

ва·

ран·

зелених

ДОl!10:У!агають

радгоспо,в! викону&ати цю Р'Jбо'ТУ ' і С1I1рш<жлаСНИI!(!,1 з 183-ї та 26-ї шк:л-~н­

Оl!очевl

ряд-

тернат:в- м:ста

ДОПJ-

Києва.

лкІ

в.ЇДIПОЧИ·ННj.

овочlвни-

ЮВІЛЕЙ Упе ше

в,:н

п~реїхав

Тqубежа

на

заплав)

переобла;!на­

!

ряк:в

най,П:ЗІі:WОГО

ТемtПи збирання й здач! ку посІву,

[' •. Прамруч,в:д 'І'раси роз:м~щенl песви пом!дорlв ,ra оtфк:'в. На них бага(ГО ЦВ':ТУ - в:рної озна'Ки , БИ::ОКОГО врожаю. Госпо-

да.рюють

тут

!{О'2ективи

це-нтнер;'в, а !'ншої горо­ дини _ пе,над д,вІ тисяq~ цeHТIrep:B. Овочlв-нИ1J\И. каже Ана'I'JЛ';Й ТWМ6ІфlЙО-

РЯ,ДН8Х.

8

. ВИЧ,

прагнуть

до

того.

третьої І четвеРТОІ ОВ')З особливим задово- щоб удв.IЧl пе.ре-ВИl<онати ч:в,ницьких бриг,а.д. I!'І(И'fИ .'1eHHRM пона'зуваs голов- се,зониий план прод,ажу

;нерують Олек~андр ТроХJ71~ЮБ!~'Ч Б'.rт ил і р.rьниt\ та ГРИГОРІй 1л.l;Ч Мlщенно. - Багато праці тут ун-

ний - а-гроном П{)С:ІВН, роз- nанньої напусти державl : м':ще.н.! Л,:ІЮРУЧ в:д lllЛ,яху Для цього є всІ можливо у вел,ико'му 'ПРЯ~ЮКУТНИ- стІ гОЛОIН\И ВИРОСЛИ

чити

цій

СЛ;Д

активну

проща.lась

,\ ВОЩ1!fе залежується на - На :10 бу,р..'і,КИ на проривку.іт·ет- !лри;л-а ,вках м.агаЗ!lН':В..1 ге<ктар:'в п:д ПJi:vI1,'\ори бу- рушну та іНшу городину, це - . наЙlкраща дяна ОБОвич Ta,1')ace~H(1.

цими,

у

ІЦ о в J{!'I

у

,з,мlни

щ>ацюють

І"ІТІ

механl­

~ropи 'вlддІлна імеНі Юрова рад·

l'oony

_ «Велиноди-мерський»

Ткаченко

та

Г.

П.

А.

Євдоч.енко

І.

па

садіННі пізньої напус'ти. Досвlдче-' ні трудіsники з дня У день пере­ DИНОНУ;ЮТЬ денні норми вироб! тну і

вже

щІ

посадили

напусту

на

пло­

200

гeнraplB. ОВОЧ1внини ведуть

та,нож

ре-

з

:иу

мережу

столиц!

пеРШі

цеНТJlе­

На площ!

Е,.анно

прополен!

механ!.затор

.ПіДГО.Р. нутІ.

та

лення

біток на пос!~ах огірків. Старанно

за пос.і'вами.

ни вже чотири рази

Во­

провели мІЖ­

М .. П.

тут

механ!затори

АльоцЦ!'Н,

КАМЕНЮ І СКЛА ·

.11

І

~тe. J!!КУЙТеся , по- ~ки -

І ЛРВ!lЛиАте своє здоров'я. - бажав всьаго наЙRращого, усniшної поїздки голова проф<:·П!JЖОВОГО комщ~ ордена Трудово-

го

Червоного

литянськцЙ.

Закарпатська ~устський

ttIfЬJIIIЙ

каменеобробний

IRUВIJI

в

-

r8JIY3I.

заєт.зеовуєтьCJI

архітектурних опоряджениІ

цій

НAJlагоджено д@

безвlд~Ідний 8

мармуру,

3

BIДJ[O-

технологі!' на дІв каменю І мармуру ве­

виробництвІ

Тут

иро­

38CTOCYBaRИJ6 шліфування плит

передово!

роБІв

На знІмках: ліворуч

випуск

rраиlту,

ви- працІ В. М .. re'lНO; право­

вид

DЗIQpDl!ІJIеlЩJ{,

РИ<;ТС!:d\і

БатьнlвщпнІ.

МИ,

s

Задоволен'И­

велИХИМIf

вІд

по яКостІ Магдалена Бар-

лися

JIOJIO~

об.1Jадиано 3YJl І контролер ВТК Ан-

ТУ-

K~Y'RI1x спІвдружностІ І ПОіЗДRИ в!Піi.llRого JUlІІ цо ріднІй

Нями

-

Jt!t

\СфО1'\)ХРО!і:Н~ РАТА 'У).

8

вражен­

Ч@ХОСЛОllаччИR1,

ри­

В

.

вихо.вате_lі.

-

.

М

МЕ',1сест'ра,

млинІ

НИ, TO'l'!Y з

буде

ТВ'JРЧ!

кожним

.Наз'Ка»

Т.

П.'Іа-

РОНОМ

нращати

J

ПІЛEl~ЬКА,

голова Пn(lфкому садна NJ 19.

дит-

і

пр.ч­

що' ло~ити

К!ЛЬН!'СТЮ

мисливцl,в

І

БІльш ЯК трьома. човна можна рибали­

лИ'ше

членам

УТМР,

вІ:. QaИАружиииицl

плас":'!:ас

МО.

ПРИ

наявності

квит­

ках !!о;:rойми, яНі в цьому нвитку.

