Page 1

О,ГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

Газета виходить з 17 квітвв 1937 року •

KOMITETf

К О ·м У Н І С Т И Ч Н О І

НАРОДНИХ

М 102 (6350)

ДЕПУТАТІВ

Субота;

ПА РТІІ

КИІВСЬКОІ

червня

26

УК

' А І Н И,

ОБЛАСТІ

року

1982

Ціна 2 коn.

ВНЕСТИ ГІДНИИ ВКЛАД У РЕАЛІЗАUІІО ПРОДОВОЛЬЧОJ ПРОГРАМИ 24 червня в Києві відбуАся П.пеиум. ЦК Компар­ тії України, який всебічно · обrоtорив підсумки травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС t завдав· ня республіканської партійкої оргаиізац11, що ви­ ПJІИвають з його рішеІJЬ 1 доповіді товариша Л. 1. Брежнєва <<Про Продоr:о.пьчу програму СРСР на Період до 1990 року j заходИ по Й реаJІіЗаціІ•. З доповіддю на ПленумІ ·внступR'В чпеи По.пtт.

воrо (196~ р.) П.пеиуму ЦК КПРС, сt.пьське rоспо. дарство,

винятково

важливе

значеИНJІ'

соціальне, і політичне. тих- завдань,

за своїм

.....,..

і· економІчне,

_ІІПЛИаом · на

вашоУ

респуб.пlки,

. СпИвнвшвсь

:комуністами, всіма КІІМ задоволеннЯ.М

цтІІо. цукрових буряків має ар()сти до 80 мt.пьйо. нtв тони, м'иса ( j забійній вазі) перевищити 4,8· ІИІJІІ>йона тони, мо.JІ&Ка - 24 мі.пьйонн тони. :У доnовідІ і виступах відзначапось, що роа.

доІЄсти: його да

тевсвфlкаціУ

Підсумки внбо.рJв- до· мJсаевих Рад. народних депутатів· Українськоі РСР -20 ч~~ня 1М2 р6ку в 258.80$ жінОк. t&. , 49.~

'Українській дЕІІПутат-ів

РСР

виб6ри

проводилися, в

ІJІРоцеюа. ·~зо.З~ чле:Rdв і

:кандида1ів

у

члеии

управліІІНЯ

о6"•J:асних,

вою

демонстрацією

моно­

лtтної є.::~ності партії і ІИароду, сnравжнім свЯ. том радянської -д~мо­ ~ратіУ.

У

у<ІаІСТЬ вік,

голосуванні

або

аиборці,в.

взяли

35.779.887 ЧОЛО· 99,99 nроцента

Усього обрано деnутатів. СеJ)ед

-

деnутатів

525.500

обраних ро­

381.199

бітників І КОЛГОСЛННІКіВ, ооо 72,5 лроцен.та,

депутаті'В обрано до цевих Рад уперще.

міс·

У . семи округах по ви· борах до сі.JІьськнх РІ!-д кандидати, mti балотува­ лис.ь, не дістали більше ПОЛОВИІНИ l'OJIQC~B уСіХ ВИ­

борЦіВ і не були обра­ ні депутатами .. Відповідно до виборчого закону в цих

онругах

відбудуться

повторні вибори.

' '2.С чер~RІІ 1982

радянсьноі демократtІ 20

червня

1982 року в

Вибори ІFроводи.цись до

усіх союзних 1 автономиих ресnубліках вdдбулись

місцевих Рад. За кандидатів у депутата

народних депутатів. Ви. борча камnанія nовсюдно прохоДЕла організовано в

більш mt 99 ІІІР<Щ€НІТів виборціІіІ. До всіх місце.вих Рад

вибори до місцевих

обстановці

Рад

51.482

повсюдно

голосувало

високого полі· обра·но

2.288.885 ·депута­ тичного і трудового пtд· тів. Серед них: 44,3 про­ ІНе<:Е!'Ння мас, всенарод· цента робітники, 24.9 наХ боротьби за виконан. -:- коmоспники, 50.1 про. ня рішень XXVI з'їзду цента - жІнки, 57,2 nа>ртії, Пленумів ЦН беЗІПартійнІ. 34 nроценти НПРС. гідну зустрі!ч 60· · молодь вІном до ЗО

рtччя утворення СРСР. усnішне виконання nланів 1982 року й одинадцятої п'ятирічки в цілому.

рокШ. Склад делутатІв місцевих Рад оновився на 45,8 процента. (ТАРС).

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ ПеtРШа сесія районноУ Ради народних · делутатів

вtсім:надцятого

скликання

від6удеться

2

лиnня

1982 року о 14 годині в районному. БудиНІКу нуль­ тури.

На розгляд cecli виносяться: !- Організаційні nитаНня. .:&. Про завдання Рад ·народних делуrатів

варського району,

що

виnливають

з

рішень

Бро­

трав­

невого (1982 р.) Пленуму ЦН КПРС,. допові.::~і Генерального секретаря· ЦН НПРС тов. Л.· І. Бреж­ нєва

на

ПленумІ

р~ СРСР від

· ·

і лостанови

Президії

31 'дРання 1982 року.

Верховної

Райвнконко~:

до споживача.

Шд­

значення

за­

аrропромнс.повим

комп.пексом,

вдоскона.

кі, nерсnективнt справи, вміпо використовувала иа­ р;аm Статут()м ПартіІ права 1, насамnеред, право контролю.

У приАнитІй в обrовореиому

намічено. заходи

від! товариша

(1982

no

Л.

nитанні nостанові

викоианюо вик.падеиих у допо.

І.

Брежнєва

р.) Пnеиумі аавдавь

ва

травневому

здійсиевню Продово.пь­

1

чоі програми.

(РАТАУ).

виробництва

J'OKY в

РадІІНсьному

Союзі

cJJlюmм комплексом сСалют-7• сСоют Т-5•. Космоиамн маютr.. в-иконати на борту комплексу

:s_дійснено запусJС косМ1чиоrG корабля «Союз Т-6•. Радя·н~ький ·космічнИй , щ>рs.бель nілотує _міжнарод·

иауково-техиічиl дослідження й експерименти спіль­

ний екіnаж: командир корабля двічі Герой Радян·

но з космон&Іtтами

д

Березовим і

космічного простору в мирних цілях.

(ТАРС).

ЕНЬ за днем у нелеr· кlй

косарській

минають

праці

будні

·

мольсько

кормодобувноГо за-воду

загону

порошкової

КОРМИ ЗАГОТОВЛЯЮТЬ

З s в т р а-Д е в ·ь радиисько1 м:олодt

комсо­

м о л о діжного мета­

ЮНІ Овою частку nраці 1t реалізацію Продовольче) nрограми вирішили вне. сти молоді русанівці

лургії імені 60-річчя Ра· д;янсь.кої України, члени якого

трудяться

госпі

в

рад­

«Гоголівський•.

рахунку

маси,

молодих

70 ·

тонн

зеленої

заготовленої

угІ.ддях.

Справа

не

На

косарів

на

не­

просува·

дуже

швидко·,

адже. заготl.вля .іде на діляНП<ах,

кормів де тра­ густий. Та й

востій не інші роботи

доводиться

виконувати

юнака-м

........,

лодь

старається,

на

але

славу

nросушили

сіно nриблизно тарній площі.

А

на

наступного обкошували

7-гек­

дня зно­ обочини

ву дороги Гоголі•в Русіl­ нів. Ноли ми враНІЦі при­ їх-ади на те місце, де трудився

загін,· з

приєм·

ною ·місією-вручити

пе­

реможцям. перехідний nра­ пор міськкому ЛНСМУ

«Кращому комсомольсь· ко-молодІжному кормодо·

бувному ді

косарІ

загонові•. саме

Те, що на таких дІ·

-

лянках

накошуємо

в

тонн

маси,

можна

С!ОСf!rненням,

рнть

за

. середньому 6-7

день ти

перший

секретар

-

вважа­

гово­

комітету

заводу, ко:ІІІандир ~агону О. Булах. Мо·

.lHCMY

варишам

nосильне

Тут же, бІля невелич· ких ноІПичок свіжоск.ла· деноУ зелені, перший С(!К· ретар місьІ<кому · ЛНСМУ В. Рогач 1 вручив порош-

них роауміє: чим заготуємо

гомішим

Ад?Ке

це

кожен

з

більше

змені,

тим

· буде • наш

ва·

вне­

сок у забезnечення ситоІ зиміі.ВJ!і rромадськоІ ху.

П РАП·О Р

члени учнівської виро<S• ничої бригади Русанівсь., коУ середньої школи.

Юнани, а більшість з них

- .

комсомольці, активно у заготівлю зеленої маси на неуг.ід· включились ДЯХ.

,

Трудяться хлопці сум• лlнно. За перші два днl роботи, наnриклад, вони заготовили nонад 1О тонн цінного корму. Високо­ продуктивною

НА УЗБІЧЧІ К'іВІЦЯІМ перех1дний лор. Приймаючи ОлексІй

«Ну

пра· його, кинув по.

Булах

глядом

на

що,

товаришів:

друзі,

залиши·

мо цю вІдзнаку назавжди?•

Дружно на

в

себе

вІдгукнулися

заклик

хлопцІ

та

дів·

чата. ·за мить прапор ма.

доби. До. npameмo.

ми

цього

й

менrюк

разом,

з

Вікто­

ром Рогачем та кореспон­ дентом с:Номсомольсь~;о­ го праnора• Талиною да· цюк ·nоверталися

нова,

загону

з

вже

Руса.

не

бу~

та

к.щ,Існики.

на

Інші

В.

дев'яти•

ШЕВЧУК.

