Page 1

Пролетарі всіх краТн, єднайтеся!

РІк

видання

ВVДІВВИК

.N! 102 (2163) ЧЕТВЕР

24 СЕРПНЯ

Комітеті

• .......... ..! .. '

І кукурудзосушарень

зііwр-а'шня

району

вж·е

Bi,~ окремих

ШІ'P'f.і'ЙНИlХ,

і

ГОСПЩ<і,J)СЬІКи.'Х

()Р­

Х}~ОЖIНь{)

офо.J)МJІеIНИХ

п()дз р.}'нків

па­

Н0:С1 'у1ПlНIОм!у

ХХІІ з 'ї,зд()в і ПЩУJljj-моде~'reIЙ ріЇ3-

В'РО'if:аю і збе<J).{"ffi{'·It:lfiЯ

побущоон()

І\ПР<;

~l' Я'l1них

НИХ 'ІІЮІІWІІ і щ!;Кет~в с.пОРУ1Д, DWЗ, КИ_1И'М' ЇіВ, на· ('т·і.1ЬНИ'Х приЮ()Ірів, fu-

ііо,го.

1'IЮ.lгоспа,х

l\'OMi' 1'eГIIY

.1ЬНИХ

кпрс, кО.1ifООПИ цw-

гор,айону прове.1И ;rнаЧіНУ РОООl1У по вирощуваlНнювисокого вро­

."{()

ItelfТpa.ThHiOIrO

Га>!fjзаційнаі~ХО~ЯТЬ 3а111ИТИ і про­ позиції про ВИ'ГОТОВЛС'Н!Н.Я СПЄlЦiз­

ництву К}1К}'РТ;LЗос.хЮІВИЩ і J\у'куру.~зосушарень.

иІ) п.ідготовці

ДQ

ГJЮм:адсь:КИІХ

у га<Зе'1'і « I\оО:LГОСlп!Не ее.ТО» за 11 се'piIllН'Я Ц.р. ВИlСівітДе<н() досвід ко.т,гоС"f1iвСта'вищеНI{'b;JЮ("1) \)<tЙОНУ І\ИЇВСІ>КОЇ ОО.та,сті по будJ'В­

;ь·аЮКУ 'IiУРУ/Щ.1И,

(3 ПРОЄКТУ І1рограхи К01lувістичноі партії рцявсыlІ'() COI03J).

КОП.

виготовлення спецІальних пам'ЯТНИI подарункІв ХХІІ з'ІзДовl КПРС

ЗУСТJ}іч ХХІІ З'Ї3д'у

2

81 1і)1\і}lP;У'~JОСХQiRище

:ЩНіНlЕкі,в

та інших

·ВИJlю1J.ів.

l'

)lіСТJCЇIСГЮ 4,9 ']1иС. Tr.JIIH, :mкJ,нчується будівниЦ11ОО 27 ,KYJ!tYJP'y'дoo­ СХОВИЩ на 1,6 тис. ТООІІН. Крім Tr.rO, зак-ЇіfЧI}"ЄТl;СЯ r.б;lat,:~наIНН:Я Д.ТІЯ

ряді

з.бf'lрїlГalНlНUI КУIКУ'РУД3И різнП'Х гоmro;щрсь:КИ'х прИ'Міщень :на 2,7 ТИС . 'ГОНІН, а веього до fЮЧЗlГIiiУ збlfP<'liпня КУIiУРУДЗИ буд~ зб'}'1д'О.ООНО і (\6.1~аIНОI\}'ЮУР)'~3о.с'Х0IJИIIЦ на 10,5 тис. ТОІНН', 1'001'0 на з6ерї'Г'aIl!­ ня IЮIЄI К'}іКУIРУід!зИ, Я/КІа залиmаЄll.оя в ГОСIl10;Щ1JlC'l100Х. По6у"щва­

ВlІ1'рачаЮ'ться ВР .шюі суми .деvжаlВ­

НО 18 і 3'а~"~НIЧJ"6'І'ься оу,,,внИ'Цwn

~' PYHКn'"

2

'$

КП УіКI})'аїІН,и ВОО1жає, ЩО

пщаlр!УіНIКИ п,рич,оМіу

BiM~

на

це

Мільярд пудів зерна дала Росія Батьківщині Ве.1И"WМ

ДК ІШРС j}(}З'ЯС'НИl'lf, фаб'рик,

на.и,lilЖIЦИ'М:

КU:Jєюrи'ві,в

j}(JЗ[ЮJ!iCЮ'.1ЖЄІНіІІ'Я в

11сіх 06.т;н~'гях і ;раМоНla!Хреcrry1бді:ки. щt кп 1Т 1iJPа.їни (JX,вашfВ діiJfllllИЙ ~o~в,jд кодгоооів Ставищенеь­ KtOro ра'ЙОІНУ і зооов'язав ПlaРlійні, ра'д.янсь;к.1, КОМI(щro.ll>ські j сі.1Ь­

вwкона'lІІНіЯ і пе{)еВИ'КОІНaIlШI\ЯВИ­

раїН0,

ЯК

х.lіба

Тf\пер.

к,раїні

~'J\­

ГООJНІіда,рс:лва

респуб.'!іКIІ :Ja·СИП.1.1И В засї"и Д.е'ржави 575 ~1і.lьЙ()н:jв Щ1;ЙВ зер­ Н0 нового ВРОif\аю . 16 м:і· .lЬЙОНUВ ПНlів Х.lIоа .la.l!! &а:ТLкіВЩlJ\ні )fолда,вія.

Центральному стаТИСПfЧIНОIМУ уп­ Розгортаються жнива на ціpa'&liНlHi при Раді Mi'lI'ЇCТJ}1B орср . ШflliНИХ ПО.1ЯХ ('ХОЛ. ДеСЯl1КИ На 20 ООJ)DlНЯ КМГOlClIIИ і РЦГООПИ м,і~'1ь:йо:ні:в пу дів Х.ТlOа ви~зли р()с~йсык'ої Федерщjj 3~ИllJа,1И В на !:Де!ватори і прийміІ.1ыl'i пун,кД~'РЖaJвні

за.сі,ки ПОlнад

міЛЬЯРД

1'РіУідівн'И!" и

П}",'(ів Х,lіба. Це-на'ЙI\iJ}З.ЩИЙ но­

країні

каЗНИІ" на цей час за всі остан­ н'і рttКИ.

fiоб;ОlВИХКУ .1Ь ТПJ.

НіКО.ll1

А поті:1і Х.lі(і ід!'!

.10 цього ('Т'ІЮК}' не

11((>

ВИliонано

It асм х,ста!ну . rт,lalt

:н"rша

В

~aГOTiBe.11)

НІ'

НА ПОЛЯХ УКРАїНИ Сівба озимих

:Jа.во:фв,

пів ХХІІ з'ї:цові К(}~У'н'і'СНfЧilЮЇ п.а.ртії ~НlCI>K(}ГO СОЮІЗУ ауце

;tQcBiJ стаlВищеНilJjів має ВИН:Я.'І1КЮ-

,1а ·ва.la сті.1ыи

Не:с!юі,н­

"ОЖОС'ПЬВ і раr;wооп~в. Герої'чН'ою п.рацею земл~ба В1ІІptOщ~1І'О Чl)1,"(о­ ВWИ врожай. РаЩЇlані ві·сті пr.віIД:О­ юr.1И ко.ре.ОП{)Н',деНТОllі Т А Ре в

по-

бу ДОВ,КО:Jгr.ШІіIВ, РЩJJГос-

напОіЕІН'ЮЮТЬ-

чеНIН'ОЮ ЗМ~Ю рі:кою ЙД~ він 3

~ООЖ<16 :JiI потрібоне ЩО

х.lібом

СЯ засіки Ватькївщпни.

н",хкоштів.

сушарень lr.il:.tвище'НОЇ ПlIJ'O.1У'К-

широ-кого

таliі

ВW[10')10В.1ЯЮТ!'СЯ,

111'ВНl()стіз ле'Чами і аК1ИІВlЮЮ ПQда'чею підогрі'l10ГО пwіfl'J)Я. ВО ,оож,ТИ'ве значенНіЯ і за'СЛyq'О'Вує

місць

ВІСТІ

РАДІСНІ

Про неправильну практику І

Про досвід КОJlгоспів Ставищенського району по будівництву кукурудзосховищ

, 1),о,{)ЮЧИіС Ь за гi;J;HY

'

Ціна

України

кп

р,

1961

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

l{ентральному

ОО ~

!

l'IYnl~I1IV у

Система народної освіти будується так, щоб навчання і виховання підростаючого покоління були тісно зв'язані з життям, з продуктивною працею, щоб доросле населення могло поєднувати роботу в сфері виробництва з продовж~нням навчання і освіти від­ повідно до особистого покликання і потреб суспіль­ ства. Постановка народної освіти на таких принципах сприятиме формуванню всебічно розвинених членів комуністичного суспільства, розв'язанню однієї з най­ важливіших соціальних проблем - усуненню істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею.

ХХІУ

! '.". r1.11.' 1.1,. І' . ' .• ". " .11.' ,.

СО'І1Ні

ШСЛ:Ч

ОЗJJ!МИ'МИ

геК'м:ріIВ

КУ.'1ЬТYlрами

в

І IІО.lі,!]шенн.ю за,е іЯlН{)

!КОЛІГ'()"СЛІаІХ

('l1J)УК'Г}'РИ

ГРУН;1'У,

ПiїJдllШlЩенню

'ВptOжа,ю.

Ряд

ГОІСШlрті,lей

УмаіНIСЬК' ОГО

(',іДh-

'J)aIйону

і 'jЖ;tI;~СIII<ІІХ У·КРійIНИ. CiJВ1J.a про- Че'J)КасЬ'кої (J,б.тасті, наПIРИ;к.тС\І,'І, М'ДИТМЯ звуженими міЖIР'Я/Щ.'/ІJrМИ 3а:IЦЯI"И цьому сшо('аБОlві Щ'ОірOl"У o~e.p;!.yf.

Р0l6ничих пдаmв l'a соц~алістич­

д(IД3111t0во

ПО

18-20

-;П~ХlJ6СНИIМ і ВУ'ЗЬіКОРЯі~НИ!М 11 <>.U'·" "'I"pJ·'(! _. ,"1>1' " Щ"IіоJЮВИХ О):РIЯ'JiIIВ 3 НИlх ;юБQВ',Яза'Нь на че'стьнас11УП­ c.rrОl"об.ами, ЩО да'Сть зм'агу~бі,дьгектара. НОІГО партіlЙlЮГО з 'ї;цу. ВИІ!'()Т()ІВ­ шити збі!р зерна ІНа 2 - 3 цe.нrrнeеМtOlГ()100Щ;ll'РСЬ!КJі ОріГани QP1'alніз.уват·и .ВПJt()Б.aJ~жеilUl(Я цього ДOCIВi:дy .1енlНЯ жспеціальНіИ,Х пам' Я'І1Н>И1Х ри 3 гектаlра. в }"lоіlХ КОJПГliClШIХ і fJ>aI;WOcт.ax ,ресщ·'0І.1ИШ. Pe~aкцiї га:зет 3'ОБOlВ',яЗla.НО Рекордний урожай пО'дарунк,ів ХХІІ з'Ї3l~ОІві-шра,ва Ра 'зом з Жlсін: ням у fJ}YHT вно­ ШИІJЮКО П' ОIIJР'Я' Ри:аувати пе:редовиМ досвїЦ по Пnl;lТо то,в>ці ГОСП().1а' J}СТВ &і.1ЬШ як по 53 цеlll'Н>ерИ пше­ НЄіПОТріібll'а і Heдoцi~'1l>lfa. С'ятьеЯГР1ш-удь·о,ван!і Мlіне;ра'.1ьні до ~б.юранн·я, суmtніНЯ і зо.ерігаlНlНЛ з{'РtNI К:УКУРУ(.'{ІЗИ. Центральний Комітет КПРС. (РАТА1' ). ~06рива. ~'PHO оQ.J)Qб.lЯЮ'1 ь хі­ ниці « бе::юста-l» ОІдержа:н:о з iltОЖ_ - - - - -- - - - j · > - - o 0 0 - - - - - - Н'ОГО З 16 ге,,,тарі,в ПQОЇ'ВУ .в Iк:о.1~r~Ч'ІПlNИ П'petпа J}З.'та,ми. Куп':ЯJflСЬІКо­ П.1О'ща 03И'М"JfX на зе:рн{) в ре:с­ ГОlооі j'l. ДИМ' WJ1РOlва Xa:pкiJВcь.KOЇ o6.lia.C"vi. Пу'О.'1Щl РОЗІШIIJI)ЮЄТЬС'Я маЙія;е ,на гора.и.OOf'У 850 тисяч гeKl'avi'!! і бу де зас.ія­ Рекор,щfИЙ }:р'Ожа.Й-70 3 :J1И1ШКо." Незадовільно проводиться ком­ Трудящі району, як всі радЯ'Н-J та .1аочніЙ школі ,повинно навчати­ це HfТ1HepїB -Івона да'.ТІа іНа КУіП 'ян­ ІІа Н'асінням першо.го К.1асу.

