Page 1

rIРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАifТЕСЯI

.NY 102 (3410) СУБОТА

МИlНУЛОГО тижня на

р.

2

коп.

наlНlНЯМ І1!IД1 fEРИє.мств тильно-галантерейної

ВИДАННЯ ЗЗ-й

Д е с ять

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ло від тоді, коли

црофесією. Гоголівсьиу стріч­

ЛОВО.му

стема,

рясно

по

КОННУ1рсу,

'l1кач

Багат.о старань доклали

виростити високий урожай горо­ дини. Зараз йде масове збиран­

При

ІВИЙД~ТЬ ісі'вачі.

посіlВИ.

Вони 'вже

зорали

170

г.ентарі·в.

грунтах.

за

за.вда'ннІ

:день

'виорюють

Працюють

також

зав-

Через кілька

днLв

Вся

на

гони

площа

бу­

дезаСІїяна 'КYlltYрудз.ою на зеле­

Дружно і організовано вихо­ дить на збирання .овочів брига-

да Ганни ЮХИМівни рають по

На фото: Г. Ю. Орловська та ють помідори.

Фото А. :Козака. ~

Кран-вагар

ОРИГінальний

прист,рій,

можливіСть

ВМИТЬ

ти вагу вантажу,

ст:ворено

що

визначи­

піднятого кра­

у Харкові.

Оснащений

таким

приладом

кран виконуватиме ФУ1нкції не лише «'вантажника», а й «ва­ гарЯ». МашинІ'ст відразу ба­ чить

вагу

вантажу,

НКИЙ

чись

перевантажити

СВОЄlрlдний

стропальника, електро­

зварника. Колектив, в ЯКОАtу працює М. М. Бондар, завжди на передовій. До 50-річчя утво­ рення Союзу РСР він іде з перевиконанням

ЗАtін­

нога завдання.

На фото:

ударник

КОМ.1Іні­

етичної праці М. М. БОН ДАР за підготовкою каркаса до фор­ мування.

Фото

В.

проти

заводу

порошкової імета.лу,ргії, з'я­ 'Вилися перші тимча.сові бу­ диночки автобази NQ 2. За цей час тут стали до ладу ремонтні майстерні, гаражі та інші приміщення.

Нещо:цавно

інженерно-тех­

Нічні працівники і онремі ви­ робничники пі,сля роБОЧQГО ДНЯ вирішили попрацювати

на добудові адміністративно­ го примІщення. Своїми си­ лами вони звели стіни, вкла­ ли стельові

перенриття та ви­

конали ряд інших робіт.

забаром у натах буде :ний куток, ці безпеки

Не­

добудованих кім­ обладнано чеРВ0кабінет по техні­ руху і техвідділ.

Особливо

yдa~plНO

[JОПlра­

цювали на БУ'Ді'ВНИЦТВі во­ дій, член :КПРС В. А. Шос­ так, директ·ор автобази І. О. Лазоренко, во:цій М. А. Хро­ пач, службовець член :КПРС

І. П. Аврахов, нран·івник І. І. :Куликов. інженер В. А. Руденко, елеRтроз:варник В. М. Приходько та інші. В. РОМАНЧЕНКО.

рощуванню овочів радгоспу «Зорю> вислОвив побажання, щоб конструктори попрацю­ вали над вдосконаленням сі­

ВІЛИ про свої трудові досяг­ нення, плани на майбутнє, а

броварчани

домен,

на

можна заванта­

'великотоннажних

суден.

(РАТАУ).

сам.одіяльноСТі

нашого

райо­

ну. Високу виконавську май­ стерність

дівочий

продемонстрували

вокальний

ансамбль

і

перея с л а в­

бу, вокально-інструменталь­ ний ансамбль «Данко», тріо Гоголівського сільського бу­

х~ельничани внесли конкрет­ НІ пропозиції щодо поліп­

динку

культури

Юрія

Мишкоріі3а,

шення роботи сівалок та ін­

Талаша, Миколи Марюги.

ших

сільгоспмашин.

Петро Баглай механізованої

--

ланковий

ланки

по

ви-

методист

У

складі

Віктора

Н. ЩЕРБАК, райбудинку

культурн.

Амурський оксамит Ще перед

Велик.ою Віт­

ЧИЗНЯНОЮ :війною Семипол­ нівське лісництіВО з метою збагачення місцевої флори завезло з Даленого Сходу на'СіIННЯ амурсьного оксамиту (коркове дерево), яке було висіяне в се:мшполківських та RaЛИТЯ!іСЬКИХ лісових да­ Боричі.

з Приамур'я а'клі­

маТІl3увався

і

Дерева

ти

12 -15

в

діаметрі

:метріВ.

мов

зараз

сягають

добре

висо­

_товщина 15-25 санти­

метрів,

:Кора амур,ського ок-

І

корок.

У сеМИillолківських І нали­ тянсь'Ких

лісових

дачах

зу­

стрічається танож екзотичне іЦе;рево «Наталька», бать­ ківщиною !Якої Івважається

-

Пі,вденна '~расиве

«Гість» IроС'те.

самиту вІ·дрізняється ві'Д кори ВСіх дерев тем!нозеленИ!м заба'рвле:нням, вона м'яка, не­

Америка.

Це­

декоративне

дере­

во.

Лісники старанн.о догляда­ ють

«зеленого

мно~ють

друга»,

багат.сТJ30

rnри­

приро­

ди.

П. ЖИГАЛО, громадський кореспондент.

підні-

Серед передовиків завадобудівного комбінату значить­ ся іАІ' я ударника КОАlуністичної праці, З_l1інного бригадира М. М. Бондаря. Понад вісіАI років ТО.НУ прийиюв на КОАІ­ бінат Марко Микuтовuч. Був ФормуваЛЬНUКО.II, лаНКОВUЛI, оволодів СУАtіжниAltI спеціаль­

знаЧНUАl

машину.

,кран-вагар

/ВИКОРИСТО.вувати

женНі

і

чах, що сягають до села За­

.м.ається, якщо треба, додає чер­ гову його «порцію», не бою­

ностя.~tU

мину­

на промис­

Хмельницького ПогреБСького сільського клу­

-

Ніровог,радці розпо­

Орловської.

............................... ........... ІНОМ,

р~Йонів.

22 робітниці зби­ 4-5 тонн огірків та

більше тонни помідорів.

Броварського

Переяслав

помідорів.

робітниця С. Н. Ященко збира­

П. СОКОЛАН, економіст радгоспу «Зорю).

дає

дівчатами

:Кожного дня

8-8,5.

'ні ю:wми.

.суМЛіННі трудівники ве­ opaН:K~ на мінеральних

HWHi дуть

м~режу :Києва і Броварів від­ правлено їх 586 тонн, в тому числі 276 тонн огірків і 16 тонн

змінному

ба,к ,готують ПЛОЩі IПід поукісні

ко та МИlкола Панасович ·Щер­

по

ня овочів на відкритому грунті. З початку сезону в торговельну

ПОСІВИ

гe~Taopa

ро­

бітники радгоспу «Требухів­ ський» , щоб у ювілейному році

.

5,9

21 годині 30

виг?товляє сільськогоспода р_ сью машини, з юнаками і

*

зя'то.

,вузлі,

років

дих». «Діалог». (:Київ -'Юро­ валок. воград). Це була перекличка Вдало виступили по теле­ молоді Юровоградського за­ баченню учаоники художньої воду «Червона зірка», який

ської птахофабрики М. Л. ТЕПЛЮК. Він система­ тично переВИК'ОIl'УЄ норми виробітку, намолотив 91 ТОН!!У зерна.

на

пам'ятні

хвилин вечора по україн­ ському телебаченню транслю­ валаСЬ'llередача «ЕКіран моло­

IШ:\1 виробітком відзначається комбайнер Богданів­

:моторів

граіМ.оти,

трьох

Виступ по українському телебаченню

На піJI!6ираНІні та обмолоті валків ОЗИМИ,ІІИ висо­

шум

КОНКYlрсу

У вівторок, о

луках,ра,дгоспу «Зорю~. Mexarнi­ зато,ри Ілля Тихонович Лелека, І;ригоріЙ Григорович Логвинен­

процент за

С. ПРИСТУПКО.

КА та О. Р. БРЕДАКА. При нормі 12 гектарід вони за зміну зби'рають колоокові на 20 гекта:рах і більше. Кожен наМОЛОТИIВ по 240 тонн зерна.

стихає

на один

вручено СУ1Веніри.

Краще інших працюють еюіпажі І. І. ДМИТРЕН­

Не

фабрики

Переможцям

гектар!ЇIВ пшени­

ПОУКІСНІ

Гоголівської

норм.ою виробітку відстали I'Oголінчан:ка Олекеандра Та­ лаш та ГаЛИІна Мудренко Тікал,я :КИЇIВ'СЬКОї текс'тильно­ галантерейної фабрики.

