Page 1

СУБОТА

10 rрудня

2005

р.

NglQl

(971 О) міської та 1937

районної рад,

року

&роварщина вІдзначмnа День 36ройних см Украіни

@]

.::. > ~~'<·:·'

І~

'.,,~:5\.,'

ВПАННІ Броварського міського голови Віктора АНТОНЕНКА ветеранам, військовослужбовцям, пра. цівникам військкомату та особовому складу розташо­ ваних у місті військових час­

У

залишатися

священною,

<<Наша українська армія, наше військо - це частина суспільства, це сам карод. Повага до воїна, до того, хто обрав для себе професію за­ хисника Вітчизни, обо.., ронця і визволителя рідної землі - завжди була і має

вічною і непорушною. Низький уклін ветера­ нам, котрі зуміли зберегти Україну для нас, передали нинішньому поколінню взірці мужності і стійкості, відваги і самопожертви. Наші вітання сьогоднішнім молодим захисникам Батьківщини, котрі тільки опановують нелегку вій­ ськову справу. Від вас зале­ жить суверенність ІЧашої держави, мир і спокій укра­ їнського народу.

З

Згідно з розпорядженням міського голови В. О. Ан-

тин, зокрема, йдеться:

НАГОДИ всенародного свята - Дня Збройних сил України - групу служ­ ~вців Броварського об'єд-

* *

Нехай щира любов до Ук­ раїни, приклад бойових подвигів наших славетних попередників, народна по­ вага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові.

Бажаю вам та вашим ро­ динам міцного здоров'я, щастя, добра та злагоди. І дай Бог, щоб ніколи нам, нашим дітям і онукам не

довелось

використати

свою військову підготовку в реальній бойовій ситуації».

комІсарІату тепло привпали

няку, старшим помічникам

начальнику секретної час­ тини С. М. Андрощук, старшому помічнику начальника фінансово­ господарського відділу Л. Г. Кладницькій Почесні

військовий комісар, пол­ ковник Віталій Михайлович Лутак та заступник міського голови Олександр Анатолі­ йович Кияниця.

цього відділу капітану О. А. Дуденку та В. О. Гу­ дію, помічнику начальника 1 відділу старшому лейте­ нанту О. Д. Макаренку,

нання слУжбових обов'яз­ ків та сумлінну працю>> та цінні подарунки. Інф. «Нового життя».

jі.нс;>го ~ського військ~ вого

тоненка вони вручили на­

чальнику 2 відділу призову підполковнику І. В. Мару­

грамоти «за зразкове вико­

*; • 5 грудня,

напередодні від­ значення 14-ї річниці Збройних сил України, голова Броварської райдер­

жадміністрації М. Ф. Діден­ ко зустрівся з військовос­ лужбовцями, щоб привітати їх із вагомим у нашому сус­ пільстві святом.

та набір спортивного інвен­ таря. Від імені працівників слова подяки районній вла­ ді висловив військовий ко­ місар В. М. Лутак.

Не залишились поза ува­ гою і військовослужбовці, котрі свою нелегку службу несуть у гарнізонах.

Спілкуючись з офіцера­

М. Ф. Діденко та В. М. Лу­

. ми, прапорщиками, служ­ ~fи-~ивітлиці Бровар­

так зустрілися з офіцерами та солдатами військової

~..;ї-о об'єднаного міського

частини А 2860, що знахо­ диться в Рожнах. Військові розповіли про історію свого підрозділу, якому у серпні ЦЬОГО року ВИПОВНИЛОСЯ 20 років, продемонстрували бойову техніку. Приємни­ ми були хвилини вручення подарунків від адміністра­ ції годинник, телевізор та набір спортивного ін­ вентаря. Зі своїми пода­ рунками також завітали виконуюча обов'язки сіль­ ського голови .Рожнів Т. І. Мехед, приватний під­ приємець О. К. Козлов та отець Михаїл. Під час спіл-

...J(ськового комісаріату,

· Микола Федорович від іме­ ні райдержадміністрації та районної ради побажав міц­

ного здоров'я, великого ро­ динного щастя та благопо­ луччя, успіхів у благородній справі служіння Батьківщи­ ні, сили і наснаги задля роз­

будови її Збройних сил, зміцнення їх могутності та боєздатності. Група праців­ ників була відзначена подя­ ками та цінними подарун­ ками. Також комісаріату було подаровано настінний годинник, музичний центр

кування

вирішувались і

серйозні проблеми. Мико­ ла Федорови~ взяв під осо­

бистий контроль будівн·иц­ тво

шатрового

даху

на

будинках, розташованих на території частини. Теплою була зустріч і з офіцерським та солдат­ ським корпусом військової частини А-2299, що в Кали­ нівці. Гості побували в

кімнаті бойової слави, пос­ пілкувались з військовос­ лужбовцями, вручили му­ зичний центр, спортивний

набір тощо. У той же день перший заступник

голови

рай­

держадміністрації О. І. Дармограй та заступ­

ник О. В. Фещун з віталь­ ними словами та святкови­

ми подарунками відвідали

Семиполківський гарнізон та військові частини А 28-60 та 14000, що знахо­ дяться під Требуховом.

СМ:ф!Ь·і.'.фІ,t+jіОСТАННЮ суботу листопада у військовій частині, що поблизу Семи­ полок, відбулася знаменна для молодих захисників .Вітчизни подія - прийнят­ тя присяги на вірність Ук­ раїні. Приємне враження на присугніх справила вій­

В

ськова

~

районної державної адміністрації

випранка

солдат

строкової служби, сержан­ тів та офіцерів, вишикува­ них на військовому плацу. Рівні шеренги, чіткі коман­ ди під звуки духового ор­ кестру створювали незабут­ ній настрій у присутніх, особливо у новобранців.

Обабіч плацу спостерігали за урочистостями батьки, рідні та друзі призовників і, звичайно, їхні кохані. Після офіційної церемо-

нії прийнятrя присяги від­ бувся велелюдний мітинг, на якому з привітальним словом виступив представ­

ник Генерального штабу

Збройних сил України пол­ ковник В. В. Тимошенко, начальник штабу гарнізону підполковник В. П. Іва­ ницький, інші офіцери. Від батьків - мати трьох синів, два з яких уже відслужили тут же, а третій щойно прийняв присягу. Від імені ветеранів Вели­ кої Вітчизняної війни напутнє

СЛОВО

ДЛЯ

МОЛОДИХ

бійців сказав автор цих ряд­ ків. Як колищньому фрон­ товику,

пригадалось

дання

присяги

в

скла­ час

воєнного лихоліття, коли замість духового оркестру гриміли вибухи бомб, мін, скарядів та дрібноговірка мова кулеметів і автоматів фашистських поневолюва­

чів. Понад

60 років проми­

нуло з того часу, а закарбо­ ване війною назавжди залишається в пам'яті тих, хто виніс увесь тягар війни на своїх плечах.

Тож побажаємо молодим військовослужбовцям чис­ того неба, мирної служби та благополучного повернен­ ня до рідних осель. Микола МЕНЖЕГА,

голова ради ветеранів с. Семиполки.

3 Днем місцевоrо ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'-=

@]

самоврІдуваннІ!

@]

Шановні жителі міаа1 депутати міської ради1 активісти орrанів самоорrанізації населенн111 працівники міської ради!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування. Це свято стосується не тільки представників органів влади, а й кожного громадянина, адже разом-ми громада, яка в межах Конституції і чинного законодавства України через представницькі органи вирішує питання місцевого значення, що відіграють вирішальну ро"1ь у розвитку та розбудові нашого міста, забезпеченні його жипєдін"1ьності. Незважаючи на надзвичайно складні умови, місцеве самоврядування не лише вижило, а й певною мірою сформувалося. Щиро віримо, що подальший розвиток і утвердження \Іісцевого самоврядування сприятиме розбудові України як демократичної і правової держави. Уклін і шана вам, дорогі земляки, за любов до рідного міста, самовіддану щоденну працю, високу активність у громадсько-полпичному жипі, непереборне бажання і здатність здолати усі негаразди. Спасибі за підтримку і порозуміння. Сердечно бажаємо усім, хто працює на благо територіальної громади, кожній броварській родині, кожному броварчаюшу міцного здоров'я, достатку і благополуччя. Нехай усі життєві негаразди обходять вас стороною, а усвідомлення своєї єдності, значушості, непохитна віра у щасливе майбутнє рідного міста і України додають сили і наснаги.

З повагою-

міський голова Віктор АНТОНЕНКО. секретар міської ради Любов ГОРБАТЮК.

~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~

@ ~

~ ~ ~ ~ @ [§]

ЗА РОЗВУДОВУ МІСЦЕВОrО САМОВРІІДУВАННІІ! <<Всі на захист місцевого самовряду­ вання!» - з такими гаслами представ­ ники 210 українських міст (більш ніж 3,5 тисячі чоловік) 1 грудня вийшли на столичний майдан, щоб висловити своє занепокоєння станом місцевого самоврядування в Україні. Як було наголошено з високої трибуни, за іні­ ціативи 40 українських громад вико­ навча дирекція отримала доручення сформувати оргкомітет і провести бі­ ля стін Кабінету Міністрів та Верхов­ ної Ради спільне відкрите засідання сесій рад усіх українських міст. Це ви­ мушений захід, пов'язаний із запро­ понованим урядом проектом бюдже­

ту на 2006 рік та Законом про вибори. Тож основне питання. що стояло на порядку денному, - про проблеми формування місцевих бюджетів на

2006 рік. Доки йшло обговорення, бу­ ли відправлені делегації пікетуваль­ ників до стін Кабміну та Верховної Ради, які очолили відповідно міський голова Василькова Валерій Попович та міський голова міста Гола Прис­ тань Анатолій Негра. Виступаючи перед присутніми, заступник Київського міського голо­ ви, секретар міської ради В. Б. Яло­ вий запропонував, щоб на засіданнях селищних, міських, районних, об­ ласних рад були прийняті відповідні відозви до Президента України, Го­ лови Верховної Ради, до Кабінету Міністрів з вимогою ставитися до місцевого самоврядування як до са­ мостійної гілки народовладдя. Також

свою думку шодо ситуації, що скла­ лася,

висловили

народний депутат,

заступник голови бюджетного комі­ тету при Верхаnнііі Раді К. О. Хо­ менко, ~1іські го.·юви Запоріжжя, Славутича. Із\ІаЇШ\, Бердянська. Аl­ чевська, Кременчука та інших міст України. Вітання від Київського регі­ онального вімілення асоціації міст України учасникам зібрання передан міський голова БравСІрів В. О. Анте ненко. У своєму виступі Віктор Олександрович зазначив, шо Р.Озбу­ дова демократично! держави можли­

ва лише за рахунок розбудови місце­

вого самоврядування.

Київшина

прийшла на майдан у складі лікарів,

педагогіn. комунальників, і.і.епутатів усіх рівнів, щоб прий~шти практичні рішення. В. О. Антоненко озвучив такі пропозиції: Уряд України пови­ нен сісти за стіл переговорів з органа­ ми місцевого самоврядування та прийняти рішення шодо фінансу­ вання видатків місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров'я, культуру відповідно до норм чинного законо­ давства. До Верховної Ради під час майбутніх парламентських виборів повинні прийти представники тих політичних партій, котрі підтриму­ ють бюджет місцевого самоврядуван­ ня. Також потрібно внести зміни до законодавства про місцеві вибори та

повернутися до мажоритарної сис­ теми.

Лариса ШАПКА.

ВІД ІМЕНІ ОІ'ЕДНАННІ fРОМАДІН «дУХОВНІСТЬ» щиро і сердечно вітаю настоятеля Свято- Троїцького храму Української

православної церкви у м. Бровари о. Василя Возного, усіх прихожан зі знаменною подію освяченням вівтаря новозбудованого храму_ та благословінням Патріарха -Блаженнійшого Володимира. Зичу дарів Святого Духа, процвітання, зростання у вірі та мудрості. Людмила ШЕСТОПАЛ, президент об'єднання «Духовність>>.


10.12 ~®®~

НОВЕЖИТГЯ +

ДУХОВНІСТЬ

«У СМЕРТІ ПОВЕРНУВСІ ДО ЖИТТІ» Так називався вечір пам 'яті Василя Стуса, присвя­ чений відкриттю .музею його імені у спеціалізованій ЗОШ М

5 з поглибленим вивченням іноземних .мов.

До цього незабутнього дня педагоги та учні школи йшли з 1996 року - саме тоді розпоча­ то вивчення жиtгєвого і твор­ чого

шляху

великого

сина

України. У процесі дослідниць­ ко-пошукавої роботи було ви­ явлено цікавий факт: наприкін­

ці 70-х років

Василь Стус

відкритті Донецького істори­ ко-літературного музею В.Сту­ са, переглянули прем'єру мо­ новистави <<Палімпсест>> у Державному центрі театраль­ ного мистецтва ім. Леся Курба­ са, мали змогу поспілкуватися з дружиною поета Валентиною Попелюх та політв'язнем, спів­

зустрічався з учителем музики ЗОШ NQ 5 Василем Степанови­ чем Киящукам (нині покій­ ним). Патріот з Броварів на той час створив великий шкільний хор, що пропагував українську пісню. Особисто знали поета й інші вчителі школи -

таборником В. Стуса Василем Овсієнком. Вшанувати поета високого

В. С. Петровська, Ю. С. Оре­ щенко таМ. Г. Овдієнко.

рознавець,

Зустрічі із сином поета-шес­

тидесятника Дмитром Стусом, відвідини виставок, Київського Державного музею літератури, поїздка до <<малої батьківщи­ НИ>> села Рахнівки на Він­ ниччині та інші цікаві заходи тільки підтвердили бажання педагогічно-учнівського ко­ лективу створити у школі музей В.Стуса. Особливо багатим на події був минулий рік, коли ви­ хованці школи побували у му­ зеї Міністерства внутрішніх справ України у Вінниці, на

європейського рівня до школи прибули, окрім дружини та йо­ го сина Дмитра, народні депу­ тати України Левко Лук'яненко та Ярослав Кендзьор, літерату­ критик,

упорядни­

ця творів В. Стуса у 6-ти томах Михайлина Коцюбинська, го­ лова літературно- мистецького об'єднання, президент куль­ турно-просвітницького центру <<Українська ідея>> Марія Овді­ єнко, автор музики і викона­ вець пісень на слова Стуса Сер­ гій Мороз, друзі Владислав Табелєв та Віктор Дідківський, колишній директор музею літе­ ратури м. Києва Катерина Криворучко, директор Рахнів­ ської СШ Дмитро Омельянчук, активний громадський діяч, один з фундаторів українського

товариства <<Меморіал>> Мико­ ла Лисенко, директор Київ­ ської школи NQ 200 Тетяна Александрова, а також пред­ ставники Броварського управ­ ління освіти, директори шкіл та багато інших гостей.