Організовано розпочати навчальний рі«

ські

люди,

неМОв

свято, зустріли

довгождане

проект

Програми

ся

2100

ЯК

школи

дО

КПРС - програми комуністичиого будівництва. Разом з усім иародом її вивчають, обговорюють і ОДИОС1'аliно схва.люють працlвнн-

прийому набагато збільшеного контингенту учнІв? Ремонт наяв­ них шкільн"х приміщень в основ­ "ому закінчено. Повністю завезено

ки народної освіти.

палнво. Порівняно 3 минулим ро-

Не можна без хвилювання, гордості за любиму ВІтчизну чнтатн рядки документа, що золотими .11Ітерами ввійдуть у книгу нашого ЖИття,-розповlдає учитель ВеJlикодимерської ШIWЛИ В. ЗабережниЙ.-Мн, люди старшого покоління, могли тІльки мріяти про це, а тепер мрІя стає

ком збільшиться кількІсть май­ стерень на 5, клаеів-кабінетів­ на 6. Усі середні школи і 3 вось­ мирічних мають :кіноапарати. Проте ще є багато неДОJlIКів у підготовці шкіл, а ,до нового нав­ чального року залншився один тиждень. Робітник радгоспу «Бог­ данівський:, П. Пономаренко пи­

-

дійсністю. Адже в проекті Програми підкреслено, що: "Протягом найближчого десятиріччя здійсиити обов'язкову середню загальну іполітехнlчну одинадцятирІчну освіту для всІх дІтей шкільного віку і освІту в обсягу 8 класів для тієї частинн молоді, 'Що зайнята в народному господарстві і не має відповІдної освіти; в наступному десятиріччІ -забезпечити для всіх мож.ливість дістати повну середню освlту» .

ше: «Блнзько 500 дітей с. Рудня нав_ чатиметься в школі, але ще не все підготовлено для них. Найго­ ловніше-це не вистачає класних кімнат і є загроза, що доведеть­ ся запроваджувати тризмінне нав­ чання". Такі фактlГ непоодинокі. У с. Світильне є хороший буди,нок -колишня контора, але ilого за­ надто повільно добудовує радгосп «Зоря:., хоч тут не вистачає 3-х класних кімнат. У Ка.лИТlІнськіЙ

Усе це знаходить я.скраве відображення в лекціях, бесідах, які ПРОВОДЯТ5 учителі-агітатори і членн Товариства для поширення політичних і наукових знань. Во-

8-річній школі для переходу на однозмінне иавчання не виста­ чає 6 класних ,кімнат. А всі мож­ ливості тут були для того, щоб закінчити спорудження нового бу­

ни допомагають трудящим тво,чо засвоїти науково обгрунтований, конкретний план побудови комуністичного суспільства, знаА-

динку до І-го вересня. В міській 8-річній школі Nt 3 не вистачає

ти ~ожному с.воє місце в цій ве-

плектація вечірніх шкіл і класів робітничої і сільської молоді та заочної школи. У с. В.-Димерка

юнаків і дівчат.

же готуються

2-х клаених кімнат для. навчання у дві зміни.

Ряд колгоспів

району, які зо-

ЛИКІЙ боротьбІ.

бов'язалися в цьому році побуду-

Разом з тим працІвники народної освіти, як і вся громадськість, готуються до нового навча.льного року. Прагнуть до того, щоб ство-

ватн шкільні примІщення, фактич­ но нічого не зробили. Навіть ініціатор будівництва шкіл за кошти колгоспу сі.lьгоспартіль

рнти умови, як вказано в проекті

«Жовтень:,-вже два .роки як прн­

Програми КПРС, щО забезпечують високиА рІвень освіти І виховання пІдростаючого поколіНИJl.

пинив спорудження школи і не­ відомо, коли поновить будlвницт­ во. Тим часом коробка першого

Новий навчальний .рік багато чим відrlзнятиметься від минуло-

поверху колгоспі

го. Кількість класі,в-комплектів збільшиться на 20, в 10 групах подовженого дня буде перебувати 312 учнів, у двох вечірніх школах, класах сільської молоді

ВИКJIикає тривогу і те, що шко­ ли досі не повністю забезпечені підручииками, зошитами. Мало в продажу канцприладів, в магази­ нах немає учнівської форми.

руйнується. Таке ж і в «Червона Україна:..

rькі,ЙС'ОРТО-В>Иlп}Ю!б>ній ~і'.1lшиці.

Оранка зябу

є чимало молоді, що не має се­ редньої освіти, тим часом лише 50 . юнаків і дівчат подалн заяви

c~,pe'Д

На j' к,раїні Bif\e ЗО'j}ано зябу пі'д JlJриЙк..тн ~Іайже на сто 1'11до них, а в сс, Требухів, Літки і сяч rt'lKTapi'B бі.1ьше, ніж торі,,,. Бобрик-ще Mef.~e. ШИРОІЮ пра'КтИJКУЄТЬСЯ HlOJIa З таким станом підготовки до СИ("J'е,ма пї,щОТQ;ВКИ f,pylf1'Y -тri'B-

нового

навчального

року

не ·мож­

на миритися. Партійні, профспІл­ кові і комсомольські організації, сільські Ради, вся громадськість повинні надати діііову допомогу в ліквідації недоліків. Використа­ ти всі наявні можливості для того, щоб новий навчальний рік розпочавсlІ. організовано.

па,ру. Я,,, ПО&азав дос,від, піВіПilР виляга,ння. Пого м:аі1жене уражає СПРИЯЄ

ШКІЛ ТА їх МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

наГРQмадже>НIІІЮ

Для

'МіЮГИ',

іржа.

південних

кальського

(PATA~T).

-------

радянських

Санаторій "Чартак" У

ПЕРЕПИС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

03ИJМОЇ пшени-

23 'CoptJ1:iB

ці, ВIfПlробу,оо:н'их на де'ржаВIІИХ ДЇ.тЬЮЩJfХ Ха'Р'КіВЩIfНИ, « 6еі3(}С­ та-І» ЩОДО збору зеJ)на за'ЙlІя.та перше ~1Їc:цe. Дей 'Сорт ЦФІИЮЇ пшениці ВИ'ЯlВWВСЯ С'J1іПкам проти

передгір'ях

хребта

людей

П'ЯТИТИСRЧНИЙ інструмент Чат­

Піаніно з маркою «Иваново» можна зустріти в багатьох містах країни. Іван" 'Ська фабрика­ одне з наймолодших підприємств

(Узбекистан)

відкрився сан'аторій «Чартак». Це - першніі у республіці великий

міста

бальнеологічний курорт, який мо­ же прийняти чотири тисячі хво­

ІІИЙ

-

виготовила

(РАТАУ).

рих.

У відповідності 3 дqручеllМЯ,м ЦК КПРС ·і Ради Мі'ністрі,в СРСР ()ргани ЦСУ проводять у грудні цього року всесоюзний шкіЛЬJlШЙ перепнс. Перепис .дасть х.аіракге­ ристику всіх шкі"blНIІХ бу:lJ.и.нків

п'ятитисяч­

інструмент.

-------1:1

1:1-------

зага.1Ь1НQ.Oсві1'Н.їх шкіл (у тому чи­ с"і і вltкористову,ва,них не за при­ значенн'ЯМ) гу,ртожи;т~ів, ЖИТ­ .'t'ОВИХ будинкі'В д.1Я вчителів, іда­ лень, llIкільних і міжшк,ілblНИХ

на,вч'аm.н.о-виробничих а

також

ДОІКлаUI;НУ

м.аЙсте-рень,

ха,раютеристи­

ку матері·а.льної бази llIIКіл, вк.лю­ ча.ючи нав>чаЛЬіНе, ГOOnOAa!j)1:bO{e і виробниче устаткування. Це тре­ тій за рОО<и існува.ння радян.сько'ї влади шкільний перепис (перШИіll будо

проведено

на

І

ЛИСІТОl1ада

року, другий на 15 груд­ ня ) 927 року). 21 серпня в Москві віcQкрилась

1920

іНСТIР~'lКтивна H·alPВдa в питаннях проведення шкілblКOГО перепису. Нарада заСJlУJCiШ7ІЗ допоВ>іді на­

чальника

ЦСУ СРСР В . .н. Ста­

JЮВськoro і ка відділу

засту;пмнка начаlJJННИ­ статистИJКИ куль11УРИ

ЦСУ М. М . Полylбoяринова. На'й­ блн,жчим часом інстР)"К'ТИВJн:і ~apa­

ди буде П'jЮ~ено в усіх союзних респуб.1J-ках, краях

і

обл а СТ1[Х.

ПЕРШУ В КРАТНІ парову тур.біну з НЩКРIlТИЧIНИМИ пара.мет­

.

рами ВИіГОтовляють на

Ха'lжівсько,му

КІрова. Уні,ка.1Ь1!И:Й <І,грегат потужністю в ХОВ,ЗlНий на температуру

пари

650

турбіННОIІІУ заводіЇ імені

100 тисяч кіловат розра·

градусіВ і тис" в

300

а11мосфqJ.

Це буде н.аЙбіі.lЬШ eJ<iOномічна МdШИillа порівняно з діючими тепер. На фото; передовай РОЗімітчик паРОТ]1рбінного цеху д. М. Виро­ дов провадить розміl'КУ ротора

(ФОТОXljЮнікз

ци .тінд!ра.

РАТ A.~').

Фото Є . .~HдpЄ€Ba.


2

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

Ч.тІІР,

24 серпня 1961 рону.

Плани партії підтримуємо, схвалюємо о

()

о

о

Вивчають найваЖJlивіwі документи партії

ВИСОКА АКТИВНІСТЬ )Іені, ЯіК а.гітатору, паР1'О"рга;ні- НЮЮ'lи ци:м нашу .'ІЮбим}"

Не знаЙПI в краси.l·і·В. сы\:.1\··

відді:жу

заці-!! і\ОРУ'lИ.'J.a проводити

ра;lГОС'

не ВlІвча.1ІІ. обговорюва.

н{)1

аїя села

що піД час OOI'ДJIbOI

. '. .

Ha~1

\Іvнізм,

М\'

Н<ІМ

ЖИТИ В

світ.10:.1\

~O вa. jJ,'111U с.т}"ха..1И

ЦЬОГ(\ ваЖ.1ИВОГО

яку

суспі.1ЬСТ·

я

ПРОЧllта..~а

у

створення

ста.тку продуктів ровини Д.1Я

Лектори

тими

групи

Ч.lе·

дуктів РОСЛIfННlщтва і ТВЗРШІНИЦТ· І НИЙ ДОКУ:.1ент, г.lибше з;розуміТIІ ва. Ось один із агітаторів, го,юва і вкутрішню і ЗОВонішню по,тітику сі.1ЬРа.ди М. Радченко, якого ви Радянського Союзу; допомагає ім ба,читен,а фото, ПРОВОДИТЬ зміс· орга.нізувати дійове соціалістичне товні бесіди по матеріалах Про. З:.1зган,ня на честь наступ'l/НХ пар· грами, виступах товариша М. С. тійних з'їздів. Хрущова по радіо і телебаченню. Він допомагає робітник.а.мі ро. біТIІІЩЯМ творчо .1асвоіти історич·

Н. В.

рівня.