литянській птахофабриці. Вже обмолочено 410 гек­ tap-іIВ. На токи надійшло 6060 ТОНІН зерна.

Під

С1lрічко­

Лише

П'ять комбайнів щсщня під;бирають валки на Ка­

. .

стала

Ольга Зінченко, яка викона­

водії В. Г. БІГУН та Г. П. ВОЛОХА. Кожен доста­

пере­

ла зм,інlНУ норму на 189 [lIроцеті,в цри висон.ій якос­ ті виготовленої продукЦії.

ще більше З6. На транспортуванні хлЇ'ба на токи відзначаються

МОЖЛИВlіСть

конкурсу

можницею

ці та ячменю. Врожай видався на славу. Перша Nультура дає по ЗО цelГTHepi'B з гекта'ра, а ячмінь

дала

учаСlника

За ПЇіДсумками ІІІ респуб­

Широко розгорнулось соціаЛ'ЇсТИlчне змагання між комбайнерами в раlдгоопі «ПлосківськиЙ». Пе­ ред ведуть В. Ф. СТРОКАЧ та М. А. ЩЕРБИНА. Кожен намолотив по 180 тонн зерна.

оЦЬнювалась

'КОМIСН об' ЕЖТИlВНО визначи­ ти майс'терНіСТЬВИіІJOбнични­

Лі'К~\.НіСI>КОГО

©!J~ill100 200

НКlій

котного

i\lіIВ.

T[rW lд1®ill1®П

у господарстві вж,е с~ошено

Менше

Шнче.нко, ОJl~'сандра Та­ лаш та Зінаїда Скалозуб. 3мага'НН:Я Гliроходило на­ пружено. Десятибальна си­

Овочі ВРОдИЛИ

~~JJ1J~[IO~&~

Своїми СИ.Іами

досвідчених

'С11річкоткаqів нашої респуб­ ліки ДІва ДНі виборювали звання кращого робі:тника за

робота

тонн.

За nовідошеннямu громадських "оресnондентlе

'текс­ про­

коткацьку фабрику пред­ ста:вляли молоді 'l\Raлі Ольга

ЮВІЛЕЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

180

ДНЕМ

il\ШСЛО,ВОСТ1і, БУДИНКОМНlауко­ во-технічної пропаганди Мі­ Іністерства леІ1КОЇ промисло­ вос·т.і УРСР.

РІН

вив по

за

Гого­

лівснкій стрічкоткацькій фабриці відБYlВСЯ роопуБЛі­ нанський ІКОНІКУРС майс'тер­ ності етрічк.откаЧ'Lв, органі­ оова,ний Івиробничим об'єд­

ЛИПНЯ

1972

ДЕНЬ

за гоголівчанами

22 ЦІва

Першість

ВоЙтовського.

«Районний

КОМ1тет

•••

паРТ11»

Чимало завдань доводиться питання, політично забезпечує ПРОфспілковими, комсомольськими розв' язувати районним комітетам виконання держ1'lВНИХ планів та іншими масовими організація·­ Комуністичної партії, які безпо­ завдань, контролює проведення у ми трудящих. У книзі розкриваю­ ться форми і методи добору, роз­ Про методику діяльності район- становки і виховання кадрів р&ної ланки партії розповідає книга йонної ланки, донтролю діяльнос­ «Районний KOMiTe'l' партії», напи- ті адміністрації, керівництва за­ сан а авторським колективом і ви- собами масової інфОрмації і про­ її Директив, знання економіки і пущена Видавництвом політичної паганди, роботи з партlИНИМ ак­ закономірностей розвитку, враху­ літератури. В ній ,розглядається тивом. Матеріали згруповано за вання конкретних умов і досвіду робот& партійного апарату райко- роздіЛ&~IИ: керівні органи районрайком виробляє напрям своєї му, зміст партійного господарства; ної партійної організації, головні діяльності роботи первинних розповідається про методику ке­ напрями роботи райкому, апарат партlИНИХ організацій, висуває рівництва первинними партійними райкому, робота з активом і т. д. корінні поточні і перспективні (ТАРС). організаціями, місцевими Радами, середньо

орг&нізують

здійснення

політики партії, відповідають за правильне і своєчасне проведен­ ня партійної лінії в районі. На основі політичної лінії КПРС та

життя рішень партії і уряду.


ЛИПНЯ-ДЕНЬ

23

Щ ОРОКУ

ПРАЦІВНИКА

в' ятій п'ятирічці. Розроблеко

свято людей, без

-

КИІВ. «Ленін творець Союзу РСР),) так називається виставна, що відкрилася у ИиХвському філіалі Центрального

Новий розмах радянська торгівля дістане в де­

в нашій країні відзначається День

працівника торгівлі

ДРУЖБІ НАРОДІВ ПРИСВЯЧУ€ТЬСЯ

ТОРГ1ВАІ

яких немислимий наш побут, - продавців, кулі­ нарів, офіціаl,тів, (.пеціалістів державної і коо­

збільшення виробництва товарів масового попиту,

перативної торгівлі.

методів обслуговування покупців.

Комуністична партія

і

поліпшення

їх

Відзначаючи

чать у торгівлі найважливіший економічний ва­

своє свято,

Буде СІ:10РУД­

працівники

торгівлі

розгорнули соціалістичне змагання за гідну зу­

лювання всієї еКОI,оміки, надають великого зна­

стріч 50-річчя утворення СРСР, докладають всіх

чення її розвитку. Рік у рік зміцнюється матебаза

торгівлі,

знімків,

фО'ТОКОПіЙ,

рукописів і

численних докумеНТІВ

переконливо розн,ривають іСТОірію становл~ння першої у світі держа'ви робіТНИК1В і се.лян, роль ВОЖДЯ СВІТОВОГО пролетарІату В. І. Леніна в об'єднанні братніх народіа у Союз Радянських Соціалістичних Республік . Ма'те ріали виставки ши,роко і яскраво відображають торже­ ство ленінських ідей, втілення в життя його заповітів на всіх етапах комуністичного БУДівництва в нашій країні, розповідають

якості, впровадження сучасних

жіль піднесення життєвого рівня народу і стиму­

Ріально-технічна

Сотні

же но тисячі сучасних магазинів та їдалень.

Радянський уряд ба­

.

музею В. І. Леніна.

широку програму

<ЦРО велику 6ратерсьну є:цніСТЬ ,радянських людей, ян,і об ' єднали­

ся в Союз Радянських СоціалІстичних Республік.

.

(РАТАУ).

сил для найшвидшого втілення в життя рішень

підвищується

культура обслуговування ІІаселення, зростає то- ХХІУ з'їзду КПРС про розвиток торгіВЛі та гроварооборот.

мадського харчування.

Топа

~ для

Головне - задовольнити

ри

народу

ЦИФРИ І ФАНТИ 1975

о У ,роді обсяг роз­ дрі<бного товарообороту дер­ жа,ВIНОЇ і кооператИ!вної тор­

Кооператори району роблять все .для того, щоб задовольнити попит споживачів на всі необ­ хідні товt·ри і успішно вико­ на ти ,ВJяте соціалістичне зобо­

квартальне завдання на

в'язання

процента. Цій бригаді присуд­

на

честь

50-річчя

попит 137,4

гівлі СРСР ДОС1ягне 218 міль­ я,рдів карбованців на 64 мільярди ка,рбо.ваицtв біль­ ше, ніж у 1970 роЦі . Цей

дрібного товарообігу за другий

прапор і грошову премію.

приріст

Пlриблизно

квартал

ВСЬОМІУ

това:рообороту

споживчої

Починаючи 3 ранньої вес­ ни, а особливо тепер, під час

дорів.нює

1958

року.

,о За ІРОКИ дев'ятої п'яти­ ІРі ч!ки

прода·ж

одягу

ЗІРОсте

IПрИ::близно на 35 процентів, трикотажних виробіВ -більш як в 1,5 раза . Намічено ви­

утворення

но ІІа

верхнього

трикота ­

-

малозминальних

2,4

в

ра­

за . Утепленого шкl:pяного взут,тя в році ВИlробля­

'т,иметьClЯ

1975

більш

як

1970

в

ІРОці на 64 проценти, Хіромо­ ·вого .на 30, модельного­ на 46 процентів. О ТорrіВJIЯ продовольчими товарами в новій п'ятирічці СПРЯlмова,на на дальше поліп­ шення

стр~ктури

ня 'НaJCелення.

харчуван­

Риночні фонди

т аних продуКТ'ів, риба , олія , яйця,

овочі,

збільшаться

60

п,роцентіIВ., ,культур в

тів

·0

40-

на

баштанних фрук­

1,7 ра,за, 2,4 раза.

