Page 1

ВИДАННЯ ЗІ·"

РІК

'lРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

.Ni 102 (3100) СУБОТА

29 СЕРПНЯ

1970 р. ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАRОІ'ІИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧИОІ ПАРТП УКР АІИИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Півстоліття •

Казахстану

трудящі

ці дні

У

всіх братніх народами республік країни відзначають 50з

,JВзом

річчя Казахської Радянської Со ­ Республіки і Кому­ ціалістичної ністичної партії Казахстану. 28 серпня в Алма-Аті відбулося ІlІJ>ИІС:ВІЯЧе•Не ЗаІОЇ)ДаІНІНІЯ, УJЮЧЩ:Те знаменній даті. Святково прикра­ шений зал палацу імені В. І. Ле­ ніна заповнили трудящі республі­ творці славної півстолітньої ки Казахстану. Радянського історії

члени делега­

Серед присутніх -

цій, які прибули на ювілейні тор­ братніх союзних з. усіх жества республік, з Москви і Ленінграда .

КПРС, перший секретар ЦК КП Казахстану товариш Д. А. Куна­ єв.

Півстолітній ювілей Казахсь­ кої •реmубл:ІКМ, .я.к11й

збі.гається

нинішнього

раку

завершалJ>ного

довелось вирощувати п'ятирічки ланкам картоплю. механізованим Запізніла дощова холодна весна строк в не давала можливості впоратись з садінням, а потім за­

І все

важала і обробітку посівів. ж,

·незважаючи

перешкоди,

на

ме­

зу­ доклали немало ханіза;rори порівняно виростити щоj) силь, непаганий врожай. Тепер з усього комплексу робіт по виращуван.ню картоплі залиши­

лась найтрудамісткІша І найбільш збирання відповідальна робота заз.а.але­ Механізатори врожаю . гідь палагадИJІИ майже всі наявні комбайни ( а їх у нас 140), при­ вели в готовність понад 70 сорту­

республіки.

нашої

організованої

чітко

роботи

1040 гектарів

~ідлягає

nродаж дерЖаві. Требухівські ме­ ханізатори

завершують

сортувального

другого

ження

споруд­

nункту на відді.лку .Ni 2 і з вве­ деннЯм його ·В дію повністю меха­ нізують весь п.роцес із збиранням картоплі.

Понад топлі

70 гектарів зібрано кар­ радгоспі «· Красилівський»,

в

пристуnили нізатори· ський»,

ки.

до

збирання її

радгоспу

меха­

сВеликодимер­

Богданіаської птахофабри­

Цілком

ЦК КПРС, Прющrфя Верховноі і Рада Міністрів СРСР Ради

СРСР

зби­

ЯІЮОІМ'У

надіслали

привітання, .в

гру,rІІІЩІІ'Х

ПО${0рОВ.ИІJІІИ

Радянського Казахстану із· слав· ним

ювілеєм.

(ТАРС) .

кампанії

·Мал. Ю . Ок]'Іне.ва. (Фотохrроні•ка

ляют~ уваги організації праці, не перевІряють

виданих

виконання

Так,

наказів.

ними

відді.лку

на

!

.Ni 2 27 ·серпня на збиранні кар­

топлі повинно було працювати два комбайни. Насправді вони обидва

одни у палі, другий в

стояли -

Керуючий

дворі. так

т.

Безсмертниіі

не зміг відверто

і

простоюють

пояснити,

частин.

змагання пошани передовики соціалістичного врожаю, підГОтовці грунту 111ід озимі та зяб:

МАТЮШ ЕЧ КІН Іван Андрійович, ПРОСКУРКО Петро Андрійович -

і тра.КІТqрик:т paд1roarny «ГоІгол:тк:ьпшй».

рад­

цього здебі.ІЬЦІОГО є Н:ІІаQІВх потрібних РаА~'єдиаиню ·

ІЮОшує ЩQ.!ІІНІЯ 120-,130 ТОІНІН >СИІЛОСНО:Ї МаСИ К•у:ку'Р'УІ~ІЗИ.

дбати найбільш необхідні частини,

зокрема, тракспартери;

ЮОСО.ВНІU:і на вироб(тку llr5~120 rІІІроценrrів.

:ВНІКОІВУЄ •НОІJ'МИ

пІдшІІПии­

ки, грудкороздЗІВЛювачі.

ЛОБ КО Я-ків Демидович,

В кожному господарс'ГвІ слід мати чітко розроблений робочий план, вироблену і зат.верджену си­

КОНОНЕНКО Іван Яковкч ~оМІба.fшер

стему оплати І стнмулюва·иня пра­

і

тр.аrІСТQРІІІС<Г

,р:ЗЩІГООІJУ

ОідНІJірі:·чних

тrра•в

«К:р.аІСи,.пuвськи·й».

на

Нахо­

в роботу

збирання,

1;5 геКіТJЗІРа вwюnують щодн'я ·каqиоплю на 2-2,10 гена,ра, ІНЗІЮОІJуІЮЧИ На iKOJIOHOM'Y ЛО 100 цеІНШНеріІВ Ка'рТ•ОІJМІі.

всю

Ocl.:к:кl.:it

вклю­

наявну

тех-

ніку.

Справа в ті.м, що нинішнє літо було надто звQJІожеие, на планта­ багато бур'янів. ціях з'явилося Все це ускладJнює роботу комбай­ нів і в разі затримки може при­ бульб пошкодження до звести Тому-то хвQробами. грибковими керівники гоеподарств, агрономи, Партійні організації повинні ні на один день не відкладати збирання картоплі і вжити всіх зах;оJІІів АJІЯ

Настав найві\L'ІпооfщаІІн•нішНІй Ilf!IJ'iM .д1m1 хлібо­ ЗаІКUН•ЧеНІНІЯ зб~])ІЗ/НІІ!JЯ КЩJУІ'ОІПЛі, ОВО'ІМВ, за­ роба клщд.аІНІНtЯ _ М6lІ)НОЇ

ООІЮІВІИ

rПІЇЩ

)І'JІОІЖ.В.Й

н.асту>ІІ'НОГО

.р·оку. З ЦІtМ За ВІд;аІІІJНJЯІМ RеІПОГ:ІШІО QЦр;ЗіВJІЯІЮТЬСЯ пращ~аники третього ІВЇІПІд'.JІК·а рЗІдгоспу «Лі~ів­ ськІІІЙ». 3 К'ОtЖІНІІІІМ днеІМ IIJIOICИJJIOeMO зби:ран;ІІtЯ ОІВО·

чits, ПtjЮдаж іх д.е~р.жап)j._ ПqнtеТJ'ІШМИ до КОІJаІІШІЯ кщрТІОІІLІ1Іі, ЯІК!ОЇ є •на •sідділюу

100

rентг-З!Рів.

Ком­

ба,ЙІнер МІ-fК'ола ДС7В!ГQДІ:jІ{О з траюорксrrом МІІКО·

1,7-1,8 rек­ тщр.а кa;prrOIIIUIІi . ВИJХ·іtд бул·ьб з ІКо.ж.ноrо rem-a.paМ•ЗІЙ:ІІ<е 1()() ден"ГІІе рі'В. лою Мехеащм

внкопують ЩqдJН'Я .по

компневе ІЦоб у наІСТJ'ІІ"ІН•і tраки .мати біІльше ·KD:JJ.Mi·в для ХУІд.ОбИ, Цр0ІВЮ\L'И1МО ЗtаJІІу,же:І!ІНJя ОІQуШеtНИХ 60tJJ011HИ·X

земел:ь. На ІЗО rект31РаtХ nосі,яли ба["аторіІ'ІН:і т.ра­ в-і:ВІОЯІН111І.ІJЮ

Л~ву,

ТИМ'ОІфіЇ<ІІ'JQУ

та

і'НІШЇ.

•ВИ

-

З

ціею роботою дооре СіІІІр.ЗІв-ІМиюя меха1н~аrори

І.ва.н· ДоІВІГО\дІ:j!Ю т,а Пе.тро ЯчнІІК. суJМІІІ•і:н:но Р013гортаемо о~вбу ООІІІМ•ІІІХ. Особливо 11рtу1днrгьая меха1нїзатор ВаtсшІіь Кри'м~щь. В.:tн. пЩ­ За,юла­ ГО'J'УS3іВ 80 гект.а.рt:'в ,р·іІІІлі і JIIOtci:ЯJв О!ЗІІІМЇ.. да•ння м.~І.ІЩОІГО ФУІН!д!ІІМеІН'ТУ пm ІВІРОІЖа•Й настуn­ иого ІРОКІУ

яхи·й

прtОІДОІвжуетьая.

І. МАКАРЕНКО, керуючий відділко.м.

!l'рО­

коІнсоу.."Fь1"аrИІанmо юом.іrгету, ще ,раз €дJНЇ!СТЬ j б\ра'ГеІР'СІ>К'У П~;J.ТВtЄ,рДИІВ тіоон'е апі,ВІроб:т.н.иurrво де:рж·шв учасниць ВаІрша:ВІського ДогО!Во·ру за змrі•цнеа·ІJНЯ позиrЦ·і·й в бо)'о.тw: МИІР'У

зМ•hU:Н€tНІН.я соціа•лі:Зtму, за мІ:•ж:нtа-ро.щно-ї безпеки.

ЛЕJН.!JІЯ

КОРНІЯКО Валодимир Олександрович коМІбаЙІ~р і тр.аооrориют ІJЩдіГООП'У «ТІреб]'ІХІjцоьх·И'Й». При :нqр.мі

ШuпоmmПUШІІВПІПІІПШІІІІUІІШІІІD правильно роблять ті ІППІІІІІІПІUШUІІІІВІО•І-ІІІDURD'"І'оаоаІІШDПU

тягують строкі.в

З.ОВtНІ:ІШ:НЬО·

IJIPIOI(5Lneoм•a-x,

заdщаІНІНtі Пол,і~·ИЧІНоrо

Н'а

ходИІв

МіінІ:ІСтф.ЇІВ

ЛУЦЬ КО Микала Михайлович,

високоякісне проведення збирання картоплі, не допустити втрат вре­ виконання забезпечити та жаю nлану продажу її державі і за­ класти иеобхtдну кількість на на­ сіння.

atкrry. aJPІ>HИ'X

•ПО

rю.1:тиrчних

і

Пм,:ІтбЮІРЮ ЦК КJПРС

шують щодня по 13()-<140 1'011!11f -сштюоноі маси .к~уrруІд:ш.

ці. ПартІАнІ і профспілкові орга­ нізаціі, .в.ирекції господарств зобо­ в'язані широко розгорнути соціа­ лістичне змагання за своєчасне і

.'v\'і:н,:стр·ів ОРОР роЗІГ,1ІЯІнули пов•і­ Ра.дя:Н'С·ЬІК'ОГО деле:гаціtї ~:~.о.м.л•е.нtн,я СоюЗJу IJJIPO пі!дІСУІМJІш зас':•даІНІНІЯ По­ л:т.иrЧІнОtГо ·коНІСУJЛьтаrr~ВІного комі­ уча.аниць Варша·в­ тету держа•в дІР'УЖбу, про ДоюООІр'у оьІюго ап::врjОбЇ1"rННІU)ТІОО і ·взаєІМ.wу r QІПЮІМ о­ МоtаІІ."Ві у вitдiбty.mOJc ь я1ке ry, 20 сеrрІІІІНя 1970 року.

%аІМИ

11раосгарІІІСТ •рщ.zюгоову "іrмені К.Чрова. ТІра1к·гор01м ДТ -20, ,коса~кою

чіших заході.в для того, щоб при­

UK

Було в·:~зн.а·че,ню, що о-бміn: дум·

плющ

, Олександр Якович-

найрішу­

вжи·ти

~ ~

*омба.іtнер c~oro ·коМіба.йіІІІЗ IPaUJji'OOпy «Г<JІІ"ОІJІІ)ВІСький». На­

«СІІJЬ­

госптехніка» разом з керівниками господарств слід

Ви·копуют·ь

ЧЕРНЯК Михайло Охрімович -

сЗоря•.

сЛітківський»,

зби.ранні

на

Щ<Jі.!ІJНІЯ К·ІІ!рrоо!ПJІ1Ю на 1,9--12 rеюта1ра.х n:ри .ноІр:м~ 1,5. ВщдаІЮТо 3 гекта;р·а ПО 1,35-,140 ЦеJН1ПНері.:в, КафТІJfМ,і . Я.юі:СТЬ робОТИ ~ЇІІІІІJ.а.

Семи­

в

nтахофабрицІ, в

За пода·ниям партійних, п.рофспілкових організацій та ди­

рекцій радгоспів і птахофабрик заносяться на районну Дошку

ком•ба.ЙІне:р

агрегати.

КПРС і Раді j Міністрів СРСР ~ По,lІ'тбюtРо ЦК КПРС і Раtда У

j

Не повністю ще закінчен.иіі ре­

Причиною відеутиість

РАТАУ).

картоплі,

ПYflKT. сортувальний радгоспу мало приді­

до роботи Кері•ІІІИНКИ

кері.внкки господарств, що не відчають

роду до прапора Казахської РСР.