УСПІХИ МЕХАНІЗАТОРІВ

... Коли за кІлька хви­ лин до початку обtдньої nерерви

працею

цій важливій ділянцІ ро­ боти відзначаються Олек• сандр Соловей, Сергій .Литовченко, Григорій Се·

Чергова «блискавка» КО• мІтету ЛКСМУ радгосnу «Требухівський» розпові• ла

про

ня

молодих механізаторіР.,

які

трудові

досягнен­

своєю лрс.цею

втілю.

ють накре.слення ХІХі з'їзду ВЛНСМ в життя. духмя~ Так. механізатор О. Ну­

йорів уже на узбіччІ до­ ло. Навпроти того місця, роги за кІльиа сот метрів

де

від

ними

того

моло­ вручили.

заловнялrt

зеленою ·масою причіл трактора.

ТJІ&­

завда,ния.

і

лотрудилися

І

а.ле

ви рі.ЦІ<~ і низькі.

дівчатам. Цього вимагає літня пора. 22 червня, примї.ром, вони перегорта. ли вадки на nлощі побли­ зу ПЛ.аского. Не.звичне заняття,

Лебедєвим, які

пер.ебувають· в орбітальному польоті 3 13 травня 1982 року. Політ радянсько-французького екіnажу здійсню­ ється відповід'НО до угоди про співробітництво Ра­ дянського Союзу 1 Франції у виБченні й освоєнн:1

сЬі!ого Союзу, льотчик-космонавт СРСР Володимир Джанібеков, бортінженер Герой РадяІНСького Союзу, льотчик-космонавт СРСР Олександр Іванченнов і космонавт-дослідник громадянин Французької Рес·

ється

Торжество

П

важливе

На _орбіті- радя.нсько-французький екіпаж

понад

(РАТАУ).

доведеищ

винятf(ово

На Пленумі підкрестова.пась важJІИва ро.пь ор.. rаиіааторськоУ 1. nо.пітичноІ роботи no здійсненНІО Продово.пьчоІ програми. ЗавдаІІНЯ nо.пягає в тому, щоб кожна партійна організація бупа бойовим, згуртованим ко.пектввом, смі.пвво бралася за веJІН­

47.9 район. НПРС,. або 4З,8 mроцеи. . цх, 416 міських, 121 та~ 295.174 б~зпартlйиих, пубпік.и Жан-Лу Нретьєн. районних в м1стах, 800 абО. · 56,2 ІlІРОЦ~нта. Програмою· nольоту передбачається стикування селищних, 8558 сільських 173.156 д~tа.rів, або корабля «Союз Т-6» з орбітальним науково-до· Радах народюrх деnута­ 33,0 процента, вІком - до 'J'ів. Вибори стали яскра­ 30 РОJК!в, 38;4, прщента .

25

зв'JІ.

.пеИИJІ економічного механізму.

тІ.пьки ва осиові ів·

сі.пьськоrосподарськоrо

галузей,

тверджених ЦК КПРС заходів по соціа.пьній пе­ ребудові сеJІа. Ишла мова про ш.пяхи nолtпшенu

53-54 м1.пьйонl8 тонн. Виробнн­

в'Иаатв ці зав.!(аИНJІ можна

nродукціі,

крес.пювиось

ДО роав'яаавня ве.пвкоУ соціа.пьИО·ЄКОВО· мі'ІRоі · nробпемн.

Рубежі,· що намічаються ва 80-t роа, ~~;осить висовl. · На Украінt с-редвьорічвий збір зерна тре­ ба бур;е збіJІЬШRТR ва 10-11 мl.пьйонtв тонн 1

схвалили трудящі . Радяf!:СІ!К~І··-·rкраІни~ Доnовідач nідкресJІИв, щ 0 за. ~а~, який ми'иув· піс.пя :березве-

тих

що си­

р~ю як видатна, справдІ ~тапка nодія в житті на­ шої партії, всьоrо радянськоrо народу.

приді.пено зав­

всіх

Із сільським rосподарством, 1 насамперед а них, икі забезпечують зберігания і nepe.

робку

«

ro. п1ІІ;ХQ,V

розвнтку

· завих

стемі ttJІ8IIyВ8RIIJI, уnравJІ!ИНJІ coцt8Jdcrii'IВOJO еко. вомtхою. Бона втt.певням цLп.овоrо, комплексно.

життя нашого

ра.д~нсьjqІМв . mot~>ц· З ве.пи. 1 · еитуаі*З)ІІ!)М, r h. _QДJІОС~.айно

BeJIRКy увагу ва Ппевумt бупо давням прискореного

ва особJІНвостu Про.цовольчоУ про.

rрамн, товариш В. В. Щербицький .вlдзвачu, П nІдrоі'с:івка це принциnово новий крок у

І

Рішення травне~ого _ПлеИУ.му, ···доповІдь товІtРR· ша Л. І. :Sрєжнєва, яка є нQвнм вк.падом в тeoplJO 1 практику комуністичного .~уд;і~тва, сприЬятІ

дальшоrо nlдввщеJJНЯ ку.пьтурв землеробства, Істотиого підввщевнJІ продуктивності тварииннцтва.

зро.

пубJІlці збі.пьшн.пася з 19,5 мі.пьярда карбовавцl8 у сьомІй n'итнрічці до 28,5 мі.пьярда карбованців у десятій, або на 47 процевтів.

висуну.

суспільства травневий Ппеиум ЦК · КПРС, як І березневий (1965 р.), безсумRіено, увНtде в tсто.

1

чвс.пі

те, що воно не раз зазиава.по вайжорстокіших ви· пробувань, особJІНВо в останиt три роки пtдря~~;, середньорічна вапова продукцts цієУ га.пузі в рее­

з ініціа­ яке має

За ІІ!асштабнtстю

тому

бн.по справдІ ве.пвкий крок вnеред. Неаважаючв ва

бюро ЦК КПРС, перши' секретар ЦК КомпартtІ Уr<раїнн товариш В. В. Щербіщький. Ппеиум Цент­ рального Комітету КПРС, що, вІдбувся · у травві ц. р., сказав він, розгпяиув пlдг()ТОІІJІеие тиви товариша Л. І. Брежнєва nи'l'аиия,

в

. місця,. Саме

орієнтира і

де

до

його

цього

вирішили ло·

ро!Ш\івці викосити nлощу до обідньої nерерви.

-

певняв

І

скосимо, Олексій

-

за .

Булах.-

Нашим хлоnцям С. МусІ, В. Шинкаренку, В. Руденну,

згрібальницям

Знічнівській. стирськ~й

та

М.

А.

Мона­

іншим

то.

стояв

nрапор,

nахощами

насичу.

вали .РО31ІаШіле повітря свіжоскошенІ nокоев.

Таки дотримали х"1опці й дівчата слова,­ мовила

-

Г.

Дацюн.

ДотрИ:ІІІали, -

лик,

який

сів

nукурудзи,

-одностайно сnазали ми. В. НЕБР АТ,

кор. •Нового жнттв•. І

норми

виробітку виконує на

140

процентів~

Не відстає від нього й Інший молодий передоник

пого- виробництва -

дився з нею В. Рогач. «Моло.::~ці. порошківці!•

трактором

Т · 7 4 готує nлощі nід по­

механlза.

тор В. ·Жеребець. Працю~ ючи на скиртува-ннІ сін11,

він довів

виконання ден·

ного завдання до

центШ.

140 rtpo.

В. ІВАНЕНКО!


2Б че.рвня 1"9~2 року

Цьоrо

ввмаrає

І'Jісля nрийняття Закону про народний контроль

ц-.ому _сприяло. створення належних умов для

дІ·

яJtЬност! дозорцІв . залучення ;ць rtров~ДёіШЯ lУ~йДІ!!

і nеревІ,юк іІрєдсtавниklв широких kіЛ

трудящш(,

с~ціалістів.

M\t11\ і pilrotty ~\'>ІВ'

на

сигнали

народних

контролерІ.8, вжиt!аІОrь не~кладнйх аа~содів алfІ виправле~нfІ . 'rt)ro Іtй iltйro\'0 н~доліk3. Ц~. в !'ІерШу чергу, стосуєtьrя ІtерІвннкІв ремоІИІЮ,меJІанічноrо

заl!Оду,

для проведення роаоти членам ГрупИ ifa.

po~иorn кgнrрGлю пворююrься ІUІлежиt умови, ІХ. ГOJJocy уважно прkслухаються tо.ЛовнІ

до

сrНЩІаЛІ·

сти .

ЗА пмпозиІ.{\Єю ЧМ!іІв tp)'tiИ в tра!3НІ нинІшньЬ­ рt>І<у,

іt!!Іфнк,lад.

Чa:t~)f~ltli

А. І .

булtі

ЗИ\l!ь~на

ІЗ

Інё"t~уМ~АлЬноrо

tl!opo

Оtтjю~ер~і\а .

За

А заповнення бла;mІв Облікових доrt'умен'тlв? Здійснюється воно в ба­ гатьох

nосадІ'!

нa­

\'оtnодврства

l'фortM"цitiO

наро~них

кЬІ'І'tрьл~ріs шиm>p~liloнtнOffl ~!Ю.('у Іtіжrйrну'tо АО в::tмв!ДальнЬt'tІ rpyny слуЖ6fіІ!Іt1с осіб.

ХороШІ умовИ для рuбмм -tмяІІ! груnи нароnно­

вИІІІад.ках

несв<rе'

недбало,

з nідтн­

IМ:efll Щotka це реЧі авіІ~

•сію

urocтoro ЧервИв Тут б'у­ ло зар!зано 6 телят в.Іком

ре.н.н:іІ:ми. а Oftpeмl ГаЛІ ие

l

11 tPCP активність гrо-п t постів наро~ного контро­ лІ() промислових t tІльt~кt!'Ос!)одарtьюfх П!дпри· ємств. уста.нов. органііаЩІt П'Омl'тІt~ rй.-JtиІЦи.Лаtя.