вказані Загаль­

ний ВИЛОВ не повинен пе­ ревнщувати п'яти н і ло­ грамІв.

ли

за

ва·га

винятком.

одн!єї

ко­

рибиНИ

а

танож

в

ВИІТИ

зонах

рибопро­ і

ста,внах

ран\в.

І !tехай

Aa~! К.1ЮЄ! О. КУШНІР, l"сnектор по охоронІ та відтворенню J'щ(іпнх за­

пасів

УкррнБЕ<:JДУ.

lанять

за:воду но,

Л.

І.

Рожна.

Н.

r.

j'1CO!WHO висту- Чернявсьна . Л. А. РУ;ІЄНЬ­

пили ма м:~ЬІ\их ЗI:'vlага.н- на. Л. С. ПОЦ' .lуе:нно It нях. з,аЙ'Н'ИllШИ третє ПРIі- IІ!lПl . ці змаган:ня стали

ЗОІ!І€ НJIМ

мІсце.

ЦИМ :J,'I!UP- ~~рою підготовною І пе­

I1Iepe.:ll,Y'NJ!'B Hooi'NCa ре,вЬрною знань за програ. всебічна підготовка, .ДЖ! мою ЦО.

'Меа,ми сМІх

снлад ДРУЖWIiИ ПОНОВИ!tC.'! за

-

раХ'УИОК

:.!:()лодшх .

Тому

Ан- ооае,Д!нна

S~IВI':Ii

принр!ш~

м'едичних

пра~

тнвиу участь У П:ДГУrQ&- Щ.mtкJв Зlt!!оду на чол! ;І ці до зм.аre.и·ь взяли ro- ~Jнарем г. П" Добрянс ...

наторl'1Х. ІЮ6уВ8JfК , . ту­ ристсьних подорожц І вІДП()'1н!!аJm в будииках та на базІ .lдno'lИlrХУ

г. АНД;РІЄНКО.

ВВМТ, товаРіСтва «Ди,на­

Самоусунулися

раДГОСI!У1Хом-

ж rrР;ЩівИltИl. р.дгоспу­ комбінаТу. fIутlвни ум на­ дасть ЦРофСrт\лН()ВНЙ ко­ мітет.

сезон

рибгосп!'в. Принаг'Дно Нijга.тvємо. що ДО 20 .1ИПНЯ цього ро­ КУ СКР:ЗЬ заборонено .10-

на

лоВИ'НЙ·

tиж~ер

за180ДУ !Ї')f(), ві.Ц

я«і

саМQУСУНУ.'1ИСIІ

проведе-ІІ'ИЯ

занtЯТЬ

Г. М. Н!ВQII(У'Рцеll, началь· м!дичної IІІ!дГОТОВНИ. Ад­

HI{jI(

!! б,lПf~О 150 H3UЦf~ т:ру­ ".же Геина­ lЮl;Iериу­ дІВИИНіІІ, Пищшов1I"l. До оператори дій

РЄoЩJу6Лl-

Г

.

би з берега. риболовних «ГУМ()І}(. не бl _1ЬШ як· л'я­

ТИ

радгоспу-

Антонl.на Ce.pгlїBHa Гпа­ кІнця ропу БУ,Ае ОS,АОJЮII­ eтtm.хи mп. Ніна О"ексlївна лено ЩА маЙJlle

Демо<кратичної

І

~fИ'С .l0ВИХ

3

пере6уваННJlі

ЦІХ, ЯКИЙ випускав 3 вІд- жела Добрянськ~ леревl- ДобреЛ1l, КРОЛіВНицІ Наході. скла бутлі для за- ряють якІсть бутлІв. \ таЛ.1 я Ві'тал!ївна Кулик. ..... КришТула. ВалеН1'ина ФедОРI-І~на Фото І "А!в' хІмІчної й харчо1Ю' D Дейнека. з НLMeЦЬHoї

промисловості.

с!мей.

•n.

:мена:

сп : н:нг:в, нІчного .10ВУ ри'

не

ВnJК\R" neрщого подорожІ по. соцl8J!1СТИ"ІІИоl allвpl...ur "1~ • е4"

l.иЖеRер-теХИОJlOr

туфу, руч

~ерепаmнику.

та&!}ж

ударник комуmСТИ'lИоІ

~'rY- t\hra1t'l

єтЬ>Ся у казrWГЯІЩіВ І "8IК~

КиУвсь­

ках. а на рештІ &Одойм­

lнженеРНО"1'ехп,ац1Вl{икL, І

С;Луаебо~}в

на

рибалок на заКР:l1лених за НЮІИ во;:{оймах j д:лян­

пилО'РаМ!НИН Десни у Лllfках. тy>r вже

no~~cm

впровадже~

позицІй,

ського метрополІтену

сельно.

їх

літній

Tb~Ia гачками. Д;lЯ член.ів

ЯК' найбільшої кількостІ працюючих БПРОДОВЖ л1-

!да1tbНею біТНИК1!!, Я:ОСИ!'ІІВІМ Те. иіЧRНlX

з а гальною

т,оварис"ва

Олеш:ій Ки.РИJIОВИ'Ч Бала- liідпочило близьно 60 1'0-

нових . етан­

рацlонаJtl.заторс.ких

КОВИЧУ АгафОН1J\ОВУ.

Тамара

Ось

н а н'их зі снастю. спарених руд.

р:вна НИЧ1!ОН та Інщі . З меlfОЮ оздоровлення

Ktl'. 3I1ові.д'уюча

СПОРУД,

метрополІтеНу'.

