Page 1

І

І

• -=

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАlІТЕСЯI .м

102 (4827)

п'ятниця,

29 ЧЕРВНЯ

1979 Ціва

2

р.

коп.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

Засідання сесії РЕВ І нтеграц!1І 'У MOC'l{Bi 26 червня соцlалl C'l'ичноJ відкрилося ХХХІІІ заСі­ РадІ Економічної Взаємо­ дання сесії Ради Еконо­ ДОПОМОГИ, всІм, хто зв'яза­ МіЧНОї Взаємодопомоги. Воно проходить на рівнІ тла в урядів країн чле­

ний з цією важливою ді­ лянкою роботи, посилити творчий пошук НОВИХ

нІв РЕВ.

форм І методІв

Гарячими оплесками присутні зустріли привІ­ тання Генерального сек­

ретаря ЦН НПРС, Голови Президії ВерхОІВНОЇ Ради СРСР Л. І. Брежнєва .

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІС'.і'ИЧНОJ ПАРТІ! YRРАШИ.

ПривІтання

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

лова СРСР

СесІя Верховноі Ради Украінськоі РСР 26-27

червня у Ниєв!

еідбулась десята сесІя Верховно! Ради Україн­ ськоІ РСР дев'ятого екли­

Тривалими зустрlли

оплесками

депутати

товари­

Шів В. В. Щербицького, О. П. Ботвина, О. Ф. Ват­ '1~BKa, Г. І. Ващеика, П. Л. Поrребняка, І. З. Соколова, В. О. Сологуба, ~. В. Федорчука, І. О. Герасимова, О. С. Капта, В. П. Поrребняка, члені.в Презндlї ВерховноІ Ради 'УРСР І Ради МінІстрІв

на

статньо

сесії ,

ще

РСР.

сьно! РСР.

3.

Про за1'вердження ПрезидІї ВерховРади УкраУнськоУ

. 'УназІв ноУ

на~колишнього

виступив

член

По­

лІтбюро, другий секретар ЦН НомпартlІ Украіни, член ПрезидІї ВерхозноІ

Ради УкраїнськоІ РСР З доповІддю в першому депутат І. З. Соколов.

РСР.

СесІя прийняла «Закон Української РСР про ви­ 31.\000в'я УРСР депутат бори до місцевих Рад на­ родних депутатІв Україн­ А. Ю. Романенко. На основІ послІдовного сько! РСР». З доповіддю сПро за­ здІйснення соцІально-еко­ номІчно! ПРОГРЗJми Rитюб­ твердження Указів Прези­ леноі ХХУ з'їздом НПРС, дії Верховної Ради Укра­ РСР. виступив у республіці досягнуто їнської значних успІхІв у справІ секретар ПрезидІї Верхов­ Ради УкраїнськоІ охорони І змІцнення здо­ ної ров'я населення, піДГОТОВ­ РСР депутат Я. Я. Коло­ питанНІ! порядку lИиступив мінІ ста

денного охорони

!<имедичних кадрІв.

оздо­

туха,

СесІя прийняла «Закон УказІв в про затвердження 1979 роцІ на медичне об­ ПDезидії ВерховноІ Радн слуговування видІлено по­ Української РСР». зако­ ,над два 1ІІільярди карбо­ ни про внесення змІн І до­ ванцІв; На санаторн()-ку­ повнень дО закон!в 4: ПРО ровлення

наВI<()ЛИШНЬОГО

середовища .

Тільки

де­ обс лу­ порядок вІдкликання Верховної Ради у до­ путата РСР. та закладах. ви­ УІ,раїнської

рортне лІкування. товування дІтей шкільних

плати в зв'язку з віДПУСТ­

«Про порядок

:J<ОЮ по вагітностІ І po;J.ax. по тимчасовій непраце­ здатностІ йде четвеDТ~ ча­

І селищної Ради дрпvтаТ!R

стина

суспільних

фондіВ

споживання.

Розширилась

мережа

спец і алІзованих І багато­ пnoфільних лІкарень. нау­

:J<OBQ - дослІдних них

центрів.

'ІОрНО }(л·ад:в.

-

І клІніч­

аптек.

сана­

оздоровчих за­ з:\!іцніла мате­

р\ально - технічна база заК.'lадів охорони здоров·я. За дев' яту І три РОКИ де­ СЯ10І п'ятирічки загальна

ня депутата

йонної ,

в<іДI{линан­

обласної. ра­

м;ської.

тnудящих РСР".

сІльської

УкраїнсьноУ

постанови

про ПРО­

ведення виборів до Вер­ ховної Ради Української РСР

десятого

скликання

та до місцевих Рад народ· НИХ депутатів українrы{її РСР

сімнадцятого

кання.

СесІя

Верховної

скли

.

Ради '

Yl{paїHCbl{OЇPCP закінчи­ ла свою робот v . (РАТАУ).

27 червня в Москві ВlДІ{РИВСЯ ОбговорюєТЬСЯ робота

ного

Близько восьми років трудиться на заводі порошкової металургії імені БО-річчя Радянської України спікальник цеху N~ 5 Юрій Петрович Литовченко. Він щоденно ви­ конує і перевиконує норми виробітку. Сумлінно ставить­ ся комуніст і до громадських доручень. Із знанням справи він редагує цехову стіину газету «Фрикціон». На фото: Ю. П. Литовченко. Фото М. Семинога.

Доглядають ТрудІвники ного

ПОСІВИ

плену:\!

ВЦРПС.

професійних сп ; лок

по ВИ 1\0-

на'ННЮ рішень ХХУ з'їзду НПРС і завдань, пост.ав·

леннх у промові товаоиша Л. І. Брежнєва на ХУІ з'їзді профспіЛОК СРСР. На порядку денному також

завдання профСПіЛКОВПХ організацій

по ВИIЮН<lННЮ

постанови ЦН НПРС «Про дальше поліпшення Ідео-

логічної. полlтико-вихов"ої роботи».

~'!' А. РС).

подІлу

беруть

працІ.

ської

Це

РеспублІки,

Фlн~

радгоспу

корм

Учора працlвннкн Літ- ВІДРЩ(НО вІдзначити, що кlвської фабрикн худож. у червнІ рІзко збlльшила­ нlх внроБІв ІменІ Т. Г. ся кІлькІсть чоловічнх СО­ Шевченка

і

на

силос

та кормових буряк!в. Доб­ ре працює ланковий меха­

друга

прополка

бурякІв. ляються

кормових

Успішно з

цим

справ­

завданням

роб!тницl Уляна Михай­ л!вна Дроботун, АгафІя Найда, На­ гор!l'і Овсійович Бруєнко. Михайлівна талка ТимофlYвна Дробо­ ЩоденнІ норми виробітну тун, Натерина Ничипорів­ він виконує на 115-120 на Ярмоленко. процентІв. Одночасно з ним сумВ. МИКОЛАЄНКО. нІзовано! ланки по виро­ щуванню кукурудзи Грн­

рапортуваJIИ

про дострокове

завершен-

рочок І жіночих блуз, Ви­ готовлеиих

ПО ДВІ НОРМИ Пеuеможцем соцІалІстичного змагання членів механізованого

збираль­

но-транспортного

загону

по заготІвлІ кормІв рад­ госпу «Требухівський» неодноразово

комсомолець

виходив

Анатолій

Прудкий. Ударною пра­ цею вІдзначається в!н І

на косовицІ трав. Носар­ кою НС-2,1 в агрегатІ з трактором МТЗ-80 меха,

Нlзатор

дуть розвІдувальнІ Байкало-Амурської

правивзавод

роботи в районІ магІстраЛі, вlд­

.МеталІст..

ЦІ

маши­

ни відзначаються високою прохlдяlс­ тю, надійністю в експлуатації І ком­

Фортабельністю, вони успішно витри­ мали випробування у складних клі­ матичних

умовах.

ЩЕДРИй ЗАСІВ ДРУЖБИ Одеса. вання

Нову .

кукурудзи

технологІю почали

вирощу­

застосовува­

ти ТРУ.:lівникИ Болградського району, запозичивши її в сусідів землеро­ бів Чадир-Лунзького району Молдав­ ської РСР. Нововведення дає можли­

ценко. в

вість обходитись без багаторазового міжрядного обробітку пос!вів. май­ же у вісім разів знижує собіварrість зерна.

Житомнр. Щоранку з воріт Жито­ мирської автоколони 2193 виїздять автомобілІ

з

червоними

гвоздиками

на вітровому склі. Перед рейсом квІ­ ти вручаються водІям, які добилися найвищих показників за попереднІ зміни. Для вшанування передовикІв зма­ гання, озеленення цехів і служб тут щороку вирощується більше десяти

НС-2,1

трактором

В. ЛИСЕНКО. rоловннй

агроном.