-

що

як м'ясо, картопля,

в Масовою обслуговує

радянська

організаціє ю, .населе.ння , є

спожиВ'ча

коопера­

ція, яка об 'єднує в своїх ла­ 'вах міЛl>йонів паЙОВИlків . У роЦІ ро:щрібний то­ 'варооборот спожив,чої коопе­ рації досягне мільярда карбованців і збільшиться !По,р і'вняно з .роком на процеит.а. О ЗгіlДНО з постановою

60 197,5

73,1

1970

42,4

ЦИ ИПРС і Ра'ди МіНістріВ СРСР «Про деякі заходи по 1П0ліlпшеннІЮ торГі'ВЛі та її тех.ні чної оснащеНОС'l'і:!> тор­ говельна площа в системі держанної торгІвлі зросте за

lП 'ятиріччя на 6078 тисяч ~вщ.r~ратних .ме11рі:в, буде спо ­ ру,джено

наві

мага:зини

на

300

тисяч робочих місць. О Пона,д мілья\рд .карбо­

сис~'емі викона­

Насе­

товарів

,ННО

перехідний

жнив,

кооператори

обхідними товарами перенесли в

подарських

кількість

133

викона­

для комісійної

на

-

продуктів

проценти, а по за­

151

т(}ргів­

процент.

Особливо добре працювали кооператори Гоголівського радгоспробкоопу (голова прав­

л іння І. А. Хан, голова місцев­ кому О. е. Тимко), які КВІ':Р­ тальний план роздрібного то­ варообігу виконали на 107,5 процента. Вони продали додат­ ково

65

до

завдання

товарів

на

тисяч карбованців.

У спішно справилися з своїм завданням

семиполківські

кооператори (голова пр&вління Г . К . Коновал, голова місцев­

кому

Н. А. ' Кавалець),

які

план роздрібного товарообігу виконали на 104,8 процента.

Розглянувши другий

квартал,

підсумки

за

правління

райспожи'вспілки та об' єднаний комітет прОфспілки пра­ цівників кооперативної то ргів­

лі

значну

тисяч карбованців. 31':в­

дання по з аготівлі сільськогос­

лі

Червоний

частину торгівлі наИОIЛЬШ не­

купках

жу з шерст,яної пряжі і об'­ ємних ниток . Випуск махро­ ІВИХ .рушниrкіlВ збільшиться ,майже 'В 4 раз и , ,малоусадоч­ них тканин в 2,9 раза,

роз­

на

НУ'jjканин :волокна,

по

процента.

продано

'переджаюче ,з ростання випус­ СИ1нтетичного

цілому

План

кооперації

100,2

но на

з

в

ленню

911 О

СРСР.

визна-ли переможцем у со­

ціалістичному змаганні колек­ тив Гоголівського радгоспроб­ коопу і присудили йому пере­

хідний ЧеІУВОНИЙ прапор прав­ ління РСС і об'єднаного комі­ тету ПРОфспілки.

Серед колективів праці'вни­ ків ,магазинів найвищих показ­ ників добилася бригада продавців Великодимерського

куль'тмагу (завідуюча П. С. Безсме'РТН11), яка виконала

поле,

де

трудиться

На Полтавському турбомехаНіЧНОМУ заводі разо.м із своїми

українськими друзями працюють три брати білоруси

велика

меХ1]нізаторів, тваринників, овочівників . 3 початку року зроблено понад

~обре

торгівлю

організували полі Літківські

в

коопера.тори,

які

промислових

і

товарів на Пе

Робітничі

реалізували

• •• динаСТll

продовольчих

11300

залишили

карбованців. поза

Біографія Броварського

систематично виїжджає авто­ лавка райунівермагу і достав­

час вже с"лались багаті трудові е чим похвалитись робітничій традиції. Тут трудяться цілі ро­ династії Карендюків . Олексій Фе­ бітничі династії. дорович столярує, дружина його Комуніст Олексій Артамонович - "омуністк1'І Марія Данилівна Сарайкін на «Торгмаш» прийшов працює контролером, а дочка Ва­

ляє шерстяний трикот&ж, кос­

куртки,

галанте'реин\

та інші

блузи, вироби,

товари. За

плаття, В:JУТТЯ

останній

час

будівельники придбали різного краму більш як на 1О тисяч карбованців.

Найближчим

Притул . Глава її комуніст, ве­ теран Великої Вітчизняної війни Іван Миха-йлович зас:rупник начальника виробничого відділу, Сини: Борис - інженер-конструк­

штампувальник. експе­ тор, а Сергій Нещодавно його прийнято канди­ римеНТ1;·.lЬНОГО заводу торговель­ ного машинобу дування порі'ВНЯНО датом в члени КПРС. Фотографія виробничника на невелика підприємство існув передового понад десять. років. Але за цей заводській Дошці пошани.

ув&гою працівники торгівлі і будівель­ ників Калитянського свиновід­ годівельного комплексу. Туди

тюми,

Воло­

'ник СеРГ і Й Литвинови'ч , дружина Володимира Марія і дочна Люба. На фото: ,робітнича ди.настія ВаКУНОВИЧіВ. Фо'ТО П. Иекала. (ФОТОXJРОНіка РАТАУ).

600 виїздів і продано товарів більш як на 36 тисяч ка-рбо­ ванців . , Дуже

-

Д!~Ми,р , Адась j ПаіВЛО Ба'!\уновичі. Вони верстаТНИRИ, актив­ ні громадські mрацівнИlКИ . Разом з НИіМИ працооють їх пле.мін­

у

19!і2 році і слюсарює понині.

Лк

і

належить

членові

ленінсь­

кої Комуні с тичної партії, він іде

часом планує­

попереду

іМО також провеети вечірні яр­

у

соціа-лістичному

зма­

-

лентина

слюсар.

В єдиному стрdЮ з усім друж­

ним колективом ідуть брати Кру­ ІШ. Комуніст Микола Аврамович

ганні за гідну зустріч 50-річчя та Іван Аврамович очолюють утворення Союзу РСР. Поруч 3 бригади слюсарів, а Михайло Ав­ ним працює його дружина Неоні­ рамович пильно стежить за якіс­ ла Семенівна. Учнем токаря при­ тю продукції він контролер

марки в селах Літки, Велик& Димерка, Гоголів та ін. Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагання за здо­ буття Ювілейного Почесного знака, наші кооператори роб­ лять все для того, ЩО'б успіш­

йшла на завод їхня дочка Вален­ ВТК. тина, яка після закінчення техні­ Рішенням заводських п&ртійних куму стала креслярем. Чоловік :tборів нещодавно встановлена Валентини Борис Балма-сов ВОДИ1'Ь

но

автомашину. І ще один представ­

викона1'И

завдання

другого

ро "у п'ятирічки, забезпечити населення усіма необхідними

ник цієї робітничої родини працює

на заводі. Це зять Сарайкіних інженер Вячеслав Кирилович Бем­

товара-ми.

Г. ГРІНБЕРГ,

бель. Повагою і аВ1'оритетом корис­ тується на підприємстві родина

голова правління райспо­ жнвспілки.

Книга

трудової

50-річчя

слави на честь

Радянської

держави.

Пра'во бути занесеним до неї одер'жать і представники робітни­ чих династій. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський

кореспондент.

ваНЩіВ витра'тнть у ЦЬOlМУ ро­ ці кооператори на споруд­ ження лень,

нових

магазинів,

овочесховищ

та

За досвідом - У Бровари

їда­

інших

пі,,lщриемств .

О За

1971 -1975

РОНИ в

країні буде вироблено і ставлено технологічного л аднання ,

торговельної

З

по­ об­

ня

.

тех­

1,8

НіКи та з апчастиіН на мільярда каrрбованфв, або майже в два рази більше, НіЖ за МИНУЛУ п'ятирічну .

Добре

попрацював колек­

Рад

депутатів трудящих обла,сті в і:двіlдали ~ро,ва:РСI>КИЙ райвиНОНКОМ. Вони цікавилися пла­ роботи

і

ДіяльніСТЮ

ви­

ЦlіЙіно-масо.вою роботою МЇіСце­ вих Рад, діяльністю депутаті'В тощо.

СеКІретарі

подарункн.

стор.

ра:йонних

побували в кабінеті радЯlНСЬНО­ го будівництва, в яком.У о знайо­ МИЛИСЯ з до,сягненннми району в мин,улій п'ятирічці, розвит­ ном промисло.вості та . сіЛЬ'СЬіКО­ го господаРСітва Броварщини в дев'ятій п ' ятирічіЦЇ , з Qрганіза­

Фото А. .н:озака.

2

та

НОН кому , постійних ко,міс,їй та громаДСЬЮІХ організацій. З ус1м ЦИМ їх донладно о з найомив секрета.р раЙВИRQ.НRОМУ т. Різаненко. Водночас вони

(в центр!) та продавці С. І. ЧАБЕй n В. Д. ПЕЧУРА

о

обміну і запозичен­ секретарі ВИКОНІІ{О­

міських

. нами

тив продавцІв вІддІлу сувенІ­ рІв Броварського райунІвер­ магу , якнм завІдує Галина ОлександрІвна Пономаренко. За пІвроку вІн продав різних товарІв на 270 ТИСЯЧ карбо­ ванців. На фото: завідуюча відді­ лом Г. О. ПОНОМАРЕНКО

комплектують

м і'в

метою ДОlCiві!ду

ІІЮ

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

винонкомі:в

ознайомилися

Субота,

22

липня

з

гли60-

заходами

1972

року

раЙ:ВШЮНКОIМУ,

до

50-,річчя

РСР .