H:t б!.itЬiMtti 11\ДfфttЄM~'tB

декl.!Ь­

~а зарізаних rел:яt. rrотрІбИо мати ' trеа:бИЯКИJ! ~ИСі' rави. А в радГосnІ

чtйИІ. Наnриклад, п'яtоrо

закон

ники . оперативно реагують

Щ ОБ З€губиtіІ

до

мІсяц!в

2

загально~

забійною вагою у грами

ню

І

іТо

від

яе.-кла~нІt! р<Жу.

8 .06.1982

Але згІдно

іЗ Заітиёом в

nапладній у ~ану ідал&ніt> надійшло не ш•сть туш,

а

лиШе

trотирИ

rtpи

т!й же вазІ. Чи не дивно?

Ному потрН!на така

коМ­

бінацІя?

Це маленька ЦІЯ До Ве.'ІНКОУ

іЛІОСtра­ І єумноt'

картини. Вона шо в радгоспІ

свідчить , відсутнІй

Сі<:Ладеt~І

з порушеннями,

звІти перевІряюrься лов~им Зоотехн!ком

Госnу М. верхово

І

С.

Голотою

го­ рад-

nо­

затверджують­

сЯ

ку

Так, бригадяром ферми веJіИі<ОІ рогатоІ худоби В. М. Иуцекком в чоти­ рьох актвх на забій тва­ рин в березні цього р()ку виіІре.в.лена вага. А бри­ гадир В. В. Трубін в акті

зооветспеutалІстів

:1УКtІ·в.

Адже

с.h.t дсІі .1Ивим

цЬого стало м001<­ неопрЯбуТRування

75

к1.1ограм1в

т!льИи

вна­

м'яса.

са

в~ив

вІД забою корови.

В радгосnІ не налагод­ жено чІrnий обл!п худоби

виправлен.нямИ, документи вза­ заповнюЮться.

належний конtІ'ю.І!ь з бfІ­

певнотоЮ оnрИбуТНування І збереж-енням м'ясоtір6-

тра.м.я

5

в!f<ових

!10

груnах

1

вs.зl .

Це стало nричиною тоrо,

КОМБІВАТОРИ.•• ВА ФЕРМІ

кіло­

здано їх в Ідаль­

20

"\'Q

06499

84

І

від

кІJІЬ!сtсть оТоримано-Го м;я­

неоформленими.

що одИн

родного

тою

недооnрибуткування сопродуктіІВ . У госnодарств!

безпечені реження

-

за­

Груtі

І

міс&хоrо КНК.

-

лено

приміщення

для

nроведення

заходів . члсНііМіІ

груnи. Немає у дозgрцІв І столІв . та можна було 36Єf!!tiirl:! доІtуМfнtвЩЮ .

Шс.чя проведення перевІрок,

сейфів,

де

б

під час яких буЛи

виЯІІЛ@ні ЦІ фflkтй, мІський !!оt.!:іт~'І' ttіфодноrо ноят,

poJtt6

yMty _ дИpf!_!'{ttipt!

:нн~рнув

Д{)tJІІдно-ексnери'

меН'fАЛЬного зав.tJду ti. ·О. Х~.іІеЦькtlrо, ДІфtшторв за­ во~у nЛІІсТМас Г. С. 1'Юф'tЛ~в!І, дИj:ІекtоІJа фабрики ве}':t!'!Ьоtо

дит~rчоrо

Трю<оtаЖу

В.

Ф.

Х~tменуllіна,

застуnника керуючого трестом с:БроварнпромжитJІО·

б:ід• е. м. ВоІ!Даре!Іkа НА недосtатню

роботу

no

сtйор~нню умо!! для дІМЬн~с'tІ на\)tJдtшх дозорцІв .

Розмова на ЗасіданнІ комІtе'І'у повRІніа стати ура­

ном і дJІІІ інших нерІ!!!ШКІ!! ІtІДІфиЄМсtв, roctibдapc'tA, уёft!нов. Групи І пости народного - контролю opt!lliп, npo дІАJІ~;нІсtts Jt~tпx ми цовtдуємося 'ІИ не щодня . І дбвтR , щоб ця дІяльнІсть давала най-

"""

6і.1ьший ефект вим!І'М І!lд них СРСР.

обов'Rзок kерІвників. Цього ж ЗаkОк npo народний контроЛЬ в

І, ДВQРННК, мtct.koro Іmмl'ttt, lf8JIOAII6ro ·wй'11tonto.

reoaa

.-.·nn r

l

t

n

, ,-•

tttt' ·· t'ч

ІРИТІГНJТВ Фонд заробl'і'НЬІ плати ~донний точки

Tilltor

му!,О'І'ься

ko.rttlд.Язt..

зору

дотри­

РЕПЛІКА

н е р І в н и к t~

ПМК-15 трее1'У tgрова­ р'Іtt:І.л.вбуд. .. НІ! BlifiaдRo­ ~ ilt у 19131 ptJЦi вони

~ раЗІв

ДtJftускалн Пере"

внtі)аtу. цього фОНІДу. су­

МА

іШ5Іrла

чимала

'-

1~. 7 tисяч1 каРбоURЦІs . ·1'1 І в нltilli.i.tlltЬOMy роЦі nд'tllt<Ж вже @ОtІл~но. З!

1

с.ІЧеііь

.тьтий

рё.ВИt-рат склала сяЧі ка~ова.нЦІ.Ь.

сума

У чому СЩJава? томrу; праЦІ

що в

пе"

1S.7 tlt• Та

в

продунти.внІсть koJ!oiO дуже

0PttHI8aцlЙHtJ­ 'l'@Jt'Иi\f!Иi ~а:tоди ho П ftl/t· ІііІЩІ!ИнІtJ Іtе tІ:tлe,Jt&klтЬ•

!WI!tmt...

сА.

1 1tk

н&слІдоп

"-

план

б)'І)\!І@Л!Іt'ІсНІІtШt а/Іtніі:х РО• бі'f sласнУмІt tиJ:ІвмИ з Jtltii\Ця 8 МІёЯІ.LІs lti! викtі'

,Бyti't~c)}. За 19Ві рі1< ІІІ:Іrе

і!!ІkЬ!ШІtJ JппіІе HQ 47,7 п~оцеета. ПІд вигляд~ p~lrnи!li;S утрІ1МуЮтМя дйt.n!'і'Чери,

йf>І«!и~алМІиця. ПМН - 15

було

n}'І!~і!инkІ.!!.

~б:!ГЛ.Іtнувшн

ху,цоіІtНик.

Tt1Pilt у 12 т&ІtІіх м!тЕ!рІі-

лй ntфе!!Ірки, П!РЬв~дєноr дб3rф!J#tМИ, Mitt.kнй КОМІ• те1' народнЬго нонтj:іол!Ь Пf\іІt.ІІГИУБ ~НІіННХ ДО ВІД·

l'lll!iJtAJinHOcl'l. І. ДОСВІТНІR.

-

бурмотІ­

«ГоrоЛівсьнИй~>,

БМУ-35,

ОВІД ВЕЗ ХЛІБА Яким · би багатим не був наш обід­ ній стіл, але J!кщо на явому немає rоnовного продукту хлІба або він

постійно порушує зобов'язання по асортименту продукції і хJіІбозаsод.

Велика кількість її не завжди вІдпо­

несмачний чи несв!жий, свій смак І все Інше.

відає затве.рджени:м стандартам. Так, у 1981 році магазини повер·

І

не робили. Інакше чий

же,

як не безвІдповідаль­

тоді

На Ніалв-,:'у' . нас ще

втрачає

нули хлібозаводу і9 тонн брако.ВаІlо­

трапляєтьсЯ

го хлІба, а в першому кварталі цього року 3 тонни. За несвоєчасне забезпечення торГо­ вельних точок необхідним асортимен~ том хлІбобулочних виробІв мІсьниfі комітет народного конт}:юлю накЛав на директора Хлібозаводу М. І . Со~ лодкого та зас'rуrtника наttальннпа міськоі:о уhравJіlннЯ торгівлі Є. В.

таке, що хліб несвоєчасно надходить в· мамЗини . І і!е тому, що його не­

має. Він Є. Але тим гЬ

А

в іД суtнІсtь

чому?

на

прикріше

· хлібнях

Причина

до

йо­

полицях.

образливого

-

щ:юсtа не виконуються угоци між хлібозаводом І автопідприємст­

вом на

вивезення хліба в торговельну

rіерЕ>жу .

Це трапляється не тільки

НривоіпJіика цисцнnлtнаЬнІ стягнення. ijc та Директора АТП-09063 в. П.

від нестачі спеціалІзованого авто­ трансttорту, а й через порушення графіків, безконтрольність праЦівни­ ків уnравління J'ОргІвлі за своєчас­

Прохорчуна зобов'язано

лІквідувати

недо,ЛІІ<и і дЬповІстИ Про Це іі мІ­ ський коміtеt Неродного контро.rtю.

ним надхо:1женням хлІба в магазини .

Спроби ЛІйвіДувати недолІки були .

Г; ВОРОНА,

Наприклад, в автопІдприємстіІІ . ство­ ренІ'!. бригада іюд!Ув для обслугову­ вання хлІбоз.аводу, ал.е договору для роботи tю брИгадному методу немає,

зав. позеmтІІтІіІім ilдДlJioM

порту, зв' язку го кнк.

1

нkr!(), можна іJо.Ясюітіt той факт, що лише У. трав.Н1 ц. р. н<і.з:Sані гос• подарства і організації за

nеревИтрату ЛJМіТІ·В ВИКО­

ристання

електроенергІJ

заnJіаtІІЛи 2Ь.339 карбо~ ванЩв штрафів. Особли~ во «БІДЗ~аЧИлИсяІ> заІJО• риЧани. яких очо-лЮвав головний інженер А. It Манд.риRеі. Вони перевІt1> щИли визначену норму аж на 52,7 тис.f!чі нlЛО.

ват-ГодИн І вншіатнтt нарбованЩв Штрв• фу. Не набагато --'- на Qo:J каjjбованц! менше запла..