червня

26

у

культури

Бузаводу

«Торгмаш» відбулися уро­ чисті збори на честь юві­

лею ЛНСМУ бойового загону ВЛНСМ. У залІ активісти міської комсо­ мольської організації, мо­

КОНТЕйНЕРАХ

Жнтомир. ПромисловІ пІдприємст­ ва міста першими в області почали вlдлравляти вантажІ в 20-тонних га­

лоді

передовики

цтва,

ветерани

виробни­ партії

І

комсомолу. Слово ДЛЯ ви­

баритних контейнерах. Це набагато прискорило вантажнІ операцlі на станЦії, поліпшило використання ва­ гонів. З початку року залІзничники до­ датково переробили близько 25 ти­ сяч тонн вантаж і в. 82 проценти всІх поїздів. яні вони в і ~правляють.

ступу

надається

секретарю

першому

міського

комі­

тету партії А. Д. Грязє­ ву. Він тепло привІтав представникіВ ll-тисячно­ го загону КО:\1СОМОЛії Бро­ варщини

значив

великовагові.

ставив

СТВОРЕНО НОВИЙ СОРТ нового

з

ЮМЗ-6 вІн виконує май, же по двІ норми щодня,

динку

ву вахту на честь піввінового ювілею першої П'ЯПірічки.

Створенням

Носаркою

агрегатІ

КРИЛАТОЇ ІОНІ

дав Номиш- Бурунський залізорудний комбінат. Floro колектив несе трудо­

Одеса.

на

с в я Т О

ну тонну надпланового агломерату ви­

У

СRошув

середньому

трудиться на косовиці трав тракторист ЯкІв Сте,

Керч. Десятитисячну з початку ро­

ВАНТАЖІ

в

площі 12 гектарів при нормІ 6 гектарів. Поряд з ним сумлІнно

ВІДДАЧА УДАРНШ ВАХТИ

РОЗВІДНИКАМ НАДР

щодня

трави

лами обладнали дві оранжереї, ство­ рили найБІльший в області розарій.

Стрнй, ЛьвІвськоІ області. Велику партію машин для експедицій, що ве­

деJlЖ8ВНИМ

ПО' Знаком якості. В А. KOPO})(mA, торrовельну мережу кра­ старший економіст їни вІдвантажено виробів на 970 тнсяч карбованців. фабрики.

тисяч квіт!в. АвтомоБІлІсти своїми си­

ПОВІДОМЛЯЮТЬ КОРЕСПОНДЕНТИ РАТАУ

з

ня піврІчного плану реалІзації продукції.

на п!д­ живленні посів!в кукуруд­

Галина ТимофіУвна ІменІ Юрова докладають зи і Галина багато зусиль для того. Нондратовець ДмитрІвна Єреденко. JДоб якнайкраще догляну­ На вІддІлку ведеться ти посіви кукурудзи на зелений

ВИКОНАЛИ ПІВРІЧНИЙ

Троєщинсь­ лlнно трудяться

в!ддlлку

КВІТИ НА ВІТРОВОМУ СКЛІ

II.ІIЕНУі\1

засіданнІ

та ряду !ншиJl! сприяло розвиткові соцІа­ ляндtї лІстичної співдружностІ, країн, а також представ~ м!жнародних еко .. як найБІльш динамічної. ники стІйкої І прогресивноІ ном!чних організацій C().j економічної сили у світ!. цlалІстичних країн. Товариш Л. І. Брежнєв (ТАРС). побажав діловому штабоо!

здо­

республlни. Одиоголосно затверд- середовища. СесІя прийняла поста­ жується такий порядок нову «Про стан та захо­ денний: 1. Про стан та заходи ди по дальшому полІ,п­ обслу­ по дальшому полІпшенню шенню медичного рес­ медичного обслуговуван­ говування населення IfIЯ населення республl.кн публіки у свІтлІ положень 'у овІтлІ положень Нонети­ Нонституції СРСР !HOH~ Т·УUlУ СРСР І НонетитуціІ ституцІї УРСР та Закону 'УРСР та Закону УкраТн­ УкраїнськоІ РСР про охо­ (:ьноУ РСР про охорону рону здоров'я • . сПро . З доповІддю здоров'я. 2. Про проект Закону проект Закону 'Українсь­ вибори до 'УнраІнсько! РСР про ви­ кої РСР ппо Рад народннх бори до мІсцевих Рад на­ мІсцевих Українсь к о J родних депутатІв YKpaїH~ депутатів ровленню

В

відзнача­ участь делегацІї СФРЮ. емо, що в рамках РЕВ Народної Республіки AH~ Формується і міцніє соціа­ гола, Демократичної Pec~ лІстичний тип мІжнарод­ публіки Афганістан, Ірак­

наявнІ МОЖЛИ1lостІ для по­

ров'я. Депутати, зокрема, говорили про необхІднІсть своєчасного введення в дІю нових лікарень, полІклІ­ нІк, аптек та Інших ме­ дичних об'єктів, підвищен­ ня вІдповідальності Мlиl­ стерств І відомств за ви­ конання заходів по оздо­

керівни~

ків комуністичних І робіт~

з задоволенням

не до­

охорони

сили привітання

спІвробітництва. Тепер ми

використовуються

ліпшення

На засlданн! виступили глави делегацій країн­ членів РЕВ . Вони оголOol

ЗО pORLB тому, 1'ово­ ничих партій своїх країн. риться В привітанні, з ІнІ­ У цих документах 1 висту­ ціативи комуністичних і пах дано високу ОціНКУ; робітничих партій ряду діяльності РЕВ, спрямова. братніх країн створенням ної на динамічний розви­ Ради Економічної Взаємо­ ток держав соціалlстичноl1 допомоги був початий ко­ вІдзначено лективний пошук принци­ сп ї,вдружностl, пово нових методів багато­ зрослий впЛИв РЕВ на хІД стороннього е.кономічного світового розвитку.

кІлькІсть лІкарняних JlIжок збільшилась майже на 1 ОО тисяч. Разом з тим, вІдзнача­ лось

ка·ння.

Го­

Ради МіністрІв О. 1\1. Носигін.

зміцнення дружби між на­ родами, зМіЦнення мир1J в усьому світІ.

оголосИв член

Політбюро ЦН НПРС

слІвробі1'.

ництва з метою пІдвищен­ ня його ефективності,

СВЯТО~І , на

Перший

гар міськкому

В. Рогач

від­

успіхи.

завдання

пективу .

сорту

зі

їхнІ

по­

перс­

celi ре­

КО'lolСО'l,IОЛУ

висвітлив

Істо­

кормової культури гІбриду 0ЗИМО­ го жита і пшениці (тритинале) вІдзна­ чив свій 75-річний юв і лей ві.:l~МИ!! селекціонер. лауреат Ленінської пре­

ричний шлях міської ком­ сомольської організації ,

мії, Герой Соціалістичної ПрацІ ака­ демік ВАСГНІЛ Ф . Г. Нириченно. Врожайність гібриду 400-500

чя ЛНСМУ.

центнерів СОКОВИТОЇ і поживно} ма­ си з гектара, він багатий на протеїн і, що особливо Цінно, заповнює оі:вlк­ но» в зеленому конвейєрі перед ма­ совою косовицею трав. Державна комісІя по сортовипробуванню райо­ нувала «одесыйй кормовий» ДЛЯ

півдня України ку,

на рік РаІ!іше СІРО­

розповів змагання про

про піДС'У~І:Ш на честь 60-ріЧ­

Палке С.10ВО

комсомол

ВИГОЛОСИ.1И

також

ветеран

Ф.

Шипиленко,

Т.

ВJШСVI

лаv­

реат республ і канської пре­ :llії і"'lені М.

j'

оператор

бінату

OCTPOBCblioro, - КО"'І­

радгоспу

«Калитянсьrшй»

Г. РУДНИК, celiperap комі­ тету КОМСО:\10ЛУ СШ М 5 І. Романенко.


* 29

2 стор.

червня

1979

НОВЕ

року

Майстер-керівиик рсту в рік

3

завал по­

РОШКОВОЇ металурr1У доби­ вається все нових 1 НОВИХ успіхів. Іх досягнуто за допо:vtогою великої ціле­ спря:\юваної роботи . яку проводить адміністрацІя. партійна та профСПілкова срган : зації по мООіл і за­ Дії колективу на вирішен­

дове

У в і дповІдь на постано­

ро.,і

майстра

ви­

робничоІ д і льнИці промис­ лових п і дприємств та буд і ­

'ве м ,сце у комплексі ус і х цих заХОДі,в в і дведено ро­

бот І з маЙстра:vtи.

дились

О;jИН

гяць

в і ДРИВО~1

ефе'КТИВНОСТі виробництва і як ості продукції. Важли­

На

пі;ЩРИЄ~tствl

тру­

дить с я понад 100 керівни­ }{Ї'В середньої ланки . З ме­ -тою п і двищення їх к.3а.'1 ! ­ Ф і кації та І,деЙ)іО - полі­ тичного

р і вня

організува­

ли пост!йно діЮЧі курси. У 1973-1974 роках тут навчались 61 ЧОЛОВіК У наступнІ 1975-1976 роки ІПО 50-ГОДИННіЙ програМ.і 77 майстр і в вивчали пи­ 'rання економіки і наУК0ІВаї організацІї праці, тру-

про­

гра,ма. розрахована на два

повністю. ву ЦИ ИПРС та Ра.:\и Мі­ роки . виконана заняття зав­ Ні'СТР ::В СРСР «Про захо­ У тому. що ди по дальшому пІдви­ жди ПРОХОДЮІИ ц І каво. на

вельних організацІй» на заводі була організована дворічна пост і йно діюча школа майстрів . ВіД;j ! .'! п і ;jГОТОВIШ кад­ рі В розробив програму навча;іНЯ. Заняття прово­

ня за,вдань по підвищ€нню

І вихователь

му відзначалось, що

законода,вство.