СВОЄ сООт.1е, .ра-

році.тами

('<казано

і

ltригwдах, на l1Ва.риннИlЦЬіКИХ фер-

ще !,'раще працюваіИ,

'Іах J)<ІІ;tfосщ' «fJO&РИЦЬКИЙ» робі1ники :за 'допО'М'оroю 1l11)(шзга,НДИС'l1ЇIВ і агітатоРів ВИ1ВЧaJЮТЬ і ооговорю-

ХОЧПМ'Я І "И. і ;IОВl

В ІІ'Роекті Програ,ми Ко,~'н~rТI!Ч- гa~H, .0"

ної партії Ра'ДЯ'нськогu

.

Р(МПОВl;ta!;

('OlO3y,- ЗМ. і·г

ди.ректор

pa.;J;ГIJOOY

ють прое.кт Програ.ми КПРС. (~д- М. БаК}1Н,-вка:за;но, ЩU

ДІЯ.1ЬНlСТЬ

ІНШИ'И ор•

господарську

КО.1ГОСЩ·,

.на'р()д

ПОАарських

ПРОАуктах

ставиться

заВАання збіnьwити загаnьний

н'ід перемоги ДО пе.ремоги.

СЯГ

продукціі

сіnьського

-. Нема 6і.тьшorо щЗlСТЯ,-IВИtC.юв.1ЮЄ С,ВОЮ думюу б'ритaJДlfjj) дру_ Аарства за 1О років

І

П

Н·К .1е.ктор оБКОМ}'

прибnизно ~'країНи, Я ~eкi"IЬKa

. - .

о заК1ІІічеltНІ оесци

К()імпартії

.1анкова

Га.•1I!Jна КаБRШ віц імею.' ВIcix.ТJ}Y~аП~ВНИ:!4

pl;l:H-У Кому-

І fI1етИ'IН'У ~а1УГlЮ в 10~I~O , ЩО КО.1-

уМОВи РООIJТИ В

чаеу, і п()lси'ilые•. HeooxiдlНO, ЩОО

Cl.1bCbKOMY гО'c:IlО-

.

поря~ ників ВlІ1кли.каlВ !JtWЄl\.T І1J)O'ГJ113iМИ ГР)'ІШ ч.1е'НЇІВ Товариства д,'ІЯПО­ ' КПРС. Праці'ВНИif\И ооціа:litCтич.ни..... ПШ})еНІІІЯ ПО.1ітич'Них і на.умвJIX

допомогу

A_A_.-....-........~-

агітаторам

t

nроnаган.дuсmам

ВЕЛИКА ПРОfР АМА НАРОДНОГО ЩАСТЯ

бу;Ф;н!щтва.

Не ОНОВ.1ена НЗоОчна. а, гітаціл і В

вечора~и

оотато

MO.I0':u. Н80б XЇI)1ll о , щоб паіР'Юргаl!f.Їзація Я'К!найшltи:ме ВIШІ'Р(іВи.'Ш ці Ht';{щіки.

Т. с.РАИНОВ, (\1}'ЖООВець

В цьому і JI JIIЩ.1a..1а ї,М ПОСИJ.1Ь- ,грами, піwo1'УБа.т.а

мис.l()ВОС'\1Ї, а .по?'Y'J'Oві уМОВИ )l\И:-1 ми па.jYГЇЄЮ, ~::\()іС'конз.1ИТИ раЙо.l­ чИ'Ги цей k'ropИЧ'НИ'Й ДОКУМ.еіН1·, знань .'!еItцію, дма M~ І пора~и ПО 'ВИВЧе!НІНЮ проекту Протя се:и не ВIД1j)I3НЯТИJ»У'!'!>СЯ ВІД ну .'Ia'Jl!(}, ке'РІВ'НlЩ'Гва КО.1Г.oclпа- перетворити його в жИ'lТЯ. _ .... .-......-.....-.. _ _ _ .. _ _ ._. _ _ .. _. ____ ...... -......-..... ........ -..-... ... ....... _ . ..-..........

На

11'0

ДОПОМОГА

;Щ:J)ствіо}'lДУТЬ' такі, як і в про- 13 ІНшими за,ХОД3l:lIlf, . нак,реС.1ени- .та.ні,в ПіраrnУТЬ .!П\lН.а.ііт:Іиhше вив-

~~,_.

ПроЙдіть'С.я

~и КОМ}"1JiіСТИ'liIIОГО

госпнпки орига'ДІ надаш щ).'Щю,ваїичть неПОКJа~ючи f}YK, зм.іц-

днів пере- Н'У допомогу. Р'alЗОМ:1 ПaJPТійиою гої рі.1ыflfчїї 6f}ИГaJДИ В. ШwrИ!Й, в Ава з поnовиноlO рази, а за бува.та в T~rВCbKOIМY КQ,.1гоопі ор.ГaJllїзщією CКJI.aJ.1A кз.1е'іІ.,\:lj)IIИЙ -КОЛИ відчуваєш ПОВСJl,JVДNmу 20 років в три з поnовиноlO «Жов'Ге:НЬ». Велике тру,дове і по- П.'Іа'н і 'f~матизty леJЩiй та 6есі:.д, турб<УІ'У П~Р1ії за нас, Пріацівни- рази». 3авда:НIНЯ це ве ..1И'Кt', а.1е .'lітичне лiwrесeaиrя серед КО.11'00о- ПРОЧJfГа.13 ·на збора'х сі.1ьеької

кЇ!В ce.'Ja. Мине н~б3ігато

!WМООЩ'

і п() ка·ЗlН'lf1К ьв, ЯlК'і pomroві"а••1И і'і f/JIЮ ве_1ичні нап..-рер.те!і'НЯ Щ){)ІГра­

Іму6і,

.

ДІЙОВА

06-

ГОСПО-

із

ці'ка'ВИ- щитах за.К.'ІlМ\іIВ, (){lliОВ8ИХ циф))

подаlJ)C1'ОО.

рцгоrпу в І :tI:ВЮЩЬ

«3 ме- ПОl'ріоному напрямі. ностаЙIНО '(>Х'Ба"1ІОЮЧИ величний до- тою ціпковитого заАовоnення поА. Панченко, куме.нт пашої etIIохи, ВОНИ вис- треб усього насеnення і наРОА.1ек'Гор .10В.ІЮЮ1'Ь сеР.lечну ПО.'\lJf,КІ)· .])~д_ ного ГОСПОАарства в сіnьськогос· ній па'))'J1ії, яка веде наш

ОДИН

та-кої а.ктивное- jJQiЗ, П.іе.1Я оОнаІР0М'1І.а1lifЯ проекту

ті С.1у.хаЧlim, як цього ра:зу. К0.1- ПрограіМИ КПРС.

би П{)-СЛpaJВжньомv І

.С:ПР!!~I}'вати

агі'М.ція -

НІ' доводи.тоrь Mt'- Н1О на:леЖ:Н,ОЇ}1Вarи, осооливо за­

.11ОСЬ ТЮІ, ак 6уде~ю ЖlfГИ і пра ЦІ(}вати П'ри комунізмі, про H.t'1В-

або

Наочна

важ.1WВИіХ засобі,в прооа.га'НlДlI ріШfНЬ паJ)1'ії. І1роте пмYriйна ор-

ь.м, Кїро;ва не нщца€ цьo~y питан-

IJ<i,]ГОCiIJаМИ-ДQс.l.ідно-~о!\а-IIlИ'I~Нf' . ;lpI>CTaHH!! ("і.1ЬСІ>К()ГО гп.с-

ЯКИЙ

.

аГІтаЦІЮ

ГОCJIниці Галина Каnиш, ТеТЯІна се.1У, загml'ныre :на ещи6и КО;lЧ'осІ Ка рпеill:КО , Любов MexetA, l'iв.щкія пу, феРМІ!, j Ji!Ї~1e не пООа'чwrе на

КПРс.

По.lОтняка .

Г(}СПО,1аIр'СТlВ1l

наочну

п-і:tнеСfНН!! їх Ky:JbTYf)H'OfO га.нізац,ія 33JВOj)ИЦЬікого

Ще ніКО:ІИ

пропонують

тракторніИХ, мlicыliгo •. В ім'я ЦЬОГО

проокту

про нев-

M~I!rl'1pia..lbiHO1'j}УД'ВіНик:і'в,

ЯЧ'ни-к та. багаlJ'O і'ншІІ.Х

тру ДЯЩІ

«БіЛЬШ()ВII!К».

.

особ.ШВО ціn:a,БИ-

ні rпоmр~гаТIІ

Малков,

Ч.1С>f! Фото

про

БУ100:ГИ у них,

М. Кремець, а-гі·1'атор.

Колгосп

Оновити

за

пИ/ше аРООСТ31НіНЯ е.КО1НJoЧіЧIІих }"МОВ

до·

сі.1ЬСЬКОЇ

Вс.і іВО­

ві.1'б)!ва'Ю'і'ЬСЯ l' нас і за ру­

бежем.

:за К{)МУ1нізм,

llроГj)alМИ, де

Х<JIРЧУ'ван.ня, СИ·

які

с. Рожни.

.1ИСЬ

промисловості.

рі.lhl1ИЧи..х

,10-

ни lІ'а ЧО.lIі 3 нашою партією є акти'ВНИМИ )"ча~Н'И'КаМIІ оо[ЮТьби

I\О,1госпн"ці

нів Товариств,а для поширення ПО.~іПIЧНИХ і на'у'КОВИХ знань, агі· татори, розповідаЮ-l1f робіТНlІІКам про ве.1ич·ні накреслення партії, нзводять кон,кретні ПРИ·К..1аДИ,!lJК ра;J.ГОСП на·рошує виробництво про.

В

розj~'l

ісl'ОРИЧillОI'O

все,

1І10б взяті зобов'язання 11<1 чесТІ, ХХІ! З'ЇЗДУ ЮІРС і ХХІ! З'Їзду Ком. нз,ртії України виконати достроково. Це буде наш ВК.lад

і

ТР}'дj.в:ниці І і>ідьше рОЗПОВіЦ.11И про веі :Jщ1ії,

і :JНa Йоме. Адже ж Х1() ·IfK Ifе во­

ві," .1і1ЯВИ.1И робіl'НIІКИ другоr БРН1гади після :Іекції.

а'ГlтаТОРI,В ЧМ~'І1lше

!\y~!elfГa, Все Д.'ІЯ НИХ бу.10 рі,:\,не

ко· цьо,

.:І.1Я НИХ.-·ЗроБИ':.10

пере~ви на І но заЯіВИ.1И чдени ДaдlOK

мою розповідь про .кожetl

справу.

буду,ватн

Спаі('ибі КОМУІніcrИЧ1н'ій па,р­

-

тії З3 l11аше П'реіКра~lІе сього;(Ні

таlК, за ще 'СIDЇ-Т.1іше з;автра,-I();ЩОС1'ай­

ВСІХ ,lано!\ ГОРО;ЩЬОІ ()риmди.

ТІІ і СВОЮ частку праці у

-

JlJК'}" ОЧО:II~

Нать­

lКіlВЩlМУ.

~i~~HЦJi M~He оточи.~IІ_ КО.1ГОСl1'ниці НИ. пр()('~.1И Me~e і моїх 'ДРУзі,В-.

праГIlУТЬ ВК.1ас.

lага.lьнонародну

па.~I;У Ші'IЩI,

Га.1И~'а БаіОИ-~: Та .(>та.10СЯ

ПрограМIІ Ко· :.1У'ністичної партії Ра· ;J.янського СОЮЗУ. Гаряче .111 !lJpoeKT

схва.1ЮЮЧИ Програ:.1У комуністичногО бу;J.і ВІІІІЦ' тва, робіТ'IІИКIІ, інте:Йген·

бесіди

по .. ПJЮeК:: Програ~и fiомун~crrиіЧ-

ПУ i~l. Шорса iКO;J.HOЇ ро. ДІІНІІ • .1е б аКТIІ.ВIЮ не

о

~._._'\._

Ma1"ej)i&1 ;ця mсцєlЮГО ращіооюв,,1Є'1ШІ\Я про 3рИ­ мі .f}IІ'СИ КО)f)'lнізму В житгі ніІв a:pТi:ri.

ч;re­

І1рове.та. також з ко.'П'ОСШІИ:ІШ­ ми 'рі.ШliИ'ЧИХ і сз.\Ової БQ>ига:д та з IJ!»ЗЦЇВ'НИR.\·.ми maРlШfJIИЦь1tИХ ферм 14 бt'сід, А. ПawНОВ8, член КПРС

..-.......~-.~-.....

