Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯІ

РІк видаИНI

СТЯХАНОВ[UЬ

Пленум ЦК КП Унраїни

постанови

26

Пленуму

рії, науки

р.

ЦК

КПРС, наш

житті

нашоі

Виконуючи

народ

і

техніки,

зміцненні

могутності

Батьківщини, в будівництві комунізму в

трудящих

15

подією в

липневий

доБІється

нових успіхів У дальшому розвитку соціалістичноі індуст­

СЕРПНЯ

ЦІна

що

Комуністичноі партіі і Радянсьноі держави.

П' Я тни ЦЯ

1955

піднреслив,

Пленум ЦК КПРС є видатною

(І240)

102

Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партИ Украіни та районноі Ради депутатів КИЇВСЬКОі області

lVIII

Радянсьноі

нашій

краІНІ,

в укріпленні табору миру, демонратіі і СоціаліЗМу.

КІП.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІї УКРАїНИ велику

.:тітичним і виробничим піднесен-

Пленум Центр,шьного Комітету Комуністичної партії України. ПJIенум обговорив такі пи -

серпня ц. р. відбувся

мі.'Іьярда карбованців різної проДУlщії. Успіхи в розвитку ПРОМИСJIО-

увагу приділили питанням да.'І'Ьшого розвитку науки, участі вчених в У доскоюшенні техніки,

ням. ці рішення викликали серед трудящих області нову хвилю творчої ак'гивності.

тання:

вості Радянського Союзу, в тому

технології і організації виробни-

19-20

ДУКЦії. і дала понад план па

Учасники

1,5

Пленуму

обкому

деякі успіхи в

говоренні заходів, намічених лип-

і. Про підсумки липневого числі промисловості України, без- цтва. На Пленумі вка;зувалося, роботі промислових підприємств Пленуму ЦК КПРС і завдання перечні. Але, як підкреслювалося що деякі вчені ведуть свої дос- Києва і області, тов. Гришко вк.апаРТШНОІ організації України. на Пленумі ЦЕ КП України, ве- ЛІдження у відриві від завдань зує, що значна кільк.ість підпри2. Про скликання ХІХ з'їзду ликий Ленін і продовжувач його виробництва. Інститут гірничої ємств ще не виконує встановле-

невим Пленумом ЦК КПРС, щю зростання РО.1і раціоналізаторів і винахідників у справі технічно-

Комуністичної партії України.

З доповіддю по першому питанню виступив секретар ЦК КП України тов. Кириченко О. І.

Пленум ЦК КП України під-

креслив, що липневий

Пленум

справи Сталін вчили не заспо-

коюваrгись на Д,осягнутому, а при оцінці успіхів виходити з тих великих завдань, які стоять перед нашою партією, завжди пам'ята-

справи Академії наук УРСР зна-

ходиться в Києві, за сотні кіло. М метрів ВІД виробничої бази. . ало наукової ПРОДУlщії дає ІНСТИтут .машинознавства і сільсько-

ти, щО нам треба швидше йти господарської механіки Академії

вперед. І Пленум ЦК КПРС, об- наук УРСР та деякі інші.

ЦЕ КПРС є видатною подією в говорюючи питання про роботу

житrі нашої Комуністичної пар- промисловості,

зосередив

Відзначивши

Секретар Харківського

КП України тов. Тітов В. М. розповів про широку, активну участь працівників промисловості в об-

':го прогресу. Разом з тим він від-

них планів по валовому випус- значив, що в практичній роботі

к." про:rчtції і особливо по номен' "" клат"рі т'а асо""'именту, по під, У' несенню продуктивності праці і зниженню собівартості продукції.

по керівництву промис.'Іовістю області є ще дуже серйозні хиби. На багатьох заводах Харкова слабо впроваджуються у виробни-

ПРО~ІОвець вказує, що одним ЦТВО найновіші досягнення нау-

ки і техніки, низький рівень ме-

Як вказувалось на Пленумі, з найважливіших питань, зв'я- ханізаціі трудомістких процесів,

увагу керівники ряду міністерств, глав-

заних з да.'ІЬШИМ розвитком на-

слабо впрова,'l;ЖУЮТЬСЯ автомати­

тії і Радянської держави. Вик.о- насамперед на серйозних хибах, ків, підприємств не приділяють родного господарства Київщини, зація і шугочний метод виробни- уваги впровадженню є питання про спеЦl' алізацію в цтва.. В ряді місць низька кульнуючи пост<>qнови Пленуму ЦtJ> n які гальмують розвиток промис- налеЖНОІ lШРС, наш народ доб'ється но.. ловості, на заходах по їх лікві- У виробництво передового досві- промисловості, зокрема, про ство- тура виробництва. вих успіхів у дальшому розвит- дації.

ку соціалістичної індустрії, науки і техніки, зміцненні могут-

ду, погано працюють з винахід- рення великих

ЦК КП України, хиби в роботі промисловості, виявлені липнебудівництві комунізму в нашШ вим Пленумом ЦК КПРС, мають Kpa~нi, в укріпленні табору миру,'

ності Радянської Ба'І'ьківщини, в

місце іі в промисловості Україн-

демократії і соціалізму.

Комуністи Радянської України, як і вся наша партія, з величезним піднесенням зустріли історичні постанови липневого Пленуму ЦК КПРС. Одностайно схвалюючи і підтримуючи ці по-

станови, 'І'рудящі республіки, під

спеціалізованих

Тов. Тітов піддав критиці ряд

Як. відмічалося на Пленумі никами і раціоналізаторами, по- .1lи~арних ~exiB замісТь др~БНИХ, промислових Мlшстерств за те,

сьюої РСР. На ряді шахт, заводів,

верхово займаються питаннями яКІ є ниНІ на багатьох шдпри-

економіки виробництва, не ведуть ємствах. належІЮЇ

боротьби за зниження

-

За

загальними

цифр...ами

собівартості П1\l\дукції, за економ-

зростання випуску ПРОДУКЦlІ,-,

не витрачання

говорить секретар

!,V

сировини, мате-

Запорізького

Фабрик, у будівництві, лісовому ріалів, палива, електроенергії. І господа.рстві республіки повільГострій критиці на Пленумі но впроваджуються у виробницт- були піддані промислові MiHicteP-1 во найновіші досягнення науки, ства за серйозні хиби у викотехніки і передової технології, нанні державних планів, по ру -, погано

використовуються

внут-

рішні резерви. В бататьох галу-

обкому КП України ТОВ,. Гайовий А. І.,-ми часто не ПОМІчали погaHO~ роботи. ряду підпр~ємств. ДеЯКІ з цих шдприємств ВІДстали в освоєнні виробництва і застошення завдань по номенклатурі І суванні нової техніки, багато ро. , . о і асортименту виробів, за низьку

КІВ тупцюють на МІСЦІ.

стан-

її в брак.. Керівники ряду міні-

роке обгов()рення постанови лип-

що вони повільно виправляють

І помилки, на які вказав липне-

вий Плен"м ЦК КПРС. ' - нп а.,. l' ВСІ' r q"УЗІ' наnl'lПНОГО <», yvl'\ господарства УРСР, дістала даль-

шо'го розвитку за роки п'ятої п'я. тирічки вугільна промисловість України, - говорить застynник. міністра Byгi.тrЬHoї промисловості УРСР тов. Красніковський Г. В.

-За цей час видобуток вугілля зріс на

65,5

процента. Проте, не-

керівництвом партійних органі- зях промисловості недостатній рі- якість прщукції і великі відходи нім часом, коли відбуває'І'Ь,СЯ ши- зважаючи на досягнутий ріст, зацій, 1\І\згортають боротьбу за

. ._. . вень мехаНІзаЦll І автоматизаЦlї перетворення їх в виробничих процесів. Спеціалізажиття, за нові перемоги в кому. . ЦІЯ І кооперування підприємс,тв ністичному б"дівництві. , 3ДlИснюються пові.'l'ьно. Багато Як відмічалось на Пленумі ЦК заводів, шахт, фабрик, будов не КП України, Центральний Комі- виконує завдань по підвищенню Тет КПРС і Їfoгo Президія, неу- продуктивності праці. хильпо здійснюючи вказівки веyv

найшвидше

вугільна промисловість республі-

стерств і підприємств допускають невого Пленуму ЦК КПРС, вис- ки не виконала плану 1954 року, штурмівщину, неуважно ставля- ловлено багато пропозицій по не виконує його в 1955 році і ться

до

матеріально-технічного впровадженню передових методів

недодає країні багато палива.