щенню

з

робництва. зверта n ась стра

у

ЖИТТЯ

------------------------------------------------------------------------

раз

на від

мі ­ ви­

Головна увага на ро.'lЬ май­

вих ованні

колекти­

ву. на об:vtін досвідом між НИ'~1И. Викладача:vtи були головн! спец.jалісти п і д­ приємства . лє'кції з питань педагогі!Ш та психології

високому га

рІвні.

праЦіВНИКіВ

зас.'1У­

підприєм­

3 роботою

ПОСЛІДОВНА ПОЛІТИКА миру ПOJd!БIOРО ЦК КПРС

підприем.ства.

Єршова .

Е. І.

ц іями

1

Фесик.

3

корисними лен­

виступали

юрист

Ю. П. Полтавець. аДВО ­ пат М. А. Броун. лектор м і ськкому Иомпартії Ук­ раїни Ф. Т. ШНlпиленно. На заняттях діли.'lИСЬ ДОС,віДОМ роботи майстри

На останньому занятті старший інженер відділу підготовки кадрів В. Ф. Чеснокав пtдбив п!дсумки роботи школи за два роки.

всього мІжнародного поn1тичиого J(лімату. ТрудяЩі Броварського району, u І весь радJlВСЬКИЙ народ, ВИСЛОВJ!iЮlОть повну підтримку політицІ миру, курсу на обмежеВВIІ гoНJtR озброєнь, припинення виробни. цтва всІх засобів масового знвщевня І кІнцеву ліJ(­ відацІю вІйськових арсеналів.

,

ПІд час війни рядовим вав

на

був

J!

солдатом.

Вою­

передньому

npaї,

бував у самому пеклі вІй­ ни. пІзнав усІ її жахи.

Сполучених Штатів строєні миролюбно,

на­ хо­

чуть

за­

жити

з

нами

за

Rонами добросусідства. Я горджуся тим, що

Від Пївнічного Иавказу завдяки зусилля:vt ЦК до Берліна такий дов­ ИПРС 1 Радянського уря­ гий. важкий шлях дове­ ду народи наших двох

майстрів розповІв

ПРО роботу ради. началь­ ник відділу праці і заро­ б і тної плати В. М. Деми­

лося менІ пройти. Прн,га­ дую. деякі мої товарНШі по зброї на -території пе­ реможеноУ НLvcєччини зу­

країн, люди всІєї планети не знають горя третьо\: свІтової вІйни. Завдяки п і дпи сан н ЮД0ГОВОРУ стрічалися Із СОЮЗНИ. ками­ ОСО-2 макси М а л ь н О

В. О. Грищенко. В. 1'. про застосуван­ Яценно , П. І. Набока, деико отриманих знань у Г. І . Пономарчун. К О. ня Бардаш, В. С . Иорогод, пракТИЧНІЙ роботІ. ВиступаючІ звернули В. Г. Снван та іНШі.

шко­ Багато корисного по­ увагу органІзаторІв науковІ спІвробіт ­ недоліки, черпнули слухаЧі вІд ек­ лн й на деякІ ники вузів Ииєва. Нещодавно у ' школі скурсlІ на київськнй авІа­ вказали на шляхи ух подо­ Там вони лання. маЙСТРіВ відбу.'lОСЯ пІд­ цІйний завод. Л. ДАНИЛОВА. ознайомитися СУ'Мкове заняття. На ньо- мали змогу

схвалили

що стапа важmmим кроком по шляху оздоровлР.ння

спеціал : стам підприєм­ ства і запропонував у на­ ступних роках більше уваги приділяти заняттям по спеЦіальностІ.

Голооа ради В . С. Иорогод

Верховної Ради

пlДСУМJCJI раДJlВсько-амеРRКаиської зустрІчІ у Відні,

Електрик цеху М 11 ства Г. М. Ульянова. Т. В . від Імені Губанчикової. В . М. Де­ Н. О . Бардаш слухачів подяку­ мидеНlка. А . Д . Усатенна. усІХ М . Г. Харламова! . Г. І. вав за прочитанІ лекції цікави.ми

ПрезидІя

СРСР, Рада Міиlстрl. СРСР, як .відомо,

майстр!в ць()Го

американцями да.'lИ нам. що

читали

і розпові­ просТІ сол­

дати армії США

зменшена загроза катастрофи.

ненави­

дІли' війну так само, як І ми. Переконаний: аме ри­ наlfCЬКИЙ народ, трудящ!

такої

І. ПОЛЯКОВ, пlДПОJIКовник

Трест

запасу.

еБроварисільбуд,>.

ОСНОВА УСПІХІВ ТВАРИННИКІВ Нещодавно

КиУвське

гатоТ худоби

в

номоспl

обласне правлІння наука- помІтно зросла потреба в во-техн!чного товариства збільшеннІ виробництва сІльського господарства норм ів . З цІЄю метою в ,випустило пла.кат .Меха­ гос.подарстві !Ідосконалили організа­ нізований загін по заготІв­ існуючу форму лі НОРМіВ,>. У ньому роз­ цІІ праЦі на їх загоТіВ.'Іі .

З 1976 року колгосп пе­ на прогресивну боти колгоспу іменІ ЛеНІ­ рейшов кор­ на Таращанського району технологІю ~аготЬвЛІ ИиІвської област!, в яко­ мів. організував спеціа.'lЬ­ му проведено чималу ро­ ний збиральна - транспорт­ повідається про досвід ро­

боту по зміцненню КаРМ0-

ний загІн. До нього

'ВоУ бази.

дять

ланки :

по

вхо­

скошуван­

Техніку таким

закріплено

розрахунком.

ЩОДНЯ заготов.'lЯТИ 500 тонн сІнажу,

s

щоб

450-

тобто за.кладку Його в траншеt ємкістю 1.5 тисячі тони можна б у ло закінчувати

за

3-4

дні .

ТрУдівнИlіИ господарства зобов' язалися в 1979 роцІ

заготовити

сінажу

- 7000 тонн. сіна 900. трав ' яного борошна - 400. силосу - 12000 тонн; по 44 центнери кор­

ню та згрібанню трав. по Це господарство спеціа­ переробцІ сінажної маси, мових однниць на одну лІзується на відгодівлі ве­ по транспортуванню 1 ликої рогатої худоби . По­ УМОВНУ ГО.'10ВУ великоІ ро­ трамбуванню сІнаж ної голів'я його З кожним ра­ гатої худоби . виробити по

нам

1980

Боротьба

за присвЬє~r........~................................•

ня продукції горІї якості

вищої нате­ починає'j'f:,СЯ

на кожному робочому міс­ цІ.

і

кІнцевий

результат

П залежить вІд сумлінної праці

від

першого

до

останнього виконавця . Дуже важ.'lИВУ

роль

справі відіграють

ники

вІдді.'lУ

у цій працІв­

технічного

:контролю. які прищеплю­ ють усім трудІвнинам по­ чуття посТійної відпо­ відальності за високоякіс-

не

виконання

завдань. У

що уже

К!ЛЬf(ОМ ви­

тім ,

робам ремонтно

-

ного

присвоєно

заводу

механіч­

державний Знак яностІ, і їх чимала заслуга . ВіддІл ролю на

технічного чолІ

З

є

конт­

Інжене­

ром В . К Андрlйцем про­ водить велику роботу у Rол е ктивах цехів і діль­ ниць з метою постійного підвищення якості вироб­ люваної продукцІї. Відрадні гання

ся

результати за

право

«відмінником

працювати

з

дає

зма­

називати­

якостІ» і

особистим

К;1е Ймом.

З

великим

знанням

справи проводить таку ро­

боту майстер ВТИ, кому­ ністка Валентина Олексіївна Циганок. Досвідче­ на наставниця щедро ді ­ литься «секретами,> своєї майстерності кот ролером.

з

молодим

студенткою­

заочницею технІкуму На­ дією

Макаренко.

На фото: В. О. Цигаиок (правору ч) з своєю учени­

цею Н. ботою.

Макаренко за ро­

Є. МИГУЛЬКО. Фото автора.