Глибоко символічним є те, що відкриття музею практично співпало із 16-річчям з дня пе­ репоховання

праху

поета

та

двох його побратимів - Юрка Литвина та Олексія Тихого на Байковому кладовищі, кадри відеохроніки якого були про­ демонстровані на екрані. До речі, багато фотодокументів, використаних при створенні музею, також були показані на екрані. А концерт-реквієм, в якому взяли участь вихованці школи читці, співаки, тан­ цюристи, ті, хто супроводжу­ вав дійство грою на бандурі, гітарі тощо відзначався особ­ ливою зворушливістю. Діти образно ДОНОСИЛИ ДО глядачів не лише зміст поезій В. Стуса, а і його безсмертну, горду душу. Це, до речі, підтвердила у своєму виступі Михай­ лина Коцюбинська, кот­ ра, за висловом Василя Стуса, <<Від1:еплила ду­ шею» на цьому вечорі. Вона також подарувала музею касету із записами віршів В. Стуса в автор­ ському виконанні та блокнот, який йому ко­ лись належав.

Сорочку Василя віддала до музею його дружина. І вона, і син Дмитро не приховували своїх сліз, особливо коли луна­ ли ліричні пісні у виконанні композитора Сергія Мороза, а на екрані демонструвалася фо­ тографія щасливої сім'ї: любля­ чі чоловік і дружина - мужній, з розумними очима, які див­ ляться неначе в душу (<<А чого ти вартий? Чи зміг би отак за правду, за свободу принести се­ бе в жертву?>>), і ніжна красуня, на обличчі якої вже закарбува­ лося передчуття страшної нес­ праведливості, яка понівечить і їхнє життя, і життя їх малень­ кого сина, що так довірливо ту-

литься до батькового плеча ...

Схвильованим був виступ Левка Лук'яненка, котрий пе­ ребував разом з Василем Сту­ сом у таборі суворого режиму у далекій Пермській області аж до смерті (чи вбивства?) одно­ го з кращих синів України 4 ве­ ресня 1985 року. Шахи, у які любив грати Василь Стус, подарував музею його друг Владислав Дмитро­ вич Табелєв. Десятки підруч­ ників, літе­ ратуру,

яка

відкриває не­ байдужому читачеві прав­ диву історію на­ шого

лега

народу,

передав школі Л. Лук'яненко, а книги,

в

тому

числі свої дос­ лідження <<Би-

ківня: злочин без каяття•> Микола Ли­ сенко. Він пригадав, вперше

як

почув

звернення

полум'яного патріота до сві­ домої інтелі­ генції у кіноте­ атрі «Україна>> перед

показом

фільму С. Па­ раджанова <<Тіні забутих пред­ ків•>, чим пробудив і в ньому могутній дух українства, пош­ товх до подальшої діяльності як патріота і громадського дія­ ча ... Другою зустріччю нашого земляка з незабутнім Василем Стусом, усе життя якого- це горіння і боротьба із прокля­ тим комуністично-більшо­ вицьким режимом, була уже після його смерті, під час пере­ ховання, в лавах Народного Руху України. Не можна не згадати і виступ Дмитра Омельянчука, дирек­ тора Рахнівської середньої школи на Вінниччині, де нав­ чався маленький Василь. Ко-

запропонував

ди­

ректору ЗОШ NQ 5 Олександру Віталійови­ чу Мажузі подальше співробітництво, адже броварчани також вибо­ рюють право присвоїти школі ім'я Василя Стуса. Чимало зусиль для оформлення музею доклали митці художник, вчитель школи та викладач університе­ ту <<Україна>> Володимир Дра­ ган, художник Вадим Олегович та скульптор Олег Васильович Караченцеви, вчителі кафедри

української мови і літера'І18 та історії, мама учня НаталІЯ Яцина та багато інших людей, в тому числі шефи і благодій­ ники, котрі прагнуть, аби наші діти виховувались на прикладі незламних борців за незалеж­ ність України, були справжні­

ми патріотами своєї Вітчизни.

#j

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. На фото: портрет на склі, майстерно виконаний худож­

ником І. Г. Філатовим; висту­ пають Л. Г. Лук'яненко та Д. М. Омельянчук; (фото ліворуч) зліва направо: друг Василя Стуса В. К. Дідків­ ський, дружина Валентина Попелюх, Михайлина Коцю­

бинська, Дмитро .()ry{;~ зитор Сергій Мороз. · ~ Фото Руслана ЗЬОЛКА.

миnосЕРдSІ

МНО)І(ИТЬСІ ДОІРО НА 3ЕМJ11 МАйЖЕ 300 дітей з міста та району

побували на яскравому святі у торго­ вельно-розважальному центрі «Термі­ нал», яке організували для них до Між­

народного дня

інвалідів Броварська

міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України, райдерж­ адміністрація, районна рада та міськ­ виконком.

Діти опинилися у справжній казці, ад­ же «Термінал>> просто вражає своїми роз­ мірами, сучасними архітектурними фор­ мами і гостинністю. Свято відкрила голова Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста Л. Б. Драпей, котра теплом свого серця разом із сестрами ми­ лосердя найгуманнішої у світі фундації дарує увагу, піклування, радість не лише найменшим громадянам держави, але й ветеранам

вІйни,

малозабезпеченим

сім'ям, самотнім громадянам. Маленьких гостей привітав голова РДА

М. Ф. Діденко. Конкретним виявом тур­ боти про підростаюче покоління є ось та­

кі яскраві свята, піклування про якісну

освІту, оздоровлення дітей, зазначив він.

Так, у поточному році на відпочинок було виділено понад 300 тис. позабюджетних коштів, уже зараз акумулюються кошти на оздоровлення учнів влітку.

До дітей та їхніх батьків зі словами ві­ тань звернулася заступник міського голо­

ви Л. П. Шестопал. Вона мовила їм най­ І.J..!Иріші слова під!ІJИМКИ. Турбота про

ПІДрОСТаюче ПОКОЛІННЯ- ОДИН із пріори-

теті в міської влади. Уже у березні у Брова­ рах буде відкрито центр реабілітації дітей­ інвалідів, поліпшиться якість життя дітей з обмеженими можливостями та їхніх ро­ дин, у місті діють програми підтримки молоді. Людмила Петрівна побажала ді­ тям приємного відпочинку і гарних вра­ жень від свята. Враження і справді були чудовими. Ад­ же на дітей чекав подарунок від міського голови та голо1н1 РДА - весела вистава

Київського дсржtшного академічного те­

атру ляльок.

Начальник управління праці та соці­ ального захисту населення РДА Л. П.

Яїцькапривітала переможців паралімпій­ ських ігор та заключного етапу конкурсу дітей-інвалідів <<Повір у себе>> та вручила їм призи. Після солодкого частування дітей чека­ ли подарунки з веселими сюрпризами.

На святі були присутні голови район­ них організацій Товариства Червоного Хреста області. А стало воно можливим завдяки щиросердної підтримки спонсо­ рів: КП <<Київський завод алюмінієвих будконструкцій•>, ВАТ <<Кранобудівна фірма <<Стріла», ПП «Каман», УКВП «Укооппромторг>>, ТОВ <<Сад•>, ПП Ми­ ранець, ТОВ <<Благав-Продукт>>, рестора­ ну «Добродій•>, ЗАТ <<Голландія Україна•>, піццерії <<Пронто», ТОВ <<Титан•>, ПП Би­ чевий, торговельно-розважального ком­ плексу <<Термінал>>. Хай множиться добро на землі!

Надія ГАМАЛІЙ.

С4

ПОВІР У СЕВЕ

~

явилися під час концертної програми, коли і самі учасники, .і глядачі на певний час забули про проблеми, негаразди із здоров'ям. Юні таланти тішили слух та звеселяли серця майстерним співом,

НА ЖАЛЬ, доля милостива не до всіх з нас, у тому числі й до дітей. Наприклад, у нашому місті проживають 300 дітей-ін­ валідів, які потребують матеріальної під­ тримки, заходів медичноі, професійної та соціально-побутової реабілітації,

декламуванням, танцями. Ось такі вони,

створення

талановиті, вперті у боротьбі з життєви­

належних

умов

для

повного

розкриття їх як особистостей.

ми трудношами, які лягли на їх плечі з

раннього віку.

Одним із масштабних заходів співпраці фахівців та громадськості із сім'ями, де є діти-інваліди, є підготовка та прове­ дення традиційних фестивалів дітей з обмеженими функціональними можли­ востями <<Повір у себе•>. Цьогорічний, восьмий, як завжди розпочався із вистав­ ки робіт учасників фестивалю. У його експозиції були представлені малюнки, аплікації, вироби з бісеру, поробки, ви­ шивки, які підтверджують бажання та вміння дітей вести повноцінне життя. Належну допомогу у становленні та са­ мореалізації дітей з особливими потреба­ ми надають працівники відділу у справах сім'ї та молоді, педагоги шкіл, організа­ тори дитячих клубів при житлово-експу­ таційних конторах. Перед початком концертної програми заступник міського голови Людмила Петрівна Шестопал широ привітала всіх присутніх і подякувала організаторам за­ ходу та від імені міської влади запевнила, що й надалі діти-інваліди будуть під пильною опікою та отримуватимуть на­ лежну підтримку. Але найбільш повно таланти дітей про-

Наприклад, Олена Михайлівна Нако­ нечна прийшла на свято з сином Богда­ ном, учнем ЗОШ NQ 2. <<Кожного року ми приходимо сюди заради спілкування, підтримання дружніх зв'язків з ровесни­ ками мого сина>>,- говорить вона.

Валентина Андріївна Журавська - пе­ дагог-організатор клубу <<Десна•>, який відвідують в основному учні шкіл NQ 5 та NQ 8. Серед них є четверо дітей з фізич­ ними вадами, із соціально незахищених сімей. «За тривалий час роботи я переко­ налася, шо таке спілкування потрібне як для дітей-інвалідів, так і для здорових,

адже всі вони вчаться сприймати життя--1

таким, як воно є, вміти підтримувати слабкіш их, а якщо потрібно, то боротися з проблемами на своєму життєвому шляху>>,- переконана вона.

За доброю традицією, всі учасники свята отримали в подарунок солодощі. А найбільш активні його учасники - на­ віть декілька.

Наталія КРИВОБОК, завідуюча відділом Броварської редакції міськрайонного радіомовлення.


10.12 ~©®~

НОВЕЖИТТЯ Проrрама nередач теnеканаnу ЕКТА ПОНЕДІЛОК, 12 грудня Профілактика на каналі до

15.00 15.00 Т jc •Бунтівливий дух• 16.00 д/ф ·Най-най. Альманах неймовірних фактів•. 16.45 М/с •Дуг• 17.10 М/с •Бейблейд• 17.З5 д/с •Зникнення•

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 •Година суду. Справи

д/Ф •Магія Девіда Коперфілда•

14.00

15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг• 16.10 Mjc ·Бейблейд•

18.50 Tjc •Бунтівливий 19.40 •Година суду•

16.З5 •дорога передача•

20.ЗО

17.00 д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сімейні»

18.50 Т/с •Бунтівливий дух• 19.40 ·Година суду• 20.ЗО д/Ф •Жахливі історіі. «МаШИНИ»

21.15 Муз. канал

сімейні»

18.50 •Шосте відчуття• 19.40 •Година суду• 20.ЗО Т/с •Бунтівливий дух• Муз. канал

21.25

ВІВТОРОК, 13 грудня

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09. ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Tjc •Бунтівливий дух• 11. 15 Д/с •дика планета• 12.10 ·Шосте відчуття• 12.50 •дорога передача• 1З.О5 М/с •П'ятеро близнюків•

1З.ЗО д/с •Зникнення•

ПОНЕДІЛОК, 12 грудня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Спорт

06.55, 07.55 Православний календар

07.05 Ера бізнесу 08.20 Енергопанорама 08.25 Фондова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий

\_ світ .9.ЗО Крок до зірок - 10.05 Україна. День за днем 10.55 Спадщина тисячоліть 11.20 Подія 11.ЗО Межа

12.00, 15.00,

18.ЗО,

21.00

Новини

СЕРЕДА, грудня Муз. канал

14

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09.ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух" 11. 15 д/Ф •Жахливі історіі. «Машини" 12. 1О •Очевидець• 12.55 ·Військова таємниця• 1З.ЗО •Неймовірні історії• 14.00 •Тиждень• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 Mjc •Бейблейд• 16.З5 д/с •Зникнення•

15.20 М/с •Родина Пацюць­ ких»

15.З5 М/с •Пригоди капітана Кусто• 16.05 Mjc •Великі дитячі історіі• 16.40 Т/с •Відважні• 17.20 П'ять із семи 18.00 д/с •Захисники диких тварин-2• 19.10 Худ. фільм 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22.1 О Наш футбол 22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 2З.40 Погляд ОО.З5 Новини Європи

1+1 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... '> 15.00 Т/с .. не родись врод­ ливою»

12.25 Вітаємо вас 1З.ОО Абетка безпеки 1З.О5 Класний журнал 13.15 Малята 13.35 Мультфільм 1З.55, 05.10 Служба розшуку дітей 14.10 Грані пізнання 14.30 Театральна афіша 15.15 Дитяча лінія

ВІВТОРОК, 13 грудня

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Укра·,_ но! 06.05 Ранкова молитва 06.10, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.З5 Спорт 55. Ора.в0СІ1авний дар

.,.,d Ера бізнесу ~-•:'35 Будівельний майдан­ чик

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... " 17.30 Tjc •Усі жінки - відьми• 18.25 Tjc •Надія зникає останньою»

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод­ ливою>'

Спорт Лото •Трійка•. •Кено• Центр уваги Щоденник Верховної Ради 22.50 Ситуація 23.00 Підсумки 23.40 Погляд 00.25 Від першої особи

21.40 22.00 22.1 О 22.30

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с «Усі жінки - відь-

світ 09.З5 Перехрестя 10.00 День уряду 14.10 У нас усе вийде 14.ЗО Тарасова церква 15.00, 18.30, 21.00 Новини 15.15 Дитяча лінія 15.20 М/с «Родина Пацюць­ ких»

15.З5 ·м;с «Пригоди капіта­

сімейні»

д/ф

роки

дух•

•Аль тернатиані

рок-н-рола.

