Page 1

ОРГ А Н

& Р О В А Р С Ь КО ГОМ І С Ь КО ГОК О М І ТЕТ V

МІСЬКО'

І

РАНОННО'

РАД

101 (7388)

*

faseTa .MXOAHT~ ~ 17 квІтни 1937 року

*

• Москва. (ТАРС). 29 : червня у Великому Кjpeм• лlвському палацІ почала : роботу сьома сесІя Вер• XQoВНoї Ра;J,И СРСР оди-

=

секретаРIІ ЦК КПРС М. С. Горбачова сПро з8ВД8ВВІІ. Q 10 годи:нl ранку вlдвартіІ по докорlввll перебудовІ управ.пlввll ековомl- • крилося спlлЬ'Не зас1дан-

КОЮ" .

ня Ради Союзу і н аціОіН3ІЛЬН остей.

: --_І!. • П.пенум П)МUUUUI з uvroBoplOBaвoro ПВТ8ВВІІ розrор-. нуту поставо.у, па пуб.п1кувтьСІІ в пресі. 8 П.певум ,Цевтра.пьвorо Комітету КПРС. roворвтьcs : в поставові. вважав. ЩО кшочоавllr завдaввsм перебу- • довв. вalваж.пввlшоlO умовою ПРВСКОРeJIJIJI СОц1а.пьв&" : eкoBoмl'IВoro розвитку в рцвва.пьва реформа управ- 8

У першо.му.питанні по-

Р1lN'у ден:ного член'

Ради

Оплесками зустріли депутати 1 гості ТQВaришів

Г()рбачова М. С.. Норот-

виступив

ПолІтбюро.

КПРС.

ЦК

ceкpe-rap

КПРС

ЦК

депутат

Лига-

чов Є. К. З доповіддю про. пере-

будову управлЩня Hap()k ним rOCподЗJpCТВОМ на су-

часному етапі еко.номічно·

го розвитку країни висту-

пи,в l'ОЛQ;ва Ради МінІстрів СРСР депутат Риж-

никова В. І.. Громино НОВ М. І. А. А.. ЗаАкава Л. М .. · До.кОРі!нна перебудова ЛигаЧOlВа Є. к.. Ни.коно- упраВJL1ння народним госmНВII евовомJJcоlO. На перmвl мав тут виеувавтьcs 8 ва В. П., Рижко/Ва М. І., по.ilI.арством ... сказав ,він.cтвopeВВII вовоІ ц1.пlсвоJ свсте.... ПОВ.IJвкавоJ справвти : Слюнько.ва М. М., Со.ло.- це ключове завдЗIfIIНЯ і ревo.пroц10в1зyro'ІІІЙ ВІШИВ ва всІ сторони праці й ЖНТТІІ • менцева М. С., Чебрикова здійсненні виробленого paдllНCЬКНX .пlOдel, вадати соцlа.пlзму вово! JЧCостІ. : В. М... Шеварднадзе XXVII з'їздом партІї

вивести,lоrо на· вовий ступінь розвитку. 8 Е. А., Щербицького В. В., Схва.пево сформу.пьовавІ в доповl.ц1 товариша М. С. • Яковлєва О. М., ДеМ'ічева Горбачова oeвoввl вапрllМИ ДOBoplввoi перебудови: П. Н., ДОJlJl'ИХ ·В. І .. ЄльІ-І І С .. упав... 1ІІІІІ евовоJlUAОlO, Цlol' прввцвпв П проведeВRII. • ци.на В. М., О'ЛОlinова У поставовІ пl.цкpее.пево. що перебудова економlч- : Ю. П.. ТализІна М. В., Horo управmВRJI. roеподарсьвorо механізму в ц1.пому • Язова Д. Т., Бірюк()ву в тепер цевтра.пьввм завд8ВВІІМ, пе ВИ3В8чав Успіх О. П .. До5РИНlна А. Ф., уеівІ cтpaтer1i првскоp9u:. 1I зд1lсвeввs - вalваж- • Лун'Я!Нова А. І., Медведє-

...

-1-

=

.пввlma зarа.пьвовартІЙВ8. зarа.пьвонародва справа., ва В. А., Разумовського вевlд'ЄМна смадова частива процесу овов.пeВRII всьоrо Г. П .. Капітонава І. В. ЖWnIl KpaJвв, праме продоввсеВRJI справи ЖовТRJI. Н й

П.пе-м затвердив .поданІ По.пlТБIOРО ЦК КПРС. -,3 • 000овв1 по.поасеВВІІ докорlввоі перебудови упрaв.пlВВIІ І ековомlкоlO. . • . . 8 П.певум схва.пвв допрацьовaввl з ypaxyвaввsм все- : народвого обroвореНВІІ проект Закову СРСР про д:ер- _ жавве пlдпивмство (об'вдвaвJIII) І дорУ'ПІВ РадІ Мlв1' • CТDfB СРСР ввести lоro ва розr.пsд ВерховвоІ Ради : СРСР. , ' •

.. а порядок ден, ~и сесll внесенІ питання зміни . . У складІ, ПрезИДії Верховно.ї

Ради СРСР,

про. пе-

ребудову управлliння наро.ДНИоМ господарством на

сучасно.муетапl еко.нО'мічного. розвитку країни. про

про.ект За'кону СРСР про

=

На П.пенумІ пpвIвsто рlшeВRII CКJIIIК8ти ХІХ. Все- всенародне оБГOlВOрення союзну конференцію КПРС 28 ЧI'РВRJI 1988 року • важливих питань державв м. МосквІ в Крем.п1веьвому Па.пaцl з·Jздlв. • ного житм пр() проект На П.певумІ ЦК КПРС розr.пIlВJТО opraвlaaцllн1 •• Закону СРСР про. поряПВТ8ВВІІ.

дОК оснаржеl1іНЯ в суд неП.певум перевІв т. .... С.пlOвькова М. М. І Яков.пвва Iправо.МІРнИХ дій службоО. М. з вавдвдат1в у 1J.IJeRR По.пlТБIOJ)O ЦК КПРС. • вих осіб, я'кі ущемляють П.певув обрав секретаРIІ ПК КПРС т. Нповова. права 'гро.мадян. про заВ. П. 1J.IJeвOM Пo.пlТБIOРО ЦК КПРС. І т,верджеяня УНЗGів ПреlIJIeвyв пеuевlв з Ka&ДsдaтiB у ч.п"вв ПК КПРС • зидlї Верхавно.ї Ради т. Язова д. Т. - Mlвfeтpa оборовв СРСР І обрав loro : СРСР.

кав:цвдатом у 1J.IJеви По.пlтбlOРО П.пенум увІ.пьвнв т. Соко.поваЦК С. КПРС. л. вІд

IJ

КИ,ВСЬКО,

·Вівroрок. ЗО червня

, 25-26 чеРВRJI 1987 року вlдбуВCJI lIJIeвyM ЦК. на';щят()го скликання.

КПРС. На П.певумl обroворево доповідь Гевера.пьвоrо

ДЕПУТАТІВ

УКР А' Н ·И,

ОБЛАСТІ

* Ціна з

1987 року

КOn.

НА СЕСІІ ВЕрховнОІ РАДИ СРСР

• ••• •• •

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС

КОМ V НІС ТИЧ НО, ПАР Т

НАРОДНИХ

стратегіч.ного приско.рен:ня

курсу на Соціал-ьно-

кра~іНИ,

оновлення

економічно.го.

У

практику

запровад-

жується ио.ва економliчна категорІя

госпро.зра-

хуНІКОВИЙ

доход. ВІн ста-

не основним ДЖ'Єlрелом оп~

лати працІ та матеріального заохочення. фон-

Д:У ва.

розвит~у SИ!J)обництнауки й техніки і

фОН"" .соціального ...,

роз-

витку. 'А це значить. що

прагнення збільшити прибуток або доход пОвинна

ше в то.му разі, якщо. во-

ко.ноним

ної системи .vерівництва '" ,наlРо.дним го.сподарством. У допо.вlді відзначено.

ту _ втілити теорІю переБУ'ДОВИ в пра'КТику СЩі-

зростає відпо.відальність. яку повинні взяти на се-

Перетворенн.я. якІ намічено. З!ЦіЙСНИТИ в системІ удравління, буд:УТЬ про.ведеНі .наса'Мlllеред в основ-

них республік, місцеві о.ргани влади як справжні

я,кий від у,вся ци'Ми д:н,я-

ми. НШlі перед

трудівником.

перед усім

р~янсь'КltМ яарродом ПОcTaWleHo бл'агородну ме-

алісти'ЧJНОГО' буд.1ВНИЦтва.

.ній ланці СУОПIЛ·ьного виРОіmИ1l,тва _ 'На пlдnри-

ємстві. Саме тут трудящі використовують надане соцІалізмом право на працю. мо.жуть розкрити сво'У творчі здібностІ.

і

соціаль­

розвитку.

о.ЧОЛИТИ

\рО'боти по. ство.ренню умов для ефективно.У діяльнос­ тІ підприємств на ПpilШJци­ пах

по.вного

господарсько­

го ,розрахунку

І самофі­

нансування.

Завдання

величезно.ї

ючу CiИlCтему.

ни о.хо.плять весь ко.мплекс лано.к уrtpавління. і насамперед гa.trузеві о.рга,ни - міністерства і відо.мства. Це одна з принципо.ВИХ умов формування і ефективної дії ціліс-

5

ного.

Перетво.рення в економіці в по.вно.му о.бсязі мо.-

ня всіх ресурсів.

Най ~~~О:::Ві~~СП~,у рО'З: poбцl політичної лінії перебудови ynравлLння. у визначеннІ К'()Інкретної програми дій .належить ПлеНУ'МОВі ЦК КПРС.

життя рздян_

ГОСПQдарського.

волюційної перебудови уп­

жуть бути \реалізо.ваНі ли-

вс!х сфер

що ці

органи повиннІ забезпе­ чувати реалізаЦІю вироб­ леної партією стратегії

СПОНУ1КаТИ трудові колекТlИВИ до економного ведення ГОСПОДЗjрства, Підвищення про.дуктивності працІ та я.кО'сті продукції. до. дбайлнвого вико.ристан-

розвитку

якісне

відач підкреслив,

ЩО В умовах реформи господа,рського механізму

бе Ради Міністрів со.юзГОСПОДЗjpL терИrорlї. Вони повинні мати всі необхід-

ні повноваження для роз-

витку господарства у своїх регіо.нах. ХаРа1КТеризуючи місце і роль центральних еко.но· міч них о.рганів у цілісній системі уп:раВЛ)Нtlя. допо.-

-

ваги

у

стислІ

перетво.рити

равління

строки

програму

нароДіНИМ ГО'СПо.­

дВІРСТВОМ, схвалену

невим КПРС.

ре­

черв­

Пленумо.м ЦК у реально працю­

Щоб іНа

ділІ: здійснити'

все. що задумано, потРіб­ ні величезні зусилля, ко­ пітка організаторська. по.­ літична, еконо.мічна ро.бо.­ та. чіткО' погоджені дії всіх ешелонів управлін­ ня.

Всенародне обговqpення проекту Закону про дер­ жавне пІДприємство.. ч~в­ невий Пленум ЦК КПРС . наро.стаючий про.цес де­ МОКіратизацlї суспільного життя

по.казали,

що.

ра­

дянські люди активно під­

ТРНlмали . лtнію парт,l'ї на о.новлення. Це і є. сказав наприкінці М. І. Рижко.в. найбільш вірна гара.нт1я того.. що. курс ленінської партії ·на цриr..корення со.­ ціально еко.номічного ;розвитку країни буде ус­ пішно. втl:лений у життя. По.тІм на РQ;ЗДільних за­ сіданнях палат депутати

почали

о.бго.во.рення до.по­

ВіДі.

