Page 1

ПролетарІ · всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

raae'l'a ••"ОА...... 17 кві'l'О 1937 року ф

МІ .

«ОМІТЕТ)'

ПАР ТІ' У k РА' Н И, ОБЛАСТІ КИ'ВСЬКО}

КОМУНІСТИЧНО1

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

(5033) ф П'ятниця, 27 червня 1980 року

102

На еееіУ ВерховноУ Ради СРСР Москва (ТАРС). 25 червня у Великому Ирем­ .nlВCЬKOMy палацІ

ступив голова охоронІ

закІнчи­

нальному

.па роботу третя сесІя Ве;)­ ХОI!НОї Ради СРСР деся­

TOro

НапередоднІ на розділь­

ннх

засіданнюс

вершилися

танні

про

СРСР

про

!!аження

палат

дебати

проект

в

І

макси-

ефективного,

ха-

яльності

ГОдІОсно срСР

одно­

прийняли

про

оснОВНі

Закон повно­

!!аження крайових, облас­ них Рад народних деПУТ,l­

ТІВ,

Рад

народних

депу­

татІв автономних облас­ тей І . автономних округів f постанову Верхов!Ю'! Ра­ дИ

СРСР

п.ро

поряд')к

введення в дію цього 3а­ жону.

ДоповІдач

oxapaKTepl{-

що розглядаються, спи­ нився на деяких найваж­

Комуністичної партії, в

депутати

органІ\}­

повіда\}, знаходять реальне втілення в полІтицІ

Рад народних депута­

червня

ВИКОРИСТЗНlІЯ

СВіТу

~1YBaB принципи, цілІ І завдання законопроектІв,

тів.

25

і

тваринного

використання відзначив до-

Рад народних депута­

врааці

охорону

про

зако.нодавства.

природи

них

Національностей

родної волІ. Доповідач H'lгадав, що проекти Зак:)­ нlв були :10пепедньо опу5лlкомнl Д,ЛЯ обговорення

і

охорони

зяй.ського її багатств,

тІв автономних областей І автономних округІв. На другому спільному за~і­ данні Ради Союзу і Ради

які

повітря

но увІйдуть в єдину си­ стему природоохоронного

пи­

крайових. облас­

Ради

Закони про охорону атм(\­ СdJериого

Союзу депутат М_-С.· Г. Умаханов . ЛенІнські ідеї мально

повно­

рацІ о-

ресурсів

зз­

Закону

основні

І

використанню

природннх

скликання.

Иомісії ' по

природи

жави.

Радянсько!

НаЙПОВНіше ·

nI- ..1ивіших

дер-

прин-

положеннях

особливостях

них.

Проект

І

кожного

Закону

з

ПРО

живуть

у

стані

УсІ пропозицІї та Зd­ :,rваж(!ння, якІ надlЙШЛоі, було ретельно розг.'ІЯНУ­ то. І багато з них вра­ ХОВаНО. Це дало змогу полІпшити змІст окnемих статей законопроект! !'!, внести В них · ряд допо!'!­ нень, ·

уточнень

і

лення

вітря мІстить ряд принци­

впевненІсть у тому, шо новІ . Закони будуть схвально , сприйнятІ рз­

до

природи

вира

жені в новІй RОНСТИТУЦI) СРСР, яка проголосила, що в інтересах ниніШНЬ::Jго і майбуТНіХ аоколlнь а

пово нових правил. cnpQмованих на посилення О{сОРОНИ :ітмосферного 00вітря вІд забруднення N

СРСР

Інших шкідливих впливів.

вживається

необ-

хідних_ заходів ДЛЯ охорони і науково-обгрунтованого, раціонального використания землі, 11 надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу,

дЛЯ збереження в чистоті атмосферного повІтря. Успіхи радянськоУ дep~

Уперше в союзному 3,.передбачаються вн­ моги про встановлення нормативів гранично до­ пустимих викидів заБР.уд­ нюючих речовин в ВТМО­ Сферу І шкІдливих фізич­

- коні

иих впливів на неІ. У проектІ Закону , про 0%0-

ДоповІда ч

дянську~

Закон

СРСР !ІРО

охорону·атмосферного п')­ вітря, Занон срср про охорону І використання тваринного світу І поста­ нови ВерховноІ Ради

СРСР про порядок вве­ ~ення в дію цих ЗаконІв.

рону і використання тваринного свІту внрішу-

го повітря і Закону СРСР

для здійснення велиномасштабиих заходІв, спр"-

ється комплекс питан!;>, зв'язаних з турб·отою п·ро

про охорону І liикористан­

П() доповіді секретат,'я ПРll8ИДlї ВерховноІ Ради СРСР М., П. Георгадзе депутати затвердили Ука­ зи ПРЄ8идlІ ~~pXOBHOY Ра­

мованих

охорону!

дИ СРСР. І прийняли вІд­

ПРОЄJ(ТИ

про

ня

Закону

охорону

СРСР

атмосферно­

тваРИННQГО

сВі1У

ви-

колИIПИЬOf'O

охорону

НВР-

сере:tОВИЩi:l.

правиnь~1JtfO

користання ди*их ~apliн. повf~Rl

:)аКОНИ, постаиови.

Десятки. робітникІВ, ін­ женеРНl:нехні чню( праціВ­ виків і c.nужбовціВ · орде­ НА Жовтневої РеволюцlY

нашої бригади. СКАзав вІН. , повністю СХJl!1JIююtь і ПІДТРИМУЮТЬ внутрІШНЮ

пі~ля

турботу

радroспу

ріалами

ИПРС

з

мате­

'І е рви е вого

р.)

(1980

металургії

зовнішню політику

Пленуму

лінна

ЦИ праця.

зібралися в сіль­

парТІ'!

У

буде

гарячу жиив.

Будинку

Відкрив

секре­

гу

слово

трудове

другому

секретаре­

ха

. говорили

про

пар­

мових буряків. ТоріК, приклад.

одержали

НЗ­

їх

з

кожного гектара по 703 центнери. Зобов'язаннями иа нинІшнІй рІк передбз­ чено виростити І зібрати з

кожного

гектара

1ООО

центнерів буряків. Щоб справитися

ням,

з

цим

трудівиики

по

- кермових

Генерального

секретаря

ЦК ИПРС Л.

І.

ва

. постанову XXVI з'Уз­

і

прийняв

про скликання ду ИПРС.

Брежнє­

І. ТопІха.

ЧJreIUl

медичних працівників на чолІ з головним лІкарем

Иостянтином Васильов!!­ чем Гайовим неодноразо­ во виходив на буряковІ плаНТ-8t!1У. Разом з тру­ вІдділка

високtй- - янОcfl

вони

І. JlРОШИНСЬКИИ, агроном Погребського вІддІлка радгоспу Імеп1 IЩrOl8.

.. Y'rocnoA8PcTBax району занладено ПОНВА 8,2 тис. тонн сlнажноТ маси .. Триває заготівnн трав'нного борошна. По району його' заготовnено 795 тонн. Найкраще цю роботу · оргаНізуваnк · наптаХОфабринвх .. Господарства веАУТЬ заготівлю сіна. У скирти унnаД8НО перші С'отнl тонн. норму.

у двІ з~іНIА Кормодобувники

госпу

«Жердівський)

бов'язалися

радз:r

заготовити

в

нинішньому році 600 тонн вітамінного трав'яного бо­ рошна. Щоб уСПішно справитися

ням.

з

цим

вони

завдан-

органІзували

двозмінну роботу гату АВМ-О,65.

агре-

Трав'яне борошно в гос­ подарстві виготовляють Із дикорослих трав. ЗІбра­ них на невгІддях. За без­

Сергій Іванович Хутьно та Іван НикиФорович Гар­

n!диесеRВJI.

гату

яке

ний ман 4.450 тонн мо­ лока і 875 тонн м'ЯСі. а

1981 . pol<Y по виробницт­ тваринницькоІ продук­

силь д.nя Д8JlЬШОГО змІц­ нення могутиостl нашо!

БатькІвщини, Д.1Уя- будlв­ матеріалько-тех­ На трибунІ брига­ ННЦТ1l8 дир нормодобувної брига- ючвоІ бази комун1зму.

М.

медамбу­ колектив

велике

ціІ, У ОДНQстайно прийня­ згуртованість, докласти всІх зусиль для успішно­ тІй резолюцП учасники заКЛЮlали всіх го виконання виробничої мітиигу господарства програми десятої п'яти праціВНИКІВ максимум зу­ річки і закласти мІцний докласти

11"

ники мІсцевої латорlУ. Так,

в

працІв­

перебійною роботою агре­

ти особливу сумmннlсть і

для хорошого першому роцІ одинадцятої.

Ум

рослини.

вже нинІ

бур::r.

дирек­ Вo.no­

Таким чином. - також спра.витися з п'яти­ п1дкреслив А. Д. Фролов, рІчним плаиом по прода­ -- кожен трудовий день жу державі овочів. Ирім дня відкриття тепер наближає нас до того, до чергового партІЙного фо­ з'їзду плоскіВСЬКі трудів­ руму. Щоб зустріти його няки вирІшнли виконати ДВОХ міСяцlll трудовими здобутками, завдання

фундамент старту у п'ятирічки

подали

проривали

докладають багато зу­ силь. Вони в стислІ стро­ і при

проривку

Ків на всій площі. Чималу допомогу

дівниками

мітин­ добри­

ці переглянулн взяті зо­ бов'язання І дали слово до кінця рону продати державІ понад п'ятирІч­

ву

-

працюючого

119,9

завдан­

пору

-

СЛІд у період підготовки до з'їзду продемонструва­

0.11.-

уСПішно

сум­

ві міськкому ИомnартlІ панує в колективі, про України А. Д. Фролову. високопродуктnну працю - Цими днями у Мо­ кращих працівннкІв полів скві. сказав вІн.­ І ферм. Відбувся черговий Пленум Натхнені рішеннями ЦИ ИПРС, який розгля­ червневого (1980 р.) Пле­ нув ряд важливих питань. нуму ЦН ИПРС, плосків­ Пленум заслухав доповідь

Horo

цьому

врожа! КО!)­

кормодо­

Виступаючі на - агроном по вах М. О. Накун І тор радгоспу П. Ф.

тар партІйної організацІї радгоспу П. В. Ониtцен­ ко. Шсля короткої вступ­ ної промови він надав

вироБІтку на

щують високІ

Miвmo.

мітинг

98,7,

провели

культу­

дянського народу.