забезпечення виробництва, не ве- і використанню резервів виробВ роботі вугільних шахт ДоНідуть боротьби з простоями устат- ництва. Але BC~ це може лиши- басу є ще багато хиб. Незадовільно кування і втратами робочого ча- тись на папері, якщо партійні використовується наявна теШсу. Це особливо стосується Міні- організації не поліпшать керів- ка, П()гано організовано працю

. . ництва ПРОМИСЛОВІстю, не шдне- на підземних дільницях, величез. . що ек.ономічні показники роботи СУ1'Ь на виший рівень організа.. . ДІJlЯЮТЬ величезну увагу ВСЄМ1р- б .о 'НОІ шкоди завдає ШТУРМІВщина, , .. . .- агат'ЬОх металургшних підпри- яснюються тим, що багато міс- торську роботу, не будуть напо- від якої ніяк не відмовляться в ному розвиткові ваЖКОІ lНДYCТPll, ємств ще низькі. Це результат ". н Ова""ЛИВІ'ШІ'иО переДУМОВІ' до цевих партійних і радянських легливо впроваджувати в народ- Донбасі. Нп ан "" . і пере"СПІ'ХІ'в "'ому - того, ІЦО Міністерство чорної ме- органів керують промисловістю не господарство все нове Про величезні резерви, ЯItі манових сягнення , '" - талургії УРСР і керівники метаJfИкого Леніна, приділяли і при-

Учасники Пленуму вказували,

стерства вугільної промисловості. ВСІ' Цl' хиби в значш'иО МІ'РІ' по-

ністичного будівництва. В допо- лу~гійних заводів не вживають поверхово, ВІі.Щі т()в. М. О. Булганіна

про

завдання по дальшому піднесен- дійових ню

.

ПРОМИСЛОВОСТІ,

.

техНlЧНОМУ

заходів

до

некваліфіковано,

не дове.

'вни~ють глибоко в справи під-

Про значні, ще не використа-

ють промислові підприємства, го­

вори'гь

секретар

Дніпропетров­

широкого приємств, техніку і економіку ні резерви нашої металургійної ського обкому КП Украіни тов.

ВllJ'OБадження на підприємствах виробництва, слабо борються з промислооості говорить У своєму Кириленко А. П. Відзначаю' чи кисневого

дуття

і

високовогне-

прогресу і поліпшенню органі- тривких матеріаЛІВ, офлюсовано- косністю і рутиною, погано вивча- виступі міністр чорної металур-jзначні успіхи в роботі промис-

ззції виробництва підведено ~iд- го агломерату і збагачування бід- ють, кадри, незадовільно прова- гії УРСР тов. Тищенко С. І. сумки роботи промисловосТІ, з ЯЕИХ видно, що директиви ХІХ

з'їзду нашої партії по розвитку І

них руд.

. . .Пленум ВІДМІТИВ,

що незздо-

дять організаторську і політиковиховну роботу в масах.

ловості

Дніпропетровщини,

він

Металурги України рік у рік водночас вказує, що частина піднарощують темпи виробництва приємств області працює нижче

Пленум вказав на необхідність металу. За минулі сім місяців по- своїх можливостеіі. Обком, міськ-

промисловості в п'ятій п'ятиріч- ВІльна робота по конструюванню докорінно поліпшити керівництво точного року, завершального ро- к()ми і райкоми партії ще неза­ ці виконуються достроково. За І і удосконаленню машин та устат- промисловістю, транспортом, бу- ку п'ятої п'ятирічки, на заводах довіль.но займаються організатор­ роки післявоєнних п'ятирічок Еува.ння привела до того, що на- дівельними організаціями, забез- роспубліки перевищено рівень ською і масово-політичною робо­ зроблено значний крок у справі

ві1'Ь такі машинобудівні заводи,

року по виробництву чаву-

тою серед трудящих, питаннями

впровадження в промисловіс'І'Ь нашо,~ країни передової техніки, створено ба:гато 'І'ипів нових машин, механізмів, приладів, нових матеріалів. Завдяки п()стійному піклуванню і допомозі Центрального Комітету КПРС і Союзного Уряду в н:ашій республіці, як і по всій

як Hobo-КрамаТОРСЬЕИЙ імені року і завдань п'ятирічного пла- ну на 70 проц., сталі-на 99 Сталіна, Торецький імені В()., ну кожним піДІІ])ИЄМСТВОМ по ви- проц., прокату-на 85 ІІ])оценрошидова, Сумський імені Фрун- пуску продукціі в установленій тів. Поліпшились також показнизе, Краматорський важких верета- номенклатурі; всемірно підвищу- ки використанlіЯ основних мета'тів, Київськиіі: імені Горького, вати технічний рівень виробни- лургійних агрегатів. Проте, вкаХаlжівський імені Молотова та ін- цтва, на базі електрифікації, зує тов. Тищенко, металурги маші часто випускають устатк.у- .комплексної механізації і авто ма- ють ще серйозні хиби в своїй ровання застарілих It6нструкцій, тизації виробниqих процесів, БІЛі. Ряд металургійних заводjв яке за продуктивністю, економіч- МОJl;ернізації діючого устаткуван- ІІ'рацюв неритмічно. По найваж-

використання переДОВОIЇ техніки. - Сдід сказаТИ,-заявляє тов. ltириленко,-ШО за впроваджен­ ня нової техніки і поліпшення організації 'виробництва повинні бідьше відповідати міністерства, бо є чимало питань, розв'язати які на місці, без активного втру­ чання і допомоги міністерств, не­

ЕРІОт,

ніс'тю,

успішно

розвиваються

вагою і якістю виготов-

важка та інші галузі промисло- лення зна,чно відстає від рівня Вості. В ниніШНQОМУ році важка сучасної вітчизняної і світової іНДУClГрія України збільшить ви- техніки. Все ще повільно виропуск продукції в порівнянні з ваджуються у виробництво прог1954 роком на 13 процентів, ви- ресивні методи вироблення загодобуток. вугілля зросте на 17 про- товок-гаряче і холодне чистоцентів, виплавка чавуну і сталі ве штампування, точне литrя

печити виконання

НЯ,

впровадження

плану

1955 1950

найновіших

ливіших техніко-економічних по-

можливо.

високопродуктивних верстатів, машин, постійного вдосконалення прогресивної технології виробництва. Секретар Київсь:кого обкому КП Ук.раїни тов. Гришко Г. е. говорив, що працівники промисло-

казниках заводи України відстають від кращих заводів к.раїниМагнітогорського і Кузнецького. На липневому Пленумі ЦК КПРС металурги були піддані справедливій критиці за недостатнє використания бідних на залізо руд

Тов. Кириленко говорить про великі МОУJIивості, які розкриває кар'єрний спосіб видобутку руди. В Марганцевому басейні цей спосіб Jl;ae можливість втроє шдви­ щити ПРОJl;уктивність праці і на­ половину зменшити собівартість

-на 10 процентів, npодук.ція і т. д. вості, транспорту, будівництва, Криворізького басейну, за повіль- тонни руди. Однак він ще не маnmнобудівних підприємств На Пленумі відмічалося, що на колгоспники і механізатори, інте- не впровадження кисню в ста- дістав широкого застосування, бо на

24,5 процента. Республікан- підприємствах і будовах все ще лігенція Київської області, як і леплавильному виробництві і не- Міністерс'гво чорної металургії

ська і місцева промисловість не розгорнуто по-справжньому всі трудящі України, зусТріли задовільне осв()єння виробництва УРСР не виявляє в цій справі УРСР перевиконала 7-місячний боротьби з надмірностями, за еко- історичні рішення липневого нових економічних профілів потрібної наполегливості. план по валовомv випуску Щ)()-

номію коштів, матеріалів, палива.

П.'Іенуму ЦК КПРС з великим по-

прокату.

(ЗакІнчення на

2

стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ІІТНWЦЯ.