Завдок

їдальНі Тамара Олександ-

тим€нно,

реставрц1! і ремонті

щи­

бі.'ІІ>ша. Забороняється будь?а ~веРДЖ!'Н!іЯ нових пра­ Яl\е рибальство іІ ~Іежах ВИ.1 любlfте.lЬСЬНОГО р.я- заборонених зон МОСТіВ. 6а.льства ;:{озвvлено · засто­ на.сосн,их станц:й та I~­ совvвання ГО.'1!ВНИllЬ. з'єд­ ших гlДРJтехн ' Чиих спо:

І KOB1fН1, побували СJIЮ' цьОО'о під~ряє~ства. що сар Ммном. l'мноаич Ус- 1Юзташcrвана на. березі.

Я:оrо про­

червн.я

ВОДОСХОБИШ:

рибалиюr.

з

роБІтниця

ди.рекція

дОбри-

ри-БУ ~!Ожна ті.1ЬКИ з бе­ oe~a ВУДНЮІИ : сп:н:нгом,

В ОДНОМУ: З нращих еа- !ренду кількох будинків . HaToplYJI .Нолос., на Бу: ба:ш відпочинку «Меl'РО.

оДИ1l :3 иайбіль­

JIPII

об'єд­

сЗuарпатперуд­

DPoм.'

є,~.' o

Ольга

50річ'Чя СРСР Геннадій Пилилови'Ч AKIMO'l!. вручаючи пут!вну на лікування в санатор!.й-профіла'Ктор!й «Пролісон». що в

та

доброту.

то ках П,')"lав·ся л.~тнlЙ ри- ка на -право ловлі на спе­ 6~ ,lЬСМШЙ сезо·и. Нагаду­ ціально в!;\ведених д!лян­

ОлЄ'нсан;:{рівна

Просянюн,

9

З КО,<ІУ

O(jYXOB!, :ветерану 8еJЩ- НОМбlнату і профепlлнокої Вlriизняної вІйни вий ном!тет уклали дого­ опеjратору ОЛ'енсію Степа- BLp з управлІнням І\иr,в~

експеримен-

ввре6кичого

..... DI'IИ

область.

іменІ

«Ка-

тут

ВІдкрито

Павлівна Михальчук. В подарожах Еже побувало 40 чолові'К. Відвідаюl'!> РумуНіЮ І Болгарію ви­ хо!!ателька дитсадка Ва-

Прапора ленти.на

раwоc.nу-комб!иату

викохано

все,

Г~Чl\ів не б;льше п·яти. у вl.-'ПОВ!JН()·СТ! ~ ~1{~3!B­ кою М ' нlстєоства Р·~1бн()­ го Г:Jсподарства СРСР до

оператор

ожна

На

її .

здоров'я

-

ПренраСНИ'~IИ.

д!тям

сцка

переJ~:'ЧИТИ

зе .1Е'Н' засяяв рlз}!окольораВИ':\'!И фа.рба~~,и спорnrв-

Маршрутами

І

-

тячого садна. їх на,ЗИElали

ВQсилиса;~ш

І беоезов"й гай , І ),)03-

А не:"а, ино середзапашноІ

культури.

Товстенко.

аси

ся сказати ПРJ прац:внК­ кl,в «Кааки.. На зборах, присвячених 10-РIЧЧЮ ди­

~1И. працелюбними рунами . м о-.'юд: ти.

де

---для' РАДЯнtькоr ЛЮДИНИ .. і _ __

І

-

Г.

j.грашок.

кр

.1и,щають ба.ЙДУЖИМIl І Н. М. Довголол _ нянн. троянди горд:сть диУ коле<Кти'ву д~!ТяЧОГО

жаї IJсіх просапних КУ.1ЬТУР і за­ ,раз здlЙ"снlОЮТЬ стг. ]):J.ННИЙ ДОГ.1ЯД за посІвами. В. БОБКО, громадський норесг.ондент .

. П. М. Шпак

І

М.

нових

Особливе словохочеть-

Шибаєва

Землероби господарства дбають ПРО те. щоб одержаПI високі НРО­

М. І. Рубан.ха. На пропоЛюванні Р'ЯДНИЙ оброб!ток посІ в.! в fJаіЩ1>оІ : ~О1Ю::івrrісля механ!зованого об­ pOOJ:TJ\Y n.рацюють шефи. ~туденl'И 'na середньоУ &аrпj1tCТ.и., · пІдживили 11 мінераl\lЬНИМИ добрИ1!8МИ. . г()с- .в~зj.в Києва, Цжолярl. Приє.~lне Т€JtЬНИЙ догляд

КИ

щ{)

кормовІ

В-Н'Х

.10~: вер·би. НіГіОГО не ' за- чина -

П.l0Щі 90 гектар!в він проводюь мІжрядний оброб! тон та піджив­

ДвlЧ'lпроведено міжр~lДtниЙ . обро­ .Ц~'JI'р'У1{ИЛИСЯ

з перших м~cць у Бров,а-

Р:J'ЗХО­

ПОЛІЯ .

БІльше

рах серед ШlНlльних уста- нюк _ зав:дуюча. Т. (. НОВ. ТУТ усе МИ.1УЄ око: IlIсвчеНIJ{О. В. І. НиРіit, І струнн! ср:б.1ястl Я.1ИН- М. І. Боярин . Н. 1. Тур-

Важко

І

де

озелененю!,м теРlПорlї цИ- ючи

Особ .'1ИВО хорошою видалася h-Yнурудза. Ії ;:{оглядає досвідчений

32 геlrТари вони ста­

вlд-

ТЯ'ЧОГJ садна.

слраВ,іЯЮТЬ

вирощу'ються

РИ цвітної та .ранньої напус:ти. У зра.;жовому стані утримують­ ся на відділку посіви помідорів.

перед . яким'и

тя'ЧНЙ садок займає одне рі<:ть. Tr'n"lo своїх сердець_

П. ТЕПЛЮК.