наIК.ре.сленими

~творення

Pa-дяНІСь·кі

Союзу

п,р,щівнИіКИ

ознайомилИlCЯ також з захода­ ми райвиконному іПО ,виконан­

ню постанови ЦИ НПРС, Ради МініСТ'рів Союзу РСР, ЦИ Иом­ партії У'країни, Ради Міністрів УРСР, а таlНОЖ У.назу Прези­ дії Верховної Ради У'Riра'Uнської РСР «Про заходи по посилен­ ню боротьби з пияцтвом і алко­ голіr.з:мОІМ:!>. Пот~м перед_ секретарями ви­ ступив се:l{рета'р ,виконкому об­ ласної Ради \Цепутатів трудя­

щих т. Пришва. Він 3УПИНи:БСЯ на дальшому поліпшенні діяль­ ІН ост і органі'в РадЯНСЬRОЇ вла­ \ЦИ на мІ,сцях, запрова.дити

пора\Цив, що

на

овіду роботи

цраRтиці

слід з

до­

Брова'Р'СМЮГО рай­

винонном;у.

Г.

АНДРІЄНКО.


Пові дом.ляе

рейдова

ЦИМИ ,ДНЯМИ відбулась сесія Жерді.вської с і льської Ради депута'Ті>В т,рудящих, на якій ішла МОІва про благо­ устрій ,населених пунктів Жердівської сільради. Голо­ ва виконкому сільради М. М. Самійленко вис'тупила з . до­

• •

На папері 1•••

на ДІЛІ

Секретар Ми побували біля жаткарів парторганізації Пухівського радгоспу-племптахоре­ Олексія fиренка та Миколи Ви­ продуктора В. Ф. Клим",сь крити­ соцького. Вони спр&ведливо скар­ ки не любить. Вона псує иому жаться: настрій. Зачувши її, обминає де­ - Вже більше тижня працює­ ся т ою дорогою, або ... йде в лобо­ мо. А не знаємо, скіль' КИ екосили! ву атаку, та так, що від критики

нічого не за,т!Ишається.

Жнива,

-

ilОДИМИР у

хвалиться

-

. Федотович, -

повному

розпалі.

в

в

книгу наказів. Там запис~но, як Оllлачуватиметься

праця

робіТНІІ­

ків, механізаторів. Трудівники оточені всебічною увагою. Обіди вивозяться за пільгови.ми цінами.

паперів організація

видно, що партійна систематично ~дійс­

3

нює контродь за зм&ганням меха ­

ніза торів. заходи

го

Заздалегідь

морального

заохочення

розроблено

і ма теріадьно­

к.омбаЙнерів,

Чере-з нова

жат­

ТОК,

як

інформує

виконано

екіпажі

денне

гоопу

парт.

завдання.

вувати наочну агі'тацію.

Так на папері. В дійсності ж

«Календар

трудової

,слави»,

ди заносяться передовики

,тат

що

між

станом

паперами

та

д!Исним

НlЩЯ. Механізатори так і кажуть:

План

-

дарства

у

лиш

керівників

ДЛЯ

госпо­

ока.

На 19 липня 3

є

скошено

362 гектари, а обмоло­ чено 270. На тік надійшло лише 286 тонн зерна. За .планом жнива м&ють завер­ шитись

липня. Звичайно, при

23

сприятливих

умовах.

сьогодні

можна

Пухівці

з

Але

говарити,

цим

вже

що

в

завданням

не

справляються.

Дирекція, партійна спілкова

організації

та

проф­

не провели

на

стиувати,

жнивах . що

за

Прикро

О.

Тан,

Марчен.ко

мешканців

с,rnраву.

сокими

моло.ка

та

т,вари.нництва ;них

га­

Ф.

на

ЯШНИК-машин1ст машини,

БА

слова:llИ т. Климася, тому, що ме­ ханізатори на жнивах не ВИКО­ нують виробничих завдань .

пу

-

І.

зер­

іншиос є

секретар

В.

завдань,

що

з

но

успі,ха,ми

парткому

ЩЕНКО

-

ції газети

з'явиться

ПереПОВНrеним був зал Бу,ІЩНКУ культури села Літ­ ки. Сюди на сільський сход Зібралися люди Ірізного віку, щоб обговорити ПостаlНОВУ ЦК НПРС «Цро заходи по посиленню боротьби З пи ­

яцтвом

1 алкоголі з'мом».

У

своїй допоВ'іді голова викон· [юму Лі'11нівської сільсьної Ради депутатів трудящих С . П. Ноноваленко розповіла про

те

велике

, носить

яцтво

-

зло,

мешканцям

і

яке

при­

села

пи­

самогоноваріння .

Усім вона,

відомо, ска­ - про трагічний

зала ВИП3JДОК, який шому селі

стався

у

на­

29 ').'.ра.вня цього IРОКIУ . Громадянка Уляна Іванівна Р!;знИ!( гнала само­ гон . Внаслі,Док цього ВИНИИ­ ла пожежа , і двоє молодих людей Василь МlІколайо­ ,вич Ба'тюк та Ів ан Пе11РОВИЧ Ладанов, які першими при­ бі'гли, щоб погасити вогонь, ,загинули В'tдвибуху газО'во­ го бало:на. Цей вип'адон зав-

-

.не­

дворі

на

прилав­

магазинів.

Рецеп-

радгос­

П.

ВИДілення

молока

садибах,

де

фер­

створює

жи:вуть

вигляд

пункті

,Сееія пут а т і в

, селі

ставок

незаперечна.

,с і льської

Ради

трудящих

де­

наголоси­

ла на необхідності розширен­ ня робіт по благоустрою, бо­ ротьби за зра з кову чисто­ ту

і

порядок

кожним

меш­

І\аlнцем Інаселених пункті'в, які входЯ'ть до нашої сіль­ ради .

.с.

за-

І. Жердова.

ШВАЧКО,

виробництва молока гічної науки зараз природнє па­

Чі, буває частіше) ця цифра зростав до 28800. Ноли ж вра­

рування

штуч­

хувати,

метод

.корова

У ЗВ'Я3lку З ,розвит<ком біоло­

ним

тварин

замІнено

осіменінням.

Цей

допо.міГ вирішити ряд зоотех­ нічних, вете.ринарно-санітарних,

гоопода'рських і еКОНОМі'~НИХ 'питань, заВ'дяни чому ,він набув

впливає

На жаль, не в усіх ,господа,р­ ствах району приділяють до­

ганї!змі

статню

Тіва,риНlИ,

що

пристQlCО­

нення

ними

се,редньому

l1ваlРИН

статевої в

два

нових

продунтів

них

нуліна р и

оселедці,

має

зрілості

в

ро.ки.

лосось

главну «Дальриба». Оссмачних

і

-

солоні

філе

мінтая,

новинок

ІМасло.

і

вершкове

шт,учному

осіме­

подекуди

техні­

т,ва;рин,

,ками працюють

малодосвідчені,

неквал'іфіковаНі дон

цього

люди.

з'начно

Внаслі­

знижується

з апліднюваність корів.

Від пер­

шого осіменіння, наприклад,

за­

пліднюється лише близько 60 процентів поголів'я. А решта корІв перегулює один або де­ кілька разів. Не рідкі випадки, норови

залишаються

яло-

вими.

Юлькlcть перегулів норів

що

за

ножен

недодає

перегул

протягом

двох

днів бли.зько 8 літрів молона, то в господарствах району ця втрата стаНОВljтиме 230,4 тон­ ни моло.ка. Взагалі ножен пере­ гул веде до зниження надоїв молона на 50 процентів. Через це, наприклад, у радгоспах «Го­ ГОЛ1івсьний» недоби.рають за рі.к близьно 20 тонн проду.кції, «Ве­ ЛИlЮДИlМерсь.кому» - 13, « Боб­ рицькому» і «3аворицькому» - 7-10 тонн. Таних втрат ,молока в ід пере­ гулів норів можна І слід уник­ нути в .кожному господарстві.

Боротьбу з цим злом необхідно вести планово,

зі .знанням спра­

ви. Лі.квідація яловості є важ­

ливим резервом збільшення ви­ робництва молока . Тому спеціа­ лісти сільсь.кого господарства $ІОВИ НІні приділяти якнайсерйоз­ нішу увагу питанню штучного осіменіння тварин.

М. ВОЛКОБОЙ:, професор,

, - -•••_ •••••• _ _. .