2.510

треttt­

eнej1h!тltltit ІІІІЄІІ>кd­

тИЛИ дерЖаІІІ гос·подаро нини з Гоголева .

Знайшли

-

чим

ЛИ'ТИСЯ!

кращих у н&ш()му

містІ.

nилІ>Но

JШа..

- ХМИКНУВ . У. BJ<:• са начальник ШБУ-56 П . Л.. Тимчеrшо. - Зу· MIJJИ б заворичани 1 roro• лІвцІ досяt-rи результатІі11 поцібних 1щшим .•. ,

Гp:ft!A нірgдно!."о Ж)ltt• ~oJtttl реМбІІІtно-МІ!ха.нІч~mro ЗІІво,цу - одна Із П члени

от Іще,

йонної лікарні, хтось rіовстаноВJtЯ•в куцl лІМІтИ на вИkорнстання електро;; енерГії, а ти Іх ДЬі1j>ІІмуй­ сЯ:. Не будемо цього ро• бИти, 1 край.

8

УсІ

Інспектор

ШВУ-50, ЦентральноУ ра·

ф

до 8ІДПО8іАІЛ~Ностt

162

-----"--........--=--

.;_

дозорцями

своїх дор,учень. На фабрицІ верхнього дитячого три :

в

ли пр() себе керівнини 1 roJioвнl спеЦІаЛІсти Pait• Госnів «Заворнцьний•.

. tірІ'ІДіЛЯЄТЬСІІ недостатня hot'flh наро,іііІого контrюлю ,

нотажу, замдах дослідно-експериментальіщму І nЛІ.с't'Мас, у tpt!cтt .,ВроверипрQмжиr.пgб,уд~> не виді­

суму

А. сотнИЧ'ЕНКО;

народного

ВИІ\онання

по . два місяч­

МАХНУЛИ ~Укою

Однак. Ак Ііоkёзують RМднора:Юві nеревірки, на

ув!rа дІfі,'Іьност:

ме­

бригадирів

позаmтатии.й

ламм з Інте~~сом ~ilafiOмJtAt&cя ІІсІ чпени rрудоіюго

не cf~tJfJ!Oя:i'rЬCJ!. yr.ttll!н АЛ~

-

вання на

вимушене

НОJrективу.

п\ДІфИ€МСtВ3о1t

на

ка:р6ованц1.

;jОрізува<~~ня або падіж. Тільки за п'ять мІсяцІв цього року абитни склали

ноnтрМtО .. l'til шинореМІ:Інтиому зtводІ. nриміром . ст~нд tpynи НИ oфo'PJtJielll) в nримІщенні завадо· уrф~в.1інІІJІ на )!tt\ви;нІЬlоNJ місцІ. 3 його маrеріа­

ОІф!!МІ!х

з

відшно­

За недооnряходуваНН-'1 м'яса на В. В. ТрубІна зроблено грошоІ!е наf}аху~

8езtінt!І. уІІаr& не 3tеАаких ntцnриємствах приді· органів

а

Нуценка

tатів перевірок дозорц"м вlt;tlMilo ttрі:tмІщення. Об­ JІаДіt6нf! Иёоб:t\ДН"ІІІИ мt!(!лями . Ін~rентарем. JЩMЬtttx:тl

нонтролю

ні оклаІЩ.

наті . Для hроведеіШЯ ЗАсіДІІЮ,, оfJrоВОреИня резу.'іь­

гл!сност\

збереженні м'ясопродук. ­ нь-мlтет на.

чаетков.ого

окладу,

го конrрGлю сfвореііо І на ~~J')eBb~poб!io!lty ~tblltбi'

л~tься

І

О . К Гончаренка та В. М.

м'я­

умови Для збе­ молодняка. В

результаті

В.

збитн.ів на головноF3 зоо1'ех!ІІ-ка М. с, Голоту зробив грошове нараху­ вання 11 розм!р! мІсячного

для

не

В.

дування завданих державІ

інвейта'j)НйА н5-

nере.думов

~620, у бригадІ

Трубіна 700 карбован­ цttз . За ДооущенІ порушен­ ня в обліму худоби та тІв м ~еький

мер 1\'Іали декілька _т~.а­ рR:н . А з·відси І плутани­ на в обліку поголІв'я та створеІJІня

суму 4185 нар6оваІЩІв. Зокрема, в бригаді'- А . К Гончаренка вони станови­ ли 2495 нарбованцlв, у 6риtадl В . М. Нуценка -

сте.

жаті. за рацdональнІtМ sитрачанням · сиров\t!Ни, матеріаЛІв, ёJiё!lтpol!tteprІt та Інших ресурсі•в. Без не вихбДить за за:воJtськl

{}Аивува;іJ.ня керівнюіа важно не розділити : л!м!r управл)Jнням перевищено на 92;5 тисячd кіловат· ГОЦ\!Н, вЮІлачено . 11.101 наІ)бованеЦь штрафу, Сво•

ваний механізм. На .-то: нa. nn.ir"'l

лИше; ня не

Іхньоfо

пильного . оГлЯДу

ворота іRоден ulдper.ttm'i'o-

!'"""'·

ч-v

го. роду «ренорд~>. Шкода .

до-

тивннми

що так! ДосЯtнеІіфіксуЮтЬся спс;р•

органІЗа!U.Ямн,

зо~і еJІентр~арнм" М. О. РвзІDІR і старший

А от адмінІстратнвнйМ 1 ноо'rрольннм органам вар~

М:. м. пaptokeRito огля• вІдремоктований д ають

то уло nроаналІзуваtІІ цІ «досЯГненнЯ» oнpeMitt кер!ВіІиkІв І ГІд!!() оцІНИ· и ї ... , ~ · · .т л:н. за.елуги.

майстер

рем<»Ітного цеху

t!Ц!Каватор.

Фото А.

·

ito.'Jatta.

б

б

·· ·

· · ·· ·

(і В. ШЕВЧУК. Мі .ІtІtІІІІІІІІІІП-ІІІfWіІИІІВІІІІМmПІІІІІІІІПІІІІПІПіІІІmІППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІі81ІіІІЇІіІіІІІІОІІtІІІІІІІІ.tІІІІ8ІІІіtіШіІІІІОЇіпІWЬВuІhІІІhІUUіІІІІіІіІІІІІіШ.іІІfІо

СУВОРО iitlKipafl комІ-

6

Л

n

nІ n

м&но 21 тисячу 400 Іt&,..

t ()

т!!"r itapoднt>to ... !<t»t'tpMki І0 И Т е р М М К боііНЩІв заробІтної плати. н~tлвнИКІ!і ПМН-24 tpe. НезваЖаюЧи на rttJo cty_ . .. tВроеврнс!льбудІJ. ностІ tt! Обман держави. цІями з.rідно з іІрямИ:'.ІИ <<БроварисІльбу.tt~ rx І'!я' n~редЖення кЬнtро.їtЮ• НаrJрвклад, крІМ того, що бе3конtроЛьнІGть за і!!!· договораМи Із за~овнина- явлено на 74 тисячі 58 ючих орі:аяІв, керІвіпt• нач8.ІJЬнику колони В. І. денням нарЛД!в.

ПJ>иіtмеку,

колишньому

ttіЛО!ІtЮму Інженеру В. В.

Проведені

Мал~вському тв Інши"' замІ}Jи на

кoнtpoJUjHi

Об'Єктах,

оголошенІ суворІ догани, оудує ПМН-24,

на

:\ІН по ремонту обладНаІі- карбованців ,

наз. ваннк

Jtкl

поназали

ня

та

товаришів завищеНІНя обсяr!s І варгрошові тості вИнонаних pov"І т на нарахування. За що ? За 643 тисячі 76 нарбоваs- приПиску зроблені

ще й

на

об'Єк-

nуско-на.іJаДоЧнИх тах СемипюлкІвёЬRбІ fttit• роботах. А в директивних хофабрики '- на 37 тис.Fі'І документах вказуєтьсЯ , карбованців. що ці витрати не повинні вн.оситнсь у· "ВІТ· Така ж карtИна 1 .на а РОЗШИ•ренні НИЇВСЬНОЇ нІсть . Також зробленІ) · .. nraxo Ф а б рики. де приttй~,;-

на ЗО

ж

фІнансово-

98

гбtподарсьну дd.ІІJJьніtть, Ду за 1 І р!н внесені допущені приписки за не- вИтрати на 369 тисяч виконан.! ~яги робіт, ви- карбоваш.tів.

крнме.ІІая державноУ звІт. субпІдрядюши

зроtіленІ

напітальному реМОН""''· А

невиконані

Наnрнк.'!ад,

орrаІіІза. цтзІ

на

гуртожнтку

· день

Звif!t!ttь, що дало

МоЖ-

виконання

1981

hе~ё!!lркн не t~орегув~ло лнвїсть вІдавітуваtИсЬ .. ~а

Плану

рqку та nepшoro кварталу

тисяч ки, завищені обсяги робіт 1982 року.

нез&До8Ільну орfІt!!ІзацІю щ!в. Тан, у звіт про ВІШО- нарбованців за рахунон переваішли за п'лtнад' будІtІІ!Льно.мон'rвЖних ро- нання !ілану no rенпідря- перевиконання nлану по цять тисяч Ііарбова!іцІs. б!t. таку

· ·· цтво · ПМН- 24 1 на

За рахунок npишitdk ! роботи? ;;авнщ вних обсягів робіт 'J

будівни - на

наз ва них

тресту об'єктах

та

незаконно

iн.tl!Hx

отра-

в.. nищ · Ё.tlkA.

аастуПІІик

' з&ІіІдrючого

ttоsвштатнІім будІвництва комітету

контролю.