враження

ДО нового наll-

:ки, стала ще нращою. За творчо. натхненно. B'tДдa­

усі

OB01J!MI

подарство вІдправило' в 'І'оproвель­

При;!баЛ!f

Та й ян Інакше м назвати ЛlOO.еЙ. що праn,aли б свою .Назку." цюють тут з дня заснуРОЗКВ:Т.,а В'уна за ц: ро- вання са::\на. І пра.цюють

До сл:в диреКТО.ра тре ба додатн. що такої по­

не

матеріальна

установи.

3~ КОШТИ _

45 .': нра!ну знаН1:J. 6 ;:to~Н':льнят на OCTaJ!H,lx своїх c&S!Tax гов-орили : .До побачення. дитячий садш; •. rnрощаюч!і'СЬ з добрими вихователЯLVfИ. НЯННІМ. И. . Найпершl ВИПУСКНИКИ І'.ЬОГОДН:. мабуть. - не апlЗ...

сле,в{).

,'1.'::0:\1

1О рО}\ів значно

г!ї вид:.'JоНВ нам ДО;Ізтковl

«Назка.

f(,~ивала'сь дорога У' св;т-

ч ' ,внина Ів,ана Петровича Жежера. Молодий с:пец:;!­ л:ст заслуговує на добре

С .1080 3 ДЙТblCЯ .

'З-а ц.і

под'tIIши,,,,ась

СІЮУмн старшими в,и~ова,н- чальноl'O РОК'У У д!тей бу~

ку. обрамЛое,lОМУ густИ'Ми :юр:дн:. Вatl'J'ВИТ~, тУгІ. трудівники uвочевого по­ ладено. щоб ПОС:БИ мали й розк:шнКtМИ лj{:осмуга- Та й Інша городи-на l! И'С о­ :ІЯ. ВОНКо. від;:{ають GBC! добриtfiвнтляд. каже ми. Тут посаджено 10 reol(- IЮR·н:сна. люди Охоче ну­ СИ.1И й зн а ння ДЛЯ пере­ ГОЛС'I!ЮfЙ агрmю,,\ рац- тар·!в ранньої- капусти І 4 пують УІ :10 с&ого сто.ту. ~Ю,І1 в З\lаганні. ~'ни); госпу АнаТО.1іЙ ТИ';\JI}ф :'Йn- гехта'ри цвІтної .. ~10Р1\ізу

роб~.тникlв заво

-

чар:вниц:,"Д,у ПОРОШІЮRОЇ металургlІ

малят д'РУГИМ ДOMO~i. . нов! мебл,~. КИЛИМИ. За3 TOrJ часу 1О ра'з : в вод порошнов<)ї мета.1УР­

в:дзна'

зас.1.УГОВ,УЮТЬ

жt' шеф:в

садок М 19 .Казка. ДЛЯ бв,за

. роботІ a.rpo'Ho·Ma'J·Bo·

хвг.;1И

ц:- чого садка за ДJ'П!)МОГОЮ

Тут

! якІ в'се 3Н8.ІОТЬ . в с е B:vI:.:'ЮТЬ. Так і став дитячии

стро­

участь

Іграшках.

книжнах.

були й добрІ

що займають геиарlв.

обов' язново

яскрав'их

навих

сказав дИ,ректор м:[<з'l"в. haYHOBO-ДОСJI!ДНО- ни ранньої КCliПtусти в тор- ню:!,в. го :нституту орган;чної говельну м,ережу вlдправ- ГОС'ПОJарства ПеіРО Фе;!') xl'li.lї та iНCTilТYTY !іОЛ::ГРil- деН0 пона;! тисячу сто С'ЙОВИ'Ч Волоха. то

ф:ї. ВсІ Сл'ОДИ Jброблено своєча,сн-о н,а по,с:вах помlдор'в ~езабаром зан!нчИ'Мо ручне про-п{):гюва~ня

ма,lята прий- ний майданчии Д.'Jя :llтеА

тому Зустр і в їх ди,вов, ~- д.'JЯ нього зробили І! уста ниЙ 'свіТ назок, що ОЖИВ ' новили працІвни;ки ДИ'Т"

:J;;):анною я}(.~стю осдзна' чився на доt"Jt.яд: город"­ ни механJ з-а тор Микола

He;!aBH~

«КАЗКИ'>

шли с~~и р_вно 10 рок:в Все необхІдне об.lа;ІнаНЮI

Ви'сониlМ вироБІтном І без­

ПетровИЧ Лесик.

J

поШ1~И .

ка,м роБIТНИЧ: нолектй:ви овО'че'вої продунц:У у го·с­ П.'10ЩУ 160 _ . К·.:>JrИ гсмрити про ;За всІм Ц,И . М в.ідчув·а€ться з Дарн,ицького району M~- подарс'тв~ з ножним днем j&!а,полег,тива праця лю- ста Ниєва заводу xl- нарост·ають. Однієї T!;1Jb- ДОСЯlгнеl!1НЯ наших овочІ\!­

~еЙ. І

року

а редпи ... іttноі

ку.1ЬТУРИ.

ною ф~зою КФ5.4 об· густо- жи,вуть У табор: працІ й р06ляє сходи столо,вих бу­

в

ках І формуван.ня 'Ш рослин. Добре

MOf.'ll1

шо

ньої капусти

строки,

прове,дено досходове бо· ран у вання. т,ри м:~{ря.Д!l1 розпушування . одне про-

план - -полювання

їх. н~би чар:вни"f IIF;;РИ'lа С:vJарагдовим п(жрива.l·)М.