26

серпня

1955

рону

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІї УКРАіНИ (3 а и

І н чен н я)

ліпшення якості металу і зни-

збиральні роб<УГИ. В республіці на

врожаю. Партійна організація об-

Уповноважений

Міністерства

ження його собівартості, про пот-

15 серпня зібрано 77 процен- ласті вживає заходів, щоб ближ- заготівель СРСР по УкріliнськіїІ Важливі питання да.1ЬШОГО ребу по.ч:іпшувати устаткування Т1В колосових Ку.1ЬТУР. Все шир- чими днями за,вершити збиран- РСР тов. Бутенко Г. П. відзначив технічного пр()гресу в машинобу~ мартенівських цехів, краще і на- ше розгортаються роздільне зби· ня і обмол!УГ хлібів. високі темпи хлібоздачі в Дніпро­ дуванні порушив у своєму виступі . токар київського заводу «ЧервониІЇ екскаватор» тов. Семинськиіі В. К. - Ко~и проаналізувати,-ГОBOP~TЬ ~1Н,---:-роб.оту багат~ох за-

по:rег.тrивіше ~Іеханізувати працю рання і СИ.10сування кукурудзи

в усіх ланках сталешавильно- в стадії МО.10ЧНО-ВОСКОВОЇ стигто виробництва. .'tocTi. В цьому році колгоспи і Про широкі можливості даль· радгоспи республіки засилосушого розвитку місцевої проиис- ють 30 мі.1ьЙонів тонн кормів, д(}В()сті республіки говорить мі- з них 8,5 мільйона тонн качанів

Міністр сідьського господарства УРСР тов. Співак М. С. зупинився на важливіших сіл'ьськогосподарських роботах, зокрема на підготовці і проведенні осінньої сівби.

,ршним І В деЯІ{ИХ випадках з се-

:!овості УРСР тов. Гриценко П. П.

він,- заіімають в нашій респуб-

~?~1В з ~НДИВІ;Іуа:!ьним, ДРlбносе-/ Н. істр місцевої і ПilДИВНОЇ проиис- кукурудзи.

Трудівники

Рі~НИМ ВЩJOоництвом,-впадає в В 1955 році обсяг продукції під- дарства

Озимі

сільського госпо-

республіки

пеТРОВСЬКІИ,

Кіровоградській, Харківс\ькШ, ХерсонськіїІ та ін­ ших областях, які достроково ви­ кона:rи державниіі план х.1ібозаготіведь. ПОРj'Ч з цим, говорить тов. Бутенко, повільно здають

кудьтури,- сказав х.тrіб державі такі області, як Київська,

Вінницька,

Сумська

достроково ліці 87 процентів серед IWлооо- та інші. Вкрай незадовільно ор­

ОЧІ те, що у .нас .поря д з атомною

приємств цього міністерства пе-

виконади річний план ХЛlооза-

вих к)'дьтур. Тому сівба озимини ганізовано хлібозаготівлі в Хмель­

~e~TPOCTaнцlЄIo І автоматич~ми

ревищує РівеНЬ,1954 po~y в

готівель (без кукуру)(зи). і зобо-

t:

народногоспо)(ар-

ницькій області. Окремі райони

ва.ється наи~цс:а.,'Пша Te~НlK~~ дУже низькии Інвень оргаНlзаЦll

коІго вжитку-в 3 рази. Перелічуючи шляхи дальшого зроотан-

Ішан 150 мільйонів пудів Х.1іба. Разом іІ ТИ~І на Пленумі ЦЕ

ластей і районів республіки мають виключно сприятливі умови

здава.ти х.'Ііб. Шепетівський ра­ йон виконав план тільки на 6,8

2,51

важливим

ЛlІIlЯМИ, на "Де.яких .заводах у~п- раза, а пп вирооах товарІВ широ- в'язалися здати держаВІ пона)( ським завданням. Більшіст-ь об- цієї області маііже не починали

праці. Однакові деталі на різних заводах, а іноді і в різних цехах одного заводу обробляються неоднаковими методами, з різною витратою часу на їх обробку. Все це має місце тому, що при)(іляє-

ня виробництва, тов. Гриценко Щокдадно зупиняється на питаннях сrrеціа.'Іізації і укрупнення дрібних підприємств. Завданням дальшого зміцнення творчої співдружності науки і

КП України від:мічалися хиби в IWрівництві сільським господарством. У Хмельшщькій, Вінницькш, Чернігівській, Київській і західних об.1астях республіки затяглося збирання зер-

для посіву озимини. У грунті досить продуктивної вологи, що є вирішальним фактором для одержання дружних сходів. МТС мають хороші посівні машини. Да.ч:еко не всі колгоспи всту-

процента, Берездівський-на 9,Б ffPOцента. Для того, щоб різко прискорити здачу х.ч:іба державі, необхідно рішуче прискорити об­ молот, організувати своєчасну очистку і сушіння зерна, поліп­

ТlЬся мало уваги впровадженню

вИробництва присвятив свій вис-

нових, допущено великий розрив

пають в осінню сівбу добре пі)(-

шити роботу транспорту.

нової техніки, поширенню Досвіду новаторів. Визнаючи праВЮІьність криши, якій був підданий за недоліки в керівництві промисловістю, особливо вугільною, Ворошиловградський обком КП України, секретар обкому тов. К.'ІИменко В. К. наводить приклади поверхового керівництва окремими шахтами, говорить про запуще-

туп віце-президент Академії наук УРСР тов. Савін Г. М. Промовці вказували на важлиBicTq заходів, накреслених липневим П.1енумом ЦЕ КПРС в справі да.1ЬШОГО розвитку техніки, удосконалення технології та організації виробництва, і заявили про готовність перетворити в життя ці заходи, щоб добитися нових успіхів у справі технічно-

Hic'N> підготовчих робіт, а також го прогресу і дальшого піднесен-

між косовицею і обмолотом хлібів. Це приводить до втрат зерна, стримує хлібоз)(ачу державі, а також нагромадження грубих кормів, підготовку і проведення сівби озимих ку.1ЬТУР. Пленум приділив серйозну увагу питанням виконання всіх зобов'язань перед державою, підготовці до збирання врожаю цукрових буряків,

пі)(вищенню ро-

готовленими. У багатьох областях, насамперед у Чернігівс'ькій і Хмельницькій, управління сільСЬ&оГО господарства і керівники МТС не ВИЯВдяють необхідного піклування за проведення сівби в стислі строки. Цим і пояснює1ься, що в респуб.:rіці зорано лише 40 процентів П01'рібної площі, або на 2500 тисяч гектарів менше, ніж на цей час минуло-

В обговоренні доповіді тов. Кириченка О. І. взяли також участь rtr. Синиця М. C.~eKpeтap Київського міськкому КП УЕраїни, Федосєєв О. І.-голова виконко­ му Одеської обласної Ради депу­ татів трудящих, Гмиря П. А.­ директор металургійного заводу імені Ворошилова, Комяхов В. Г. ~eKpeTap Сумського обкому КП України, Смертюк В. Г.-наЧаль­

дючості грунту та іншим важли- го року. ник комбінату «Ворошиловградпро потреОу наблизити главки ня соціалістичної промисловості. вим роботам в сільському госпоМіністр радгоспШ українсыwї Ща.хтобуд», ДрозденlЦ) В. I.~eKМїиістеРС'fва вугільної ПРО!dИСЛОВелику увагу Пленум ЦК КП дарстві. РСР тов. Коваль О. Г. ~ідзначив, І ретар ЦК JlКCМ:Y, Голота ,я. А.-

вості до шахт.

України приділив питанням даль-

Директор Харківського заводу шого розвитку сільського госпотранспортного машинобудування дарства. Виконуючи історичні рі'roB.

Зупинившись

на

питаннях що радгоспи респуБЛІКИ дещо міністр м'ясної і молочнОІі1 про-

сільського господарства, секретар підвищили культуру землеробМиколаївського обкому КП Укра.ї- ства. Багато господарств одержа-

мисловості УРСР. Пленум одностайно

схвалив

Соболь М. О. у своєму висту- шення Пленумів ЦК КПРС, тру- ни тов. Ma~eHKiH А. С. с~азав, І ли .добриЙ в~ожаЙ. Проте і в ІЮ- постанову липневого Пленуму ЦК

пі наводить приклади творчої дів ники сільського господарства що в облаСТІ досягнуто ПОМІтного б()ТІ ра.ДГОСШВ Є ще багато не)(о- КПРС про підсумки радянсько­ 'активності технологів у спр&ві республіки всі польові роботи пі)(вищення продуктивності худо- ЛІJt.ІВ. Погано використовується югославських переговорів, під­ технічнO'rО прогресу радянського провадять на високому рівні і бп:. На 1 серпня надій молока на. техніка, строки сіЛЬСЬКОГОСПQ,D;ар- кресливши, що поліпшення від­

тепловозобудування. Однак, вказує він, і досі повільно визнача.ІО-

в к.ращі агротехнічні строки. В одну фуражну корову становив ських робіт затягуються. носин Радянського Союзу з Юго­ цьому році колгоспи і радгоспи '1360 кілограмів або на 457 кілО'- Ми не зуміли,-ГОВОРИТЬ славією є новим вкладом у спра­

ться перспективи дальшого роз-

України посіяли кукурудзи понад

грамів більше, ніж було надоєно

тов. Коваль,-в складних пого,1;-

:ву

Важливим проблемам збільшення виплавки сталі присвячує

Тов. Маленкін вказав, що обком партії та облвиконком не до-

рання колосових. Повільно, зокрема, ПРОХОДИ1'~ роздільне зби-

країн. По

свій виступ сталевар заводу «3а-

ряків. Колгоспи і радгоспи України виростили високі врожаї і д об и-

моглися своєчасного

рання І силосування кукурудзи,

Він говорить про можливості по-

тваринництва,

що область затягнула збирання

витку виробництва тепловозів, 6 мільйонів гектарЇВ'-в два рази на цю ж дату минулого року. Це зриваю~ся строки спорудження більше, ніж у минулому році. да..110 можливість здати державі нових об'єктів, від яких залежить Збільшились на 117 тисяч гек.- молока на 39 тис. тонн більше, ровmирення виробництва. тарів площі посіву цукрових бу- ніж торік. включення

них умовах цього року правиль, но, з максимальною ефективністю використати техніку і тому до цього часу не зак.інчили зби-

.