...

--..-.....,..,..~~

_._ ..

безпос-е1JЄil,НЬО піАі-іЦе до НИІІІЇВСЬОМУ CBi'fJlJ.i. РЦЛliIJChКа 3 'їц КПРС IJ;ЮРОїТЬ паJl'l1Ю і 'На­ C'l1ВO Р()СіЯ стала МОО}''J1НЬОЮ :\f1)Ж\1ВОЮ ))од :новою, Тре'І'ЬОЮ Паюгра1.l0Ю­ з:UйtСН'Є1ІІН:JI ПрИ1Щшу ;))ОО:ІЩЦ,ЇJIy :1 ви,сокорозвин)'Тою і 1Щ}·С'г.рією , програмою п06УА08И комуністич­ по lIО1'ре;бах, Bi~y!I\єтыcJI ІІОС'І\УПО­ ви!й пере-noддо ~i

cytClIільної в СРСР в с<ві'; наукою і х}"льтурою. «Се- TblCJI МЩІ:КСИ'СТСЬКО-Л~НJЇнеЬіЮ3. ха­ 6у.. в основному noБУАОвано мо. ціаnізм, неМШlучість якого науко- рахтеРИtCТика Iroмуніети:ч:ooro с}.... муністичне суспНІьст•••

ве.1ИКИМ м.ехamі:ЮВaJiJl!1i сідьеьки.м ного суспіnьства.

roСПО,J;арстВ(}м

і наМпеl])elдовіmою

у прое-кті ПроI1IW4И КПРС ~aє­ B.тm.roIOCТЇ. TaaclllМ чино.\І,

З3JВДaJНЬ

Be'Jl1fKiBCec'BiTH'b()-іcrорИЧlШ ~

Пр()грами гооюрwrьеЯ в проекті ПРOOJ)3JМИ буді'ВlliКцтва XOMY1Ifї':вry з,:tiЙrolЮG­ ї'нтере,сом і піДIre­ .1J1!Кe місце в !Jij)OOКii ('(.'ННЯ}fвивчають ,j обгО<ворюють заЙма.ІО'І'Ь пита.1ШІіЯ м1ЖН&Рl.fдн()Го КПРС, соціаnізм, пnан ""УМ-· TbCJl послі')l.ОВНИХU етш&Мв. рус\у роб-і'mИ'ЧОГО ви якого накресnив Ленін, став у У найбnИlНче АIСЯТИplччя !ІІРоект нової Пролр.а..\lИ 'К&МУ­ ре'ВОЛЮційного і шщіwl'alльІн.о-вJIзвoi.'lыюораАянськомуy Союзі рваnьноlO (1961-1-970 р.оки) рщщIfнIсыRй HiCТWIHOЇ паprriї PaI;~JIllf.Cb'lt()ro К.1асу

ДЗJIIiНЛ ставить naф1іlЛ. Мalcшra..би і темпи 6К1JJЮN\qнoro )Ю3ВИ'l'XУ нашої ВатbIlQiВЩИИlІ не M&.JOII'Ь

I\ОМ)1нkти, всі Ра.;ІіЯ1Нські .1ЮДИ

ноі ревоnюціїпрог.етаріа1У». Ве- во провістиnи Маркс і Енгеnьс,- спі~1f>.C.1.ва.

РОЗВ':ЯІ3аІО1lЛ

3 ве.ТІІ.ЧI'3НПМ

собі . Р'ЇlВних В ї,сторіі людства. ВоСою-з IrePеоорш.ить по вwpOOни- НИ ЛO'Jll)ясають с,В()їм РООМаіХOOtI," l'аюзу" Наче яОК'ралшм mptOJCIННdI1М .Р'У'ХУ, лроолєхи мирного cmвic:my- АIЙсністlО». Вчwry' Ю1fJfСЬ у ма,рroсJIICТ{'ЬКО- Ц'l1ВY прод}1Щії .на душу Ha.ceJI.eIН.- С,ВОЄЮ l1>aH~o;mjC'1'lO. КooryністИЧНІі pa:mк{)BOГO сонця, 0'CJ1IШ'i в lIbOOly вaJIIJtЯ 'га боротЬіби ;;а загалЬШfliі з6ільшит.и 0Ос1ЯI' .1 еІІЇ-lІеькі положеНIНЯ ІЩІООКТУ ня наймогутнішу і най6агarrшу lI'а'Ртія Шilі<mє ш.1ЯХИр.а~ЬІКОГО ШІФОJU' до 33,- ми,р.

КПРС, проект JlIWЇ Програми КПРС, всі ми ЗВ'е.ртає~}'IМJtaМИ WI М·И1Нулоl'O. На НИНОСИ'fblCl.я .oвiTdiНJКY ХХстоліТГЯ - В 1903 но мaIlжеистсь1tо-лє'ншсыltвй а.н.а­ Пмнуму ЦК КПРС .'Ііз су'Ч'аOllОГО poo!IВ'l'xy ~ыltoc) па mиpoor.e ooroв~;>ellillJl B~ix .IW- ,році 11 з'їзд РСДРП ПJpийнutв 1>00ЛЮlї!Н:ИN і ленінською СУ'с.пїJIьства, НВУЕОВО ~ муШсті:в, уеіх 'JlI)УNEЩИX СРСР, :роо.л.ену пові.тн.оїметИl-хоИ}miзму.

В пpooetКТЇ

но itтoр.ич:ну немlIiIt"Y1ЧЇ~ tlр.&ХУ к:апі'МіЛЇ3м:у і Irepexo,v ад saпіта­ :riз.-.уд.о ~ціалВty, і'JDЮОІЕО роо­ !QРИro всесві1llJЬНстор.ИJIIIIЄ _чення Великої Жoomнe;вої cO'Цita­ .1fїстич:ноі

Програма

'I1~ КПРС да­ вї;цп{)вілн() до р'ішеilll.3 червJreOЮГО МОСЬ

рев0.1ЮЩЇ та ПЄlpteмоси coцiaд~1."y в СРСР д.и Ao-:ri JИOЩ­ ('1іВа, ОдюнзРОЗД;nВ Щ)ООК1'У ПporРIL)[И КПРС ПфИ'С'аЯЧ~!lIоИtЙ розвиткові' світооої соціа...ri:стичної ('1tc'I'e~И і ВП;JИlВу її IIІа хід світ0-

буде найвида'J1lfi,шим

іСf,)J)ИЧНИМ

~iIH}' к.aпnтamзму - США; знач- D'J)IOOmICлової upoмrщj~ :в на.iffiлиЖ'­ но підвищатьCl.я м.а.~а~Ь1ІІИЙ ~об­ чі 1О роХЇ'В ІІ]>к6..'П!3IЮ ІВ дJla з ро6'У'1' і КУЛЬТ~ЧlJfIИ:Й ,рі­ половиною рази, а Л'Р()ІІ!IfГ()Х 20 8ЄlНь тр.1~ИХ, усі,м o,Y\tlЄ за.без­ ptOJciв-нe l!reНIII JIiК У шість J)a'з . Oraвиrrьt:.я З31В~ - - ІВ на­ печeJIО хtaтерїа.'lЬ-НИЙ ДOC"l'8.ТOIIt; .всі

«И1 <.'К1ЮЙ» Програху. Це б.уJIIII. пєр- колтоспи

і

~щщгоопи

пе.ретво- СТ}".І!Ні

p01tїB

:JДiЙООит.и IЮ1IIJ У

вoona ша ПроУ1РatИa нашої па.JYlіі. fоJЮВ- рятЬtCJlУ ВНООІООIЩЮдY1IWJIIIIII4 і е.'leКТрифік.ацію храШм. Величез­ творчо . у3агaJlыRюQ IфІІІКТИIt)' бу- ни-ми за ВДаІННЯМИ , ЯJciСтalВКЛЗ BJtOOWДQoX~ roСШ)lдаpcrва; в ні плани m'МЇча.lOТWЯ ІВ гаду;Н ДIOOtYIIЄiНТOM

c~.

дРвкицтва С(ЩI3!JltJl[y, '~вi-.l рево..'ПОЦіі{,ног() }"сьому світі ~,

Щ)І3!Х'ОВує тщі паvrія, були ООІЮТ1>ба за ОСНWlЮМУ БУ'де ~JIe'JlO l!Іторе- Iro)lіІШЄlltCНОЇ 1І((!Х&ИШації вироб­ )уху JI пова:reнlНЯ цa~PCbKoro С.aNO.;tЄj)Жа.Б- би раіД!JlIlfськіп .1ю,цєй у ВІІО<І>JЩ­ НИЧИХ пр(Щесів і ДЄ'да.л1 іПовШшоі

ВИ:ДОВ.1ЮЮЧИ

10- ства, а ПIJll1ЇМ -

.'!ек'Гив.ну 'дУМКУ ІІаіртії, 8из.на.чм голGВНЇ заща.НlНЯ Й OClWВН1 етапи коlМ}'IIriJcrичноло 6у~8НИЦтва. Світ.ІИ!Й РОЗУ'М,реіВОІ.'ІlОЦіЙНа :.І}'Ідр.ість і ве;1.е1ЄНlСька си.1а Кової Ї'сторіі. «Світова кanітаnістич­ М;У1нkтичної Ш'P'l'ЇЇ і pa.;tЯНСьatОГО на система в ціnому,-говор.ИТblОЯ ;!Щ'РОд!У підн-ес.1И Н\'і:шу :к.раїну Шl В проеК1'і, -Аозріnа дnя соціаnь- та,ку височ~нь, з Я'Кої її вJЩIIО

бп~жуазооro .т.а-

ду і всталооВJreIIJНЯ дикта.ТУ.РI 1l'PO.1era;pia1lY. П3іJ)'Мul викона.л.а. цю Прог.раму. В 1919 році, на УНІ з'їзді, паlpТія ПРШIІЛа. ,w}TY .1еJlіlНСьatу -Пp&ГJl'a'МУ. В іній ОУІо10 вИlС'}'1rуто З3іВлаlllilllJl побущови соЦlal.11СТИЧНОГО СУОПЇ:JIЬіС'ІІВа. І цю ПJ?OГJ)a>МУ успішно здіЙСНМJO. ХХП

кООІ3ІНИ'Х житла.х;

3НИllCНЄ

вaJЖ;ка

Фізична прац,я; срср СТ&Не юраї­ ною найкоротшого рlКioчоro ДНІЛ, В Apyroмy десятиріччІ (19711980 }ЮКИ) 6f1~ стоорено М13:геpWп,н.о-'l'ЄХНЇ'Ч1Ну оазу 'JWМу.пiroIIу, д.'М всього HIIU-ЛeIl!НЯ БУ1дє З8Jбeз­ печепо дос'М'11OIt матоеріЗІЛbIНJИX і ;{}'ХОІВНИХ блат; ,ра'дянсыRe cY'OO'k'Ib-

їх а~атиоо.ції, в l'&Ilузі ІІНфО­ 3I8.C'roC)"Вa.'IIНJI xiNiїї!В НtaJIЮд­

xoro

Н ому І'ОСІІЮЩ~С'ІВі, ІЮСJМeIIIН.Я 1J)O-

лі fm.у1tи В БУАЇ!ВНИЦ'І'ві K~Y­ m<еТИЧНorо суооіЛЬ'C1I'Jlа. «<ЛІюрЮJ1ljjJ, поря;д з iJlOi)"l1IIЬОЮ Щ)J()VltCJlooUcrю, Щ)ОЦВі.таютюro, вообіЧИО PODml-У'ЮГО і ІВНІС()КО­ ПРОДУ',ктивноro сільсь'Кого rocrIO_


Четвер,

24

сеpnня

'УАІІНИН КОМУНІЗМУ

рону.

1961

Гідно зустрінемо ХХІІ ПОСІЄМО ОЗИМІ

ЯКІСНО

І

В

з

, lЗД -

....... .

-

,

з

чином бобові.

Насіння на всю площу підготувалн. ПО кондиціях воно ви­ ключно 1 і 2 класів. На добре підготовлену дІлянку в урочищі «3а хутором» виАшли два агрегати. 3а кермом трактора «ДТ-54»-механі­ затори Петро Суворін та Анатолій Радченко. В грунт на перших 30 гектарах лягло добротне насіння.