продукцІї з пер­ пред'явления

Щороку трудівники По­ гребського вІддІлка рад­ госпу ІменІ Юрова ВИР.)­

бувники бригади доклада­ РН на урочистий мітинг •. ють всіх зусиJlЬ. щоб за­ громадській присвячений важливІй по­ безпечити ситу і тему зи­ 'nlтичній подП в житті ра­ худобі ському

~

скла ­

процента.

Шефи ДОПОМОГЛИ

високопродуктивна

«зелених

плану

119,8

~------------~----

«ПлосківськИЙ. тІУ. Нашою ВІдповІддю на

знайомства

\ \

Худобі-ситу зu.мівлю

у дарнаПl1вqя і

Серед

показннк

процента. іменІ вО-річчя Радян­ Редакція мІськра ської Україии (началь­ йонної газети .Нове ник ГригорІй Деннсо­ ~тя. иагородила цей вич Загура, групком­ колектив .Иубком сорг МИКОJІа Борисо- якостІ ••

ни

у BIAnoвl'Ab­

виконання

народом.

жави у. га.nyзl економіки ст!!Орюють мІцну баау

ПотІМ ЗДОІІовіддю ПРО

ня ефективностІ внроб­

порошкової

ВИСЛОІНіВ

Після обгог~рення де­ ПУТ4ТИ одностайно прий­

няли

ньомlсячннй

бився Болектив змІни ~B. цеху М 5 заводу

. попра­

вок.

вич ХомеЮlО).

у соціалІсТИЧНОМу змаганні за підвищен­

ництва І полlпшеиня дав якостІ продукції най­ здачІ Бращих !Іоказиикlв до­ шого

громадськІстю.

охорону атмосфериого по­

Ціна 2 коп.

Кубок якості­ з мін і - ««В»

при­

ципи соцІалістичного став

ф

В. НЕВРАТ.

стежать

машиністи

кавий. Біля АВМ-О,65 по­ змінно чергують також електрики Вінтор МаРКія­

Настала гаряча пора заготівлІ кормІв. Добре йдуть справи у радгоспІ ІменІ Щорса, де зроблеНі ці знімки; На заготівлі зеленого корму працює комп­ лексний загін, очолюваний Г. В. Турчинським. ПОВНИЙ світловий день механіз­

ми і люди працюють тут з повиою вІддачею. · Взяті зобов'язання по заготІвлі сІнажу та сіна кормодоБУВНИI\И прагнуть виконати за 10-12 днів. На фото: Г. В. ТурчвнсьКІІЙ разом із передовим механізатором В. І. Чуб0!\!;

Іде заготівля трав.

Фото М. Семинога.

НОВич Осьман І ЛеоНід Хомович Герасименно. ЩОЗМіRИ

в

rocnодар.

стві виroтовляють по

2,5

2-:

тонни трав'яного бо­

рошна

при

завдаННі

тонни.

г. ПЕТРОВА.

2


НОВ Е

Ж НТТ Я

ПРОПАГАНДИСТ Ці п~ртіЙІіі 360РИ и.а С8іТ~0Т'fXJIіч:­ за~одl IфОХ~ДИJ1И оеоБJ!И~ &1(,

ROllJY

ТИВНО.

В(')ни 6у.І/Я

шенню

:napTHtHOЇ ОС'іТн

ЩJfX.

nРИСВJlчені

навчадьного

і

І

року

в

завер­

Одян ЗiJ одним

, освІти

rI'J'ou есу ,

nОЛіт­ трудя,

вихо.t\иля, нlі

wісtь . з них npоАЦІЛа Ц1каiro'. при ак­

присутнІх иедмlК!lХ у цІй важливІй сцравІ, вказували шляхи їх

ступах

Тоді Ж на зборах було проанат­ зовано роботу БІйцІВ Ідеологічното фронту, адже саме ВІд них у значній

передовими

:ІИХ

ЙUJла

варницІ

називатr

ме­

Дільниці

прІзвище

пластмас

ли­

вважає .

поаинна

постійно

раТурою, добре UJьджерелах,

дУмку

що

людина,

товаришам

щось

сучаснІстю,

І

розмова

корисною.

Не

ви­

розмову

се,ед

слухаЧІв

і

змісту.

СІ:І!надцять рокІв працює А. Нруп ' як на заводі. І вІсім з них веде

ЗАНЯТТЯ

IlП(оm

ЦІЙ час

досвІду І СИJ!aJtа Сf!ОЮ методину пІд· гото!tки де :!ІВНЯТЬ. ЯН І в перШ1 роки пропаганднстсько! роботи, щоразу

наБУ1lа

масного

у щоденнІй працІ. змагаlfЯя

Серед

ка

CaM~ ТltKe занят­

1'ОНlr.rи tваlrtвни .1!1nIаl'RИЦt Л. Нуз~!tO­

боти,

аерШ1Пl'И.

ва. И. НМб~И1ІС"ftа, 'Л. Ноееико, якІ з кожним днем ДОJ'fаЮ'l'і. новІ ТТJY'дoBI

дос­

розповідає АнтонІНlI ІВаи1ВIfa, ' - 6у1! дУже напружеиий, _д",е 11 ЖИТТІ liа­ щого НАрОДУ Відбулося багато ваЖJrИ­

юста.

:вих подІй. Доиееп УІ зИtет, 1% ' NmrII

С.

молоді.

ЮИс1-

OOl1fPIIAK.

ДЕНЬ ЯКОСТІ

цього

ДНЯ

понад ДІвчат.

7

28 чеРВRII - МOJIодіж-

що

трудитиметься

тисяч юнаків І БіЛЬUJІСТЬ із них

закладІв.

уставов

І

муть

допомаrати­

колективам

Тlвлl

кормІв

радгос­

для громад­

день

вlд",начнти

neOK,,"

nр~тивною праІМЮ.

ревиконати

зміННІ

випустити

сотнІ

пе­

норми, o~qць

сько,молодl)К1i1J]C

вІв цеху М l.-ех'R1чяоt

дукцІї, тор

якІстю

про­

П1дкре~olIИВ дирек­

заводу

плаєтмас

Г. С . Тюфтяєв, ПОЗИТИВНО sплину.'Іа

на

п!двищєяпя

ефектнвностl виробництва І пОлІпшення ЯRОС'і'1 про­ дУкцІІ. Якщо за минулий Рі:К З державним Знаком

IфОJIУlщlI. комсо~.ль~TII'

!!роеит плану на 1981 РІК. визначено по.треби в

1

матерІалах

комплектую·

1

'ІИХ деталях. подано хиrцено

заявки,

ПІдготовка

33-

ведеться

теХНlчиоІ

до-

кументації на запланова· НУ' номенклатуру ВИробів.

Паралєлr.но

цим

3

наnа-

годжено.

ВИГотоsлеНRJI

не­

обхlДRоt

оснастки,

йде

ні

:ПіДil'!РИЄМt':ТВ

міста.

Се1(ре·

РОПJКОВОЇ

металург1ї

Ive-

іІІ вО-ріttч!( Ра.l1ЯRСЬJ(о·і України слабо працюваJlИ H!lA 8ИНОRакиям peKmJeR, дацl! по~реднь.ого. «ДИJl

воду П. О.' ХаJttць'Кd.З цією метою в.. 8по.а;

IGиг карбованців. Теп,~р роБІтники · заводу здають 88 процентІв продукції

.1Jи баrат~ ",,601'11. 3~кpeМ8. РОSJ!'{)БИJl1l 24 СТIIUЖар. 8 першого пред'явлення. тя ПIДПРИЄМCf'lа. 14 13 В реалІзацІю вlдпраВЛfIIJlIJ)~IiIlДЖ~Т~Я У r61'ься вироби лише ви"магаям 33 дальше пІд- "кості. І І'!е подали НА­ ИRX щої 1 перПJОї катетор~й :внщення ефЄRТИВНОСТІ ВЛ' лежної допомоrи ПlдlТtеФ­ виробництва. робництва І полlпUJЄИНЯ якостІ роботи ВИСТУПИВ заlllДуючий промисJtово-

транспортним

мІськкому

RНМ колеКТJIIвам по впро­ sаджєнню у виробниц1.'ВО нсу.яп . Щоб наДОЛУЖНТИ

вІддІлом упущення,

керlвнинам

парТіІ

С. Г.

пІдприємств,

ВІн

зазн:!-

оргаНlзацlя:м

ВинничеНJ(О.

чив. що, втІлюючи

в

жит-

'І" накреслєf{НЯ ХХV з'ї!!-

ду :КПРС та рlUJЄННЯ 1fИС-

TonaJIt'>Mro (1919

р . ) nJt~-

іНуМу ЦН HoMnaptiї, тру-

партійним

необхІдно

активІзувати

ВИКЩlаИRЮ

роботу

по

намІчених за­

ходІв, СnРRмувати *УСИ:!­

ля на пмІпUJЄННЯ Jlкостl

роботи.

Наш коnектJП/ RanonerJlИ1JО готується до ВПРО-

ваджеННJI к<rnПJlекскої екстеми. доповІв ГОЛОJЗний

роБІтничаємо з галузевими haYKOBO-ДОСJllднимя IЯС'lитутами. Першочерго-

ву УВ$ГУ

с

г(!)то-вчих роБІт

40 !МІР0'

МІИОМ ,

J!1I!l'Q"0"f)

За

п ятlо МІСJщtt Rииlw-

Hi.~rtJ

року

Jtt)JXi'.OB(')

10

плаху l!'фМИЛ~ l1~оАУ1ЩIУ

"ДЖЄІІИІІ

про хі.!! пІд' ксуяI't.

еIШН1~

~IDIOP8MO.'Xo.ro

3:1

Л}! УІ ка

1

ptaJt13Y-І:І-

м!льfttl1l 2М

му

з.еl1ИУnИ

подІлився досвІдом розРОбки плану у світлі по·

К8 .1І0Жеяь

постанови

систему

yn:раВЛlИИIІ

"'хl~ТЮПРОlIУКЦП

'1v'

. ..,

pJККoI

ЦК

ПРОМИ<:ЛОВJfХ

пІдприємств

вистynИв друтий сеирет~р

мІськкому

RомпартlУ

ук-

раїни А. Д. Фролов. Пр"­ аналІзувавши

ГОС11Одарського

У іИ10бnцтto IІла8МОIJ'J' .wy.