обов'JIЗJdв :•

============================================

lIJIeнyM вивів Із ск.паду ЦК КПРС Т. Кунавва д. А. : за серйозвl ведo.пlкн, допущев1 у керівництвІ респуб- 8

ПАРТІЙНО! ГРУПИ

кавдвдата в 1J.IJeRR По.пlтбlOРО ЦК КПРС у зв·взку._ 3АСІД АННЯ з lorо виходом на певe1ro. .пIК8ВСЬКОIO партіlвоlO орrанlзацlвlO у час. ко.'!В; Учора в залі засідань вlи був першим с,екретаоем ПК КомпартlJ Казахставу. : рай8ИКо.нко.му відбулося

На цьому П.пенум ЦК КЦРС закІнчив свою роботу. (ТАРС).

засідання партІйно.ї групи

8

: районно.ї Ради народних ===================='~,='==депутатів ХХ скликання. . • Ві,ік.рив засІда'ltfJя партДО УВАГИ 2. Про. стан.. реалlз~цlї І'групи перший секретар захо.дів MiCbR01 Ради на-. міськкому

ДЕПУТАТІВ

.

РD!Цiних депутатів по вико.- :

МІСЬКО' РАДИ

липня ц. ,р. о. дині' 18 сес.Lйному

15

го­

заІ!і мІськви,ко..н.кому ,вLдбуде­ ться перша сесІя мІської Ради .народ:них депутатів д.ва,дцятого

склика'Н'Ня.

Орган1зац,1Й1Ні питая-

ня.

4

липня

1987

рОКУ.

о 10 гО'динl. в сесійному залІрЗlЙВИ](()ІНКОМУ відбу­ деться

перша

сесія

р4-

йО!Н'Но.І Рщци народних де­ П.утат1в ка'ння.

двaдцятoro

скли-

.

ПораАОК девввй:

1.

Орган1зац,1АнI питан-

ня.

2.

вих

Про за.вдаиня Місце­ Рад. І'ОСПодаРСЬКИ1(

за-

тя рІшень' ХХVІІ КПРС та

і1зду

ХХУІІ ~'їзду

Компартії України. Допо-

депут .... т І. С. Ру­ дак. 4. lнфо.рмаЦія про вико· НdННЯ пропо.зицій та критичних зауважень. висло.Влених на VIII та ІХ сесі­

lНан.ню НaJКаЗів

по.відач -

=путатІв. ПартІйна група виборц,lв,. &ирішила рекомендуватм

3. Про заходи по. ви.ко.-

Ради

затвєрдМ'.fН

тати мdcь:кoї Ради нарОід-. старійшино.ю сесії

деП1них депутатів двадцятого: тата. члена КПРС з 1951 скликаиня. • ,року, голову вико."I(I):VlУ Літківсько.І сільс~о' Ра-

-------------

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ РАНОННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

партії А. Д.

Присутні

Ради по. втіленнюu жит-

ЗЗlВДань XXVII .. тве\рдили проект плану ро.з'Узду КПРС. XXVII з'їз- 8 бо.ти групи на 1987-1988 ду Компартії УкраїНИ.: :,. ро.ки. ' а та.нож ро.зглянули постан'ОІВ XXVI облаСН<>J. ряд о.ргані'зацlйиих пипартійно.ї конфереffIЦlї та •.тань. що. стосувалися про лл.енуму М'I~.ЬKoro. .!<омІте- : ведення першо.ї сесії Ату КОМ'ІІЗJpтіl УкраіНИ. • йон ної Ради наро.д~ИоХ деДоЗ!Них ЮЩДИідат&'f в депу- : сесії

ПОРІІДО~ дeвввl:

1.

Фроло.в.

наlННЮ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

3

дач _ депутат Я. А. Стеценко. 3. Про. хІд вико.нання о'ргаНізаЦіЙно - господарських заходів райО'нної

І

=

Й. ди

народних

депутатів

та медичних орган в ра 0.- • 'М. М. Прокопенка.

ну по шен.ню

=

На

дальшому поmп: розгляд сесІї вирішено. тамедичного обслу • ко.ж винести пропо.ЗИЦії

гоеува'ння населеН'ня.

3. Про

• про обрання головою пер-

хlщ виконання: шо.ї сесії депутата Л. В.

органі'Заці'ЙlНо.

СЬІКИХ

- гоопо.дар- 8. Слобо.дянюка. ceКjpeTape1l1 заXQД1.в ра'ЙQ;НlНОї: , - депутата К. Т. Дячен-

Ради по. 'вт1лєн:н.ю в жит- 8 ко.

тя рІшень

затвердження

та,ко.го

XXVII з'ЇЗДУ: порядку Денно.го: и.ПРС XXVII 'ї • л: T~ . З 3д:У. 1. ОрганІзаційні питанКомпартії У,краІни. : ня. 4. ІнформацІя про ви-. 2. Про. завдання місце-

конання

кри.тИ'Ч"них

пропозицІй

та: вих Рад.

го.спо.дарських

зауважень. ви-. та медич.них органів райо-

сло.влеНИJt на УІІІ і ІХ ~ ну по дальшо.му по.ліпшен-

сесіях paAQННOY

Ради

де- ~ ню

в'ятнадцятого CJt7JинаИНJI.

!

медичио.го

обслvгову-

вания населення. До.по.Ві-

вdдач -

ях Ірайо.нно.ї Ради дев'ятнадцято.го скликання. ДО'депутат О. С.

Рачинсь"а.

ПершіЙ сесії

райо.нно.ї

Ради .народних депутатів рекомендовано також обрати маИідатну ко.міСіЮ в

складі '3

7

чоло.Вік на чолі

депутатом

А. Я. Теп-

люк. На розгляд сесії партій-

сеСії обрати

А. В. Бере­

зовсько.го.. Він раніше пра­ цюва.в на цій по.саді. :3а· ступни.ком 1КОнко.му

о.брати Я.

голови

райви-

рекомендовано

А.

Стеценка.

заступни.ком голо.ви райви­

кенкому. н()"(

А.

голово.ю

планової

r:'

район­

ко.місії­

КРУКОВСЬКо.го.

сек­

ретарем райвиконкому

О. С. Рачинську. За про.по.зицією

-

бюро

міськкому П8lртіІ депута­ ти - комуністи вирішили

рекомендувати сесії обра­ ти

членами

ви.КОНl!"Ому

райради депутатів: першо_ го секретаря мІськкомУ. ПlljpТії А. Д. Фроло.ва. на­ чальника райвіддІлу внут­ рішнІх справ М. Л. Баби­ ча, слюсаря радгоспу «Ве­ лико.днмерськиЙ. В. С. Грикуна, голову Пло.сків­ ського.

сІльвиконкому

на група внесла Піро.по.ЗИ-

В. М. Дресвянську. ди­ іректора радгоспу «Гого·

комітет у складі

ЛівСЬКИЙ. А. Т. Косенка. завідуючого раЙфIНВіД;J,і. ло.м А. І. Со.тниченка.

цію

о.брати

ви,ко.навчий ЧО"ІО-

13

вік·

За реко.мендацією бюрО'

міськ,ко.му партії вapiЦle· но. ВН'ести на зат.верджен-

ня сесії пропозицію

о.брання голово.ю ко.НКОМУ

І. С.

ПІРО

райви-

Рудака.

'ко.трнй у минулому с.кликаниі займав

Першим

його

цю посаду.

заступни-

ко.м і ГОJIОВо.ю ради РАПО

партгрупа ;PEKo.мeHдyвaJIa

,о.ператора

бінаrrу імені

радгоспу

-ком-

«КаЛlИ,тянський. 50-річчя СРСР

Л. М. Лебідь. завідуЮЧо.гО' райвіддіЛо.м народно.ї ос­ віти С. І. ЛУ1l(ашевнча. Партгрупа підтримала ПРОПО'зИцІю КОМУНІстадепутата 1. С. Рудака щро. затвердження

віДДілами

й

завідуючих

начальни,кіВ

управлІнь Партійна

раЙвиконко.му. група рекомен­

дувала сесії райради

за­

ТВЄlрдити запідуючи'Ми ВіД­

дІлами:

організаційно-ін­

Білика.

IJ.

-

структорСЬі}{им

М.

внутрішнІх справ

М. Л. Бабича. фінансо­

вим А. І. Со.тниченка. соцзабезпе'чення І. М.

ЗаБО'лотно.го. на:родної о.с­

віти

С. І. Лукашевича,

-

-

культури рен,ка.

Л. Ф. Дехтязагальним

С. Ф. ЗАГСу -

ську. завідуючою

хlвом

-

_

Бочковського; С. Б. Кашуб­ О. М.

іРайар­

Біленко,

головним архітекто.ро.м

В. А. Лугового.

райспорт,комітету

-

головою

-

Сушка. начальником

Г. М.

ра­

ЙОННОГО' шляхо.во.го. ре­ монтно - будівельного уп­ равління

-

В. О. Гречка.

Усі во.нн, в СКЛ'Нlканнl

ПОПЄіредньому займали· ці: по­

сади.

ПРИСУТНі

на

засіданні

па.ртіЙної групи та.кож піДТ,римали пропозицію про

створення

ження комітету

й

затверд­

складу міського. Н8ІРОДНОГО ко.нт­

ролю Й затвердження йо.­ го го.ловою П. В. Гонтарє­ ва, ко.трий працював заві­ дуючим' промисло.во-транс­ портним вІДДілО'м місЬККО'­

му

ПЗіртlї.

також

ц1

IІередано

гляд сесі! Ради.

про.позицlї

.

на

РО'З­


стор.

2

fUlfJfМЯ

30

в

МИНУЛУ

розглян у то

п ' ятницю,

питання

соцІальна

про

роботу партІйного · fюміте­ TV радгоспу -комбінату «Тепличний. в розвитку критики

і

самокритики

як ваЖливого фактора пе­ ребудов;{

партійної

.......... _ ••• '

робо­

ти .

програма

не . зроблено . Інженерна служба, як і ранІше. пра­

ко­

лективу.

Разом

з

цює

тим бюро мі­

гато

повільність партІйного комітету в розвитку д1.ло­ вої

критики

і

ня

діловитості. KpeТf10CTi в роботІ. ліПШИВся

контроль

кон­ По­ І

ор­

гані:заlllя виконання ранІше прийнятих рішень. ПІдвищилася вимогливість до керівників , всіх членІв партії за стан ди: СЦИПJІіни І порядку на ви­ робнltцТВі. Зростає кіль­ кІсть нритичних заува­ жень

на

му.

адресу

партко­

адміністрації . : Біль'

шість

Із

них

реалізується

у визначенІ

строки.

це

позитивно

на

виробничі

Так. у

1986

Все

вплинуло

І

показники.

роЦі реаліза­

н'я державІ овочІв стано­ вила

процента.

116,3

Не­

поганих результатів досяг колектив

І

в

першому

БільШІсть комунІстів безпартійних паси,вна. Для підготовки партійних зборІв та засІдань партко­

не

них

дІй

і

пар.тком

з\'

підходить

110

nPОДУ,JЩії з квадратно­

го

метра

ствах

;менше,

ніж

Київської

ЗРОСТАНt1Я

що

тут працює

му

молодь.

області.

реалІ'

хається

J1apm!(OMY вої

Кожного робо­

орга.нізації,

колективі піД­ n;ри€мства. В цих ПИlГан­ нях ще недостатньо ефек­ тивно

з

цієї

проблеми.