у

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

радгоспах і птахофабриках ста­ новить 9600 за рік. А при три­ разових перегулах (а це, до ;ре-

(РАТАУ).

пожив-

У'Ва,гу

ніНlНЮ

HOМlY З статевими циклами, яні настають у кор:в після досяг­

МІ­

ро,зробили нова

в

необйд:ніс'ть ЙОГО в населено­

рад~ос'Пу,

молочнотоварної ,на

перед

цілий ряд біологічних особли­ востей. Пов'язанІ вони в осно,в­

працівник редак­

туру

Сl1ВО'РИТИ

му

у

'ва,гі·Т.ність. Вона пов'язана з РЯідом Фізіологічних змі.н в о'р­

СЬКОГОClПQДа:рських

«Нове життя».

Рибне масло «Сні­ ЖОН», «Біло-рожеве», «Лососьове» не.забаром

ВІЙ'

і

'розвелися

коли

ПИНЦТВ7-

В'ідзначили

для цього є всі можливо-сті, а

голов­

стоять

Ян нідомо, ,розмноження сіль­

МЕМРУК

«Бобрицький»,

води немає. Незадо­ та'кож ремонтуютьс,я

·з

проду.к'тlв

одним

<вується до наСіННя плоду.

ТРУ­

комбайиер племптахо­

-

слід­ елеІКТРО­

rДОЛі,КИ в блаГОУСІТРОї. Т ак, стало звичним, що бур'яни

путати,

зи, наукова організацLя годівлі тварин, ДОІтримання відпо.відно­ ['о режиму їх до.гляду. ТІльки

Рейдова бригада:

репродуктора,

ках

ють 'вільно

дровами і будівельними ма­ теріаJШ,МИ (ПіСО«, ще:біНII{3, ліс). Усе це, відзначали де­

трудіВНИlками села нашого ра­ ЙОН1У в нинішній П'ЯТНlрічЦI. Важливою умовою успішного розв 'ЯlзанНІЯ цього. завдання є СТВOQ>ення міцної кормової ба­

темпами.

ноочнсної

не

35

ТВClIpиннИlШ ШИlроного ПОВСЮіЦlНОГО зас·тосу­ Отже, між паперами і дійсним при таких умовах матимуть найкращу віддачу вання ЯіК у нашій країні, так і за станом справ в Пухівському гос­ і в прирості живої ваги, і в !рубежем. Однак він вима'гає подарстві велика розбіжність. Ке­ піiдJвищеННrі надоїв моло.ка. від спеЦіаліс'тів сільського гос­ рівництву, партійній, профспілко­ ,Н!рім багатьох ф.шторіВ, що nодарства значної уваги, добро­ проду,ктивНіСТь го знання біологічних особливо­ вій організаціях ш)трібно якомога обу.мовлюють ,корів (,годі ,вля, утримання, по­ стей тварин. Потр ібно постійно швидше ліквідув&ти недоліки і рода , ctaH ,здоров ' я, ві<к тощо) , ст ежити за станом 3іДоров'я ІЮ­ провести жнива організовано, ви­ рів, своєчасно осіменЯ'ти їх.

!іів З)laгання ' комбайнерів, жатка­ рів, водіїв. Цього не зроблено, за

кулінарії

Жителі

ЖеprдоlВИ. У Тара'Сі'ВЦlі та Пі,ДЛіССі вулиці 'заха'ращені

зв'язує

по­

в тому,

лаіМ:П . Не гаразд справи з во­ ,допроводом, Я1КИЙ зБУДОrВано ми:нулого ,року. ,вит,рачено тисяч карбованців; а во­ дорозбірні ;колонки іржаві­

дворів

радгоспні спецjаліс'ти, а та­ уздовж дороги від за­ ліIЗНИ<ІНОЇ ста,нц'ії Бобрик до

,висипали

Уся справа

ЩО ніхто за ,ними нує і не замінює

що бла­

ІКОЖ

депу­

лише

місток і ДQlрога між Жердо­ 'вою та 3аха<рівкою І між Жердоною та Пі,дл і с'сям. Було та'кож з аПРОПО'Н<)іва­

3бі,льшеННЯВНlробництва м'я­ са,

тільки половина цієї техніки. Не вистачає людей. До робітників не доведено оплату праці.

рячої пори не підведено підсум­

Новинки

одинокі.

ліхтарів,

вночі

У своїх виступах депута­ ти П. П. Хитрий , В. С. Бо­ гачевський, П . О. МарчеНІКО, К К Нудря та іНШі поруч

ІМИ,

п,ід­

орган'l­

яна

та

Михайлівка.

біля

Вільного

Вани

село

вул иць

світять

більше

ВАЖЛИВИЙ РЕЗЕРВ ЗБІЛЬШЕННЯ

Відвідали і тік. Тут організа­ ція праці перебуває на низькому рівні . На току є три трієри і одна зерноочисна машинF.I ОВМ-10.

кон­

шість днів

на

але

У ву­ со­

змаган­

пташниць і то за червень.

на .1Jежної роботи ,3 тими, хто зай­

нятий

ПlуНКТj,В .

Обочи'ну до:роги,

ку­

гектарів Однак працює

570

сіль-

ПОС'тiЙlну

(в осшовно,му молодь) на доб­

днів і побачили, Тут представлені лише показники

спр&в сталася велика різ­

ведуть

спрямовану

П.

зовсім інакше. Жнивувати пухів­ ня. На ж&ль, в ньому ні комбай­ ..НІИ почали..3 14 липня. Вирі­ шили :lа 10 днів зібрати врожай. нерів, ні жаткарів, ні водіїв нема.

Минуло шість

ви,конкому

селених

хто

господарства

об­

трима:ння ЧИСТО'ТИ ДОіріг і на­

ру

контори

добротні

відпочинку.

Ради

роботу,

го

Біля

є

села впорядкували

Чл ени

елек'тричних

Його роблять багато для то­ го, щоб СВОЇІМ виглядом насе­ лений пункт радував і меш­ .ка нців, ,і гостеЙ.

по­

Під час суботників

для

СЬ1\ої

На !щмбаинах не побачиш чер­

використо­

твердим

Тут побудовано та

лаВКI!

зував

широко

гоу,с"Гроєм

простяглася

з

З МОН,1'Овано

,рО'ка

шлаком .

Віідзна·че.но також, кращим за чистотою І

цьо­

вальний майданчики, розчи­ щено алейки, нстано;влено

!іарів, ШОферів. Намічено вчасно найбільше зібрав за час жниву­ підбивати підсумки соціалістично­ вання. зм&гання,

в

ладнано СПО,ртивний і танцю­

другому місці .

Невідомо,

Допові­

що

Clпоруджено

мешканці

жа­

ПочаJ!И працювати, го­ ворить ко, мбайнер Петро Висоць­ кий, груповим методом. А ни­ ні ,Т[ИШ з Ів,,'НОМ Трубою збираємо врожай . Інші підбирають валки в

вимпела.

усе село ДОірога

будин.ки.

-

воного

та

.криттям. Для робітників рад­

кінці роботи, не замірює скошеної не

пу;нктів.

в:і;Дзначила,

-лиць

Вільне з Тарасівкою, піс'Ком

та ,інших

ПУНК-

Іний с'тан комунікацій. Жердові для освітлення

БJlагоустрій

му напрямку зроблено чима­ ло, уопіхи роботи очеви~ні .

Рідко м ожна бачити в пол і об­ ліковця Олексія Шеверуна . До

площі,

Жердови

населених дачна

Во­ своїх обов ' язків він ставиться нас абияк. Не з' являється на поле в

Гляньте

села

населених

1'1в, неува;ж;ноаТі їх мешка'н­ ців до ЗОВНlішнього ВИlгляду своєї са,диби, вулиці, села. На сес'ЇЇ звернуто увагу таlКОЖ на дещо незадовіль­

депному-

повіддю про ЗCllвдаНF/;Я по дальшому пол іпшенню бла­ гоу'ст,!JOЮ і санітаірНОГО ста­

ну

.нед6аності

Ва порядку

Вирішив СХОД села жди

лежаТИlМе

чорною

>мою на нашій совісті.

,влизьно.

ків но

д:вадцяти

самогонова'ріНня в

селІ.

ЦЬО1МУ

році

У

,цопов~дачка

пля­

випад­ виявле­

нашому

l!l,aзиває

<Пlріl3'вища тих, КОТРі' займа­ ються Івиробництвом «зеле­ 'НОГО змію>. Се,ред них­

Г . Ф. Якушненко, М. О . Нот­ ляр, О. т. Дон:цова, Г. к Барланицьний, І. Г. Ого.род­ Іній, В. Є. Трохименко, Є. Ф. Са'вченко Т<\ інші . На сільському с.ході за­ сущж,YlВалися п'яниЦі , які ,ка'лічать не тільки своє жит­ тя, а й сім'ю. Так, наприк­

лад, М. В. Бондар мав міц­ не здоров ' я, але пияцтво до­ вело

йому

до

того,

Л\lкувати

ЩО

до.в€лося

легені .