-

фермн

••••

І

ми JrO;

тис",Ч к'l'б(') •• 1ЩІ.. виюrt впр~.Dtt}l У .,Д~JI~О !lє.а"" vtnl - рєеиt НИIlII11!lЬоrо · реку. ХіІ І 11 nМІl!щІJПrI JIМ&eTI Sже виконав 31f""',", реБОТИ. КМеІ(ТХІ "аеІУ . ofkflt" ~IT. У nfJ'U!Y П'" ПJЖІСТМІО . ~~"%lИ. У ty .,t'J8f.7!8 .ее ~. ВИl'(')БИЯUТJО 1<eJln1H!Jf(Jr.!,p1 аа6areч.JIP ","мІч­ CJlCTeмy ~ИИЯ JDC1C- но1 роООти за!О~.

ки

з

naтplO '

!lЯЩЯХ,

дав

рея()менда­

цН по посиленню пІдго· тонки до успlшчої робоrи в одинадцятІй п'ятирlчпі.

НаприкІнці иаl'ІZЖJf ело­ заступник зав!­

ці

RИї8СЬКОГО

А.

д.

оБЛilИКОН'

СавчеНКІ) .

затверджено. чення підприємств постІй. вІн · пІд·

переходом на \ peCY~IB. 3М ЦJlення ilKJ(O-

пlJlfJрхmеТ1lI. МfРОI8t1Ж\l!- ПJ!lиуваННJI за показиИJ(О" наВЧОl дисцmx Jlі1lИ надІЙНо ~ '1 %1110 ",Н OCII~."i 111)1- ЧRСТСУ nPОJlYl<цlІ, ви.чає- служитимуть міцною за·

JI*Jfe

cweпмx. це MCI_JlR- ТIOCJI дос1!1.1l переДОJJlХ 1J1J1. nоPYJЮЮ V БОРO'l'ь61 аа аіС1. 40 1'ФСltпfl. ,.роб. !!pJlЄ)fЄT.8 по ~pr.нtзаЦіУ ltlдзищения ефек't'И'ВЯОСТІ Jt••• имо Т&pr08ел.иOТCl б~llZflоJ оплати IJІ'.Щ. lир06ющТі!\ 1 цOJЩurieиц о(!Jt.цианИJI

випускати

з

ЗаздалеrlДЬ

.. CJIOВO

иадо'іти

практично

Зn~.

дали

понад 1'1 Т6н'R. M6JIOR8. щО еиnада1'llМе lIf) 18;7, КІлограма на ко!,ову. Зараз комІтети' Kмt«:e­

MO.ny ли

пlдготоny

RЬeTO:

1I0

визначили дIЛЯ'RКR І обсf(~

ги роБІ т . заКІнчуЮть фор0 муватибриrади І загоик.

А. ТЕСЛІ!.

S8Вf.JJY1O'lВЙ

BflдfJrOll

ROМCOMOJlЬCЬКRX

opr_

зацlй мlCЬКIC811Jf ЛКСМ

}"краУии.

ОперативнІ

розроблево "'КОСТl ~

'

данІ раЙORнеre управ..IIiJIQ

rоспо.аpef.і

clnJtCJtKoro

пре еереЮП>Оjlo8oJf ВЦеІ мопока

господаретаах

раАеву на

26 .eynJU 1980 РОИУ (перша rрафа - .HUIW.

26 чеРilНЯ 1979 року).

ПІдтримки

,,('JМ машnо6у/tYIIU" 1'ОД!IrYКi'rЬe1l і затвеРl1ЖУе. f:. ее.!!еlPf1Пt. К01f8flТЧІІ іМ1І>еJl прейснуранти ШИ креслив, що раціональне ~.e. IІмmnеrJt1Пl~: НІ кову продукцl~ у використаИИЯ1 ТРУДОВІІХ

PO.~JteIfO 85 С1'аИlllpfll з~'Jl3КУ

радroе.пу

1

:КПРС.

ТИЧНИХ ПОЧИRІв І розвит­ ку творчоУ ІнІцІативи ТРУ-

кому

('MOМlHA CK1fll1eJfO

М

«Пло~lвсьииЙ. (керІВНИК А. Мanюrа. rрупхомсорr К IexJtMeR1<O): Тваринни­

но

ro ріааИRJt lIfe'raпy t'OщО . у ВlJUIовlдНосtl .t\o. ilJ(a- Давши . чимало порад щv lJP мре'.джеRНЯ З11t1К щ.orо · · j1OKYMef!Т3 до палlпшенн" забе311~ КCfЯn, е.

14

ПРОДемоffCТРУЮrь у

IІlн конкретно ЗУПИНИВСJl ІІа питаниях органІзаціІ соЦіалІстичного змагаННlI на честь ХХУ[ з'У:1JIY

МІнІстріВ во взяв мехаиlз-

ВИlКовати

процевтt•• Зразки саиовlДJlаио!

день свята пр.ці І члени комсомольсько JIIO.1tОЮ*" flQI:o. КО~~J<ТИ9у доярок

ДОСJlгнеННIt.

руч- СРСР про вдосконалення дУючого вl21дlлом по ІУР)_

'про!!!"............ .. ,..", .. пЯ

завданн:я

пІдготовка до випуску до­

аае:жу II....~ ..~lIY то.рго.Jеnь·паепорт підприємства. У&- ними каlIрами,

на 1 мlJrltЙОН 8(')Ь 'н~1tЧ t. П. KJ)YТJltnt, коМ1\nехе. кар6еlаlfців І

moHtho-механlчно.го заво­ lЗ'Y в: Р Роднlн присвя­

MєxalJlaaцlro вlf}')CбиtlЦтва, КПРС І Ради

формува.'ІИ

ре­

цІй спраВІ ми тІсно спів- наступної п ' яТИРічки. Він

ПІСЛЯ допо!Йаl I1ред­ nlJ{5JlдаЦl0 ставиИ'Ки пIДПРИ«МСТВ !!І_ ..... ' працІ

Р~8ул.'\'аttв,

Інженер

інжеиер заводобудlвноrо тив свій виступ пІдготовЦі комБІнату А. В . Галь. У до роботи у першому роцІ

дt'>В1 КOJ'Iективи промисло· :вих пІДПРИЄМСТІ мІста і райеиу в 111 Jloмy 1{е~ил",-

• • 1~JЩ~ЯИХ

якостІ. Головний

мета­

120

ДиJIМИ 8 811TOJ!01lfY .lпІ ТЮ пре,tty_ЩУ (RСУЯІ1) . До кt1ЩJl RJUr1Ш1U>оre постІ бу .. J випущено слІдних Зl'азкlв новоУ проpemohtho-меХ8Нlпоro 31- Однах таКі піJ(ПРИЄМ'С:!ВІ рову . ми 8IQЮвадям-о rtJЮдукції на 600 тисяч 1!УкцlI. '!аду Відбувся черroВRt.I "К СSI1'1JО1'ехнlчвий a8,o.ll, КСУЯП у 8ИРобиицnо, нарбоваНЦІв, то за п ' ять з промовою перед К/7 сДеяь якостl-. У IІИClИУ ДОК, заво.ди TopгoBeJtыІІ-- З8:!lI!ВіШВ диp-eriор д~пlI- місяців нинІUJНЬОГО peaJtl1!3J1Jrиучасть иерlВНln(l! 1'0 МliWИRобудуваиюr, /Ю­ HO-8КСПе}'IfМItJ{!аnЬRОГО а&- ;!ували її вже . на 2,5 мlль­ рlвииками І enецlаJrtстами тар! партІйних оргаRlзацій та ведучІ спецLВ.'ІIС· ти. 3 JIо.ПОВlддю про p~I3УJlьtати соціал!етичноrо

ПОРОlUКовоt

працІ

ф' І .ММОДь'; Я'Кl заЙВяТІ у

система

за!lОДУ

Бl.JJЬUJtсть ИОЛОДIЖКИХ колективІв 8ирlUJиnа цей

бочих місцях. Rомсомоль­

якос­

r.

лурrlІ зобов' язалися зм1а­

надnланово! Так, члени

Знаком

д1.7ІЬХИЦ1 (J<ер1вИRJ( А. дук , групкомеоpr Зу.. зюи). цеху ом! 5 R1ЧJJO'1 д1ЛЬИИЦІ :mіllИ св. (Х6і рІВиик М. Хои&IUCO. rpyn. комсорг С. ВОРОR&Цlt1tий)

ського тварииництва. ВсІ заробленІ кошти будуть nерераховаИI у фОlІд су­ ботника.

праwoватиме на своІх ро­

ytrpавлІння

$

мих

а

окре­

п!в І птахофа6РIlК у заго­

. Крмплексна

продукціі - кожному підприємству

npаці,вни.ки

подІї ' провести

т!.

Комплексну систему УПРО8Аінн" "кістlО

06слyro1Sуваиия.

також

органІзацій

д~7ItIlвним

е

сфері

ки та ді.чата республіКИ вирlUJИJIИ на честJt тако1

Пe}'lед<іачається,

Спостерігає за ними А. І. Нруп'як. І серце радІє. Ії ЗУСИJrЛЯ не пропали да~М'Ио. В УСПІхах Y"tHI4IUt-є . чаСТltа І fi праu.1. nJ'8u.1 RаСf8вника. кому.

-

.деиь

-

ний суботник. Цьото ~fUI активну участь у святІ праці вІзьмуть І молоцІ трудlвиики ПРОМИCJIових 1 еl~ьськогосподарських Idдпривмс.тв, закладів, установ БроварЩИllВ.

-

тя може заwка:вити слухачІв, спря­ муватиї," до самост1lhю'! праЦІ, по­ шуку І впроваджеНWSIJQJ8Х. ф~рм ро­

СВЯТ0

Jo;омсомолJtСЬКО

правофлан­

ntдириnrствl

своє

радJlИСЬКОЇ

чимало П вихоsаRЦiв. ВисококваЛІфІ­ кованими СУМJlIНRRМИ працІвникамп зареJ.rомеядуваЛй себе виховаrщl Ав-

рІд­

вІду передовиків виробництва. .' - Минулий навчаnьний РІК,

Готуючись r1дио зустрі­

ти

ro-

гових

застосування

МОЛОДІЖНЕ свято ПРАЦІ ======= КОМСОМОЛЬСЬКИR ТЕЛЕТАRП =:=====:::::::::: . cys.

f!омунlе1'ИЧНО'!

працІ.

КJr!СИ­

~B

у

І.

-

тош, J(ОЛН теоретичннй MaTepl~PI тnд1<р1Ilmoється Місцевими ф!lктамп . П~ичому, фактами t'ЦЯФJ!ами ; 'frКi

І

ВмоPJ1l'POИt

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._____.......