в'язatНЬ,

порушнШ(и

тру­

до.вої дисципліни. СтІнна газета .Овочlвник. ви­

членів

пус:кається

важли­

Багато

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

різні форми ІДеОЛОГіЧНОї, маСOllЮ-політичнОІ роботи, ·HaC7'fHa агітація. Ії засо­ ба'МИ в основному пропа­ гує-rься позитивний до­ СВЩ, не висвітлюються фак1'И неВИfЮонання пла.: н1ІІ І соціалістичних зобо­

в основнО"

думки

самокритики,

хоч

є

рішення

робити це

пи­

лише

до

свят,

парткому

щомісячно.

В

тань. якІ входять в ком­ петенцію . начальникІв це­

газеті немає рoзnо:в.ідеЙ про юращих людей, вІД­

хів і головних спеціаліс­ ТУВ, перший керівник вирі­

ct'Т.H~

шує

сам.

проблеМНі і

невиправдано

в

ПОДБ" ·

А.

.

ПРО

мало

критичних матер1аЛ1в. Во­ на ні до 'ЮГ0 .не замикає,

Й

повернулися

ГОЛОВНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ

до

і

рооширС'Н'Ня І поглиблен­ ня гласності в ПCllртійній

У роботі з кадрами є особистІ прорахунки ди­ ректора В. І. Чернишен­ ка . Він не завжди прислу­

на

Самокритика в партІй­ ній органІзації 'майже від·

ЦИМИ ДНЯМИ ВИПОВНИЛОСЯ 10 РОКІВ • житлобуд.

кадрами.

крwrики

ро­

сутнІсть турботи про умо­ ви праці, побут, відпочи­ нок людей. Партійний ко­ мітет. адміністрацІя мало рахуються з Т!ІМ фактом,

; СПОЧАТНУ, я.к го,дить• СЯ. було .ВИРИ'ГО кот: лован . Сталося це напри• кLІЩі 1985 року. ШСЛ'Я • ЦЬО'го будІвельники ПМК: 15 тресту «БрО'варипром-

в І Х И

особисто його секретаря А. О. Зюзька. Воии не все роблять для розвитку

ти кожний 9 працівник. Причина низький рІ' вень виховної роботи, вІд­

році .

критики

з

року звільняється з

зації овочІв державІ в асортименті. Багато зJjи­ в1'в в роботІ 3 втратою продукції було І в цьому

раз

Бюром1СЬККОМУ партіУ

роботн.

ботІ

неодноразово

в1Дз.начиJЮ, що в недолі­ ках у роБO'l'і є ВИ1На парт­ ко. му раДГОСПУ1Комбlнату,

малоконкретні,

радгоспі-комбінатІ і в

йому

вказувалося.

Не все благополучно в

підприєм­

Не виконано план

практич ,

Із

що

споріднених

головного

висновкІв

те.

це

без самокритичного аналі­

в 1986 році тут одержа~

на

один

про

про це говорять і опікає Ух в ДРІб'язках. На'

загальні ,

повlдалрності за ігнору­ вання критики, бездіяль­ ність. Така позиція парт­ кому вІдбилася і на ре­ зультатах роботи радгос­ пу,комбінату. Приміром

інженера А. Г . Гуденка. роботу його служби . Од­

пІшно втІлюється в життя

року .

Так.

критикували

ме­

ще не МІняються , не при­ тягує їх до партійної від­

ОкреМі керІвники боляче сприймають критику , не­ неї.

відсут­

мала

боти яких справи на мра­

активність комунІстІВ. Частина з них втрачає вфу в можливІсть зміни­ ти що- небуть на краще.

реагують

ви·

до оцінки робоТи окремих комунІстІв , особливо ме­ рІВНИКів, на ділянках JЮ.

залучає­

пускають . Не в повному обсязі виконуються рІ­ шення партійних зборІв . Це негатИіВНО вплИ'Ває на

правильно

працІ,

елементаРна

непринципово

ки, аме люди, які 'Іх до­

нак

цього

недостатньо

у

сутня .

підрозділа'х ба­

ручної

рить

ться партактив. В допові­ дях на зборах, хоч і ста­ ло більше. критики, але вона загальна, безадрес­ на. Критикуються недолІ­

Ус­

пІврІччІ

..................................._•••••••,

ж и т т я-

звіти комуНістів на за­ гальних партійних збо­ рах, яких за 1985-1987 роки заслухано 15, ДеяКІ з них були в основному

ханізація . ПОДібних при­ і<ладів багато. Це гово­

с~мокрити­

1

му

незадовільно:

робничих

ськкому партії вІдзначило

КИ.

ВI.'1ЗІІачено, що остан­ нім часом партійний ко­ мітет більше виявляє іні­

ula ТI1ВI1,

.Н О В Е

В БЮРО МІСЬККОМУ ПАРТІ-І

На черговому засіданні бюро мІськкому Компар­ тії УКРtiїНИ, яке відбуло­ ся

РО":!

1981

CT~OK

мо

го час. Ще б пак! Адже стоює). Додайте сюди повдоводиться чути од.ні на-НУ пlд'І'рИ'МК.У (включаючи рlкання. То не було залl- різноман1тн-! заОХОЧУІОчі зобетону , тепер основ.ним стимуJI!И) aдiМiHlcтpaцlї і на ПQряіДКУ денному. пи- комітету KOMCOM()JJY та' НННМ залишається цег- ФВДТ. ПЛЮС ·цілком зро-

. ре

пО'Трудилщ:я. .

НaдlЦЯТоІ п'ятщ>ічни rnрискоренн.і .нaYKCJlВOтехон і чного прогресу в сlлЬroooмаШИНООУдУlВаНііl, _ ми домоглися еIro1l0' мІчнО'ГО ефекту від запровa,дJЖеНJНЯ мийного облад-

наН1НЯв

дуючий КООіструкторським. буд.

вlщділом В. С . ОглоБЛ:Я •• та інші . • Робота haYJKobo-техніч-. !Ного товарщ:тва бюро ви- • знана о~lєю з найкра-: щих Київським оБЛ.acRИМ.

рОО.ничо-техніЧної комп. доооставлено

такий?

_

вправі

потр'ібна ця новобудова? Так , складається вра-

ження, що у вчасній (до haykobo-теХ'Нічни'м това- : КіН'ЦІЯ року) :щачl гурториством машинобудівної. житку фабрнки Bep~HЬOГO """ Постійно. Д.... я'чого

промисловості.

трикотажу

них спецlаJrtст!tв

на

інжене-: Щоб не бути ГОЛ ослlвпершої. І НОЮ, наведу такий факт :

ри-кО'нструктори

сумна арифMeтlf.Кa. Є люди, є два баштrових .крани (ОДИІН, рІЧ,

іноді

про-

зумl~ баж~ння будliвeльникloв. довести справу до

татІ таких неузгоджених дій за щва місяцJ. другого

ЯRі а60 бе3l100радно розвоАЯть рyg<ами, або ба.гато

....КіНця. І

За

упущення в роботі,

всіх сфер життя колекти­ ву в св1тл1 рішень

XXVII

з'їзду КПРС бюро міськ­ кому Компартії УЩ>аУ,ни оголосило директс\ру В.

Чернишенку

парткому догatНи . І

і

І.

секретарю

А. О. Зюзьку зобов'язало їх

внnраJВИТИ

виявлені

He~o­

Jtlни.

Бюро міськкому РОЗТЛIlНУЛО

партії

ТaJКож питання

про подання шефської до­ поwюги літкlвськими фа6РИl<ами швейною • ЮнІсть. та ХVід:ож,ніх

ВИlр06lг імені Т . Г . .Шев­

ченка

радгоспу

«ЛіткІ,в­

СЬКИЙ • . За 'недолІіни, Ігно­ РYlВаН'ня

цього

важливого

питання директорам фаб­ РЩС. Л. .0 . Кравчуну та Г. П. Сінчуку оголошено CYlВOPI

ДQl\aНИ

з

занесен­

ням до об.лlкО'в'@ї члена КПРС.

к~ртки

.

органі:юву:вати

во

тисяч KYд..тre. незважаючи на ЇХ

OraKa

звісна

обов'я­

ї'даЛЬНі вечори вІдпочин-

у останній тра:в.ня БУ·nl-

ла . Зокрема , десятиденці

lІ1l:двищують свою кваЛlфі- : 535 місць зацікавленІ линацію, виросли до провl~- • ще саlмі ТРИІКОТilЖ'НИНИ.

200

штrук.

охоче знаходить для цьо-

заа1Итarrи нашІ читачі. _ «МQlЖЛЩЮ, нікому І 'не

прямий

недостатній РО3оВит<ж кри­ тики 1 самокритики, по­ вільність у перебудові

час,

ПереБY\ltOВуючи роботу в дусі ви.мог XXVII з'їзду НПРС, зосередивши свої сили на одному з найгоJЮвніших напрямів ~итенСнфі(f(щlI е.кономl.ки д~a-

яКі

їх

сЩй куток, а й можли-

лектацlї тресту Л. П . Бу-

=

це

зок .

вІсть оо.lлкуватися один з одиим у позаробочий.

ДОВГОБVД" #

рякOlВ, З вини якого неритмLчно постачаютЬСЯ будматеріали, не дуже

а

lОнаки і ;Дl,вчата сподіваються мати .не тіJl1ЬКИ

: сюди лише 'у . березнІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ : ~;~~н~(ЖУ~ов.:~·ня про;~~~~ БЮРО МИ R НОГО ОБЛАДНАН НЯ : знову TepM.~HOBO перениОвІй ювілей наш колек- KOHCТPYIМ'OP проектІв, • НУ;'!И .на Ьншнй пусковий тИв зустр'l!в з почуттям кандидат теХ!н,jqних lНа- об ект. закО'ннО'ї гордості людей. У'К В . Ш . _ Петре.нко завІ-.• доб . , « ЩО Ж це за «Довго-

"

не бореться з недолІкамн. Випуски - сКомсомольсько­ го прожектоРа. також рlДкlc-rь. Пар'J\КОМУ не малося добитися учасТІ вСіх керівни.кі'В і спецlа­ .л.lcтів у ВИХОВНій роботІ,

все це -нанІ-

веЛЬНИ'К'1f не О:АержалиїУ жодної машИlНИ!В резуль-

вець. Через .неорганl.зова.ність і ба'Й,ДуокlСТЬ осіб,

кварта.лу lНедоосвоєно 40

чого ООlщяють. Одна з та-

гaroв.нlcть брати участь в

суб<У11НИ'Ках, справи .на майданчику. IJIросуваються ЛОltільно. Чим же можна допомогти бригадам муляП

"'"

І

}"в . . Лшинського та Г. А. Бутрима'? Так, в{)ни спромО'ЖНі до 1 вересня закінчити ,мУрува'НІ!Я. Вже зараз є фрoor.т pgЩт і дл·,. е.л.ектрикLв та сан­

технікі,в. ПЩ>алеJ1bНО ведуТЬСЯ · CТQлцрні роботи . Фа· ~И'''''О .не .,.. ·Ш

має

пере-

шкод і на шляху субпlv:\­ ря!цників ДJlЯ проведе.JЧlЯ

З0в'нІШlНіх інженерних Mt!реж, В'КЛючаючи тепло­

мільйона кар-

lКатеropії Н. М . Сибіряко- : заСі'дaJ~НЯ !llтабу по КООР-

процентІв виконання плану .