лярна музика Європи.• 21.15 Муз. канал

попу­

Східної

16

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

роки

рок-н-рола.

попу­

лярна

музика Східнеі Європи.• 12.05 М/с •П'ятеро близню­

ків" 12.ЗО •Дорога передача• 12.55 д/Ф ·Магія Девіда Коперфілда•

•Най-най•

альманах

21.15 Tjc •Красна площа• 22.20 Іду на ви 2З.25 тсн

00.00 Т/с •Секс і місто• ОО.З5 Т/с .•двоє з половиною ЧОЛОВІКІВ»

ІНТЕР

06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки гесграфіі 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Бадьорого ранку' 10.00 Т/с •Чорна богиня• 10.55 ВВС. Жива природа-З 12. 15 Т(с ..донька садівника• 1З.15 Єралаш 13.55, 15.20 КВН-2005 16.ЗО Т/с .. nовернення Мух­ тара•

17.З5 Чекай на мене 19.00 Т jc •Приречена стати зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Волинь 21.50 Tjc •Боєць• 22.50 Т/с •Час жорстоких• 23.55 Спецпроект

ЛИ ВОЮ»

Т/с •Красна площа• Особистий погляд тсн Т/с •Секс і місто• ІНТЕР

06.05 Ми все про вас знаємо

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт 07.З5 Уроки обережності 08.20 Tjc •Приречена стати зіркою• 09.20 Мелорама 10.00 Т/с •Чорна богиня• 10.55 Єралаш 11.25 ВВС. Справжнє дике

вод ... • 15.00 Т jc •Не родись врод­

12.15 Т/с •донька садівни-

ливою»

шоу

ка•

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... " 17.30 Tjc •Усі жінки - відь­

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09.55 м;с "Бейблейд• 10.25 Tjc •Бунтівливий дух• 11.15 Т/с •Зграя• 12.10 д/Ф •Най-най. Альманах неймовірних фактів•

1З.10 •Очевидець•

14.10 Т/с •Зграя• 15.00 Tjc "Бунтівливий дух• 15.45 М/с .. дуг• 16.10 Мjс "Бейблейд• 16.ЗО

М/с

·Непереможна

команда

14.00 Музика 15.00 Tjc •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг• 16. 10 Мjс •Бейблейд•

Документ тсн Судові справи Т/с •Ксена• Т jc •Колір гріха• тсн Tjc «Люба, діти і за­

09.45 11.00 11.15 12.10 13.05 14.00 14.20

грудня

09.З0 М/С •Дуг•

вини

09.ЗО М/С •Дуг• 09.55 М/с ·Бейблейд• 10.25 Tjc •Бунтівливий дух• 11.15 д/Ф •Альтернативні

21.15 22.20 23.25 00.00

18.50 Т/с •Бунтівливий дУХ" 19.40 .. година суду" 20.ЗО Tjc ·Зграя• 21.20 Муз. канал п·ятниця,

ЧЕТВЕР, 15 грудня Муз. канал

16.З5

• Рекпамна аrенція «ЕКТА» 6·64·27

неймовірних фактів 17.05 Tjc •Зникнення• 17.ЗО ·Військова таємниця• 18.05 •Година суду. Справи сімейні»

07.25 Ранкова зарядка

ми•

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий

17.00 д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи

1З.15 Чекай на мене

14.40 Єралаш 15.20 Спецпроект 15.55 Ми все про вас знає­

супер-мавпо­

чок•)

16.50 ·Магія найзахопливі­ ших

атракціонів. Таєм­ ниці розкриваються (Східне узбережжя)•

ОО .З5 Подробиці

КИЇВ 06.45, 1З.40 Мультфільм 07.15, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

07.20 Вісник роботодавця 07.30 СТН-тижневик 08.00 СТН-спорт 08.30, 2З.ОО Музика 09 .ОО Дім живих історій 09.ЗО Х/Ф •Незвичайні пригоди Каріка і Валі• 11.30 М/с •Подорож у мину­ ле•

12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.30, 20.ЗО, 23.ЗО стн

12.30 Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

14.ЗО Життя, осяяне красою 15.40 М/с •Крихітка Мемоль»

16.30 Клуб Суперкниги 17.00 Телескоп 17.25 Без дієт і рецептів 17.45 Телепрес-клуб 18.40 Шлях до успіху 19.00 Світ бізнесу 19.15 Поради лікаря 19.20 д/с •Політ крізь час• 19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка 21.05 5 хвилин 21.ЗО, ОО.З5 Tjc •Телефон 20.00 Подробиці 20.ЗО Інтерспорт 20.40 Tjc "Чорна богиня• 21.45 Країна. Волинь 21.50 Т/с •Боєць• 22.50 Т/с •Час жорстоких" 23.55 Спецкор ОО.З5 Подробиці

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть себе!

07.30, 12.00, 1З.30, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 Д/с .. строката планета»

09.00 Відсвіт 09.ЗО Х/ф «Велика космічна подорож•

11.30, 19.20 Музика 12.30, 15.40 М/с •Крихітка Мемель•

13.40 д/с «Політ крізь час• 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

на Кусто• 16.05 М/с •Великі дитячі історіі» 16.40 Т/с •Відважні• 17.20 П'ять із семи 18.00 Бізнес-позиція 19.10 Худ. фільм 20.25 Вечірня казка

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Tjc •Не родись врод-

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

СЕРЕДА,

16.05 Мjс •Великі дитячі іс-

17.00 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... "

16.55 Т/с •Повернення Мух­

17.ЗО Т/с •Усі жінки- відьми•

18.05 Ключовий момент 18.55 Т Іє •Приречена стати

14

грудня

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 2З.35 Спорт

06.55, 07.55 Православний календар

07.05 Ера бізнесу 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.ЗО Діловий світ

09.35 Живопис С. Лаушкіна 10.15 Фестиваль "Первоц-

ми•

18.25 Т/с •Надія зникає останньою»

торіі»

16.40 17.20 18.00 19.10 20.20 20.40 21.40 22.00

Т/с <>Відважні• П'ять із семи Зелений коридор Худ. фільм Вечірня казка Мегалот Спорт Суперлото. •Трійка•.

«Кено»

22.1 О Центр уваги 22.30 Щоденник Верховної Ради 22.50 Ситуація 23.00 Підсумки 2З.40 Погляд 00.20 Напросилися

вітJІ'

11.10 Подія 11.25 Аудієнція 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 1З.ОО День в Ужлісі 1З.О5 Хай щастить! 1З.З5 Територія безпеки 13.55 Служба розшуку дітей 14.10 Спорт і ми 14.30 Дзеркало 15.15 Дитяча лінія 15.20 М/с •Родина Пацюць­ ких»

15.З5 Міс •Пригоди капіта­ на Кусто"

мо

1+1 07.00 07.30 08 .ЗО 08.45

СнІДанок з 1+1

Tjc •Колір гріха• Сніданок з 1+ 1

Т/с •Усі жінки - відь-

ми•

09.45 11.00 11. 15 12.10 13.05 14.00 14.20

Документ тсн Судові справи Т/с •Ксена• Т/с .. колір грІха• тсн Т/с "Люба, діти і за­

вод ... " 15.00 Tjc .. не родись врод­ ливою),

16 ОО Судові сnрави

16.55 Tjc •Повернення Мух­ тара•

зіркою•

18.25 Т/с •Надія зникає останньою•

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись вродливою»

21.15 Т/с •Красна площа• 22.20 Без табу 2З.25 тсн 00.00 Т/с •Секс і місто•

ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки гесграфіі 08.20 Tjc •Приречена стати ЗІрКОЮ»

09.20 10.00 11.00 11.20

Смачно Т/с •Чорна богиня• Єралаш ВВС. Справжнє дике

шоу

12.15 Т jc •донька садівника•

14.30 Т/с «Герберт• 15.00 Мерія 16.ЗО

Перлини

класичної

музики

16.50 17.00 17.45 18.00

Без дієт І рецептів Економічний вісник Ділові знайомства Немає вибору

тара•

зіркою»

20.00 20.40 21.45 21.50 22.50 23.55 00.35

18.25 Т/с .. Бунтівливий дух• 19.15 ·Кримінальне чтиво• 19.40 •Година суду• 20.20 •Обличчя міста• 20.ЗО т ;с .. зграя• 21.20 Муз. канал

·Наше міс-

ТО»

09.ЗО М/с •П'ятеро близню­ ків» 09.55 •Магія найзахопливіших атракціонів· 11.ЗО Тижневик .. наше місто• 12.00 .. обличчя міста• 12. 1О Т jc •Зграя .. 1З.ОО ·Кримінальне чтиво· 1З.ЗО .. військова таємниця• 14.00 ·Най-най" альманах неЙМОВІрНИХ фактІВ 14.25 Т/с .. зграя" 15. 15 Муз. канал 16.00 д/с .. дика nланета·· 16 50 д/ф ·Джон Фіцдже­

20.ЗО Тижневик •Наше місто• 21. 10 Муз. канал

поліціі-11 О• 2З.45 Десерт 00.05 Доброго вечора, кия­ ни! ТЕТ 11.ЗО, 18.00,

23.30

Дивись!

14.00, 20.ЗО· Муль­

07.00,

тфільм

07.ЗО, 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 08.30 Т/с •Команда-мрія• 09 .ОО ІсторіІ у деталях 09 .ЗО Деталі 10.ЗО Велике прання

1З.ОО М(с .. ке нді, Ке нді• 15.00 М/С •РабОТИ·НІНДЗЯ• 15.30 М(с .. сандокан - тигр Малайзі:•

16.00 Т/с •Команда-мрія" 16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратних метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Джонні-Мнемоник''

23.00 ЗЗ квадратних метри 00.1 О Деталі

5

КАНАЛ

06.15 Час. Важливо 06.25, 09.55, 12.35, 2З.55 Огляд преси

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 23.40, 00.20 Час 19.00 Світ бізнесу 19.15 Наше здоров'я 20.10 Келія сонця. Гуцуль­ ськІ ремесла

21.ЗО, 00.05 Т;с ПОЛІЦІі-11 0» 2З.45 Десерт

.. телефон

день''

2З.ОО 3З квадратних метри

00.10 Деталі КАНАЛ

06.15, 19.З5 Киівський час 06.25, 09.55, 12.З5, 23.55 Огляд преси

ди

20.15 Вечірня казка 21.ЗО, 00.35 Т/с •Телефон

08.30 Tjc •Команда-мрія" 09.00 Історіі у деталях

09 .ОО Дім живих історій

09.ЗО Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО М/с •Кенді, Кенді• 15.00 М(с •Роботи-ніндзя" 15.30 Міс •Сандокан - тигр

09.ЗО Х/Ф «Перікола• 11.00 Телескоп

16.00 Т/с •Команда-мрія•

11. 10. 18.00 Музика 12.ЗО, 1540 М/с .. крихітка Мемель»

1З.40 Немає вибору

14.05. 21 15 Дозвольте запитати

1З.15 Єралаш

1420 Теле-прес-клуб

1З ЗО Ігри патріотів 15 20 Спецкор 15 55 Ми все про вас знаємо

16.ЗО ки·Івські мініатюри 17.00 Молодіжна служба 18 20 Пор3ди лікаря

МалайзіІ>>

16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратні метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф .. зворотнє пере­ матуваннЯ>>

23.00 ЗЗ квадратні 00.10 Деталі

КАНАЛ 19.З5 КИІВСЬКИЙ ЧаС 09 55, 12 З5 2З.55

5

06.15, 06.25,

метри

Тел.:

1З.ОО 1З.50 14.ЗО

N! 110678 ІІД 9.12.04 року.

~~~

.. тиждень• .. очевидець" .. магія найзахопливі­

ших

атракцюнІв

ницІ

Оптово-роздрібний магазин ІІУкооп,грощоргуІ>

Таєм­

nРОВОДИТЬ nІРІДНОВОРІЧННН nPO

розкриваються

(СхІДне узбережжя)• 16 10 Концерт М. Задорно­ ва 2 ч. 17.00 д/Ф .. Най·най. Альма­

ШТУЧНИХ ЯЛИНОк ТО НОБОрІ~НИХ ПОДаруНКІВ.

нах неймовірних факТІВ"

.. зникнення·· .. наше

Тижневик

то .. 18 ЗО "Обличчя міста• 18.45 ·Шосте ВІдчуття" 20.ЗО Тижневик .. наше

ЗаІfітайте до нас, зробіть собі та с8ої.м. б.шзьки.м. но8орічний сюрприз'

МІС-

м.. Бровари, вул. Кутузова, 127. Іхати маршрутом NQ 5 та NQ 327 до комплексу ·Олімп». П ацюємо: з 9.00 де, 17 ОО.

МІС-

то"

21.00

(044) 205·67·50, 501·87·23.

Лщенз~ МоипромnолІтики УкраІНи АБ

1 ч.

Муз канал

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час

07.50 Автопілот-новини 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин.

Що-

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

1З.15 Д/с "Хроніка надій та ІЛЮЗІЙ»

14.15 Драйв 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 На перший погляд 18.45, 1900, 19.45, 2ЗОО, 00.00 Час новин 19.З5 Київський час

20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Ресторанні новини ІСТV

05.45 Докладно 06 10 Служба розшуку дітей 06.15, 07.45. 08.45, 12.45, 18.45, 00.00 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн' - 2 07.15 М/с "фліппер 1 Лапа-

10.20 11 .ОО

Кухня для "чайникІВ• Королеви чистоти 11.З5 Професія - репортер 12.20, 1З.О5 Каламбур

19.15. 00.15 Сnортреnортер 19.ЗО Т/с .. студенти" 21 05 т;с .. солдати• 22.05 Х/ф •Великий і воло­

13.25 Х/Ф .. вибух із минуло-

сатий" ОО ЗО Х/ф ··Сабрина·

ГО>>

15.З5 Т/с .. даша Васильєва• 16.З5 Лінія конфлікту "17.40 Т/с •Каменська• 19.20 Т/с ><Спецназ по-ро­ сійськи-2• 20.ЗО Претендент 21.З5 Х/Ф .. чужий-4 ВІДрод­ ження>>

ОО.З5 Х/Ф •Дім по сусідству•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с .. Флорисьєнта-2» 06.40, 19.00, 00.00 Реnортер 06.50 Підйом' 06.55 Т/с .. n·ятірнята" 08.00 Репортер. БІзнес 08.40. 20.ЗО Маски-шоу 09.10 Т/с .. не свар:ться. дІВчатка!"

10.15 Кунсткамера 11.15 Х/ф .. nослання боговІ" 13.35 Mjc •Пригоди Джимм: Нейтрона,

хлопчика-ге­

НІЯ»

14.05 М/с .. кітПес" 14.40 Tjc .. троє диких

янго-

СТБ

06.00 Дуель рОЗВІДОК Рос:я ЯпонІя

07 ОО 07.15 08.00 08.15 09 20 10 40

Вікна

Принцип доміно В:кна У пошуках пригод Заборонена зоно Х, ф ·Красивий 'впео

ТИЙ»

Т jc

14.00

.. граф

Крестов-

ський"

15.00 Принциn дом:но 16.00 Телепатія 17.00 У пошуках пригод 18 ОО ВІкна 18 15 Т. с "Кулог1н ' псртнг­ ри"

19.00 Дуель

розвІДок Рос'я-

ЯПОНІЯ

20.00 22.00 22.25 22 4()

Х ф ,Е,ір·Америкз• ВІкна В1кна. Спорт Справжня :стор'"

ЗІр­

ки ефІру

ЛІВ»

ка»

07.50 Ділові факти 08.00. 08.55, 00.15 Сnорт 09.10 Острів спокус

15.40 Т/с ·Флорисьєнта-2" 16.40 Т/с •П'ятІрнята• 17.10 Хjф "ГарЯЧІ ГОЛОВИ•

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08 ОО,

08.00, 08.55. 00.05 Спорт 09.10 Т(с .. спецназ по-ро-

22 і О Х/ф "Батареv'и а:д­

08.ЗО,

09.00 Час новин 06.40, 0740, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.40, 00.20 Час спорту

ОО.ЗО Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

10 15. 11.15,

12.ЗО,

1З.15

Сес~ Верховн~Ради

14.15 Д/с "Хроніка надій та ІЛЮЗІЙ"

14.50-18.50 Час.

Стисло.

Щогодини

ка»

Ділові факти

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Тіс "флорисьєнта-2·• 06.50 Т/с .. n·ятірнята• 07.15 Маски-шоу 07.45 Репортер. Бізнес 14.00 Х/Ф .. великий і волохатий»

15.50 М/с .. nригоди Джиммі хлопчика-ге­

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.40, 00.20 Час сnорту

07.10. 08.10, 12.20, 22.40, ОО ЗО Бізнес-час Автопілот-новини 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм

07.50

10.00-18.00 Час новин. Щогодини

11.15, 12.30, 1З.15 Сесія Верховної Ради

10.15,

Стисло.

Щогодини 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 2З ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 .. дрсенал• ОО 50 Ресторанні новини

.. nрокляпя

пов:-

шеного·,

15.З5 Т/с .. даша Васильєва" 16.З5 Лінія конфлікту 17.40 Т/с "Каменська• 19.20 Tfc .. спецназ по-російськи-2" 20.ЗО Претендент 21.З5 Х/Ф .. стеження-2• 00.25 Х/Ф .. nрокляпя пов:ше ного»

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tjc .. флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Реnортер 06.55 Підйом' 07.00 т;с .. п·ятірнята• 08.00 Репортер. БІзнес 08.З5, 20.30 Маски-шоу 09.10 Tjc .. не сваріться, дівчатка!"

10.15 Т(с .. туристи" 11.20 Х/Ф .. Батарейки вІД­ сутнІ•

ІСТV 05.ЗО т;с ·Циганська кров» 06.10 Служба розшуку дітей

1З.ЗО м;с .. nригоди Джиммі

06.15, 07 45, 08.45, 12.45. 18.45, 00.00 Факти 06.40 ЗОО сек .. год. 06.50 Обережно, модерн' 07 15 М с «Фліnnер ' nona-

14 05 м;с "к;тпес• 14.20 Т/с .. n·ятірнята• 14.50 Т/с .. троє диких

"'·J··

Q/ )U ДІЛОВі фаКІИ

Нейтрона,

Телеnат:я Очевидецh

хлопчика·rе-

НІЯ>>

янго-

ЛІВ»

15.50 т;с "флорисьєнта-2' 16.55 Т/с "Енжел• 17.55 т;с .. солдати»

НеимсоІр­

суlНІ"

Х.'ф "ЖІНОЧИЙ

ПJНСІ-

0Н''

СТБ

06.00

Дуель розвідок. РосІс

- ЯПОНІЯ

07 ОО 07. 15 08 ОО 08.15 09.55 1200

Вікна Принцип доміно В1кна У nошуках nригод Х/ф ·Ейр 1\мерика .. Х/ф ·Я крокую по

Москві•

14.00 Т;'с "Граф Крестов­ ський" 15.00 Принцип домІно 16.00 Хто nобудував Стоунхендж? 17.00 Навколо свІту 18.00 ВІкна 18.15 Т/С "КулаГІН І партне­ РИ"

19.00 Дуель розвідок. Росія - Японія 19 50 Х/ф .. ;усаоськJ бала.ЦJ

Сnорт 1З.05 Каламбур 1З.20 Х/Ф

20 20

н: ІСТОРІІ

Н!Я"

16.20 м;с .. кпnес· 17.00 Т/с "Енжел• 17.55 т;с .. солдати• 19 ОО, 00.00 Репортер 19. 15, ОО .15 Спортрепортер 19.30 Т/с <>Туристи• 20 .ЗО Маски-шоу 21.10 Т/с .. солдати" 07.55. 00.15

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

ОО

00.30

фа• 15.З5 Т/с .. даша Васильєва" 16.З5 Лінія конфлікту 17.40 Tjc "Каменська" 19.20 Т/с .. спецназ по-російськи-2,, 20.30 Претендент 21.З5 Х/Ф .. муха-2" 00.25 Х/Ф •Мертві не тан-

Нейтрона,

ІСТV

05 ЗО Т jc .. циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.50 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.;год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн' - 2 07.15 М/с «Фліпnер і Лаnа­

14.15 VІР-жінка 14.50-18.50 Час.

сійськи-2"

10.20 Т/с .. даша Васильєва" 11.20 Т/с "Каменська" 12.25, 13 05 Каламбур 1З.ЗО Х/ф •Пошта для ше-

ЦЮ ЮТЬ»

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18 15 Драйв 18.45, 19 ОО, 19 45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Чи на п'ять? ОО 50 Коктейль

Огляд преси

вла­

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 1800, 2З.ЗО Дивись! 07.00, 14.00, 20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, оо оо Дім-2

nланета»

ва

07.50

19.00 Світ бізнесу 19.20 Дитячі долі очима

Здійснюємо демонтаж та самовивіз.

Концерт М. Задорно-

12.00

07.10, 08.10, 12.20, 22.40,

ТЕТ 06.ЗО. 11.30, 1800, 2З.ЗО Дивись! 07.00, 14.00 20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Т/с •Команда-мрія• 09 .ОО ІсторіІ у деталях 09.ЗО Деталі 10.ЗО Велик~ прання 1З.ОО М/с "Кенді, Кенді• 15.00 М/с «Роботи-ніндзя• 15.30 М/с .. сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратних метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф <>Страсний тиж­

5

ДОРОrО.

то"

17.ЗО Т ;с

17.45 Дорога передача 18.00 Тижневик .. наше місто" 18. ЗО Концерт М. Задорнова 20.00 .. тиждень•

суnер-мавпо­

чок"

18.00

06.ЗО,

Підриємство закуповує металобрухт чорних металів.

.. непереможна

10.20 д/Ф .. дика nланета• 11.10 .. неймовІрНІ історіІ• 11.ЗО Тижневик .. наше міс-

ральд Кеннеді. Анатомія

Т jc •Час жорстоких• Кримінал Подробиці

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.ЗО, 20.30, 23.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08. 10, 18.ЗО д/с .. строката

М/с

ЗМОВИ»

поліціі-11 О• 2З.1 О Споживач 2З.45 Десерт 00.05 Чорний квадрат

себе!

Тижневик •Наше міс­

команда

Подробиці Т/с «Чорна богиня• Країна. Волинь Tjc •Боєць•

КИЇВ 06.45, 15.10 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть

Муз. канал

.. 09 ЗО Mjc "П'ятеро близню­ то

09.55

грудня

08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик

08.00 09.00

METAJIO&PYXT

КІВ"

СУБОТА,

17

НЕДІЛЯ, грудня

18

,,

22.0lJ в,кна 22 25 В1кна. Спорт 22 40 :::nравжня істор'" ЗІр­ ки ефіру

23.20 Хто побудував Стоун­ хендж? 00.25 Х;'ф МосквІ"

.. я

крокую

по

19.15. 00.15 Спортрепортер 19.ЗО Т. с .. туристи• 21.05 т;с .. солдати" 22.05 Хіф .. супербрати Ма­ РЮ"

00.25 Х/Ф .. nоцілуй

мене,

Тифе'" СТБ

06.00 Новітня Історія. Теж війна

Шnигуни СталІна і

ГІтлера

07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 12.45 Навколо світу 1З.50 Т;'с .. nyapo Агати Ко1сТІ»

15.00 Принциn домІно 16.00 ГнІв небес 17.00 У nошуках пригод 18.00 В:кна 18 15 Т с ,.КулагІн 1 партне­ ри»

19 ОО Новітня

:стор:я Теж в:йна. Шnигуни Стал:на і

20

Гітлера ОО Х/Ф .. повернення високого блондина,,

22.00 В:кна 22.25 ВІкна. Спорт 22 40 Справжня історІЯ. Зір­ ки ефіру

23 20 Г н1в небес СО ЗО х 'Ф .. справа N2ЗО6"


$_}

NQIOI (9710) _ _ _ _ _ _ __ Кусто•

ЧЕТВЕР, грудня

15

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но~ 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06 зо 07.00, 08.00

06.00

Новини

06.З5, 07.10, Спорт

06.55. 07.55

08.05,

2З.40

Православний

календар

07.05 Ера бізнесу 07.45 Ера якості 08.45 Ранкові поради 09 ОО, 18.40, 21.ЗО Діловий Пенсійна

ре­

форма

Фестиваль

.. nервоц-

віт"

11.00 Подія 11.20 Пісні нашої долі 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 1З ОО Абетка безпеки 1З.О5 Подружки 1З.25 Святе Письмо 1З.45 Надія 14 15 Милосердя

15.15 Дитяча лінІя 15 20 М/с "Родина 15.З5

Mjc

16.05

Міс

Пацюць­

"Діти ВОГНЮ" каnітана

.. nригоди

УТ-1

06.05 Ранкова молитва 06, І О, 06.ЗО, 0700, 08.00 08.05, 23.45

Спорт Православний

календар

07.05 07.35

Ера бізнесу Будівельний майдан­

чик

08.45 Ранкові 09.00, 18.40,

поради

21.ЗО Діловий

СВІТ

09.35 10.15

Скарби архівів Фестиваль "Первоц-

віт»

11.10 Подія 11.25 Надвечір'я 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

ВІтаємо вас 1З.ОО Абетка безпеки І З 05 Неопалима купина 1З 25 Зірки, на сцену' 1З.55 Служба розшуку дітей 14.10 Антракт 14.30 Край 15.15 Дитяча лінІя 15.20 Mjc <Родина Пацюць·

12.25

КИХ»

15.35 Mjc

"Діти ВОГНЮ•

СУБОТА, грудня УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.1 О. ОО 20 Імідж-тайм 06 ЗО Підсумки 07.05 Абзац 07 15 Темник 08.10 Форсайт 08.ЗО Фестиваль .. nокров" 09 05 Суперкнига 09 З5 Хто там? 1l•.10 Досягти мети 10 40 Глобус України 11 ЗО Музика 12.10 На пробу 12.ЗО У світі хороших новин 1З.ОО Парламент 14.00 Вчимося обирати. Ви-

бори-2006 14.ЗО Контрольний пакет 15.05 Рахунок від Рахункової 15.30 Перехрестя 16.00 д/Ф .. як ми зірвали залІзну завІСУ»

д/Ф .. того 89-го року» Спортклуб Фестиваль 19.ЗО Наша пісня 20.40 Мегалот

17.15 18.00 18.45

НЕДІЛЯ,

06.00 06.1 о

грудня

УТ-1 Ранкова молитва

Х/Ф

.. втеча

з

.. єли-

сейських nолів))

07.45 08.15 08 .З5 09.10 09.40 10.00 10.50 11,20 11.40 12.1 О 12.55 1З ЗО 1З.55 14.25

ПодіІ СВІту. Підсумки Автоконтинент

Патріот Крок до зірок Хто у домі хазяїн?

Телефортуна Нова армія Кордон Вікно в Америку Сільський час Чітко і ясно Така мода Здоров'я За обставинами, що

склалися

14.50 В гостях у Д. Гордона 15.40 Олімпійська панорама 16.15 д/Ф "Голос надіі" 17.20 д/Ф .. того 89 року" 18.30 Діловий світ .. Тиждень 19.00 Фестиваль 19.40 Х/Ф .. виклик" 21.00 Новини 21.30 Спорт 22.00 Лото .. трійка" ... кено" 22.20 Екіпаж 23.00 Ера бізнесу Підсумки 2З.40 Х/Ф .. втеча з .. єлисейських потв,)