гер,б:ци;:tи,

ПСосіяниху

t 983

всього 57 геіктарlВ. На ді­

--ЯК ВИ ВИКОНУЄТЕ ЗО60В'RЗМtНА

СЛ.ОВО 3

.1тн,,,

1

життя

І

щтабу ЦО О. М. ри·

СО1' Чимало "роби Л :! І 10; .-ке ї,м в першу чергу 1I0T~ М8~ДИР ' h!l!Д"'v~ИИИ рІбно було ГOТj'Бати д,p,y~ К О, . I\tOНО'НIУЧ~НН(;~" 8QИЗ . ;:,и~ до змагань. ХотІлось з глибоким ро;;у~}іЮіН~' ':" 'l,y'ГИ думку 3 п~ивоПfi ... д....JТа -'в!'" !1()(!jJ!Д ~y цього аДlмЬнlстрщll раr> " , :юниоІ лІкарнІ зНt!lння. НnИНИ. і 8мІJМ\Я ) З. ЮРЧЕНRО, молодим саНДРУ).{Юі\{ИЦ1lМ .

тоnо.а

На 3'V1агання,{ хорJ'ШJfX рєЗу.lьtатів доrНіЛИ сан-

нІзацІї товаРИСТва Черо BOHoro· Хреста . а8ВОАУ

і~~~ЖИ' JioНИ1Ц1 Н. Л. Го~бен

первllНИОЇ

ПJl.стмас.

opra-


*' r

(·сто.р.

JfifYff!Я 1983 року

8.00

мистецтв, в якій иавчається понад

500

тиха»

дітей райо­

Jl1f-

Тут вчаться грати на фортепіано, скрипцІ, духа­

их

1

вІддалених

селах

вІдкрито

і

ЖІІТТЯ

фІліали

Иа знімках: Bropl - юНИЙ скульптор олег Фло­ )teЄкул; виизу --'- ансамбль наРОДI!ИХ ІнструментІв_

ське

Бе.,гоtIOlIt:ько·і

10.ІЮ ФіJlЬМ

оБЛ2(Т(.

,Старша

cecTpa~.

11.35 Новинн. 14.30 !іовини. 14.:;0 к'анада. КI"IІОГJlІІ •. 15.25 Рос!йська мова:. 15.55 KO"L\epT Ве.,икоrо .ВТІІЧО­ ro хору ЦТ І ВР... 16.40 • По республllll . БУРУНАІ •.. 17.00 На 5'МЛ!•• неб~ах І иа морІ. ІТ.30 у кожвому маJIXIВ.У СDИL\'. 17.45 Адр'си моJlOдих. 18.45 Сьоrодиl У свІт!. 19.00 'Ч,мп~оиат СРСР 5 футбо­ JlУ. ,Дин,мо' (l(и'ЇВ)-,ди­ камо' (Тб!лlcl). 11 перерві­ ЯКЩО хочеш бутн 5АОРО­

аб!турі,нтІв

м",

Jlідев-

І

С.

Прокоф'єва

21.00 'kc. 21.35. Tc"elj!!JlLM

.ПричаJl..

сер/Т.

І

СУБОТА . 2 JlИПН!І ЗАГА.I1ЬНОСОЮ3НА ЦТ

10:;5

а

Т.n .. "'I"ьм «8!'HH~ пО1(11 частина. 5 "@рlя..

~HI)\" .

с:Еіль

І

{Hio:t,

120(') Пt'Нізначаєт"ся п(!баЧР.НRSI. . Ectpanho-розважаJlьиа 'пеl'е.-

8У­

lе.з,;'-'счьа~r~днІ

_ МlжнаРОl1ииА 8

День кonпераu!У. перначІ бr:рЕ" VQarTh Г~Л0В::' ПП::\R111я .. Ня Ук~оп<п!лки. С. В. Лит-

Iз.с~И;:::~і..... ИИ:t .

14.ln 14.40

І

.Пва

('~рія.

Гра",ть

15.1;:; .rln"~ ~3:t, '

",ні

.1~

капІта-

CTvJl.l.

МlжнаРnl1Н.

УТ.

"узикаити.

Вега.

«ПУРН~RЬ".

Вистава.

,

J10брnг" ва.. 3110РОВ •. . ".зn І8.0!) 11.,. випускник!в шкІ.ІІ. СТС'\RЗРИШ'" 112 18.4, С" .• би .. у,.Тв Укра Тни. Ф. МанзАл~. • Н"юрморто. «у.

,О lil"l

КnМ(')t7И''.

ICYTI<V

каме,а. т,аТ!lИ УК!lЗТНR.

A.KTV1.'fbH3

19.40

nPOrPAMA

(")пе"нl

]І "'Н~Uf.f(ИЙ

::~ ~'L\epy Деl'Ж4~Rоrо ансамБJl'" niс,,1 А P~'b(b'OY АРСР

Ані.

Об.'О"ОВ".

10.СО Дкууа.'ЬН2 к."'''2. ІРо 35 РЗJнкnви"А концеРТ.

еРО­

Джу.,ьетт..

І.

2.

ТЕ,1ЕБАЧЕННЯ

15.20 16,30 J!.OK. ' фl.,ьми. 17.30 Честь pillHoro мІста. И!.ОО ро овини. 18:15 l10K. фlJlЬМ • Пошук •. 18.25 Kt)HllepT . майстр!. мистеЦТ8 ! ХУАОЖН!Х KOJleкTHBIв БУР~Т<Ьk01 АРСР. 20.00 n,чlрн. "азка. MYJlbTф!.1ЬМ • Пригоди <.,онен.т'. 20.15 ФрarМенти 3 му.,.ки до ба.'Іету

•.

22.40 Конц.?т аР7исті. .Болгар­ ської естраJl.И. 23.(}5 Новини. - ПРОГРАМА укрдТнського

.ів. НО8И"И.

Вим.

21.00 Час. 21.35 KOHL\epT артж:тl. tbKOT оперети. 22.45 CborOAHi у смтІ.

м-оскокьких

.Д,к;,,,,ка

І.

Частина

щасnиn,,:.

(ФОТОХрон~ка РАТАУ).