С. ГОЛОВАТИR. керуючи,й віД:;1.і .Ji'КОМ.

***

Компартії УкраГнu/

lЗД

Від'І1ООРе1ШЛ C'Ia~ у колгоопах,' с()l\ий

Сьогодні на порядку денному-сівба озимих. Готуючись гідно зустріти ХХІІ з'їзд КПРС, механізаторн та сівачі з бригад вирішили провести цю відповідальну роботу -також якісно і в строк. Відділок запланував під урожаіі наступного рокупосія­ НІ 180 тектарів жита іі пшениці, в тому числі ЗО-на зелений

пари, головним

КПРС і ХХіІ

Важливий резерв у збільшенні поголів'я корів

СТРОК

Добре потрудилис!( в нинішньому році робітники зазимсь­ кого відділка радгоспу ім. Кірова. Всі чергові сільськогос­ подарські роботи тут завершеио в агротехнічні строки.

корм. Попередники-зайняті

3

Пі}()цetн'І'ВИXJ()~У

'reд\IiТ. Це

в той

ного ПОГО.lів'я і ПОо1і.пшення ве- він о,собисro стеж,ить за своечас- мe!rшня, не веде'ІЬСЯ 06.'1ік пару­

Ве.1ИКУ роБО1у в цьому здї'wснено

у

1\О.lГОOlIі

ім.

М~lJі'Нн.я дооре 06л~ни'Й.

Кадіна,на,

!ЮГО вї.ку не C'l1ВOpeHO

Одна,к, недИІВ.'ІJAИСЬ ІНа те, ЩО

С. Ш1'КИ. два стаціонарних П}"НJ(- в ,J;Mlroona.x і Ipa'дrOlffi'aX Є Be.1JtКa дor~щвують, з-за ЧОГО "і 17 -18ти, яК'і устатко.вало 3 1957 ро- кі.1ькїС'гь з 00IIe1'CJlreЦЇaл;іСТЇІВ, В3JЖ- міI()IІЧН&МУ вiJЦі,КОЛИ наетає на, йк}', за'ВЖДИ ~>бе<3пеЧЄdlі необхі,дною апаратурою, реЗlКтwвa.ми і

.'ІИ&! стаі.'{а

за,вДСІІНН'Я

по вЩтвоpeшuo ,краЩа п&ра для парушння, тего.с.пОA/llPCТБаХ лицj ВИЯ8.;тяютьс·я не-здатнw.ми ,д.'ІЯ

переuуваю-ть у зра:жовому стані.

все ще ВIfКОН)"GТЬСЯ lifeзalAOВільно.

11 ОIЩ>е-МИ;Х

рються не .1нше З00ветс>пщіа.'Ііе-

рай{)ні з парувакltЯМ теЛ!ІЩЬ, І!іід НЬОГО

род.

ти, а й ДОЯ'РКИ,

ЧОГО гoC'IIOД8.J)C'l1Вa можуть ПООіеС-

Г. ІВАНИЦЬКИR, КО .lГОСПНIІ,К

с.

a,pri:li

о

корі;в уЛітках

В КО.lго.С'лі

цього. А між ТИ'М треба ПМl'~-

60- ОсQОДИВО 'І'ривожнестановище в ти, ЩО годовною пе.ре.вагоюр.ан­

всі l' ва,ринники.

запрова;ІЖelНО чіткиіі т" веііи'кі зБИ'1'КИ. я,ющо в

осіме-нін;ня

здорових те­

лиць є висока їх

aaпдi,)tНeНЇІС'ГЬ,

pawoc- ТОМУ ДОГЩ за ня"'и пltвинеlf бу-

I}б.lі'К наруваll'НЯ коріВ,ВIfХОДУте- пах П.1ан парування ви,l\ОЩIНО .1ЯТ, вве'дено Maтepia:JbHe заохо- бі;lьш-хенш заl,lОві.1ЬНО, 1'0 КО.1че' нн'я Д.'ІЯ всіх катеroрій ТРУ')Щв- ГОСП!! ,дr.пу.скають в ць&му непри-

ти з-ра3КОВЮI. В РЯ(!J.і I\О.lгошів і радгоеllів ігнорують шт}'ЧНе {)сі~еніIfНЯ те­

:ників феРМ. Ось чому, Пf)ЧИJraЮ- ПУСТІІме »ідставаНIІЯ. 3а 7 місяців ilИЦЬ. Таl\, ,вільне П<l.'Ру,ваНIlldl до­ ч'и з. 1957 рІЖУ, IКО.1ГОСП ~ідкож- з П.lаі Н)'l'парувати 1202 Тf' .lиці лускають у п.у'ХіІЩі, іПі};tі вРо)/;-

« ЧеРВОНІ! Україна ».

Гого .1ів.

.

наш~ж'IfИХ

}'1tIOB дЛЯ РООВИ'І'ltу. Іх чЗіСТО не­

3 Я.10ВЇстю

мих.

як У <КMгooni

TЄ'j)МHap,Ho-caHiTapHOГO стану пун- ним ВИЯR.1еIfiНЯ'" ох()Ти у KOj)Ї'B ваНня і oTe.тJiB корів, а ЩО най­ ктів шт}'чного осімені;ння тварин. та Тt'.'Іи!цЬ. ПУН1tТшту;чного осі- ro.'І()вніше- Д.1Я те.'ІКЦЬ паР}'1ВСiJ1Ь-

3 небувалим трудовим ентузіазмом сприйняли трудівники иашої артілі кожне слово проекту Програми Комуністичної партіі PaДIIHCЬKOГO Союзу. В цІ дні вони трудяться з подвОЕ­ ною енергією. дІлом відповідають на турботу партії про на­

8 колгоспі вже посіяно 400 гектарів озимих ку.~ьтур.З Н!lХ на зелениА корм худобі 300. Особливо відзначаються на сівбі ознмих трактористиаг­ регату-брати Микола та АндріА Бреуси І Костянтин Кроль. Кожного дня вони засіваЮТh не менш як по 30 гектарів ози-

ча.с,

і ,радгоспах раЙі)НУ за ра.Х'}'IН()К ХОJЮШИХ реЗ)'1Ь'гатів ЩОJЮКУ ім. КалiJніна Їх вже РОЗ1'е.'J.илое.Я власного ПРJШлоду, чі'І1Ка органі- д{)бивається ІІа 2-й ,ф.'lЬІНиці КО.1- 90 процентів, у P~aHQВi-72. заці я пдемі. нної CllраБИ Тaotі гоСІПУ «ЧерВООІа У<Країнз» те..."{' в чому ж причина всього цьосьогоді нwЙваЖ.lивї'ші за'rцaНДЯ H~K по ШТУ"І'НОМУ осім:енінlfЮ го? наших тва. ри,Нсни:ків. В зв"ЯЗК}' т. 300уЛJl, JrКИЙ У 'J1ВaРШі'Нищтві У 6aranox ГОCJl]о>дарс'l'ва,х рай3 ЦИ''d ОСі)б.1ИІВОЇваги набуває пи- прщJOO 35 років. Кожного ;tня ону ще відс}'Тністщюна,рні при­ таlfНЯ БОJ)iOТьБи з Ядmlkтю маточ- його можна бачити у та()орі, де міщеНfl!Я ПУIIJК'l'Ї'В ШТУЧНОІГО осі­

- ......... -

!tи·х 1ОО корів, як пра'вило, одер- фаlJПИЧІІО ('ІІІаровано R7:1. ilах тав інших се,lЗХ . iliY€ по 1ОО телят. а В окре,мі Із-за несвоєча('·н()го паР~·8аН,IІЯ Вкрай неза.дові.1Ь'Н0 IlраЦЮЮТh

роки-по 105 -1 06. корі,в в ряді КО.1Г()fп4·в і раІДГО('- пункти штучного :>СI'ІІ ')ніння 11.1 Непога.но орга,нізува.'ІИ цю Ilaili- пів розтягуються С1J)OКИ оте.l)'. 3-й дільниці ко.'lТоспу «( Червона .'lНву rПf\аву і в KO:Jroeni ,( Бі~lЬ- ~T П~'хівці mжи що J)Om:JИ.10СЬ .Ук.раїна». ТЄ'хні,к Г . .1~!,К<jЛ часшовик», С. Р(};{;ни , В pJli.'.\li рад- .1ише 47,7 пр(щентаКОj}ів, у рад- то з'являється на PO,jOTY в не­ гос.пів раііону , ]1' 1).1!'J)ifl'llll() ви- го(':пі (' ('-е)flfпо.lкі8{'Ьікиіі»-58,6 . '1'11ерє;юму СТCIJн1. На жа.1Ь . ї<lкі факти непоодино:кі.

Виробництво молока в колгоспах

І

радгоспах району

за станом на

20

.'"

серпня

"': О •

О"',,

. 2e,;~

Назви сі.1 і К().lгоспів

. .. "g ... g~=

~-IIIC .:(.~

0=» Русанів, ім . СТ3..1іll.1 Рожни. «Бі,lЬШОВНоК1> ЛіТК>і, ім . К3.1ініна Требухів. «Жовтень» Завори'щ, ім. Кірова

ГогМв. «Червон.а

Назви радгоспів «Боорицький»

Мехаиізаropи IWIIj>OЩУJOть темпи на пiJu"arolці ГJY/НТy. ВIЮlp3!НО 310 ГEКТapi~ . ПооІЯ1ІЮ на зелени:А корм nOllllA БО гекта,ріll. ПОЧ8IJI1І сіяти н.а ЗЄj}IЮ.