,нер-конструк:тор другої ка- • ЦІН, причетних дО' ввeД€Hтегор!ї Л. В. Постовенсь-: ня ва,жливого соЦіально-

вельно,монтажних робіТ. U{об на,д<mужити прогая-

ний телефо,нний зв'язок. ...Поряд із rуртожит-

при умові Чіт.кого забез­ печеRНЯ новобудови мате-

центром ПІО розрО'бцl П'Р О -

ВслІШУ ДОПOlМогу надає- : лися ЛИше ДRічі. До речІ,

20 тисяч ШТУ1< цегли, а її

на рівні шостого поверху,

д.об~вим графі,КОМ.

1,2

бо:ваНЦі'В.

Це становить

106

СьО'годні

гресиВІНО~

бюро

стало

технО'логії

І

~~осоо~uна~яв~

лузі сільськогосподарського

машинаБУдУ.ван.ня .

Ни -

ні еКCflлуатується більше

ОДИ!НИЦЬ мийного об-

2400

ладнання

і

використову-

ється для МИЙНО-ОЧИСНИХ оперaдJlй 5400 тонн світJJ!ИX 'НафгOlЛродуКТI'В. За-

ва, А. В. Гайдак,

інже-. Д~!iaц'il дl.и всіх ортанІ'за-

ка.

тисяч

• побутового об'екта , вtдбу-

карбованців буді-

не. слід щодня укладати

мо ми пlДПриемствам об-. начальник управлІння ви-

та , зокрема, дерев~роб-: 'Ному комБLнату , управл:tJl-

КАНІКУЛИ.

ню проектН()JI'е"'НОЛОГіЧНоа:

ВЕСЕЛО

тацП ,

С

го забезпечення 1 комплек- • завода'М

«Торг-

·

КАНІКУЛИ

В

~

. '

ОРЛЯТК" J

.

« Вібро-012. ,

ЯJКий

засо-5у

перевищує

за

свої-

ми технІчни.ми характе: ристИ'Ка'МИ імпортні і вітЧlfзнянl аналоги .

ВиroтоВJI'СНО танож пер-

шу серію перспеиrrивного миЙ'ного обладнання єдиних серій

за розробками

конструкторського

в Lдд,!-

лу. Flого гОЛ'Овна перева-

га в ТОМ'У, що

модульна

побудооа на єдиній сле-

мЄJrI1НlIЙ

ливість

ба:зі дає

мож-

нологіч.ного

вироБІв

=

дяться В бюро Інженери- 11 класницl О. Павлусенко , С. Мехед. О . Зотова, І. При­

МИЛЬНluюва .

Зокрема, •

танній рік одержано чо-

ТИ\РИ авторсьних свідО'цтва, 8 позитивних рішень,

ВИДatНо 17 посвІДчень на

рацпропозиції. Нині бага-

то спецІ а л.lст і в удостоєнІ званІМ

СРСР..

.ВИ!нах1ДНи.к

Серед

'Них го-

ЛОВНИЙ Інженер бюро Т. І .

НООВіков, завіДУЮЧИЙ технологічнпм BlддiJiJOМ

М. М.

Бeu..".

rcmоvни~

Із задоволенням

Н~ною Яківною за ці ро- : відчувають

турботу

відвідують «Орлятко»

всього

галузі, вона взяла актив-.

.ну участь ,в розроБЦі га- : лузевorо стандарту «Тех-.

учеЮIЦJI

8

діти. Вони

Гамова та

яності. .

тому,

І

.культурному

в

О. СТРОП, К.1Іасу, п1онервоасата_

тисяч

І в

домобу-­

О. ГОНЧАРУК,

завІдуюча ВідДІлом наykobo-теDllчно'і інфор-

мачlУ.

• . : : •

= !!!

казку .

Перше

тому загону, друге третє

-

Наполегливо

-п'я­

третьому.

готува.л.ися

діти ДО конкурсу пісні строю , ІІІРНСВЯченого

і

70-

рІччю Великого Жовтня, Авторитетне жюрі вІдзна­ чило загони . «Дружба., с Че6у,раш:ка •.

Табірна зміна закІнчи· ЛЗlCЯ. Але залишаться в пам'ятІ дітей дОбрІ споми­ ни ЛІро • Росинку •.

1 весело пройшов

Троєщинській Се-

редній шнолl -свій піонер­ ський табір учні назвали • Росинка •.

карБCJIВанц,lВ:

ку l.нженерних мереж, бу-

екскурсії,

СіВОЮ

мІсце було віддано четвер­

І. КОВРИГА, вожата

першого

загону.

ОРГАНІЗОВАНО, ЦІКАВО

розвитку:

ДlвнИ'Ц(l'ва житла.

-

ки. Ножний загіН' підготу-

бере:

ДіЗНОro комбінату, розвит- :

щодня

Жваво

соцlально- •

ДЛЯ БУ.щl'вництва

ІСАНІКУ ЛИ

КОИКУРС інсценовано'і каз ­

мІста. Наприклад, Бро.ва-. рам передано 1 мІльйон·

320

3. 1

ПОХОДИ, конкурси·

На фото: на конкурсі пІонервожатих.

доклала.

бюро

розмістився

класLв .

j

Колек.тив

який

МИ і кориснями · справами.

Чимало:

Л. М. Бlл.яєва

сил

синна. ,

Тож

нІчні мийні засоби. Іх ви- •

БІр і

·вав

Вихователі, вожатІ, ме­ дичний персонал потурбу­ валися, щоб час, проведе_ ний у таборі, надовго за­ пам'ятався дітям цІкави­

педагогічного колективу

.ки проведено технічне пе- _ під керІвництвом начальника табору А. О реооброєНtНя 18 завОДі'В: старшого вихователя Г. Ф . Колодій.

участь

слугову:вaJНiИЯ і ремонт об-

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

UUвидко промайнула U1Кlльн.а табірна зміна' в піонерському табоРі с Po~

-5

техlНОЛОГИ Л . М. ВІл:яєва .• JIєпова. С. НапітонЄlНКО., ЯiКJ мрІють про вступ до педа­ Л. І. Семенова, Н. я.: го·гlчних училищ .

лад'Нания . Всього ж за ос-

і

можна лише

J)'іалами згщно з декадно-

КАНІКУЛИ

в се.реднlЙ школІ М Тут віДПоч.и.вали учні

,вІдДілу тру-: дівчата!» . Свої здІбності продемонстрували старшо:

по.лl'l1шувarrи теХ'Нlчне об.

МОДepн'lзувати

реалыlfстюю

«РОСИНКА»

на. казки, малюнків на асфаЛЬТі під деВіЗом «Діти світу

енергії, щоб замLни- : ти l'мпортні мийні засоби • на віггчизнянl . •

вувати,

мучко пере6удо-

трасу. Зробити цІ плани

НЕ ЗАВ}' ДЕТЬСЯ

маш., СвlтлотеХНі'ЧНОМУ,: онячню.IИ ЛlТН!.ми ранками ПОСПlшали ХЛOJIчики алюмінієвих будівельних. і дівчат,ка до піонерськогО' табору «Орлятко., що праконструкцій. НИ/ні ведуть-: цює на базІ середньої школи М 8. Там на них чекає

плаСТlМасOlВИХ

КАНІКУЛИ

»

заводі пластмас. : в боротьбІ за МИР» . ярмарку сол!;Дарності. З дня засну'вання тех- . Цікавим був " конкурс загонових вожатих .Нумо

го

буде }даль-ня на 100 місцр .

КАНІКУЛИ •

ВИIlIустили першу партію 'Нов'ого технІчнО'ГО МИЙНО-

і

ком,. який вже зводиться

за дві декади червня не-

ся експериментальнІ ро-. багато цікавих І корисних справ . боти по розробцІ мийних. Наші жовтенята взяли а.ктивну участь і зайняли засобів для О'чищення перші місця у міських КОНlКурсах : patНlКY інсценованої

розробили

нормаль-

Л~і,~~аіН~ОСОМ~.==~~~~~~=======~===============~====~~=======~~~~~

мlсть них спmр06ітники нашої галузевО'ї ла60раторії спІлЬно з ВІ.н'Ницьким

хімзаводом

ких ООIЦЯНОК -

ВіДпочинком В

,

ньому

задоволені і батьки, І ді­ ти. Тож дякують началь­ нику табо,ror М, І· }{ара­ чув,

вихователям

Н.

д.

Поліщук, Н. Ш . Булді, Г, Л. ДідИІК та іншим . У «РосинцІ. ДіТИ одер-

ЖYlВали аисок<Жa.moрlйКЄ триразове харчування. За­ слуга в цьому завідуючої

Хдальнею Н. Баран, .куха­ ря Т, Орешкіної, праців­ 'НoНЦl М. Клlчук, а та,кож адмІНістраЦіУ

радгоспу

іменІ КІрова,

яка виділи­

ла

кошти.

В. ПЕРЛОВСЬКИП, громадсьnй коресаон­ Ае•.


......_••••••__•••••- ••_ •••_ •••••••_ - . -•••••••••••:

.Н О В Е

..............

Ж И Т Т ялери

стави"ІИ

питаНlНЯ

30

'Іеранн

/981

*3

POIC~

МНlр.

про

HeдoЦ1mHIcTь перебуван­ НІЯ ТОГО чи інш.ого пра­ цl'вника на займаній поса­

дІ.

Оста'Нні'м часом в нас

бул()

два

таких

Широко

ми

випадю'l.

праКТИl{УЄ­

мо й таку фОРІМУ роботи. я,к звІти народних контро­ лерів, голІв цехових груп

н ЕЛЕГЮ часи пережи-

но

ває колектив сві'тло­ техніч.ного заводу. Вве­ дення

·на

танож

bat-годИlН

Та

п1дПриємстві

й

у

тисяч

35

кlло­

електроенергії.

нинішньому

році

підви-

при активнІй участі на­ РОдіних дозорців збереже­

щення ефеК'ТИВНОСТі про­ мислового виробництва

но вже БLльше однІєї тон­ ни бензину . Тобто ое­

деРЖІІІ.риЙм·ання, .

. змушують

заводчан

зуль,.ативність. ефектив­ нІсть проведених перевІ­

по-

новому підходити до роз­ в'язання визначених за,в, дань, повніше вик.ористо­ ву;вативсі · резерви. Од­ ним 1з них є підвищення

рок,

рішеН'Ні

контролю

таких

з.'\tіIЦjнення

у

ви­

питань.

T,pyд<JlВOЇ

як дис­

ципм'ни, збереження ма­ теріальних цllНностей, еко­ номія них.

ПО

них

сировинних ресурсів.

оцtнювати

3івело до

зриву

у

викона·н­

ні ПЛaJНУ й випуску брако­ ваної про~у!(ції.

Про

ре­

зультати

перевірки

ми

ДОlю;віли

керівництву

за­

ВО.:\У і разом з адмІні­ страцією домоглнся усу­ нення

недолікІв.

ефек­

ній мірІ сприяє · чітке пла­

тИ1tність .наших Дій у цьо­ му напрямі в минулому й нинішньому РOJ(ах, то за­

нування

ДІЯЛЬНОСТі

контролер1.в.

На

всІх

кожен

НН на засіданнях бюро голоВІНОЇ ГРУП,Н, зборах трудового колективу. На­ магаєlVlОСЯ

вати

для

ко.текrrив

надаємо роботи.

оо 'Є1('ТИВН і

контролю

виробіВ,

за

якІстю

стІ. Про застосооанІ до них заСООff впливу бюро

cTa·ВJI'Є'HHl

непога'них

яВлЄ:НИ'М недолJ'кам даємо принципову ОЦliюtу.

групи

бyrr.НІЄ

економії ших

сировини

сів.

",>ОКОМ

на·

кату

0,9

212.2

у лютому минулого ро­ ку,

1985

наприклад,

ч:тенами

доводило

трудІвникІв

Коли

до

пІдприємства.