,саме С'талQlCЯ і з Г. М .

Те

ж

Щер­

биыо. . Пияцтво не тільки зг,убно аплинlУЛО на ЙОГО' здо,ров'я , але й призвело до· розладу в Сі'м'ї. 'І1роє дітей не

мають

можливості добре а дружи-

на'вчатися в школі,

на спонійно працювати на виробнищт·Ві.

Немає поряд.ку і в сі'м'ях п'яниць В. Т. Друзя та О. Г. Юрченка.

Опив,ся

тип'ятщрічний пгба. ;вити

-

його на

і

двадця­ відпра­

лінування.

,несуть

г~pe

в

сім'ю, ал.коголь згубно в:пли­ 'ває на здоров'я , підкрес­ лили

у

своїх

виступах

ди­

·ректор радгоспу «ЛІтнінсь­ '.кий» М. Г. Лисенко, пенсіо­ нер . М. Г. Пашківський, го­

ловарадгоспроб:ноопу Черн\;Й

та

Л.

Д.

Але за випивка,ми ,ві!! не ба­ чить білого свІ'ту. Це при­ до

нездорових

носин у 'Сім'ї і

від­

неприємнос­

тей на виробництві.

ГНіВНО ,негідну

ПЛОТІнінова, ра з ів

ним

заісуджували поведінку

люди

п';яниці

який

де­

одружувався.

д'РУЖИlнам.

ПІРонурор

району

М. Г.

Мисюра у своєму ВИСТ,упі іЦеталь'но роз:яснив присут­ нім Уназ ПреЗ liдіІ Верховної Ради УнраїнськоїРОРвід 22 червня 1972 року «Про 'заходи по посиленню бороть~ би з ПИЯіЦТ,ІЮМ 1 алкоголіз11'10111'І».

Сход рішення

.прийняв но.НКр'етне усіх п'яниць на­

-

[]ра'вляти

інші.

- 30ЛОТі руни, - гово­ 'Рила М. Г. Лисенно, у грома'дянина І. І . Ск,ульбіди. 'з,водить

Я.

Ві,н залишив шестеро дітей на виховання С,ВОЇМ оБДУlре­

Анатолій По­

довелось

П'яниці

Л.

.кі'льна

нуваНlНЯ. ці

села

діlВ,

я,нІ

ленню

яцт,ва,

на

.примусове

лl.­

Одночасно мешкан­ наlмІтили

ряд

захо­

сп!риятимуть

поси­

бо~тьби

аJЩОГОЛl'ЗМУ

проТи пи­ та

само­

гоноварі.НlНЯ. М. БАРТАШЕВИЧ, заступник

начальника

райвіддІлу внутрІшнІх справ по полІтико-вихов­ ній роботІ,

Як керlвннкн тресту .Вроварисlль­ буд» викидають державн! грошІ на вІ­ тер,

ВИ можете побачити на цьому знІмку. ЗовсІм недавно здано в ек­ сплуатацІю бlлокам'яниА будинок, до якого перед сам нм заселенням бу дl­ вельники проклалн пішохідну асфаль­

товану доріжку від вулиці Головної. А через кілька тижнів на цьому мІ­ сці почали копати котлован пІд новиА будинок, вІд асфальтованої дорІжки за­ лишилось лИше декілька метрів. А хі­ ба

трестівц!

не

ЗНaJlИ,

ЩО

кладуть

до­

ріжку на місці маАбутнього будин­ ку? Правду кажуть: не спитавши бро­ ду,

не лІзь у воду!

Фото

П.

Теплюка.

___З__ст_о~р_'__0________

______~Q~____________с~у_б_от_а_,_2_2__JlН __П_Н_я__ 19_7_2~р~О_К~У _______________О _______Н_О_В_Е__іК __ И_тт __Я______Q~________________~о


ПІСЕНЬ ДИВНИХ

прище,nити цю любов СВОЇ'М /Д,ітям. Учився Мишу:га В учительській семінарії, у ЛьвJвськїй

ЧАРОДІЙ _ _ _ _ прОчиТАйТЕ Хто ж він, рuвник? НКИІ~ ГО життєвии

,і Відня, ВaJршави

педагогі'в

інших 'Міст Європи. Зо­

яка

завжди

Який вклад він вні,с У розвиток УНіраїIНСЬКОЇ 1

лотими

світової культури? На ці та багато інших за­

торИ

гомистецтва.

BaК~B,

ПИТі-НЬ

На,родинся ОлексаН:ДіР Мишуга в 1853 році в селі Новий Вит­ н'ів Радехівсьного по.ві­ ту ,на ЛьвІвщині. У

Мишугу

тач!,

воно

ви, шановні чи­

одержите

'ВіДь з сандр

'відпо­

книги «Олек­ Мишуга», яку

випустило

в

світ

давництво Україна:\>.

ви­

«Музична

Це перше більш пов­ не

видання

про

українського

спі­

вака

Олександра

Ми­

'

шугу, ЧИЄ ім'я сяяло в сузір'ї найбільших сп і­ ва'ків

світу,

таких,

як

та

оплес.lЩМИ,

ського

час

році

що

в

ковитої

віддачі,

У

1883 -1884

ЦИМ

з

перших

же

,ма'ти

с!кла,дн,іші партії лірич­

рії Вісновської, тала­ новитої драматичної аРТИіСl1КИ, теж було не­ щасливим. У книзі вмі­

илааних ,співа·ків. Се­ ред ІНИХ Михайло

c.nравжній

листи.

Іпам~рла,

:коли

ного

захоп­

Це був

поет

і

Ара'матичного

тенора.

НайвИМОГЛИВі­

ші

І\оритики

ЙОГО

через

називали

«королем

два

щено

тено-

МІ'СЯці

багато

ПР.РОДИ

невибаглива

Період цвітіння Пе'Гу­

умов і тому не зав-

нії досить великий. Во­

Пе'тунія

X'fO не милувався на­

Та настає літо, і від­ ходить пора перших кві­

до

тів. Натомість заЦвітаР. петунія, згодом сальві­ нія (інакше сальвія).

дасть бага'то клопоту любителям квітникарям. Висаджувати її

на

може

панію»

скласти

раннім

«ком­

і

пізнім

будинками мешканці на­

літнім, навіть, н&йпізні­ щим осіннім квітам. Ця

шого

стійка квітка дочекаєть­

міст&, щоб після

щмового

одноманіття

вони своєю

бага токолір­

ною

гамою

ся, поки зацвіте айстра, і разом з нею ніби потіс­

створювали

нить,

святковий весняний на­ стрій. Пухнасті кульки маргариток і плавні пе­ реходи

кольорів

ЛЮСТІ,ах

на

братків

пе­

(за

особливу ніжність і теп­ вають їх ще «анютини­

глазкЬ..)IИ»),

ють

в

душу

радість,

вселя­

її

тощо.

впереміжку

з

біля

сальві­

щед'ро

іви

сіння

одержите

поєдн&н­

ської

зміни

кого

в природі.

дорогами,

у

Восени розсипає

навколо,

парках

Радянсь­

Союзу.

прихід

Все Cal~ДP

мала

Микиша професор

на-

PO~HO-

Г. БЄЛОВ, мешканець мІста.

..,

ПТАХ

НІЧНИИ Тихий л.lтн1Йвеч\J> опуска­ ється ,на.ц селом. Догоряють останні промені сонця. Тем­ на

за'ві,са

ночі

ону тує

лю. Одна по одній ютl>cя на небі зірки.

зем­

з'явля­

-

У цей час залишають с'вої

денні схованки кажани. Чор­ НИlМИ

тінями

носятьс:я

В

ВОНИ

швидко

темряві.

Ось

щось ХРУСНУЛО в повітрі. Це кажан

схопив

нальоту

кома­

ху і зник У вечірній імлі. ІВИ

прогулю€тесь

льовничих

міста, рям,

по

ОКОЛИЦЯХ

дихаєте слухаєте

села

ма­ чи

ЗО/ВІсім

шою

Івуха

ЦPDмайнула

!волосся вчепитися,

слух. у польоті,він подає 'ПИСі\, ЯКИЙ чуємо, а таиож нечуТ'ЛИВі для нас УЛЬ'l\ра­

ооу,ки.

3ВУКОІві

ваючись

від

різних

шеле-

тися в ПРОС'ТОІрі.

долітає

на,докуч-

дають

хвилі,

тихе

ва­

скаже

Це вигадка. Нажан ні­ ІІЮЛИ цього не зробиrrь. У нього надзвичайно добрий

тів,

до

-

супутник.

повіт­

недоречно

на,д

чорна

Ой, кажанІ Він може у

свіжим

стіння сонних дерев. У такий час

РУ'КОЮ.' РaJПТОМ

'головою ті'нь.