.11111

Об.'ОМ01lа

І.

ФI.,ьм

жит'ГО

.Люди. на 8 ІІІІ0-

1.

І.

Частина Час.

21.00 21.35

По­

хіl1НОМУ дворі.. 4 серІІІ . . 9.50 Природознавстао. ВIАаов,Аі на Jlисти. 10.20 Весеnl старти. П'Я·їНИЦЯ. І ЛИПН!І І ЗАГА.ІІЬНОСОЮ3НА 11.05 Поез!.Е. МежеJlаАтІеа. ПРОГРАМА ЦТ IІ.З5 Шахова ШКОJlа. 12.С5 AHrJl!AcbKa "08а. 8.00 Час. TeJl еф',,,,ЬМ еЖиаlть 12.35 ФІJlЬ" - l1іт.... .Таємни8.45 ДОК. 1111 гlрtЬJ(ОГО пll1земеnJlЯ>. .. 13.50 С. Рах".нінов.• си .. ФОН!Ч­ 9.15 Я - CborOДHI І. ,aBlrpa. Н! танnl·. про Ш"С>Лllрl. сеJl8ша Май_ 14.30 ЛекІлька АН!8 серпн.. Про

8ReJlИ.

Фото І. Свериди

I~.:~°:t::,~· .Дек!.,.".

•.

ТеJlеф!JlЬМ

8.45

народних Інструментах, малюють, займаються

Гімнастика.

8.Ю МУJlьтФlnьм. е Пот.

'Чернівецька область. 'у J(іцмаНI стоорено школу

mпленням.

ЗАrАJ1ЬИОСОЮЗИА

tJ

проrРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

lIt''Рж~в.ИI~А

1"0"

с!АСЬkИЙ театр Q'пери та ба-

таll~'" Ка.К.нте

,,"ту. ?n.'(\ То"."'I.,ьм.

.•••. 9.15 27-А ТИ!lа. .Cn"pTJlOTO'. 211,4., н. добраніч. 1Іlти! 9.25 АБВГДеАlа. 21.М Час. 9.55 ДJlЯ ви. 6ать"". 2І.З;; Тем"'I .,ь", • Вічни~ n~lIІО.С{) АктуаJlьна камера. 10.25 ФIJIЬМ-КОНL\ерт .СьоroАиІ JI'·~·. 11 частииа. 6 сер!". 10.35 Виробнича r!"RUTRlIa. _ в програм!'. ,СnвІсть>. 10.45 Народні таланти. 16.45 Рух без не6езпе1<R. 23.00 Нn.иии. 11.15 ТмеФIJlЬМ •Місто 61.'1. 11.15 Це ви ",ожете. 11 ЗАГДЛЬНОСОЮ3НА Карпат •. 12.00 СЬОI'OД"! - МlжнаРОАниА ПРОГРАМД ЦТ І П ЕРЕПАЧl 11.35 ТеJlеФіJlЬМ .ВlчвнА по"­ АЄНЬ l,oonepa~!T. JlИК.. 11 ча.стива. • серів. 12.30 За .'!ІІНМ. JI"CTaMH. КоиНА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ • Протистоянвя •. Llet>T~ 8.00 ГI .. настика. . 12,45 Нов.ини Пвoetфа1l4. 13.00 (")ЧОИАие - иеАмоиfрие. 8.15 Якщо хочеш 6ути 3АollO16.00 Новини. Юиtlдtlllат01t .Н..,бх!диа а"вим. Iб.Ю Грае заСJlужевиl .аporяст naДKoa!cTb·. 8.30 Те.лефільм .ПричаJl •. 1 І t 14.(}5 V. ' М!жиа"ОАНIІА фестиаа.llЬ серіТ. УРСР В. 1 ••0. Те.1еІФоrрl!.М ПРО Н4Р,ОДНУ 10.55 .Ранко.а пошта •. 16.40 ТелефlJlЬМ • СоЧИlкьltе .111то.. ТDOрч!су•• ВеиJlН·. HaI'OД- 11.25 Му.,ьтфіль.. .Каштанка •. 17.00 .СОJlдати DJ)8JlonopIIAIIY.. на Т8()рч!еть МаврІкІ",. 11.55 Програ .. а Ростnв<ьк.оУ-ва-· 17.30 ЦИ'l'ковз програма. 14.:Ю МоаИНIІ. П<>ну СТУl1іТ темба.еии •. 18.00 Те.,еФI.,ьм. . 14.45 Д" .11.. VТBopeHH.· СnцІа- 12.55 ,зняти "'Іль..про Рlву . 18.:Ю Співає наРОДвиА арт!lCТ JlIcТИЧН<lТРеспуБJlI"R В'єтЗемну>. Філь .. -концерт. СРСР АнаТОJl!Й Кочерrа. на.... КІноварис. 14.00 КJlуб .. акдр!вни"! •. 19.00 Актуальна камера. 111.05 Сп!аа. ансамб.lllo .М"nо- 15.00 МlжнаDОl1ниА ОГЛ.jI. ПРn,РАIt\А уКРА{НСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Слідами

ненадрукованих

пасажирів,

основну

~упа

які вольняє

Jlистів

масу м!щеl'І'НЯ

при.йМЗJLirНого

"1[ОРНСТУЮТЬСЯ автобусом ;. '1 27 «Київ-Літочки»,

паеажир!в, яні їздять на роботу в Ниїв і Бровари.