Жнива - на кормовому поnі кованІ комплекснlй програмІ розвитку

J(0PMO-

виробннцтва, яку розробилн в J(олгоспах І радгоспах областІ. Вона розраховаиа до 1985 року. А внконувати її землероби почали тепер. трав лю­ Уже цього року наміче­ багаторічних но виробити кормів близь­ церні. з однорічних куль­ бобовозлаковим па п'яти мільйонІв тонн тур кормових одиниць - це сумішкам . Майже в півтора - два майже 40 центнерів у роз­ рахун к у на кожну голову рази буде розширено посі­ ви кормових нультур на худоби . і осушеннх Збільшувати запаси пов­ зрошуваних ноцінних і р Ізноман і ТНИХ землях. ИормовиробнlЩТВО стає корМіВ вирішено шляхом зна чної інтеНСИфінацн по­ самостійною галуззю . Ство­ льового і лучного корм 0- рено дев ' ять міжгосподар­ спецІалізованих виробни.цтва. З гектара ських ос­ пос і вів фуражних культур пІдприємств. Широко техно­ намічено одержати до 5 О воюється передова центнер і в кормових оди­ логія приготу'вання І збе­ кормів. Напри­ ниць. а з гектара природ­ рігання них уг і дь майже до 30. клад. у господарствах де­ Приклади передових далі більше будується сі­ нажних башт. Область має господарств переконутаких CXOBmц. ють в реаЛЬНО ': Ті запла­ вже 120 нованого . Так. у Богуслав­ УХ кІЛЬКість у найближчІ ському районі уже закла­ роки буде доведено до ти­ кормовому полі дено в башти і тра ншеї сячІ. На методом іпатовських понад 80 процентІв \lИСО­ за працюють nояКісного сінажу. Бук­ землеробіВ вально за три дні земле­ БІльш ян 300 КОЛГОСПИИХ. роби радгоспу «Плосків­ радгоспних та близько 50 комп­ ський'> Броварського ра­ міжгосподарських Мf'ханізованих ЙОНУ запасли 1300 тонн лексних якІ спе­ цього поживного корму. загон і в і ланок. на кормови­ В цілому область значно !liа.'lізуються випереджає темпи минуло­ робниuтві. ЦИ ИомпартlУ України го року. Цьому немало . сприяє прийняв постанову. в якІй вдосконалення структури схвалив роботу партІйних господарсьних органів посівів. Головна увага І областІ по придІляється найбільш Инївської збільшенню виробництва і урожайним культурам нормовам коренеплодам. ПОJI!Лшенню якост! корміВ. сумішкам кукурудзи із соєю і люпином, гороху,

3

(РАТАУ).

За'гін

працює

тверДЖеними

зрости до 1200 голІв. що становитиме 190 голів на 100 гектарів сільськогос­ 'подарських угІдь (у 1975 році щІльність ПОГОЛів'я становила 114 голів на 100 гектарів сІльгосп­ угідь).

за

за­

:8равлінням

колгоспу планами. які складаються по періодах

робіТ (загОтівля сІнажу, сіна. трав'яного борошна , силосу, соломи). НРIМ то­ го .

для

чІткІшого

ведення

роБІт. дотримання і іИКО­ нання всіх технологічних

У зв'язку з збільшен­ процесІв загону вручаєть­ ням поголів ' я БеликоІ ро- ся технологічна нарта.

Високнми темпами йде вивl заготlвля кор­ мІв у господарствах Київської областІ. І не

ТІЛЬКИ погоднl умови диктують напружений ритм зелеиих жнив. Уперше воии пІдпоряд·

маси.

збільшується 1 до року воно повинно

50

центнеріВ

КОРJ\lОВИХ

одиниць з гекта.ра

КОРМО'І3ИХ центнера

КУЛЬТУР. молока

сіяних

623

1 460

центнерів 'м'яса на 100 гектарів сіЛЬГОСПугідь. на­ доїти по 4100 кілограмів МО.'lока від кожної коро­ ви.

Плакат випущено масо­ вим

тиражем

в господарства

1

розіслано

област!.

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

НЕ АОnУСТИТИ ЗАХВОРЮВАННЯ Чума гостре Інфек­ ц!йне захворювання сви­ ней. Збудником П є ві­ рус. Потрапивши в орга­ нізм свиней. він швидко

П . І. Лахно (вулиця Ленt­ на, 122), М. Ф. Батрак (ву лиця Мая,ковського, Тому всІ громадяии, що 34). П. Раус (вулицJt утримують свиней. помl· Маяковського. 27-А). розмножується в органах ти,вши ознаки Іх захворю­ Особливо вразила вет· І тканннах. вна,слідок чого вання. повинні негайно по­ спеціалістів поведінка гро­ тварини швидко гинуть . передити ветеринарного мадянки Жорі ної А . І .. що проживає по вулицІ Мая­ При захворюваннях чу­ ліlкаря. Хворих свиней 1 навІть ковського, 95. Вона чини­ мою в свиней піднімаєть­ перешкоди пра­ ся температура до 41- тих. що утримуються ра­ ла рІзнІ 42 градусів. з' являється зом з ними , треба негай­ цІвникам ветслужби . утри­ у дворі собану' задишка , виступають фіО­ но забити і в з0m Іх пере­ мувала летовІ плямв 1 синцІ на бування встановити каран­ без ПРИВ'ЯЗі. них засобах

пересуаання

він може швидко поширю­ ватися на значну віддаль.

тин.

Вар-то нагадати тов. Громадяни. що утри­ ЖОРІ н і й А. І. та всім Ін­ мvють свиней. повинні до- шим громадянам. що рі­ помагати ветеринарним шенням М 5 від 19 берез­ працівникам проводити ня 1979 року Ииївсько]; профІлактичну обробку Іх, обласної Ради народних виявляти та своєчасно ліК­ депутатів вання. про заходи бо-. В перІод хвороби свинІ в і довувати хворих тварин. ротьби з сказом. заборо. На жаль, окреМі особи няється утримувати неза. виділяють велику кіль­ неДОРОЗУМіН­ реєстрованих і не щепле. нІсть вірусів. забрудню­ чи-то через вухах. ЖНJюТі,

під грудь­

ми. В окремих ВlIIIlадках бувають нровотечі з нІз­ дріВ. Як правило. хворі свинІ гинуть через 4--7 діб від моментУ. захворю­

ючи оточуючІ предмети і ня. чи просто. зневажаю­ них проти сказу собак . грунт. Вірус чуми дуже чи суспільними Інтереса­ Якщо вони утримують­ стІйкий . Свої хворобо- ми. завдають великоl шко­ ся не на прив'язl, вони водно­ вважаються творнІ влаСТИВО'СТі вІН ди тваринництву, бродячими, 1 зберігає протяго:vt кількох час сприяють поширенню підлягають знищенню. захворювання . Місяців. Варто пам·ятати. що Особливо небезпечно Так. з 31 травня по подІбнІ дії окремих осіб споживати м ' ясо хворих 19 червня нинішнього ро­ завдають велико! шкоди тварин . Наві1'Ь при за~о­ ку ветеринарні спеціаЛі­ тваринництву. Необхідно

. ЛЮБа нні

та коптінні м' яса таких свиней збудники за­

хворювання

не

гинуть.

Слід пам·ятати . що при захворюваннІ свиней вірус чуми

в

основному

знахо­

ДИ1'ься в м'язах ТВ;tDИН іще до підвищення Ух тем­ ператури

І

виявлення ~л~

нІчних ознак.

сти м І ста проводи,лн огляд

кожному

свиней.

усвідомлювати

Вони в І двІдали 3585 дворІв. Більшість жителів допомагала Ім в цьому. Проте онремі особи категорично від­ МОВ.'lЯ.'lися

від

Щеплення

свиней проти '1 УМИ. Серед них В. Б. Зінке­

При сучас- вич (вулиця ЛУШl\іна,

53),

громадянинові

проведення

важливість

ветеринарних

заходів по боротьбІ 3 ІН­ феКЦіЙНИМН захворюваи­ ня·ми

тварин .

В. ТАРНАВИЧ, начальник раЙОИRоl станції по боротьбІ з

хворобаl\lН тварин.


1ІОВ!

ЖИТТЯ

Клуб льним

вій зупинці РОК

авТОбусу со­

першого

Бпадає

в

маршруту,

очІ густа

зелень

біля прохідної заводу по­ рошкової металургії імені

ва-річчя Радянсьної УН­ \раїни. Перед нрасиЬJИМ, ІІІ' ЯТИ1поверховим будин­ ІНОМ

заво;:{оуправління

І

організаЦІІ

ЯJlИНКИ

І

верби, БІлокорІ

плакучі

берізки І

-

Нривошлик (вІн же охорони

ди), головний енергетик заводу В. І. Середа, на­ чальник електроцеху В. І. Фігуров та іншІ ентузІа­ сти

ЗАГАЛЬНОВІД О М О,

ГОРДІСТЬ МОЯ ся, що

знаходишся

до

промислового

ства

не

на

великого пІдприєм­

територl!,

а

в

парку

відпочинку.

-

гордість

моя~.

Творчо І наполегливо пра­ цюють

на

ньому люди

н,.яНОї професії.

виробничі лективу

-

заво.:lУ

ко­ пере­

Всесоюзного со:

Ц1алістичного

року

1'978

вог­

За . високІ

показники

можцю

змагання

вручено пе­

-

рехІдний Червоний прапор

ЦН

НПРС,

стрів

Ради

Міні­

Союзу

РСР,

ВЦРПС і ЦН ВЛ:КСМ. За останні роки порош­ f!і!ЩІ багато- зроБИли для того, щоб перетворити те­ ;ритор lю свого підприєм­ crвa у справжній сад. У цьому

велику

tрає первинна

роль

віді­

оргаНІзаЦіЯ

товариства охорони приро­

ДИ, яку БІльше шести ро­ :ків очолює ентузІаст цієї важливої справи слюсар центральної вимІрюваль­

ної лабораторії І. У. Про­ RОПЧУК.