ІВОЛОССЯ віщБНlває

змо,гу

ві:дби­

предме­

орієштува­

людини

звук

Тому

але

свою

ЗaJВmди

вчасно

помилку

і

по­

звер­

погано кажан

'іноді блНlЗЬНО пі~літає до лю-

Орієнтацliя вітрі

кажані'в у

В1дпові;дає

роботи

по­

принципу

народна

\Цуже КОРИClНИЙ

-

птах. Він о!цин знищує за ве­ чір 250 -бОО шкідливих ко­ '.мах,

ЧИlмало

Всю

хрущrв.

ЗНІМУ

,ГЛИQОЮІІМ с.ном.

кажан

спить

А

весною

IІрОіющає:ться всього на

місяці.

Та й Тj'iT

3- 4

йому

не

ножен день вда,ється піймати

здобич, дощ

-

коли

сильний

вхтер,

він не літає.

лює кажан, якпw й літом IВUH спить ДО двадцяти годин на добу? П"ят,десят, ШQстде­ сят ДHLв за р\IК, по чотири­ п'ять годин полювання. Весь ос'танній час ,кажан спить, rn!ичайним сном ,вл~'[\ку, а

зимою у глибокій с.плячцІ. Ка,жа'н приносить меншу

користь,

людині ЮЖ

ко­

,махоїдні птахи. Тому треба всіляко ОХOlРOlНЯТИ їх денні

схованки. СЛ!JД на стовпах 'вс'Тановлюгва~ти неве.личкі бу­ ДИНОЧИИ на зразок шпаківень

с.

С. ПЕРЕХРЕСТ . Княжичі.

НАША АДРЕСА: 2550~. м. БРОВАРИ. 'ІІУЛ. I(И'ЇlІСЬІка. 1М. Чернівецька область. У колгоспі «П~емога:\> ПУТИЛЬСМ(ОГО району розводять нут,рії,

На фото: нутрії на колгоспній З'вірофеРМі. Фото І. Свериди. (Фото:юронї.ка РАТАУ).

16,00 -

Кольорове

21,00 - Програма «Час», 21,30 «Гості Москви». Білоруський театр Я, Купали, 22.40 Кольорове те·

степу»,

ім,

лебачення, «Вечірн~ мелодії». 23,25 Теніс Кубок Девіса, СРСР Румунія,

Друга програма-УТ 11,00 - Програма передач, 11,05 фільм·спектакль «Непереможений в'я­ зень», 12,35 Телефільм .Гулістон». 13,00 - Документальний фільм «За ва· шу і нашу свободу». 14.05 Для ді· теЙ. Художній фільм «Андрійко», 15,ЗО Ху дожнііі те,пефі.1ЬМ «Карусель., 16,55 - Програма передач, 17,00 - «Те­ левізіііний екран пошани на жнивах». 17,30 - «Екран молодих», (Дніпропет· ровськ). 18,00 Творчнй вечір Одесь· кого театру юного глядача, (Одеса), \9,00 - Інформаційна програма «Вісті», 19,30 - «Чиста криниця». 20.45 - «На добраніч. діти!», 21,00 Програма «Час». (М.). 21,30 Вперше на теле· екрані, Польська кінокомедія «Приго­ ДИ каноніра Доласа. . (2 серія).

НЕДІЛЯ. 23 ЛИПНЯ Перша програма ЦТ 9,ЗО - Кольорове теле· бачення, «Приходь, казко. , \0,00 «Музичний кіоск». \О,зо Сьогодні День працівника торгівлі, 11.00 Все· союзниіі фестиваль народної творчо­ сті, присвячений 5О·річчю утворення 9.20-Новини,

СРСР. 12,15 .Сільська година». 13.15 Кіножурнал .Новини ДНЯ», 13.25 Кольорове телебачення. ХУДОЖНій фі,ньм «Чарівник», 14.45 Для воїнів Радянської Армії і Флоту, 15,15 Ко· льорове телебачення, Програма мульт­ фільмів, 15.45 «Електрон-72 •. Репор­ таж з Міжнародної виставки, 16,15 Кольорове телебачення. «Клуб кінопо· дорожей» . 17,15 Народний телеуні­

-

верситет, 18,00 зична афіша.,

бачення,

Чи бага'то годин за рік по­

не

панорама»,

-

ра'дарних установок.

'Нажан

з

телебачення, «У світі тварин», 17,10 «Про балет», 18.00 Новнни, 18,10 Кольорове телебачення, «Музичні ЗУ· стрічі». 18.45 Т"пежурнал «Пошук», \9,30 - Художній фільм ,Хуторок у

тає вбік

ли:вий тонесенький голосок номара. Ви момаВОЛівідма­

,ХУЄ1теся

дини,

Мічає

(Передача

13.45 ..:. Художній фільм «Дружок», 14,50 Документальний фільм .Людина і море», 15,30 «Між·

- НОВИНИ, 18,10 19,00 - Кольорове

Чемпіонат

СРСР

3

«Му· теле·

футбола:

НИlНі,

коли

прекрасне

Украї'на,

свого

сина,

та

світо­ Олек­

Мишугу.