иезручний графік . руху llвтобуса цього Mapm~r,ту. У зв'язку з цим 1М ІІ;ОООДИТЬСЯ нерідко за,шзиюватнся на роботу. ~ИRонуючий обов'язки : оофупника н.~.чаль?ч"''і 3 ек,сплуатаЦ~l АТП '31.14 П. В. Стогній. . Ао б надіслано на

з райвиконкомом і ВИКОН- в.иRішениЙ. комом Літоч!{ївськоі' сільПрий:vrальник посуду СЬ!іОЇ Ради народних де- В. д. Набанюк яопередпутат!в. жений про дотримання режиму роботи пункту. Про недоліки в роботі Зараз РОЗ,lОрядок роботи посудопрнЙма.'ІЬИОl·О пунк- вивішено на видному місту, що біля магазину~ Ці. Правлінню міського «Урожай», ЩlПисав ДО споживчого .товариства редаRЦії БРОJ!З·РЧанки запропоновано вжити за-

' скаржнлася в газету на

Цей розклад

пункту потребує тального ремонту.

ка'піРОЗІПо­

погоджений рядок його роботи не був

** *

я.і\,-\"іУ уло . " . 'Бондура. .p.O::tr.'rH~ листа, . вJДПОВ.В

ходів для ремонту прим і-

Г!:{ не

тою

~~:~ ~кr::::;;;:!a::~~KТН8.

розкла\д

',И<J.

руху

люк, РОЗГ;1Я,Н'У'ВШИ е1\ 3.рГУ,

«НИЇБ --Лі-

викла'ДоЄні

автобусш пові;J;омила,

маршруТі

т.о'И\И»

ТеперlШН~Й

повністю

що

в

лист!,

До уваги населення, керівників

п:риЙ-мальника.

част­

При-

підприємств,

на

.ва металевих, залізобетонних та дерев'яних' проходять по землях

міста і області,

ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД НАПРУГОЮ. І ТО;\ІУ не тільки д()торканпя, але й набли­ ,ження до опор проводів та ізоляторів мереж 'І- смертельно небезпечно. Категорично забороняєть~я'

вилази~и

H~

(')Пори, доторкатися до них, пус~а!.и повІТРЯН! змії

в

районах

проходження

тНlI,

кидати

в

іЗОЛЯТОDИ і на проводи будь-які предмети.

Забороняється т,3кож споруджув~ти під. л~-

віями

високої

напруги

тимчаСО.ВІ

БУДIВ.'І1,

влаштовувати склади, штабелі,. звалища, складати в копиці сіно, солому і розкладати вогнища, вести земляні роботи, проводити насадження

дерев, підв;шувати

()удь-які

П')О­

ВОДП, пересік~ти високовольтні повітряні лінії 'іншими

лініями,

!:нізовувати

відтяжками,

без

особливого

спускати, орга­

і\ ~росимо всіх громаДЯJ:I, що П~МI1:ИЛИ буд?­ ЯКІ

пошкодження

опор,

ІЗОЛЯТОРІВ

І

провод!в

.іIlН11, негайно повідомити про це в місто Бро­ вари

по

телефонах:

19-3-88; 5-44-41

(черго­

~OMY диспетчеру району електромереж). 'І) Прохання до голів B~KOH~OMiB сільських, ~елищноїРад,

диреКТОРІВ

ПІДприємств,

рад­

tocniB, шкіл, по землях яких проходять висо. , '-

.....

~ОвОльтнІ

ЛІна

електропередач,

проводити

~оз'~снювалЬну РО?ОТУ з населен~ям, ОСОб.ЛИ­ ~ 13 школярами 1 ДІТЬМИ ДОШКІльного ВІКУ_ Броварський район електричних мереж.

.

дltll

8Ь1жода;

.ТОРІІИ,

_.е;.а,

1937

IІИТ!lIІIІ,~.

lIy615a:J'a.

по монта­

.

перів.

вальники.

CFWAUUTBO про освіту або атестат; характерие­ ТIl·'КУ з ШКО.'!И або з міспя роботи; довідку ! мkuя ' проживання; довідку з місuя роботи

ІІ'уртожитком_

Вступники подаЮТh такІ документи: свідоптво про народження абопаспсрт;

Строк навчання

3 роки. Приймаються осо­ би з освітою за 8 KJТaciB. Після закінчення училища випускники одержують диплом, який

батьків;' вісім фотокарток розміром 3Х4 см; автоriї(')графію; дові.llКУ про ~клад сім'ї; дові4.

дає

ку про стан З.llоров'я

право на вступ у вищі учбові

заКJlа1И.

вихідним

одягом,

безкоштовним

училища: м. Бориспіль КиївсьBV.'!. Уша кова,17 (в районі залізнич­ н(')ї . станції Бориспіль). Телефони: 5-22-30, кої

харчуванням.

в

015.'1.,

3-02-19. Дирекulll училища.

Київська школа радіоелектроніки ДТСААФ ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ. СЛУХАЧІВ

на 1983-1984 учбовий

Броварсько.му раЙвуз.'1У зв'язку ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

рік (денна форма

листоноші, автомеханік.

навчання) . по підготовці ра.llі~механіків по рем(')нту ра­ діоприймачів, телевізо:рів та магнітофонів.

РаЙВУЗОJf також провадить набір учнІв те. Jlефонkток

Приймаються особи із середньою· освітою, прописані в Киеві або передмісті, старші 17

За Тел .

розряд.

ТеJIефонв: редактора 19-4-47~

- 19-3·82;

ВіАповідаJlьноrо

кореСП6н~ента

міщевого

!!...~~Qr~ ~

довідками

11.

БРОВАРИ

sаСТУПИИk.

секретаря,

радіомов.пеВIІIІ

19+67" .

відділу

"..

КИІВСЬКОІ

рушку

s

ОБЛАСТІ,

сільськоrо

еІ9б4.

.анкl .р"уш.

.•

БРО8 Р~ЬК'

П.Р'ТIАното ЖНТТW

гоепоз.рства

19-3-06t aJ.u,iJJl.

за

адреС6юr

відділ кадрів;

_ 19·3.18:

ПРОІІІІСІІО8QCТІ,

_.