Не фото: ла,нка, яку ОЧО.11Ot' Ф. Цflfo11Щ!рі'8 насІння. ~~

.......

~~~.-......~..-.

ГаАдаll, нз ОЧ~lСтцl

«·ВелИ1<.Од,имерськи'Й»

ІменІ Щорса «Се.\lи'По.'lківськиЙ» «Зоря» «Богдамівськніі» По району

оста,н.ніх

Фото і текст М. Ландо.

.. _ _ ,_#._ _ _ _ .. _ ... _ .. _

..............

Уюра'іна»

;\\,ок.рець. ім. l·го Травня ПухіВ:1іа. ім . Ватyriиа

..-...r.~._

. ~_

. .."'" ..=

:>'>.

о

Робітники каЛИТЯIІ«:ЬКorо ві,д~ілка pa,JI:ГOOny «СеМКnО:lкі,вський» f!же зараз ПОЧ8JJ\н 6Qp!OOЬбу за одеРЖjllНlllя. BJroOКOГO врожаю озимих куль'rylp В че118ерТОМУ році семнрічки. Вонн вирі'ШИЛlI посlятн ози­ мнку тільки ВlІС()І<овроЖ.ll1ЙНнм сортовим насiJнoня.м. Вже очнщеlЮ і доведено др lІІос1енв'х КОІІ,Аиціli 460 центнерів жита OOJ)1\у «в~ело­ Г!ОДОЛЯ1lC&Ке:. і 1000 uetmlep. пщениці «6ілоцepldвська·198,..

Нарайонн,jй нараlД .ЮОIIf~ТmЩЇалі, стів при ur.H"pa;II,llill ста.нniі по штуч.НО1IУ оеj, мені!:ю<! сільсь.кОГОСШJда,рсь'ких тварип.

~:~ :І",

2,>.0

",'"

~~: OO~

=C~

71,0 66,0 74.0 100,0 49,0 62.0 80,0 35.0

264,0 242,6 229,0 216,0 193.0 191,6 202,0

1607 1635 1872 1485 1612 1486 1533

84,0 70,0 90.0 83,0 123,0 24,0

_~~.-....

.

88,0 _.~_

~"Kбу­

;~ержав­

JlКi фактично С'l'O'ЯТЬ цівї ваЖ.1КВОЇ ОІІрarви . Неrай.чо J\їквіД)'1Вати

=~~g~

::I: .. u

1854 1406 1436 1728 1344 1200 1444 865

КП

КрИ'ГИЦЇ

ними ветеринарними ~і.1Ь!ІИЦЯМИ,

О""сО

:1:", ..

раiinю~

гос1'рїй

ло пjддано ЗЗlв.іДУ'Ю~И'Х

~~:>. t»~::C&l

О ...

П])іОвів

раїни,

О

"оо 00..0..

311.0 258,5 243.5 163.2 137,0 137,0 116,0 112.5

. .-..._..-.... _._._. _. __ . . . . . . . . .

:яку

осторонь H~o:!·iКlI,

ДОlI'YЩе:ні у flідтворє;нні Сl'.І;да,JreВЇіЩК.'!адне завда !ІІІІІ ЗО&lJетСтпеціа.'Іістів район}'.

В. НоппаНОI!, голов.ниЙ державний

райінспекroр п:> заготіВJI~Х.

Молоко буде дешевим

. _"":

Різко . пі,'(IНfЩиrrи П'РОт;tyXТИіВність пр:щі, знИ'зи'Ги еооіill<lф11Ї1''І'Ь П:РООдУllщії таке заВ~IІ"dI по­

дітей у ДИ'1'ЯЧИХ зак..'Шда,х, n.e:рехід ДЯНСЬІ,'ОГО c~'мi.'!ЬC1"вa. Па,рrія СТЗ'ВИ.13 рід·на па,}}1'Їя перец ТРУ­ до беJп,да11НОГОКОРИСТУ'ва,IІ.І~Я ко- і СНУ!; .Д.'!. ·"аРОДі}' і в с.lу'жіlllні ді ,вни'Ка~и ('і.1ЬіСЬКОГО гоопода.рст­ МУ'наль;ними ПОCl;IУГмr,и і т. д.). оо.МУ ба'чить С'lИ~.l ('воєі ді'я.1Ь- ва в Л])()~кті :нової П,рог/раіМИ. О,'tНією з ·го.'!ООІНИХ уМОО! під­ В другому :lооятир.іччі б}'lДf ності. вищеп.Н'ЯII'j)ОДУХТИlІІномі пращ f. t1'ВОРООО маreJ}і'альm іІІере,uіМОВИ ПjЮгра,ма КПРС матиме ве.1И­ впроваДili'ен.н,я ,к()ма.lекшоі меха­ ДоМ TorO, щоб у' наcry;nlШЙ пе,J)iо~ чезне octcbithb()-іСТOlj}ичне ;ща­ JEі:за.ції. На ферм;}.х ра~О{'/ПІ}' заmершитги переіхі~ дО КQJМ)"JfЇ'CТR'Ч­ ЧЄ!IIJН я. Наща lla'Рті.ярО':JI'.l!Яi:JJaЄ ще В'ІИН}'.'І0Му дЛdI H&ce.'lЄIIIНJI і СIflPOВЮf.И До'НI має даL1ьше 3!t1ЩнеНJIIЯ неРУШIDНJ- lІ'Ото П'РИ:НЦНП}' РОЗП()і;{Ї.1У . по по- КОМ)'IJIiї,СТlfЧllе б}1~ВНИlЦ1mо в СРСР «1>оща'нівськи'Й» !Юці бу.1И Вста>НО8.;1е"і е.1.еIl·:'І'РО. пр&Мис.тrовості; 3абemlечити П{)- го сою·зу рOlбітнич~о А.'І8IС'У і -'І'роеб:ах. як ве;шке іНТЄlрнІаЦі()нальне зз,в­

;JJa.POC'l1Ba-060В'Я'3КОва )~Qвa. поliудови koltl}'IfR'3M}'»,-пЦюIl'OOw1JOOтМ'я в проекті ПРО'гр.аіМИ К>П,РС. Мають 1ІУ'!И виріше.1ri )1ва ООІЮВних, '!1ЇClНО зв'яза;н:их міЖ собою зaJDда.нНіІІ: доояМ'И доста.тку B~ко.я:кіс1fИ!X про;wктііВ хаорЧУ'ваНlНя

наrem. O~""IiМ з наЙвИ!даmimIЕ\. j)eЗУЛЬта'l'i'в буд~ВIUЩ'Ма IWмуні'3МУ буде .1іК!ві~lЦЇ'Я coo.iCl'.l ьн 0еюо, номічних та ку.1ЬТУ!JНЮ-П0Оутових ~.j'НІІЮСтеЙ міЖ мі·С'І'ОМ і ce;rOM. ВИjXЇшадьне :ШІа'ЧЄН'ІІ1Я д.'Jiя буоді'ВнltЦ'llВ'a 'Ko?l}"1IIЇ3MY в СРСР

стуш~вий п@єхщ ~Я1НІСЬ100ГО се-

КО.1f&СП' Н()J'О селя, нC'lіВа.

Jla до комутн:iJCтичниlХ

С}'ООіЛЬ1lИХ

ВЇJ)1ПоОСИН і лї,ювїмвати В оснооHOr,w вi.д'мiflHOC'l1i між J{iCТOlМ і се-

Кі.1ь,ка р(щілі:в

пРOOItту Про-

РадЯІнський

С{)Ю3

станек)}а.ї-

даllf,НЛ

іpaд:яl!.СЬ'ltOCонаірЩ;у,

ПОЮ найк~cмro В CIDЇ-n і іВОІД­ 'Ві';(1Ювідає ime,pooaм

(1)}аіМИ партії ІІ1РіЮВllчено пита'Н- JЮ1Iас ,н.аЙІПРОдуктиІвніш()Г() і Інай­ HdI1II пі'~ищеll'lllЯ ~роБY'l1' ТJ)y- більш ВИС(}f({}ОШllall!}"іІаного )}об 0-

ЩО

}'еієі OBi'l'O-

дої.1ьні

8у'8а.1И1ГЬ

апарати, а.1е ВItКО!Шr'Овони

погано.

ННlні на БОI'l,.ЩJlі'В'сь'Ко,му ,В4~дL1-

вої соціалj.С'І'ИЧНОЇ сис.теми, ЇJWre­ ре.сам міжн3.~О!'о noролета:ріа.ту, ку В J1Вox КОjXЇ' ВНиatJa'Х

зап,РОВCL;.\­

11001. 3aJ'&1ЬН'ИЙ обс.я:г npо~уооціі ~ИХ, Р03Виrr.Jt'У на.у",и і КУЛЬТУ- чого дня. ВCЬ()lГ() дюдмma. БудУЮЧИ кому­ ЖЄlНО е.'leRТРО,'\О.jчш:я. В 3В'я.:І'КУ 3 СЇ'ЛЬІСьк(Х'() ГOlCIПQдаJ)C'l\Вa за 10 ро- ри. «liill,PC СТЗllIШfЬ з.aD~1I1IfJI ~О.JJИjН 3 роздіт.'ІіаІ IIJJ)OЄKтy П~­ lНіl3М, на' РО;ІИ Радянського Сщо.ау ЦИL'f ДОЯРКИ В'3ІЯдись ~гля.дати npупи K(1J)тї8. Тaпt, Софія KilВ збі:лЬШИ'lWЯ щш6лmно /в.,щва ОВЇ'1'нЬ<НіI{,ТОфИЧПЮГ() ~Зі'ЮRНIЯ, граМИ приавиче!JI!ИJЙ пюга.1ІН.ям 'В'и- прі()КJ.'t3.',laЮТЬ не:mi<,щзIllї ш.JIIЯХИ дЛ'.я бі.'lьші ТffiЛlOOt, ~бс.'lYroвуючи 22 J.,'1>])OВIf, 3 ПО.'!ОВИlЮЮ ,рази, а за 20 :ро- говорwrься В ,проекті ПJJiO'ГPlilNИi,- ХОВ8I!JJIIЯ трyt!t.Я!ЩИХ в дусі КОКУ­ ВСЬ()ТО ЛЮДС11Ва. в л,ИІП!Ні надоїл<l. бі.'ІblШ.як 75 K~B ~ У т,риз Ш)Л()tви:JЮlO :роои. забlзпечити в Рцянському Союзі нLcтНЧ'НО1'ОС'І'aJWIeIННIЯ 'до праЩ, «ПартІя урочисто nporonowyc: ~iB ~О.'lОЮl, а 3 лма.ТКlУ у пр.ооК'lli ПРОО1}J1a.14И ХПРС 'ви- найвищий ЖИТТІВИЙ рІвень поplв- високої .іце<іиості i~, ШjWi­ рёWИtCltКМХ року-293 прирj.Ч!Ному защд;а.н­ IОЛІ\ДЄН()It01l.'Itpoe'l1НЇ зurдаmя, Яlltі HOC'l1Ї СП:Р.аІВЇ XOK~. В проокті нинlWНІ neкоnlння

СТЗВИ'ГЬ

па..ртія по ПРИJCJWpoellЮvy няно

пі~еIШЮВирООнИЦ'l'ва

3

БУIІЬ-ЯКОЮ країною капlта- ВИ'ItЛ~ЄІН()

ЗЄIIXНQ, пlзму».

p&'.JВИ'МtУ ТБаіРИlfiНlЩТВ8., piwtOMY Це 3аів.·J,a'lШя :ціlЙlCllиtrrЬі('JI Ш:JJIQИЩЄ'НН'Ю IF})Oду,ктИlВНості пра- хом ПЬд'ВИЩЄIIJIjЯ іНІДIІВ~уалЬН()ії ці в еільсь.кояу гоCJIIOJДа,j)C'I1ВЇ. оплати трYlд..ящИІХ за Jciлькістю П~редба.чавтЬіС'Я IШВlUIta едЄlК'J1I)ифї- і JfК'iст.ю пращі ІВ ,пов~і 3 'ЗНикаці. сіль:сь.кого ro~. Ж'eШtям РО3JП)ібнИ1Х Ц:iaJ і CКC\JC,YДаJlЬЩИЙ 1}УХ села дО КОІМ)'- ВЗJllllfoI{~ по;ta'JIJaїIВ 3 Н3еЄі.'reIIИI!Я; Hdoory пЦе ШJIJllXОN :роз.БИТl'КJУ і }'tДo- рОaJII}!]реН'IІ IЯ О}'!Clllїіі1ЬНи.х фооцї.в, DJroналеттня обох форМ соціа- що j)OOПод!їляються мlіЖ ЧJreI!'aЮl лісПfЧIНОТО гооп<ЦatРСТВА-ItМ- с.У'спілl>CТВа. Н~lJIе,жно ЮІД кї,lЬГ()СолИl, цієї школи комуні3му )РЯКОС1'і і ЯI!roC'l'і іх п,раці, тобто безce;rJllllC'!tla, і РaJ»,оспів - провід- ШJla11ll0 (освіта, ліКУlВвДIШl, ле/НHIf1X соціа:.тіс'Гичних П1!дп'РИЮIСТВ сійне забе'ЗпечelНlНЯ, Y'I)Hr.-.м.ння

МОРМЬНИЙ

НІ",КС

nЮ.ІЙ ЖМТІІІІІ при к.. унізмl!»­

ні 330 центнерів. )Уже в наступ­ ІЮМ У ,мk.яlЦіс)'1М.'Іі НIНІа 'І1Ру)~іI8IИЩЯ

БУlІlвництва номунlзму. «В ,nepiOlД

ЦИИИ В8'11ХIІ6ІШКМ·И с;.'ІОіВа)(И закі'Н_

пере.хо)\у до . кoory&riзму аростають можливості виховання новоі nЮ­ дини, яна гармонlAllа ПОСАну.ма б у соБІ ДУХІВНІ 6araTcTBo, мармltну ЧИСТОТУ і "3ИЧНУ АОСНІ· hanlcTlt»,---jроБИlI'ЬіС'Я ВИСВОІЮК у ПJ)OOКТЇ ПРОJl)аки. Пері~д РОЗГ(}J)IIl}'ТОГО БYVtїIВНи­ цтва К();М}1ІІі:nry ха.раік'щJi1royGтыcJI да'дьшиіМ :tр0ст8W1ЯIN ,ролі і :JВa­ чeamя Ко",}'іІІіС'І1АІООЇ паJ)'IUЇ.lllt керівноІ і СПРJINmlУЮЧОЇ 'СИ.'!И р.а-