1+1 07.00

Бокс

по-справжньо-

му. Д. Ру1з- Н. Валуєв 08 ОО Хочу бути зіркою' 09.00 Лото-забава 10.00 Т/ф "Зоряна коман­ да"

вод

... "

17.30 Т/с "Усі жінки- відьми• 18.25 Т/с "Надія зникає ос­ танньою''

М/с •Пригоди капіта·

16.40 Tjc •Відважні• 17.20 П'ять із семи 18.00 Рада 19.10 Худ. фільм 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото ... трійка•. 22.1 О Реверс

Сніданок з 1+1 07.ЗО Tjc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Усі жінки • відьми''

09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с .. ксена" 13.05 Т/с-•Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти

і за-

•Суnерлото•.

іоСТрійка». ((Кено»

Євробачення-2006. Відбір , 23.00 Подіі світу. Підсумки 23.40 Енергопанорама 00.00 Фондова панорама

1+1 Богатирські ігри Прихована камера Концерт •Хороші піс-

НІ•

10.30 Кіно у деталях 11.30 Х/Ф <Бетмен і Робін• 14.05 Хочу бути зіркою! 15.10 Т/с •Моя прекрасна сім'я,,

16.25 Найрозумніший 1О Т jc .. моя прекрасна нянька»

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Криве дзеркало 22.45 Перший мільйон 00.00 Група •Океан Ельзи• ІНТЕР Х/Ф •Легенди Дикого

Криве дзеркало Х/ф

.. санта-Клаус•

Богатирські ігри Т jc .. моя прекрасна сім'я• 16.25 Золотий грамофон 18.10 Tjc •Моя прекрасна нянька''

19.30 20.20

тсн Х/Ф •Люди в чорно­

му•

Т/ф

22.30

21 . 15 Х/Ф •Брудні танці-2• 2З.10 тсн 23.45 Х/ф •Діти вітру•

<Зоряна коман­

да•

МО

06.50, 1З.15, 15.20 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 Сім'я від А до Я 08.20, 18.55 Tjc •Приречена стати зіркою• 09.20 Караоке на майдані 10.00, 20.40 Т/с •Чорна бо­

для тебе •донька садівни·

Заходу• М/с •Нові пригоди Вінні-Пуха• 08.10 М/с •Аладцін• 08.40 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 09.1 О Бадьорого ранку! 09.50 Шанс 11.20 Кумири і кумирчики 12.15 Шиканемо! 1З.15 Смачно 14.05 LG-еврика 15.15 Імена 16.05 Телесеріал 17.10 Городок 17.50 Х/Ф •Чудеса у РеwетоВІ»

Подробиці Інтерспорт 20.ЗО Країна. Волинь 20 .З5 Комедійний клуб 22.25 Х/Ф •Взвод• 00.50 Х/Ф •Банд. Корабель •Місячний гонщик•

20.00 20.20

киІв

07.00 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.00

ле•

15.45 16.00 16.20

кописи не горять•

гарита»

Х/ф .. nодвійниіІ удар• Х/ф •Години відчаю•

китв

07.00, 11.30 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.00 Бережіть

стн

Музика Споживач Власний дім 09.ЗО Пісня буде поміж нас 11.ЗО Клуб Суперкниги 12.00, 22.00 Музика 12.45 Т/Ф •Анна Ахматова. Київ - Петербург• 1З.15 Згадай мелодію 1З.40 М/с •Подорож у мину­

ІНТЕР 06.05 Кумири і кумирчики 06.45 Єралаш 07.ЗО Городок 08.00 М/с •Русалонька• 08.25 М/с "Чорний плащ• 08.55 Прокинься і співай! 09.50 Квадратний метр 10.40 Караоке на майдані 11 .20 Усе для тебе 12.25 Мелорама 13.05 Комедійний клуб 14.50 Х/ф •Бонд. Вид на вбивство• 17.35 д/Ф •М. Булгаков. Ру-

Світ

стародавнього

романсу

15.ЗО Алюр Подолання Візит Ділові знайомства 16.ЗО М. Поплавський. •Кохаймося•

17.40 День святого Миколи 18.00 Київ класичний 18.ЗО Мерія Дві •Таганки•. До і після ... 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН-тижневик 21.10, 2З.ОО Т/с •Телефон поліціі-110• 22.30 СТН-спорт 2З.ОО Х/Ф •Королівське ве­

19.05, 21.10

сІлля•

ОО.ЗО Один у кубі

ТЕТ

06 ЗО, 11.30, 18.00, 23.ЗО д.!еис•!

01.66

11ІіТ

Подробиці

06.30, 11.30, 18.00, 2З.ЗО

КИУВ

06.45 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.30, 23.ЗО стн 08.05, 21.05 5 ХІМ!Иtt 08.10, 18.30 д/с •С"JРОката 09.00 Відсвіт

.

09.ЗО М. Гаденко. Джерело моїх пісень 11.10, 19.20 Музика 12.3_01 15.40 М/с •Крихітка ме моль•

1З.40 Дитячі долі очима вла­ ди

14.05, 21.15

Дозвольте за­

питати

14.20

Музjф «Сестра Анже-

Л1КЗ»

16 .ЗО Без дієт і рецептів 16.40 Школа майбуrІ'ІЬОго 17.00 Доброго ве'ІОІіJ3, кияни!

17.45 Поле гончара 18.20 Поле гончара 19.00 Світ бізнесу 20.15 Корпорація •Сімба•

18.05 Академія сміху 20.00 Подробиці 21.45 Країна. Волинь 21.50 Концерт •Звухова до· ріжка• у Кремлі• 2З.З5 Подробиці

00.05 Elite Model Look-2005 ки"fв 06.45, 13.40 Мультфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.1 О Бережіть себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15·.30, 17.ЗО, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 д/с •Строката планета•

09.00 Дім живих історій 09.30 М. Гаденко. Джерело моїх пісень Молодіжна служба 11.ЗО, 18.00 Музика

М/с •Крихіtка Ме­

мол•»

01.30, 12.00, 111.30, 00.00 Дім-2 08.30 М/с •де знаходиtьсм

07.00, 14.00,

20.ЗО

Муль­

тфільм

07.ЗО, 12.00, Дім-2

19.ЗО,

00.00

08.~ Ї/с •Команда-мрія• Іс1орu у де1аІІЯх

69 .ОО

09.30Дет8'lІі

10.30 ~~е-е npa!IIIPI 13.00 Мjс .Кенді, Квн,ціо 15.00 М/с •РобtrrІІ-1ІіІІд:м•

М;є «Єанд<жвн - тиrр Малайзії• 1б.ОО Tjc •Команда-мрія•

15.30

16.30 Єралаw

17.30 ЗЗ

кtцратнмх метри

18.30 Ве-е прамн11 21.00 Х/Ф •По~рожа.­ уночі•

23.00 ЗЗ КодраТІІМХ ІіІІе'tРИ

00.10~/JIIi

5

КАНАІІ KJiiotcЬ«IIi't 'ІаС

06.1§, 19.35

06.25, 09.5~. 12.35,. 23.55 Оrмд ІІр8СМ

Дозвольте за­

nитати

Концерт І. Завадсько-

го

CfiOP1Y

07.10, 08.10, 12.20, 22.40,

00.30

Бізнес-час

07.50 ~tоnілот-~ 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

1З.15 Сесія Верховноі Ради 14.15 Страва від шефа 14.50-18.50 Час. Стисло. ЩогоДІІМІ 15.20 5 е-кт

10.15, 11.15, 12.30,

18.15, 17.15 Но8иіt 'fК 1а. 1s •АрсеНІtІІ•

18.40 бу,цмай,/!,ажи«

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, оо.оо час ІЮSЮІ 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Коктейль ІСТV

0&.40, 08.35 300 сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо· дtРн!-:2 07.15 м;с •Фninnep і Лоnа· ка•

ОНО Дітмі фаКТи

oo.•s cnovr

09.10 Tjc •СпеЦІІаз по-ро-

20.15~казка

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.40, 00.20 Час

21.30 Т/с •Телефон поліціі110. 23.20 Наше здоров'я 23.45 Десерт 00.05 Київський подіум ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00,

23.ЗО

Дивись!

07.00, 14.00, 20.30

Муль­

тфільм

19.ЗО, 00.00 Дjм-2 08.30 Т jc •Команда-мрія•

07.30, 12.00,

09.00 Ісюрі у /IIJ"fti!WfX 09.30 Деталі 10.30 Велике прання

1З.ОО М/с •Кенді, Кенді• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с •Сандокан - тигр

16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратні метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/Ф •Сутичка у повіт· рі• 23.00 ЗЗ квадратні метри 00.10Деталі

сійськи-2•

10.20 Tjc •даша Васильєва• 11.20 Т/с •К8меНСІ>«а•

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

12.ЗО, 1З.15 Сесія Верховної Ради 14.15 Дорогами українців 14.50·18.50 Чає. Стисло. ЩоrоДІІІІІІ 15.20 5 еJІемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Чи на n'nь? 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 22.00 Час за Гринвічем 22.50 Ультратема 00.50 Ресторанні новини

10.15, 11.15,

ІСТV 05.ЗО Tjc •Циганська кров• 06.10 Служ6а розшуку дітей 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.ОО Факти 06.40, 08.35 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­

16.45 Подолання 17'.10 Споживач 19.00 Світ бізнесу

5 КАНАЛ 06.15, 19.З5 Київський час 06.25, 09.55, 12.З5, 2З.55

19.ЗО Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної

Огляд nреси 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.15 Спорт 09.10 Tjc •Спецназ по-ро-

ТЕТ

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.40, 00.20 Час

музики

08.05 5 хвилин 08.10 Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Власний дім 09.20 Спіаає В. Степова 10.40 Злітна смуга 11.00 Економічний вісник 11.ЗО, 20.00 Музика 12.20 М/с •Крихітка Ме· МОЛЬ»

13.1 О 13.40 14.30 15.45

Школа майбутнього М/с •Охоронці історіі• Київський подіум Т/Ф •Анна Ахматова. Київ - Петербург• 16.20 М. Поплавський. •Кохаймося!• 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач 19.15 Телепрес-клуб 21.10 Доброго вечора, кия­ ни! 21.40 Х/Ф •Королівське ве· сілли• 2З.45 Десерт 00.15 Т/Ф •Кавказька рулет­ ка•

09.00, 20.30 Мультфільм 09.30 М/с •Капітан Симіан

06.30, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись!

07.00 Mjc •КрИхітка Ме­ моль•

07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 08.ЗО М/с •де знаходиться Кармен Дієго?• 09.00, 20.ЗО Мультфільм 09.ЗО Mjc •Капітан Симіан і космічні мавпи• 10.00 Єралаш 10.ЗО Рятуйте, ремонт! 1З.ОО Жипя прекрасне 14.00 Х/ф •діти капітана Гранта• 16.00 Жипя прекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт! 18.ЗО Т/с •Обережно, За· дов!-2• 21.00 Х/ф •Рік зброї•

00.10 t;c •Обережно, За­ дов!•

КАНАЛ 06.15, 19.З5 Київський час 06.25, 09.55, 12.ЗО, 2З.55 Огляд преси

5

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин ОО .ОО Час новин

і

космічні мавnи»

Єралаш Зніміть це негайно! 1З.ОО Жипя прекрасне 14.00 Х/Ф •Пригоди Тома Сойєра• 16.00 Жипя прекрасне 17.00 Зніміть це негайно! 18.30 Т/с •Обережно, Задов!-2• 21.00 Хjф •Діаманти• 23 .ОО Концерт К. Б рейтбур­

10.00 10.30

га

00.10 Т/с •Обережно, За­ дов!•

5 КАНАЛ Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

06. 15

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.40, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 15.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15 Автопілот-новини 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

11.15 Вікно в Америку 12.35 Сtрава від шефа 1З .15 ~нёрtетичниА журнал 14. 1S VІР-жінка НІ.15 Гра ДОЛі

16.30 •AJIOiiAIIil• 17.15 Чаs nік 18.15 Закрмtе зона 18.4!\, 19.00, 1іІ.45, 23.00,

19.35 Час. Важливо 20.00 Час 22.00 5 копійок 2З.55 Огляд преси ОО .45 Коктейль ІСТV 05.З5 Факти 06.00 Кулінарний двобій 06.45 Вища ліга Муз-ТБ 07.40 Телецентр моди 08.15 Людина-ракета 1О. 15 Королеви чистоти 10.50 Квартирне питання

дерн!

07.15 М/с •Фліппер і Лоnа· ка•

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.00, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

10.15 Автопілот-новини 10.30 Ви практично здорові 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 11.15 Новобудова 12.З5 Страва від шефа 1З.15 Гра долі 1З.30 Зодчий 14. 15 На перший погляд 15.20 Час за Гринвічем 16.15 Дорогами українців 17.15 УІР·жінка 17.45 Будмайданчик 18. 15 5 копійок 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 00.45 Ні пуху, ні пера!

ІСТV 05.З5 М/Ф •Лікар Ойболить• 06.45 Факти 07.05 Свобода слова

14.15 16.45

КВН-2005 Х/Ф •Астерікс і Обе-

nіке. Місія •Клеопатра•

19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19.20 Х/Ф •Новий рік скасо­ вується!•

21.10

Х/ф

•Забійний фут·

бо л• 2З.10 Футбол. Гол!

00.10

Спортрепортер

11.45 Фабрика краси 12.45 Факти

05.05

Х/Ф •Пригоди принца

1З.О5 Докладно 1З.40 Х/Ф •Інспектор ДАІ• 15.10 Х/Ф •Битва за планету Мавп• 16.55 Х/Ф •Діти шпигунів-З. Гру закінчено• 18.45 Факти. Вечір 19.05 Т/с •Леся+Рома• 19.50 Острів спокус 21.00 Х/ф •Багряні ріки-2• 2З.10 Х/Ф •Великий розмір• 00.50 Х/Ф •Стрімкий страх•

06.10 Подорожі натураліста

НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова Запитайте у лікаря ОВ.ЗО Секрети парків розІаг. Східне узбереJІСЖЯ

07.45 08 .ОО

09.30 Зх4 10.05 Усміхніт•~:м, ІАС ;ні· маюtь!

10.40 Ви - очевидець 11.15 Кунсткамера 12.10 За tроші 12.45 Точка киnіннм 13.1 $ Ісnит вірносtі 13.45 Мвски-шоу

СТБ

Флорізеля•

06.З5 Їхні звичаї

07. 15

Неймовірні історіі ко-

хання

08.20 д/Ф •дика Амазонія• 09.20 Мисливці і жертви 10.З5 Плем'я

12.00

Справжнє

МИ•

НОВИЙ КАНАn 06.00 Тjc •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Реrюртер

війна. Шпигуни Сталіна і

Птлера Вікна

07.00 07.15 08.00 08.15 09.50

Принцип доміно Вікна У nowyкax пригод Х/Ф •Повернення ви· сокого блондина• 11.50 Тjc •Слідство ведуть