тодІ думки виступаючих

'!'УІ': докладний f!онспек", до кожного заняття ста "анно rотується. Тому І ке буває гі CJl'YXa'ia:M нецІкаво, знаиня, здобутІ ними "1 школІ, допомаrАЮТЬ

виявлення

В.

f!o-

ЦlК!JlО І 1I0СТУППО розкрити д1fЯ слу­ хаЧів ту чи Ї!іЩУ тему. На своему досвІдІ вже пере1<онаnась. ще увагу аудиторІї можна завоювати тlnьки

ного лїДприємс't'ва.

Фото

UJколи

набирали новою. вагомІшого

яка нове.

cBoro

На ФO'rо: nepe:cmiI с.люеар 8. ДlIВ'J'pa.

Саме така форма про­

з

дlJlnьнІСТЬ

цеху. викоиувати заr.«JВ­

лемя без 6раку.

найбільшою популярнІстю. Тому по­ JIlтбоєць , пе намагалаея щось рІзко змІннти , 1'іЛЬЮf вмІло атручалась у

МіВ маРНСlfЗМУ-,7JеnіЮзму. {\ле самото цього. ~'Вичайно, бу1fО б замало, щоб

"арантеризують

в

один

пl21кр!tlитя свою праць

Любо, АО

J!POФеСlї допомогла йому ШJНIRО оево1ти всі мете.. лообробиі верстати. md. є

твердження товаришІв, СТІрямовуючи беСІду в

PYCJto.

ристується

3 лІте­ орlєнтуватися: в ПeJj­

умlТIt

того РОЗРЯ:дУ.

перес!'у­

пагандистське! Р0боти, як бесІда,

праUЮ8ати

полОженнями

І

цікавою І

потрібне

... Пропагандист.У це nOIU\TTII А. І. Rруп'як вкладає глибокий змlст 1 ета­ виться до 8И~ОlJання CBoro обов'язку 3 високою вІдповідальнІстю. ' Вона не сказати

лІт

С.1!УХОВУІ!вл!! час ВІд часу

про нагородження Аитоюни [ванlilНИ ЦІЦним rюдаРУНКОll аа аf\ТИВНУ пра­ паrандистську роботу товаРИUJI зу­ «РІли бурхливими оплесками.

випадково

Ніби

А до~яt'нуто 8cьoro цього бу.nо ао­ дпи АНТОНіНі ІВlиlвR1. Вона не на­ В'ЯЗУІ!!l,l!а своїх ДYМ~K, терпляче ви­

секретаря

цехової партІйної оргаНізацІІ А. 1. Еруп'Jl1(. АвторнтетП серед комуиlс­ тів пlДПРИЄМСТ8а великий . ЗВІСТКУ

хоче

комCQМОЛ8Ц1t ВoJ1Q48llир ДМИТРИК npalUOe ке­ давно. Бів c.тnoeap .."",.

Із слухачІв Щf(ОЛИ комунlстичноУ пра­ цІ заМИСЛИВСR тоцІ наn ево'!м місцем у колективІ, пtl-новому оцІнив важ1fИВ!СТЬ еумлІнного ставлеННR до с,1ІО. r~ обеИ'R3КУ.

тодами господарювання. Говорячи про кращих лолlтбlйдlВ, виступаючІ неоднораЗО90

зумtли

заве-

11

mrrи бар'єр 'Ia~y мІж П~J{lяМ1l мИRy­

мірІ залежить ' mдвmце"НJI освІтнього рівня комунІстів І комсомольцІв, аво· трудящими

слуха '11

SРОJ1PCWШмУ р&

MOHT'lo-мех.нtчиому

.Цілина •. ТодІ в аудиторії панував високий ду" творчостІ. У с.оУх ви­

усун~ни".

JlОДlння

На

тивнІй участІ CJlухачlв. Але наltбі1fЬ­ D:!ИМ своїм успlхо)\{ Іважає А. І. Нру­ п'J'!}( закяМ'я за книгамиЛ. І . Бреж­ нєва «МаЛІ :tемля., .RlдроджеИПJl•.

зосереджували

' '1

YBary

.

На думну предста,,!НИКІВ парткому 1'!1дприємстиа , "кl кеОДЯОРlЗ013О бра1fИ на заНJlТТЯ:Х & ролІ слухачІв, бlm.­

ТРl{буну комукІсти . Вони ділилися СВОЇМИ думками щодо 1J0лlпшення . навча.'ІЬНOt'о

.

со60ю иа всІх заняттях.

системі

КОМС~ММЬСЬІІОЇ

еКОRомlчиої

1 ЗИ6URня 1I0 ee,~ . КdЖНCll'O . ~.. 'J,I -І)СЬ метІ, lІ1ІУ SI eTal1lJII пер.

кілограмів

молока

-

11'

карову. друга різ.нИ!lJ в надоях поріаияво І

«nJlоскі~ський:,

18,4

+O.~

«Тре6ухіkЬКИЙ :' «Аван'га.рд:. імені Кірова

іlБ.б

-0.7

15.5

-Н.9

14.7 ....0.4

імені Щаl'са

ІЗ,4

Ш.3 ІМ

""',8

Пм",птахоза'~ «РУJ1RЯ:' " Літківський:. ,« ПухіІІСЬКИЙ...

« l'усзШвськиЙ ..

+0;3

10.0 +-0.7 9.8 +ІМ

«ЗО"Я:'

9,1

+tJ,

«Г ОГО,l! 8СЬКНЙ>

'.6

~1.3

«Б06" иnьк.иЙ»

9,8

~,4

"3а'IО,,ИЦ&К-ИЙ:'

о.з

....(J.1

«Кргонлівсь~иА... імеНІ Мічуріна «3аПJl!lIlНИ' Й» «ВеJ!'ИКмимер,:' iM~i llм:учаева

8.5 -0.4

«ЖеР114ВсЬкий" оо району

8,2 -~.з 8,1 ~,S $)1

7,8 -tJ,~' 1,7 ~.4 tO,08 -0,38


НОВЕ

Добрі у uеитриьн!А майстер-

111 - РаlttільгоtТІтехн!ки

НУ@:

ч! ТRИЙ

па ­

виробничий

iJщrм. Через увесь ск л а ­ ~а_JJЬНИЙ цех простяг ся довгий ланцюг головногn

)(ои~~Йєра. Трактори, щ о перебувають тут на кап І Т6!ТЬНОМУ ремонт! , швндj{ [)

обростають вуз л ами й аг регатами, змІнюють свІй М!lнlщн l й внгляд. · Щодня ~ коивейєра сходить к!ль машин І В!ДПР:!lВЛ ЯЄТЬ ся у фарбувальний цех , а )(а

~вl.11.ТИ

вони

потрапл яют ь

на nOABlp'JI, на майданчик TOТOBO~ продукц ії. Трудя TЬtA ремонтники сум л Ін НО ,

успІшно

вннонуют ь

виробничІ п]!ани І сво ) соцlаJl:lстичні зобо!! ' язан HJf. Упорашись з планом перUI(')ГО тепер

пl!!ріЧЧJl,

ведуть

боротьбу

!!

ме

наполегливу

за

д(')~aTHOВOTO

вони

здlйснеНI! Я

за!!дання .

майстернІ ремон

ТYJ(')Tb

не

тІльки

ри. За значно

останнІй час тут зросла кІ л ькІсть

спецІалІзованих

1uexI!l,

де

т-ракто ­

районі! з

них

Київщини .

працюють

к!лька

-

Де"к!

уже

по

ронІв.

у нас

життя

ба ­

arperaTIB

сlJ!oсы<')гоcl!оLtарськихx

ма-

Г(').!1женl J1!ИryI{И aY~Tьe" на

режимах_

налагоджено

роботу цеху по

монту двигуні! І

Прн

ре­

редукто­

ляютьс"

на

го

жанка~ ,

працювали

каже завІдую ­

чий майстернею Володи ­ мир МихаЙло.вич Некра ­ шевич. Ось познайом ­ теся , будь ласка : слюсар Михаltло Андрійович Но ­ роль . Це через ЙОГО вмІ ­ лІ руки проходять всІ дl!ИГУНИ й редуктори . Ла­ годить вІн - їх швидко j високоякІсно _

-

За два з половиною роки не було жодної рек­ л амацІ!,

-

БІтник .

3

подарств здають

доповнює

багатьох гос ­

протягом

нам

вальних

ро

вузли

машин

не

року поли ­ один

раз 1 заl!ЖZ\И залишають · ся задоволеними якІстю

се з ону

иа !!сlх

великому

цеху

видl ­

допомогу

нович

цього

року

ро ­

тут

СтанІслав

Тарганський

м Інного

[ва ­

з

технІчного

об ­

пунн­

ту та Володимир Федоро­ вич Артюх з цеху ремои ­ ту тракторІв Т- 150К Кілька рокІв фуихцlо' нує l! майстернІ спеціалІ ­ зований - цех пО ремонту ваг радгоспів І птахофаб ­ рнк району. яким керує

Інжеиер }(ост"нтни СтанІ­ СJ'lа!!овнч Нрасотюк_ Бриrа­

да Льва

ваги

рІзно м анІТ­

ного призначення І в себе у цеху І б~зпосереZ1НЬО в господарст!!ах _ У ие! є спецавтомашина

з

!!8ГО­

вою лабораторll':Ю ВЛ-2 , ремонту _ То рІк . наприк ­ щО набагато nPИСJ\ОРЮЄ І JIaZ\ , полагоджено близько полеrшує роботу ремонт­ ЗОО двигунІв. ":! майстернІ

є необхІд­

терІали,

вання.

никІ! .

не

Шкода всІ

тІльки ,

п1в придІляють забезпечує YBary ваговому

й

своєчаснІсть

ремонту

та

CТ~ ,

серйозну господар­

зау!!ажує

-

високу його якІсть. ПоJt!- котою

ЩО

panroc-

нерl.ники

технічне устаТI<У­

Це

наприклад,

;НерповІ,

":!

п ' яти

3

авт(')­

моБІльних Bar до цього часу не полагоджено і не

м! з

НОСТJIIНТНИ

3 r1p-

СтанІ -

НОСТRНтино!!ич

Но!1

l\у.'11>тиват(')ри-щl-

л инорlзи

працюватимуть

них позаростали бу ­

АМІачну воду вони вноси­

Наймолодший у май ­ стернІ спецІалІзований цех створено зовсІ м недавно, навеснІ нинІшнього рону .

виготовл яють нульти ­

ватори -щlлинорlзи для внесення амІачної води на природних луках І по ­ сІва х сІяних трав . П'ять таких машин власної нон , струкцП

вже

виготовлено .