ж покара'Н,ня

Г[О:vlагало.

всІх

наро;!;нІ

не до­ КОНТРО-

металів, на алюмінієво­

.

-

на одну тонну

пронату .

клщдом

для

товаришів

~o

СУМЛіННОЮ РОбі:-ницею зарекомендувала себе на заводі БУДІвельних. вироБІВ Валентина Тимофіївна Ядикіна. Пра­

у

цю~ати СОВІСТЬ,

громадських

оБОВ'ЯJЗ(КІ'в. І все ж·у май­ МИ

ДИ'ВИМОСЯ

тимІзмом. Бо та орга'Нlзатарська я:ну

ПРОВОДИ,МО

З

Від

того,

як

працюють

народні

О.

дозорці,

залежить багато. Є в них бажання трудитися

мід­

3аощадже-

групи

контроnю ного

по-новому, відходити від застарілих стереоти­

іРОдНОГО

помітні. І навпаки

контролю

радгоспу

сБобрицькиЙ.

на

стрсжи

ля:

в !дaJIiМI і

за

Фото М. Семннога.

А ВІ3 І НИНІ ТАМ

народного

світnотехніч­

Сверблячка одержання зайвого карбованця, прагнен­

заводу.

ня видати бажане

з.на'чена

досить

господа.рсто

заlМ:aДaННЯМ

го 1ооо

2500

Сінажу?

152 а

що .не

веде

з

по­

BJfДHO.

Вчора. розповІв було закладено тонни зеленої маси,

сьогоднІ

з.нову

працю­

ють з перебоями. Перши'м зустрLли на по­ ЛlI водІя Ф. Ф. БІлоуса. ВІн стояв біля машини. На запит.а:НlНЯ. чому не пl,д'їжджає до комбайна. &1iд1rIOBliв, що знову полом­ ка. Інноли доводиться

з

йо­

було TOНlН

заготовлено при планІ тонн. в той час коли

ч",м,алорадгосп~в

маши'н

вІн.

чl'11КО.

вІдстає

дорогу.

-

них.

Од;нак якпояс.нити, що

району

му

дріт. ЮТЬ.

Вони вже відц,вІта­ Група HapQДHoгo

К'JlНтролю питання

випустила

з

поля

і10РУ,

це хоч

У плані роботи чорним по · білому .написано: при закла'даННі сІ.нажу враху­

вати

фази

~хтигання

трав.

Так,

червня

21

Заступник ра,д;госпу поя,снює,

нували

директора

В.

І.

що

з

Нуценно трав

пла­

закладати

сіно.

КОЛИ САМ СОБІ

тут заклали лише 12,3 тоннИ СИЛОСІНОЇ маси. На вагов1й, біля силосної

траншеї.

б'є

«Блиокавка.:

тривогу

НАЧАЛЬНИК

.22 червНJI 300 TOНlН за­

при завданнІ готовлено 21 тонну сlна­ жу. Коли буде заГОТОВJIе­ но запланованІ 2500 тонн. просимо 'вLДІювІсти' НЗ­ чальника

цеху

кормови­

ро6НИЦ'11ва Г. О. Баранtна. головного

агронома

В.

ДІдина. головного lIНжене­ ра В. С. ПилиП'енка!. Справді, запитання

ІнІхто

в4дinовіСТИ.

Бо

На ,не

ні

народного

rpYll1'" лю,

КОЩf?

ЯJКІ

повиннІ

це змІг

постlйно

стежити за ЯJ(l.cтю закmі­ дання корМЬв, нІ п.редстав-

а гросл ужби біля силосної траншеї не бу~

Hm<iB тю.

На

ущільненні

працювало

l

два

щоорювал'и !іИf(И

П.

сіллю

робі,.­

Страхомаха, М .

[(олгов,

П. Артюх.

Два

~i тому обидва трактори lоламалися і почали пра­ ~ювати лише з l1-ї годи-

~И.

А за

~ШJIО

27

цей

час

надl­

автомоБІлІв з

:клосною масою.

НІ здоб­

)И1'И її сІллю, ,нІ доба,ви­ 'Н ионсеРВaJИТИ як слід

-обlт,нн,ки не юс'l'

з.могли.

народного

А

І<.онтро­

ІЮ? u Навl'І'Ь не знали про (е

иого

Вагар

члени .

М. Л_

Волозо­

'Jtч занепокоєно поглядав

.

не

орlЄНТ()IRНО

минулоріч.ни;мн

тами роботи на коли

цювали

повний

ри

тут

теж

чинають

якІ

зlбраЛIreЯ ' біля

БІля .нього по­

гУ\ртом разом

елewrро.зварювальником

М. С. XQДOCOM. Тут зу­ стрІли Михайла .якимови­ ча Гут.ни-ка, кавалера ор­ денІв Червоного Прапора І с3нак Пошани. од­ ного з 'Кращих водіїв. який перевш найБІльше СИЛОСRОЇ маси. - Хіба це po6<Yrа! То­ рІк у 3-4 рази більше

маси перевозили! ~ з ГіР­ КОТОЮ тепер

оказав ось

запоВ!Нити

діЙОно, ,на

-

байн~в,

-

він.

А

шІсть ДНів· яму

не

можемо!

основна

l1РИЧИ­

часті поломки КОМ ­

ПОВlНа

вІдсутнІс.ть

запасних частин.

Та й як

не ламатися ЇМ, J<ОЛИ гус­

тІ

бобооо-злаКtOВl

церестояли

1

стали

трави як

танІ

пояснення

не

мlreлити

нення

еКОН'JМіки

лює на чальник цеху Г. О. БаранІн. Отже, сам собі контролер і начальннк. Не дивно, що ВСЮДИ' огривки. Трави

рясніють скошені . про яку

погано. Та й якість 1dоже йти 'мо­ ва, КОЛИ хибують агроно­ мічна,

інженерна

служ­

би. Пол'я нащзвичаЙІ-;IJ за­ сміченІ. Номбайни раз-по­ раз ,нати:кают,ься .на камl;н­

;НЯ, шматни металу. Звід­ ки тут це? З ферми. ЦІ­ каво, де були народнІ цо­ зорЦl

господарства,

коли

добрива разом з будlвеJIЬ­ ни.ми матеріалами (після ремонту все ЙШЛО в г:нlй) вивозили

на

поля,

при­

орювали. В результатІ та­ ка ось po6<Yrа. А 3Н'lчить

і заробітки.

За

КСКl оо,

за .кермом якого В. А. Гаранчук, закріплено три машини. Шоф~и одержу· ють 80 в1д'соткІв в1:д за­ роБLт'ку ~юмбаЙнера. ЯнІ жза,рdбітки, коли про­ стої! Гмова ·поста НН знає

про

це,

r.ле

не

по-

ву

ці

мує

перебудову

так

А

мислить

люди

цремІю

НаІ800ні мах..

в

«по

пошуках

Поголl.в'я

годувати

тори, шофери.

Така

керІв­

боротьба

господарювання.

а

за

пlдвнщеННI( .

керІвники

тресту

._._------ --------------ЗАБУКСУВАЛИ ...

бу,то

НІ, допущений колеюи-

.вом

механlза-

дослідно.

експЄl')И­

ментального Зав. оду

.

А чому не

бу д_

u

КОНСТРУ'КЦlИ тресту « Броварисtльбуд.. зрив вико_ нання договІрних зобов'я-

кого caMOXlднoгo комплек-

зань за п'ять мІсяцІв ни-

-

нішнього РОК.У не ви · паідковість. Інакше й бути не могло: безвідповідаль-

НЯ .

IJX)6ИJlИ, що латали

запитання ми не (Цое:ржа_ ліи. бо зустрІтися з ннми

КИ .' стала KaM~HeM спотикання на шляху до

самі: BiДnOB!­

талом,

Лісоматеріалами .

запасними частинами

обладнання, кількістю

до

необхіДною транспортних

засоБІв.

В. КРЕМІНСЬКИЯ,

.дlр­

ефею'ивного господарюван-

СудІть

дальні працівники пІд­ приємства палець об па­ лець не вдарили, щоб за ­ безпеч.з,ти виробництво ме·

нІсть заводчан, ,котрі те й

його? Та віЩJов!д1 на це

Н . Г АМА.ЛJЯ.

допущена

В. МІХНЕВИЧ.

а

з lДl'B.

на полІ не пощастило.

оБІйшлося

.Броварипромжнтлобуд» І його підрозділів продовжу­ ють займатися прwписками , розтринькуванням коштів.

най­

обслужити

безгосподарність.

10 тисяч кар­

тари

тисячі карбованЦІв

у кра.їнІ йде наполеглива

роз(юрядливо БІля нІмець-

зда11иl

62,9

злочинна

ефектнвностl ·

опецlалlсти, не народні контролери? . Адже хіба

ком

несвоєчасне повернення

«Хороший .старт» узято. І в другому роЦІ ХІІ п'яти­ річки. ТІльки ПРОТЯГ.DМ першого кварталу сума збит­ ків склала 506 тисяч карбованців. От і виходить:

як

су тримати чотири авто- . мобілі та ще й ~Ba трактори, ш>ли і машlfНИ цІл-

NQ 6

никами тресту .БроваРИПРОМЖНТЛОбуд», вІдповІдаль­ ними працівниками БМУ·35 і СБМУ-6, призвела то­ рік до двох мільйонІв 679 тисяч карбованцІв збитків .

гострІ питCiJН-

нЯ I1'Ьднlмають

а

управлінню в

нІчим.

СПРaJВдІ,

начальник спе­

ний характер роБІт незаконно виплачено

бованцІв.

ЩО

одержали,

ти­

крІзь пальці спостерІгали, я,к ТИСЯЧі карбованцІв на­ родних грошей летІли на вітер. Тут тільки за роз'їз­

керІвництво.

пІшли

56

стягнуто

порушення стали

Я. І. Ратушний. головний бухгалтер А. А . Дlтківська

же це виходить. Пл~ан П·О .загот!влі IWPMiB в·икона­ ли.

цІ

Не тІльки вони. а й їхнІ колеги -

ко­ на

запитують,

Усі

цІалізованого будівельно-монтажного управління

галь­

те,

управління

Фещук .

стереотипи

Особливо

з

лІння В. О. Кутового та головного бухгалтера В. М.

паль-ному.

жИ\вучl

мисленн'я.

тарн

можливими завдяки беЗВІдпОВІдальному ставленню до вююнання своїх обо.в'язкlв з боку начаЛЬника управ­

зворотно­

зеКОНОIМUlе.ному

повернення

сяч карбованців штрафІв.

Чому ж на дІлі виходить зовсІм Інше? Вивозячи доs.ри'ва на поля, во;\.1І за'ПРОПОНJвали не ходити

Номусь це не сп.одоба­ .111QC.Ь . ЗароБІТки BeJIIiK,. .l9кономити rютpібно! Зно­

очо­

часне

госпо­

дарства . І тут їм, як ніко­ ли, погрІбна пlд'rримка.

на

лютому ц. Р. тільки

виконроб В. І. Якнмець приписав 3.006 тонн повітря . Або ще один факт . За останнІ J.5 місяців за несвоє­

по-~ер­

носо

тут

20503 карбоваНЦі, то в січні -

жаВН()ІМУ, дбати про змІц­

погрl6нl. Та й пост народ­ к<>нтролю

Яn і раНІше . «процвітає». Якщо в 1986 році по БМУ-35 приписано 34.540 тонн неперевезених вантажів на

по­

вІсть,

15

кмІтли­

суворі догани, Чо'Гири догани й одне зауваження. Та

сказали

люди

будІвельно-монтажного упраВЛіння

вІд цьог? стан справ аж нІяк не полІпшується. «Липа ...