монт комбайнів, не підготовлений

госпах

відправ­

не стихаючі оп­

лески він прикріпив високу наго­

и до цього часу не закінчений ре­

Своєчасно відремонтували кар­ топлезбиральну техніку механіза­

урожай

Революції.

бурхливі, довго

госnі «Гоголі.вський», де збиранню

полкі-вськіІ

жен. ,Зібраний

Пі;:

ном Жовтневої

підгот~валися незадовільно. В рад­

топлі.

ляєl'ься на сорту.вальний пункт, а .закладання насі·ння і на звідти

Верховноі Ради СРСР про наго: рQJІJженн:я КаІЗахської РаДіІнСької Республіки орде­ Соціалістичної

На жаль, в окремих господар­

монт картоплекомбайнів

норму-збирають кар­ площі два гектари ко­

при­

Брежнєв оголосив Указ Президії

ралwих аrрегатів.

ствах до цієї серйозної

зустрінутий

Наприкінці своєї промови Л, І.

Ра­

це діти­ Казахстан дянський ще ленінської національної полі-

роботу робітників на збиранні кар­

ви-конують з тоnлю

Потім тепло

сутніми з промовою виступив Ге­ ЦК 1\ПРС секретар неральний · товариш Л. І. Брежнєв.

ка і радісна подія не тільки для

чому

повний світловий день п'ять ком­ Рогач, тт. Комбайнери байнів. Цахло та інші з перших днів пере­

радянської країни.

Комуністичної з 50-річчям часі сказав, зо­ партії Казахстану, це вели­ крема, Д. А. Кунаєв, -

валок. Все це дає підстави споді· ватись на дружну і організовану

сТребухівський», радгоспу тори повний на які вже включилися працюють хід в роботу. На полі

тики, блискуче втілення торжест­ ва дружби, братерства і взаємо­ допомоги всіх народів СРСР. На­ ші успіхи невіддільні від успіхів чому наше Ось народів-братів. підкреслив доповідач,­ свято, ·казахського тільки це свято не народу, а й усіх народів великої

в

ДРУЖНО ПРОВЕДЕМО ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ В СКЛАДНИХ погодних умавах

кол.

звершень

З доnовіддю «50 років Казахсь­ Соціалістичної Радянської кої Республіки і Компартії Казахста­ ну» на засіданні виступив канди­ ЦК Політбюро члени у дат

трудящих

2

боротьби

rерОІЧВОІ

трудових

1

..

..

Щна.

cp,Qp

,-ИІМ,

деІР•ЖаВ

ЩО

.В•И•СОКО

діОГtО!ОО;ру

і

Р.а,да

ВИ!СЛОВtИЛ.И За.д!ОВІО· деіІбГаІЦ'l 1Ї

СОЮ3НИ'\

QІЦіІНИ.тІИ

ЗНа'ІеtНІНЯ

-м'іІЖ ОР.СР

розрrЯІдІКИ НаІП,р.у·ЖеІНО•СТі

і фРН і

ДJLЯ

НОрtМаЛ>і·

З•ЗиJЇІЇ ОбСТІаІНОtВ\КtИ •В 6ВІрОtПl. Рада і По.m:тtбюро ЦК КПРС Міrн1:~11рt;,в ОРСР 11ВеРІrо пerperKOIHa­

H'i, ЩО .набраІІІІНІЯ ЧИНІНОСТі ДОІГ'ОВО· ром м.ьж СРСР ,і ФРН , рішуч-::Сть .уочарнНJюjв Ва,~шшвськОtГо Договору зробити Н0 1 Ві ·К.РОКИ, С[ІфЯІМО'В.аІН'і на безаrеки, 6В,jЮПеtWСІ>КОЇ 3-ОІК\реІМа·, На ПіІдJГОТ'ОВІКУ і ак;JІИіКа•И· за·га.n·І:ІНОЕ'ВІр•mrе'й>СІ:JКІ()Ї наІра:д.и, ня отаrну~ь ,в.ажш·иІВtИМ фаюором даль­ шого ,рООІSИТК>у М')Ж{Деj)'Жа•ВІНИОС !JЇД·

3МІlІlІ)Щ~НІНІЯ

~О{:И!Н В Е'.івірооі НЗ ООНОВі ІІІJ)ИІНІЦИ· ПІ:'в М Иj)JІНОГО ОrtіІВ•lСtНУ.ВІаJН;Н.я.

По.'ІІ:ІтrбюІРо ЦК КПРС і Рада М)н6с.тр;:·в СРСР ІЮІВІНЇ!С1"Ю ох:,вал·и­ ли д::ІЯJІІЬJНІіІс.ть де.mе.rа>ції СРСР на ПміТJ:РІІнот.о •КОІІюультазаtО:tд.аІН•НІі Ва .ршаІВСЬіЮОГО ко,мІітету тианоrо Догово·ру .


КОМУНІСТ ЛЕНІНСЬКОГО ГАРТУ ДеtМІf;ДІУ Тимоф~йо.вичу ну неІРідко тіІІІмtи за те, в бмІІДи, щоб Чу.м.а'Іtу - учас·нику ГІJ'О- що оде:ржував . шматок УдІІJР в спнmу

ма:дян·сь.к.ої і ВітчиІJНЯ'НОЇ чорноrо хліба та чашку респуrбл~ці

·во·єн, •кІеtну Ко.м~"ністич- прІrn•а.рку .

rної пrарт·Н 3 1921 ·р·оку, ак.тиві•сту

життя міста

~®Ш®lli~ 6 W~®~~~Ш!~ ~[!Ш

мм~«О іііцJІ,

~ь. В 1921 ро­

Ра·3ом 3 овоіІМи одно- цd вів вступав ·в чини

райоНІу чу, коли б .не пеJремоrла дуr.nц•лми Демид Чумак лені.JrоЬІк1І•Ї . Комуніетич­ Нелика Жовтне.ва .соціа- 3 кВіі'DНJІ 1918 ро.ку стає ІЮЇ П8ІРТИ. Пооащ 20 рокtв свого не;аважаючи ліrсrrична ·р·е в&л·юція, яка в ряди захианик~в вла.ди

Ці відкриті .партійні збори рад­ госпу с.Велмоднмерський:. були

ОПОВНИJЮСЬ СЇ'МЦеСЯТ діТ. Та на

ві•н,

свій

народу, в~де з&ІІ~ІСЛУ бо- свідомого

немо;Jо,дий уже

житrя

nрисвячені

ві.д.дає

ІПрИІнеІсла ·св·оrбоду ТІРУ- ~>оть•5у 3 ворогІІІМи в пар- Д. Т. Чумак "'МІ.Ц'Н"'Н<НЮ вік, пrрО'дІУВJІ~ує 3аюtша" " " тися в строю. Иого час· .:\ЮІ:З•Сl\ІУ ІН>а,рщу. 3 пе•р- ТИІЗаІІІСЬ.КИХ 3З.ГОЖ1Х, в тоді ще М'МОДОЇ ч~рвото

. 3У,С'І1рІrЧаЮ'f·Ь

б.

ро І'l'Ники

ших

юр•оків

він

а.ктив- сі,-.п·І·

""'..

юhrН(}'J)НИка

стає 'Н""-1

.П""Ие пювmи

A:n.ur·-1, ""'

v

""

на Пll.:\>ПіРИЄМІСТВаХ, а 1lJ>Y- 'НИЙ уЧаС·НИК Н(),ВОГО ЖИТ- ВЇЩВаЖНИМ бЇЙЦеrМ 3Н&Ме- ІІШЯХ ВЇД рВJД>ОВОГО бііfЦЯ

діВІНИКИ ПОЛіІВ і фе•РМ -

ДО н.а'Ч<ШЬНИІка ПОЛіТВЇД-

В се-.тах. Иого завжди ~!ОJк·на (}ачИІrи в (fточеrнні .1Ю)С'Й. Для КОЖіНОГО ~нз.ходить тепле , ла.rідне с;юво, ро зшо ві.сть пр-о

д·ілу та'Н•ковоі брmгщди. В .раки Великої ВітЧИЗН·ЯН'ОЇ •ВіЙНИ ПОJІІІЮВИН

чи

ком·~~а·р пщ1ежив rіІЖ·оту в~l!СJГУІНУ до 6erperiв Волзьюоі 11вердині, зві.;J.ти

д·ру:ЖНЮ

бОЙ{)!ШМИ фjЮНТОВИ:МИ ДQ-

ці•ка;в;у

і·нфор'І!Іацію

НNШНУ,

ДаСТЬ

пoparlY.

]юга;ми

Та чи не найбільше пrислухаютhся до С'Гароrn fііЛІ>ШОІшка, пол ум' яного лrpdirta·r мпlfcтa і ariт:нf1'ра r;·r•)ІСЮІо.тщі і )10:тоJь рі! ону, з якшІІИ в нмго асо·блео тіс'ні зв'яоІ\ІІ.

ШИІСТІСмtого ліІІ1ва Беорліна. Піро його сrправді reроїчні дії !11l;Га.дують високі ур,ядові .наrородиор!ден Ле.ні;на, д'Ва ордени Червон{)ГО Пр:і~п()J)а, ордени Віт·ЧИІЗ'НЯ'НОЇ війни І і 11 СТУ'Пенів, Чер-

А ро:тnв·kти в Деми-

Jа Тюн:. фі•ііовича є про

3

3аvаз Демид Тим~>Фійович ЧУІМ<ЬК на зас,т·уже.н>ому

' ра.НІНЬОГU

11 .1~ 1\ІtХ

СаІМе тут, -

-

·н.а

громцсь-

[РJJацює ГОЛі> ВИ

3а­

Па,рт­

к.омkіі ПJ)И vaйito»i nар­

~ищьк~ Х•Удобу' а як під· r тя. Разом 3 )Н.ШИNИ ді· нитоrо вальські.іf с:111раві.

nеrребуває

тії, в~~е ве:лику вихGв­ 'Н'У роботу серед молоді, BИICtT}'IilltЄ 3 ЛеКЩЇJІМИ і б~сі·д.а:м:и пеrред 'lІJ)~ящи­

пас помі­

ВЧИТИСЯ

мас,

за•садах

СtІ')'1ПІНИІКОМ

бе.3 то.rо 3;J ИДеrnне жmrтя

ШШО•В

віз;починку ,

постійно

се,ред

б.ать·ків.

Р>С,

фа-

даолей.

:нт~н ства . Дні і почі n:рацював. на 6ar<1тiin, що•б хоч :: ·В якійсь мірі ЗааОІЮЛlІПИТИ tПО'Гре,бу В і~і · ме-нших с8бе бр.атіrв і '/с~стер, пол~rшити і

Ма.толіmні-м

до

оо.ної Зірки і багато ме-

П\О. 1\с.·.тп.шnій боатrрак і най:)шт бага.т о зазнаg Пt '•Неf'о:rnлн.Ь

дій.ш~rв

КО- ЛИТЬ ПМJІСЬК'У зе'МЛЮ між

ПО![{ІКУ,

ТаІj)аЩа•іІ'СІ>'К>ОГО ми. За актІJВВУ rчюмад­ ЩО

ІLJЮСЛ8$'ИВСЯ

сІ>к'У рGботу нЗІп~редодні

сеЛЯ'НаІМИ, на всю УюраЇІКУ овоіми nіввікоВого ЮІВілею Вели-

немм·ож:ними

зга- бо:ретІ>ся з неrнавис.ІШКа- боЙ{)ВИ.'rІИ походами. Вою- КGЇ Жовтне-вої соціаліс­

дує Дем.ид ТИІ~юфій.~>вич, м·и рщя1нської В:Лади, ючи в омаді Паvщ:Оі ТИЧНІ>Ї j)e'BOJIIOЦ11 н.аrо­ -·бідя К{)валЬІс.ькоrо гор- ве•сь ІІІоринав в ні·ки:,[ У,юраїІНськ1Іі дпвіІЗИ, очо· 'РО~ЖЄ'НИІЙ ще одним ор­

на, я поЧУІВ перші ело- не з:вuдану дю Ц'ЬО.ГО ро- ЛІюваноі л·еген.ща.рним ге­ дЄ'Ном Чf!ІРВ()ноі Зірки. ва tНюадово.1е.ння і·с·н:ую- боту по &уді'В'ництв·у но- роєм rр&мадянс·ькоі вій­ Від yrci€i ;wmi бажає-

чmми ца;р•ськи.ми поряд- .вorro су•спільсТІІІа. ни М. О. Щоjjюом, Демид каrми, дllзна,вся цро ексТа недовгими вияви- Тим·офіrіrович бере уча·сть.

плу>атац~ю ТИМИ,

ПРО

мо

нмпому

6ід!них ба.га- лися дні мирн·ого життя, У звіІJІмііенні від гайда- ювtмр.у гірку

ДОЛЮ BИМ'piJJJН'<'l

сеЛЯНИНа, ЯКИЙ 3(fІ)ов'я·

С:ПОІWІІіВі~у

І]JNЮТИІМИ

ЛЮДЬМИ

ВОЛЯ.