пом'якшення

міжнародної

напруженості і зміцнення :миру. Радянсько-югославські перегово­ ри послужать інтересам всіх ми­ ролюбних народів, трудящих всіх розглянутих

питаннях

поріжсталь» тов. ,якименко С. С. лися підвищення Іфодуктивнооті в збирання міх засобів, через скиртування і збирання пізніх Пленум ЦК КП Укра.ЇНИ приЙуспішно

ведуть

Дубоссарсьна ГЕС Віками

ріка

Дністер

несла

води в Чорне море, марно втра­

чаючи свою енергію. Шд час 1ІеснЯВ1ІХ паводків і літніх злив бурхливий Дністер виходив з бе­ регів,заТОП:Jював

родючі поля,

сади і виноградники,

завдаючи

населенню Молдавії великих бід. Економічно відсталій царсыtий

POCll

не під силу будо викори­ стати водну енергію Дністра, примусити 11 служити людині. До Жовтневої революції Молдавія не мала ні OДН<fї гідроелектро­ станції. Вся енергетична база С&JIа}l.алася з кількох ма.'Іопотуж­ них дизельних і локомобільних установок.

При Радянській владі в ММ­ давії розгорнулося широке бу­ дівництво теплоелек.троцентралеЙ і гідроелектростанцій. Тільки за післявоєнні роки вироблення електричної енергії збільшилося в республіці майже в 240 раз. Але й таке бурхливе зростання едектрифікацїї не встигало за

темпами промислового і сільсько­ господарського розвитку Молдав­ оьхої РСР. Ось ч(МІУ намічено спорудження на Дністрі каска,!;у

гідроелектростанції,

ЯRі

сприя:~

UJlYTL Аадьшому розвиткові 6&0-

номіки Молдавської і Україн­ ської республік. Першою на Дністрі будується Д убосса.рс'Ька гідРоелеItтростанція. З її введенням в експлуатацію енергетична база республіки зросте майже в три рази. Ду­ 'боссарськ.а ГЕС дасть електро­ енергію столиці республіки-Ки­ шиневу, Тирасполю, Оргеєву й іншим містам. Вона постача.тиме едектроенергію десяткам нових підприємств

консервної,

гії на душу населення зросте в цій зоні до 700 кіловат-годин. Вище греблі ГЕС утвори'l\ЬСЯ велике водоймище. Тут будуть розводитись місцеві промислові види риби: короп, лящ, осетрові. З цією метою в пониззях Дністра

------.~

то

сотень

моторів

масло­

рух бага­

у колгоспах,

радгоспа.х і МТС тринадцяти райо­ нів. 3 допомоl'ОЮ електроенергії Дубоссарської ГЕС зрошувані Шlощі в колгоспах і радгосn.a.x респуб.1іки ЗРОСТУТJ> до 32 тисяч

очистка

зерна,

механізовані роботи, як

подача

води

на

ферми, приготування кормів ДЛЯ

худоби, доїння корів тощо. Впер­ ше на иолдаВСЬRі поля вийдуть електротрактори. Таким чином, район Аії Дубоссарської ГЕС стане зоною суцільної eJlешrpи­ фікації. Вирoб.lення е.ІепроеВ6J)-

вже завершене будівництво ве­

роблене

ликого

інженерами-комуністами тт. Ме­

осетрового

заводу.

У травні 1953 року в уро­ чистій обстановці був закладений фундамент бу)(инку Дубоссар­ CЬROЇ гідроелектростанції. Ми­ нуло небагато часу, і в переддень

радянськими

ламут і Копієвським, не тільки значно

робіт,

спростило

але

й

прощження

скоротило

строки

перекриття русла і спорудження

греблі,

а

також.

дало

вели:ку

ек.ономію коштів. Будівникам станції створено добрі побутові умови. Там,· де недавно був пустир, над Дністром станції. На будівництві Дубосса.реької виросло велике ВПОРЯДRоваие мі­ ГЕС у вересні 1954 року впер­ стечко-Нові Дубоссари. З'яви­ ше в нашій країні у великому лис.ь широкі вулиці з багаТliПО­ виробничому масштабі було пе­ верховими будинками і котеджа­ рекрито русло ріки Дністра но-. ми. Всього в.1tе збудовано біл'ь;ше 200 жилих будинків загальною вим, прогресивним, тах званим без банкетним методом. Рані­ площею понад двадцять тисяч ше ріки перекривалися бан­ квадратних ме'ГРів, а також шк.о­ кетним способом. У цих ви­ лу, два дитячих садки і двоє падках на ріці споруджується дитячих ясел, клуб, лікарняний понтонний або дерев'яний міст, корпус, поліклініку, їдальні, ма­ газини. Споруд:жені водопровід і по якому один за одним рухаю­

каналізація. Проведено озеленен­ ня вулиць і площ. Зараз буАівНИItи Дубоссарської такої банкетної перемички на багатоводних ріках становить ГЕС провадя'l'ь, монтаж решти агрегатів. Вони зобов'язалися на десятки мільйонів карбованців. Безбанкетне ж перекрmя. два місяці раніше строху ввести провадиться земдесосними сна­ в дію третій і на три місяці­ рядами шляхом намиву грунту, четвер'l:ИИ агрю'а'l'И. Повним хо­ взятого тут .же, з дна ріки. При дом провадяться роботи по спо­ цьому вартість одного кубометра рудженню ліній електропередач. намитого грунту ~а.новить, всьо­ Наближаєт'ься час, коли й дРу­ го десять карбованців. Везбаи­ га черга Дубоссарської ГЕС стаJa6тие перехриrтв Дністра, роо- не до щу. Н. ГIl3іИПїи.

дно каміння (банкет). Bapтic'l"Ь

Харків. На заводі тепловоз· ного елеКТІЮустаткування Міні­ стерства електротехнічної про­ мнсловості СРСР виготовлений гідрогенератор для Каховської гідроелектростанції потужністю

тисячі кіловат. Н а 3 нім к у: підготовка частини хрестовини гідрогенера' тора до відправки. Фото М. Начинкіна. (Прескліше РАТАУ).

52

молодими

року станція почала дава.­ ти промис.110ВИЙ струм. Стала до ладу перша черга гідроелектро­

ться автосамоскиди, скидаючи на

гектарів.

Будуть широко такі трудомісткі

няв відповідні постанови.

1955 ~------

робної, виноробнgї, борошномель­ ної, швеііної, три&отажної про­

мисловості, приведе в

культур.


П'ятКlЩЯ,

26

серпня

рсжу

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

з

хх З~ЇЗДУ КПРС-ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

СІЯТИ ШВИДКО І ЯНІСНО гек-

дою на ш:ощі. Виділені колгосп­

ІГарах в стислі строки, на висо-

Посія:ти озимину на

ники підвозять насіння на визна­

600

кому а.гІЮтехнічному рівні і тим

чені місця вздовж гоней і на по­

самим

для

воротах агрегату, сівачі засипа­

одержання багатого врожаю в наступному рщі-таке зобов'я­ зання рілничих бригад артілі

ЮТ'Ь його в сіва.'!ки швидко, ВИТ­

створити

передумови

і 11-0Ї тракторної бригади Боб­ рицької МТС, яка uuсл}'жує кол­

госп ім. Леніна. Складаючи шан-графік, прав­ .'!іння артілі разом з бригадиром тракТОРН()1Ї бригадиМ. Мирош­ н:иком, урахувавши можливості ЇІ резерви, визначили, скільки ко­ жен тракторист має посіяти за зміну і в цілому тракторна брига­ да за добу, коли закінчити робо­ ту. В ПОJlі вже кілька днів пра­ цює посівнии атрегат трактори­

стів І. Литовченка та К. Какуна. Ставши

на

трудову

вахту

на

честь ХХ з'їзду Комуністичної партії і запровадивши передові методи роботи, вони разом з сі­ вачами С. Семенченком, М. Пда­ шевським та К. Литовченком пер­ шого дня посіяли 42 гектари жи­ та, другого--45 і третього дня 57 Г~KTapiB при нормі 34. Якість -добра.