на

Наш завод І первин­ організація

охорони

рить

товариства

природи,- гово­

Іван Улянович,- не­

одноразовІ

складає

кварталь­

ні плани роботи. за якими працює первинна органІ­ зація

товариства

охорони

природи.

Люблять сВій завод по­ ;рощківці. Про це говорить 1 великий транспарант праворуч прохідної: .Мій завод

справи,

проходиш

ськими не

алеями,

Тут

декоративнІ

з

можна

Досягнень

досвід

випуску

для

народного

ства

країни

господар­

розповІдалося

дерева,

трояндами

І

нвітах

цих

міститься яка

надає

M~ЦOBOГO

чудових

дерев

ефірна

олія.

їм

приємного

запаху.

а

також

глюкоза, каротин І вІта­ мін «Е», Листя липи міс­ 'Іить дубильні речовини.

здатні убивати хворобо­ творнІ бактерії. Пахощі чути за кІлька кІломет­ рІв.

НайгарячІший нашого

літа

-

мІсяць липень.

У древньогрецькому лендарІ вІн зветься пець.

ro,

за

назвою

найкращого

на­ «ли­

запашно­

MelJ..Y,

з

І

клум­

На

Іншими

то квІтів І в цехах

ре­

монтно - механІчному, струментальному та

Ін· Ін­

ньою

весною

заводу в і ниНіш­ висаджено

понад 850 яблунь, груш та інших фРУНТОВИХ дерев. НевеликІ сади є БІЛя иож­ ного цеху. Насадження до­

г лядають самі

таннім часом стає все важче підтримувати тут відповІдний порядок І ос­ новною причиною є грубі

-

порушення

тому,

вже

вже

ви­

ростила 50 тисяч штук розсади кві тів для озеле­ нення територІї, що при­ ДО

заводу.

Пам'ятаю, не так уже й

ся в один з наймальов­ ничіших куточкІв нашого міста.

r АВРИЛЕНКО.

А.

правил

товують

стоянки

Липи цілого

меду.

міститься

36

гектар;!

в

якому

процентІв

глюнози.

-

Мед пренрасний лІ­ кувальний засіб. У народ­ ній медицині липовий цвіт

використовується

як

потогlнний -засіб. як лІки від простуди, ревматиз­ му. Розтерте в оцті на­ сіння липи зупиняє кро­

вотечу,

а

Фото автора..

знак,

всю

БІля

будинків

нІч

простояла

.N'2 7

хвилин,

пошкодивши

цьому

бордюр

та

31 45 при

зеленІ

1

насадження.

бензин пІд огорожу дитя­

чого

комБІнату.

належать

Гаражі

товаришам

Пироговському, Біло.; шицьному, Охріменку, Садовій та іншим.

Постанова Ц:К НЛРС t Ради Міністрів СРСР .Про додатнснН заходи по посиленню

роди

1

охорони

пол1пшенню

при,

ВИКО­

КХП простояв тут з вечо­ рш;тання природних ре, ра 17 квітня до 13 годи­ сурсів. зобов'язує по-гос­ ни 20 хвилин ltacTYImOro подарськи підійти до пи­ дня . Пору~~J., ~ охорони природи, водІї автомобіЛя93:17 усунути всІ можливі за,

fідять

НХД (18 КЗі.І-Нs1;:-саWі~­ бруднювачі НО.Ї машини 07-43 НХБ. Список ПОРУШНliнlв. . J!a

році комун­ 3 установленІ

ДАІ були шляхові знани, що перед­

жаль,

нІСТА8 боку онремих гос-

бачають

Постійно порушують пра-

НОТАТ:КИ НАТУРАЛІСТА

узгодженням

односторонній

можна

продовжити.

атмосфери.

О. ХАНІН,

громадський кореспон­ дент.

БОБЕР-БУДІВЕЛЬНИК

Вечоріє. Все нижче хи­ му не чути литься

до

горизонту

це. Ось його останнІ

сон­

про­

менІ ковзнули по верхІв­ ках прибережних верб, довгІ тіні лягли на сокови­

тий зелений

килим лугу.

СивІ присмерки обгорнули

було стуиоту сокири лісоруба? Пробрався крізь хащІ до місця. де впала верба. Нікого навкруги немає. Бачу, що пеньок зрізаний на конус. Це робота боб­ ра, одного з найцікавіших

річку. Притихли денні звірІв. пернатІ спІвці. Тільки з Поки я пробирався до густих иущів ще доліта­ поваленої верби, бобер ють трелІ солов'я та верт­ давно вже пірнув у воду. ка очеретянка щебече РіЧКОВИЙ бобер ве­ свою пісеньку. ЛИІ-ШЙ гризун. Він досягає Серед цих звичайних 1 метра в довжину і ва­ вечірніх звуків над сон­ жить в 16ною рІчкою зненацька лу­ 18 кг . Цей звір підриває нає трІск гІлок. Ви':ока великІ дерева. діаметр часто перевершує верба падає на землю. яких Після того, Хто ж звалив дерево? Чо- один метр.

-

cepe.:lHbOMY

довго буде випалена дя

дотовченl 6рунь,

ки та листя пом'ЯНШУЮ'l"ь

нариви.

намбій

користовують

ках .

Через

липи при

ці

БИ­ опі­

цІлющі

якостІ липу дуже цінують в народІ. а в Німеччині ї! називають свящеННИ~1 деревом через громовід-, вlдну силу.

Бажано.

щоб

липою

засаджували цілі гаї, пар­ ки ,

сквери.

вулиці .

НвІтуванням

нагадувати

липи

за­

про

ЖІІВУТЬ бобри

людини.

яка

по­

Статистика більше ('откІв никає

як

свідчить'

дев' яносто

лісових з

вини

пожеж

вІд ви

людини.

Зага.1ьнообов·язк о в 11 ~I рішенням облвиконкому забороняється розпалюва­ ти багаття. палити траву в

лісових

масивах.

джати аВТО~lОбlля~ш

феНОЛОГіЧНОго літа. С. ПЕРЕХРЕСТ, ветлікар радгоспу lме­

можна

для

лише

цього

в

Заїж­ в

ліс

дозволених

місцях.

Однак у дні вІдпочин­ ку ~aCTO здЩмаються в

в норах

або хатках, складених палок. гілок вперемlш

мулом. дує

ЗовнІ

копицю

хатка

сІна,

з з

нага­

що

зле·

жалося після дощу. Від логова у водоймище вІд­

корінці МДЯВИХ роеЛИR.

Бобер

цінний

-

дає красиве

ЗВіР,

і міцне хут.

ро. Складні інстинкти річ­ кових звІрів здавна при. вертали увагу людей.

Сім'я бобрів заготовляє з осенІ до двадцяти кубо­ метрІв гілок 1 дрючків

..

Шд водою тварини ма­ до 25 ходить Д"нlлька пlдзt>мних жуть знаходити{:ь Плаваю'ІЬ воии каналІв. В глибину зарос­ хвилин. повіш,.но. Цікаво лів від хатки бобри також дуже спостерігати, як бобри риють

ходи,

сплавляють

по

яких

КОРМИ і сбу­

дівельний

матеріал~.

при<водять

молодІ

ки

соковиті

осики,

вlльхц,

ЛІС небо чорні Горить ЛІс.

диму.

цього

цтвах парку,

пунктів

бі.%ше

року

в

лісни­

Дарницького ' лІСо , що

Броварів

прилягають

та

до

населених

району.

80

с. :Княжичі.

чих,

обмежу&ться

транспорту

Тільки за травень І чер­ вень

ВИНИКЛО

пожеж, під час

яких постраждало лісу та зе.1ених

багато насад­

жень.

ПраціВНИіКИ

СВОЄ

вогонь

І

хмари

порядок

С. ЯКИМЕНКО.

парост­

берези,

в

хутро.

Тдять тварини кору. листя

t

зе:--!­

кинула розпалене багаття, кинула HeJjOf\ypKa або не­ погашеного сірнина.

упаде, вс! 'Іле­ старІ 1 моло­

-

дІ приступа ють до його розробки.

необе­

кІнчується перший період

ві Щорса~

як дере-во ни родини

ЛІСОВА пожежа .. . Ше

ЦВІТУТЬ

гречни. Гектар липняка дає близько тонни дорого­ цінного

газо­

БІлІ?

режнІ,сть

з

В. ВОЛОДИМИРОВ. На фото: калюжниця.