пра ­

свІтловий

А

виконробу

накладають на працІв­

NQ 35 М. Г. Юхненку за чотири місяцІ оголошено двІ

контрооде­

не

слом.

Так.

з

заготІвлІ

людн

Народні

саого

чиком сваряться на вннних никІв дисцнплІнарні стягнення .

результа

кормів,

пррожняком

господарську

ЗамІсть прийняття справді дійових заходІв вони паль.

тягом робочого дня. Нор­ МИВНlробіWу на зміну ВСТаоН'овленl,

ви:

користання коштів стало тут нормою. Гадаєте, таке становище стурбувало керівникІв тресту? Аж ніяк.

про­

Федір Федорович уже

з

розгортали її вручну та

хронометражу

цювали ,кIЛЬ1<а дніІВ. І жЄ'н други'й день -

ком6аЙна. . ралися всІ

маси

на по.1і економІст,

ЮТh

водІї,

трактори

перекручування статистичної звітностІ, незаконне

му шляху. з возити торф для компостІв. Так пра-

вІсти · ,не зміг. Так само, як не змогли відповісти й

'КОНТОО­

вав

провів

реальність штовхають деяких

настІльки звикли до приписок, що без них і дня не можуть прожити. Приписки прн доставці вантажів

Цоьо­

ПІшли дощІ, І вони пере ­ ст;::яли. Там. де проявля­

вають. А де зараз? Відпо­

членів

в

простоювати по 3-4 го­ дИtНИ. ЩОдіНtЯ . по кІлька разІв ламається НСН-І00. pOlКLB трудиться У госпо­ дарстві. але щоб так не­ рИТМ:іч.но працював заго­ тівельний комплекс, не пам'ятає. А чл€ни грYJПИ народ/ного контролю? Бу­

І.

оплата

разі .

день.

уже впорались з цією РО­

ботою.

яс.ни'в людям, ЯК здійсню­ вати·меться

за

господарників на протиправні ДІЇ. Як, наприклад, в ок­ ремих підрозділах тресту «Броварипромжитлобуд ... де

Жодного разу не п.обу­

BiД1l10-

Отже ,роль групи в пе­ рІод заготLвлІ :кормІв ви­

пасивність і байдужість

породжує безгосподарність.

вивІшений . на ОД1{.ому із стендІв у конторі. Там чітко записані заходи. виконання,

-

членом групи народного контролю.

nl)-

зараз,

пів, і результати, зрушення на краще стають П ЛАН роботи групи на-

На знімку: в'язальниця арматури В. Т. Яднкіна.

ПАРХОМЕНКО;

голова

ЯКІсно, високопродуктивно велить їй робітнича а .також . обов'язок народного дозорця . Адже

В. Т. ЯДИКІна

оп­

велика робота.

ВИlННа дати ще вагомІшу, реаЛ:Ь:Нlшу віддачу .

тонни

ек.оНОмія про-

чорних тоltНи _

ного

ін­

ресур­

У порі'В'Ня,ннl з

. збільшилася го,

й

матеріальних

по

і

за дотриман\ням трудової та теюноЛ!огі чної ДIreЦИП­ л,Uни. Не всІ члени групи НК можуть служити при­

найширше ІІЮJJO громад­ сь:ких активlст~в. Та й ви­

показників

за

і

це свідчить хоча б той факт, щ.оторLк .дося,г.нуто

прн­

до , вІдповІДально­

і

процесами.

тяг.нУті

на­

повсяк ·

виробничими

шим

клопотанням

ЧИ

справдІ

залучаємо до участі в них

за

ЗУ · нала­

годити

наміти­

роботі.

тому

Не

група

денного

ЛIreЯ змІни ІНа краще . Про

сказати: 'В

у

причи­

чимало. ще

tншому

упущеннІ.

не ·

п.ланами

ни . але й наших упущень

Дівадц,я'ТЬ п'ять посадових ВItННИХ

з

року. Звичайно, є в

1987 црому

осІб.

слід

бо

пiдinриємства

Сl1ра,вл.яється

вести по 3-4 перевІрки з найважлнвІших питань.

сrnpавеДЛИВості

у нас пІдстав

самroаСПОНОЄllJНЯ,

квартал :МИ плануємо про­

ради

аК'Ти­

механіч­

інших.

Та немає

міла

уваги своєї

пропагу­

ного цеху І. І. Рогачова. робітника М. М. ГлІбка, начаЛlblНина централЬІНОЇ завоДСЬ:КОЇ лабораторії О. І. Іва!нчеНlНа, начальни­ ка бюро тех:нlч.ної доку­ ментації Л . М. Лип'явко

також

Значної гласнОСті

також

досвІд кращих

вістІв-інженера

та

НЕМАЄ

пали.шю-енергетич­

Янщо

захо­

ти порушення тех,нологlч· ної ДfjсциплІ,ни, ЩQ при-

ПІДСТАВ ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ

віддачі !Народних дозор­ ЦіВ, ПОСИJl'eНlНЯ ролі групи народн.ого

вжитих

дІв зростає. ЦЬОМУ в знач-

групи бу.1О ВИЯВJIено фак­

.