Посівний агрегат працює пов·

ра,чаючи на це не бідьш як

;)

4-

хвюІИН.

3а три з ПО.'Іовиною робочих днів посіяно 182 гектари жита. Механізатори і

колгоспники

бо­

рються за те, щоб довести що­ денний виробіток до

посіюи озимину до

60 гектарів, 1 вересня.

*** По пухкій рідлі прямує посів­

роботою

посівного агрегату.

працюють

дружно,

кожен

старанно виконує свої обов'язки.

план

роботи МТС на

натуроплати

128

за

процентів.

перевикощ'Є

ІЮрми. За перші дні посіяно

150

бом. Добре

""u.....__-""... . . . .

••I'......

Трактористи

І.

«ДТ-54»

ют~ по

партії,

Харечко

позмінно

6-6,5

перевиконуючи

та

виорю­

гектара кожен, норми.

Механізатори підготувади

240

зябу. О. Борщ,

диспетчер

Бобрицької

МТС.

Нолгосп дбаючи про підвищення врожайності вcL'{ сідьськогосподареьких культур, з

кожним роком все бідьше сіємо люпину на зелене добриво, а та:­ кож на насіння. Нинішнього лі-

~ять по

15-20

з

гектарів і намо-

центнерів

Трудові успіхи комсомолок Березинець Ніна і Гуть Соня -комсомодки.

Другий

рік,

як

прийшли

працювати на свино'­ ферму. Березинець прийшда, як

тідьки закінчила семирічну шко­ ду. Придивляючись до праці кра­ щих

свинарок,

до порад відповідну

приелухаючись

луженою

гектара.

Требухів.

лату й за вирощення поросят до

2-х місячного віку. С. Гуть одер­ жала 7 штук поросят, з них два по 14 кілограмів і П'ЯТЬ по 3 кі­

читаючи дівчата~

логра.ми. Н. Березинець одержала

швидко

показали

лограмів і одне три J.tілограми.

повагою

ників.

півді С. Гуть одержала 40 кг. сви­ нини, а Н. Березинець-34 кг. Одержали пони додаткову оп­

зоотехніка, дітературу,

комсомоюtи

серед

колгосп­

троє поросят, з них два по

одержали

високу

І. Швачко,

ву оплату. Так, за здачу свини-

Колгосп ім. Леніна,

ни в м'ясопоставку та держзаку-

с. Жердова.

.....

*** «Шлях Ілліча». Трак-

кі'­

кілограмів.

додатко-

---

12

Комсомолки одержали також високии хлібний аванс на зароблені трудодні: Березинець -1170 кілограмів зерна, Гуть-

У же цього року молоді КОМСО'- 1500 молки

І. НовбасинськиЙ. с.

*------

------*

фермі, почали користуватися зас­

лочую'l'Ь по 10-12 зерна

Фото Ю. Ліхути. (Прескліше РАТАУ).

зразки сумлінної праці на евино­

П. Капуста, В. Ба.бич щодня кО-

агітатор.

---

та заорали його. під озимиину поНолгосп Сл і дам и наш и х в ист У п і в над 300 гектарІВ. Урожаи зеле- торна брига)J.а Броварської МТС . ної маси-по 25-30 тонн на· . . 80 І сЧому це так?». Під таким за-І Го.'Іова правління т. Хавро Т. І ПОСіяда в аlYl'ІЛі понад гек- головком 31 липня «Стахановець» . Itожному гектаРі. . М' . ' М Т' П ПОВідомив редакцію, що факти тарІВ озимини. ехашзатори Ш)J.ВМІСТИВ листа . ОПlхи з лосЗараз 4 комбаини збирають готували nїiI. ярий клин 140 гек- кого:-:;-про низький медозбір у ствердилися. Вжито заходів до . зя б у. друг1И ланці пасіки колгоспу поліпшення догляду за бджолоал Т1'алої)J.НИЙ і кормовий люпин тарІВ ,ім. Леніна, в той час як перша

.

u

,

А. Стрельченко.

с. Зазим'Я.

~nw.

ВИКОРИСТ АННЯ

ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ рішення

діймає в колгоспі ім. Андреєва, с. Богданівка, зяб під ярий клин.

. . . . . . __""."".........nu._.__..nw._....._._.____...__

В БОРОТЬБІ ЗА

озимини

3 колгоспів

*** ім. Хрущова.

........_ _ _ .~........ ~n_

---._~- ~"':..-~-I'ІІІ_

Вик(}нуючи

*** з сівбою

на передпо­

ємо на корм худобі. Комбайнери

.

ді колгоспу «Прогрес».

Світильие.

гектарів

вісті

3

тракторна бригада В. Кеуша пі­

перехрееним спосо­

працюю'І'Ь

дільне збирання кукурудзи на площі 430 гектарів. Одночасно в зби­ ранням В;JНИ закладають силос. гектара тут одержують по 40 тонн кукурудзяної маси і до 5 тонн качанів в стадії молочно-вос­ кової стиглості.

Н а з нім к у: подрібиення і силосування кукурудзяних качанів

нах

і

Херсонська область. Колгоспники сільгоспартілі «Прогрес» в співдружності з механізаторами Білозерської МТС провадять роз­

в стадії молочно-воскової стиглостr в другій кормодобувиій брига­

М. Теплюк, працюючи на маши­

виконує

D

С. Літки

Г. 3аіка, агроном Бобрицької МТС в колгоспі ім. Маленкова.

чar.тину зерна якого викориC'r3.-

С. Музиченко.

року.

щодня

Нопгосп ім. Налініна. Дорідний

ВИКUIffiНО

в

Завдяки злагодженості тра&то­ риет у епівдружності з еівачами

Останні

дорів, огірків та іншої городини.

наступного

Одночасно

сівній культивації чистих парів

помі­

JШИН

Гришко і Микода Тищенко. Во­ ни пильно стежать за якістю сів­ би,

колгоспники

зобов'язалися

ну, забезпечити зябом весь ярий

с.

заправ.'ІЯЮТЬ її пальним та во-

К<1пуети,

партії,

механізатори

«ДТ-54» Микода Артемієв, бідя сіва:rок--Федір Дяченко, Микода

тині площі

центнерів

Включившись у соціалістичне зма.гання на честь ХХ з'їзду Ко­

ниіі агрегат. Рівномірно лягає в земдю зерно. За кермом трактора

Всі

гектарів

50

.

технічному рівні посіяти озими­

Механізатори звели простої машини на технічний 01'ляд між змінами до мінімуму,

Уже здано на овочеперевалку

підготов.'ІСНО перші грунту

r.ТИСJri строки і на високому агро­

перебоїв.

2970

яриіі клин наступного року вже

і

гектарів жита, причому на тре­

центнерів помідорів.

ристи Степан Костюк і ЄвламnїЙ Іванушкін підіймають зяб. Лід

муністичної

А. Теплюк, редактор щоденної стінга­ зети сЗа комунізм». с. Плоске.

Пllіі евітловий день чітко і без

врожай овочів, зокрема помідорів, збираємо цього року. На площах лаІфк Наталії Костенко і Тетя~ ни Марченко вродило на кожно­ му гектарі щонайменше по 400

тра.ктористи Дмитро Силко та Григорій Рудо-баба. Вони разом з причіплювачами Петром Котом і Віктором Рудобабою, пра.цюючи позмінно, підготовляють по 35 гещгарів грунту кожен. Тракто­

ника

Володимира

Пономаренк.а.

ланка відзначається високою про-

родинами та підвищення відкачки

дуктивністю.

меду.

~ е."..с- ~ ·-о-nn

заводу

ІОн не такий вже складний, але

приладу для вимірювання тем­

освоїв виробництво нової продук-

Цього року &олектив

вимагає більшої точності, дотри-

ператури. Правда, температурний

ліза з рідкого чавуну.