III'~

~~~

'JлеБаченнSI Теніс,

Кубок

Девіса,

СРСР-Румунія,

програма УТ Програма передач, 11,05

Друга

11,00 -

-

Для дітей, Художнііі фільм .Вершник над містом», 12.15 У нас в гостях спортивна юнь, 13,00 Концерт, 14.30 Прем'єра студії ,Укртелефільм,. Фільм·спектаІtль, «Рим. 17,,,» 16.20 «Київська панорама», 16,55 Програ· ма передач, 17,00 Музичний фільм «Домбра», 17,15 .Сім·я •. (ДонецЬК), 18,10- Х 11 Всесоюзна спартакіада шко· лярів, Легка атлетика, 19,00 «На ме· ридіанах України., 19,30 Фестиваль· звіт майстрів мистецтв та художніх ко· лективів України, присвячениil 50· річчю утворення

СРСР. Концерт заслуженого Бvковинського ансамблю пісні і танцю (Трансляція 3 палацу культури «Україна.), В перерві -' .На добра· ніч. діти!». 21,00 Програма .Час», (М,), 21,30 Творчий вечір Донецько ..

УРСР,

го

обласного

драматичного

театру,

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИПНЯ Перша програма-ЦТ 17,ЗО - Для школярів, .Вогнище». 18,()() - Новинн, 18,10 «Наука сьогодні», 18.40 Концерт, 19.00 Кольорове телебачення, Науково-попу· лярний фільм «І(ожна МИТЬ ЖИТТЯ». 19,25 - .Потенціал Снбіру., (Переда­ ча перша), 19,55 Художній теле· фільм НДР «Посли не вбивають», (1 серія), 21.00 Програма .Час». 21,30Заключний концерт лауреатів ВсеросіЙ· ського конкурсу виконавців на народ­ них інструментах і народної пісні, Друга програма-УТ 11.00 Телевізійні вісті, 11.15 Творча зустріч 3 Донецьким обласнilм драматичним театром. 12,15 - Поль· ська кінокомедія .Пригоди каноніра Доласа» , (1 серія), 13,45 - МУЗІІЧН»Й фільм «За законами своєї мрії», 14,15 - Телефільм .Втікач», 16,ЗО - Наша афіша, 16,35 Населенню про цивіль· ,ну оборону, 16,55 Програма передач, 17,00 - «Юні друзі лісу». (Ужгород), 17,20 - Тележурнал «Партійне жит­ тя., (ХарІ<ів). 17,50 «Від понеділка до понеділка •. 18,00 «Будні хліборо· бів., (Дніпропетровськ). 18,20 - Му· зичний антракт. 18,ЗО Реклама, «Ого· лошення, 19,00 Інформаційна програ· ма «Вісті». 19,25 .Улюблені арії», Творчий вечір народної артистки СРСР Н, Ткаченко, (Одеса), 20,45 .На до· браніч. діти!», 21,00- Програма «Чао.» , (М,), 21,30 Художній фільм «Про ЦІ! забувати не можна».

«Спартак»

(Москва) -«ТорпеД0» (Мос· ква), 19,45 Художній фільм «Один шанс 3 тисячі., 21,00 Програма «Час». 21,ЗО «Кінопанорама». 23,00-

-

з

25

ЛИПНЯ ПО

3аступивк редактора В. ПОЛОТНЯК.

- -t

1

СЕРПНЯ

РАЙУНІВЕРМАГ БРОВАрсьноr РАЙСПОЖИВСПІЛНИ

ПРОВОДИТЬ ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ ЛЬНЯНИХ ТА ШЕРСТЯНИХ ТКАНИН. У магазииl можна скористатись послyrами столу роз­ крою, де дадуть квалІфІковану консультацІю щодо фасону або иової форми одягу.

---.._._------ШановцІ покупцІ, завітайте до нас у магазинІ АдмІнІстрацІя.

ІНДЕКС

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. оргаи БроваРСI<ОГО горкома Коммунистической партии УкраинЬІ, городского и раЙонн.го

Советов депутатов ТРУДЯЩИХСЯ

Киевской областн.

с1л.с.кого ГОСООДВРСТllа. кореспокдента .. lcneBore радlо-'

друкарня,

1

Н. ШУЛЬГА.

Газета у

І(иївської області,

вул,

І(иівська,

611164.

виходит.

вІвторок, середу, о'атИIІЦЮ І cyOOтr.

ТЕлЕФОНИ: редакто\,а 19·3-82. вастуоннка ре' \ мовлеини _ 19,5-18. вІддІлІІІ промисловостІ. .актора 19-4-47. вІдповІдаJlЬИОГО секретари. BIAAIJI1I роботн фотокореспондента _ 111-4-67

Броварська

вона

згадує

красу

ГОірдість рІдної 'вої культури -

сандра

Сою­ СВОЄ

життя,

добрим словам

-колишній КИЇІВСЬКОЇ

Мінська),

ве­

патріотом своєї свого наіРОДУ. І

кої сім'ї Н3іlюдів зу РСР, будує

люби­

«Здоров'я», 10.45 - Кольорове теле· бачення, Мультфільми «Малий і Карл· сон» та «Карлсон повернувся», 11,30Програма Иошкар·Олинської студії те· лебачення, 12,15 «Творчість юних», KOHЦCIJТ, 13,05 НОВИНИ. 13,15 -«Візе·

педагогом,

ликим землі,

входячи як віль'на се­ ред вІльних і рівна серед рівних до вели­

Він ви­ першо­

СУБОТА, 22 ЛИПИЯ Перша програма ЦТ 9,05 - Кольорове телебачення, Гімна­ стнка для всіх, 9,35 Новини, 9.45 Естрадний концерт, 10.15 - Передача

Тележурнал,

датним

по­

1ZVЛ'Н'~/Z/'/Z/'/Z/'~~/Z/'AZoI Р.

рунки»

світовою славою, а й 'Ви­

Олеквіддав

народу,

великим

Олександр Мишуга був (не :rільни співаком з

ЗДОіров'я

життя Мишуга

Книга

з

тя :кінця ХІХ ~ по­ чатку ХХ століть.

погіршен­

lМій Украї:ні. ховав багато

лис'тів

-

Са,діть петунію на будь-якому вільному Імісці, садіть одну і в поєднанні з іншими кві;та~1И вона принесе радість і вам, і тим, хто Й'тиме мимо в&шого дво­ ру.

квітка своє

затримає

зимових холодів.

жуючись в такий спосіб. Коли насіння проросте, до петунії бажаНО підсадити «сусіда»'Кві'тку З високим і міцним стеблом.

середньоєвропей­

частини

Н&Д

садиб,

нією та іншими квітами

долин

кожного

відчуття

можна

ня, яке нагадає вам і гірські луки Північного Кавказу, і різнобарв'я

лоту барв росіяни нази­

ми

Що не кажіть, а хороша петунія влітку. Посадіть

з

стану

'виїхати до Італії, тім до Швеції,

....ввваJI"I"~~~~~~~

ЛЮБИТЕЛІВ

ЗВ ',язку

ІНЯМ

цікаві випадки

життя.

алу з ,мистецького жит­

товариства.

своему

викликали

лення, подив.

мисте­

докумен­

пого­

цю

розпо­

інтересом, в ній багато піанwвального матері­

Фредеріка

музичного

тиж­

його

читається

Ваlршавсьиого

стати 'матір'ю. Друге ,кохання Олександра МИШУ,ги до польки Ма­

статті,

шуги

радо

Спів і гра Ми­

провесні яскравим цві­ том братків та маргари­ попід

імені

Шопена

Після ЦЬОГО Мишуга опіва!в на варшавській, віденській, празькій сценах, виконуючи най­

про

1

співу:\>,

Він

,ДИВСІЯ.

3

про

людину,

відають

школі

Походив Мишуга з БІдної сел.янськоїсім'ї, ріlС 'на,пl.всиротою, бо

BYTOQOB

тротуарів,

ІВ

опогадами

чудову

нуди

п1сні.

себе

років.

спогади

Мишуги, «Мишуга

..

довж

співу

'туті

з

і&~~~:~"~~~~~~~2~~2Z~~~za2Zв~ввв~!~& !z~а~282za~$вввz~~~

ток? Висаджують Їх уз­

того,

Мишуга з'мушений був

вміщено

с,я

неза­

щому му,зичному інсти­

само­

зв'язку

У '~низі «Олекс3іНtДр Мишуга:\> воши ділять­

націо­

rМиколи Лисенка, по­ тім у Варшаві на та­ кій же посаді у Ви­

не хотіла розуміти, що вимагає ціл­

[ЮС'ВЯТИ.

ві,д

(ІЮГО

,ми.стецтво

запропо­

ших.

в цей час закидала йо110 ДОЛЯ СПівана-аКТОІра. Деяний час в,ін жив і пра'цюваву КИЄВі на Ilюсаді профес,ора соль­

МарІєю Прус-Гловаць­ ІКОЮ. Але вона не змог­ ла ввійти в йОГО с'вІт,

контракт

усіх

народу,

лежН{)

'Полькою

йому

в

ського

Мишуга

з

ровичзас.лужениЙ

діяч мистецтв РРФСР, :колишНі'й професор ЛеНіН!1радської консер­ ваторії та багато ін­

нальних святах у,країн­

яке тра­

Інших

віlДОМО,

одружився

участь

листІв

теа'І1РУ

на сезон

ОлексаН,дровl не бу ло й трьох рокІв. Ба'тько любив YIКlpaїHCbKi на­ родні піСНі 1 ираІ1НУВ

РИlма і Мілана, Па'ри­ жа і Лондона, Берліна

ЙОГО

багатьох

1885

lВигу.кУ'вала

нувала

яко­

той

!Вбивство

ПОРОЗYlМі,ННЯ. І молоді !розіIЙШЛИСЯ, ,незважа­ ючи на те, що Марія

ти,

прославленихтеатрІв

З

джерел

«браво:\>, «бравіссLмо:\>. !ДОВ'!JДавшись про незвичаЙНіІ успІхи Олекс,а:ндра Мишуги в Італії, дирекція ЛьвІв­

при­

в

про

IВіСновської Олександ­ ром Баортенєвим. Патріот СВОГО наро­

В

про

о~р,асою

та

засипала

іКвuтами,

рівного

було

професор цієї ж кон­ c~pBaTopiї, СОфіЯ Ми­

подана

розп()вlдь ПР9 Ї;lilllі сто­

:цу, своєї рідної бать­ ківщини, Олександ'Р Мишуга завжди брав

не

к,онсе,рваторії, МаріЯ Тессейєр-Донець на­ родна артистка УРСР,

з і

'педаго,г,

гІчни.м.

бурхливими

Вісновсь­

сунки,

життю спLвака, було ,складним і

нагороджу'вала

читаються інтересом

х:вилюванням,

навіть в ІталП ... :\>. 'Багато уваги приді­ лено іВ книзі особистому

с'ма­

до

кої, яКі 'великим

ше: « ... це був геНіаль­ ний СТІЇ'вак-художник у повному РОЗУІмінні зна'чення цих слLв, і му

вІ'дзнача­

вишуканим

Floгo учени­ Чінберг пи­

Мишуги

ні'в подружнього ЖИТТЯ між ними почалися не­

цтво

•.

бу ло

текстів,

вступна

вака,

Наопрашlнц,і ХІХ iJlоча'l1КУ ХХ століть іМ'я ОлеJ{сандра Ми­ шуги

підгото.вка стаття

Там

il\ОМ, бо звикла слуха­ ти найвидатніших спі­

(упорядкування,

сучаСНlшtв мате;ріали

Карузо, Тітта Руффо, ШаляпllН, Маттіа Бат­ ті,ст.1ні, Соломія н,ру­ шелынцька

лася

мітки Михайла Голо­ ващенка) подано поши­ рену біографіЮ спі­

видат­

,ного

сяє

на скрижалях іс­ світового оперно­

Кlнизі

спLву.

же, в Італії, в театрі Міста Форлі, в опері Флотова «Марта:\> \Відбувся і його де­ бют на 'великій сце­ ні. Італійська публіка,

Петербурга і та багатьох літерами

У~аїни:\>. ця Майя

,консерва'торії, в іта­ Лійських прославлених

ЦЮ ннигу---...!

цей ча­ був йо­ шлях?

рів:\>, «пісень дивних чаРОДієм», «,кумиром публl'кИ», «солов'єм

..асовоl

' .

154.

Телефон

- 19-4-57,

Зам.

2947 -9180.

102 номер 1972 рік  

102 номер 1972 рік

102 номер 1972 рік  

102 номер 1972 рік

Advertisement