ОбгOOlOpЮЮЧИ проокт П1Юf'JWlИ .'М1У за ШІ'дооне ?tIО.10іКО. КОХУнicтичaroї ,na.pтiї, '1'Р'У'.д\ВlПllКИ Не ,8ЦC'fа'ють від ПО;фJТИ ДОЩl­ М'Ї'С'1'а і сє.'!а ще ши!рme РООГОір­ ки В. л lfТOВ1fеШtО , П. Тешоок, Н}'ТЬ <mOЇ :MOI'Y'I'НЇ сил'в, ОЗllМlЄ­ С. Цьомка. Осталшя ВlmВиm ба­ IHymb JIiO'Вкми 'I'JI~вими Irej)fЛlо­ ЖiU!'IЬЯ ДO-вeimI КoїJThIItkтb 11tQp1.в ІВ га1lИ ~ ПЇі,$'()Т()ВКИ ~ ХХП 3'їщу О(;С;1}Т{)В)"В8.нdЙ f1PYUIi до 50 roлiв. ~ПРС. Рщ~_ькі ДІОДи CIl'j)нй­ Все це ;щ.сть 3)(017 вивi:Jп,;шtти МЗІЮ'І Ь аюву n'J)O~N'y к.ПРС JШt деЮ.'Іl>ка доJFpOOt, ок.орот-ІІІ'И 3&'1'~ ~,к.p;081f1Y' епроа.ВlУ, як parrи, а О'І'Же :m.изиrrи mвЗJPн3.івеJIИЧlfїшу Me'l"YC'80r0 ЖR'l'ТЯ. тї-сть ,М().'Іока. О. ПllnllntНКl,

чується проект Пpor,ра.ми КіП,РС.

Л. РеЧМІ.lн.

пмне Щt!,ржувати

ДOl;tатко,ву

оп­

зоотехнік.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

-

Четвер,

серпня

24

року.

1961

.. .. .. .. Пll1ЧАЮТЬСJl RАІІТRJJЛJТ. своро В ;;;;;~~;~~ .. ~ І' IlчаМіжнаРОдltl~еМUI! Лазівка закривається •.•

~-----~--.~.~.~.~ _._.~'~._._._~.~.'-.~_.'__.~.-.-~--~-~~

!

_..-_ _.......____ ~ g

g

~

• • • ............

ВсІ люди доброї волі палко готував цю

схвалюють

Наша шюі.'Іьна-:ОО'ІaJl'iч-

ІІНІ,-ГОВО-РЯТЬ уч:НІі СеМИПНКJll\.ів-

І : сь-кої В()СЬМl!IРЇ'ЧНОЇ школи про : с'ІЮЮ Д;()с.1Ї';1:НУ дj.ЛЯ_IІIК.},. л'КТИlВНQ ВКЛІО'ЧИ.'ІИІСЬ юні натура~',сти у

впконання

,10вна увз-га на

&Y:Ja

піlO­

так часто .назив-ають Буштинсь·

~кий піон:ерський табір імені 3ОО-річчя возз'єднаlН'НЯ

з Росією, розташований в ГИР'lЇ

У~раїни

гірських річок Тер.е('5-,і і Тиси. В

цьo~y році тут ві:д;почило бk%llIе тисячі шка.lярів. На $JТO: в сонячниї! лень на березі Тиси.

!

ІСПИТ ВИТРИМАНО НА "ВІДМІННО" Пла,вно

несе БраСУlня-ДесЮl.

Т-ретій рік ,се~ВtPіЧJ!tИc.'NlIВ йому

ДніIlI.РОС:ВОЇ в-о:;щ. А да.lі, віlДIРОй-

ОСQ6лИ'Во пам'Я'11НИМ. У cлriшно 3а,­

Добіре IІ'РЗlЦIOЮТЬ сеМИ1ПО.'lкі'в_

найважпивіших і найбпаrород" ніших завдань будівництва ко­ муністичноrо суcnіпьства»,­

·-я в-же не маленькИіЙ, ДQПrO!МО- гo.тrMB молО!~ня:ка. l\ожuюго .J)aНlK)' ;ь'у ТОI5і, пі:~у на .тіто у ·ко.тго:сп ВОІНИ першими ЩКі)}ивали к>оша­

ClПалтаlХffoУ1Лагове

звзжуванrnя,

ВИJIOвил(}ся,

28

нама­

завербувати в шпигуни

г~омадя~ НДР. Шляхом

обману,

ляють. деяку

частину

ПІдкупу І шантажу

вони намов-

нестійку

житеmв НДР дО переходу в За­

рейху. В Західному хідну Німеччину.

Цих обдурених

Підступам американських імп!!­ ріалістів і західнонімецьких ре­

організації, які окопалися в Західному Берліні під назвами, що

ваншистів надходить

дивно звучать, як «Група боротьби проти нелюдськості», «Слідчий комітет вільних юристів», «Схід-

ве,-говорив товариш М. С. Хру_ ЩОВ,-ми добре зиаємо, чого ви хочете, чого ви добиваєтесь· ми

у Західному Берліні край. «Стійте, пано­

вже

в демократичній пресі

НДР.

кордонах

таку

охорону і

такий

контроль, які надійно закривають шлях для підривної діяльності. Вжиті заходи по гарантуванню безпеки НДР та інших країн соціалістичного табору залишаться в силі до того часу, поки не буде укладено мирного догово­ ру з Німеччиною. П. ВІКТОРОВ.

записаlНОВ проекті НОООЇ Про­

Матері

зиму зно-ву в тк ()лу. лят на ніч. А коди -в .'Іишrі пеШf\:о;~а бу.l0 ~[a'repi Х.1О1ЩЯ. Він ред тиМ, як Ibi-;щраіВwrи ХУДІОбу на ще 1іlЬКИ се:МИК.lаIСІНИіК. Та, ра- приіЙмаш.ниЙ Щ1JfКт, зрООИl.1И чер3 ТИМ, У -се.рці

працюють

і

гаються

J1)ами К·ПРС.

lliР'ЩННЗI3"И, пастиІМу ХУі,1;обу, ана ру, о СТ3'НIН і,ми П'РIFГ<1НЯЛИОВОЇ:Х те­

30М

установах

О.сь ~еякі факти. Залізничний МІСТ БІЛЯ Еркнера американські агенти хотіли висадити в повітря, к()ли по ньому повинен був пройти швидкий поїзд. Це збирався ЗРОб~ТИ якийсь Йоганн Буріанек, що ДІЯВ за завданням «Групи боротьби проти нелюдськості,., але був арештований у момент, коли

«Забезпечити щаспиве АН" тинство кожній дитині-одно з

ДО'ГЛJIIД&ТИ 120

міста

В

ГІвлею, ТОРГІвлею людьми,

«Німецької військово-морської спІлки». Відомі й такі шпигунські

лося

Чуйність

;Щ.1И ~a 'РО'!\.И точ у 16-ріЧJlюгq оо·того і заявив: Віro,lія ПРИlС1'j)8JСНУ .'І'юбов до при-- Д<lJвз'Йте групу телят, .пас!Ю,ДИ рtДІНІогок'раю. ТИІМУ ЇХ ~oOp.e. - MaMO,-IСК:З,ЗЗ;В -він якось Йroюу <ра;ЮМ з Лна'ІО;ИЕ>М Ме"lЬ-

по заіК,і.нче.нн·і наlВча-НПІЯ у шкOJI!Ї, НИІКО-М дорytЧИЛИ

до'р, _Р"ЦИІН-а... Всьо-го _не пере-

сь'кі мі Ч11JЧнці. А. Макаренко.

МИТИІХ W'fією бе~.в, сJci.'ІЬКИ кін"ІИlВiШИ наВЧ3IНJня У 9 :к.лJruсі, ОКЮМ !К1Иїнеш - .1УКИ, луки... майбутній д~оятИltЛalС:Н!ИК прИlЙШ~В Ма-оуть, TWKi іК ПOlЧУ'І'!іЯ з.О'У- д<\ керуючого ві:щі.'І'ltО'М С. ГО.'ІО-

підрив~

і шпигун-

Даллеса Центральним розвіду- І зроблено. За пропозицією уряду вальним управлінням США. . держав - учасниць Варшавсько­ Пр? підривну діял.ьнlcть най- го дог?вору, Рада Міністрів Ні­ ~аНЦI.В ~ме.риканських І БО~НСЬКИХ меЦЬКОI Демократичної Республіки ІмпеРІаЛІСТІВ не раз ПОВlДомля- встановила на західноберлінських

раЧIfJШ.

у

газета

Більшість цих організацій тісно лазівку в НДР закриємо». зв'язана в відомством Аллена: Перший крок до цього

ООіР­

І го, щраvбе, гіj)'IJЩЯ біла, mф­

••••• Q

берлінська

не бюро» СДПН та багато інших. підпишемо мирний договір і ~ашу

ао

коPl3JНJ;ф,

Недавно

Берліні знайшли притулок члени людей спонукають іти на службу різних реваншистських спілок, у в бундесвер, вербують Їх в орга­ тому чис.,і - «Сталевого шоло- ни розвідок для засилання назад ма», об'єднання есесівців «Хіаг», в НДР як шпигуиів і диверсантів .

І' сишша, ДУ-РМіаIН ш~сыltи,' сучумиза,

країн.

шистського

І

Д<І'lІ!Ка,

шпигуна-

терористичних

відомствах

. ТУІ('., нут, ЧlmIа, ('.{}Я,ваіЦа 1Ю))Іа!

і

імпері.алісти пере- кам у ~OHi,., розташована в захід-

тиси'. чиновників колишнього фа-

•. ДужІ' ЦЇlБа:ві ді.lіЯ1НКИ КО.lеIК: цш,н:и.'{ -КJУ~lЬ'І'ІУР. Чосо тут ті.1Ь[ ки lНeмa€? Різні б06и, а.ма1).'Ші­ .'ао

відомості

чисельність

ка організ-ація «дОПомога чолові-

західних

ІІа дорі;д!нИ'Х ка­

If

збирали

дислокацію,

лему.

ських організацій ФРН та інших

кача:НИIСТ{)Ї.

чанах.

Q АКАРПАТСЬКИй «АРТЕК" -

і

Німеччиною і розв'язати на цій .0T~дaMCЬK?MY окружному суді, основі західноберлінську проб- ЦІ ВІДОМОСТІ приймала ... католиць-

них,

п.іДЖИR.'!ІеІНIНJI та

зерн{)

Габрільскі

озброєння радянських вІйськ. ЯК було встановлено на процеСІ' в П

і Франції діють десятки

ГIO­

п!'j)e,x'pe-cне заПИ.'lеіlI'lliа. ВlЦи на врожай ДI{}орі: сте:б:Jа досяг­ .1И 3-'ме1'j}ОВОЇ ВИlШТИ, на.'ІИВta­ Є'Ться

диверсію.

ми і диверсантами. Тепер тут під «Н.еЙєс Дейчланд,. розповіла, як особливим покровительством вій- офІЦери американської секретної ськових комендантів США, Англії ~ужби зай,:,вються брудною тор­

3а П.lаНЮI п-рове.1И вееь KOrMШlеIК'С аГРОЗЗIХОДЇrв. В (}СТ<llн:ні'и час прове'.lИ

Франц

творили Західний Берлін у «фрон- ноберmнському районі Штегліці.

з(}се'ре.ц.е'ПIa

вщющувзюіЇ

страшну

говорилося про необхідність негайно укл·асти мириий договір з

тове місто», наповнене

~в()рі,чки, 5'ажraють вір)зна"IИТИIl3'С'111Іші з'їЗІДИ lПа,р_