Над

тимуть

на

сантиметрів ,

глибину

20

ширина

за ­

хвату їх дорІвнює ра_

Отже ,

4,2

створено

мет·

висо ­

КОПРО;:ІУКТИВНУ І високо ­ Ефективну машину дл я

пІдвищення врожайностІ КОРМОВИХ угІдь_ Вона ви­ пробувана у виробничих умовах.

І

Радгоспи ІменІ Щорса ..,ГоГОЛ!ВСЬКИЙ 1> вже зр­

купили

ПО

тиват(')ру_

одному

Решту

куль­

машия

Інженерно-конструк­ розробкою їх багато попрацюва л и ке­ руючий об'єднанням ВІк ­ тор Олександрович Мо ­ роз , головний інженер Микола Федорович Дол ­ женнов . Інженер-технолог

жують надходити Інщі за­

Андрій Петрович Северин, який безпосередньо й ке­ рує всІма роботами . Ваго ­ м нй вклад у створення

ставрацІйних роБІт у май­ стернІ РайсІльгосптехнІ­

нового

знарядд"

внесли

слюсар Олександр Степа­ нович Заболотний та зва­ рювальники Степан Єф­ ремович Усенко І Болоди-

буде передано раitоб ' єд нанню <fСl л ьгоспхlмlя~ . Але в майстерню продов­ мовлення.

ТаІ<

спецІалІзаціЯ

гос­

викликає

до

подарств

життя зацІю

І

широку спецІалІ­ ремонтних та ре­

ки . Успішне впроваджен ­ ня її у виробництво допо ­ магає трудІвникам села ,J10сягати

кращих

резуль­

татів У роботі _

OBCJIYrOBYBAH·

НЯ - .НА РІВЕНЬ СУЧАСНИХ ВИМОГ

У ПОfJіl!и~ннl

бові

І

росли

багаТОРіЧНі

ЗJtаковl на

трави

землях

бо­ ви­

траl\ТОр­

но-рільннчо~ бригади М 1 радгоспу сТребухіВСЬ­ кий. , яку очолює І . М. }(орНіЙКО. Іх суміші П1д­

• СІнажна

сіяні на весиl ВіВСОМ, пІд­ живлеld амІачною сМіт·

рою. Нонюшииа Ц8іте , ТИМОфlІвка ВИНИНУJJа ко­ лос. Справжній червоно· зелений

ЮlJlИм_

- Ножем гектар в се­ редньому дає більше 200 центнерІв зеJlВНОЇ маси,­

нJIO!ати

її

потужною

ма·

lIЩною_ Поруч

одна

з

траиwей

значного

всІ м а

на

,110JJЛЯ_

збирання

ТИlре... АРСР. ВироБRиче об'еднання сНиж. ~JC,мсltКJlафТ()ХIИ. (ФотохронІка TAPC-РАТАу).

СJІДІМИ пан IHChмa1' тинка наdмраЮТh

"искры'

тем

в

таке

зелене

роз­

На цьому , полі Іде

трав

на

сІнаж .

от веде самохІдну косар­ ky-плющиJtRY Василь Ше ­ нета, а через 1ОО -150 Me'l'pIB в ОLtИlй же загін­ цІ косить тра!!и Микола

тонн і двІ великих на 2000 тонн к6жМ!lксименко_ Валки висо­ на, ro!!орит_ь..~ він. кі. Кожен МЕ!ханfзатор но ­ ТаІ< що, є в що закладасить на иизькому зрІзі , тя_ Неподалll< вІд траншей щоб виходило Jlкнаltбlль­ ше маси, nИ.7lьиує за тим, працює агрегат СБ-l , 5 . щоб не було сгрив. . що ­ Тут повним ходом іде ви-

JltЮ8" (Лаnlйська ОРДЖОНІКІДЗЕ. На РСР). РаНіше иевід(')~і полях ПlвнічноІ ОсеТ1І по­ дня кладе трави упокоси на 15-18 rel<TapaX, у пІв­ .і~кументи про транспор­ чалося збираИНJlJ ОЗИМИХ тора РМ8 перевН)(онуючи ~HK" леніНСЬ)(Ої сИск­ хлІбів. Першими масове норми. РЬІ. через .7ІаnіЙське мІс­ збирання раниьосткглих то Ліепаю знайшли Kpar.У цій же ІІагІнцІ Мико ­ сортІв ячменю почали ме­ зиавці мІсцевого училища та ОЛе1!сlй ханізатори Моздоцьких ла 08дlе:ихо 1'ІРИ)(ладного мистеЦТВа_ комбайнами НСН степІв головної житни­ Рогач Працюючи !! архІвах Ри­ в8Jt1(и і ці автономноІ республіКИ. 100 Пlдбираюrь ти І Н.7ІаЙIJеJ1И , знаЙо~лr.­ ПОДРібнюють 88J!8Ry масу . В I<(')ЛТОcni сЧервона Осе­ ...<:1> з J'Iистами ре~J'IЮ­ агрегатів щоразу reKTap дає До Uі(')нерl'В , які зберlгаютьсq тія. ножний

гот6влеННJII

.ИсжрЬІ ••

ортаНlзаці~ ппеI<Сі!! : заверlЩ{ТИ косо­ до траншей , що иа тва­ ре,цаl<цією вицю та обмолот ХJ'Ilбllі1 ринницькому комплексІ за

7-10

робочих

днlв, _

Швидко возять корм швидк(') звільнити ПО1!R ГРИ,горlй Двормик, ];0вІд післяжнивних залиш­ рис Литвин . Володимир кІв і засіяти Ух кормови­ Ющенко та ух товаришІ ми культурами. по роботІ. Вони не допус­

ВугlnJlИ АкутП

Nq 1.

кають під час транспорту­ вання втрат корму_ Кожен

.7101 суботи

І

неділІ

вже

нинІшньому роцІ госпо­ даретво передало на фер­

МИ

1444

спарованих

те­

ми у ВІдповІдь на поста­ нову ЦН НПРС ! Ради МІНІстрІв Союзу РСР «Про додатковІ заходи по зБІльшенню зиробництза грубих І CDІ<ОВИТRХ нормі в - у 1980 роцІ і пlдвищен­ ню їх Акості. вирішили

вІтамІнного виготовити

5500

тонн сl­

трав ' яного борошна І rpa- нажу , 1000 тонн вітамін­ нул. ного трав'яното борошна - Вже здали на склад І гранул, закласти 2З ти-

65

тонн цІнного норму , -

сячl тонн СИЛОСУ , зІбрати

каже СтанІслав Михайло- 1500 тонн сіна. Для заго­ вич БОНLtарчук . ЯІ<ИЙ вІд- тlвлl такої кІЛЬКОСf1" кор-

повІдає

за

органІзацію

цlєІ роботи. СумлІнно · тут ВИ)(ОНУють сво! обов ' язни машиПід'Ужджають автомашини нІст arperaTa ВІталій ~ приватних зІбраннях, по 35-40 центнерІв яч- з иарощ@ИИми бортами . Нузьменко І гранулятогеони ВИm!ИЛИ цІлий ряд меаІО _ Скрізь взято курс Наповнивши ух !!щерть свІдчень т1синх зв 'язкІв на Цl~одобову роботу ком­ сІчкою, водІї ПОСПlщають НИк ВІктор Яценко. доб-

JJат'вlЙСЬкої РСДРП 3

вlтамlююrо

ре

трудяться

учн І

ВОСЬ-

мІв

у

paJIrocnl

пос!яно

гектарІв кукурудзн, причому на значнІй n.7l(')щІ є С:імlшl з сонящни­ ком , є близько 1000 гек­ тарІв багаторlчних бобо­ вих І злзкових та природ­

760

НИХ

трав,

янІ

будуть

зl­

мих кл асІв середньої бранІ на всІй площІ на сі­ школи Станіслав Нален- наж та с!но . НрІм ТОГО, ченко , ВалерІЙ Педченко , посіяно 1ОО гектарІв кор­ Во л одимир Баби'J та Микола ОвдІєнко . Дружно і злаrоджено

мових бурякІв, в МСПО­ дарств І буде близьно 700 гектарів ПОУКIСНИХ І по­

працює

жнивних

спецІально

по

посІвів .

Як правило, в радгоспі

к(')рмів у радгоспІ сТребуводіЙ , в залежності вІд АРСР). з пласта сПо­ ХlВСЬКИЙ~. В!н дІє 33 притужний. Нерюигрінського відстані, робить зв l\eHI> кпадом 1ЛатІвцІв . його 8-1 О рейСІв і достамяє очолює родовища 8І!.ІІ.обуто міль­ головний агроном по 20-25 і більше тонн йон тонн вугіЛ.1!JI _ ПершІ КИІВ. Вмнкl елевато­ господарства Володимир ковші палива тут було ри готові вперше прийи,,­ корму_ Юхимович Лисенко . Б

на площах , де збнрають­ ся багатор lчнl І однорІчні трави Н3 зелений К(')рм та сінаж, зразу проводитьtя пІдготовка rpvнтy з вие·

(Якутсi.l<а

загІн

ство-

заготівлі

. ИЕрюнrРІ

рений

ЗасІки готові

ти понад пlвм1льйоиа А. на траишеях робота господарствІ все роБИТЬСА ТОГО , щоб створити ' ~ дlJIЬИИЦR розташована тонн зерна з полІв Уl<раї- Іде своєю черrою . Меха­ для в пІвнічно-захІднІй части- ни _ На нових ХЛlбоприй- Нlзатор Михайло Ролько на зиму ДЛJII худоби юцПІдприємствах траI<Т(,)РОМ T-IOO за доnо - ну кормову базу. ні гlгаитського родовища, мальних П1l1RJIIТО

минулого

року .

технолог1чне найбагатша за своІми за­ завершено пасами . Товщииа пласта налагодження всІх мащин І механІзмів _ За добу дер-

могою спецlальнот(') при строю щвидко розванта ­

жує

автомаІЩІНИ

від

ма­

На

д(')пом(')гу

ра~сл-

сенням LtOCTaTHboї кІлькостІ органІчних та м1и~­ раJIЬ~ИХ добрКІІ І сівба кормових К'Y'J'lЬтyp . ТаJ<ИХ

пОсІвІв уже є бlЛЬUIе

200

гектарІв.