oo,ss niAr.oм!

ЗнаТоКи. Мафія•

07.00 Т/с •П'Іr'/ІрІІята08.00 Репортер. Бізнес І>а.40, 20.30 Маски-uюу 09.10 Т/с •Не сваріться, дів-

13.55 Tjc •Пуаро Агати Крістf•

15.00 ПрІІІІЦtІП доміно 16.00 Гнів землі 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партне·

обличчя

1З.45 Мjс •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14.15 М/с •Kiтrlec 14.35 Т jc «П'ятірнята• 15.05 Т/с • Троє диких янrо· ліІі•

16.05 Тjc •Флорисьєнта-2• 17.00 Ї/С «ЕІІJІ(еЛ• 18.00 Т/с «СолДmІ• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.ЗО Т/с •Туристи•

21.10 Т/с •Солдати• 22.1 О Х/Ф •Янгол любові• сійськи-2•

10.20 Tjc •Даша Васильєва• 11.20 Т jc •Каменська• 12.25, 13.05 Каламбур 1З.40 Х/Ф •Лихоліпя. Попередження•

15.40 Т/с •Даша Васильєва• 16.50 НІІнька-911 17.45 Школа ремонту 19.25 Свобода слова · 21.00 Х/Ф •дитина на про­ гулянці•

23.35 Автапар11 00.15 Х/Ф •Тюремна спека•

ри•

19.00

Новітня

історія.

Теж

війна. Шпигуни Сталіна і

Гітлера

20.00 НезбагнеІІІЮ, але факт 21.00 Паралельний світ 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Сnравжня історія. Зір­ ки ефіру

2З.20 Гнів землі

00.20 Tjc

•Слідство ведуть

ЗнаТоКи. Мафія•

19.ЗО Т/с •Менти• 20.З5 Х/Ф •Міцний горіwок-

2• 2З.15 Ліжко приколів

00.25 Секс СТБ Походження людини Вікна Принцип доміно Вікна Навколо світу оg.зо Незбагненна, але

06.00 07.00 07.15 08.00 08. 15

факт

НОВИЙ КАНАЛ

10.40 Паралельний світ 11.55 Т/с •Слідство ведуть

06.00 Т/с •Флорисьєнта·2• 06.45, 19.00, 00.00 Репюр-

ЗнаТоКи. Мафія• Т/с •Пуаро Агати Крісті• 15.00 Принцип доміно <іІііііІ

тер

13.55

06.55 Підйом! 07.00 Tjc •П'ятірнята• 08.00 Репортер. Бізнес

16.00 Походження людини • 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tjc •Кулагін і партне-

08.З5 Маски-шоу

09.10 Кунсткамера 10.10 Tjc •Туристи• 11.15 Х/Ф •Янгол любоаі• 1З.25 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрока, хлопчика-ге­ нrя• 1З.55 М/с •КітПес• 14.20 Т/с •П'ятірнята• 14.45 Т/с •Троє диких янголів• 15.45 Tjc •Флорисьєнта-2• 16.50 Т/с •Екжел•

гол!

ств Новітня історія. Теж

06.00

ріо>

00.30 Факти

оа оо. ое.и.

сійськи-2• 20.30 Претендент 21.35 Х/Ф •Ми були солдата-

00.20 W8иДІІИй

чаТQ!•

05.30 Tjc •Циганська кров• 06. t5,. 07.45, 08.45, 12.45, 1«~.45,

12.25, 13.05 Кап8мОур 13.30 Х/Ф •Стеження-2• 15.35 Т/с •Даwа В~ 16.3S !littilt конфлікту 17.40 Т/с •Каменська• 19.20 t;c •Спецназ по-ро­

10.15 Т/с •Турмсти• 11.20 Х/Ф оСуnврбрати Ма·

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.40, 00.20 Час

16.00 Т/с

12.ЗО, 15.40 М/с •Крихітка Мемоль• 1З.40 Поле гончара

14.05, 21.15

Дивись!

Малайзй'• •Команда-мрія•

11.00

Кармен Дієго?•

себе!

14.1 О

18.З5 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Країна. Волинь 21.00 Х/ф .. майстер і Мар­

Бережіть

себе! 07.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн

07.30 08.05 09.00 09.20

00.40

14.20

1З.50 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 14.20 Квадратний метр 15.40 М/с •Ліло і Стіч• 16. 1О М/с •Качині історіі• 16.З5 М-кілометр 16.55 Т/с .Повернення Мух-

Бокс по-справжньо­ му. Д. Руїз - Н. Валуєв 23.55 Х/Ф .. марні•

22, 45

22.45 00.55

ІНТЕР Ми все про вас знає·

06.05

23.~ Вісник рООта,tіаІіЦІІІ 23.4$ АесеР1 00.05 Киів класичнмМ

вуст

тара•

07.45

22.00

10.10 12.10 14.15 15.01

... •

ка•

і за­

родись врод­

16.00 Судові справи 17.00 Tjc "Люба, діти

06.05

зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Tjc •Чорна богиня•

11 .ОО Усе 12.15 Т/с

ливою,,

.07.00 08.00 08.50

таІі>3"

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •flриречена стати

гиня))

... ~~

.. не

Ранкова зарядка 07.З5 Уроки обережності 08.20 Т jc •Приречена стати зіркою• 09.15 Планета Здоров'я 10.00 Т/с •Чорна богиня• 10.45 Єралаш 11.20 Імена 12. 15 Т jc •донька садівника• 1З.15 Єралаш 14.05 Телесеріал 15.25 Кримінал 16.00 Ми все про вас знаємо 16.55 Т/с •Повернення Мух-

07.25

ЛИВОЮ•

•Кено•

21.30 СесіІІ к~

планета•

танньою»

07.00

т;с

06.05 06.50 07.00 07.10, 06.00, 09.00, 1:2.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12. tO, 20.ЗО 111-

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Tjc •Не родись врод·

1+1

вод

ІНТЕР Ми все про вас знаємо Єрапаш Подробиці. Економіка

вод

21.40 Країна. Волинь· 21.45 Т/с •БоsЦІ>• 22.50 Tjc «Чес JЩХ:'І(ЖИ'JС• 2З.50 Подробиці з перших

т;с •Красна площа• Я так думаю 2З.25 тсн 00.00 Т/с .Секс і місто•

17.ЗО Нові пісні про головне •Надія зникає ос-

тва»

15.00

врод-

ливою•

21.15 22.20

18.25 Tjc

22.ЗО Щоденник Верховної Ради 22.50 Ситуація 23.00 Підсумки 23.40 Абзац 23.50 Темник ОО.З5 д/Ф •Політичні вбивс-

21.00 Новини 21.25 Спорт 21.45 Лото

17

18

Судові справи Т /с <Люба, діти і за­

на Кусто•

Доброго ранку, Украі­

06.55, 07.55

Т/с •Не родись врод­

16.05

но!

Новини З5. 07.10,

... •

ливою»

16.00 17.00

19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Tjc •Не родись

терспорт

Сніданок з 1+1 07.ЗО Tjc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 08.45 Т/с •Усі жінки- відьми• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­

15.05

п·ятниця. 16 грудня

06

1+1

вод

ких"

06.00

22.ЗО Щоденник Верховної Ради 22.50 Ситуація 2З.ОО ПідсуІАки 2З.45 Погляд ОО.З5 д/с •Водна планета•

07.00

світ

09.40, 05.10 10.15

16.40 Tjc •Відважні• 17.20 П'ять із семи 18.00 Енергетичне поле 19.10 Худ. фільм 20.25 Вечірня казка 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.10 Прояв часу

10.12 ~®®~

НОВЕЖИТГЯ

ри•

19 .ОО Містер Б ін 20.00 Кімната сміху 21.00 Парк гумору 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Х/Ф •Таємниці

мадам

Вонг•

17.55 Т/с •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер

ОО .45 Т jc •Слідство ведуть

08.50 Автопарк 09.30 Нянька-911 10.25 Tjc •Леся+Рома• 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня для •чайників• 12.45 Факти

19.20 КВН-2005 21.50 Х/ф •Астерикс і Обе·

1З.О5 Х/Ф •Людина-ракета• 15.00 Вища ліга Муз-ТБ 16.40 •дитина на прогулянці• 18.45 Факти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/ф •дttи шпигунів-З• 22.50 Х/Ф •Крипп• 00.40 Х/Ф •Багряні ріки-2•

НОВИЙ КАНАЛ

08.15 10.20

•Саботаж• Тачку на прокачуван-

ЗнаТоКи. Мафія•

nіке. Місія •Клеопатра•

00.1 О Спортрепортер СТБ

05.55

Флорізеля•

06.55

ваг. Східне уз бе реJІСЖя 1З.15 Х/Ф •Звільніть Віллі!· З• 15.05 Х/ф •Джек і бобове дереВО•

Х/Ф •Таємниці мадам

Вонг•

09.00 ЇМ.о 8,цама ~ 09.30 Доки всі вдома """'111111111 10.40 Містер Бін 11.40 Сам собі режисер 12.40 Кімната сміху 1З.40 Парк гумору

14.45 Х/ф •Клятва кохання• 18.00 Неймовірні історіі ко-

ня

10.90 Кухня 11.25 Жертва МОДИ 12.05 Секрети парків роз­

Х/Ф •Пригоди принца

хання

19.00 Заборонена 20.00 Tjc •Граф

зона Крестов-

СЬКИЙ•

21.00

Зоя Космодем'янська.

Правда про подвиг

19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер

22.00 Х/Ф •Мулен Руж•

Ви вже виріwиnи, НОВИИv РІК't

А8 6уАете ІустрІІІатІІ

*

Не треба довго думати - ( }

*

ресторан

«

*

'Jf//,Mfl" -

вершина комФОР111 та смакvІ Ми з радістю чекаємо на вас! До ваwих послуг ДІд Моро3, Сніrуронька, веселим тамада в сучасному Інтер'Ері та 3рі3номанітним меню на будь-якии смак.

Стоянка*автомобілів під охороною. наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 127. Їхати маршрутами N2 5 та N2 327 до комплексу •Олімn•.

замовлення приймаються за телефона~ 5·61·93.

Санта-Клауса 1З.10 Зоя Космодем'янська. Правда про подвиг

14.20 Заборонена зона 15.25 Телефільм 16.00 Х/ф •Вій• 18.00 Очевидець. Неймовірні історіі

19.00 ЗаборонІНІ аона 20.00 Жиtтя пicnw смерті 21 .ОО Опаксій Маресьєв. Доля сnраІжм•ої ІІІСАИ· ни

22.00 Х/Ф •дnpen•• 00.30 Х/ф •НОІІІМазонки•

ШJ'\7Ш&@~® Н8НІО АІІ• дІвчинки 4 рокІв.

Звертатися за адресою: вул. Андрєєва, 41-д, тел.: 8 (098) 938-77-74- запитати Альону.


~

(9710)1111_ _ _ _ _ __

N~101

ПОСИJІІОВАТИ ЕФІПИВНІСТЬ На засіданні колегії Контрольно-ревізійного управління в Київській області підбито підсумки роботи за 9 місяців 2005 Проведеними ревізія­ ми та перевірками охоп­ лено 872 підприємства, установи та організації, а також фінансових та ма­ теріальних ресурсів на

суму майже 6,7 млрд. гри­ вень. Як відзначив на­ чальник управління Г. Дмитренко, на жаль, в

області не відбувається суттєвого

покращення

стану фінансово-бюд­ жетної дисципліни. Він назвав найбільш систем­ ні порушення як у бюд­ жетній сфері, так і у сфері господарювання:

хувати як час зміни в Державній контрольно­ ревізійній службі, засто­ сування нових підходів в змісті і стратегії роботи. Це цілком справедливо і відповідає курсу керів­ ництва

конне і не за цільовим призначеннЯм витрачан­

ня коштів на оплату буді­

держави

по­

контролю

за

витрачанням бюджетних коштів. Ось чому реалізація матеріалів проведених ревізій та перевірок, пов­

них об'єктів на 20 %, а обсяг виявлених у бюд­

не

жетних

поновлення

установах

на

силення всіх форм фі­ нансового

усунення

виявлених

порушень, забезпечення

пору­

шається одним з найго­

біт, послуг, матеріальних цінностей, надання у ко­ ристування природних і матеріальних ресурсів з

ку, складено 378 прото­ колів про адміністратив­ ні правопорушення, 35 протоколів передано до

діяльністю підприємств

порушенням чинного за­

суду.

державного сектору еко­

конодавства, реалізація товарів, послуг за цінами, нижчими за реальні, за­ ниження розмірів орен­ дної плати, безпідставне списання та неоприбут­ кування коштів і матері-

Ревізори плідно пра­ цювали з обласною дер­ жавною адміністрацією, застосовуючи нові підхо­

номіки. Для чого необ­ хідно підвищувати якість кожної ревізійної дії,

ди до вишукування дже­

ефективності викорис­ тання бюджетних прог­ рам на місцевому рівні.

JL'UІьних цінностей. Не останню роль віді­

..

грало

падіння

ефек-

впроваджувати

аудит

Прес-служба в КРУ в Київській області.

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ О&ЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

PIWEHHR N!! 505

від

Rpo

22.17.05

р.

м. Бровари

30І'ВерджеННІІ nnaнy ДЇІІRЬНОа"Ї 3 nЇдrОІ'ОВКИ проекІ'ів реrуnІІІ'орних ОКІ'ів на 2006 рік

На виконання етапі 7 Закону України «Про засади державної регуляторної полі­ тики у сфері господарської діяльності» та керуючись стапею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», викон­ ком міської ради

ВИРІШИВ: Затвердити план діяльності з підго­ товки проектів регуляторних актів на 2006 рік, які будуть розглядатись на засіданнях авчого комітету (додається).

1.

тики В. В. Шестопалу оприлюднити даний план шляхом розміщення на сайті в мере­ жі Інтернет; - редактору редакції Броварської місь­ крайонної газети «Нове жипя» Г. П. Прося­ новій опублікувати вищезазначений план на сторінках газети. З. Контроль за виконанням рішення пок­ ласти на першого заступника міського го­ лови О. А. Кияницю.

ДесЯтиденний строк після його зат­

"' ення: - завідуючому

О. А. КИЯНИЦЯ, в.о. міського голови, перший заступник міського голови.

відділом внутрішньої полі-

ДОДАТОК

Ng 505

до рішення виконавчого комітету від

22.11.2005

року

ПЛАН діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на

Ne п/п

1

Назва рішення Про затвердження

Ціль прийняття

Для впорядкування

тарифів на теплову

розрахунків зі

енергію для 2-ї

споживачами

(в т. ч. бюджетної

теплової енергії

З 14 по 23 листопада у Києві проходив півфінал першості України з шахів серед юнаків до 16 років. У найсильніші юні шахісти з міст України. Приємно від­ значити, що серед них був і наш

Строк підготовки