о1ІlІ.СII_

,

середиьоТ

ШКОJlВ

школи Б. С. АН.­ прИ.оду трагічноТ смерті Аого брата 18ана СергІйовича АНДРУШКА. ,

!H4~"e

154-

Р"l1актора, alдJ1l""

20,

. ПеАаrоrlЧВRА IІОJlfIТИ. МокрецькоТ ' . BBC.ll08J1"'. fJlи60ке ' fni8.qYTT. вчите.,ю

" 252030, м. Киів,

киrвсьКА.

звертатися

.5.;45-55..

А,lJ.міНістраuія.

255020.

станціІ.

АдМінkтрацJи.

Початок навчанн~ першого потоку 1 серп­ ня. Прийом ДокумеІітів щодня, крім суботи і неділі, з 9-ї до 18-ї годин-и.

ре;.акцЩ

телефонної

м. Бр'овари, BYJI. Гагаріна.

По зак!н'Ченн! навчання вядає.тье~ свідопт­ во і присвоюється тарифний кваліфікаційний

за адресою:

міжміської

Приймаються особи з середньою осві:гою .

років.

Звертатися

286). 1983 РОКУ.

,Адреса

триразовим

Особ" 3 середньою освІтою приймаються училище 3 таких спеціальностей:

(форма М

Початок занять 3 І вересня

Учні забезпечуюты:я гуртожитком, ро~очим і

ВУЛ.

-

ТeJlевистава.

Строк навqання І () мfсяuів . Учні з 01lнорfч­ НИМ строком навчання одержують ст~~пендію • розмірі 75 крб. ,на місяць і забезпечуються

.Адреса

. і.

мами..

еи:скаватор~икц, машиністи бульдозерів, ~Kpe-

навча~ь"ий рік

вул. Леніна,44.

-

.,НОВАЯ жизнь. орг.. Бров"рского ГОРОА.СКЩО комитета Ко"муиистяческоil паРТIІИ У"раинЬІ. город. С:КВто н райовного СовеТ08 н8родныx депутатов Киев. &КоА оБJlасти. (Н. украинско" ЯЗЬІке). Ренктор Е. ФЕ1!.5!Й. Газет. 8Ь1ХОдИТ е 17 апреJlЯ года.

АЛЯ

з таких спепіальностей: електромонтажни­ frn, маляри-будівельники, с.'1юсарі-сантехніки, столяри·будівельники. слюсарі по ремонту ав­ томо{)ілів, машиністи бульдозерів, скреперів, сm')сарі по монтажу КОНТРОЛJ..но-вимірюваль­ І!ИХ приладів та автомати.<И, електрозварю­

дозволу на те

'~проїзд під проводами ліній автомашин та ін­ :~ших механізмів, а також сі.1ьськогосподар­ r;;,ських маши'н висотою понад 3 метри, прово" \~ити роботи на кранах, екскават?рах тощо.

1983-1984

20.00 8eQipHII каз"'. МУJlЬТф!nь" 'ЖУ" _ Крнва Гlрха •. Ю.І5 КОНllерт. 21.00 Ча<. . 21.35 К. ПОJlЯКОВ. .СереваАI

жу контроЛьно-вимірюваJlЬНИХ приладів та аВ'І'оматики; еJlеК'!,омщпажники, машин.істи­

3

ОГОЛОШУ6 НАБІР УЧНІВ

ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

то .• 1t\~rtі<тофeJIЬ •.

I~::~ ~v~':."ч:·~:· ·.іоск .

еМктро~цр~.а1!~НИ1<И. слюсарі

прОфесійно-технічне училиuiе ].і

ВИСОКОВОЛЬТНІ ЛІНІУ

які

Час.

Бориспільське міське середнє

організаЦIИ ~. Бровари та району.

. опорах,

21.00

факти, '!!22!!!!!!!~_!!!!!!!I!!!!!I!!!!!!!I!!III!I!!!!!!!I!!!!!!!!!II1!!'

задо- ново підтвердилися.

'!.!І Ю. Летунова.

.. HI·~o~~:~= ;аJl~~."к~·rо • B::~~~ 21.35 Те.,ефl.~IоМ .Н'Чниl по,иІста.. . .. JlИ.·. 11 частива. 5 серІ". 17.00 r-a стуАі •. "ВеАучиl ·В. 30еБі". і ГHiB..~. n.4Q Чемпіонат СРСР , фут60- 18.00 ЧемпІонат СРС," 5 dlутбоJlУ. 'Дн~поо. «ЧОРВОМО.1У. 'l1HHaM(I' (МІнськ) Р'Ц... 2 тайм. .,а"нам". (МlІСкаа). В пе23.25.НОВНВ". рервІ _ •• ~ . . ~. 'бyтw

редглщії, щО ЗМІ,Н У русі Го:юва пра,влін"я Т)'ІЙ- щення 1 в{;тановити що­ !Lв1рбусlв цього маршру- СПСlі!ШБ'СП!ЛХИ Т. В. Дра- денний контроль за робо­ буД~.

I~.~i~~;!a ПОJllтичвоrо "гJlIІАа- ~~:~~ g~~;"i~!~b~n:~~::' :.en~~;:

2iJ.4Q На Аобраиіч. дlтн!

.llру"

8Асо"нl.

ОБСll1

!2.;;60 .. РИМІрникІв Jl.PY'.PH. КиТвс."оrо

і "раж

І . арухо,

Зам.

2557_

оБJl8СRОro

"0..

упра'JlIRЯ. у СПР'Аа. "МА8"""IІТ" !графI1 і к.ннжк"."r т"рг!мl ~Apet. l1рук.рнІ: 255020. м. Бровари КИЇВСЬ~61 облаСIL _УІІ. к'1І18С1оха,

ІМ.

ТелеФов

19·4·37_

#102 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you