вІдділом mіськоrе

народиоі'е


О В Е

11

Ж И Т Т Я

--~--~~--~----------·-------=-------

!б чермm

1982

---------------~----

~~iiii]i;m~~~rii'~~~;;~;;:j~~~;;;!!!!!!!!!~~~!!!!O!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~l·

11

8

*

~

~ єтор.

РЕДАЩ.І,ІИНОІ nошти

3

АttтивниА е ЛНСТИ

ВІІІСЬКОВИХ

3

ЧАСТИН 8 ПОШУК с.tІІДОrіЙТИ

НЕСПОК НІ Н І

8

БУДНІ КОРДОНУ •

З

РЕДАК'

ЦПІНОІ ПоШти

8

-!-

У НАШІЙ ЧАСТИНІ

І н І ц І а 1 и в н и й,

а

ВІдгукніться, і 8 0 Л ti 0 ВИ И~ ЯК . ТОБІ СЛУЖИТЬС~? однополчани! ~ Усього riiвpoky сЛуЖить у підроздив нашої частини І служив єфрейтор

Наш

са:~~охідний § молодший сержант Валентин .JІисенко з се.~а Требухо­

1402

артилерійськИй

складі

полк

у§ ва.u І зn 5ей час з~рекомендував себе як ди:циплінова­

гвардійського S нии, чуиний до шдлеглих

13 стрілецького

корпусу

командир. ·У СІ

навички

2-і і роботи з іrЮДьмй: ВаЛентин оде?.жав у. шкоді _сержантів

гвардшськоі армії та 43-і § І тепер _nравильно зас;о:овує ІХ. Про це свщчить ав­ армії пройшов славний бо-

йьвиіі

: тори·r.ет І ~овага, якою ~ІН визволлючи : ня ПІдроздІЛУ та солдапв.

шллх

міста і населе'ні пункт~ Лит-$

користується у командуван-

трамвайно

робітниці

Петрівііі

Вроварсько­

иир Іллєнко. Просимо через го деревообробного ttoмбiita~

газету від усього сеjщл по- ту, піко.Лі, ,11шувати

ііого

Михай.1у

батькам

Д'Іштровичу

nрацівникові

:Київського

комсомольсьКій tt!polite І!П­ хованнл юнака воІна орГанізаЦіі 93

Радлнсвко1 Арміr~

ВолоДИмиР відЗнаЧавтвся

винятковим

н~ зав~ди_ легко вико~увати свої обов'язки на «доб­

nрацелюб­

вй, воював у Східній Пру- ё ре»_ та «ВІДМІННО». Це ~ІД СИ•lУ ли:ие ,п~а(~елюба~І, на­

ством, дисЦиішіиоЮ.

ссіі, штурмував Кенігсберг,§ nолегливим У досл_гне.ню рез_у.~ьтапв, шщІ_ативним, во-

ти відмінником

.

:

ЛЬОВИМ ЛЮДЛМ. УсІ ЦІ ЯКОСТІ І nритамаННІ МО.~ОДШО:ІІУ

~:~~з бага~о РОКІ~ однопол-а сержанту В. Лисенку. Він завжди інтереси колективу : ставить вnщІ) особисtііх. раду ветераНІв. І: . . . : Jlkщo заnитати у Валентина; Що длл нього розшукує:~~о ІНШИХ . б" . . П б В' · н· В ЖИТ'Г 1 І В СЛУЖ І; ВІДUОВІСТЬ: « ере ОРОТИ ІДГУК ІТЬ СЯ, ТОВа-: б ... ,. . .. . . .

1

свою

зараз

бІ·ИuЦІ·В.

.1

·

·

:

:

РИШІ.

nринести

нео хщну

користь

колективу,

!і Mln і служИш. А ~ористь у ТОМУ,

щоб

в

б

Се е

якому

·

І

згуртувати

Ми,

В.

...

RОЖЕВНИRОВ,

аіЄт~ііик

команДИр nідрозділу.

306а: дq.вниЦтв!

N2

ЛіКуВаЛИСЯ

t'l!йЦ!.

S 1975 :;: ці

Ми розіІІукуємо роди-: чLв; б-лизьних та знайо-.: ·мих П. Н. Аношина, І. В.: Вятнова, М. Т. ЗоріНа.: І. Є. Нунлієв,ського, Є. І.: ЛИсеюtо, Г. М. Протасо-:

«Наука»

у

.1еитенанта:vш

Новшовют

.[Іосєва, П.

С. Нрасилова, Ё імЄІні

Литвинова,

І.

Іванович

ли

ПоскрІ'!~~а

І.:: иомандуванням

в. Ф.

Теслен.к9

Н М' ШалУ'пенка М

Н

В

Н

:

У

Сі·

· 111

.:rфtзвИЩ,

429200

с.

і

на

за

група

притягували до відповідальності. Склад·

о

н

у

обов'язок підійшла ніше було з порушниками

ворожих

солдатів . .І· хоча сюm бу.

Особ.'!ИВО

на дві групи 1 вачов.

3 по.1ітичними, диверсій­ нrt:~~и або контрабанцист­ сьrшми нення

на:~~ірами.

3

НИ'ІШ

від:vтінного і високих

стей

Зітк­

втвтагала

знання справи бойових яко­

особового

складу.

зна- і: порушників,. ще . дв·ох в би- донних військ завжди на

валась у пустелі Нара­ І-іум. Серед безкрайнього

До

на

Затримали

реШти

вІдГук-§ сЛ овt!роєнl

адресу:: с!дньоr

nересліду-

двох о~иноні. Солдати при кор­

. ПрИєднали·

.солдати су-

держави.

Але,

варті.

У розмові

Івановичем

Чуваська АРСР,і: не витримавши бою, вони на

<<Пошук»·.

наважувалосн Ііа пору­ шення кордону. Іх затри.

Застава, якою команду· вав Сівачов, розташо.ву·

вищезазначених: шt.

просимо

Томv

Подібні випадки не По·

N'2 3065, і: вання.

близьких

Вурнари,

клуб

розгорівся,

:кордон.никІв.

відомості. про і! юі!іулИсЯ

еваного.спіталь йом их

сховатися

к

сопки ПёреслІдуІtJЧи й о- ли нерівними, перевага го н··аряд наштовхнувся на' нову групу пору. ш· ни·.- затнuилася на боці nри·

Хто· лІкувався або знає::: ділились

яні-небудь

родичів,

себе· що

бою,

кІв, які відкрили во·гонь .. відзначилися лейтенннтн:; П . . . .... •. . . · н с ри·кордонниnи роз· ком•уюсти овшов та ;.

Нш!тlНа.

внрай бідно.

кdМа~рй

їхніх

-

за

кордон.

8.авждп в строю ветераЩІ.

з районів

з Георгіє~т

дізнався,

заставах,

ССП:ГУ-8,§ лооnІшно сталИ вІдхоДити розташувалися

для. ПJПТЯ.

Страшні і пІ­ І! цИх JtpaЯx. Ось в таких уМовах жюш і несtІІи слу!R6у. героІ­ прикордоюtиІtи. Ярім то­ го, заста!!а мit-ri!:Jtacь у

в пошуках кращої долІ Й щанl бурі

участь

й

в

інших

урЯДО!ІШМИ

ПісЛЯ війни Анатол!іt МикитовИЧ праЦював на hедаrогічній ниві. А З~аз він директор Історико.. краєзнавчо·го муЗею Броварського ра~ йону. НезваЖаючи на вік, m:Jraнe здоров'я, багато увагй: nриділяє збиранню

енЬііЬіtаfІв.

Відвідувач!

муЗею у своїх вІдгуках ДяНуютЬ йому за нелеr~ нУ. а.ііе nочесну сnраву.

Г. ГАВРИЧЕНRО,

!І!Аіор у вl,цставцt, уЧас..

IIИJt війни.

.

д &вrо.ждаиd JІИСТ

38

pdiklв не

бачилиєtЕ

фронтові подруги Деркач ловйо.ва.

медсестрами,

nоля

Marpiii:

та Марія Со.. Служили обидвІ

бою

тllli, три

виносили

а

1

nоранених.

з

лишнім

йшли рука об дорогах в!!tнн.

ронп:

р~у

n~

·

У. День. Перемоги м~·.

,рlя Деркач газеті,

що

прочит. ала.

УІ

. ,

ро·зшуку

бойова· nодруга. І ось ДОВ!І гі>Жданий лИст, .яі!ий з/ІІІ

свідчив, що МаРія

ДеР\

нач жива.

тав щаслtrВо заверІщf'-'

ся цей птnун. Марія Mf9 коJtаївна Соловйова ~ ве у сел! Семиполках, • Марія . Ниннфор!вна Дер• нач (Воробйова) у Б_ердичевl Житомирсько~ ооластІ. •

ёtШОВЙОВА,

h.

.

вqйтелвка.

СnасибІ !83ММЦJІМ

СВІИ

під

невіДомого, ЯкИй велика

·: намагався

. У цова, · · лади И·:. ;рова, _А. З. дмит~Ієва,: Сі Ханова, в. А. Нш!т!· :_ А н п І r ·Н~, . · · олева, · ·:

У ХО:\!і

•u

11 началь­

200 меtрах . від

м': виявИв

вогонь.

в и

І'Ілотнико.ва, А. Я. Сруль-: нина лейтенанта Новшова

євича

жи.1о

ро.апов.Ідається кі:rних сол~ат!в і відкри- мува.1и.

249

про бойовий е[]ізод, у Яно· му брав участь Жиtель нашого· міста, тоді лей­ тенанrг, під нінецв служ­ ()и майор, а зараз вар­ товий по,завІдомчої охоро­

М. В. Васильєва,: ;.. Одного дня підрозділ Г•ригор'єва, М. В.: принордонної . застави

нутися

ІЩЕНКО,

Наступного дня наряд, завжди було неспонН!но. оrруйних nahyнt.в, sо!!ків. очолюваний начальника· Населення принордонної Вода a"t1 13iJttY'tltf! іННі миu ~вох суміжних застав с:.туги сусіцньої держави гірнQ·Єо-лона, непридатна

роцІ, детально ОІПИ· т~

:ва, А. 1. Соколова, П. Ф. S ни Гео•рtІй Чангузова, Ю. П. Щупло-S: вачов.