тичинок

ом 9 1 поїхала лише березня о 8 годннl

І «НОЧУЮ~$ їхнІ aBt~Mo­

1978

в

мо будинкІв .N'2 7, .N2 9 ! ця тьма самовільно збудо­ дитса, далі. Так, машина 13-32 ваними гаражами шиноремонтного за, НХР з причепом 30 бе­ док 4Ромашка~. Влас, резня 1979 року, не зва­ воду ники автомобіЛіВ злива­ жаючи на заборонний ють мастила і брудний

особистих цІлях водії та інш!. Q.Cо.!іи.-. Чи зн~ють

за

сиручуються

рух. Зараз ніхто не звер­ вила руху власнини aBr~ які самовІльно тає на них уваги. Особли­ мобілів, біля будИНКіВ во великий потік авто­ ставлять транспорту рухається по гаражі. Оточений чотирнад.; вулицІ М. Лагунової ми­

Було б не дивно, коли

Ще у

еони

вузьку лійку.

б цей транспорт працю­ Вантажний автомоБІль вав для потреб житлово­ 00-86 НХИ 16 квІтня про· го масиву, Та, на жаль. їхав на заборонний знак, його використовують в а автомоб і л ь 80-71

господ.аILIWIUf, де

лі­

атмосферу чистою

нах.

руху,

квІтІв липи. З одного де­ рева липи бджоли зби­ рають стільки нектару. скільки

на

тися,

госпом

плодоно­

оранжерея

лягає

Зберегти

водомІрки,

ЗЛИПЛИХ

нагадують

відому

-

вирОБНИЧ­

сять. Урожай !х спожи­ вають .самІ господарІ. На заводІ Є хороша оранжерея, в якІЙ працює майстер своєї справи В. Д. Дудар. У цьому році, напри­ нлад,

водолазика-гнома,

новзанах

Еикроєні з

Тl<aНИНИ,

карську рослину. Від яс.кра­ вого сонця, щоб не neperpi-

експлуатації і утримання автомототранспорту з бо­ ну водіїв 1 безконтроль­

ники. ФруКТОВі дерева, що висаджені кілька ро­ ків

масиві

їх озелененню: Однан. ос­

ших.

На територl1 попередні роки

житловому

міста проводяться заходи по благоустрою вулиць та

барвистими квітами. Бага­

:в ' павІльйонах «Металур­ rіЯ~, а про роботу первин-

У ЧЕРВНІ буяє рознlш­ на зелень. Яскраве сонце приголубило й кучеряві липи. що височать БІля :Княжицької школи. у

-

ходи спрацьованІ мас­ тила. яні можуть забруд­ нити грунт і водоймища.

зеленню

ФРУl\Тові

народ­

продукцІї

Вони дають шніД,1ивІ від­

сонови­

розкІшною

навкруги. би

не

замилуватися

тою,

заво.:l­

Ви­ да,вно тут був пустир. Тепер же завдяки праці ного господарства СОЮЗУ багатьох людей терито­ РСР у МосквІ та в столи­ рlя за~оду, прилегла ча­ ці України Ниєвl. Про стина міста перетворили­ ставни

учасники

Ноли

неначе

бlлоноlТИТНИК

що забруднення атмосфе­ ри негативно діє на здо­ ров'я людей, тваринний 1 рослинний світ. прино­ подарнинів. Так, через сить великі збитки народ­ внутрінвартальні проїзди, ному господарству. розташовані від фасадної Особливо шиідливl Д.1Я частини будинків на від­ I'Ісього живого викиди В стані , до 7 метрів і при­ атмосферу спрацьованих значені в основному для газІв автомобільними дви­ стокІв атмосферних опа­ гунами, яні також при­ дів 1 проїзду автомоБІлів скорюють «старіння~ бу­ (швидка 'допомога тощо), дІвель з цегли і виклика­ проїжджають ють корозію металІв. цІлодобово вантажнІ 1 легнові маши­ Негативний вплив автомо­ ни, мотоцикли, бульдозе­ БІлів на природу не об­ ри. Причому не тільки межується шкІдливими проїжджають. а й влаш­ викидами 8 атмосферу.

природоохоронної

МІЙ 3АВОД­ IІІDилеглій

листки,

тий У кулачок квітковий бу1'0Н. Цей бутон - нруглий, як

довкола

приро­

у нвітка­

в рожеве з переходом у слаб­ кі червонІ кольори. Великі

на

міцно!

них

член президії мІського то­ вариства

:молоденькІ дубки, декора­ тивнІ нущl. А поруч

нІльна невелиних басейнІв. над яними б'ють струменІ IІІрохолодноІ води. Здаєть-

О.

заводу

ка­

леного переrворюється внизу

стебла

лежать

1

запла­

грубувата, квІтка П пелюсток. із б.'1ідозе­

має п'ять жовтих ГраjfЧасте стебло

інодІ розкривається, не ді' йшовши до поверхні води за один-два сантиметри. Дивно спостерігати, як над квіткою проносяться на своїх дротя­

-

В.

Налюжниця жилиста рослина,

няти в повІтря мІцно стисну­

панцир

,

;:{у ян ої входять аиrивні охоронці природи за­

спортивним

ростуть

Пре-

вузлом

днІ

перетворить

ву річки чи болота ву плаНТЗіцію.

витика­

Ії м'ясисті

зеленим

зидlя товариства, до скла- І

дирентора

уже

днІ протоки. Повільно роз­ пра,вляються вони, щоб пІд­

ОргаНІзація природолюбlв об'єднує 1600 чле· нів. Це майже всі тІ, хто

ступнин

но~шленсом

товари-

трудиться на заводі.

склом,

рослина.

1

ства ВПЗів\.ль!!:онах «Охорона природи •.

одним з кращих в оБJlасті

Пройде два-три люжниця

ються нІжні стеблинки, випе­ щенІ сонячними променями ... Одна з моїх весняних ра­ ;~о,стей спостерігати, як розвивається в воді калюж­ ниця, досить вологолюбна

:арироди нінце­ ноУ

З стор.

нрутнтьс.я водяни!!: клоп.

У квітні-травнІ на затопле­ них луках стОїть тала вода, а пІд нею, ян п:д зБІльшува­

друз:J..

вийти на

*

t 919 року

ЕТЮДИ ПРО РОСЛИНИ

:КОЛИ

червня

!g

лlсово!

та

пожежної охорони багато роблять Д.1Я попередження лісових пожеж. Прово­

диться роз' яс нювальна ро­ бота серед ВідпочиваlQ-

на

шляхах, мІсця

обладнуються

вІдпочинку,

В.'1юютьс~

рух

ліСQВИХ

встано­

попереджуваль­

нІ аншлаги, протягом свІт­

ловЬге дня за стерlrає

лісом спо­

патрульний

лі­

Ножен громадянин,

за­

так.

ходячи до лІсу, не іЮВИ­ нен розводити вогню. щоб

не допустити

лісових по­

жеж.

Д. ГУЗШ, начальник пожежної

вlдділения охорони

Броварського району.


*

~ стор.

червня

29

з КУЛЬТУРНОГО

ЖИТТЯ

року

1979

'НОВЕ

ЗАВОДУ

У

будинку

Культури Ни}івського

ЗА ДЕВ'ЯТЬ років існу­ вання

будинку

заводу го

планетарію.

культури

«Торгма.ш:!>

сцені

на йо-

виступило

БІль­

ше 130 професійних мис­

няноІ війни. які

дІляться вІ·стю робітники

спогадами

слухали і ВИСТУ1ІІИ

про бо­

яких

Бeзn.ланове. хаотичне 'JЮf

стання вел-иких

НАШІ ГОСТІ Діана

ПеТРИJНенко.

лентина

!Заводу сТоргмаш:!> тради­ Вони систематично висту- тецьких колективІв з Ційними стали зустрічі з пають перед робітниками І Москви. ЛеНін'града . Ниє. ветеранами праці та учас_ та молоддю заводу «Торг- І ва. Харкова. Одеси та Ін­ никами Великої Вітчиз­ маш:!>. З великою ціка- І ших мі, ст нашої країни, своliми

,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

сТОРГМАШ.

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ

ЖИТТЯ

Ва-

Нупрlна.

яких

Ліна

ка. вІдомІ спLваки Пет­ ро РИ1'вицький та Олександр Таранець. ОлекГероєв. Василь сандр

лек,ції «Чи ОДИНОкl ми у і п~mад, 50 тисяч мешкан· йовІ та трудові звершен­ всесвіті?. Зінкевич та багато Інших «Що таке і Ц!В МІста БроваРІв. І

ня.

Хвнлюючою стріч

була

молодІ

полковником

"'олишнім

зу­

заводу

у

з

вІдставці.

льотчиком

ес-

Надовго

залишилися в цікавих

мзйстрlв вокаль­ ного жанру. З творчими звІтами побували у бро·

нейтронна та атомна' пам'ятІ іскрометні танці зброя?". «РадянськІ свя- І ансамблю Вірського. піс­

мають

та і новІ обряди'>. з яки· ! ні Українського иародно, nарчзн народний артист мн виступали науковці ' го хору іменІ ГригорІя РРФСР. диктор Всесоюз­

.Нормандlя-Не·

ветераном партії І. Н.

ЦІ-

~

і кого театру сатири:

Андрій Сова та Анатолій

Тет я-

гольд. О . М. Воскооойни- ! ною Пельтцер. ВІрою Ва- Паламаренко.