заступник завідуючого позаштатним вІддІлом промисловостІ мlсьхого

КВК.

~~~~~~----~--~~~

PeJl.al{T9P

А. ВОnОWИIiЕНКО.


4

'* 30

iJl7if1p.

ВІВТОРОК, 30 ЧЄРВНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮ~НА ПРОГРАМА ЦТ

7.00

Ранкова зарядка. Мультфільм. Музика. 7.30 .Час •. 8.05 .НезаКінчена п'єса для механІчного пlаиlно •• Художній фільм. 9.45 .Свlт твоїх захоп· лень •. Док. фІльми .Фан, тазlя., .ДОСЛlди. (сНо­ татки провінцІала.). 1'0.15 Новини. lЬ.ОО Новини. 16.15 «Мамина школа •. 16.45 Є. Свєтланов. сСlльська доба •. Сюїта для квlи­ тету дУхових Інструмен­ тІв.

сРазом

16.55

З

17.40 .... До шІстнадцяти старшІ •. 18.25 Прем' єра науково-по­ пулярного

18.45 19.00

сьогодні

республі­

СьогоднІ у свІтІ. Говорять депутатн Верховної Ради СРСР. 1-915 сЯ. в сучасному свІ­ ті •. Філософські читання

19.50

І

Концерт

20.415

•.

молодих

фільму

....

радянської

пІснІ. .Час •. Прем'єра художнього те;lефlльму .МІФ.. 2 се­ рІя. 22.45 СьогоднІ у свІтІ. 23.00 Теніс. Уїмблдонськиfi турнІр.

21.00 21.40

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЕННЯ 10.00 Новини. 10.10 Новинн кІноекрана.

11.25 12. 15

Музика І час. .МальовничиЙ свІт

дитинства

I2.5U 13.20 16.3'0

•.

НароднІ Новини.

таланти.

Новини.'

СвІт І молодь. Грає ансамбль скрипа­

19.0'0 19.35

лІв

.Го­

ловна БІБлІотека країIі'И •. 18.45 СьогодНІ У світІ. 19.00 .Наука. І життя.. По­ шуки стабільностІ. Пе­ редача 2. 19.30 .Кlнематограф: В1і:ора,

кою.. Кінонарис. 17.1'5 Новини. 17.20 Грає Ю. Слюсарєв (фортепІано). 17.55 !lрем'єра док. теле­ фІльму «Дах над голо­ вою

. . .-...........

ч,ерfIНЯ 1!I(J1 РО"У •••~ ••••••••••• • Н О В Е Ж НТТ Великого

18.00 18.45 19.00

Концерт. СьогоднІ у свІтІ. М4к1атюри росІйських композиторІв. 200.00 .Час •. 21.00 Док. фІльми про Моск-

театру

СРСР.

Прем'єра документаль­

19.55

ного телефІльму .Вlчна ІндІя •. 21.00 .Час •. 21.40 .Юрмала-87.. 11 Все­ союзний телеконкурс мо­ лодих виконавцІв радян­ сько! естрадноl пІснІ. 2-й тур. У перервІ Сьо­ год..нl . У свІтІ.

21.:r· Гала-вистава

ІндІйсь-

ких майстрІв мистецтв на ВеликІй спортивнІй аренІ

ЦеН'!'ральиого

ста­

дІону Ім. В. І. Леніна. 23.00 СьогоднІ у свІтІ. 2С3.15 ТенІс. Уїмблдоиський

ПРОГРАМА YKPA'HCbKoro ТЕЛЕ6АЧЕННЯ 10.00 Новиии. 10.15 «Узбекистан - л ю б о в моя».

11" ............- . - - - -•••• ---Т

турн.\р.

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЕННЯ 10.00 Новини. 10.15 Виробнича гІмнастика. 10.25 ХудожнІй фІльм

Концерт.

.Темп.. ТелерадІопере­ клик з проблем науко­ во-технІчного прогресу. 12.30 Новини. 12.45 .Дlвчата. хлоп'ята кІно •. 16.30 Новини. 16.4'0 ТелевІзІйна школа спорту. Уроки плавання. 16.50 Народний депутат. 1720 Фільм-концерт «Слово

11.3'0

.Триптих

11.40

•.

Програма .Братерст­ во.. На землІ сонячного Узбекистану. 13.10 Мелодії .Дударика •.

13.35 МолодІжна • Гарт •. 15.05 Новини. 16.00 Новиии. 16.40 Культура

студІя

росІАськоУ

вчених.

Новини.

ТворчІсть народІв свІ­ Мистецтво ІндП. сЧа&... Прем'єра . художньо,"о телефІльму .Мlф •. 1 се­

20.00

ту.

21.00 21.40

2,2.45

16.40

Теніс.

16.5'0

Уїмблдонський

турнІр.

ІІРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

10.00 1'0.10

Новини. сДоброго вам здоро­ в·я.. ПрофІлантика І по­ передження

динних

серцево-су­

захворювань.

ХудожнІй фІльм «Осяйний світ •.

12.15 НТТМ: 'аукціон Ідей. 12.50 СтудІя .Зототий клюЧИК*'.

13.55 16.::"0 16.40

Новини. Новини.

Телевізійна

спорту.

школа

Уроки

плаван­

ня.

1650

КІнопрограм а .По Ра­ дянськом,у Узбекистану

•.

17.~ сПо музеях і виставоч­ ,JIHX залах.. Живопис В. Яценка.

18.00

Для

18.30 19.00

школярІв.

•.

ант

«ВарІ-

сШсня

для

вас •.

2'0.50

На добранІч. дІти: сЧас •. В концертних залах України. l:!иступає Чер­ каський український на­ родний хор. 22.45 АН\Туальна камера. Ве­ чІрній випуск.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА 06ЛАС1Ь

11

8.00

Гімнастика. 8.~() сСпlває І танцює лодість сБудильник.,

•.

9.С·5 сРезерви

робочої

ги. (сДекІлька них інтерв·ю.). фільм.

мо­

.

sол­

актуаЛь­ Док.

9 25 9.55 100.2'5 10.50

.Джерела •. РосІйська мова. Грає Є. Юрист -'·-·<lн). cM~cцe шд CC,"\P1\ol ... Короткометражний художній телефІльм. 11.10 сНаука І життя.. ПО­ шуки стабlльиості_ Пере­ дача 1. 11.41J сПригоди .. апІтана Врунгеля..

Му,,,.тфIЛЬМ.

4. 5.

і 6 серії. 12.Ю Французька мовІ!.. 12.40 КOlщерт естрадно-сим­ фонічного

оркестру ЦТ ВІР. 13.10 ФІльм - дітям. сТихl трієчники.. 2 серІя. 141.':> АіНробатика. Чемпіонат Європи. 14.45 НОВИНИ. llі.ЗО ХудожнІй телефІльм еДва гусари.. 1 серія, 17.46 сУ.:;~з... ІнформацІйний

І

випуск.

18.15

сСпівдружнlсть •.

Теле-

журн.вл.

18.45 l'Итмlчиа гімнастика. 19.15 ТенІс. Уїмблдонський . туркІр. 20.00 ВечІрня казка .. 20.15 с ... До шІстнадцяти старші •. 21.СО с'іас •. 21.40 сЮрмала-М.. 11 Все­ союзний молодих

телеконкурс ра­

виконавцІв

дянської естрадної пісні. І-й тур (І-й день). У пе­ рерві Новини.

СЕРЕДА, І ЛИПНЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 7.00 Ранкова зарядка. МультфІльм. Музика. 730 счас •. 8.'05 МультфІльми .Чучело­ І

мяучело..

«Пригоди

на

ПЛОТУ.. .Наче!$то •. 8.35 Грає уральське трІо баянІстІв. 9.'00 .МІФ •. ХудожнІй теле· фІльм. 1 серІя. 10.05 Новини. 16.0" Новини. 16.15 ФІльм· - дІтям .БlлиЙ слон

17.35

•.

Новини.

ди

УРСР.

делегатом

ВЛКІ..:ІVI

Л.

ненком.

c~aKOH і МИ •. Кінопрограм а .У свІ­ тІ прекрасного.. ФІльми СТУДІЇ сУзбекфlльм •.

19.00 19.35

Актуальна

камера.

.Стосується На запитання

fI1'QPКНИ.

~,

•.

кожного телегляда­

чІв відпоВІдають перший заступник мІнІстра лег­ кої ПРОМltсловостl УРСР В. В. ВільськиЙ. перший

УРСР

В.

.

М.

Рева.

мІністра

за­

ТОРГІВ­

«Час •. •

МолодІжна

«Гарт

23.10

Актуальна камера. випуск.

Ве­

чІрній

11 ЗАГАЛЬНОСОЮ-ЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕ;ААЧІ . НА КИ,В ТА 06ЛАСt-Ь

8.00

Гімнастика. І!.:'IU доitумеКТdльні філь­ ми «Всеводод t\ОЧетов». .Варос Шахмурадян.. • 8.55 «Веселі старти •. \І.3сІ }\;луб маНДРІвникІв. Іu.;Ю шахова школа. II.UU t". DредбеРІ. L:TopIHKH життя І творчостІ, 11.45 .нригодн Kal1l:ra"l\ Врунгеля». lVІУЛЬТф'ЛЬ"ll. 'І. 8 І 9 серlІ. 12.1'; Німецька мова. 12.45 Ч>ільм - дІтям. сКа­ пітани •. I3.5U IІрограма Архангель­ ської

студli

·j·t!Jlебачен­

ня.

I4.5U

Романси росІйських композиторів у виконан­ ні

Штаиько. l1реМ'єра документаль­ ного фільму .t"I!:B: нова

Jl.

15.1u

програма

15.35

•.

Новини. llі.55 ХудожнІй телефІльм еДва гусарн.. 2 серlя. І8.0и новини. lts.l5 Виступає хор «Іскра. Палацу

ДУ

культури

ім.

заво­

Володимира

ІллІ­

ча.

18.3U

Футбол. Чемпіонат CPCt". ЦСКА .Спар­

так

20.15 20.30 21.00 21.40

•.

Вечірня казка. .Наш дІм, сад, город •. «'іас

•.

сЮрмала-8'7..

союзний молоднх

11 Все-

телеконкурс виконавців ра­

ЧЕТВЕР 2 ЛИПНЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 7.СО РаНІсова зарядка. Мультфільм.

7.30 8.05

«час •. Очевидне

Музика.

-

неймовІр­

не.

9.05

сМіф..

фІльм.

ІО.Ю

16.00 16.15

2

ХудожнІй

теле-

серІя.

Новини. Новини. ГероУ Дж.

Лондона на .Смок І Малюю·.

екранІ. серІя. новини. .Як ми вІдпочиваємо •. .Мlськком. Через рІк». Про роботу партійної ор­ ганІзацІї м. Сумгаіта в умовах перебудови. 18.25 Прем' єра мультфІльмІв «МамИНІ казки., .ЧаріВ­ нІ дзвІночки •. 18.45 СьогоднІ у свІтІ.

1 I7.2U 17.25 17.55

ПJIOI'Иица,

суббo'r"

йо~

Тернопlльськоl

об­

Танцює

19.зо Концерт

ЧемпІонат

ХудожнІй

23.00

Актуальна камера.

з

фільм

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт І ПЕРЕДАЧІ НА КИ,В ТА 06ЛАСТЬ .

.За­

ВечІрній випуск. ВідповІдаємо на

23.30

тання глядачіВ ніх зустрІчей •.

8.00

9:30 ~~днльннк •. 10.00 лужу Радянському

народ­

Со

..... щин улюблена моя •. 1... 30 М зичний кІоск. 13.00 СІЛьська година. 14.00 .30д~оВ'я •. 14.415 Всес~юзний телеконкурс .Товариш. пІсня •. 1-5.25 .Лик нашоt пам'яШ. Хронlнально-докумewraяь­ иий Фільм. МультфІльми.

молодих

радянськоХ

естрадноХ' пІснІ. У перер­ вІ Новини.

16.15 16.415

ТЕЛЕ&АЧЕНИЯ

прем' єра док. теле­ фlльмоу .ТоЙ. ЩО ВИІЩК на свІтанку •. 9.(;:) .Родом З дитинства •.

Л.

06ЛАС"Ь

ш_мбранIЯ

ГІмнастика.

10.00

Прем'єра документаnь­ ного телефІльму «ВарІ­ ант.. Про проблеми в роботІ Агропрому Естон­ сько! РСР. 8:БО «БуратІно. . ФlлЬМ-8И­

даВСЬКОІ лев

10.4'S

арти­

15.50

(ЕлІста) - .Ковровець. (Ковров). .t:iатькlвськиЙ день субота •. 15.35 Новини.

Із

скарбницІ

музично!

А.

гІрка

•.

)іКЩО

2045

хочеш

здоровим.

21.00 21.40

.Час •. .Подолання..

23.10

Теніс.

.

бути

Худож­

Концерт

ро

чотири

моря

ЛІрика

В.

Пере­

оркестру

Маяковсь_

ро­

Ін­

те-

Дмит­

докумен­

•.

не

хотІв

журнал.

лету

.Казка.

чІ..

рення ,кредиту

255020,

І

для

.

4-02-92;

20.415 21.00 21.40

Художиlй

клуб.

А.

для

Шиlтке. альта

18.50

з

19.00

Теиlс.

20.00 20.15

Прем'єра

турн!р

НА

нова..

9.45

Із

програма.

15.00

йменною

фlльму-б8J1'''

20

п'єсою

музику

очевидне

В. Ulеи­ Г.

До­

неймовІр­

-

не.

17.2О .Незабутнl музичнІ ве­ чори •. Л. Бетховен. Кон­ церт

докумеиталь­

для

фортепІано

оркестром

18

у

з

виконаннІ

І. КамуАя І оркестру Японськоі фlлармонlі То­ кІо. С() Новинк.а мотоспорту. МОТОКРОС' на стадІонІ.

1·8 45

.Вlтчизни

рІднІ

Іме­

на •. 'Прем'єра дон. фІль­ му .Елегlя.. Про твор­ чІсть Ф. ШаляпІна. 1'9.15 Новини. 19 20 ТенІс. Уїмблдонський турнІр.

2С'ОО ВечІрня казка. 2с 105 .ДалекиЙ СхІд.. журиал.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 7.00 Ранкова зарядка. МульТФільм. Музика. 7.30 .Час.. . 8.05 До ДИJi: працlвиикlв

Тираж

спlра на иlцеттl.

НЕ~ІЛЯ, , ЛИПНЯ

9,15

Прем'єра

ту .Дванадцята нІч. В!ІО Чого бажаєте?. За одно­

хмарииа •.

І

Фільм.

НовосиClIp­

телебачен••.