11 nівріччя 2006 року

земляк,

вихованець

ДЮСШ N2 2, кандидат у майстри спорту, чемпіон області Артем Омеля. Про­ явивши в останньому турі вольові якості й майстер­ ність, він виграв вирішаль­ ну партію і потрапив до фі­ нальних змагань. Попереду у нього відбірковий тур

HAWOI МОЯОДІ

до першості Європи та сві­ ту. Тож зичимо юному ша­ хісту успішної гри і подаль­ ших перемог.

цих змаганнях взяли участь

* * *

З 2.12 по 4.12.05 р. у Бере­ зані відбулася першість Ки­ ївської області з шахів серед юнаків та дівчат наймолод­ ших вікових категорій: до 10 та 12 років. У цих змаганнях взяли участь юні вихованці ДЮСШ N2 2 м. Броварів (директор Л. С. Ковар­ ський). Приємно відзначи­ ти, шо наші юні шахісти

показали відмінні резуль­ тати. Так, Михайло Чор­ ний став чемпіоном серед наймолодших (до 1О ро­ ків), Андрій Мигач (вий­ шов чемпіоном у віковій категорії до 12 років (ЗОШ N2 7), Олександра Комісар (шк. «Фортуна>>) виборола третє місце (до 10 років). Побажаємо юним шахіс­ там нових успіхів і на зма­ ганнях більш високого рівня.

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ, старший тренер ДЮСШ

N2 2.

2006

рік

Відповідальні

за розробку КП "Броваритеплоенерго-

мережа"

ЗВІТ

npo базове

відстеженнІ резуnьтативності peryn1тopнoro акта: рішеннІ &роварськоі міської ради «Про затвердженнІ Поnоженн1 npo наданнІ nоrодженн1 на здійсненнІ торrовеnьної ді1nьності та роздрібної торrівnі аnкоrоnьними наnо1ми, т10т10новими виробами»

нансово- господарською

рел наповнення бюджету та резервів підвищення ефективного викорис­ тання бюджетних кош­ тів.

~®®~

СПОРТ

ШАХИ: УСПІШНІ ТУРНІРИ

ловніших завдань нашої служби. Крім того, як визначи­ ли ревізори, треба поси­ лювати контроль за фі­

та перевірок, проведених в січні-вересні 2005 ро­

ремонтних

10.12

---·T·IIDk"\8!1!1!. - -

незаконних

і нецільових видатків та сплати до бюджетів й державних позабюджет­ них фондів було і зали­

ро­

вельних,

t

місяці по­

точного року можна ра­

шень збільшився на 327, 55 тис. грн., в тому числі сума нецільового вико~ ристання бюджетних коштів зросла у З рази. За результатами ревізій

неза­

KOHTPOJIIO Останні

тивності менеджменту управління об'єктами господарювання. Саме про те свідчить погір­ шення фінансового ста­ ну багатьох підприємств. Зокрема, за 9 місяців виявлено порушень, які призвели до втрати фі­ нансових і матеріальних ресурсів, на загальну су­ му 29,2 млн. гривень, що майже утричі більше, ніж за весь минулий рік. З початку року КРУ в Київській області змен­ шило кількість перевіре­

року.

НОВЕЖИТТЯ

Положення про надання по­ годження на здійснення торго­ вельної діяльності та роздріб­ ної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виро­

бами

(далі Положення)

мається з

метою

прий­

регулювання

діяльності, пов'язаної з офор­ мленням погоджень на здій­ снення торговельної діяльності та роздрібної торгівлі алко­ гольними напоями і тютюнови­ ми виробами на території міс­

напоями та тютюновими виро­

бами здійснюється майже ста­ більною кількістю суб'єктів під­ nриємницької діяльності, а в зв'язку з тенденцією щодо зменшення малих архітектур­ них форм в центрі міста, змен­ шується і кількість суб'єктів господарювання, які реалізу­ ють тютюнові вироби. Прий­ няпя даного рішення дозво­ лить впорядкувати торгівлю на територіі міста, в тому числі і

та.

алкогольними

Відповідно до Положення рішення про надання погод­ ження приймається комісією з питань здійснення nідприєм­ ницької діяльності у сфері тор­ гівлі, громадського харчуван­ ня, управлінням економіки готується відповідний лист-по­ годження, який надається без­ коштовно суб'єктам підприєм­ ницької діяльності. Динаміка надання погоджень за 10 місяців 200З-2005 років наведена в таблиці 1. Вказані дані показують, що в місті торгівля алкогольними

тюновими виробами, привести у відповідність здійснення роз­ дрібної торгівлі алкогольними

npo

напоями

та

ми

чинному

в

10 місІщів 2003-2005 років

Оформлено листів-погоджеJtь на здійснення роздрібної торгілві тютюновими ви обами

Рік

законодавству

даній сфері, стимулювати сво­ єчасне продовження та офор­ млення договорів оренди при­ міщень та земельних ділянок, сплати nодатків, а також спри­ яє суб'єктам підприємницької діяльності в отриманні ліцензій на один з вищевказаних видів діяльності в регіональному уп­ равлінні Департаменту з пи­ тань адміністрування акцизно­ го збору і контролю за виробництвом та обігом підак­ цизних товарів ДПА України в Київській області.

~ Динаміка надання nогоджень за

Оформлено листів-погоджень на здійснення роздрібної торгівлі алкогольниим напоями

108 109 102

ЗВІТ

• вІдстеженн•

тю­

напоями, тютюновими вироба­

82 91 93

резуn•тативностІ peryn1тopнoro акта:

ріwеннJІ Іроварс•кої міс•кої ради від

09.09.04

р.

«Про затверджена• Правиn з дотриманнJІ тиші в місті Іровари»

N! 524·24-24 Рішення «Про затвердження Правил з дотримання тиші в місті Бровари» було прийняте з метою забезпечення відпо­ чинку громадян міста та на ви­ конання Закону України «Про внесення змін до деяких зако­ нодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на­ селення» та відnовідно до час-

тини 2 етапі 5 Кодексу України про адміністративні правопо­ рушення.

Прийняпя Правил з дотри­ мання тиші в місті дозsолило забезпечити повноцінний від­ починок

громадян,

закладів торгівлі, громадсько­ го харчування (див. табл. 2). За nеріод з моменту прийнят­ тя рішення (вересня 2004 ро­ ку) до вересня 2005 року на­ дійшло лише 9 звернень.

посилити

відповідальність мешканців міста, суб'єктів госnодарюван­ ня за дотриманням тиші, змен­ шились скарги громадян міста 1-::-::-::-:--,с::-:--7-t-~=~:.==:.:.::..:.-І

у виконком Броварської місь-

кої ради на шуми від роботи

.............._...__ _ _ _ _..

С. М. ВОЗНЯК, начальник управління економіки.

організаціі) та З-ї групи споживачів

2

Про затвердження

Для впорядкування

11

тарифів на теплову

розрахунків зі

2006

енергію

1 -ої

групи

сnоживачів

nівріччя

року

сnоживачами

КП "Броваритеплоенерго-

мережа"

теплової енергії

(населення) з

Про затвердження

Для впорядкування

двоставкових

розрахунків зі

тарифів на теnлову

споживачами

енергію для 1-ї

теплової

групи споживачів

І півріччя року

2006

КП "Бровариtеnлоенерго-

мережа"

енергії

(населення)

4

Про затвердження

Приведення

І груnа-

тарифів на вода-

у відповідність

постачання та

тарифів

11 квартал 2006 року; 11 група-

водовідведення для

1 та 2

групи

КП ВКГ

січень

2006

року.

Керуючий справами виконкому В. П. ДВОРСЬКИЙ.

ДО УВАrИ! Міліцією Броварського ра­ йону розшукується автомо­ біль ВАЗ-2108-21099, водій якого 7 грудня 2005 року о 21.ЗО в м. Бровари на авто­ дорозі Київ-Чернігів (28 км) здійснив наїзд на пішохода та з місця nригоди зник.

Просимо відгукнутися очевидців даноІ пригоди та осіб, які володіють інформа­ цією щодо вказаної подіі. Інформацію надавати за тел.: 6-49-94, 6-71-76, 5-05-26 або за адресою: м. Бровари, вул. Енгельса, 1-Б, 4-й міжнародний відділ ДАІ, або тел.: 4-04-80 чер­ говий Броварського МВ. ДАІ.

Броварська районна організація Політичної партії «Народний Союз Наша Україна»

надаЕ безкоштqвні юридичні кон~nьтації дпя мешканцІв &роварськоrо раиону.

Звертатися за адресою;

м. Бров~ри, бульв. НезалеІНос1і, 2.

5• 57• 99 вівторох, · чепер 3 10.00 АО 14.00. Прийомні дні:

1

Броварська студія телебачення «Наше місто»

nовіАОМІІІІ, що вартість одиниці ефірного

часу

(1 сек.) політичної реклами становить 15 rрн. 08 коn.

Інформаці•

npo npoAQж на аідкрмrмх 10prax май1а КрасиІІівсщі сіІІьс•коі ради

До продажу пропонуєтьсJІ:

Лот М!І

-

нежитлова будівля, за­

гальною площею 93,3 кв.м. Місцезнаходження майна: Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Київська. Початкова ціна nродажу:

15026,40 грн. з урахуванням nдв.

Умови продажу: засобами nлатежу є

Гарантійний внесок для участі у від­ - 10% від початкової ціни вноситься на р/р N2 26008302260745 в Подільському відціленні ПІБ м. Києва, МФО 322197, код ЄДРПОУ 22894896. Одержувач Київський аукціонний критих торгах

центр.

Заяви на участь у торгах приймаються

грошові кошти. Проведення розрахунків

філією

за придбане майно здійснюється протя­ гом ЗО банківських днів з дня проведення торгів. Оформлення права власності за nридбане майно та сплата державного мита здійснюється за рахунок nокупця.

цевий термін прийняття заяв

Покупець попереджений, що в разі й9го відмови від підписання договору куПІВЛІ­

nродажу сплачений гарантійний внесок йому

не повертається,

торги

за даною

угодою вважаються такими, що не відбу­ лися.

Реєстраційний внесок - 17 грн. вно­ ситься на рахунок N2 26009301260745 в Подільському відціленні ПІБ м. Києва, МФО 322197, код ЄДРПОУ 22894896.

.. київський аукціонний центр". Кін­ - за три

робочі дні до дати проведення торгів. Торги будуть проведені 10 сІчня 2006 ро­ ку об 11 :ОО в nриміщенні філїі •Київський аукціонний центр" ДАК •НМАЦ• за адресою: м. Київ. вул. Черво­ ноткацька, 42. Служби

з

організацїі та

nроведення

торгів: Красилівська сільська рада, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. С.Басова, 38, тел. (294) 5-65-94. Київський аукціонний центр ДАК •НМАЦ• за адресою: м. Київ, вул. Черво­

ноткацька, 42, тел. (044) 552-72-55.

ШАНОВНІ ПЕНСІОНЕРІІІ Управління ПФУ у м. Броварах повідомляє, що у зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків, з 12 по 23 грудня 2005 року nрийом громадян проводитись не буде, крім оформлення документів на виплату допомоги на поховання в звязку зі смертю nенсіонера.


® N!!101

(9710)811_ _ _ _ _ __

До від~ма rромаДJІн

•кі nрожива10r•

nepe6yвa10r• на repиropii Іроварс•коrо району

••~•о,ма rрома,q•н

Шановні громадяни! Броварською районною робочою групою обліку ви­

звернутися до робочої групи обліку виборців із заявою про внесення змін, уточнень

наявність чи відсутність від­ мітки про постійну нездат­

борців складено та надаєть­

або

пересуватися.

ся для ознайомлення грома­ дян місцевий загальний список циборців, які прожи­ вають або перебувають на територіі Броварського ра­

або з інформацією про осіб, які не здатні самостійно пе­ ресувати~я у зв'язку з інва­ лідністю або за віком.

йону. Згідно із Законом України «Про вибори народних депу­

оскаржити до робочої групи обліку виборців або до міс­ цевого суду допущені при складанні списку непра­ вильності, в тому числі нев­

доповнень

Громадяни

татів України» кожен грома­ дянин України має право оз­ найомитися із цим списком, перевірити правильність внесених до нього відомос­ тей і, в разі необхідності,

ключення,

-

до

списку

мають

право

ність

виборця

наро~ення секретаря

Надію Іванівну КОВАЛЬЧУК

ради

Катерину Ва~илівну КРУТІИ.

з ювілейним днем народженнІ.

Бажаєм здоров'я, добра, довголіття!

Зичимо в мирі та злагоді, в

Хай вистачить щастя на ціле століття.

прожити довге життя, бути

щасті та благополуччі оточеною хорошими, вірними друзями, теплом і ласкою в колективі, в сім'ї. Тож нехай

Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї. І радість на серці, Молодість душу нехай не покине, Пісня в оселі нехай завжди лине.

перебувають на територїі міс­ та Бровари. Згідно з Законом України «Про вибори народних депута­ тів України» кожен громадянин України має право ознайоми­ тися із цим списком, перевіри­ ти правильність внесених до нього відомостей і, в разі необ­

·хідності, звернутися до робочої

....... ..

міцного, успіхів у особистому житті, а у праці наснаги і

0,3

до

4