·

м.акЬв Мі{:'}' Ч~РІНігова, Ні-

заrний був :від сходу да Мов ті шу.ліки, ЗіІІі!Гали- ЖИіна, 3аХ•І)Ду СОНЦЯ ГНУТИ ~ПИ- СІЯ

ВОфОТИ,

Вроварі'ІІ,

Вrн-

З,J,OJIOB' Я

шано"ВІНІ>МУ

наіміцніmосо >ра:дrсНGГО Д'()В-

ГООі'fТІЯ.

Фото А. КозаІЮа.

Г.Р'УПУ:ОО>ЛИСЯ ІНИЦЇ.

рішенням

(1970 р.) дІІенумів

липневих

ЦК КПРС і

ЦК КП У·країнн та завдакням партійної організації. Доповідач директор радгос­ пу І. Фурда вказав, що партійна

організація

разом

спрямову·вала

з

ся

сесія

В ерховної

Ради

УРСР,

я ка поставила великі завдання перед праці вн иками зв'язку рес­ публіки. Як же справляється з

ци'Ми завданнями колект ив зв'яз ­ к і вців

нашого ра йону?

Відразу скаж е мо, на зв'яз ківців Броварщини

rахунку

ївна Гречихін а навіть трохи хви­ люється. І це зрозуміло: за сухи­ ми цифрами криється самовіДда­ на, інколи дуже нелегка праця багатьох людей . ·в дощ і мороз, в за метіль і відлигу прям ують до наших будинків, до наших квар ­ тир

листоноші,

несучи

газети

і

чиюІло хороших спра в . Про це свідчить той ф8•Кт, що n..таrн п.р·и6утк::•в за липень по р а йвузлу з в'язку пере­ виконано - за мість 50 т и сяч одер­ жано 51204 карбованці . Отж е, по-

жу рнали, листи і телеграми, ін ­ шу кореспонденцію. Але це під­ сумковий етап великої роботи інших за гонів зв'язківців . :._ теле­ графістів і операторів, телефоніс­ ток і сортувальників письмової

тої зимівлі.

господарства на успішне вико­ нання зобов'язань ювілейного ро­ ку.

Взимку значна робота проводи­ лась по заготів.ці і вивезенню ор­ ганічних добрив. В районному зма­

ганні радгосп у першому .кварталі завоював перше місце, за що був нагороджений .nepexi)IJIIИM Черво­

ним прапором райкому КП Ук­ раїни та внкои~,<ому районної Ра­ ди депутатіа трудящих. Slpi сіль­ ськогосподарські культури були посіані в стислі строки. Значно розширені площі під овочі у закритому гру.нті. У 1966 році радгосп виробив їх 288 тонн, а в Імкнулому році їх .було вирощено у закритому грунті 383 тонни. У порівня.нні з 1966 роком здача продуктів рослинництва зросла на 112 тонн, валовий збір фруктів у два рази. Пере­ виконано план здачі ,ракніх ово­ чів . За стан~~~t на 19 серпня річ­ ний план здачі овочів було впо­

сл уг трудящим н адано ніж планувалось .

більше,

кореспонденції . Всі вони відда­ ють часточку своєї душевної теп-

Але особливу горд і сть викли ­ кає у броварських зв'я з ківців пе ­ р ехідний Ч ервоний прапор обко ­

лоти, свого вміння і наполеглІr­ вості кожному з нас.

му профспілки і обл асного вироб ­

МОІВІУІЮТЬ Ї.Х 3ВИТЯ>ЖІНУ І!ІрЗЦЮ і ПО · . кааують її 1В .цифр·а.х. В устах Га•Іt­

ничо -технічного уп равлінн я з в'яз­ ку, вручений Броварському рай­ вузЛу з а успіхи , досягнут і в дру ­ гому квартал і . В минулому квар­ талі план пр ибутків виконано на 100,7 пр оцента, фактична ре нта ­ бельність вища планової на і процент. Особл иво відрадно, що продуктивність пр а ці працівники з в'я зку з уміл и підвищити на і,4 процента в порівнянні з пл а но ­ вою .

На з иваючи ці цифри, старший е кономі ст райвузл а Ганн а Андрі -

А еrкон.о>мІjст и і бухг аmери ІJІ:·д'СУ · ни Андріївни по-особливому зву­

чать, як у артиста хороші вірші, ще ряд показників: в порівнянні з

другим

кварталом

1969.

року

тарифікац і йні прибутки виросли на 8 процентів, розрахункова рента бельність

підвищилась

процента , обсяг продукції на 9,3 процент а , продуктивність праці на 7,5 процента, собівар ­ т ість одиниці продукції знижена

2,3

на

три

с

ловом, броварські зв'язківці добились першості на Київщині.

гадир закритого грунту Г. Бор­ сук) завершив ріоіннА план здачі овочів.

Разом з тим доповідач зупи­ нився на недоліках, 11хі мають місце. Врожаі зернових, овочевих, силосних культур та картопJІі ще низькі. НизьuА і виробІток на умовиІІА трактор (за станом на

20 серпня вІн. становив лише 258 гектарів)~ Низька і продуктивність

твариниRЦтва. В результаті рад­ госп два роки ·підряд працювu зі збитками.

Готуючи

~ід.иу

зустріч

XXIV

з'їзду КПРС, .колектив pa,JU'ocny накреслив нові рубежі. На кінеца 1975 року нам потрібно виростити 3980 тонн овочів, в тому числі із закритоrо грунту 1380 тонн, кар-

відсотки .

З особливою теплотою повідом-

Багато самовідданих трудівни­ ків кращих s кращих - і ее­

ся

оператор

поштового

зв'язку

Лідія Іванівна І<лесарева, теле­ графістка Віра Григорівна Кор­

А хто ж переможець змагання в

дун, телефоністка Надія €горів­

квартал зайняло відділення зв'яз-

дія Миколаївна Шульга,

чальник

багато іАших.

районі? Перше місце за минуліІй

ку Бровари-2, що на станції (на О.

К. Ру-

й. З інке-

вич), друге місце _ Русанівське в'r])!І)Ие!НІІІJЯ (1н.аrчал~н•ІІК r. І. Ві рич, профгруnорг 1(. . І. Хамбір), третє

- Красилівське (начальник М. С. М~,жега, профгрупорг М. М. Якубовська) . По ву злу зв'язку першість завоювала

на Якименко, сортувальниця На­

. листо­

ноша Лідія Петрівна Бовтрук та

Як буде розвиватися система зв'язку району у найближчі ро­ ки? З цим питанням ми зверну­

лися

до

начальника

райвузла

зв'язку . І . Д. Дідківського. . Ось що він розповів. ЗІщраз Г.ще •рООШИІР6111161 і ре.кон­ бригада працівникіІІ електрозв'яз- С11ру.кщ;ІЯ м[>еЬІrої тмефо.н.н.ої ста.и­ ку (бригадир О. О. Коробова ) . ц:•ї ·1 ме~ЖJ;, В О>сrЗІІІJн,і •роки ообу-

на

си­

Учаwики зборів у сво"і.х вж:ту­ пах розпові.ІІИ про те, з як им г ли­

боким інтересом вивчають 1 тру дів­ юt:ки

села

роко

розгорнулось

матеріали

лЙ\ІІневих

ПленумЬІ ЦК нашої партії, 11\1( ши­

змагання

соціалістмчне

XXIV

на честь

з'ї3ду

КПРС. На цьому докладно зупи­ н~нсь

керуючий

від.ці.ІІком

імені

Леніна Г. Кравець, ВfІt(Оиуючий обов 'яз-ки головного інжеиера-ме­

х~ні·~а

Г.. Скорина,

механізатор

вІддІлка шені Шевченка КПРС .М. .МОСJ(а.Іенко.

член

Головний агроном радгоспу О. Кузьменко З)'ПИНІІВСІІ на ·невід­ кладних роботах в гаJІузі рослин­ ництва,

звернув

особ,JІиву

увагу

на боротьбу з втратами.

Задов0.11енню

зрослих

запитів

трудівників сеJІа прNСВятttв свіА виступ голова · праuІниІІ раJІ,госn·

робкоопу М.Теплюк.

н, зборах виступи.пк представ­

ники nіАпрммств-шефів.

мі відді.uа імені Леніна вить

пвевматнчне

ктаио­

видалення

гною, допоможе будівельними ма­ теріа.!Іами.

Застуцнn секретарА

парткому

заводу сАрсенал:. імені В. І. Ле­ ніна М. Чуприна проінформував про трудоаі буАні колективу за­ воду, побажа., щоб шефс~окі зв'ІІз­ ки заводу і радrоспу зміцнюва­ лись.

Відкриті партійні

збори

прий­

НІІЯІІ розrориуте рішенн11. В ньо­ му . - заходи по успішному пе­ ретворенню в JІUІТТІІ рішень пип­

иевu П.аенуміа ЦК КПРС і ЦК

І(П Украіим

нашої

бойової

програми дій.

І. ЗАБОЛОТНИR, Се!(ретар парткому ра..в.госпу.

Dpot.\l!l[yi:Мa

і

маіІІсте:Р'е!ІІь. а

щині

всьоrо •Ноа

Бровар­

Щ!t.ділень.

27

-

в rрІІІіюноі мехаІН:'ЧJн.их

З ІКОЖ.НІtМ

роком пміпшується

м·аrrеріа.л~;;н.а

база

м~ре.жі

з.в '.я:Jку.

ТЗІК, заrм•ЖеІЮ •n:чне ОО•а.пе:н.н.я на

ВО.дІ~Нtе в Пу,хІ:>вІІJі•, ЗаІЗнм'ї, · Тре6у­

хав.!, Бобр.ІfІК'У,

і(,няж!І'ЧаІХ.

шуєтІ:ІС'Я ПІfІ'8ІНІІІ'Я

!1iJIO

ВИ'J) і·

бу д:·внн:цтво

.НОВИІ.'< nрим·іщен.ь ·В т,рое.щи.н:, Св:­ т.и л,f-JHCIМry.

1Про.ТІЯ1"ОМ .найбли.жчнх ·JЮ.К'Ї В бу · дІУ'ТЬ ЗЗІМ'fнеtН.Ї /ІРКМ'ЇЩЄіНІІfІЯ у Л:r ­

району. К>а;Х, ПJЮС:Камtу. GJri.д С·Казат.и, що Загальною ·nошаною користують-

часного сервісу.

відділення

і

процентІJ, перевиконано

від працівників су- 1 ред зв'язківців . нашого

профгрупорг Н.

теп-лої

53

.га.точию..1енної арм.Н JLІІІСТаІюш.

банка,

тваринництву

Заступ­ а здачі ник дкреатора завоАУ ПJІастм~­ на 100 П. Разумов н011ідомив, що колек­ тив _!Іі,ІІ,Приемства в порядку шеф­ тонн. Краще, ніж Інщі, здают~о овочі ськоа доп~~~tогм зобов'wзавс11 ВІtді­ відділки: Імені Кірова (керуючий лнти rрупу ро6ітимкІв .на час зби· Ф. Базев, бригадир-овочівник М. ральмкх робіт, JІ.ОПОМоже ВИГО'fо· Онашко), імені Леніна (керуючий вити і реставрувати запасні части­ Г. Кравець, бригадир-овоЧівник ни до сільса.коrосподарса.коі техні­ І. Селюк). А відділок імені .Мічу­ ки, обла,~~;~~атtt в двох триторних ріна (керуючий В. Ковальов, бри­ бригадах nідАомні засо6•, на фер­ нано на огірків -

ті, оперативності, чуйності, усві-

вимагається

ку до сівби озимих, 11р~ забезпе­

чення

reJ11e11parм ЛалІІН.і АадрИамі Заго­ ровко. В нашій країні високо ці ­ ниться нелегка праця зв'язківців. До речі, звання Героя Соціаліс­ тичної Праці носить одна з ба­

високого оботого, що нині

Доповідач роз.повів про xj• сіль­ ськогоспод~ьких робі-т, rftiдroтoв·

колективу

ляе Ганна Андріївна, що за квар тал по району не поступило жодної скарги на працівників зв' язку. Що не кажіть, а це є свід· ченням високої культури у робо-

домлення свого в'язку всього

топлі 7720 токн, мати 1450 ко· рів вихідного посолів'я, надоїти від коЖІНої корови не менше яr; по 2630 кілоrрамів МОЛОJ(а, а асм­ го виробити його 3790 тонн.

дирекЦією

зусилля

п:~зШШіР~/8 іХ ТУРБОТИ-В КОЖНОМУ ДОМІ В ЛИ ПНІ цього року відбула­

.-:•тт•

6

·ка.зад вла.~ ЗІрОстав його Цейиа пе­

ВуІГи б довіку батра- баrатіЯІМ.

rромадось·кого ком Деtмиду ТимОФійови-

П.zzе•т•7

.zz•••e•oro

Ц.К ВПРС •е:.ет•оJІ••о

нан-8'С'rJ( В зaJil'e'КJIItl біrРвах мошІJ(іі l'a'J)'l'}'~Я м}"8іІ ха-

Кр.аі•ни Рц, ~

пов~рнуІТи

РіZІІZе•••

Звання с:Кращи.й no nрофесії:.