НИМ І<ормодобувинкам ІИ-У раДl't')сл1 .ее }Юбнть· рІшили прийтн працівни - CJf д.ля т(')го , щоб иа на­

ТУТ перевИІПУЄ 70 метрІв. жзВН1 засlЮJ ресnyбліни І си, І шофери знову поспl­ ки сІльських устаи(')в, ше- Cтymly зиМу Bj1<;CT3Jtb за­ 'Іому йоrо названо сПо ­ здатні вмІстити 1,2 міль- щають у nO.7le. На розван­ фи. Іх силами на обочи - готовити IIJW')I<(')J'IКlеиих ryжним..

Ця

кладова

FY

йова тонн зерна І три чвертІ його обробити в потоку. Всюди створено ХО8аиого на видобуsаюl.ll групи оц1m<и .якостl з~рдвох з ПО.7l0ВИНОЮ мІJIЬЙО­ иа. Ш тони ПaJIИва на ріК. ('l'APC-PATA":!')~

' гІлля і становитиме пер ­ шу черry розрізу, розра -

тажеННJIJ кожното автомо­ БІля витрачається 3-5 хвилин . Тут же кілька 1'0бlтинць розрl!!нюють М­ лену масу , пlСJIЯ чого ме·

хан1затор

за

його

дlJII л ьностl. Нещодавно . на загальних зборах праціВ­ никl!! 06'ЄllнаНЮІІ ПР О ~!Т()­ варних магазинів голов­ НИЙ бухгалтер ЗМіщторгу А Г . Горо х!всь н ий зазнв, чив , що за 5 мІсяців

nfjo-

дано

товарів

насе" еннlО

на 4 мІльйони 157 ТИСJlЧ К\lрбованцlв. на 222 тися­ чІ БІльше п " ану _ За nl-д~ сумками

лу

першого

універмат

кварт.­

завоював

друге місце в області. ПроаналІзувавши сягнення , допо!!lдач

пе· наго­

лосив на необхlдностIПО!­ НlщОГО використання всіх можливостей для кращоrо обслуговування покупців І реалІзацІї то!ар!в .

Товарознавец:r. Тарасевич

О.

Т.

ГОВОРИ.7lа ,

Що()

дл я полІпшення оБС .'!Уге· вування населеННJIJ треба

носну

практикувати

ІЯ­

торгІвлю . Зав1J1YЮ­

ча вІддІлом тканин М- д.

Нрасицька пІдкреслила. що необхІдно вдосконалю­ вати органІзацІю соцІаліс­ тичного змагаННJIJ мІж ко­ вІдділів_

Цікавим був виступ старшого продазци !ll,J1J1Iлу дитячих Іграшок НадІ! Наленченко , JfKa щaйJl(')

бероша і сінаЖУ ' - r-МИИУ-- ~овернуласЯ' із НДР. ~

лиць. Зараз утримується зразу нанривають нею. б l :тьше 7000 голІв худоба . За якlс'l'Ь - - ЗВк..ri3Дшня вlд - Щоб забезпeч1lТИ повідає Василь Петрович таку кІльність худоби В ностяний . достатну грубими ! соно- Бачите, у нас тут аитями кормами на зиму, шІсть малих траншей по -каже В . Ю_ Лисенко,-

800-900

ПО .11lпщення

по"азннками

лективами

вже наповнена к(')рмом. Б припасено було близько Ній понад 900 тонн зеле- 100 тонн норму _ ної маси . Транторист МиРадгосп спецІалІзується кола Островецький трак- на I!ИРОЩУ8ан~1 и~тел_ей T~POM Т- 74 продовжує ДЛЯ радгоспІв району. - в­

наже Іван · МИЖ>JtаАо!!И'Ч . КОрМ. На - На Оl<ремих дІлянках трамбувати збираємо по 300 центне­ краю цієї траншеї лежить сувІАпро~о!30Ї , С _ плІвки. ріВ 3 гектара. дощу корм · СпраВДІ, приємио диви­ На ВИТlзд(')к тися

rотомеиия

МИНУJJО'

го року но л ентив унІв е !'· мату змlшторгу Jlмивс~

П. ТЕПЛЮК

Гаряча пора

B1Lt1'()·

з

neploJlOM

siдним

бі.7lьше

ДорідИI

З стор.

Зростає товарооборот

С:(')се­

вич.

на Тllзl трантора Т-150К

жодних,

р·янами . Не набагато кра ­ щІ справи і в Бобрику _

Тут

мир

І"'ре­

перевІрено

Потаха торською

ІллІча

лагодить

-

ВИnl'обе· славович_

б1тнини З Інших дІльниць_ Пере;] початком поливно ­

рІв поливннх машин « Вол

-

CTeHj11

завантаженні

Добре

дІльниць нІ запасні частини та ма ­

реставрують І

повертають ДО Tl~ !умІв і

_

ШИН дл" господарет!! усІх

хліборобів

ПОМІЧНИКИ

*

27 червн" 1980 рс>ку

ЖИТТЯ

нах дорlг, в ПО.7lезахисних

со!!овитих та грубmt 1<01'-

лlсосмугах, садах та в Ін-

мІв для rpoмадсЬJСОЇ XY)l;(')-

шнх мІсцях , де не можуть би і цим звбе~ечити працювати механізми , бу- дальше l1іднесення П про­

де заготовJtено до 1000 дyRТИвностl. починае УЩ1JtЬ- т()нн piМiO'1'$lМS'JI Jtля виА. rАВРИJJЕНКО.

1Іи вона !здила з Гl'умю працlвникіи т~ргі!лі ,!J..7ІЯ (')БМіну ДОС!!і)10М р(')боти_

На зборах !ИСТУПИ.J!а )1ирект.ор унІ!!ермагу С: . ~ Руда . Система беЗ)1єфект­

-

-

ноУ працІ принесла 8ід· ' раднІ результати, сказа1іа

ВCJИіІ.

потрІбно

11.0=

вчёНи'я повсЯ'кденн~то

п(')­

: юrасти

Тепер

якомога біJtloше c!.~pa~!> _для глибш()тови~­

литу понynців І пlдиИ1Цен­

ня

рІвня

культуl'И 06слу­

rовуваиня

ТРУДАЩИХ_

На ЗІІ<інчення

УЧ~СНJ!'

КИ зборІв прийняли о,чио­

crattliЄ

рlшени"

кла-сти

усІх

достроково

до­

-

зусиль ,

щоб

виконати

зав·

1

дання перщого ПІврІччя успllШfО завершити план

десято! п'ятирlчки в цlло· му.

ХАЮП •

0_

rpoмаАСЬКИЙ коресuои.

PR'I'. СЛІдАМИ НАШИХ

ВИСТYl1ІВ

-

"Ой же

ц.н ВУdица" у з!міТl1і ni~ f&КИМ: М­ гм()вком,

надрукованій

газеті

6

від

у

чеIlВЮІ Ц. р .,

ЙШлося про благоустРій вулиці Димитрова.

Як повідомив завіДУJ()ЧИЙ !!іДі\іnом ком:унальног() ro~­

подарства

Л . О.

Фесенко,

шляховій ~монтно-БУ.1lі,. !Єльній дільниці дано вка­ вівку закінчити ямковий р8МОИТ вулиціJlО 25 чеР-l­ ня, а к()мбінату К()МуИаJlЬ~ них

підприємств

-

уточ­

нити схемУ розстановки до­

рожньо-сигнальних

знаків _

Крім цьог/), у липні-серпні заплановано

зливну

прокласти

каналізацію у ра-

йоні паливних складів і Хlпіт&льНО відре~!О!lтувати цю IЇJlJI'fI!tY mn:пу.


*

стор.

4

червня

27

НОВЕ

року

1980

, [

.ЩЕ ЗОВСІМ молодим був О. С. ПУШІ<ін, ще тільки . виЙшли з·під його

пера «Вольность. і

.Деревня.,

нігова ,

прокламацlї ,

його

вогнениі

.

. . . .

нього

мира, треnещuте! А . 8ЬІ, .l!ужаЙтесь и внемлuте, 80сстаньте,

ПалкІ

nадшие

заклики

рабbl/

вол елюбного

грали

в

насправдІ

більярд

у

поеми

хіна сприяли пробудженню свідомос, Ті в різних верствах тодішнього СУ·

спільства. Царський уряд боявся пое· тового слова і, щоб ослабити вплив його на уми І серця молоді, вирІшив вислати співця Із столиці. Лише дя· куючи клопотанням Чаадаєва і за· ступництву КарамзІна та ЖУКОВСЬJ(О' го , заслання до СиБІру було заміне· не висилкою на південь РосП. Пому звеліли стати на службу в канцеля· рН генерала Інзова , що містилась на той час у Катеринославі (нинІ Дні·

вицв

перед

зеркалом.,

можливо,

заслання у протилежний кінець краУни далекий пІвнічний повІт, У псковськиЙ · маєток батька поета село МихаЙловське.

ні·

віянІ ще до Ниєва, над Чориим мо· рем. Юицlвка сЗемли и моря. явно ІронІчна:

СторІнки

31 ЛИII!lЯ ся з морем,

И жало" мне pbl6a" СУРОlJlJtй; Живет на УТЛОМ он чеАне, Игралищв слгnо(1

ськимн працю

nучuнlJt,

А я 8 надежной тишuне 8нuмаю ШУМ ручья aOAUHbl. Прекрасно знав О. С . Пушкін, оа

історіі

Пуш:в;j:в

:ва

YzcpaIBj

тоді стихІйний

заворушеннями . селянський

РосІї. ,

привернув · до себе творчу увагу Пуш' кІна. У Катеринославі Олександр СергіЙОВИЧ тяжко захворІв . Генерал Інзов

ставився

до

поета

з

вели.,им

співчуттям і дозволив йому поїхати на ЛІкування на Кавказ І в Крим ра· зом з сім'єю генерала Раєвського,

героя Вітчизняної вІйни Вони

ського

проУхали

через

козацтва ,

\812

в

5 ·років

дон·

раптово по·

була

переведена

канцелярІя

ге·

р. Олександр запрошений ДаВИД0'

1820

вими · (родичами

Раєвських)

вирушив

погостю·

(будинок

знесений

ХОСТlЮ.).

ВІдвІдував

гійович

Jlатн в їхньому маєтку в Кам'янцІ "t4игиринського повІту Київської гу. бернії. Дуже важливими для Олек·

р.

1851

Братський

«за

і

Re

Івана

Іскри.

їхнього

своє! поеми <Полтава • .

Буваючи на Контрактах і

О.

С.