р ·б

об()в'я:зок

Ча«!1ІІИІЙ.

Сівачошш, оглядали в ньому. У селищі є брат-: сані миіJн! буднІ при~rор­ м:сце сутички. І рапто:vт єьна могила, де поховані§ донних .військ. На ctopllt- з-за сопки з'яви.1и~ь в

А.

іІ: іІ ГорДі•

члени клу·бу «ПО·

евакогосшталю

Л.

свій

що

у цьому командира !!ідділення.

3065

Та бійціВ, ЯКІ

А.

&.ІІі!

ст~е,

ди~ виконав зразково.

жант В. Лисенко, названо від~Іінни~І. Немала заслуга

куємо лі~ар!в( медсестеЕ § йшла у Москов~ьному ви·

!1!8,

сумом роз.1і}'1ІаіІи•

nеред ВатьІtі!і.иною Воло­

перше nіврічЧя відділеннл, яке очо.1ює молодШий сер­

uiyk:t> селища... Вурнари: у ИНИЗІ «Прнкордо·Ііні Чуваської АРСР, розшу-: війська СРСР» яка ви·

д.

можна до­

с« з нИl\1:,

ВОРО·ГОМ

визволяв УкраІну,

ний віН 13 наrородамц.

:Мав

товІІ.рипі, йоk·у

3

з

боях. За це і на,городже.­

~JtY.at6й,

справжній

віряти.

nр •. ЖсііІтнЯ, будинок 124, Е мнй:Х tШМандуванням завдань>>. Иіарtира 8, КузнецойІіі ~ СJІово з діпом не розходиться. За підсумками викоЗаіІІі Саликовні. : наннл соЦіалістИЧнИх Зобов' я зань за літній період і

».

Р1Щі

хороmий 1

на,

жи-

Свої листИ надсиЛайте § воїнський копектив; зміцнити військову дисципліну і ва адресу: м. Уфа-~6; е спрямувати зусИлЛя Підлеглих на виконаннл постав­

Еввкогоспіtаль

ttl!pmaмy

брав

Отав­

· бі.11ьпtе 20 ~ііохь'Ііень. йоло" димир nорядна люди­

головне

відставці

За Сталінград, Щ)авооереЖну

навчання:

проніс його ~ кіицJІ;

чани зустрІЛись І ств_орили

у

.

троЛейбусkого

-

управління, Jtiдii

Володи- -

Кщ!!тан

А. М. Погребовсьний npoftiiioв ДовГими шляха­ ми Великої Вітчизняно't

В.ійни. Бився

-.

УВАГА: ІіОШУR

ветеран

ВЕДУТЬ

що

піску зустрічаються поодинонІ рослини

які саула,

у одному

Туркменістану,

лише сан·

піщаної акаЦІї. Збіднений і тваринний світ. Проте багато гадюІ>,

ч

ю 200

RІ!лометЬах

блюМдfб

пуюtfу.

З9 р<}fіІв наіlіа мати й ми

И. ВІіД

нІ'! знали, де загинув бать•

м наіt­

наёеЛеногь

. . no

rіуётr.Шн6Му

бездоріжЖю ДбёtавЛя:rіИ бoєrtpitrtaclt, nродунтіt, М­ ду.

.

Все це говtфйть tфь небеЗhеtJ:Ність і нелеr­ кІ.сть слуЖбИ: прИІ\ордон­ нИкі:В; але вонИ знахо­

дять у собІ сІМИ 1 муЖнІсть, ІЦоб ЦІінонаtн свЯ­

щеннИй обов'яЗо·К rt·b охо­ роні

рубеЖів

велй:Мrо

Союзу РадЯ:нсЬких Coriia·

с1!стичних

Реслублік.

За

їх n.ЛеЧима сіюній м.!лЬйонів раДянськИх ЛЮ· дей. . ,. .

о. МАКОГОН,

коЛІіmііій

.леАтеІtmtт

прИКорДоНнИХ вtйсЬt:.

~

-"--

лейтенант Мойсей lipt:iJroвliЧ Альтшулер, І.нієтерство оборони. тз

ІіївtВ.ннй

вtЙсвннО'Мат

о б л а с н и й

доnомогли

нам дізнатися, що він заfннув Іфи . визволенні

ftИЄва

у

селі

Зазим·~

Броварсьноr·о району.

. У . ДенЬ. . святнування !37 -річЧя Перемоrй: ми tфІЩалИ на могИлу

Ііа. t~ле,

бать­

уважне став­

ЛеtШЯ: Зустріли з бону го• лді!!J оільвИнонному BaciJ~

ля ПетровИЧа ДуднИ, меш. каІЩ!із седа. Вt1ни прff­ йшли до братської моги­ ли вшанувати nам'ять за­

ГІJlі.іІИх,

Мі!: Дуже

панласти

туf&т,у.

вдЯчні

квіти.

Ім за

м. ~екухіІ, А. :Вё.іtенко, м. Миколаїв.

Фото М. Семииеrа.


~ стор.

черsня:

;ff 26

СПОРТе

8

19S2

роху

СПОРТ

'НОВЕ сп-ОРТ

8

СПО.РТ

8

е

ЖИТТЯ

СПОРТ

СПОРТ-:8 .

8

11.85 Ху.ІІОИRІІ фІnм 3 мезоніном•. 22.55 П. Чайковський. lt 2.

ЗАВЕЖИТЬ ВІА ФУТ60ЛІСТІВ Турнірна табпици першості райради ДСТ «КоJІос• а футбо.пу року

1982

і

!(ом анди

•f'

~

!

~

~

~

1 1

О О

1-- 9 1 9 1 7 1 7

О

1

-------------------

І§елинодимерський»

4 4

«Же,рд!всьний» сБобрицьний» с"ГребухІвсьний»

2 2 2 2

З З

Радгосп-комбІнат «Rалwтянський•

Jм. 50-рІччя СРСР 11П3 <<РудНЯ'> «Гоголівський» Примітка.

За

З

1 З

перемогу

'!рИ очки, нічию іг гру

З

0

О

команді

О

два, поразку -

О очок.

-

2 1

З

6

;

на

данчику

поступилися фут.

трьох Ігор uя uн:фра за. надт.о вели!\а. .Чи зумІ­ ють футболІсти подолати

своєму май­

радгоспу 4Боб-

рицьний» -

командІ, яка

ступальний

футбол .

C:lfYГV

на-

!

На

сьогоднІ бобричани пере-

З

-

· варахову,є.rьси

одне,' веJІВІІ:у

10.

цього

року

команда

к~в

·

свого

роду

сюрnриз.

Так,

у

![.;rJщ.

Несподінано

' для

ра'дгосnу

«ВеликодимерС:ЬНІJЙ• .

ремогла

rоголівцІ,в з_ ра.

хунно:Іf 6: З, а - ру_днян 7:0. Все це стало ; результатом того. що . на . ІІОЛІ гравцІ лідера дІють роз1\уто, часто вин'Орuстову-

.ли;rи велинодимерцІ. З чстирьох зvстрічах вони

ють довгі nередачІ .. І neреводи м'яча з ~фл~нту · на

9

ІНабрали

очок,

nроде-

Лише

фланг.

..

одне

Нещо;1авно в·Rиєвt від·

ротар

· ne-

ІВСіх І футболістів І шанувальників цього ВІ!· дУ сnорту - боротьбу за nочесний трофей райради ДСТ «Нолос» очо-

.. центрі

ба

на.па;:ху

О.

грав

С!гачов.

сказати.

не

І

во­

тре­

без-усnІш­

но. адже після двох мат­ ч!в на його рахунку 8 забитих м'ячів. НесnодІвано в ролІ аутсайдера опинилися го­

.

'

ОЧ'ІtО

г.олівцt. Всі свої три зу­ стріч! вони прагра.1и. Причому

poзl­

ордена

Червонnr<'J

· радгосnу-комб!·

нату «На,ттитЯН<;');>RИй• Іме­

nі;~готувала д.1я суnеnни- ні

таблиця

нез-вичайний/ ви-

Але

що

дружина

Прапора

ті,

має

:Іfайбутнє.

можна впевнено ЩО ГІ)ГОJ1І.ВUІ'!М

Тnудового

У двох останніх зустрІчах. де вона Еиступа.1а,

вже

не­

сьогоднІ сказати.

rn~ 1ася

~юнстрували nр,и ·. цьому з а.видну резул~та~~внІсть. команда

покаже.

В1дчувається,

чотири nершос-

турнірна

невдач.

далеке

вони nроведуть її усnіш-

но, бобричани наберуть найбільшу кількість ОЧОК

Мину.1о лише !іУРИ цьогорічної а

голt:s. Для

20

бувають на третьому ~І!С- с.тт!; · nодбати npo по-nов­ ц1, а.1е в них ще є гра нен-ня ко~tанди ноl!имк в 3апас1 . При умові, що з:т'Іі'!и:vrи Фут:бол!стами.

7 6

·· · ·

зу, коли

демонструє цІкавий

-

4ГоголLвський-.: · п"о­

ny

пустила аж

команда радгос-

5О:рІччя

гІ;:ІНО,

СРСР..

що

•, ВІРО­

касттtМ'янuІ

у

Д!JVГO:\tV НОЛ! ' будуть. В числІ nретендентІВ· на пере""rу:_ .. . . . . Що ж по ' ІНШІfХ учаr.­ нин~в neptilor;І . :_; команд

Р<І:JГС\СЛІБ · «іf{еЇ:ІД\!!tЬR,ИЙ:~>-. ~ТребvхівсЬки~'t· , · : ,nл_е,t­ nтахо:::оаводу

то

яонИ

•Рудня•.