IМОШИ·IfCЬКIfМ. якІ У своїх 'аІогадах розповіли про

КОВ. В. М. Боровик.

героїзм та дружбу радян­ ських людей в роки Вели­

ГУ'ртожит-ків

!Н01

з Вшни­ Сум. Ле­ родний суддя В. П . Бу- j Микола Нондратюк. Нос­ Н'Lнграда. Свердловська няк та адвокат Броварсь. і тянт~н .ОгнєвиЙ, а та.кож та Оренбурга. з братнІх Азер­ кого народного суду Л. Р. "ПР.?'ВJДНІ СПI'В~ЧКИ Ниївсь: республіil<- ГрузіІ. Фіалко. ЯК.і в своїх беСі- К01 державної філармонії байджану. Молдавії.

ВіТЧИі3няноІ

Il1PO

ЄДНі·СТЬ

вІйни.

українського

та російського які відзначають чя

непорушноr

Про НіШню

lЮГО

єдності.

внутрішню та зов­ політику Радянсь-

Союзу.

цтво З МУ.

народІв. 325-річ­

cлLвробітни·

країнами соціалІз-

про

цузькі

радянсько-фран­

дружні

відносинн

слухачам розповіли про­ відНІ лектори міського то-

ваРИС'J1Ва

«Знання:!>

ШИIlиле~ко.

О.

Ф. Т.

І.

Субо­

ТіН. а також лектор Всесо-

Перед

ня..

член

мІн.

Спілки

СРСР

О.

та будівельно-монтажного І глядаЧІВ наРОДНі артисти І Радянсь!:ого

дах розпо.вu1И про боротьгати.вниЙ

аmюголю

.

На цих та

стрlчах

було

ФІльми

та

стровано

не-

1

І

Запровадження

продемон- І основні

тема!ИЧНI

І лекторію .

«Україна від з'їзду до з'їзду,>. .Погляди з кос-

лекція-ми розвиток

техніки­

О.

М.

були лекторів

РІК

у

ФранцІю

ки. які

В

Кlностр l ч-

вальних м~шин

струюванНl

продукції

та

на

вечорах

заводському

у

ли

виро- них

урочиста.

хвилююча

реє­

страцІя новона роджеци,,: Нікого вона не залишає байдужим. Усім селом

начальник

виступи­

штабу

----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

сходяться люди . ' щ06 по­ здоровити щасливих 6ать­

нів, побажати їм вирости­ ти дітей здоровими, соБІ та людям Тепло

на радІсть. вІтають вони

першого

жа./1а

разу

одер­

допомогу в сумі карбованці, другого

1503

1227

карбованцІв.

ВиховательцІ

колгоспного

дитсадка Неллі Стельмах виплачено 705 І 929 кар­ бованців.

У

передовиків

свинарку СвІтлану Авто­ виробництва надбавки дп монlвну та шофера Євге­ їхнього бюджету ще ви­ на Васильовича Терещен, щі. Нраща свинарка Гали­ H~B з третьою дитиною

-

на

сином Павлом. вручають подарун!Sи . Тут же. у при­

сутностІ насир

всІх.

колгоспний

видає

матерІ

гро­

Телегуз лише

відпустку

за

одержала

одну

ЦІ компенсаціІ дозволя­ матерям

користува­

тову допомогу У розмІрІ тися додатковими вІдпуст­ ~I шестимісячного зароБІТ­ ками (без збереження за­ ну. Такі ж компенсаціі робітної плати) . доки ди­ одержали ще дев' ять тру­ тинІ не сповниться рІк. 'дівниць. що прийшли цьо­ І от батьки разом Із

ro

дня

до

!Нрашеного

.-

святково

при­

залу.

Положення

даткову

до

оплачувану

про

до­

друзями

від­

святкували

роковин у

на­

вІдпустку

по

нашому колгоспІ Імені Ле­ нІна вже шІсть рокІв. розповІдає його голова М. В. Мирналенко. БІльш

конкретно.

кlв·ясел.

у

дІти

декретну

відпустку.

надає

.грошову

перебувають

до пологІв І два пІсля. Ми на одному з правлІнь

Всі турботи мання дітей у

доплачувати

жІнкам

місяцІ.

ще

ЗагальнІ

на­

за

два

збори

них

закладах

дІвниці

ясла понад карбованцІв.

!

правом. За цей час у де·

«Начальнику ЖЕН-l тов. Олексієнку М. Л. та

госп

завІдуючому стомаrоло­ гічної полІклініки тов.

словом

припис

..,

-

Лише

витратив

взяло на

мІСць,

споруджено

це нІ

торік

БроваРСЬКІ

лІквІдацію

*

*

навчання, крім свідоцтва за спеціальнІстю, oдe~ жують ДИЛЛОМ про середню освІту І право &Ступу.

*

,

до вищих навчальних закладів нарІвНІ з випускви~ к()ми

роненко скаржився Н\1 по­ ганий стан обладнання в

пі залишилося працювати двадцять два випускники

побутового обслуговуван­ ня наr.елення тов. БІло·

мІсцевої школи . В. МАЛИНОВСЬНИП. кор . РАТАУ.

кінь. заходів по виправ. ленню недолІків вжито. Зокрема, в лазні встанов·

Юровоградська

обл.

3

лено нові лави.

свІдоцтво про освІту (орнгlнал), довІдку про стан здоров'я (форма 286), автоБІографІю, чотнри фотокартки (без головного у'бор1.""" х 4 СМ). Прнйом документів до 25 серпня. Початок занять 1 вересня 1979 року. Учні забезпечуються: форменним одягом І спец~

о;{ягом

(безкоштовно).

се·

ко­

кол­

до смаl\У багатьом. Про це свідчать замов­ лення . які надходять на завод. Цього року пІдприємство випу­

польського аграрного консервної вості на Новинка

стить більш як 500 ти· сяч умовних банок приємного і калорійного напою. (РАТАУ) .

І

виробничооб'єднання ПРОМИСЛОЗапоріжжі . прийшлась

I',....,.""....",.~.,.........,....,.....,

НдПlд ДЛРF\!:д:

repolIC'Kttre 8 Dall;)BHO'"

U.

6Р()8ДРи.

І

t55I17Q, 8УІІ.

\(III8C~."

1154.

Друк високий. Обсяг оt\лynрзвліR1!Я

8

справах

чаються

I!НТ8

.. lcи~80ГO ооlІО1I1.

ПедагогlqниА

колектнв

-

машинІсти

екска·

ГоголівськоТ середньоТ школв

s

ВОРОНОВА Миколаt%овича

МИКОЛИ

І

19

ВИС"О8Люе спl"ЧУТТ8

З 112: "сгvпнн ••

ІІ81110"ОМРАА.

_

сІм'ї І рідним

пок!Аного.

~..,....,.....,.,..,.:1"..::--~,~..:--~.~...,.

19

-

~·I~:

Del88Top.

-

rorntta'PC'R8,

RlulлlІ

10-4.47,

коре,пов,

І

про"исловостl,

П()JIIГОllфіі і книжковnі торгівлі. вул. КиТвська.

.............:--.."...."...,.."...,

Гезета ВИХ.ІІН",

І

.,

88ТОРО8.

8eDeu.

п'ВТВВQIСІI еуб0t7.

19·4 ·87.

.....,.,.,.,.,..,., .. ..,....,...,."-4".,.~...,.......,... .... ~,~,,..~,..,....,

ІМ8IИИUТВ.

Радянської Армії. якІ Ha.~

rлибокнм сумом сповlша~ про передчаену смерть вчител.

фотокореСПОR.ІІеllТ.

2 ПОJl<'С1І ф(}рмату .0\2 .

з лав

спецІальностями

ДирекцІя.

вIДП"Rlnал.,огu с"р,"rя . •Ілдlлу сlльг •• ",..

..8СО"ОТ

харчуванням,

ваторів . машиністи бульдозерІв. скреперІв і грейде­ р і в, одержують стипендію 85 карбованцІв. А;{реса училища: Ниївська область . Вишгород­ ський район, село Натюжанка . Від Ниєва Ухати автоБУСФl Ниїв-Іванків (від станції «ПолІсся •. ва ПЛОЩі імені Шевченка) до села Натюжанка.

.,.......,..,.... . ,. .. . . ,-,,. "

ТЕЛFФОІІИ: редакт"р. -

за

триразовим

гуртожитком.

Де.мобілізовані

СМАЧНО І КОРИСНО Напій «Гарбузовий~ ~ так називається новий вид продукції, освоєний на головному підприємстві МеліТО-

шкіл.

свІдоцтво про народжеиия.

стипендІєю.

тисяч Нрасномов-

КиТвськоrо

середніх

ВСТУПНИНИ ДО УЧИЛИЩА ПОДАЮТ~ ТАНІ ДОНУМЕНТИ:

кими ж працьовитими, за· ~ "lазні Броварського рай­ любленими в землю. в побуткомбІнату. Як по­ своє село. Тільки минуло· : відомив редакЦіІ голов­ го року В рІдному колгос· І ний Інженер комБІнату

на садки­

украинском IІзые..