rrо~р}1НК.аIМИ.

серпня в Москві, в яких, зокрема, про

ЯК від:омо,

Ht'pcыоїї

тії своїми

~пигуни

- ;:~~~K:-Pc;~;=:ь~o~a ~~~:-lи р:і СПlльниками

ботанічна

І

товариша

і: М. С. Хрущова по радіо і rелеба- Ф~щ Вейдтланд разом з дев'ятьМа

Шкільна-

,.

виступи

с.

ЗJР:гі1ЛЇ ім. IWл;іні:на,

дітки, На ,щілі

_ві\ЩЧ'уIВa.ЮТЬ

цю велиJty 'ІwOОТ}' партії щ){) сооїх ;nте'Й. В ДИТ\ЯtffiМу ca~y

що

го!}діс1Ь за СIІІНI3: О'сь і ,д,очеlкала- се,ре'дньодобовий :ЛIJ)Иріст на голо- !І ОО.flИ ~об:ре ~ОГЛJliн}'Ті, Ні3ГОДО-вані, цікаво rnРОlЮдяТЬ доов,і,l­ ся ДОПОМОГИ. ву становив 727 rp-aмів Ліри за,в-

ЯК зlffiєщ шнку... K(}}rroJ)i

-

Зу.стріли Ві'!1а:.l-ія у

:~aHH~ 500. ~Іайже ос:іх те:(Ят буПІРИ-

віт·но. Всі зла.ТИ:з ТРТ.1()В()Ї С'ІМ І

Х.l0пець.

П()го titka-сеС')1ра }Іа-

ЛО Ц1liНО 3 вищесере,;JiНЬОЮ вго-до­

ТИ&ІОф її ВНІЗ. кор ИJCТY Є'І ьея пошаною у .танці за ХОР-ОШУ і)},оботу. загашшillO

-

.1Я. 3а це щире ММ'ЄРИ:НІС.ь.ке спа,сиUї 'J!Y'Й1!OOМу -К-О'ДerRТи.ву

зак.'Іа;ДУ,

ванЇrcтю.

Тру,~овий іспит п~ред почаТI{(НI

тері-Віра ТИ1мОФіїІElна Га.1ИіЦМ\Іа навчан,ня }' 10 кла:сі ·БО·М!СО~О.'Іець вже не пе'РШИЙ РЇік-пере~ова ДО- Віп.'fLіі: fалищький ВИТРИМЗ'В на арка в apTi.ТJi. І м,ати 'Віта.'rія- «від,мін-но».

() .1'1'на

І

ЗОКJ)el'd'.З.

шого.верес,ня -чаСТІШа її вихо- І ва'lЩlrв

с а-де

~a паlj}1'И Пе<рШ()IN) І

юrа:су.

М. Синипьнік,

М. Тищенко.

i~1

Радгосп

38

О, ДО :наш(}го П()ЛRУ приііу­

ВИLховз~е.'ІЬ-

ці ВіріПеl1ріlвні ВО~РrOНlіЙ. пе-Р-І'

вчитель.

Юрова.

тисяч

книговидач ;за

7

місяuів

.'Іо!-із задоволеJliН1ЯrМ .R3rзaIЛи 1ІВ3.­ Великий 'книж,ко-виіі фОНіД Ma~ ра'ДЯН:СЬJКОro НіЗ.IР(ЦУ РИННИlКИ, .СlПос'Мріrnючи, Я'R по­ міська бі6:riО'Ге1Ка ~ЛіЯ ~'lеИ. На ВітчИ'зняній війні. Л'J)aВЛЯЄТЬСЯ Х }'!Д'Оба.

В житгі ТР}1;ЩВIГИіКі!в села Зазим 'я в:~булиr~" :нrіни. На лруте ·.1ЇТn Віталій Галицмшй, '}'ЧelНЬвіД~lінни:к 8 _класу, ПaJC не КОЛГ{).1ЖЯ

ВИШ!!аЧ1на

у В~ЛИіКій

пмицяхстелraжів-БIlПі1ЗЬКQ 30 ДЛЯ ТІ)ГО, щоб ~ти мотли юра'І1ИІСJIiЧ IJVНИЖIm Хіу,дожнь.ої, поліТИl'l- ще I1рієнту,ваТИJСЬ у' lBl!I60pi книг, Н'ОЇ, с і.'lІ>С l:IKOO'o-cnОдalPС ЬКОЇ , меТІ)- ~B бі6шотещі -ВИir()11Омено CTeIrlД­ ;'ЩЧїНОЇ, теХIН1ЇЧ;НОЇ та іlНПJOlї літе- вИlС11аВКУ ліТelра11УРИ «Хочу все

NIlН\ИIХ, а ра'дго-сооих Te:urr. В цьо- ратури.

му ж ;році і в жиnі 8іта.'lі-я ста-

і! li

Ві&ЛЇI1're'ка

знаtи»; ви~rotraе?dЮ також 6і6ліо-

OOCД)"ГOBY€

Y"fH~B течн;і плаашти про I1k-ремИіХ ШІІСЬ-

,Бундес,вер-армія

3ахід.If(J>Ї

НіМСЧЧИlНи-збіЛhШУ"ТЬСЯ.

Ії

гене·

pa.1~.. КОЛІШІні ,Гітлері.ВСЬКі вuєнаlЧальники-вим-аг.аюгь оснащення а'РМlІ аГОI~НОЮ зброєю І сучаCJНUЮ ,ВОЄII'НОЮ техні.кою. Сполу_чені

Штати Амери'КИ сприяють оз6РОеЯНЮ армії ФРН. Це фото роз· псвсюлж?,єт~я захід.нонімецьким аген'Гством ДПл, «Хто міг поду· мати,- IрОШЧНО пише аген;гство,-ЩU після 1945 року амери· Ki,HCbIКi СО.1дати допомагатимуть німцясм ремонтув.ати танки?» Це відбувається сьогодні в НАТО - додає ДПА. І фото roв.орить са· ~Ю зil себе. (фотохронї,.<а ТАРС).

ДІЕВІТЬСН ТЕ.J1ЕПЕРЕДА ЧІ

по,д!я-на ЙОТО ЧQТКРЬ'ОХ rnкrj-л м. ВРОВЗiJ}ЇВ та mJ.- Мelll'lfИ'КЇ<в і Їх твори 113 ТЄiМlarrич·";~!1.1ікаційниЙ фільм; 18.30 J"JJ!У;-"ЯХ заіС1I1'!Т\JfВ\?Я 3ІН.Ч"і& ВШ""'М. ;(ає методwrн,у ДОПО)l(}гушкільНІИіМ ні: «Ві-IJНО jБ'И!ВИЙ ІлJJiїч» , «Кому24І програма СЕРПНЯ «Старт слави». Пефедача для мо· ..... "1' .... vllд.) А IК-О.1И ~fіж керівниками школи і i}i-бліО'Іе_кам ра\Йону, ЧИ'Мl'JaМ'И ніlзм-нaлnа мета», «Хто хоче Четвер: 11.00-«Новини дня»; _lO.J.i; 19.00-«Велична . програма щасти». Обговорення ра:дгос,п,у заходила МОІва ПРО х.1ОІІ- Я'КИХ ІМИ:ЗЬК-О 12 тпсшч ліOlНeqJ.j1В ПОД<іJ)OJЬ."У'ВЗТИ», «ю.н,ий Ra'l'Y!)}a- 1l.10-«Олекса Довбуш». Худо-ж. народного Гіроекту ПрограlМИ КПРС; 19.10ЦЯ, оби~історOlНИ, не-мов o6.wi- та уч-нів. ліС1» та ЇJнші. ВЄlдеомо а'.'ll"б()мвід- ній фі.1hМ; 18.(Ю-'науково·попу.1ЯР· концерт лауреатіlВ міжн.аро:ltни.х . 3наЧІІІIV ;р()О(}....у се"'"Д 1fітей П"""-ГУ'Itї'в про .прОЧиrгalНе. ний фі.~ьм Д.1Я ШКОЛЯJрів; 18.10- КЩlку,рсів: 20.00-рішення січне­ люючись П'РИІВlта-IIJI~!ІІМИ, ГО'ВОІРИЛИ: -.'""'." 'I'v міжна;родни,й orляд; 18.25-назуВідміЮІИІК Н131ВЧI3JIIIНСЯ 'у ЩКО- велиОі.бліO'reЧ1н,і

.1і.

Від.\fЇ.!и!ИJК п"1""'-' • .тті .у

1). пtrО!СПЇ. '''I'V'

прац1ВlНИlКИ піlД

В читалЬtН{)МУ 33л'і діти можуть стріч з'їздам партії.

«Комсомоль·

Чд;С MlJ'Нix канікул. 'f.i.'Іь'ки 'в o~- по-;maWмИ'ГИІс.ь з lНовИ!IfIШk'lИ літе- ськи'й те.1евїзіЙ·ниЙ поот», «ХВИЛИlН·

шй місыRй бі,бmOТЩli

кїлыкilIьь рату.ри, брати

піон.еJ)!('.Ь1ОЇ гаооти _10ді; ка в ід'починку:.. Передача для мо· 18.55-«Новини дня»; 19.10-

РФшеНlllЯ Ктr}lні,стИЧІНОЇ пз-ртії і ЧИТ8JЧЇ!в пepєm.ищyв 1700, а liIJШ[- та журнали. спекга,к.1Ь. PaI~Hicь.KOГO у'р'ЯlдУ П!jЮ НіЗ.МИЖЄН- 1'оiвщ'l\aч-білыlJre 38 ТВ'СJI'Ч. -В пра.ктИ'ШіЙ j)()бю11і дооре віц11 програма ня

шкоди

П~lД1веРДИ~'ІО

дО ЖИ'І'ГЯ

не.моООи

ОсOlБЛИlВOЮ

се- ЧylБaЄМ.О

'ДQПОО400у

ШllШИ!Х юнИ!Х

:К!НИІГИ rПJPO

тля'ху. Тепер у ньом ro ЛеІОна, 'Pi~

З'ЯВИЛОСЬ б.аrато i!iP'Y':flm

веЛИlIW-

ВИ'ГorroБляють унаОЧ!lfеmя, ОІВоло-

програма на-

<IWIIV • • . ..." ..... рОМ • апссва, J

ШКІЛЬНОЇ КОМООМОЛЬСЬtкої оргашФ3а-кр3tШlи аа IВл~ 3іЦ ІВ ГJ)OМiIII,ЩIIIНції. сышй !Війні та геРОЇIЧІНJ ПО)ljВИГИl

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

«Олекса

Довбуш».

Худож,н-\·и·

Редактор В. ПИНДЮРА. Андріанова Валентина Олексаш· . ЯКа живе в м. Б ров.ари,

ДР,\lвна,

КОО4:yRmИЧНіУ діва·ють те'Х!ні,кою бі.бЛЇO'Гe"ШlI()Ї ,р.о- фі.1ЬМ; 20.40-«Світ аплодує:.. До· вул. П ап а.ніі на , І, порушує справу

are 'І'ЇЛЬ- па1JТію, ІI'})І100реМ1)ГУ ВemtlltOЇ боти. ОСОІБJШOO хочетЬtCJI ві~чиКИ по Н3lвча'НlНЮ, але й по пpt3.IЩ. ЖQ:ВТН.ооої С(щїa.л:J.·IСТИЧlНОі IреіІЮJtЮ-jТИ УЧШlИЦЬ міської ce~.МЇ ШК .. 0••"l'я u.:у ....,. о 001'" ~.:_"'.iНO C"'K_""""_!l;N> u ЦІ'-1 , ':~nNnТ"",, """утrOl1П...... Н" ....І\-1 ли:м 1 о'"" ДV'VJМv l' "1JШJ)1 U;.~, I.A:I' /'І"n."""fIt Вl'~..... " ''''''-'''''Y~'' U'I.IJЛ1'1 """1 "У "",,,,,,'nЛ ....v . .

19.00--Велична

Віталію і тим, хто ред 'IN1ШИХ ІООІИІХ вї,,'tвіl{YlВil-qШ Ю)- ,'П)Іу'3їв. Вoorи jJe'WШ!1yOO1Ь юнижки, родиого щастя». ОбговорeRiНЯ П1Ю' екту Програ.ми КПРС; 19.10-

гаряче підрll'WY'ваlВ Й&(), вїV'R'kтьРИlC'l1YIО'І'ЬСЯ

I)браІНО-ГО

пооу~ні.стю

вого Пленуму ЦК КПРС у дії. Школа передового доС'віду в сіль· СЬКОМУ roапода,рСТlВі; 20.45-«Твоє щастя». ХУ'дожнtiй фіЛhМ.

бібліorrекв:р.

орган Бровар<:кого раliкома КП УкраинЬІ и

кументальний фільм.

проро:мучення

з АндрІановим

СЕРПНЯ Іваном ,петровичем, який ЖИlВе в П'ятниця: 11.00-«Новини ДIJЯ»; м. ЛенiJн-граді, Но.воЧ'е1'каСI>КИЙ 11.10-«Твое щасти». н~ви-?· ху· v- n про·в." 45 кв. 15 . 25

д:ожній фі.1ЬМ: 18.00 «Новини дня»; 18.10-«Після гудка». Муль.

Справа слухатиметься в нарсу' ді Броварського райану.

райсовета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. Гор. БроваРbl, Киевской области.

Адреса редакції: м. Бровари, Киівськоі області. вул. Київська, N2 158

Броварська

paliGHHII

друкарня обласного управлі-ння культури.

Зам.

3841-3321

102 номер 1961 рік  

102 номер 1961 рік