· ·

Т'!)Щб_л~3іtр: · і?.івн1

силами. :

З: · яtmм-й . :f!.01l•ll3-i

НТ~·Ка'ш

noott;I:vrrЬ: .JЬут~о­

л!сти До cЬ!R9J.І.V· . туХ)а!ру, залежить ' в1д . ' mп· tамих.

.

.

.

;

.

.

..

;...

.- .

.-, . . .

; ;.

..

~

у класІ машин ВАЗ нашІ ПіДсумок no):(~3a:s:. 1,Щo\ ми

землячки в особистому відтали . В}Д · к~""· · . якІ залІку зайняли вІдповід- зайняли перш.е ;м,lфе, : J.ІИ· но друге І третє мІсця . ше _ на ОДН~ _q~~- ~ ; , . :.

•Требух1вський." . ·м. ·- Ро· Серед

чоловіків у цьому

ІJеремо~ц1 ~м.,уащ. ~ ?'·· У

булися змагання no авто'­ манченко, , qершdрозряд­ інст.руктор, водІння: :мобі.1ьному багатоборству ник, ;иа першість області, якІ спортивно-технічного · клу­ Провів Rиївсьний обком бу В. Решетнян, , : ·першо-­

виграв Л. Гороховський. роджені' пер~хf·іІШМн ,··куб­ ВІн трІшки поступився ками І . диnлоJІіtщ, ,.;~ а_ ., , l!

ДТСААФ. Учасники зма­ Гались в класах машин

розрядним,·

n!{ЄВа,

му входило фІгурне водІн· .м автомобІля та метан· ІНя гранати. ТрадицІйно успішно

ту,

БЗБR

о.

nрацівник

НалШrн'иков,

Ї!АЗ І ГАЗ-51. У програ­ nандидат . в майстрИ , сnор­

!ВИстуnила

команда

оnортсменІв нашого райо­ До її складу входили

. :wy.

переможцІ та nризери ра­ йонних змагань: друго­ розрядник, водІй радгоспу

інструктор

.сn~ртивно·

технічного клубу С. ·вино· гра.оов. nершорозряДник Л. Гороховський, винла­ дач того ж клу~у. друfо­ розрядниця, водІй з Руса­

нова Г. Семенюк· та горозрядниця,

!\ЛасІ машин друге

nрацівнии

командному :за'.;\Іиу'· .:'Иаг(')­

представнику

номанди особнетому · ;JAJtiJ-ІY ;-:-: J%!1-· неодноразо-вому м'ят'ними . ПРИЗ~МИ 1' ·'rP.a· чемnІоНУ УкраІни в. Ігна- мо тами · ~нї~~·~~~ісі -~-~?­ тову. Серед чоловікІв v му ·ДТGА;АФ. ·· ' .~ l _ •. • : · Всьоrо : 1!сів · . ~anщria класІ машин ГАЗ-51 тре- брало : vu_ аст._ь < .~ . .·. .· . e'_ •..-~..:._S0 тім

став

В.

Решетняк,

iJ •

nрогравши т!льни ПРе.:І- любите;r~Ів автом~бtЛЬ;Иоrо ставникам Іtиєва та БІлої . сnорту Із . 17 команд . міст Церкви. . 1 районів нашо! _·о~ластІ.

дРУ·

побуткомбІнату Л. Лобос. У змаганні серед жІнок

місце

ЦІкава

боротьба

горнулася

в

роз­ інструктор спортивно клубу.

nомандних

змаг-аннях. особливо мІж броварчанами 1 киянами.

В.. : ЯКУJ{ІН, • мето ;а; и с т -· !ехІІічио r о

НІ!ЩІЛ.,

Програма сЧар. Від МагвіТІ(И до радквськоі

8.00 8.45

Концерт

· 8.10 Док.

безnеки

обережні! школи

ганду

,Ng 1.

Один чоловІн у нетвереЗ•)· му

станІ

переліз

через

турнікет І, незважаючи на

інтенсивний рух, див

через

nерехо­

nроїжджу

ча­

стин.у ш.1яху. Що6. не до­ nустити аварії, водІєвІ довелося рІзко загальму­ вати. На щастя лиха не сталося : захмелілий n!шо­ хLд nерестрибнув назад через

турнікет

І,

регочу·

чи, noбlr . Особливо багато ХО:!ІВ

.

Полтавська область. На nравому · березІ · річки

Ворсюш в зе;rені садІв розкинулося старовинне ce;ro ОпІшня. його гордІстю є гоІNарн! вироби,

Ту'!' на баз! кустарних виробництв виросло сучас­ .!!е nромис.'!ове nідnриємство, обладнане .}!овою технІкою. ПродукцІя Оn~шнянсьн•ог_о заводу ху­ дожньої нераміни унІкальнІ ваЗи · з барел.ьє­ . фом, ску.'Іьnтури стилізованих тварин І wахІв, каз~ові герої творІ,в Гоголя. оригІнально! фор­ ми глечики. миски, баклаги з художн-Ім розпи­

сом,

дитячІ Іграшки

!

багато Іншого.

Вона в1n­

nорушують

n і шо­

nравила

вуличного руху по вулицІ НиївсьнІй, навnроти •Нультмагу». ЗамІсть то­ го, щоб користуватися nІдземним

ни

переходом,

nерестрибують

турнінет

во­

через

nереходять

часто

мобілІ. порушується роз­ мІрений ритм вуличного

pyxv.

,

Як правило, люди вва­

nравляєт:ься в десятки країн світу. ОпІшнянська нерам.іна ексnонувалась на вІтчизн.JПІих і зару­

жають.

бІжних

вини байдужих воді!в. НасnравдІ ж дуже часто

художніх І

промис .'Іових

виставках.

На знімку: гончар-лІnнИ'К, ч.тrен Сn•ілни худож. нин!в СРСР, ветеран внробництва, учасник ба­

гатьох мІжнародних, всесоюзних І республікан· ських виставок Т. Н. Демч~н.но.

.

ФотохранІна РАТАУ.

що

Одним Із ших

-

орган ~роварськ_?ГО КомnартІІ УкраІни.

міської і районної Рад тів Київської області.

народних

деnута­

Редактор Є. ФЕДЯй. rазета виходить з 17 квітиJІІ 1937 року. Дні виходу: вівторок, середа, п'ятниuІt,

qбота.

шляховІ

аварІй

необачнІ завдань

мІліцН

сНОВЕ ЖИ!ТЯ• міського компету

всІ

траnляються

винуватцями

ють

nравил nішоходів на

проnа­

nовсtдінюr

в.улrщях

є

з

ста­

пІшоходи.

найважливІ· радянської

забезnечення

коисо• Сою­

ІІроrрама Музична

1_1.00 11.45

кааа

nошта».

Науо.а

t2.15 12.30

сЗдоров'к•. nрограма еРак­

І

програма

загальнонародна

Музичний кіоск . Ж. Сарман. сМамуре•. Фільм-вистава Малого те-

атру

Союзу РСР. Грае Зразково-показовий оркестр комендатури Мос-

!6.30

ковсьІ<ого Адреси

Вперше

дожній

екрані

фільм

ЦТ

дла

сДІвчатко , хочеш СJr в кіно?•.

дітей

знІматн­

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

12.ЗЮ НовІfНИ. 12.40 Сьогодні День радяи­ сІікоІ м:оJіодІ. Телефільми: ~.:s· на.йти

· с ВИбір

.с.ао.&

nоклі:\канни»,

шJtяхуо.

ІЗ.25 . ХудDЖНІІІ

телефІльм

255020,

·тмефони: редактора

-

м. Бровари,

дли

·дітей · сШ кола•. ~ · серія. 14.30· Слава солдаТс!>ка. 15.25 .сМ.олодІ . rо.іоси Украіни•. : Кекцерт. · 16.25 J.Lo . 60-рІччІІ утвореник · 'СРСР. 11-рограма · телеЬа·

чення ·Литовської

РСР.

19.00 . АJ<туа •• ьиа камера. 19.30 До ·- nобачення,. ш·коло! 20.1~ ,JІ.QНЦерт , І<ОМСОМОЛЬСЬКОі пІс!ІІ; ' · · . 20.'\5, rt.~ • .ІІ,обранІq, діти! · 21-00 Програма с Час•. 21.35'• Ху-р;ожиІІІ . Т<!ЛефІльм сГо-~аа·

ре~кому». НО Новини.

заКІНА

· ченІІІ - ·

. НА КИlВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнаетика. 8.20 Фі.1ьм - дітям. сКанато­ ходець».

неІІмоаІрне.

-

Міжнародному

Ім.

П.

І.

.и,окументальнІ

с.Jlьвsвськt

.матч І

НДР

Чайкоа­ JелефІль-

винаходити ве .. «Jіаваш»,

ми с:rtавіщо Jіос.иnед? »,

12.05

етюди».

збірних

CPLI' 3

команд ат­

легкої

летики.

Кінопрограма

12.45

с Румунські

зама:1ьовки».

13.45 \4.30

LупутнRк

кІиог ляда ча.

те.1еоглкд

сНародиа

твор­

чість~.

Ро•повІдають

наші

корес-.

Жовтня. cHawa біографія•. Фільм 25. «Рік 1941-й•. 18.15 концерт для делегатів ХІХ з ' їзду ВЛКСМ. (Пере­ дача з Кремлівського Па­ . ла цу з•їз.ІІ.Ів від \8 травня). 20:00 Вечірня казка . •Оленятко білі ріжки•. 20.15 Науково-популярний фільм

тротуари

огороджуються

І

nлощадки

автотрансnорту

..

І, незважаючи це,

n : шоходи

nорушують

для

иа

дуже

·

зсе

часто

· правипа

зу­

личного руху. Uим еамим вони

рІй.

nризводять

СлІд

вІ;J;nовідають

не

довеЛося

не

лише

•во­

:вt~ов\цtіи

СВОЇ дії І · пtш6:Хо.:ІИ

дІІ .