присудЖено листоноші Івану Ти мофійовнчу ЗавірюСі, телефоністГmнnti. Іва.н,іІвнj, Ма-ли.х!і<И.:,й, кіоскеру Парасковіі Михайлівні Ртищевій, оператору Наталії Емануїлівні Кацовій, доставщику

w:

----~0~_2_с_т~ор~·--0~--------------------------~ф=-----=Н=О=В~Е >КИТТЯ

о

доваІНі .нові п.рим.іщеноня ·в'~!>

в

·nога.нІtх

умо.в.ах

ЛЄJрЩrвають

n,paiU''lmiІN<я .вt·.zuiulelнь зв'я~ N2 З (>на. ЖИТ'JЮІВОМУ МЗІСКВ'і В Бров а­ ра,х), в Л•:ІJ'О'ІЮаіХ . В 11Х:.но~у п·ри­ м·:ще.mt,і пра.щое брІІІГЗІда те.легра­ ф:СТ:в. TtjJeбa J."УІМати, ОfРГЗ•Н·Н м :с ­ це.воі ~ЗUІ.И ОО МОЖJFИІЮСТі ПОТ"{р· буюгьс,я ЦJ>О СТВО,рення КІРЗЩИХ }'!М'WІ ДЛЯ 'робоТИ 3В'>Я'~і1ІЦЯМ, осо6л>ИІВ<І ІНа Ж.НТJІОІЮМІУ ма с иві ЩІОМІВ}'ІЗЛа, де, МОЖІН:а сказаrги, ви ­

росло

1(Ї!Ле rнаве

~J..rruкoc11i

мік:rо

н.а.се.леІіНЯ

КОІJ'ІfСТу'ВаТИСЯ

і

вмик ій

ДОВОДИТЬСЯ

ІЮС.іІtу·ГЗ.МИ

цра.ЦВВ·

НІfК"JВ 3В'ЯІ3КІу.

На

З&ld'J!I'CieНJitll

т.

Дідк і:в.оьк и·й

го•вор-иrгь:

-

06.~

вЩз.н·ЗІКІа

надихає

111ас на ще GУ\МІ1іJНН:.шу n;ра.цю. Зро ­

ЗІВ'ЯІЗІКУ в P]'1Ca1нmt, ЗшзІІІМ'ї, Руд.Иі, б!fМо все, щоб :tа.безJrе.чуtвати оле ­

засІt:Іне.но !І'еІЦ])нда11Ні · щнurіще~щя І{Іа но~і· в І<Jн!яжИ'Ча.х, КрасИJІ;j;вJіі, Кал'И."ІІ:. В 6tроваірах tH·mнi чо.тІtри в.::д~щ:~1е.НІНІЯ ~в'ЯІзку - ·в раїюні за­ во.д!У «Т()fр.nмаш», ;н а зал!ооичн4й ста;н-ц:ї, ·на жиrгловомІУ масИВі

Субота,

роа·тm~~~ий, ч!т.ки·й з.в'tЯООК у ра·йоні.

З цкм заІ!І,!І;аІНіНІ!ІМ, без су>М1!fі.ву, ми

.сщраrв.и:мОСІІІ,

а.а.же .в •юа.ш:.й систем і

Цр.а.!.ІіЮЮТЬ С'уІМ.Л.ЛШfі;, 'POЗYJM'im · DвіА обов'ЯІЗок люди. А. С. F.РДЕЧНИR.

29 cepou 1970 року.

о


ПРОПАГАНДА ЦИВІЛЬНО І ОБОРОНИ ЧИСЛЕННІ

ПЕРЕМОГИ

с:Требухівський»,

ма­

шого на.роtдіу в гоаnода.J)'Ському бу­ д~вництві і в гріJЗн•і воєнні роки є пря·МІІІМ втіленням в життя ленін­ ського вче•ння про захист соціаліс­ тичної В,іrгчоони. ПитаннІfІ.м оборо­ но:щатності Комrунkтична партія, ра,дJя'І!сІ:ІКІІІЙ У1РЯ:д завжди прид:і.л•я­

Пухівського

СистематИІЧно передае матеріа­ ли з ЦО районне рціомовленн•я. Були орган~зо'І!аНІі •Матеріали на

UiiO теt.~у по ·м.kцеоому

ра.діомов·

ле111ню в раwос.па1х «Літкі•вськІІІЙ•, СемИІrюлК'іоськ•іІЙ птахофабриці та

ють НЗІЙІсе;р•йшнішу rув.а•гу. ХХІІІ з'їз~ КПРС в своїх р·~шеннях nо­

В

і•НШІІІХ

ГОСІПОда;рстваХ,

можна сказати

/JIPO

'ЧО·ГО

Не

ра:дго·сп «За­

ворИІцький».

ста.ви·в за.вщаІНН:Я nеред всією гро­ ма.д~ськіІСТю у,щосконалювати щІ­ віt1ЬІНу оборону, я.ка по суті но­ сить все.на.ро.дни•й характе:р.

,В,сі п.:.дJnфИJЄмства і громадські ор.ганіза.ці·ї пере.дщла.ч:ують обо­ рІонн~tй журнал «ВоеннЬІе зн.а­ В ра;Ао111і 3роблено чи•мало хо­ ния·». Але Не В'СІОrдИ Bl•H ДОJЮІДИТЬ ·роших d:nраІв в ПІІІТЗІІ1НЯ·Х добо,ру до бригад, навчальних груп і діль­ •Ка·д.'Р'~В, ОІІJІГ,аНЙаІЦіі За·НЯТЬ ПО ЦИ­ ниІЦь. М~ж ти•м журнал мо·же ба­ в·і·шт.і.й обороні. Ва.жливо.го зна­ гато в чомrу доnСJІМогти керівникам ченн.я нада€ІТЬІСЯ п.ропаган,д.і зна·нь НаВІЧа.ІDЬНИІХ г;руіП, ІЮМаНДИ:ра•М фор­ ЦО як невід'ємній частині війсь­ МУ•В·аНЬ, а.гітатораІм і nроп.аІГандис­ ково-nатріотичного виховання та'м у ,роооооою,r:·женні з·нань з ци­ вілІJНої оборон·и. Та незр.озу,міло, 1'j)ІуJІІЯЩИХ. На засіІд,а·ння;х бюро ра.йкому чо•му на Ліrг.кЬвсЬІЮі•й швейн.і.й фаб­ nарт:ї затве.мжуегьс.я nлан про­ р~tІІJі, фаібрИІІ.J:і ВЄ']J.ХНЬrОІГО ДИТЯЧОГО ХОЛОДИ\ІJ.ЬНН­ па•гащди ци:ві~ьної обо1ронн, в яко­ три:К·ОТа·ЖІУ, заводах му

nе·редібаІЧен·і

за.ходи

і

Кl·В та елЄІКТрови.роб~в цей ЖУ!Р'Нал

визначе­

мало

нtі зама•Н•НЯ перед шта.бами ци­ вільної OOOjJIOH.И, rtрофспі.'І1ЮОВИІМИ, КОІМ·СОМОЛЬСЬКИМИ ·- ОрГаІН:•заціmми, пеr)J'винними органі·заці·я•ми това­ рис-гва «.Зн.анн,я», •комі•тета:ми

ДТСААФ

і

Чер·ооного

І:tрО'Іtідне мі'Оце

керіtв•ни•ки

і пта.хофабри.к се,рйозно

стаІвлятьс.я

цивільної виконан•ня

до

птахофабри;кн. А ось на заводобу­

зн,ань

оборони, дома.гаються накрес.леиих nла·нів

ГрОМад'СЬ'}{ИМИ

культосвітніми

в nоширен·н·і зн-ань

.МЗІШИ•НООу.щуваІННЯ, ПЛаСТНІ'ІНИХ 'мас, ремонтно-·ме~ан,лного, госп­ розр·ахун·ко вого бу ді.велІшо"мо·н­ тажного J1Пр.а.,вл•і•аня, Ка;~Іитяаської

Іпіщ.приєм.ств,

цропаганщи

читає.

з цивільної оборони. Це nідтве;р.д­ Ж'УЄ досві!д завмів торІ[1о.вельноrо

Мож.на навести немаJЮ при•кла­ ~і·в, Я'К.l СВіІДІЧаТЬ, ЩО Па,ртііШі Ор­ гані:за;ц:і,

хто

А!бо ж вЬзьмемо леюuМшу ІDро­ nагаІІІду. Вона, я•к ві·домо, займає

Хреста.

ра.'ІІГосn:в

ще

ор·гані З· а. ц ·і ями, працівниками та

пра.ціван.каІМи иноової преси і мk· це оог о .р а.д•іомовд е ин я.

ХІ:Jjр·оший !tрнкла.д показ·ала в св)й чаос баІГаТОТЩ}а.жнаr газета радгоспу сЛітківський» «Пра­

пор коМІу;ІDU3Му». Іlіwотовці до за­ .нять з ЦО в ні•й була вuдведена ц:·ла сщр:ІНока.. На жаль, редколе­ гі•я цим тільки і обмежилась. Ма­ ло nишуть на цю тему ба·rа·тотн­ ражн·і гаве:ти ра,щrосп!ів «Велико­ димерський», «Гоголівський»,

ді•внСJІМу комб~на11:, шиноремонтно­ ІМУ заво,д~ меблевій фабрніІ.Jіі, у pa.щroan.a.x «БобрИ!цький» та і'Мен.і Щор•са ле:юції і бе·сідн прово,rять­ ся рідко. Може, там немає для !ЦЬОГо nі'Д!ГОТовлен.нх товарruшів? Нічого .под,:.бного! В них, ЯІК і всю­ •дИ, є опеці.а..m:стн, оф~це·ри запасу, люди, я;кі на.вrчалнсь на спещіаль­ ·них ·курсах з ЦО. Треба ті\ІІьки за­ ЛуіЧИТИ їх .до rrроnаІГандист:сько•ї робОТИ, ЗаІПаЛИ'ТИ В НИХ ТВОріЧИЙ БОГНИ~.

QріГанuзаторами

1ю та.

інші

ДоЦре,

на•n.рwкла.д, би чекають о6vцяноі

цраІЦЮе штаб заводу торговельно-

племптахорепродуктора.

ваіеї роботи

на

м:оцЯ•Х Є !І!З•ЧЗ.ЛІ:іН!\'КИ штабі•В ЦО. З душею ПРЗІІ.ІІЮють О. Анфі>мов, А. РоосоХІЗ, Р. Ли•то~НІІЮ, Л. Боб-

кулЬІтуфи

штабу ЦО, бvл-ьші•сть начальників

вистаВІки з

.Районни1 м плано•м проn.ЗІГанди ЦО .переtдІбаІЧена широка до,rrо.мога ,nі·дщрием·ств ІІ'ЇідішефнИІм ра.дго·опа'м і птахофЗІбракам. Певни•х успі·хів у цій опра·ві добились заводи ІПластма.с, ремонтно--:механ-іІЧний, БМУ-.39, р.ЗІйон електроме;реж.

цехі·в .nройшли пі'д.тотов;ку на оrб- Ни.ж•че аво.ї.х м·ожливостей з..д)ійс­

перше ІКО•мун:істн

Нов-иков, Црима та

'J\T.

м•:•сце. інші ·ОбМЄІЖІ}'ІЮ'ТЬСЯ ОКрЄ!МИІМИ ВИЇ.ЗЩо ж заооЗІПечує yar~i,x.? Постій- да•ми на навчання, а .конwретної,

на ув.а.га ци.віл!:інФй обороні· з бо- дійової допомоги на місцях не nowy па 1 ртійної орrан!за.ці·ї. Ось чо- даІЮть. Ча.с вже nа.ртійним ор·ганіму

тут так ши,ро:ко вн1ю•ристову-

ються .В'сі

фІ:Jjр•ми

і за·собн nропа-

Га!І1ДИСТСЬК·ОЇ ·рQООТИ. В

рай.оні

створено

пояад сто

куточків цивільної оборони. Штаб

за,ці•ЯІМ

віщ сл.:в

до

· "•Ї·ла ""'

у

розго . ртанні

Пр>СJІП.аІГаІІідИ ЦО В пі:,щшефНИ:Х ГОС· .nодарствах.

Л)дниІЙ вк.1щд в цю С:І]])аву вно­

,ІІJбанн.і унаоІЧнень, я.ке вміло ви;ко- воного Х,реста. Слід і на.далі ак­

От

і

цього

йомитися з технологією

вирощу­

вання кукурудзи, системою оnлати

Михай~ович Макаренко, оглядаю­ чи

nосІви,

коротко

При

-

висловив

наявності

рудзи можна про тритися·чні

свою

такої куку­

сміливо говорити надої молока від

кожної корови.

Що

й

говорити,

навчилися

в

радгоспі _«Красилі•вський» вирощу­ вати

дорщну

кукурудзу.

кілька років

підряд

ви.сокий врожай.

нинішнього

Вже

де­

одержують

Непоганий він і

року. Головний агро­

ном радгосnу .Михайло Григорович

ла картоnля.

кк оформлені без смаку.