РосІйська мова.' . Фестиваль нацlоl'Jitl!ь­ иих театрІв краіНJI. Т. MtHHynnIH . • Колискова •. 13.10 СвІт І молодь . . 13.45 МультфілЬМ. lЗ.55 .J'I!oзицlя.. Всесоюзиа . художньо-публlцистичиа

І

морського

Художиlй

студlі

10.30 11.00

ного телефілЬМУ .Жит-. тя в сІдлІ •. 20.35 Мотобол. ЧемпІонат СРСР. .АвтомобlлIСт. (ЕлІста) .Металурr. (ВИДНОЄ). 21.00 .Час •. 21.30 .Одруження Вальзамl­ нова.. Художиlй фІльм. 22.55 Новини. 213.00 Тен1с. УУмблдонський

Флоту.

'А 06ЛАСn'

Програма

ськоі

Вечlрия :саз\са.

8.З() РитмІчна

КИІВ

8.00 На зарядку ставай: 8.20 .Одружеиня БальзамІ­

nмблдонський

..

камера.

випуск.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕ;ААЧІ

Коицерт

І

Актуальна

ВечІрній

оркестром.

.Хлопчик МуЛЬТфlllЬМ.

.Час •.

- .Готель .Регlна.. .УІ­ бекфІльм •.

2'3.10

вно­

фІльм

На добранІч, дlтн!

ВПерше на екранІ УТ. Художиlй фІльм .Па~lI"

16.30

:;:'0

~ М':жнародний валь

.

Кlно­

Фести­

телепрограм

народ­

НОі творчостІ .Веселка •. НароднІ танцІ (Anжlр). 21.СО .Час •. 21 4Q .·Без року тиждень •. ХудожнІй телефІльм. 202.50 Новиии. 202.55 ТенІс. Уїмблдонський

рІчкового

гlМIJастика.

.СпорТлото •.

турнІр.

РаАПОбуткомбінату

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: кравчині

верхнього

та

легкого жіночого

ОДЯГУ, електрик,

-: фотографи,

два оббивальники двереА

-

вання

ДЛЯ

обслугову-

населення,

робітниці для виготоsлення квітів на ПОХО­ рОННі вінки,

головииА бухгалтер, слюсарі,

насе-

фотографи ДЛЯ

-

81дділу паРТlilиоrо ЖИТТЯ

-

19.35 .1 тlлькн музнна ..... ~0:3'5 ВечІрня гlмнастниа.

субтитрами.

Киfвська област", м. &ровари, ВУ". Киівська-,

rocnoдapcT8a

лення.

Джульєт,

розказана

ПРОграма.

Слава СОлАатська. МультфІльм на замов­

18.1,5.ВИ нам писали ..... Музична передача. 19.00 АктуалыJa ка.мера.

телетеатр.

.Ромео

та·.

.Для всІх І для кож­ ного •. Про удоскОналення роботи ощадJ(ас І розши­

лення.

радиа

16.00 17.00

Із скарбницІ свlТОВОі МУЗИЧИОї культури. С. Прокоф'єв. Сюtта з ба­

15.20

- 4-03-76;

сlл~с~коrо

.Нlхто

умирати •. 14.30 Новини. 14.50 .Спlвдружнlсть.. Теле~

17..зо .ДеЛI. 3в'язок часІв •. Док. фІль •. Репортаж про вІдкрит­ тя ІндІйського нацІональ­ ного театралІзованого свята .Утсав •.

- 5-13-81; P0f50TIt 4-0""'81.

ульянов..

фlЛБМ

17.55

редактора

з'ізду

ЕкспедиЦІя в ХХІ сто­ лІття. 11.15 Riнонар.Ис про СоцІалІ­ стичну "'едеративну li'ес­ пуБЛіКУ ЮгослаВІЮ. 11.35 «А музика грала ..... Про І l:!сесоюзне свято духо.вої музики В ~IOCK­ вІ. 12.00 МультфІльми .Принце­ са юз •. «Чииара •. 12.20 .JІюдина. ;jемля. Все­ свІт •. 1'2.50 до ювІлею Великого Жовтня. .Історlі немерк­ нучі рядии.. ХудожнІй

тивалю.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

.Делегат

10.15

зарядиа.

секретар.. , 81ддlлу

•.

тальний фІльм із циклу .Вони були першими

Новини. Танцюють дІти. Репортаж з Кремля про урочисту церемонІю з н.вгоди вlднриття ра­ дянсько-Індійського фес­

8оі

..

Новини. lЗ.50 .Адреси друзІв.. Теле­ il:lс'l' школярІв Києва І Ташкента. 15.00 Село t люди. 15.30 .Lмпровlзацlя.. Ест-

турнІр.

зарядиа. Музика.

кого.

1l0виН'И.

дlомо."еНИIІ

.Час •.

9.и5

лефільм.

ТелефОНИ:

7.30 8.U5

9.45

сІйських народних струментІв ЦТ І ВР. 9.415 .mчна ІнДІЯ.. Док.

10.45 16.00 16.10 16.25

Ранкова

.'іОГО І ЧО)4У.. дача для дІтей.

•.

7.00

рез

МульТфіЛЬМ. Музика. .Час •. Моультфlльми .ФанТИК.. «Доудочка І глечи· ЧОК

ЛИПНЯ

4

Ilрем'єра документального т ,jефlльму .Че­

7.30 8.05 8.35

•.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Мультфільм.

УУмБЛДОНСЬКИЙ

Ренкова

клуб

«АВТОгРаФ

СУ60ТА,

І

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

7.00

за.прошує КІно

8.35

нІй фІльм. 23.'00 Новини. турнІр.

.

•.

213.;,(/ Новини.

популярної

музики.

ЧемпІонат

турнір.

l,;иМфонlЯ

Концерт

ви­

•.

УКРА'НСЬКОГО

Новини.

рІя.

.UlarpeHboBa

18.05

Футбол.

артистІв

тектура.. КІножурнал. 20.00 ВечІрня ;сазка. симфонІчної

шкІра

Керер.

13.410

куль­

СРСР. .ДИнамо. (Київ) - .Динамо. (М'lнськ) І-й тайм. 19.45 ВечІрня казка.

22.OU Вас

свІтової

.N9 6. . 19.20 РитмІчна гімнастика. 19.50 .БудlВНицтво І архІ­ 20.1'5

молодих

.Динамо. (КиУв) .Динамо. (М,нськ). 2-й тайм. 21.45 ТенІс. УїмблдонськиА

«По­

Вальзак.

Р.

РитмІчна гІмнастика. ВИступає хорова капела сТремб~та •. 11.35 Док. фільм .Що у сl­ меАнlЙ сумцІ?. 11.45 Комп'ютер. 12.25 ХудожнІй .телефlльм Апя дІтей .В пошуках капlтаиа Гранта.. 7 се­

06ЛАСn'

.На землІ київськІй •. ІнформацІйний випуск. 18.ЗО .]t\;иве слово •.

21.00

культури.

Брукнер.

Новини .. КОнцерт

~V.OO .час

14.'06

Запрошує

Новини.

ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

t

О.

23.25

огляд. виконавсько-

мистецтва.

ПРОГРАМА

тура. М. Лєсков. СторІн­ ки життя творчостІ. 55 .Наш сад•.

11. 12.25

майстри

10.00 10.15 10.35

·ПЕРЕ;ААЧІ

художня

цирк •.

22.25

ro

УТ.

Спорт І особистІсть. В. Маланов. 17.00 ТелевІзІйний прес-

19.00

сАвтомобlлlСТ.

СвІтова

15.15

18.00

ЧемпІонат

-

11.00

•.

:!ol.40 Футбольний

ГІмнастика. Концерт. РитмІчна гІмнастика. Музична передача .Ранкова пошта •. 9.45 .До Чорного моря •. ХудожнІй фІльм. .

14.40

година.

конаВЦІВ.

.Мlсто прийнявr.. Ху­ дожнІй фІльм Із субтит-

лин трава Новини.

СІльська

Хто я'/.. ВІДПОВІДІ на лис­ ти.

12.25

18.00 18.15

Худож-

1'А

рокІв

щаиня cnов'инки •. .час •.

8.00 8.20 8.45 9.15

Етика І психологІя сІ­ мейного життя. .Хто. ти?

1'5.20(;

фІльм

•.

.1l0долання..

фільм.

1,3.W 14.50

.Пригоди капІтана Врунгеля.. МультфІльм. 10, 11. 12 І 13 серІ!.

ХудожнІй

.ДобрИЙ

телефІльм. АнтЛІйська мова. .Поживемо побачиMO~. ХудожнІй теле-

Іспанська :>lова.

16.30

опери.

мол­

нІй

журнал.

СРСР.

•.

солІсти

І

12.05 12.35

ста СРСР С. Образцова. За мотивами казки О. Толстого. 100.00 Мамина школа. 10.30 .Уроки ІСТОРІІ.. Теле­

Із.4~аМ:;отоБОЛ.

МолодІ

• КоНдУЇТ

1O~ МультфІльм

става Центрального те­ атру ляльок пІд керу­

11.15 11.45

КассІль.

НА КИІВ

І

50

21.00

ХудожнІй фІльм .Серед БІлого дия ..... 23.10 Актуальна камера. Ве­ чІрнІй випуск.

ЦТ

МІжнародна паkорама. сЗнайомтесь, зарубlЖ­

-

козачо­

Вперше на екрані ·ЦТ . Хіудожкlй фІльм .Про­

ІншІ •. .СуботнІ зустрІчІ.. КІ· ио, глядач. 16.30 СьогоднІ - МІжнарод· ний деиь кооперацlі. 17.1)0 ХудожнІй фільм з суб· титрами .Провииа лей­ теианта Некрасова.. .Уз­ бекФІльм •. IS.ЗО Естрадний концерт. 18.45 .Скарби музеlв Укра· Іни •. С. Коноичук. Гра­ фІка. 19.00 Актуапьна камера. 19.35 .• Сонячиl кларнети •. СамодіяльнІ художнІ ко­ лективи Сумської облас­ тІ. 20.45 На ДОбранІч. дІти! 21.00 .Час •.

ПРОГРАМА

18.00 18.46

19.35

та

на екранІ

.КУбанському

ннй

свячений вlдирИ'І'ТЮ ДнІв літератури 1 мистецтва Узбецькоі РСР в УкраІн­ ськІй РСР. 1'2.30 Новини. 12.40 .В ОдеськІй оперетІ­ прем'єра •. 13.25 .до.CSрого вам здоро­ в'я •. Що ми зиаємо про СНІД. 14.00 Док. вІдеОФільм .Ло-

Вперше

РІчко­

17.15

му хору

Новини. РитмІчна гІмнастика. коицерт дружби, при-

21.40

.l1!оклнкання..

вики.

УКРА'НСЬКОГО

Влохlн

Кlиожур-

иал

12.~ Фtоконкурс .Ватькlв-

.В суботу ввечерІ •. .Юрмала-87.. Заключний концерт 11 Всесоюзного

10.00 10.25 10.415

«JIlонерlя..

12.1'5

21.40

ПРОГРАМА

•.

11.ЗО ~иоафlша.

Концерт майстрІ. мн­ стецтв Індll. ТраНсляцІя з КремлІвського Палацу з'ХздІв. 21.00 .Час •.

телеконкурсу

'уз. передача .Рани.'­

ва 'пошта

19.00

виконавцІв

зуl

В.ОО

11 ЗАгАЛЬНОСОЮЗНА

8.315

.Субот­

народного

ГІмнастика.'

8.20 НароднІ мелодІі.

запи­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕ"АЧІ

ванням

Н.

ратури І мистецтва Уз­ бецької РСР в }'краінсь­ кlй РСР. В перервІ­ Актуальна камера. ВечІр­ нІй випуск.

«УзбекфІЛьм •.

кохані..

творІв

.Час •. До 7().рlччя Великого Жовтня. ВІдеорепортаж про вІдкриття ДнІв лІте­

футболу. Перша лІга. .::sоря. .Чорноморець •. 2 тайм. 20.45 На добранІЧ. дІти: 21.00 .Час •.

21.40

дІ­

20.00 21.00

єргаше.а.

СРСР.

для

камера.

з

І

музика.

Штрауса.

камера.

М.

МультфІльми

тей. ARТуальна

Музичний фІльм сІскрись, моя оперетоІ •. Актуальна

ФортепІанна

19.00

телевІк­

проблеми

пошуки.

18.3'0

19.00 19.35 20.0'0

..-

І

17.ЗО Агропром:

1&.00 18.30

ластІ А. М. Щепановсь­ кий. 18.00 Сонячне коло.

дянської естрадної піс­ ні. І-й тур (:.!-й день). У перерві Новини.

ПІдсумки

торини.

лова колгоспу .Прапор ЛенІна. БорщІвського ра­

8.00 8.20

студІя

•.

мови.

•.

НА КИ,В 1'А

УРСР М. І. Родь. На добранІч. ДІТИ;

20.4'0 21.00 21.40

слово

.Екран пошанн УкраУн­ ського телебачення.. Го­

17.45

заступник мІнІстра авто­ мо(іільного транспорту

«НОВАЯ ЖИЗНІ»-оргаи &роверсного ropoдcнo­ НOIIIJIТe'NI КоММ)"И.Иетичесной П80pl'НИ УкраинЬІ, ropoдCНOI'O и райОнного советов И~ .-пу­ Ta'I'DB Кневсной o6mIIcrи. (На уиреннсном язьноеj, Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВlоІХоДИТ с 17 апрелill 19З1 года.

выхда::

хх

Коно­

I8.0U 18.30

ro

д_

в

плавання.

сПеребудова І кадри •. Вознесенське шкІряне об' єднання МнколаІвської області. 17.20 .Українськl мотиви •. Концерт. 17.30 ::Sустріч школярІв з депутатом Верховної Ра­

лІ

21.00 21.40

школа

Уроки

C'l'упник

Актуальна камера. 19.~5 Новнни кіноекрана.

83'5

ТелевІзІйна

спорту.

з'їзду

10.45

фести­

телепрограм

ноХ творчостІ .Веселка •. НароднІ таицl (Алжlр). 16.40 Новнин .. 16.45 .У свІтІ тварни •. 17.50 9-а студІя. 18.50 Новиии.

15.00

СьогоднІ у свІтІ. Супутник телеглядача.

23..40

Мlжиародний

валь

бановський,

рІя.

23.00

16.05

- 4-1J4.11;

154.

вIДПО.lдan~иоrо

кореспондента

Місце.оrо

3астуnНИка редактора, .IДДlлl. ПРОМИI::ІІо.ОСТі, "Иl::тl. І

роботи в м. С.'1авутичі.

ра­

маС0-

IИАекс Друк

61285.

офсеткнА.

друкованИЙ

арlC)'Ш.

Обс.r ТІІр..

14.563 примІрники. Замовлеиня .N9 2878.

#101 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you