Отже.

бок

дружби

соціалістичних

і · ВО·

.и,ок.

Програма

с Час•.

Броварському

Му Иd.Oj)JI.Ml», «.1\\О~ЮКО . а ltильва», еРідні запа.хк

землІ•,

с Ефект

"най

15.55

І

програма

,ІІ,JІЯ

школярІв.

~ ІІ

16.40 tta

МІжнародному

іМ.

І.

[1.

'іВНІ<ОВ.

са,ІІ..

17.5~ .цок.

'І'•·•ьм

t::дюсть

а

сАфгаиІстаа.

ооротьtн».

і8.Іо нлани

оарпі nлани народу. 11ро будівництво газопvоводу У рею он-~ жго­ род. нередача 2.

LЬОГОДИі

У

СВІТі. сКарТНВВ

чемшонатІ

19.15 na

свІту

8

<ругоолу.

2\.0U « 'іас•.·

aeqip

І<ОМПО.

А''І' анасьєва

Jl.

зиrора

1\,одuиному

ЗаоtІ

8

DУДІІИІ<f

сnі ..1ок.

22.4~ '-"'"однІ у світі. 2J.00 1•а чеМtlіОІІаТІ

СВіТ)'

8

срутоо.1у.

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

TE,ІEbA'tErtЩi

10.00

Актуа.,ьна

1u.;,~

.u,ot>poro

II.W

.ЦОК.

камера;

вам

з.о.оров'я,

телесрІЛЬМИ,

.ЦЛЯ ДІ7еІі . 'І'ІЛЬМ .1а•. І І 2 серії.

сШJ[О<!

J2.1U

14.2u 16.UU

с.t..онячне

кодо».

Новини.

Іб.ІU «.>~леиий

17.UU

вогник•.

ttародн1

та.1акти.

17.JU «.1\UMJ'НlC.TH ~Щ·Х». 3 АоСВІДу tнкоnол.ьськоrо раІ• кому

nартії

ськоj

.и,ншропетров•

оЬласт1.

нередач.а

r.~..evшa.

18.0U

на; hово-nоnулярниА

«rfe

фільм

тел.,

від.1ітаите,

Ас,..

ьеді».

18.1о "онцерт

великого

дитя•

чоrо

хору Аержтелеj)адіо >'РСР. 18.~5 Актуальна камера. 1~.15 • fрикутник•. МолодІжна

19.55

/\\у зичний

фІ·льм

с Покли~

кання».

добраніч,

20.45 tta

діти!

~1.00 «Час•. 21.о5 Те.1еф1льм сЧеканна•. і 2 серії. По закінченні Новини.

ДРУГА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦЕН1РАіІЬНОf0

IJPOI. I'AMA

Т"•Н:ЬАЧІ::ІіНЯ КИїВ

ТА

І

ПЕРЕДАЧІ

ОБJІАСТЬ

8.00 Гімна~тнка. 8.20 .и,ок. те.1ефІльм стати

сЧа&

мужчиною».

Фі.1ьм-концерт . сДжерело•. dища неj)вова дІяльнІст• ЛЮДИНИ. ІІРО роботу леніІІ•

8.W 9.20

градеького Інституту фІзІо­ •1ОГіі Ім. І. nавлова. J.І,ок. те.1еф1льм сДмитро Нал6аи.ІІ.ян• .

10.50 11.20

Ьу ДИ.lЬИИК.

ФутоольниИ

огля)І..

ІІ . і>О ІVІультq>Ільми.

12.20 1 елесрільм му

14.35 15.05

МІСТі».

cJ.Loщ

1

і

2

в

чуJІ<Оо

серії.

ІКиття науки. Новини.

Іо.ОО ttауково-популярниА «Київська симфонJsі».

фІл"м

Муз. фільм. сСnІвае Л. Кочерга•. 17.45 Науково-популярний фІЛ"ІІ с Врубель. Сторінки JКИТТІІ•.

17.10

\8.15 \9.00

Концерт.

С.1ужу

Радянському

СоtО-

зу!

серія .

комбінату

громадського

. ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ

НА

бухrа .нер, вантажники дJJЯ

РОБОТУ:

роботи в їдаль­

нЯх, комірник тарного складу, комірник мате­ рїальноrо складу, оператор, кухонні працівни­ ки.

Адреса:

м.

Бровари, вул.

Київська,

148.

відділ кадрів. Дирекц!и.

Броварському молочному заводу НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: робітники виробничого цеху, електрики, бухгалтер. • Дирекція.

ва автомотоnюбнтелtв.

Колектив сnівчуття

Редактор Є. ФЕ4ЯИ •.

дрІбниць>, h~уково·nі·

у•ни.

знавальна

сnІльними сила~и бороти·

в. _ дятлов, інспектор мlськрайрадв добровіJІЬИоrо топрист­

rолvвио•

ctla

харчування

Давайте буztемо

ся за зразr;овий рух • і ·ви­ соку дисциnліну . на . вули­ цях нашого мІста. .

cu.,aaa.

nporpaкa

ЧJІЛьми

22.40 Довідкова сл у ж ба. 22.50 Любителям оперети.

краІн•.

21.00

законом

дії, але й пІшоходи . Щоб

tapoJJ.usoдьчa

засііо~1ьиоиародна

20.00 Вечірня казка. 20.15 Міжнародна панорама. c:Yaara - серце!» 20.30 .Міжнародні змагаиик . s 21.00 «Час•. 21.35 Темфільм сДовІр'ІІ•. кІльцевих мотоrонок с. Ку ..

нешасноrn

перед

телефільм

«Му жнІсть•. 3 серія. 16.50 .и.окументальний телефільм сПензлем і рІзце~t•. 17.0о Ао 65-рІччк ВелиІ<оrо

nам' ята ти, - що

за сnричинення виnадку

, 110 . ава­

nонденти.

15.45 Ху дожній

аа..

9.5U

фІльми, · nрово.цйtЬ4я · nра­ цІвниками · деr>жіtвтьІнс­ пенц!ї бесіди. З цією ме­ тою будуються · nІ.:J;земнІ

руються сnеціаЛьнІ . Кl}!О­

Н:.5V

НА

.. коrо.

По

11овиuн •

проrрама.

, ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ІtJІr.ЬA-tr.tiHJI І ПЕРЕДАЧІ

9.25 vчевидие \0.30 Ііа V11

-

21.~> АВТОРСЬКИЙ

s

nриводу

Броаарс~коУ школи-Інтернату висловлюе школи Станкевич Надії ПетрІвнІ 1'1 батька.

учительцІ

смерті

ІнJJ.екс 61964. Друк висо­ вул. Київська, 1154; кн~. обсІtr І ДруковаІІий 19-3-82; застуnника редактора, аркуш. тираж І 1900. зам. 2681. віЛділу nартійного життя 19-4-47; відnовіда.1ьного секре· · Броварська друкар11я Киів· тарІt, віnді:rу сільського господарства 19-3-1 8; •<оресnои­ ськоrо об.нrоліграфвидаву, д~нта місцевого радіомовлення 19-3-05; відді.1ів nромис- .. м. · Бровари, вул . ·Київська, ;rовості, ,,нстів І масової роботи 19-4-67, · 154, те.rrефон 19-4-37. Адреса редакuІї:

ху-

20.00 Клуб кІноnодорожей. 21.00 Програма сЧас•. 21.35: Футбольний оглІІд. 22.05 На VII Міжнародиому . І<онкурсІ Ім . П. І. Чайковського. По sакІнченнІ 23.05 Новини •

ПРОГРАМА

к.інчеина ttовнни.

1~.00 <і>ІЛЬМ•КОІЩе!) 'f оаТЬКlВЩИНИ» •

панорама.

на

cBep81RI

тварин.

14.3u

18.45

Кремля. молодих.

МІ"'народна

АІТЯМ.

свІті

17.25 naw

13.30 !4.00

17 .ОО 18.00 18.45

~

9.55

ськоrо.

-

справа.

м:ст тратиться- баrЗ:то кош. тів. Видається · ведик::t кількість nлакатів, . листІ­ вок І nам'ятон . . Демонст­

nереходи,

ЧЕРВИJІ

28

шторм».

КОНКУРСІ

технІо.а.

Продовольча

15.15

че­

скрегьтять гальмами авто­

·

руху.

nерц судом:· l! одяак6вій МІ рі ПОВИННІ· Y~BIJI6MJI101!1a· автобусну ти вІдповІД&JІ'Ьнkть · за

І

рез шлях на зупинку. Тут дуже

nригоди

вуличного

З цІєю метоЮ на

Було це увечерІ на ву­ JШЦd Ниїосьній неnо;J;ал!к

середньої

бу дь·те

сЗа

календарем».

зу!

11.30

Пішоходи,

фільм

МОЛЬСЬКИМ

конкурсі

ОПЕРАЦІЯ •ПІШОХІД•:

lj,45 ФІльм -

Амуру. піснІ.

9.30 - Будильник. 10.00 Служу Радянському

сЧас•.

8.00

ЧЕРВНJІ

27

ПЄРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОТРАМА ЦЕНТРАЛЬНОТО . ТЕЛЕБАЧЕННЯ

с

8

Квартn

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОfРАМА 'ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

•Сnіткнулися• великодимерцІ лише одного ра-

бо:тІста~t

~

:

ПОНЕДІЛОК,

«ІІу,І,d08

Иидекс

61964,

кая, об-ьем лист, тираж

Броварская евекого

r.

nечать І

11900.

тиnография

Ки•

облполиграфиздата,

Броварьr. ул . Киевская,

те .1ефон

ВЬІСО·

nечатнЬІВ зак. 268\,

19-4-37.

154,

102 номер 1982 рік  

102 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you