апеu,щіаф~льмі·в,,

плакат•ів, фі•льмо-

·с·к<JІІІ::в та mшого прила.дJдя,

ді,йовrу доnСJІМоr-у населенню :мо- че,каІЮть на м:іоця.х.

жуть і nовинні подати сnеціальні

1кі'нофіЛьми.

Це пі:д"!1вЄІр.д;жує до~ св:Щ рад;госnу «З.аІплавний», де начал-ь:ниІК штабу ЦО т. Баклан ор.гаwі•зував демо·нстращ~ю - таки.х Фі<1ІJМІі•в. Іх ~ іятере·сом дивл.яться

ЯІК•Оrо

Проnа,га•нда цивіл·ьної обо,рони­ апра.ва партійна. Ось чому вона по·вин.на б}'"ін завжди в цен'І"рі уваrгІt .керvвюіків !'О<)ПОда•Р•СТВ на;чальнИІКів ЦО, керуЮІЧих в.ід,д.іл­

тру,до:вни<ки го·аrюдар•ства. в р·яді ка,ми, яаІІJальниІК)в цехі•в, па:ртій­ м.ісць nеред демонстра.ці•єю філь- н.их, ком•с·омольськи:х, профалілко­

мів мо·жна nо.чути коротенькі бе- ни·х orpra.н•iзa•цlli. Т-ільки· спільними сї.ди з цив·ільної обо•рони. Це ду- зусилл.я;мн, Q'ОСТіІйною наполеглн­ же корисно. Але цього ч•омусь не вою ,рабоrою М'И внесе/МІО свш

.п.р·а•ктикують в .кл~ба:х сі-'1 Жердо•ва, Троєщина, ПОІГ.реіби, Пух:,вка,

вкл.щд в оправу вир:ішенн•я бла·rо­ .родноrо завда.нн<Я по за·безіrечен­

К:н•я•жичі, Красилі.вка..

ню за.хwсту

Не

nоказує лри.кла\L!:у

вjдношенн.і

і

районний

в

цьому

від зброї

секретар райкому КП Украіни.

ни лі;щприем:ства беруть над ними шефство. Впливаемо НІа них че­ рез радіогазету, «Комсомольський ІПрожеК'ООр», і це допома-гав. Пк­

грамотами ко- що в минулому рщі число про­ їм підвищилл гульників серед м·олоді стано•вило роорсЯ:д. 35 чоловік, то в цьому році вчет­ Більшість мододих робітників веро менше. охwшено індиві!дуальним і брИІГад­ 3 ведикою увагою вивчають по­ ним соціаЛІFС'І'И'ЧНИМ зма•rан.ням, рош~Сі'вці матеріали XVI з'їзду .я.ке очолюють В. Іва·ницький, С. ВЛКСМ. За'р3;з іх молодечий зa­ Чалий, В. Ою}"йбіда, М. Роговий lfla:JI спрямананий на виконання

секретар комсомольської орга­

нізації заводу.

Працівники

міських своє­

часно rюдбали

про те,

щоб до новqго

навчаль­

ного

року

забезпечити

школярів одягом і взут­

на завод ПJ)ЯІМО із номіJчним: ефЄІК'І'ом 1800 карбован­ шкmмrої ІПа•рти. Я·к пра~!ИЛО, її ців. напра:вляють в кращі цехи заводу Д{}бре TJ)Ylд.im>oя на підприєм­ і .закріплюють за висококваліфі­ етві ЮЮІІКИ і ~іВ'fата. За миІfулий

тям. У магазинах облад­ нано

відділи,

в

велиному виборі

місJІІЦів цього !ЮКУ серед

яких у

є

все

необхідне для учнів.

ка·ми вирооництва, котрі пJ)mцеп­ них не було ТЗJКИХ, що не вико­ люІО'І'ь Ій любов ~о ІПрофесН. нуІО'І'ь норм ви})О'бітку. ЦьО·І\ІІУ в

На фото, зробленому в універмазі змішторгу, ви

Крі.м виробничого і те-оретиJЧно­ аНІач·ній мjрі оори.ають і к•онкуJІСИ.

бачите робітницю заводу

го наІІАанІІІЯ, з не-да~;~німи випуок­ Так, наприклад, минул()ГО ·року у ника:ми ло ооещіальному план·у ТJ)ШВн~ був П•J)оведенИІЙ ~онкурс нз прооод.ятЬІСUІ бе-сіди на та·&і, на­ ІІІрано носнти звання «Кращmй :моприклад, те~ми: «ЖІfТ'І1я і револю­ Л()ДИЙ: токар заводу», а в березн-і ційна ~іяльнkть Леніна п:ри­ - «Кфаща молІ)да пресу·вальни-

пластмас Раїсу Василів­ ну ФОМЕНКО, яна при­

міряє своїй доньці-пер­

шокласниці

кла~ ~Jtл MQJIOДi», «Ленін вож.дь Жовтня», «~В. І. Ле·Н'ін про ця». ПереwжІЦ'ями вийшли Петро за.вданнІЯ спілок JІОлоді», «Лен}н Барва, Юрій В}'Ізюн, Анатолій КовІrJ)O 3&кооомірність революції». рИІГа, Марія Лисен•ко, Ольга 3ай­ Старі ·ко:мунkти, учаонИ'Ки ГJ)ома- че!fК·О, 3інаЇІД•а КирИ'Ленко. Вони

нову

шкільну Фото А.

СВІТЛАНІ форму. Козака.

час

оранки на

ваДІІ

по

-

центнерів аміач­

5-6

ної води. Сіяли пунктирним спо­ соб?м з дещо підвищеною нормою насrння сорту Одеська-10 і

ВИ!_fСЬКа.

Буко­

Перша дає більше зеле­

ноr . маси, .~~;руга качанів. До сходІв провели боронування. Двічі

обробили міжряддя.

і

внесли по

з

бур'янами

3 центнери аміачної води на гек­ тар. Для ооротьби застосували

гербіцид.

Відрадно, що вирощування ку­ курудзи взяли на себе три механі­ зован~х ланки і добре справляю­ ться Із завданням. Особ.пи·во висо. ких показників добився колектив

Івана

Петровича Дяченка.

На. пдош,! її зараз збирають вро­

жан. Маиже по ходить

•на

300 центнерів ви­

кожному

гектарі-.

Ось ведуть свій агрегат тракто­ рист ,Сергій _Миколайович Афана­ сьєв 1 комбакнер Іван Андрійович

Радченко. З .похилого транспорте­

ра

безперервним

потоком йде в

автомаши·ну

зелена

маса. Минає

декілька

вщерть

заповнена

подрібнена

хвилин, і

машина

вже

йде на nовній ш·видкості до силос­ ної траншеї.

-.Майже ,по дня

видаємо з

135-140 тонн що­ комбайна силосної

- х•валиться комбайнер. . Майже по стільки ж накошують

маси,

други.м

1

агрегатом

комбайнер

Яків Демидович Лобко та тракто­ рист Іван Якович Кононенко.

Два силосні ,комбайни обслуго­

вують вісім автомашин і два трак­ тори

з причеnами.

Треба віддати

належне і шоферам. Усі вони об­ ладнали свої автомашини, нароr­ тивши борти, зробивши пристосу­ вання для

швидкого розвантажен­

ня. Відпала потреба, як це було в минулі роки, що§ зелену масу на кожній автомашині утрамбовував окремий робітнИІК. Тепер же міст­ кість кузова збіJJьшилася. Більшість шоферів перевикону­ ють

норми

виробітку.

Серед

них

Михайло Васильович Духно, Гри­

універмагів змішторгу

райспоживспілки

Лід

зяб внес~и на кожний гектар 6 центнерІв фосфорних і калійних добР._ив, а •весною під час культи­

ланки

В . .JІЕМПІЦЬКИЯ,

бу.rинок

культури. Два роки сільськ•і кл1у-

на,селення

ма•сово.го ура.жеюья.

ЯІКа ІПРИЙІШЛа

29 серПИJІ 1970 року.

району.

рн. А на в•:.дд:vnках 1ра.ЩІ1СЮПІі·в «Ве- то.р•гу - треба rю.щбати •ПіРо заве­ ликОtдиrме·рсІ:ІКИІЙ», «Кра·си.1івсь- зен.ня в Т<?Jргове.льну мережу nі;r­ кий», «Требухівський» такі куточ- .ручниюів по циві\ІІьній оборон·і,

школі Ng 1, Се- селі.. Наши:м то.рговельннм ор.гані­ будкнку кул.ьту- з.аціям-райсnоживопілІЦі та зміш­

На нашоМ>у ІFідприєметві ІПра­ в' язались подати і впJ)овадити у цює білЬІШе 50 процентDв молоді, виробництво J)аU)Проnозиції з еко­

Субота,

госnодарств

дня прибула група спеціалістів з радгоспу «Літкі.вський», щоб озна­

Чуняк розповідає літківчанам: - Лід кукурудзою в нас зайня­ то 400 гектарів. Попередником бу­

м,:,сь~ій сере,дніІй ми.полwі•вк:ько:му•

заціі :к;ож.ен законооектував сЮІав залік по декількох р.оботах ні с<щіалістичні 3обов'•JJЗа:ння. Всі В. І. Леніна. Нільше 100 комсо­ ·о)м .молоді;жних бригад вклю·чи­ .мольщів навчались в політгуртку лись s похід аа •6еJ)ежливість . «Бесі:ди ІІІро ІІІартоо». Це розвиває Та.к, 6J)игада токарів ОлексаНІДра В •М<ОJ!Од'Ї Il'O'fY'l"NN .патріотизму, rВИ­ Qкrорооа;гаТЬІКа намітила аекономи­ Х'ОВУ6. П'()'ВаJГУ ДО •КОМУНІЇСТЇ!В, ЯКі ти 75О •кілоrра.мm інструменталь­ від ІІІерших нмеrа.льних гуртків ної стаІЛ'і, 350 кіu:юват~rодин ел·ек­ вивели нашу паІ)'І1ію в авангард троенергіі. А члени комсомольсь­ ClJiT<JoBt»'O КОМуНЇІСТИЧНОІ'О руху. кої організації цеху :М 1 3000-

о

востоєм. Приїздять ·сюди і з інших

растовують на заво..дЛ .nластмас, у ти•в:~3увати .цю .р·оботу, особливо на

і посилення режиму ще трамяютоо.я. Іх ,по·ведінка &б­ і е.ІСОН{)VЇІЇ, юяли на себе підвище­ rов()І)юетьоя на зборах, а ветера-

8

хто

їде, Іі.де, милуються пишним 'тра­

пйдІП'риемст.в,шефів перейти

ЦО .райану дОІПома.гає їм у при- сять това•риства «3-наяня» та Чер­

У НаІШіІЙ ~ОМОЛЬСЬJКІЇІЙ Оj)'ГаНі­ ро:&нИ!Ц'Г'Ва

і

перешіптуючись

на вітрі широким листом. Усі

дум.ку:

посіла

'ВМіТИ 31\JСТОС·ОІВУ:ВаТИ ЙОІГО на прак­ «ІІІосмчення в ро6іт.ники». Вони тиці. Dсесоюзний леніІrеький за­ 'ІІІЖе С'І'аЛИ ХОр()ШОЮ традицією. Шк ·К•І)мсоммьщів, що бу>в nриеви­ тих за1цань, нкі постаіВИіВ з'їзд ·КfJмоеомольщі нашого заводу, об­ та інші. ВелИ'Ку виховну .роботу прово­ ІІІеред радянсІІкою чений 100-ріJччю з дни народжен­ rові)'ІJ'ИВШИ на овоіх зборах Лист молоддю, на ня ВОЖ;ЩЯ .І)еВОЛІОЦFІ, став ДЛJІ ЦК ІШРС, Ра;ци МіН'істрів СРСР, дmь КОІМіТет KQIМIC•OIМOJry і 3 ТИМИ, гідну а}'Істр·іч XXIV парті,йного ю·на•ків і і(ЇІвчат :хорош(}ю формою ВЦ.NІС і ЦК МКСМ: 1110 П'ОJІіп­ хто ча·сом ганьбmь ,висО'ке зван­ •з'і1 3дУ. В. ГАЛИЦЬКИП, ВJ.ІВ'rеННЯ QІС.ІЮВНИХ ЙОГО праць. шенню ВІЩ()іj)Истаннл р~зервів ви­ ня К'О'.МІСомольщя. А тш~і, на жаль,

pi'lt

очерет, стоїть висока і

кукурудза,

н;іrrа.р·на дру;жина

районян•х зма.га.ннях заводіська са- штаІбі·в ЦО зга,даних пl,.rприем·ств

Керуючись леніІІ'Сюсими ЗМІ{Іві- дянськоі і ВелІШої Вітчизняної були нагорQ;ДІЖе-ні тами, ШJІ'І'ія в·ІІЗ'начила основні В!КІН, ветерани ІІІраці в також час­ мітету комоІJІМолу;

передови­

немов

густа

праці, організацією сиJJосування. Керуючий третім відділком Іван

Ідейний і трудовий гарт

кованІПІп робітниками,

ПОЛЕ, nросторе поле, •на яко­ му,

ласних ку:рсах ЦО. На завОtді ви- Н!Іі}ЮТь шефсь~у допомо.гу зав·оди рішrувалИІсь ІІіJ>а,кти•чні! питання холоtдшлrьни,кі,в, елект:ротехнІі•чних ав.а,рійно-:рятува.льних робіт. На виrробі:В·, .зв'яІ3КІівці. Начальни/Ки

IIDIIID

зав.цаннл ІК<nrеомолу в К'О'М}'Ніс­ тими і бажа:ними ГОС'МІМИ порош­ ПочатківцmІ...;виробнични­ тичн"ОМу вихованІfі ·молоді на су­ ківців. ча.сному етМІі. Наша молодь по­ кам, які одеJ)жують ЩJОф~сію, ІВИНна анати вчення В. І. Ле-ніна, ПJ)ИСіВячуютЬІСя те-матичні ·вечори

СИЛОСНІ ТРАНШЕІ

.рай~;~іщщіло.м

nе·ресувноt

го машннобу.дування (на•чальник ЦО, доnам·оги в офор-мленні ку­ М. Александров). Тrут регулярно, точкнв і ніrя•к не доче.каються ...

tдвіІЧі на місяць, n.роводяться зан.я.ття з робі'ГННІКЗІМИ і слrу:ообо1щяІМИ по заrалІJНому обов',я,зковому ІМІі,н•'муму зна.нь з циві\ІІьнО:І обо·р·они. Пі,zщ.нщ'Ує свої з•нання в ці·И rа•лузі. ,ке;р(ІВ'ІШІЙ с.кла,д зав.о.rу. Дир•еІКтОjр ІІІі·.дщриемства, начальник

повняться

горій Петрович Москаленко, Іван Захарович Боришп(mець, Михайло Олексійович Гисар. Попереду йде Микола Іванович Менжега, я·кий щодня

по

перевозить

до

траншеї

тонни зеленої маси.