контролю заводської лабораторії.

ходу нея&існ(}го листа. Нео-бхідио

ціі-дахового покрівельного за- мання певного режиму, пильного режим-не єдина причина виДальше

ЗОІіфема липнеоого Пленуму ЦК Раніше відливку дрібних деталей вдосконалення виготовлення цієї Чого варте, наприклад, таке. ча-] оеоб~ИВ~ y~aгy звернУ'ТИ на мо­ піднесення

-коклюшок для пічних дверцят

продукції має для нас першоряд-

вун

наливається в

дерюзацlIО і удоеконалення про­

промисловості, технічний прогрес і поліпшення організаціі ви-

КПРС

про

дальше

і напівдверцят відливали нарізно -кожну окремо. За зміну 400-

не значення. Тут необмежене по· ле діяльності і для новаторіїВ, які

ківш, який подається до вальців. За технологічним процесом

з вагранки

катного стану, а також у~уИ.ен­ ня інших, більш дрібних нед(}ро­ бок. Все це сприятиме збільшен­ ню випуску цієї прО)~укції, а, го­ ловне, поліпшить їij якість.

реробку цих ві)J,Xодів і одержує- ще немає. довільні і якісні показники. Не менш цінна і пропозиція, мо з них майже 90 процентів - От коли б у нас був такий Цього досягли завдяки роз- подана начальником цеху Ми&о- доброякісного чавуна. Організ.ува- прилад, який я бачив на одеськогорнутому соціалістичному зма- лою Пуриком, щодо механізації ли також виготовлення черепиці му ливарно-прокатному заводі,

Н:ологічного процесу ЛИ'Іва і про-

прізвища

Необхідно

робництва, колектив ливарно- 500 штук. За допомогою виг!yl'()в- вже дещо зробили. ТаЕ, ранІше перепад температури чавуна пепрокатного завщу добився пев- леної ним моделі зараз форму- Д8Сюки тонн обрізі з листів ви-, ред прокат ом повинен бути них успіхів у своїй роботі. План І ють одночасно 12 деталей і від- возилися із заводу - }'Тилізува- 1300-1350 градусів. Тим часом випуеку продукції за 7 місяців ливаюrь їх за зміну 1300-1500 лися. Нещодавно на.1Jагодили пе- приладу ддя визначення її все

виконано на 111,8 процента, за- щтук.

У дальшому поліпшенні тех-

ка,ту, механізації трудомістких процесів, еltOноиїї сировини і ма­ теріалів, поліпшенню УІІІОВ праці ган ню, глаСНОС'І'і його: щодня на просівання формовочної маси, яка -менших за звичайні розміри де ми освоюва.1JИ виробництво ли- важливу роль можуть ві~грати Дошку показників заноr.яться вже приносить до сотні карбован- покрівельних ли~ів. Зараз впро- ста, - звертається РОЗ.1JИВlIИК наші новатори-раціоналізатори. передовиків,

їм вру-

чаються перехідні Червоні вим-

ців щоденної економії. Значний

вад.жується

пристосування

для

Петро Борщов до майстра ЦЄЦ

ефект ДaG і механічна очистка точіння і шліфування ножів до Івана Горохівського,- ПОдиВИШ- чої роботи

пели, а дільницям-перехідні дрібних деталей. гідьйотинних ножиць, запропо- ся і зразу визначиш темпера'І'У'Червоні прапори цеху. Значну У ливарному цеху постуuово новане токарем Сергієм Дринем. ру. Але ма.Йстер безпорадно розроль відіграє щодеНIffi стінгазета

запроваджується кокельне литво

Токар Іван СердI<l)t удоскон3r

«Металург». В кожному номері (в постійних формах). Якщо, на- лив амортизатор педалі цих же

розповідається

про

водить руками-нема.

умови.

тільки

для їх твор­

створити відповідні

Цьому питанню було приділе-

Тим часом розливник регу- но значну УВІІ.ГУ і Iffi звітно-ви­

досягнення приклад" за цим способом відли- н:ожиць. Автором цих ря,цm ре- лює температуру на свій ІЮЗСУД,

борних партійних зборах, які не­

окремих цехів, передових виробничників. Газета виступає з кри-

вали лите господарсыti чугунки, то зараз виготовлятимемо і втул-

конструйовано роликові ножиці. По декілька пропозицій внесли

додаючи в розтоплений метал декілька обрізків лис'га. Робить

щодавно відбулися. Намічено конкретні заходи, щоб піднести

гальмують дальший ріет випус-

значну перевагу над формовоч-

чепко,

з підручним тонкою цівкою лити

якості.

бів, продуктивність праці ЗРОС1'ає раціоналізаторські пропозиції; 17 з одного ківша. металу прокатує- СПРИЯ'І'Имуть успішному ВИКОНd-

тикою недоліків в роботі, які ки для возів. Кокедьне литво має І Василь Сидоренко, МlШOJIа Лем- витримку і після цього починає на вищий рівень роботу бюро ра_

ку

продукції,

поліпшення

Дми1'ІЮ

КожухівеькиИ.

її ним: поліпшується якіеть виро- Всього ць,ого року надійшло 24 чавун на вальці. Якщо вгадав- ціоналізації і ВИIffiхідництва, ЯRі

Успішному виконанню вироб-

майже на

50 процентів. Незаба- з них впроваджено у виробни- ться 50-70 доброякісних лие- ню взятих на чес'І'Ь ХХ з'їзду

н:ичих завдань сприяє ріст твор-

чої думки робітників-новаторів. ром в цеху будуть змонтовані дві

цтво.

1''ЇВ, а іноді буває і заморожу-

Однак досі у l1игот(}вленні покрі- вання.

Осо-бливо слід відзначити раціо-

нові формовочні машини, нещо-

вельного листа

Н3J1Ї3&'fорСЬЕі

давно одержані.

є основний проце~-ПРОЕат. Хоч

пропозиції

ливар..:

вузьким місцем

Щоб

запобігти

працюємо

щ

ць()му,

зараз

ВJlfOТQlJlеlfНШ(

КПРС зоООв'язань. Д.,Гончар, майстер Бровари.

ливарного

цеху.


..

СТАХАНОВЕЦЬ Всенародне

торжество

в Румунії

Урочисті збори в Бухаресті серпня в Бухаресті відбу­

22

лись урочисті збори, присвячені 11 роковинам ВИЗВО.1Jення Руму­

Го.1()ВУЮЧИИ надає слово для виступу Першому секретареві Центрального

Комітету

Кому­

зустріча.ють

нісrnчної паРТll Радянського Союзу М. С. Хрущову. Всі вста­ ють і влаштовують й()му бурхли­

бурхливою овацією появу в пре­

ву, довго не стихаючу овацію. В

зщії голови Ради Міністрів Ру­ мунської Народної Республіки Г. Георгіу-Деж, Першого секрета­ ря ЦеНТ})ального Комітету Кому­

за.1і

нії

від

фашистського

понево­

лення.

Учасники

зборів

ністичної паРТll Радянського Союзу М. С. Хрущова, голови президії Великих Національних зборів' Петру Гроза., першого сек­

рета.ря

ЦенТра..lЬНОГО

Румунськ()ї

KO~liTeTY

РООlТНИЧОЇ

партії

Г. Апостола, Ч.~енів Політбюро Центрального KO~liTeTY Румун­ ської робітничої партії, ке­ рівників урядових дедегаціи на­ родно-демократичних

країн,

що

прибули на святкува.ння роковин визволення Румунії, та інших. З допов,їддю про 11 роковини ВИЗВО,1ення

Румунії виступив зустріНУ'l1IИ па.жими ошrесками голова Ради Міністрів Г. Георгіу­ Деж.

:туна ють

вигуки

на

честь

RЮІуністичної партії Радянсько­ го Союзу, на честь СРСР, на честь нерушимої, братерської румуно-радянської дружби. З ві­ Т~1JЬНИМИ

промовами

к.ерівники країн

виступили

урядових

НйРОДНОЇ

делегацій

демок.ратії.

По­

тім були зачитані вітал'ьні те­ леграми від президента Федера­ тивної Народної Республіки Юго­

славії Йосипа Бро;~~Тіто,. прези­ дента Демократичної Республіки В'єтнам Хо Ші Міна і міністра закордонних справ ДРВ Фам Ван Донга. З величезним піднесенням учасники зборів прийняли ві­ та.1ЬНУ телеграму Центральному КО1\1ітетові Комуністичної паРТll Радянського Союзу і Раді Мініс.т­ рів СРСР.

ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ В БУХАРЕСТІ Урочистий і святковии вигляд має площа імені Сталіна в Бу­ харесті. Тут 23 серпня на озна­ менування

одинадцятих

роковин

Бизволення Румунії від фашист­ ~KOГO ярма відбулись військо­

вии парад і демонстрація трудя­ щих.

На

трибунах-передові

промислових с.три,

піДnPИБМСТВ,

д,іячі

ОФіцери

люди

міні­

на)'ки і культури,

і генерали,

партійні і

державні працівники,

представ·-

ники громадсьдості, численні зарубіжні гості.

9 година ранку. На центральну трибуну піднімаються голова Ради Міністрів РНР Г. ГеоргіуДеж, Перший секретар ЦК КПРС

і

танкові

В

частини.

пролітають

швидко

повітрі

реактивні

літаки ...

У сільському Обдаровання

Демонстрацію

трудящих

від­

На площу вступають представ­ трудящих усіх 8 районів столиці. Вони несуть сотні пра­ порів, портрети Маркса, Енгель­ са, Леніна, Сталіна, керівників КПРС, Румунської робітничої партії. Ось через площу рухаЮТЬСіІ трактори марок МТЗ і КДП, зер­ новий комбайн, вантажні автомС1білі і автобуси--святкові пода­ рунки румунських машинобудів­ ники

Олекси

Савина

розкрилося в армійському ансамб­

лі пісні і танцю. Там він оволо­ дів основами музичної культури, навчився добре грати на баяні, танцювати і співати. ДемобілізуваВllIИСЬ після війни, молода ЛЮДІІна повинна була виз­

начити

своє

місце

житті. Друзі

в

трудовому

раяли, називали

то

консерваторію, то театральний інститут, то кіностудію.

- Ні. - відповів Олекса,­ Мене тягне в село. Яке там ши­ роке

поле

діяльності!

Олекса Савин вступив у тех­ нікум культурно-освітньої роботи. Вчився добре, був організатором і керівником самодіяльних гурт­ ків. Після державних екзаменів, діставши призначення, подався в Літки, у колгосп ім. Калініна. Приїхавши сюди, Олекса роз­ губився. Не знав, радіти чи суму­ вати-настільки суперечливі бу· ли враження. Мальовничий берег Десни, чепурні гаї та сади, ба­ гатство фарб причарували сту­ дента-випускника. Але подекуди сліди війни, які ще збереглися, руїни на місці громадських буді­ вель, непривабливі будиночки по­ роджували сум. «Тут і розверну­ тися ніде», думав Олекса. Познайомився з головою артілі, секретарем партійної організації,

колгосп­

никами відбулися просто неба. Крім саду збнратися ніде було. Варто Олексі Савину кілька ра­ зів зіграти на баяні, проспівати на репетиціях, як молодь потяг­ нуло до нього. Вслід за хоровим колективом

стпорили

драматич­

ний гурток і оркестр народних інструментів, Цією художньою са­ модіяльністю керував завідуючий штатним

розкладом,

справжнього клубу ще

Олекса ходив книги

не

хоча

не було.

журився.

Удень

він

у поле, читав у бригадах і газети, проводив з кол­

госпниками бесіди, після працював з гуртківцями.

роботи

ретар ЦК Румунської робітничої

трудящих у

РЬ ЦК Румунської робітничої партії, керівники урядових делегацій

конанні

народно-демократичних країн

і!нші.

Присуші

дружними

зустрічають

та

їх

опдескамп.

завдань

першо[

п'яти­

річки.

похід трудящих Бухареста, що тривав понад три години,

ВИ.1ИВСЯ

В

яскраву

де­

Парад приuмає перший заступ­ ·ник міністра збройних сил ге­

М!онстрацію відданості румунсько­ го народу справі соціалізму, йо-

нерал'-леіітенант

Закінчивши об'їзд, він піднімає­

го рішимості і далі зміцнювати братерську і нерушиму дружбу

ться на трибуну і виголошує про­ мову. У відповідь з кінця в кі­

з великим Радянським боротися за мир.

Л.

Сележану.

нець пдощі прокочується могут­ нє

Союзом,

Демонстрації румунських тру­

дящих з нагоди Дня визволення

«ура».

Починається вііісь;ковиіі парад.

Повз трибуни в чіткому строю карбованим кроком проходять слухачі віїІськових академій, пі­

хотинці, моряки, прикордонники./ Іх зміняють мотомеханізовані

відбу.1ИСЯ в багатьох містах рес-­

публіки.

Ввечері над Бухарестом та інJшими міиами урочисто пролунали

залпи святкового салюту.

(ТАРС).

ВІд'їзд групи китайських студеНТіВ на навчання в Москву 23 серпня з Пекіна в СРСР ськї студен'J'И навчатимуться у виїхала група

китайських сту­

дентів у складі 610 ЧОJовік. Ще 1280 студентів виїдуть з Пекі­ на наприкінці серпня. Китаи-

вузах Москви, Ленінграду та ін­ ших ВЄ>1Иких міст Радянського Союзу.

(ТАРС).

---I~ ......- - -

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЮГОСЛАВІІ В післявоєнні роки в Югосла-/ так даді. Промисловість Югосла­ вії досягнуто великих успіхів в

вії освоїла виробництво елек.тро·­

галузі індустріалізації. За період технічної промисловості. Перероб­ з 1946 по 1954 рі& В країні бу­ ло збудовано понад 200 нових підприємств, в тому числі мета­ лургlИНl

заводи,

коксохімічні

Itомбінати, автомобільні заводи і

ка нафти на ЮГОCJIавс.ьких заводах зросла 3 97 тисяч 380 тонн у 1939 році до 664 тисяч 420

тонн У

1954

році.

-------------------------------------БИ

01598

госпники

працюють в гуртках

ху­

дожньої самодіяльності, гідно оці­ нили діяльність Олекси Савина. Вони стали всіма силами допо­ магати

Святковиіі

господарства

та

Пленуму

ЦК

КПРС.

наукових

перед

я'к охоче молодь і дорослі кол­

23 серпня, у достроковому ви-І

зернового

за

заняття та виступи хо­

колективу

дображають

партії Г. Апостол, члени Політбю-

сення

клубом, як звали Олексу Савина

... Перші

молодому

Село

масовику.

невпізнанно

змінялось,

впорядкувалось і з кожним роком

ставало все краще. Ухопившись за головну ланку-підвищення врожайності, збільшення поголів'Я і продуктивності худоби,~партій­ на організація впевнено повела колгосп вгору. Виснажені землі чекали добрив, Накопичення та вивозка на поля гною й торфу, правильний обробіток грунту, ретельний догляд за посівами сприяли успіхам. Колгосп став збирати високі врожаї, налагодив відгодівлю свиней, розширив мо­ лочне стадо. Мільйонні грошові доходи дали можливість забезпе-

знань

ведеться

за

пла­

ном.

... Ось у клубі засвітились при­ вітні вогні. Колгосцникн збира­ ються в залі глядачів. Прийшли завідуючий тваринницькою фер­ мою Михайло ПашківськиА, дояр­ ка Катерина Юрченко, ланкові Галина Петренко і Уляна Сав­ ченко, свинарка Парасковія ТОВ­ стенко. Сьогодні лекція про ку­ курудзу. З сусідніх кімнат долі­ тають

вбуджені

звуки

музнки. За десять хвилин

голоси

ллються

до початку лекції припиняють за­

няття

гуртки

художньої

самоді­

яльності.

Агроном розповідає

Микола про

Федоренко

кукурудЗУ,

яка

перевищує по врожайності і кіль­ кості кормових одиииць з гектара

усі інші зернові та фуражні куль­ тури. Особливу увагу лектор при­ ділив РОЗ'ясненню агротехніки ви­ рощування

кукурудзи.

Агроному поставили багато за­ питань. Потім виступили колгосп­

ні кукурудзоводи. Обговорення Jlекції закінчилось. Сотні слухачів йти не хотіли, чогось чекали. За традИціЄю.

що

встановилася,

на

сцену вийшов Олекса Савин:

-

За

кілька

хвилин

концерт.

чити високу оплату праці колгоспииків і розгорнути капітальне будівництво. На лівобережжі Десни

Колгоспний хор виступив з НО­ вим репертуаром, виконав пісню про знатного майстра високих врожаїв кукурудзи Марка Озерного.