своїм близьким та друзям, поздоровивши їх

ВАТ «дарницький завод ЗБК»

КАТІfОРІІ ВІДДІЯУ ВЯАfОУСТРОІО МІСТА.

Вимоги: громадянин України, освіта вища, знання ПК, досвід ро­ боти. Заяви подавати не пізніше 10 січня 2006 року за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 292.

Також у нас ви можете придбати

різноманітні

aue.,.", u 288 Jllf.

автоелек~рик; автокран1вник;

бульдозерист;

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІИНУ

сл юса р-ремонтн и к;

РОБОТУ

тесляр.

Одиноким надається гуртожиток.

Тел.:

8 {044) 567·80-42.

·~···ІІІІtІІІІ~

CIIOCAP·IHCIPYMIHIAJI.HIIK 5-6 розрядів; СІІОСАР МІІАНОСІJІАДАІІ.НІІІ РОІІІ 4-5 розрядів; СІІОСАР І РІМОІІІУ АІІОІРШОР.

Вимоги: громадянин України, освіта вища відповідного про~­ сійного спрямування, уміння пІ'ї!­ цювати на комп'ютері, стаж робо­ ти за фахом не менше трьох років на посаді бухгалтера.

. CRIOCAP 3 РІІМОІІІУ

Заяви подавати протягом місяця

з 10 грудня 2005 року по 10 січня 2006 року за адресою: м. Брова­ ри, вул. Гагаріна, 18, кім. 301, тел.: 5-1 0-63.

Хлібокомбінату

N11 1О,

цеху

(м. бровари, вул. Металургів,

N11 2 2)

!ІШ1 ~\D[JJ'i'] ~ [i](OO!j){]ooaJ IH.JКIHEP·EHEPrnИK

зі знаннями теплового та газового обладнання, водопостачання та

каналізаціі підприємства. З/п: 1650 грн.

Тел.:

5-11-73,5-45-28.

3!ШJ[J)::!)~ ІІШі [J)::!)rв®W

СПІЦІАІІІСТИ J ІИfОТОІІІІИИІ СUОПАКІТІІ ТА РІJИОРОІО'ІІ. [О Т~л.: 4-04-77, 6-92-~_[[] Ш:::О (з 9.00 до 17.00). Ш:::О

•60111\ ЖJПТJІ• -

газета Броварських

міськоі та районної рад,

ра/ІОнної двР*а•ної адміністрацjі.

лярів; стрічкавих пилоромох;

- різноробочі.

У зв·язку з вnровадженням в ексмуатацію

КООРДИНАІІІИК·РОІІОІІУІАJІ·· ИИІ 5-6 розрядів;

-

столяри-верстатники то учні сто­

-

5--67-49, 4-60-11, 8 (067) 733-06-59.

ШІІ:'І:

- 1001 5-6 розрядів; ФРОІРУІАІІWІІІІ 4-6 розрядів;

ronoвнoro СПІЦІАІІІСТА ВІАд,ІЯУ KOMYHAnltiiOfO МАННА ТА KOMYHAnltHИX ПІДПРИЕМСТВ.

ноІІUНІКІt (бульдозер) 4-5 розрядів;

ОІUДІІАІІІІІ

5-6 розрядів;

когенераційної емктростанціі

U кІІИЇІСІІІІІІі 381Q 88МіІІІаИІ ІМІІІАІИІUНС. . . . . . ТЕРМІНОВО

-

Розробником проекту вказаного рі­ шення є КП •Броваритеплоенергоме­ режа•, яке розташоване за адресою:

07400, КИївська обп., м. Бровари, вуп.

Грушевського, 3-А. тел.: (факс), 4-05-84. Проект рішення та аналіз регу­ ляторного акта буде опубліковано

8 (294) 4-11-01

ІІІІТРІІІS-6 розрядів;

ПОТРІБНІ:

електромонтери; електромеханІки;

на офіційному Броварської

Інтернет-сайті міської ради

www.brovary.kiev.ua Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення «Про затвердження тарифів на теплову енергію на 2006 рік дпя 2-ї (бюд­ жетні організації), З-ї (комунально­ гюбутові) та 4-ї (інші) груп споживачів• будуть прийматися протягом місяця з дня опублікування в електронному та письмовому

в·игляді

за

електронною

teplo_Ьiovary@ogku.kiev.ua та поштовою адресами

..

............ Відкрите акціонерне тоsаристІЮ

........ 1181in

RОІІАОМІІІІ 1110

IAI'AJIWII

НОРИ АІЩІОІІІРІІ ІОІАРІІС1ІА, які відбудуться 22 січня 2006 року о 12.00 за адресою: м. Бровари, вул. Залізнична, 8. Реєстрація акціонерів з 11.00 до 11 .40 в день прове­ дення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Звіт правління про фінансо­ во-господарську діяльність за 2005 рік. 2. Про припинення ВАТ •Управ­ ління механізації будівельних ро­ біт• шляхом перетворення. З. Про призначення комісіі з припинення ВАТ «Управління ме­ ханізаціі будівельних робіт ...

1.

І Вт_рачене свідоцтво приватного nідпеиємця.

N2 3488,

реєстрац. видане виконкомом БрОвар· ськсіі міськсіі ради від З. року на ім" я ВОЛ· КОТРУБ Зої Павлівни, вважати недійсним.

І Втрачений Державний акт на nраво nриватної впасності на землю, серія JV·KB вида­ ний виконкомом броварськсіі міської ради від року. реєстрац. на Ім"я ЛІЖ­ ДВОИ Ольги Миколаївни, вважати недійсним.

N2 110572,

12. 11_, 1999

слюсарі КПіА (3-6 розряди).

N2 1385,

І Втрачене посвідчення ветерана nраці, серія АА видане уnравлінням соціаnьного захис· ту неселення м. Біювари від року на

N2 518961,

15. 12.1997

ім"я РОМАНЕНКА Миколи Григоровича. недійсним.

І Втрачене свідоцтво ськсіі міськсіі організаціі · · n;.~,;;",.;;~O: ськсіі партіі •Собор•, видане Броварським уnравлінням юст!'ціі 22.11.2002 р. за N2 47, B~'!f! Броварським

22.11.2002

МІСЬКИМ уnраВЛІННЯМ ЮСТИЦІІ р. за вважати недійсним.

N2 47,

ВІД

І Втрачене свідоцтво про nраво власності на не·

N2 199451,

рухоме майно. серія САА видане викон· комом Семиnолювської сільради від 10.01.200Зр. на ім" я ШУЛЬГИІвана Кіндратовича. вважати недіІ<· сним.

І

Тел.: (294) 5-50-44, факс: 5-50-43.

1 11.1996

Втрачене

чорнобильське

nосвідчення

N2 128904 (категорія 4/. видане Київською об.nдер­

жадміністрацією на ім я ГОЛОВЕНКО Любові Ми· хайлівни, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення учасника війни, серія видане уnравлінням соцзахисту на· сеj)Е!ННЯ м. Б!юваР,и від року на ім"я УК· РдІНСЬКОІ Євгежі Олександрівни. вважати недій·

8-HI·Ni 744891,

(відділ кадрів).

29.10.1997

сним.

МОТОNСІИ;

- ІОАІЙ (категорія •д•); nРИІИРАІІWІИqt; - ІІІЖІІІІNОНСТРmОР (досвід робо-

І Втрачений сертифікат про nраво на земельн}' частку {пай), серія КВ N2 0056150, ·виданий КСП

[lli)~~~

•БогданІеське• Боrданівською сільрадою за реєс­ трац. від року на ім"я РОМАНЕН­

N2 577

сто• о•.

.

Тел.:

Оплата праці за домовленістю,

І Втрачений атестат про середню освіТ)', серія НССВ Nt виданий Княжицькою ЗОШ а році на ім"я ПЕРЕПАДЧЕНКА Артема Петрови­ ча. вважати недійсним.

5-46-59.

j~~_I<Q~ __І<~ЄЗНО!ЧQ_~ М_l'З€Ю

[І]®Ш® ОО®W00[]Ш

W!P

виплачується вчасно.

4.

381PIFA'I Тел.:

ФОНДІВ.

5-10-81.

Ien, .w:Ja .tІ.QІІі.tІ.Q~;

(04494) 5·30·16, 585-04-17.

1997

водІ• 11еrковоrо автомо61ІІ8.

ПРИЙОМ НА POqQТY ПІСЛЯ СПІВБЕСІДИ. Оплата за Аомовленістю. За довідками звертатись за адресою:

м. Броаари, ayn. Кутузоаа, 127-А. Телефон: 6·68-5D.

[j[)[;)@)l,!3Lilli!il К8АРТИРУ 18

2-КІМНАТНУ 81МІІІІtНОІО АІ· ІІ•НКОІО п'ять соток в смт. Калита, засклений балкон 6,5 м, паркет, ремонт, 50 М 2 , житлова- З1,1 м 2 , за 2ЗООО у.о.

Тел.:

nW.pмcмnao Іanpowyc ІІа роІоту о~

ot

"

nлощею 80,7 кв. метріа на З поверсі дnя розміщення медичноrо 3аК/1ЗДу; nлощею 60 КВ. метрів 8 ПЇJІІUЛЬНСІМV приміщенні;

nлощею нихІ

-

72 кв.

м. в боксах (нвоnапюеа­

дnя nідприємницької діІІльності.

12.11.1997

КА Степана Григоровича, вважати недійсним.

ти на ПК).

ЗІІеt1ІіШ~Qа :ш ШІ.QeQQJQ;

В. П. ДВОРСЬКИЙ.

фонний зв'язок з заступником директора Броварського базового міськрайцентру зайнятості БОБОВСЬКОЮ ІриЩ)ю Олек­ сандрівною за тел.: 6-63-35.

інженери-електрики;

94-5-81

AIIOIWIIP;

м. БроварИ, вуп. Щолківська,

Керівник Броварської міської робочої групи обліку виборців

14 грудня 2005 року з 15.00 до 16.00 відбудеться прямий теле­

З/nлата амеока (згідно з контрактом) . Звертатись за тел.:

IUPIOIAJIWIIII4-6 розрядів;

-

ПОТРІБНІ:

- працівники з досвідом роботи но

ВАТ «Сnецбудмонтож-50.

довjдки за тел · 6-04-13, 4-61-10.

з Новорічними святами .

автослюеар;

-

Ознайомитися із загальним списком виборців можна у пе­ ріод з 1 листопада 2005 року по 1 січня 2006 року щодня (ок­ рім неділі та суботи) з 8.ЗО до 17.00 години в приміщенні ви­ конавчого комітету Бровар­ ської міської ради за адресою: вул. Гагаріна, 15, кімната 201. Телефон: 4-61-69.

грн.,

зробивши приємний сюрприз

J

ресуватися.

..,..,..",

за ціною від

СПІЦІ.АІІІСТА 1-ї

селення.

""....., ...".,., ,.",...,

З СВЯТОМ ВАС, ШАНОВНА!

-

енергію на 2006 рік для 2-ї (в т. ч. бюджетні організаЦІї) та З-ї (інші) груп споживачів• тобто для усіх груп споживачів теплової енергїі, окрім на­

відділеннях поштового зв'язку

оберігає, а ангел-хранитель з плечей не злітає.

lr•' 11 •.JII :"І

нень або доповнень до списку або з інформацією про осіб, які постійно не здатні самостійно пересуватися у зв'язку з інва­ лідністю або за віком. Громадяни мають право ос­ каржити до робочої групи об­ ліку виборців або до місцевого суду допущені при складанні списку неправильності, в тому числі невключення, непра­ вильне включення або виклю­ чення із загального списку ви­ борців його або інших осіб, або наявність чи відсутність

та пропонує придбати у всіх

творчого настрою. Хай Бог Вас

І 1

відмітки про пост1ину нездат­ ність виборця самостійно пе­

вою про внесення змін, уточ­

Броварський вузол поштового зв'язку &т.ає 6ctx бро8арчан з наступаючих CU.o8u.u рок.о.и

щасливою буде Ваша жіноча доля, нев'янучою- врода, а оселя повниться достатком і сімейним затишком. Здоров 'я

і хліб на столі.

найомлення. громадян місце­ вий загальний список вибор­ ців, які п-роживають або

Керуючись ст. 9 та ст. 1З Закону України •Про засади дерЖ8,Іі!,НоЇ регу­ ляторної політики у сфщ)і господар­ ської діяльності від 11.09.,03 N2 1160IV» та згідно п. а ст. 2в Закону України •Про мК:цеве самоерядуван­ ня в Україні»; п. 2 ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 14; ч. 2 та З ст. З1 Закону України •Про житлово-комунальні послуги• КП •Броваритеплоенергомережа• бу­ де виносити на розгляд засідання ви­ конкому проект рішення: «Про зат­ вердження тарифів на теплову

секретаря виконкому

Шевченківської сільської

складено та надається для оз­

групи обліку виборців із зая­

ПОВІАОМІІЕННІ RPO ОПРИІІІОДНЕННІ ПРОЕm PEFYJIITOPHOFO АКТА

Колектив Руднянеької сільради щиро і сердечно вітає добру, просту і красиву жінку -

-

Lиановніrромадяни! Броварською міською робо­ чою групою обліку виборців

самостійно

Ю. Г. КРАВЕЦЬ, керівник Броварської районної робочої групи виборців.

неправильне

npo•н•a•n.

на repнropii місrа fіро•ари

Ознайомитися із загаль­ ним списком виборців мож­ на у період з 1 листопада 2005 року по 1 січня 2006 року ЩОДНЯ З 8.З0 ДО 17.00 години в приміщенні Бро­ варської райдержадміні­ страціі за адресою: вул. Га­ гаріна, 15.

включення або виключення із загального списку вибор­ ців його або інших осіб, або

CJJ.jupo 6ішаємо із золотим ювілеєм 50-річчям від дня

10.12 ~®®~

НОВЕЖИТГЯ-

6·86·54.

Оголошення про втрачене свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП •Пухівське•, серія КИ-VІ N!! 528797 від 18.01.2004 р. та про сертифікат на земель~ частку (пай) в КСП ·~івсt.ке•, серія К N!! 0284652 від ЗО.О5.2 О р., вмдані Пухівською сільрадою на ім'я МИКАЛА Єлисея Се· васПІновича, надруковані 26 листопада 2005 року; ЗО листоnада 2005 р. в rазеті •Ноае ЖМТТІІ•

Ni 95-96,

2.

НІЖІТИ СК8СО88НМММ.

015252,

І Втрачене свідоцтво на nраво впасності на жит· ло, що знаходиться за адресою: смт. Велика~­ мерка, вул. леніна, 15-д, кв. 1, зареєстроване · варським БТІ за N2 52·176 та реєстрац. Nl 1 98. видане згідно з розnорядженням N2 2 Велик_Оj!И·

22.10.96

мерськсіі сільсЬІ<оі ради від р. на ім" я дЕМ· ЧЕНКО Валентини ВоІЮДимиріени, вважати недіІіі· сним.

І Втрачений диnлом про вищу освіту, серія КВ 27916461, виданий Київським nедуніверситетом ім. Б. д Грінчежа від 1.07.2005 року на ім"• дНТО­ НОВОl Марини Олександрівни, вважати недійсним.

Ni

І Втрачені диnлом спеціаліста, серія Кд видакий КИівським університетом ім. Т. Г. Шевченка від року; свідоцтво про nраво на зайняття ~Авокатською діяльністю Nt видане 26.02.1998 року Київською об· лвсною кваліФікаційко· дисциплінарною комісією

N2 016351,

11.06.1994

1351/10,

адвокатури 3ГІдно з рішенням Ni 47; дві ощадні • книжки на особовІ ВІ<Л&Ди у Броаарсько~ вІдАІ• ленні Ощадбанку Nl 5400/1 З, рах. Ni 15206 та Ма· щівськ~ ~Жленні Ощадбанку України N2

13330

на ім я ДРЯПАЧКА Сергія Івеновича, вважати недійсними.

#101 2005