43-44

Зменшилася кількість людей і в силосній траншеї. Робітник Михай­

ло Семенович Таран і механізатор Микола

Павлович

Гасюк успішно

справляються з прийманням і упо­ рядJКуванням силосної маси. Це завдяки

Т()Му,

пристосували

що

до

механізатори

тракторів

сnе­

ціальні розрівнювачі, і потреба в ручній nраці відпала. На силосуванні широко впровад­ жені моральне і матеріальне за­ охочення, групова робота комбай­ нів, громадське харчування. Пере­ творюючи в життя рішення JJИП­ невого Пленуму ЦК КПРС, готую­

чи гідну зустріч XXIV з'їзду І(ПРС, колектив радгQСпу дав сло­ во створити міцну кормову базу длsr

громадського

зокрема закласти

8

тваринництва,

тисяч тонн си­

лосу. Зобов'язання успішно вико­ нуються.

М. ІВАНИЦЬІ(ИЯ.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Q

3

стор.

О


І

І

Борис Федорович КОСЯК

27 сер,пн:я 1970 'РО'~У nо·мер Бо­ д,а(ІJ'сь,кі,й .роботі. Понад 20 рок·ів член в'Ін Ко,ая.к Фе!д~СJір•о,вич 'Р·ИІС був дІІІре.ктором ,р.яду пtд­ КПР1С з 1918 ІРО'~У. перюОІИtаІЛЬІНИЙ пір·иемІс.тв X3jpЧtOB01 ПрОІМИ,СЛО!ЮСТЇ пе1ю: 'о,не,р. В!]~ава.в ба,гато си~и ,розвиn!<'у і Б. Ф. Кос6ІІК нароІдИІІЮЯ в 1896 6мз,•J:ВІНИІЦ1181У НОІВІІіХ ЗаІВ(Щ~В. Ха,р,ків­ tHa ,році ,в ,селІі Б'лово;:~;с~;к З 1958 РОІКУ Б Ф. Кдся,к - пе.р­ СТаІВ

ДИТИІНІС1'Вtа

З ,раІННЬОІ!10

щанІ:.

ССіна.1'ЬІни:й леІНІсіо.н~. Та .н,іІКОVLИ н~

був без . д:,ла ·ста,рІ!ІЙ бf,л.ьшовик. Як і· в д.ні аюєї бУJр>емІної MQJIO!'Otc::. в',н. за,в,ЖІди серещ лю,де,й, у

<ПО­

'У'ІJнем,

опочат,~у

ПІраtUІЮВаtти

1915 по 191,7 рік

т't:ІІ !І!РІУІК,а·рем. З

СЛ у Ж И'ГЬ р:ЯІ.J,'О.ВИІМ За Л.'ІЗІН ИЧІН'ОtГ'О ба­ та,,lьйоІну, а з переІ:ІІ'О'ГОЮ Ве.лиІКОЇ

нrсти ТtроєщиfІІС!!Кого .віІщді.тrка рад­ юаnу і<МеІН,f к:,рова ОбІІjр•аЛИ ЙОГО []3jрІТ'qр,га,Н.іІЗа111jЇІЇ, а бІ!оро ЧЛЄ1НОІМ

дах Ч~рво,ної Ар,м(і.

Ра,ди.

с:л·ьсьІюЇ

то•м

.ВО­

,С,еtКІре:таtреІМ

де.:mута­

внбо.рuІі· села Тtр,о€Щи:н,а -

КОІМуІНЇtе'Т d

МОЛtQДОfГ,О·

НаІПІра'ВІ.lЯЄ

парт:я

tНа,рQдІНОГО

tВ(ЇJібу:дОІВИ

рО•КИ

ГОІСІП.ОІДаІрСТ.В·а

Ко~rу­

жит·гя.

гро·м,аІJ.ІСЬІКІОЮ·

в~1:pft

Жо•втневої со,ціалІ~іСТИЧІНо·ї 'Р'~волю­ ці.ї п~ребіу.в,ає ;IJO 1920 ро.ку .в 'Р·Я­

Б аmьІІ<:іІВІЩИІН а ,в:иІсоко аці,н.и.ла за­ ·СЛ'УІГИ Б. Ф. КооЯІюа., наІГородиІвuнІ В 1922 ро.щі· Б. Ф. К01с·яІК обИJр·ає­ ЙОГО За MYJЖIH•llC:TЬ ,j •Від;ва.гу -ноа т·ьІСЯ с:еІкрета,ре•м райко:~~у КП У'к­ фр,о,нтах ІІР·ОІМаІдІя'НІСЬКої віЙІни .і а·к­ р.а.ЇІНН, В 1924 ,р•ОІІJІЇ !lіР3tЦЮЄ ГОЛО­ ТИВІН'У УЧІаІСТЬ у боротьбі За ВІСТа­ СеЛО.

р'Ї;.ЩНЄ

ЯЧЄИtКИ1

.lО':ІНQІ

ВІОЮ

раЙВИІІ\'ОІН'КОІМ'У,

а

tНІа'СТ 1 УП·НОГО

р·о,ку

З.Н•ОІВ'У оtби!раЕ;тьоя

се,кр.етаре"

~юм Червюною Пра,пqра. За вИІко­

ви­

1році

Ш26

В

паІр·тії.

ра,йком'у

ВІітІЧИіЗІНя,ної віІЙ.Н·И .вlін, ,наІГОіРМЖе­

[]J}ОфСІГІ~ЛКИ

ОК\РІУЖКОІ!ІІУ

все своє е<вЩоме

Б. Ф. К<юя,к

СJЇЛЬ­

і

паша,н.и»

ний о,рще.ном .«3-наІк 1І!'І.1!ЛЮ!Ма МЩІаЛЯІМИ.

Старобільськ. місті в партії В 1928 році направляється голо­

вою

Ве.п:шкої

час

пЩ

ур;яду

ського

ок,р уж,ком у

іtНІСТІРУІК"Ю'Р о'м

р а.д,Я'Н­

ЗЗ!Від·аІН.Н.Я

'Н ЗІНІНЯ 1ВаЖІЛ ИtВJОІГ\0

ЇЖІ;ІJжа.є на 11\!у,рси ОК:РІУЖІН•их ларт­ ПІРащі'В'НИІКt:ІВ і п:'СJІІЯ за,К':Ін,че:н.ня їх пр,а,uює

qрде­

РщщЯІНІСІіІЮЇ .в,лащи

НОВЛеІНtНІЯ

Ж.ИТТІЯ іЇ СИ\ІrИ ВіщдаІВ ВІ5р'!ІОМ'У . <ОЛУ­

·СІП01Ча'11К'.У В MitCTO жінню рідній Батьківщині, ·кому­ в міІСТJ ністиіЧінІf,й па:рт,ії, членом якої в:,н. Сrrа,р,об6лЬІськ, а пf,зн·іше К'УІП',я,нс~;к <На Ха,рК'::вщиш,і. В 1930 був понад .піВІВJіІК'У. С:віrг ла nа·м')Ять ІPOuJi, ВИ ЇtЖІдЖ.а 1 Є 1На НаІВ:Ч а.НІН;Я 1В .М Ї.С­ пр:о нього 'на;заІВЖ\дИ збережеться то Киї1в до А.каще.мії ПЮ·С11аІЧшннtя. 'В Н·ЗІШИХ •СеІJЩЯІХ. ГОСПІП.рt31U:іtВІНИК::в

Гру,па товаришів. З 1932 Р·ОК'У працює н'а юспоUОUІШІUІІШІІІUШІUІІІШІПППІПІІІІШШШUІІПППUІШІІDІІІІ СЕРПНЯ­

30

донещжіІЙ

На

Н!уМЮІва стИ'чної

-

і·мен'і

шахті

Іюмуні··

:недавно

в:·щбу,л-о­

пра,ці

-

до'м ТІJ'УJЩНОШJі:в. Не та1к .просто бу­

Гіtр·н111ки С'Я св·ято трудової ·сл,а'ви. урочисто ршпор.т'У,вали: на 5 м:іся­ ці.в раніЇІШ.е ,стро·ку виконано .п',яти­

а111регат

.ІЮВІІ!Й

цр·истосувати

ло

ДЛІЯ 1 Робо:ТИ В Q!(JJ]IajДІHifiX 1!1~рtНІИ'ЧО-ге<J­ ЛОГЇІЧНИХ У'МОвах. БрІІІГаІдИ<р і його Р'''ЧІНИІЙ ПІJІІЗІН за ,в,сі,ма тех,н:Іко-еко­ ПОІМ,L'ЧНІfКИ ІВ/НеСЛИ і<:ОН·СтРУ'К'ТИІВіНІі. JIO· ЯС'Кра­

но.м':ІЧНІІІМІИ tПО'Ка:ЗНИ<КаJМИ. У

ІЮІ:ІІу офор,мленні з на;го.rи виз:нач­ бу.1о перемоги вироІбн:и,чої н:ої

КО.1еКТИ'ВУ

ну

ара,u:ю.

па·спорт

змінено

ВІІІМ'а,галю

освоєнн;я

кюм.п­

вже

череЗ

.пі;щприем·ст,ва

~ростало,

неухилt>но

обладн.аних

ла·в-а;х,

у

ЩИМ, н.іІЖ

вивначи­

. машина:ми. П\Jт':Ім -наста.в час, кми. Володи­ .1-О·СЯ рюзв'mзат'И о,дну з на.йв-а.жли­ мир П:1хтерєв ,став .нарІ:'вНі з та,юи­ КОМП:ЛВІШНу Ме­ мк геrюя!ІІи піІдJземних глиtби'Н До~­ в~ши'х Пр·о,б.1е.М і

ОЧИІСНИХ

б 3/С:у, ЯІК СІВіЇ'Т О В і реtК!Оі)JІ,ДС.Ме'!ІИ ID)>O-

п:дГ·О'ГОВЧWХ

пле:К'сів Ів.а·н Сrрм.ьче"НJко і Ана·то· .1,і;й Стtша:нов. його борИІгаІда в ок­ ремі дні вищооувала по ,1500-1700

КІQМ­

В"}'іЗ!JКОЗаtХВаТ'Н.ИІМ'И

П.lе'К•С'а/МИ l<JM-,87 ·і «Донбасе», по­ rrрох'~д!Н'И­ ро.;щі вІ!Ібої обладнані їх числі .в цькими ко~1<ба,Й;наІМИ, О..JіИІН 3ВТОМЗТИ'ЗОВІ31НИЙ. У ,1аВаХ· і на,йн,овіші

тран­

К.е,рування

рЇ!ЗІНИ­

;:1:ють

штрек,а'х

опо-ртні за,с.оІ)и.. !ІІИ ~1Яt!ІІІІНЗ.:\ІІІ ,і

мехаНЇІЗІМаМИ

ДОПОМО•ГОЮ

За

СНЮt'ТІіСЯ

вугіл.~tЯ.