двори, зернові складИ, овочесховища та майстерні. - Тепер ми набраJІИ досить

відомив, що торік прочитано на селі 120 лекцій, кожну прослуха­ JIO не менше 105 чоловік. Ниніш­

споруджувались

сили,

час

хороший

типові

клуб

скотиі

споруди-

Степан Іванович Музиченко по-

нього

року

колгоспники

прослу­

ТИ,-все настійніше чулися голоси колгоспників.

хали близько 70 лекцій і допові­ дей на політичні та виробничі те­

Колгоспники одностайно підтримали пропозицію правління. Олек-

ми. Лекції на сільськоroсподар­ ські теми ілюструються приклада­

цьому рішенні визнання кориснос-

ди викликає жваве обговорення.

са Савин з радістю

побачив у

ті того, що він робить. Не минуло

ми з практики колгоспу. Це завж­ Нещодавно

й року, як yci'd селом ВіДСВЯТКУ-/ Омельчук вали відкриття чудового клубу. Парторганізація перетворила його в справжній центр культурноосвітньої та масово-політичної

роботи. У Олекси Савина з'яви-

лося ще більше помічників. Разом з своїм активом він прикра-

сив приміщення, обладнав кімна-

ти для гуртків, перевів у клуб

подарська

зоотехнік

прочитав

Василь

лекцію про

шляхи підвищення продуктивнос­ ті тваринництва, познайомив кол­ госпників з прийомами роботи знатних доярок країни. У обгово­

ренні лекції взяло участь багато

колгоспників. Виступ зоотехніка ілюструвався плакатами і табли-

цями про раціони годівлі

догля-

ду за худобою, методи роздоюван-

Адреса редакції: с. Бровари, l(иївської області, вул. Київська,

виставка-школа

пере­

дового досвіду», а ланкова

Тетя­

на Марченко, тваринники Мико­ ла Дрозд і Михайло Пашків­ ський поділилися своїми вражен­ нями про поїздку в Москву.

Цьому вечору передувала вели­ ка підготовка. Були випущені спеціальний номер стінної газети і тематичний плакат «Рівнятися по передовиках» -- про виробничі досягнення ланок Галини Петрен­

ко та Уляни Савченко, свинарки Парасковії Костенко і інших. Оформлені книжкова вітрина і

ги і плакати, які відображають І

перспективи розвигку нашої кра­ їни, досягнення і зоБОВ'язання колгоспу імені Калініна. Все це зробив Олекса Савин з допомогою активу, По брига­ дах вивчались ще рішення січ­ невого Пленуму ЦК КПРС, а на вулицях і в клубі вже з'явилися плакати, де наочно відображено накреслені партією шляхи підне­

Транспаранти, плакати, лозунги, розміщені на токах і комбай­ нах, на автомашинах і в польово­ му таборі, закликають колгоспни­ ків трудитися ще краще і своєчас­ но завершити збирання хлібів і здати державі зерно, гідно зуст­ ріти ХХ з'їзд партії. Партійне бюро створило сіль­ ський лекторій. У його роботі бе­ руть участь партійний актив і місцева інтелігенція. Пропаганда рішень партії і уряду, досягнен­ ня радянської науки, природничо­

тися,

Велике місце у роботі клубу відведене пропаганді досвіду учасників Всесоюзної сільськогос­ подарської виставки. Рада клубу організувала вечір. присвячений зустрічі з учасниками виставки. Голова колгоспу виступив з до­ повіддю «Всесоюзна сільськогос­

передач з Києва; не лекція, так читацька конференція. Обов'ЯЗКО­ по який-небудь захід приваблює молодь і дорослих колгоспників. Нещодавно драмгурток поста­ вив «В степах України» О. Кор­ нійчука. У хоровому колективі 40 колгоспників, у танцювальній гру­ пі-15. На районному огляді кол­ госпні артисти дістали першу пре­ мію. Учасники самодіяльності виїжджають з концертами у су­ сідні райони і там користуються успіхом. Коли б ви не з'явилися в селі, воно завжди здається в цвіті. Всю­ ди яскраві щити і панно, лозун­

уб і

ня корів, був показаний науково­ технічний фільм.

то концерт, не вечір перегляд телевізійних

липневого

про перспективи роботи, і настрій

РНР Петру Гроза, перший сек-

змаганні на честь

спектакль, розваг, то

кими людьми всього можна доби­

ними

М. С. Хрущов, голова президії І ників. Над кодонами демонстран­ Великих Національних зборів тів-діаграми і плакати, які ві­ румунських

бібліотеку, настояв на придбанні телевізора і радіоприймача. Олекса Савин не знає втоми у роботі з молоддю. В клубі не бу­ ває «порожніх» вечорів: якщо не

змінився. Всі BOНlI бадьоро див­ ляться вперед, вірять у свої сили, знають, що їм робити. Так, з та­

з

Секретар партійної організації колгоспу Степан Іванович Музи­ ченко та голова артілі Федір Сте­ панович Музиченко, побачивши,

успіхи

кл

збільшення виробництва продук­ тів тваринництва. Наочна агітація відображає бо­ ротьбу колгоспників за успішне перетворення в життя рішень

комсомольцями, поговорив

рового

кривають озброєні загони робі'l'­ ників, що брали участь у пова­ денні фашистської диктатури.

П'ятниця. 26 серпня 1955 рону

фотомонтаж.

Разом

з

агрономом

і зоотехніком Олекса Савин виготовив яскраві таблиці «Що має. та що матиме наш колгосп на 100 гектарах ріллі та луків і пасо­ вищ». Цікавий вечір закінчився демонструванням

документально­

го кінофільму про виставку.

А

скільки

уваги

привернула

читацька конференція по книзі про досвід колгоспу імені Моло­ това, Раменського району. Мос­ ковської області! Клуб був пере­ повнений. Бригадирн. ланкові, тваринники, які заздалегідь про­ чита,1И

що

книгу,

можна

гаряче

говорили,

зробити у Літках

прикладом

раменців,

внутрішні резерви. внесли чимало цінних доповнень до перспектив­ ного

плану розвитку громадського

господарства

... Жнива

арті.1і.

в розпалі. З

ранку і

до пізнього вечора колгоспники трудяться в полі, збирають ба­ гатий урожай. З ними Олекса Са­ вин. У польовому таборі перед колгоспниками

виступають

члени

сільського лекторі;о з доповідями про підсумки .'{ииневого Пленуму

ЦК КПРС, агітатори

знайомлять

їх ІЗ матеріалами третьої сесії Верховної Ради СРСР, організу­ ються концерти художньої само­ діяльності. Бригада Юхима Глазкова пер­ шою в колгоспі закінчила КОСQ&И­ цю зернових. Вона зібрала по 112 пудів пшениці з гектара. До­ сягненням цієї бригади на зби­ ранні хліба присвятили спеціаль­ ний випуск стінної газети, офор­ мили змістовну фотовітрину.

Цікаво пройшов вечір, присвя­ чений обміну досвідом передови­ ків соціалістичного змагання. Бригадир рільничої бригади Юхим Глазков, ланкова Тетяна Марчен­ ко та інші розповіли про те, як во­ ни добилися високих показників у роботі. Вечір закінчився вис­ тупом хорового гуртка і перегля­ дом кінофільму про перебування преМ'єр-міністра Індії Неру в Ра­ дянському Союзі. За яку б справу не взялися комуністи та комсомольці-акти­ вісти сільського клубу, вони го­ тують і проводять її з душею, з творчою вигадкою, цілеспрямо­ вано. підпорядковуючи культур­ но-освітню роботу головному зав­ данню, поставленому партією пе­ ред

трудівниками

сільського

гос.

подарства.

У

колгоспі

не

було

випадку,

щоб не використовувались асиг­ новані кошти на культурні пот­

реби. Партійне бюро добре орга­ нізує масово-політичну і культур­ но-освітню роботу, спрямовує іні­ ціативу завідуючого клубом, с.ис­ тематично розглядає і затверджує план роботи клубу. Концерти спектаклі, пропаган­ да книги, лекції і доповіді, кіно­ фільми та телевізійні передачі,­ все це духовно збагачує колгосп­

ників. Масові заходи, проваджені радою клубу позитивно вплива­ ють і на виробничі успіхи бригад і ланок, механізаторів і тварин­ ників. Люди прагнуть якомога більше віддати своїх сил розкві­ тові артільного господарства.

П. Терещенко..

Газета "Се.nьское хозяйство".

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Ng 138.

Броварська райовва друкарня l(иївськоro обласного управління культурн.

за

виявляли

Зам.

2650 -2500.

102 номер 1955 рік  

102 номер 1955 рік