8.00 .Час». 8.40 Г І МНlLCтика. 9.05 Виставка 5уратlио. 9.35 Д.ІІ" ВІС . батьки . 10.05 ФІ льм-конu.рт «КО.ІІИ

день

12.25 МИ

вин.хlдника

І

ка

го лландського

ТелефІльм ДЛІІ дІтей . .ТІ. нІ старого замку>. 5 серІІІ. 16.25 Людин •. Земля . 8сесаlт.

15.45

анти ­

Герта Війнена. в тому. що він належить до категорії

CnpaBa

маятннкових

динників . ЯRИХ

ще

лщце

У

світІ

чотири

пляри · таких

18.40

т.арин .

Бесіда полІтичного ОГЛ • .1І.а· В. Бекетова .

Мультфільм

.Pas,

вЬ/ХОДит

педноrо

19.00 19.30 20.45 21 .00 21 .35

дктуальна

камера .

Новини кІноекрана . . На добранІч , дlТIlI> «Час> .

ПРОГРдМд Мамина

НА

ОБЛАСТЬ

протрама

.Ран,

пошта- ,

РС Р

Аrаровян (скрипка) . 13.15 «ПутІвка 8 ЖНТТ.> .

14.05

спровадити з

Одеси

фести .... 1О

У

ньому

МО.ІІодl

І

І

",.СТІО

16.15

А. де Сент·ЕlІ3lОперl .МаnенькиА прииа». ФI"ьм·

8мста8а .

18.15 18.55

Ол і вець-маЛIO.ець.

Концерт оркестру росllс.· кнх народних Інструменті. ЦТ

ВР.

j

20.00 Ве'lІрня КIЗ"а. 20.15 «Здоро.',,». 21.00 По MYJe.x І .IICTUO'UI.i зал.х.

К. Даньке8И'l Хмел"иицькнА> .

21 .40

.50Т.1l.811 ФІЛЬІІ •• Н.

-

става .

НЕДІЛЯ . 29 ЧЕРВНJI ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.40 9.00

«Час>. Гімнастика .

Ф I .. ЬМ:КОИl1ерт барвн>. БУДИЛЬИІІ •.

Служу

cro.lloe.

РЦ'ИСЬ.ОМУ

СоIO·

зуl

школа .

Музична

кава

щоб

ровськот.о.

9.30 10.00

Літературний вечІр П . За· rр е бельноrо . По за"ІН'Іеннl -Новини . .

10.00 10.30

робнв

ФІльм,конuерт

спорту .

ВІрменської

21 .00 «Час> . 22.45 Веч ІрнІ ммодlТ. По sаЮн· '1ениl новини.

в . кого з украІнських поетів не · було

11 .00 11 .45

«Здоро.'а».

Музнчна

кова

пошта

артист

Рубен

nporpur.

сРIІІ-

••

Наука І технl.а. Сl4ьс.ка rодии •• МУЗИ'lНIІА KIOCII. ТелефІл"м .11нl М і шкlна» . 2 серІ ••

12.20 12.30 13.30 14.00

15.05 Док .

проти

ва

укр.инс"ом

nыJ(..

І

ве слово мовою Шевченка, спорудже­ но пам'ятники поету РосІІ . Пого

лаци культури І т. д.

Cзtово О. С. ПушкІна , ЖИ!lI

8пам'яТf

телефlл"м

хІрурт.

сН.бе·

ниА артист РРФСР Н. Коб.

ЗОН.

вчителька·пеНСlонерка.

17.00 .РОзАI .... 8 .... ко' кinrr." . фlЛ"1І

'·1

.IIР8Iс"'"

МI.н.ро...

nlllopur ••

Му".ТфLl"IfН с8ес.... русе",.» . сКор.lМ.к,.,

п·

cJlII

. лІку.аТIІ у4 ••• ». 19.15 Н • • peнl анрК)'. 20.00 К.liуб KI.0004opo.el. 21 .00 «ч.с». 21 .35 .есТн .... I... КоНкурс.... Концерт... . По •••I.'Іе. .1 Н08Н".. . ПРОГРАМА Н08"" ••

10.00 10.15 до 33'1'1'1"1

З.карпаТТІ І РСР. .Щatrl

краІО> . УЧ.СТ"

255020. м

аул

БРОВАРИ.

КИТВС:ЬК8 .

ІМ

ТЕЛЕФОНИ: peд.~.

*

)'Т

20.45 21.00 21 .35

У.Р.Т.СЬ.ОIO

OllOUeJloro

о..,е".'І1 бере ТМ08. З •••РИlте.·

сНа

-

40БР&ll1",

.ч.с> .

Телефl",ьм

51",оrpи.оrо ••

ПРОГРАМА

НА

ІI.15'0'lевИДllе док . екран. сЗаспl.аАмо. SИ'l".

про

ОБJIАСТЬ

He1M081pHe,., арузl1,.

Му"

nPOrpurL

Джек ІАен>.

1&.55

Юти/.

с5 .....ІІ.а

13.00 14.20

JlОНАОIІ. сМ.рті8 Т....... ІІСт.... 2 'Іас:­

твиL

17.05

Коицерт

тецтв

8«1•• '8.11.1І"".

І

маlс:трl. ZУ.1l.0жиlх

ІІИС-

.0.,еIlТ8.

.18.

ІТ. 50 СУпУТIІНIІ IІlноrл • .1І..~ •• 18.25 дОК. фl",ьм с8ипере.ll.&аlOoo

"11

".е,..

KOro 08..... 08.0Ilу М. Ю. 18.40 с" 8 •• аlO 8ам Щ.СТjl». КОИl1еРТIІІ протрама 8QJ10ЩУ•• бул:I.""ьннкІв 5АМу s y'lас­ 11.45 дл • .IiTel. Т .... ефl"'.м СМІІ' тю ДІНІ РI.1І.I. САн.еl1. І. 8р ••онь.рамн» . 18.05 Cr.oroAHI llell. РI4IИ' 20.00 Вечlрн. к.зка. . с"к';Т моло.ll. .КОмсОмО..... 20.15 ДОК . фl"'IоМ. ока Tp.д"nl.,. . 20.30· .Шаслива сторІвка» . І(ои14.30 сСеЛО ' 1 "1041". курс МОJlО.lИХ .lllОбllтеnl. 15.15 дпа дlTel. сІсторl1 • І,... J[ннrи. рашкамв». 21.40 ФІльм .С.ІІІ хлопець». 15.35 ДІІІ081 особи т ••• КОIl8аl. 18.00 . Фlльм·8а",ет .r."'.Te." • 19.00 сАктуаль... 1.lІер.» . За редактора

11."'.

f9.ЗО Ве,,'рн' Р03МОІИ. Висту' па. письмениик М. о",llник.

в. просянов.

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕИ: 1Rжевер·БУJlиJlЬВRК, fRженер,техволог СТО, трав. TOP~TB, водІ!, CJI10capl по ремонту автомашин, CJПO­ сарl JlO pt!MOJl'fy тракторІв І с1JIьгоспмаmив, бухгатери.

.

-

За довідками звертатися: м. Бровари, вул. Жда­ нова, 6, 'відділ каДРіВ. Адм1иtстрац1Jl.

/9·З~: ••СтУ1І..... peJI'lI1epI "·4-471 .IJIJItay cl"'IrCIoKOI'8 •• аент. ulcQelOro РlдlОМ08JIеИИІ 19-3·18: lllUIIJliI npovвCJlОИС:тІ. ""08"Т роботи. фото".рес:naи.аеит, І"'''.

І вl" повl48ЛЬИОI'8 секреТ8Р·,

образ

Н. ГРИГОРЕНКО,

вислов·

18.00 18.45

його

украУнського народу.

Броварському paIoВROМY ввроБВlAОМУ об'єднаRНЮ .Сlльrоспх1мlв.

реЖlІ1 Челии> І. аВОу с МісТІ І люди» . 15.35 Адресн МО"'ОЛ:НХ. .110 llн' рад"иськоТ МОЛОАІ . 16.40 ПІсиІ О. П.хмуто.о' І І. Лученк. .НКОІІУ. ..1'0... •

СпІває лауреат ХІ ВсесвІт·

НАША АДРЕСА:

з

на вІльній навіки, квітучІй Радян­ ськІй УкраІнІ перекладено ПушкІно­

""..,:1?4""'~~""",,"""''':'::.:a~o#'oC'"''#'''oC'''~''''''''''' ~".,,,.

8pr8R 6РО88РС:К81"О ...раома

н8ро4ныx депутате!! КИЄВСК'!! 8БJIаств

Газета

Дере·

.1І.8а.

коммунистиqе~"оll паРТІІИ уkJ)Iииы. I"ОРОАСК81"О І раlовво,. Совете.

ху·

Г.

«Д у же роз у мнІ Іrраш,,"» . Лялькова 8истава. 17. 10 Танцюйте з намн (бальнІ танцІ) . 18.00 Док . телефlnьм . 18. 15 Чемп І онат СРСР 3 амоси-

серІ і.

годинників .

(ФоТОХРОНі R З ТАРС-РАТАУ) .

І

М.

І 1.00 Шахова школа. 11 .30 док фІльм «ЗМ08а 18.50 9'8 студІ". Ведучий - по· . республІки> . лlтичний оrл.дач ·в . ЗорІн . 12.20 РосlАська М08 8. 19.50 Тмефlльм «Ключ». І, 2 12.50 · Гра. з аслужениl!

вІ·

.Н()ВДЯ ЖИЗНЬ» -

свІтІ

Народний

СРСР

дружно» .

екзем ­

"''' ~...,;J'"",~":'--""~......71" . . ,

у

ча

го­

запропонована

ГалІлеєм .

ДСІМО

17.10 18.10

конструкцІя

була

Ант·

ПО.llІтична пІсНІ' сьотоднІ. МО.llодІжиа протрама.

квара

перших

МнстеитlО

14.45

році,-знахіД'

Палітра.

л:ожник

того ,

ВОР01П10В усе

народних .ртистl. СРСР Н . ТИМОф8Є80Т І мо. Ло·

тус .

рацІОН8JlІЗ8тора.

1657

зики .

з такою витриму·

T~OY внутрlmиьоІ спорІдненості ПymкіИRМ, як саме у Шевченка ••

Пушкіну

iroМy

студентів 8 Г8&111 Л . РІО­ мІна. 14.25 ЖНТТ. И8YU. 14.55 .Луиа». 15.40 СолІсти 8еЛllllоrо бuетУ.

18;20

Це ви можете. За аашими .ІІистами. Му· 3ИЧН8 протрама .110 Всесо·

ний у

Доброrо вам здоров' •• ВідповІд І на листи. 14.55 KOHи~PT фортепІанноТ ІІУ·

15.25

J

КюхельбеКЕ!ра.