.ІІрукаl)ЯIІ

про

нітарних правил,>.

' 150

ють самовІдданою працею, І діти їхнІ зростають та·

] 15

. 61964.

Л. Д. вІдправлено

смІття та додержання са­

житло-

·:С"'''''~4<~:С4#-'>''''''~~'''''''''..:'''4'''оС'''~.:r-.,..~~#..,.#~,..".

Індекс

Яхну

иау-

ві будинки для вчителІв . . У листІ до редакцl! За все це люди вІДПОВіда · і мешканець м і ста тов. Ми­

С08е",. вар.диыx lІеПУТ.Т08 КневС •• А области. Газета 8Ь1хадит и.

останнІМ

ал музичної школи иа

Батьки

орган 6ро"арск.г. гори"".

1(0ММУRистиqккоІІ П8рmи )'кр'ииы.

за

ки. У селІ вІдкрито фІлІ.

..,..,~~..,.-:,~'" ~........,..,...",...~",...........,........"......,.,..,..,....."

сНОВАЯ ЖИЗНЬ ..

Васькович:

мільйона асигнував колгосп на Ії ' будІвництво та

педагогічно!

трактористів-машиНістів агролІсомеліоративних робіт широкого профілю (строк навчання 3 pon): механіззторів меліоративних робіт (строк иа&! чання 3 роки); електромонтерІв сlльськоі електрифlкацll І зв'язку (строк навчання 3 рони); водіїв автомобілів 3-го класу (строк навчaJШ" 5 місяців); , машиністІв екскаваторІв (строк завчання JJIЯ демобілізованих з лав Радянсько! АрмІУ 8 МlсяцІв)% машиністів бульдозеРів. скреперів, грейдерІв (строк навчання для демобілізованих з лав Радяи~ ськоІ АрмІЇ 8 мІсяців). До училшца без всту:пних ІспитІв прий:маються юнаки та дівчата. що закІнчили 8-10 класіJl І ма1 ють не менше 15 повних рОКіВ. Виауускники, якІ УСі пішно закІнчують училmце з трирІчним СТРОКОіС

поліклініки.

верховій лІкарнІ. І одна з

про у~ри­ ДОШКІль­

не сплачують за

піЙки.

цим

найкращих в областІ середня школа. Понад пІв-

цілодо­

господарство.

нолгоспників підтримали це рІшення. І ось як тру­ скористались

На лист вІдповідає начальник комБІнату кому­ нальних підприємств П. Н.

каже

-

трактористlв-ма.шИНіСТі'В ШИірокоro профіJlІО 8 кваліФі,каціЄЮ слюсаря (строк навчання 2.3 рохи)%

Буртний в листі до редак­ Цlї писав про за брудне­ нІсть вул. Мічуріна. особ­ ливо на території. при-

І це не просто фраза . За нею стоять І дитяче відділення у новІй двопо-

тою .

бе

листів Мешканець міста Ф . М.

голова.

та серед­ педагогічною осві­

ньою

Училшце готує меха,иІззторІв. електромовтерr1 та меліораторів сільсь.кого. лІсового 1 Bo.qHoro rO~ пода рства таних опецlаЛЬRостей: '

лег лій до стоматологІчно!

віддаємо дітям.

бово. Іх виховують спеціа­ лісти з вищою

вирішили

дочки.

ОГОЛОШУЄ НАБІР. УЧНІВ

на 1979-1980 навчальний р1н

ми

-

найкраще

ПРОФЕСІПНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩ~

В одному з них

допомогу у розмІрі ЇІ '10тиримісячного зароБІ'fКУ. тобто оплачує два мІсяцІ

шим

чи

роботу. На кого ж зали· шити немовля? Це питан­ ня в сlм ' ї тепер не вини­ кає. І батьки можуть спо­ кійно (а значить І продук­ тивно) працювати. Нол­ госп побудував п'ять сад­

Як вІдомо, жІнцІ. яка йде держава

сина

декрет ноУ Дружині час виходити на

вагІтностІ І пологах дІє у

Поясню

рідними та р.одження

Усе

КАТЮЖАНСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЩ

ненадрукованих

подарстві довелось ввести нову посаду Інспектора-методиста по дошкІЛьних закладах.

напис:

Редактор Є. Н. ФЕДИН.

СлІдами

факт: в гос-

2193 обладнання

карбованцІ. ють

ний І такий

РАТАУ)

покарали

батьки . На плакаті «Я злод,ій».

-

дент.

(ФоroхронІка ТАРС ....

оголошеиим

О. СИНИЦЬКИП, громадськнй кореспон­

ци-

гильниЙ. заступник ГОЛО в-

кретній відпустцІ побува­ ло понад 270 жІнок. а 17 з них двічІ. Свинарка Надія Намиwар, наприк­

дитини.

Цього хлопчика

загото­

вок і зварних виробіВ:!>.

будинку І вІльно! оборони І. С. Мо-

культури.

лад.

доку­

«Методи

якостІ

лу,

все частіше пише про тяжку долю багатьох дітей у ФРН. иазиваючи іх «пасииками суспільства». Ката,строФіч­ на нестача вчителі,в у шко· .1ах. вимушені розваги дітей на вулицях і зв' язані з ци.м дорожні пригоди. висока смертність серед иовонарод­ жених все це реальиість в одній з найбільш розвину· тих капіталістичних країн світу. І ще одна риса: жор­ стоке поводження з дітьми. що викликає більше жертв. ніж хвороби.

машинобудів­

за.водах".

контролю

ефективнос­

доповнювали. ВИ-j ті виробниц'Г'Ва,>

ступаючих

бе::шеки на

при кон-

нових

РОСТІТЬ НА РАДІСТЬ У сІльському БУ4ИИКУ J\УЛЬТУРИ CBJ;lTO. йде

роком

кІнофІльми: «Чотири дні у І шого. часу,>. «ВНJКористан­ ментальні - про візит Л. І. ня електронно - обчи·слю­ «охорона праці І техніка

та ІНШІ

ДИТИНИ

та

старих

ООН , західионімецька преса

• u

Уl\ово-технічні

у

У зв'язку З Міжнародиим

П. С . Щербак. СлухаЧІ проглянули на­

«СуспІльний культура на­

П'ритуло,к

~

дирець. нача,льник I3lддІ­ лу технічного контролю

Лише останн!м часом з

1977 роцІ. «~eHiH. у 19181 бів». «Підвmцення якостІ

році:!>

ансамблі

ного Інженера П. Я . Дю­ ков. головний конструк­ тор заводу О. С. Налан­

досяг·

.

1

вокально-tнструмен­

КlнолеКТОРJИ

вн_

теми заводського

f<IHO-

ДІапозитиви: І

у

нових

І:нших зу-. нень науки і

ли

-~

ви<:тупа­

U Заводськии

роб/іИЦТВО

нультури

Юрій тальні

Брежнєва

РізноманІтними

МІЖНАРОДНИП

вплив

на органІзм

та

динку

Гнатюк. ці. Тернополя.

журна-

вариства «Знання:!> Сидоров. ВИСТУ'і1ів

Союзу

І. Дьо­

лектор обласного то­

'1'еми

чарували

у,пра'влlння виступили на-: Гуляєв. Дмитро

мосу:!> , юзного товариства «Знан­ травНі'>

ni,cTLB

Лише останнім часом заводського бу­ пІснями на сценІ

Своїми

«Торгмашу,>! неодно?азово

бу з хуmганством

- -- ~ !-ФотоіНформаuія

'сильєвою. АнатолІєм Па­

мешк а н Ц ями ' лановим.

Масова

будинках без каllалdзаuл. 40 процентів без водопро* воду. Батраки. які прибули сюди з сім' ями. змушені жи. ти в передмісті. в селищах з.1идарів . Квартири в бага~ топоверхових будииках. щ~ порожнюють. чекаючи бага. тих наймачів. не по кишен' бразільським . трудівиикам. На знімку: в селищі 6і11'1 ляків у передміcri Сан·ПаУ4

НИії'вського державного Верьовки. Теплими були ного рад І о ЮРіЙ Борисо­ унl! верситету iMeНlI Т. Г. і творчі зустрічІ з провід. вич Левітан. композитор ман. М. Т. Поліщуком та Шевченка М. І. Фойєн- t НИМИ акторами Московсь, СТЄJпан Сабодаш. артисти 1<адрильІ

житлова:

-

міграція оільського населен~ ня в пошуках роботи при<! зводить до зростания ІсіЛb<l кості міської бідноти. В ca~ МОМУ тільки Сан·Паулу Ha~ селення збільшується ЩОJЮ4 ку на пі!вмjльйона ЧОЛ01lік. 60 процентів його жителі·'

Прохорова. Галина Туфті­ на. Людмила Гримальсь­

побачили

міст Бразl\

лії призводить до загостреи_' ня в них багатьох соціаль. них проблем. найгостріша а

154.

,.~~ ~

Зам.

.......,.... ..

3672 -

~

......

11.320.

І

102 номер 1979 рік  
102 номер 1979 рік  

102 номер 1979 рік

Advertisement