то:нн

:щіііt­

а В'ТО.ма.Пt­

на ,п:'.J,Іпрне!ІІ'СТВІі зросла на 40 п~ро­ ви,;обу­ центів, середн.ьодобовий

Лист ЦК ~ПРС, РаІZІ:и Мінkтрів

ВЛКС.І'v\ і ЦК ВЦ~ПС СРОР, «Про ,ПО.1ЇПІ.І..ІІе:ННІЯ .В'И'КОрІІ'СТ'а.НІІ'Я ре­ вироtбІrИ.ЦТВа

ЗЄ•РВЇВ

НQВИН'Ка

гі,рничо-ї

техніаш

-

-

Впр,ова;uкувати ЮМІП.lеJКtС КМ-,87. jо.го доручили· ко,муН':Істу Володи4И:!Jові 11'.хтерєву. Колись в:ін ПІра­ Сибіру, з ша,хт tював н.а одН'ЇІЙ Дванад­ те.х:ніІкум. Іакі:н·чи,в та'м tять рокі·в ТОМ'У приї-хав на ша,х­ Був слюса­ ·у імені АJбакум·ова. и~м, tПОТі'М г:Ір'НИІЧИІМ tМЗЙ'СТ:рQМ, ПО­ ;азав себе знав~~~:ем технІЇІКИ і до.б­

ПОСИJJеІfНІЯ

,j

на,родному в еконоМІ~ї І)JеЖ•И'М'У гос.пода:р,ст:ві» ви·клика•в нови·й прн­ п:.lив rвор·чої акт!fаНОС"І~і аба'ІОУІМТВ-

.ІОЇ техн':к·и. Пі:д;зем~і скорох.о,дн з ц:'в. На точа'Т,І-1У п'.ятиІр,іІЧІКи ц\д.rотува.ли 88 mрикла;І,

н.lа

1800

Т·ОНІН.

(а КЗЖІУІТЬ,. ЩО В'ОНа Ві·~КРНЛ.З а,ба­ Іу,\Ю BІlUsiМ Ш,1 1 Я.Х Д·О ВуЗІJКОЗаХ 1 Ва'Т­

Са,ме в цей час на шахту ,на,д,ій­

на

з()іІЛьшwвся

ву1г:.т.тя

ток

Так, про брига.ду прохіLJ!Н'ИІ!(Іі'в Ге­ роя Соціа.1,і,стично\ Праці, ла,уреа­ га ЛеІНЇІНІсько·ї П/Ре'!ІіІ.іЇ І. Д. Зі,н•чен­

южний в·о•сь:~~и'і'І кілометр пройде· ю .понад. ц.1ан. У 1967 .році І. Зtін­ Jен:ко і ЙО<ГО ТОІВари•g!і, ДОІСЯГНуR­ ІlН j}l:КОр·ДНОЇ П)>О,J:'УКТ'ИІВНОСТJ, Hd: здала в строку Іівроку раніше І·к:оп.lуат.а,U!ію дві по·ту.жні лав:и.

праuі

ПР·од:.УіК'ТИ.ВІНІі,сть

п'•я,тИІр·іІЧКу

У боротьбі за ефектив:не викори­

ВИ'р·обок

брИГЗДИ

і·НШ:іt

ЗаtПОІ3'ИІЧ:И,1ІИ

оз­ на шахти. Вояи те,ж взяли броєння нову техні'КУ, яІКа майже пра­ руЧІн-у повн•істю RИ•К',lючила цю. І це не,га.і'шо по;зн.а'ЧИ.1G,ся: за

це.р·етвормлз що :т а ин-я техІ(Іки,, шахту н с.праВІЖНІ'Ій л)д;земнмй за­ ба,rато себе В'Од, добре .ви'Я•ВИ.1И них з \Іеха·ніІзат'орІ:,в. У кращпх Дон,бас. уве,сь д:а-ав,'!д nе•рей•м'аЕ

n':рНІ\ 1 '\ИtХ

колек­

Прик.1ад і до,св:щ цього тив,у

КИ.

,::.10\1етр:'•в

юом­

І'ІІУ:ЗІJКоза.хватних

д.укти,в·но·еті

роб'т. Нин·і в.сі лави о•снащені су­ часІнгмя

ви,бІі,йни,ми

стари,ми

бригаІда

працЮ€

~

комісі·я

Пі,хтерєва, ша,хтарськ'а

В.

-на-

.д.і'.1'ЬНИІ!J!і,,

де,оя•тІіІЙ

по ВИ'Яв.пе.нню резерв·і:в ІП,РІОПОЗИІЦі•Й

зібрала

35

Коле·ктив шахти і.меаі АбаtК'уІМО­ ва

у:достоєно ВИС{)І}(І()Ї

наІГО:роди

-

лен,і.н'С!!КОЇ ювіЛ\еІЙІІої Почесної г.ра­

моти ЦІ( КПРtС, ІJре.зид;ії Веtрхоз­ ної Рада СРОР, Ра,ди Мініст.рі·в СРСР і ВЦРПС. Але трудова, вах­ ·та ЮІВ:ІЛе'йного року триває. Тра,rи­

'ційне шахтар'СЬ'Ке · сВІяrо абаку>МоіІ­

ці зу,стrр;ІЧають новими ВІІІІробничи­ ми У'ОПіІх.а·ми. В:ЗІя:в.ши зоtбов-'яза·н­ н·я дати Батькі·вщин.і· понад п'·яти­ Р'і'•ІJшй 11\lГаИ' 670 ти,аяч тонн вутіл­ Л•Я,

110

во:ни

11ве:р1до

додеіржують

зов,н-ішнє

в

Пр,они:кЗІЮчи

рюва.н-ня.

сво-

слова.

А. ЛЕЯКІН.

ОІСОtбЛИ-

ХЗ)J'Ч}'ВЗННІЯ,

ПірО'д}'К'ТИ

ня,

НАША АдРЕСА:

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. комитета

м. БРОВАРИ, вул.

Київська,

ТЕЛЕФОНИ:

154. редактора

-

19·3·82,

-

орган

в~Щомі 1 пе,реІіюаники

ці

редактора,

\

р.ожнwну. У х·~ор.их на дизентеу1ю, ваюrься. ПереІИМО­

З ЯіВЛІЯ€ТЬС'Я

П'ОІ,!]j:(інІИІЙ 6ЇЛІЬ у че.реІВІі, ЩО СJ'1ПрО­

ВІtВІе,РЖеН'НІЯМІJ

ЧаtСТИ'МИ

ВОtДИТЬСЯ

з діОІМ'іш:Іюю ·сл.и:зу, а 'ЇЖJІді і КР'ОВі. сказа'Т'И, що дизентерія Треба у

прохощиrrь

часто

полегшен•і·й

(партійного

життя,

промисловості,

масової

ро·

ретаря

19-3-18,

Су,во,ре Н'іТШР':'ї

·

Не,зваж,аючи на .різ.ке зниження ЗЗХІВСфіЮВ'ЗІНОtСТ,і• .На Че\рЄІВІНИЙ ТИф і

значе·ння

j

~СDШ~[!

раннє

має

першD'РІЯІІJНе

виявлеюrя і госп:.тал~за,UJ:я х~вЮІрих. дУJже ,ва,жли'!юю умпвою профі­ лактики є і на,й,суворіше дGдер­ жан·ня правил оообис'І'оЇ гігієни.

л;::кува,ння СІІlРИЯ'Є фо)J:!муванню заТ'ЯЖН'ИІХ фо,рм, а хворІИЙ залишаєТ'і>СЯ Не<бе:3ІП€'ЧНИ 1 М .,!"ЛЯ ЛЮДtЄЙ, ЩО ~ю111о оточують. ЛІ:tК'ува~ш·я по:в'ИНН•О проходити :rІі'ЛІ>КИ п•і'д медичним у•мовах в краще контроле'М., стаціонару.

TJJe<бa СИ'сrематично мити руки з ми.том, воду з .колод·я,зя наби·ра­ в::дрО•М, КОЛQДtЯЗі ТИ СІПеІЦЇЗЛІhНИtМ за,юривати :криш~Vою. Не щілІ>но можна пити не кип',я,чену во,~у з ·не,гл·иІбоки'х ІЮ:ющя:з,:·в, ставі,в, Р'Ї·чок. Ов:1жі овоч~ і ФР'УКТИ рек·омен-

ретел~;но

•ДІУ,Є''ГІJС,я

.обмав,ати

про­

обоІВ'я.з­

Мfк,р,о:би багатІ>ох заразних хво­ зберЇІГаЮТЬ'СЯ В КаJІі і роб до;бре тре.ба грунті. Зні,,щси вИ'сново·к .пра.в,ильно ор:ган1Ізувати .приrбиІра:н­ Н'Я і ВИІДЗЛеІfІ.НtЯ НеіЧИС'І10:!', ВІбИ:ра.ль­ ні три,мати в· належному санітар­ ному стан:., реlГУЛ'я,рнп де.зинфІ,ку­ вати їх 10-,Ш-Іцроцен·тни,м ро,зІЧи·

ВЗІПНа; НЗІСТ:<ЙНО ХЛ·О<рИСТОГО НаСТаЄ НО'М падає :ра,диІмо ~сm'ІНІКИ ом''Іт'І'євих ям бу,ду-

ВИІПаJ'~а'Х орга,нDзму,

ма«е,р':ал'''в·, що перешкодЖаІЮ"ГЬ П<р<ОС0 1 Ч!уВа.ННЮ НеЧИІСТО"Г. У грунт, систематич"Но оЧІищати С.Мl'Т' з

вати

сеІрцева діял!!нІkть.

ТОІК'СИ'КО~аіj}ЧОВІІІХ ГрУJПИ До ,fнфеюцій належи11ь і та·ке тяжІКе

ІІІІІІUІПІІПUІUВІІІПUІПІППІІІПІІПНїІІІUUІUUІІІІІІІІUШІІІІІІІІІІ

Правопорушенням бо­ посилення ПцтаНІНя про ротьби з nравооорушеннями со­ оп·~вжиття неО/дно­

ІЦіалі,СТИІЧ'Н0110

се­

на

обговорювались

разово

сіях і ви.конкОІМі нашої сільської

f'ади.

з

Осно;вна

'ГРОІМЗІдJСЬІКістю

села.

коселення

розу-

ТІру,~і

якого

ма,са

що ..в селі',

міє,

зобов'ЯІЗалИІСь в<ра:зко.ВІОО'о

село

за

боротИІСь

.не по­

цра;вопор~ку,

JСуліганів, ІВИНІно бути ЗЛQдlїв, самогоннИІКі·в і дармоїдів.

всі. Ось, та ·не .Зро3у·мі.ли. Івані,вна Галина .наrприкла1д. Фурмак та ОлеІ\ІСіЙ Прокопович Руіба'НІІtа. За плечима ІЮЖІного з них по 50 рок~в. Займатись би ї1м корИІСІ:ЮЮ ПІращею. Та ні 1ВЗіРЯІТh самогон, отруюючи душі ПрИJТ:ЯГа­ 0аМОІГОННИіКИ ЛЮ!Це!Й.

ЮТІіСЯ до карної в:іІдп.?віцаль'Но- І

бій!

-

несли

ня.

адміні,стратИІвне

по-каран­

Притягається до кримі•наль-

ної віІдповЩальності дочка Віра (теж непов:оолішm) за крадіжку із сільмагу РЗІдгосп,робкооrrу.

Прав01порушенннм

TatK ЗНЯІВЛЯЄ гроМа·Д)СJ:Ші-СТЬ

'SаІН1С', 1\JІЖіКЄ

Пора!НеННЯ

бій'. ее-

ла.

Г. НАРАНДЮН, голова виконкому сlльськоІ

Ради.

П. ГУЛИН, дільничний інспектор рай­ відділу внутрішніх справ. .с. Велика ДимеркG.

ему ~a"J:'OBl ВолQДИ!Миру.

«.Б.арнінок•.

Григорій

Васильо­

ІВWІ Леб~диюещь, ІJршорій Васи­ лоов8'Ч Фytptr.aк разом з Мино­

лою

, Стеn;,а;;~ІfЧем. ПОІЮІВНІЧем

ніІде не nр8!ЦІО!Оrь,

ведуть пара;

зіmtч;uий onoc~ жwpm. ДрібнИІм хуліІгавсmвом займwІ,~J> у нетве· ,резомуі qraнi .АuтоJІІІй МНІІЮла­ йооич Юнашно, ·Іаак . ОrепаВОІВич Дуна~ий . раво_. . з Миколою МИІКола,tОІВИІЧ~ ()иаmкоJІ.

по­ У ніч з 12 .на ІЗ серпня несподі­ года рі.3ко змінилась вано ринув проливний дощ з хо­ лодним сильним вітром. Три гру­ пи маленьких телят в кількості 120

відкритим під голів залишились небом у загонах. Зрозуміло, їм за­ простуда, грожувала небезпека декотри,м,

а

загибель.

і

можли·во,

Те­ Та нещастя не •трапилось. Корен­ Іванівна Раїса лятниці чук, її дочка Валентина і подру­ Кри.вогуз, Христя роботі ги по Ольга Полегенко, ПоJ)іна Крини-­ та Марія цька, Віра Саламатіна 1 з втомою Хліб, не рахуючись по

переловили

ши,

промокнув­

наскрізь

непогодою,

те­

одному

лятка і аа:вС:ши в приміщення. Не­ легким був цей поєдинок! Коли я, стурбована пригодою, прибігла на ферму, телятниці уже закінчували робо1'у. - Які ж ви добрі і qyifli лю­ зустрівшись я, вигукнула ди! з високим проявом чуйності і гро­ маданського обов'язку.