14.25

ансамб­

лю сДостик • • «СПОРТ.ІІото» .

ЕрмІ таж. .ІІІі . 14.30 Новини .

4. «Токlо·64>. Наші тост і. 80nоrодсь"иА драмати"ний театр .

конІ

В,ЦЯЧЯі броварчани, свято шаНуюЧИ паМ .... · О. С. ПУШКіна, назвали його IM'JlM одиу 3 вулиць нашого мІста.

ВІІ·

п у ск

12.10 12.25 13.15

ДНІІ

і' рацІо­

всі

Рильський, досліджуючи творчІсть РОСійського велета слова: сМоже, нІ

р. цент­

визвольноУантимонаРХIЧНО'fбо­

иьоrо

естафета.

ие

переХОПJІений полІцІєю лист Пушкіиа

13.35

Рух бе. неllезпе"и. 10.50 Коло читаиь. 11.35 Наша адрес. Рад.н, ський COI03. Проrрам& З народного

ОлІмпійська

бричці. Ухали

що

вище

до

У переда'll 6е· rолова УкраТи·

Шев­

ннк. Про це писав незаБУТНІй М . Т.

бунтІвного спІвця свободи. Граф шле доноси на ПУШІ<іна в Петербург. У той же час до рук уряду потрапив

УТ

винахІдни ка

року О.· С.

Г.

Ім'ям- ИIІЗI3'aНО проспекти, вулицІ, па­

для

ської республІканської ра· ди ВТВР П. Ф . Рябоконь. Телефlnьм «Винайдено 8 СРСР> . 11 .25 Концерт Буковинськоrо ,нсамблю пІснІ й танцю.

закохаиl» .

14.00

1823

Т.

Сибір чн ка - Соловецький острІв, а на Україну. тобто у вогненне сереД0' ротьби.

всесоюзний

налІзатора. ре уч а сть

10.20

учаетю

Брац­

губеJ)­

декабристів.

1823

змар­

Т. Г. Шевченко глибоко знав І лЮбив творчість О. С. Пушкіна, у своє полум'яне серце · вІн всотав усе. що написав його геніальний поперед­

жав, що цар Олександр припустив помилку , засилаючи ПушкІна . не в

Новинн.

СьотоднІ

швидкістю,

ва до Одеси. Але граф Воронцов вва­

на про·

ПРОГРАf4A

10.00 10.15

СУ50ТА. 28 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

зробле'

ВліТХУ-

Пушкін знайомився з життям

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

иа поштовій

(нині ВІнницька обпасть), . .це з року була управа сСоюзу бла·

товариства

на

чись спІлкування поета з народом.

ПодІльської

годеНСТВіЯ. , що стала з

иаковтав­

вали, деякі падали і гинули. Близь­ ко 2500 кІлометрІв між Петербургом І ОреНБУРГОМ пробігли за 9 днів, боя­

до Тульчина

повІту

пунктів,

надивившись

ченком. Пригадаймо, як везли Т. Шевченка в супроводі жандарма

1818

над·

і побутом українського народу, його пlсиями , звичаями , ПРІІРОДОЮ . Без

годинник,

нИ

гробка довгий вІршовий напис І потІм цілком навІв його в ПРИмітках до

Однодумці ·декабристи. які прибу' ли сюди з Москви, Кишинева, Туль· ЧIffiа , БілоУ Церкви, ~аСJ(лькова, Чер·

Цей

-,тавського

Пушкін тоді

кін та інші декабристи .

IОзното

виУхав з Ниєва

пилюки,

поетом·революцlонером

мо·

Десь після 10 лютого 1821 1'. О. С. ПУШКіН разом з Давидовими

могли лишити бай·

гулянках у Царському саду навпро· ти будинку - Раєвських на Печерську,

калеидоскоп

таврує

називаючи

вдалося добитися переводу з thlЦПIRе·

ж старанно переписав з

u

гостріше

тишу.,

населених

А хІба не так розnравнвся пізнІ­ ше цар Микола і з іншим геніальним

3

ного

для

канський, М. В . Фролов. І. Д. Якуш·

зв'язку

ром найбільш революціЙногоП1вдея·

полковника

П. І . Пестель, С. І. МуравЙов,Апос· тол , М . Бестужев,Рюмlн,С. Г. ВОЛ·

набагато

«морську

у

На центральній площІ в ЛаврІ , бі· ля Трапезної церкви, поет побачив дужою його уяву : суддІ генерального Василя Ночубея та полтавського

поета.

саме

Не ставь его. 8 наш ZHYCHblt'1. НІС Седой Нептун зеМАU союsнu1С. На всех стихuях ЧЄАОlJе1С­ Тиран, nредатеАЬ ИАи узнu/С.

Ге·

дві могили, якІ

домІ Василя Льво· таємно збира"ися

і

1200 mись

дорозІ.

ре .древним душегубцем. і застері· гаючи вІд «грозного трезубца. мор­ ського царя Нептуна:

старо ­

го мІста Трьохсвятительську, оргіївську (нині не існують).

повстання

поет

оту

вет·

Й-Мичезна бібліотека Давид6t!я~, K~i·

Фото-

ним,

Сер·

пацькі хори, оркестри. народнІ співи , кобзарі, побут дворових слуг,крlПа· кІв усе це давало щедру поживу спостережливого

невого

МихайлІвський церкви

найтривож,

Згодом , уже після розгрому груд.

.N2

Олександр

_старовиннІ

монастирІ,

сандра Сергійовича були приїзди до Нам ' янки, що була одним Із центрІв т~дeHHOГO' товариства декабристів.

У гостинному вича Давидова

ворушень, був сповнений ніших задУмів.

з

див , незважаючи на морози, по Киє· ву , оглядав І Лавру, І Софію, і Анд· рієвську церкву , і Аскольдову моги· лу, бував на Контрактах І в театрІ, що містився тодІ на Хрещатику , 2

Інзова.

У листопадІ Сергійович був

Давидовими,

JlЮДЬМИ, близькими до них . Разом з Раєвським І Давидовими ПушкІн їз·

1).

нерала

року Пушкін, разом

1821

у Раєв, меморі· альну дошку . Тут поет часто зустрl· чався з провІдними декабристами, з

Пов~рнувшись з подорожІ, ПушкІн поrрапляє до Кишинева , куди на той час

сІчня

будинок не зберІгся), потім ських, де нинІ встановлено

мре гонитель і мучитель поета Олен, сандр

ці, І в особняку У Раєвських або в затишних кімнатах Контрактового бу· динку . ВІН І сам прагнув грІзних за·

братами

тяжку арак­

4 серпня при попутно му гарячому вітрі автор майбутньої геніальної пое­ ми сПоптава. попрощався з УкраУ­ ною , а9 серnия був уже в селі Ми­ хайловському пІд поліцейським і по­ пlВСQКИМ наглядом. Іхав О . С. Пуш­ кІн , кур'єрськими поштовими трІйка­ ми, иайшвидшим у тІ часи транспор­ том. З поета була взята підписка про те , що вІн не буде затримуватися а

перед бурею,

лиши.1ИСЬ у нього про дні, проведенІ в цьому куточку України .

Кам ' янки до Києва. У Києві поет жив близько двох тижнів на Печер­ ську, спочатку в Давидових (ЇХНіЙ

Ново·

ця стиша.

провІсників якої він , затамувавши по- · дих , слухав І на Зібраннях у Нам 'ян·

28

черкаську, заїхали у Таганрог (цlка · вий збіг обставин: у тому будинку, де зупинилася сім'я Раєвських з ПушкІним. через

ненадІйна

м'ЯНl, У та . про своїх друзів Олек, сандр Сергійович . НайкращІ почуття

з

р.

землІ

побували

так писав у листі про На·

-

степами, спостерІгав кріпаків·селян, минав

И1nих, знедолених людей. Через Хо­ рол, Лубни , Пирятин , Чернігів поет попрямував на Псковщину.

І вже

протест

р. поет попрощав­ з Одесою . Ухав україн­

1824

чеєвськІ вІйськові поселення , пере­ правився мостом·поромом через Дн!­ про ревучий мІж Крюковом та Кре­ менчугом. Тут його напрям круто по­ вертає на північ через СемеНІвку. Це вже шостий маршрут поета по укра­ Унських восьми губерніях, де йому довелося' подолати 5700 верст , про· їхавцм двІчі , а то й тричі через

Цей край був охоплений великими

селянськИМИ

погnяди поета. той час вважа­

лось державним злочином . Олек­ сандр І накаЗ<lВ звІльнити Пушкіна Із служби' І відправити його в нове

сПоптава •.

і 9 лютого 1821 р . поет написав у Києві віршІ .Земnя н море., «УВЬІ , зачем она блистает., cHpac~·

руху.

пропетровськ).

mались ате!стичи1 А безбожництво на

8

«Тепер перебуваю в КиївськІЙ гу. бернІІ , в селІ Давидових ... Милих , розумних самітників, братів генера· ла Раєвського. Товариство наше ... рІзноманІтна І весела сумІш умІв оригіиальних, людей вІдомих в нашій

Пуш·

Ч

цих ниІвських Вl'ажевь ке зw 8и сформуватись Jtскравий коnорит

влаштовували

го ладУ Росії. У цих політичних ди· скусіях декабристів не раз брав участь Пушкін . Пого волелюбні вір· ші стали полІтичним маніфестом їх·

Хочу 80СМТЬ С806оду JШРУ, На тронах nоразuть nороlС.

...... TupaHbl

а

засідання. Вони обговорювали план повстання та складену Пастелем про· граму майбутнього республlкансько·

а иа

заклики і пророкування:

..

начебто

біблІотеці,

УкраїН'1вже читали, переписували , як своєрідщ

ЖИТТЯ

roenC.1l.'PC:ТВ IІСРес:П8і1' І

r ••eт. ,

ІИХО.ll81'1о

,Івтерок,

eepeJIJ.

0'8Тll1ІЦ1І) І суб8т7.

,#~~#q' __ D~ __ С_#_#6. __ ~~#с._Л~~~~~~~~~~~~~~~j,~~~~~#_.~-~~q- ___ ~ ___ ~_# _____ -C6~6 __6~ tRl1eKC 61964. Броварська .!1'РУМРПIt Київського оБJIYТl'PаміВRIІ в справах 8идаВКИIlТВ, . ІЮJ!Їграфіі і l(иижховоІ ~вJIII, ВУJI. К.і.а.l[а. ВМ, 3ам . 3573-11 .800.

#102 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you