Та ми

ніколи ·не пішли б· додому, шивши

цих

зали­

під від­

безпомічних

критим небом ... Пригадався мені і другий випа­ час під док людя,ності. Весною, перегону племінних телиць иа па­ з зірвалася совище, одна з них З бурхли­ мосту і впала в воду. вою течією тварина ,не могла бо­ ротись. Тоді нетсанітар Іван Яки­ у холод­ мович Котихін кинувся ний водоворот. Переборюючи ней­ dрятував він мовірні труд.нощі, телицю. Люди, що були свідками пригоди, ки.иулИІСя назустріч і до­ помогли їм вибратися на берег. Хочеться, щоб -!!Юди знали цих Сердечне трудівників. скромних спасибі вам, шановні! М. РУДд.С, відділка ветлікар першого радгоспу «Заворицький».

Серафима «Любов Художній фільм еМузика і ЖИТТЯ». Фролова•. 23.15 Телевізійні вісті. (Львів). 24.00 -

СВО·.

Ще ~ілька приклЗІдіІВ того, ІЯа< . згубвю доі€ ал,Іюголь. Грито­ :рій Дем'<~rнович Миранець і Ва­ сиіЛь Ганрилович ГарбУ'за у не­ 'l'tВЕІJ)еЗому стані обJд~рали кафе

~ ШJW~OO~

......:. Що ви, МихаЙJ,Іівно!

нНвни. У Іл:Л:і Ми,кито,вича та Губ­ МихайліJвни 0вфросинії семеро дітей. Іх вихо­ ·СfОКИХ не аібсолютно ~анняІlVІ батьки Два непов:нолtтніх займаютЬІОя. сини за дрібне хулігаНІство .по­

сті. Це, мабуrrь, .в<щ 1х самого­ ІНОЧКИ Микола І!ванович ЛебеІди­ :нець, буftуч.и в .не118Єрезоиу ста­ ІН!,

і•н фСІК:Іt ': ЯtМ. в. ПОСТОВП ДОЦеН1;:

КИІШКОВИ·М

а,л~;ні:сть і циrх :і,нф.ек,u:ій.

.l:,К'уються сщмос·.тJ,йн<J, б.еа 'пе.в.но,го пор,ядку п,рийtм•аючи антибіотики і оульфан1іЛ·!ІіМЩ·н,і ,препа 1 р·ати. Цього рО<бити не мож:на., бо непра.вильне

,р·а. У Т'ЯІЖК'ИІХ Із·не'в'Qдненн:я

програма

Друга

ПОНЕДІЛОК, 31 СЕРПНЯ Перша програма Нови· Наша афіша. 17.05 Телефільм •Перший ни. (М). 17.15 17.30 (М). у перший клас». раз «Громадськість в боротьбі з інфекцій· Теле· ними захворюваннями». 17.40 першо. сУвага, візійні вісті. 18.00 класникиf». 18.15-Населенню про ци­ 18.35 - Фільм-кон' оборону. вільну церт сГрає Віталій Дерун». 19.00 Чем­ (М). 19.30 Програма еЧ ас». «Торnедо» з футбола: nіонат СРСР В (Москва). «Сnартак» (Москва) -

17.00 -

перерві

(М). року.

-

передача

21.15 21.55 -

«Сільські

11.00- Телевізійні вісті. 11.10 За вашими заявками. Художній фільм «Любов Серафима Фролова». 12.30 Наща афіша. 17.311 сТЕК·70». 17.25 «Актуальні проблеми економіки». (М). 18.00 - Новини. (М). 18.05 - І(ольо· рове телебачення_.

дзвоник».

«Дзвени,

вистава Московського Театралізована дитячого музичного театру. (М). 19.UU

-4

Телегазета

19.30 -

(Донецьк).

«Робітник•.

ХудоЖній телефільІ\\ сЗ приго·

сНа добраніч, дами на «ТИ». 20.50 Творчий вечір соліст· діти!» 21 ..15 С... музкомедії театру Одеського ки Никитенко. (Одеса).

жнива».

навчального До нового заявками. За вашими

РедаМер

Є. ФЕДЯR.

Не всІ ще батьки .з Щ>'ІУі'І'ТЯМ

вихо~

іВИІСОtJrоії ів~щальtІІ0с1t

ДітtТей. Петро. НЗІСтич вують о.в~. д1

вчинив к~У. За це комісія

в апр~ах \ непо~лlтиlХ'

cymopo

опИ!'fає 'з

JHДJ;:I(C 1Ш164. Г ааета aiiXOJtJiть у Bhn81,10К. четвер І суботу.

- 19-4-67,

віnповідального сек-

аІJUІ,Ілу сtльськ.

Бров.а,рсІ>Ка дР'У'Карня, Київської області, вул. Київс~а., 154. Телефон -

19-4-57.

rосоодарства-18-4-47.

Зам.

3471-7020.

са­

ЗаІПОруІКа yaп•:tl.l!H('J,ro Зd·

враховувати акту- ІІІІІШППІШІІUІІІІUІІUІІІІШІІіІ

Іпаратиф, сл~д

ЗІвер·таються по мещ:ичну допомогу,

вання З·а~р-уднеІfІ!Іх МІЖір,обами або ЇІХ ТОК'С'ИНа;МИ (О'І'ріj'1'ІаІМ:И) м'.яІСНИХ цр:QІДук·гіІв, Іюн.ди'тер~ молDІЧ1шх 'ськах вироІб)в (особJІІиво кр€ му), мороа:ива МІ()Ж:Є ЛрИЗІІ€ІСТИ ДО харЧОВИІХ ОТ'Р'УЄН•ь: ра1птово з' являютьІСЯ н'удота, блювання, ;пр.онос, біль у череві, піщв,ищується температу-

ПР«~вил

до,де,ржання

-

ПОб 1 ІГR'ІІІ!ІЯ

У заІпо6:Іганн'і виН'икненню і1 роз­ фор:,мі, а ,це до деЯІК·ОЇ міри при:rупВ'ОНИ не ІПОВСЮІДtЖеННЮ KИШ!(IQ!BllX інфекціtЙ лює ПИІЛІhНІk'ТЬ ХВО•р·ИХ -

фотокореспондента

-

О'с·:б, що. то·р,гують на р·І~н:ках.

1 фрук-

оВІочш

висожі

і фруктів. ОсюблиІВо

СаН:Іт.ар•н•: ВИІМОІГИ треба ~lЗВ·И'Т'И ДО

кон·сер;ви мають зшпах, а ба 111 .к.и зду-

За.р•а·жеІІ'і

ІІюпа,данН'І ЗІбудн·ию•в у ро' О·ВУ ·~О- ПІроІгі'рклиІЙ НЗІП,Р<ИКЛа,д,

ово,чr;в

пvд,гни.;тх

не'св'і,жих

та•кож

а

,1'Ю,

неправ.ил~>НОІГО .до,~ашньо-

консер'в,ува·ння

ro·

..... .............. ......................................... ........ .•. .......................................... ................... відділів

:і :ІІОЛО'Ка, ЩО не Пj)'ОЙІШЛІІ КО•Н'ТрО­

КишкОf!l шф~щ~ виrнию~_ють при тів.

Броварского районного

боти),

ЛИВЄ ТОД:, іІІОЛИ ВЖ!'fІВаЮТЬ ПрО~уК·

'ЗІУЛ'І;ТаТІ

з.а.рааи.

·-

.

. .

.

КП УкраинЬІ и районного Совета JІ,епутатоа трудящихся І(невской областИ.

заст.

Треба су:вю,ро .д'О'де,ржувати сані­

во м.оло·ко, овочі,, фрукти і т. д. ти, ~~о до'ІJІг.о зберІ:,гали,ся (ковба; РовІ!'ювсщr:жению і-нфе·кц~й оп,ри•я- ~а, , ши~к,а, копчена риба, овочев, "' м Я'СН!. ,кон,се.р,ви), а та,кож в реють брудн•і Р'У:КИ, а. тшкож М'УХИ _

Aafo матері ОльГи Нор. ....................................... ............. ,8 ................................................................................. Дон.е:цt>к.

РИІМ ор.г.ан,fІзатором.

сишr:tстю го­

тю, двошня'м в очах,

середов·ище, мІ~Кіроби можуть за- лосу, пGр~ІшенняІм ковта:~н.я. За:ра­ тарного режшму на ринках, не ,;:о­ бруідінити дж~рел.а ,водопост•ачан- ж-енНІя м.щро,бами ботулшІ!ІІУ мо·ж­ ·пуска:rи пр.одаж'У ·населенню м'яса

ІК•іЛІ>Ка Мі1 СЯІІJ!ЇВ ВОНО було ВіЦВОЄ ВИ­

.1о НО·ВИІЙ ,п:,дJхІ~Д ДО ТеХ'НОЛО[',ЇtЇ ВИ­ доtбуваННtЯ ВУJГі.'ТЛІЯ. У ці .р'ОІКИ В.да­

ха.НЇІЗЗц:ю

. кишечнИку хворої лю-~Іза,хІюрювання, як ботудІ:зм. BQ~o тєвІ. 1 П'ОМИЙ'Ні я:ми, п~дтІримунати дмни а.бо "І'ОІГо, хто перен:,с захво- ха!р:а,ктерИІз'Уетье<я н:у,r.атою •. сл,аб:с­ чи,сrоrу в дво,ра,х, на вули;ця.х.

рев.а,ж.ню

ле'К'СУ. Але на,ва-нтажеивя на лавv

п·,ятир·:,чка ,внесла в життя шах­ ти до,ІюріНІні ЗІМІі·ни. Техн':ІЧне пе.ре­ о.З>бр.оєння

до;атков.е

встаноwrено

Так, В8і!ІИКІОГО .на:црУІженнІЯ оил і :ро1зум'У

ВИСОКОІП):Ю)JJУІКТИВ·

За

у

прапови,ц!tями

ї~х

За

у'с.та:11юув.а'ІііНя. іК!р 1 hП.те НН;Я.

гідну зу­ ст:Р''Іч». Поча,ВІая ,ио,вий етап змаг,а,н­

«XXIV з',їІ::щtО/ві КПРС ня

буJІ/0

лав.~

заклако м:

з

nла.кати

виІ.J,;ню

комІrrле,юсу.

першого

вуЗJІи

в окремі

ІправІКа

КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

дизенте­

іtнфеюі!)ії:

фію, чере,внІІІЙ тиф, паратиф, ха,р­ чо·в: то.ксd<і·нфеwцН та деяк1 інші. Ба;К'Терd,ї-збуІ!J<нmси ~на~Оід·яться пе-

'ІОВіі ТОІКСІІІКО·ЇНфеtКІЦіЇ, з<бу.д.НИ!КаtМИ ТО'Ч'НОЮ В•Од!ОЮ, МО.ЮКО Я'КИХ є рJз;Нtі ,м,ік·роор~а:нk~ми. В,жи- ково ки,п'ятити.

Очолиrвши на,сJфів·н,у .юомпле:ксну бр·иІГаду, ПіІхтерев зіткнувся з Р'Я­

Аба­

п:щщриємстві

У л:ітньо-ое<і,нНІ~й період нер,іІдJко ЗаtХ,ВО;рЮВа'НЇСТЬ На іП:Щ&ИіЩ'У•ЄТІJСя гострі киіl!кав•і

ПРОФІЛАКТИКА

ЛІ .ВА. РВ

у ;р,я~і виrrа~wі;в ,виН·ІІІКають хар-

ВАХТА ТРИВАЄ

ШАХТАРЯ

ДЕНЬ

В:ВСІДА.

ВИ:К!ОІ!Ш<ІОМ

Ра1йком КП У·к,ра'Ї'Н'И

раtЙОІНІН.О<Ї

Ради депутаІ'І\:н

з '[]PIIIBIQ.!I!Y ОМ€\І)''І1і ч.ле,н'а 11Р!УІд!Я'llіИІХ ши~боюо ~су,мують З 1918 рОКУ, lrelp'COIH аІЛіЬНОІГО ПeJIIIffi'OIHЄIP,a КОСЯКА.

КПРС

Бориса Федоровича ІИІІСЛ'ОВЛІЮЮ11Ь ОІD~ВЧуrrТІЯ ІР>Їl!ІJН•И:М П·ОІІ<':ІЙJНОtrО .

Диреuщ:ІЯ, па,ртійя.ий 'Ї !JІО«'ПНІІІчи:й ком,ітеrrи .рад/ГОІСпу :,ме,ні Юр:а­ ва г.л111боко qунwуют,ь ;рОІК'.у,

з

ІПІРИІВОІдУ смер'І'·і ЧІЛе>'Н'З. ·КПРС ПеІНІсіюІНеір.а

Jre,)JICO Іtall!lbH(J/110

КОСЯКА Бориса Федоровича ВІІІСЛіQІВJІІЮ:ЮТЬ ООіІВІЧут1'Я аім'і [110/!\І~ЙІІІОІГО.

з

19'18

102 номер 1970 рік  

102 номер 1970 рік

Advertisement